+ All Categories
Home > Documents > Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Date post: 26-Jun-2015
Category:
Upload: scorpyodana88
View: 1,242 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 355 /355
UNIVERSITATEA DIN ORADEA Lector univ.dr. ARPAD SZARKA SISTEME SI INSTITUTII DE ASIGURARI SOCIALE
Transcript
Page 1: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Lector univ.dr. ARPAD SZARKA

SISTEME SI INSTITUTII DE ASIGURARI SOCIALE

2009 /2010

Page 2: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Lector univ.dr. ARPAD SZARKA

SISTEME SI INSTITUTII DE ASIGURARI SOCIALE

-Caiet de seminar –MASTER FBA – ANUL II

-uz intern-

2009/2010

2

Page 3: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

CUPRINSPag.

TEMA 1 DOBANDIREA CALITATII DE ASIGURAT ...................................... 5TEMA 2 GESTIONAREA CALITATII DE ASIGURAT ..................................... 15TEMA 3 EVIDENTA STAGIILOR DE COTIZARE ............................................ 18TEMA 4 RISCURILE ASIGURATE SI PRINCIPALELE PRESTATII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT (CAS.)............................................. 29TEMA 5 PENSII INTERNATIONALE-PENSII COMUNITARE DIN UNIUNEA EUROPEANA ………………………………….………... 38TEMA 6 FORMAREA FONDULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT....... 49TEMA 7 PRESTATII - CONCEDII SI INDEMNIZATII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE (CASS)........................................................ 54TEMA 8 ORGANIZAREA FINANTARII PRESTATIILOR SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE(AMBP)...................................................................... 59TEMA 9 FUNDAMENTAREA, REPARTIZAREA SI EXECUTIA BUGETULUI SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE ...................... 79TEMA 10 STIMULAREA ANGAJATORILOR PENTRU INCADRAREA IN MUNCA SI DEZVOLTAREA PIETEI MUNCII .................................... 104

LISTA ANEXE- Propuneri de fundamentare a bugetului sistemului de accidente de munca si boli profesionale ...........................................................................................…….. 80-Cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale …...............................................................................................…….. 82- Formular de solicitare de credit bugetar………………………………………….. 84- Dispozitie bugetara emisa pentru alocarea creditelor bugetare ………………….. 85- Centralizator privind plata salariilor ……………………………………………... 86- Propunere de angajare a unei cheltuieli ………………………………………….. 88- Ordonantare de plata ……………………………………………………………... 89- Ordin de plata ……………………………………………………………………. 90- Situatia centralizatoare privind drepturile constatate si veniturile incasate pentru bugetul asigurarilor sociale de stat ……………………………………….. 92- Contul de executie – veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale ………………………………………………………. 97- Contul de executie - cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale ……………………………………………………… 99- Situatia locurilor vacante ………………………………………………………… 111- Conventie angajare absolventi – Art. 80 …………………………………………. 112- Dispozitia de repartizare …………………………………………………………. 114

3

Page 4: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

- Instiintare privind incadrarea in munca ………………………………………….. 114- Tabel nominal cu absolventii institutiilor de invatamant incadrati in munca ……. 115- Contractul colectiv de munca ……………………………………………………. 116- Contractul individual de munca ……………..………………………………….. 121- Fisa de aptitudine – Medicina muncii ……………………………………………. 123- Declaratia de asigurare sociala …………………………………………………... 124- Contract de asigurare sociala ……………………………………………………. 126- Declaratia privind evidenta nominala a siguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat – Anexa 1.1, Anexa 1.2 ………………………. 128- Metodologia de întocmire, completare, păstrare şi evidenta a carnetului de munca ……………………………………………………………………………… 131- Certificatul privind stagiul de cotizare si punctajul anual realizat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale …………………………….. 134- Vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare ……. 135- Facilitati acordate pentru conditii deosebite de munca …………………………... 136- Stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei de invaliditate ……………... 136- Stagiul de cotizare potential ……………………………………………………… 136- Câştigul salarial mediu anual pe perioada 1938 – 2008 …………………………. 137- Salariul minim pe economie ……………………………………………………... 138- Punctaje acordate pentru stagii …………………………………………………... 139- Decizia pensie limita de varsta …………………………………………………... 141- Decizia medicala asupra capacitatii de munca …………………………………... 142- Decizia pensie de invaliditate ……………………………………………………. 143- Decizia pensie anticipata partiala ………………………………………………... 144- Decizia pensie urmasi ……………………………………………………………. 145- Decizia pentru acordarea pensiei de serviciu …………………………………….. 146- Decizie privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară ………………….. 147- Decizia privind incetarea platii pensiei …………………………………………... 149- Dispozitie pentru suspendarea/incetarea platii pensiei …………………………... 149- Decizia infiintare debit …………………………………………………………... 150- Contract cadru - privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate ………………………………………… 151- Certificatul de concediu medical si instructiuni de completare …………..……... 158- Fazele executarii silite …………………………………………………………… 165- Modalitatea de suportare a contributiilor si impozitelor aferente venitului salarial 170- Formulare Europene.……………………………………………………………... 171

4

Page 5: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

TEMA 1

DOBANDIREA CALITATII DE ASIGURAT

Asiguratii sunt persoane fizice care contribuie la constituirea fondului de finantare a sistem public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Acestia pot fi: cetateni romani cetateni ai altor state apatrizi, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania.

In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii :

persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si raport de serviciu, in cazul functionarilor publici;

persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective, sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti- asimilate cu salariaţi.

persoanele care beneficiaza de drepturi banesti - asimilati somerilor; persoanele care se afla in una dintre situatiile urmatoare:

- asociat unic, asociati, comanditari - administratori sau manageri care incheie un contract de administrare sau

management;- membri ai asociatiilor familiale- persoane autorizate sa desfasoare activitati independente in categoria

carora intra: expert contabil,contabil autorizat, consultant de plasament în

valori mobiliare, consultant fiscal, auditor financiar, practician în reorganizare şi lichidare, broker, consilier în proprietate industrială;

medic, farmacist, medic veterinar, persoane autorizate să furnizeze servicii publice conexe actului medical, psiholog cu drept de liberă practică;

persoane autorizate să realizeze şi să verifice lucrările de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei, expert tehnic, urbanist, architect, restaurator;

notar public, expert criminalist, executor judecătoresc; traducător autorizat;

5

Page 6: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

oricare alte persoane care realizează venituri din practicarea unor profesii – meserii reglementate, desfăşurată în mod independent;

persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;

alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;

Se pot asigura în sistemul public, în mod facultativ pe bază de contract de asigurare socială, persoanele care se regăsesc în situaţiile de mai sus şi care doresc să îşi completeze venitul asigurat, precum şi alte persoane.

Modalitati de dobandire a calitatii de asigurat

Dobandirea calitatii de asigurat in Romania se realizeaza in principal prin:

- incheierea unui contract individual de munca cu o persoana fizica sau juridica -denumită angajator-, încheierea unui raport de serviciu- functionarii publici -- depunerea unei declaratii de asigurare la casele teritoriale de pensii- incheierea unui contract de asigurare sociala cu casa teritoriala de pensii .

Încheierea contractului individual de muncă

Contractul individual de munca este înţelegerea scrisă în temeiul căruia o persoană fizică, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumit salariu.

Varsta minima la care o persoana fizica poate incheia un contract individual de munca, in calitate de salariat, este de 16 ani - la aceasta vârstă o persoană dobândeşte capacitatea deplina de exercitiu .

În mod excepţional, o persoană poate încheia un contract individual de munca si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul parintilor sau reprezentantilor legali.

După semnarea de către părţi a contractului individual de muncă, cele din sectorul privat, se înregistrează la Inspectoratul Teritorial de Muncă. (vezi pag. 116, 121, 123)

În mod asemănător contractelor individuale de muncă, angajatorii funcţionarilor publici, pe baza unor reglementări speciale încheie un - raport de serviciu-.

Funcţionarii publici sunt salariaţi din urmatoarele instituţii:- aparatul propriu ale guvernului;- ministere;- instituţii deconcentrate;- institutii ale administratiei publice locale;- alte institutii cu regim special, etc

6

Page 7: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Drepturile angajatorului sunt,in principal, urmatoarele:

- sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;- sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat; - sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de

serviciu;- sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile

corespunzatoare- potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern-.

Obligaţiile angajatorului in principal sunt urmatoarele; - să negocieze şi să încheie contractul colectiv de muncă, respectiv cel

individual sau raportul de serviciu;- să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor

care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;- sa asigure permament conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere

la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

- sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca si din contractele individuale de munca;

- sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;

- sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;

- sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile ;

- sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

- sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

Drepturile salariatului in principal sunt urmatoarele:

- dreptul la salarizare pentru munca depusa conform contractului individual de muncă, respectiv raportului de serviciu;

- dreptul la repaus zilnic si saptamanal, şi sărbători legale;

7

Page 8: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

- dreptul la concediu de odihna anual;- dreptul la egalitate de sanse si de tratament;- dreptul la demnitate in munca;- dreptul la securitate si sanatate in munca ;- dreptul la acces la formare profesionala;- dreptul la informare si consultare;- dreptul la protectie in caz de concediere;- dreptul la negociere colectiva si individuala;- dreptul de a constitui sau a adera la un sindicat;

Obligaţiile salariatului in principal sunt urmatoarele:

- de a realiza norma de munca sau dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

- de a respecta disciplina muncii;- de respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul

colectiv de munca precum si in contractul individual de munca;- de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;- de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;- de a respecta secretul de serviciu, confidenţialitatea,etc.

Modificarea contractului individual de muncă

Contractul individual de muncă poate fi modificat de regula numai prin acordul partilor contractante.

In caz execeptional, este posibila si modificarea unilaterala a contractului respectiv raportului de munca- numai in cazurile expres prevazute de lege -(ex. locul de desfasurare a muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator, prin delegarea sau detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca).

Orice modificare a unuia dintre elementele contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 15 zile de la data incunostintarii in scris a salariatului, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare rezulta ca posibila din lege sau din contractul colectiv de munca aplicabil.

Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre următoarele elemente:

durata contractului locul de desfasurare a muncii felul muncii conditiile de munca elemente componente ale salariului -salar de bază, sporuri, adaosuri,

premii, tichete de masă, etc-

8

Page 9: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

timpul de munca si timpul de odihna

Suspendarea contractului individual de muncă

În mod temporar, unele elemente ale contractului de muncă pot fi suspendate în următoarele situaţii:De drept:

pentru concediu de maternitate pentru concediu pentru incapacitate temporara de munca pentru efectuarea serviciului militar obligatoriu pentru exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive,

legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului pentru indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat in cazul in care salariatul este arestat preventiv,forta majora; in alte cazuri expres prevazute

Din initiativa salariatului:

concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;

concediu pentru cresterea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;

concediu paternal; concediu pentru formare profesionala; exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale

constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului; participarea la greva;

Din initiativa angajatorului:

pe durata cercetarii disciplinare prealabile, în situaţii în care se impun măsuri suplimentare de prevenire - protecţie

ca sanctiune disciplinara; in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva

salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti;

în cazul întreruperii temporare a activităţii, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

9

Page 10: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

pe durata detasarii salariatului

In cazul functionarilor publici raportul de serviciu poate fi suspendat din initiativa functionarului public-cu indeplinirea procedurilor reglementate.

Încetarea contractului individual de muncă Elementele contractului individual de muncă pot înceta:

de drept ca urmare a acordului partilor; ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in

conditiile prevăzute de lege: din iniţiativa angajatorului – concedierea din iniţiativa salariatului – demisie

De drept ,contractul individual de munca inceteaza:

la data decesului salariatului; la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a

morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului; la data comunicării deciziei de pensionare pentru limita de varsta,

pensionare anticipata, pensionare anticipata parţială sau pensionare pentru invaliditate a salariatului;

ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de munca, prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitiva;

ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare in munca;

ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti

de la data retragerii de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;

ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii , funcţii, ca măsura de siguranta ori pedeapsa complementara, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;

la data expirării termenului contractului individual de munca încheiat pe durata determinata;

retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu varsta cuprinsă între 15 şi 16 ani.

10

Page 11: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Cu acordul părţilor contractele individuale de muncă pe durată nedeterminată pot înceta în situaţiile în care părţile contractuale convin la aceasta.

Din initiativa angajatorului incetarea contractului individual de munca poate avea loc prin:

Concediere:

in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara;

în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedura penală

în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicală, se constata inaptitudinea fizica şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de munca ocupat;

în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de munca în care este încadrat.

în cazul în care salariatul îndeplineşte condiţiile de varsta standard şi stagiu de cotizare şi nu a solicitat pensionarea în condiţiile legii

Concedierea – pentru motive care nu tin de persoana salariatului, poate fi individuala sau colectiva.

In aceste cazuri, salariatii beneficiaza de masuri active de combatere a somajului si pot beneficia de compensatii banesti.

o Concedierea individuala inseamna desfiintarea locului de muncă ocupat de un salariat, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii

o Concedierea colectiva inseamna ca, într-o perioada de cel putin 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului au fost concediati un număr de:

cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizeaza are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi;

cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizeaza are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi;

cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizeaza are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi.

11

Page 12: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi incadrari pe

locurile de munca ale salariaţilor concediati timp de 9 luni de la data concedierii acestora.

In situaţia în care în aceasta perioada se reiau activităţile a căror încetare a condus la concedieri colective, angajatorul are obligaţia de a transmite salariaţilor care au fost concediati o comunicare scrisă în acest sens şi de a-i reangaja pe aceleaşi locuri de munca, fără examen sau concurs ori perioada de proba.

Din iniţiativa salariaţilor incetarea contractului individual de muncă are loc prin demisie- pe baza unei notificări prealabile din partea acestuia .

Salariatul este obligat să efectueze o perioadă de preaviz stabilit prin contractul individual respective cel colectiv de muncă.

Documentele care stau la baza încheierii contractului individual de muncă:

cerere privind solicitarea incadrarii la angajator recomandare de la ultimul loc de munca curriculum vitae dispozitie de repartizare - de la AJOFM copie act identitate contract individual de munca – formular standardizat fisa de aptitudini - semnata de medicul de medicina muncii- carnetul de munca fisa postului – în special pentru personalul de specialitate.

Timpul de muncă:

Durata contractului individual de munca este: 8ore/zi si 40 de ore/saptamana.Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe

saptamana, inclusive orele suplimentare.Cand munca se efectueaza in schimburi, durata timpului de munca va putea fi

prelungita peste 8 ore/zi si peste 48 de ore /saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada maxima de 3 saptamani, sa nu depaseasca 8 ore/zi sau 48 de ore pe saptamana.

In afara de contract individual de munca de 8 ore/zi, mai exista contracte de munca cu timp partial – part time ( de la 2 ore la 7 ore si chiar sub 2 ore/zi.

12

Page 13: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Declaratia de asigurare sociala

Persoanele fizice care au implinit varsta de 18 ani şi desfăşoară activităţi autorizate si nu realizează venituri de natură salarială sunt obligaţi să participe în sistemul public de pensii, dobândind prin depunerea declaraţiei de asigurare, calitatea de asigurat. (vezi pag. 124)

Această categorie, este formată din persoanele care se afla in una dintre situatiile urmatoare:

asociat unic, asociati, comanditari administratori sau manageri care incheie un contract de administrare

sau management; membri ai asociatiilor familiale persoane autorizate sa desfasoare activitati independente: persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii

acestora; alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.

Obligaţiile persoanelor, care îndeplinesc condiţiile de a dobândi calitatea de asigurat în sistemul public de pensii prin declaraţia de asigurat sunt:

depunerea declaratiei de asigurare in termen de 30 de zile de la data incadrarii in una din situatiile mentionate mai sus. Nedepunerea in termen de 30 de zile a declaratiei de asigurare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.

ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare,( venit asigurat,adresa,nume, act identitate),este obligatorie depunerea unui document : Comunicare de modificare

în cazul în care asiguratul face dovada ca nu se mai incadreaza in una din situatiile mentionate mai sus,trebuie sa depuna formularul tip de retragere a declaratiei de asigurare –Solicitare de retragere a declaratiei de asigurare- in termen de 30 de zile de la modificarea situatiei.

contribuţia de asigurări sociale se suportă integral la nivelul cotei de contribuţie de asigurări sociale valabil, fără defalcare.

Cuantumul contribuţiei de asigurăi sociale se determină prin înmulţirea cotei de CAS,- de exemplu 30%-, cu baza de calcul pentru asigurari sociale

Baza de calcul este venitul lunar asigurat prevăzut în declaraţia sau în contractul de asigurare-suma asigurata

13

Page 14: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

termenul de plata a contribuţiei de asigurări sociale fara majorari este pana in ultima zi a lunii in curs pentru care se face plata.

Asiguraţii primesc certificatul privind stagiul de cotizare şi punctajul realizat o dată pe an gratuit şi de câte ori solicita în cursul anului, contra cost.

Actele necesare depunerii declaratiei de asigurari sociale: declaratie de asigurare – formular standardizat copie document justificativ incadrarii in una din situatiile care naşte

obligaţia depunerii declaraţiei de asigurare actul de identitate al asiguratului.

Contractul de asigurare sociala

Se pot asigura în sistemul public, pe bază de contract de asigurare socială, persoanele care doresc să îşi completeze venitul asigurat, precum şi persoanele care nu sunt obligate la asigurare sociala dobandind astfel calitatea de asigurat. (vezi pag. 126)

Obligaţiile asiguraţilor pe bază de contract de asigurare: in cazul in care intervin modificari asupra elementelor din contractul de asigurare

sociala - nume, venit asigurat, adresa, act identitate-, este obligatorie incheierea unui act aditional la contract;

plata lunara a contributiei de asigurari sociale;

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este lunar, dar se poate face si anticipat pe o perioada de cel mult 12 luni, calculate de la data de la care se face plata.

Cuantumul contribuţiei de asigurări sociale se suportă integral de către persoanele asigurate.

Contribuţia de asigurări sociale se determină prin aplicarea cotei de CAS pentru conditii normale de lucru asupra bazei de calcul.

Baza de calcul este egal cu venitul lunar asigurat prevăzut în contractul de asigurare socială.

Asiguraţii pe baza contractului de asigurare socială primesc certificatul privind stagiul de cotizare si punctajul realizat .

Actele necesare încheierii contractului de asigurare socială:- contract de asigurare socială – formular standard- act de identitate al asiguratului

14

Page 15: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

TEMA 2GESTIONAREA CALITATII DE ASIGURAT

Asigurati prin contract individual de munca, raport de serviciu si asimilati acestora.

Angajatorul are obligaţia sa confirme si sa certifice situaţia salariaţilor -asiguratilor din subordine prin :

inregistrarea in termen a contractului individual de munca, precum si a oricarei modificari ( depunere act aditional, decizie) la inspectoratul teritorial de munca in raza caruia isi are domiciliul angajatorul

depunerea statelor de plata lunar la inspectoratul teritorial de munca depunerea lunara a declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor

si a obligatiilor de plata catre Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS)

Depunerea lunara a declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurărilor sociale de stat

Aceasta obligatie este realizata de angajatori prin depunerea la casele teritoriale de pensii in raza caruia isi au domiciliul, in format electronic cat si pe suport de hartie a urmatoarelor documente justificative (Anexa 1.1 ; Anexa1.2). (vezi pag. 128)

Termenul de depunere a declaratiei nominale este data de 25 a lunii urmatoare la care se refera.

In situatii exceptionale se pot depune declaratii nominale rectificative.

Gestionarea declaratiei de asigurare

Obligatiile persoanelor asigurate in principal sunt urmatoarele: depunerea declaratiei de asigurare se realizează in termen de 30 de zile de la

data incadrarii in una din situatiile prezentate anterior.Nedepunerea in termen de 30 de zile a declaratiei de asigurare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.

ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare, (venit asigurat,adresa,nume, act identitate), este obligatorie depunerea unui document : Comunicare de modificare

15

Page 16: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

daca asiguratul face dovada ca nu se mai incadreaza in una din situatiile mentionate mai sus, pentru care asigurarea este obligatorie, trebuie sa depuna formularul tip de retragere a declaratiei de asigurare – Solicitare de retragere a declaratiei de asigurare in termen de 30 de zile de la modificarea situatiei.

in situaţia în care casa teritorială de pensii deţine informaţii certe cu privire la faptul că asiguraţii pe bază de declaraţie de asigurare nu mai îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru a fi asiguraţi obligatoriu în sistemul public, poate proceda, , după notificarea prealabilă la încetarea, din oficiu, a calităţii de asigurat şi a declaraţiei de asigurare. Acest fapt va fi adus la cunoştinţă persoanelor în cauză, în scris. Încetarea calităţii de asigurat şi a declaraţiei de asigurare se efectuează pe baza unui proces-verbal în care se consemnează explicit motivele încetării, precum şi informaţiile/documentele care au fost avute în vedere la constatarea faptului că asigurarea nu mai este obligatorie."

termenul de plata fara majorari este lunar pana in ultima zi a lunii in curs pentru care se face plata.

Actele necesare depunerii declaratiei de asigurari sociale:- declaratie de asigurare – formular standard- document justificativ incadrarii in una din situatiile prezentate care nasc

obligaţia depunerii obligaţiei de asigurare.- actul de identitate al asiguratului

Gestionarea contractului de asigurare sociala

Se pot asigura în sistemul public, pe bază de contract de asigurare socială, persoanele care se regăsesc în situaţiile de a fi obligat la asigurarea socială, care doresc să îşi completeze venitul asigurat, precum şi persoanele care nu sunt obligate la asigurare. Contractul de asigurare socială se încheie în mod facultativ, voluntar şi opţional între casele teritoriale de pensii şi persoanele fizice care îşi exprimă dorinţa de a încheia un contract de asigurare socială

Obligatiile asiguraţilor: in cazul in care intervin modificari asupra elementelor din contractul de asigurare

sociala (nume, venit asigurat,adresa,act identitate), este obligatorie incheierea unui act aditional la contract

neplata contribuţiei de asigurări sociale timp de 6 luni consecutiv constituie pentru casa teritorială de pensii motiv de reziliere a contractului de asigurare socială. În această perioadă, casele teritoriale de pensii notifică persoanelor în cauză să se prezinte pentru reglementarea situaţiei. În situaţia neachitării contribuţiei de asigurări sociale restante şi a majorărilor de întârziere aferente, rezilierea contractului de asigurare socială se face începând cu ziua următoare celei până la care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale.

16

Page 17: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

rezilierea contractului de asigurare socială din iniţiativa asiguratului poate interveni oricând pe parcursul derulării acestuia, la data solicitării. Contribuţia de asigurări sociale neachitată, precum şi majorările/dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente se urmăresc conform legislaţiei privind recuperarea creanţelor bugetare

asiguraţii prin contractul de asigurări sociale primesc certificatul privind stagiul de cotizare si punctajul realizat o data pe an gratuit si de cate ori doresc in cursul anului contra cost.

Contribuţiile de asigurări sociale se suporta integral de catre persoanele asigurate. Cuantumul contribuţiei de asigurări sociale se determină prin aplicarea cotei integrale de CAS asupra bazei de calcul.

Baza de calcul este echivalentul venitul lunar asigurat prevăzut în contractul de asigurare socială, actualizat.

Actele necesare incheierii contractului de asigurare sociala:- contractul de asigurare sociala– formular standard- actul de identitate al asiguratului.

17

Page 18: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

TEMA 3EVIDENTA STAGIILOR DE COTIZARE

3.1 DEFINIREA CONTINUTULUI STAGIILOR

Stagiul de cotizare realizat - reprezintă perioadele în care persoanele au datorat respectiv, au plătit contribuţia de asigurări sociale în România, precum şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte. (vezi pag. 131 139) In sistemul public de pensii, stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor contributive:

- pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator si asigurat-salariati si asimilatii acestora;

sau dupa caz ,- s-a datorat si platit de catre asigurati contribuţia de asigurări sociale-în cazul

asiguraţilor pe bază de declaraţii de asigurare, respectiv contract de asigurare.Se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive in care

asiguratul: a beneficiat de prestatii de asigurari sociale-indemnizatie pentru incapacitate

de munca, indemnizatie pentru maternitate, indemnizatie pentru cresterea copilului sau ingrijirea copilului bolnav respectiv pensie de invaliditate;

a urmat cursurile de zi ale invatamintului universitar, cu conditia absolvirii acestora;

a satisfacut stagiul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus ; a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat .

Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care o persoana : a beneficiat de prevederile unor reglementări speciale reparatorii pentru

persecuţia vechiului regim politic; a realizat timp util la pensie in sectorul agricol; a desfasurat activitati incadrate in grupele unu si doi de munca in baza

legislatiei anterioare,sporul acordat utilizindu-se la deschiderea dreptului de pensie;

a realizat vechime in munca sau vechime in serviciu in celelalte sisteme neintegrate sistemului public de pensii,- vechime utilizata doar la deschiderea dreptului de pensie de limita de varsta, invaliditate si urmas.

18

Page 19: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Stagiu minim de cotizare - reprezintă perioada de cotizare minimă care permite asiguratului să beneficieze de o prestaţie de asigurare respectiv protecţie socială.

Stagiul complet de cotizare - reprezintă perioada de cotizare reglementata în funcţie de care se calculează punctajul mediu realizat de asigurat în perioadele de stagiu de cotizare recunoscute.

Stagiul de cotizare necesar - reprezintă stagiul de cotizare care, corelat cu vârsta asiguratului în momentul ivirii invalidităţii, poate determina dreptul de a putea beneficia de o pensie de invaliditate.

Actele care stau la baza determinarii stagiilor de cotizare in principal, sunt urmatoarele:

carnetele de munca adeverintele eliberate de catre angajatori-in situatia lipsei carnetului de

munca certificatul de stagiu de cotizare anual fise individuale privind zile-norme de munca realizate in fostele CAP-uri livretul militar diplome de absolvire a studiilor superioare-curs de zi, respectiv adeverinte decizii,hotarari ale diferitelor organe,comisii care atesta anumite situatii alte documente eliberate ,potrivit reglementarilor legale

3.2 DETERMINARE VARSTE-STAGII– PUNCTAJE.

3.2.1 Modalitatea de calcul a vârstei asiguratului.

Exemplu:Un bărbat care s-a născut la data de 11.05.1960;a) ce vârstă a avut la data de 31.12.2000 ?b) ştiind că va putea beneficia de pensie de limită de vârstă, la

împlinirea vârstei standard de 65 de ani, la ce dată poate exercita acest drept ?

a) 2000 - 12 - 311960 - 5 - 11 40 – 7 - 20

La data de 31.12.2000, vârsta bărbatului a fost de 40 de ani, 7 luni şi 20 zile.b) 1960 -5 -11

65 -0 - 02025 -5 -11

Dreptul la pensia de limită de vârstă va putea exercita cel mai repede la 11.05.2025.

19

Page 20: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Stagiul minim de cotizare, până în anul 2013 va fi de 15 ani faţă de 10 ani cât a fost la 01.04.2001 . Stagiul complet de cotizare până în anul 2013 va atinge 30 de ani pentru femei si 35 de ani pentru barbati, pornind de la 25 respectiv, 30 ani, valabil la 01.04.2001.

3.2.2 Modalitatea de calcul a stagiilor de cotizare.

Exemplu: Un barbat nascut in data de 01.10.1942;- a fost încadrat în muncă în următoarele perioade de timp:

01.01.1956-25.07.1958 1958-7-251956-1- 1

2-6-24

30.08.1958-04.09.1959 1959-9-41958-8-30

1-0-4

01.12.1963-14.09.1965 1965-9-141963-12-1 1-9-13

01.10.1975-12.11.1989 1989-11-121975-10-1 14- 1 -11

- a depus jurământul pentru o funcţie publică, încheiând un raport de serviciu pentru perioada:

01.12.1999-30.11.2000 2000-11-301999-12- 1 0-11-29

- a fost ales primar pentru perioada: 01.12.2000-01.06.2004 2004- 6- 1

2000-12-1 3-6-0

- a fost membru la o o cooperativă meşteşugărească in perioada:15.09.1965-15.09.1975 1975-9- 15

1965-9- 15 10-0 –0

- a fost incorporat in armata in perioada: 01.10.1959-15.11.1961 1961-11-15

1959-10- 1

20

Page 21: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

2- 1 -14

- a absolvit cursurile la zi ale unei instituţii de învăţământ superior din tara:15.09.1965-01.09.1970 1970-9-1

1965-9-15 4-11-16

- a beneficiat de ajutor de şomaj în perioada:15.08.2004-15.02.2005 2005-2-15

2004-8-15 0-6-0

- a beneficiat de indemnizaţie pentru creşterea copilului mai mic de 2 ani în perioada:

16.02.2005-31.12.2006 2006-12-312005- 2-16 1-10-15

- a realizat timp util în sectorul agricol (fostele CAP-uri), în perioada:01.04.1962-01.11.1963 1963-11-1

1962- 4-1 1- 7-0

- a fost pensionar de invaliditate de gradul II în perioada :13.11.1989-30.10.1999 1999-10-30

1989-11-13 9-11-17

- a fost asociat unic la o societate comercială, depunând la casa de pensii declaraţie de asigurare pe perioada: 01.01.2007-18.10.2007 2007-10-18

2007- 1- 1 0- 9-17

- a încheiat contract de asigurare socială cu casa de pensii şi a achitat contribuţia de asigurări sociale datorate pe perioada : 01.12.2007-31.12.2008 2008-12-31

2007-12- 1 1- 1 - 0

Care este stagiul de cotizare realizat, la data de 01.03.2009 ?

Redam mai jos situatiile juridice pentru perioadele in care s-au realizat stagii de cotizare:(2-6-24)+(1-0-4)+(1-9-13)+(14-1-11)+(0-11-29)+(3-6-0)+(10-0-0)+(2-1 -14)++(4-11-16)+(0-6-0)+(1-10-15)+(1-7-0)+(9-11-17)+(0- 9-17)+(1-1-0)= 56- 10 – 10

21

Page 22: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Se observa ca perioada 15.09.1965 – 01.09.1970 se suprapune in parte cu perioada 15.09.1965 –15.09.1975 cat asiguratul a fost student la curs de zi si salariat, motiv pentru care cei 4 ani 11 luni si 16 zile aferent perioadei de studentie si calitatii de asigurat in sistem contributiv sunt definite a fi stagiu de cotizare o singura data, dar suma asigurata se cumuleaza pentru cele doua perioade.

Stagiul de cotizare realizat- recunoscut-la data de 01.03.2009 este:

(56-10-10)-(4-11-16)= 51-10-24.Observatie:

Perioadele asimilate se valorifica numai pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta, de invaliditate si de urmas.

3.2.3 Modalitatea de calcul a punctajelor de pensii.

Potrivit metodologiilor de calcul a pensiilor, aceste prestatii au proceduri diferentiate de calcul, fiind determinate de modul de tratare a unor elemente de baza, ce tin de varsta, stagii de cotizare - de natura contributiva respectiv necontributiva – veniturile asigurate, riscul social asigurat – tipul de pensie, etc.

Metodologiile de calcul urmaresc determinarea unui nivel al pensiei care sa reflecte, in final, nivelul contributiilor datorate cat si solidaritatea sociala a participantilor in cadrul sistemului de asigurare sociala.

Indicatorul sintetic si de referinta privind nivelul dreptului de pensie este reprezentat de punctajul mediu anual al asiguratului.

In vederea determinarii punctajului mediu anual, se analizeaza si sustin cu documente justificative si date certe informatii care dovedesc statutul de asigurat.

Acestea se analizeaza in mod distinct avand in vedere– cumul venituri salariale, punctaje suplimentare alocate, cumul forme de asigurare realizate prin contracte de asigurari sociale cat si alte elemente specifice.

Punctajul mediu anual – se determina ca raport intre suma punctajelor anuale si stagiul complet de cotizare, potrivit situatiei concrete a fiecarui asigurat – exprimat cu cinci zecimale. Punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numărul de ani corespunzători stagiului complet de cotizare.

Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numărului de puncte realizat în fiecare lună.

Numărul de puncte realizat în fiecare lună- punctajul lunar- se calculează prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile şi adaosurile, sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de

22

Page 23: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

asigurări sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică .

Pentru perioadele în care Institutul Naţional de Statistică a comunicat numai salariul mediu brut lunar pe economie la nivel anual, punctajul anual al asiguratului se determină ca raport între media lunară din anul respectiv a salariilor brute individuale, inclusiv sporurile şi adaosurile, sau, după caz, a venitului asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, şi salariul mediu brut lunar pe economie din anul respectiv. Pentru stagiul potenţial, acordat asiguraţilor în drept să obţină o pensie de invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de:- 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav;- 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap accentuat;- 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu.

În cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate şi care în aceeaşi perioadă obţin venituri pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, la calculul punctajului anual al asiguratului se iau în considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate. Exemplu:

In cazul unui barbat nascut la 01.10.1942 pentru care s-a stabilit in exemplul anterior stagiul de cotizare realizat.

Avand in vedere veniturile asigurate pentru perioadele contributive cat si cele asimilate pentru perioadele necontributive, asa cum sunt specificate mai jos ;

Care este punctajul mediu anual la data de 01.01.2009 ? - a fost încadrat în muncă în următoarele perioade de timp:

-01.01.1956-25.07.1958 1958-7-251956-1- 1

2-6-24

In anul 1956 a realizat urmatoarele salarii lunare:Tabel nr 1

luna salarsalar mediu pe

economie punctaj lunarianuarie 499 499 1.00000februarie 600 500 1.20000

martie 600 600 1.00000aprilie 600 550 1.09091mai 600 700 0.85714iunie 600 650 0.92308iulie 600 625 0.96000

august 600 675 0.88889septembrie 600 499 1.20240

23

Page 24: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

octombrie 650 499 1.30261noiembrie 650 499 1.30261decembrie 600 499 1.20240

PUNCTAJ ANUAL     1.07750

Punctajul aferent perioadei 01.01-31.12.1956 a fost de 1.07750.In mod similar se calculeaza punctajele lunare si anuale pentru fiecare perioada,in

cazul in care stagiul de cotizare este realizat, din contributii - rezultate din salarii, indemnizatii, si alte sume asigurate -dupa care s-a datorat si achitat CAS-.

Pentru perioada lucrata: 30.08.1958-04.09.1959; 1959-9-4idem tabel nr.1 1958-8-30

1-0-4 -

Pentru perioada lucrata: 01.12.1963-14.09.1965; 1965-9-14idem tabel nr.1 1963-12-1

1-9-13

Pentru perioada lucrata: 01.10.1975-12.11.1989; 1989-11-12idem tabel nr.1 1975-10-1

14- 1 -11 - a depus jurământul pentru o funcţie publică, încheiând un raport de serviciu pentru perioada: 01.12.1999-30.11.2000; 2000-11-30idem tabel nr.1 1999-12- 1

0-11-29

- a fost ales primar pentru perioada: 01.12.2000-01.06.2004; 2004- 6- 1

idem tabel nr.1 2000-12-1 3-6-0

- a fost membru la o o cooperativă meşteşugărească in perioada: 15.09.1965-15.09.1975; 1975-09-15

idem tabel nr.1 1965-09-15 10-0-0

Stagiul se suprapune in parte cu perioada de studentie – curs de zi, motiv pentru care punctajele realizate in urma celor doua situatii distincte, se insumeaza.

- a fost incorporat in armata in perioada: 01.10.1959-15.11.1961;1961-11-15

24

Page 25: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

1959-10- 1 2- 1 -14

Tabel nr 2

Anul LunaSalariul minim pe economie

Salariul mediu pe economie

Punctajul lunar

1959 octombrie 400 784 0.51020  noiembrie 400 784 0.51020  decembrie 400 784 0.51020

Punctajul anual 1959       0.12755

1960 ianuarie 400 854 0.46838  februarie 400 854 0.46838  martie 400 854 0.46838  aprilie 400 854 0.46838  mai 400 854 0.46838  iunie 400 854 0.46838  iulie 400 854 0.46838  august 400 854 0.46838  septembrie 400 854 0.46838  octombrie 400 854 0.46838  noiembrie 400 854 0.46838  decembrie 400 854 0.46838

Punctajul anual 1960       0.46838

Punctajul aferent anului 1961 se calculeaza similar, prin raportarea salariului minim pe economie din perioada ianuarie –noiembrie -1961, respectiv 400 lei la 898 lei , salariul mediu brut pe economie.

- Pentru perioada cat a urmat şi a absolvit cursurile la zi ale unei instituţii de învăţământ superior

15.09.1965-01.09.1970; 1970-9- 11965-9-15 4-11-16

Punctajul se calculeaza in mod similar perioadei de armata, vezi tabel nr.2. Stagiul se suprapune cu cel realizat in cooperativa mestesugareasca, motiv pentru care punctajele realizate in cele doua situatii se insumeaza.

-pentru perioada cat a beneficiat de ajutor de şomaj 15.08.2004-15.02.2005; 2005-2-15

2004-8-15 0-6- 0

25

Page 26: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Punctajul se calculeaza prin raportarea indemnizatiei de ajutor de somaj la castigul mediu brut pe economie.

Spre exemplificare, in perioada 15.08.2004-15.02.2005 indemnizatia lunara de ajutor de somaj a fost de 300 lei, iar salariul mediu lunar pe economie 1000 lei.

Punctajul lunar a fost de 300 / 1000=0,333333 puncte.- a beneficiat de indemnizaţie pentru creşterea copilului mai mic de 2 ani în

perioada: 16.02.2005-31.12.2006; 2006-12-31

2005- 2-16 1-10-15

Idem perioadei de somaj, se are in vedere indemnizatia pentru cresterea copilului.- a realizat timp util în sectorul agricol (fostele CAP-uri), în perioada:

01.04.1962-01.11.1963; 1963-11-11962- 4-1 1- 7-0

Punctajul anual reprezinta 0,57223 puncte pentru fiecare an recunoscut ca timp util – fiind realizate cel putin normele de lucru stabilite de conducerea CAP.

- a fost pensionar de invaliditate de gradul II în perioada: 13.11.1989-30.10.1999; 1999-10-30

1989-11-13 9-11-17

Idem perioadei de somaj, se are in vedere cuantumul pensiei de invaliditate de care a beneficiat pensionarul.

- a fost asociat unic la o societate comercială, depunând la casa de pensii declaraţie de asigurări sociale pe perioada:

01.01.2007-18.10.2007; 2007-10-182007- 1- 1 0- 9-17

Se ia in considerare venitul asigurat rezultat din declaratiile de asigurare dupa care s-a contribuit efectiv. Idem Tabel nr.1.

- a încheiat contract de asigurare socială cu casa de pensii şi a achitat contribuţia de asigurări sociale datorate pe perioada :

01.12.2007-31.12.2008; 2008-12-31 2007-12- 1

1- 1 - 0Idem Tabel nr.1.

Stagiul de cotizare realizat din perioade recunoscute este:(2-6-24)+(1-0-4)+(1-9-13)+(14-1-11)+(0-11-29)+(3-6-0)+(10-0-0)+(2-1 -14)+

+ (0-6-0)+(1-10-15)+(1-7-0)+(9-11-17)+(0- 9-17)+(1-1-0)=51 ani-10luni-24zile

26

Page 27: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Punctajul mediu anual realizat rezulta din insumarea punctajelor anuale din cei 52 de ani de stagiu de cotizare realizati mai sus, avand in vedere inclusiv perioadele de suprapunere, apoi raportarea acestora la stagiul complet de cotizare, care in cazul prezentat este 30 de ani si 7 luni, adica 30.58333.

Redam mai jos, in mod ipotetic, situatia punctajelor anuale realizate pe intreaga perioada de 51ani-10luni-24zile , recunoscuta ca stagiu de cotizare realizat.

Anul Punctajul anual 1956 1.077501957 1.035961958 1.345681959 1.058681960 0.468381961 0.394561962 0.429171963 0.524541964 0.974561965 0.882541966 1.536451967 1.601231968 1.725981969 1.725461970 1.752561971 1.578961972 1.423651973 1.326541974 1.569871975 1.438981976 1.923551977 1.925641978 1.813541979 1.823151980 1.721541981 1.64482

Anul Punctajul anual 1982 1.446871983 1.466491984 1.546551985 1.546551986 1.546351987 1.354651988 1.235651989 1.154761990 0.480001991 0.504461992 0.515451993 0.512471994 0.511111995 0.495061996 0.445651997 0.424561998 0.415471999 0.394562000 1.246462001 2.985462002 2.894652003 2.915462004 1.812322005 0.945642006 0.613212007 0.745452008 0.56450

Suma punctajelor anuale =65,44328Stagiul complet de cotizare=30 ani 7 luni= 30.58333Punctaj mediu anual=65.44328/30.58333=2.13984

Punctaj mediu anual este 2.13984 puncte.

27

Page 28: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

TEMA 4

RISCURILE ASIGURATE SI PRINCIPALELE PRESTATII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT (CAS.)

In sistemul public prestatiile de asigurari sociale reprezintă venit de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, decesului, denumite riscuri asigurate.

Prestatiile de asigurari sociale se acorda, corelativ cu obligatiile privind plata contributiei de asigurari sociale sub forma de :

Pensii Indemnizatii, Ajutoare Alte tipuri de prestatii

In sistemul public se acorda urmatoarele categorii de pensii: pensia pentru limita de varsta pensia anticipata pensia anticipata partial pensia de invaliditate pensia de urmas

Pensiile se stabilesc prin decizie pe baza cererii asiguratului si acestea pot fi suspendate/incetate (vezi pag. 1141 150)

I. Pensia pentru limita de varsta –de aceasta prestatie beneficiaza asiguratii care indeplinesc cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public de pensii. ( pag. 141) Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 65 ani pentru barbati, ceea ce se va atinge până în anul 2013 în mod eşalonat, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei si 62 de ani pentru barbati – valabil la 01.04.2001

De reducerea virstei standard de pensionare beneficiaza asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare in următoarele conditii:

asiguratii care au lucrat in conditii de muncă deosebite beneficiaza de pensie de limita de virsta cu reducerea virstei standard. Varstele reduse nu pot fi mai mici de 50 ani pentru femei si 55 ani pentru barbate;

cei care au lucrat in conditii speciale beneficiaza de pensie de limita de virsta de la 45 de ani;

persoanele asigurate care au realizat stagii de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat, beneficiaza de pensie de limita de virsta cu reducerea virstei standard de pensionare.

28

Page 29: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Drepturile de pensie se acorda si se platesc :- de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa in termen de 90 zile de la aceasta data.- de la data depunerii cererii in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile de

pensionare si a caror cerere a fost depusa peste termenul de 90 zile.In situatia asiguratilor care au depus cerere de pensionare, angajatorii acestora nu

pot dispune incetarea raporturilor de munca.Exemplu: D-l X.Y. nascut la data de 01.01.1944, solicita pensie pentru limita de varsta la data de 01.01.2007.

In perioada 01.01.1964-31.12.2005 a realizat un stagiu de cotizare de 38 de ani, în cei 42 de ani de la prima angajare (1964).

Salariul lunar avut in anul 1964 este de 1500 lei, iar salariul mediu brut realizat pe economie a fost de 1000 lei.

În perioada 1965-1994, respectiv 1996-2006, a realizat anual in mod constant tot 1,5 puncte medii anuale.

In cursul anului 1995 a realizat in fiecare luna un salar de incadrare de 100000 lei, un spor de vechime lunar de 25000 lei, spor lunar pentru conditii grele de munca de 15000 lei, precum si un spor lunar de fidelitate de 10000 lei.

Pe anul 1995 salariul mediu pe economie a fost de 100000 lei.Stagiul complet de cotizare este de 31 de ani.Valoarea punctului de pensie la data de 01.01.2007 a fost de 396.2 lei.Care este punctajul mediu anual?Care este cuantumul pensiei stabilite?

Nr. puncte pt. anul 1964= 1500x12 =1.5 puncte 1000x12

Nr. puncte pt.anul 1995= (100000+25000+15000+10000)x12= 1.5 puncte 100000x12

Rezultă că în fiecare an realizeaza un numar de 1.5 puncte, astfel ;

Nr.total de puncte realizate =1.5+1.5+…(din cei 38 de ani) = 57 puncte

Punctajul mediu anual = 57 (puncte) =1.83871 puncte 31(stagiul complet)

Cuantumul pensiei de limită de vârstă=Punctajul mediu anual x Valoarea punctului de pensie.

Cuantumul pensiei stabilite = 1.83871 x 396.2 = 729 lei.

29

Page 30: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

II. Pensia anticipata – de aceasta prestatie beneficiaza:

asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani; solicitarea acestui tip de pensie se poate realiza cu cel mult 5 ani inaintea

implinirii virstei standard de pensionare.

Drepturile de pensie se acorda si se platesc : de la data indeplinirii conditiilor daca cererea a fost depusa in termenul de 90

zile; de la data depunerii cererii in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile de

pensionare si a caror cerere a fost depusa in termenul de 90 zile dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat;

de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa in termenul de 90 de zile;

de la data depunerii cererii, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat, in cazul persoanelor care solicita pensie anticipata si anticipata partial si a caror cerere a fost depusa peste termenul de 90 zile.

Exemplu:

D-na Topescu E., nascuta la data de 01.01.1952 solicita pensie anticipata, incepand cu data de 01.01.2008.

A realizat un stagiu de cotizare de 40 de ani,format din perioade contributive. Stagiul complet de cotizare este de 28 de ani.In medie realizeaza un punctaj anual de 1.5 puncte.Valoarea punctului de pensie la data de 01.01.2008 este de 581.3 lei.Asigurata are dreptul la pensie anticipata? Care este cuantumul pensiei?Varsta standard de pensionare este de 59 de ani.Data minima in care poate solicita pensia anticipata este la implinirea varstei de

54 de ani, ( 59 ani-5 ani).La data de 01.01.2008 petenta are varsta de 56 de ani.Avand in vedere faptul ca petenta a depasit stagiul complet de cotizare cu mai

mult de 10 ani,(40 de ani – 29 de ani=11 ani), cat si varsta minima pentru pensionare anticipata aceasta poate beneficia de pensie anticipata.

Nr.total de puncte realizate =1.5+1.5+… ( din 40 de ani) = 60 puncte

Punctajul mediu anual = 60(puncte) = 2.14286 28(stagiul complet)

Cuantumul pensiei=2.14286 X 581.3=1246 lei.

30

Page 31: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

III. Pensia anticipata partiala–de aceasta prestatie beneficiaza:

asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu pina la 10 ani; solicitarea acestui tip de pensie se poate realiza cu cel mult 5 ani inaintea

implinirii virstei standard de pensionare.Cuantumul pensiei se diminueaza in raport cu stagiul de cotizare realizat si cu

numarul de luni cu care s-a redus virsta de pensionare. ( pag. 144)Drepturile de pensie se acorda si se platesc :

- de la data indeplinirii conditiilor daca cererea a fost depusa in termenul de 90 zile;

- de la data depunerii cererii in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare si a caror cerere a fost depusa in termenul de 90 zile dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat;

- de la data indeplinirii conditiilor de pensionare ,daca cererea a fost depusa in termenul de 90 de zile;

- de la data depunerii cererii,dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat, in cazul persoanelor care solicita pensie anticipata si anticipata partial si a caror cerere a fost depusa peste termenul de 90 zile .

Exemplu:D-na Ionescu D. nascuta la data de 01.01.1949 solicita pensie anticipata partiala,

incepand cu data de 01.01.2006.A realizat un stagiu de cotizare de 38 de ani, din care 4 ani reprezinta perioada in

care a urmat cursurile invatamantului superior-curs de zi-.Stagiul complet de cotizare este de 26 de ani.Varsta standard de pensionare este de 58 de ani.Valoarea punctului de pensie la data de 01.01.2006 este de 500 lei.In medie pentru perioadele contributive realizeaza un punctaj anual de 1.5 puncte.Asigurata are dreptul la o pensie anticipata? Care este cuantumul pensiei?Avand in vedere ca persoana de mai sus, nascuta fiind la data de 01.01.1949, are

varsta standard de pensionare de 58 de ani,indeplineste conditia de varsta standard de pensionare, numai in data de 01.01.2007.

Constatand faptul ca ,la data solicitarii pensiei are varsta de 57 de ani, indeplineste conditia de anticipatie, in raport cu varsta.

Stagiul asimilat (facultate) nu intra in calcul pensiei anticipate, numai cei 34 de stagiu de asigurare , in regim contributiv, (38ani-4ani).

31

Page 32: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Nerealizand un stagiu de cotizare in regim contributiv cu o depasire de cel putin 10 ani a stagiului complet de cotizare (26 ani+10 ani=36 ani) asigurata are dreptul doar la o pensie anticipata partial.

Procentul de diminuare a pensiei calculate, se aloca in functie de numarul anilor ce depasesc stagiul complet de cotizare. Acesta este determinat in mod diferentiat pe parcursul celor 10 ani de depasire a stagiului complet de cotizare – care de fapt este pragul de deschidere a pensiei anticipate- cu conditia indeplinirii varstei standard de pensionare diminuate cu maxim 5 ani.

Stagiul complet de cotizare de 26 de ani depasit cu 10 ani este de 36 de ani.Petenta a realizat un stagiu de cotizare in regim contributiv de 34 de ani rezulta

faptul ca procentul de diminuare a pensiei pentru cei 2 ani (36 de ani-34 de ani) aferent fiecarei luni de anticipare este de 0.15%, care se va aplica asupra cuantumului pensiei stabilite in functie de punctajul mediu anual realizat si valoarea punctului de pensie.

Solicitand pensie anticipata la data de 01.01.2006,are o anticipatie de un an (58ani-57ani), adica de 12 de luni.

Numar total de puncte realizat =1.5+1.5+… ( din 34 de ani) = 51 punctePunctajul mediu anual = 51(puncte) = 1.96154

26(stagiul complet) Procentul de diminuare a pensiei = 12 luni x 0.15% = 1,8%.

Cuantumul pensiei nediminuate = 1.96154 x500= 981 lei

Cuantumul pensiei diminuate = 981-981x1.8%=981-18=963 lei.

De la data implinirii varstei standard va beneficia de pensia de limita de varsta –nediminuata-.

De asemenea,petenta va putea valorifica perioadele necontributive cat si cele realizate in continuare respective nevalorificate la momentul initial.

In cazul pensiilor anticipate cat si a celor anticipate partial, nu este permisa cumularea veniturilor de natura profesionala cu acestea.

Acte necesare pentru pensie intocmirea dosarului de pensie de limita de virsta, pensie anticipata si pensie anticipata partial:

- Cerere tip- Carnet de munca- Adeverinta de confirmare a perioadei lucrate in grupa superioara de munca - Adeverinte cu sporurile de vechime, alte sporuri cu caracter permanent- Act de identitate- Certificat de nastere- Certificat de casatorie- Livret militar

32

Page 33: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

IV. Pensia de invaliditate - de aceasta prestatie beneficiaza asiguratii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:

- accidentelor de munca - bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca

Drepturile de pensie se acorda :- de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara

de munca, daca cererea a fost depusa in termen de 60 zile de la data emiterii deciziei medicale de incadrare in grad de invaliditate.

- de la data depunerii cererii, in situatia in care s-a depasit termenul de 60 zile sau in cazul in care persoana care solicita pensionarea nu mai are calitatea de asigurat

- de la data depunerii cererii dar nu inainte de incetarea calitatii de asigurat pentru persoanele asigurate pe baza de contract si care au depasit termenul de 60 de zile dela emiterea deciziei medicale de incadrare in grad de invaliditate;

Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, in functie

de afectiune, la intervale de 6-12 luni, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii. ( pag. 142, 143)

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de pensie de invaliditate. Cerere tip Carnet de munca Decizia medicala de expertizare si incadrare in grad de invaliditate Adeverinta de confirmare a perioadei lucrate in grupa superioara de munca Adeverinte cu sporurile de vechime, alte sporuri cu caracter permanent Act de identitate Certificat de nastere Certificat de casatorie Livret militar

Exemplu:D-l Popescu G. nascut la data de 01.01.1953 ;

33

Page 34: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

-are un stagiu de cotizare realizat de 30 ani. -stagiul complet de cotizare este de 35 ani.

În perioada asigurată a realizat un punctaj mediu anual de un punct.Salariul de baza minim pe economie a fost de 500 lei.Solicita cu data de 01.03.2008 .

Care este cuantumul pensiei?

a)pensie de invaliditate gradul II.

Punctaj acordate pentru stagiul potenţial este de 0.60 puncte pe an.Nr. de puncte pt. stagiul potential=[35(st.complet)–30(st. realizat)]x0.60= 3 puncte

Numar total de puncte=1+1+…(din total stagiul de cotizare 30 )+ 3 = 33 puncte

Punctajul mediu anual = 33 =0.94286 35Valoarea punctului de pensie la data de 01.03.2008 este de 581.3 lei.

Cuantumul pensiei = 0.94286 x 581.3=549 lei

b) pensie de invaliditate gradul I

In situatia in care solicita pensie de invaliditate gradul I , va beneficia si de indemnizatie de insotitor care este echivalenta salariului minim pe economie.

Punctaj acordate pentru stagiul potenţial este de 0.75 puncte pe an.Nr. de puncte pt. stagiul potential=[35(st.complet)–30(st.realizat)]x0.75=3.75puncte

Nr. total de puncte = 1+1+… (din total stagiul de cotizare 30 )+ 3.75= 33.75 puncte

Punctajul mediu anual = 33.75=0.96429 puncte 35 Valoarea punctului de pensie la data de 01.03.2008 a fost de 581.3 lei.

Cuantumul pensiei = 0.96429 x 581.3 =561 lei Indemnizatia de insotitor este de 500 lei pe luna.

c) pensie de invaliditate gradul III.

Punctajul acordat pentru stagiul potenţial este de 0.40 puncte.

34

Page 35: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Valoarea punctului de pensie la data de 01.03.2008 este de 581.3 leiNumar de puncte pt. stagiul potential=[35(st.complet)–30(st.realizat)]x 0.40=2 puncte Numar total de puncte realizate =1+1+…(din total stagiul de cotizare 30)+2 = 32 puncte

Punctajul mediu anual = 32 =0.91429 35

Cuantumul pensiei = 0.91429 x 581.3=532 lei.V. Pensia de urmas –beneficiaza de acest tip de pensie:

copiii si sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau

indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii copiii, pina la varsta de 16 ani, beneficiaza de pensie de urmas daca se

situeaza intr-unul din cazurile :o In cazul continuarii studiilor intr-o forma de invatamint universitar

pina la terminarea acestora, fara a depasi virsta de 26 de ani.o In cazul in care copilul se incadreaza intr-un grad de invaliditate -

beneficiaza de aceasta pensie pe toata durata invaliditatii ,daca aceasta s-a ivit inainte de varsta de 16,respectiv 26 de ani

sotul supravietuitor beneficiaza de pensie de urmas pe tot timpul vietii:o la implinirea virstelor standard de pensionare, daca durata casatoriei

este de cel putin 15 ani.o in cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar de cel

putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas se diminueaza cu; - 0,5% pentru fiecare luna de casatorie in minus - 6% pentru fiecare an de casatorie in minus

o indiferent de virsta, daca durata casatoriei a fost de cel putin un an si sotul supravietuitor, este invalid de gradul I sau II - acesta beneficiaza de pensie de urmas pe perioada invaliditatii

o indiferent de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca ,a unei boli profesionale sau tuberculozei si daca nu realizeaza venituri dintr-o activitate proifesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie

Drepturile de pensie - in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute de lege la data decesului sustinatorului asigurat, se acorda la cerere :

incepand cu luna urmatoare decesului, in cazul in care sustinatorul decedat era pensionar, daca cererea a fost depusa in termen de 90 zile de la data decesului

de la data decesului sustinatorului, in cazul in care sustinatorul decedat nu era pensionar la data decesului, daca cererea a fost depusa in termen de 90 zile de la aceasta data.

35

Page 36: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

de la data depunerii cererii, in situatiile in care s-au depasit termenele prevazute

Drepturile de pensie - in cazul in care urmasul indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege ulterior datei decesului sustinatorului asigurat, drepturile de pensie de urmas se acorda de la data indeplinirii conditiilor.

Drepturile se acorda de la data depunerii cererii in cazul in care s-a depasit termenul de 90 zile.

Pensia se acorda la cererea persoanei indreptatite, a mandatarului desemnat de acesta cu procura speciala, a tutorelui sau a curatorului acesteia. ( pag. 145)

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de pensie de urmas-in situtia in care sustinatorul decedat nu a fost pensionar:

Cerere . Certificat deces Carnet de munca Adeverinta de confirmare a perioadei lucrate in grupa superioara de muncal Adeverinte cu sporurile de vechime, alte sporuri cu caracter permanent - dupa

01.04.1992 Act de identitate Certificat de nastere pentru:

o solicitant – daca este cazul o urmasi o adeverinte de scolarizare pentru urmasii care au implinit 16 ani

Certificat de casatorie Livret militar Alte documente justificative

Exemplu:a) D-na Proto-Popescu solicita pensie de urmas dupa sotul decedat, din activitate,

care era nascut la data de 01.01.1950. Avea un stagiu de cotizare realizat de 29 ani, din care un an stagiul militar. In medie realizeaza un punctaj mediu anual de un punct, in fiecare an de cotizare.Valoarea punctului de pensie la data de 01.01.2008 este de 581.3 lei.Care este cuantumul pensiei?Pentru stagiul asimilat (armata) se calculeaza un punctaj anual ca raportul intre

salariul minim pe economie şi salar mediu din anul in care a satisfacut stagiul militar, ex. 1000/2000 =0.5 puncte.

Pensia de urmas in acest caz se calculeaza in functie de cuantumul pensiei de invaliditate gr.I la care ar fi avut dreptul decedatul.

Nr. de puncte pt. stagiul potential = [35(st. complet) – 29(st. realizat)] x 0.75(punctaj mediu anual acordat pentru stagiu potenţial) = 4.5 puncte

36

Page 37: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Nr. total de puncte = 1+1+… (din stagiul de cotizare 28 )+ 0.5 ( puncte pt. stagiul asimilat)+ 4.5(punctele pt. stagiul potential ) = 33puncte

Punctajul mediu anual = 33 =0.94286 35

Pensia de urmas se calculeaza ca procent din punctajul sustinatorului decedat, 50% pt. un urmas, 75% pt. doi urmasi si 100% pentru trei sau ami multi urmasi .

Punctajul pt.un urmas =0.94286 x 50% = 0.47143 puncte

Cuantumul pensiei =0.471743 x 581.3= 275 lei

Punctajul pt.doi urmasi =0.94286 x 75% = 0.70715 puncte

Cuantumul pensiei =0.70715 x 581.3= 412 lei

Punctajul pt.trei urmasi =0.94286 x 100 % = 0.94286 puncteCuantumul pensiei =0.94286 x 581.3= 549 lei

b) D-na Georgescu solicita pensie de urmas dupa sotul decedat care la data decesului era pensionar de limita de varsta .

Avea in plata o pensie cu un punctaj mediu anual aferent de 1.25000 puncte.Valoarea punctului de pensie la data de 01.01.2008 este de 581.3 lei.Care este cuantumul pensiei?Calculul pensiei de urmas se face prin aplicarea procentelor sus mentionate,in

functie de numarul urmasilor, la punctajul de pensie in plata . Punctajul pt.un urmas =1.25000 x 50% = 0.62500 puncte

Cuantumul pensiei =0.62500 x 581.3= 364 lei

Punctajul pt.doi urmasi =1.25000 x 75% = 0.93750 puncte

Cuantumul pensiei =0.93750 x 581.3 = 545 lei

Punctajul pt.trei urmasi =1.25000 x 100 % = 1.25000 puncteCuantumul pensiei =1.25000 x 581.3 = 727 lei

PENSIILE DE SERVICIU

Acestea se acorda asiguratilor care beneficiaza de o protectie sociala speciala avand in vedere natura deosebita a functiilor din viata activa-magistrati, personal

37

Page 38: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

auxiliar din justitie, parlamentari, functii publice parlamentare, aviatie, precum si inalte functii de demnitate publica.

Finantarea platii acestora se suporta in parte sau in totalitate din bugetul de stat cat si din cel de asigurari sociale de stat.

Au un algoritm de calcul special. (vezi pag. 146)

TEMA 5

PENSII INTERNATIONALE-PENSII COMUNITARE DIN UNIUNEA EUROPEANA

I. Modalitatea de reglementare a stabilirii si platii pensiilor in Spatiul Uniunii Europene.

Incepand cu data de 01.01.2007, avand in vedere aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, legislatia comunitara a devenit o problema importanta si pentru tara noastra in relatiile acesteia cu celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Anii premergatori –de negociere a conditiilor de aderare la UE-,au pregatit conditiile de implementare a aquisului comunitar.

In scopul atenuarii dificultatilor aparute in plan international in materie de securitate sociala, s-a elaborat un cadru legislativ unanim acceptat, la nivel european, care abordeaza coordonarea sistemelor de securitate sociala din Spatiul Uniunii Europene. Aceasta coordonare vizeaza eliminarea elementelor legislatiei nationale care, in situatii ce depasesc granitele statului, creeaza un vid legislativ respectiv antreneaza cumulul de drepturi de pensii. Coordonarea regimurilor de securitate sociala nu doreste elaborarea unui sistem autonom de securitate sociala propriu lucrătorilor migranţi, intrucat sistemele naţionale subzistă, dar acestea devin permeabile în corelarea cu celelalte sisteme de securitate socială. Intrucat regulamentele comunitare sunt direct aplicabile şi obligatorii în toate elementele lor tuturor tarilor Uniunii Europene, în caz de conflict cu legislaţia nationala, prevederile actelor normative comunitare vor prevala .

