+ All Categories
Home > Documents > Bun venit in Banatul Montan

Bun venit in Banatul Montan

Date post: 06-Mar-2016
Category:
Upload: banatul-montan-banatul-montan
View: 259 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Description:
Bun venit !     Călătorule, de oriunde ai fi, dacă vrei să-ţi destinzi sufletul şi mintea şi să te apropii de natură, vino în Banat, în România. Excursia nu va fi nicio clipă sub semnul grabei, ca să mai „bifezi” un nou obiectiv turistic, ci totul îţi aparţine, prin mersul pe jos, cu privirile lăsate să-şi facă de cap, şi timp de popas, şi vreme pentru un răsărit şi un apus de soare, pentru a te redescoperi pe tine însuţi.
Embed Size (px)
of 5 /5
Banatul Banatul Banatul Banatul Montan Montan Montan Montan GHID GHID GHID GHID TURISTIC TURISTIC TURISTIC TURISTIC Autor Autor Autor Autor :Prof.univ.dr. Prof.univ.dr. Prof.univ.dr. Prof.univ.dr. GHEORGHE GHEORGHE GHEORGHE GHEORGHE POPOVICI POPOVICI POPOVICI POPOVICI Veni Veni Veni Veniţi în Banatul Banatul Banatul Banatul Montan, Montan, Montan, Montan, De De De De dragul dragul dragul dragul experien experien experien experienţei ei ei ei ! www.banatul-montan.ro www.banatul-montan.ro www.banatul-montan.ro www.banatul-montan.ro FACEBOOK: FACEBOOK: FACEBOOK: FACEBOOK: BANATUL BANATUL BANATUL BANATUL MONTAN MONTAN MONTAN MONTAN - - - Ghidul Ghidul Ghidul Ghidul tau tau tau tau turistic! turistic! turistic! turistic! BUN BUN BUN BUN VENIT VENIT VENIT VENIT ! Călătorule, de oriunde ai fi, dacă vrei să-ţi destinzi sufletul şi mintea şi să te apropii de natură, vino în Banat, în România. Excursia nu va fi nicio clipă sub semnul grabei, ca să mai „bifezi” un nou obiectiv turistic, ci totul îţi aparţine, prin mersul pe jos, cu privirile lăsate să-şi facă de cap, şi timp de popas, şi vreme pentru un răsărit şi un apus de soare, pentru a te redescoperi pe tine însuţi. Privind harta Rom Rom Rom României niei niei niei , se poate vedea conturul sub forma unui peştişor zâmbitor „cu burta” în Dunăre şi „cu coada” în Marea Neagră. Prin „zodia” formei, românii sunt ingenioşi în muncă, însă, adeseori, se hazardează în anumite speculaţii nesigure şi riscante; sunt creativi, dar nu au disciplina muncii; încep greu un lucru şi apoi nu-l duc la bun sfârşit. Cu puţină străduinţă, se poate imagina că „fruntea” peştişorului este în Banat; poate aşa s-a născut vorba bănăţenilor: „Tot Tot Tot Tot Banatu-i Banatu-i Banatu-i Banatu-i fruncea fruncea fruncea fruncea !” Banatul Banatul Banatul Banatul istoric istoric istoric istoric este „ţara dintre râuri”, fiind delimitat la nord de Mureş, la vest de Tisa, la sud de Dunăre, iar la răsărit de Cerna şi lanţul de munţi (Munţii Godeanu şi Munţii Ţarcu) care trece prin vârful Gugu (2291 m) şi se închide la Porţile de Fier ale Transilvaniei din Munţii Retezat. Regiunea se întinde pe o suprafaţă de 28 526 km 2 , un spaţiu comparabil cu al Belgiei, din care, astăzi, două treimi (18 966 km 2 ) aparţin României, o treime, cea vestică, Serbiei (9 276 km 2 ), şi un mic colţ din jurul oraşului Szeged, este în Ungaria (284 km 2 ). Banatul Banatul Banatul Banatul rom rom rom românesc nesc nesc nesc se detaşează ca o regiune a României cu caracteristici geografice, istorice şi culturale distincte, care îi oferă o valenţă turistică deosebită. Aflat la poarta de vest a României spre Europa, Banatul românesc se identifică prin judeţele: Caraş-Severin (la care se adaugă zona Orşovei), Timiş şi Arad până la Mureş. Banatul Banatul Banatul Banatul este este este este unic unic unic unic în spa spa spa spaţiul iul iul iul rom rom rom românesc nesc nesc nesc şi european european european european, fiind locul unde s-a creat un model model model model intercultural intercultural intercultural intercultural în sensul adevărat al cuvântului. Cele 15 15 15 15 comunit comunit comunit comunităţ ăţ ăţ ăţi principale de români, germani, maghiari, croaţi, sârbi, rromi, cehi, slovaci, ucraineni, ruşi lipoveni, turci, bulgari, evrei, polonezi şi italieni fac din Banatul românesc o regiune a culturii europene, considerată „Mica Mica Mica Mica Europ Europ Europ Europă”, şi un model de convieţuire paşnică.
Transcript
Page 1: Bun venit in Banatul Montan

BanatulBanatulBanatulBanatul MontanMontanMontanMontanGHIDGHIDGHIDGHID TURISTICTURISTICTURISTICTURISTIC

AutorAutorAutorAutor ::::Prof.univ.dr.Prof.univ.dr.Prof.univ.dr.Prof.univ.dr. GHEORGHEGHEORGHEGHEORGHEGHEORGHE POPOVICIPOPOVICIPOPOVICIPOPOVICI

VeniVeniVeniVeniţţţţiiii îîîînnnn BanatulBanatulBanatulBanatul Montan,Montan,Montan,Montan,DeDeDeDe draguldraguldraguldragul experienexperienexperienexperienţţţţeieieiei !!!!

www.banatul-montan.rowww.banatul-montan.rowww.banatul-montan.rowww.banatul-montan.roFACEBOOK:FACEBOOK:FACEBOOK:FACEBOOK: BANATULBANATULBANATULBANATULMONTANMONTANMONTANMONTAN ---- GhidulGhidulGhidulGhidul tautautautau turistic!turistic!turistic!turistic!

BUNBUNBUNBUN VENITVENITVENITVENIT !!!!Călătorule, de oriunde ai fi, dacă vrei să-ţi destinzi sufletul şi mintea şi să te

apropii de natură, vino în Banat, în România. Excursia nu va fi nicio clipă sub semnul

grabei, ca să mai „bifezi” un nou obiectiv turistic, ci totul îţi aparţine, prin mersul pe jos,

cu privirile lăsate să-şi facă de cap, şi timp de popas, şi vreme pentru un răsărit şi un

apus de soare, pentru a te redescoperi pe tine însuţi.

Privind harta RomRomRomRomâââânieinieinieiniei, se poate vedea conturul sub forma unui peştişor

zâmbitor „cu burta” în Dunăre şi „cu coada” în Marea Neagră.

Prin „zodia” formei, românii sunt ingenioşi în muncă, însă, adeseori, se

hazardează în anumite speculaţii nesigure şi riscante; sunt creativi, dar nu au disciplina

muncii; încep greu un lucru şi apoi nu-l duc la bun sfârşit.

Cu puţină străduinţă, se poate imagina că „fruntea” peştişorului este în Banat;

poate aşa s-a născut vorba bănăţenilor:

„„„„TotTotTotTot Banatu-iBanatu-iBanatu-iBanatu-i frunceafrunceafrunceafruncea !!!!””””BanatulBanatulBanatulBanatul istoricistoricistoricistoric este „ţara dintre râuri”, fiind delimitat la nord de Mureş, la vest

de Tisa, la sud de Dunăre, iar la răsărit de Cerna şi lanţul de munţi (Munţii Godeanu şi

Munţii Ţarcu) care trece prin vârful Gugu (2291 m) şi se închide la Porţile de Fier ale

Transilvaniei din Munţii Retezat. Regiunea se întinde pe o suprafaţă de 28 526 km2,

un spaţiu comparabil cu al Belgiei, din care, astăzi, două treimi (18 966 km2) aparţin

României, o treime, cea vestică, Serbiei (9 276 km2), şi un mic colţ din jurul oraşului

Szeged, este în Ungaria (284 km2).

BanatulBanatulBanatulBanatul romromromromâââânescnescnescnesc se detaşează ca o regiune a României cu caracteristici

geografice, istorice şi culturale distincte, care îi oferă o valenţă turistică deosebită. Aflat

la poarta de vest a României spre Europa, Banatul românesc se identifică prin judeţele:

Caraş-Severin (la care se adaugă zona Orşovei), Timiş şi Arad până la Mureş. BanatulBanatulBanatulBanatulesteesteesteeste unicunicunicunic îîîînnnn spaspaspaspaţţţţiuliuliuliul romromromromâââânescnescnescnesc şşşşiiii europeaneuropeaneuropeaneuropean, fiind locul unde s-a creat un modelmodelmodelmodelinterculturalinterculturalinterculturalintercultural în sensul adevărat al cuvântului.

Cele 15151515 comunitcomunitcomunitcomunităţăţăţăţiiii principale de români, germani, maghiari, croaţi, sârbi,

rromi, cehi, slovaci, ucraineni, ruşi lipoveni, turci, bulgari, evrei, polonezi şi italieni fac

din Banatul românesc o regiune a culturii europene, considerată „MicaMicaMicaMica EuropEuropEuropEuropăăăă”, şi unmodel de convieţuire paşnică.

Page 2: Bun venit in Banatul Montan

BanatulBanatulBanatulBanatul MontanMontanMontanMontanGHIDGHIDGHIDGHID TURISTICTURISTICTURISTICTURISTIC

AutorAutorAutorAutor ::::Prof.univ.dr.Prof.univ.dr.Prof.univ.dr.Prof.univ.dr. GHEORGHEGHEORGHEGHEORGHEGHEORGHE POPOVICIPOPOVICIPOPOVICIPOPOVICI

VeniVeniVeniVeniţţţţiiii îîîînnnn BanatulBanatulBanatulBanatul Montan,Montan,Montan,Montan,DeDeDeDe draguldraguldraguldragul experienexperienexperienexperienţţţţeieieiei !!!!

www.banatul-montan.rowww.banatul-montan.rowww.banatul-montan.rowww.banatul-montan.roFACEBOOK:FACEBOOK:FACEBOOK:FACEBOOK: BANATULBANATULBANATULBANATULMONTANMONTANMONTANMONTAN ---- GhidulGhidulGhidulGhidul tautautautau turistic!turistic!turistic!turistic!

Dacă în alte părţi, comunităţile etnice sunt în competiţie, aici, în Banat, fiecare

etnie a reuşit să-şi păstreze limba şi cultura. Mai mult, oamenii caută să vorbească

limba fiecărei comunităţi şi cunosc bine valorile culturale ale celorlalţi.

BanatulBanatulBanatulBanatul MontanMontanMontanMontan se identifică, în cea mai mare parte, cu judeţul Caraş-Severin,fiind „întregit” cu zona Orşova - Cazanele Dunării.

JudeJudeJudeJudeţţţţulululul CaraCaraCaraCaraşşşş-Severin-Severin-Severin-Severin este situat în partea de sud-vest a României,

învecinându-se cu Serbia (la sud-vest) şi judeţele Timiş, Hunedoara, Gorj şi Mehedinţi.

Cu o suprafaţă de 8520 km2 şi o populaţie de 274 277 locuitori (2011), Caraş-Severinul

face parte din Regiunea de Vest a României, alături de judeţele Timiş, Arad şi

Hunedoara.

ZonaZonaZonaZona OrOrOrOrşşşşovaovaovaova ---- CazaneleCazaneleCazaneleCazanele DunDunDunDunăăăăriiriiriirii este formată din municipiul Orşova şi

localităţile: Eşelniţa, Dubova şi Sviniţa din judeţul Mehedinţi.

DATE JUDEJUDEJUDEJUDEŢŢŢŢULULULULCARACARACARACARAŞŞŞŞ-SEVERIN-SEVERIN-SEVERIN-SEVERIN

ZONAZONAZONAZONAORORORORŞŞŞŞOVA-CAZAOVA-CAZAOVA-CAZAOVA-CAZANELENELENELENELE DUNDUNDUNDUNĂĂĂĂRIIRIIRIIRII

BANATULBANATULBANATULBANATULMONTANMONTANMONTANMONTAN

Suprafaţa (km2)

Populaţia (loc.)

Nr. de oraşe

Nr. de comune

8.520

274 277

8

69

495

18.573

1

3

9.015

292 850

9

72

Nr. localităţi 77 4 81

Acest ţinut binecuvântat merită să fie văzut pentru munţii şi dealurile multicolore

de o frumuseţe uimitoare, cu ape curgătoare limpezi, ape termominerale tămăduitoare,

lacuri naturale şi artificiale, cascade impresionante, peşteri misterioase şi păduri

neatinse încă de piciorul omului, pentru cele 4444 parcuriparcuriparcuriparcuri nanananaţţţţionaleionaleionaleionale cu floră şi faună unice,pentru cele 9999 oraoraoraoraşşşşeeee renumite cândva (Reşiţa, Caransebeş, Anina, Băile Herculane,

Bocşa, Oraviţa, Oţelu Roşu, Moldova Nouă şi Orşova), iar pe deasupra un munte cu

nume de floare (Semenic) şi un fluviu cu nume de vals (Dunărea).

Page 3: Bun venit in Banatul Montan

BanatulBanatulBanatulBanatul MontanMontanMontanMontanGHIDGHIDGHIDGHID TURISTICTURISTICTURISTICTURISTIC

AutorAutorAutorAutor ::::Prof.univ.dr.Prof.univ.dr.Prof.univ.dr.Prof.univ.dr. GHEORGHEGHEORGHEGHEORGHEGHEORGHE POPOVICIPOPOVICIPOPOVICIPOPOVICI

VeniVeniVeniVeniţţţţiiii îîîînnnn BanatulBanatulBanatulBanatul Montan,Montan,Montan,Montan,DeDeDeDe draguldraguldraguldragul experienexperienexperienexperienţţţţeieieiei !!!!

www.banatul-montan.rowww.banatul-montan.rowww.banatul-montan.rowww.banatul-montan.roFACEBOOK:FACEBOOK:FACEBOOK:FACEBOOK: BANATULBANATULBANATULBANATULMONTANMONTANMONTANMONTAN ---- GhidulGhidulGhidulGhidul tautautautau turistic!turistic!turistic!turistic!

252525250000 EEEERomânia este situată pe paralela 45454545 0000NNNNşi meridianul de 252525250000 EEEE.Suprafaţa: 238 391 km2

Populaţia: 19 milioane locuitori (2011)

Capitala: Bucureşti

Ora: GMT +2

Speranţa de viaţă: 71 ani

Limba oficială: româna

Moneda naţională: leul

Rata de schimb: 1 euro =4.5 lei (2013)

România este a 27-a ţară din Uniunea

Europeană, la care a aderat începând cu

1 ianuarie 2007. Ca suprafaţă, este a 12-a din

Europa şi a 9-a din UE.

Ca populaţie, este a 7-a din UE. Privind harta

României, se poate vedea conturul sub forma

unui peştişor zâmbitor „cu burta” în Dunăre şi

„cu coada” în Marea Neagră, iar „fruncea”

peştişorului este în Banat.

RomRomRomRomâââânianianiania –––– conturconturconturcontur şşşşiiii imagineimagineimagineimagine turisticturisticturisticturisticăăăă

454545450000

Page 4: Bun venit in Banatul Montan

BanatulBanatulBanatulBanatul MontanMontanMontanMontanGHIDGHIDGHIDGHID TURISTICTURISTICTURISTICTURISTIC

AutorAutorAutorAutor ::::Prof.univ.dr.Prof.univ.dr.Prof.univ.dr.Prof.univ.dr. GHEORGHEGHEORGHEGHEORGHEGHEORGHE POPOVICIPOPOVICIPOPOVICIPOPOVICI

VeniVeniVeniVeniţţţţiiii îîîînnnn BanatulBanatulBanatulBanatul Montan,Montan,Montan,Montan,DeDeDeDe draguldraguldraguldragul experienexperienexperienexperienţţţţeieieiei !!!!

www.banatul-montan.rowww.banatul-montan.rowww.banatul-montan.rowww.banatul-montan.roFACEBOOK:FACEBOOK:FACEBOOK:FACEBOOK: BANATULBANATULBANATULBANATULMONTANMONTANMONTANMONTAN ---- GhidulGhidulGhidulGhidul tautautautau turistic!turistic!turistic!turistic!

BanatulBanatulBanatulBanatul istoricistoricistoricistoric a constituit un spaţiu

geografic delimitat de trei graniţe naturale.

În nord este râul Mureş, care izvorăşte din

Carpaţii Răsăriteni transilvăneni. În vest

este Tisa, care izvorăşte din Carpaţii

Păduroşi ucraineni, iar la sud, Dunărea.

Patrulaterul Banatului este închis de râul

Cerna şi printr-o limită convenţională peste

Munţii Godeanu şi Munţii Ţarcu, trecând

prin Vârful Gugu (2291m) şi prin Poarta

de Fier a Transilvaniei.

Regiunea de Vest a

României este formată din 4

judeţe: Arad,

Caraş-Severin, Hunedoara

şi Timiş.

RegiuneaRegiuneaRegiuneaRegiunea dededede Vest:Vest:Vest:Vest:Suprafaţa: 32 034 km2

Populaţia: 1 930 458 loc.

(2011)

JudeJudeJudeJudeţţţţulululul CaraCaraCaraCaraşşşş ---- Severin:Severin:Severin:Severin:Suprafaţa: 8 520 km2

Populaţia: 274 227 loc.

Nr. oraşe: 8

Nr. comune: 69

Reşedinţa: Reşiţa

BanatulBanatulBanatulBanatul istoricistoricistoricistoric şşşşiiii BanatulBanatulBanatulBanatul MontanMontanMontanMontan

Page 5: Bun venit in Banatul Montan

BanatulBanatulBanatulBanatul MontanMontanMontanMontanGHIDGHIDGHIDGHID TURISTICTURISTICTURISTICTURISTIC

AutorAutorAutorAutor ::::Prof.univ.dr.Prof.univ.dr.Prof.univ.dr.Prof.univ.dr. GHEORGHEGHEORGHEGHEORGHEGHEORGHE POPOVICIPOPOVICIPOPOVICIPOPOVICI

VeniVeniVeniVeniţţţţiiii îîîînnnn BanatulBanatulBanatulBanatul Montan,Montan,Montan,Montan,DeDeDeDe draguldraguldraguldragul experienexperienexperienexperienţţţţeieieiei !!!!

www.banatul-montan.rowww.banatul-montan.rowww.banatul-montan.rowww.banatul-montan.roFACEBOOK:FACEBOOK:FACEBOOK:FACEBOOK: BANATULBANATULBANATULBANATULMONTANMONTANMONTANMONTAN ---- GhidulGhidulGhidulGhidul tautautautau turistic!turistic!turistic!turistic!


Recommended