+ All Categories
Home > Documents > ciclism montan

ciclism montan

Date post: 04-Jun-2018
Category:
Upload: ion-murzac
View: 237 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 14

Transcript
 • 8/14/2019 ciclism montan

  1/14

  Ministerul Educatiei ,Cercetarii, Tineretului si Sportului

  Ghid activitatea in timp li ber :

  Efctuat de studentul Murzac I on , anul II Gr. Nr. I

  Verificat de Calugher Viorica,lector superior USEFS

  Rominia 2013

 • 8/14/2019 ciclism montan

  2/14

  CUPRINS D E C R I E R E A G E N E R A L A S C U RT I S T O R I C R E G U R L I D E B A Z A E C H I PA M E N T T I P U R I D E M O U N TA I N B I K I N G A L I M A N E N TAT I A I G I E N A E F E C T E L E P O S I T I V E

 • 8/14/2019 ciclism montan

  3/14

  D E C R I E R E A G E N E R A L A

  C I C L I S M U L M O N TA N s a u m o u n t a i n b i k i n g e s t e of o r m a d e c i c l i s m p r a c t i c a t a i n a f a r a d r u m u r i l o r

  a m e n a j a t e , p e t e r e n a c c i d e n t a t , d r u m u r i f o r e s t i e r es a u c h i a r s t a n c i . a c e a s t a a c t i v i t a t e e s t e s i u n m i j l o cd e a a d m i r a p e i s a j e m o n t a n e s u p e r b e . b i c i c l e t af o l o s i t a t r e b u i e s a f i e u n a s p e c i a l a - m o u n t a i nb i c y c l e ( b m t s a u a t b ( a l l t e r r a i n b i c y c l e ) ) - c r e a t a s ar e z i s t e c o n d i t i i l o r o f f - r o a d s i s a p o a t a d e p a s io b s t a c o l e c a b u s t e n i s i b o l o v a n i .

  C i c l i s m u l m o n t a n s e i m p a r t e i n p a t r u c a t e g o r i i - c r o s sc o u n t r y , d o w n h i l l , f r e e r i d e s i t r i a l s / s t r e e t r i d i n g ,f i e c a r e a v a n g g r a d e d i f e r i t e d e p e r i c u l o z i t a t e s i f o l o s i n de c h i p a m e n t e d i v e r s e .

  I n r o m a n i a s e p o t o r g a n i z a t r a s e e p e s t e t o t i n m u n t i ic a r p a t i , i a r c e a m a i c u n o s c u t a c o m p e t i t i e d e m o u n t a i n

  b i k i n g e s t e d o r n a x t r e m d e l a v a t r a d o r n e i , c a r e i na u g u s t 2 0 0 8 a a j u n s l a e d i t i a a t r e i a .

  M a j o r i t a t e a c i c l i s t i l o r p r e f e r a t r a s e e l e m o n t a n e , p a r c u r s e i n e x c u r s i i . d i n a c e a s t a c a u z a , p r a c t i c a r e aa c e s t u i s p o r t p r e s u p u n e c u n o a s t e r e a b i c i c l e t e i s i aa s p e c t e l o r l e g a t e d e m e c a n i c a , p e n t r u a n u r i s c a s ar a m a i i z o l a t p e m u n t e . e s t e d e p r e f e r a t o r g a n i z a r e a u n o rd r u m e t i i c u u n g r u p d e p r i e t e n i , p e n t r u a f a c e f a t a m a iu s o r e v e n t u a l e l o r

  p r o b l e m e .

 • 8/14/2019 ciclism montan

  4/14

  S C U RT I S TO R I C

  C I C L I S M U L M O N TA N

  Acest sport extrem cuprinde acrobatii pe biciclete pe terenuri dure. Bicicletele special conceputecunoscute sub numele de biciclete de munte sau biciclete hibride sunt utilizate in acest sport. Infunctie de terenul care urmeaza sa fie parcurs si de modul de acrobatie, ciclismul montan esteclasificat in patru tipuri si anume: ciclism de teren, ciclism liber, ciclism pe pante si cu acrobatii destrada. Ciclismul montan a evoluat in anii 1970. Multi ciclisti din Statele Unite sustin ca au contribuitla evolutia ciclismului montan ca sport extrem. In onoarea pionieratului ciclist, a fost infiintat

  Mountain Bike Hall of Fame in 1988. Acest sport presupune plimbari in diferite terenuri parasite,accidentate. De aici necesitatea ca ciclistii sa posede abilitati de supravietuire, o doza mare de

  autoincredere si cel mai important, competente acrobatice pe biciclete.