Principiile care stau la baza coordonarii drepturilor lucratorilor migranti sunt urmatoarele:

- egalitatea de tratament intre cetatenii statelor membre, in sensul acordarii acelorasi drepturi, cat si impunerea obligatiilor similare pentru cetatenii proprii si cei ai altor state membre, care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene, in vederea desfasurarii unei activitati profesionale sau a stabilirii domiciliului ;

38

Page 39: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

- determinarea legislatiei aplicabile, astfel incat o persoana sa nu fie supusa in acelasi timp mai multor legislatii de securitate sociala. Regula generala este aceea de a aplica legislatia statului pe teritoriul careia persoana in cauza este angajata, domiciliaza, respectiv are resedinta;

- totalizarea perioadelor de asigurare (stagiilor de cotizare) in vederea stabilirii si acordarii drepturilor, ceea ce presupune ca institutiile competente la stabilirea drepturilor ce ii revin unui lucrator migrant, iau in considerare atat perioadele cat a fost asigurat in propriul stat, cat si stagiile de cotizare realizate in celelalte state membre.

La calculul cuantumului pensiilor se va aplica regula calculului proportional ( pro rata temporis ), care prevede ca fiecare stat in cauza va acorda un drept de pensie calculat in raport cu perioada de contributie a persoanei in sistemul de asigurari sociale ale respectivului stat;

- exportul prestatiilor reprezinta dreptul lucratorului migrant de a beneficia pe teritoriul statului de domiciliu/resedinta de prestatiile dobandite din partea statului (statelor ) pe a carui teritoriu a fost asigurat.

Instrumentele juridice comunitare in materie de securitate sociala sunt urmatoarele:

- Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1408 din 14 iunie 1971, privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplaseaza în interiorul Comunităţii;

- Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 de stabilire a procedurii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 .

II. Procedura de stabilire si de plata a drepturilorde pensie in spatiul uniunii europene

In cadrul procedurii de solutionare a cererilor de stabilire a drepturilor de pensie, sunt implicate in mod generic, urmatoarele institutii:

- institutia de instrumentare este institutia competenta sa primeasca cererea si sa asigure legaturile intre institutiile implicate din Uniunea Europeana in solutionarea cererii. Competenta acestei institutii este determinata de domiciliul solicitantului, iar cererea astfel depusa este recunoscuta de catre toate institutiile implicabile.

- institutie in cauza este institutia de asigurari sociale, la care este arondata ultima localitate, in care solicitantul a fost in evidenta, realizand stagiu de cotizare. De pilda, in cazul in care ultimul loc in care a fost asigurat solicitantul se afla in raza teritoriala a judetului Bihor, Casa Judeteana de Pensii Bihor este competenta in gestionarea dosarului de pensie pentru stagiul de cotizare realizat in Romania.

39

Page 40: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

In vederea stabilirii drepturilor de pensie este necesara depunerea –dupa caz-a urmatoarelor documente si indeplinirea unor formalitati reglementate.

Documentatia de pensionare trebuie sa contina in mod obligatoriu acte si documente doveditoare privind perioadele asigurare realizate, date de identificare privind solicitantul, respectiv formularele europene.

Formularele europene utilizate in aplicarea regulamentelor comunitare privind pensiile sunt urmatoarele :

- E 202 – Cerere de pensie de batranete ;- E 203 – Cerere de pensie de urmas ;- E 204 – Cerere de pensie de invaliditate ;- E 205 – Atestat privind cariera de asigurat ;- E 207 – Certificat privind cariera de asigurat; - E 210 - Notificarea deciziei de pensie;- E 211 - Sumarul deciziilor de pensie;- E 001- formular de solicitare/comunicare de informatii, solicitare/transmitere

de formulare; Persoana interesata adreseaza documentatia de pensionare institutiei de instrumentare, care transmite cate un exemplar ale formularelor aferente tipului de pensie solicitat, fiecarei institutii din statele membre la care lucrătorul a fost asigurat (instituţiile în cauză).

Impreuna cu formularele europene, institutia din Romania va transmite orice documentatie disponibila care ar putea fi utilizata de instituţiile competente din celelalte state membre în vederea stabilirii dreptului la pensie. Fiecare dintre instituţiile în cauză va transmite propriul formular E 205 prin care se confirma realizarea de catre solicitant a unei perioade de asigurare sau echivalente acesteia,realizate sub legislatia statului membru respectiv.

In vederea stabilirii drepturilor cuvenite, fiecare institutie implicata va proceda la totalizarea perioadelor de asigurare, în vederea efectuării dublului calcul al pensiei, cel al pensiei naţionale precum şi a pensiei comunitare, calculate conform principiului pro-rata temporis.

Dupa emiterea fiecarei decizii de pensionare, alaturi de formularele E210, completate de institutiile competente ale statelor membre care au soluţionat cererea de pensie a solicitantului, institutia de instrumentare va emite decizia proprie de pensie şi va completa formularul E211 .

Formularul va fi transmis solicitantului pensiei, anexând un exemplar al deciziilor tuturor instituţiilor.

Instituţia de instrumentare va trimite o copie a acestui formular instituţiilor în cauză, anexând şi o copie a propriei sale decizii.

40

Page 41: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Drepturile lunare de pensie, stabilite si definitive pentru fiecare tara care a recunoscut stagiul de cotizare realizat, se platesc numai prin sistemul bancar, de regula in monedele nationale ale tarilor membre ale Uniunii Europene (€, £, Ron).

In vederea achitarii cuantumului pensiei dobandite, institutiile in cauza, respectiv casele teritoriale de pensii, utilizeaza informatiile bancare, fie cele inscrise in formularele de legatura transmise de institutia de instrumentare, fie cele confirmate de beneficiar in declaratia de transfer in strainatate, insotita de documentatia care atesta detaliile bancare, respectiv de o copie a actului de identitate a titularului care atesta domiciliul sau actual.

III. Modul de calcul a drepturilor de pensie

Asiguratii adreseaza cerere fiecarui stat membru care la randul lor vor emite decizii de stabilire a unei pensii a carei plata intra in sarcina statului in care a realizat stagii de cotizare recunoscute. ( pag. 147)

Specificitatea procedurii de calcul a dreptului de pensie consta in faptul ca, in cadrul operatiunilor de stabilire a drepturilor, se abordeaza in mod comparativ si independent pentru fiecare tara membra a Uniunii Europene, cat si pe ansamblul Uniunii Europene, indeplinirea conditiilor de pensionare, respectiv acordarea drepturilor mai avantajoase in urma efectuarii calculelor reglementate.

In analiza unui dosar de pensie comunitara se urmareste, de regula, determinarea pensiei nationale, pensiei teoretice si a pensiei comunitare, astfel:

1. Pensia de limita de varsta :

Pensia naţională se stabileste potrivit prevederilor legislaţiei române în vigoare, valorificându-se doar stagiul de cotizare realizat în România. În sistemul public cuantumul pensiei la data înscrierii la pensie se determina prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie la data deschiderii drepturilor de pensie. Punctajul mediu anual, realizat de asigurat în perioada de cotizare, se determina prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numărul de ani corespunzatori stagiului complet de cotizare. Punctajul anual al asiguratului se determina prin împărţirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numărului de puncte realizat în fiecare luna. Numărul de puncte realizat în fiecare luna se calculează prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile şi adaosurile, sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica.

41

Page 42: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Pensia teoretica se obtine ca urmare a insumarii numarului de puncte realizate in Romania la punctajul mediu aferent perioadei de asigurare din celalalt stat si impartirea rezultatului la stagiul complet de cotizare.

Pentru stabilirea punctajului mediu aferent perioadei de asigurare din alt stat, se raporteaza numarul de puncte realizate in Romania (din care s-au scazut punctele aferente pensiei suplimentare) la numarul anilor calendaristici in care a fost asigurat in Romania, iar rezultatul se inmulteste cu stagiul de cotizare realizat in celelalte state.

Pensia comunitara este determinata prin inmultirea pensiei teoretice cu stagiul de cotizare realizat in Romania, impartita la stagiul complet de cotizare sau stagiul de cotizare realizat, in cazul in care acesta este mai mic decat stagiul complet de cotizare.

2. Pensia anticipata:

Cuantumul pensiei anticipate se stabileste în aceleasi condiţii cu cel al pensiei pentru limita de varsta, singura diferenta fiind ca la stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au în vedere perioadele asimilate realizate .

Pot beneficia de pensie anticipata asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 10 ani, prin reducerea varstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani .

3. Pensia anticipata partial:

Asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi cei care au depăşit stagiul complet de cotizare cu pana la 10 ani pot solicita pensie anticipata partială, cu reducerea varstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani. Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta, prin diminuarea acestuia (conform prevederilor legislatiei nationale) în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare.

4. Pensia de invaliditate:

La stabilirea pensiei de invaliditate asiguraţilor care nu realizeaza stagiul complet de cotizare la data deschiderii drepturilor, li se acorda un stagiu potenţial, determinat ca diferenta între stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare realizat efectiv pana în momentul incadrarii într-un grad de invaliditate. In cazul asiguraţilor care au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar prevazut de legislatia in vigoare, stagiul potential se determina ca diferenta între stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare necesar.

42

Page 43: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Stagiul potenţial rezultat nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care asiguratul ar fi putut sa il realizeze de la varsta ivirii invaliditatii pana la împlinirea varstei la care poate solicita o pensie pentru limita de varsta.

Pentru stagiul potential, acordat asiguratilor în drept să obtină o pensie de invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de: a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav; b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap accentuat; c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu. In situatia pensiei de invaliditate gradul I, se va acorda si indemnizatie de insotitor, care este echivalenta salariului minim pe economie.

5. Pensia de urmas:

Au dreptul la pensie de urmas copiii şi sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. Pensia de urmas se calculează, dupa caz, din: - pensia pentru limita de varsta aflată în plata sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, sustinatorul decedat; - pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta şi era în plata cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie anticipata, pensie anticipata parţială sau ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, la una dintre aceste categorii de pensie. Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din pensia sustinatorului decedat, in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel:

- pentru un singur urmas - 50%;- pentru 2 urmasi - 75%;- pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%.

Revizuirea drepturilor de pensie stabilite in baza unei legislatii anterioare aplicarii prevederilor actelor normative comunitare

Potrivit prevederilor Regulamentului 1408/71 şi Regulamentului 574/72, persoanele ale caror drepturi s-au stabilit sau se cuvin în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 ianuarie 2007, pot solicita revizuirea drepturilor de pensie, pentru a beneficia de drepturile mai avantajoase. Dacă cererea este depusă în termen de trei ani de la data de 1 ianuarie 2007, drepturile stabilite sunt dobândite de la această data.

43

Page 44: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Exemplu:A. Pensia de limita de varsta:

Solicitanta X. Y., nascuta la data de 01.01.1949, domiciliata in Germania, localitatea Bonn, avand codul numeric personal de asigurari sociale in Romania 2490101054018, respectiv numarul de identificare social in Germania 23 010149 S 121, a fost asigurata social atat in Romania cat si in Germania, ca urmare, solicita stabilirea drepturilor de pensie cuvenite, incepand cu data de 01.01.2007.

Elementele necesare, care stau la baza determinarii dreptului de pensie sunt urmatoarele :

- solicitanta a realizat urmatoarele stagii de cotizare: - in Romania – 20 ani - in Germania – 10 ani - total stagiu de cotizare realizat: 30 ani

- Stagiul complet de cotizare prevazut : 26 ani- Ani calendaristici realizati in Romania : 22 ani- Puncte realizate in Romania: 17- Puncte pensie suplimentara : 2- Total puncte realizate in Romania : 19

Aplicand partea teoretica enuntata, procedura de calcul este urmatoarea:- punctajul utilizat pentru perioada de asigurare din celalalt stat UE :

17 = 0,7722

- pensia teoretica : 19+ 10 ani X 0,77 = 1,03 puncte 26

- pensia comunitara : 1,03 X 20 =0,79 puncte 26

Rezultat: dupa efectuarea dublului calcul, s-a determinat punctajul mediu anual al pensiei nationale : 0,5 (stabilit conform modului de calcul prezentat, conform prevederilor legislatiei nationale) fata de punctajul pensiei comunitare : 0,79 (determinat ca urmare a modelului prezentat). Ca urmare pensia mai avantajoasa acordata este : pensia limita de varsta comunitara.Exemplu:

B. Pensia anticipata partiala:

44

Page 45: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Solicitanta X Y, nascuta la data de 01.01.1950, domiciliata in Germania, localitatea Bonn, avand codul numeric personal de asigurari sociale in Romania 2500101054016, respectiv numarul de identificare social in Germania 23 010150 S 132, a fost asigurata social atat in Romania cat si in Germania, ca urmare solicita stabilirea drepturilor de pensie cuvenite, incepand cu data de 01.01.2007.

Elementele necesare, care stau la baza determinarii dreptului de pensie sunt urmatoarele:

- solicitanta a realizat urmatoarele stagii de cotizare: - in Romania – 20 ani - in Germania – 10 ani- total stagiu de cotizare realizat: 30 ani

- Stagiul complet de cotizare prevazut : 26 ani- Ani calendaristici realizati in Romania : 22 ani- Puncte realizate in Romania: 17- Puncte pensie suplimentara : 2- Total puncte realizate in Romania : 19

Aplicand partea teoretica enuntata, procedura de calcul este urmatoarea:

- punctajul utilizat pentru perioada de asigurare din celalalt stat UE :

17 = 0,7722

- pensia teoretica : 19+ 10 ani X 0,77 = 1,03 puncte 26

- pensia comunitara : 1,03 X 20 =0,79 puncte 26

Procentul de diminuare, stabilit in functie de varsta la data solicitarii drepturilor, precum si de stagiul total de cotizare realizat in raport cu stagiul complet de cotizare prevazut, este urmatorul :

- total stagiu de cotizare realizat prin totalizarea perioadelor de asigurare:30ani - stagiul complet de cotizare : 26 ani- rezulta o diferenta de : 4 ani - procentul de diminuare pentru fiecare luna de anticipare, in functie de stagiul de

cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare este de maxim 30%. - numarul de luni de anticipare la care se aplica penalizarea se imparte la 12.- calcul procent de penalizare –rezulta dinimpartirea numarului de ani de

anticipare la 3,6 %, care se aplica la cuantumul rezultat din inmultirea puctajului pensiei comunitare, cu valoarea punctului de pensie in vigoare la data acordarii drepturilor.

45

Page 46: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Rezultat: intrucat solicitantul nu indeplineste conditia privind realizarea stagiului complet de cotizare doar prin valorificarea perioadei de asigurare din Romania, se respinge dreptul la pensie anticipata partiala nationala. Ca urmare dreptul de pensie acordat este : pensia anticipata partiala comunitara.Exemplu:

C. Pensia de invaliditate :

Solicitanta X Y, nascuta la data de 01.01.1959, domiciliata in Germania, localitatea Bonn, avand codul numeric personal de asigurari sociale in Romania 2590101054016, respectiv numarul de identificare social in Germania 23 010150 S 132, a fost asigurata social atat in Romania cat si in Germania, ca urmare solicita stabilirea drepturilor de pensie cuvenite, incepand cu data de 01.01.2007, fiind incadrata in gradul 1 de invaliditate de la data de 01.01.2007 de catre comisia de expertiza medicala.

Elementele necesare care stau la baza determinarii dreptului de pensie sunt urmatoarele :

- solicitanta a realizat urmatoarele stagii de cotizare: - Romania –8 ani - Germania – 20 aniTotal: 28 ani

- Stagiul complet de cotizare prevazut :26 ani- Ani calendaristici realizati in Romania : 10 ani- Puncte realizate in Romania :17 +- Puncte pensie suplimentara : 2- Total puncte realizate in Romania : 19

Aplicand partea teoretica enuntata, procedura de calcul este urmatoarea

- punctajul utilizat pentru perioada de asigurare din celalalt stat UE :17 = 1,710

- pensia teoretica : 19+ 20 ani X 1,7 = 2,04 puncte 26

- Pensia comunitara : 2,04 X 8 =0,63 puncte 26

Rezultat: intrucat solicitantul nu indeplineste conditia privind realizarea stagiului necesar prevazut doar prin valorificarea perioadei de asigurare din Romania, se respinge

46

Page 47: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

dreptul la pensie de invaliditate nationala. Ca urmare dreptul de pensie acordat este : pensia de invaliditate comunitara gradul 1.

Exemplu:D. Pensia de urmas :

Solicitantul ZY, domiciliat in Germania, localitatea Bonn, solicita acordarea pensiei de urmas dupa sotia decedata X Y, incepand cu data de 01.01.2007. Sustinatorul decedat, XY, nascuta la data de 01.01.1949, a fost asigurata social atat in Romania cat si in Germania. Elementele necesare, care stau la baza determinarii dreptului de pensie sunt urmatoarele :

- sustinatorul decedat a realizat urmatoarele stagii de cotizare: - in Romania – 20 ani - in Germania – 10 ani - total stagiu de cotizare realizat: 30 ani

- Stagiul complet de cotizare prevazut : 26 ani- Ani calendaristici realizati in Romania : 22 ani- Puncte realizate in Romania: 17- Puncte pensie suplimentara : 2- Total puncte realizate in Romania : 19

Aplicand partea teoretica enuntata, procedura de calcul este urmatoarea:- punctajul utilizat pentru perioada de asigurare din celalalt stat UE :

17 = 0,77 puncte22

- pensia teoretica : 19+ 10 ani X 0,77 = 1,03 puncte 26

- pensia comunitara : 1,03 X 20 =0,79 puncte 26

47

Page 48: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Rezultat: dupa efectuarea dublului calcul, s-a determinat punctajul mediu anual al pensiei nationale : 0,5 (stabilit conform modului de calcul prezentat, conform prevederilor legislatiei nationale) fata de punctajul pensiei comunitare : 0,79 (determinat ca urmare a modelului prezentat).

Ca urmare pensia mai avantajoasa acordata este : pensia comunitara urmas . Procentul acordat solicitantului este de 50 %, care se aplica la cuantumul rezultat din inmultirea puctajului pensiei comunitare la care ar fi avut dreptul sustinatorul decedat, cu valoarea punctului de pensie in vigoare la data acordarii drepturilor.

Exemplu:E. Revizuirea a drepturilor de pensie stabilite in baza unei legislatii

anterioare aplicarii prevederilor actelor normative comunitare:

In speta, solicitantul Oros Rozalia a beneficiat de pensie de limita de varsta in Romania incepand cu data de 01.01.1999. Avand domiciliul in Oradea, Casa Judeteana de Pensii Bihor a avut calitatea de institutie competenta pentru stabilirea si acordarea drepturilor.

De la data de 01.01.2001, doamna Oros Rozalia solicita sistarea drepturilor de pensie in urma stabilirii domiciliului pe teritoriul Ungariei, drepturile fiind acordate in continuare de catre statul maghiar, in baza Conventiei interguvernamentale romano-ungare privind colaborarea in domeniul prevederilor sociale, semnata la Budapesta, la data de 07.09.1961.

La data de 01.01.2008, petentul depune cererea de revizuire a drepturilor, solicitand acordarea acestora incepand cu 01.01.2007, in baza prevederilor Regulamentelor.

Ultimul loc de asigurare fiind in raza teritoriala a Casei Judetene Bihor, aceasta este institutia in cauza, competenta a proceda la revizuirea drepturilor.

In urma analizarii actelor existente la dosarul de pensionare, transmis de catre institutia de instrumentare “ Kozep - Magyarorszagi Regionalis Nyugdijbiztositasi Igazgatosag “, din datele existente in formularul E 205 (Atestat Privind Cariera De Asigurat) s-a constatat ca solicitantul a realizat un stagiu de cotizare 7 ani dupa plecarea definitiva din tara, ca urmare se va proceda la dublul calcul, conform exemplelor sus-amintite.

Avand in vedere elementele constitutive ale stagiului total realizat, rezulta ca pensia comunitara este cea mai avantajoasa, si emitandu-se in acest sens decizia privind acordarea pensiei comunitare, Formularul E 210 Ro (Notificarea Deciziei Cu Privire La Cererea De Pensie), iar prin formularul E 001 RO, institutia de intrumentare este instiintata de faptul ca punerea in plata a drepturilor de pensie se va efectua dupa

48

Page 49: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

confirmarea de catre aceasta a pensiei celei mai avantajoase pentru petent, prin formularul E 211 Hu ( Sumarul Deciziilor )

In cazul in care totalul drepturilor de pensie revizuite, stabilite de intitutia de instrumentare (Ungaria) si de cea in cauza (Romania), este mai avantajos, urmatorul pas este punerea in plata a acesteia, prin modalitatea pentru care opteaza solicitantul.

In situatia in care prin revizuire se constata ca pensia in plata in tara de domiciliu, stabilita in baza legislatiei in vigoare, este mai avantajoasa, solicitantul are posibilitatea de a ramane beneficiarul acestui drept.

TEMA 6

FORMAREA FONDULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT

Veniturile BASS se constituie în principal din contribuţiile asigurărilor sociale de stat datorate de asigurati si salariati şi vărsate de angajatori, si asimilat persoanelor asigurate – pe baza declaraţiilor de asigurări respective contracte de asigurări.

Structura Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat (BASS) schematic se prezintă astfel:

Provin din:- contributii de asigurari sociale

- dobanzi, penalităţi, majorări de întârziere- alte venituri

au destinaţia să acopera contravaloarea :- prestatiilor de asigurari sociale

din sistemul public- chelt. privind organizarea si

functionarea sistemului public

49

Bugetul asigurarilor sociale de stat

VENITURICHELTUIELI

Page 50: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

- finantarea unor investitii proprii, - alte cheltuieli prevazute de lege.

Disponibilitatile banesti ale bugetului de asigurari sociale de stat sunt purtatoare de dobanzi; nivelul dobanzilor se stabileste prin conventii incheiate de CNPAS cu trezoreria statului sau bancile.

În România bugetul asigurărilor sociale de stat înregistrează variaţii anuale, fiind ori cu deficit ori cu excedent, – nu s-a realizat constituirea unui fond de rezervă. Până în prezent, BASS nu este stabilizat astfel încât să asigure o bază solidă pentru a rezista unor cheltuieli suplimentare la diferite etape . In situatii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat sub formă de subvenţii

Ca element fundamental în determinarea CAS datorate cotele de contributii de asigurari sociale se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca normale, deosebite sau speciale.

Locurile de munca in conditii deosebite sunt acele locuri de muncă care, in mod permanent sau in anumite perioade, pot afecta esential capacitatea de munca a asiguratilor datorita gradului mare de expunere la risc social.

o Criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii si a Ministerului Sanatatii .

o Locurile de munca in conditii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de munca,sau prin decizia organului de conducere constituit. Avizul inspectoratului teritorial de munca este obligatoriu pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite.

Locuri de munca speciale sunt cele din:- unitatile miniere pentru, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in

subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva; - activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime

nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii; - aviatia civila, pentru personalul navigant;- activitatea artistica desfasurata Alte locuri de munca in conditii speciale pot fi stabilite numai prin lege.Astfel, spre exemplificare:

conditii normale de munca = 30% asupra bazei de calcul conditii deosebite de munca= 35% asupra bazei de calcul conditii speciale de munca = 40% asupra bazei de calcul

Contributia de asigurari sociale pentru asiguratii care se afla in raporturi de munca, de serviciu cu un angajator, de regulă se suporta astfel:

50

Page 51: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

o treime din cota de contributie stabilita pentru conditii normale de munca se suporta de catre asigurat (circa 10%), indiferent de conditiile de munca.

diferenta fata de contributia individuala suportata de asigurat,pana la nivelul cotelor de contributie stabilite anual, in functie de conditiile de munca, in care isi desfasoara activitatea asiguratul si aplicate la baza de calcul corespunzatoare, se suporta de catre angajator

baza de calcul pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale datorate reprezintă salariul brut realizat lunar , inclusiv sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, respectiv indemnizatia lunara a persoanelor care ocupa o functie de demnitate publica

in functie de conditiile de munca, contributia de asigurari sociale suportat de angajator este diferentiat de la o categorie la alta cu circa 5%. (vezi pag. 170)

Spre exemplificare: conditii normale de munca = 20% asupra bazei de calcul conditii deosebite de munca= 25% asupra bazei de calcul conditii speciale de munca = 35% asupra bazei de calcul

Sumele asupra carora nu se calculeaza C.A.S.

prestaţii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

diurne de deplasare şi de delegare, indemnizaţii de delegare, detaşare şi transfer, precum şi drepturi de autor;

participarea salariaţilor la profit; sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări sociale, nu se iau în

considerare ca baza de calcul la stabilirea prestaţiilor din sistemul public de pensii.

Contributia de asigurari sociale pentru someri

se suporta integral din bugetul fondului pentru plata ajutorului de somaj,la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca.

Majorarile de intarziere datorate pentru neplata la termen a contributiei de asigurari sociale

neplata contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute genereaza plata unor majorari de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere pana la data achitarii sumei datorate inclusive;

cota majorarilor de intarziere se stabileste prin acte normative;

51

Page 52: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

majorarile de intarziere se calculeaza si se datoreaza incepand cu ziua urmatoare celei la care plata contributiei de asigurari sociale devine scadenta şi se determină în zile calendaristice;

calculul majorarilor de intarziere pentru asiguratii cu declaratie sau contract de asigurare se face de catre acestia şi de catre C.J.P.;

retinerea si nevarsarea a contributiei individuale de asigurari sociale constituie stopaj la sursa si se stabilesc penalităţi de întîrziere;

societatile bancare sunt obligate sa vireze sumele reprezentand creante, care au fost debitate din contul platitorului in contul bugetar corespunzator, in termenul prevazut In caz contrar, majorarile datorate pentru neplata in termen sunt suportate de catre acestia.

Exemplu:O societate comerciala care isi desfasoara activitatea in totalitate in conditii

normale de lucru, are 10 salariati cu un castig individual brut de 2000 lei/luna respectiv cu un fond de salar brut realizat de 20.000 lei/luna.

In mod ipotetic se are in vedere o cota de contributii de asigurari sociale de stat (CAS), de 30%.

a) Care este cota de contributii suportat de salariati, respectiv de angajator? b) Care este cuantumul CAS datorat de catre salariati –contributie individuala-

respectiv de angajator?c) Care este cuantumul total al CAS datorat?

a) Cota de CAS suportat de salariati este de 1/3 din intreaga cota stabilita pentru conditii normale de lucru, adica:

30% x 1/3 = 10%.Cota de CAS suportat de catre angajator este diferenta dintre cota de CAS, avand

in vedere conditiile concrete de munca si cota aferenta contributiei individuale, astfel: 30% - 10%=20%.

b) Cuantumul CAS datorat de un salariat se determina prin inmultirea cotei de CAS aferente cu castigul salarial brut realizat pe luna respective, astfel:

2000 x 10% = 200 leiCAS datorat cu titlu de contributie individuala se determina prin insumarea

contributiilor individuale ale fiecarui salariat astfel:200 lei x 10 salariati = 2000 lei

Cuantumul total al CAS individual datorat este de 2000 lei.

Cuantumul CAS datorat de angajator se determina prin inmultirea cotei de CAS aferent cu fondul de salar brut realizat pe luna, astfel:

20000 lei x 20% = 4000 leiCuantumul lunar CAS datorat de angajator este de 4000 lei.

52

Page 53: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

c) Cuantumul total al CAS datorat se determina prin insumarea cuantumului total al CAS individual datorat cu cuantumul lunar al CAS datorat de angajator astfel:

2000 + 4000 = 6000 lei.Exemplu:Presupunem ca societatea comerciala din exemplul anterior si-a desfasurat

activitatea in conditii speciale de munca.In mod ipotetic se are in vedere o cota de contributii de asigurari sociale de stat

(CAS), de 40%, ceea ce reprezinta cu 10% mai mare decat pentru conditii normale de munca.

a) Care este cota de contributii suportat de salariati, respectiv de angajator? b) Care este cuantumul CAS datorat de catre salariati –contributie individuala-

respectiv de angajator?c) Care este cuantumul total al CAS datorat?

a) Cota de CAS suportat de salariati este de 1/3 din intreaga cota stabilita pentru conditii normale de lucru, adica:

30% x 1/3 = 10%.Cota de CAS suportat de catre angajator este diferenta dintre cota de CAS, avand

in vedere conditiile speciale de munca si cota aferenta contributiei individuale, astfel: 40% - 10%=30%.

b) Cuantumul CAS datorat de un salariat se determina prin inmultirea cotei de CAS aferente cu castigul salarial brut realizat pe luna respective, astfel:

2000 x 10% = 200 leiCAS datorat cu titlu de contributie individuala se determina prin insumarea

contributiilor individuale ale fiecarui salariat astfel:200 lei x 10 salariati = 2000 lei

Cuantumul total al CAS individual datorat este de 2000 lei.Cuantumul CAS datorat de angajator se determina prin inmultirea cotei de CAS

aferent cu fondul de salar brut realizat pe luna, astfel:20000 lei x 30% = 6000 lei

Cuantumul lunar CAS datorat de angajator este de 6000 lei.c) Cuantumul total al CAS datorat se determina prin insumarea cuantumului

total al CAS individual datorat cu cuantumul lunar al CAS datorat de angajator astfel: Cuantumul total al CAS datorat este 2000 +6000 = 8000 lei .

In mod similar se procedeaza si in cazul contribuabililor care isi desfasoara activitati in totalitate sau in mod partial in conditii deosebite respectiv speciale de munca.

53

Page 54: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

In cazul unor prestatii de protectie sociala, pe perioadele ce constituie stagii de cotizare, sumele asigurate asupra carora se datoreaza CAS reprezinta cuantumul acestor prestatii.

In cazul sumelor asigurate prin declaratii de asigurare respectiv contracte de asigurare cota de CAS constituie cel pentru conditii normale de lucru.

In cazul rau-platnicilor institutiile care colecteaza veniturile bugetare recurg la procedura de executare silita potrivit legii – prezentate in detaliu in anexe vezi pagina 165.

TEMA 7

PRESTATII - CONCEDII SI INDEMNIZATII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE (CASS)

In sistemul de asigurari sociale de sanatate persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate – denumite asigurati – au dreptul la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:

- desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu;

- desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive,legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii au fost assimilate cu ale salariaţilor

- beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj,

Beneficiaza de aceleasi drepturi dacă au contribuit la asigurări sociale de sănătate persoanele care sunt:

asociati, comanditari sau actionari; administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management; membrii ai asociatiei familiale; autorizate sa desfasoare activitati independente; persoane care incheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav,

54

Page 55: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Asiguratii sistemului asigurarilor sociale de sanatate au dreptul la :

Acordarea asistentei medicale (vezi pag. 151) Concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca,

cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii; Concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea

capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;

- indemnizatie pentru reducerea timpului de munca; - indemnizatie pentru carantina;

- tratament balnear in conformitate cu programul individual de recuperare;

Concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;

Concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani

Concedii medicale si indemnizatii de risc maternal;

Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute mai sus este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Stagiul minim de cotizare se constituie din insumarea perioadelor :

- pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau dupa caz de catre asigurat, respective de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj;

- pentru care plata contributiei se suporta din alte surse ( persoanele care satisfac serviciul militar);

se asimileaza stagiului de cotizare :

- perioadele in care asiguratul beneficiaza de concedii si indemnizatii prevazute de lege;

- perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate;- perioadele in care asiguratul a urmat cursurile de zi ale invatamantului

universitar, pe durata normala a studiilor cu conditia absolvirii lor;

55

Page 56: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Asiguratii au dreptul la concedii si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare , in cazul: urgentelor medico-chirurgicale; tuberculoza; boli infecto-contagioase din grupa A; neoplaziilor si SIDA;

Baza de calcul a indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

Pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare, baza de calcul o constituie cuantumul indemnizatiilor de concediu medical, salariul de baza minim brut pe tara lunar- pentru situatiile corespunzatoare acestor situatii.

Pentru cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia. (vezi pag. 158)

Exemplu:Calcul indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca.

O persoana in incapacitate temporara de munca avand Certificat medical seria CCMAA nr.0689654 cod indemnizatie 01 pentru perioada 07.03.2008 – 14.03.2008

( 8 zile calendaristice)- initial – cod diagnostic 380; Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de 75 % asupra bazei de calcul;

Perioada luata in considerare la stabilirea bazei de calcul este urmatoarea: 01.09.2007 – 29.02.2008

Nr.crt. Luna/ an Nr.zile lucr.si

assimilate

Venitul realizat- lei -

Venit admis- lei -

Obs.

1 Septembrie 2007 20 1.730 1.7302 Octombrie 2007 23 2.300 2.3003 Noiembrie 2007 22 896 8964 Decembrie 2007 19 4.823 4.6805 Ianuarie 2008 21 1.840 1.8406 Februarie 2008 21 940 940

TOTAL 126 12.529 12.386

56

Page 57: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Media zilnica a veniturilor: 12.386 lei/126 zile * 75% = 73,72 lei/zi; – indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta de catre angajator din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca; – din ziua urmatoare celor suportate de angajator si pana in ultima zi de incapacitate temporara de munca, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS).

Astfel: 5 zile calend./3 zile lucr. x 73,72 lei/zi = 221 lei – suportate de angajator; 3 zile calend./3 zile lucr. x 73,72 lei/zi = 221 lei – suportate de FNUASS;

Exemplu: Certificat medical seria CCMAA nr.0689655 cod indemnizatie 01 pentru

perioada 15.03.2008 – 20.03.2008 ( 6 zile calendaristice)- continuare – cod diagnostic 499;

Baza de calcul este aceeasi, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se va suporta astfel:

5 zile calend./3 zile lucr. x 73,72 lei/zi = 221 lei – suportate de angajator;1 zi calend./1 zi lucr. x 73,72 lei/zi = 74 lei – suportate de catre FNUASS;

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca aferenta acestui certificat de concediu medical ar fi fost suportata integral din FNUASS in conditiile mentinerii codului de diagnostic.

Exemplu:Certificat medical seria CCMAA nr. 0689657 cod indemnizatie 06 pentru

perioada 20.03.2008 – 24.03.2008 ( 5 zile calendaristice)- initial – cod diagnostic 499;Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca

determinate de tuberculoza, SIDA, neoplazii, boala infecto-contagioasa din grupa A si urgente medico-chirurgicale este de 100 % asupra bazei de calcul;

Perioada luata in considerare la stabilirea bazei de calcul este urmatoarea: 01.09.2007 – 29.02.2008

Nr.crt. Luna/ an Nr.zile lucr.si

asimilate

Venitul realizat- lei -

Venit admis- lei -

Obs.

1 Septembrie 2007 20 1.730 1.7302 Octombrie 2007 23 2.300 2.3003 Noiembrie 2007 22 896 8964 Decembrie 2007 19 4.823 4.6805 Ianuarie 2008 21 1.840 1.8406 Februarie 2008 21 940 940

57

Page 58: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

TOTAL 126 12.529 12.386

Media zilnica: 12.386 lei/126 zile * 100 % = 98,30 lei/zi;

5 zile calend./ 3 zile lucr. x 98,30 lei/zi = 295 lei – suportate de angajator

Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca

durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotit din prima zi de imbolnavire

incepand cu a 91-a zi concediul medical se poate prelungi de catre medicul specialist pana la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza astfel:

- un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de asigurari de Sanatate cu acordul Ministerului Sanatatii;

- un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, precum si pentru SIDA si cancer de orice tip, in functie de stadiul bolii;

- un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;

- 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Calculul si plata indemnizatiilor se fac pe baza certificatului de concediu medical, ce constituie document justificativ de plata.

Indemnizatiile suportate din FNUASS sunt deduse din contributia pentru concedii si indemnizatii de 0,85% asupra fondului de salarii lunar.

58

Page 59: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

TEMA 8

ORGANIZAREA FINANTARII PRESTATIILOR SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI

BOLI PROFESIONALE(AMBP)

Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale: face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat şi

cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau pierderii capacităţii de muncă şi decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.

garantează asigurarea unui ansamblu de prestaţii şi servicii în beneficiul persoanelor asigurate pentru:

promovarea securităţii şi sănătăţii în muncă, prevenirea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale

diminuarea şi compensarea consecinţelor accidentelor şi bolilor profesionale

are următoarele funcţii: funcţia preventivă funcţia reparatorie funcţia de reglare a raporturilor civile funcţia de stimulare a activităţii preventive

Raporturile de asigurare se stabilesc între asigurator şi angajator, respective între asigurator şi asiguraţi:

59

Page 60: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

- asigurator – este institutia care preia răspunderea civilă a persoanelor fizice sau juridice pentru riscurile asigurate in contul careia s-au plătit contributia de asigurare;

- asiguraţii – sunt: - Persoane asigurate obligatoriu prin efectul legii;

persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum şi funcţionarii publici;

persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi;

şomerii, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii;

ucenicii, elevii şi studenţii, pe toată durata efectuării practicii profesionale.

- Persoane asigurate cu titlu facultativ: Asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari Administratori sau manageri Membri ai asociaţiei familiale Persoane autorizate pentru activităţi independente Persoane angajate în instituţii internaţionale Membrii ai societăţilor agricole sau ai altor forme de asociere din

agricultură Persoane care desfaşoară activităţi în unităţi de cult recunoscute potrivit

legii Proprietarii de bunuri şi/sau arendaşi de suprafeţe agricole şi forestiere,

precum şi persoane care desfăşoară activităţi agricole în cadrul gospodăriilor individuale sau activităţi private în domeniul forestier

Alte persoane interesate, care îşi desfaşoară activitatea pe baza altor raporturi juridice legale.

Raporturile de asigurare se stabilesc la data: încheierii contractului individual de muncă stabilirii raporturilor de serviciu în cazul funcţionarilor publici validării mandatului persoanelor care desfăşoară activităţi în funcţii

elective numirii în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti depunerii adeziunii în cazul membrilor cooperatori începerii practicii profesionale pentru şomeri, ucenici, elevi şi studenţi încheierii contractului individual de asigurare

60

Page 61: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Dreptul la prestaţiile şi serviciile de asigurare pentru accidente şi boli profesionale încetează o dată cu raporturile de asigurare. Excepţie: cazurile de boli profesionale, dacă se face dovada că boala a fost cauzată de factori profesionali specifici locului de muncă.

In vederea încheierii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi a stabilirii contribuţiei datorate, angajatorul are obligaţia de a comunica asiguratorului, printr-o declaraţie pe propria răspundere, domeniul de activitate conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională – CAEN, numărul de angajaţi, fondul de salarii, precum şi orice alte informaţii solicitate în acest scop.

Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Datorează contribuţii de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale următorii:

- angajatorii pentru angajaţi si entitatile asimilate;- asiguraţii pe baza de contract individual de asigurare;Intervalul cotelor de contributii in functie de care se aplica tarifele de

risc se stabilesc prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, de exemplu: intre 0.15 - 0.85%.

Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale , in principiu,se determina pe baza tarifelor de risc, aplicat asupra fondului total de salarii brut realizat, ceea ce constituie baza de calcul.

Tariful de risc, la randul sau se stabileste printr-o reglementare, pe baza unui act normativ respectiv pe baza unui document administrativ, intre parti-asigurat,asigurator-,avand in vedere incadrarea in mod concret intr-o clasa de risc, in functie de indicii de frecventa a producerii unor riscuri asigurate -pe sectoarele de activitate-, iar in mod exceptional si pe unele entitati organizatorice.

Clasa de risc – reprezintă gradul de risc de accidentare în muncă şi de îmbolnăvire profesională pe intreaga unitate angajatoare luand in considerare de fapt clasa de risc mediu pe unitate determinat prin analiza fiecarei clase de risc reglementat.

Clasele de risc – se stabilesc si se urmaresc pe sectoare de activităţii ale economiei naţionale, conform clasificării activităţilor din economia naţională – cod CAEN.

In Romania exista peste 600 de activitati reglementate prin CAEN. In cazul angajatorilor care desfasoara activitati diverse- incadrabile in mai multe pozitii din CAEN- angajatorul va utiliza tariful de risc aferent activitatii cu numărul cel mai mare de angajaţi.

61

Page 62: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Indicii de frecventa sunt stabiliţi pe baza evaluarii gradului producerii riscurilor asigurate, luand in considerare producerea evenimentelor, raportate de angajatori, aferente ultimilor 3 ani-în funcţie de datele statistice.

Sunt reglementate un numar de patru indici de frecventa, astfel;I1 – frecvenţa de accidentare, respectiv câţi accidentaţi revin la 1.000 de salariaţi;I2 – frecvenţa accidentelor de muncă soldate cu invaliditate şi/sau deces, respectiv câţi

accidentaţi soldaţi cu invaliditate şi-sau deces revin la 1.000 de salariaţi;I3 – frecvenţa îmbolnăvirilor profesionale, respectiv câte cazuri noi de îmbolnăviri

profesionale revin la 1.000 de salariaţi;I4 – frecvenţa salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă speciale şi deosebite la

1.000 de salariaţi;Numărul accidentaţilor luaţi în considerare la determinarea indicilor I1 şi I2 este

dat de numărul fişelor FIAM.Numărul cazurilor noi de îmbolnăviri profesionale este dat de numărul fişelor BP2

inregistrate în perioada de referinţă.Fiecărui indice de frecvenţă îi corespunde o anumita clasă de risc,prin care se

realizeaza inclusiv sintetizarea informatiilor.In functie de nivelul determinat al unui indice de frecventa, pe diferite intervale de

frecventa, reglementate,se asociaza un anumit nivel al unei anumite clase de risc, din cele patru clase.

Fiecare clasa de risc are o valoare cuprinsa intre 1 si 20.Pe baza claselor de risc corespunzătoare celor 4 indici de frecvenţă

se determină, ca medie aritmetică, clasa de risc -medie-,aferentă sectorului de activitate.

Formula de calcul pentru clasa de risc-medie- este următoarea:

CR = (CR1 + CR2 + CR3 + CR4) : 4unde;

CR - reprezinta clasa de risc-medie pe angajator,sector de activitate dupa cod CAENCR1 – clasa de risc aferentă indicelui de frecvenţă I1CR2 - clasa de risc aferentă indicelui de frecvenţă I2CR3 - clasa de risc aferentă indicelui de frecvenţă I3CR4 - clasa de risc aferentă indicelui de frecvenţă I4

Nivelul clasei de risc aferentă fiecarui indice de frecvenţă se stabileşte pe baza mediei indicilor de frecvenţă aferente perioadei de referinţă.

Clasa de risc nu poate inregistra valori mai mari de 20, indiferent de marimea depasirii indicelui de frecventa.

In situatia in care frecventa unui risc este zero,clasa de risc aferenta are valoarea de 1.

62

Page 63: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Fiecarei clase de risc-medii-, de la 1 la 20, (fractionat pe trepte de 0.25), i se asociaza,printr-o reglementare, un anumit nivel al tarifului de risc. Exemplu: Grilă de stabilire a tarifului de risc pe baza clasei de risc;

Nr. crt. Clasa de risc-CR-

Tarife de risc- TR- (%)

1 1,00 0,1502 1,25 0,1593 1,50 0,1684 1,75 0,1785 2,00 0,187…75 19,50 0,83176 19,75 0,84077 20,00 0,850

Tarifele de risc se diferenţiaza pe categorii de activitati-dupa cod CAEN- si pe clase de risc.

Contribuţia lunară de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (CAMBP) datorată de angajatori se determină după următoarea formulă:

CAMBP = TR x Fs Unde;

- TR – tariful de risc aferent sectorului de activitate din care face parte angajatorul si clasa de risc in care se incadreaza;

- Fs – fondul de salarii brut realizat

Tariful de risc dupa care persoanele fizice care încheie contract individual de asigurare datoreaza contributie este unic, aplicat asupra venitului lunar asigurat, indiferent de activitatea autorizata.

Contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu se datoreaza asupra:

prestaţiilor de asigurări sociale care se suportă din fondurile asigurărilor sociale din fondurile angajatorului şi care se plătesc direct de către acesta, potrivit legii

drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul desfacerii contractelor individuale de muncă, al încetării calităţii de funcţionar public sau de membru cooperator

diurnelor de deplasare, detaşare şi indemnizaţia de transfer şi drepturile de autor sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit premii şi alte drepturi exceptate prin legi speciale.

63

Page 64: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Baza lunară de calcul la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale o constituie:

- suma veniturilor brute lunare realizate de salariaţi;- salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului

zilelor lucrătoare din concediul medical, cu excepţia cazurilor de accidente de muncă sau boală profesională.

In cazul asiguratilor individuali baza lunară de calcul pentru aceste contribuţii o reprezintă venitul lunar prevăzut în contracul individual de asigurare, care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară.

Contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, după calculare şi reţinere, se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale.

Neplata contribuţiei de asigurare de către asiguraţi la termenul stabilit atrage neacordarea drepturilor la prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Nivelul majorării sau al reducerii tarifelor de risc se stabileşte în principal după următoarele criterii:

- numărul accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale pe o perioadă de referinţă

- gravitatea consecinţelor accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale- volumul cheltuielilor pentru prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente

de muncă şi boli profesionale- existenţa locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite sau speciale.

Exemplu;O societate comercială desfasoară activitate de “extracţia altor minereuri

metalifere neferoase” cu un număr de 203 angajaţi pentru această activitate are codul CAEN 0729 şi activitate de “ transporturi rutiere de mărfuri” cu un număr de 50 angajaţi pentru care are codul CAEN 4941. Societatea se încadrează în clasa de risc 12,75 unde are numarul cel mai mare de angajaţi, respectiv cod CAEN 0729, căruia îi corespunde tariful de risc de 0,582 %

La un fond de salarii 450.00 lei aferent lunii martie 2008 societatea datorează o contribuţie pentru accidente de muncă şi boli profesionale = fond de salarii x tarif de risc = 450.000 x 0,582 % = 2.619 lei.

Exemplu;SC ALFA SRL care desfasoară activitate de “ lucrari de instalatii sanitare, de

incalzire si de aer conditionat” are codul CAEN 4322 căruia îi corespunde tariful de risc de 0,279 % şi clasa de risc 4,5.

64

Page 65: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

In luna aprilie 2008 realizează un fond de salarii de 325.000 lei. Patru persoane au fost în cursul lunii în concediu medical însumând un numar de 80 zile.

In acest caz contribuţia se calculează astfel:- fond salarii x coeficient de risc = 325.000 x 0,279% = 907 lei- contribuţia corespunzătoare numărului de zile de concediu medical = salariu

mediu pe economie : număr de zile lucrătoare din lună x număr de zile de concediu medical x tarif de risc = 600 : 21 x 80 x 0,279% = 6 lei

Contribuţia datorată la fondul pentru accidente de muncă = 907 + 6 = 913 lei.

Exemplu:

POPA MARCEL care desfăşoară activităţi independente încheie contract individual de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi declară un venit lunar asigurat de 2.500 lei. Contribuţia lunară datorată = venitului lunar asigurat x 0.5% = 2.500 x 0.5% =12.5 lei/luna.

Comunicarea şi constatarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale

Comunicarea accidentelor de muncă se face către inspectoratul teritorial de munca şi către casa teritorială de pensii în raza căreia s-au produs acestea şi cuprinde următoarele informaţii:

- denumirea angajatorului la care este angajat accidentatul- sediul/adresa şi numărul de telefon ale angajatorului- locul unde s-a produs accidentul- data şi ora la care s-a produs accidentul sau data şi ora la care a decedat

accidentatul- datele personale ale victimei: numele şi prenumele, ocupaţia, vârsta, vechimea

în ocupaţie şi la locul de muncă- împrejurarile care se cunosc şi cauzele prezumtive- consecinţele accidentului- unitatea medicală la care a fost internat accidentatul- numele şi funcţia persoanei care comunică accidentul- data comunicăriiComunicarea se va face de angajator, organele de poliţie sau orice persoană care

are cunostiinţă de producerea accidentului.In cazul accidentelor de muncă care au antrenat incapacitate temporară de muncă,

cercetarea se va efectua, imediat după comunicare, de către angajatorul la care s-a produs evenimentul sau, după caz, de către inspectoratul teritorial de muncă.

In vederea cercetării evenimentelor se întocmeşte un dosar, care va cuprinde:-opisul actelor aflate în dosar;-procesul-verbal de cercetare;

65

Page 66: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

-schiţe şi fotografii referitoare la eveniment;-declaraţia accidentatului în cazul accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă-declaraţiile martorilor care pot contribui la elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale producerii evenimentului-declaraţiile persoanelor răspunzătoare de nerespectarea reglementărilor legale-copii de pe actele şi documentele necesare pentru elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale evenimentului-orice alte documente şi declaraţii necesare pentru a determina caracterul accidentului-formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă – FIAM

FIAM se completează pentru fiecare persoană accidentată şi constituie documentul de declarare oficială a accidentului de muncă.

Dosarul de cercetare a accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă, se va înainta, pentru verificare şi avizare, la inspectoratul teritorial de muncă din judeţul respectiv, în termen de 5 zile de la finalizarea cercetării.

Inspectoratul teritorial de muncă va aviza şi va restitui dosarul în cel mult 7 zile de la data primirii.

Un exemplar al FIAM şi al dosarului de cercetare va fi transmis casei teritoriale de pensii în termen de 5 zile de la finalizarea cercetării.

In urma cercetării bolilor profesionale de către autoritatea competentă să efectueze cercetarea , un exemplar al fisei BP2 întocmite conform reglementărilor în vigoare se va transmite casei teritoriale de pensii.

Prestaţiile şi serviciile de asigurare pentru accidentede muncă şi boli profesionale

Asiguraţii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale au dreptul la următoarele prestaţii şi servicii:

reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă; reabilitare şi reconversie profesională; indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă; indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi

indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă; compensaţii pentru atingerea integrităţii; despăgubiri în caz de deces; rambursări de cheltuieli.

66

Page 67: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Prestaţii şi servicii pentru reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă

Asiguraţii au dreptul la prestaţii medicale pentru reabilitarea stării de sănătate şi recuperarea capacităţii de muncă.

Asiguratorul are obligaţia de a achita contravaloarea serviciilor medicale acordate până când se realizează: - restabilirea stării de sănătate sau ameliorarea deficienţelor de sănătate survenite în urma unui risc asigurat; - prevenirea diminuării ori a pierderii capacităţii de muncă şi a necesităţii de îngrijire permanentă.Asiguraţii au dreptul la tratament medical corespunzător leziunilor şi afecţiunilor

cauzate prin accidente de muncă sau boli profesionale, după cum urmează: - asistenţă medicală de urgenţă la locul accidentului, în mijloacele de

transport specializate şi în unităţile spitaliceşti; - tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente, prescrise

de medic; - servicii medicale în spitale sau în unităţi sanitare cu personalitate juridică

specializate pentru boli profesionale; - tratament de recuperare a capacităţii de muncă în unităţi de specialitate; - servicii de chirurgie reparatorie; - cure balneoclimaterice.

Condiţiile acordării acestor prestaţii medicale şi tarifele aferente acestora sunt în conformitate cu Contractul – cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate.

Unităţile prestatoare vor înainta caselor de asigurări de sănătate documentele justificative ale prestaţiilor medicale pentru fiecare persoană asigurată, în vederea decontării.

Tarifele medicale aferente prestaţiilor medicale pentru reabilitarea medicală sunt cele stabilite în conformitate cu prevederile legislaţiei asigurărilor de sănătate.

Decontarea pentru prestaţiile medicale acordate asiguraţilor se va face numai pentru cele generate de caracterul de muncă al accidentului.

Unităţile prestatoare de servicii medicale au obligaţia ca în termen de 5 zile lucrătoare de la acordarea serviciilor medicale să transmită caselor teritoriale de pensii, printr-un referat medical, starea de sănătate a bolnavului.

Casele teritoriale de pensii vor efectua decontarea serviciilor medicale către casele de sănătate pentru fiecare persoană asigurată în funcţie de:

- confirmarea caracterului de muncă al accidentelor prin proces verbal de cercetare, formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă FIAM.

- documentele justificative, respectiv factura şi desfăşurătorul activităţilor realizate de către furnizorii de servicii şi produse medicale pentru asiguraţii care au beneficiat de tratament medical pentru accidente de muncă.

67

Page 68: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

In vederea decontării cheltuielilor pentru serviciile medicale casa judeteană de asigurări de sănătate va depune facturile şi desfăşurătoarele aferente serviciilor realizate de către unităţile prestatoare de servicii medicale la casa teritorială de pensii pe raza căreia a fost înregistrat accidentul de muncă respectiv.

La sfârşitul fiecărei luni, casele teritoriale de pensii comunică caselor de asigurări de sănătate codurile numerice personale şi numele cazurilor care au primit confirmarea de accident de muncă .

Decontarea documentelor se va face în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii acestora la casa teritorială de pensii.

Exemplu:La sfârşitul lunii iulie a.c. casa teritorială de pensii comunică casei de asigurări

de sănătate codurile numerice personale şi numele cazurilor pentru care au primit confirmare de accident de muncă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, respectiv 7 cazuri.

In data de a.c. casa de asigurări de sănătate depune pentru decontare casei teritoriale de pensii factura şi desfăşurătoarele aferente serviciilor medicale realizate. Factura este în sumă de 8197 lei (7 x 1.171 lei/caz – tarif stipulat în contract)

In urma analizării documentelor primite casa teritorială de pensii întocmeşte referate de avizare a decontării cheltuielilor de asigurare şi emite ordin de plată în contul casei de asigurări de sănătate.

Referatul de avizare a decontării cheltuielilor de asigurare se întocmeşte de către compartimentul AMBP ( care confirmă caracterul de muncă al accidentului), se avizează de către medicul expert al asigurărilor sociale (care confirmă afecţiunea datorată accidentului de muncă) şi se aprobă de directorul executiv.

Pentru decontarea sumei către beneficiar se întocmeşte ALOP (angajare, lichidare, ordonanţare, plată).

Cheltuielile cu prestaţiile şi serviciile pentru reabilitare medicală se consideră angajamente bugetare şi legale la începutul anului cu întreaga sumă a creditelor bugetare aprobate.

Se întocmesc “Propunere de angajare a unei cheltuieli” şi “Angajament bugetar global” ,care se supun vizei CFPP (controlul financiar preventiv propriu) şi apoi se semnează de către ordonatorul de credite.

La compartimentul de specialitate:- se întocmeşte referat de avizare a plăţii- se calculează suma de plată

La serviciul contabilitate, persoana responsabilă cu plăţile întocmeşte nota contabilă, care trebuie să conţină număr, data şi semnătura.

Se acordă viza pentru “Bun de plată” de către persoana împuternicită.Compartimentul de specialitate întocmeşte “Ordonanţarea de plată” care trebuie

însoţită de documentele justificative. Acest document se întocmeşte pentru fiecare element de cheltuială.

68

Page 69: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Se vizează de compartimentul de specialitate şi compartimentul contabilitate.Documentul “Ordonanţare de plată “ se vizează de către CFPP, apoi se semnează

de către ordonatorul de credite şi se transmite la serviciul financiar pentru efectuarea plăţii.

Se întocmesc ordinele de plată pentru prestaţiile şi serviciile pentru reabilitare medicală de către persoana responsabilă cu efectuarea plăţii.

Ordinul de plată se semnează astfel:- semnatura 1 : director executiv - semnatura 2 : persoana cu atribuţii în efectuarea plăţiiIn cazul în care accidentul s-a produs în alt judeţ şi victima este spitalizată în

judeţul respectiv, iar angajatorul are sediul social în alt judeţ ulterior se face decontarea între judeţe. Casa teritoriala de pensii plateşte casei judeţene de sănătate cheltuielie privind prestaţiile şi serviciile pentru reabilitare medicală efectuate de unităţile prestatoare de servicii medicale. Ulterior casa teritorială de pensii solicită restituirea sumei de la casa teritorială de pensii a căror angajatori îşi au sediul pe raza judeţului respectiv.

Decontarea între judeţe se face pe baza următoarelor documente: adresa prin care se solicită restituirea sumei, xerocopii pentru referatul de avizare, factura, desfaşurătorul serviciilor medicale, procesul verbal de cercetare şi FIAM.

Exemplu :SC. PRO Srl are sediul social în Oradea şi mai multe puncte de lucru dintre

care unul situat în municipiul Cluj-Napoca. Numitul P.V. este angajat la SC PRO SRL punct de lucru Cluj-Napoca în calitate de şofer.

Aşa cum rezulta din declaraţiile victimei şi a martorilor în data de 20.03.a.c.în jurul orei 15:20, victima a suferit arsuri şi a fost internată la Spitalul Clinic Judeţean Cluj Napoca.

Casa Judeteană de Pensii Cluj achită către Casa de Sănătate Cluj valoarea serviciilor medicale conform facturii însoţită de referatele medicale de avizare şi decontul privind cheltuielile de spitalizare a serviciilor medicale furnizate ca urmare a accidentelor de muncă în sumă de 1.632 lei.

Prin adresă Casa Judenţenă de Pensii Cluj solicită restituirea sumei de 1.632 lei deoarece a decontat cheltuielile privind prestatiile şi serviciile medicale pentru victima accidentului de muncă a cărui angajator are sediul pe raza judeţului Bihor.

Dupa verificarea documentelor de către compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale se propune restituire sumei solicitate către Casa Judeţeană de Pensii Cluj.

Plata sumei de 1.632 lei către Casa Judeţeană de Pensii Cluj se face cu ordin de plată.

Pentru decontarea sumei către beneficiar se întocmeşte ALOP.

69

Page 70: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Pentru decontarea serviciilor medicale acordate în caz de boală profesională şi contractate cu unităţile sanitare cu personalitate juridică, casele teritoriale de pensii procedează astfel:

Decontarea se efectuează lunar, în limita sumelor contractate, separat pentru fiecare tip de spitalizare.

Casa de pensii decontează contravaloarea serviciilor medicale acordate In cazul bolilor profesionale Casa Judeţeană de Pensii Bihor încheie contract

direct cu unitatea sanitară în structura careia funcţionează un cabinet medical de medicina muncii .

Exemplu:In data de 15 august a.c.Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea depune

pentru decontare Casei Judeţene de Pensii Bihor factura şi desfăşurătoarele aferente serviciilor medicale din cabinetul de medicina muncii.

Factura emisă este în sumă 4.128 lei (12 x 344 lei/caz – tarif stipulat în contract)

In urma analizării documentelor primite Casa Judeţeană de Pensii Bihor întocmeşte referate de avizare a decontării cheltuielilor de asigurare şi emite ordin de plată în contul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea.

Referatul de avizare a decontării a cheltuielilor de asigurare se întocmeşte de către compartimentul AMBP ( care confirmă caracterul de muncă al bolii profesionale), se avizează de către medicul expert al asigurărilor sociale (care confirmă afecţiunea datorată îmbolnăvirii profesionale) şi se aprobă de directorul executiv.

Pentru decontarea sumei către beneficiar se întocmeşte ALOP.Plata se face cu ordin de plată în contul beneficiarului.

Prestaţii pentru reabilitare şi reconversie profesională

Prestaţiile şi serviciile pentru reabilitare şi reconversie profesională se acordă de către asigurator la solicitarea asiguraţilor care, deşi nu şi-au pierdut complet capacitatea de muncă, nu mai pot desfăşura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Asiguratorul preia în sarcina sa cheltuielile pentru următoarele prestaţii şi servicii de reabilitare şi reconversie profesională: - cheltuielile privind serviciile medicale şi psihologice pentru aprecierea stării fizice, mentale şi aptitudinale în vederea reconversiei profesionale; - costul cursurilor de calificare sau de reconversie; - plata unei indemnizaţii pe durata cursurilor de calificare şi de reconversie.

Indemnizaţia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acordă lunar şi reprezintă 70% din salariul de bază brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii accidentului de muncă sau a bolii profesionale.

70

Page 71: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Indemnizaţia se acordă numai dacă persoana asigurată nu beneficiază, pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie, de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă sau de pensie de invaliditate gradul III.

Exemplu:POP C. a fost victima unui accident de muncă, care, deşi nu şi-a pierdut complet

capacitatea de muncă, nu mai poate desfăşura activitatea pentru care s-a calificat şi solicită participarea la cursuri de calificare.

Pentru crearea condiţiilor necesare efectuării cursurilor, casa teritorială de pensii a încheiat contract cu furnizorii de formare profesională autorizaţi.

In vederea aprobării participării la cursurile de reconversie profesională asiguratul depune o cerere la sediul casei teritoriale de pensii pe raza căreia îşi are domiciliul.

După primirea cererii, asiguratului i se intocmeşte un dosar care va cuprinde şi copii de pe procesul-verbal de cercetare şi FIAM.

In termen de 15 zile de la primirea cererii , asiguratului i se va comunica instituţia şi data la care va avea loc evaluarea stării fizice, mentale şi aptitudinale.

După efectuarea aprecierii stării fizice, mentale şi aptitudinale a asiguratului, furnizorul de servicii transmite casei teritoriale de pensii concluziile examinării, împreună cu propunerile legate de activităţiile pe care asiguratul le mai poate efectua.

In termen de 15 zile de la primirea concluziilor, pe baza dosarului, precum şi a concluziilor apecierii stării fizice, mentale şi aptitudinale a asiguratului, directorul executiv al casei teritoriale de pensii admite cererea prin decizie.

Decizia cuprinde propuneri prinind cursul de reconversie profesională, furnizorul acestora, programul de instruire, precum şi modalitatea de absolvire.

Asiguratul acceptă propunerile casei teritoriale de pensii şi i se vor comunica furnizorul de formare profesională, locul şi data începerii cursului prin invitaţie scrisă.

Asiguratul are obligaţia de a respecta programul de instruire stabilit de organizatorul acestuia şi are drpetul la o singură examinare finală gratuită.

La data survenirii accidentului asiguratul avea un salar de bază brut de 1.200 lei.Durata cursului este de 3 luni.Indemnizaţia pe durata cursurilor de reconversie profesională se acordă lunar şi va

fi pentru fiecare lună în sumă de 1.200 x 70% = 840 lei.Plata se face cu ordin de plată în contul asiguratului.Pentru decontarea sumei către beneficiar se întocmeşte ALOP(angajare-lichidare-

ordonantare-plata).

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă

Asiguraţii beneficiază de o indemnizaţie pe perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă ( ITM) dobandit în urma unui accident de muncă.

se suportă de : -angajator primele 3 zile de ITM -asigurator din a patra zi de ITM

71

Page 72: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

cuantumul indemnizatiei este de 80% din baza de calcul sau 100% în cazul urgenţelor medico-chirurgicale .

durata de acordare a perioadei de ITM este de 180 zile; prelungire maximum 90 zile.

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor demuncă se acordă pe baza certificatului medical eliberat conform dispoziţiilor legale.

Baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă este:-media veniturilor salariale brute realizate de către persoanele angajate în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului.

In cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizaţilor o constituie media veniturilor salariale lunare brute la care s-a achitat contribuţia.

-veniturile stipulate de către asiguraţii individuali în contractele pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă.-drepturile acordate în perioada respectivă pentru şomerii care urmează cursuri de recalificare sau reconversie profesională.Plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se face la cererea

angajatorului ca diferentă între contibuţia datorată de angajator şi suma de plată pentru concediul medical.

Acte necesare :- cerere - certificatul medical eliberat conform dispoziţiilor legale care are specificat

codul de accident de muncă sau boală profesională.- procesul verbal de cercetare avizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă- formularul FIAM sau fişa BP2.- declaraţie privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată

către bugetul asigurărilor sociale de stat (anexa 1.2)

Exemplu:Numitul Popescu I. angajat la S.C. PRIM Srl a avut un accident de muncă în data

de 10.09 a.c. conform FIAM şi proces verbal de cercetare a evenimentului avizat de ITM, pentru zilele de incapacitate de muncă i se cuvine o indemnizaţie astfel: media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului se prezintă:

Buletin de calcul la certificatul medical: CCMAA 9900170; CCMAA 9900173 Numele asiguratului : Popescu ICNP :

Baza de calcul – septembrie a.c.Luna Zile lucratoare Venit realizat

72

Page 73: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

August 2008 23 1.000Iulie 2008 22 1.200Iunie 2008 21 1.300Mai 2008 22 1.000Aprilie 2008 20 1.400Martie 2008 22 1.500TOTAL 130 7.400MEDIA ZILNICA 56,92

Certificatul medical: CCMAA 9900170 se plătesc 15 zile cu 100% fiind înregistrat ca urgenţă medico-chirurgicală

Certificatul medical: CCMAA 9900173 se plătesc 4 zile cu 80% .Plată proportionala: 100% - iniţialPrestaţii incapacitate temporară de muncă suportate de unitate = număr zile

incapacitate x media zilnică x 100% = 3x56,92x100%=171 leiPrestaţii incapacitate temporară de muncă suportate din fond accidente de

muncă = număr zile incapacitate x media zilnică x 100%= 12x56,92x100%=683 leiPlată proportionala: 80% -certificatul medical este în continuare şi se aplică

aceeaşi medie zilnică ca la CM iniţial.Prestaţii incapacitate temporară de muncă suportate din fond accidente de muncă

= număr zile incapacitate x media zilnică x 80% = 4x56,92x80%=182 leiTotal prestaţie suportată din fondul AMBP este : 683 + 182 = 865 leiContribuţie datorată la fond accidente 112 leiDiferenţa de încasat de angajator = total prestaţie suportată din fond accidente -

contribuţie datorată la fond accidente = 865 - 112 = 753 leiSuma de 753 lei se regăseşte şi din anexa 1.2 ca diferenţă între contribuţia

datorată de angajator pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi total prestaţie suportată din fondul de accidente.

Pentru decontarea sumei către beneficiar se întocmeşte ALOP. In cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a

indemnizaţiilor o constituie media veniturilor salariale la care s-a achitat contribuţia.

Exemplu:Pipo M. se angajează la SC CONS SRL în data de 01.07.a.c., în funcţia de lăcătuş

mecanic cu un salar de 1.840 lei, în data de 03.07. a.c. suferă un accident de muncă. Persoana are 12 zile de concediu medical din accident de muncă.

Pentru zilele de concediu medical va beneficia de o indemnizaţie care se calculează astfel:

Media zilnică = salar de încadrare : număr zile lucrătoare din lună = 1.840 : 23 = 80 lei/zi.

73

Page 74: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Pentru plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă angajatul prezinta 2 certificate de concediu medical.

La certificatul medical CCMAA 9901195 plata se face în procent de 100% pentru 5 zile.

La certificatul medical CCMAA 9901234 plata se face în procent de 80% pentru 7 zile.

Plata proportionala: 100% - iniţialPrestaţii incapacitate temporară de muncă suportate de unitate = număr zile ITM x media zilnică x 100% = 3 x 80 x 100% = 240 lei.Prestaţii incapacitate temporară de muncă suportate din fond accidente de muncă = număr zile incapacitate x media zilnică x 100% = 2 x 80 x 100% = 160 lei

Plata proportionala: 80% - în continuare şi se aplică aceeaşi medie zilnică.Prestaţii incapacitate temporară de muncă suportate din fond accidente de muncă = număr zile incapacitate x media zilnică x 80% = 7 x 80 x 80% = 448 lei

Total prestaţie suportată din fond accidente 240 + 448 = 688 leiContribuţie datorată la fond accidente 225 leiDiferenţa de încasat de angajator = total prestaţie suportată din fond accidente - contribuţie datorată la fond accidente = 688 - 225 = 463 lei

Suma de 463 lei se regăseşte şi în anexa 1.2 ca diferenţă între contribuţia datorată de angajator pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi total prestaţie suportată din fondul de accidente.

Pentru decontarea sumei către beneficiar se întocmeşte ALOP.

Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă

Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se acordă în condiţiile în care venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de muncă este inferior mediei veniturilor sale lunare din ultimele 6 luni, calculate de la momentul depistării afecţiunii.

Cuantum: diferenţa dintre media veniturilor salariale din ultimele 6 luni şi venitul salarial brut realizat la noul loc de muncă

Durata: maximum 90 de zile într-un an calendaristic.

Exemplu:

Angajatul GEORGE V. care a lucrat la SC PUIMA Srl în funcţia de inspector şantier realizând în ultimele şase luni venituri în sumă de 15.000 lei.

74

Page 75: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

In urma accidentului de muncă pe care la avut la 05.03.a.c. i-a fost redusă capacitatea de muncă şi societatea a decis ca începând cu data de 01.09.a.c.să fie încadrat într-un alt loc de muncă cu un salar de 2.100 lei.

Medicul curant al angajatului stabileşte că angajatul nu îşi mai poate desfăşura activitatea la locul de muncă anterior manifestării riscului şi se propune trecerea temporară în alt loc de muncă pentru o perioada de 60 zile. Propunerea medicului curant al asiguratului este avizată de medicul asiguratorului.

De la 01.09.a.c până la data de 30.11.a.c. angajatul va primi pe fiecare lună o indemnizaţie stabilita astfel:

Numele asiguratului : GEORGESCU V.

Baza de calcul – septembrie a.c.

Luna Venit realizatAugust 2008 3.000Iulie 2008 3.000Iunie 2008 2.600Mai 2008 2.500Aprilie 2008 2.000Martie 2008 1.900TOTAL 15.000

Media veniturilor lunare = venit realizat pe cele şase luni : 6 = 15.000 : 6 = 2.500 lei Pentru luna septembrie 2008 angajatul va primi o indemnizaţie = media veniturilor pe 6

luni – salar realizat la noul loc de muncă = 2500 – 2.100 = 400 leiIn luna septembrie asiguratul va primi urmatoarele drepturi salariale

Salar de bază 2.100 leiIndemnizaţie 400 lei

Exemplu: pentru reducerea timpului de muncăPe baza certificatului medical şi a recomandării medicale angajatului P. Teo i se

recomandă reducerea timpului de muncă cu o patrime din durata normală pe luna august a.c.

Angajatul are un salar de încadrare de 1.750 lei şi în luna august va primi urmatoarele drepturi salariale:

- pentru 6 ore de muncă va primi un salar de 1.750 : 168 (21zile x 8 ore) x 126 (21 zile x 6 ore) = 1.312 lei

- pentru 2 ore va primi o indemnizaţie de 1750 : 168 x 42 (21 zile x 2 ore) = 438 lei

75

Page 76: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Total drepturi salariale 1312 + 438 = 1.750 lei.

Compensaţii pentru atingerea integrităţii

Compensaţia pentru atingerea integrităţii reprezintă o sumă fixă în bani şi se acordă integral o singură dată ,fără a afecta celelalte drepturi sau indemnizaţii la care este indreptăţit asiguratul.

Cuantumul compensatiei este stabilit în funcţie de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute pe economie.

Cazurile compensate pot fi acei asiguraţi care în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale rămân cu leziuni permanente care produc deficienţe şi reduc capacitatea de muncă între 20 - 50%.

Modul de acordare a compensatiei:- după încheierea perioadei de incapacitate temporară de muncă pe bază de criterii şi grile stabilite de CNPAS.

Exemplu:In baza documentelor medicale eliberate de medicul curant şi a raportului de

expertiza medicală a capacităţii de muncă, medicul expert al asiguratorului stabileşte o incapacitate adaptivă de 35% pentru asiguratul POPI DORU

Conform prevederilor pentru pierderea capacităţii de muncă de 35% se acordă o compensaţie în cuantum de 6 salarii medii brute pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Compensaţia = 6 x salariu mediu brut pe economieLa data producerii accidentului, 08.06. a.c., salariul mediu brut pe economie era

de 1.377 lei Compensaţia = 6 x 1.377 = 8.262 lei Pentru decontarea sumei către beneficiar se întocmeşte ALOP.

Despăgubiri în caz de decesBeneficiari:

soţul supravetuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul In lipsa acestora, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Cuantumul despagubirii este egal cu 4 salarii medii brute pe economie.Despăgubirea în caz de deces se acordă în baza următoarelor acte:

- cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

- certificatul de deces - actul de identitate al solicitantului- acte de stare civilă ale solicitantului, care să ateste calitatea acestuia

76

Page 77: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

- acte din care să rezulte că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces, după caz.

Exemplu:In urma accidentului de muncă care a avut loc la data de 24.09.a.c. aşa cum

rezultă din FIAM şi Proces – verbal de cercetare victima a decedat în data de 28.09.a.c. şi se solicită despăgubire în caz de deces de către soţia victimei decedate.

Despăgubire în caz de deces = 4 x salariu mediu brut pe economie La data producerii accidentului salariu mediu brut pe economie comunicat de

Institutul Naţional de Statistică era de 1.411 lei.Despăgubirea în caz de deces = 4 x 1.411 = 5.644 leiPentru plata sumei către solicitant se întocmeşte ALOP.

Rambursări de cheltuieliAsiguratorul acordă rambursări de cheltuieli în următoarele situaţii;

-pentru transportul de urgenţă, când salavarea victimei impune utilizarea altor mijloace decât cele uzuale-confecţionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare şi dentare, când acestea au fost deteriorate datorită unui accident de muncă soldat cu vătămări corporaleRambursarea cheltuielilor ocazionate de transportul de urgentă sau de confecţionarea

unor dispozitive destinate să asigure recuperarea funcţionalităţii organismului victimei accidentului de muncă se face pe bază de cerere .

In cazul în care se solicită rambursarea cheltuielilor ocazionate de transportul de urgentă cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

- factura din care să rezulte tipul cheltuielilor efectuate şi cuantumul acestora- declaraţia pe propria răspundere din care trebuie să reiasă caracterul de urgenţă

al transportului- dovada emisă de autoritatea competentă, din care să rezulte faptul că

solicitantul nu înregistrează obligaţii restante la Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Exemplu:Ca urmare a accidentului de muncă suferit de victimă, aceasta fiind în stare foarte

gravă şi la o distanţă mare de o unitate sanitară, managerul unităţii decide solicitarea un avion pentru transportul victimei.

Unitatea care a prestat acest serviciu solicită achitarea sumei de 2.500 lei conform facturii emise, care se achită de către angajator.

Angajatorul solicită casei teritoriale de pensii rambursarea cheltuielilor ocazionate de transportul cu avionul şi prezintă următoarele documente:

- cerere - factura emisă de prestatorul de servicii- declaraţia managerului prin care justifică caracterul de urgenţă al transportului

77

Page 78: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

- certificat de atestare fiscală din care rezultă ca angajatorul nu are obligaţii la fondul pentru accidente de muncă şi boli profesionale .

Medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii confirmă prin referat faptul că salvarea victimei impunea transportul de urgenţă cu avionul.

In urma analizării documentelor de către compartimentul AMBP şi confirmarea prin referat de medicul expert al asigurătilor sociale se aprobă plata de către directorul executiv în sumă de 2.500 lei.

Plata se face cu ordin de plată în contul beneficiarului.Pentru decontarea sumei către beneficiar se întocmeşte ALOP.

Exemplu:Pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate de confecţionarea ochelarilor

persoana îndreptăţită se adresează casei teritoriale de pensii depunând urmatoarele documente:

- cerere - prescripţia medicului din care rezultă necesitatea aparatului- declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că la data producerii

accidentului de muncă purta ochelari- declaratia martorilor din care să rezulte că la data producerii accidentului de

muncă purta ochelari- proces – verbal de cercetare a accidentului de muncă din care rezultă că

solicitantul a fost victima unui accident de muncă- factura din care să rezulte tipul cheltuielilor efectuate şi cuantumul acestoraDupa analizarea documentelor compartimentul AMBP întocmeşte referat din

care rezultă că sunt întrunite condiţiile de acordare a sumei şi suma se încadrează înlimitele stabilite prin decizia presedintelui CNPAS, directorului executiv aprobă referatul, cererea este admisă şi se face plata în contul beneficiarului.

Pentru decontarea sumei către beneficiar se întocmeşte ALOP.

78

Page 79: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

TEMA 9

FUNDAMENTAREA, REPARTIZAREA SI EXECUTIA BUGETULUI SISTEMULUI DE ASIGURARE

PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

Fundamentarea, repartizarea si executia bugetului sistemului de asigurare pentru

accidente munca si boli profesionale este ,in esenta,similara cu celelalte bugete prin

care se realizeaza protectia sociala in Romania.

Bugetul asigurarilor sociale de stat se aproba anual prin legea bugetului

asigurarilor sociale de stat, care cuprinde -pe o anumita structura sintetica si pe

elemente componente- veniturile şi cheltuielile, inclusive cele ale sistemului de

asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

BUGETUL este documentul prin care sunt aprobate ,in fiecare an, veniturile care

asigura resursele financiare necesare realizarii cheltuielilor legale prevazute.

La fundamentarea propunerilor pentru proiectul de buget se au in vedere in

principal urmatoarele:

79

Page 80: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

- precizarile metodologice emise de Ministerul Finantelor pentru

fundamentarea bugetelor anului urmator.

- prognozele indicatorilor macroeconomici si sociali pentru anul bugetar

pentru care se elaboreaza bugetul.

- programul anual propriu de achizitii.

Proiectul de buget se inainteaza de catre casele judetene de pensii la Casa

Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, dupa avizarea acestuia

in prealabil de catre prefectul judetului.

80

Page 81: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

PROPUNERI DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI SISTEMULUI DE ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONAL

I.CHELTUIELI ALE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE       586,850

A. Cheltuieli de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale       437,250

1.Indemnizatii pt incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala,       33,000

inclusiv contributia la asigurarile sociale de sanatate.        

1.a. Indemnizatii pt incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala       31,000

a.numar om zile incapacitate pe an boala profesionala sau accident       1,000

b.indemnizatie medie zilnica ( lei)       31

c.numar beneficiari indemnizatie pt trecerea temporara in alt loc de munca        

d. indemnizatie medie lunara        

e.numar beneficiari indemnizatie pentru reducerea timpului de lucru        

f.indemnizatie medie lunara        

1 b Contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu medical din cauza        

de accident de muinca sau boala profesionala ( a*b)       2,000

a. numar total zile om incapacitate pe an       1,000

b. contributia/ zi de incapacitate – lei 2

2. Despagubiri in caz de deces       61,000

a. nr mediu       12

b. ajutor mediu (4* salariu mediu brut)       5,080

3. Indemnizatii pe durata cursurilor de recalificare si reconversie (70%)       15,000

a) nr. Mediu       10

b) indemnizatie medie lunara       500

c) nr. de luni       3

4. Compensatii pentru atingerea integritatii       152,000

a) nr. Mediu       10

b) cuantum compensatie (12*salariu mediu brut)       15,200

5. Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala       99,750

a) nr. Mediu       105

b) cost mediu       950

81

Page 82: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

6. Cursuri de calificare si reconversie profesionala       16,500

a) nr. Mediu       15

b) cost mediu       1,100

7. Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a accidentelor       60,000

de munca si a bolilor profesionale        

B. CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A SISTEMULUI DE ASIGURARE        

PENTRU ACCIDENTE DE NUNCA SI BOLI PROFESIONALE       144,600

II. Cheltuieli de personal       119000

a. total fond de salarii       93,000b. CAS       18,000c. Contributia la fondul de somaj       1,000d. contributia la asigurarilor de sanatate       5,500e.contributii penstru concedii si indemnizatii ( 0,85%)       1,000

f.contributia la asigurarile de accidente de munca si bolo profesionale       500III. BUNURI SI SERVICII TOTAL DIN CARE:       25,600Bunuri si servicii (1+2+3….+10)       19,4001. Furnituri de birou       5,0002. Materiale pentru curatenie       6503. Incalzit, iluminat si forta motrica       5,0004. Apa canal si salubritate       1,0005. Carburanti si lubrefianti       7506. Piese de schimb       1,0007. Transport       1,0008. Posta telecomunicatii , radoi, tv internet       2,0009. Materiale si prestari servicii cu caracter functional        

10. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare       3,000Bunuri de natura obiectelor de inventar       1,500alte obiecte de inventar       1,500Deplasari, detasari. Transferuri       1,000deplasari interne, detasari, transferuri       1,000deplasari in strainatate        Carti , publicatii si materiale documentare       250Pregatire profesionala       1,950Protectia muncii        Alte cheltuieli       1,500alte cheltuieli cu bunuri si servicii       1,500IV.Active fixe.       5,000

din care:        

Constructii        

masini, echipamente si mijloace de transport       2,000

mobilier, apartura birotica si alte active corporale       3,000

alte active fixe        

reparatii capitale        

82

Page 83: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Prevederile privind cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de

muncă şi boli profesionale sunt obligatorii, pe an si cu defalcare pe trimestre,astfel:

Cap.

Subcap.

Denumire indicator

2009 TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV

69.03  

CHELTUIELI - Total 770,070

249,335

138,169

168,513

214,053

  51

Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributia persoanelor aflate in concediu medical din cauza de accident sau boala profesionala

24,000 6,000 6,000 6,000 6,000

  55Prevenirea excluderii sociale

66,400 16,600 16,600

16,600 16,600

57

ASISTENTA SOCIALA, din care: 556,320

196,080

87,500

112,740

160,000

  01Asistenta sociala in caz de boli 145,000 100,000 0 20,000 25,000

  02

Asistenta sociala in cazde invaliditate, din care 328,230 79,080 74,000 65,150 110,000

   

Compensatii pentru atingerea integritatii 169,100 69,100 40,000 30,000 30,000

   

Prestatii si servicii pentru reabilitare profesionala 159,130 9,980 34,000 35,150 80,000

  07Asigurari pentru somaj, din care 0 0 0 0 0

   

Indemnizatii pe durata cursurilor de calificare ri reconv. 0 0 0 0 0

   

Costul cursurilor de calificare si reconversie 0 0 0 0 0

  09Ajutoare pentru urmasi 83,090 17,000 13,500 27,590 25,000

69.03 10

Cheltuieli de personal 109,400

27,416

24,563

28,657

28,764

  01.01 Salarii de baza 44,365 12,877 11,846 8,107 11,535  01.02 Salarii de merit 0 0 0 0 0

83

Page 84: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

  01.03Indemnizatii de conducere 0 0 0 0 0

  01.04 Spor de vechime 8,665 2,068 2,378 2,973 1,246

  01.05Sporuri pentru conditii de munca 3,476 0 430 1,066 1,980

  01.07 Ore suplimentare 4,416 4,416 0 0 0  01.08 Fond de premii 10,946 3,244 1,509 1,645 4,548  01.09 Prima de vacanta 4,299 0 0 4,299 0

  01.13Indemnizatii de delegare 145 0 100 45 0

  01.30Alte drepturi salariale in bani 8,807 0 2,297 2,739 3,771

  03.01

Contributii pentru asigurari sociale de stat 17,509 3,367 4,327 6,131 3,684

 

03.02

Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj

911 233 466 212 0

 

03.03

Contributii pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate

4,733 984 964 1,165 1,620

  03.04

Contributii de asig.ptr.accid.de munca 378 78 77 94 129

  03.06

Contributii pentru concedii si indemnizatii 730 149 149 181 251

  03,07Contributii la fondul pentru plata creantelor 20 0 20 0 0

69.03 20 Bunuri si servicii 13,950 3,239 3,506 4,516 2,689

  01.01 Furnituri de birou 650 84 0 566 0

  01.02Materiale pentru curatenie 5 0 5 0 0

  01.03Incalzit,iluminat si forta motrica 3,148 987 762 1,399 0

  01.04Apa, canal si salubritate 199 39 160 0 0

  01.05 Carburanti si lubrifianti 0 0 0 0 0  01.06 Piese de schimb 0 0 0 0 0  01.07 Transport 270 64 206 0 0

  01.08Posta,telecomunicatii, radio,tv,internet 1,163 428 274 143 318

  01.09

Materiale si prestari serv cu caracter functional 0 0 0 0 0

  01.30

Alte bunuri si serv pt intretinere si functionare 4,757 1,164 2,099 726 768

  05Bunuri de natura obiectelor de inventar 0 0 0 0 0

  06.01 Deplasari interne, 308 0 0 308 0

84

Page 85: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

detasari, transferari

  11

Carti, publicatii si materiale documentare 0 0 0 0 0

  12Consultanta de expertiza 0 0 0 0 0

  13 Pregatire profesionala 1,950 0 0 347 1,603  14 Protectia muncii 0 0 0 0 0

  30 Alte cheltuieli, din care 1,500 473 0 1,027 0

  30.30Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1,500 473 0 1,027 0

69.03 71

Cheltuieli de capital 0 0 0 0 0

  71.01 Active fixe 0 0 0 0 0

 71.01.

01 Constructii 0 0 0 0 0

 71.01.

02

Masini, echipamente si mijloace de transport 0 0 0 0 0

 71.01.

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 0 0 0 0 0

 71.01.

30 Alte active fixe 0 0 0 0 0

  71.30

Reparatii capitale aferente activelor fixe 0 0 0 0 0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

DIRECTOR SEF SERVICIU

Solicitare de credite bugetare alocarea acestora

Creditele bugetare se aloca de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale pe baza solicitarilor caselor judetene de pensii inaintate lunar, cu incadrare in prevederile bugetare.

Formular de solicitare de credit:

NECESAR CREDITE

CAPITOL CHELTUIELI 69.03   SUMACHELTUIELI PERSONAL 10 10.100BUNURI SI SERVICII 20 2,000ASISTENTA SOCIALA, din care: 57 44,800Asistenta sociala in caz de boli 1 3,500Asistenta sociala in caz de invaliditate, din care: 2 34,300

85

Page 86: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Compensatii pentru atingerea integritatii   16,500Prestatii si servicii pentru reabilitare profesionala   17,800Asigurari pentru somaj, din care: 7  Indemnizatii pe durata cursurilor de calificare si reconversie    Costul cursurilor de calificare si reconversie    Ajutoare pentru urmasi 9 7,000

Director executiv Director economic

Dispozitie bugetara emisa pentru alocarea creditelor-se emite de catre ordonatorul de credite ierarhic superior- 

Cod fiscal (Denumirea ordonatorului emitent) NR 249

  DISPOZITIE BUGETARA

din privind repartizarea creditelor

 

Banca platitorului  D.G.C.P.

Cod nr.  

PlatitorCont nr. 0369030020

Banca beneficiarului  Trez. Mun. Oradea

Cod nr.  

BeneficiarCont nr. 0369030020

       Suma (in litere) Lei 5.156

           

Cu drept de utilizare de la data de

 

Stampila si semnatura emitentului

Banca platitorului Banca beneficiarului

  (data, stampila, semnatura) (data, stampila, semnatura)

  

Cap. Titlu Subcapitol   Paragraf   Alineat Cod Suma

chelt.         Fiscal (lei)69.03   din care:      

86

Page 87: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

  10 Ch. Personal       5.156  20 Bunuri si sv       0  55 15 Prev excl soc       0  57 din care:       0    05 Asist soc, din care 01 Asist soc boli     0      02 Asist soc invalid Comp.pt.ating.integr.   0        Prest.si sv.pt.reab.prof.   0    07 Asig somaj, Indemn.curs.calif/reconv     0      Cost curs calif/reconv     0    09 Aj.pt.urmasi       0  71 Ch.capital       0  51 Transf.intre unit.       0                                                    TOTAL         5.156

ANGAJAREA, LICHIDAREA, ORDONANTAREA SI PLATA CHELTUIELILOR PUBLICE (ALOP)

Plata cheltuielilor publice se face cu respectarea Ordinului 1792/2002 al ministrului finantelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

Ex: cheltuieli de personal

CENTRALIZATORprivind plata salariilor pe luna ….

Nr.crt. ExplicatiiSume cf.stat plata Sume

af.fd.ACC

Sume achitate in cursul lunii

Ramas de achitat

F.P. d.c. STIM F.P. F.P.

  Nr. Persoane 3   3   3

  Nr.mediu 3   3   3

1 Sal.pt.timp ef.lucrat 3,809   3,809   3,809

  - indemnizatie cond. 0   0   0

  -salarii de merit 0   0   0

2 Sporuri:     0   0

  - spor vechime 742   742   742

  - spor cond.periculoase 744   744   744

  - spor audit 0   0   0

  - spor CFP 0   0   0

3 Indemn.conc.odihna 1,000   1,000   1,000

4Prima de vacanta (2001-2002-2006) 0   0 0 0

5 Prima de vacanta an curent 0   0   0

6 Stimulente 6,093 6,093 0   0

7 PremiI 639   639 639 0

  Ore suplimentare 357   357 357 0

87

Page 88: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

8 Total salarii brute I 13,384 6,093 7,291 996 6,295

9 Total indemn.conc.medical 0   0   0

  -fond salarii 0   0   0

  -boala din sanatate(0,85%) 0   0   0

10 Total salarii brute II 13,384 6,093 7,291 996 6,295

11 -sume acordate (avans) 5,034 4,327 707 707 0

12 -impozit venit 1,810 823 987 134 853

13 -contrib.somaj 0,5% 66 30 36 5 31

14 -contrib.asig.soc.9,5% 1,271 578 693 95 598

15 -contrib.sanatate 5,5% 736 335 401 55 346

16 -rate si popriri 0 0 0 0 0

17 Actualiz infl.( + ) 0 0 0 0 0

18 Rest de plata 4,467 0 4,467 0 4,467

  Fond.salarii pt.oblig.CAS+ AMBP 13,384 6,093 7,291 996 6,295

19 Contrib.asig.soc. 18 % 2,409 1,097 1,312 179 1,133

20 Contrib.asig.soc. 18 % CM 0 0 0 0 0

21 Contrib.acc.si boli prof.0,442% 59 27 32 5 27

22 Contrib.acc.si boli prof.0,442% 0 0 0 0 0

  Fond.salarii pt.oblig.0,85% 13,384 6,093 7,291 996 6,295

23 Contrib.pt.ind.conc.med.0,85% 114 52 62 8 54

  Fond.salarii pt.oblig.somaj 0,5% 13,384 6,093 7,291 996 6,295

24 Contrib.pt.fond.somaj 0,5 % 67 30 37 5 32

 Fond.salarii pt.oblig.sanatate 5,2% 13,384 6,093 7,291 996 6,295

25 Contrib.fd.sanatate 5,2% 696 317 379 52 327

26 Nr.zile incapacit.munca 0 0 0 0 0

Total platit 2494.907

DIRECTOR EXECUTIV DIR.EXEC.ADJ. SEF SERV.FIN-CONT.

Total cheltuieli de platit: 4467-rest plata-

-contributii-

27 Contrib.acc.si boli prof.0,442%

54 Contrib.pt.ind.conc.med.0,85%

32 Contrib.pt.fond.somaj 0,5 %

327 Contrib.fd.sanatate 5,2%

Total cheltuieli: 4907

Sume achitate in cursul lunii: 249

Dupa centralizarea drepturilor se intocmeste propunerea de angajare a unei

cheltuieli, care se inainteaza spre aprobare ordonatorului de credite.

Documentele care insotesc propunerea de angajare sunt:

88

Page 89: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

- statele de plata

- centralizatorul privind drepturile datorate personalului si calculul

contributiilor datorate bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de

stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului fondului national unic

de asigurari sociale de sanatate.

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI - MODEL

MINISTERUL (INSTITUŢIA) Anexa 1 ....................... la norme metodologice ....................... OMF 1792/2002

Data emiterii .................... Compartimentul de specialitate Nr…………..

PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI Scopul: ............. Beneficiar: .........

Calculul disponibilului de credite bugetare

- lei -Subdiviziunea clasificatieibugetului aprobatCap.. subcap…titlu… art..alin…

Creditebugetare aprobate(ct. 940)

Creditebugetare angajate(ct. 950)

Disponibil de credite ce mai poate fi angajat

Suma angajata

DisponibilDe crediteramas deangajat

0 1 2 3=col 1-2 4 5Cheltuieli de personal 5156 249 4907 4467 440

TOTAL: 4467......lei

Compartiment de specialitate

Data

Semnatura

Compartimentul de contabilitate

Data

Semnatura: Desemnat prin decizie

Control financiar preventiv

CFPP CFPD

Data Data Viza Viza

Semnatura Semnatura

89

Page 90: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Ordonator de credite,

Data: Semnatura:

ORDONANTARE DE PLATA - MODEL

MINISTERUL (INSTITUŢIA) Anexa 3 ........................................ la norme metodologice ............................................ OMF 1792/2002 ORDONANTARE DE PLATANatura cheltuielii: Cheltuieli de personsal…………………..Lista documentelor justificative…..Stat de plata………………………………….…………………………………….Nr/data angajamentului legal……………………Modul de plata (virament/numerar)…………….Lei/valuta……………………………………….Suma datorata beneficiarului……………………Suma de plata ………………………………

Calculul disponibilului din contul de angajare bugetara - lei-Subdiviziunea clasificatieibugetareCap…subcap…Titlu…art…alin…

Disponibil inainteaefectuarii platii

Suma de plata Disponibil dupa efectuarea platii

0 1 2 3=col 1-2Chelt de personal 4.907 4.467 440

Numele si adresa beneficiarului Numar de cont………………………………………………. Trezoreria (Banca)………. ……………………………

Compartimentul de specialitate

Data

Compartimentul de contabilitate

Data

Control financiar preventiv

CFPP CFPD

Data Data

90

Page 91: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Semnatura Semnatura: Desemnat prin decizie

Viza Viza

Semnatura Semnatura

Ordonator de credite,

Data: Semnatura:

ORDIN DE PLATA

- se emite in baza ordonantarii aprobate de catre ordonatorul de credite- se intocmeste de serviciul financiar- se emite pe numele fiecarui debitor- se semneaza de directorul economic pentru prima semnatura si de persoana cu atributii in efectuarea platii

                               

ORDIN DE PLATA Nr.   PLATITI   LEI, adica  

          

PLATITOR                       

Cod de identificare fiscala   Adresa    

          

   Cod IBAN Codul BIC    platitor            

   

De la      Primirea/Acceptarea

BENEFICIAR      Semnatura  

Cod de identificare fiscala     NORMAL URGENT  Codul BIC Tipul transferului

            

Cod IBAN                    

beneficiar       

La   Data emiterii    Reprezentand:                  

91

L.S.

L.S

.

Page 92: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Semnatura platitorului si stampila EXP.    V.2008

Data debitarii:                                     

Pe baza centralizatorului lunar privind cheltuielile de personal se completeaza declaratiile fiscale (formular 100 si 102), care se depun la Agentia Nationala de Administrare Fiscala. EXECUTIA BUGETARA

Contul de executie bugetara cuprinde toate operatiunile financiare din timpul

exercitiului financiar cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in

care a fost aprobat bugetul, si trebuie sa contina:

a) Informatii privind veniturile:

o prevederi bugetare - din fila de plan

o drepturi constatate – se preiau din din declaratiile depuse la Agentia

Nationala de Administrare Fiscala, comunicate prin Anexa B la Normele

metodologice, aprobate prin O.M.F.P 650/26.04.2004).

o incasari realizate - executia de casa-

b) Informatii privind cheltuielile:

- prevederi bugetare -se extrage din fila de plan

- credite bugetare-din evidenta extrabilantiera

- angajamente legale - din evidenta extrabilantiera

- plati efectuate - din executia de casa primita de la Directia

Finantelor Publice

- angajamente legale de platit

- cheltuieli efective -din balanta de verificare

92

Page 93: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Model:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂAdministratia FinanciaraNR DIN

ANEXA BSituatia centralizatoare privind drepturile constatate si veniturile incasate in luna pentru bugetul asigurarilor sociale de stat

LEI RON

NR CRT

OPERATIUNE DENUMIRE INDICATOR

COD CLASIFICATIE COD RAND SUMA

0 1 2 3 4

IInregistrarea drepturilor constatate privind bugetul asigurarilor sociale de stat TOTAL din care  

o1

 

1Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori

2220030101

   

2 Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj

2220030102

   

3Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori

2220030401

   12.493.440

4

Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale

2220030402

   5.371

5Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati

22210301   

6Alte venituri

22360350   

93

Page 94: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

7 Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat

22210308   

IIDrepturi constatate reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere TOTAL din care  

o2

 

1Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori

2220030101   

2Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj

2220030102

   

3Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori

2220030401

   

4

Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale

2220030402

   

5Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati

22210301   

6Alte venituri

22360350   

7 Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat

22210308   

IIIDrepturi constatate pe baza actelor de control TOTAL din care  

o3

 

1Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori

2220030101   

2Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj

2220030102

   

3Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori

2220030401

   

4

Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale

2220030402

   

5Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati

22210301   

6Alte venituri

22360350   

94

Page 95: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

7 Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat

22210308   

IVVenituri bugetare incasate prin unitatile trezoreriei statului TOTAL din care  

o4

 

1Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori

2220030101   

2Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj

2220030102

   

3Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori

2220030401

   11.751.657

4

Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale

2220030402

   434

5Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati

22210301   

6Alte venituri

22360350   

7 Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat

22210308   

VCreante bugetare incasate prin compensare la cerere sau din oficiu TOTAL din care  

o5

 

1Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori

2220030101

   

2 Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj

2220030102

   

3Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori

2220030401

   

4

Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale

2220030402

   

95

Page 96: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

5Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati

22210301

   

6Alte venituri

22360350   

7 Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat

22210308   

VI

Creante bugetare stinse (incasate) in urma procedurii de executare silita TOTAL din care  

o6

 

1Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori

2220030101

   

2 Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj

2220030102

   

3Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori

2220030401

   

4

Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale

2220030402

   

5Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati

22210301   299

6Alte venituri

22360350   

7 Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat

22210308   

VII

Creante bugetare stinse prin procedurile de scutire, reducere, anulare, insolvabilitate si prescriptie TOTAL din care  

o7

 

1Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori

2220030101   

2Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj

2220030102

   

96

Page 97: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

3Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori

2220030401

   

4

Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale

2220030402

   

5Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati

22210301   

6Alte venituri

22360350   

7 Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat

22210308   

VIII

Restituiri de sume incasate in plus la bugetul asigurarilor sociale de stat la cererea contribuabilului TOTAL din care  

o8

 

1Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori

2220030101   

2Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj

2220030102

   

3Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori

2220030401

   

4

Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale

2220030402

   

5Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati

22210301   

6Alte venituri

22360350   

7 Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat

22210308   

SEF ADMINISTRATIE INTOCMIT

97

Page 98: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

CONTUL DE EXECUTIE - MODEL

Casa Judeteana de Pensii

CONTUL DE EXECUTIE –

VENITURILE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI

PROFESIONALE

Denumirea indicatorului

CodPREVEDERI INITIALE

a.c.

PREVEDERI DEFINITIVE

a.c.

DREPTURI CONSTATATEINCASARI

REALIZATE

STINGERIPE ALTE CAI

DECAT INCASARI

DREPTURI CONSTATATE DE INCASAT

TOTAL, din

care:

din anul precede

nt

din anulcurent

B C 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

VENITURI – TOTAL000103

0 014,360,

6321,861,89

312,498,7

39 11,752,390 438,131 2,170,111 I.VENITURI CURENTE

0002030 0

14,360,632

1,861,893

12,498,739 11,752,390 438,131 2,170,111

B.CONTRIBUTIILE DE ASIGURARI 200003 0 0

14,351,135

1,852,396

12,498,739 11,752,390 438,131 2,160,614

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 2003 0 0

14,350,836

1,852,396

12,498,440 11,752,091 438,131 2,160,614

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori, din care: 200304    

14,350,836

1,852,396

12,498,440 11,752,091 438,131 2,160,614

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori

20030401    

14,343,546

1,850,477

12,493,069 11,751,657 432,261 2,159,628

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale

20030402     7,290 1,919 5,371 434 5,870 986

CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 2103 0 0 299 0 299 299 0 0

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 210306     299   299 299   0

Page 99: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare C.VENITURI NEFISCALE 290003 0 0 9,497 9,497 0 0 0 9,497C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 300003 0 0 9,497 9,497 0 0 0 9,497VENITURI DIN PROPRIETATE 3003 0 0 9,497 9,497 0 0 0 9,497Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale 300307     9,497 9,497 0 0 0 9,497Alte venituri( CJP - comision, etc)

300307.01     9,497 9,497       9,497

Alte venituri – ANAF300307.

02     0         0Alte venituri – Marii contribuabili

300307.03     0         0

VENITURI DIN DOBANZI 3103 0 0 0 0 0 0 0 0Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 310306     0         0

Page 100: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Model:

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELILE SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU

ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE LA 31.12.a.c.

Denumirea indicatorului CodPREV.

INITIALEa.c.

PREV. DEFINITIVE a.c.

ANG. BUG.

ANG. LEGALE

NR. ZILE

NR.CAZURI

PLATI EFECTUATE

ANGAJ. LEGALE

DE PLATIT

CHELTUIELI EFECTIVE

B Cod 1 2 3 4 5 6 7 8=4-7 9

CHELTUIELI TOTAL   975,720 770,070770,07

0 495,174 0 0 495,174 0 510,001CHELTUIELI

CURENTE 01 975,720 770,070770,0

70 495,174 0 0 495,174 0 492,336CHELTUIELI DE PERSONAL 10 81,720 109,400

109,400 109,261     109,261 0 107,025

BUNURI SI SERVICII 20 13,100 13,95013,95

0 13,945     13,945 0 13,343TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 24,000 24,000

24,000 11,092     11,092 0 11,092

Transferuri curente51.01

24,000 24,00024,00

0 11,092     11,092 0 11,092

ALTE TRANSFERURI55

66,400 66,40066,40

0 0     0 0 0

Tansferuri interne55.01

66,400 66,40066,40

0 0     0 0 0

ASISTENTA SOCIALA 57 790,500 556,320556,3

20 360,876     360,876 0 360,876CHELTUIELI DE

CAPITAL 70 0 0 0 0     0 0 17,665ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 0 0 0     0 0 17,665Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85 0 0 0 0     0 0 0 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 69.03 909,320 703,670

703,670 495,174 0 0 495,174 0 510,001

CHELTUIELI CURENTE 01 909,320 703,670

703,670 495,174     495,174 0 492,336

Page 101: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

CHELTUIELI DE PERSONAL 10 81,720 109,400

109,400 109,261     109,261 0 107,025

Cheltuieli salariale in bani 10.01 63,400 85,119

85,119 85,000     85,000 0 84,368

Salarii de baza 10.01.01 33,700 44,365 44,365 44,365     44,365 0 46,236Salarii de merit 10.01.02               0  indemnizatii de conducere 10.01.03               0  Spor de vechime 10.01.04 8,000 8,665 8,665 8,665     8,665 0 8,832Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 3,000 3,476 3,476 3,476     3,476 0 4,220Alte sporuri 10.01.06               0  Ore suplimentare 10.01.07 4,000 4,416 4,416 4,416     4,416 0 4,416Fond de premii 10.01.08 10,000 10,946 10,946 10,946     10,946 0 7,345Prima de vacanta 10.01.09 4,300 4,299 4,299 4,299     4,299 0 4,299Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10               0  Fond afferent platii cu ora 10.01.11               0  Indemnizatii de delegare, din care: 10.01.13 400 145 145 26     26 0 26Indemnizatii de delegare in tara

10.01.13.01 400 145 145 26     26 0 26

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30   8,807 8,807 8,807     8,807 0 8,994

Contributii 10.03 18,320 24,28124,28

1 24,261     24,261 0 22,657Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 12,285 17,509 17,509 17,509     17,509 0 16,165Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,418 911 911 911     911 0 805Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 3,780 4,733 4,733 4,733     4,733 0 4,604Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 252 378 378 378     378 0 367Contributii pentru concedii si maternitate 10.03.06 537 730 730 730     730 0 716Contributii la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 10.03.07 48 20 20 0       0  

BUNURI SI SERVICII 20 13,100 13,95013,95

0 13,945 0 0 13,945 0 13,343

Bunuri si servicii 20.01 10,500 10,19210,19

2 10,187     10,187 0 10,001

Page 102: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Furnituri de birou 20.01.01 650 650 650 650     650 0 627Materiale pentru curatenie 20.01.02   5 5         0  Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 3,150 3,148 3,148 3,148     3,148 0 2,988Apa, canal si salubritate 20.01.04 200 199 199 199     199 0 199Carburanti si lubrifianti 20.01.05               0 174Piese de schimb 20.01.06               0  Transport 20.01.07 270 270 270 270     270 0 270Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 1,165 1,163 1,163 1,163     1,163 0 1,091Materiale si prestari servicii cu caracter functional 20.01.09               0  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 5,065 4,757 4,757 4,757     4,757 0 4,652Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 400 0 0 0     0 0 0Alte obiecte de inventar 20.05.30 400             0  Deplasari, detasari, transferari 20.06 0 308 308 308 0 0 308 0 308Deplasari interne, datasari, transferari 20.06.01   308 308 308     308 0 308Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 200             0  Consultanta si expertiza 20.12                  Pregatire profesionala 20.13   1,950 1,950 1,950     1,950 0 1,950Protectia muncii 20.14               0  Alte cheltuieli 20.30 2,000 1,500 1,500 1,500     1,500 0 1,084Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2,000 1,500 1,500 1,500     1,500 0 1,084TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

24,000 24,00024,00

0 11,092     11,092 0 11,092

Transferuri curente51.01

24,000 24,00024,00

0 11,092 0 0 11,092 0 11,092Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezentand

51.01.21

24,000 24,00024,00

011,092 0 0 11,092 0 11,092

Page 103: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

contributia persoanelor aflate in concediu medical din cauza de boala sau accident de muncaContributia de 6,5% asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala dedusa de catre ANGAJATOR

51.01.21.1

15,000 17,500 17,500 8,251

    8,251 0 8,251Contributia de 6,5% asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala platita de CJP prin deschidere de credite

51.01.21.2

3,000 3,000 3,000 1,566

    1,566 0 1,566Contributia pentru concedii si indemnizatii de 0,85% asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala dedusa de catre angajator

51.01.21.3

3,000 3,000 3,000 1,065

    1,065 0 1,065Contributia pentru concedii si indemnizatii de 0,85% asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata unui accident de munca si boala profesionala platita de CJP prin deschidere de credite

51.01.21.4

3,000 500 500 210

    210 0 210ALTE TRANSFERURI 55 66,400 66,400 66,400 0 0 0 0 0 0Transferuri interne 55.01 66,400 66,400 66,400 0 0 0 0 0 0

ASISTENTA SOCIALA 57 790,500 556,320556,3

20 360,876 817 3,249 360,876 0 360,876Asigurari sociale 57.01                  

Ajutoare sociale 57.02 790,500 556,320556,32

0 360,876 817 3,249 360,876 0 360,876Ajutoare sociale in 57.02.01 690,500 397,190 397,1 275,419 817 3,249 275,419 0 275,419

Page 104: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

numerar 90

Ajutoare sociale in natura 57.02.02 100,000 159,130159,13

0 85,457 0 0 85,457 0 85,457CHELTUIELI DE

CAPITAL 70 0 0 0 0     0 0 17,665ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 0 0 0     0 0 17,665Active fixe 71.01 0 0 0 0     0 0 17,665Constructii 71.01.01               0  Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02               0 12,457Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03               0 2,251Alte active fixe 71.01.30               0 2,957Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03                  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85 0 0 0 0     0 0 0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - debite 85.01               0  Asigurari si asistenta sociala

69.03                 

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate, din care:

69.03.05

600,000 473,230473,2

30 295,864 817 3,239 295,864 0 295,864Asistenta sociala in caz de boli, din care:

69.03.05.01 400,000 145,000

145,000 144,777 817 3,233 144,777 0 144,777

Asistenta sociala - ITM platite de CJP

69.03.05.01.01 200,000 20,300 20,300 20,110 579 9 20,110 0 20,110

Asistenta sociala - ITM deduse de agenti

69.03.05.01.02 200,000 124,700

124,700 124,667 238 3,224 124,667 0 124,667

Asistenta sociala in caz de invaliditate, din care:

69.03.05.02

200,000 328,230328,2

30 151,087 0 6 151,087 0 151,087Compensatii pentru atingerea integritatii

69.03.05.02.01 100,000 169,100

169,100 65,630   6 65,630 0 65,630

Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala, din care:

69.03.05.02.03

100,000 159,130159,1

30 85,457 0 0 85,457 0 85,457Prestatii si servicii pentru reabilitare medicala

69.03.05.02.03.01 100,000 159,130

159,130 85,457     85,457 0 85,457

Page 105: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Proteze69.03.05.02.03.02               0  

Ajutoare pentru somaj69.03.0

7 154,000 0   0 0 0 0 0 0Indemnizatii pe durata cursurilor de recalificare si reconversie , din care:

69.03.07.01 154,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Indemnizatii pe durata cursurilor de recalificare si reconversie platite de CJP

69.03.07.01.01 154,000             0  

Indemnizatii pe durata cursurilor de recalificare si reconversie deduse de agenti

69.03.07.01.02               0  

Costul cursurilor de recalificare si reconversie

69.03.07.02               0  

Ajutoare pentru urmasi69.03.0

9 36,500 83,09083,09

0 65,012   10 65,012 0 65,012Prevenirea excluderii sociale

69.03.15 66,400 66,400

66,400         0  

TOTAL CHELTUIELI PRIN DESCHIDERE DE CREDITE

 757,720 624,870

624,870 361,191 579 25 361,191 0 376,018

TOTAL CHELTUIELI DEDUSE DE AGENTI

 218,000 145,200

145,200 133,983 238 3,224 133,983 0 133,983

TOTAL CHELTUIELI   975,720 770,070770,0

70 495,174 817 3,249 495,174 0 510,001

                     

EXCEDENT/DEFICIT                  

Page 106: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

TEMA 10

STIMULAREA ANGAJATORILOR PENTRU INCADRAREA IN MUNCA SI DEZVOLTAREA PIETEI MUNCII

 

Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor se realizeaza prin:

subventionarea locurilor de munca;

acordarea de credite avantajoase- in vederea crearii de noi locuri de munca;

acordarea unor facilitati fiscale.

Subventionarea locurilor de munca

Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri intretinatori unici de familie primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.

De aceleasi facilitati beneficiaza si angajatorii care au sub 100 de angajati si incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.

Subventionarea locurilor de munca vacante pentru incadrarea in munca a persoanelor cu handicap nu poate depasi 60% din costurile salariale ale angajatorului, pe o perioada de un an de la angajare, aferente persoanelor cu handicap incadrate in munca.

Angajatorii sunt stimulati in vederea incadrarii in munca pe durata nedeterminata a absolventilor unor institutii de invatamant.Pentru fiecare absolvent, angajatorul primeste lunar, pe o perioada de 12 luni :

- 1 salariu de baza minim brut de tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;

- 1,2 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;

- 1,5 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior.

De aceleasi facilitati beneficiaza si angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi din randul persoanelor cu handicap , pentru care primesc timp de 18 luni , salariile, in functie de pregatirea absolventului.

106

Page 107: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

  Din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuate in cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor, pentru dezvoltarea comunitatilor locale.

Aceste subventii se acorda, la solicitarea autoritatilor publice locale, angajatorilor carora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice, pe o perioada de cel mult 12 luni pentru fiecare persoana incadrata, din randul somerilor, cu contract individual de munca pe perioada determinata de cel mult 12 luni.

Cuantumul lunar al subventiei acordate pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca din randul somerilor este:

- in perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din salariul de baza minim brut pe tara;

- in perioada 1 noiembrie-31 martie, un salariu de baza minim brut pe tara, la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori, aferente acestuia.

Acordarea de credite avantajoase-in vederea crearii de noi locuri de munca

 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca acorda prin agentiile

judetene creditele cu dobanda subventionala in scopul crearii de noi locuri de munca .Aceste credite sunt acordate :

- intreprinderilor mici si mijlocii ;- unitatilor cooperatiste ;- asociatiilor familiale ;- persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente ;- somerilor care infiinteaza societati comerciale.Una din conditiile principale de acordare a creditului este ca pe cel putin 60% din

locurile de munca nou create sa fie incadrati someri. Creditele ANOFM au cea mai avantajoasa dobanda de pe piata , respectiv 50% din

dobanda de referinta a Bancii Nationale.Pentru judetele cu o rata medie anuala a somajului mai mare decat rata medie la

nivel national, creditele se vor acorda cu dobanda de 25% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

Activitatile care fac obiectul acestor credite sunt : productie, turism, servicii.Agentii economici beneficiaza de credite pentru trei categorii principale de

cheltuieli, dupa cum urmeaza :- cheltuieli de capital: pentru finantarea dotarii cu utilaje si echipamente, instalatii de lucru, amenajari, mijloace de transport, echipamente de calcul si altele ;- constructii necesare obiectului principal de activitate;

107

Page 108: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

- finantarea stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar necesare desfasurarii activitatii .

Creditele pentru cheltuieli de capital pot acoperi pana la 75% din valoarea proiectelor derulate.

In cazul somerilor care infiinteaza firme limita creditelor poate reprezenta pana la 90% din sursele de finantare.

Perioada de rambursare a creditelor pentru cheltuieli de capital este de maximum trei ani, cu o perioada de gratie de 6 luni , iar pentru materii prime si materiale de un an.

Garantiile bancare constituite sunt limitate la valoarea creditului si a dobanzii aferente. Ele se pot constitui intr-un mix de garantii reale si colaterale, in diferite proportii :

- bunuri imobiliare - terenuri si imobile din mediul urban sau rural ;- utilaje si bunuri imobiliare achizitionare prin creditare ;- cesiuni, contracte si planul de afaceri -garantabile- in functie de bonitatea firmei.

 In anul 2007, suma care s-a acordat pentru un loc de munca nou creat a fost de

20000 lei.

Acordarea unor facilitati fiscale

- scutirea contributiei pentru asigurari de somaj pe perioada somajului tehnic;- cote de contributii mai reduse in cazul angajarii personalului cu handicap;- reduceri de fiscalitate in cazul nevazatorilor;- facilitati fiscale acordate de catre autoritatile locale pentru dezvoltarea ocuparii;- reduceri de fiscalitate pentru zonele defavorizate, respectiv monoindustriale.

Medierea muncii

Medierea muncii are ca principal obiectiv – final – incadrarea in munca a resursei umane apte de munca de pe piata muncii nationale cat si a celei provenite din alte resurse – Spatiul Economic European si nu numai-.

Prin diversele metode utilizate, practic, se urmareste realizarea confruntarii cererii si ofertei fortei de munca de pe piata muncii din zona sa de competenta institutionala.

108

Page 109: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

EURES - EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES

Începând cu 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană (UE), cetăţenii români au posibilitatea să lucreze într-un stat membru UE. Pentru a stimula şi facilita libera circulaţie a lucrătorilor, Uniunea Europeană a creat în toate statele membre serviciul EURES care sprijină gratuit cetăţenii care doresc un loc de muncă în UE.

EURES reprezinta o retea de cooperare intre serviciile publice de ocupare europene si a fost creata pentru facilitarea liberei circulatii a lucratorilor in cadrul Spatiului European si Elvetia. Parteneri ai serviciilor publice de ocupare in cadrul acestei retele sunt sindicatele, organizatiile patronale si alti actori implicati in piata muncii. Reteaua este coordonata de Comisia Europeana.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă oferă servicii de mediere a muncii în Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European  în calitatea sa de membru EURES.

Principalele obiective ale EURES sunt:

- sa indrume si sa furnizeze informatii potentialilor lucratori mobili cu privire la oportunitatile de a lucra in UE ca si despre conditiile de munca si de viata din spatiul european;

- sa sprijine angajatorii sa recruteze lucratori din alte tari ale Spatiului European;

- sa ofere consultanta lucratorilor si angajatorilor din regiunile transfontaliere.

EURES ROMÂNIA ofera o gama larga de servicii atât angajatorilor straini care doresc sa recruteze personal din România cât si angajatorilor români care doresc sa angajeze forta de munca din Uniunea Europeana/Spatiul Economic European.

Servicii oferite de EURES angajatorilor:

- consiliere în promovarea ofertei de pe piata muncii ;

- îndrumare în înregistrarea angajatorului în baza de date EURES, la nivel european;

- sprijin concret in recrutarea fortei de munca.

Pentru a beneficia de serviciile EURES din UE/SEE se poate accesa portalul european EURES - www.eures.europa.eu.

Dupa completarea aplicatiei, prin înregistrare, angajatorul obtine un numar de cont si va putea avea acces la CV-urile cautatorilor de locuri de munca, înregistrati in portalul EURES.

109

Page 110: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Formularele utilizate în UE/SEE pentru aplicarea prevederilor Regulamentelor nr1408/71şi nr.574/172 pot fi descărcate astfel: 

- de pe site-ul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (www.cnpas.org):

- E-101 - acest formular este utilizat pentru a completa alte formulare sau pentru orice schimb de informaţii între instituţii (vezi pag. 171);

- E-102 - prelungirea detaşării sau a activităţii independente (vezi pag. 175);

- E-103 - exercitarea dreptului de opţiune (vezi pag. 179);

- de pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (www.cnas.ro):- E-104 - atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de

muncă sau de reşedinţă (vezi pag. 182);- E-106 - este o noua forma de decontare a serviciilor medicale

pentru persoanele salariate în ţară şi detasate cu locul de munca în ţări membre ale Uniunii Europene. Condiţia este ca persoana salariată să fie asigurata in tara pentru a putea beneficia de servicii medicale în altă ţăra. Societăţile comerciale care au salariati ce vor lucra in alte tari ale UE, detasate de la locul de munca din Romania la un alt loc de munca in tara respectiva, pot solicita casei de asigurări de sănătate formularul E 106 in vederea deschiderii dreptului de asigurari pentru a obtine decontarea serviciilor medicale. Acest sistem de decontare se practica in special pentru muncile sezoniere (vezi pag. 185);

- E-107- formularul este utilizat pentru a confirma calitatea de asigurat şi eliberarea unui certificat înlocuitor al cardului european de asigurat (vezi pag. 188);

- E-108 - acest formular este utilizat pentru notificarea suspendării sau suprimării dreptului la prestaţiile în natură ale asigurarii de boala – maternitate pentru persoanele care au resedinta in alt stat decat statul competent (vezi pag. 191);

- E-109 - formularul are în vedere persoanele neasigurate in tara, dar care au in statele membre ale UE rude care lucreaza si sint asigurate. Potrivit acestui formular, persoanele neasiguarate din tara pot beneficia de servicii medicale care pot fi deconatate de casele judetene ale judetelor in care sint rudele plecate in afara. In aceasta situatie, casa de asigurări de sănătate trebuie sa stabileasca daca membrii familiei au sau nu alte venituri. Daca au, aceste persoane trebuie sa contribuie la sistemul nostru de sanatate, daca nu, prin formularul E 109, ei sint inscrisi si devin asigurati (vezi pag. 193);

- E-112 - Atestat privind menţinerea prestaţiilor în curs pentru asigurarea de boală-maternitate. Formularul E 112 se emite în 2 situaţii (vezi pag. 196):

Pentru lucrătorii şi membrii lor de familie care, după ce au dobândit dreptul la asigurarea de sănătate într-un stat membru UE, sunt autorizaţi de casa de asigurări de sănătate din acest stat să revină pe teritoriul

110

Page 111: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

statului membru UE în care îşi au reşedinţa sau să-şi transfere reşedinţa pe teritoriul unui alt stat membru;

Pentru toate persoanele asigurate şi membrii lor de familie care sunt autorizaţi de casa de asigurări de sănătate să se deplaseze pe teritoriul unui alt stat membru UE pentru a primi acolo tratamentul adecvat stării lor de sănătate.

- E-115 - cerere de prestaţii în bani pentru incapacitate de muncă (vezi pag. 198);

- E-116 - Raport medical în caz de incapacitate de muncă -boală, maternitate, accident de muncă, boală profesională- (vezi pag. 200);

- E-117 - Acordarea prestaţiilor în bani în caz de maternitate şi de incapacitate de muncă (vezi pag. 203);

- E-118 - Notificarea recunoaşterii sau sau încetării perioadei de incapacitate de muncă (vezi pag. 205);

- E-120 - Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură pentru solicitanţii de pensie sau de rentă şi membrii familiei acestora (vezi pag. 210);

- E-121 - Acest formular se eliberează titularului unei pensii în România ce optează pentru rezidenţă într-un alt stat membru UE. Prin acest formular se acordă dreptul la prestaţii medicale în statul în care asiguratul a obţinut rezidenţa. Prestaţiile sunt acordate în numele casei de asigurări de sănătate din România, de instituţia de la locul de reşedinţă, ca şi când persoana în cauză ar fi titularul unei pensii sau indemnizaţii în temeiul legislaţiei statului pe teritoriul căruia îşi are reşedinţa şi ar avea dreptul la prestaţii în natură. Casa de asigurări de sănătate din România va plăti o sumă forfetară pentru fiecare asigurat căruia i se eliberează acest formular (vezi pag. 212);

- E-123 - Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură aferente asigurării pentru accidente de muncă şi boli professional (vezi pag. 215);

- E-125 - Document recapitulativ individual privind cheltuielile effective (vezi pag. 217);

- E-126 - Tarifarea (stabilirea cheltuielilor angajate în funcţie de tarifele în vigoare în ţară) în vederea rambursării prestaţiilor în natură (vezi pag. 219);

- E-127 - Document recapitulativ individual privind sumele forfetare lunare (vezi pag. 221);

- de pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, link EURES (www.anofm.ro):

- E-301 - atestat privind perioadele ce trebuie luate în considerare pentru acordarea prestaţiilor de şomaj (vezi pag. 223);

- E-302 - atestat privind perioadele ce trebuie luate în considerare pentru acordarea prestaţiilor de şomaj (vezi pag. 226);

- E-303/0-atestat privind menţinerea dreptului la prestaţiile de şomaj (vezi pag. 228); /1-atestat privind menţinerea dreptului la prestaţiile de şomaj

111

Page 112: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

(vezi pag. 231); /2-atestat privind menţinerea dreptului la prestaţiile de şomaj (vezi pag. 234) ; /3-atestat privind menţinerea dreptului la prestaţiile de şomaj (vezi pag. 237); /4-atestat privind menţinerea dreptului la prestaţiile de şomaj (vezi pag. 240); /5-indicaţii pentru şomerii care intenţionează să se deplaseze în alt stat membru pentru a căuta un loc de muncă (vezi pag. 243).

Dreptul la protectie sociala vor fi subordonate principiilor generale impuse de regulamentele comunitare privind coordonarea legislaţiilor de securitate socială.

Lucrătorul migrant comunitar beneficiaza de protecţie socială corespunzătoare situaţiei sale de şomaj, permiţând, în acest scop, cumularea perioadelor de asigurare sau de muncă realizate în mai multe state membre precum şi posibilitatea transferarii indemnizaţiei stabilite într-un stat membru în altul pe o perioadă determinată de maxim 3 luni pe durata căreia şomerul îşi caută un loc de muncă. . 

Lucratorul migrant poate beneficia de dreptul de somaj cu conditia sa-si fi exercitat dreptul la libera circulaţie si să-şi fi desfăşurat activitatea, de-a lungul carierei profesionale, in cel putin doua state straine.

Dacă indemnizaţia de şomaj este solicitată într-un Stat Membru, cererea trebuie să se adreseze instituţiei de asigurări de şomaj din regiunea în care si-a desfăşurat activitatea sau, după caz, din regiunea în care îşi are sediul ultimul angajator.

  Dacă lucrator migrant încetează activitatea într-un stat membru şi urmează să desfăşoare activitatea într-un alt stat membru, trebuie sa solicite instituţiei competente în materie de şomaj din primul stat membru eliberarea unui formular E 301, care este necesară totalizarii perioadelor de asigurare realizate.

Exportul indemnizaţiei de şomaj este autorizat pentru o perioadă de maximum 3 luni cu condiţia ca în această perioadă dreptul la acordarea indemnizaţiei potrivit legislaţiei nationale să nu înceteze.

112

Page 113: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Număr de înregistrare la angajator ………… din ……………

SITUAŢIAprivind locurile de muncă vacante

A. Date de identificare a angajatorului:Denumire / nume…………………………………...Codul unic de înregistrare / codul fiscal...................Cod CAEN................................................................Forma de propietate..................................................Forma de organizare.................................................Marime (număr de personal)....................................Adresa.......................................................................Telefon / fax . ..........................................................Email / pagina internet.............................................

B. Date privind locurile de muncă vacante:

Nr.Crt.

Ocupaţia Numar locuri de muncă vacante Localitatea

şi judeţul în care se află locul

vacant

Condiţii minime de ocupare Durata

încadrării în muncă*)

Durata muncii**)

Salariulde

încadare

***)

Alte avantaje

****)

Valabilitatea ofertei

Observaţii*****)

denumireCod COR( 6

caractere)

Vacant ca urmare a încetării

raporturilor de muncă

sau de serviciu

Nou creat Vechime

în domeniu

Studii Alte condiţii

12

Nota:*) nedeterminată / determinată……luni;**) se va completa după cum urmează :

cod: N / …..ore/zi - în situaţia în care este cu program normal de lucrucod: P / …..ore/ zi – în situaţia în care este cu program parţial de lucru de…….ore /zi

***) salariul de încadrare corespunzător postului. Se completează titlu infomativ în vederea informării solicitantilor cu privire la drepturile salariale .****) alte avantaje materiale sau financiare. Se completează titlu infomativ în vederea informării solicitantilor cu privire la alte avantaje materiale sau financiare.*****) se va menţiona daca a mai fost sau nu comunicat la A.J.O.F.M (cod:D – pentru cele comunicate şi neocupate, cod: N – pentru cele care nu au mai fost comunicate)Nr/Data…………………………. Director general sau altă persoană autorizată

113

Page 114: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

CONVENŢIE

Nr. ......................./.........…..…….Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ________/municipiului

___________, reprezentată prin ____________, având funcţia de Director Executiv, denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) …………………..…………………. reprezentată prin ………….……...…..... având funcţia de ..…………………..... denumită în continuare angajatorul, in temeiul art. 52 din N.M. aprobate prin H.G. 174/2002 actualizata, convin urmatoarele: 1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată un număr de ..…….. absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu. 2. Angajatorul se obligă:

a) să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la data încadrarii în muncă;

b) să restituie în totalitate, agenţiei, sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care încetează raporturile de muncă sau de serviciu, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, în cazul în care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor prevăzuţi la pct. 1, anterior termenului de 3 ani, în temeiul unuia din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

c) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia de … % *) sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii respective şi tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoţit de copii după pontaj şi statul de plată;

e) să depună declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei lunare

f) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

g) să respecte dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin

114

Page 115: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

deducere de către angajator din contribuţia de .........%*) pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

În situaţia în care sumele cuvenite potrivit art.80 din lege sunt mai mari, diferenţa se plăteşte de agenţie conform prevederilor art.61 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin H.G. nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 4. Sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi constau în:

a) suma reprezentând contribuţia de …. % *) aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizat de absolvenţii încadraţi prevăzuţi la pct.1 şi constituit din elementele prevăzute la art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin H.G. nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) subvenţia prevăzută, după caz, la art. 80 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. c) din lege. 5. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra :a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea

acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) nerespectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie. 6. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii, pe perioada derulării acesteia şi pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii.*) cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenţia Angajatorul Director Executiv, Director General sau altă persoană autorizată, ........................................ ………………………….. Director Executiv Adjunct Directie Economica, …………………………..

Vizat pentru legalitate Consilier juridic,

…………………….

115

Page 116: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă

DISPOZIŢIA DE REPARTIZARENr. ……… data ……………

Domnul / Doamna ……………………......……………..……, cod numeric personal .............................................………………......., cu domiciliul / reşedinţa în………..……………, carnetul de evidenţa nr........................, având meseria/ specialitatea.…………………………………………….. se repartizeaza la unitatea ……....................................……………, codul fiscal…………………….………, din judeţul………………., localitatea …………………..…., str. ……….………………. nr.………., pentru a fi încadrat/încadrată, cu respectarea prevederilor legale, în funcţia/ meseria de ………………………… cod COR……………, prevazuta în oferta dumneavoastra din Adresa nr. ……………………la poziţia ……………… .

Data prezentarii la unitate conform ofertei................................ .

Şeful agenţiei locale, Semnatura de primire,

Angajator........................... Telefon..............................Sediul/Adresa.....................Contul/Banca.....................Cod fiscal...........................

ÎNŞTIINŢAREprivind încadrarea în muncaNr. ……… data ……………

În conformitate cu Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, vă informăm că domnul/doamna …………………………...., cod numeric personal..................................., cu Carnetul de evidenţa nr. …………………….…………

Va fi încadrat/încadrată în munca de durată :- determinată, de ............. luni, începând cu data de.............................- nedeterminata, începând cu data de.............................

Nu a fost încadrat/încadrată în muncă din urmatoarele motive: - refuz;- nu corespunde cerinţelor postului;- locul de munca vacant a fost ocupat anterior.

Director, Şef serviciu personal,

116

Page 117: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Judeţul ...................….Angajator .................…Sediul/adresa ................Contul/Banca ................Codul fiscal ..............…Telefon ...................….

TABEL NOMINALcu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă,

conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stabilirea

sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru şomajConvenţia nr. .…….….…...../......……………..

Luna ..………........ anul..........

Nr.crt

Numele şiPrenumele

Codulnumericpersonal

Categoriade

absolvenţi *)

Drepturisalariale,din care:

**)

Numărulorelorefectivlucrate

Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat

***)

Sume plătite ****)

Observaţii *****)

0 1 2 3 4 5 6 7 81

Total A1 B1

Suma reprezentând scutirea de la plata contribuţiei datorată de angajator la BAS aferentă absolvenţilor încadraţi in condiţiile art.80 din lege (1,0 % X Total B1) C1

TOTAL SUME CUVENITE potrivit art.80 din Legea nr.76/2002 (Total A1 + Total C1)

În situaţia în care absolvenţii provin din rândul persoanelor cu handicap codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoţite de litera "H".

AngajatorulDirector general sau altă persoană autorizată,

……………………*) coloana 3 se completează după cum urmează: cod A - absolvenţi ai ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii; cod B - absolvenţi de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal; cod C - absolvenţi de învăţământ superior.

**) coloana 4 se completează prin evidenţierea separată a drepturilor care se înscriu în carnetul de muncă (salariul de bază lunar brut, sporuri indemnizaţii, alte adaosuri, salariu de merit, sporul de vechime în muncă, etc)

***) coloana 6 se completează cu suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat, din cuantumul subvenţiei prevăzute la art.80 alin.(1) lit.a) –c) din lege acordată angajatorului în funcţie de categoria absolventului.

****) coloana 7 se completează cu sumele plătite absolvenţilor reprezentând elementele constitutive ale fondului total de salarii brute lunare prevăzute la art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002, aprobate prin H.G. nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

*****) coloana 8 se completează, după caz, cu data şi motivul încetării / suspendării / reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu

117

Page 118: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Contractele colective de munca

Contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

Negocierea colectiva este obligatorie, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 21 de salariati.

La negocierea clauzelor si la incheierea contractelor colective de munca partile sunt egale si libere.

Contractele colective de munca, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale constituie legea partilor.

Partile, reprezentarea acestora si procedura de negociere si de incheiere a contractelor colective de munca sunt stabilite potrivit legii.

Contractele colective de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca incheiate la nivel superior.

Contractele individuale de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca.

La incheierea contractului colectiv de munca prevederile legale referitoare la drepturile salariatilor au un caracter minimal.

Prevederile contractului colectiv de munca produc efecte pentru toti salariatii, indiferent de data angajarii sau de afilierea lor la o organizatie sindicala.

Contractele colective de munca se pot incheia la nivelul angajatorilor, al ramurilor de activitate si la nivel national. Contractele colective de munca se pot incheia si la nivelul unor grupuri de angajatori, denumite in continuare grupuri de angajatori.

Clauzele contractelor colective de munca produc efecte dupa cum urmeaza:- pentru toti salariatii angajatorului, in cazul contractelor colective de munca

incheiate la acest nivel;- pentru toti salariatii incadrati la angajatorii care fac parte din grupul de

angajatori pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca la acest nivel;- pentru toti salariatii incadrati la toti angajatorii din ramura de activitate pentru

care s-a incheiat contractul colectiv de munca la acest nivel;- pentru toti salariatii incadrati la toti angajatorii din tara, in cazul contractului

colectiv de munca la nivel national.La fiecare dintre nivelurile prevazute la art. 240 se incheie un singur contract

colectiv de munca.Contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, care nu poate

fi mai mica de 12 luni, sau pe durata unei lucrari determinate.

118

Page 119: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti.Neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul colectiv de munca atrage

raspunderea partilor care se fac vinovate de aceasta.Clauzele contractului colectiv de munca pot fi modificate pe parcursul executarii

lui, in conditiile legii, ori de cate ori partile convin acest lucru.Contractul colectiv de munca inceteaza:- la implinirea termenului sau la terminarea lucrarii pentru care a fost incheiat,

daca partile nu convin prelungirea aplicarii acestuia;- la data dizolvarii sau lichidarii judiciare a angajatorului;- prin acordul partilor.Aplicarea contractului colectiv de munca poate fi suspendata prin acordul de

vointa al partilor ori in caz de forta majora.In cazul in care la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramura nu exista

contract colectiv de munca, se aplica contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior.

Exemplu:

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL DE RAMURĂ ÎNVĂŢĂMÂNT

înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale

În temeiul drepturilor garantate de Constituţia României, art.12 şi art.17 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 130/1996, republicată, a intervenit următorul Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură - Învăţământ între:1. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;2. Federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ.

DISPOZIŢII GENERALE

Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ are ca scop stabilirea drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale angajatorului şi salariaţilor membri de sindicat şi urmăreşte promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor.

Prezentul contract colectiv de munca produce efecte pentru toţi salariaţii din învăţământ.

119

Page 120: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

ÎNCHEIEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ

Prezentul contract colectiv de muncă se încheie pe o durată de un an şi intră în vigoare la data înregistrării acestuia, cu posibilitatea de prelungire.

Executarea prezentului contract este obligatorie pentru părţi.Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract colectiv de muncă

atrage răspunderea părţilor care se fac vinovate de aceasta .

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ

Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore /zi, 40 ore/săptămână, realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile.

Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii munca prestată în intervalul cuprins între orele 22.00-6.00, cu posibilitatea abaterii - în cazuri justificate - cu o oră în plus sau în minus faţă de aceste limite.

Salariaţii au dreptul, între 2 zile de muncă, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.

În fiecare săptămână, salariaţii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regulă, sâmbăta şi duminica.

SALARIZAREA ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE

In scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi băneşti prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prezentul contract colectiv de muncă, părţile contractante vor stabili fondurile şi vor identifica sursele de finanţare, înainte de adoptarea legii bugetului de stat, precum şi în vederea modificării ulterioare a acesteia.

Părţile contractante vor purta negocieri în vederea includerii drepturilor respective în actele normative prin care se reglementează aceste drepturi.

CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

Părţile se obligă să depună toate eforturile pentru aplicarea riguroasă a sistemului instituţionalizat prin legislaţia în vigoare, în vederea ameliorării permanente a condiţiilor de muncă. Părţile vor încheia un protocol în acest sens.

Părţile sunt de acord că nici o măsură de protecţie a muncii nu este eficientă dacă nu este cunoscută, însuşită şi aplicată în mod conştient de către salariaţi.

Angajatorul va asigura, pe cheltuiala sa, cadrul organizatoric pentru instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normele de protecţie a muncii.

120

Page 121: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ

În vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se face prin încheierea contractului individual de muncă.

Încheierea contractului individual de muncă se face pe baza condiţiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului şi numai pe criteriul aptitudinilor şi competenţei profesionale.

Contractul individual de muncă se încheie în scris, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte ( angajator şi salariat), în maxim 60 de zile de la data angajării.

Fişa postului pentru fiecare salariat este anexă la contractul individual de muncă al acestuia.

Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:

a) durata contractului;b) locul muncii;c) felul muncii;d) condiţiile de muncă;e) salariul;f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.Orice modificare a unuia din elementele prevăzute, în timpul executării

contractului individual de muncă, impune încheierea unui act adiţional la contract.activităţii.

Contractul individual de muncă poate înceta: de drept; ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea; ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, potrivit legii.

FORMAREA PROFESIONALĂ

Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:a) participarea la cursuri organizate de casele corpului didactic sau de furnizorii

de servicii de formare profesională din ţară şi din străinătate;b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;c) stagii de practică şi de specializare în ţară şi în străinătate;d) formare individualizată;e) stagii de perfecţionare organizate de organizaţiile sindicale reprezentative;f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.Formarea profesională cuprinde şi teme din domeniul relaţiilor de muncă

convenite de angajator şi organizaţiile sindicale reprezentative.

ALTE PREVEDERI ÎN LEGĂTURĂ CU DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE

121

Page 122: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

PĂRŢILOR

Părţile semnatare ale prezentului contract colectiv şi cele semnatare ale contractelor colective de muncă încheiate la nivel teritorial se obliga să asigure un climat normal de muncă în unităţile şi instituţiile de învăţământ, cu respectarea prevederilor legale, a contractelor colective de muncă la toate nivelurile, cartei universităţilor, a regulamentelor interne, precum şi a drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat.

Prevederile contractelor individuale de muncă vor fi puse de acord cu cele ale prezentului contract colectiv de muncă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia, modificându-se prin act adiţional.

COD I.T.M. ________________________ NR I.T.M. ________________________

122

Page 123: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

C O N T R A C T I N D I V I D U A L D E M U N C Ăîncheiat şi înregistrat sub nr. ……....…/…….…………..în registrul general de evidenţă a salariaţilor *)

A. Părţile contractuluiAngajator - Persoana juridică/fizică ......………… cu sediul/domiciliul în …………...………, înregistrată la

registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din …………………….., sub numărul……………., cod fiscal………….……….., telefon ………………….., reprezentată legal prin …………………………..…………., în calitate de ..………………...............................,

Şi salariatul/salariata – domnul/doamna ……..…………, domiciliat(ă) în localitatea .............. str. .……… nr. …. judeţul ........., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ...…., nr. ...., eliberat/eliberată de ....... la data de ....., CNP ……, permis de munca seria …… nr. … din data.....,am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului:……………………………………………………………………………………C. Durata contractului:a) nedeterminată, salariatul/salariata ........……… urmând să înceapă activitatea la data de ........;b) determinată, de ..............luni, pe perioada cuprinsă între data de ...... şi data de ..................../pe

perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.D. Locul de muncă1. Activitatea se desfăşoară la …………………………………………………………………………………2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel:………………………………..E. Felul munciiFuncţia/meseria ……..………………............................... conform Clasificării Ocupaţiilor din România; F. Atribuţiile postuluiAtribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă*).G. Condiţii de muncă:1. Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991

2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

H. Durata muncii: 1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi ……….. ore/săptămână.a). Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează ……. (ore zi/ore noapte/inegal);b). Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de

muncă aplicabil.2. O fracţiune de normă de …… ore/zi (cel puţin 2 ore/zi), ……….. ore/săptămână.a). Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:…………….(ore zi/ore noapte);b). Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de

muncă aplicabil.c). Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări

urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.I. Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de .......... zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă).

De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ……………………… .J. Salarizare:1. Salariul de bază lunar brut: .....………………….................... lei;2. Alte elemente constitutive:a). sporuri ............................………………;b). indemnizaţii …………………………..…; c). alte adaosuri…………………………….;3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează

ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ......................... . K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă:

a). echipament individual de protecţie .......................................;b). echipament individual de lucru .............................................;c). Materiale igienico-sanitare ................................................…;

123

Page 124: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

d). alimentaţie de protecţie .....................................…;e). alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ......................................... .L. Alte clauze: a). perioada de proba este de ………………………………………………………;b). perioada de preaviz în cazul concedierii este de ………………………zile lucrătoare, conform Legii nr.

53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;c). perioada de preaviz în cazul demisiei este de ……………….…zile calendaristice, conform Legii nr.

53/2003 - Codul Muncii sau contractului colectiv de muncă;d). în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la

art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;e). alte clauze.M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor: 1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;c) dreptul la concediu de odihnă anual;d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;f) dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale.2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei

postului;b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii,

contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.4. Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligaţii:a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul

colectiv de muncă aplicabil şi din lege;b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de

muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea

relaţiilor de muncă;d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;N. Dispoziţii finalePrevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 -

Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. ………………./……………………..…… la Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a judeţului/municipiului ……………/Ministerul Muncii şi Solidarităţii sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare.O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea

prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat, Reprezentant legal,Pe data …………………………. prezentul contract încetează in temeiul art. …………….. din Legea nr.

53-2003 - Codul Muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale. Angajator,

*) Până la data de 31 ddecembrie 2003, contractul individual de muncă va fi înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, cu menţionarea pe contract a acestui număr.

124

Page 125: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Unitatea medicala: ……………………. Adresa………………………………… Cabinet de medicina muncii:…………………………Tel:.……….…………….

Angajare Control Adaptare Reluare Supraveghere Alte medical a muncii speciala periodic

MEDICINA MUNCII - FISA DE APTITUDINE NR………. ( un exemplar se trimite la angajator, unul se inmaneaza angajatului)

Societate, unitate etc …………………………………………………………….

Adresa …………………………………………………………………………..

Tel: ………………………………………. Fax: …………………………………

NUME …………………………… PRENUME ………………………………..

CNP ………………………………………

Profesie/functie ……………………Locul de munca ……………………………

AVIZ MEDICAL:

APT Recomandari ( unde este cazul):APT CONDITIONAT …………………………………….INAPT TEMPORAR ……………………………………INAPT …………………………………….

Data . Medic de medicina muncii (semnatura, parafa)……………………….………………………………………………………

125

Page 126: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

CASA NATIONALA DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE CASA DE PENSII A JUDEŢULUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DECLARAŢIE DE ASIGURARE SOCIALAconform Legii nr. 19/2000

Nr. |_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|

1. Numele şi prenumele asiguratului: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 2. Cod personal de asigurări sociale - CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 3. Adresa: Domiciliat în Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_| Bloc |_|_| Scara |_|_| Etaj |_|_| Apart. |_|_|_|_| Of. poştal: |_|_|_|_|_|_|_|_| Judeţ: |_|_|_|_|_|_| Sector: |_|_| Telefon:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 4. Actul de identitate: Seria: |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_| 5. Declaraţie cu privire la încadrarea în prevederile Legii nr. 19/2000: Începând cu data de zi |_|_|, luna |_|_|, an |_|_|_|_|; Asiguratul declara ca se încadrează în categoria/categoriile*): 5.1 [] asociat unic; [] asociat; [] comanditar; [] acţionar; 5.2 [] administrator sau manager care au încheiat contract de administrare sau de management; 5.3 [] membru al asociaţiei familiale; 5.4 [] persoana autorizata sa desfăşoare activităţi independente; 5.5 [] persoana angajata în instituţii internaţionale, dacă nu este asiguratul acestora; 5.6 [] alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale. 6. Venitul asigurat**) este de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei (în cifre) _____________________________ (în litere) 7. Cota de contribuţie de asigurări sociale este de |_|_|,|_|_| % (corespunzătoare condiţiilor de munca) 8. Cuantumul contribuţiei de asigurări sociale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei 9. Termenul***) de plata pentru contribuţia de asigurări sociale este:|_|_|_|10. Contribuţia de asigurări sociale se plăteşte în contul nr.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| deschis la trezorerie pe seama Casei de pensii a judeţului:______________

Achitarea contribuţiei se poate face în numerar la Casieria Casei de pensii, prin mandat poştal sau prin alte mijloace de plata, în condiţiile legii.

11. Declaraţia asiguratului:- declar pe proprie răspundere ca datele de mai sus corespund realităţii; ma oblig sa instiintez Casa despre orice modificări survenite în termenii declaraţiei;

126

Page 127: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

- posed carnetul de munca saria |_|_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, pe care ma oblig sa îl depun la Casa teritorială de pensii, judeţul ________, în termen de 30 de zile de la data prezentei declaraţii;- am luat cunostinta ca perioadele de cotizare constituie stagiu de cotizare, fiind luate în considerare la stabilirea pensiei corespunzătoare condiţiilor de munca respective;- voi depune declaraţia de retragere, în termen de 30 de zile de la data de la care nu mai regăsesc in situaţia/situaţiile prevăzute la pct. 5 din prezenta declaraţie;- am luat la cunoastinta ca pot beneficia de prestaţia de asigurări sociale prevăzută la art. 127 din Legea nr. 19/2000, precum şi de faptul ca membrii familiei mele sau persoanele îndreptăţite potrivit legii pot beneficia de prestaţia prevăzută la art. 126 din Legea nr. 19/2000.- cunosc obligativitatea virarii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat la termenul stabilit prin prezenta declaraţie, în caz contrar urmând sa achit majorări de întârziere;

Semnatura asiguratului, ____________________________

Directorul casei teritoriale de pensii, (ştampila) _______________________________________

------------------- *) În cazul în care persoanele se regăsesc în doua sau mai multe din situaţiile menţionate se va bifa în casuta corespunzătoare activităţii cu cea mai mare pondere. **) Care nu poate fi mai mic de o pătrime din salariul mediu brut şi nici mai mare de ccinci ori acelaşi salariu. ***) Lunar, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata.

127

Page 128: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

CASA NATIONALA DE PENSIIŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALECASA DE PENSII A JUDEŢULUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂNr. |_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_| Încheiat între Casa de pensii a judeţului ________ denumita în continuare "CASA", reprezentată prin directorul executiv, în calitate de asigurator cu sediul în Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_|_|Şi |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|în calitate de asigurat posesor al codului personal de asigurări sociale -

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Actul de identitate: Seria |_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_| Adresa: Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_| Bloc |_|_| Scara |_|_| Etaj |_|_| Apart. |_|_|_|_| Of. poştal: |_|_|_|_|_|_|_|_| Judeţ: |_|_|_|_|_|_| Sector: |_|_| Telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, reglementat prin Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Prezentul contract intra în vigoare la data înregistrării acestuia la Casa. 3. Condiţii de asigurare: 3.1 Venitul asigurat este de: |_|_|_|_|_|_| lei (în cifre) 3.2 Cota de contribuţie este de: |_|_|,|_|_| %(corespunzătoare condiţiilor de munca) 3.3 Cuantum contribuţie de asigurări sociale: |_|_|_|_| 3.4 Contul în care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale, deschis la Trezorerie pe seama Casei este: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 3.5 Plata se poate face în numerar, la Casieria Casei sau prin orice alte mijloace de plata prevăzute de lege. 3.6 Termenul de achitare a contribuţiei este: [] lunar, dar nu mai tirziu de ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata. Plata se poate face şi anticipat, pentru |_|_| luni (maxim 12 luni, calculate de la data intrării în vigoare a prezentului contract). 4. Obligaţiile Casei: 4.1 Plata prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 40, art. 126 şi art. 127 din Legea nr. 19/2000, respectiv: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata parţială, pensia de invaliditate, pensia de urmaş, ajutor de deces. 4.2 Certificarea stagiului de cotizare, a punctajului anual şi a punctajului cumulat pentru perioada de cotizare. 5. Obligaţiile asiguratului: 5.1 Achitarea contribuţiei de asigurări sociale în cuantumul şi la termenul stabilit la pct. 3 din prezentul contract. 5.2 Înştiinţarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii prezentului contract.

128

Page 129: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract generează plata de majorări de întârziere pentru fiecare zi de întârziere, a căror cota se stabileaste prin lege. 5.3 Înştiinţarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii prezentului contract. 5.4 Sa prezinte Casei documentele necesare pentru stabilirea şi plata prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute la pct. 4.1 din prezentul contract. 5.5 Sa se prezinte la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitaţie. 6. Clauze: 6.1 Stagiul de cotizare se constituie în însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale, precum şi majorările de întârziere, dacă este cazul. 6.2 În cazul rezilierii contractului, contribuţia de asigurări sociale achitată nu se restituie; stagiul de cotizare realizat pana la data rezilierii contractului, se valorifica la stabilirea dreptului la pensie. 6.3 Calitatea de asigurat se redobândeşte după încheierea unui nou contract de asigurare socială. 6.4 Contribuţia de asigurări sociale nu este impozabilă. 6.5 Contestaţiile referitoare la stabilirea şi plata prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute la pct. 4.1 din prezentul contract se adresează, în termen de 45 de zile de la comunicare, instanţei judecătoreşti competente. Contestaţiile sunt scutite de orice fel de taxa de timbru. 6.6 Acordarea prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute la pct. 4.1 se face la cerere şi se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura specială de către acesta. 6.7 Prestaţiile de asigurări sociale prevăzute la pct. 4.1 din prezentul contract pot fi solicitate pe baza actelor justificative în termenul general de prescripţie calculat de la data la care beneficiarul era îndreptăţit sa le solicite; cuantumul acestor drepturi se achită la nivelul cuvenit la data când beneficiarul era în drept sa le solicite. 6.8 Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut de lege constituie motiv de reziliere a prezentului contract. În acest caz, rezilierea se face începând cu luna următoare celei pentru care s-a achitat contribuţia. 6.9 În caz de forta majoră, părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forta majoră se dovedeşte de partea care o invoca. 6.10 Modificarea oricăror prevederi din prezentul contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional. Când una din părţi nu este de acord cu modificarea solicitată de cealaltă parte, contractul se derulează în condiţiile anterioare, cu excepţia situaţiei în care se solicita rezilierea lui. 7. Litigiile în legatura cu executarea prezentului contract nesolutionate între părţi pe cale amiabila, sunt de competenta secţiilor de asigurări sociale, completelor specializate pentru asigurări sociale de la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel, sau după caz, se soluţionează de instanţele competente potrivit legii.

Asigurator, Asigurat,

129

Page 130: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

130

Page 131: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

131

Page 132: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

132

Page 133: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

METODOLOGIA DE ÎNTOCMIRE, COMPLETARE, PĂSTRARE ŞI EVIDENTA A CARNETULUI DE MUNCA

Situaţiile prevăzute în capitolele formularului carnetului de munca se înscriu în limba romana, cu tus negru sau cerneala tipografica, citeţ, fără ştersături, pe baza dovezilor prevăzute de lege, aplicandu-se, parafa cu numele, prenumele şi funcţia persoanei care întocmeşte şi completează carnetul de munca, astfel:

La capitolul I-II, unde formularul prevede indicarea numărului şi datei actului de stare civilă, acestea vor fi cele sub care s-au înscris evenimentele respective în registrul de stare civilă.

La capitolul III se înscriu actele de studii eliberate de institutiile de invatamant nationale cat si din alte state, dacă acestea au fost recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Învăţămantului; de pe aceste acte se vor prezenta copii legalizate.

La capitalul IV, pe lîngă calificări şi specializări, se menţionează şi formele de perfecţionare a pregătirii profesionale, a căror absolvire este certificată .

La capitolul IV:În coloana 2, la începerea raporturilor de munca se înscriu denumirea completa a

unităţii şi localitatea unde aceasta îşi are sediul; coloana rămane libera în cazul înregistrărilor privind schimbările intervenite în executarea aceluiaşi contract de munca.

Dacă unitatea şi-a schimbat denumirea se va scrie noua denumire cu ocazia primei schimbări intervenite în situaţia profesională a titularului.

În coloana 3 se înscriu: încadrarea, schimbarea funcţiei şi a retributiei tarifare cu menţinerea funcţiei, schimbarea locului de munca în cadrul aceluiaşi contract, cand aceasta determina şi schimbarea grupei de munca, transferarea, detasarea, întreruperea şi încetarea activităţii, desfacerea contractului de munca, precizandu-se, după caz, temeiul legal în baza căruia au avut loc acestea şi situaţiile prevăzute de lege care conferă vechimea neîntreruptă în munca şi vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate, asa cum rezulta din actul organului competent în baza căruia s-a făcut înscrierea.

Pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în calitatea de cooperator în cadrul cooperaţiei meşteşugăreşti, la începerea activităţii se va mentiona "cooptat", iar la încetarea acesteia se va mentiona, după caz, "retras" sau "exclus din cooperativa".

Cand înregistrarea unei perioade anterioare datei de 1.I.1949 se face pe baza unei dovezi de cotizare la fostele case de asigurări sociale, se va mentiona "cotizat".

Dacă o persoana nu a activat din cauza desfacerii contractului de munca, dar organele competente au constatat ilegalitatea măsurii desfacerii contractului de munca, pe baza actului care a hotărat anularea acestei măsuri, se va înscrie pe primul rand liber " anulat decizia nr. .... de desfacere a contractului de munca de la poziţia nr. ....."

În cazul în care exista un interval între data încetării activităţii în fapt şi data desfacerii contractului de munca, se va inregistra încetarea activităţii, cu precizarea datei şi a cauzei, iar pe randul următor, desfacerea contractului de munca, cu indicarea temeiului legal şi a datei emiterii dispoziţiei de desfacere a contractului.

133

Page 134: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Incapacitatea temporară de munca pentru care s-a primit indemnizaţie din fondul asigurărilor sociale de stat, intervenita după desfacerea contractului de munca, se menţionează prin "intrat în incapacitate temporară de munca" şi respectiv "încetat incapacitatea temporară de munca", menţiune ce se va face de ultima unitate cu care persoana s-a aflat în raporturi de munca, după care urmează o noua închidere a carnetului de munca.

În cazul activităţii desfăşurate de cadrele permanente ale Ministerului Apărării Naţionale sau Ministerului de Interne şi în alte situaţii, pentru care unele persoane urmează sa beneficieze, potrivit legii, de unele sporuri de vechime în munca, se efectuează o înregistrare specială în carnet, pe primul rind liber, mentionandu-se, de către unitatea unde se găseşte acesta, datele privind sporul acordat, rezultat din acte, cu indicarea prevederilor legale ce stau la baza acordării sporului de vechime.

În coloana 4 se înscriu anul, luna şi ziua cînd are loc situaţia care s-a menţionat la coloana 3.

În coloana 5 se precizează, pentru muncitori, meseria, categoria şi treapta de retribuire, iar pentru personalul TESA, funcţia, clasa şi gradatia.

Evidentierea perioadelor ce se încadrează în grupele I şi II pentru pensie se face cu precizarea locului de munca, a grupei de munca şi a punctului din tabelul anexa la ordinul ministrului muncii şi ministrului sănătăţii, la care figurează acest loc şi cu precizarea timpului cat cel în cauza se afla în aceasta situaţie.

Daca activitatea titularului carnetului de munca nu se mai încadrează în grupele I şi II de munca, la coloana 3 se va inregistra "încetat încadrarea în grupa ....".

După efectuarea acestei înregistrări, pe randul imediat următor din carnetul de munca se precizează timpul cat s-a lucrat în grupa I şi II de munca în vederea pensionării, în raport cu programul zilnic, săptămanal sau lunar de lucru, folosindu-se întreg spaţiul de la coloana 3 la coloana 7 inclusiv, astfel: "În perioada de la ......... pană la ..... a lucrat în grupa (I sau II de munca) poziţia nr. ........ din anexa la Ordinul nr. ... din ....... al ministrului muncii şi ministrului sănătăţii, în total ..... ani ..... luni ...... zile (repetandu-se şi în litere).

În coloana 6 se înscrie salariul de incadrare precum si celelalte sporuri, indemnizatii cu caracter permanent asa cum rezulta din actul organului competent .

Cei cărora nu li s-a putut completa carnetul de munca din diferite motive vor prezenta în original actele legale prin care dovedesc vechimea în munca, inclusiv livretul militar sau dovezi eliberate de organele militare, pentru a fi înscrise în carnetul de munca de către unitatea unde se încadrează.

Certificarea se va face înscriindu-se "Verificat valabilitatea înregistrărilor făcute în cadrul unităţii", după care se va semna şi se va specifica funcţia persoanei care a făcut aceasta certificare. După aceasta menţiune carnetul de munca va fi prezentat conducatorului unităţii, care va semna şi va aplica ştampila.

La pensionare, odată cu emiterea deciziei, organul de pensii va face o menţiune pe primul rand liber de la capitolul "Date privind activitatea în munca", din care sa rezulte

134

Page 135: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

numărul deciziei de pensionare, categoria de pensie, cuantumul pensiei şi data înscrierii la pensie.

La capitolul VII se va mentiona pagina, numărul curent, coloana sau randul, corectate, înscriindu-se totodată textul asa cum a fost modificat sau completat, numărul şi data actului pe baza căruia s-a făcut rectificarea. Corectarea se face prin taierea datelor înscrise eronat, astfel ca sa se poată citi vechea înregistrare, înscriindu-se cu tus roşu, dedesubt, datele exacte, de către unitatea în păstrarea căruia se afla carnetul de munca.

Carnetele de munca neridicate de titulari la încetarea raporturilor de munca se predau cu proces-verbal la arhiva unităţii, cu termen de păstrare permanent, în cazul în care nu se cunoaşte locul de munca al titularului unde sa poată fi trimise.

135

Page 136: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

CNPAS Numar…… din …..

CERTITFICATPRIVIND STAGIUL DE COTIZARE SI PUNCTAJUL ANUAL REALIZAT

IN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE

NUME: Popescu Ion CNP asigurat:

Perioada: 01.01.2004 - 31.12.2004

Luna *)Angajator **)

Venit

Nr puncte realizat lunar

Zile lucrate Nr. zile lucratoare prestatii***)

Venit lunar

Prestatii de

asigurarisociale lunare

Total venit lunar

asiguratN D S

Iun 1 1 3.789.928 3.789.928 0,47162 22Iul 1 1 2.416.666 2.416.666 0,29741 13 9Aug 1 1 136.905 136.905 0,01690 1 21Sept 1 1 1.223.958 1.223.958 0,14901 10 11Oct 1 1 3.499.548 3.499.548 0,41697 21Nov 1 1 3.789.928 3.789.928 0,43674 22Dec 1 1 1.783.009 1.783.009 0,18318 13

Nr. puncte Punctaj anual STAGIU DE COTIZARE (exprimat in luni si zile calendaristice)

1.97183 0.16432Total (din care) Conditii deosebite Conditii speciale

luni zile luni zile luni zile6 16.53

CUMULAT PERIOADE ANTERIOARE: 01.04.2001 – 31.12.2003PUNCTAJ ANUAL STAGIU DE COTIZARE (exprimat in luni si zile calendaristice)

0.02200ani luni zile

1 13.26* 1- Contract de munca; 2- Conventie civila exclusive/contract de munca cu timp partial; 3- Ajutor de somaj; 4 –

Alocatie de sprijin; 5 – beneficiar de plati compensatorii; 6 – Alte beneficii suportate din Fondul pentru plata ajutorului de somaj; 7 – Pensionari cu contract de munca; 8 – Declaratie de asigurare; 9 – Contract de asigurare; 10- Asigurati preluati in plata de CJP.

** Numarul de ordine al angajatorului din lista de pe verso;* ** N – zile lucrate in conditii normale; D - zile lucrate in conditii deosebite; S - zile lucrate in conditii speciale

136

Page 137: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare în funcţie de data naşterii Femei

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Luna şi anul Luna şi anul Vârsta Stagiul complet Stagiul minim naşterii pensionării asiguratului de cotizare de cotizare la ieşirea la (ani/luni) (ani/luni) pensie (ani/luni)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Aprilie 1944 Aprilie 2001 57/0 25/0 10/0Ianuarie 1945 Ianuarie 2002 57/0 25/0 10/0Noiembrie 1945 Ianuarie 2003 57/2 25/2 10/2Septembrie 1946 Ianuarie 2004 57/4 25/4 10/4Iulie 1947 Ianuarie 2005 57/6 25/6 10/6Aprilie 1948 Ianuarie 2006 57/9 25/9 10/9Ianuarie 1949 Ianuarie 2007 58/0 26/0 11/0Octombrie 1949 Ianuarie 2008 58/3 26/6 11/6Iulie 1950 Ianuarie 2009 58/6 27/0 12/0Aprilie 1951 Ianuarie 2010 58/9 27/6 12/6Ianuarie 1952 Ianuarie 2011 59/0 28/0 13/0Octombrie 1952 Ianuarie 2012 59/3 28/6 13/6Iulie 1953 Ianuarie 2013 59/6 29/0 14/0Aprilie 1954 Ianuarie 2014 59/9 29/6 14/6Iulie 1954 Mai 2014 59/10 29/8 14/8August 1954 Iunie 2014 59/10 29/8 14/8Septembrie 1954 Iulie 2014 59/10 29/8 14/8Octombrie 1954 Septembrie 2014 59/11 29/10 14/10Noiembrie 1954 Octombrie 2014 59/11 29/10 14/10Decembrie 1954 Noiembrie 2014 59/11 29/10 14/10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Bărbaţi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Luna şi anul Luna şi anul Vârsta Stagiul complet Stagiul minim naşterii pensionării asiguratului de cotizare de cotizare la ieşirea la (ani/luni) (ani/luni) pensie (ani/luni)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Aprilie 1939 Aprilie 2001 62/0 30/0 10/0Ianuarie 1940 Ianuarie 2002 62/0 30/0 10/0Noiembrie 1940 Ianuarie 2003 62/2 30/2 10/2Septembrie 1941 Ianuarie 2004 62/4 30/4 10/4Iulie 1942 Ianuarie 2005 62/6 30/6 10/6Aprilie 1943 Ianuarie 2006 62/9 30/9 10/9Ianuarie 1944 Ianuarie 2007 63/0 31/0 11/0Octombrie 1944 Ianuarie 2008 63/3 31/6 11/6Iulie 1945 Ianuarie 2009 63/6 32/0 12/0Aprilie 1946 Ianuarie 2010 63/9 32/6 12/6Ianuarie 1947 Ianuarie 2011 64/0 33/0 13/0Octombrie 1947 Ianuarie 2012 64/3 33/6 13/6Iulie 1948 Ianuarie 2013 64/6 34/0 14/0Aprilie 1949 Ianuarie 2014 64/9 34/6 14/6Ianuarie 1950 Ianuarie 2015 65/0 35/0 15/0────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

137

Page 138: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

FACILITATI ACORDATE PENTRU CONDITII DEOSEBITE DE MUNCA

Stagiul de cotizare in conditii deosebite de munca –ani impliniti

Reducerea varstelor standard de pensionare - ani impliniti

6 1,08 1,510 2,012 2,514 3,016 3,518 4,020 4,522 5,024 5,526 6,028 6,530 7,032 7,535 8,0

STAGIU DE COTIZARE POTENŢIAL

Pentru stagiul potenţial, acordat asiguraţilor în drept să obţina o pensie de invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de:

- 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav;

- 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap accentuat;

- 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu.

CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU ANUAL PE PERIOADA 1938 - 2008

STAGIUL DE COTIZARE NECESAR PENTRU STABILIREA PENSIEI DE INVALIDITATE

Vârsta asiguratului in momentul ivirii invaliditatii Stagiul de cotizare necesar (ani)

31-37 ani 11 37-43 ani 14 43-49 ani 18 49-55 ani 22 este 55 ani 25

138

Page 139: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

_____________________________________________________________________ Anul Salariul mediu anual (lei) Anul Salariul mediu anual (lei)

_____________________________________________________ brut net brut net _____________________________________________________________________

1938 168 - 1986 3.317 2.8551947 261 - 1987 3.337 2.8721948 293 - 1988 3.422 2.9461949 335 - 1989 3.538 3.0631950 366 337 1990 4.010 3.3811951 397 365 1991 14.771 1952 403 370 1992 41.4301953 447 410 1993 131.7421954 487 456 1994 261.5161955 536 499 1995 374.1831956 593 549 1996 590.7171957 671 619 1997 1.2656711958 747 684 1998 1.756.0711959 784 726 1999 2.559.7961960 854 802 2000 3.975.9291961 898 833 2001 5.299.7361962 947 880 2002 6.521.5791963 1.005 932 2003 8.068.9321964 1.046 965 2004 9.733.5121965 1.115 1.028 2005 1.1211966 1.179 1.083 2006 1.4811967 1.210 1.107 2007 1.7301968 1.248 1.139 2008 2.0231969 1.297 1.1801970 1.434 1.2891971 1.471 1.3181972 1.498 1.3391973 1.563 1.3911974 1.663 1.4711975 1.813 1.5951976 1.964 1.7121977 2.102 1.8181978 2.344 2.0111979 2.457 2.1081980 2.602 2.2381981 2.721 2.3401982 2.936 2.5251983 3.024 2.6011984 3.224 2.7731985 3.285 2.827

SALARIUL MINIM PE ECONOMIE

139

Page 140: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Data Salariul minim (lei) Data Salariul minim (lei)01.01.1940 166 01.03.1993 17.60001.01.1955 220 01.05.1993 30.00001.05.1957 350 01.10.1993 40.20001.08.1959 400 01.12.1993 45.00001.12.1961 475 15.03.1994 60.00001.09.1965 550 01.07.1994 65.00001.08.1967 700 01.04.1995 75.00001.03.1970 750 01.08.1996 97.00001.05.1970 800 01.02.1997 150.00001.09.1972 1.000 01.08.1997 225.00001.08.1974 1.140 01.10.1997 250.00001.07.1975 1.200 01.04.1998 350.00001.08.1979 1.425 01.05.1999 450.00001.09.1983 1.500 01.02.2000 700.00001.07.1988 2.000 01.12.2000 1.000.00001.03.1991 3.150 01.03.2001 1.400.00001.04.1991 4.675 01.03.2002 1.750.00001.05.1991 5.975 01.01.2003 2.500.00001.09.1991 6.775 01.01.2004 2.800.00001.11.1991 7.000 01.01.2005 3.100.00001.01.1992 8.500 01.07.2005 31001.03.1992 9.150 2006 33001.05.1992 11.200 2007 39001.09.1992 12.920 2008 50001.11.1992 15.215 2009 60001.01.1993 16.600

140

Page 141: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

PUNCTAJE ACORDATE PENTRU:

Stagiu asimilat; Stagiu suplimentar; Stagiu potential; Stagiu de cotizare realizat in agricultura; Stagiu de cotizare realizat in grupe superioare de munca;

Cazuri stagii asimilate Inainte de data de 01.04.2001

Dupa data de 01.04.2001

STUDII SUPERIOARE -FORMA DE INVATAMANT “ZI”

– se raporteaza salar minim brut/net la salar mediu brut/net pe economie.

- 25% din salariul mediu brut lunar pe economie.

ARMATA Idem IdemPENSIE DE INVALIDITATE

Idem - cuantumul pensiei de invaliditate,raportat la salariul mediu brut lunar.

PERIOADA DE SOMAJ Idem - cuantumul drepturilor banesti lunare raportat la salariul mediu brut lunar

PERSECUTII - detentie- privare de libertate- deportare in strainatate dupa 23.08.1944- prizonierat

se utilizeaza 1,5 salarii minime pe economie brute/nete.

141

Page 142: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

STAGIUL SUPLIMENTAR – majorarea punctajului realizat dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute de lege, in vederea acordarii pensiei de limita de varsta cu 0,3% pentru fiecare luna, respectiv 3,6% pentru fiecare an suplimentar ;

STAGIUL POTENTIAL – se acorda asiguratilor indreptatiti sa obtina o pensie de invaliditate, punctajul anual fiind de:

- 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate;- 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate;- 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate.

STAGIU DE COTIZARE REALIZAT IN AGRICULTURA –incepand cu 01.09.2007, punctajul anual pentru fiecare an util realizat in cadrul fostelor unitati agricole reprezinta 0,57255 puncte. Pentru perioadele de contributie realizate, la determinarea punctajului anual se ia in calcul venitul asigurat la care s-a platit contributia de asigurari sociale raportat la salariu mediu brut/net.

STAGIU DE COTIZARE REALIZAT IN GRUPE SUPERIOARE DE MUNCA

Asiguraţii care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I

şi/sau grupa II de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, beneficiază de un număr suplimentar de puncte, după cum urmează:

- 0,50 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,04166 puncte pentru fiecare lună de spor, acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfăşurată în grupa I de muncă;

- 0,25 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,02083 puncte pentru fiecare lună de spor, acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfăşurată în grupa II de muncă.

Asiguraţii care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa II de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, beneficiază de majorarea punctajelor anuale, după cum urmează:

- cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă;

- cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă.

142

Page 143: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

A.DECIZIA LIMITA DE VARSTA CASA JUDETEANA DE PENSII BIHOR DECIZIA Nr. _______ din / / PRIVIND ACORDAREA PENSIEI PENTRU MUNCA DEPUSA SI LIMITA DE VARSTA Cod pensie N10 Inscriere noua x Cod asigurat Modificare A. Urmare a examinarii actelor din dosarul de pensionare inregistrat la numarul ____ din ______ Comisia de pensii, in baza Legii nr. 19/2000 admite cererea de pensionare a solicitantului POPESCU ANA de sex F,nascut(a) la data 18/09/1941,si stabileste urmatoarele drepturi: B. – pensia de asigurari sociale de stat 304 Lei

- indemnizatii reparatorii - D.L.118/1990, L.42/1990, L.189/2000, L.309/2002 0 Lei ----------------------------------------------------------------- Total drepturi: 304 Lei Drepturile au fost stabilite incepind cu data: 26/03/2009 C. Drepturi restante Pensii Buget stat LASS Impozit Total retro Nr.luni D. Plata drepturilor se va face incepand cu data _________,data incetarii calitatii de asigurat, la adresa: E.Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie: Varsta: 67 ani, 6 luni Varsta standard de pensionare: 57 ani, 0 luni Reducerea varstei standard: -datorita conditiilor deosebite si speciale de munca 0 ani, 0 luni -datorita legilor speciale 0 ani, 0 luni -datorita Decretului 118/90 0 ani, 0 luni -datorita LG.42/90 0 ani F. Stagiul de cotizare - Stagiul complet de cotizare : 25 ani 0 luni - Stagiu de cotizare realizat : 15 ani 8 luni 15 zile din care: -sector de stat, din care: -in grupa I (Lg.3/1977) 0 ani 0 luni 0 zile -in grupa II (Lg.3/1977) 0 ani 0 luni 0 zile -conditii speciale 0 ani 0 luni 0 zile -anterior 04.2001 0 ani 0 luni 0 zile -conditii deosebite 0 ani 0 luni 0 zile -conditii normale 15 ani 8 luni 15 zile - sector agicol din care: 0 ani 0 luni 0 zile, -SUPRAPUNERE Sect.STAT+AGRIC. 0 ani 0 luni 0 zile Stram./Dom.obl./Priz/Dep./Priv./Spit.Psih.- legi sp. 0 ani 0 luni 0 zile Supliment de stagiu - Stagiu aferent gr. I si II 0 ani 0 luni - Stagiu aferent D.L.118/1990 0 ani 0 luni 0 zile - Spor aferent D112/65 (CLIMA) 0 ani 0 luni -Stag.asimilat (alte drepturi asig.soc.) 0 ani 0 luni 0 zile -Stagiu asimilat – armata, facult.zi, 0 ani 0 luni 0 zile -Stagiu aferent exilului 0 ani 0 luni 0 zile -Stagiu suplimentar 0 ani 0 luni -Perioade DL.118/90 numai cu indemniz. 0 ani 0 luni 0 zile <=> Dom.oblig 0 ani 0 luni 0 zile <=> Stram. -Perioade Lg.189/2000 (FARA STAGIU): 0 ani 0 luni 0 zile <=>alin. a,b,c 0 ani 0 luni 0 zile <=>alin. d,e G. Puncte realizate: Numar puncte realizate 10.88294 Punctajul mediu anual 0.43532 Valoarea punctului de pensie: 697.50 Decizia de pensionare poate fi contestata in termen de 45 de zile de la comunicare. Director, Verificat, Intocmit,

143

Page 144: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

B.DECIZIA MEDICALA ASUPRA CAPACITATII DE MUNCA ┌─────────────────┐┌────────────────┐ C.N.P.A.S. - C.J.P. BIHOR │ Dosar medical ││ │ Cabinetului de expertiza │ Cab. Nr. ││ │ si recuperare a capacitaii de munca │ Dosar de pensie ││ │ │ Nr. ││ │ └─────────────────┘└────────────────┘ CNP ______________

DECIZIE ASUPRA CAPACITATII DE MUNCA Nr. din _________ privind pe

Dl/Dna POPESCU ANA nascut(a) la data de 29.12.1962 domiciliat in loc. Str. Nr. jud.BIHOR, incadrat in munca:

Cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca al judetului Bihor, in baza actelor din dosarul medical a constatat:

1. Diagnostic clinic: 2. Diagnostic functional:

3. Capacitate de munca: PIERDUTA PARTIAL -FARA INSOTITOR

┌─────────────┐ ┌───────────────┐ ┌────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────────┐ │ Grad de inv.│ │ Se incadreaza │ │ Cauza │ │ Data ivirii │ │ Termen de │ │ avut la rev.│ │in grad de inv.│ │ │ │invaliditatii│ │ revizuire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ CAZ NOU │ │ 3 │ │ BO │ │ 03.03.2009 │ │ 01.03.2010 │ └─────────────┘ └───────────────┘ └────────┘ └─────────────┘ └──────────────┘ 4. Plan de recuperare:

- Tratament conform Rp.

- Evitarea eforturilor fizice mari

- Regim alimentar igieno-dietetic

- Control medical de specialitate

- Tratament balnear profil SISTEM NERVOS CENTRAL SAU VEGETATIV

5.La urmatoarea revizuirea se vor prezenta :

- copie dupa buletin /carte de identitate

- ultimele cupoane de pensie

- decizia medicala

- examen de specialitate

6.Aveti dret la limita de varsta la

Medic expert al asigurarilor sociale

144

Page 145: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

C. DECIZIA PENSIE DE INVALIDITATE CASA JUDETEANA DE PENSII BIHOR DECIZIA Nr. din / PRIVIND ACORDAREA PENSIEI DE INVALIDITATE Cod pensie N22 Inscriere noua x Cod asigurat Modificare A. Urmare a examinarii actelor din dosarul de pensionare inregistrat la numarul din Comisia de pensii, in baza Legii nr. 19/2000 admite cererea de pensionare a solicitantului POPESCU ANA de sex F,nascut(a) la data 29/12/1962,si stabileste urmatoarele drepturi: B. - o pensie de asigurari sociale de 742 Lei ----------------------------------------------------------------- Total drepturi: 742 Lei Drepturile au fost stabilite incepind cu data: 05/03/2009 C. Drepturi restante Pensii Buget stat LASS Impozit Total retro Nr.luni D. Plata drepturilor se va face incepind cu data: la adresa: Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Of.post. Cod OASP 051 E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie: -------------------------------------------------------- Data ivirii invaliditatii: 03/03/2009 BOALA OBISNUITA Varsta la data ivirii invaliditatii: 46 ani, 2 luni, 4 zile Varsta standard de pensionare 60 ani, 0 luni Reducerea varstei standard: -datorita conditiilor deosebite si speciale de munca 0 ani, 0 luni -datorita Decretului 118/90 0 ani, 0 luni F. Stagiul realizat - Stagiul complet de cotizare 30 ani 0 luni - Total stagiu de cotizare realizat 28 ani 3 luni 23 zile din care: -sector de stat 0 ani 0 luni 0 zile din care: -in grupa I (Lg.3/1977) 0 ani 0 luni 0 zile -in grupa II (Lg.3/1977) 0 ani 0 luni 0 zile -conditii speciale 0 ani 0 luni 0 zile -anterior 04.2001 0 ani 0 luni 0 zile -conditii deosebite 0 ani 0 luni 0 zile -conditii normale 27 ani 11 luni 2 zile - sector agicol 0 ani 0 luni 0 zile, din care: -SUPRAPUNERE Sect.STAT+AGRIC. 0 ani 0 luni 0 zile -SUPRAPUNERE SIST.NEINT.+AGRIC. 0 ani 0 luni 0 zile - D.L. 118/1990 <=> stram./dom.obl. 0 ani 0 luni 0 zile <=> Priz/Dep./Priv./Psih 0 ani 0 luni 0 zile - Stagiu aferent gr. I si II 0 ani 0 luni - Stagiu aferent D.L.118/1990 0 ani 0 luni - Spor aferent D112/65 (CLIMA) 0 ani 0 luni - Stag.asimilat alte dr. asig.soc. 0 ani 4 luni 21 zile -Stagiu asimilat 0 ani 0 luni 0 zile -Per.DL118/90 numai cu indemniz. -Dom.oblig 0 ani 0 luni 0 zile <=> Stram. 0 ani 0 luni 0 zile -Stagiul de cotizare necesar 18 ani -Perioade Lg.189/2000 (FARA STAGIU): 0 ani 0 luni 0 zile <=>alin. a,b,c 0 ani 0 luni 0 zile <=>alin. d,e -Stagiul potential 1 ani 8 luni 7 zile G. Puncte realizate (Cu S.V. in perioada 03.1970-03.1992) Total puncte 31.90964 Punctajul mediu 1.06365 Valoarea punctului de pensie: 697.50 Decizia de pensionare poate fi contestata in termen de 45 de zile de la comunicare. Director, Verificat, Intocmit,

145

Page 146: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

D. DECIZIA PENSIA ANTICIPATA PARTIALA CASA JUDETEANA DE PENSII BIHOR DECIZIA Nr. din / / PRIVIND ACORDAREA PENSIEI ANTICIPATA PARTIALA (Cod pensie P10) Cod asigurat A. Urmare a examinarii actelor din dosarul de pensionare inregistrat la numarul din Comisia de pensii, in baza Legii nr. 19/2000 admite cererea de pensionare a solicitantului Maria Marinescu de sex M,nascut(a) la data 26/09/1952,si stabileste urmatoarele drepturi: B. - o pensie de asigurari sociale de 649 Lei ----------------------------------------------------------------- Total drepturi: 649 Lei Drepturile au fost stabilite incepind cu data: 01/03/2009 C. Drepturi restante Pensii Buget stat LASS Impozit Total retro Nr.luni D. Plata drepturilor se va face incepand cu data incetarii calitatii de asigurat, la adresa: E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie: Varsta la data pensionarii 56 ani, 5 luni Varsta standard de pensionare 59 ani, 2 luni Reducerea varstei standard: -datorita conditiilor deosebite si speciale 0 ani, 0 luni -datorita legilor speciale 0 ani, 0 luni -datorita Decretului 118/90 0 ani, 0 luni -datorita LG.42/90 0 ani -datorita vechimii de peste 25 ani in invatamant 0 ani Numarul lunilor de anticipare 33 Nr. luni pt. care se aplica diminuarea 33 => DIMINUAREA = 3.30% F. Stagiul realizat - Stagiul complet de cotizare 28 ani 4 luni - Total stagiu de cotizare realizat 37 ani 0 luni 28 zile din care: -sector de stat 37 ani 0 luni 28 zile din care: -in grupa I (Lg.3/1977) 0 ani 0 luni 0 zile -in grupa II (Lg.3/1977) 0 ani 0 luni 0 zile -conditii speciale 0 ani 0 luni 0 zile -anterior 04.2001 0 ani 0 luni 0 zile -conditii deosebite 0 ani 0 luni 0 zile -conditii normale 37 ani 0 luni 13 zile - sector agicol 0 ani 0 luni 0 zile, din care: -SUPRAPUNERE Sect.STAT+AGRIC. 0 ani 0 luni 0 zile -SUPRAPUNERE SIST.NEINT.+AGRIC. 0 ani 0 luni 0 zile - D.L. 118/1990 0 ani 0 luni 0 zile <=> stram./dom.obl. 0 ani 0 luni 0 zile <=> Priz/Dep./Priv./Psih - Stagiu aferent gr. I si II 0 ani 0 luni - Stagiu aferent D.L.118/1990 0 ani 0 luni - Spor aferent D112/65 (CLIMA) 0 ani 0 luni - Stag.asimilat (alte drepturi asig.soc.) 0 ani 0 luni 15 zile -Stagiu asimilat 0 ani 0 luni 0 zile -Stagiu realizat peste stagiul complet 8 ani 8 luni 28 zile G. Puncte realizate (Cu S.V. in perioada 03.1970-03.1992) Total puncte 27.28875 Punctajul mediu 0.96313 Valoarea punctului de pensie: 697,50 Procentul de diminuare 0.10%/(luna de anticipare) Cuantumul pensiei nediminuate 672 Lei Valoarea diminuarii 23 Lei ------------------ Cuantumul pensiei diminuate 649 Lei (inainte de indexare) Decizia de pensionare poate fi contestata in termen de 45 de zile de la comunicare.

146

Page 147: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

E. DECIZIA PENSIE DE URMAS CASA JUDETEANA DE PENSII BIHOR

DECIZIA Nr. din / / PRIVIND ACORDAREA PENSIEI DE URMAS Cod pensie N31 Inscriere noua x Cod asigurat Modificare

A. Urmare a examinarii actelor din dosarul de pensionare inregistrat la numarul ____ din ________ Comisia de pensii, in baza Legii nr. 19/2000 se admite cererea de pensionare a solicitantului POPESCU ALIN de sex M,nascut(a) la data 08.05.1978, in calitate de FIU Venit realizat 0 lei; Sal. mediu brut pe ec. 1693 lei (pt.01/02/2009) (cunoscut la data 08/04/2009) B. Se stabilesc urmatoarele drepturi: - o pensie de asigurari sociale de 740 Lei - contrib. asig. de sanatate 0 Lei - indemnizatie D.L.118/1990 0 Lei - indemnizatie L.42/1990 0 Lei - indemnizatie L.189/2000 0 Lei (Titular:0 a 0 l 0 z) - indemnizatie L.309/2002 0 Lei ----------------------------------------------------------------- Drepturi: 740 Lei Drepturile initiale au fost stabilite incepind cu data: 01/02/2009 cu un procent de 50.00% din drepturile sustinatorului C. Drepturi restante Pensii Buget stat LASS Impozit Total retro Nr.luni D. Plata drepturilor se va face incepind cu data / / ,la adresa: Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Of.post. Cod OASP 051 E. SUSTINATOR (TATA ) Numele si prenumele POPESCU DAN Data decesului 19.01.2009 Cauza decesului BOALA OBISNUITA Durata casatoriei 0 ani 0 luni Pensia sustinator lei Punctaj sustinator 2.12115 Sustinator stabilit din PENSIONAR (LV sau GRAD I) Valoarea punctului de pensie 697.50 lei ---------------------------------------------------------------------------- F. URMASII Gr. Data Numele si pren. CNP Calit. Data nast inv scadenta Pensia LASS ---------------------------------------------------------------------------- POPESCU ALIN FIU 08.05.1978 1 740 ---------------------------------------------------------------------------- Conform art.87 din Legea nr.19/2000, decizia de pensionare poate fi contestata in termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta judecatoreasca competenta, Tribunalul Bihor.

Director, Verificat, Intocmit,

Pensionarii urmasi nu au dreptul, cu exceptia vaduvelor de razboi, sa li se plateasca pensia pe timpul cat realizeaza venituri mai mari de 1/4 din salariul mediu brut pe economie dintr-o activitate profesionala.

In cazul copiilor urmasi, care au depasit varsta de 16 ani, dar nu continua studiile, trebuie sa se depuna in termen de 15 zile de la data inceperii anului scolar,dovada ca sunt in continuare de studii.

Nedepunerea dovezii atrage suspendarea platii pensiei.

147

Page 148: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

F.DECIZIE PENTRU ACORDAREA PENSIEI DE SERVICIU CASA JUDETEANA DE PENSII BIHOR

DECIZIA Nr. din privind acordarea pensiei de serviciu in baza art.82 alin.2 din Legea 303/2004

Cod pensie M10/M

Inscriere noua x Modificare

A. Urmare a examinarii actelor din dosarul de pensionare inreg. la numarul din , in baza Legii nr. 303/2004, republicata se admite / se respinge cererea de pensionare a solicitantului DUMESCU ION cod personal de asigurari sociale __________ de sex M, nascut la data 12/06/1954 si se stabilesc urmatoarele drepturi:

B. - o pensie de serviciu de 8500 Lei

Drepturile au fost stabilite incepand cu data: 01/06/2008

C. Drepturi restante

───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ Pensie │ Buget stat │ Impozit │ Total retro │ Nr.luni │ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D. Plata drepturilor se va face incepand cu data 23/10/2008 , la adresa: __________ Str. Nr.____ Bl. Sc. Et. Ap. Of.post. Cod OASP 051

E. Date care au condus la stabilirea drepturilor de pensie de serviciu: --------------------------------------------------------------------

Vechimea in functia de judecator sau procuror 28 ani Media veniturilor brute realizate in ultima luna de activitate pe baza careia se stabileste pensia de serviciu 10402 lei.

Motivare: ---------------------------------------------------------------------------- Pensia de serviciu se suporta integral din bugetul de stat.

Conform art.87 din Legea nr.19/2000, decizia de pensionare poate fi Contestata in termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta judecatoreasca competenta, Tribunalul Bihor.

Decizia de pensionare necontestata in termen este definitiva.

Director, Verificat, Intocmit,

148

Page 149: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

G. Decizie privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară

Instituţia emitentă CASA JUDETANA DE PENSII BIHORAdresa ADRESA: STRADA DUNAREA NR.6, ORADEA, JUDETUL BIHOR; Sigla statului instituţiei de instrumentareŞi ale instituţiilor în cauză(DE/RO)

Decizie privind acordarea unor drepturi de pensie comunitarăNr. ……… Pensie pentru limită de vârstă

In conformitate cu prevederile Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 si nr. 574/72 si ale Legii nr. 19/2000 , in baza cererii depuse , inregistrata la numarul--- din data 05.11.2007

Ca urmare a examinarii actelor, datelor si elementelor din documentatia de pensionare depusa si in functie de acestea

Potrivit competentelor , materiala si teritoriala , stabilite prin lege ,In temeiul prevederilor art. 48 al Regulamentului (CEE) nr. 574/72 si al

prevederilor art. 86 din Legea nr. 19/2000 Casa de Pensii a CASA JUDETANA DE PENSII BIHORADMITE cererea de pensionare privind pe dl/dna Popescu Maria de sex feminin

născut/ă la data de 21.08.1944 avand cod personal de 2440821001111 şi acordă, începând de la data de 31.08.2007, pensie pentru limită de vârstă1. Informatii privind solicitantul:Nume de familie : POPESCU .Numele la nastere : VULTUR Prenumele : MARIA, data nasterii : 21.08.1944, Cod Numeric Personal/Număr de identificare : 2440821001111Domiciliul: AM KREHBERG 24 A, 67659 KAISERSLAUTERN, DEUTSCHLAND2. Informatii privind pensia nationala:

Stagiul total realizat in Romania : 10 ani 7 luni 19 zileStagiul complet de cotizare prevazut de lege: 25 aniPunctaj mediu anual : 0.52683Valoarea punctului de pensie: 396.2Cuantum pensie nationala: 209

3. Informatii privind pensia comunitara:

-Stagiul total realizat (în România şi în celelalte state membre implicate), aşa cum acestea au fost comunicate de instituţia competentă din alt stat membru:

Nr. Crt. Tara : Stagiul total realizat :1. GERMANIA 4 ani 4 luni 0 zile2. ROMANIA 10 ani 7 luni 19 zile

- Stagiul complet de cotizare prevazut de lege : 25 ani

149

Page 150: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

- Punctajul mediu anual al pensiei teoretice : 0.69348- Punctajul mediu anual al pensiei comunitare : 0.49273- Valoarea punctului de pensie : 396.2- Cuantum pensie comunitara : 196

4. Pensie acordata:Pensia mai avantajoasa este : nationalaPunctajul mediu anual al pensiei : 0.52683Valoarea punctului de pensie : 396.2Cuantum pensie : 209Alte drepturi:

5. Data deschiderii drepturilor : 31.08.2007

6.Plata drepturilor se va face incepand cu data de : 31.08.2007

.Numele beneficiarului asa cum este inregistrat la banca:

.Denumirea bancii: Adresa bancii:.Cod de identificare bancară (BIC/SWIFT):.Numar de cont bancar international(IBAN):

7. În conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 19/2000, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă.

8. Potrivit prevederilor art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia necontestată în termen este definitivă.

DIRECTOR EXECUTIV, VERIFICAT, ÎNTOCMIT,

150

Page 151: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

H. Decizia privind incetarea platii pensiei

Casa Judeteana de Pensii Bihor

DECIZIA nr. ______/________privind incetarea platii pensiei

CNP: _________________

Urmare examinarii actelor din dosarul de pensie al _______________________domiciliat in orasul/comuna _________________, str. __________________________,precum si avand in vedere decizia medicala nr. ___/___, din care rezulta ca ati fost gasit cu capacitatea de munca redobandita.

Decizia nr. __________ se anuleaza incepand cu data de 01.01.2009.In conformitate cu prevederule art. 91 alin. 1 lit. B din L.19/2000, inceteaza plata

pensiei incepand cu data de 01.01.2009.

Director, Insp. verif., Intocmit,

I. Dispozitie pentru suspendarea/incetarea platii pensiei

Casa Judeteana de Pensii Bihor

DISPOZITIA nr. ______/________pentru suspendarea/incetarea platii pensiei

CNP: _________________ Dosar ______________

Avand in vedere ca fiica Popescu Maria nu face dovada continuarii studiilor in anul scolar 2008 – 2009, in conformitate cu prevederile art. 92, alin. 1, lit. E, din Legea nr. 19/2000 se suspenda plata pensiei d-lui/d-nei Popescu Ion incepand cu data de 01.01.2009.

Director, Insp. verif., Intocmit,

151

Page 152: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

J. Decizia infiintare debit

Casa Judeteana de Pensii Bihor

DECIZIA nr. ______/________Infiintare debit

CNP: _________________

Urmare examinarii actelor din dosarul de pensie al _______________________domiciliat in orasul/comuna _________________, str. __________________________,

Avand in vedere referatul ________ din care rezulta faptul ca in luna septembrie 2008, fiul , Popescu Daniel a beneficiat de pensie de urmas, de asemenea a realizat si venituri dintr-o activitate profesionala, mai mari decat o patrime din salariul mediu brut lunar, contrar prevederilor art. 94 alin. 2 din Legea 19/2000, pensia incasata in mod necuvenit constituie debit si se imputa - recupereaza conform prezentei.

Motivare: in conformitate cu dispozitiile art. 187 din Legea nr. 19/2000 se dispune recuperarea sumei de 123 lei, reprezentand pensie platita fara temei pe perioada 01.09.2008-30.09.2008.

Prezenta decizie constituie titlu executoriu.Conform art. 87 din Legea 19/2000, decizia de pensie poate fi contestata in

termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta judecatoreasca competenta.

Director, Insp. verif., Intocmit,

152

Page 153: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

CONTRACT-CADRUprivind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări

sociale de sănătate pentru anul …..

Dispoziţii generale

Furnizorii şi casele de asigurări de sănătate, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, aflaţi în relaţie contractuală, au obligaţia să respecte prevederile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare, elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Nerespectarea obligaţiilor contractuale de către părţi conduce la aplicarea măsurilor prevăzute în contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate.

Modelele de contract pentru furnizarea de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale în ambulatoriu sunt prevăzute în norme.

Utilizarea modelelor de contract este obligatoriu si in care pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părţile contractante.

Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, contractate.

Litigiile dintre furnizori şi casele de asigurări de sănătate se soluţionează de către Comisia de arbitraj care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, sau de către instanţele de judecatoresti.

Organizarea şi efectuarea controlului furnizării serviciilor medicale, medicamentelor şi a unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale acordate asiguraţilor în ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate. La efectuarea controlului pot participa şi reprezentanţi ai Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, Colegiului Farmaciştilor din România şi ai Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.

Controlul calităţii serviciilor medicale acordate asiguraţilor de către furnizori se organizează pe baza criteriilor de calitate elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Controlul privind respectarea obligaţiilor contractuale ale furnizorilor se organizează şi se efectuează de către casele de asigurări de sănătate cu care aceştia se află în relaţii contractuale.

153

Page 154: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi de dispozitive medicale în ambulatoriu au obligaţia să întocmească evidenţe distincte ale pacienţilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr. 1.408/1971, precum şi din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.

Furnizorii au obligaţia să raporteze lunar caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale serviciile medicale acordate pentru aceste persoane.

Dispoziţii Generale şi Condiţii Specificepentru Furnizorii de Servicii Medicale

În vederea intrării în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de legalitate:

- să fie organizaţi în una din structurile aprobate;- să fie autorizaţi şi evaluaţi.

Documentele necesare încheierii contractului de furnizare de servicii medicale

Contractul de furnizare de servicii medicale dintre furnizorul de servicii medicale şi casa de asigurări de sănătate se încheie de către reprezentantul legal, pe baza următoarelor documente:

- certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale; - autorizaţia sanitară de funcţionare; - contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancă;

- codul unic de înregistrare sau codul numeric personal; - dovada de evaluare a furnizorului;- dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru furnizor,

cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat;- dovada plăţii contribuţiei la Fond .

Obligaţiile şi drepturile generale ale furnizorilor de servicii medicale, precum şi obligaţiile caselor de asigurări de sănătate

În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii

medicale au următoarele obligaţii:- să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate;- să informeze asiguraţii cu privire la obligaţiile furnizorului;- să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la

asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;

154

Page 155: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

- să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale;

- să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală;

- să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi a furnizorului;

- să respecte programul de lucru, pe care să îl afişeze la loc vizibil; - să utilizeze formularul de prescripţie medicală pentru medicamente ;- să recomande investigaţii paraclinice în concordanţă cu diagnosticul ;- să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală,

ori de câte ori se solicită;- să acorde servicii medicale asiguraţilor fără nici o discriminare, folosind formele

cele mai eficiente de tratament;- să utilizeze sistemul informatic unic integrat,etc.

În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii

medicale au următoarele drepturi:- să primească contravaloarea serviciilor contractate, realizate şi raportate;- să fie informaţi de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condiţiile de

contractare a serviciilor medicale suportate din Fond ;- să încaseze contravaloarea serviciilor medicale care nu se decontează de casele

de asigurări de sănătate din Fond, cat si partea de contribuţie personală a asiguratului pentru unele servicii, precum şi coplata stabilită conform prevederilor legale în vigoare;

- să negocieze, în calitate de parte contractantă.

În relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale, casele de asigurări de sănătate au următoarele obligaţii: - să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi;

- să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate;

- să informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiţiile de contractare şi la negocierea clauzelor contractuale;

- să încaseze de la furnizorii care au acordat servicii medicale din pachetul de servicii medicale de bază persoanelor care nu îndeplineau calitatea de asigurat contravaloarea acestor servicii.

155

Page 156: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Condiţii de reziliere, încetare şi suspendare a contractelor de furnizare de servicii medicale.

Asistenţa medicală primară

Asistenţa medicală primară se asigură de către medicii de familie prin cabinete medicale organizate, inclusiv cabinete medicale care funcţionează în structura sau în coordonarea unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, ca furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală primară, autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

La contractare, furnizorul prezintă lista cuprinzând asiguraţii şi persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, înscrise la medicul de familie titular, în cazul cabinetelor medicale individuale, şi listele cuprinzând asiguraţii şi persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, înscrise la fiecare medic de familie pentru care reprezentantul legal încheie contract de furnizare de servicii medicale, în cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale.

Furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară acordă servicii medicale în cadrul programului de lucru stabilit de către aceştia.

Modalităţile de decontare a furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară sunt: - tarif pe persoană asigurată - per capita; - tarif pe serviciu medical pentru asiguraţi şi persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale şi ale pachetului facultativ de servicii medicale.

In situatia decontarii prin tarif pe persoană asigurată-per capita- suma cuvenită se stabileşte în raport cu numărul de puncte calculat în funcţie de numărul asiguraţilor înscrişi pe lista proprie - conform structurii pe grupe de vârstă, ajustat în condiţiile prevăzute prin norme. Numărul de puncte aferent fiecărei grupe de vârstă se ajusteaza în funcţie de gradul profesional al medicului de familie şi de condiţiile în care se desfăşoară activitatea. Valoarea prestatiei se stabileste in functie de numărul de puncte realizate si valoarea unui punct de prestatii, stabilit prin norme.

Numărul de puncte acordate pe durata unui an pentru fiecare asigurat corespunde asigurării de către furnizorul de servicii medicale a unor servicii medicale profilactice, curative, de urgenţă şi a unor activităţi de suport.

Criteriile de încadrare a cabinetelor medicale în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Serviciile medicale care se asigură prin plata per capita şi condiţiile în care acestea se acordă se stabilesc prin norme. Valoarea definitivă a punctului este unică pe ţară şi se calculează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială.

156

Page 157: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

In situatia decontarii prin tarif pe serviciu medical, stabilit în funcţie de numărul de servicii medicale şi de valoarea unui punct.

Numărul de puncte aferent fiecărui serviciu medical, modalitatea de calcul al valorii definitive pentru un punct şi nivelul valorii minime garantate pentru un punct se stabilesc prin norme. Valoarea definitivă a unui punct este unică pe ţară şi se calculează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială.

Pentru categoriile de persoane prevăzute în legi speciale, care beneficiază de asistenţă medicală gratuită suportată din Fond, în condiţiile stabilite de reglementările legale în vigoare, casele de asigurări de sănătate decontează integral suma aferentă serviciilor medicale furnizate prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, care cuprinde atât contravaloarea serviciilor medicale acordate oricărui asigurat, cât şi suma aferentă contribuţiei personale prevăzute la unele servicii medicale ca obligaţie de plată pentru asigurat.

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice, asistenţa medicală stomatologică şi asistenţa medicală ambulatorie de

recuperare-reabilitare a sănătăţii

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate se asigură de medici de specialitate, medici dentişti şi dentişti, împreună cu alt personal de specialitate medico-sanitar şi cu personalul sanitar din serviciile conexe actului medical, şi se acordă prin:

- cabinete medicale;- unităţi sanitare ambulatorii de specialitate, autorizate şi evaluate ;- ambulatorii de specialitate şi ambulatorii integrate din structura spitalelor

autorizate şi evaluate;- societăţi de turism balnear şi de recuperare;- laboratoare medicale de radiologie şi imagistică medicală, de analize medicale,

explorări funcţionale, autorizate şi evaluate;- centre de diagnostic şi tratament autorizate şi evaluate.

Furnizorii de servicii medicale de specialitate încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru specialităţile clinice, în baza specialităţilor confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

Decontarea serviciilor medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate

Modalitatea de plată a furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate este tariful pe serviciu medical, exprimat în puncte sau in lei.

157

Page 158: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi

Asistenţa medicală spitalicească se acordă în unităţi sanitare cu paturi.Casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu spitalele autorizate şi

evaluate, numai pentru secţiile care au încadrarea cu personal medical de specialitate şi dotarea tehnică necesară acordării serviciilor medicale contractate în conformitate cu actele normative elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice.

Servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar

Asistenţa medicală de urgenţă şi transportul sanitar se acordă şi se efectuează de unităţi medicale specializate, autorizate şi evaluate. Modalităţile de contractare de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale de urgenţă şi transport sanitar se stabilesc prin norme.

Îngrijiri medicale la domiciliu

Îngrijirile medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, persoane fizice sau juridice, autorizate şi evaluate în condiţiile legii, alţii decât medicii de familie şi spitalele, care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu.

Modalitatea de decontare a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu prestate de furnizori este tariful pe serviciu medical.

Tarifele aferente serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi condiţiile acordării acestora se stabilesc prin norme.

Asistenţa medicală de recuperare-reabilitare a sănătăţii în unităţi sanitare cu paturi

Asistenţa medicală de recuperare-reabilitare se asigură în unităţi medicale de specialitate, autorizate şi evaluate conform legii sănătăţii.

Modalitatea de decontare a serviciilor în asistenţa medicală de recuperare-reabilitare are la baza tariful pe zi de spitalizare, stabilit pe baza unor indicatori specifici prevăzuţi în norme pentru serviciile medicale acordate în spitalele de recuperare.

Acordarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, precum şi a unor materiale sanitare specifice in cazul bolnavilor incluşi

în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ.Medicamentele cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu,

precum şi unele materiale sanitare specifice se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ.

158

Page 159: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Medicamentele se asigură prin farmaciile autorizate si evaluate, avand la baza contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate. Lista cuprinzând DCI (denumirea comerciala internationala) ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii pe bază de prescripţie medicală în tratamentul ambulatoriu se elaborează anual de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Farmaciştilor din România şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Decontarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, precum şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ se realizeaza astfel:

Suma maximă care se suportă de catre casele de asigurări de sănătate din Fond, pentru fiecare medicament corespunzător DCI-ului din listă, este cea corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor asupra preţului de referinţă pentru DCI-urile cuprinse în sublistele A, B şi C, respectiv preţul de decontare pentru medicamentele şi materialele sanitare cuprinse în lista aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublista A este de 90% din preţul de referinţă, al celor din sublista B este de 50% din preţul de referinţă, iar al celor din sublista C este de 100% din preţul de referinţă.

Preţul de referinţă reprezintă preţul cel mai mic corespunzător unităţii terapeutice aferente aceleiaşi forme farmaceutice din cadrul DCI şi pentru fiecare concentraţie.

Decontarea dispozitivelor medicale

Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din Fond pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical este preţul de referinţă ori, după caz, suma de închiriere.

Drepturile şi obligaţiile furnizorilor de medicamente, precum şi obligaţiile caselor de asigurări de sănătate.

Dispoziţii finale. Furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a respecta ghidurile şi protocoalele de practică medicală elaborate.

159

Page 160: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

CERTIFICAT DE CONCEDIU MEDICAL

    FORMULAR CU REGIM SPECIAL     ┌──────────────────────────┐┌───────────────────────┐┌───────────────────────┐┌─────────────────────────────┐ │ VIZA PLĂTITORULUI ││ LUAT ÎN EVIDENŢĂ ││Urgenţă medico ││Iniţial |_| │ ├──────────────────────────┤├───────────────────────┤│chirurgicală |_|_|_| ││ │ │Data/Semnătura/Ştampilă ││ Medic de familie ││ ││În continuare |_| │ │ ││ ................. ││Boli infectocontagioase││ │ │ ││ ││din grupa A |_|_| ││Seria certificatului iniţial:│ │Motivul refuzului la plată││Data/Semnătura/Ştampilă││Data/Semnătura/Ştampilă││ |_|_|_|_|_|_|_|_| │ └──────────────────────────┘└───────────────────────┘└───────────────────────┘└─────────────────────────────┘

CERTIFICAT DE CONCEDIU MEDICAL Seria .............. Nr. ..........

Valabil pentru luna |_|_| .................... anul 20 |_|_| pt. Cod indemnizaţie (1-15) |_|_| .................... (În litere) (În litere)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Asigurat în evidenţă la CAS ...................... ││Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││┌─────────────────────┐ │││Domiciliu, reşedinţă:│ Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││└─────────────────────┘ ││Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_| ││Scara |_|_|_|_| Etaj |_|_| Apart. |_|_|_|_| Judeţ/Sector ............................. ││┌─────────────────────────────┐┌─────────────────┐┌─────┐┌─────────────────┐┌─────────────────┐┌──────────────┐┌────┬───────┬──────┐│││Nr. ÎNREG: |_|_|_|_|_| ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │ ││││(RC/FO) ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │ │││└─────────────────────────────┘│ Data acordării ││ Nr. ││ De la ││ Până la ││ Cod ││Acut│Subacut│Cronic│││┌─────────────────────────────┐│ zi/lună/an ││zile ││ zi/lună/an ││ zi/lună/an ││ diagnostic ││ │ │ ││││Ambulator/internat în spital ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │ ││││secţia ..................... ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │ │││└─────────────────────────────┘├──┬──┬──┬──┬──┬──┤├──┬──┤├──┬──┬──┬──┬──┬──┤├──┬──┬──┬──┬──┬──┤├──┬──┬──┬──┬──┤├────┼───────┼──────┤││┌─────────────────────────────┐├──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──┼──┤├──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──┼──┼──┼──┼──┤├────┼───────┼──────┤│││Concediu medical la externare│└──┴──┴──┴──┴──┴──┘└──┴──┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┘└──┴──┴──┴──┴──┴──┘└──┴──┴──┴──┴──┘└────┴───────┴──────┘││└─────────────────────────────┘ Z Z L L A A Z Z L L A A Z Z L L A A ││ ││ Unitate sanitară emitentă: Nr. convenţie .................... cu C.A.S. ................ ││ ││ Ştampila Unităţii: Medic/Semnătură/Parafă Medic Şef Secţie/Semnătură/Parafă ││ .................. ┌──────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ ││ │ │ │ │ ││ └──────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ ││CUI (cod unic de înregistrare) Cod parafă Cod parafă ││ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

160

Page 161: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│PLĂTITOR: ........................ Sediul: ........................ C.U.I. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││Număr angajaţi: ││|_|_|_|_|_|_| ││┌────────────┐ │││Tip asigurat│ Salariat |_| Funcţionar public: |_| Autoritatea electivă, executivă, legislativă, |_| Şomer |_| ││└────────────┘ judecătorească; Membru cooperator ││ ││Asigurat cu declaraţie de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii |_| Asigurat cu contract de asigurare pentru |_| ││ accidente de muncă şi boli profesionale ││ ││Procent plată: 75% |_| 80% |_| 85% |_| 100% |_| Prevenire |_| ││ ││ Baza de calcul a indemnizaţiei Zile bază Media zilnică a bazei de calcul a Cuantumul indemnizaţiei de ││de asigurări sociale de sănătate de calcul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate asigurări sociale de sănătate ││ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| ││ ││ Indemnizaţie suportată Indemnizaţie suportată din bugetul FNUASS Indemnizaţie suportată din fondul de asigurare ││ de către angajator pentru concedii şi indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale ││ ││Zile Lei Zile Lei Zile Lei ││|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────┐│ Avizul medicului expert │ │Aviz Casă Teritorială de Pensii││Aviz Direcţia de Sănătate Publică││ Aviz concediu de risc maternal ││ Nr: |_|_|_|_|_|_| │ │ ││ (pentru boală profesională) ││ Medic medicina ││ Data: |_|_|_|_|_|_| │ │ Data: |_|_|_|_|_|_| ││ |_|_|_|_|_|_| ││ muncii/Semnătură-Parafă ││ Z Z L L A A │ │ Z Z L L A A ││ Z Z L L A A ││┌───────────────────────────────┐││Nume şi prenume medic expert│ │ ││ │││ │││ al asigurărilor sociale │ │ Semnătura şi ştampila ││ Semnătura şi ştampila ││└───────────────────────────────┘││............................│ │ ││ ││ ││Cod |_|_|_|_|_|_| │ │ ││ ││ Cod parafă |_|_|_|_|_|_| ││parafă │ │ ............................. ││ ............................... ││ │└────────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘└─────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────┘

Semnătura de primire asigurat ..................... Data primirii .....................

161

Page 162: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

    COD DE INDEMNIZAŢIE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE    

01 Boală obişnuită ...... 75%02*) Accident în timpul deplasării la/de la locul de muncă ...... 100%/80%03*) Accident de muncă ...... 100%/80%04*) Boală profesională ...... 100%/80%05 Boală infectocontagioasă din grupa A ...... 100%06 Urgenţă medico-chirurgicală ...... 100%07 Carantină ...... 75%08 Sarcină şi lăuzie ...... 85%09 Îngrijire copil bolnav în vârstă de până la 7 ani sau copil cu handicap pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani ...... 85%10 Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru ...... Fără a depăşi 25% din baza de calcul11 Trecerea temporară în altă muncă ...... Fără a depăşi 25% din baza de calcul12 Tuberculoza ...... 100%13 Boală cardiovasculară ...... 75%14 Neoplazii, SIDA ...... 100%15 Risc maternal ...... 75%────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

   - Plătitorul se obligă să respecte confidenţialitatea diagnosticului    - Persoana asigurată sau reprezentantul legal sau mandatarul desemnat prin procură se obligă să anunţe plătitorul despre acordarea concediului medical şi să depună certificatul de concediu medical până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul medical    - Calculul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate se efectuează conform normelor legale în vigoare    - Pentru codurile de indemnizaţie 02, 03, 04, 10 confirmate prin Avizul casei teritoriale de pensii sau Avizul direcţiei de sănătate publică, precum şi pentru codul de indemnizaţie 11 certificatele se depun la casele teritoriale de pensii    

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│OBSERVAŢII: ││ ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

162

Page 163: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Instructiuni privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical

Acordarea certificatului de concediu medical se face pe formularul cu regim

special de către medicul cu autorizaţie de liberă practică care a încheiat o convenţie cu casele de asigurări de sănătate şi are în îngrijire bolnavul, denumit medic curant.

Perioadele de timp pentru care se pot acorda certificate de concediu medical sunt reglementate, de pilda OUG nr. 158/2005.

Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical pe baza cărora au fost înregistrate indemnizaţiile în "Declaraţia privind obligaţiile de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii" se depune lunar la casa de asigurări de sănătate.

Exemplarul 1 rămâne la angajator şi va fi vizat de medic.Înregistrarea certificatelor de concediu medical eliberate asiguraţilor se va face în

documentele medicale primare, pentru fiecare certificat de concediu medical în parte, după cum urmează:

- pentru medicii de familie care vizează certificatul de concediu medical eliberat de către alt medic, se consemnează în Registrul de consultaţii la rubrica "Tratamente", precum şi în fişa pacientului: seria şi numărul certificatului de concediu medical vizat şi codul de diagnostic;

- la externarea pacientului din spital, se notează seria şi numărul certificatului de concediu medical în epicriză şi în scrisoarea medicală.

Eliberarea certificatului de concediu medical se va face pe baza adeverinţei de la plătitor, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor, prevăzute în lista aprobată prin hotărâre a Guvernului.

Plătitorul va menţiona în adeverinţă, în mod obligatoriu, numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni.

   Modul de completare a certificatelor de concediu medical

A. Completarea rubricilor de către medicul curantIn cazul în care certificatul de concediu medical a fost eliberat de către un alt

medic din ambulatoriul de specialitate sau din spital, medicul de familie va nota în fişa pacientului şi în Registrul de consultaţii seria şi numărul certificatului vizat .

Urgenţe medico-chirurgicale/Boli infectocontagioase din grupa A: medicii care eliberează certificate de concediu medical vor semna şi vor aplica parafa numai pentru bolile şi urgenţele medico-chirurgicale şi vor completa numărul corespunzător din lista de urgenţe medico-chirurgicale şi boli infecto-contagioase din grupa A.

Iniţial/În continuare: se va indica de către medicul care eliberează certificatul de concediu medical dacă acesta este "Iniţial" sau "În continuare", bifându-se cu "X" căsuţa

163

Page 164: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

corespunzătoare, după caz. Prin certificat de concediu medical iniţial se înţelege orice certificat de concediu medical care nu prelungeşte un concediu medical anterior sau orice certificat de concediu medical care prelungeşte un concediu medical anterior neîntrerupt pentru afecţiuni diferite. Prin certificat de concediu medical în continuare se înţelege orice certificat care prelungeşte un concediu medical anterior neîntrerupt pentru aceeaşi afecţiune.

Pentru înscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificaţia internaţională a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS (CIM - 10) - Lista cu 999 coduri de boală, în caractere numerice .

Pentru codul de diagnostic care a determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va înscrie codul corespunzător al indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate (1-15), în cifre şi litere. Se va înscrie codul bolii care a determinat incapacitatea temporară de muncă, recuperarea capacităţii de muncă, sarcina şi lăuzia sau necesitatea îngrijirii copilului bolnav.

Se completează cu cod 08 - Sarcină şi lăuzie - numai pentru concediul de maternitate de 126 de zile calendaristice,

În cazul codului 10 - Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru -, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica "Avizul medicului expert" numărul şi data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale.

Cod numeric personal: se va înscrie codul numeric personal al asiguratului.Ambulator/internat în spital/secţia: pentru consultaţia acordată în ambulator, se va

bara cu o linie sintagma internat. Pentru internarea în spital, se va bara cu o linie termenul "Ambulator" şi se va menţiona secţia din care a fost externat asiguratul.

Concediu medical la externare: se va înscrie numărul de zile de concediu medical acordat la externarea din spital.

Data acordării (zi/lună/an): se înscrie data (zi/lună/an) la care medicul completează şi eliberează certificatul de concediu medical.

Nr. zile: se va înscrie numărul zilelor calendaristice de concediu medical, care include atât prima, cât şi ultima zi de concediu medical.

De la (zi/lună/an) până la (zi/lună/an): se va înscrie data începerii şi data terminării concediului medical.

B. Completarea rubricilor de către plătitor

Viza plătitorului: semnătura plătitorului privind acceptul la plată a certificatului de concediu medical. În cazul în care se refuză la plată certificatul de concediu medical, se menţionează pe scurt motivul refuzului.

Plătitor: se va înscrie denumirea completă a plătitorului. Plătitor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate este, după caz, angajatorul persoană juridică sau fizică, asimilatul acestuia .

164

Page 165: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Pentru certificatele de concediu medical care poartă codurile de indemnizaţie 02, 03, 04, 10 ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, confirmate prin avizul casei teritoriale de pensii sau prin avizul direcţiei de sănătate publică, precum şi cele care poartă codul de indemnizaţie 11, care se depun direct la casele teritoriale de pensii, plătitorul este casa teritorială de pensii.

Pentru certificatele de concediu medical care poartă codurile de indemnizaţie 02, 03, 04, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale se bifează rubrica "100%".

Număr angajaţi: se va înscrie, după caz, numărul de angajaţi din luna acordării certificatului de concediu medical.

Tip asigurat: se bifează, după caz, situaţia în care se încadrează asiguratul. Pentru categoriile de asiguraţi menţionate la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 se bifează "Asigurat cu declaraţie de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii". Se bifează rubrica "Asigurat cu contract de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" numai în cazul certificatelor de concediu medical care poartă codurile de indemnizaţie 02, 03, 04, 10 ca urmare a unui accident de muncă.

Procent de plată: se bifează rubrica corespunzătoare procentului ce se utilizează, la calculul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate acordate în baza certificatului de concediu medical. Rubrica "Prevenire" se bifează în cazul indemnizaţiei pentru reducerea timpului de muncă cu 1/4 din durata normală sau în cazul indemnizaţiei pentru carantină. În cazul indemnizaţiei pentru carantină se bifează atât rubrica "Prevenire", cât şi rubrica "75%".

Baza de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate: se înscrie media veniturilor (inclusiv cele corespunzătoare perioadelor asimilate stagiului de cotizare) din lunile din care se constituie, baza de calcul.

Zile-baza de calcul: se înscrie numărul de zile efectiv lucrate din perioada luată în considerare la stabilirea bazei de calcul a indemnizaţiilor .

Media zilnică a bazei de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate: se înscrie valoarea ce rezultă din raportul dintre "baza de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate" şi "zile baza de calcul".

Cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate: este produsul dintre "media zilnică a bazei de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate" şi procentele aferente, multiplicat cu numărul de zile lucrătoare de concediu medical.

Indemnizaţie suportată de către angajator/Indemnizaţie suportată din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii/Indemnizaţie suportată din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale: se înscrie numărul de zile lucrătoare, respectiv cuantumul indemnizaţiei, în funcţie de fondul din care se suportă, conform legii, concediul medical.    

C. Completarea casetelor referitoare la avizele pentru situaţii speciale

165

Page 166: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Avizul medicului expert: se va completa de către medicul care eliberează certificatul de concediu medical, care va înscrie numărul şi data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale în cazurile prevăzute de lege.

Avizul casei teritoriale de pensii (pentru accidente de muncă) şi avizul direcţiei de sănătate publică (pentru boli profesionale) se obţin prin grija plătitorului şi confirmă codurile de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate 02, 03, 04 şi 10.

Aviz concediu de risc maternal: cuprinde numele, semnătura şi codul de parafă al medicului de medicina muncii care a participat la evaluarea locului de muncă şi care confirmă riscul maternal.

166

Page 167: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

FAZELE EXECUTARII SILITE

Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. În titlul executoriu se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, reprezentând impozite, taxe, contribuţii precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile legii. Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege.

Somatia

Executarea silita incepe prin comunicarea somatiei. Daca in termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul, se continua masurile de executare silita.

Somatia este insotita de un exemplar al titlului executoriu.Somatia cuprinde numarul dosarului de excutare, suma pentru care se incepe

executarea silita, termenul in care cel somat urmeaza sa plateasca suma prevazuta in titlul executoriu, precum si indicarea consecintelor nerespectarii acesteia.

Poprirea

Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

In cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi în valută, băncile sunt autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în valută, fără consimţământul titularului de cont, la cursul de schimb afişat de acestea pentru ziua respectivă.

Sumele ce reprezintă venituri băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum şi ajutoarele sau indemnizaţiile cu destinaţie specială sunt supuse urmăririi numai în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înfiinţează de către organul de executare printr-o adresă care va fi trimisă prin scrisoare

167

Page 168: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

recomandată, cu dovada de primire, terţului poprit, împreună cu o copie certificată de pe titlul executoriu. Totodată va fi înştiinţat şi debitorul despre înfiinţarea popririi.

Poprirea nu este supusă validării.Poprirea înfiinţată anterior, ca măsură asigurătorie, devine executorie prin

comunicarea copiei certificate de pe titlul executoriu, făcută terţului poprit şi înştiinţarea despre aceasta a debitorului.

Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare de către terţul poprit.

După înfiinţarea popririi, terţul poprit este obligat să plătească, de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă, organului fiscal, suma reţinută şi cuvenită, în contul indicat de organul de executare.

Pentru stingerea creanţelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriţi prin poprire asupra sumelor din conturile bancare. In acest caz, odată cu comunicarea somaţiei şi a titlului executoriu, făcută debitorului o copie certificată de pe acest titlu va fi comunicată băncii la care se află deschis contul debitorului. Despre această măsură va fi înştiinţat şi debitorul.

Dacă debitorul face plata în termenul prevăzut în somaţie, organul de executare va înştiinţa de îndată în scris băncile pentru sistarea totală sau parţială a indisponibilizării conturilor şi reţinerilor. În caz contrar banca este obligată să procedeze la retinerea prevazuta in titlul executoriu.

Procesul-verbal de sechestru

Procesul-verbal de sechestru va cuprinde:- denumirea organului de executare, indicarea locului, a datei şi a orei când s-a

făcut sechestrul;- numele şi prenumele executorului fiscal care aplică sechestrul, numărul

legitimaţiei şi al delegaţiei;- numărul dosarului de executare, data şi numărul de înregistrare a somaţiei,

precum şi titlul executoriu în baza căruia se face executarea silită;- temeiul legal în baza căruia se face executarea silită;- sumele datorate pentru a căror executare silită se aplică sechestrul, inclusiv cele

reprezentând majorări de întârziere, menţionându-se şi cota acestora, precum şi actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată;

- numele, prenumele şi domiciliul debitorului persoană fizică ori, în lipsa acestuia, ale persoanei majore ce locuieşte împreună cu debitorul sau denumirea şi sediul debitorului, numele, prenumele şi domiciliul altor persoane majore care au fost de faţă la aplicarea sechestrului, precum şi alte elemente de identificare a acestor persoane;

- descrierea bunurilor mobile sechestrate şi indicarea valorii estimative a fiecăruia, după aprecierea executorului fiscal, pentru identificarea şi individualizarea acestora, menţionându-se starea de uzură şi eventualele semne particulare ale fiecărui bun, precum şi dacă s-au luat măsuri spre neschimbare, cum sunt punerea de sigilii, custodia

168

Page 169: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

ori ridicarea de la locul unde se află, sau de administrare ori conservare a acestora, după caz;

- menţiunea că evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare, în cazul în care executorul fiscal nu a putut evalua bunul deoarece acesta necesită cunoştinţe de specialitate;

- menţiunea făcută de debitor privind existenţa sau inexistenţa unui drept de gaj, ipotecă ori privilegiu, după caz, constituit în favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate;

- numele, prenumele şi adresa persoanei căreia i s-au lăsat bunurile, precum şi locul de depozitare a acestora, după caz;

- eventualele obiecţii făcute de persoanele de faţă la aplicarea sechestrului;- menţiunea că, în cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii

procesului-verbal de sechestru debitorul nu plăteşte obligaţiile fiscale, se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate;

- semnătura executorului fiscal care a aplicat sechestrul şi a tuturor persoanelor care au fost de faţă la sechestrare. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea să semneze, executorul fiscal va menţiona această împrejurare.

Executarea silită a bunurilor mobile

Sunt supuse executării silite orice bunuri mobile ale debitorului, cu excepţiile prevăzute de lege.

În cazul debitorului persoană fizică nu pot fi supuse executării silite, fiind necesare vieţii şi muncii debitorului, precum şi familiei sale:

- bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor şi la formarea profesională, precum şi cele strict necesare exercitării profesiei sau a altei ocupaţii cu caracter permanent, inclusiv cele necesare desfăşurării activităţii agricole, cum sunt uneltele, seminţele, îngrăşămintele, furajele şi animalele de producţie şi de lucru;

- bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului şi familiei sale, precum şi obiectele de cult religios, dacă nu sunt mai multe de acelaşi fel;

- alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de două luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele strict necesare până la noua recoltă;

- combustibilul necesar debitorului şi familiei sale pentru încălzit şi pentru prepararea hranei, socotit pentru 3 luni de iarnă;

- obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate îngrijirii persoanelor bolnave;

- bunurile declarate neurmăribile prin alte dispoziţii legale.Executarea silită a bunurilor mobile se face prin sechestrarea şi valorificarea

acestora, chiar dacă acestea se află la un terţ. Sechestrul se instituie printr-un proces-verbal.

169

Page 170: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca măsură asigurătorie nu este necesară o nouă sechestrare.

Executorul fiscal, la începerea executării silite, este obligat să verifice dacă bunurile se găsesc la locul aplicării sechestrului şi dacă nu au fost substituite sau degradate, precum şi să sechestreze alte bunuri ale debitorului, în cazul în care cele găsite la verificare nu sunt suficiente pentru stingerea creanţei.

Bunurile nu vor fi sechestrate dacă prin valorificarea acestora nu s-ar putea acoperi decât cheltuielile executării silite.

De la data întocmirii procesului-verbal de sechestru, bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. Cât timp durează executarea silită debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu aprobarea dată, potrivit legii, de organul competent. Nerespectarea acestei interdicţii atrage răspunderea, potrivit legii, a celui în culpă.

În cazurile în care nu au fost luate măsuri asigurătorii pentru realizarea integrală a creanţei fiscale şi la începerea executării silite se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau sustragere de la urmărire a bunurilor urmăribile ale debitorului, sechestrarea lor va fi aplicată odată cu comunicarea somaţiei.

Executarea silită a bunurilor imobile

Sunt supuse executării silite bunurile imobile proprietate a debitorului. În situaţia în care debitorul deţine bunuri în proprietate comună cu alte persoane, executarea silită se va întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajului judiciar.

Executarea silită imobiliară se întinde şi asupra bunurilor accesorii bunului imobil. Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât odată cu imobilul. În cazul debitorului- persoană fizică -nu poate fi supus executării silite spaţiul minim de locuit de catre debitor şi familia sa, numai in cazul in care executarea silita se face pentru stingerea creantelor fiscale rezultate din savarsirea unei infractiuni.

Executorul fiscal care aplică sechestrul încheie un proces-verbal de sechestru. Sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile constituie ipotecă legală.

Dreptul de ipotecă conferă creditorului fiscal în raport cu alţi creditori aceleaşi drepturi ca şi dreptul de ipotecă.

Pentru bunurile imobile sechestrate organul de executare care a instituit sechestrul va solicita de îndată biroului de carte funciară efectuarea inscripţiei ipotecare, anexând un exemplar al procesului-verbal de sechestru.

Biroul de carte funciară va comunica organelor de executare, la cererea acestora, în termen de 10 zile, celelalte drepturi reale şi sarcini care grevează imobilul urmărit, precum şi titularii acestora, care vor fi înştiinţaţi de către organul de executare şi chemaţi la termenele fixate pentru vânzarea bunului imobil şi distribuirea preţului.

170

Page 171: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

INSOLVABILITATEA

Este insolvabil debitorul ale cărui venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată sau care nu are venituri ori bunuri urmăribile.

Pentru creanţele fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmăribile, organul de executare dispune scoaterea creanţei din evidenţa curentă şi trecerea ei într-o evidenţă separată.

Organele fiscale au obligaţia ca cel puţin o dată pe an să efectueze o investigaţie asupra stării acestor contribuabili, care nu constituie acte de executare silită.

În cazurile în care se constată că debitorii au dobândit venituri sau bunuri urmăribile, organele de executare vor lua măsurile necesare de trecere din evidenţă separată în evidenţa curentă şi de executare silită.

Dacă la sfârşitul perioadei de prescripţie nu se constată dobândirea unor bunuri sau venituri urmăribile, organele de executare vor proceda la scăderea creanţelor fiscale din evidenţa analitică pe plătitor. Scăderea se face şi în cursul perioadei de prescripţie în cazul debitorilor, persoane fizice, decedaţi sau dispăruţi, pentru care nu există moştenitori care au acceptat succesiunea.

Executarea silită nu se întrerupe pe perioada în care un contribuabil este declarat insolvabil.

Executarea silită inceteaza daca:- s-au stins integral obligaţiile fiscale prevăzute în titlul executoriu, inclusiv

obligaţiile de plată accesorii, cheltuielile de executare şi orice alte sume stabilite în sarcina debitorului;

- a fost desfiinţat titlul executoriu;- în alte cazuri prevăzute de lege.

171

Page 172: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Modalitatea de suportare a contributiilor si impozitelor aferente venitului salarial

Persoana a lucrat in conditii normale de lucru, a realizat in luna decembrie 2009 un venit salarial brut de 1000 lei:

Denumire contributie, impozitVenit salarial

brut

Contributii, impozite suportate de:

Act normativANGAJATOR SALARIAT

% suma % suma

Contributie asigurari sociale de stat         

Legea 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare  

1,000 20,8 208 10,5 105

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2009 nr.19/2009

Contributie asigurari de sanatate          

Legea 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare  

1,000 5,2 52 5,5 55Ordonanta de Urgenta nr.226/2008  

Contributie pt.concedii si indemnizatii boala

1,000 0,85 9 0 0

Ordonanta de Urgenta nr.158/2005 cu modificarile si completarile ulterioare

 

Contributie asigurari de somaj         

Legea 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare  

1,000 0,5 20 0,5 20

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2009 nr.19/2009

 

Contributie la Fondul de garantare pt.plata creantelor salariale

         

Legea 200/2006 cu modificarile si completarile ulterioare  

1,000 0,25 3 0 0

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2009 nr.19/2009

Impozit

         

Legea 571/2003 actualizata (1000-105-55-20-250)=570*16%=91

 

1,000 0 0 16 91(Deducerea personala calculata = 250 lei)  

Contributia priv.asig.pt.accidente de munca si boli profesionale

         

Legea 346/2002 cu completarile si modificarile ulterioare  

       

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2009 nr.19/2009

1,000 0,15 2 0 0

( In functie de clasa de risc procentele se stabilesc de la 0,15 - 0,85)

TOTAL I 1,000 27,75 294 32,5 271

TOTAL II 1,565

172

Page 173: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU SECURITATEA SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

CERTIFICAT PRIVIND LEGISLAŢIA APLICABILĂ

Regulament (CEE) nr. 1408/71 : Articol 13(2)(d); Articol 14(1)(a), (2)(a) şi (2)(b); Articol 14a(1)(a), (2) şi (4); Articol 14b(1),(2) şi (4); Articol 14c(a); Articol 14e ; Articol 17

Regulamentul (CEE) nr. 574/72 : Articol 11(1); Articol 11a(1); Articol 12a(2)(a), (5)(c) şi (7)(a); Articol 12b

Formularul trebuie completat cu majuscule, folosindu-se numai liniile punctate. Cuprinde 4 pagini; niciuna dintre acestea nu poate fi eliminată.

1. Lucrător salariat Lucrător independent

1.1 Nume (2) : .....…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

1.2 Prenume (3) : ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3 Nume purtate anterior : …....…………………………………………………………………………………………………………………………….

1.4 Data naşterii :

…………………………………

Cetăţenia :

…………………………………………………………………………………………………………………….

1.5 Adresa permanentă

Strada :………………………………..……………….. Numărul : ……………………………. Căsuţa Poştală :..……………………………

Localitatea :…..……………………..…………………. Cod Poştal : …………………………. Ţara :………………………………………….

1.6 Număr personal de identificare (4) :……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Angajator Activitate independentă

2.1 Denumirea firmei: …………………………………………………………………………….………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.2 Nr. de identificare (5) :………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.3 Angajatorul este o firmă de intermediere a forţei de muncă: Da Nu

2.4 Adresa permanentă

Telefon :..………………………………… Fax : …………………………………. E-mail :..……………………………………………………

Strada :…..……………………..……………………... Numărul : ……………………………. Căsuţa poştală : ……………………………. :………………………………………….

Localitatea : …………………………………………… Cod Poştal : …………………………. Ţara : …………………………………………

3. Asiguratul menţionat anterior

3.1 a fost angajat de către angajatorul menţionat mai sus de la data ………………………………………………………………………………..

desfăşoară o activitate independentă de la data de ...................................................................................................................................

În……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2 va fi detaşat sau va desfăşura o activitate ca lucrător independent într-un interval care va fi probabil

de la ……………………………………………………………………………….. până la ………………………………………………………

3.3 la societatea următoare la bordul navei

3.4 Numele sau denumirea societăţii/navei ………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.5 Adresa(e)

Strada : ………………………………………………… Numărul : …………………………… Căsuţa poştală :………………..……………

Localitatea : …………………………………………… Cod Poştal : …………………………. Ţară : …………………………………………

Strada : ………………………………………………… Numărul : …………………………… Căsuţa poştală : …….................................

Localitatea : …………………………………………… Cod Poştal : …………………………. Ţara : …………………………………………

3.6 Numărul de identificare (5) : ………………………………………………………………………………………………………………………………

173

E 101 RO (1)

Page 174: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

4. Cel care plăteşte salariul şi achită contribuţiile de securitate socială pentru lucrătorul salariat este :

4.1 Angajatorul desemnat la punctul 2

4.2 Societatea desemnată la punctul 3.4

4.3 Alt angajator/societate în acest caz, indicaţi numele

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….şi

Adresa

Strada :…..……………………..……………………... Numărul : ……………………………. Căsuţa poştală : ……………………………. :………………………………………….

Localitatea : …………………………………………… Cod Poştal : …………………………. Ţară : …………………………………………

5. Asiguratul rămâne supus

legislaţiei din ţara

5.1 Conform dispoziţiilor articolului

13(2)(d)

14(1)(a) 14(2)(a) 14(2)(b) 14.a(1)(a) 14a(2) 14a(4)

14b(1) 14b(2) 14b(4) 14c(a) 14e 17

din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71

5.2 de la ………………………………………………………………… până la ……………………………………………………………….

pentru durata activităţii (a se vedea documentul eliberat de autoritatea competentă sau de organismul desemnat în statul de ocupare

al persoanei asigurate, prin care se confirmă că aceasta a rămas supusă legislaţiei statului de trimitere

5.3 din data de …………………………………………………………… referitor la . …………………………………………………)

6. Instituţia competentă a cărei legislaţie este aplicabilă

6.1 Nume :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6.2 Număr de identificare :…………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.3 Adresa

Telefon :……………………………… Fax : …………………………………. E-mail :..…………………………………………………….

Strada :.……………………..……………………... Numărul : ……………………………. Căsuţa poştală : ……………………………. :………………………………………….

Localitatea : ………………………………………… Cod Poştal : …………………………. Ţară : …………………………………………

6.4 Ştampilă

6.5 Dată :

.........................................................................................6.6 Semnătură :

…………………………………………………………………

Instrucţiuni

174

(1)

E 101

Page 175: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Instituţia desemnată de statul membru la legislaţia căruia este supus lucrătorul, completează formularul, la cererea lucrătorului sau angajatorului său şi îl remite solicitantului. Dacă lucrătorul este detaşat în Belgia, Danemarca, Germania, Franţa, Olanda, Austria, Finlanda, în Suedia sau în Islanda, instituţia va transmite de asemenea, un exemplar al formularului : în Belgia, daca este vorba de persoanele salariate, "Office national de securite sociale/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid” (Oficiului Naţional de Securitate Socială), la Bruxelles; dacă este vorba de lucrătorii independenţi, la „Institut National d’assurances sociales pour travalleurs independants/Rijksinstituut voor sociale verzekering der zelfstandigen’ (Institutul Naţional de Asigurări Sociale pentru Lucrătorii Independenţi) la Bruxelles; în cazul marinarilor, la „Caisse de secours et de prevoyance en faveur des marins: de Hulp-en Voorzorgskas voor Zeevarenden” (Casa de Ajutor şi Prevederi Sociale a Lucrătorilor în Marină) la Antwerp, sau în cazul funcţionarilor publici, „Service des Relations internationales du S.P.F. Securite sociale” (Serviciului de relaţii internaţionale din Ministerului Afacerilor Sociale); în Danemarca, „Den Sociale Sikringsstyrelse” (Agenţiei Naţionale de Securitate Socială); în Germania „Deutsche Rentenversicherung-Bund” (Asigurările de pensie Federale Germane), 97041 Wurzburg; în Franţa „Centre des liaisons europeennes et internationales de securite sociale (Cleiss)” (Centrul de Legături Europene şi Internaţionale de Securitate Socială), Paris; în Olanda „Sociale Verzekeringsbank” (Banca de Asigurări Sociale), la Amstelveen; în Austria, „Hauptverband der osterreichischen Sozialversicherungstrager” (Asociaţia Principală a Instituţiilor de Asigurări Sociale din Austria); în Finlanda, „Eläketurvakeskus” (Centrul Finlandez pentru Pensii), la Helsinki; în Suedia, la Försäkringskassan, Huvudkontoret” (Agenţia Suedeză de Asigurări Sociale, Biroul Principal) Stockholm; în Islanda, la Tryggingastofnun rikisins (Institutul de Stat de Securitate Socială) la Reykjavik.

Informaţii pentru asiguraţi

Înaintea plecării dvs. pentru a lucra într-un alt stat membru decât cel în care sunteţi asigurat, verificaţi ca deţineţi documentul care va dă dreptul de a primi prestaţiile necesare în natură (de exemplu, îngrijiri medicale, medicamente, tratament spitalicesc, etc.) pe teritoriul ţării unde lucraţi. Dacă veţi locui în ţara de ocupare, solicitaţi instituţiei de asigurare de sănătate la care sunteţi asigurat un formular E 106 şi trimiteţi-l cat de curând posibil instituţiei de asigurări de sănătate competente din locul unde veţi lucra. Dacă locuiţi temporar în ţara în care veţi lucra, cereţi instituţiei de sănătate la care sunteţi asigurat Cardul European de Asigurări de Sănătate. Va trebui să arătaţi acest card furnizorului de servicii medicale, dacă aveţi nevoie de prestaţii în natură pe perioada şederii.

Informaţii pentru angajatori

Statul membru care primeşte o cerere de aplicare a articolelor susmenţionate 14(1), 14b(1) sau 17 ale Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 trebuie să informeze angajatorul sau lucrătorul în cauză cu privire la condiţiile în care lucrătorul detaşat va putea continua să fie supus legislaţiei statului respectiv.

Angajatorul trebuie să fie informat asupra controalelor care ar putea fi efectuate în cursul perioadei de detaşare, pentru a se verifica dacă perioada de detaşare nu a încetat. Aceste controale pot viza, mai ales, plata contribuţiilor de asigurări sociale şi menţinerea relaţiei directe dintre angajator şi lucrătorul său. În plus, angajatorul lucrătorului detaşat trebuie să informeze instituţia competentă a statului de trimitere cu privire la orice schimbare intervenită în cursul perioadei de detaşare, mai ales în cazul în care :

detaşarea sau prelungirea perioadei de detaşare solicitată nu a avut loc,

detaşarea a fost întreruptă, exceptând situaţia în care această întrerupere a activităţii lucrătorului pentru angajatorul din statul de ocupare este temporară,

lucrătorul detaşat a fost pus la dispoziţia altui angajator din statul de ocupare.

În primele 2 cazuri, angajatorul trebuie să înapoieze prezentul formular instituţiei competente a statului de trimitere.

Informaţii pentru instituţia locului de şedere

Atunci când persoana în cauză poate prezenta atestatul corespunzător (Cardul European de Asigurări de Sănătate sau formularul E 106), instituţia de asigurare a statului de şedere îi acordă, cu titlu provizoriu, prestaţii în caz de accident de muncă sau boală profesională. În acest caz, dacă respectiva instituţie are nevoie de formularul E 123, aceasta se va adresa cât mai curând :

In Belgia, pentru lucrătorii salariaţi, în caz de boală profesională, „Fonds des maladies professionnelles/Fonds voor Beroepsziekten” (Fondului pentru boli profesionale) din Bruxelles, şi, în caz de accident de muncă, la compania de asigurări indicată de angajator;

în Republica Cehă, fondului de asigurări de boală unde persoana în cauză este asigurată;

în Danemarca, „Arbejdsskadestyrelsen” (Consiliului Naţional pentru Accidente de Muncă), din Copenhaga;

în Germania, „Berufsgenossenschaft” (Instituţiei de Asigurări pentru Accidente) competentă;

în Estonia, „Sotsiaalkindlustusamet” (Consiliului de Asigurări Sociale);

în Spania, „Dirección Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social” (Direcţiei Provinciale a Institutului Naţional de Securitate Socială);

în Irlanda, „Department of Health, Planning Unit” (Departamentului de Sănătate, Serviciul planificare), din Dublin 2;

în Italia, sediul provincial competent al'«Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» (INAIL) (Institutului naţional de asigurări împotriva accidentelor de muncă);

în Letonia, „Valsts Socialas apdrosinasanas agentura” (Agenţiei de Asigurări Sociale de Stat);

în Lituania, „Teritorine ligoniu kasa” (Fondului Regional de Asigurări de Boală);

în Luxembourg, „Association d'assurance contre les accidents” (Asociaţiei de Asigurare Împotriva Accidentelor);

în Malta, „Divizjoni tas-Sana”, Triq il-Mercanti, Valletta CMR 01;

în Olanda, instituţiei de asigurări de boală competente;

în Austria, instituţiei competente de asigurări împotriva accidentelor;

în Polonia, filialei regionale a „Norodowy Fundusz Zdrowia” (Fondului Naţional de Sănătate);

175

Page 176: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

în Portugalia, „Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais” (Centrului naţional pentru Protecţie Împotriva Riscurilor Profesionale), din Lisabona;

în Slovacia, compania de asigurare medicală a persoanei asigurate sau la Agenţia de Asigurări Sociale - Bratislava;

în Finlanda, „Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto” (Federaţiei instituţiilor de Asigurare Contra Accidentelor), Bulevardi 28, 00120 Helsinki;

în Suedia, „Försäkringskassan” (Oficiului local de Asigurări Sociale);

în toate celelalte ţări membre, instituţiei de Asigurări de boală competente;

în Islanda, „Tryggingastofnun rikisins” (Institutului de Stat de Securitate Socială), din Reykjavik;

în Liechtenstein, „Amt für VoIkswirtschaft” (Oficiului Economiei Naţionale) din Vaduz ;

în Norvegia, „Folketrygdkontoret for utenlandssaker” (Oficiului Naţional pentru Asigurări Sociale în Străinătate), din Oslo.

În Elveţia, pentru persoanele angajate, instituţiei de asigurare împotriva accidentelor a angajatorului; pentru lucrătorii independenţi, instituţiei de asigurare împotriva accidentelor a persoanei în cauză.

Atunci când un lucrător se află sub regimul francez de securitate socială, fondul competent pentru recunoaşterea dreptului la prestaţii este fondul lui de asigurare, care poate să nu fie cel indicat pe formularul E 101. Va fi necesar, unde este cazul, a se solicita Cardul European de Asigurări de Sănătate sau formularul E 123 de la fondul unde lucrătorul îşi are reşedinţa permanentă.

Atunci când un lucrător independent se află sub regimul finlandez sau islandez de securitate socială, este necesar a fi solicitat de fiecare dată un formular E123.

Atunci când un lucrător care se găseşte sub un regim islandez de securitate socială suferă un accident de muncă sau contractează o boală profesională, angajatorul trebuie să comunice, de fiecare dată, aceste situaţii instituţiei competente.

NOTE

(1) Sigla ţării în care îşi are sediul instituţia care completează formularul: BE = Belgia; CZ = Republica Cehă; DK = Danemarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spania; FR = Franţa; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipru; LV = Letonia; LT = Lituania; LU = Luxemburg; HU = Ungaria; MT = Malta; NL = Olanda; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portugalia; SI = Slovenia; SK = Slovacia; FI = Finlanda; SE = Suedia; UK = Regatul Unit al Marii Britanii; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Elveţia.

(2) A se preciza toate numele de familie aşa cum sunt înscrise în actele de stare civilă.

(3) A se preciza toate prenumele aşa cum sunt înscrise în actele de stare civilă.

(4) Pentru lucrători supuşi legislaţiei spaniole, a se indica numărul de securitate socială. Pentru instituţiile malteze, a se indica numărul cărţii de Identitate, în cazul cetăţenilor maltezi, iar in cazul cetăţenilor altor state, a se indica numărul de securitate socială maltez. În cazul lucrătorilor supuşi legislaţiei poloneze, a se indica numerele PESEL şi NIP, sau în lipsa acestora, seriile si numărul cărţii de identitate sau paşaportului. Pentru instituţiile slovace, indicaţi numărul de înregistrare a naşterii, dacă există.

(5) A se indica, pe cât posibil, cât mai multe informaţii, care să permită identificarea angajatorului sau a firmei lucrătorului independent.Dacă este vorba de o navă, a se indica numele şi numărul de înregistrare ale acesteia.Belgia: a se indica, în cazul persoanelor angajate, numărul de înregistrare al angajatorului (numero d’entreprise/ondememingsnummer/Unternehmensnummer) şi, în cazul lucrătorilor independenţi, numărul TVA.Republica Cehă: a se indica numărul de identificare (IC).Danemarca: a se indica numărul CVR.Germania: a se indica „Betriebsnummer des Arbeitgebers”.Spania a se indica „Codigo de Cuenta de Cotizacion del Empresario CCC” (numărul contului pentru contribuţiile angajatorului)Franţa: a se indica numărul SIRET.Italia: a se indica, unde este posibil, numărul de înregistrare al companiei .Luxemburg: a se indica numărul de înregistrare de securitate socială al angajatorului şi, pentru lucrătorii independenţi, numărul de securitate socială (CCSS).Ungaria: a se indica numărul de înregistrare de securitate socială al angajatorului şi, pentru lucrătorii independenţi, numărul de identificare al companiei private.Polonia: a se indica numărul NUSP în cazul în care există un astfel de număr sau numerele NIP şi REGON.Slovacia: a se indica numărul de identificare (IČO).Slovenia: a se indica numărul de înregistrare al angajatorului sau lucrătorului independent.Pentru lucrătorii supuşi legislaţiei Finlandeze în materie de accidente de muncă, a se indica numele instituţiei competente în materie de asigurări pentru accidente. Norvegia: a se indica numărul organizaţiei.

176

Page 177: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU SECURITATEA SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

PRELUNGIREA DETAŞĂRII SAU A ACTIVITĂŢII INDEPENDENTE

Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 : articol 14(1)(b) ; articol 14a (1).(b); articol 14b (1) şi (2)Regulamentul (CEE) nr. 574/72   : articol 11.(2) şi 11 a ( 2)

Formularul trebuie completat cu majuscule, folosindu-se numai liniile punctate. Cuprinde 4 pagini ; niciuna dintre acestea nu poate fi eliminată.

A. A se completa de către angajator sau de către lucrătorul independent1. Instituţia căreia îi este adresat formularul (instituţia destinatară) (2)

1.1 Denumire

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2 Număr de identificare al instituţiei: …………………………………………………………………………………………………………………….

1.3 Adresă …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………………………………………. Fax ……………………………………………………………

Strada ………………………………………………………….. Nr. ………………………………… Căsuţa Poştală ……………………

Localitate:………………………………………………………… Cod poştal …………………….. Ţară …………………………………

2. Lucrător salariat Lucrător independent

2.1 Nume (3) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

2.2 Prenume(4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.3 Nume purtat(e) anterior:……………………………………………………………………………………………………………………………

2.4 Data naşterii Cetăţenie:

…………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………..

2.5 Adresă permanentă:

Strada:…………………………………………………………….. Nr: ……………………………… Căsuţă Poştală:……………………….

