Home >Documents >Sedimentul Urinar

Sedimentul Urinar

Date post:12-Aug-2015
Category:
View:499 times
Download:8 times
Share this document with a friend
Transcript:

H HH

E

H

52 N.1.1.1.3. Limfocitele 52 N.1.1.1.4 Monocite1e.............. 54 Macrofagele...... IV.1.1.1.5. 51 N.1.1.1.6. Corpii grisoqiovali.. 58 N.1.1.1.7. Histiocitele 60 Puroiul. IV.1.1.1.8. 6l lY.l.t.2. Eritrocitele(hematiile). 62 Hematuria. IV.1.1.2.1. 62 macroscopicd... 1. IV.1.1.2.1. Hematuria 65 microscopicd'.. 1.2. IV.1.1.2. Hematuria 89 IV. 1.1.3.Celule epiteliale. 89 generale. 1. IV.l. 1.3. Considerafii 9l IV. 1.1.3.2.Celuleleepiteliale caracteristici. -.. 93 scuamoase. W. 1.1.3.3.Celulele oo IV.1.1.3.4.Celuleletubularerenale. 100 renaleproximale' Celuleletubulare IV.1.1.3.4.1. t02 renali' tubilorcolectori M.1.3.4.2. Celulele 104 renalenecrotice' Celuleletubulare IV.1.1.3.4.3. t07 Fragmenteepiteliarerenale. IV.1.1.3.4.4. terminale109 din Celulerenaleqi fragmente secliunile 1y.1.1.3.4.5. 109 (uroteliale). Celuleletranzilionale IV.1.1.3.5. 109 - generalititi" " " 1. IV.1.1.3.5. Celuleletranzi{ionale diferitelor tipuri de celule ttanziCaracteristicele 1y.1.1.3.5.2. 116 (uroteliale). !ionale rt7 ffanzilionale epiteliale IV. 1. 1.3.5.3.Fragmentele 118 lindrii, cilindroizi. . . . . IV.l .2. Cilindrii urinari, pseudoci - generalitdli, compozilie9i mecanisme Cilindrii urinari IV.1.2.1. 118 de formare clasificare....... Ei t2r ........::.:. IV.l.2.2.Cilindriihialini. r28 (granulari)' IV.1.2.3.Cilindrii granuloqi 137 (ciroqi). IV.1.2.4.Cilindrii cerosi t45 Cilindrii grdsoqi. IV.1.2.5. r49 IV.I.2.6. Cilindrii celulari. r 65 . IV.1.2.7 Cilindrii pigmentari' t70 IV.1.2.8.Cilindrii cu cristaleqi sdruriamorfe. r74 IV.I.2.9. Cilindrii cu microorganisme. 115 10. IV. 1.2. Cilindrii micqti. 11. IV.1.2. Cilindrii rari.... Cilindroizii. IV.1.2.12. t81 .. IV.LZ.L3. Pseudocilindrii. . r 88 IV.2. Sedimentulneorganizat.. 188 IY.2.l. Cristale. 188 Generalit61i ...... IV.2.1.1. 193 cristalind. IV.2.1.2.Structura 195 al IV.2.1.3.Sedimentulneotganizat urinelor acide.. 195 1.3. IV.2. 1. Acidul uric... 208 Acidul hiPuric. IV.2.1.3.2. 2 lr .... Uratii amorfi .. 1V.2.1.3.3. 2 r2 Oxalatulde calciu. IV.2.1.3.4. 22r Sulfatulde calciu. IV.2.1.3.5. 221 al IV.2.1.4.Sedimentulneorganizat urinelor alcaline. 22r Fosfa{ii. 1V.2.1.4.1.

i I tI

de Uratul amoniu... . -. .. .. . -. lV.2.l-.1.2. de Carbonatul calciu.. .. .. . -.... M-L4.3. . in e IV2. 1.5.Cristitl rareintahite exclusiv cazuripatologice .. L tV2.1.5. Cistina . IV2.L5.2.Lcucina tirozina... . .. .. .. .. Si lV2. L5.3.X.rnlina.. -. . Bilirubina. IV-2.1.5.4. Coleslcrolul tV.2.1.5.5. . d S IV 2-1.5.6.femle leeg rd s rn c -. . . . . . . . .l v 2 l J ./. l te m ' \(l ocrl n

' '

