+ All Categories
Home > Documents > Filarmonica Banatul Timişoara Consiliul Local al ...

Filarmonica Banatul Timişoara Consiliul Local al ...

Date post: 16-Nov-2021
Category:
Author: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 5 /5
Consiliul Local al Municipiului Timişoara Filarmonica Banatul Timişoara Bv. C.D.Loga nr. 2 Tel.: 0040 (0) 256 492521 RO – 300022 TIMIŞOARA 0040 (0) 256 495012 www.filarmonicabanatul.ro Fax.: 0040 (0) 256 499127 E-mail: [email protected] Nr.înreg. 4520 / 26.08.2019 ANUNŢ Filarmonica Banatul Timişoara organizează concurs în data de 23.09.2019, ora 14.00, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și complectările ulterioare, în vederea ocupării pe perioada nedeterminata a următoarelor posturi contractuale vacante : La Compartimentul Orchestră: - Concertmaestru, grad profesional IA-2 posturi; - solist instrumentist corn, grad profesional IA -1 post; - solist instrumentist trompetă, grad profesional I-1 post; - artist instrumentist oboi, grad profesional I-1 post; - artist instrumentist vioară, grad profesional I-2 posturi; - artist instrumentist violă, grad profesional I-1 post; - artist instrumentist oboi, grad profesional II-1 post; - artist instrumentist corn, grad profesional II-1 post; - artist instrumentist vioară, grad profesional II-3 posturi; - artist instrumentist violă, grad profesional II-1 post; - artist instrumentist violoncel, grad profesional II-1 post; - instrumentist corn, treaptă profesională III-1 post; - instrumentist vioară, treaptă profesională III-1 post; - instrumentist violă, treaptă profesională III-1 post; - instrumentist violoncel, treaptă profesională III-1 post; La Compartimentul Cor: - artist liric – sopran, grad profesional I-1 post; - artist liric – alto, grad profesional I -1 post; - artist liric – tenor, grad profesional I-1 post; - artist liric – sopran, grad profesional II-1 post; - artist liric – bas, grad profesional II-1 post; - corist-tenor, treaptă profesională III-2 posturi; - corist-bas, treaptă profesională III-1 post; Condiţii generale în vederea ocupării funcți ei vacante: : - are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; - cunoaşte limba română, scris şi vorbit; - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; - are capacitate deplină de exerciţiu; - are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
Transcript
Consiliul Local al Municipiului Timioara
Filarmonica Banatul Timioara Bv. C.D.Loga nr. 2 Tel.: 0040 (0) 256 492521 RO – 300022 TIMIOARA 0040 (0) 256 495012 www.filarmonicabanatul.ro Fax.: 0040 (0) 256 499127 E-mail: [email protected] Nr.înreg. 4520 / 26.08.2019
ANUN
Filarmonica Banatul Timioara organizeaz concurs în data de 23.09.2019, ora 14.00, în conformitate cu dispoziiile Hotrârii nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice, cu modificrile i complectrile ulterioare, în vederea ocuprii pe perioada nedeterminata a urmtoarelor posturi contractuale vacante :
La Compartimentul Orchestr: - Concertmaestru, grad profesional IA-2 posturi; - solist instrumentist corn, grad profesional IA -1 post; - solist instrumentist trompet, grad profesional I-1 post; - artist instrumentist oboi, grad profesional I-1 post; - artist instrumentist vioar, grad profesional I-2 posturi; - artist instrumentist viol, grad profesional I-1 post; - artist instrumentist oboi, grad profesional II-1 post; - artist instrumentist corn, grad profesional II-1 post; - artist instrumentist vioar, grad profesional II-3 posturi; - artist instrumentist viol, grad profesional II-1 post; - artist instrumentist violoncel, grad profesional II-1 post; - instrumentist corn, treapt profesional III-1 post; - instrumentist vioar, treapt profesional III-1 post; - instrumentist viol, treapt profesional III-1 post; - instrumentist violoncel, treapt profesional III-1 post;
La Compartimentul Cor: - artist liric – sopran, grad profesional I-1 post; - artist liric – alto, grad profesional I -1 post; - artist liric – tenor, grad profesional I-1 post; - artist liric – sopran, grad profesional II-1 post; - artist liric – bas, grad profesional II-1 post; - corist-tenor, treapt profesional III-2 posturi; - corist-bas, treapt profesional III-1 post;
Condiii generale în vederea ocuprii funciei vacante:: - are cetenia român, cetenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparinând Spaiului Economic European i domiciliul în România; - cunoate limba român, scris i vorbit; - are vârsta minim reglementat de prevederile legale; - are capacitate deplin de exerciiu; - are o stare de sntate corespunztoare postului pentru care candideaz, atestat pe baza
adeverinei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitile sanitare abilitate;
- îndeplinete condiiile de studii i, dup caz, de vechime sau alte condiii specifice potrivit cerinelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnat definitiv pentru svârirea unei infraciuni contra umanitii, contra statului ori contra autoritii, de serviciu sau în legtur cu serviciul, care împiedic înfptuirea justiiei, de fals ori a unor fapte de corupie sau a unei infraciuni svârite cu intenie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funciei, cu excepia situaiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiii specifice în vederea ocuprii funciilor vacante:
Pentru toi concurenii care candideaza pe posturile vacante la compartmentul orchestra, este obligatorie deinere unui instrument propriu, cu care s-i desfoare activitatea.
Pentru concertmaestru: a) studii superioare absolvite cu diplom de licen, specializarea interpretare instrumental
– vioar; b) Vechimea în specialitatea studiilor de minimum 10 ani în domeniul studiilor absolvite (interpretare instrumental – vioara). Pentru solist instrumentist: Studii superioare absolvite cu diplom de licen, specializarea instrumentului pentru care se solicit participarea la concurs(corn,trompet);
a) Vechimea în specialitatea studiilor: Solist instrumentist corn, grad profesional IA, minim 8 ani. Solist instrumentist trompet grad profesional I,minim 5 ani.
b) Constituie avantaj, activitatea solistic i cameral pe scenele naionale i internaionale.
Pentru artist instrumentist: Studii superioare absolvite cu diplom de licen, specializarea instrumentului pentru care se solicit participarea la concurs(oboi,corn,vioar,viol,violoncel);
a) Vechimea în specialitatea studiilor: Artist instrumentist , grad profesional I, minim 4 ani. Artist instrumentist, grad profesional II, minim 1 an. Pentru instrumentist: Studii medii absolvite cu diplom de bacalaureat, specializarea instrumentului pentru care se solicit participarea la concurs(corn,vioar,viol,violoncel);
a) Vechimea în specialitatea studiilor: minim 6 luni. Pentru artist liric: Studii superioare absolvite cu diplom de licen, specializarea muzic;
a) Vechimea în specialitatea studiilor: Artist liric , grad profesional I, minim 4 ani. Artist liric, grad profesional II, minim 1 an.
Pentru corist: Studii medii absolvite cu diplom de bacalaureat, specializarea muzic;
a) Vechimea în specialitatea studiilor: minim 6 luni. Calendarul de desfurare a concursului:
o data limit de depunere a dosarelor de concurs este 09.09.2019, ora 14.00; o selecia dosarelor de înscriere: în termen de maximum 2 zile lucrtoare de la expirarea
termenului de depunere a dosarelor; o afiare rezultate selecie dosare: în termen de o zi lucrtoare de la expirarea termenului
prevzut pentru selecia dosarelor de concurs; o depunerea contestaiei: în termen de 24 ore de la afiarea rezultatelor; o proba practic : 23.09.2019, ora 14.00;
o pentru concermaestru, proba practic cuprinde 2 etape: Etapa I (dup paravan) : 23.09.2019, ora 14.00; Etapa a II-a: 25.09.2019, ora 14.00; o afiare rezultate proba practic: 26.09.2019, ora 14.00; o depunerea contestaiei: în termen de 24 ore de la afiarea rezultatelor; o proba interviu : 30.09.2019, ora 10.00.
Dosar de concurs care va conine urmtoarele documente: a) cerere de înscriere la concurs adresat conductorului Filarmonicii „Banatul” Timioara;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit legii, dup caz; c) copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atest efectuarea unor specializri, precum i copiile documentelor care atest îndeplinirea condiiilor specifice ale postului solicitate de Filarmonica „Banatul” Timioara; d) carnetul de munc sau, dup caz, adeverinele care atest vechimea în munc, în meserie i/sau în specialitatea studiilor, în copie; e) cazierul judiciar sau o declaraie pe proprie rspundere c nu are antecedente penale care s-l fac incompatibil cu funcia pentru care candideaz; f) adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare, eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau de ctre unitile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; h) alte documente relevante pentru desfurarea concursului.
Adeverina care atest starea de sntate conine, în clar, numrul, data, numele emitentului i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sntii.
În cazul în care candidatul depune o declaraie pe proprie rspundere c nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecia dosarelor, acesta are obligaia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pân la data desfurrii primei probe a concursului.
Copia de pe actele menionate, se prezint însoite de documentele originale, care se vor certifica pentru „conform cu originalul de catre secretarul de comisie.
Detalii privind condiiile specifice i bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficial a Filarmonicii „Banatul” Timioara, http://www.filarmonicabanatul.ro.
Informaii suplimentare se pot obine la sediul instituiei de la Biroul Resurse Umane, Comunicare sau la numrul de telefon 0256/492521, interior 19, între orele 9,00-14,00 .
BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocuparea a posturilor vacante din cadrul orchestrei:
CONCERTMAESTRU
Etapa I-a:23.09.2019 1. R.Korsakov- Seherezada: toate solourile; 2. R.Strauss – O via de erou: - de la cifra 22 pân la cifra 35; - de la cifra 106 pân la 107; - de la cifra 108 pân la sfârit. 3. D. Shostakovich- Simfonia a-V-a, partea a II-a de la cifra 57( cu auftakt) pân la cifra 59.
Etapa a II-a: 25.09.2019
1. W.A. Mozart- La alegere Concertele nr. III, nr.IV sau nr.V, partea I-a cu caden, sau partea a doua i a treia:
2. Un concert la alegere dintre: J.Brahms, J.Sibelius, P.I.Ceaikovski, A.Haciaturian, S./Prokofiev, D. Shostakovich partea I-a cu caden, sau partea a doua i a treia:
SOLIST INSTRUMENTIST CORN a) W.A. Mozart- Concertul nr IV, cu caden i acompaniament de pian;
Pasaje : a) G.Mahler- Simfonia a IX-a partea I; b) R.Strauss - O via de erou; c) R.Strauss - Don Juan;
SOLIST INSTRUMENTIST TROMPET a) J. Haydn- Concert pentru trompet, partea I;
Pasaje : a) Igor Stravinsky – Petrushka( parile de solo); b) B.Bartok- Concertul pentru orchestr (parile de solo); c) M.Mussorgski – Tablouri dintr-o expoziie ( promenade, Samuel Goldenberg ).
PARTIDA DE OBOI a) W.A. Mozart- Concertul în Do major; b) R. Schumann- Romana I;
Pasaje : a) J. Brahms- Concertul pentru vioar , partea II; b) G. Rossini -Uvertura Italianca în Alger; c) H. Berlioz -Simfonia Fantastica , partea I.
PARTIDA DE CORN a) R. Strauss - Concertul nr. 1, partea. I;
Pasaje : b) F.Mendelson- Visul unei nopi de var c) R.Strauss - Don Juan;
PARTIDA DE VIOL a) F.A.Hoffmeister – Concert pentru viol i orchestr –partea I i Partea II, sau
Partea a III-a, la alegere; Sau K.Stamitz - Concert pentru viol i orchestr partea I i Partea II, sau Partea a III-a, la alegere;
b) J. Brahms- Din sonatele opus 120, partea I la alegere Pasaje :
a) L. van Beethoven- Simfonia a V-a, patrea a II-a (extras); b) F. Mendelssohn Bartholdy – Visul unei nopi de var. Scherzo integral; c) W.A. Mozart – Flautul fermecat (extras); d) R.Strauss – Don Juan (extras); e) A.Bruckner- Simfonia nr.IV partea II (extras) ; f) M.Ravel- La valse (extras).
PARTIDA DE VIOLONCEL a) J. Haydn –Concert în Do sau Re major, partea I-a, sau partea a doua i a treia, cu
caden: Pasaje :
a) L. van Beethoven- Simfonia a V-a, partea a II-a; b) J. Brahms- Simfonia III, partea a III-a. c) P.I. Ceaicovski – Simfonia a IV-a, partea a II-a;
PARTIDA DE VIOARA b) W.A. Mozart- Concertele nr. III, nr.IV sau nr.V, partea I-a cu caden, sau partea
a doua i a treia: Pasaje :
a) R. Korsakov – Capriciu spaniol (Coda); b) J. Strauss- Don Juan, prima pagin; c) Robert Schumann — Simfonia a-II-a, Scherzo, prima pagin.
BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a posturilor vacante din cadrul corului:
Pentru toate categoriile: a) Vocaliz; b) Lied, la alegere; c) Solfegiu la prima vedere.
Categoria I : a) W.A .Mozart – Requiem: Cor nr.1 Kyrie; b) G.Verdi- Requiem: Corul nr.VII Libera me Domine.
Categoria II : a) W.A .Mozart – Requiem: Cor nr.1 Kyrie; b) W.A .Mozart – Requiem: Cor nr.8 Domine Jesu.
Studii medii: a) W.A .Mozart – Requiem: Cor nr.8 Domine Jesu.

Recommended