Localitate: ………………………………………………………… Cod poştal: …………………….. Ţară: …………………………………

2.6 Număr personal de identificare(5):……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Persoana asigurată, menţionată mai sus

a fost detaşată

desfăşoară o activitate în calitate de lucrător independent potrivit prevederilor art. :

3.1 14 (1)(a) 14a(1)(a) 14b(1) 14b(2) din Regulamentul (CEE) nr.1408/71

3.2 pentru o perioadă de la …………………………………………………………până la……………………………………………………………

3.3 în întreprinderea (ile) menţionate mai jos pe nava menţionată mai jos

3.4 Denumirea companiei sau a navei

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.5 Adresă: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………………. Fax: ……………………………………………………………

Stradă: …………………………………………………………. Nr.: ……………………………….. Căsuţa Poştală: ……………………………………

Localitate: …………………………………………………… Cod poştal: ……………………. Ţara: …………………………………

3.6 Număr de identificare (6) ……………………………………………………………………………………………………………………………..

177

(1)E 102 RO

Page 178: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

4. Persoana asigurată s-a aflat în posesia unui certificat privind legislaţia aplicabilă (formularul E 101)

4.1 Eliberat de instituţia următoare:

Denumire: ………………………………………

Strada…………………………………………………………….. Nr: ……………………………….. Căsuţă Poştală: ……………………………………

Localitate: …………………………………………………… Cod poştal: ……………………. Ţară …………………………………

4.2 în data de …………………………………………………………..… valabil până la …………………………………………………………….

5. Solicităm continuarea aplicării legislaţiei statului (1)

5.1 pentru o perioadă de la ……………………………………………… până la ………………………………………………….. (7)

6. Angajator Activitate independentă

6.1 Denumirea angajatorului sau societăţii:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.2 Nr. de identificare (6) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.3 Adresă:

Telefon: ……………………………………………………………. Fax: …………………………………………………………….

Stradă: ………………………………………………………….. Nr.: ……………………………….. Căsuţă Poştală: …………………….

Localitate: …………………………………………………… Cod poştal: ……………………. Ţară: …………………………………

6.4 Ştampilă 6.5 Dată

…………………………………………………………………

6.6 Semnătură

…………………………………………………………………

B. À se completa de către autoritatea competentă sau de către organismul desemnat din statul de ocupare (8)

7. Declarăm că:

7.1. suntem de acord nu suntem de acord

ca asiguratul menţionat la punctul 2 să continue să fie supus legislaţiei de securitate socială din statul

(1)

7.2. pentru o perioadă de la ……………………………………………………….până la ………………………………………………………………

8. Autoritatea competentă sau organismul desemnat din statul de ocupare

8.1

8.2

Denumire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Număr de identificare al instituţiei ………………………………………………….

8.3 Adresă:

Telefon: ……………………………………………………………. Fax: …………………………………………………………...

Strada:……………………………………………………………. Nr: ……………………………….. Căsuţă Poştală: ……………………

Localitate ………………………………………………………… Cod poştal ……………………. Ţara …………………………………

8.4 Ştampila 8.5 Data

…………………………………………………………………

8.6 Semnătura:

.................................................................................……

178

Page 179: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

INSTRUCŢIUNI

Indicaţii pentru angajator sau pentru lucrătorul independent

(a) Angajatorul sau lucrătorul independent trebuie să completeze partea A a formularului în 4 exemplare şi să îl trimită autorităţii competente sau organismului desemnat din statul în care lucrătorul a fost detaşat sau unde desfăşoară o activitate în calitate de lucrător independent, adică:

în Belgia, pentru lucrătorii salariaţi, la „Office national de securite sociale/ Rijksdients voor sociale zekerheid” (Oficiului Naţional de Securitate Socială); pentru lucrătorii independenţi, „Institut national d'assurances sociales pour les travailleurs indépendants/ Rijksinstituut voor sociale verzekering der selfstandigen” (Institutului Naţional de Asigurări Sociale pentru Lucrători Independenţi), la Bruxelles ; pentru marinari, „Caisse de Secours et de Prévoyance des marins/ Hulp-en Voorzogskas voor zeevarenden” (Casei de Ajutor şi Prevederi ale Marinarilor, la Anvers;

în Republica Cehă, „Česká správa sociálniho zabezpečeni” (Administraţiei cehe de Securitate Socială), la Praga;

în Danemarca, «Den Sociale Sikringsstyrelse» (Agenţiei Naţionale de Securitate Socială), la Copenhaga;

în Germania, «Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland» (Agenţiei Germane de Legătură pentru Asigurări de Sănătate în Străinătate), la Bonn;

în Estonia, „Sotsiaalkindlustusamet” (Consiliului de Asigurări Sociale)”, la Tallinn;

în Grecia, pentru lucrătorii salariaţi, oficiului regional sau local al Institutului de Asigurări sociale (IKA-ETAM), , Fondului de pensii al Marinarilor (NAT), pentru marinari; instituţiei desemnate pentru fiecare categorie profesională la Anexa 10 - F. Grecia a Regulamentului (CEE) nr. 574/72, pentru lucrătorii independenţi,

în Spania, «Tesoreria General de la Seguridad Social - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales» (Trezoreriei Centrale de Securitate Socială - Ministerul Muncii şi Afacerilor Sociale), la Madrid,

în Franţa, „Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)” (Centrului de Legături Europene şi Internaţionale de Securitate Socială).

în Irlanda, «Department of Social and Family Affairs, PRSI Special Collection Section», Government Buildings, (Departamentului Afacerilor Sociale şi Familiale”), Cork Rd, Waderford;

în Italia, «Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali» (Ministerului Muncii şi Politicii Sociale), la Roma,

în Letonia, „Valsts sociālās apdrošināšanas agentūra” (Agenţiei de Asigurări Sociale de Stat),

în Lituania, „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba” (Consiliului Fondului Naţional de Asigurări Sociale),

în Luxemburg, „Centre commun de la sécurité sociale” (Centrului Comun de Securitate Socială), la Luxembourg,

în Ungaria, „Orszāgos Egészségbiztositási Pénztár” (Fondului Naţional de Asigurări de Boală), la Budapesta,

în Malta, „Dipartiment tas-Sigurta ' Sočjali” (Departamentului Securităţii Sociale)”, 38, Triq I- Ordinanza, Valletta, CMR 01,

în Olanda, «Sociale Verzekeringsbank» (Bancii de Asigurări Sociale), la Amstelveen,

în Austria, „Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen – und Konsumentenschutz (Ministerului Federal al Securităţii Sociale, Generaţiilor şi Protecţiei consumatorului) la Viena,

în Polonia, „ Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (ZUS) (Instituţiei de Asigurări Sociale), la Varşovia,

în Portugalia, pentru continent: «Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social» (Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Securitate Socială), la Lisabona ; pentru Madèira : «Secretario Regional dos Assuntos Sociais» (Secretarului Regional pentru Afaceri Sociale), la Funchal, pentru insulele Azore : «Direcção Regional de Segurança Social» (Direcţiei Regionale de Securitate Socială), la Angra do Heroismo,

în Slovenia, „Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve” (Ministerului Muncii, Afacerilor Sociale şi Familiei), la Ljubljana,

în Slovacia, „ Sociálna poist'ovňa” (Agenţiei de Asigurări Sociale), la Bratislava,

în Finlanda, «Eläketurvakeskus» (Centrului Finlandez pentru Pensii), la Helsinki,

în Suedia, «Försäkringskassant», Huvudkontoret (Agenţiei Suedeze de Asigurări Sociale, Biroul central), la Stockholm,

în Regatul Unit al Marii Britanii, „ The Inland Revenue Center for Non-Residents” (Centrului de Venituri Interne pentru Cetăţenii Străini), la Newcastle-upon-Tyne, NE98 1ZZ.

în Islanda, «Tryggingastofnun rikisins» (Institutului de Stat pentru Securitate Socială), la Reykjavik,

în Liechtenstein, «Amt für VoIkswirtschaft» (Oficiului Economiei Naţionale), la Vaduz,

în Norvegia, «Folketrygdkontoret for utenlandssaker» (Oficiului Naţional de Asigurări Sociale în Străinătate), la Oslo.

în Elveţia, „Casa federală de Compensaţie AVS” (fondul pentru asigurări de bătrâneţe şi urmaşi) va avea competenţe în cazul lucrătorilor salariaţi sau lucrătorilor independenţi, în cazul în care acestora le este aplicabilă legislaţia elveţiană.

b) Două exemplare din acest formular, completate la partea B, vor fi trimise angajatorului sau lucrătorului independent. Angajatorul va remite un exemplar lucrătorului salariat.

c) Statul membru care primeşte o solicitare pentru aplicarea articolelor 14(1) sau 14b(1), mai sus menţionate, din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 are obligaţia de a informa angajatorul şi lucrătorul în cauză asupra condiţiilor în care lucrătorul detaşat va putea rămâne supus legislaţiei statului respectiv.

179

Page 180: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Angajatorul va fi astfel informat asupra faptului că pot fi efectuate controale în cursul perioadei de detaşare, cu scopul de a verifica dacă perioada de detaşare nu a încetat. Aceste controale pot viza, mai ales, plata contribuţiilor de asigurări sociale şi menţinerea relaţiei directe dintre angajator şi lucrătorul său.În plus, angajatorul lucrătorului detaşat trebuie să informeze instituţia competentă a statului de trimitere cu privire la orice schimbare intervenită în cursul perioadei de detaşare, mai ales în cazul în care :

- detaşarea sau prelungirea perioadei de detaşare solicitate nu a avut loc,

- detaşarea a fost întreruptă, exceptând situaţia în care această întrerupere a activităţii lucrătorului pentru angajatorul din statul de ocupare este temporară,

- lucrătorul detaşat a fost pus la dispoziţia altui angajator din statul de ocupare.

În primele două cazuri, angajatorul trebuie să înapoieze prezentul formular instituţiei competente din statul de ocupare.

NOTE(1) Sigla statului în care îşi are sediul instituţia care completează formularul : BE = Belgia; CZ=Republica Cehă ;DK=Danemarca;

DE =Germania; EE=Estonia;GR = Grecia; ES=Spania; FR = Franţa; IE = Irlanda ; IT = Italia ; CY = Cipru; LV=Letonia;

LT= Lituania; LU=Luxemburg; HU = Ungaria; MT= Malta; NL= Olanda; AT= Austria; PL = Polonia; PT = Portugalia;

SI=Slovenia; SK=Slovacia; FI=Finlanda, SE = Suedia; UK= Regatul Unit al Marii Britanii ;IS= Islanda; LI=Liechtenstein; NO = Norvegia;

CH = Elveţia.

(2) A se vedea informaţiile de la punctul a) sub titlul « Informaţii pentru angajator sau lucrătorul independent».  

(3) A se preciza toate numele de familie aşa cum sunt înscrise în actele de stare civilă.

(4) A se preciza toate prenumele aşa cum sunt înscrise în actele de stare civilă.

(5) Pentru lucrătorii supuşi legislaţiei belgiene, a se indica numărul naţional de securitate socială (NISS).

Pentru lucrătorii supuşi legislaţiei cehe, a se indica numărul ceh de înregistrare a naşterii. Pentru lucrătorii supuşi legislaţiei daneze, a se indica numărul CPR.

Pentru lucrătorii supuşi legislaţiei spaniole, a se indica numărul de securitate socială.

Pentru lucrătorii supuşi legislaţiei italiene, a se indica codul fiscal din Italia.

Pentru lucrătorii supuşi legislaţiei lituaniene, a se indica numărul naţional de înregistrare şi numărul certificatului naţional de securitate socială.

Pentru lucrătorii supuşi legislaţiei luxemburgheze, a se indica numărul de securitate socială al lucrătorului (CCSS).

Pentru lucrătorii supuşi legislaţiei malteze, a se indica numărul maltez de securitate socială.

Pentru lucrătorii supuşi legislaţiei olandeză, a se indica numărul SOFI.

Pentru lucrătorii supuşi legislaţiei poloneze, a se indica numerele PESEL şi NIP sau, în lipsa acestora, seria şi numărul cardului de identitate sau al paşaportului.

Pentru lucrătorii supuşi legislaţiei slovene, a se indica numărul ZZZS.

Pentru lucrătorii supuşi legislaţiei slovace, a se indica numărul slovac de naştere.

(6) A se indica, pe cât posibil, cât mai multe informaţii, care să permită identificarea angajatorului sau a firmei lucrătorului independent.Dacă este vorba de o navă, a se indica numele şi numărul de înregistrare ale acesteia.Pentru Belgia, a se indica, în cazul lucrătorilor salariaţi, numărul de înregistrare al angajatorului (numero d'entreprise/ondernemingsnumme/Unternehmensnummer) şi, în cazul lucrătorilor independenţi, numărul de TVA.Pentru Republica Cehă, a se indica numărul de identificare (IČ). Pentru Danemarca, a se indica numărul CVR.Pentru Germania, a se indica «Betriebsnummer des Arbeitgebers».Pentru Spania, a se indica „Código de Cuenta de Cotización del Empresario CCC” (Numărul contului pentru contribuţiile angajatorului) Pentru Franţa, a se indica numărul SIRET.Pentru Luxemburg, a se indica numărul de înregistrare de securitate socială al angajatorului şi, pentru lucrătorii independenţi, numărul de securitate socială(CCSS). Pentru Ungaria, a se indica numărul de înregistrare de securitate socială al angajatorului şi, pentru lucrătorii independenţi, numărul de identificare al companiei private.Pentru Malta, a se indica, în cazul cetăţenilor maltezi, numărul cardului de identitate iar în cazul cetăţenilor străini, a se indica numărul maltez de securitate socială.Pentru Polonia, a se indica numărul NUSP în cazul în care există un astfel de număr sau numerele NIP şi REGON, la punctul 3.6 şi numerele PESEL şi NIP sau, în lipsa acestora, seria şi numărul cardului de identitate sau al paşaportului, la punctul 6.2. Pentru Slovenia, a se indica numărul de înregistrare al angajatorului sau lucrătorului independent.Pentru Slovacia, a se indica numărul de identificare al companiei (IČO).Pentru lucrătorii supuşi legislaţiei finlandeze în materie de accidente de muncă, a se indica numele instituţiei competente în materie de asigurări pentru accidente de muncă. Pentru Norvegia, a se indica numărul organizaţiei.

(7) Această perioadă nu poate fi mai mare de 24 de luni de la data începerii detaşării sau a activităţii independente.

(8) Două exemplare trebuie restituite solicitantului şi un exemplar va fi remis instituţiei desemnate din statul în care este înregistrat sediul întreprinderii.

180

Page 181: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU SECURITATEA SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

EXERCITAREA DREPTULUI DE OPŢIUNE

Regulamentul (CEE ) nr.1408/71: articol 16(2) şi (3);Regulamentul (CEE) nr. 574/72: articol 13(2) şi 13(3); articol 14(1) şi 14(2)

După completarea părţii A a formularului, conform punctelor a) şi b) din instrucţiuni, persoana asigurată trebuie să depună sau să remită formularul conform punctelor a) şi c) din instrucţiuni. Instituţia care primeşte formularul trebuie să completeze partea B şi să trimită un exemplar persoanei asigurate.

Formularul trebuie completat cu majuscule (în triplu exemplar), folosindu-se numai liniile punctate. Cuprinde 3 pagini ; nici una dintre acestea nu poate fi eliminată.

A. Opţiune1. Subsemnatul

1.1 Nume (2): : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 Prenume(3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.3 Nume purtat(e) anterior: ……………………………………………………………………………………………………………………………

1.4 Data naşterii: ……………………………………………………… 1.5. Cetăţenie: ………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.6 Codul personal de identificare(4) ..…………………………………………………………………………………………………………………..

2. Angajat de la: ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….

2.1. ((4 ) în calitate de: ………………………………………. …… ……………………….la misiunea diplomatică sau oficiul consular

menţionat în cele ce urmează:

2.2. ((4 ) ca: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

În rândul personalului privat al următorului angajator((5 ):………………………………………………………………………………………..

agent al misiunii diplomatice sau oficiului consular menţionat în continuare: …………………………………………………………………

2.3. ca membru al personalului auxiliar al Comunităţilor Europene

3. Optează prin prezenta să se supună legislaţiei de securitate socială

3.1. (6) a Statului de cetăţenie

3.2. (6) a statului la a cărui legislaţie a fost supus ultima dată şi anume legislaţiei din:

Belgia Republica Cehă Danemarca Germania Estonia

Grecia Spania Franţa Irlanda Italia

Cipru Letonia Lituania Luxemburg Ungaria

Malta Olanda Austria Polonia Slovenia

Portugalia Slovacia Finlanda Suedia Regatul Unit al Marii Britanii

Islanda Liechtenstein Norvegia Elveţia

4. Locul şi data:………………………………………………………………………

5. Semnătura: ………………………………………………………………………………

6. Autoritatea Comunităţilor Europene care a încheiat contractul cu un membru al personalului auxiliar:

6.1 Denumire:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

181

(1)E 103 RO

Page 182: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

6.2 Adresă:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.3 Ştampilă 6.4 Dată: ………………………………………………..

6.5 Semnătură:

………………………………………………………

B. Am luat cunoştinţă de faptul că persoana menţionată la rubrica (1) este supusă legislaţiei din (6):

Belgia Republica Cehă Danemarca Germania Estonia

Grecia Spania Franţa Irlanda Italia

Cipru Letonia Lituania Luxemburg Ungaria

Malta Olanda Austria Polonia Portugalia

Slovenia Slovacia Finlanda Suedia Regatul Unit al Marii Britanii

Islanda Liechtenstein Norvegia Elveţia

7.1 De la data de: ………………………………………………………. …………..

7.2. Pe parcursul perioadei în care a desfăşurat activitatea menţionată în partea A a prezentului formular (7):

8. Instituţia desemnată de autoritatea competentă

8.1 Denumire:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.2. Număr de identificare al instituţiei: ………………………………………………………………………………………………………………………

8.3 Adresă: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.4 Ştampilă 8.5 Dată: ………………………………………………..

8.6 Semnătură:

………………………………………………………

Pentru misiunile diplomatice sau oficiile consulare şi personalul de serviciu al acestora

a) După completarea părţii A a formularului, cu excepţia secţiunii 6, trebuie să remiteţi angajatorului dvs. un exemplar al formularului şi să transmiteţi două exemplare instituţiei desemnate de autoritatea competentă a statului pentru a cărui legislaţiei aţi optat, şi anume.:

în Belgia „Office national de securite sociale” (Oficiului Naţional de Securitate Socială), din Bruxelles;

în Republica Cehă, „Česká správa sociálniho zabezpečeni” (Administraţiei Cehe de Securitate Socială), din Praga;

în Danemarca, «Den Sociale Sikringsstyrelse» (Agenţiei Naţionale de Securitate Socială), din Copenhaga;

în Germania, Oficiului din Bonn al „ Krankekasse” (Fondului de Asigurări de Boală), pentru care a optat persoana asigurată, din Bonn;

în Estonia, „Sotsiaalkindlustusamet” (Consiliului de Asigurări Sociale”), din Tallinn;

în Grecia, filialei regionale sau locale a Institutului de Asigurări Sociale (IKA);

în Spania, «Tesoreria General de la Seguridad Social - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales» (Trezoreriei Centrale de Securitate Socială - Ministerul Muncii şi Securităţii Sociale), din Madrid;

în Franţa, „Caisse primaire d'assurance maladie” (Fondului de Asigurări de Boală), Paris;

în Irlanda, „Department of Social and Family Affairs” (Departamentului Afacerilor Sociale şi Familiale”), Dublin;

în Italia, oficiului local competent al „Istituto nazionale della previdenza sociale INPS”. (Institutului Naţional de Prevederi Sociale);

în Letonia, „Valsts sociālās apdrošināšanas agentūra” (Agenţiei de Asigurări Sociale de Stat);

în Lituania, „Valstybinio socilinio draudimo fondo valdyba” (Consiliului Fondului Naţional de Securitate Socială), din Vilnius;

în Luxemburg, „Centre commun de la sécurité sociale” (Centrului comun de securitate socială), din Luxemburg;

în Ungaria, „ Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztositási Pénztár” (Fondului Regional de Asigurări de Boală pentru regiunea Pesta şi capitală), din Budapesta;

182

Page 183: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

în Malta, „Dipartiment tas-Sigurta ' Sočjali” (Departamentului securităţii sociale)”, 38, din Valletta;

în Olanda, «Sociale Verzekeringsbank» (Băncii de Asigurări Sociale), din Amstelveen;

în Austria, instituţiei competente în materie de asigurări de boală, din Viena;

în Polonia, „ Zaklad Ubezpieczen Spolecznych – ZUS” (Instituţiei de Asigurări Sociale), din Varşovia;

în Portugalia, „Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social” (Departamentului de relaţii internaţionale şi convenţii de securitate socială), din Lisabona;

în Slovenia, instituţiei regionale competente a „Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) (Institutului de Asigurări de Sănătate din Slovenia),

în Slovacia, „ Sociálna poist'ovňa” (Agenţiei de Asigurări Sociale”), la Bratislava,

în Finlanda, „Eläketurvakeskus” (Centrului finlandez pentru pensii), din Helsinki;

în Suedia, „Försäkringskassant”, Huvudkontoret (Oficiului Central al Agenţiei Suedeze de Asigurări Sociale), din Stockholm;

în Regatul Unit al Marii Britanii, „ The Inland Revenue Center for Non-Residents” (Centrului de venituri interne pentru cetăţenii străini, Benton Park View, din Newcastle-upon-Tyne, NE98 1ZZ;

în Islanda, «Tryggingastofnun rikisins» (Institutului de stat pentru securitate socială), din Reykjavik;

în Liechtenstein, «Amt für VoIkwirtschaft» (Oficiului de economie naţională), din Vaduz;

în Norvegia, «Folketrygdkontoret for utenlandssaker» (Oficiului naţional de asigurări sociale în străinătate), din Oslo;

în Elveţia, „Caisse fédérale de Compensation” (Fondului Federal de Compensare), din Berna

Pentru autoritatea Comunităţilor Europene împuternicită să încheie contracte de muncă cu personalul auxiliar

b) În cazul în care o persoană angajată ca membru al personalului auxiliar îşi exprimă dorinţa de a face uz de dreptul de opţiune, autoritatea

împuternicită a Comunităţilor Europene trebuie să se asigure de faptul că persoana în cauză completează partea A a formularului, cu excepţia punctului 6, care urmează a fi completat de către autoritatea în cauză.c) Două exemplare ale formularului vor fi transmise instituţiei desemnate de către autoritatea competentă a Statului Membru pentru a

cărui legislaţie a optat persoana în cauză (vezi pct. a) de mai sus).

NOTE

(2) Sigla statului în care îşi are sediul instituţia care completează formularul : BE = Belgia; CZ=Republica Cehă ;DK=Danemarca;

DE =Germania; EE=Estonia;GR = Grecia; ES=Spania; FR = Franţa; IE = Irlanda ; IT = Italia ; CY = Cipru; LV=Letonia;

LT= Lituania; LU=Luxemburg; HU = Ungaria; MT= Malta; NL= Olanda; AT= Austria; PL = Polonia; PT = Portugalia;

SI=Slovenia; SK=Slovacia; FI=Finlanda, SE = Suedia; UK=Regatul Unit al Marii Britanii ;IS= Islanda; LI=Liechtenstein; NO = Norvegia ;

CH = Elveţia.

(2) A se preciza toate numele de familie aşa cum sunt înscrise în actele de stare civilă.

(3) A se preciza toate prenumele aşa cum sunt înscrise în actele de stare civilă.

(4) Pentru lucrătorii supuşi legislaţiei belgiene, a se indica numărul naţional de înregistrare.

Pentru lucrătorii supuşi legislaţiei spaniole, a se indica numărul de securitate socială.

Pentru lucrătorii supuşi legislaţiei malteze, a se indica numărul cardului de identitate, în cazul cetăţenilor maltezi sau numărul maltez de securitate socială în cazul cetăţenilor străini.

Pentru lucrătorii supuşi legislaţiei slovace, a se indica numărul slovac de înregistrare a naşterii, dacă există

Pentru lucrătorii supuşi legislaţiei poloneze, a se indica numerele PESEL şi NIP sau, în cazul în care aveţi un astfel de număr, seria şi numărul cardului de identitate sau al paşaportului.

(5) A se indica numele şi prenumele angajatorului. (6) A se marca cu un „x” căsuţa corespunzătoare statului respectiv. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că angajaţii misiunilor diplomatice

sau ai oficiilor consulare, precum şi membrii personalului privat de serviciu al agenţilor acestor misiuni sau consulate pot opta doar pentru legislaţia de securitate socială a statului de cetăţenie.

(7) Dreptul de opţiune al angajaţilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, precum şi al membrilor personalului privat de serviciu al agenţilor acestor misiuni sau consulate poate fi exercitat la sfârşitul fiecărui an calendaristic.

183

Page 184: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

COMISIA ADMINISTRATIVĂPENTRU SECURITATEA SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

ATESTAT PRIVIND TOTALIZAREA PERIOADELOR DE ASIGURARE, DE MUNCĂ SAU DE REŞEDINŢĂ

Boală – maternitate – deces (alocaţie) - invaliditate

Regulamentul (CEE) nr. 1408/71: articolul 9(2) ; articolul 18(1) ; articolul 38.(1) ; articolul 64Regulamentul (CEE) nr. 574/7 : articolul 6.(2) ; articolul 16 ; articolul 39.(1) şi (2) ; articolul 79

Instituţia competentă completează partea A a formularului şi transmite două exemplare instituţiei ultimului stat la a cărui legislaţie persoana interesată a fost supusă. Această instituţie completează partea B şi returnează formularul instituţiei de la care l-a primit. Dacă formularul este întocmit la cererea persoanei interesate, instituţia care trebuie să-l elibereze completează partea A.2 şi partea B şi înmânează sau transmite formularul persoanei interesate .

Vă rugăm să completaţi formularul cu litere de tipar, utilizând numai spaţiile punctate. El se compune din 3 pagini, nici una nu poate fi suprimată.

Partea A

1. Instituţia destinatară

1.1 Denumire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 Număr de identificare a instituţiei : ……………………………………………………………………………………………………………………

1.3 Adresă : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Asigurat

2.1 Nume (2)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2 Prenume (3)

………………………………………………………

Data naşterii

……………………………………………………………………………………………….

2.3 Nume anterioare : ……………………………….. ……………………………………………………………………………………………….

2.4 Număr de identificare personal : …………………………………………………………………………………………………………………………..

2.5 De la data indicată la rubrica 3.1, asiguratul a exercitat o activitate

salariată independentă în (4) …………………………………………………

2.6 Numele ultimului angajator

Ultima activitate independentă

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresă : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.7 Angajatori anteriori Activităţi independente anterioare

(nume şi adresă) …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

184

E 104 (1)

Page 185: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

3. Pentru a rezolva o cerere introdusă de asiguratul desemnat mai sus, vă rugăm să ne transmiteţi perioadele de asigurare, de muncă sau de reşedinţă realizate de acesta

3.1 Incepând cu …………………………………………………….

3.2 Conform legislaţiei ţării dumneavoastră, pentru riscul :

boală-maternitate (5) deces (alocaţie) invaliditate (6)

4. Instituţia competentă

4.1 Denumire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.2 Număr de identificare a instituţiei : …………………………………………………………………………………………………………………….

4.3 Adresă  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.4 Ştampila 4.5 Data …………………………………………………………

4.6 Semnătura

…………………………………………………………………

Partea B

5. Persoana indicată la rubrica 2

5.1 este asigurat pentru riscul de boală-maternitate de la data indicată la rubrica 3.1(7)

5.2 a realizat din data de……………………………..

6. Perioadele de asigurare sau de muncă următoare, pentru următoarele prestaţii :(5)

6.1 De la ……………………….. la ……………………………..(8) pentru (9) riscul de ……………………………………..…………. (10)

6.2 De la ……………………….. la …………………………… (8) pentru (9) riscul de ……………………………………………..….. (10)

6.3 De la ……………………….. la …………………………… (8) pentru (9) riscul de …………………………………………………. (10)

6.4 De la ……………………….. la …………………………… (8) pentru (9) riscul de …………………………………………………. (10)

6.5 De la ……………………….. la …………………………… (8) pentru (9) riscul de …………………………………………..…...... (10)

6.6 De la ……………………….. la …………………………… (8) pentru (9) riscul de ……………………………………….……..….. (10)

6.7 De la ……………………….. la …………………………… (8) pentru (9) riscul de …………………………………………….….... (10)

6.8 De la ……………………….. la …………………………… (8) pentru (9) riscul de ………………………………………….…….... (10)

6.9 De la ……………………….. la …………………………… (8) pentru (9) riscul de ……………………………………….……….... (10)

6.10 De la ……………………….. la …………………………… (8) pentru (9) riscul de …………………………………….………….... (10)

7. Perioadele de reşedinţă următoare :

7.1 De la ……………………….. la …………………………… (8) pentru (9) riscul de …………..………………………………………. (10)

7.2 De la ……………………….. la …………………………… (8) pentru (9) riscul de …………..………………………………………. (10)

7.3 De la ……………………….. la …………………………… (8) pentru (9) riscul de …………..………………………………………. (10)

7.4 De la ……………………….. la …………………………… (8) pentru (9) riscul de …………..………………………………………. (10)

7.5 De la ……………………….. la …………………………… (8) pentru (9 riscul de …………..………………………………………. (10)

7.6 De la ……………………….. la …………………………… (8) pentru (9) riscul de …………..………………………………………. (10)

7.7 De la ……………………….. la …………………………… (8) pentru (9) riscul de …………..………………………………………. (10)

7.8 De la ……………………….. la …………………………… (8) pentru (9 riscul de …………..………………………………………. (10)

7.9 De la ……………………….. la …………………………… (8) pentru (9) riscul de …………..………………………………………. (10)

7.10 De la ……………………….. la …………………………… (8 pentru (9) riscul de …………..………………………………………. (10)

8. Instituţia care completează partea B

8.1 Denumire: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.2 Număr de identificare a instituţiei : ……………………………………………………………………………………………………………………

185

Page 186: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.3 Adresă: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.4 Ştampilă 8.5 Data : ……………………………………………………….

8.6 Semnătura

………………………………………………………………..

NOTE

(1) Sigla ţării căreia aparţine instituţia care completează formularul: BE = Belgia; CZ = Cehia ; DK = Danemarca ; DE = Germania ; EE = Estonia ; GR = Grecia ; ES = Spania ; FR = Franţa ; IE = Irlanda ; IT = Italia ; CY = Cipru ; LV = Letonia; LT = Lituania ; LU = Luxemburg ; HU =Ungaria ; MT = Malta ; NL = Ţările de Jos ; AT = Austria ; PL = Polonia ; PT = Portugalia ; SI = Slovenia ; SK = Slovacia ; FI = FInlanda ; SE = Suedia ; UK = Regatul Unit al Marii Britanii ; LI = Liechtenstein ; NO = Norvegia ; CH = Elveţia.

(2) A se indica numele în ordinea statutului civil ;

(3) A se indica prenumele în ordinea statului civil ;

(4) A se indica statul ;

(5) Numai dacă instituţia destinatară este o instituţie din Belgia, Franţa, Grecia, Liechtenstein sau Elveţia, a se indica riscul acoperit utilizând următoarele coduri : N = prestaţii în natură, E = prestaţii în bani.

(6) Pentru nevoile instituţiilor din Franţa şi Letonia

(7) A se completa numai dacă instituţia competentă este o instituţie belgiană.

(8) Dacă atestatul este destinat unei instituţii din Belgia, Cehia, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia sau Liechtenstein a se indica dacă este vorba de perioade de activitate salariată sau independentă, utilizând următorul cod : D = salariată ; I = independentă.Dacă atestatul este destinat unei instituţii din Germania, Lituania, Luxemburg sau Polonia, a se indica perioadele de asigurare în

secţiunea 7, utilizând următorul cod: P = asigurare obligatorie; F = asigurare voluntară.(9) A se indica riscul acoperit utilizând următorul cod:

A = boală-maternitate ; B = deces (alocaţie) ; O = invaliditate.

(10) Dacă instituţia competentă este o instituţie din Cipru, Germania, Irlanda, Ungaria, Austria sau din Regatul Unit al Marii Britanii, a se pune o cruciuliţă în această căsuţă, dacă perioada de asigurare sau de reşedinţă corespunde unei perioade de muncă efectivă, şi a se preciza natura activităţii salariate sau independente.

186

Page 187: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

COMISIA ADMINISTRATIVĂPENTRU SECURITATEA SOCIALĂA LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

ATESTAT PRIVIND DREPTUL LA PRESTAŢIILE ÎN NATURĂ ALE ASIGURĂRII DE BOALĂ-MATERNITATE ÎN CAZUL PERSOANELOR CARE ÎŞI AU REŞEDINŢA ÎNTR-UN ALT STAT DECÂT STATUL COMPETENT

Lucrători salariaţi sau independenţi şi membrii familiei lor care au reşedinţa împreună cu ei ; membrii ai familiei lucrătorilor în situaţie de şomaj

Regulamentul (CEE) Nr. 1408/71 : articolul 19(1)(a); articolul 19(2); articolul 25(3)(i)Regulamentul (CEE) Nr.574/72 : articolul 17(1) şi (4) şi articolul 27 (prima frază)

Instituţia competentă completează partea A a formularului şi înmânează două exemplare asiguratului, sau le transmite – eventual prin intermediul organismului de legătură - instituţiei de la locul de reşedinţă, dacă formularul este întocmit la cererea acesteia. Aceasta din urmă, odată intrată în posesia celor două exemplare în cauză, completează partea B a acestora şi returnează unul din cele două exemplare instituţiei competente.

Vă rugăm să completaţi formularul cu litere de tipar, utilizând numai spaţiile punctate. El se compune din 4 pagini; nici una dintre ele nu poate fi suprimată.

A. Notificarea dreptului

1. Instituţia de la locul de reşedinţă (2)

1.1 Denumire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2 Număr de identificare a instituţiei : ………………………………………………………………………………………………………………….

1.3 Adresă : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.4 Referinţă : formularul dumneavoastră E 107 din ………………………………..…………………………………………………………………

2 Asigurat

2.1 Nume (3) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.2 Prenume (4) : Data naşterii

………………………………………………………………. ……………………………………………………………….………………………..

2.3 Nume anterioare :

2.4 Adresa în ţara de reşedinţă :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.5 Număr de identificare personal : …………………………………….………………………………………………………………………………..

2.6 Persoana asigurată Lucrător salariat

2.7 Persoana asigurată Lucrător independent

2.8 Persoana asigurată Lucrător frontalier (salariat)

2.9 Persoana asigurată Lucrător frontalier (independent)

2.10 Persoana asigurată Lucrător în şomaj

3. Membrul familiei (5)

3.1 Nume (3) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2 Prenume (4) : Data naşterii:

………………………………………………..……………………………… ……………………………………………………………………..

187

E 106 (1)

Page 188: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

3.3 Nume anterioare : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.4 Adresa în ţara de reşedinţă : ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.5 Număr de identificare personal : ……………………………………………………………………………………………………………………….

4.1 Lucrătorul menţionat mai sus şi membrii familiei sale (6) care au reşedinţa împreună cu el

4.2 Membrii familiei (6) şomerului menţionat mai sus

5. au dreptul la prestaţii în natură ale asigurării de boală-maternitate

începând cu ………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Persoanele interesate păstrează acest drept

6.1 până la anularea prezentului atestat

6.2 timp de un an de la data specificată la rubrica 5 (7)

6.3 până la data ………………………………………………………………………………………………….….. inclusiv (8)

7. Instituţia competentă pentru asigurare de boală-maternitate

7.1 Denumire : …………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

7.2 Număr de identificare a instituţiei : ……………………………………………………... ………………………………………………………..

7.3 Adresă : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.4 Ştampila 7.5 Data : ……………………………………………………….

7.6 Semnătura :

………………………………………………………………..

B. Notificarea înscrierii(9)

8.

8.1 Lucrătorul indicat la rubrica 2 şi membrii familiei sale

8.2 Membriii familiei şomerului indicat la rubrica 3

8.3 au fost înscrişi la noi la data de ………………………………………………………………………………………………………………..

8.4 nu au putut fi înscrişi la noi întrucât ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9.

9.1 Nume (3) Prenume (4) Nume anterioare Data naşterii Număr de identificare

9.2 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………………………

9.3 ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………………………

9.4 ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………………………

9.5 ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………………………

9.6 ………………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………………………

9.7 …………………………… ……………………….. ……………………… ……………………… ………………………………………

9.8 …………………………… ………………………. ……………………… ……………………… ………………………………………

9.9 …………………………… ………………………. ……………………… ……………………… ………………………………………

188

Page 189: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

10. Instituţia de la locul de reşedinţă

10.1 Denumire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10.2 Număr de identificare a instituţiei  ……………………………………………………………………………………………………………………..

10.3 Adresă: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10.4 Ştampila 10.5 Data : ……………………………………………………….

10.6 Semnătura:

………………………………………………………………..

189

Page 190: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

COMISIA ADMINISTRATIVĂPENTRU SECURITATEA SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

CERERE DE ATESTAT PRIVIND DREPTUL LA PRESTAŢIILE ÎN NATURĂ

Regulamentul (CEE) Nr. 1408/71 : articolul 19(1)(a); articolul 19(2); articolul 22(1)(a)(i), (b)(i) şi ( c)(i); articolul 22(3); articolul 25(1)(a) şi 3(i); articolul 26(1); articolul 28(1)(a); articolul 29(1)(a); articolul 31(a); articolul 52(a); articolul 55(1)(a)(i), (b)(i) şi (c)(i)

Regulamentul (CEE) Nr. 574/72 : articolul 17(1); articolul 20(2) şi (3); articolul 21(1); articolul 22 (1) şi (3); articolul 2 ; articolul 27 prima frază ; articolul 28 ; articolul 29(1) şi (2); articolul 30(1); articolele 31(1) şi (3) ; articolul 60(1);

articolele 62(3),(4) şi (7); articolele 63(1) şi (3)

Instituţia de la locul de reşedinţă sau de şedere completează partea A şi transmite două exemplare din formular instituţiei competente, ţinând cont de prevederile articolelor regulamentului (CEE) Nr.574/72 citate ca referinţă. Dacă această instituţie estimează că nu poate trimite formularul solicitat, ea completează partea B şi returnează unul din cele două exemplare instituţiei care i le-a transmis. Când statul competent este Belgia, formularul trebuie să fie adresat instituţiei de asigurare de boală, cu excepţia cazului în care este vorba de un accident de muncă constatat sau de o boală al cărei caracter profesional a fost recunoscut.

Vă rugăm să completaţi formularul cu litere de tipar, utilizând numai spaţiile punctate. El se compune din 4 pagini; nici una dintre ele nu poate fi suprimată.

A. A se completa de instituţia de la locul de reşedinţă sau de şedere

1. Instituţia destinatară

1.1 Denumire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2 Număr de identificare : …………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3 Adresă: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Asiguratul

2.1 Nume (2):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.2 Prenume (3) Data naşterii

………………………………………………………….. ……………………………………………….………………..

2.3 Nume anterioare

2.4 Adresa …………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.5 Număr de identificare personal(4) : ……………………………….…………………………………………………………………………………..

2.6 Titular Solicitant

de pensie sau rentă de

bătrâneţe invaliditate urmaş

accident de muncă boală profesională

2.7 Instituţia debitoare a pensiei sau rentei

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3 Ultimul angajator (5) Ultima activitate independentă (5)

3.1 Nume: ………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2 Adresă: …………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

190

E 107 (1)

Page 191: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.3 Ramura de activitate (6): …………………………………………………………………………………………………………………………………

3.4 Instituţia de asigurare pentru accidente de muncă la care angajatorul este asigurat (7) …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Membrii familiei (8)

4.1 Nume (2) Prenume (3) Data naşterii Nr. de identificare personal (4)

……………………………………….. ………………………………… …………………………………. ……………………………………

……………………………………….. ………………………………… …………………………………. ……………………………………

……………………………………….. ………………………………… …………………………………. ……………………………………

……………………………………….. ………………………………… …………………………………. ……………………………………

……………………………………….. ………………………………… …………………………………. ……………………………………

……………………………………….. ………………………………… …………………………………. ……………………………………

……………………………………….. ………………………………… …………………………………. ……………………………………

4.2 Adresa în ţara de reşedinţă (9): ……….……………………………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Am primit la data de ………………………………………………………. o cerere provenind de la persoana menţionată

la rubrica 2 la rubrica 4

pentru

5.1 acordarea unei prestaţii în natură

5.2 menţinerea dreptului la prestaţiile în natură

5.3 înscrierea la noi ca persoană având dreptul la prestaţiile în natură

6. Prestaţiile în natură au fost acordate nu au fost acordate

6.1 conform articolului 29(2) 60(1) 62(3) din Regulamentul (CEE) Nr. 574/72.

6.2 Solicitantul nu a exercitat o activitate până în prezent

a exercitat următoarea activitate : …………………………………………………………………………..

7. Vă rugăm să ne transmiteţi atestatul privind dreptul la prestaţii pe

formularul E ………………………………………………………………………………………………………………………………………

un certificat provizoriu de înlocuire a Cardului European de Asigurari de Sănătate sau Cardul European de Asigurari de Sănătate (dacă acesta poate fi eliberat sub legislaţia statului competent)

Valabil de la …………………………………………… la ………………………………………………………………………………………

8. Raport medical ataşat în anexă (10)

9. Instituţia de la locul de reşedinţă sau de şedere

191

Page 192: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

9.1 Denumire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9.2 Număr de identificare a instituţiei……………………………………………………………………………………………………………………….

9.3 Adresă: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9.4 Ştampila 9.5 Data …………………………………………………………

9.6 Semnătura

…………………………………………………………………

B. A se completa de către instituţia competentă

10.

10.1 Vă transmitem alaturat formularul menţionat anterior. Vă rugăm să ne trimite un exemplar completat şi semnat (11)

10.2 Nu este posibilă eliberarea atestatului solicitat în partea A, întrucât:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11. Instituţia competentă

11.1 Denumire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11.2 Număr de identificare a instituţiei ……………………………………………………………………………………………………………………..

11.3 Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11.4 Ştampila 11.5 Data …………………………………………………………

11.6 Semnătura

…………………………………………………………………

192

Page 193: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

COMISIA ADMINISTRATIVĂPENTRU SECURITATEA SOCIALĂA LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

NOTIFICAREA SUSPENDĂRII SAU SUPRIMĂRII DREPTULUI LA PRESTAŢIILE ÎN NATURĂ ALE ASIGURĂRII DE BOALĂ-MATERNITATE

Persoane care au reşedinţa în alt stat decât statul competent

Regulament (CEE) nr. 1408/71 : articol 19.1.a şi 2 ; articol 25.3.i ; articol 26.1 ; articol 28.1.a ; articol 29.1.aRegulament (CEE) nr. 574/72 : articol 17.2 şi 3 ; articol 27 ; articol 28 ; articol 29.5 ; articol 30 ; articol 94.4 ; articol 95.4

Instituţia competentă sau instituţia de la locul de reşedinţă completează partea A a formularului şi transmite două exemplare instituţiei de la locul de reşedinţă sau instituţiei competente (eventual prin intermediul organismului de legătură). Instituţia destinatară completează partea B a formularului şi returnează un exemplar instituţiei care a trimis documentul.

Vă rugăm să completaţi formularul cu litere de tipar, utilizând numai spaţiile punctate. El se compune din 3 pagini; nici una dintre ele nu poate fi suprimată.

A. Notificare

1. Instituţia destinatară

1.1 Denumire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2 Număr de identificare a instituţiei :…………………………………………………………………………………………………………………….

1.3 Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.

Lucrător salariat Lucrător frontalier (salariat)

Lucrător independent Lucrător frontalier (independent)

Lucrător în şomaj

Titular de pensie sau rentă (regim salariaţi)

Titular de pensie sau rentă (regim independenţi)

Solicitant de pensie sau rentă

2.1 Nume(2)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.2 Prenume(3) Data naşterii

……………………………………………….. ………………………………………………………………..………………………………………..

2.3 Nume anterioare : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa în ţara de reşedinţă …………………………………………….……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.4 Număr de identificare personal (4) …………………………….……………………………………………………………………………………….

3. Membru al familiei (5)

3.1 Nume (2) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2 Prenume(2)  Data naşterii

……………………………………………….. ……………………………………………………………….........................................................

3.3 Nume anterioare : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.4 Adresa în ţara de reşedinţă … …………………………………………….………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

193

E 108 (1)

Page 194: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

3.5 Număr de identificare personal :

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

4. Dreptul la prestaţii atestat de formularul nostru dumneavoastră ………………………………… din ……………………………….

a fost suspendat sau suprimat din următorul motiv:

4.1 Lucrătorul menţionat mai sus a încetat să fie asigurat începând cu data de ……………………………………………………………

4.2 Nici unul din membrii familiei lucrătorului înscrişi nu au avut reşedinţa în statul nostru dumneavoastră începând cu data de

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.3 Pensia sau renta titularului menţionat mai sus este suspendată sau suprimată începând cu ………………………………………….

4.4 Titularul dreptului la prestaţii menţionat la rubrica 2

sau

Membrul familiei menţionat la rubrica 3

nu mai rezidă în statul nostru dumneavoastră începând cu ………………………………………………. (data)

a decedat la ………………………………….. ………………………………………………………………………… (data)

4.5 Membrul familiei desemnat la rubrica 3 nu mai îndeplineşte condiţiile cerute de legislaţia statului de reşedinţă începând cu data de

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

4.6 (6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Instituţia competentă Instituţia de la locul de reşedinţă

5.1 Denumire ….………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.2 Număr de identificare a instituţiei : ……………………………………………………………………………………………………………………

5.3 Adresă : … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.4 Ştampila 5.5 Data …….…………………………………………………………

5.6 Semnătura

…………………………………………………………………

B. Confirmare de primire

6. Notificarea conţinută în partea A de mai sus a ajuns în posesia noastră la data de ………………………………………………………….

7. Înscrierea persoanei(lor) indicată(e) în partea A s-a încheiat la …….………………………………………………………………………

Confirmăm încheierea dreptul la prestaţii, notificată la rubrica 4, care intră în vigoare la

………………………………………………...............................................................................................................................................

8. Instituţia de la locul de reşedinţă Instituţia competentă

8.1 Denumire : ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.2 Număr de identificare a instituţiei……………………………………………………………………………………………………………………….

8.3 Adresă : ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.4 Ştampilă 8.5 Data : ………………………………………………………..

194

Page 195: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

8.6 Semnătura

COMISIA ADMINISTRATIVĂPENTRU SECURITATEA SOCIALĂA LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

ATESTAT PENTRU ÎNSCRIEREA MEMBRILOR FAMILIEI PERSOANEI ASIGURATE ŞI ACTUALIZAREA LISTELOR

Regulamentul Nr. 1408/71 : articol 19(2)Regulamentul Nr. 574/72 : articol 17(1), (2), (3) şi (4); articolul 94(4)

Instituţia competentă completează partea A a formularului şi înmânează două exemplare din acesta persoanei asigurate, sau le transmite eventual prin intermediul organismului de legătură, instituţiei de la locul de reşedinţă, dacă formularul a fost întocmit la cererea acesteia. În cazul în care membrii familiei lucrătorului rezidă în Regatul Unit, instituţia competentă transmite cele două exemplare la Department for Work, and Pensions, Pension Service, Internationale Pension Centre, la Tyneview Park, la Newcastle-upon-Tyne. Instituţia de la locul de reşedinţă, odată intrată în posesia acestor două exemplare, completează partea B a formularului şi returnează un exemplar instituţiei competente. Dacă membrii familiei au reşedinţa în ţări diferite, trebuie întocmit un atestat distinct pentru fiecare din aceste ţări.

Vă rugăm să completaţi formularul cu litere de tipar, utilizând numai spaţiile punctate. El se compune din 5 pagini; nici una dintre ele nu poate fi suprimată.

A. Notificarea dreptului

1. Instituţia de la locul de reşedinţă (2)

1.1 Denumire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 Număr de identificare a instituţiei : ..............................................................................................................................................................

1.3 Adresă : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.4 Referinţă: formularul dumneavoastră E 107 din ………………………………………………………….

2. Persoana asigurată

2.1 Nume (3) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.2 Prenume (4) : Data naşterii

………………………………………………..……………………………… …………………………………………………………………….

2.3 Nume anterioare

2.4 Adresa : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.5 Număr de identificare personal :…………………………….………………………………………………………………………………………..

2.6 Persoana asigurată este lucrător independent

3. Membrul familiei

3.1 Nume (3) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2 Prenume (4) Data naşterii

………………………………………………..…………………………………………….......................... ……………………………………..

3.3 Nume anterioare : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.4 Adresa : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

195

E 109 (1)

Page 196: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

3.5 Număr de identificare personal : ...................................................................................................................................................................

4. Membrii familiei lucrătorului desemnat mai sus au dreptul la prestaţii în natură ale asigurării de boală-maternitate cu condiţia

să nu aibă deja dreptul la acestea conform legislaţiei ţării în care îşi au reşedinţa (5)

să nu exercite o activitate profesională sau comerţ (5)

5. Acest drept este deschis la data de ………………………………………………

6. şi este menţinut

6.1 până la anularea prezentului atestat

6.2 timp de un an de la data menţionată la punctul 5 (6)

6.3 până la data prevăzută pentru sfârşitul muncii sezoniere, adică

6.4 până la data de (7) ………………………………………………………………………………………………………………………. inclusiv.

7. Vă rugăm să returnaţi Cardul European de Asigurare de Sănătate a membrului familiei menţionat la punctul 3, cu numărul ………………………………………………………………. şi valabil până la data de …………………………………………………………………….

8. Instituţia competentă

8.1 Denumire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.2 Număr de identificare a instituţiei : …………………………………………………………………………………………………………………….

8.3 Adresă : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.3 Ştampila 8.4 Data : ………………………………………………………

8.5 Semnătura :

…………………………………………………………………

B. Notificarea înscrierii

9. (9

Următorii membrii ai familiei lucrătorului nu au fost înscrişi:

Nume (3) Prenume (4) Data naşterii Nr. de identificare personal

9.1 ………………………………………... ………………………………… ………………………… ………………………………………….

9.2 ………………………………………... ………………………………… …………………………. ………………………………………….

9.3 ………………………………………... …………………………………. ………………………… ………………………………………….

9.4 ……………………………………….. ………………………………… ………………………… ………………………………………….

9.5 ……………………………………….. ………………………………… ………………………… ………………………………………….

9.6 ……………………………………….. ………………………………… ………………………… ………………………………………….

9.7 ……………………………………….. ………………………………… ………………………… …………………………………………..

9.8 ……………………………………….. …………………………………. ………………………… …………………………………………..

9.10 ……………………………………….. ………………………………… …………………………. …………………………………………..

deoarece

Aceştia nu au dreptul la prestaţii

Aceştia au deja dreptul la prestaţiile în natură

Alte motive

196

Page 197: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

10. (9)

Următorii membrii ai familiei lucrătorului menţionat la rubrica 2 au fost înscrişi:

Nume (3) Prenume (4) Data naşterii Număr de identificare personal

10.1 ………………………………………... ………………………………… ………………………… …………………………………………..

10.2 ………………………………………... ………………………………… …………………………. …………………………………………..

10.3 ………………………………………... …………………………………. ………………………… …………………………………………..

10.4 ……………………………………….. ………………………………… ………………………… …………………………………………..

10.5 ……………………………………….. ………………………………… ………………………… ………………………………………….

10.6 ……………………………………….. ………………………………… ………………………… ………………………………………….

10.7 ……………………………………….. ………………………………… ………………………… ………………………………………….

10.8 ……………………………………….. …………………………………. ………………………… ………………………………………….

10.9 ……………………………………….. …………………………………. …………………………. ………………………………………….

10.10 Costul acestor prestaţii este în responsabilitatea dumneavoastră. Data ce trebuie luată în considerare pentru calculul sumei forfetare prevăzute la articolul 94 din regulamentul nr. 574/72 este ……………………………………………………………………………………….

11 Cardul European de Asigurare de Sănătate

11.1 Vă rugăm ataşaţi Cardul European de Asigurare de Sănătate cu numărul :………………………………… cerut la rubrica 7

11.2 Vă rugăm să indicaţi măsurile de aplicare privitoare la Cardul European de Asigurare de Sănătate eliberat membrului familiei menţionat la rubrica 3, cu numărul :…………………………………………………….şi valabilitatea până la data de ………………………..

12. Instituţia de la locul de reşedinţă

12.1 Denumire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12.2 Număr de identificare a instituţiei : ……………………………………………………………………………………………………………………

12.3 Adresă: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12.4 Ştampila 12.5 Data …………………………………………………………

12.6 Semnătura

…………………………………………………………………

197

Page 198: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

COMISIA ADMINISTRATIVĂPENTRU SECURITATEA SOCIALĂA LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

ATESTAT PRIVIND MENŢINEREA DREPTULUI LA PRESTAŢIILE ÎN CURS PENTRU ASIGURAREA DE BOALĂ-MATERNITATE

Regulamentul (CEE) Nr. 1408/71 : articolul 22(1)(b)(i); articol 22(1)(c)(i); articol 22(3); articol 31Regulamentul (CEE) Nr. 574/72 : articolul 22(1); articolul 23 şi articolul 31(1) şi (3)

Instituţia competentă sau instituţia de la locul de reşedinţă a persoanei asigurate,titularului de pensie sau membrului de familie înmânează formularul asiguratului, titularului de pensie sau membrului de familie. Dacă asiguratul sau titularul de pensie se deplasează în Regatul Unit, un exemplar din formular trebuie să fie de asemenea transmis la Department for Work and Pensions, Pension Service, Internationale Pension Centre, Tyneview Park, Newcastle upon Tyne.

Vă rugăm să completaţi formularul cu litere de tipar, utilizând numai spaţiile punctate. El se compune din 3 pagini; nici una dintre ele nu poate fi suprimată.

1.

Persoană asigurată Membru al familiei persoanei asigurate

Lucrător independent Membru al familiei lucrătorului independent

Titular de pensie (regim salariaţi) Membru al familiei titularului de pensie (regim salariaţi)

Titular de pensie (regim independenţi) Membru al familiei titularului de pensie (regim independenţi)

1.1 Nume (2) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2 Prenume(3)  Data naşterii

………………………………………………..……………………………………………………………… ……………………………………..

1.3 Nume anterioare : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.4 Adresa în statul competent : ……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.5 Adresa în ţara în care persoana în cauză se deplasează

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.6 Număr de identificare personal (4) : …………………………………………………………………………………………………………………..

2. Persoana desemnată mai sus este autorizată să păstreze dreptul la prestaţii în natură

ale asigurării de boală-maternitate ale asigurării pentru accidente petrecute în viaţa privată (5)

în ……………………………………………….. …………………………………………… (ţara), în care el/ea se deplasează

2.1 pentru a-şi stabili acolo reşedinţa

2.2 pentru a primi acolo tratament de la (6)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

sau de la orice alt aşezământ similar în cazul unui transfer care este necesar din punct de vedere medical cu privire la acest tratament

2.3 pentru a trimite acolo probe biologice în vederea efectuării de analize,fără ca persoana în cauză să fie prezentă acolo.

3. Respectivele prestaţii pot fi acordate, pe baza acestui atestat,

de la …………………………………………………………. la ………………………………………………………………………. inclusiv.

4. Raportul medicului nostru controlor

4.1 este anexat la prezentul atestat, în plic închis

4.2 a fost trimis la data de ………………………………..…………………………la (7) …………………………………………………………….

4.3 va fi trimis la cerere

198

E 112 (1)

Page 199: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

4.4 nu a fost întocmit

5. Instituţia competentă

5.1 Denumire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.2 Număr de identificare personal : ……………………………………………………………………………………………………………………..

5.3 Adresă : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.4 Stampila 5.5 Data : …………………………………………………………

5.6 Semnătura:

…………………………………………………………………

199

Page 200: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

COMISIA ADMINISTRATIVĂPENTRU SECURITATEA SOCIALĂA LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

CERERE DE PRESTAŢII ÎN BANI PENTRU INCAPACITATE DE MUNCĂ

Regulamentul (CEE) Nr. 1408/71 : articolul 19(1)(b); articolul 22(1) (a) (ii); ; articolul 25(1)(b);; articolul 52(b) şi articoul 55(1) (a) (ii)Regulamentul (CEE) Nr. 574/72 : articolul 18(2) şi (3); articolul 24; articolul 26(5) şi (7); articolul 61(2) şi (3) şi articolul 64

Dacă formularul este întocmit pentru un asigurat ce desfăşoară o activitate, se completează un singur exemplar şi se trimite instituţiei competente de asigurare de boală-maternitate sau de asigurare împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.Totuşi, dacă formularul are în vedere un şomer, trebuie întocmite două exemplare suplimentare, dintre care unul va fi adresat instituţiei competente în materie de asigurări de şomaj, iar celălalt instituţiei corespunzătoare din ţara în care şomerul s-a deplasat pentru a căuta de lucru.

Vă rugăm să completaţi formularul cu litere de tipar, utilizând numai spaţiile punctate. El se compune din 3 pagini

1. Instituţia competentă

1.1 Denumire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 Adresă : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.3 Număr de identificare a instituţiei : …………………………………………………………………………………………………………………….

2. Lucrător salariat Lucrător independent Lucrător în şomaj

2.1 Nume (2)  Nume de naştere (dacă este diferit)  :

………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….

2.2 Prenume Data naşterii

…………………………………………………………………. ………………………………………..………………………………………..

Număr de identificare personal :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.6 Deţinător al formularului E 119 eliberat la data de …………………………………………….. ………………………… (3)

şi al formularului E 303 eliberat la data de ………………………………………………………………………………….. (3)

3. Angajator (4)

3.1 Numele angajatorului sau al societăţii : ……………………………………………………………………………………………………………….

3.2 Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A. (5) Cerere de prestaţii

4. Persoana desemnată la rubrica 2 a solicitat la …………………………………………………………………………………………...( data)

prestaţii în bani pentru

spitalizare de la ……………………….. la …………………………..(datele) într-un spital sau într-un centru de prevenire sau reabilitare

incapacitate de muncă

din cauza

4.1 unei boli maternităţii (data presupusă a naşterii: ………………………………………………………)

200

(1)E 115

Page 201: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

unui accident de muncă unui accident produs la ……………………………………………………. ……………( data)

unei boli profesionale unei adopţii reducerii indemnizaţiei în caz de maternitate şi adopţie

5. Certificatul medicului curant

este anexat nu a putut fi furnizat

6. După părerea medicului nostru examinator al cărui raport se găseşte în anexă

al cărui raport va fi trimis în cel mai scurt timp

6.1 incapacitatea de muncă a început la data de …………………………………………………………………………………………

şi se va prelungi probabil până la data de …………………………………………………………………………………………..

6.2 nu este vorba de incapacitate de muncă (7)

7. Persoana în cauză nu s-a conformat prevederilor legislaţiei noastre din următoarele motive :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Se presupune că incapacitatea de muncă a fost cauzată de un accident care angajează responsabilitatea unei terţe părţi.

8.1 Incapacitatea de muncă se datorează altor circumstanţe specificate în documentaţia din anexă.

8.2 Anexat se găseşte un raport cu privire la acest accident cu adresa terţei părţi a cărei responsabilitate este angajată.

8.3 Alte documente cu privire la cauza incapacităţii de muncă sunt anexate la acest formular

9. Suntem dispuşi să acordăm prestaţiile în bani persoanei interesate, în numele dumneavoastră. Va rugăm să ne comunicaţi dacă sunteţi de acord cu această procedură şi, în cazul unui răspuns afirmativ, să ne furnizaţi toate indicaţiile utile în vederea plăţii prestaţiilor (8).

10. Nu suntem dispuşi să acordăm persoanei în cauză prestaţiile în bani, în numele dumneavoastră.

B. (5) Prelungirea incapacităţii de muncă

11. Cu referire la

11.1 formularul nostru E 115 din …………..…………………………………………….. (data)

11.2 formularul dumneavoastră E 117 din ……………………………………………… (data)

11.3 Vă informăm că, în opinia medicului noastru examinator

al cărui raport este anexat

al cărui raport va fi trimis în cel mai scurt timp

Persoana indicată la rubrica 2 va fi probabil incapabilă să lucreze până la data de …………………………………………….inclusiv.

12. Instituţia de la locul de reşedinţă sau de şedere

12.1 Denumire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

12.2 Număr de identificare a instituţiei : …………………………………………………………………………………………………………………..

12.2 Adresă: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

201

Page 202: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

12.3 Ştampila 12.4 Data : ………………………………………………………

12.5 Semnătura

………………………………………………………………

COMISIA ADMINISTRATIVĂPENTRU SECURITATEA SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

RAPORT MEDICAL PRIVIND INCAPACITATEA DE MUNCĂ(Boală, maternitate, accident de muncă, boală profesională)

Regulamentul (CEE) nr. 1408/71: articolul 19(1)(b); articolul 22(1)(a)(ii); (1)(b)(ii), (1)(c)(ii); articolul 25(1)(b); articolul 52(b); articolul 55(1)(a)(ii); (1)(b)(ii) şi (1)(c)(ii)

Regulamentul (CEE) nr. 574/72: articolul 18(2) şi (3); articolul 24; articolul 26(5) şi (7); articolul 61(2) şi (3); articolul 64;articolul 65(2) şi (4)

Va fi completat de către doctorul instituţiei care întocmeşte formularulul E 115 pentru a fi anexat acestuia şi trimis în plic sigilat în caz de boală sau maternitate(2) .