236 240 241

24r244 219 219 251 251 255 256 256 25'7 257

Indigoul.. IV2.1.5.8. .. Fenilglucazona... -. . .. . .. TV2.1.5.9. . Melanina 1V2.1.5.10. iatrogeni.. .. . . -. . Cdstaluria IV2.1.6. -. ufetrale' filamentc IV2.2. Flori nicrobiani. levuri,spermatozoizi. 262 .. genitale a cfacte .. -'' secrelii $i 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (t 2 B 1V 2.2.1. acterii..... . . 26'l " " M.2.2 Levuri.. . . 27t ... " IV 2.23 P arazili.. " 2'72 viralc """ Infeclii IV2.2.4. 212 genitale . glandelor Sccretiile IV.2.2.5. ' 272 . urinare. .. .. .. - .. .. " " Filamcnte lV2-2.6. 2'74 .. Contaminanliartctacle ...IV2.2.?. " "" " 9i 211 .. dilcren1ial.. Djasnostic 1V2.2.8. -"- " " CAPITOLULV SEDIMENTULURINARCANTI'rATIV..... " ' V.1.Tiprri decamere tipuri dc retelede numfuat iii de hemocitometrul) tip tsurker-Tiirk' Vl.I. Lama(celula. de hemocitl)mcfful) tip FuchsRosenthal" Lama(celula. V.1.2. urinar" cantilativia scdimentului V2. Mctodedc analizd $'ebb .... dircctiStansfeld V.2.l.Metod:r ti Addis... V2.2.Meto{}a .. Hamburger. . .. .. . . .. .. V2.3.Metoda . 281 2lll 281 28'l 285 285 286 281

" " -' - -

J L

CAPITOLULVI URINAR AUTOtrf-{TEDE ANALIZA A SEDIMtr]NTULUI SISTtr]}'TE . . .. .. .. .. .. 4utomata VI-I. Microscopia in VLl. Clitonretria flux VII CAPITOI,IJL SI]DIIIENTULf]I URINAR'" TII'URI DE COLORATII UTILTZATEIN NTICROSCOPIA . Sternhcimer-Malbin .. -. VII-L Coloralia (dupi Kayefi Lampen) cu leucocitare benzidind pcroxidazcl ' Vll.2. Colomrea Giemsa.. . May Griinwaid VTl.3.Coloratia esteraza' AS_Dchloro-acctat -' cu VIl.4. Coloralia naphtyl cu Coloratia Lugol... . .. .. . . . . V .5. Rous) urinari (metoda pcntruhcmosiderina dc cu VIL6. Coloralia albastru Prusia grAslni) III cu Vll.?. Colora(ia Sud?Ln (penftu

290 290 291295 295 296 297 298

29E 299 299

(]API]'OLUI,I

vALORIDEREFERINTA lronaltrATl $tDE EXPRINIAREALE PRINCIPALILOR AI CONSTITUENTI SEDI}IENTULUIURINAI{lr-r-ur .r .',rrlrri , r'",',l,r ' l'l 'rr'

'tahelul l. - ,hlqri de 'leinli pentruselintcntuluinar klupd Dio R., m|lilicut)(se epiteliale rccolnandi combinalia:obiectir :l0x-ocolarel0X (Pentrucilindri ti fragmcntc

10X) obiectir 20X"oculdrc

nornrrlc rl;ri coIlsidcratc [r ilr).r1. (ilLLlcruhulrrrt rrllc r.C c l u l t l l a n rrl l o n .L l c . Ii el rrl tpce rrf I,, l l l \l

ile folo-ile labomto' care alldJn -e ale sau dela;iqQn^unttransparente, fofmerctundA poligonali,cu un centru t particulele cillc scaqlana un nucleu; cu suJrlintp]qg: ) a in micrcscopie opticdin cempluminos de a in microscopie bptici in luminapolarizatiparticulele amidonpar refringente au $i dar mai aspcctul "crucemaltezd", dc dimensjuni mariti asimetrice; de frecvenl: un de ' 2- Fraqmentele sticli ieorezintd alt contaminant (c c\ idenlia/a forma .ub cu margini dfs&g unorpdrlicule form;oeregulaJd. de a .louncorisuntclificildedifcrcnfiatlecnstaleleneregufitffiiiiduric,toirEi.ffloarcaroqcatd ' de de a cristalelor acid uric, precum$i lipsa de bireftingenlia fragmentclor sticlepot confuzii; corecta eventualele lamei saua lamelelor folositela .'xaminare3 din a ele provin,cel mai adesea, spargerea urinarl \edimenlului decat contaminantl un i:. nutet. ae i-elcprezintemai mult un afiefact sedimentului urinardupecentrilugare sau mai adesca rezulti in uma resuspenddrii a cel din aerulaflatintrelami li lamelI: de diabetici cdtrebactedile a in lllod cxcepfional, Cglse poatcformain urinapacientilor lbrmatoarc 8a7; de a buleledeaerau formdr-otuldili un contur{uhl.L II.3.3. CONTAMINANTI DIN MEDIIJL INCONJURITOR probele urind in din de din Celcva elemente mediulinconjurEtor, special aet pot conlamina De$inu existd metodd o sigud pcntruevitarca complete acestora laborator in in iuNul manipuldrii cre$te aprcciabil dacd recipientele de trebuie rctinutcd risculde contaminare : .lc-'jrei contaminiri, fiti ryini iunt pdstrate capacc. in udnar, modologia variindin lor de L Granulele polenpot fi gisiteocazional sedimentul de lor :jx._!iedc natura $i in funcliede specia la carcprovin. nucleul mare. foafieevident careinconjoare au l. Sporiiplantelor un dublu-contur probele urin;: contamina de Sporiidc fungi pot,deasemenca. L a ,{lternnfra:

23

a llclminthosporiuml t Epicoccun: a Clhdosporiuln. r'n unul an dc ufinare. craminate decursul intr un studiucarea inclus 1.600dc scdimente zile. \-a deierninal cd sporii de firngi, in specirl cei din spccia Alternariu. apar in unni pe tot in parcrrsulanului.cu un virl al iDcidenlei iunic parrd octombric mai alesin zilelc ploioasc din li (i.B. r/ d/ l3l). (FogazTi ca 4. Dc vrcmc cc sporii de fuDgisunt prercnlipc sol ii planie.s a aiunsla concluzi,l pe caleaaerului li aia ajung l^nIahorutoare. accllia sunt vehicuhli

DE I 1 . 4 F ACT ORI T NT ERF ERENT A .L 2. 3. .+. Glicozuria aparemai iiecvent in prL'bclcdc urini recokrlc dLrpimasd. in Prcteinuriapoatesi apari dupa actiritate flTicir inlcnsd saula trecerea oflostatism. poatesdapari in cursulelbrlurilorfl TiceSiinteleclualc dcoscbit intensede HcnogLobinuria pot prczcnii variaill crrr\ lunei PreTenla infecliei urinare nunirul de germeni frecumfi

mcnstrualpot contaminaprobcle secrelirlc\ aginalcprccurrr$i siLnlle1c 5. l\'Iateriilef'ecale. de urinii. aparca camerei-pLrt 6. Dacdpfobelede urini suntpislrate lnai mult dc o ofi lt lenlpcratura urnritoarele modificilri ale compozilici urincr: a baclcriilc din ufini descompunureca-lranslorffind-o in amonjac.ce deiefmini urinei; alcaliniz.rrer r^n a cilindriisc dcgradeaTi urini dupi ciilc!r orc: snntlizatein urinahipotonii a erirrocitele celulafeale I pH-ul urinir loarlc scazutsaufoafte cfe\cul pLrilcafcctadive|seconlponcntc (leucocitele etc.). scdimcntului urinrr

II.5. MODALITATI DE PREGATIRE A T,'RINEIPENTRU ANALIZA SEDIMENTULUI URINAR, UTILIZATE iN LABORATORUL CLINTC AL SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URCENTA TIMI$OARA COMPARTIMENTUL DE ANALIZA URINEIprima urini dc dinineali (dc inlr-unfccipicnt unici ti)losin!n) L Secolecteazir ligurate Se probelof de urini se praclici penhu conccntrarca elementelor 2. Cenrifugarca dc ccntrifugheaTi esantion 10 ml udni Ia 2.500fol.llii'lniruttimp de l0 rnnute. un urinci po.rteproducccfofi de ccntrifirgafea l. Dtci nu cslc ctcctuati cofespuDzalor. urin r. exrminarc sedinrentului r .1. Eritrl)cilelc ii lcucocitcledin sedimentulurinar se parstreilzi iniactedaci ellnlioancle de unnii sc ccntrifugheaTila 2.500 fo|alii,minul; clc sunt de!:fldrlc daci centfilugarcasc frce l.r penc rotalii,minut la sub L000 rotatii,minut. sxu -'1.000 de it, ti 5. Durata centfifugifiifi !olumul dc urjri cenlritirgatpot su|se croarc e\Jnrinrr(.r combinalii intfedurata \ olumul uiilizafea acclciafi cstc scdimcntului ufinaf;in consccirlti ncccsari ri cenlnlugal. de urini rrnrrr \olrm indcpertafet inclepilrlat: recomandil sc supcmalsntuleste 6. Dupai centrifugrrc, de sianclilrLl urini. dc ci(cmplu9.5 lnl cu jutorul uncj Pompe.rcestlucru asigudnd reproductibilitrtea acestcia. nclodci $i standrf dizafea eprubLj(cl ufini. cu sedincntului ufinarpin scuturarea ?. \u sercconandi rcsuspendafer sau unei pipetcauiomate. ci cu itjutoruL unei pipetePa\Leur cu ajutorul

24

doar preamult precipitat, recomandd se resuspendarea a uneiporliuni 8. Daci esteprezent sedimentului urinar pentnrevitarea aglutindrii elementclor a acestuia pe (o se de de 9. Sedimentul picdturi aF

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended