Home >Documents >4Fiziologia Sistemului Cardiovascular

4Fiziologia Sistemului Cardiovascular

Date post:05-Jul-2018
Category:
View:221 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/16/2019 4Fiziologia Sistemului Cardiovascular

  1/39

  CAPITOLUL 4 FIZIOLOGIA SISTEMULUI CARDIOVASCULAR

  Tema 1. Proprietățile fziologice ale inimii.

  1 Fiziologia muș !iului a"#ia . P"o$"ie%&'ile (ziologi e ale muș !iului a"#ia )e* i%a+ili%a%ea, o-#u %i+ili%a%ea )legea ,,%o%ul au -imi //0, "i%mi i%a%ea, "e "a %e"i%a%ea, %o-i i%a%ea0. Po%e-'ialele #e a 'iu-e 2- muș !iul a"#ia . E-e"gia !imi & -e e a"& o-%"a 'iei a"#ia e3 u%iliza"ea o*ige-ului #e &%"e o"#.

  P"o$"ie%&'ile muș !iului a"#ia 3 E* i%a+ili%a%ea ) u- 'ia +a%mo%"o$&0 5 capacitatea mușchiului

  cardiac de a răspunde la o excitație printr-o depolarizare (PA) urmat de o contracție:

  a) Po%e-'ial #e "e$au al fbrei cardiace= -9 m!" sarcolema cardiomiocitului este selecti# permeabilă" impermeabilă pentru $a și de % ori mai permeabilă pentru &'

  b) Po%e-'ial #e a 'iu-e al fbrei miocardului #entricular este determinat fe de stimului intriseci ( de la sistemul excitoconductor *) fe extriseci (fzici" chimici" mecanici)" ast+el

  ,nc t sarcolema este tranzitată de .uxuri ionice prin canale specializate:

  1. Ca-ale #e 6a 7ol%a89#e$e-#e-%e "a$i#e9 sunt ,nchise ,n

  condiții de repaus" la atin/erea pra/ului de depolarizare (- 01m!) se deschid timp de %ms'

  2. Ca-ale #e : 7ol%a89#e$e-#e-%e le-%e9 deschiderea lor este inițiată tot de atin/erea #alorii critice de pra/ a potențialului membranar" dar este +oarte lentă atin/,nd maximumul la s+,rsitul platoului' A+ară de acestea există și o populație de canale care asi/ură a.uxul bazic de &" principala determinată a potențialului de repaus'

  3. Ca-ale 6a9Ca 7ol%a89#e$e-#e-%e le-%e9 acti#ate electric la 2ms după acti#area canalelor rapide de $a" ele permit in.uxul simultan de $a și *a" ele se inacti#ează extrem de

 • 8/16/2019 4Fiziologia Sistemului Cardiovascular

  2/39

  lent" deși au o capacitate de transport al cationilor mai redusă" in.uxul de sarcini poziti#e determinat de acti#itatea lor prelun/ește depolarizarea explic,nd apariția platoului caracteristic cardiomiocitului" aceste canale pot f blocate specifc de 3n'

  4. Ca-ale #e Cl 7ol%a89#e$e-#e-%e "a$i#e9 imediat ,naintea inacti#ării canalelor rapide de $a" se produce deschiderea canalelor rapide *l pe o durată de %-2ms' 4a această etapă Pa= " iar in.uxul de *l determină depolarizarea inițial rapidă a membranei'

  P"i- i$ale %i$u"i #e a-ale a" olemale3

  1. Ca-ale #e 6a3 ,n fbrele rapide (contractile)-canale de $a rapide #olta5-dependente" deschise ,n +aza de depolarizare6 ,n fbrele lente (pace-ma7er): canale specifce de $a non/ated (acti#ate ,n timpul 848)'

  2. Ca-ale #e :3 sunt deschise ,n +aza de depolarizare" rol- re+acerea P și controlul ni#elului exctitabilității celulare" Ach le menține mult timp ,nchise" induc,nd starea de hiperpolarizare'

  3. Ca-ale #e Ca3 ,n fbrele rapide(contractile) sunt de tipul 4 sau 8 P" canale standart de *a" deschise ,n +aza de platou cu rol ,n procesul ""calcium-induced calcium release;;" important ,n mecanismul de contractie" ,n fbrele cu răspuns lent-canale de *a'