Vă rugăm să completaţi formularul cu litere de tipar, utilizând numai spaţiile punctate. El se compune din 3 pagini.

1. Instituţia competentă destinatară

1.1 Denumire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 Număr de identificare a instituţiei :……………………………………………………………………………………………………………………

1.3 Adresă : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.4 Referinţă: formularul nostru E 116 din ……………………………………………………………………………………………………… (data)

2. Anexat unui formular E 115 din……………………………………………………………………………………………………………… ... (data)

3. Persoana în cauză

3.1 Nume (3) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2 Nume de naştere (dacă este diferit) : …………………………………………………………………………………………………………………

3.3 Prenume:

………………………………………………………

Data naşterii:

……………………………………………………………………………………………….

3.4 Adresa din ţara de reşedinţă sau de şedere: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.5 Număr de identificare personal :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Eu, subsemnatul, ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

fiind examinat de către persoana menţionată

la data de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.1 consider că este

caz de boală caz de maternitate (data estimată a naşterii :……………………………………………………)

4.2 probabil este

accident de muncă boală profesională accident

4.3 recidivă sau agravare

202

E 116 (1)

Page 203: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

A. Raport general

5. De completat în fiecare caz:

5.1 Istoric medical şi simptome prezente: ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.2 Examinare clinică :……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.3 Alte observaţii: ………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.4 Examinări speciale (4)   …………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.5 Diagnostic : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.6 Concluzii : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.7 Persoana în cauză a fost declarată ca fiind aptă de muncă

5.8 Persoana în cauză nu a fost declarată aptă de muncă

de la data de…………………………………………………………până la ………………………………………………………………………

5.9 Persoana în cauză a fost declarată parţial aptă de muncă, în proporţie de

(………………………..%) de la data de……………………………………până la data de……………………………………………(5)  

5.10 Persoanei în cauză i se va prescrie o examinare medicală suplimentară la ………………………………………………………………

5.11 Persoana în cauză va fi aptă de muncă începând cu data de ………………………………………………………………………………..

B. Raportări în caz de accident de muncă

6. Primul raport medical

6.1 Accidentul a rezultat în urma leziunilor(6)   : ………………………..………………………………………………………………………………..

……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6.2 Aceste leziuni au avut vor avea următoarele efecte (7) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.3 Incapacitatea de muncă a survenit la data de : ………………………………………………………………………………………………….

203

Page 204: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

6.4 Persoana rănită este tratată

la domiciliu la clinica medicului

în spital alt loc

Adresă (8) :

7. Ultimul raport medical :

7.1 Tratamentul s-a încheiat la data de: ………………………..………………………………………..…………………………………………….

7.2 Starea medicală s-a stabilizat la data de: …………………………………………………………………………………………………………

7.3 cu recuperare completă

7.4 şi propabil vor avea următoarele consecinţe:

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7.5 Descriere detaliată despre starea victimei după recuperare sau la sfârşitul tratamentului medical :

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………..………………………………………..………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Instituţia de la locul de reşedinţă sau şedere:

8.1 Denumire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.2 Numărul instituţiei competente………………………………………………………………………………………………………………………

8.3 Adresă: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.4 Ştampilă 8.5 Data : ……………………………………………………….

8.6 Semnătura :

………………………………………………………………..

204

Page 205: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

COMISIA ADMINISTRATIVĂPENTRU SECURITATEA SOCIALĂA LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

ACORDAREA DE PRESTAŢII ÎN BANI ÎN CAZ DE MATERNITATE ŞI DE INCAPACITATE DE MUNCĂ

Regulamentul (CEE) Nr. 1408/71 : articolul 19(1)(b); articolul 22(1)(a)(ii); articolul 25(1)(b); articolul 52(b) şi articolul 55(1)(a)(ii)Regulamentul (CEE) Nr. 574/72 : articolu 18(6) şi (8); articolul 24; articol 26(7); articolul 61(6) şi (8) şi articolul 64

Instituţia competentă completează prezentul formular şi îl adresează instituţiei de la locul de reşedinţă sau de şedere. Instituţia competentă trebuie de asemenea să informeze lucrătorul în cazul în care prestaţiile în bani sunt plătite de instituţia de la locul de reşedinţă.

Vă rugăm să completaţi formularul cu litere de tipar, utilizând numai spaţiile punctate. Formularul se compune din 2 pagini.

1. Instituţia de la locul de reşedinţă sau de şedere

1.1 Denumire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.2 Număr de identificare a instituţiei : …………………………………………………………………………………………………………………….

1.3 Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Referinţă : formularul dumneavoastră E 115 din……………………………………………………………………………………………( data)

3. Lucrător salariat Lucrător independent Lucrător în şomaj

3.1 Nume (2) : Nume de naştere(dacă este diferit):

……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..

3.2 Prenume Data naşterii

………………………………………………………………. ………………………………………………………………..…………………………..

3.3 Adresa în ţara de reşedinţă sau de şedere: ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.4 Număr de identificare personal : ……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Persoana la care se face referinţă în rubrica 3

4.1 are dreptul provizoriu la prestaţii în bani

de la data de ……………………………………….. la data de ………………………………… cu posibilitatea prelungirii

4.2 nu are dreptul la prestaţii în bani

Motiv : a se vedea formularul E 118 alăturat.

4.3 nu mai are dreptul la prestaţii în bani începând cu ……………………………………………………………………………………( data)

Motivul : a se vedea formularul E 118 alăturat.

5. Aceste prestaţii vor fi acordate (3)

5.1 prin grija noastră

5.2 prin grija dumneavoastră, în numele nostru (4r)

5.3 de către angajator (5)

De la data …………………………………….. până la data ………………………………………….. (6)

6. (7) (8)

205

(1)E 117

Page 206: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

6.1 Indemnizaţia trebuie să fie acordată pentru toate zilele săptămânii, cu excepţia zilei de

luni marţi miercuri

joi vineri sâmbătă duminică

6.2 Cuantumul zilnic net al acestei indemnizaţii este de

…………………………………….. (9) dacă asiguratul nu este spitalizat

…………………………………….. (9) în caz de spitalizare

6.4 Atunci când indemnizaţiile sunt acordate pentru o lună întreagă, ele sunt acordate pentru 30 de zile, fie că luna are mai mult de 30 de zile, fie mai puţin.

7. Vă rugăm să ne comunicaţi de îndată ce este posibil rezultatul

7.1 examinării (10) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

7.2 controlului administrativ : ………………………………………………………………………………………………………………………….

7.3 unui nou control medical, ce trebuie efectuat în jurul datei de ……………………………………………………………………………..

8. Instituţia competentă

8.1 Denumire: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.2 Număr de identificare a instituţiei: ……………………………………………………………………………………………………………………

8.3 Adresă : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.4 Stampila 8.5 Data : ………………………………………………………

8.6 Semnătura :

………………………………………………………………

206

Page 207: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

COMISIA ADMINISTRATIVĂPENTRU SECURITATEA SOCIALĂA LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

NOTIFICAREA NERECUNOAŞTERII SAU A ÎNCHEIERII INCAPACITĂŢII DE MUNCĂ

Regulamentul (CEE) Nr. 1408/71: articolul 19(1)(b); articolul 22(1)(a)(ii), (b)(ii), c(i ; articolul 25(1)(b); articolul 52(b); articolul 55(1)(a)(ii), (b)(ii) şi (c)(ii)

Regulamentul (CEE) Nr. 574/72: articolul 18(4) şi (6); articolul 24;articolul 26(5) şi (7); articolul 61(4) şi (6); articol 64

Dacă formularul priveşte o persoană asigurată în activitate, instituţia de la locul de reşedinţă sau de şedere (sau instituţia competentă) întocmeşte formularul în două exemplare , dintre care unul va fi trimis persoanei asigurate însăşi, celălalt instituţiei de asigurări de boală şi maternitate sau de asigurări împotriva accidentelor de muncă sau bolilor profesionale din statul competent (de la locul de reşedinţă sau de şedere). Dacă formularul are în vedere un şomer, în afara celor două exemplare precedente (dintre care unul destinat şomerului însuşi), două exemplare suplimentare vor fi întocmite, dintre care unul va fi adrsat instituţiei competente de asigurări de şomaj, iar celălalt instituţiei din ţara în care şomerul s-a deplasat pentru a căuta de lucru.

Vă rugăm să completaţi formularul cu litere de tipar, utilizând numai spaţiile punctate. El se compune din 2 pagini şi o Anexă de 3 pagini

1. Beneficiar

1.1 Nume Nume de naştere (dacă este diferit):

……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….

1.2 Prenume Data naşterii

………………………………………………………………. ……………………………………………..……………………………………….

1.3 Adresa în ţara de reşedinţă sau de şedere:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.4 Număr de identificare personal : ……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Instituţia competentă Instituţia de la locul de reşedinţă sau de şedere

2.1 Denumire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2 Număr de identificare a instituţiei : …………………………………………………………………………………………………………………….

2.3 Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Din faptele care ne-au fost aduse la cunoştinţă ………………………………………………………………………………………………

Din controlul efectuat de medicul nostru la data de ………………………………………………………………………………..( data)

Rezultă că

3.1 incapacitatea dumneavoastră de muncă este numai parţială

3.2 aveţi dreptul la o indemnizaţie parţială în valoare de …………………………………………………………………………………..(2)

începând cu …………………………………………………………………………………………………………………………( data)

3.3 nu vă aflaţi în incapacitate de muncă

3.4 incapacitatea dumneavoastră de muncă s-a încheiat la data de …………………………………………….………………………..(3)

3.5 Ultima zi pentru care veţi primi prestaţii în bani este data de ……………………………………………………………………………….

3.6 Instituţia competentă va decide care este ultima zi pentru care veţi primi prestaţii în bani.

3.7 Nu aveţi dreptul la prestaţii întrucât …………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

207

(1)E 118

Page 208: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

4. Instituţia de la locul de reşedinţă sau de şedere Instituţia competentă

4.1 Denumire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.2 Număr de identificare a instituţiei :…………………………………………………………………………………………………………………

4.3 Adresa : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.4 Stampila 4.5 Data: ………………………………………………………

4.6 Semnătura:

………………………………………………………………

Informaţii pentru lucrătorul salariat, lucrătorul independent sau şomer

Dacă nu sunteţi de acord cu decizia care vă este comunicată prin prezentul document, este posibil să introduceţi un recurs. Pentru detalii privind căile şi termenele de recurs, va rugăm să consultaţi Anexa. Pentru căile şi termenele limită trebuie să urmati instrucţiunile indicate pentru Statul competent.

E 118 ANEXACĂI ŞI TERMENE DE RECURS

Regulamentul (CEE) Nr. 574/72: articolul 18(4); articolul 61(4)

1. Belgia

Dacă nu sunteţi de acord cu decizia alăturată, este posibil să introduceţi un recurs prin cerere scrisă, datată şi semnată, depusă sau adresată în plic recomandat, la tribunalul competent de muncă în termen de trei luni de zilei de la data primirii deciziei de notificare.

Prin tribunal competent de muncă, trebuie să se înţeleagă:

a) dacă sunteţi domiciliat în Belgia, tribunalul de muncă din circumscripţia în care aveţi domiciliul;

b) dacă nu aveţi sau nu mai aveţi domiciliul în Belgia, tribunalul de muncă din circumscripţia unde aţi avut ultimul domiciliu sau ultima reşedinţă în Belgia;

c) dacă nu aţi avut domiciliul sau reşedinţa în Belgia, tribunalul de muncă din circumscripţia ultimei dumneavoastră ocupaţii în Belgia.

2. CehiaDacă nu sunteţi de acord cu decizia alăturată, este posibil să introduceţi un recurs la institutia competenta din Cehia mentionata la rubrica 2 sau 4 a formularului in termen de trei zile de la data trimiterii notificarii. Metoda si data limita pentru apel sunt specificate in decizie.

3. Danemarca

Dacă doriţi să contestaţi decizia alăturată, dispuneţi pentru aceasta de un termen de patru săptămâni de la data primirii notificării deciziei, să introduceti un recurs pe lânga «Sociale Ankestyrelse, Dagpengeudvalget» (comisia de recurs în materie socială, comitetul de alocaţii zilnice), Amaliegade 25, B.P. 3061, 1021 Copenhague K.

4. Germania

Acest act administrativ oficial devine executoriu dacă nu introduceţi nici un recurs în termen de trei luni de la notificare. Recursurile trebuie să fie introduse prin cerere scrisă în termen de trei luni pe lângă instituţia germană următoare:

Denumire: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresă  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. EstoniaDacă nu sunteţi de acord cu decizia alăturată, puteţi, în termen de 30 de zile lucrătorare de la data primirii notificării deciziei, să introduceţi un recurs pe lângă « Eesti Haigekassa », Lembitu 10, Tallinn 10114.

6. GreciaDacă nu sunteţi de acord cu decizia alăturată, puteţi, în termen de 30 de zile lucrătorare de la data primirii notificării deciziei, să introduceţi un recurs pe lângă:

Denumire: ……………………………………………………………………………………………………………………………............

208

Page 209: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Adresă  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Spania

Puteţi introduce un recors împotriva deciziei alăturate, în 30 de zile lucrătoare de la data notificării acesteia, la instituţia următoare:

Denumire : ……………………………………………………………………………………………………………………………..........

Adresă  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Franţa

Dacă doriţi să contestaţi decizia alăturată, dispuneţi de un termen de două luni de la data primirii notificării acesteia, pentru a introduce un recurs pe lângă medicul şef de la casa de asigurări de boală desemnată mai jos:

Denumire : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresă  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. IRLANDA

Dacă nu sunteţi de acord cu decizia alăturată, puteţi introduce un recurs pe lângă «Social Welfare Appeals Office» (E comitetul de recurs în materie socială), D'Olier House, D'Olier Street, Dublin 2. Acest recurs trebuie să fie introdus în termen de 21 de zile de la data de primire a deciziei.

10. Italia

Decizii ale INPS (boală şi maternitate)

Asiguratul care doreşte să conteste o decizie a INPS poate, în termen de 90 de zile de la data de primire a notificării acesteia, să introducă un recurs administrativ pe lângă comisia provincială competentă.

În plus, persoana interesată dispune de un termen de un an de la data la care decizia respectivei comisii i-a fost notificată sau de 90 de zile de la data la care a introdus recursul, dacă respectiva comisie nu a luat nici o decizie, pentru a cita INPS în faţa instanţelor judiciare.

Decizii ale INAIL (accidente de muncă şi boli profesionale)

Asiguratul care doreşte să conteste o decizie a INAIL poate, în termen de 60 de zile de la data de primire a notificării care i-a fost adresată, să comunice INAIL, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau prin scrisoare expediată cu recipisă, motivele pentru care estimează că decizia nu este justificată ; dacă este vorba de o incapacitate permanentă, el va trebui să precizeze rata de indemnizare la care estimează că are dreptul ; în orice caz, va anexa la recursul său un certificat medical care să indice elementele ce vin în sprijinul cererii sale.

Dacă nu primeşte răspuns în termen de 60 de zile de la data confirmării de primire sau primirii recipisei prevăzute la alineatul precedent, sau dacă estimează că acest răspuns nu este satisfăcător, va putea cita INAIL în faţa instanţelor judiciaire.

Opunerea sa poate fi prezentată INAIL fie direct, fie prin intermediul instituţiei de la locul de reşedinţă sau de şedere.

11. Cipru

Dacă nu sunteţi de acord cu decizia alăturată, puteţi introduce un recurs în termen de 15 zile pe lângă Ministerul Muncii şi Asigurării Sociale. Dacă nu sunteţi mulţumiţi de decizia ministerului puteţi introduce un recurs la Curtea Supremă in termen de 75 de zile de la data deciziei comunicate de către minister.

12. Letonia

Dacă nu sunteţi de acord cu decizia alăturată, puteţi introduce un recurs în termen de o lună de zile de la data când aţi primit notificarea deciziei, către :

Denumire : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresă  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

209

Page 210: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

13. Lituania

Dacă nu sunteţi de acord cu decizia alăturată, puteţi introduce un recurs în termen de o lună de zile de la data la care aţi primit notificarea pe lângă Comisia Administrativă de Contestaţii.

14. Luxemburg

Dacă nu sunteţi de acord cu decizia alăturată, este posibil să introduceţi un recurs, în principiu pe lângă ”Consiliul arbitral al asigurărilor sociale”, în termen de 40 de zile de la data primirii notificării acestei decizii.

15. Ungaria Dacă nu sunteţi de acord cu decizia alăturată, puteţi introduce un recurs pe lângă instituţiile competente ungare (specificate la rubrica 2 sau 4 din formularul E 118). Decizia instituţiei competente este aplicabilă în termen de 15 zile de la data primirii notificării acesteia.

16. Malta

Dacă nu sunteţi de acord cu decizia alăturată, puteţi introduce un recurs pe lângă Departamentul Social de Securitate din Valletta în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia.

17. Ţările de jos

Dacă nu sunteţi de acord cu comunicarea alăturată, este posibil să solicitaţi o decizie de apel pe lângă instituţia olandeză competentă (desemnată la rubrica 2 sau la rubrica 4 din formularul E 118, într-un termen rezonabil de scurt. Metoda de recurs şi termenul limita de apel vor fi specificate în decizie.

18. Austria

Dacă nu sunteţi de acord cu cu informaţiile alăturate (formularul E 118), puteţi să introduceţi o cerere de decizie pe lângă instituţia competentă austriacă desemnată la rubrica 2 sau la rubrica 4 din formularul menţionat mai sus, pe lângă care puteţi solicita căi de recurs admisibile.

19. Polonia

Dacă nu sunteţi de acord cu decizia alăturată, puteţi introduce un recurs pe lăngă Zaklad Ubezpieczen Spolecznych ─ ZUS (Instituţie de Asigurare Socială) cu autoritate teitorială la locul de şedere al angajatului, şi în cazul fermierilor pe lângă Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego ─ KRUS (Fond de Asigurare socială de Agricultură) din cadrul filialei regionale. În această filială vă va fi indicată decizia pentru prestaţiile eligibile şi veţi fi informaţi despre posibilele măsuri de apel împotriva deciziei.

20. Portugalia

Dacă nu sunteţi de acord cu decizia alăturată, puteţi :

- dacă incapacitatea de muncă nu este recunoscută, să introduceţi un recurs pe lângă «Commissão Instaladora da Administração Regional da Saúde» (comisia administrativă regională a sănătăţii) în termen de 8 zile de la data de primire a notificării deciziei,

sau

- dacă o cerere de prestaţii în natură a fost respinsă din motive administrative, să introduceţi un recurs pe lângă tribunalul administrativ competent la nivel local (Tribunal Administrativo de Circulo) în termen de două luni de la data primirii notificării deciziei.

21. Slovenia

Dacă nu sunteţi de acord cu decizia alăturată, puteţi introduce un recurs pe lângă Curtea socială şi de muncă din Ljubljana,Komenskeba 7, în termen de 30 de zile da la data primirii deciziei.

22. Slovacia

Dacă nu sunteţi de acord cu informaţiile specificate şi dacă nici o decizie nu a fost emisă, puteţi solicita filialei competente din cadrul Agenţiei de asigurare socială să elibereze o astfel de decizie. Puteţi face un appel către din cadrul Agenţiei de Asigurare Socială în termen de 15 zile de la primirea deciziei eliberate de filiala locală. Decizia Agenţiei de asigruare socială (HQ) în legatură cu prestaţiile este finală; totuşi în termen de două luni de la primirea acesteia puteţi face un apel împotriva ei pe lângă curtea regională competentă. În cazul chestiunilor ce nu ţin de prestaţii, puteţi solicita măsuri de corecţie a deciziei Agenţiei HQ de asigurare socială în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia pe lângă curtea regională competentă. Adresa Agenţiei HQ de asigurare socială este : Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29 augusta č. 8-10,813 63 Bratislava 1.

23. Finlanda

Dacă doriţi să contestaţi decizia alăturată, dispuneţi de un termen de 30 de zile de la data de primire a notificării acesteia, pentru a introduce un recurs pe lângă instituţia de asigurare finlandeză desemnată la rubrica 2 sau la rubrica 4 a formularului E 118 sau pe lângă instituţia de asigurare cea mai apropiată de locul dumneavoastră de reşedinţă, desemnată de asemenea la una din rubricile de mai sus.

24. Suedia

210

Page 211: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Puteţi, pe o perioadă de două luni de zile de la data luării la cunoştinţă a deciziei, să faceţi appel pe lângă instituţia sueeză indicată în rubrica 2 sau 4 din formularul E118. În recursul dumneavoastră trebuie să precizaţi de ce consideraţi nejustificată decizia.

25. Regatul Unit al Marii Britanii

Dacă nu sunteţi de acord cu decizia alăturată, puteţi introduce un recurs în termen de 28 de zile de la data primirii deciziei pe lângă Serviciul de pensie, Centrul internaţional de pensie, Tyneview Park Newcastle-upon-Tyne, sau Agenţia naţională de securitate din Irlanda de Nord, Overseas Branch, Belfast, cea mai adecvată.

26. Islanda

Dacă nu sunteţi de acord cu decizia alăturată, puteţi introduce un recurs pe lângă Departamentul social de securitate de stat din Reykjavik.

27. Liechtenstein

(a) În cazul asigurărilor de boală: dacă nu sunteţi de acord cu decizia unei case de asigurare de boală, puteţi solicita ce trebuie să conţină motivele şi informaţiile avizate de lege.

În termen de 60 de zile de la primirea hotărârii legale, persana interesată poate depune la dosar o reclamaţie legală pe lângă respectiva curte(b) În cazul asigurărilor împotriva accidentelor : dacă nu sunteţi de acord cu decizia de asigurare de accidente, puteţi cere

asiguratorului o reexaminare a acesteia, în termen de o lună de zile de la primire. Dacă nu sunteţi de acord cu decizia unui societăţii de asigurare împotriva accidentelor, puteţi de asemenea, în termen de două luni de la data primirii ei o reclamaţie legală pe lângă respectiva curte. Aceasta , de asemenea, solicită societăţii de asigurare împotriva accidentelor reexaminarea deciziei.

28. Norvegia

Un apel împotriva deciziei norvegiene trebuie trimis instituţiei indicată la rubrica 2 sau 4 din formularul E118 în termen de 6 săptămâni de la data primirii deciziei.

29. Elveţia

Dacă nu sunteţi de acord cu decizia alăturată, puteţi introduce un recurs în termen de 30 de zile de la data primirii deciziei. În decizia de recurs se vor specifica măsurile corective şi perioada de introducere a apelului.

211

Page 212: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

COMISIA ADMINISTRATIVĂPENTRU SECURITATEA SOCIALĂA LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

ATESTAT PRIVIND DREPTURILE LA PRESTAŢIILE ÎN NATURĂ PENTRU SOLICITANŢII DE PENSIE ŞI MEMBRII FAMILIEI LOR

Regulamentul (CEE) Nr. 1408/71: articolul 26(1)Regulamentul (CEE) Nr. 574/72: articolul 28

Instituţia competentă completează partea A a formularului şi înmânează două exemplare din acesta persoanei în cauză care trebuie să le prezinte instituţiei de la locul său de reşedinţă. Instituţia de la locul de reşedinţă, la primirea celor două exemplare în cauză, completează partea B şi transmite unul dintre acestea instituţiei menţionate la rubrica 6. Eventual, cele două exemplare sunt trimise mai întâi instituţiei care trebuie să completeze rubricile 5 şi 6.

Vă rugăm să completaţi formularul cu litere de tipar, utilizând numai spaţiile punctate. Formularul se compune din 3 pagini

A. Notificarea dreptului

1. Instituţia de la locul de reşedinţă (2)

1.1 Denumire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.2 Număr de identificare a instituţiei : ……………………………………………………………………………………………………………………

1.3 Adresa : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.4 Referinţă: formularul dvs.E 107 din data de ………………………………………….

2. Solicitant de pensie

2.1 Nume (3)  Nume de naştere (daca este diferit):

…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….

2.2 Prenume Data naşterii

…………………………………………………………… ………………………………………………………………..………………………….

2.3 Adresa în ţara de reşedinţă: …………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.4 Număr de identificare personal : ………………………..……………………………………………………………………………………………

3. A se completa de instituţia căreia i-a fost prezentată cererea de pensie

3.1 Solicitantul indicat mai sus a prezentat la data de ………………………………………………………………………………..

o cerere de pensie pentru

bătrâneţe invaliditate urmaş

accident de muncă boală profesională

3.2 Rezultă, din examinarea acestei cereri, că persoana în cauză este îndreptăţită să primească de la noi o pensie

4. Instituţia care a completat rubrica 3

4.1 Denumire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.2 Număr de identificare a instituţiei :……………………………………………………………………………………………………………………

4.3 Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

212

(1)E 120

Page 213: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

4.4 Ştampila 4.5 Data: ………………………………………………………

4.6 Semnătura:

………………………………………………………………

5. A se completa de către instituţia căreia i-a fost prezentată cererea de pensie sau de către instituţia de asigurări de boală-maternitate din ţara în care a fost prezentată această cerere

5.1 Număr de identificare a instituţiei care instrumentează cererea: ………………………………………………………………………………….

5.2 Solicitantul indicat la rubrica 2 şi membrii familiei sale au dreptul la prestaţii în natură corespunzătoare asigurării de boală-maternitate

5.3 începând cu data de …………………………………………….. şi până la anularea prezentului atestat

5.4 timp de un an începând de la …………………………………………………………………………………………………………(data)

6. Instituţia care a completat rubrica 5

6.1 Denumire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.2 Număr de identificare a instituţiei : ……………………………………………………………………………………………………………………

6.3 Adresa : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.4 Ştampila 6.5 Data: ………………………………………………………

6.6 Semnătura:

………………………………………………………………

B. Notificarea înscrierii sau a neînscrierii

7. (4)

7.1 Persoana indicată la rubrica 2 şi membrii familiei sale nu au putut fi înscrişi întrucât

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. (4)

8.1 Persoana interesată desemnată la rubrica 2 şi membrii familiei acesteia indicaţi mai jos au fost înscrişi la data de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Membrii familiei înscrişi

9.1 Nume (3) Prenume Sex Data naşterii Nr. de identificare personal

F M

9.2 ………………………………………... ………………………………… …………………… ……………………………….

9.3 ………………………………………... ………………………………… …………………… ………………………………

9.4 ………………………………………... …………………………………. …………………… ………………………………

9.5 ……………………………………….. ………………………………… …………………… ………………………………

9.6 ………………………………………... …………………………………. …………………… ………………………………

9.7 ……………………………………….. ………………………………… …………………… ……………………………….

9.8 ………………………………………... …………………………………. …………………… ………………………………

10. Instituţia de la locul de reşedinţă

10.1 Denumire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

10.2 Număr de cod: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

10.3 Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

213

Page 214: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

10.4 Ştampila 10.5 Data: ………………………………………………………

10.6 Semnătura:

………………………………………………………………

COMISIA ADMINISTRATIVĂPENTRU SECURITATEA SOCIALĂA LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

ATESTAT PENTRU ÎNSCRIEREA TITULARILOR DE PENSIE, A MEMBRILOR FAMILIEI ACESTORA ŞI ACTUALIZAREA LISTELOR

Regulamentul (CEE) Nr. 1408/71: articolul 28(1)(a); şi articolul 29(1)(a)Regulamentul (CEE) Nr. 574/72: articolul 29(19(2) şi (3); articolul 30(1); articolul 9(4)

Instituţia care trebuie să elibereze atestatul conform articolului 29(2) sau articolului 30(1) din regulamentul (CEE)nr. 574/72 completează partea A a formularului şi înmânează două exemplare titularului de pensie, sau membrului familiei sale, ori le transmite instituţiei de la locul de reşedinţă dacă formularul a fost solicitat de aceasta. Eventual, cele două exemplare sunt mai întâi transmise instituţiei care trebuie să completeze rubricile 6 şi 7. Instituţia de la locul de reşedinţă, la primirea celor două exemplare, completează partea B a acestora şi transmite un exemplar instituţiei desemnate la rubrica 7.

Vă rugăm să completaţi formularul cu litere de tipar, utilizând numai spaţiile punctate. El se compune din patru pagini.

A. Notificarea dreptului

1. Instituţia de la locul de reşedinţă (2) 

1.1 Denumire: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2 Număr de identificare a instituţiei : …………………………………………………………………………………………………………………….

1.3 Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.4 Referinţă: formularul dvs. E 107 din data de ……………………………………………………………………………………………………..

2.

Titular de pensie

2.1 Nume (3): Nume anterioare

………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………..

2.2 Prenume:

………………………………………………………………….

Data naşterii :

……………………………………………………………………………………

2.3 Adresa în ţara de reşedinţă: …………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.4 Data transferului eventual de reşedinţă: …………………………………………………………………………………………………………….

2.5 Număr de identificare personal : ……………………………………..………………………………………………………………………………

2.6 Titularul de pensie a fost :

Lucrător salariat

Lucrător independent

Lucrător frontalier (salariat)

Lucrător frontalier (independent)

Lucrător în şomaj

3. A se completa de către instituţia debitoare a pensiei sau rentei

3.1 Persoana interesată desemnată mai sus este titulara unei pensii sau unei rente

de bătrâneţe de invaliditate de urmaş

de accident de muncă de boală profesională

3.2 De la data de …………………………........................................................................................................................................................

214

(1)E 121

Page 215: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

4. Instituţia care a completat rubrica 3 (4)

4.1 Denumire: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.2 Număr de cod : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.3 Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.4 Ştampila 4.5 Data: ………………………………………………………

4.6 Semnătura:

………………………………………………………………

5. Membrul familiei titularului de pensie

5.1 Nume (3): Nume anterioare (3):

………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..

5.2 Prenume: Data naşterii:

…………………………………………………………………. ………………………………………………………..……………………..

5.3 Adresa în ţara de reşedinţă: ……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.4 Număr de înregistrare: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

5.5 Data transferului eventual de reşedinţă: ……………………………………………….……………………………………..…………………….

6. A se completa de către instituţia debitoare a pensiei sau rentei sau de către instituţia de asigurare de boală-maternitate din ţara debitoare a pensiei (5)

6.1 Număr de identificare a instituţiei care instrumentează pensia : ……………………………………………………………………………..

6.2 Persoana indicată la rubrica 2

Persoana indicată la rubrica 5

are dreptul la prestaţii în natură corespunzătoare asigurării de boală-maternitate începând cu data de ………………………………

6.3 Costul prestaţiilor ce trebuie acordate în ţara de reşedinţă - dacă persoana nu are reşedinţa în statul competent- este suportat de noi

6.4 începând cu data de …………………………… …………………………..şi până la anularea prezentului atestat

6.5 timp de un an de la data de ………………………………………………………………… (6)

6.6 prezentuli atestat pune capăt valabilităţii formularului E …………………….. din data de ……………………………………………

7. Vă rugăm să returnaţi Cardul European de Asigurare de Sănătate a persoanei menţionate la rubricl 2 sau 5, cu numărul

……………………………………………………………….şi valabil până la data de …………………………………………………………………….

8. Instituţia care a completat rubrica 6 (4)

8.1 Denumire: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.2 Număr de identificare a instituţiei : …………………………………………………………………………………………………………………

8.3 Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.4 Ştampila 8.5 Data: ………………………………………………………

8.6 Semnătura:

………………………………………………………………

215

Page 216: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

B. Notificarea înscrierii sau a neînscrierii

9. (7)

9.1 Persoana interesată desemnată la rubrica 2

Persoana interesată desemnată la rubrica 5

Nu a putut fi înscrisă

9.2 întrucât persoana interesată are deja dreptul la prestaţiile în natură potrivit legislaţiei ţării noastre

9.3 Alte motive : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. (7)

10.1 Persoana indicată la rubrica 2

Persoana indicată la rubrica 5

a fost înscrisă

10.2 Costul prestaţiilor intră în responsabilitatea dumneavoastră ; data ce trebuie luată ca punct de plecare pentru calculul sumei forfetare prevăzute la articolul 95 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 este: …………………………………………………………………….

11 Cardul European de Asigurare de Sănătate

11.1 Vă remitem anexat Cardul European de Asigurare de Sănătate cu numărul :………………………………… cerut la rubrica 7

11.2 Vă rugăm să indicaţi măsurile de aplicare a Cardului European de Asigurare de Sănătate eliberat persoanei de la rubrica 2 sau 5 cu numărul :……………………………………………………………...şi valabilitatea până la…..………………………………………………..

12. Instituţia de la locul de reşedinţă a titularului de pensie sau membrului familiei

12.1 Denumire: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12.2 Număr de identificare a instituţiei : …………………………………………………………………………………………………………………

12.3 Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12.4 Ştampila 12.5 Data: ………………………………………………………

12.6 Semnătura:

………………………………………………………………

216

Page 217: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

COMISIA ADMINISTRATIVĂPENTRU SECURITATEA SOCIALĂA LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

ATESTAT PRIVIND DREPTUL LA PRESTAŢIILE ÎN NATURĂ PENTRU ASIGURAREA ÎMPOTRIVA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI BOLILOR PROFESIONALE

Regulamentul (CEE) Nr. 1408/71: articolul 52(a); articolul 55(1)(a)(i); (b)(i) şi (c)(i)Regulamentul (CEE) Nr. 574/72 : articolul 60(1); articolul 62(4) şi (6); articolul 63(1) şi (3)

Atunci când formularul a fost solicitat de instituţia de la locul de rezidenţă sau de şedere al persoanei interesate prin intermediul unui formular E 107, acesta trebuie să fie adresat instituţiei respective; în celelalte cazuri, el trebuie să fie înmânat persoanei asigurate.

Vă rugăm să completaţi formularul cu litere de tipar, utilizând numai spaţiile punctate. El se compune din 3 pagini.

1. Instituţia de la locul de rezidenţă sau de şedere (2)

1.1 Denumire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 Număr de cod: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.3 Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.4 Referinţă: formularul dvs. E 107 din data de ……………………………………………………………………………………………………..

2. Lucrător salariat Lucrător independent

2.1 Nume (3 bis) 

2.2 Nume anterioare ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.3 Prenume Data naşterii

………………………………………………….. ………………………………………………………………..………………………..

2.4 Număr de identificare: ……………………………………..…………………

2.5 Persoana asigurată este:

Lucrător salariat

Lucrător independent

Lucrător frontalier (salariat)

Lucrător frontalier (independent)

Lucrător în şomaj

3. Ca urmare

3.1 a elementelor indicate în formularul dumneavoastră E 107 din data de ……………………………………………………………………

3.2 a accidentului de muncă produs la data de …………………………………………………………………………………………………….

Si care a antrenat următoarele consecinţe :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.3 a bolii profesionale constatate la data de ………………………………………………………………………………………………………

şi care a antrenat următoarele consecinţe:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

217

(1)E 123

Page 218: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

3.4 a autorizaţiei pe care am acordat-o persoanei interesate de a păstra beneficiul prestaţiilor

în natură în …………………………………………………………………. (ţara), unde se deplasează

pentru a-şi stabili acolo rezidenţa pentru a primi acolo îngrijiri

4. Lucrătorul menţionat mai sus poate beneficia de prestaţii în natură

pentru accident de muncă pentru boală profesională

4.1 pe durata prevăzută de dispoziţiile legislaţiei din ţara de rezidenţă

4.2 din data de……………………………………………………………….. .până la data de ……………………………………………

4.3 timp de maxim trei luni

4.4 fără restricţie de timp

5. Raportul medicului nostru controlor

5.1 este anexat în plic închis

5.2 a fost trimis la data de …………………………………………… către (4) …………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

5.3 ne poate fi solicitat

5.4 nu a fost întocmit

6. Instituţia competentă

6.1 Denumire: ……………………………………………………………………………..…………………………….

6.2 Număr de cod …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.3 Adresa: …..………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.4 Ştampila 6.5 Data: ………………………………………………………

6.6 Semnătura:

………………………………………………………………

218

Page 219: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

COMISIA ADMINISTRATIVĂPENTRU SECURITATEA SOCIALĂA LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

EXTRAS INDIVIDUAL PRIVIND CHELTUIELILE EFECTIVE

Regulamentul (CEE) Nr. 1408/71: articolul 36(1) şi (2); articolul 63(1); articolul 87(1)Regulamentul (CEE) Nr. 574/72: articolul 93(1), (2), (4) şi (5); articolul 105(1)

A se completa un formular pentru fiecare beneficiar.Vă rugăm să completaţi formularul cu litere de tipar, utilizând numai spaţiile punctate. El se compune din trei pagini.

1. Factura nr. ……………………….. semestrul 1 semestrul 2 al anului financiar 20……

2. Instituţia competentă destinatară

2.1 Denumire: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2 Număr de identificare a instituţiei : …………………………………………………………………………………………………………………..

Adresa : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.

3.1 Nume (2) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2 Nume anterioare:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prenume: Data naşterii

…………………………………………………………… ………………………………………………………………..………………………

3.4 Număr de identificare personal(3) :

(a) alocat de către instituţia competentă

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(b) alocat de către instituţia creditoare:

3.5 Persoana asigurată este:

Lucrător salariat

Lucrător independent

Lucrător frontalier (salariat)

Lucrător frontalier (independent

Lucrător în şomaj

4. Persoana menţionată mai sus a beneficiat de prestaţii pe baza următorului document:

4.1 Cardul European de Asigurare de Sănătate nr. ………………………………… Data expirării: ……………………… cetrtificat provizoriu de înlocuire a Cardului European de Asigurare de Sănătate nr. ………………………………………………

din data: ……………………………………………………… valabil de .la …………………………… până la ……………. ……………. Formularul E………… din data…………………………valabil de la ……………………………..până la ……………. ….. ……

4.2 Persoana menţionată mai sus a fost supusă expertizei medicale solicitate la data de ………………………………………………………………………………

219

(1)E 125

Page 220: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

5. Cheltuieli efectuate Cuantum (4)

5.1 Pentru prestaţiile în natură acordate De la …………………….. la ……………………….. …………………………………………..

urmare a (5) unei boli accideent neprofesional

boală saui accident de muncă

5.2 Îngrijiri medicale …………………………………………………………….. …………………………………………..

5.3 Îngrijiri dentare …………………………………………………………….. …………………………………………..

5.4 Medicamente …………………………………………………………….. …………………………………………..

5.5 Spitalizare De la ………………………..

la ……………………….. …………………………………………..

De la ………………………..

la ……………………….. …………………………………………..

5.6 Alte prestaţii (6) …………………………………………………………….. …………………………………………..

…………………………………………………………….. …………………………………………..

5.7 Total prestaţii în natură…………………………………………______________________________

5.8 Controale medicale (7) ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………______________________________

5.9 Pentru prestaţii în bani acordate de la …………………….. la ……………………….. …………………………………………______________________________

5.11 Total cheltuieli

…………………………………………… ……………………………………………………………...============================………………………………………….

6. Instituţia creditoare

6.1 Denumire : ……………………………………………………………………………………….……..……..……………………………………….

6.2 Număr de identificare a instituţiei : ……………………………………………………………………………………………………………………

6.3 Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.3 Ştampila (8) 6.4 Data : …………………………………………………………

6.5 Semnătura :

…………………………………………………………………

7. Rezervat instituţiei din ţara competentă

220

Page 221: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

COMISIA ADMINISTRATIVĂPENTRU SECURITATEA SOCIALĂA LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

STABILIREA TARIFELOR ÎN VEDEREA RAMBURSĂRII PRESTAŢIILOR ÎN NATURĂ

Regulamentul (CEE) Nr.1408/71: articolul 22(1)(a)(i); articolul 22(3); articolul 22(a); articolul 31(a) şi articolul 34(a);Regulamentul (CEE) Nr. 574/72: articolul 34

Instituţia competentă completează partea A a formularului şi trimite două exemplare instituţiei care ar fi trebuit să acorde prestaţiile persoanei în cauză în ţara de şedere, fie direct, fie prin intermediul organismului de legătură. Instituţia de la locul de şedere, după ce a completat partea B a formularului, trimite un exemplar instituţiei competente.

Vă rugăm să completaţi formularul cu litere de tipar, utilizând numai spaţiile punctate. El se compune din 3 pagini.

A. Cerere

1. Instituţia destinatară (2)

1.1 Denumire: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 Număr de identificare a instituţiei : ……………………………………………………………………………………………………………………

1.3 Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Persoana îndreptăţită

2.1 Nume (3) 

2.2 Nume anterioare : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.3 Prenume Data naşterii

……………………………………………….. …………………………………………………......................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.4 Număr de identificare personal : …………………………………………………………………………………………………………………….

2.5 Această persoană este/a fost:

Lucrător salariat

Lucrător independent

Lucrător frontalier (salariat)

Lucrător frontalier (independent)

Lucrător în şomaj

3. Membrul de familie ai persoanei îndreptăţite care a primit îngrijiri :

3.1 Nume (3) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2 Prenume: ………………………………………………………………… Data naşterii : ………………………………….……………………..

3.3 Număr de identificare personal :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Persoana menţionată mai sus

4.1 In timpul unei şederi în …………………………………………….. ………………………………………………………………………. ……(ţara)

4.2 la ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………... ……(localitate)

221

(1)E 126

Page 222: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

4.3 A plătit ea însăşi prestaţiile care le-a solicitat : ………………………………………………………………………………………………………..

5. Vă rugăm să indicaţi pe chitanţele alăturate, pentru fiecare prestaţie care figurează acolo, suma care i-ar putea fi rambursată în funcţie de tarifele aplicate de instituţia de la locul de şedere. Numai pentru Luxemburg, a se indica şi cuantumul contribuţiei oficiale ce trebuie suportată de asigurat.

6. Anexe ……………………………………. chitanţe.

7. Instituţia competentă

7.1 Denumire: ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………….

7.2 Număr de identificare a instituţiei : …………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.4 Ştampila 7.5 Data: …………………………………………………………

7.6 Semnătura :

…………………………………………………………………

B. Răspuns

8. Veţi găsi în anexă ………………………………….. chitanţe, cu tarifele stabilite conform cererii dumneavoastră

9. Suma ce trebuie rambursată ……………………………… Nu se efectuează nici o rambursare

10. Observaţii : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11. Instituţia de la locul de şedere

11.1 Denumire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.2 Număr de identificare a instituţiei  : ……………………………………………………………………………………………………………………

11.3 Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11.4 Ştampila 11.5 Data: …………………………………………………………

11.6 Semnătura

…………………………………………………………………

222

Page 223: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU SECURITATEA SOCIALĂA LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

EXTRAS INDIVIDUAL PRIVIND SUMELE FORFETARE LUNARE

Regulamentul (CEE) Nr.1408/71: articolul 36(1) şi (2)Regulamentul (CEE) Nr. 574/72 : articolul 94; articolul 95

Instituţia de la locul de reşedinţă întocmeşte formularul pentru un an calendaristic şi îl trimite instituţiei competente, prin intermediul organismului desemnat să aplice articolul 102(2) din regulamentul (CEE) nr. 574/72.

Vă rugăm să completaţi formularul în trei exemplare cu litere de tipar, utilizând numai spaţiile punctate. Un formular separat trebuie completat pentru fiecare pensionar şi pentru fiecare membru al familiei pensionarului.

1.

Extras nr. ……………………………. ….. ………………………………… Din anul 20…………………………………………………………….. (2)

2. Instituţia competentă

2.1 Denumire: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.2 Număr de identificare a instituţiei : ……………………………………………………………………………………………………………………

2.3 Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Dreptul la prestaţiile în natură a fost dobândit în baza statutului de :

Lucrători salariat Titular de pensie

Lucrător independent

3.1 Nume (3) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2 Nume anterioare ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.3 Prenume Data naşterii

…………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..

3.4 Număr de identificare personal atribuit de instituţia competentă:

……………………………………………………………………………............................................................................................................

3.5 Număr de identificare personal atribuit de instituţia creditoare :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Prezentul extras individual are în vedere:

4.1 familia lucrătorului desemnat la rubrica 3, care locuieşte la următoarea adresă: ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.2 titularul de pensie desemnat la rubrica 3 şi care locuieşte la următoarea adresă: …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.3 membrul familiei, menţionat mai jos, al titularului de pensie desemnat la rubrica 3 :

membrul familiei, menţionat mai jos, al titularului de pensie desemnat la rubrica 3 (4) :

4.3.1. Nume (3) …………………………………………………………………………………………………………………………………

223

(1)E 127

Page 224: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

4.3.2. Prenume:

……………………………………………. …………………………………………….. …………………………………………….

4.3.3. Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.3.4. Număr de identificare personal atribuit de instituţia competentă: ……………………………………………………………………

4.3.5. Număr de identificare personal atribuit de instituţia creditoare: …………………………………………………………………......

5. Dreptul la prestaţii în natură pentru membrii familiei lucrătorului desemnat mai sus ori al titularului de pensie desemnat mai sus şi

membrii de familie ai acestuia, este atestat de formularul dumneavoastră

E ……………………………. din data ……………………………………………………………………..

6. Pentru perioada în care acest drept a existat

(de la ………………………………. la …………………………………. )

6.1 Numărul de sume forfetare lunare este de …………………………………………………………………………………………………………

per familie indiferent de numărul membrilor familiei şi un singur tarif

per pensionar sau membrii săi de familie ─ pentru fiecare un formular E individual şi aceelaşi tarif de rambursare pentru pensionar ca şi pentru membrii familiei sale

per persoană (4)

7. Instituţia creditoare

7.1 Denumire : ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………….

7.2 Număr de identificare a instituţiei : …………………………………………………………………………………………………………………….

7.3 Adresa : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.4 Ştampila(5) 7.5 Data: …………………………………………………………

7.6 Semnătura:

…………………………………………………………………

224

Page 225: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

ANEXA 1

COMISIA ADMINISTRATIVĂPENTRU SECURITATEA

SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

ATESTAT PRIVIND PERIOADELE CE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE PENTRU ACORDAREA PRESTAŢIILOR DE ŞOMAJ

Regulament1408/71 : articol 67 ; articol 68 ; articol 71.1.a.ii ; articol 71.1.b.iiRegulament 574/72 : articol 80 ; articol 81 ; articol 84.2

A se elibera de către instituţia competentă în materie de şomaj sau de către instituţia desemnată de autoritatea competentă a ţării unde persoana aflată în şomaj a fost asigurată anterior. A se înmâna persoanei interesate sau a se trimite instituţiei competente.1 Lucrător salariat

1.1 Nume (1a) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2 Prenume Nume anterioare (1a) (1b) Data naşterii

…………………………………………………. ………………………………………………… …………………………………………………

1.3 Locul naşterii (2) Naţionalitate D.N.I. (3)

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………..

1.4 Adresa lucrătorului în statul căruia îi este destinat atestatul (4) (14)

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.5 Număr de identificare (4) (5)  : ………………………………………………………………………………………………………………………….

1.6 Sindicat/Fond de şomaj (6) …………………………………………………………………………………………………………..

2 Persoana asigurată desemnată mai sus a realizat următoarele perioade în cursul

2.1 anului (7) celor doi ani (7) celor trei ani (7)

a mai mult de trei ani (7) celor 4 ani (7)

care a/au precedat sfârşitul ultimei perioade de ocupare

3 Perioadele de asigurare care corespund unei activităţi salariate şi perioadele asimilate (8) :

3.1 Perioade de asigurare De la la

3.2 Perioade asimilate perioadelor de asigurare

De la la Motivul asimilării (9)

225

E 301 RO (1)

Page 226: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

4 Perioadele de încadrare în muncă şi perioadele asimilate (8) (8a)

4.1 Perioade de încadrare în muncă

De la la Activitate exercitată (10)

4.2 Perioade asimilate perioadelor de încadrare în muncă

De la la Motivul asimilării (9)

5 Informaţii privind ultimul loc de muncă: (articolul 68, paragraful 1, fraza a 2-a)

Domeniul de activitate Activitate exercitată (11)

(de exemplu «zidar», nu «lucrător în construcţii»Remunerare aproximativă pe perioadă de referinţă (15)

5.1 Motivul încetării concediere (11a) demisie

expirarea contractului rezilierea contractului de comun acord

alte motive: ………………………………………………………………………………………………..

6 Persoana interesată

6.1 a primit sau trebuie să primească o remuneraţie pentru perioada următoare încetării activităţii până la data de …………………………

6.2 a primit sau trebuie să primească, cu ocazia încetării activităţii, o compensaţie sau alte plăţi

similare în valoare de ……………………………………………………………………………………………………………………….

6.3 a primit sau trebuie să primească o indemnizaţie pentru concediul anual neefectuat, în valoare

de ……………………………….……………………. pentru ………………………………………………………….. zile (12)

6.4 a renunţat la următoarele drepturi care decurg din contractul de muncă (13) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Motiv : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.5 primeşte alte prestaţii.

7 De la începerea activităţii la ultimul loc de muncă menţionat la punctul 5, persoana interesată a beneficiat de prestaţii de şomaj:

De la la

8 Persoana interesată are dreptul la prestaţii potrivit articolului 69 din regulamentul 1408/71

226

Page 227: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

(Atestat E 303 pentru perioada cuprinsă între ……………………………… şi ……………………………………..

Întocmit la data de ………………………………………… )

9 Persoana interesată nu are dreptul la prestaţii potrivit articolului 69 din regulamentul 1408/71

9.1 pentru că acest drept nu există potrivit legislaţiei aplicate de instituţia care eliberează prezentul atestat

9.2 pentru că nu s-a aflat la dispoziţia serviciilor de ocupare din statul competent timp de patru săptămâni de la începerea şomajului, şi nu a fost autorizat să părăsească statul respectiv înainte de sfârşitul acestei perioade.

10 Persoana interesată nu are dreptul la prestaţii potrivit articolului 71.1.a.i sau articolului 71.1.b.i din regulamentul 1408/71, din punctul de vedere al instituţiei care eliberează prezentul atestat.

10.a Persoana interesată nu are dreptul la prestaţii de şomaj în Elveţia conform punctului I.I din Protocolul la Anexa II din Acordul UE/Elveţia privind libera circulaţie a persoanelor.

11 Instituţia care eliberează atestatul

11.1 Denumire: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.2 Adresa (14) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11.3 Ştampila 11.4 Data ……………………………………………………………….

11.5 Semnătura……………………………………………………………………..

227

Page 228: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

ANEXA 2

COMISIA ADMINISTRATIVĂPENTRU SECURITATEA

SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR

MIGRANŢI

ATESTAT PRIVIND MEMBRII DE FAMILIE AI PERSOANEI AFLATE ÎN ŞOMAJCE TREBUIE LUAŢI ÎN CONSIDERARE PENTRU CALCULUL PRESTAŢIILOR

Regulament 1408/71 : articol 68.2Regulament 574/72 : articol 82

A se elibera de instituţia desemnată din ţara de reşedinţă a membrilor de familie. A se înmâna persoanei aflate în şomaj sau a se transmite instituţiei competente.1 Persoană aflată în şomaj

1.1 Nume (1a) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2 Prenume Nume anterioare (1a) (1b) Data naşterii

…………………………………………………. ………………………………………………… …………………………………………………

1.3 Locul naşterii (2) Naţionalitate D.N.I. (3)

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………..

1.4 Număr de identificare (4) (5)  : ………………………………………………………………………………………………………………………….

1.5 Sindicat/Fond de şomaj (6) …………………………………………………………………………………………………………..

2 Membrii de familie

Număr de ordine

Nume (1a) Prenume Data naşterii Relaţie de rudenie

Locul de reşedinţă

1 …………………………………… …………………………. …………………... …………………... …………………………………..

…………………………………… …………………………. …………………... …………………... …………………………………..

2 …………………………………… …………………………. …………………... …………………... …………………………………..

…………………………………… …………………………. …………………... …………………... …………………………………..

3 …………………………………… …………………………. …………………... …………………... …………………………………..

…………………………………… …………………………. …………………... …………………... …………………………………..

4 …………………………………… …………………………. …………………... …………………... …………………………………..

…………………………………… …………………………. …………………... …………………... …………………………………..

5 …………………………………… …………………………. …………………... …………………... …………………………………..

…………………………………… …………………………. …………………... …………………... …………………………………..

6 …………………………………… …………………………. …………………... …………………... …………………………………..

…………………………………… …………………………. …………………... …………………... …………………………………..

7 …………………………………… …………………………. …………………... …………………... …………………………………..

…………………………………… …………………………. …………………... …………………... …………………………………..

8 …………………………………… …………………………. …………………... …………………... …………………………………..

…………………………………… …………………………. …………………... …………………... …………………………………..

228

E 302 (1)E 302 RO (1)

Page 229: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

3 Dacă este cazul, venitul membrilor de familie (natura şi cuantumul lunar, inclusiv prestaţiile sociale)

Număr de ordine (7)

Membrii de familie Natura venitului Cuantum

……….. …………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………..

……….. ……………………………………………… ……………………………………………….. ………………………………………………..

……….. …………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………..

4 Înainte de a deveni şomer, persoana în cauză asigura întreţinerea membrilor de familie care figurează la numerele de ordine:

……………………………………………

4.1 Membrul de familie menţionat la numărul de ordine

…………………………… nu poate, din cauza unor dizabilităţi fizice sau mentale, să-şi asigure prin muncă propria sa subzistenţă (8)

4.2 Suplimentele familiale pentru membrii de familie care figurează la numerele de ordine

…………………………………………………

au fost plătite unei alte persoane concomitent cu prestaţiile de şomaj pentru perioada cuprinsă

între …………………………………………………………………. şi ……………………………………………………………………………

4.3 Informaţie solicitată doar de către instituţiile din Marea Britanie şi Finlanda: cu excepţia perioadei de încadrare în muncă realizată în Marea Britanie sau Finlanda, persoana aflată în şomaj şi soţul acesteia/soţia acestuia

trăiesc în aceeaşi gospodărie nu trăiesc în aceeaşi gospodărie

4.4 Prezentul atestat este valabil douăsprezece luni de la data eliberării sale.

5 Instituţia care eliberează atestatul

5.1 Denumire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.2 Adresa (9) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.3 Ştampila 5.4 Data : …………………………………………………………….

5.5 Semnătura……………………………………………………………………..

6 Declaraţia persoanei aflate în şomaj (10)

6.1 Persoana aflată în şomaj desemnată la rubrica 1 declară că membrii de familie menţionaţi la numerele de ordine

……………………………………… ale rubricii 2

sunt nu sunt

luaţi în considerare pentru calculul prestaţiilor de şomaj de care beneficiază altă persoană, potrivit legislaţiei Marii Britanii.

6.2 Data : …………………………………………………………….

6.3 Semnătura persoanei aflate în şomaj ……………………………………………………………………..

229

Page 230: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

ANEXA 3

COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU SECURITATEA SOCIALĂA LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

ATESTAT PRIVIND MENŢINEREA DREPTULUI LA PRESTAŢII DE ŞOMAJRegulament 1408/71 : articol 69

Regulament 574/72 : articol 26.2 ; articol 83.1, 2 şi 3; articol 97

1 Şomer Număr de identificare (4) (5) : ………..……………………………………

1.1 Nume (1a) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2 Prenume Nume anterioare (1a) (1b) Data naşterii

…………………………………………………. ………………………………………………… …………………………………………………

1.3 Locul naşterii (2) Naţionalitate D.N.I. (3)

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………..

1.4 Adresa şomerului în statul căruia îi este destinat atestatul (4) (11)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.5 Sindicat/Fond de şomaj (6) …………………………………………………………………………………………………………..

2 Conform prevederilor articolului 69 din regulamentul 1408/71, şomerul desemnat mai sus are dreptul la prestaţii de şomaj de la data înregistrării sale la serviciile de ocupare din ţara în care caută un loc de muncă.

3 Şomerul poate, totuşi, să beneficieze de prestaţii de la data de ………………………………….., cu condiţia ca să fie

înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă cel mai târziu la data de …………………………………..., la serviciile de

ocupare (7) din ţara în care caută de lucru (7a).

3.1 Şomerul poate beneficia de prestaţii doar de la data de …………………………………… întrucât, până la acea dată

dreptul la prestaţii este suspendat (7b)

4 Şomerul are dreptul la prestaţii pentru o durată maximă de ……………………… zile, conform

articolului 69 din regulamentul 1408/71,

cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească data de ……………………….

4.1 Prestaţiile sunt acordate pentru toate zilele săptămânii, cu excepţia zilei de

luni marţi miercuri joi vineri sâmbătă duminică

Prestaţiile sunt acordate pentru ………………….. zile pe lună.

4.2 Cuantumul zilnic al prestaţiilor de şomaj:

……………………………… net, din care majorarea pentru persoanele aflate în întreţinere: ……………………………………. net

Iar, de la data de …………………………..,

……………………………… net, din care majorarea pentru persoanele aflate în întreţinere: …………………………………….. net.

4.3 Cuantumul săptămânal al prestaţiilor de şomaj: …………………………………….. net

Iar, de la data de …………………………………………., …………………………………….. net

4.4 Cuantumul lunar al prestaţiilor de şomaj: …………………………………….. net (7b)

5 Plata prestaţiilor va fi suspendată în următoarele situaţii (regulament 574/72, articolul 83.1.e şi articolul 83.3) :

230

E 303/0 RO (1)

Page 231: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

5.1 – în cazul în care şomerul acceptă un loc de muncă remunerat „permanent” (8) sau desfăşoară o activitate independentă;

5.2 – în cazul în care şomerul realizează câştiguri ocazionale (8a) provenite dintr-o altă activitate decât cele indicate la punctul 5.1 (în acest caz, plata prestaţiilor va fi suspendată pentru numărul de zile pe durata cărora persoana interesată realizează aceste câştiguri ocazionale) ;

5.3 – în cazul în care şomerul refuză o ofertă de loc muncă sau refuză să răspundă unei convocări a serviciilor de ocupare;

5.4 – în cazul în care şomerul refuză să participe la servicii de reconversie profesională (9) ;

5.5 – în cazul în care şomerul nu se supune sau nu se mai supune procedurilor de control;

5.6 – în cazul în care şomerul se află în incapacitate permanentă de muncă (10) ;

5.7 – în cazul în care şomerul se află în incapacitate temporară de muncă (în acest caz, plata prestaţiilor este suspendată până la re- înregistrare) (10a) ;

5.8 – în cazul în care şomerul nu se află la dispoziţia serviciilor de ocupare;

5.9 – în cazul în care numărul membrilor de familie luaţi în considerare pentru acordarea unei majorări se micşorează sau în cazul în care unul dintre aceşti membri realizează un venit specificat în formularul E 302 (în acest caz, majorarea pe baza numărului membrilor de familie este dedusă din prestaţie).(10aa)

5.10 – în cazul în care şomerul beneficiază de prestaţii de securitate socială de stat(10b).

6 Instituţia care completează formularul

6.1 Denumire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.2 Adresa (11) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.3 Ştampila 6.4 Data : …………………………………………………………….

6.5 Semnătura……………………………………………………………………..

INSTRUCŢIUNI

Instituţia competentă din ultima ţară în care şomerul a ocupat un loc de muncă completează în cadrul formularelor E 303/0-E303/4 rubricile relevante; ea păstrează exemplarul E 303/0 şi înmânează celelalte formulare şomerului, inclusiv exemplarul E 303/5, sau,

dacă este cazul, îl trimite instituţiei competente în materie de şomaj din localitatea în care şomerul caută un loc de muncă.

Formularul trebuie completat cu litere mari, utilizând numai spaţiile punctate.

NOTE

(1) Abrevierea ţării în care se află instituţia care completează formularul: BE = Belgia; CZ = Republica Cehă; DK = Danemarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spania; FR = Franţa; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipru; LV = Letonia LT = Lituania; LU = Luxemburg; HU = Ungaria; MT = Malta; NL = Olanda; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portugalia; SI = Slovenia; SK = Slovacia; FI = Finlanda; SE = Suedia; UK = Marea Britanie; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Elveţia.

(1a) Pentru resortisanţii spanioli, a se indica cele două nume.

Pentru resortisanţii portughezi, a se indica toate numele (prenume, nume, nume de fată) în ordinea stării civile aşa cum sunt înscrise în cartea de identitate sau în paşaport.

(1b) Numele anterioare includ numele înregistrate la naştere.

(2) Pentru localităţile portugheze, a se indica şi parohia şi autoritatea locală.

(3) Pentru resortisanţii spanioli, a se indica numărul ce figurează pe cartea de identitate naţională (D.N.I.), dacă există, chiar dacă această carte este expirată. In lipsă, a se indica «nici unul». Pentru resortisanţii sloveni, a se indica numărul de plătitor de taxă. Pentru resortisanţii din Malta, a se indica numărul cărţii de identitate. Pentru uzul instituţiilor din Malta, dacă persoana în cauză nu este un resortisant maltez, a se indica numărul de securitate socială din Malta. Pentru resortisanţii polonezi, a se indica numărul cărţii de identitate sau al paşaportului.

(4) Dacă acesta este cunoscut.

(5) Dacă formularul este destinat unei instituţii belgiene, a se indica numărul de identificare de securitate socială (INSZ-NISS), dacă formularul este destinat unei instituţii cipriote a se indica numărul de asigurare socială iar dacă este destinat unei instituţii din Cehia, Danemarca, Estonia, Austria, Finlanda, Islanda, Slovenia, Slovacia sau Suedia, a se indica numărul de identificare personal, dacă este destinat unei instituţii poloneze a se indica numerele PESEL şi NIP.

