+ All Categories
Home > Documents > Fiziologia Sistemului Cardiovascular

Fiziologia Sistemului Cardiovascular

Date post: 23-Oct-2015
Category:
Upload: robert-roca
View: 58 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
of 26 /26
03-Jan-13 1 FIZIOLOGIA SISTEMULUI CARDIOVASCULAR (SCV) Structura sistemului cardiovascular - pompa - cameră de admisie - atrii Inima dreaptă - sistem de tuburi: - cameră de ejecţie - ventriculii stângă - artere, vene, capilare, limfatice - circulaţia sistemică, pulmonară - reglare, nervoasă, umoralăşi locală -? - autoreglare - sistem de reglare
Transcript

03-Jan-13

1

FIZIOLOGIA SISTEMULUI CARDIOVASCULAR (SCV)

Structura sistemului cardiovascular- pompa

- cameră de admisie - atriiInima dreaptă

- sistem de tuburi:

- cameră de ejecţie - ventriculiip

stângă

- artere, vene, capilare, limfatice- circulaţia sistemică, pulmonară

- reglare, nervoasă, umorală şi locală

ţ , p

- ?

- autoreglare- sistem de reglare

03-Jan-13

2

Structura sistemului cardiovascular- sistem de reglare

-nervoasă sistemică

Ex.

flux sang.musc.-repaus -750ml(4ml/100g)/min

sistemică

-locală-umorală

flux sang.musc. repaus 750ml(4ml/100g)/min

flux sang.musc.-efort- 16000ml(80ml/100g/)min

rata metabolică musc.-efort- 60 x

2Ap.CV

AD AS

2 1

13

VD VS

3

A- atriu; V-ventricul; D-drept; S-stâng; 1.Circulaţia sistemică, 2. Circulaţia pulmonară; 3. Circulaţia limfatică

03-Jan-13

3

ADVS

AD

Funcţiile SCV

1 funcţia de transport1. funcţia de transport

2. funcţia de secreţieţ ţ

03-Jan-13

4

1. Funcţia de transport

- Sânge – debitul cardiac -5L/min

75 ani =400mil L (1000/10/40m)

parametrii circulatori

- presiunep

- flux sanguin

03-Jan-13

5

Distribuţia fluxului sanguin (% debit cardiac) în repaus şi efort fizic

Distribuţia sângelui în SCV

- 91 % circulaţia sistemică

64 % vene- 64 % - vene

- 13 % - artere- 7 % - arteriole şi capilare

- 9 % - circulaţia pulmonară9 % circulaţia pulmonară

03-Jan-13

6

1. Semnificaţii funcţionale ale circulaţiei sanguine

S i i- Substanţe nutritive- Metaboliţi

- Substanţe cu rol de semnalizare

?

- Transport termic – termoreglare

2. Funcţia de secreţie

- peptidul natriuretic atrial (PAN)- NO (EDRF) -

f i i

- vasodilatatorNO (EDRF)

- inhibitor al adeziunii şi agregării plachetare

- factor de hiperpolarizare derivat din endoteliu (EDHF)

03-Jan-13

7

-prostaciclina – PGI2

-endotelina vasoconstrictor ET ET- vasoconstrictor –ETA,ETB2

- vasodilatator – ETB1

-factori implicaţi în EFC

P

Q

R

S

T

Fiziologie integrativă

Fb.A

Fb.Befecte: tahicardie

AVP irigaţie renală

PAN

03-Jan-13

8

Proprietăţile funcţionale ale miocardului

- Excitabilitatea (f. batmotropă)

- Conductibilitatea (f. dromotropă)- Ritmicitatea (f. cronotropă)

- Contractilitatea (f. inotropă)

- Relaxarea (f. lusiotropă)

Miocardul- de lucru- sistemul excitoconducător

03-Jan-13

9

Structura funcţională a fibrei miocardice

Sarcolema - sistem TSarcolema sistem T

- reticul sarcoplasmic

- cisterne sarcolemale

Sarcomer

Rol

Sarcomer

Disc intercalar

Mitocondrii

Structura fibrei miocardice

03-Jan-13

10

Structura fb.