  P"i- i$ale %i$u"i #e $om$e a" olemale3 1. Pom$a 6a;:3 transport acti# primar mai ales ,n +aza < pentru a

  restabili echilibrul ionic" pompează $a a+ară și 2& ,n interior pentru % moleculă A>P

  2. A-%i$o"%ul 6a;Ca3 transport acti# secundar cuplat cu pompa $a?&" +olosind /radientul de $a creat de aceasta" expulzează %*a ,n schimb la $a'

  3. Pom$a Ca, $e-%"u a "e %a+ili e !ili+"ul io-i 3 expulează *a pentru a restabili echilibrul ionic'

  Fazele o-%"a 'iei (+"elo" a"#ia e3

  Faza 0 @ 8epolarizarea rapidă" prin deschidera canalelor #olta5-dependente rapide de $a Bi intrarea cationului de $a ,n celulă #aloarea depolarizării este de aproximati# %2 m! (de la -9 m! p nă

 • 8/16/2019 4Fiziologia Sistemului Cardiovascular

  3/39

  la m!)' 8eschiderea acestor canale ,ncepe la o #aloare a depolarizarii ce atin/e ni#elul de -0 m! Bi se ,nchid după c te#a zecimi de milisecundă" după care se inacti#ează la 2 - m!' Faza 1 @ epolarizarea rapidă" potenCialul membranar re#ine rapid spre #aloarea ' această repolarizare se datorează in.uxului rapid de *l- prin deschiderea canalelor #olta5-dependente respecti#e Bi e.uxul de & prin canale #olta5 dependente' Faza 2 @ epolarizarea lentă @ platoul de *a 2 ' 8epolarizarea membranei pro#oacă acti#area canalelor lente $a - *a 2 ' Pătrunderea *a 2 ,n celulă duce la apariCia platoului" +apt ce măreBte durata PA a cardiomiocitului #entricular p nă la " sec' Faza 3 @ epolarizarea moderat rapidă" care urmează platoul" ea se datorează prin e.uxul rapid al ionilor de & prin canalele #olta5 dependente de & ' Faza 4 @ Dibra miocardului ,Bi menCine #alorile potenCialului de repaus la care a a5uns ,n urma repolarizării fnale' Are loc transportul acti# de $a - & prin $a " & - A>P-ază" transportul *a 2 prin pompa 3/ 2 A>P- aza'

  Pe"ioa#ele PA 2- (+"a a"#ia & o-%"a %il&

  PRE9$e"ioa#a "e "a %a%& e( ie-%&;a+ olu%&

  1. *uprinde +azele "%"2 și 5umătatea +azei 62. *elulele sunt inexcitabile" nu răspund nici la stimuli +oarte puternici6

  3. 8eoarece P este lun/ă celulele cardiace nu dez#oltă tetanie' PRR9$e"ioa#a "e "a %a%& "ela%i7& 1. Dinalul +azei 6 2. *elulele sunt hipoexcitabile răspund doar la stimuli suprapra/ali' P6S9$e"ioa#a u$"a-o"mal& 1. *aracteristică fbrelor Pur7in5e" la fnalul +azei 6 2. *elulele au #ulnerabilitate crescută Erăspund la stimuli F printr-

  un răspuns repetiti#Earitmii se#ere' P6E9$e"ioa#a -o"moe* i%a+il& 1. *orespunde +azei

 • 8/16/2019 4Fiziologia Sistemului Cardiovascular

  4/39

  *aracterele PA ,n fbrele cu răspuns lent sunt di+erite de cele cu fbre cu răspuns rapid'

  Daza )6 Gnchiderea mai rapidă a canalelor de & ,n +aza '

  Faza

 • 8/16/2019 4Fiziologia Sistemului Cardiovascular

  5/39

  ' $u +ormează tetanos (P A = durata contracCiei)6

  P6

  b) Hproducția de acid lactic ,n țesutul

 • 8/16/2019 4Fiziologia Sistemului Cardiovascular

  6/39

  cardiacEFp intracelularEinhibarea /lucozei" utilizarea AN și a proteosintezeiEnecroza cardiomiocitului6

  c) On ischemie" acumularea de acid lactic constituie una din cauzele durerii an/ioase6

  d) On ischemia miocardică prelun/ită: A>PEA8PEA3PEadenozină"

  findcă celula este permeabilă pentru adenozinăEtrece circuitulsan/#in find responsabilă de #asodilatația coronariană' 2 Ci lul a"#ia , azele și #u"a%a lo". Im$o"%a-'a 7al7elo"

  a"#ia e. Fu- 'ia #e $om$& $"ima"& a a%"iilo". Fu- 'ia #e $om$& a 7e-%"i ulelo". P"e iu-ea 2- a%"ii și 7e-%"i ule 2- (e a"e az& a i lului a"#ia . Cu"+a $"e iu-ii ao"%i e. Volumul i %oli și mi-u%97olumul a"#ia . A-aliza g"a( &

  a $om$ei 7e-%"i ula"e.

  Ci lul a"#ia ?"e7olu'ia a"#ia este succesiunea e#enimentelor care se produc de la ,nceputul unei bătăi p,nă la ,nceputul următoare bătăi' Co-#i'ii -e e a"e +u-ei #e &șu"&"i a RC.

  • Gnițierea și conducerea normală a impulsului prin *'

  • 3ișcarea corectă a aparatului #al#ular' 8iastola: #al#ele A!-deschise" semilunare-inchise' istola: #al#ele A!-,nchise" seminulare-deschise'

  Im$o"%a-'a 7al7elo"3

  A%"io7e-%"i ula"e3

  !al#a bicuspidă sau mitrală: care ,mpiedică re,ntoarcere a s n/elui #entricular st n/ (re/ur/itarea) ,n atriul st n/' ste +ormat din două membrane' !al#a tricuspidă: care ,mpiedică re,ntoarcerea s n/elui #entricular drept (re/ur/itarea) ,n atriul drept' ste +ormat din trei membrane ancorate de pereții #entriculului drept'

  Onchiderea #al#ulelor atrio-#entriculare +ormează z/omotul cardiac

  G'

  Semilu-a"e3

 • 8/16/2019 4Fiziologia Sistemului Cardiovascular

  7/39

 • 8/16/2019 4Fiziologia Sistemului Cardiovascular

  8/39

  Volumul la 2" i%ul #ia %olei, 7olumul la 2"și%ul i %olei și #e+i%ul +&%aie.

  On cursul diastolei umplerea #entriculară normală crește cu %% - %2 ml-7olum %ele#ia %oli ' Pe măsură ce #entriculii se /ăsesc ,n timpul sistolei" #olumul total scade cu T ml-#olum bătaie?debit(#olum s,n/e e5ectat ,n timpul sistolei)" cel rămas (%2 ml-T ml)=1 ml poartă numele de 7olum %ele i %oli .

  MCu"+a $"e iu-ii ao"%i e

  On sistola #entriculară se deschid #al#ele aortale" cauză a presiunii crescute (%2 mm /-presiunea sistolică)" s,n/ele e5ectat ,n aortă #a exercita aceeași presiune asupra pereților ei" ca urmare se #or ,nchide #al#ele aortale" și succesi# se #a produce re.uxul san/in imediat premer/ător ,nchiderii #al#elor aortice- pe /rafc se #a e#idenția o incizură' Apoi presiunea aortică scade lent ,n cursul diastolei doarece s,n/ele arterial cur/e continuu" iar P=S mm /'

  De+i%ul +&%aie al o"#ului se defnește ca find cantitatea de ener/ie transpormată ,n lucru mecanic la fecare contracție cardică' e compune din:

  1. arcina externă-ener/ia utilizată pentru a propulsa s,n/ele din sistemul #enos de presiune 5oasă ,n cel arteral'

  2. ner/ia cinetică a .uxului san/#in'

  A-aliza g"a( & a $om$ei 7e-%"i ula"e.

 • 8/16/2019 4Fiziologia Sistemului Cardiovascular

  9/39

  ezultă prin ,nre/istrarea #ariațiilor de presiune și #olum ,n timpul ciclului cardiac (sistolă diastolă)

  1. Um$le"ea 7e-%"i ula"& (AEK)-8!: • de la deschiderea #al#ei mitraleEla ,nchiderea #al#ei mitrale6 • asi/ură ! 8!(% -%< ml)6 • creștere

Embed Size (px)
Recommended