(6) A se completa, dacă este posibil, numai dacă atestatul este solicitat de un lucrător înainte de plecarea sa în Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda sau Suedia şi dacă acesta a fost asigurat anterior într-una dintre aceste ţări.

231

Page 232: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

(7) În Estonia, Franţa, Italia, Olanda şi Portugalia, şomerul are, de asemenea, obligaţia de a depune o cerere pentru prestaţii la instituţia competentă în materie de asigurări de şomaj, prin intermediul oficiului de plasare. În Belgia, şomerul are, de asemenea, obligaţia de a depune o cerere pentru prestaţii la instituţia competentă în materie de asigurări de şomaj, prin intermediul unei agenţii de plată.

(7a) A se renunţa la acest subpunct, dacă este cazul.

(7b) A se renunţa la acest rând atunci când nu este prevăzut nici un cuantum lunar pentru prestaţiile de şomaj conform legislaţiei aplicate de către instituţia care acordă prestaţiile, în numele celeilalte instituţii.

(8) Conform legislaţiei italiene, este considerat loc de muncă permanent un loc de muncă ocupat mai mult de cinci zile  ; conform legislaţiei estoniene este considerat loc de muncă permanent orice loc de muncă; conform legislaţiilor belgiană, spaniolă şi olandeză, este considerat loc de muncă permanent un loc de muncă ocupat pe durata a cel puţin unei zile normale de muncă; conform legislaţiei greceşti, este considerat loc de muncă permanent orice loc de muncă ocupat pe durata a cel puţin trei zile lucrătoare pe săptămână; conform legislaţiei Marii Britanii, este considerat loc de muncă permanent un loc de muncă remunerat la nivelul sau peste nivelul cuantumului minim necesar pentru plata cotizaţiilor de securitate socială. În Polonia, raporturile de muncă sau de serviciu precum şi contractele de muncă la domiciliu sunt considerate locuri de muncă permanente.

(8a) Potrivit legislaţiei Marii Britanii, „venituri ocazionale” sunt considerate orice venituri egale sau inferiore cuantumului minim necesar pentru plata cotizaţiilor de securitate socială. În Polonia, ocuparea unui alt loc de muncă remunerat, desfăşurarea unei activităţi în sectorul neagricol sau realizarea unui venit care depăşeşte jumătate din salariul minim lunar sunt considerate a fi „venituri neregulate”, care au drept consecinţă pierderea dreptului la prestaţii.

(9) Această situaţie nu atrage suspendarea prestaţiilor, dacă atestatul a fost emis de o instituţie din Danemarca. Conform legislaţiei poloneze, dreptul la prestaţii încetează în cazul în care şomerul refuză un stagiu de formare propus sau o activitate în beneficiul comunităţii fără un motiv justificat.

(10) Sau atunci când şomerul beneficiază de o pensie de bătrâneţe dacă atestatul este întocmit de o instituţie din Republica Cehă, Slovacia, Estonia, Germania, Luxemburg. Slovenia sau Elveţia, sau de o pensie de invaliditate, dacă atestatul este întocmit de o instituţie din Franţa, Germania, Luxemburg, Slovenia sau Elveţia sau dacă şomerul beneficiază de o pensie de invaliditate şi, în acelaşi timp, este în incapacitatea de a desfăşura o activitate cu program normal de lucru chiar şi în condiţii excepţionale, dacă atestatul este emis de către o instituţie din Republica Cehă. Sau dacă şomerul beneficiază de pensie de bătrâneţe sau de pensie pentru invaliditate parţială în cuantum mai ridicat dacă atestatul este emis de către o instituţie din Cipru.

(10a) Această situaţie nu atrage suspendarea prestaţiilor, dacă atestatul a fost emis de o instituţie din Estonia, Luxemburg, Slovenia, Polonia, sau Portugalia. Dacă formularul a fost emis de către o instituţie din Republica Cehă sau Slovacia plata prestaţiilor va fi suspendată doar în cazul în care persoana beneficiază de prestaţii de boală.

(10aa) Conform legislaţiei din Republica Cehă, Estonia, Ungaria sau Slovacia, membrii de familie ai şomerului nu sunt luaţi în considerare la calculul prestaţiilor.

(10b) Conform legislaţiei din Slovacia, este o alocaţie parentală.

(11) Stradă, număr, cod poştal, localitate, ţară.

232

Page 233: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

ANEXA 3

COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU SECURITATEA SOCIALĂA LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

ATESTAT PRIVIND MENŢINEREA DREPTULUI LA PRESTAŢII DE ŞOMAJRegulament 1408/71 : articol 69

Regulament 574/72 : articol 26.2 ; articol 83.1, 2 şi 3; articol 97

Acest exemplar se va transmite instituţiei de asigurare pentru şomaj din localitatea în care şomerul caută un loc de muncă. El va fi folosit ca bază pentru plata prestaţiilor de şomaj(Reg574/72: Art.83.1).

1 Şomer Număr de identificare (4) (5) : ………..……………………………………

1.1 Nume (1a) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2 Prenume Nume anterioare (1a) (1b) Data naşterii

…………………………………………………. ………………………………………………… …………………………………………………

1.3 Locul naşterii (2) Naţionalitate D.N.I. (3)

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………..

1.4 Adresa şomerului în statul căruia îi este destinat atestatul (4) (11)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.5 Sindicat/Fond de şomaj (6) …………………………………………………………………………………………………………..

2 Conform prevederilor articolului 69 din Regulamentul 1408/71, şomerul desemnat mai sus are dreptul la prestaţii de şomaj de la data înregistrării sale la serviciile de ocupare din ţara în care caută un loc de muncă.

3 Şomerul poate, totuşi, să beneficieze de prestaţii de la data de ………………………………….., cu condiţia ca să fie

înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă cel mai târziu la data de …………………………………..., la serviciile de

ocupare (7) din ţara în care caută de lucru (7a).

3.1 Şomerul poate beneficia de prestaţii doar de la data de …………………………………… întrucât, până la acea dată

dreptul la prestaţii este suspendat (7a)

4 Şomerul are dreptul la prestaţii pentru o durată maximă de ……………………… zile, conform

articolului 69 din regulamentul 1408/71,

cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească data de ……………………….

4.1 Prestaţiile sunt acordate pentru toate zilele săptămânii, cu excepţia zilei de

luni marţi miercuri joi vineri sâmbătă duminică

Prestaţiile sunt acordate pentru ………………….. zile pe lună.

4.2 Cuantumul zilnic al prestaţiilor de şomaj:

……………………………… net, din care majorarea pentru persoanele aflate în întreţinere: ……………………………………. net

Iar, de la data de …………………………..,

……………………………… net, din care majorarea pentru persoanele aflate în întreţinere: …………………………………….. net.

4.3 Cuantumul săptămânal al prestaţiilor de şomaj: …………………………………….. net

Iar, de la data de …………………………………………., ……………………….. net

4.4 Cuantumul lunar al prestaţiilor de şomaj: …………………………………….. net (7b)

233

E 303/1 RO (1)

Page 234: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

5 Plata prestaţiilor va fi suspendată în următoarele situaţii (regulament 574/72, articolul 83.1.e şi articolul 83.3) :

5.1 – în cazul în care şomerul acceptă un loc de muncă remunerat „permanent” (8) sau desfăşoară o activitate independentă;

5.2 – în cazul în care şomerul realizează câştiguri ocazionale (8a) provenite dintr-o altă activitate decât cele indicate la punctul 5.1 (în acest caz, plata prestaţiilor va fi suspendată pentru numărul de zile pe durata cărora persoana interesată realizează aceste câştiguri ocazionale) ;

5.3 – în cazul în care şomerul refuză o ofertă de loc muncă sau refuză să răspundă unei convocări a serviciilor de ocupare;

5.4 – în cazul în care şomerul refuză să participe la servicii de reconversie profesională (9) ;

5.5 – în cazul în care şomerul nu se supune sau nu se mai supune procedurilor de control;

5.6 – în cazul în care şomerul se află în incapacitate permanentă de muncă (10) ;

5.7 – în cazul în care şomerul se află în incapacitate temporară de muncă (în acest caz, plata prestaţiilor este suspendată până la re-înregistrare) (10a) ;

5.8 – în cazul în care şomerul nu se află la dispoziţia serviciilor de ocupare;

5.9 – în cazul în care numărul membrilor de familie luaţi în considerare pentru acordarea unei majorări se micşorează sau în cazul în care unul dintre aceşti membri realizează un venit specificat în formularul E 302 (în acest caz, majorarea pe baza numărului membrilor de familie este dedusă din prestaţie) (10aa).

5.10 – în cazul în care şomerul beneficiază de prestaţii de securitate socială de stat(10b).

6 Instituţia care completează formularul

6.1 Denumire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.2 Adresa (11) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.3 Ştampila 6.4 Data : …………………………………………………………….

6.5 Semnătura……………………………………………………………………..

INSTRUCŢIUNI

Instituţia competentă din ultima ţară în care şomerul a ocupat un loc de muncă completează în cadrul formularelor E 303/0-E303/4 rubricile relevante; ea păstrează exemplarul E 303/0 şi înmânează celelalte formulare şomerului, inclusiv exemplarul E 303/5, sau,

dacă este cazul, îl trimite instituţiei competente în materie de şomaj din localitatea în care şomerul caută un loc de muncă.

NOTE(1) Abrevierea ţării în care se află instituţia care completează formularul: BE = Belgia; CZ = Republica Cehă; DK = Danemarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spania; FR = Franţa; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipru; LV = Letonia LT = Lituania; LU = Luxemburg; HU = Ungaria; MT = Malta; NL = Olanda; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portugalia; SI = Slovenia; SK = Slovacia; FI = Finlanda; SE = Suedia; UK = Marea Britanie; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Elveţia.

(1a) Pentru resortisanţii spanioli, a se indica cele două nume.

Pentru resortisanţii portughezi, a se indica toate numele (prenume, nume, nume de fată) în ordinea stării civile aşa cum sunt înscrise în cartea de identitate sau în paşaport.

(1b) Numele anterioare includ numele înregistrate la naştere.

(2) Pentru localităţile portugheze, a se indica şi parohia şi autoritatea locală.

(3) Pentru resortisanţii spanioli, a se indica numărul ce figurează pe cartea de identitate naţională (D.N.I.), dacă există, chiar dacă această carte este expirată. In lipsă, a se indica «nici unul». Pentru resortisanţii sloveni, a se indica numărul de plătitor de taxă. Pentru resortisanţii din Malta, a se indica numărul cărţii de identitate. Pentru uzul instituţiilor din Malta, dacă persoana în cauză nu este un resortisant maltez, a se indica numărul de securitate socială din Malta. Pentru resortisanţii polonezi, a se indica numărul cărţii de identitate sau al paşaportului.

(4) Dacă acesta este cunoscut.

(5) Dacă formularul este destinat unei instituţii belgiene, a se indica numărul de identificare de securitate socială (INSZ-NISS), dacă formularul este destinat unei instituţii cipriote a se indica numărul de asigurare socială iar dacă este destinat unei instituţii din Cehia, Danemarca, Estonia, Austria, Finlanda, Islanda, Slovenia, Slovacia sau Suedia, a se indica numărul de identificare personal, dacă este destinat unei instituţii poloneze a se indica numerele PESEL şi NIP.

(6) A se completa, dacă este posibil, numai dacă atestatul este solicitat de un lucrător înainte de plecarea sa în Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda sau Suedia şi dacă acesta a fost asigurat anterior într-una dintre aceste ţări.

(8) În Estonia, Franţa, Italia, Olanda şi Portugalia, şomerul are, de asemenea, obligaţia de a depune o cerere pentru prestaţii la instituţia competentă în materie de asigurări de şomaj, prin intermediul oficiului de plasare. În Belgia, şomerul are, de asemenea, obligaţia de a depune o cerere pentru prestaţii la instituţia competentă în materie de asigurări de şomaj, prin intermediul unei agenţii de plată.

(7a) A se renunţa la acest subpunct, dacă este cazul.

(7b) A se renunţa la acest rând atunci când nu este prevăzut nici un cuantum lunar pentru prestaţiile de şomaj conform legislaţiei aplicate de către instituţia care acordă prestaţiile, în numele celeilalte instituţii.

234

Page 235: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

(8) Conform legislaţiei italiene, este considerat loc de muncă permanent un loc de muncă ocupat mai mult de cinci zile  ; conform legislaţiei estoniene este considerat loc de muncă permanent orice loc de muncă; conform legislaţiilor belgiană, spaniolă şi olandeză, este considerat loc de muncă permanent un loc de muncă ocupat pe durata a cel puţin unei zile normale de muncă; conform legislaţiei greceşti, este considerat loc de muncă permanent orice loc de muncă ocupat pe durata a cel puţin trei zile lucrătoare pe săptămână; conform legislaţiei Marii Britanii, este considerat loc de muncă permanent un loc de muncă remunerat la nivelul sau peste nivelul cuantumului minim necesar pentru plata cotizaţiilor de securitate socială. În Polonia, raporturile de muncă sau de serviciu precum şi contractele de muncă la domiciliu sunt considerate locuri de muncă permanente.

(8a) Potrivit legislaţiei Marii Britanii, „venituri ocazionale” sunt considerate orice venituri egale sau inferiore cuantumului minim necesar pentru plata cotizaţiilor de securitate socială. În Polonia, ocuparea unui alt loc de muncă remunerat, desfăşurarea unei activităţi în sectorul neagricol sau realizarea unui venit care depăşeşte jumătate din salariul minim lunar sunt considerate a fi „venituri neregulate”, care au drept consecinţă pierderea dreptului la prestaţii.

(9) Această situaţie nu atrage suspendarea prestaţiilor, dacă atestatul a fost emis de o instituţie din Danemarca. Conform legislaţiei poloneze, dreptul la prestaţii încetează în cazul în care şomerul refuză un stagiu de formare propus sau o activitate în beneficiul comunităţii fără un motiv justificat.

(10) Sau atunci când şomerul beneficiază de o pensie de bătrâneţe, dacă atestatul este întocmit de o instituţie din Republica Cehă, Slovacia, Estonia, Germania, Luxemburg. Slovenia sau Elveţia, sau de o pensie de invaliditate, dacă atestatul este întocmit de o instituţie din Franţa, Germania, Luxemburg, Slovenia sau Elveţia sau dacă şomerul beneficiază de o pensie de invaliditate şi, în acelaşi timp, este în incapacitatea de a desfăşura o activitate cu program normal de lucru chiar şi în condiţii excepţionale, dacă atestatul este emis de către o instituţie din Republica Cehă. Sau dacă şomerul beneficiază de pensie pentru bătrâneţe sau de pensie pentru invaliditate parţială în cuantum mai ridicat dacă atestatul este emis de către o instituţie din Cipru.

(10a) Această situaţie nu atrage suspendarea prestaţiilor, dacă atestatul a fost emis de o instituţie din Estonia, Luxemburg, Slovenia, Polonia, sau Portugalia. Dacă formularul a fost emis de către o instituţie din Republica Cehă sau Slovacia plata prestaţiilor va fi suspendată doar în cazul în care persoana beneficiază de prestaţii de boală.

(10aa) Conform legislaţiei din Republica Cehă, Estonia, Ungaria sau Slovacia, membrii de familie ai şomerului nu sunt luaţi în considerare la calculul prestaţiilor.

(10b) Conform legislaţiei din Slovacia, este o alocaţie parentală.

(11) Stradă, număr, cod poştal, localitate, ţară.

235

Page 236: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

ANEXA 3

COMISIA ADMINISTRATIVĂPENTRU SECURITATEA

SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR

MIGRANŢI

ATESTAT PRIVIND MENŢINEREA DREPTULUI LA PRESTAŢIILE DE ŞOMAJRegulament 1408/71 : articol 69

Regulament 574/72 : articol 26.2 ; articol 83.1 - 3 ; articol 97

Acest exemplar se va returna instituţiei competente, pentru a o înştiinţa cu privire la înscrierea şomerului şi începerea plăţii prestaţiilor (regulament 574/72 : articol 83.3).1 Şomer Număr de identificare (4) (5) : ………..……………………………………

1.1 Nume (1a) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2 Prenume Nume anterioare (1a) (1b) Data naşterii

…………………………………………………. ………………………………………………… …………………………………………………

1.3 Locul naşterii (2) Naţionalitate D.N.I. (3)

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………..

1.4 Adresa şomerului în statul căruia îi este destinat atestatul (4) (11)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.5 Sindicat/Fond de şomaj (6) …………………………………………………………………………………………………………..

2 Conform prevederilor articolului 69 din regulamentul 1408/71, şomerul desemnat mai sus are dreptul la prestaţiile de şomaj, de la data înregistrării sale la serviciile de ocupare din ţara în care caută un loc de muncă lucru.

3 Şomerul poate, totuşi, să beneficieze de prestaţii de la data de ………………………………….., cu condiţia ca să fie

înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă cel mai târziu la data de …………………………………..., la serviciile de

ocupare (7) din ţara în care caută de lucru (7a).

3.1 Şomerul poate beneficia de prestaţii doar de la data de …………………………………… întrucât, până la acea dată

dreptul la prestaţii este suspendat (7b)

4 Şomerul are dreptul la prestaţii pentru o durată maximă de ……………………… zile, conform

articolului 69 din regulamentul 1408/71,

Cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească data de ……………………….

4.1 Prestaţiile sunt acordate pentru toate zilele săptămânii, cu excepţia zilei de

luni marţi miercuri joi vineri sâmbătă duminică

Prestaţiile sunt acordate pentru ………………….. zile pe lună.

4.2 Cuantum zilnic al prestaţiilor de şomaj:

……………………………… net, din care majorarea pentru persoanele aflate în întreţinere ……………………………………. net

iar, de la data de …………………………..,

……………………………… net, din care majorarea pentru persoanele aflate în întreţinere: …………………………………….. net.

4.3 Cuantumul săptămânal al prestaţiilor de şomaj : …………………………………….. net

236

E 303/2 RO (1)

Page 237: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

iar de la data de …………………………………………., …………………………………….. net

4.4 Cuantumul lunar al prestaţiilor de şomaj: …………………………………….. net (7b)

5 Plata prestaţiilor va fi suspendată în următoarele situaţii (regulamentul 574/72, articolul 83.1.e şi articolul 83.3)  :

5.1 – în cazul în care şomerul acceptă un loc de muncă remunerat „permanent” (8) sau desfăşoară o activitate independentă;

5.2 – în cazul în care şomerul realizează câştiguri ocazionale (8a) provenite dintr-o altă activitate decât cele indicate la punctul 5.1 (în acest caz, plata prestaţiilor va fi suspendată pentru numărul de zile pe durata cărora persoana interesată realizează aceste câştiguri ocazionale) ;

5.3 – în cazul în care şomerul refuză o ofertă de muncă sau refuză să răspundă unei convocări a serviciilor de ocupare;

5.4 – în cazul în care şomerul refuză să participe la servicii de reconversie profesională (9) ;

5.5 – în cazul în care şomerul nu se supune sau nu se mai supune procedurilor de control;

5.6 – în cazul în care şomerul se află în incapacitate permanentă de muncă (10) ;

5.7 – în cazul în care şomerul se află în incapacitate temporară de muncă (în acest caz, plata prestaţiilor este suspendată până la re- înregistrare) (10a) ;

5.8 – în cazul în care şomerul nu se află la dispoziţia serviciilor de ocupare;

5.9 – în cazul în care numărul membrilor de familie luaţi în considerare pentru acordarea unei majorări se micşorează sau în cazul în care unul dintre aceşti membri realizează un venit specificat în formularul E 302 (în acest caz, majorarea pe baza numărului membrilor de familie este dedusă din prestaţie)(10aa).

5.10 – în cazul în care şomerul beneficiază de prestaţii de securitate socială de stat (10b)

6 Instituţia care completează formularul

6.1 Denumire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.2 Adresa (11) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Se va completa de către instituţia din ţara în care şomerul caută un loc de muncă.

7 Certificăm

7.1 că şomerul desemnat mai sus a fost înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă la data de…………………………

7.2 şi beneficiază de prestaţii de şomaj de la data de …………………………………

8 Instituţia din ţara în care şomerul caută un loc de muncă

8.1 Denumire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.2 Adresa (11) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.3 Ştampila 8.4 Data : …………………………………………………………….

8.5 Semnătura……………………………………………………………………..

INSTRUCŢIUNI

Instituţia competentă din ultima ţară în care şomerul a ocupat un loc de muncă completează în cadrul formularelor E 303/0-E303/4 rubricile relevante; ea păstrează exemplarul E 303/0 şi înmânează celelalte formulare şomerului, inclusiv exemplarul E 303/5, sau,

dacă este cazul, îl trimite instituţiei competente în materie de şomaj din localitatea în care şomerul caută un loc de muncă.

Formularul trebuie completat cu litere mari, utilizând numai spaţiile punctate. El conţine 3 pagini, niciuna dintre acestea nu poate fi omisă, chiar dacă nu conţine informaţii utile.

NOTE

(1) Abrevierea ţării în care se află instituţia care completează formularul: BE = Belgia; CZ = Republica Cehă; DK = Danemarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spania; FR = Franţa; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipru; LV = Letonia LT = Lituania; LU = Luxemburg; HU = Ungaria; MT = Malta; NL = Olanda; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portugalia; SI = Slovenia; SK = Slovacia; FI = Finlanda; SE = Suedia; UK = Marea Britanie; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Elveţia.

(1a) Pentru resortisanţii spanioli, a se indica cele două nume.

237

Page 238: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Pentru resortisanţii portughezi, a se indica toate numele (prenume, nume, nume de fată) în ordinea stării civile aşa cum sunt înscrise în cartea de identitate sau în paşaport.

(1b) Numele anterioare includ numele înregistrate la naştere.

(2) Pentru localităţile portugheze, a se indica şi parohia şi autoritatea locală.

(3) Pentru resortisanţii spanioli, a se indica numărul ce figurează pe cartea de identitate naţională (D.N.I.), dacă există, chiar dacă această carte este expirată. In lipsă, a se indica «nici unul». Pentru resortisanţii sloveni, a se indica numărul de plătitor de taxă. Pentru resortisanţii din Malta, a se indica numărul cărţii de identitate. Pentru uzul instituţiilor din Malta, dacă persoana în cauză nu este un resortisant maltez, a se indica numărul de securitate socială din Malta. Pentru resortisanţii polonezi, a se indica numărul cărţii de identitate sau al paşaportului.

(4) Dacă acesta este cunoscut.

(5) Dacă formularul este destinat unei instituţii belgiene, a se indica numărul de identificare de securitate socială (INSZ-NISS), dacă formularul este destinat unei instituţii cipriote a se indica numărul de asigurare socială iar dacă este destinat unei instituţii din Cehia, Danemarca, Estonia, Austria, Finlanda, Islanda, Slovenia, Slovacia sau Suedia, a se indica numărul de identificare personal, dacă este destinat unei instituţii poloneze a se indica numerele PESEL şi NIP.

(6) A se completa, dacă este posibil, numai dacă atestatul este solicitat de un lucrător înainte de plecarea sa în Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda sau Suedia şi dacă acesta a fost asigurat anterior într-una dintre aceste ţări.

(9) În Estonia, Franţa, Italia, Olanda şi Portugalia, şomerul are, de asemenea, obligaţia de a depune o cerere pentru prestaţii la instituţia competentă în materie de asigurări de şomaj, prin intermediul oficiului de plasare. În Belgia, şomerul are, de asemenea, obligaţia de a depune o cerere pentru prestaţii la instituţia competentă în materie de asigurări de şomaj, prin intermediul unei agenţii de plată.

(7a) A se renunţa la acest subpunct, dacă este cazul.

(7b) A se renunţa la acest rând atunci când nu este prevăzut nici un cuantum lunar pentru prestaţiile de şomaj conform legislaţiei aplicate de către instituţia care acordă prestaţiile, în numele celeilalte instituţii.

(8) Conform legislaţiei italiene, este considerat loc de muncă permanent un loc de muncă ocupat mai mult de cinci zile  ; conform legislaţiei estoniene este considerat loc de muncă permanent orice loc de muncă; conform legislaţiilor belgiană, spaniolă şi olandeză, este considerat loc de muncă permanent un loc de muncă ocupat pe durata a cel puţin unei zile normale de muncă; conform legislaţiei greceşti, este considerat loc de muncă permanent orice loc de muncă ocupat pe durata a cel puţin trei zile lucrătoare pe săptămână; conform legislaţiei Marii Britanii, este considerat loc de muncă permanent un loc de muncă remunerat la nivelul sau peste nivelul cuantumului minim necesar pentru plata cotizaţiilor de securitate socială. În Polonia, raporturile de muncă sau de serviciu precum şi contractele de muncă la domiciliu sunt considerate locuri de muncă permanente.

(8a) Potrivit legislaţiei Marii Britanii, „venituri ocazionale” sunt considerate orice venituri egale sau inferiore cuantumului minim necesar pentru plata cotizaţiilor de securitate socială. În Polonia, ocuparea unui alt loc de muncă remunerat, desfăşurarea unei activităţi în sectorul neagricol sau realizarea unui venit care depăşeşte jumătate din salariul minim lunar sunt considerate a fi „venituri neregulate”, care au drept consecinţă pierderea dreptului la prestaţii.

(9) Această situaţie nu atrage suspendarea prestaţiilor, dacă atestatul a fost emis de o instituţie din Danemarca. Conform legislaţiei poloneze, dreptul la prestaţii încetează în cazul în care şomerul refuză un stagiu de formare propus sau o activitate în beneficiul comunităţii fără un motiv justificat.

(10) Sau atunci când şomerul beneficiază de o pensie de bătrâneţe, dacă atestatul este întocmit de o instituţie din Republica Cehă, Slovacia, Estonia, Germania, Luxemburg, Slovenia sau Elveţia, sau de o pensie de invaliditate, dacă atestatul este întocmit de o instituţie din Franţa, Germania, Luxemburg, Slovenia sau Elveţia sau dacă şomerul beneficiază de o pensie de invaliditate şi, în acelaşi timp, este în incapacitatea de a desfăşura o activitate cu program normal de lucru chiar şi în condiţii excepţionale, dacă atestatul este emis de către o instituţie din Republica Cehă. Sau dacă şomerul beneficiază de pensie de bătrâneţe sau de pensie pentru invaliditate parţială în cuantum mai ridicat dacă atestatul este emis de către o instituţie din Cipru.

(10a) Această situaţie nu atrage suspendarea prestaţiilor, dacă atestatul a fost emis de o instituţie din Estonia, Luxemburg, Slovenia, Polonia, sau Portugalia. Dacă formularul a fost emis de către o instituţie din Republica Cehă sau Slovacia, plata prestaţiilor va fi suspendată doar în cazul în care persoana beneficiază de prestaţii de boală.

(10aa) Conform legislaţiei din Republica Cehă, Estonia, Ungaria sau Slovacia, membrii de familie ai şomerului nu sunt luaţi în considerare la calculul prestaţiilor.

(10b) Conform legislaţiei din Slovacia, este o alocaţie parentală.

(11) Stradă, număr, cod poştal, localitate, ţară.

238

Page 239: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

ANEXA 3

COMISIA ADMINISTRATIVĂPENTRU SECURITATEA

SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR

MIGRANŢI

ATESTAT PRIVIND MENŢINEREA DREPTULUI LA PRESTAŢIILE DE ŞOMAJRegulament 1408/71 : articol 69

Regulament 574/72 : articol 26.2 ; articol 83.1, 2 şi 3 ; articol 97

Acest exemplar este destinat instituţiei de asigurări de boală de la locul unde şomerul caută un loc de muncă (Regulament 574/72, articol 26.2).1 Şomer Număr de identificare (4) (5) : ………..……………………………………

1.1 Nume (1a) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2 Prenume Nume anterioare (1a) (1b) Data naşterii

…………………………………………………. ………………………………………………… …………………………………………………

1.3 Locul naşterii (2) Naţionalitate D.N.I. (3)

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………..

1.4 Adresa şomerului în statul căruia îi este destinat atestatul (4) (11)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.5 Sindicat/Fond de şomaj (6) …………………………………………………………………………………………………………..

2 Conform prevederilor articolului 69 din Regulamentul 1408/71, şomerul desemnat mai sus are dreptul la prestaţiile de şomaj de la data înregistrării sale la serviciile de ocupare din ţara în care caută un loc de muncă.

3 Şomerul poate, totuşi, să beneficieze de prestaţii de la data de ………………………………….., cu condiţia ca să fie

înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă cel mai târziu la data de …………………………………..., la serviciile de

ocupare (7) din ţara în care caută de lucru (7a).

3.1 Şomerul poate beneficia de prestaţii doar de la data de …………………………………… întrucât, până la acea dată

dreptul la prestaţii este suspendat (7a)

4 Şomerul are dreptul la prestaţii pentru o durată maximă de ……………………… zile, conform

articolului 69 din Regulamentul 1408/71,

cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească data de ……………………….

4.1 Prestaţiile sunt acordate pentru toate zilele săptămânii, cu excepţia zilei de

luni marţi miercuri joi vineri sâmbătă duminică

Prestaţiile sunt acordate pentru ………………….. zile pe lună.

4.2 Cuantumul zilnic al prestaţiilor de şomaj:

……………………………… net, din care majorarea pentru persoanele aflate în întreţinere: ……………………………………. net

iar, de la data de …………………………..,

……………………………… net, din care majorarea pentru persoanele aflate în întreţinere: …………………………………….. net.

4.3 Cuantumul săptămânal al prestaţiilor de şomaj : …………………………………….. net

Si de la data de …………………………………………., …………………………………….. net

4.4 Cuantumul lunar al prestaţiilor de şomaj: …………………………………….. net (7b)

239

E 303/3 RO (1)

Page 240: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

5 Plata prestaţiilor va fi suspendată în următoarele situaţii (Regulament 574/72, articol 83.1.e şi articol 83.3) :

5.1 – în cazul în care şomerul a acceptat un loc de muncă remunerat „permanent” (8) sau desfăşoară o activitate independentă;

5.2 – în cazul în care şomerul realizează câştiguri ocazionale (8a) provenind dintr-o altă activitate decât cele indicate la punctul 5.1 (în acest caz, plata prestaţiilor va fi suspendată pentru numărul de zile pe durata cărora persoana interesată realizează aceste câştiguri ocazionale) ;

5.3 – în cazul în care şomerul refuză o ofertă de muncă sau refuză să răspundă unei convocări a serviciilor de ocupare;

5.4 – în cazul în care şomerul refuză să participe la servicii de reconversie profesională (9) ;

5.5 – în cazul în care şomerul nu se supune sau nu se mai supune procedurilor de control;

5.6 – în cazul în care şomerul se află în incapacitate permanentă de muncă (10) ;

5.7 – în cazul în care şomerul se află în incapacitate temporară de muncă (în acest caz, plata prestaţiilor este suspendată până la re- înregistrare) (10a) ;

5.8 – în cazul în care şomerul nu se află la dispoziţia serviciilor de ocupare;

5.9 – în cazul în care numărul membrilor de familiei luaţi în considerare pentru acordarea unei majorări se micşorează sau în cazul în care unul dintre aceşti membri realizează un venit specificat în formularul E 302 (în acest caz, majorarea pe baza numărului membrilor de familie este dedusă din prestaţie) (10aa).

5.10 – în cazul în care şomerul beneficiază de prestaţii de securitate socială de stat (10b)

6 Instituţia care completează formularul

6.1 Denumire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.2 Adresa (11) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A se completa de către instituţia din ţara în care şomerul caută un loc de muncă.

7 Certificăm

7.1 că şomerul desemnat mai sus a fost înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă la data de

………………………………….

7.2 şi beneficiază de prestaţii de şomaj de la data de

…………………………………

8 Instituţia din ţara în care şomerul caută un loc de muncă

8.1 Denumire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.2 Adresa (11) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.3 Ştampila 8.4 Data : …………………………………………………………….

8.5 Semnătura……………………………………………………………………..

INSTRUCŢIUNI

Instituţia competentă din ultima ţară în care şomerul a ocupat un loc de muncă completează în cadrul formularelor E 303/0-E303/4 rubricile relevante; ea păstrează exemplarul E 303/0 şi înmânează celelalte formulare şomerului, inclusiv exemplarul E 303/5, sau,

dacă este cazul, îl trimite instituţiei competente în materie de şomaj din localitatea în care şomerul caută un loc de muncă.

NOTE

(1) Abrevierea ţării în care se află instituţia care completează formularul: BE = Belgia; CZ = Republica Cehă; DK = Danemarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spania; FR = Franţa; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipru; LV = Letonia LT = Lituania; LU = Luxemburg; HU = Ungaria; MT = Malta; NL = Olanda; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portugalia; SI = Slovenia; SK = Slovacia; FI = Finlanda; SE = Suedia; UK = Marea Britanie; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Elveţia.

(1a) Pentru resortisanţii spanioli, a se indica cele două nume.

Pentru resortisanţii portughezi, a se indica toate numele (prenume, nume, nume de fată) în ordinea stării civile aşa cum sunt înscrise în cartea de identitate sau în paşaport.

(1b) Numele anterioare includ numele înregistrate la naştere.

(2) Pentru localităţile portugheze, a se indica şi parohia şi autoritatea locală.

240

Page 241: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

(3) Pentru resortisanţii spanioli, a se indica numărul ce figurează pe cartea de identitate naţională (D.N.I.), dacă există, chiar dacă această carte este expirată. In lipsă, a se indica «nici unul». Pentru resortisanţii sloveni, a se indica numărul de plătitor de taxă. Pentru resortisanţii din Malta, a se indica numărul cărţii de identitate. Pentru uzul instituţiilor din Malta, dacă persoana în cauză nu este un resortisant maltez, a se indica numărul de securitate socială din Malta. Pentru resortisanţii polonezi, a se indica numărul cărţii de identitate sau al paşaportului.

(4) Dacă acesta este cunoscut.

(5) Dacă formularul este destinat unei instituţii belgiene, a se indica numărul de identificare de securitate socială (INSZ-NISS), dacă formularul este destinat unei instituţii cipriote a se indica numărul de asigurare socială iar dacă este destinat unei instituţii din Cehia, Danemarca, Estonia, Austria, Finlanda, Islanda, Slovenia, Slovacia sau Suedia, a se indica numărul de identificare personal, dacă este destinat unei instituţii poloneze a se indica numerele PESEL şi NIP.

(6) A se completa, dacă este posibil, numai dacă atestatul este solicitat de un lucrător înainte de plecarea sa în Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda sau Suedia şi dacă acesta a fost asigurat anterior într-una dintre aceste ţări.

(10) În Estonia, Franţa, Italia, Olanda şi Portugalia, şomerul are, de asemenea, obligaţia de a depune o cerere pentru prestaţii la instituţia competentă în materie de asigurări de şomaj, prin intermediul oficiului de plasare. În Belgia, şomerul are, de asemenea, obligaţia de a depune o cerere pentru prestaţii la instituţia competentă în materie de asigurări de şomaj, prin intermediul unei agenţii de plată.

(7a) A se renunţa la acest subpunct, dacă este cazul.

(7b) A se renunţa la acest rând atunci când nu este prevăzut nici un cuantum lunar pentru prestaţiile de şomaj conform legislaţiei aplicate de către instituţia care acordă prestaţiile, în numele celeilalte instituţii.

(8) Conform legislaţiei italiene, este considerat loc de muncă permanent un loc de muncă ocupat mai mult de cinci zile  ; conform legislaţiei estoniene este considerat loc de muncă permanent orice loc de muncă; conform legislaţiilor belgiană, spaniolă şi olandeză, este considerat loc de muncă permanent un loc de muncă ocupat pe durata a cel puţin unei zile normale de muncă; conform legislaţiei greceşti, este considerat loc de muncă permanent orice loc de muncă ocupat pe durata a cel puţin trei zile lucrătoare pe săptămână; conform legislaţiei Marii Britanii, este considerat loc de muncă permanent un loc de muncă remunerat la nivelul sau peste nivelul cuantumului minim necesar pentru plata cotizaţiilor de securitate socială. În Polonia, raporturile de muncă sau de serviciu precum şi contractele de muncă la domiciliu sunt considerate locuri de muncă permanente.

(8a) Potrivit legislaţiei Marii Britanii, „venituri ocazionale” sunt considerate orice venituri egale sau inferiore cuantumului minim necesar pentru plata cotizaţiilor de securitate socială. În Polonia, ocuparea unui alt loc de muncă remunerat, desfăşurarea unei activităţi în sectorul neagricol sau realizarea unui venit care depăşeşte jumătate din salariul minim lunar sunt considerate a fi „venituri neregulate”, care au drept consecinţă pierderea dreptului la prestaţii.

(9) Această situaţie nu atrage suspendarea prestaţiilor, dacă atestatul a fost emis de o instituţie din Danemarca. Conform legislaţiei poloneze, dreptul la prestaţii încetează în cazul în care şomerul refuză un stagiu de formare propus sau o activitate în beneficiul comunităţii fără un motiv justificat.

(10) Sau atunci când şomerul beneficiază de o pensie de bătrâneţe, dacă atestatul este întocmit de o instituţie din Republica Cehă, Slovacia, Estonia, Germania, Luxemburg. Slovenia sau Elveţia, sau de o pensie de invaliditate, dacă atestatul este întocmit de o instituţie din Franţa, Germania, Luxemburg, Slovenia sau Elveţia sau dacă şomerul beneficiază de o pensie de invaliditate şi, în acelaşi timp, este în incapacitatea de a desfăşura o activitate cu program normal de lucru chiar şi în condiţii excepţionale, dacă atestatul este emis de către o instituţie din Republica Cehă. Sau dacă şomerul beneficiază de pensie de bătrâneţe sau de pensie pentru invaliditate parţială în cuantum mai ridicat dacă atestatul este emis de către o instituţie din Cipru.

(10a) Această situaţie nu atrage suspendarea prestaţiilor, dacă atestatul a fost emis de o instituţie din Estonia, Luxemburg, Slovenia, Polonia, sau Portugalia. Dacă formularul a fost emis de către o instituţie din Republica Cehă sau Slovacia plata prestaţiilor va fi suspendată doar în cazul în care persoana beneficiază de prestaţii de boală.

(10aa) Conform legislaţiei din Republica Cehă, Estonia, Ungaria sau Slovacia, membrii de familie ai şomerului nu sunt luaţi în considerare la calculul prestaţiilor.

(10b) Conform legislaţiei din Slovacia, este o alocaţie parentală.

(11) Stradă, număr, cod poştal, localitate, ţară.

241

Page 242: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

ANEXA 3

COMISIA ADMINISTRATIVĂPENTRU SECURITATEA

SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR

MIGRANŢI

ATESTAT PRIVIND MENŢINEREA DREPTULUI LA PRESTAŢIILE DE ŞOMAJRegulament 1408/71 : articol 69

Regulament 574/72 : articol 26.2 ; articol 83.1, 2 şi 3 ; articol 97

Acest exemplar va fi returnat instituţiei competente pentru a servi ca bază pentru rambursarea prestaţiilor de şomaj care au fost plătite în numele acestei instituţii (Regulament 574/72, articol 97).1 Şomer Număr de identificare (4) (5) : ………..……………………………………

1.1 Nume (1a) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2 Prenume Nume anterioare (1a) (1b) Data naşterii

…………………………………………………. ………………………………………………… …………………………………………………

1.3 Locul naşterii (2) Naţionalitate D.N.I. (3)

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………..

1.4 Adresa şomerului în statul căruia îi este destinat atestatul (4) (11)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.5 Sindicat/Fond de şomaj (6) …………………………………………………………………………………………………………..

2 Conform prevederilor articolului 69 din Regulamentul 1408/71, şomerul desemnat mai sus are dreptul la prestaţiile de şomaj de la data înregistrării sale la serviciile de ocupare din ţara în care caută un loc de muncă.

3 Şomerul poate, totuşi, să beneficieze de prestaţii de la data de ………………………………….., cu condiţia ca să fie

înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă cel mai târziu la data de …………………………………..., la serviciile de

ocupare (7) din ţara în care caută de lucru (7a).

3.1 Şomerul poate beneficia de prestaţii doar de la data de …………………………………… întrucât, până la acea dată

dreptul la prestaţii este suspendat (7a)

4 Şomerul are dreptul la prestaţii pentru o durată maximă de ……………………… zile, conform

articolului 69 din Regulamentul 1408/71,

cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească data de ……………………….

4.1 Prestaţiile sunt acordate pentru toate zilele săptămânii, cu excepţia zilei de

luni marţi miercuri joi vineri sâmbătă duminică

Prestaţiile sunt acordate pentru ………………….. zile pe lună.

4.2 Cuantumul zilnic al prestaţiilor de şomaj:

……………………………… net, din care majorarea pentru persoanele aflate în întreţinere: ……………………………………. net

iar, de la data de …………………………..,

……………………………… net, din care majorarea pentru persoanele aflate în întreţinere: …………………………………….. net.

4.3 Cuantumul săptămânal al prestaţiilor de şomaj : …………………………………….. net

242

E 303/4 RO (1)

Page 243: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

Si de la data de …………………………………………., …………………………………….. net

4.4 Cuantumul lunar al prestaţiilor de şomaj: …………………………………….. net (7b)

5 Plata prestaţiilor va fi suspendată în următoarele situaţii (regulament 574/72, articol 83.1.e şi articol 83.3) :

5.1 – în cazul în care şomerul a acceptat un loc de muncă remunerat „permanent” (8) sau desfăşoară o activitate independentă;

5.2 – în cazul în care şomerul realizează câştiguri ocazionale (8a) provenind dintr-o altă activitate decât cele indicate la punctul 5.1 (în acest caz, plata prestaţiilor va fi suspendată pentru numărul de zile pe durata cărora persoana interesată realizează aceste câştiguri ocazionale) ;

5.3 – în cazul în care şomerul refuză o ofertă de muncă sau refuză să răspundă unei convocări a serviciilor de ocupare;

5.4 – în cazul în care şomerul refuză să participe la servicii de reconversie profesională (9) ;

5.5 – în cazul în care şomerul nu se supune sau nu se mai supune procedurilor de control;

5.6 – în cazul în care şomerul se află în incapacitate permanentă de muncă (10) ;

5.7 – în cazul în care şomerul se află în incapacitate temporară de muncă (în acest caz, plata prestaţiilor este suspendată până la re- înregistrare) (10a) ;

5.8 – în cazul în care şomerul nu se află la dispoziţia serviciilor de ocupare;

5.9 – în cazul în care numărul membrilor de familiei luaţi în considerare pentru acordarea unei majorări se micşorează sau în cazul în care unul dintre aceşti membri realizează un venit specificat în formularul E 302 (în acest caz, majorarea pe baza numărului membrilor de familie este dedusă din prestaţie) (10aa).

5.10 – în cazul în care şomerul beneficiază de prestaţii de securitate socială de stat (10b)

6 Instituţia care completează formularul

6.1 Denumire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.2 Adresa (11) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A se completa de către instituţia din ţara în care şomerul caută un loc de muncă.

7 Pe baza atestatului de mai sus, au fost plătite şomerului următoarele sume:

Perioade la care se raportează plăţile Număr de

zile pentru care se acordă prestaţii

Data la care au fost

efectuate plăţile

Cursul

de schimb

Cuantumuri zilnice plătite în

………………….

……………….. (12)

Cuantumuri zilnice plătite în

………………….

……………….. (13)

Total plăţi în

………………….

……………….. (13)

De la la

1 2 3 4 5 6 7 8

Total

Motivul suspendării sau încetării plăţilor :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

243

Page 244: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

8 Instituţia din ţara în care şomerul caută un loc de muncă

8.1 Denumire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.2 Adresa (11) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.3 Ştampila 8.4 Data : …………………………………………………………….

8.5 Semnătura……………………………………………………………………..

INSTRUCŢIUNI

Instituţia competentă din ultima ţară în care şomerul a ocupat un loc de muncă completează în cadrul formularelor E 303/0-E303/4 rubricile relevante; ea păstrează exemplarul E 303/0 şi înmânează celelalte formulare şomerului, inclusiv exemplarul E 303/5, sau,

dacă este cazul, îl trimite instituţiei competente în materie de şomaj din localitatea în care şomerul caută un loc de muncă.

NOTE

(1) Abrevierea ţării în care se află instituţia care completează formularul: BE = Belgia; CZ = Republica Cehă; DK = Danemarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spania; FR = Franţa; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipru; LV = Letonia LT = Lituania; LU = Luxemburg; HU = Ungaria; MT = Malta; NL = Olanda; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portugalia; SI = Slovenia; SK = Slovacia; FI = Finlanda; SE = Suedia; UK = Marea Britanie; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Elveţia.

(1a) Pentru resortisanţii spanioli, a se indica cele două nume.

Pentru resortisanţii portughezi, a se indica toate numele (prenume, nume, nume de fată) în ordinea stării civile aşa cum sunt înscrise în cartea de identitate sau în paşaport.

(1b) Numele anterioare includ numele înregistrate la naştere.

(2) Pentru localităţile portugheze, a se indica şi parohia şi autoritatea locală.

(3) Pentru resortisanţii spanioli, a se indica numărul ce figurează pe cartea de identitate naţională (D.N.I.), dacă există, chiar dacă această carte este expirată. In lipsă, a se indica «nici unul». Pentru resortisanţii sloveni, a se indica numărul de plătitor de taxă. Pentru resortisanţii din Malta, a se indica numărul cărţii de identitate. Pentru uzul instituţiilor din Malta, dacă persoana în cauză nu este un resortisant maltez, a se indica numărul de securitate socială din Malta. Pentru resortisanţii polonezi, a se indica numărul cărţii de identitate sau al paşaportului.

(4) Dacă acesta este cunoscut.

(5) Dacă formularul este destinat unei instituţii belgiene, a se indica numărul de identificare de securitate socială (INSZ-NISS), dacă formularul este destinat unei instituţii cipriote a se indica numărul de asigurare socială iar dacă este destinat unei instituţii din Cehia, Danemarca, Estonia, Austria, Finlanda, Islanda, Slovenia, Slovacia sau Suedia, a se indica numărul de identificare personal, dacă este destinat unei instituţii poloneze a se indica numerele PESEL şi NIP.

(6) A se completa, dacă este posibil, numai dacă atestatul este solicitat de un lucrător înainte de plecarea sa în Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda sau Suedia şi dacă acesta a fost asigurat anterior într-una dintre aceste ţări.

(11) În Franţa, Italia, Olanda şi Portugalia, şomerul are, de asemenea, obligaţia de a depune o cerere pentru prestaţii la instituţia competentă în materie de asigurări de şomaj, prin intermediul oficiului de plasare. În Belgia, şomerul are, de asemenea, obligaţia de a depune o cerere pentru prestaţii la instituţia competentă în materie de asigurări de şomaj, prin intermediul unei agenţii de plată.

(7a) A se renunţa la acest subpunct, dacă este cazul.

(7b) A se renunţa la acest rând atunci când nu este prevăzut nici un cuantum lunar pentru prestaţiile de şomaj conform legislaţiei aplicate de către instituţia care acordă prestaţiile, în numele celeilalte instituţii.

(8) Conform legislaţiei italiene, este considerat loc de muncă permanent un loc de muncă ocupat mai mult de cinci zile ; conform legislaţiilor belgiană, spaniolă şi olandeză, este considerat loc de muncă permanent un loc de muncă ocupat pe durata a cel puţin unei zile normale de muncă; conform legislaţiei greceşti, este considerat loc de muncă permanent orice loc de muncă ocupat pe durata a cel puţin trei zile lucrătoare pe săptămână; conform legislaţiei Marii Britanii, este considerat loc de muncă permanent un loc de muncă remunerat la nivelul sau peste nivelul cuantumului minim necesar pentru plata cotizaţiilor de securitate socială. În Polonia, raporturile de muncă sau de serviciu precum şi contractele de muncă la domiciliu sunt considerate locuri de muncă permanente.

(8a) Potrivit legislaţiei Marii Britanii, „venituri ocazionale” sunt considerate orice venituri egale sau inferiore cuantumului minim necesar pentru plata cotizaţiilor de securitate socială. În Polonia, ocuparea unui alt loc de muncă remunerat, desfăşurarea unei activităţi în sectorul neagricol sau realizarea unui venit care depăşeşte jumătate din salariul minim lunar sunt considerate a fi „venituri neregulate”, care au drept consecinţă pierderea dreptului la prestaţii.

(9) Această situaţie nu atrage suspendarea prestaţiilor, dacă atestatul a fost emis de o instituţie din Danemarca. Conform legislaţiei poloneze, dreptul la prestaţii încetează în cazul în care şomerul refuză un stagiu de formare propus sau o activitate în beneficiul comunităţii fără un motiv justificat.

(10) Sau atunci când şomerul beneficiază de o pensie de bătrâneţe, dacă atestatul este întocmit de o instituţie din Republica Cehă, Slovacia, Estonia, Germania, Luxemburg. Slovenia sau Elveţia, sau de o pensie de invaliditate, dacă atestatul este întocmit de o instituţie din Franţa, Germania, Luxemburg, Slovenia sau Elveţia sau dacă şomerul beneficiază de o pensie de invaliditate şi, în acelaşi timp, este în incapacitatea de a desfăşura o activitate cu program normal de lucru chiar şi în condiţii excepţionale, dacă atestatul este

244

Page 245: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

emis de către o instituţie din Republica Cehă. Sau dacă şomerul beneficiază de pensie de bătrâneţe sau de pensie pentru invaliditate parţială în cuantum mai ridicat dacă atestatul este emis de către o instituţie din Cipru.

(10a) Această situaţie nu atrage suspendarea prestaţiilor, dacă atestatul a fost emis de o instituţie din Luxemburg, Slovenia, Polonia, sau Portugalia. Dacă formularul a fost emis de către o instituţie din Republica Cehă sau Slovacia plata prestaţiilor va fi suspendată doar în cazul în care persoana beneficiază de prestaţii de boală.

(10aa) Conform legislaţiei din Republica Cehă, Estonia, Ungaria sau Slovacia, membrii de familie ai şomerului nu sunt luaţi în considerare la calculul prestaţiilor.

(10b) Conform legislaţiei din Slovacia, este o alocaţie parentală.

(11) Stradă, număr, cod poştal, localitate, ţară.

(12) Moneda statului care emite formularul E 303.

(13) Moneda statului în care şomerul caută un loc de muncă.

ANEXA 3

COMISIA ADMINISTRATIVApentru SECURITATEA SOCIALĂ a LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

Indicaţii pentru şomeriicare intenţionează să se deplaseze în alt stat membru pentru a căuta un loc de muncă

Inainte de a pleca,

Trebuie să îndepliniţi toate formalităţile necesare pentru a fi sigur că beneficiaţi, dacă este cazul, de prestaţii corespunzătoare asigurării de boală-maternitate pentru dumneavoastră înşivă şi membrii familiei dumneavoastră, chiar în timp ce căutaţi un loc de muncă.În acest scop, prezentaţi-vă la casa de asigurări de sănătate la care sunteţi sau eraţi asigurat ultima dată, care va emite Cardul European de Asigurări de Sănătate pentru dvs. şi membrii dvs. de familie. Pentru a beneficia de prestaţii în bani în caz de boală, instituţia de asigurări de sănătate vă va elibera un atestat «E 119» pe baza prezentării formularului E 303 pe care îl puteţi obţine de la de instituţia de asigurări de şomaj. În caz de boală sau maternitate, veţi prezenta acest atestat la casa de asigurări de sănătate din ţara în care căutaţi un loc de muncă.

La sosirea dumneavoastră,

In locul unde căutaţi un loc de muncă, prezentaţi-vă la serviciul de ocupare ; în Olanda şi în Liechtenstein, vă veţi prezenta şi la oficiul de asigurări de şomaj ; în Cipru, Finlanda, Letonia şi Malta vă veţi prezenta şi la biroul local al instituţiei de asigurări sociale, respectiv:

în Belgia : birourile locale ale Oficiului naţional de ocupare /«Rijksdienst voor arbeidsvoorziening» ; în Belgia, persoana aflată în şomaj va înainta o cerere pentru acordarea prestaţiilor acestei instituţii competente prin intermediul unei agenţii de plăţi şi se va înregistra ca persoană în căutarea unui loc de muncă la unul din urmăroarele oficii pentru ocupare: VDAB, FOREM, BGDA, ORBEM sau ADG;

În Republica Cehia: „urad prace” local (oficiul de muncă local);

în Danemarca: «Arbejdsformidlingskontor» (biroul local de plasare) ;

în Estonia: „Toohoiveamet (oficiul de ocupare local);

în Germania: «Agentur fur Arbeit» (agenţia locală pentru ocupare);

în Grecia:oficiul local al «Organismos Apascholiseos Ergatikou Dynamikou» (oficiul de ocupare) sau, în lipsă, oficiul local al IKA ;

în Ungaria: oficiul local de ocupare din cadrul centrului judeţean, cu excepţia regiunii Pest în care oficiul local este Vac şi a Budapestei în care oficiul local este districtul XVI;

în Spania: «Dirección Provincial del Servicio Publico d- Empleo Estatal (Instituto de Empleo, INEM) ;

în Franţa: Agenţia locală pentru ocupare (ANPE);

în Irlanda : cel mai apropiat oficiu local al Departamentului pentru Securitate Socială (Department of social welfare);

în Italia : Oficiul de Ocupare al autorităţii locale «Sezione circoscrizionale per l'impiego» unde veţi prezenta şi cererea dumneavoastră pentru obţinerea prestaţiilor de şomaj;

în Cipru: Serviciile Publice de Ocupare (orice oficiu de muncă teritorial)

în Letonia: Agenţia de Stat pentru Ocupare (Nodarbinatibas valsts agentura) şi Agenţia pentru Asigurări Sociale de Stat (Valsts socialas apdrosinasanas agentura). După înregistrarea la oficiul local al Agenţiei de Stat pentru Ocupare, persoana în căutarea unui loc de muncă va înainta formularul E 303 Agenţiei pentru Asigurări Sociale de Stat în vederea menţinerii dreptului la prestaţia de şomaj;

în Luxemburg : Administraţia de muncă (oficiul pentru ocupare);

în Malta: Corporaţia pentru Ocupare şi Formare, Triq Birzebbugia, Hal Far;

în Olanda: Oficiul local al CWI (Centrum voor werk en inkomen);

în Polonia: Oficiul local pentru ocupare din voievodat (WUP);

în Portugalia: pentru Portugalia metropolitană, «Centro de Emprego» (centrul de ocupare) de la locul de şedere; pentru Madeira : «Direcção Regional de Emprego» (direcţia regională de ocupare) din Funchal ; pentru Azores : «Centro de Emprego» (centrul de ocupare) de la locul de şedere;

în Marea Britanie: «Local Unemployment Benefit Office of the Employment Service Agency» (oficiul local pentru prestaţii de şomaj al agenţiilor pentru ocupare) sau «LocaI Social Security Office of the Northern Ireland Social Security Agency» (oficiul local de securitate socială al agenţiei de securitate socială a Irlandei de Nord), după caz;

în Austria: „Regionale Geschaftsstelle des Arbeitsmarktservice” (oficiul local de ocupare) ;

245

E 303/5

Page 246: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

în Finlanda: «Työvoirnatoimisto» (oficiu de ocupare) şi oficiul local al instituţiei de asigurări sociale) ;

în Islanda: «Atvinnuleysistryggingasjodur» (casa de asigurări de şomaj), la Reykjavik ;

în Liechtenstein : «Amt für Volkswirtschaft» (oficiul de economie naţională), la Vaduz ;

în Norvegia: «ArbeidsformidIingen» sau «Arbeidskontoret» (biroul local de ocupare) ;

în Suedia: «Arbetsförmidlingen» (biroul local de ocupare);

în Elveţia: „office regional de placement” (ORP) oficiul regional de ocupare, în germană – „Regionales Arbeitsvermittlungszentrum RAV”, în italiană – „Ufficio regionale di collocamento URC”);

în Lituania: oficiile locale ale „Lietuvos darbo bir z a” (Oficiul Lituanian de Plasare);

în Republica Slovacia: după înregistrarea la oficiile locale de muncă, afaceri sociale şi familie „urad prace, socialnych veci a rodiny”, persoana în căutarea unui loc de muncă trebuie să prezinte formularul E 303 filialei Agenţiei de Asigurări Sociale, „pobocka Socialnej poistovne”, în vederea menţinerii dreptului la prestaţia de şomaj;

în Slovenia: Oficile locale de muncă ale Seviciilor de Ocupare din Slovenia.

Veţi înmâna oficiului respectiv toate exemplarele formularului E 303 care sunt în posesia dumneavoastră, cu excepţia formularului E 303/5 pe care îl veţi păstra.

În ceea ce priveşte Danemarca, instituţia daneză competentă trimite întotdeauna formularul direct instituţiei din ţara în care persoana în cauză caută un loc de muncă. De aceea, persoana în căutarea unui loc de muncă nu primeşte decât o copie.

Obsevaţi în formularul E 303 data limită la care trebuie să vă prezentaţi dacă doriţi să beneficiaţi de prestaţii de şomaj, din momentul în care aţi încetat să fiţi înscris ca persoană în căutarea unui loc de muncă în ţara pe care o părăsiţi.

În timp ce căutaţi un loc de muncă,

Sunteţi supus controlului serviciilor de ocupare şi de asigurări de şomaj, ca orice alt şomer din zona respectivă.Trebuie să informaţi instituţia căreia i-aţi înmânat formularul E 303 cu privire la orice modificare de situaţie care poate influenţa dreptul dumneavoastră la prestaţiile de şomaj; la fel trebuie să procedaţi şi în caz de incapacitate de muncă.

Dacă această modificare de situaţie poate determina o majorare a prestaţiilor (de exemplu în cazul unei căsătorii sau a naşterii unui copil), puteţi, de asemenea, să informaţi direct instituţia care v-a eliberat formularul E 303, anexând la aceasta documentele justificative corespunzătoare.

Dacă vă întoarceţi în ţara în care aţi avut ultimul loc de muncă înainte de sfârşitul perioadei indicate la punctul 4 al formularului E 303, veţi beneficia în continuare de prestaţii de şomaj potrivit legislaţiei din această ţară. Cu toate acestea, trebuie să informaţi serviciile de ocupare şi instituţia de asigurări de şomaj din această ţară cu privire la perioadele în care aţi primit prestaţii de şomaj în ţara în care aţi mers să căutaţi un loc de muncă. Înainte de a vă întoarce în ţara în care aţi avut ultimul loc de muncă, instituţia de asigurări de şomaj trebuie să vă elibereze atestatul care figurează în pagina 3 a prezentul formular, care indică perioadele în care aţi primit prestaţii în ţara în care v-aţi căutat un loc de muncă. În cazul în care aţi primit doar o parte a prestaţiilor sau nu aţi primit niciun fel de prestaţii, veţi putea delega o persoană de încredere pentru a încasa sumele ce vă sunt datorate. Acest lucru nu este posibil în Republica Slovacia unde prestaţiile sunt primite exclusiv de către persoana competentă.

Dacă, totuşi, vă întoarceţi după termenul indicat la punctul 4 al formularului E 303, puteţi pierde orice drept la prestaţiile de şomaj.

Dacă nerespectarea datei de întoarcere se datorează unor situaţii excepţionale, instituţia care v-a eliberat formularul E 303 poate totuşi să decidă reluarea plăţii prestaţiilor la întoarcerea dvs.

246

Page 247: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

A se completa de către instituţia din ţara în care şomerul caută un loc de muncă

1 Şomer Număr de identificare (1b) (1c) : …….……..…………………………………

1.1 Nume (1) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2 Prenume Nume anterioare (1) (1a) Data naşterii

…………………………………………………. ………………………………………………… …………………………………………………

2 E 303 din data de ………………………………………… eliberat de instituţia

2.1 (denumire) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 (adresă) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 Pe baza respectivului formular E 303,

3.1 Prestaţiile de şomaj au fost plătite pentru perioadele cuprinse între

Data de Si data de Număr de zile

…………………………… …………………………… ……………………………

…………………………… …………………………… ……………………………

3.2 Prestaţiile de şomaj nu au fost plătite pentru perioadele cuprinse între

Data de Si data de Număr de zile

…………………………… …………………………… ……………………………

…………………………… …………………………… ……………………………

Din motivele următoare (de exemplu încheierea perioadei, reangajare, boală, întoarcere în …………………………………. etc) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4 Instituţia din ţara în care şomerul caută un loc de muncă

4.1 Denumire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.2 Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.3 Ştampila 4.4 Data : …………………………………………………………….

4.5 Semnătura……………………………………………………………………..

NOTE

247

Page 248: Sisteme Si Institutii de Asigurari Sociale

(1) Pentru resortisanţii spanioli, a se indica cele două nume.

Pentru resortisanţii portughezi, a se indica toate numele (prenume, nume, nume de fată) în ordinea stării civile aşa cum apar pe cartea de identitate sau în paşaport.(1a) Numele anterioare includ numele la naştere.

(1b) Dacă acesta este cunoscut.

(1c) Dacă formularul este destinat unei instituţii cehe, daneze, estoniene, austriece, finlandeze, islandeze, slovene, slovace sau suedeze, indicaţi numărul de identificare personal, pentru o instituţie poloneză indicaţi numerele PESEL şi NIP. Atunci când formularul este adresat unei instituţii belgiene indicaţi numărul de identificare de securitate socială (INSZ – NISS).

248


Recommended