 • 8/14/2019 ciclism montan

  5/14

  E C H I PA M E N T

  B i c i c l e t e l e m o u n t a i n b i k e d i f e r a d e c e l e o b i s n u i t e p r i nf a p t u l c a a u u n c a d r u m a i m i c s i m a i r e z i s t e n t ,c a u c i u c u r i l e s u n t m a i b u t u c a n o a s e , j a n t e l e s u n t m a ir e z i s t e n t e , g a m a d e v i t e z e e s t e m a i m a r e , g h i d o n u l a r em a i m u l t e p o z i t i i , e x i s t a s u s p e n s i i f i e l a r o a t a d i n f a t a ,f i e l a a m b e l e r o t i . b i c i c l e t e l e s u n t e c h i p a t e c u d i s c u r i d ef r a n a r e a s e m a n a t o a r e c u c e l e d e l a m a s i n i .

 • 8/14/2019 ciclism montan

  6/14

  A c e s t e b i c i c l e t e s e c l a s i f i c a i n p a t r u c a t e g o r i i , i nf u n c t i e d e s u s p e n s i e :

  F U L LY R I G I D - c a d r u c u f u r c a r i g i d a , f a r a s u s p e n s i e .

  H A R D TA I L - c a d r u c u f u r c a d e s u s p e n s i e p e f a t a s i f a r as u s p e n s i e p e s p a t e .

  S O F T TA I L - c a d r u c u o c a n t i t a t e m i c a d e s u s p e n s i e p es p a t e , a c t i v a t a p r i n f l e x a r e a c a d r u l u i s i n u d e p i v o t i .

  D U A L S A U F U L L S U S P E N S I O N - f u r c a d e s u s p e n s i e p ef a t a s i s u s p e n s i e p e s p a t e c e p e r m i t e r o t i i d i n s p a t e s as e m i s t e p e p i v o t i .

  P e d a l e l e b i c i c l e t e i v a r i a z a d e l a p l a t f o r m e s i m p l e l ac e l e c a r e a u d i s p o z i t i v d e p r i n d e r e m e c a n i c a c u o t a l p as p e c i a l a f o l o s i t a d e b i c i c l i s t . p e d a l e l e c u c a p u t a p e n t r u

  p i c i o r n u p r e a s u n t f o l o s i t e , d e o a r e c e i n c a z d ea c c i d e n t a r e p i c i o r u l s e d e s p r i n d e m a i g r e u . C a s t i l e o f e r a

  p r o t e c t i e c a p u l u i s i s u n t o b l i g a t o r i i . a c e s t e a p o t a v e a s i p r o t e c t i e p e n t r u f a t a . O c h e l a r i i s u n t a p r o a p e l a f e l c a s ic e i f o l o s i t i i n c i c l i s m u l o b i s n u i t s i p r o t e j e a z a d e

  p i e t r i s u l d e p e t r a s e u . l e n t i l e l e p o t a v e a f i l t r u , i n

  f u n c t i e d e v r e m e - i n n o r a t a , i n s o r i t a .

  M a n u s i l e s u n t m a i r e z i s t e n t e s i a u a d e s e a a p a r a t o r i p e n t r u a r t i c u l a t i i l e d e g e t e l o r . P a p u c i i t r e b u i e s a f i ec o m f o r t a b i l i s i r e z i s t e n t i l a t e r e n u l d u r . H i d r a t a r e a e s t ef o a r t e i m p o r t a n t a ; f i e c a r e c i c l i s t t r e b u i e s a a i b a c e l

  p u t i n o s t i c l a d e a p a , s a u c h i a r p u n g i c u a p a , p e n t r ud r u m e t i i l e m a i l u n g i . G h i d o n u l p o a t e f i d o t a t c u s i s t e mg p s , f o l o s i t p e n t r u v i z i o n a r e a t r a s e u l u i s i m o n i t o r i z a r e a

  p r o g r e s u l u i . U n e l t e s i p i e s e d e s c h i m b p e n t r u r e p a r a r e a b i c i c l e t e l i . D i n t r u s a n u t r e b u i e s a l i p s e a s c a c a m e r a d er e z e r v a , p o m p a , u n s e t d e p e t i c e s i l i p i c i , c a b l u r i d es c h i m b a t o r s i d e f r a n a d e r e z e r v a , l a n t d e r e z e r v a , s p i t es i s u r u b u r i d e d i f e r i t e t i p u r i , s p r a y l u b r i f i a n t ,v a s e l i n a . A r m u r a d e p r o t e c t i e a c o r p u l u i , a s e m a n a t o a r ec u c e a f o l o s i t a l a m o t o c i c l e t e - g e n u n c h i e r e , c o t i e r e ,v e s t a d e p r o t e c t i e , p a n t a l o n i s c u r t i c a p t u s i t i .

  E c h i p a m e n t u l s e f o l o s e s t e m a i a l e s l a d o w n h i l l , A d i c ac i c l i s m u l p e t r a s e u d e c o b o r a r e . D a c a p l e c a t i i n e x c u r s i i

 • 8/14/2019 ciclism montan

  7/14

  p e m u n t e l u a t i i n c o n s i d e r a r e e c h i p a m e n t u l p e n t r u v r e m ec a l d a , r e c e s i p l o i o a s a . N u u i t a t i s a l u a t i s a c d e d o r m i ts i c o r t u s o a r e , a l i m e n t e r e z i s t e n t e l a t e m p e r a t u r i d ev a r a , u s t e n s i l e p e n t r u g a t i t s i m a n c a t , l a n t e r n a c u

  b a t e r i i s i b e c u r i d e r e z e r v a , h a r t a c u t r a s e u l , b u s o l a ,t r u s a d e i g i e n a p e r s o n a l a s i t r u s a m e d i c a l a .

  T I P U R I D E M O U N TA I N B I K I N G

  ( X C ) - e s t e c e a m a i p o p u l a r a f o r m a d e c i c l i s m m o n t a ns i c o n s t a i n p a r c u r g e r e a u n u i a n u m i t t r a s e u c e c o n t i n e om a r e v a r i e t a t e d e t e r e n s i d i f i c u l t a t e . O b i c i c l e t a t i p i c a

  p e n t r u c r o s s - c o u n t r y c a n t a r e s t e 9 - 1 3 k g s i a r e os u s p e n s i e d e 0 - 1 2 , 6 c m ( 0 - 5 i n c h ) p e f a t a s i c a t e o d a t a

  p e s p a t e . C u r s e l e d e c r o s s - c o u n t r y s u n t s i m a is o l i c i t a n t e d i n p u n c t d e v e d e r e f i z i c , i a r p e n t r u ac o n c u r a l a u n n i v e l n a t i o n a l s u n t n e c e s a r i a n i i n t r e g i d ee x p e r i e n t a . C a t e g o r i a d e b i c i c l e t e a l l - m o u n t a i n ( a m ) a r es u s p e n s i e p e s p a t e s i f a t a d e 1 2 , 6 - 1 7 , 7 c m ( 5 - 7 i n c h ) ,c o m p o n e n t e m a i r e z i s t e n t e d e c a t mo d e l e l e c r o s s - c o u n t r y .

 • 8/14/2019 ciclism montan

  8/14

  D I RT J U M P I N G ( D J ) - p a r c u r g e r e a c u b i c i c l e t a a u n u it r a s e u f o r m a t d i n d e a l u r i d e n o r o i s a u p a m a n t , p e n t r u as a r i i n a e r s i a o b t i n e a c e a c l i p a d e i m p o n d e r a b i l i t a t e .T i n t a e s t e d e a a t e r i z a c o r e c t . B i c i c l e t e l e s u n t h a r d t a i l

  u s o a r e s i m a i m a n e v r a b i l e , p e n t r u a e x e c u t a s a r i t u r ic o m p l e t e d e 3 6 0 g r a d e . B i c i c l e t e l e s u n t m a i s i m p l e ,a s t f e l i n c a t d a c a s e z d r o b e s c l a a t e r i z a r e s a f i e m a i

  p u t i n e c o m p o n e n t e c a r e i n d e s p r i n d e r e p o t a c c i d e n t ac i c l i s t u l .

  D O W N H I L L ( D H ) - t r a s e u l c o n s t a d o a r i n t e r e n d ec o b o r a r e . D e o b i c e i s e a j u n g e i n p u n c t u l d e v a r f c ut e l e s c a u n u l s a u a u t o m o b i l u l , d i n c a u z a g r e u t a t i i m a r i a

  b i c i c l e t e i . B i c i c l e t e l e a u s u s p e n s i e a t a t p e f a t a c a t s i p es p a t e , d i s c u r i d e f r a n a m a r i s i a u u n c a d r u m a i g r e u .D a t o r i t a t r a s e u l u i a b r u p t , p r o b a d e d o w n h i l l e s t e u n ad i n t r e c e l e m a i r i s c a n t e s i m a i e x t r e m e i n m o u n t a i n

  b i k i n g . P r o t e c t i a m i n i m a c o n s t a i n g e n u n c h i e r e s i c a s c ac u p r o t e c t i e p e n t r u f a t a s i o c h e l a r i . B i c i c l e t e l e d o w n h i l lc a n t a r e s c 1 5 - 1 8 k m , i a r c e l e p r o f e s i o n i s t e a j u n g s i l a 1 4k g , f i i n d e c h i p a t e c u p a r t i d i n f i b r a d e c a r b o n , s u s p e n s i e

  p e a e r , c a u c i u c u r i f a r a c a m e r e s i a l t e l e . C a d r e l e a u i n t r e1 7 , 7 s i 2 5 c m ( 7 - 1 0 i n c h ) .

 • 8/14/2019 ciclism montan

  9/14

  F R E E R I D E - s t i l u l l i b e r i n c l u d e m a i m u l t e f o r m e d em o u n t a i n b i k i n g , c u c a s c a d o r i i s i t e h n i c i m a i a g r e s i v ed e c a t l a c r o s s - c o u n t r y . B i c i c l e t e l e p e n t r u s t i l u l l i b e rs u n t m a i g r e l e s i a u s u s p e n s i i m a i m a r i d e c a t l a c r o s s -c o u n t r y . T i n e d e c i c l i s t s a - s i e c h i p e z e b i c i c l e t a p e n t r uu n a n u m i t t i p d e t e r e n s a u t e h n i c a .

  T R I A L S - s a u e x e c u t a r e a u n o r a c r o b a t i i c u a j u t o r u l u n o ro b s t a c o l e a m e n a j a t e s p e c i a l . A c e a s t a p r o b a n e c e s i t a u ne c h i l i b r u p e r f e c t , i a r a c c e n t u l s e p u n e p e s t i l ,

  o r i g i n a l i t a t e s i t e h n i c a . B i c i c l e t e l e f o l o s i t e s u n t f o a r t em i c i , c u c a d r u l j o s , i a r u n e l e n u a u n i c i s a .

 • 8/14/2019 ciclism montan

  10/14

  S H O RT C R O S S S A U S P E E D C R O S S ( S C ) - e s t e of o r m a n o u a d e m o u n t a i n b i k i n g . a c c e n t u l s e p u n e p ev i t e z a , i a r t r a s e u l a r e o l u n g i m e d e l a c a t e v a z e c i l ac a t e v a s u t e d e m e t r i .

  A L I M E N TAT I A

  P R O P O RT I I L E C O N S I D E R AT E O P T I M E P E N T R UR AT I A A L I M E N TA R E Z I L N I C A S I N TU R M AT O A R E L E :

  I C A R N E S I P R O D U S E D I N C A R N E 4 - 8 %I I L A P T E S I D E R I VAT E 3 - 3 5 %

  I I I O U A 2 - 4 %

  I V G R A S I M I 1 2 - 1 7 %

  V C E R E A L E S I D E R I VAT E 2 5 - 4 5 %

  V I L E G U M E S I F R U C T E 1 7 - 1 8 %

  R E P E R AT I A R A I O N A L A P E M E S E AN E C E S A R U L U I C A L O R I C Z I L N I C :

  M I C D E J U N : 2 0 - 2 5 % S A U 3 0 % ;

  G U S TA R E : 1 0 % ;

  D E J U N : 4 0 - 5 0 % S A U 5 0 %

  C I N A : 2 0 - 2 5 % S A U 2 0 % ;

 • 8/14/2019 ciclism montan

  11/14

 • 8/14/2019 ciclism montan

  12/14

  I G I E N A

  F a c t o r i i d e i g i e n a s e r e f e r a l a m a s u r i l e d e i g i n ap e r s o n a l a , m o d u l d e v i a t a , o d i h n a , a l i m e n t a t i v e ,

  m e d i u , e t c . i n p r o c e s u l d e r e a l i z a r e a a c t i v i t a t i l o rf i z i c e , c e m a n i f e s t a o i n f l u e n t a m u l t i l a t e r a l a s u p r ao r g a n i s m u l u i s i p e r s o n a l i t a t i i p r a c t i c a n t u l u ir e s p e c t a r e a n o r m e l o r d e i g i n a s u n t o b l i g a t o r i id e o a r e c e a c e s t e a c r e s c e f i c i e n e t a e x e r c i t i i l o r f i z i c e .

  O i m p o r t a n t a m a r e i n c r s t e r e a c o n d i t i i l o r d e i g i e n a oa r e s t a r e a b a z e i t h n i c e m a t e r i a l , a p a r a t e l e s p o r t i v e ,i n v e n t a r u l s i e c h i p a m n e t u l .

