Home >Documents >Evoluţii macroeconomice și cadrul ... - cosmin- fileCosmin Marinescu noiembrie 2017. EVOLUŢII...

Evoluţii macroeconomice și cadrul ... - cosmin- fileCosmin Marinescu noiembrie 2017. EVOLUŢII...

Date post:15-Sep-2019
Category:
View:4 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Evoluţii macroeconomice și cadrul fiscal-bugetar

  Riscuri și provocări

  Cosmin Marinescu noiembrie 2017

 • EVOLUŢII MACROECONOMICE

  România înregistrează o creștere economică record, bazată în principal pe latura cantitativă a consumului, dinamica negativă a investițiilor punând însă în pericol

  creșterea sustenabilă pe termen mediu și lung.

  Contextul macroeconomic este unul al contrastelor, anume creștere economică record și deficite înalte,

  concomitent cu adâncirea deficitului în balanța de plăți.

 • În prezent, România se află pe un trend al ciclului economic puternic ascendent, cu o creștere economică record în UE

  -10

  -5

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  2008Q2 2009Q4 2011Q2 2012Q4 2014Q2 2015Q4 2017Q2

  Dinamică PIB Real

  PIB real, preturi medii ale anului 2000 (miliarde lei)

  Dinamica trimestriala % (SA, RHS)

  Dinamica anuala % (SA, RHS)

  3

 • Însă creşterea economică este bazată pe consum, în timp ce contribuţia investiţiilor la formarea PIB

  a fost negativă în trimestrul I şi zero în trimestrul II 2017

  -3

  -1

  1

  3

  5

  7

  -3

  -1

  1

  3

  5

  7

  2012 2013 2014 2015 2016 2017T1 2017T2

  Contribuţia la creşterea PIB (%)

  Consum Investitii Stocuri Export Net PIB real

  4

 • Comerțul înregistrează creșteri, în timp ce sectorul construcțiilor are evoluţii destul de slabe, pe fondul investițiilor reduse

  -30

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  -30

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  Jan-13 Oct-13 Jul-14 Apr-15 Jan-16 Oct-16 Jul-17

  Producţia industrială, comerţul şi construcţiile (% dinamică anuală)

  Comert Industrie ConstrucBi

  5

 • Balanţa comercială a continuat să se deterioreze în 2017, pe fondul creșterii accentuate a importurilor, contribuind la

  adâncirea deficitului de cont curent al balanţei de plăţi

  -14

  -12

  -10

  -8

  -6

  -4

  -2

  0

  2

  4

  Au g- 11

  N ov -1 1

  Fe b- 12

  M ay -1 2

  Au g- 12

  N ov -1 2

  Fe b- 13

  M ay -1 3

  Au g- 13

  N ov -1 3

  Fe b- 14

  M ay -1 4

  Au g- 14

  N ov -1 4

  Fe b- 15

  M ay -1 5

  Au g- 15

  N ov -1 5

  Fe b- 16

  M ay -1 6

  Au g- 16

  N ov -1 6

  Fe b- 17

  M ay -1 7

  Au g- 17

  Balanţa comercială şi deficitul de cont curent (miliarde euro, 12 luni)

  Balanta Comerciala lunara Deficit de cont curent

  6

 • Indicatorii de încredere în economie au început să se deterioreze, în ultima perioadă, cel mai probabil

  pe fondul lipsei de predictibilitate economică

  102

  103

  104

  105

  106

  107

  -25

  -20

  -15

  -10

  -5

  0

  Sep-16 Nov-16 Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17

  Indicatori de încredere în economie

  Economic SenBment Index Increderea consumatorilor

  7

 • După creşterea continuă a investițiilor străine directe din ultimii ani, acestea scad în primele 8 luni ale anului

  8

  1.05

  1.72

  2.31

  3.09

  2.52

  0

  0.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  3

  3.5

  Ian-Aug 2013 Ian-Aug 2014 Ian-Aug 2015 Ian-Aug 2016 Ian-Aug 2017

  Investiţii străine directe (miliarde euro)

 • Creşterile salariale consistente din ultimii ani au depășit câștigurile de productivitate