miocardice

Excitabilitatea- condiţie esenţială a vieţii

- relaţia excitabilitate-metabolism- premise

bilit t l ti ă

relaţia excitabilitate metabolism

- sistem de transport ionic membranar

- repartiţie intra- extracelulară a ionilor

- permeabilitatea selectivă a membranei

03-Jan-13

11

Canale ioniceCurent Nume Proteina canal Potential de

reversie (mV)Inhibitori (blocanţi)

I Na Na- curent NAV 1.5 (volataj dependente)

+60 TTX. Lidocaina

I Ca Ca+ curent Cav1.2 (Tip L) +120 Nifedipine ( )Verapamil

IK Repolarizare rapidă IKR

Repolarizare lentă IKS

Ito

Activate de proteina G.ATP+ sensitiv

HERG+miRP1KvLQT1+minKKv4.3 (vgc)

GIRK

-100 Ba2+

Cs +

TEA

If Curent de pacemaker HCN Cs+

situs de ancorareextrcelular

STIM

membrană celulară

poartăproteină fibrilară

intracelular

03-Jan-13

12

intracelular

situs de ancorare

STIM

extrcelular

membrană celulară

proteină fibrilară

membrană celulară

intracelular

Canalopatii cardiace

Sindrom QT prelungit -Viskin 1998- canale de K şi Na

Fibrilatia ventriculara idiopatică-Sindr. Brugada 1992curenti Ito (K)-curenti Ito (K)

03-Jan-13

13

Pompe ionice

- Na+ /K+ - Jens Skou-1997, PN,

- Mecanism de acţiune

citosol

extracelular

ROL

03-Jan-13

14

Pompe ionice- Ca2+- sarcolemale

-mecanism de acţiuneţ

-complex Ca2+ -calmodulină

-sarcoplasmice

-mecanism de acţiune

-Fosfolamban-inhibă pompa

- fosforilare (Prot.K-A AMPc) a Flb ef. inhibitor ?

EEExxxtttrrraaaccceeelll AAA

Pompa de Ca2+ sarcolemală

SSSiiittt ddd lll CCC 222+++

IIInnntttrrraaaccceeelll...

NNN

CCC

SSSiiitttuuusss dddeee llleeegggaaarrreee aaa CCCaaa222+++

SSSiiitttuuusssuuulll AAATTTPPP---aaazzzeeeiii CCCaaalllmmmoooddduuullliiinnnăăă

SSSiiitttuuusssuuulll dddeee llleeegggaaarrreee aaa AAATTTPPP

03-Jan-13

15

Transportor Na+/Ca2+

-structurăstructură

-localizare

-mecanism de transport

-f(x)?

- interelaţii funcţionale

Na+/K+ ATPazăCa2+

ATPază

Ca2+ în fibra miocardică

Reticul sarcoplasmic

Canale de Ca2+

Schimbător Na+/Ca2+

Calsequestrin

p

Ca2+ ATPază

03-Jan-13

16

Concentraţia ionilor (mM) în fibra miocardică

Ioni Extracelular Intracelular

Na+ 140 5-34 K+ 5,4 104 -118Cl- 100 8 79Cl 100 8-79Ca2+ 2-3 0,0002

Faza Curent /canale

0 INa ICa

4

0

4

12

3

0 INa, ICa

1 Ito (K)

2 ICa-L

INa/Ca Na/Ca trasportor

3 IKur

Ikr

IKs

4 IKf4 IKf

03-Jan-13

17

Curenţi membranari-timp dependenţi-controlaţi de voltajţ j

Clsificare

1.Curenţi de Na (INa)2.Curenţi de Ca (ICa)3.Curenţi de K (IK)4.Curenţi de pacemaker

- produşi de influxul de Na prin canalevoltaj-dependente (200/µ² )

1.Curenţi de Na (INa)

j p ( µ )-activarea - 0,1- 0,2 ms-inactivarea ~ 1ms-subunitatea α conţine situsuri de fosforilare prin intermediul PK AMPcfosforilare prin intermediul PK AMPc-dependente

03-Jan-13

18

- determină depolarizarea (F 0) a PAdin miocardul de lucru atrial şi

1.Curenţi de Na (INa)

ventricular şi din reţeaua Purkinje

-participă la F 1 şi F2 a PA dinmiocardul atrial si ventricular

- blocanţi: TTX, anestezice locale(lidocaina - antiaritmic)

- activează curenţii de Ca şi K

- produşi de influxul de Ca prin canalevoltaj-dependente de tip L

2. Curenţi de Ca (ICa)

- activarea ~ 1ms

- determină depolarizarea (F 0) a PAdin NSA şi NAV şi a celulelor invecinateacestor noduli

- inactivarea ~ 10-20 ms

acestor noduli

- participă la F2 a PA dinmiocardul atrial si ventricular

03-Jan-13

19

2. Curenţi de Ca (ICa)- activează deschiderea canalelor dinRS (triada, tetrada) şi iniţiază cuplarea

it ţi t ţi di i dexcitaţie-contracţie din miocard.

-verapamilul, diltiazemul şi nifedipina -blocanţi ale canalelor de Ca de tip L.

- canalele eliberatoare de Ca din RS sunt inhibate de ryanodina şi cafeină

3. Curenţii de K

- curenţi de repolarizare produşi de deschiderea lenta (20-200 ms) adeschiderea lenta (20 200 ms) a canalelor de KV , indusă de depolarizare (F3)

-curenţi de repolarizare iniţială-tip A cutimp de deschidere scurt (F1)

03-Jan-13

20

3. Curenţii de K

- Curenţi activaţi de proteina Gstimularea vagală a NSA şi NAVstimularea vagală a NSA şi NAV

- Curenţi controlaţi de ATP/ADPATP/ADP inhibă canalele KATP/ADP activează canlele K

- efect cardioprotector ischemic

4. Curenţi de pacemaker

C ţi (If) d i i ti- Curenţi (If) produşi prin activarealentă (100 ms), în hiperpolarizare acanalelor cationice nespecifice (Na,K)controlate de nucleotide ciclice (AMPc,GMPc)

03-Jan-13

21

a n ă

(mV

)

+

0overshoot

enţ i

a l

d e

m e

m b

r

d e

p o

l a r

i z

a r

e

prag re p

o l

a r

i z a

r e

potenţial de repaus

p o

te

-

repolarizareposthiperpolarizare

mV

) 0

10

PNa+

nţi

al m

emb

ran

ar (

-50 1.0PK+

PCa2+

0 0.15 0.30

Timp (sec.)

Pot

en

-1000.1

03-Jan-13

22

PA 2ra

(mV

) 0

-50

-100nsa

0

-50

ţial

de

mem

br

0

-50

-100nav

0

0

-50

-100 atriu

Pot

enţ

r.Purkinje

0

-50

-100 300ms

ventricul-100

Ritmicitate...

Celule miocardice embrionare izolate in cultura Imediat dupaCelule miocardice embrionare izolate in cultura. Imediat dupa punerea in cultura se observa contractia celulelor individuale, la diferite ritmuri,

http://www.cellsalive.com/myocyte.htm

03-Jan-13

23

Dupa 2-3 zile in vitro, miocitele se conecteaza prin jonctiuni gap,care asigura activarea si contractia lor sincrona.

r (m

V)

0

PNa+

enţi

al m

emb

ran

ar

-50 PK+

PCa2+

0 0.15 0.30

Timp (sec.)

Pot

e

-100

03-Jan-13

24

(mV

) 0

Perioada refractară

nţi

al m

emb

ran

ar (

-50PRA

PR

R

PE

E

0 50 100 150 200 250 300 ms

Pot

en

-100

(mV

) 0

Perioada refractară

nţi

al m

emb

ran

ar (

-50

0 50 100 150 200 250 300 ms

Pot

en

-100

03-Jan-13

25

Extrasistola

E

?

03-Jan-13

26

P

R

T

SQ

0

12

3

4 4

500ms


Recommended