  O i n p o r t a n t a m a r e p e n t r u i g i e n a c i c l i s t i l o r o a r eo c h i l a r i e i s e m o d i f i c a i n d e p e d e n t a d e t i m p d ea f a r , a c e s t i o c h e l a r i s e d e o s e b e s c d u p a t i p u l d ec o n s t r u c t i e s i m a t e r i a l e n e c e s a r e . A r f i d e d o r i to c h e l a r i d e c a l i t a t e s u p e r i o a r a .

  O i n p o r t a n t a m a r e o a r e s i c o s t u m e l e a c e s t e c o s t u m et r e b u e s a f i e c o n f i c t i o n a t e d i n m a t e r i a l n a t u r a l s i c i tm a i e l a s t i c p e n t r u a n u c r e e a d i f i c t a t e s p o r t i v u l u i .

 • 8/14/2019 ciclism montan

  13/14

  E F E C T E P O Z I T I V E S I N E G AT I V E

  Este adevrat: ciclismul i poate afecta oasele. ns Neil Pedoe spune c sunt multe metode prin care poi evita acest lucru. Ciclismul este cu siguran una dintre cele mai bune ci de a-i mbunti sistemul cardiovascular, dar un studiu a confirmat faptul c dac singurulexerciiu pe care l faci e ciclismul de osea, te expui riscului de a faceosteoporoza. Osteoporoza este o boal ce se caracterizeaz prin masa sczut aoaselor i deteriorri structurale ale esutului osos n timp, ce vor duce lafragilitatea oaselor i la riscul unor fracturi deold, coloan vertebral sau

  ncheietura minii. Ciclitii mai sunt expui i riscului de a face osteopenie sau o densitate aosului anormal. Un singur procent mai mic n densitate crete riscul unei

  fracturi cupn la 5%. Studiul ce a aprut n Medicine and Science in Sports and Exercise, acomparat densitatea vertebrelor din partea inferioar a coloanei vertebrale

  ntre mai muli cicliti i alt grup de sportivi ce practic sporturi diferite.Rezultatul a artat c ciclitii au o densitate mai sczut a vertebrelor dei aveau un aport de calciu mai mare. Un studiu similar a fost publicat n revista Metabolism n 2007, carecompara ciclitii de osea cu alergtori cu vrste ntre 20 i 59 de ani. S-adescoperit c 63% dintre cicliti aveau osteopenie, n timp ce doar 19%dintre alergtori aveau aceast problem.

  Aparent, lipsa de impact din ciclism duce la o densitate maimic, n special n partea de jos a spatelui care rmne imobil i lipsit de ocuri atuncicnd pedalm pe osele. n mod ironic, tocmaiaceast lips de impact faceca ciclismuls fie practicat pn la vrste mai ridicate. Problema poate fi exacerbat de rutieri i n timpul antrenamentelor grele,mai ales dac nu se alimenteaz suficient, innd cont c folosesc n timpulacestora nutrieni eseniali pentru oase precum vitamina D i calciu. Se pare c varietatea antrenamentelor i a sporturilor practicate este cheiapentru nite oase sntoase, alergatul i sporturile cu mingea fiind ideale.

  Doctorul Claire Bowring din cadrul National Osteoporosis Society, spune:Cnd vine vorba de snt atea oaselor, ciclitii trebuie s adauge nite antrenamente de ridicare a greutilor n antrenamentele lor. Drept exemplu, Bowring a explicat efectul pe care l arefora asupra strii oaselor la juctorii de tenis: S-a descoperit c juctorii aveau o densitate aoaselor cu 25% mai ridicat la mna cu care serveau. ns alergatul, dansulsau orice alt exerciiu n care trebuie s supori greutatea organismului ajut la construirea unor oase sntoase. Modificrile la nivelul densitii oaselor se realizeaz n zeci de ani, darvrsta de 20 de ani la brbai este critic pentru atingerea unei maseosoase optime.

 • 8/14/2019 ciclism montan

  14/14

  B I B L I O G R A F I E

  H T T P : / / W W W. C I C L I S M . R O

  W W W. G O O G L E . M D

  W W W. S C R I B . R O

  W W W. C I C L I S M . M D

  W W W. C I C L I S M I M A G E N I . M D

  http://www.ciclism.ro/http://www.ciclism.ro/http://www.google.md/http://www.google.md/http://www.scrib.ro/http://www.scrib.ro/http://www.ciclism.md/http://www.ciclism.md/http://www.ciclismimageni.md/http://www.ciclismimageni.md/http://www.ciclismimageni.md/http://www.ciclism.md/http://www.scrib.ro/http://www.google.md/http://www.ciclism.ro/

Recommended