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  200

  220

  240

  260 Productivitatea muncii şi salariul mediu (Q1 2007=100)

  ProducBvitatea muncii Salariul mediu brut

  9

 • Pe fondul creșterilor salariale din sectorul bugetar, foarfeca salarială dintre sectorul bugetar şi cel privat

  se deschide în mod nesustenabil

  500

  1,000

  1,500

  2,000

  2,500

  3,000

  3,500

  4,000

  Ja n- 07

  Ju n- 07

  N ov -0 7

  Ap r- 08

  Se p- 08

  Fe b- 09

  Ju l-0

  9

  De c- 09

  M ay -1 0

  O ct -1 0

  M ar -1 1

  Au g- 11

  Ja n- 12

  Ju n- 12

  N ov -1 2

  Ap r- 13

  Se p- 13

  Fe b- 14

  Ju l-1

  4

  De c- 14

  M ay -1 5

  O ct -1 5

  M ar -1 6

  Au g- 16

  Ja n- 17

  Ju n- 17

  Salariul mediu brut (lei)

  Sectorul bugetar Sectorul privat

  10

 • CADRUL FISCAL-BUGETAR

  Trendul fiscal-bugetar actual afectează sustenabilitatea finanțelor publice, prin continuarea politicilor fiscale pro-ciclice și creșterea puternică a cheltuielilor bugetare cu caracter permanent

  Încadrarea în țintele de deficit prin sacrificarea investițiilor publice comportă riscuri majore pe termen mediu și lung

 • În 2018, încadrarea deficitului în ținta de 3% se bazează pe proiecții optimiste ale veniturilor bugetare. Dacă estimările privind TVA split (0,6% din PIB) și caracterul opțional al Pilonului II (0,3% din PIB) se dovedesc nerealiste, deficitul poate creşte cu aproape 1% din PIB

  -4.7

  -7.1 -6.3

  -4.2

  -2.5 -2.5 -1.9

  -1.5

  -2.4 -3.0 -3.0

  -1,0

  -8.0

  -7.0

  -6.0

  -5.0

  -4.0

  -3.0

  -2.0

  -1.0

  0.0

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  Sold bugetar cash (% PIB)

  12

 • Deteriorarea semnificativă a structurii bugetare creează vulnerabilități. Ponderea cheltuielilor permanente în veniturile fiscale a crescut peste nivelul din anii de dinaintea crizei din 2009, cauzele fiind:

  13

  62.5

  69.4

  81.1 80.4

  68.4 65.1 66.1

  66.5 65.3

  70.3

  76.1 75.5 78.8

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018

  Ponderea cheltuielilor de personal şi asistenţă socială în veniturile fiscale (%)

 • (1) Scăderea la minime istorice a veniturilor fiscale, pe fondul unei politici pro-ciclice de relaxare fiscală

  începută în anul 2015

  27.7 27.4

  26.7

  26.0

  27.6 27.8

  27.2 27.3 27.5

  26.0

  25.2

  26.6

  25.5

  22

  24

  26

  28

  30

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018

  Ponderea veniturilor fiscale în PIB (%)

  14

 • Printre cele mai mici venituri fiscale din Uniunea Europeană

  41.3 40.0

  25.6

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  50

  Fr an ţa

  Da ne

  m ar ca

  Be lg ia

  Su ed

  ia

  Fi nl an da

  Au st ria

  Ita lia

  Zo na E ur o

  Gr ec ia

  Ge rm

  an ia

  U E

  O la nd

  a

  U ng ar ia

  Cr oa ţia

  Sl ov en

  ia

  Lu xe m bu

  rg

  Po rt ug al ia

  M ar ea B rit an ie

  Ce hi a

  Po lo ni a

  Es to ni a

  Sp an ia

  Sl ov ac ia

  M al ta

  Ci pr u

  Le to ni a

  Li tu an ia

  Bu lg ar ia

  Ro m ân ia

  Irl an da

  Ponderea veniturilor fiscale în PIB (2017) % PIB Sursa: AMECO Comisia Europeană

  15

 • (2) Creşterea cheltuielilor de personal şi de asistenţă socială peste nivelul din anii de dinaintea crizei economice

  8.1

  8.7

  9.1

  8.0

  6.8 6.9 7.3

  7.5 7.3 7.5

  8.2

  9.0 9.3

  10.3

  12.5 12.9

  12.0

  11.3

  10.7 10.7 10.7 10.7 11.0 11.1

  6

  8

  10

  12

  14

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  Cheltuieli de personal şi asistenţă socială (% PIB)

  Cheltuieli de personal Asistenta sociala

  16

 • (3) Reducerea cheltuielilor de investiții la minime istorice pune în pericol creșterea economică pe termen mediu

  şi convergenţa economică reală

  6.2

  5.1

  7.1 7.1

  6.4

  5 4.9

  5.9

  3.9

  3.4 3.6

  1.4

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 T32017

  Investiţiile publice (% PIB)

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended