+ All Categories
Home > Documents > Legende Despre Flori Si Pasari

Legende Despre Flori Si Pasari

Date post: 14-Apr-2018
Category:
Upload: arh-eman
View: 390 times
Download: 7 times
Share this document with a friend

of 118

Transcript
 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  1/118

  EDITUNA ilTINEBVA

  tnstitutul Peda-gogic de 3 anlEibliotec- n "'^ 'f ' / ;' t . t a 4 *' l : ' e ' ' ! aF ! r . . . , . , , . . . , , , . , . - . .

  FLORI

  E9SBI]L UAIaOI.E

  LBGEI\DEDESPREA AI PASARI

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  2/118

  Coperta seliei I Da e StanIlustraiia copertei I Vo.l Mulrtednu

  i-:,I 'ir..{'trJi.. . . . .- ,la;a

  r, .1 r 1 ' l ,l L / ^ L - )

  LEGENDE DESPRE$I PASARI.Antologiede IOAN $ERBPrefaf ti blbliografie

  MIIIAI COMAN

  E D I T U R A M I N E R V AB u c u r e F t i - 1 9 9 0

  FLORI

  lrflfils |TAI3ATEHNty^' o i A D E A , /

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  3/118

  ie*e1e sint reproiluse dup ior. Lesende powrrc totuafle$i, r.Edilte critic de Tony Bril1. Bucre*i, Editur Mlnerva, 1981.

  tsBN 973-21-0183-0

  PREFATA

  Paraftazind o lormul a lui D Calacostea' care spunea cln lirica popular .,limba, poetizindu-seoarecuh singur, devine .poezie" se poate alirma c, in povestirile de factur etiologic'naratinea, rationalizind sing!r", devine legend'Desig, acest ,,odec1rm singur" nu trebuie inleles' la modul.omantic, drept un ptoces mlsterlos, ncontfolabil, generatot spon_tan de fome $i structuri cultuale. Dup opiniaexplesie se refer, mal degrab, a un efort de consirucfie con_sumat indeosebi in intertorul unui sistem silel, in orizonturoferit de prccedeele9t losicile specifice naratiutil, lolosind teh-nicile ri principiile acesteia, eeendele reatizeazo vast operdle ordonare a lealuli, de stbiltrc a unor relalii it plincipiisemnificative, n msur s explice atit muliltudinea fenomenetorobisnuite, fireFti, cIt 9i paradoanl unor fepte ti aspecte iesitedin comun,plovocatoareprin ineditul lo.,^stfel, in $i prin ,,povestea" or, Iegendele atirm c lu_DIe > ' tenomphelesre ne i4conjor_,c in i ur .a$ele unor lu f fur i$i ienomele dintr-o areme ce a dispfui, c atribuiele 9i cdac-lerislicile obiectelor reale slnt conseciDta nor evenilnentece s-aude!lat tntr-o lume de odinioar. ln consccint. realilatea cog_noscibil ri teiliabil empilic este descendeniunei realitti.e poate ft cunoscr.tt prtn sindire), dar nu mai poate tt verili_cLi , r in expcr ien!a i rect.Postulind o asemedea relatie de dependenr (lumea con_.ret. prezent - deriv din lumea de odinioar, absent) le-ge.del instituiq in ansambtul realutui, o an'rmit ordine 5i im_pun un anume principiu explicativ. Chiar dac acesiea nu co_respund iebntcilor rtiin$fice de cunoattere 6i de stabilite a ade-vrulu', ele reprezint, otugi, o modalitate de strueturare 4 .elor

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  4/118

  . . " i . . . lc i : inm. f . r i unraniza.e, pr in dec{ la ju l cu l lurt , s i : : ! . : f iL i i i r r l ) r jnr i io f . Sau, cn a l te cu l iD te, o form de a, , r r rL .L l iz r ' fe . l i la lca. EseLr t i r l t i sc par . , l ! cazut corpusulu il.e.riltrf. lltrllil ci rclionalilaica !sie irlrodus in tmc nu deo .3n] . l i fe de 1 ip le i l ic or i .na l i l i . . c i . le una d. l iD , ,nr .ar i ! , , ,a . l . i r de nn . ior i . le s i i i ! in l fc r feahhi pf in nr ie fmc{ l i l mo,i . l r i ! i l . j or . rora e s ! a operxLi i lor s ib la . i ice spe. i l icc d isculsu lu iCo. r c t i rsernn c i cxpi l iarea concr . ioh i s des l iLsoar i nacc las i N. . .1 r . e se .onshuies te Lr \ in t fe ! naf r l iv : ac .s t pro-ces se brurFTr i p . asczaren u i !Lof eDi i t i i i lo r i . s l .c . . iu ie , pe.or l l l fer s i senl r i l i car . . lu pc DarcuAu! si ! f inLc r r re. i iu l in-i i r lL i j r i ln f .D l . i - . Un .scn. r tca l rod de n dorafe I e led i r rente lo.

  5 i l ! ,nnc l r r in lp l lc fcD. f t izaf .e in l , r . rs l r l iansanrbh in luoc -1 i . l -ec lou i r epefe. esenTi i ! . penhu or ice lc t dc . r i icare diege-l : r i r : i1r . ! rn t r l i i s / i rs , i l r i - F f ihLrL r .pr .z in1 ( jn loe ica t roves-i i r i l ) sL l fe de echi l ib fu. o s la .e m inaL dc o co. ! .a . l ic1 ic ]un-t r ic i . gcnc fa lor re de dezord iDc i c ro l r l i . - l d . i lea repcr mr-cheaz i puncLrLd. .e;s i re a ec l r i l ib fuh i . r .C is i rc dalora l uneis . : . r ' , . n t ' . ' | . . a 5 1 . o r , l il .s i e l in ina l. 1n s is re inu l leg indc lof . , incepu1nl , , i , ,s t i rs i iu t *sini ralofizaie simb.1ic, Lleleniicl ccte dou:r hodufi cxemptare. lc I i a le iumi i : , rodr l n le( t t i mbAtrL eal \ j j1a.es t caz , . , i . tea l "Du inseanrnr-rc-iLpriNa slructuri ar ti perlecli. ..pafadisiaci". cinumai c:L ea se constituie ca o plismuifc a cin.tirii, ca un con-sLru. t pur menta l ) . Prh urmare, povs1i . i te egerdare nrs t i tu ie. pr i1 . rn lLe real i la iea imediat {5a c i t r j era ea cLnsc l1ts i s t i ) in i ln de oanr i i satu lu i t .ad i l jonal ) s i o at i , , r .a t i la , "e- ,gindit ri inraginat ca un tcrmcn d referinl. ca o orlindire(c!l niri d.sea ..pe dos ) a celci imecliai. Pcnlru ci rcalizcazcorc!3fea realului dc ur "altcf eeo" ol sllu idcal, lceenda func-tioneaz ca .,rbdel redus. omoloe al lucfufilor. ca o I'eril.bitiexpcrirli mani asupra obiecrtrlui lralal. Conirar deerstrluiDe. r re iL facern chd vrem s cunoat iem Lrn obiec l in d imen-siL!\ile lu i reale, dc h parlicular spr. intfeg, itr Do.lelll reduscqDoaSierea nltregului pfececl cunoaiiefa larticularului. h mo-delut redus , es let icu i s i in te l ig ib i tu l s in t lcer te in t i e]e. Cal i -latel intrinsec a modelului fedus este cn e1 cornpens.az renn-tarcl 1a dimensiuniLe s.nsibjle prin achizilia unor dnnenslunl! M ihai Pop, Paveltetli, Edilft n Di.laclic

  6nuxndotu. oiclor literdr romAnesc,Brca-ii Fedagogicr-r,tt6.

  i \ r j i r r . l .1 . ln dc .ar l coDs i : ta fe g.nc r icn ne 0t i r :n t . .ba,t r t r r , , r r ' r i f i l . caf . s in t , .d i rn !ns iuni lc in le l is ib i l . ' . i r l l !a le L le, , r . ( l i l r l r I ' i . lo f ic r - r i r ' in r .cufsn l l a . , lo l i . r ' nc far iun i l , . f iegen-'' :1 , :L l n E l . . .ns l i r in Dos ib, l r la iea de a d i o e:p l i . r1 ie( . : ' L , L . r , ) r f r i , l jD j t r l . s is tehruLui ) . i t l l l oLr .c l ( r1 . !n i p . r -l ' 1 ' ! ) r l , r , r fe l r :n ie I t (s i . i i \p l ic i . t . pen1i t r o icc aba!efe .1 . l, , r , . i rL I rc la i . f r j r i l Trnni l ind l 'a l tu l Ien l r : i l fc hn iea . io! , . .1 _ . . r l fe o ] r r r r ! c ! re , i in ,d c .hs l f i i i ' i r n iv . l l i . le i i . ! !c l ,cr ) ; t l , l ) r i i Doal i : s r ! )n i l ica nel i rx r l1. nara l in.a legfn. jar i r i l ionr i snnsn ru iners , l i rn l i i . ^ .easLa insc .nrn i c, in v i f !urea p.s -l r la l f l i r e i sgcc i l ic . , nu rx is l i r , in hediu l ambjrnt , zona sar evc_r i r i , r r l in . r . isr :1 s i r . . f , :T is t . anrL iz i . le l lD legendar ' I ! i f_a.1. , -

  . l , i . "11 de la I lmele, i . !1 , i i le , po! .s l .ca et io loe ica i i . rcpr i. , , .sar f i r i . d .D l n i r la tea s . c lc r .cn l r l ee t r .bu ie , \F l i .a t . r ! l t -\ r , .1 . r : l i l .n l i I r r i ( ' n t r . iposLaz : ! c t iva s ru la l .n t i t s i i r lu_, , , , d . , i . I rDr l : des l r isqf r rca l i fu lu i .p ic ur t r :ue j1. ' . p t r i l r j -I r l i l , r un. f pers . lnn ie f i rers . . cor t rLara s i onLdogizerer rn," i r l i f i r t r l . D ' i i s . ln( i l ina l : ' r -Dre. i la lca f i lcg i l i . ) i lo1c1 r ' , r . -, : ' : ! l .gr i f i i n1t . . c .ord.nale le pc f lnan.n lc a lc r .a lu lo i - -^s1fc l ,s iLL.nf l legcn. lnr se d. r . . l .s r . a 1 i , in cel rnai in . l l sLrd, c l ic r . ' r l ,r l i i r l ) r i . . aa len" r t . . f l r inuei l | ! i . i a . r izant lu i c !gn i l iv . lrg i f !i r ! i r l i . !L i r ' le . roru l ia ' l i rc !sc n or ic :Lre i r lLLr rL.\ i d . i lea c i iL ig i r . rd in .a inte l igLbi l r lLr i c . rs t i N l '1atear i n l l , rnoDir model r lh i Afa l iz i rd s i dnrd Ln fos i rd ! i r l r i , ]c -| .1 ' ,nC. le e hr .n1in, cu s l i . tc lc . i r ch i l im i lc le a.cs lu ia : . i r i -r rn l r l .oDcret es te erp l icat l r in rec r rsu l la a l t a in inrnt c . rc ret ,h le i .un abat . r .a de l . . rd inen l i .easc i . lr iv r i 1ot d inr r -o r l r r1 , fc de l i n . r i i . Ac - "s1.e lcm. .Le. .onCrucnle tn p lan cal i iar , i \ i ,\ r r l . ! . . . r1gfur11le , r Nrn i .nrpofa l . D. .p t ! fnefe. in t re l !J re; r(1. l a . , i l rccDul ' s ! lnnea n lconj l f i ror rc n se ins { i ru ie o d i le-r .n l i nc .sen! i , .L Lrn i . le . .cx ls t .n1 Dr ima r f i in i i l ina i l le3. , lc i l i l l c . Po$s tca Lrnrp l . rupt ! ra tempofr l i s i o le . i , pr jn d.s -l i rurarea e i , i ian loL reccsar adu.d i i coD.rc tu lu i d i r . . j l lo l . in-pr ) . ' la cohc fet t rL . l !n t impr l rc tua l . Cc . r c . tnsnrn i i c i lc -x ic f l r r fa l iuD i lo f legendr re nu a.e ncvoi. pent f t r s i lndc t l jn imcni rea. de : :Dor iu l rLnof r . i l i r l , Drove. iDd din al le s is lm! , . .u .i ; i )nr i i f ipo l ta Dt . de IoL la de c [Dr jnd. .c s i e .n. ra] jzare a con-r .pre l . r dnr .o c l , d i ; N . tas is leh. Pf inc ip iu l e f ,p l ica l l v a l leg! r -(l.lof este, nr corsecinli. urnrito.ul : rrr lucr !.riiclar (!r..1) se. \D l i { i , in io ldeaona, pf in a l i , luc ru Daf l icu lar (pores in) . lnI, [r! acesla !o,eslired pefmite lumii co.crcte s se .g]i4.1.,,.ci1

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  5/118

  h slne, institind un sistem lnchis, unitar ti suiicient Eietl. Ast-fel, vesmintul rindunicii are o pat rosie peDl.u c odinjoarlp.ototipul ei uman s a ptai cu singe cio.iriia zboar ln liecaredimincat spre soare pntru c sie ind.gostil de soare lafel, floarca soarelui se intoarce me.eu spre astrui ziiei pentruc ii poalt o iubire velnic; mlcut e rosdj cci p.ovlne din sin-gele nei lemei ce-Si .uia copill ; ariciul a lepi pentru cs rstu!.at pe el aracii dintr-o vie i punul arc penajul fruhos.olorat pnir c a avut timp s se imbrace cu hainele de sr-btoafe, in timp ce !unita a rhas c! cele dc lucfu ; caii n-aucoarne penttu c le-alr druit boilo. ; codotiatura are coad harepentr c a furat-o pe cea a auqelului ciinele l!1gedup Bisicpentu .i aceasta -a picdut zapisul incredintat spre pstrarebalza nu slie si cinte (.,n-are imb") penl.u c a pierdut-o ittimpui unei luptc cu un qarpe eic. Drplieatia legendar constdeci in combinarea lucrurilor corcrete din lumea de,,idccput"(combinafe r.alizat de destr.area naiativ) pin la atingeleaconligu.aliel concrete dn1 lumea de azi. Si , pentrd . lumea de,,inceptl" rcprczinti o proic.iic ideal, un construci utopic lncare legil. rcalului poi li transgresate i ih care, ia timit, totuleste Dosibil. orice lcnomeni oric. atribt si oricc eveniment alrealitilii concrcle poale fi cup.ins $i lhufit de iocul unor eve-Dimelte. atribute si lenomene(analogeor i idenlicei din .,ilio tem-pore". lo felul acesta, n contextul clh}ji o.ale, ,,legendeleal -ctuiesc mai mult o stiinl decit o literatur, dar nu o stiintlbazat pe cunoarterea rcal ii pe ralionamenf, ci o pscudo-tlt-int fundabentat pe reprezentri maginare r'xAFa cm se obselv din exehplele citate mai sus, reprezen-trile imginare din povestirese impun 9i convidg prin laptulc ale sini extrem de concrete, extreh de particuia.e : soarelesau zmeul care o tin inchis pe rindinic (i.e. prototipul eiuman) a o cas obitnuii, cu ljuci.rie, aie rJettecu n culil,au gesturi Si atitudini banale 9i , cbir, necioplile I a.iciul se im-bat oi impleticindu-se, agat toti aracii ; ciinele $i pisica d-chid o clrcium ri trateaz ca doi asociati in negustorie etc.Aceast populatie concrtI. acestc intlmplri aproape cotidicne(in care numai deznodmintI tine de fabulos prin blestemul,detamo.foza, distruserea ori crealia pe care o aduce) sint lnsproiectaie intr-un orizont revolut, considerat a Ii ideal.Ne puted aiunci inl.eba ce deosebesl,eoncrelul cotidianulutde concrelul arheiipului legendar? RspunsI,simplu, esle esen-

  trial pentru lnleleserea mecanismului 9i logicii lesenilale: rim&t.Int. ud periiDent studiu asupra acesteicategorii a literaturii popu-lare, Silviu ngelescusublinia Iaptul c iin la.atinlle orale detipul .,l.gend" consirucli epic se realizcaz c. o consecint areLaiiei intre dou cimpuri de tensiune ineeale ca putere : unpfezent ar povestjrii (...) fi ur trecur at evenimeDtului (...). co_ncclarea lqi-ocrm la ofsn.i, norm poetjc a legendei, acuz oiuticient a prezentului povestitii, resimlit ca inapt s semni_lice prin el insuti. Prin deschidereaunei rclatii ctre trecutullescnda., iu teritoriul cruia, fr exceptie,esi imaginat eenezalutdror formelor realului, acesta capi semniricatie.!,Recursul la un timp revolut, vzut ca timp al orieiqitor3pfopie Legendade hit. Fr a iDtra aici in ahnuntele unetilczbateri .e ar solicita un spatiu mult mai anrplu, tlebuie sub_lnriat! ldeea c, deosebirile de conlinut ditrtre mit,i alte con-structii epice iprotasoniiti divini _ proragonirri profani, spaiiu$acrel - sDaliu cotidian, evenimente majore _ evenlmente mi-no.e 3,a.) nu orer criterii de difereDliere sarisfcioare,gene_ral vlabile. cbidindu-ne dup ele, vom descoperic mutre rexrepe care n.i te-am catalogadlept tegende, unctioneaz. n me.tiileof,einr.e, ca miiuii (Fi invers). In aceast situatie hai fertilui Ee pare calea propus de C, ravi Shauss care consiiler cdire.enta este la nivelul slructu.ii epice n!$ai una de nuanl :,,1d p.imul lind povettile sint consrruite pe opozitii mai slabedecit cele pe care Ie eisim in mituri : nu cosmotogi.e, meta-ii2ice sau naturale, .i, hai ffecvent, locale, spatiale sau morale.In al doilea rind, dcoafece povestea consi rnrr-o transtormareslbit a temelor a cror reatjzare ampttticat este proprie mitu_lui, aceastaeste mai putin subordonarcoerentei loeice, respec-lului {.1,1 dc modelul rctigios ti presiunjlor colecrivittii. poves_l i r , t r o l . f i m i mutrc posjb i t i t i l i p .nLru joc j permutr i tcdevrnr.ialiv llb..e $i ele ciqtig, in mod progresiv, o anumit tjbe!_tate". In cncluzie ,,mitui Si povesteacrploateaz o schem co-mu.+ dar o fac, tiecare in fetut su propriu. Eetatia lor nuesie una de tip antedor-posterjor, primidv_derivat. Xtai deelabnea $te una de complementaritate.povestirite sint mituri in mi-niaiuri, unde aceleati opozitii sint transpuse la scra redus...

  rsilviu Angelescu,Poetic@egendei,1b \o\. Legend,e opularcrorldae9ii, Bucuetti, Edjtura Albahoq 19e3,p, 250.rClaude Ldvi-St.auss: Antropologie stru.rrrate, It , parisrPlon, 1973- . 1545i 156,9

  rll!l. Pop - P. Ruxndoiu, op, .it., p.271-

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  6/118

  lnir adevir, utilizlnd criterijle olerite de conlitutot epjc{schem narati!, tipuri de pelsonaje' mod.]. conflictule, spa-tiul ni timpul povestirii etc.) nu puiem trass o linie d. demr-calie clar intre hituri ii legende (ca lorme ale povestirii) Ipo-teza hi C. Lati-slrauss esie c anbele se hrnsc .u aceearisnbstrnlir epici, dar c ele o utilizeaz ti seinnific in mod diie-rit. Cu alte culinte .oDtextul s.cio-cultural decide pozilia uncinaf l iun i , la loarea sa. le mi i . r i de leeendi , basnr ' basm cu at iale etc. Drr aceri proces de modelarc a substantei eprcc nu sercalizaz in chjp lealotiu : nr.nilulare ii seDanfiTrea pov$tirilor estc r..lul presiunilor cxrcitale consiani de gindjrea co_lectiv asnpfa mediltli cultural, este o lnc1ic a aliiudinii acer-teia tal .le .o.Dusul nalativ, fal de rosturile Fi !alorile sale-Ajuns.N astfel la o all, dimensiune esenlial in definjrealegendelor, acee a aliludjDii pe care o au hembfii (ie peI'f-nelij ii bereliciarii srvestifilor etiologice) iat de aceste textfMi se pare evident c:i sisiemul leeendar nu poate lunctjon caatafe, iar -.ralionalizrile' pr.puse nu po i li eficienie daqi 'ubeneticiz de asenlimentul grupului social: prin urnEre' legen-dele nu subzlsl (cu mcrire si sensurile lor specilice) it aiar*colectivitlikrr crfe 1e_a! cfeat Si care le utiliTeaz ']es:er clcse pe$etueaz p.in tormeLe scfise li ating asifel dilers mediiale sofieitii moderne, dar acestea. n mai cred in ..adetru1"i.gendei, n-i mai ai.ibuie roshl de a explica li sennjlica rea-lul. Pierzind atrib!lul ctedibiliilii. povesti!ile etioloeice devitsimple polesrjrj, sinple inin'uiri narative existind numai pentlssine li semniii.ind numai in spaiiul (fjctiv) a] epicului propriu-?is. ln m..liile folclorice, adeziunea la adevrul legendei este Dfactor decisi\', Iactor care diterenliaz legenda de a]le mraliuni,.hiar const.uite pe acccagi stfucluri pic Se deduce de ici catfibutul de .,legendar" nu deri! din conlinutul isloiisirii, cidi. funclia ei social I ceea ce irseahn c genurile literturiiorale ,nu sini catcgofii ale povestirii, ci ale poaesiilutui " t Con_textrl socio-cultural i. care apare o legend $i necesitatea cog-nitiv creia ea irebuie s i rsplndi delerhin tuh.ija acestelpovestiri ii , rJrjn aceasta, apart.nenla ei ia genul etjolgic,Aetti factori detersin, in acela$i timp, Fi abplitudinea opo-zili'ior constitutive povestirii legendare : in fDctie de ltiltttea9i eiicienia ei explicatjv, de adploarea .,ralionalizirli" D.opu-r, ea poate pune in mitcare opoziNii majofe stu, it alte c&urir

  5M. Cohan, Milos li epos, Bucureiti, Ediiura Cartea Rom-aeasci, 1985, . 122,10

  r , r ) ! /1 i t d^ f l .1u: i mcdic At i iud i re, cotec l iv i t i t i i se ogt indegte: r rLr r l in conl inutut poves t i r j j , d i r i j ind r t i t coNtruc l ia e i c i r a i!' .'ita.ea scnsurilof. Este vorba 1ns de o tuare de pozilie so_r rlri ti ftental inrplicil, dizotval ii l srre1ie epic, .levenir,'i,!hlitate de exDfcsie a a.esiei Niciodai deci tegenda n! varr)rn.v'a opozilii hinore (stricr psibologice. trir o ancorare in' , . ' ) i d i ! acens l . i r auz, ea s i i mai aproape de mi t , dec i t der)r!m. Legendele ciocirliej se inlemeiaz pe arthohiite projan /'rffrl : .io3 / sus. Icminih ti rotjc / hascutjn ,i non_erotic ; aceca' , uni.ii aseaz roar isrorjsjrea in .i!fut axei pur / tmpurr l i , i i l zmeuicura i /spurcat , a lb / !oFu; Ie. ior ie / cslor je) r-, fiNioarele se nasc in rm unor tniimptri alaic pe an1.in;mier"'roc / slibiciune : fi de imprat / fecior orfan, prinles / cio_r , ,n , r .es t ie iu soc iat / src ie, ce lere / . r r t , bucuie / $rer i r il1,ntN ci of.r o hodaliiate de .j.alioDatizare.. a realului,rr rrf cn e{Dlic (pfin prezentalea odginii fabuloasc) chipul spe_( Lc de 3 Ii t diverselor etemente din universul tncotrjurto.,r ! .nrJd . i d sens f i umnizcaz luhe. tegenda ( i .c . Iunc l ia te_i r r , ( lnr) so l ic i l . ca o condi t ie . .s ine q!a non. .a e l is tente i sate,.,!11 i(t)e. .olectivjttii t.adiiionate Aceasla e.cept, dac nu chir,' !vriftrl po. al legendei, ce l puiin elicienta semantic a istori-ri i ci: lf a- i .,ontologiza'. spuscte (ca i! cazut mitu.itor), ea,iiri n! lc tupc tolal de reat (ca tn cazul basmelo.). ^ttfet sps,, ' r " l so l ic i l i c .ed inta, t n t imp ce legenda numai acceptarca;I','r'nul se dispenseaz de aceste atribute. impticind numai soli-, rrrrlinea, dispozilia de a fi ascultat.r)feDt urmarc, legenda fiinteaz tntr_o zon de timit, tnrre| '.,,noscut 5i cunos.utj crezut fi necfezut, real ,i imaginaf, prac-i r I fictir. De aceea, a$a cum rclev Silviu Angclescu : ,.ade_1 i,1 ,(. .rnsl.uctriilor epice de riptrl -leeend- epa11in ficljunii', \ r't ralori de grup, leactivate de accideniete reintilnirilo! cu, 'iv.rsd lizicj a1e crui detatii sint invesrite cu alte semniflcatirl,r'il c.le imediatc, proiectrii lor pe ecr$Llt alti

  Frtiul ci legenda, de$i nu coniine adevruri verificabite em_r,'fi., ^ste Lotu$i crezui ca adevfat in mediite ei de circulatie,r "rc"i o pozitie rmbivaleni, DAtorit acest.i poziiii. ea bene_i" rza de ud pfestigiu aparte (in raport cu alte genlri ale titc_'rllrii orale) relevihd totodat o mare vulnerabititate la fs.torulI 'nrr Asltel, spre deosebir de basm, care, Deiiinil legat de o6Sirv iuA.gelescu, p, c i t , rp .244

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  7/118

  realilate si de un anume mod de a girdi, se poaie prpeia murt-.i r""" t' n** circla pe mafi spaiij, leeenda' depinzind deranre .rocarizaUire" i ilc o anumil rnentalitate, dispef {orj seeroOeazalatqnci cind acesteanu ii n1ai conler spriiini $i ar-sumeniele ile lalidjtate necesarc n consecinl difuzarea ei (';enn llobal ce lcag un lenomcn concret de o ande oljg'nelabuloa:) este nqlt mai liniiat, iar rczistetta la deveDneai.i""i.a, r" ".*t.."t"tic de menlalitle - m|rt mai sczt'Accast; slbiciunc .lerir din aceea cn ,.rafiotalizind anltm1tsegmenieale ralului prin tiltrul anurnito! categorji le clrra-Iului, legenda subzist aiit timp cit arnbii tereni 're o susuel rnteaTi 'a t ro lJu i r : modi l ic ' i lor I ' co1 -c i ' t ; o \ i d u B : r l F a . o 1 ( d ' ' 1 ' r t r ' b u l t L : l e e g e n d e l o r" d a l o -reaze tocoai condiliei ..tliiniitice", inerent acestor povestiri :. .CLmse v t" , lpge 'ds '5ra I eap_r"tvPadi ' in- . . '1 . . " " o . lpo ' r 'a / ' ! "gFnJs c aldrpn noal ' t : d"c i tadevrat, jnlfucit ea ofer o explicalie 'gtiinlific" de pe qanumil pozitie culiural, avind, prin acearta, o pozilie plivile_giat fat de celelalte specii nafatile, cu excepfia Fovesttii' ca'e; r inde d" i . "neaca nrmai inr impr"r i adevrale 'ie tnaarace lu rr l c crezul i , eger i lad i pare s i d!p; tmpre-itrrri se iraDstorm tn al! specie ( ), dar cel mai adese' e;at uiituii, ca o recuzit ireparabil'"? rireste c prin "ttiinli-ti"" tot"tn.itt"t amintit lnlelege oblieatia povestirilor etiotogicede a Ii o ,,ttiinl" (in sensl de cunoaqiere' ralionalizare) em-piric a reaiurui, un sistem coerent 9i efica'e de luare ln Dosesissi semniflcare (in consenscu vaiofile li etosul unei colctivitiiistoric ilelelminaie) a univrsului inconjurior, in lntregul $i par_i i " , r . " r : ' t | ' " . " ' " M' ' rune da carp l rpbuic ' o re"u oai tF l r lconteltul 1o. cuitural 9i mentt srtecific, Ieeendelese achit cmaxim conglijnciozitate, u maxim nndamont'Asa cum spuneam anierlor, ',ialionalizarea'plopris de le_gende se dezlolr prin jocul categoliilor epicului, prin logica ediiiiciitor narative. La tenelia acesteiconstruclii st o 4hdiosie ntreo R . d r n i t ; i m p - s " n . a r p d l u l u : i u n . n r r e j " . o m e n o r l p r o _cs cu1tLual.A "raiionaliza" inseamn, n acest caz, a aduce ne-.unos.tul ia cLinoscui, locjcul la logic, abaterea l norm -totl in riflutea unei nole comune (evidente su latente) cateilumineaz dinir-o dat intreaga zon investjgat Ceea' c ln_seamn c in sislemele de gindjle tradiiionale, aharosia \t1de-

  TOvidiu Birrea, Falctrotul rolnAnesc,Bucure$i, Ediitra Mi-ncrva,vol . L lq8 l , P 52

  ,LLn.5tc mportante roluri cogntive. iEsenlial esie faptul c ana_r!'rir iii asumi dou funclit, una explicativ Fi u.a normativ:.. .oriide. c prin analogie realitatea nu numai c se exptici_r ,7.i- da.j prjn chia. acest apr, devise $i controlabit.,, Spre. !!npi!, un lapt straniu Fi nelinjttitor precum xistenia unuij iirDiter care trieite nuhai sub pmini, devine controlabil]li.rtall prin ipostaziercacirtitei ca-sor jncestuoasa Solrelui,,'rllrmnat s siea mereu depriat de acesta acelaFi ucru este, , , t rb i l Dentru 'miraco1ul . 'mter j i r jocut d int re b inecuvintare irl,-rt.r ii acordt un statut aparte, care explic eeneznister'oa-., , i a.esl,ui aliment ; aparilia cumva actireasci a el'ocei1or, cind',,r!la e inc ,,in putere,' ti lnbeaga naiur dofme. devine jn_,lirlibi11 ($ i controlabil) prin de\crterca tor ca doi copii pri-r',r,, su.prin$i d o vifoi1 in pdre Fi metamo.fo?ati dei i r ln t l ls in f lod t .a,m,d,obs.rvm deci c leeendele u las analoAia ,,raiionalizaroa-Lr ' ir s:are nud, nu prezinl .,taiDa,. ealutui print.-o ecuaiiet)'.rlo.. direct {ca in cazul ghicitorii unde rot o analogie de-r ,n,s.:r:i incifrare sjmpl, concis). Din contra, legcnda des-r ,. r' r fe:alia analogic ntr-o suit de evehimenteca.e, pornind, rr o s'tualje, aparent f leetur cu reatul invocat, conduc,ti ' tlaDslormri sugesrive, a o stare de maxim apropieie de.r . sie. Astlel, lntre dragosteadintre fiut ZefiNlui $i Ileara Co_. rreria ri shiocei nu exist, tn sinie,ntct o legtur; l rel in1.!er,li rfmoasFi.indunic, intre hotul de cai ,i cuc, ntue o mam',r.ocare $i mac etc. Dezvoltarea epic duce la convergentadin_i ! aceste fiinie imaginare 9i obiectete reale, confedndu_le pri-ri!.1o., prin lnlnfuirea diverselor tnilmplli, arrjbute, sili sau,,lirni analose cu cele ale tenomenelor conclete expricaie deLr.rsii povestire, Aqadar: datorit maStedi copiii fug de acasrea., clnd "se lupr mai aha.nic frigut cu clalu_' ,' i .ilpiii de zmeu, gresionat rotic de acesta, atins cu o,,'ifi nlrorii de siDge, tara cea frumos ajunge inlr_o sr.6, rumplit spaim ri disperale: hftuit de lupi {ciinu tui sl., rfu, ci.uia a indrznft s-t fur; caii) Fi de curicr (care tumi-,i ' I in noapte ca s-i descoprescunztoa$a),hotui se pireFle,rir. dc binc incft sftntul rlebuie s reculs la ulrimul mijtoc ite' | | ' .o n ' a : sA- l obt tge -Sia.at . s ingur o.u. undp se at ;' ' " r i i ln t rare t i -a rr imis copi tut n a. ! sar. dup m.ai ,' ' " i , i - r ihr l r2te. l cautacu t i ta . r ic. tnc i t nd t in" sc.ma'rlemo Guideli, La route des morrs, pariq Ealifions lu Seu ,

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  8/118

  de mircinii .le pc cimp 9i , ln Iuea e'. arrilge cu tlpile 'im-Pini in acest punct naraliunea se clezvoli (i n genere) pe om1cir ijreasc, Ir mari ruperi de regisiru epic, lI jnreNen-

  ti i labuloas ori inlimplri supraratrale ; ea esie nLvada6 decorcr.t, cle date exlcle asup.a lieiii satului, I hentaliiiilo! tra-alilionale, a Dormelor ii latorilor care ghid.azi deciziile individului qi cde.iivillii. C!nllolind curs1 cpicului, alegind anumitefunctii 9i o a.uditi dispunere a rolurilor narative' perlormcrirlegen.lelor au rcuiii,, prin povesliri de Nai ma.e sau mai njcintinilere, s orienteze etolulia personaje)oi cfre un punci situllla ,marginea" analoeiei iniiile, acolo unde {ir] istoiisjrii fue_buie rupt ti nrlocuit cu ur elemeDt nou, in misurii s sieresaltl uniiicaior. sinte2a ceLor doi termeni ai ccualie! prinrare l'nteriorul uni!ersului povsiirii asemenea schinbri de regisusjnt posibrle numai prin introducerea operatoror narotini C' Imi dsea aceitir sinl rcprez.ntali de meiamorlo? binecuvin-tre, blesiem. vraj, pcleal, erorre. intfecere etc Desigu!' celmai elicieDl opcralor este melamoffoza ; e uDette idealul po -vestjrii cu concretut relului : .a sn scape de aglesorul erotic'lata s a prelcut in pas.e, pstind hajnele de atunci si paide sirge .lc pe ele ; la le1. copiii rcbegiti de frig se lranslormin acle Ilofi cre apar nereu la vrernea iernii. lrinlr un ase-meDea act brutal, ru!! de o.dinea cotidinului, insliurator deDoi obiecle 9i noi ordjni, se exllic originea unei Iorme a rea_lnlui, alribulcle.ei specilice, rosLuL Si locul ej in ltrte Analogia{pornit de ]a obseNalia conoeri) inlfe o pasre (chipul ni com-portanenrul) ci qi o ipotti. iat. ingrozii fi tins de slDcc'a lost ilezloliat intr-o lovesie

  jusiilicaioare (cum a ajuns o Iatioarccare inrr-o asemetea jpostaz) tt apoi, prid foita (i n eealmsur d.reglatoare ej reglatoare) a melamoflozei, fost topitnnr-o singur unitate, Acesi operator laciliteaz sjnteza djntre.ele dou entiiti, electuind prin anihilarea ontologic a lneiati promovara unei alte exislenie, traflslerol d calilii de la-rhelipul" imaeinar ]a fiinla real. Observim deci c el stricn.,rind{ial" unui nivel i] leg.ndei (cel aI Dovestirii propri!_2jse)-drr refacc rosrllriie in al t Dlan legeodar, pin aiunci subiaccnt :accla al delinifii lumii cncrete.ln acelati trod lunclionezi Si ceilalli olerat.ri naratiliUneori ei se asociaT metmorlozei, alteori apar izolati -11.1sf , Pelr' il blstD pe hoi slL se txdeze singuf ti sir se preltcintr-o pasre cre ti strig mereu buelc: dracul blestem albjna14

  .a oamenii s-i mnince sci.na, iar divinitatea canonicir o bne-cuviold ca aceasl scirnn s fie dutc ti hfniroare ; btestematde Noe, corbul i$i schimbi culoarea peretor din albe in ne(fe ivrjit d. 'aDa somnutui" Mitru se muti in alt tidp, $i , srrigitr-du-Si mereu fratele pierdut, se preface in cuc; pclit d. zaic,turturica nu inval cintecelc psritor $i rtnine cu gtas hoD-ion, suDrtof eic. Da. aDaloEia inremeiaz jn planul de pro-tunzime (l r acela a1 togicii populare) mecanisDrul tegendetor, ope-.{to!ii sint aceia care, in p1anul de strprafal (i n aceta al des-f9uriii epice) permil reatiza.ca ei , adic lrecerea de la nara-tiv la real, translerl de atribute 'dobtndite. de srhetipul idealprin dezvoltarea povesti.ii ci.e fenomenul, obicctul ori vietrui-toa.ea real- Prin u.Dare poveste i.verseaz procesut anatogjc :acesta pofnea de la obse.vatria reahlui {j i stabilea legturi htredatele tui Si unele conjunituri $i feple did lumea social5i umanS ; erricul incepe cu prezentarea unei situlii ohetresti,ii unnre$te evolutia qi transfo.hrjle li coictuzioneaz pfj. so-creree ei cu planul concrer!lui, prin transferalea utopicli ItroDringeil. Folosind o sintagm dtn limbajul ast.onomic, Dutemdefini a.est Jenomen Drin,,mitcarea lprehl a eDjcuhi,i. rlra.um pminteanul arc impresia c soa.ele se miscir Fi el st pelc, cititoful de legende trie9te cu senzatia c poveslnea curgespre un Ceznodrnlnt oarecale, vzut ca o consecinl neaSteptata dinamicii naraliunii. In Iapt, r'n planlrl logic de profunzirne,codcluzi3 (intemiain pe aDalogia initial) ,.pre-exista" voluielo.povesfifii ; ace61a se consiruienie de la ..coad spre cp., liindrodul aelectrii tnei anumit slructuri epice in lunciie $i lacerfee deznodnn11L11uideja cuoscui.! Aleg.fea dezvoltrilor.pice crtc ghidai de cerinla ca ele s conduc spre acel linalin care .$ul Drincipal ajDgc in posesia tuluror car.leristicilotrecesare saltulti (asigural de opcraitorul nafativ) cire terme-.u] real (care, in planul sub|exiullri a rmrj1 merc, ca o pre-zeni vie, activ, mjqcrea povestirii, aqleplind .,coacerea" ei pinla ir\d.plinifea conditiilor pqse de analoeia pfima.). Tipurilede aviiuri alesc si puse in joc d. epi.!] Iegendai r.pfezint.,locuriLe comne alc Dovesljtului lraditional, adic ,,cele eic-mente aie unui lc r ic cu l tura l , s inCufe le res in l i ie de et i "mutsaiului de odinioar - n.MC.) .a apte s inlesneasci anudile

  tPcntru cest aspeci vczi, pe larg, M. Coman, Mitos ti Epo',op, ci,, p. 129-130,171-1?4 qi 212,

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  9/118

  Iorme de comunicare".lo Ceea ce inseamn c in sisterrrui 1egn-dar nu povesiiiea (in sine) conieaz- ca in basn * ci iocurdinire povestir (planul de su$arel) ri optraiiile nentale pre-supuse (p)anl de profunzime),djalectic sbtil plin care tealulaiunce s rie,.mlional. in urma incadrrii si analiztii saleprin sisiemul logicii nralive - iogic bazat pe ordortarea ele-mentelor in coniieuraiii de tip meloDimic (corelfibazate F suc-csibi si interactiuni) $i de lip metalofic (corelri trazat peAstfel. d$i la o pfim vedere pr simple $i naile 'poveili'desprc natuf, zvodi te di r i r -o gindi re, in lant i t", ne6r j jn t i f ic,incapabili s slpineasc abslract realitatea, legenalele ni sedezvluie. la o analiz atent 9i lipsit de prejudecli, ta u.

  inslrment comple* de jtveslieare a niversului inconi!*ror, can sislem extrem de sbii1, cu o logic 9i o coerenl reDarca-bil, capabil s satisfac nvoia d ,,,ralionalizafe"a uDiverB!]uiamb'anl la paramelrii Fi in slilul unei anumite menilit1i, ai unuianumit mod - determinat istoric - de a concepe iat4, dte.i-!ea, rosiul lumii si al omului. I{gendele lopulare rorrne$j -din a cror urias varietate volumul de fal prezint doar cttevaipostaze. relevante atit prin subiilitatea deersutui intelectultcli ri prin frumusefea .onstructiei nartive - ne dezvlie arti_culaljile ul1eigindiri poDulare scoditoare,subtile, aient la am-nu!rele realului. l conexiunile si interdeterminrile cultura_lului, o gindire aflal. intr-un cuvint, in deplintalea pdteiii Itprofunzimii ei,MIHAt COMAI'

  ,oSih iu Angelscu,p.c i t . ,p .24417

  ILEGIiNDA BREtsENOCULUI]Pe cind v.rcau turcii, P:rginii, o fati:r ducindu-se inoidurc si cul. . - r {rr- i , dL:rn, lni i d in vJl ' vJzind-o j luLornit ln Iura "pr" ei. t 'ara, d. \primj, a (izul in:c'iunchi r i r i"cnur , ." rua ui DLrmr)'7(u u at i ta cr^-crint . l .n; ir p;n;;rr r l . -r . l"cihis: i a .nqhil i l -o . Djn corFlr li ins. a crcscut la suprafat berbcnocD; ^cee tetcie cind se mriii. din bcrbenoc i; i faccununa ale mireas pe cap, ciici e din fatri, spune poporulstd ln lolclor' r'ELENANICULITA-VORONCA

  A. LEGENDELE FLORII,oR

  POVES'IEA BARBANOCUI,UICic:r fra un om, c:rruia ii zicca Toa.l.r Brbnoc, tarebopat si tarc norocos si )ilostiv, $i riln de bun ia Dumne-zeir. ci' cc cerca, ce dorea el, to.ric erau dup \'oi lui'Cu ioate asteacra talc ncmultunit Ar fi vt-ut ccva li n_arfi vrut, m .oq, ca tot onrui s:rtril dc birrc. ii care, delin I doare nici un do{ct, totusi parci'r sc simte boinav,oarci ii lipscstc cerva. intr-o_zi se intorcea cl. l:1 tir{ accsii. Era frumos inziua aciea. Zi dc prim:ivttri. (ind ride cimpul de verde sifloare si cind florilc, ca trozite din un somn lung, bolboro-sesc povcEti tainicc, neinlekrse dccit de nzdrilvani Si deie1e.

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  10/118

  Si tocrrai trecea pe o cr:irus cc o fcuser oamcniipe hllrl uDi arituri, m:irginit de un pirii$ cc culgea dlnun izvor de la poalale unui huciu verdc, cc sc veclea peun deal inverzit d curlnd, c:r un ostrov in mijlocul Lrnciapo mari- $i piriul, ca o topirti scitpatardin gura unuidusmn, fugca pe sub icrbufi ;i Ii{oaze, repede ti sciipitorla sorro, invtulindu-sc in hutboanc, cothd ire dupar ciburi. i h o l - ! " n i i , ^ I . . d u . d i n n . u p ^ l t . r r - r n i r o r . i ,n .' , 1 - n l " u ' 5 " i n l i l r ' i , r r n . r i p . c p , . . . . , , , i . z . n . r p .Fi apa asta o $tia de muui ani, onul; pe acolo, o p-lraseFi bunica lui. Bunica lui nurise, pnrinfii tui aiiiderea.Piriui iii schimbase cursut, i$ i preschimbase rnati;i tottratia. Asta pe line viata lui searb:id:t de.m ritor, ii destepta in cl o lurnc de ginduri $i icoane: copitria Si tinrelea iui trecur. copiii lui, nii nici, aitii nari, btrinotaa.o ii turnase un smoc de pir slb iD {runtlr;i moartea caraavea s vie si s i inchid ochii pc vcci. Toate erau cum.f. 'u. pe 1.. . '^ ir{nl-cni. .J l . -r irdlr\ \ rcn]ci; inrp_I . - - | \ l l i d . 1 , u i r t c l . p ; , c . i . . , a r . \ . , s c i c i . pn d r r r \ u lp:istrari.i, dar nu inlclcgca s si moarrl_pentru ce aclunasecl atitca bunuri, ninca aga de bire, it i fcuse gospodriede iji-i mearg vestca. ca s rnoar:!. sil sc risipeasc toatein urma lui ? S nu se $tia c in satul cutare a tr:iit unToader Brbno. ?,.Bine, ii zicia un gind intclept in cl, alar au s r-miic la copii. La copii ?( rspundea e1 rzvrtit. ,,Dar cefolos dac n-am sil i vd .u cum triesc, n au s auzcuvintul meu povtuiior. Ce am s.'rJolosesceu, chiar clacar aiunee si imprati, daceu n-am s-i mai vd_ Au s iv.1di IRnF. lori le prim;\eri i . soirclp pF -.r, d..u n 1ms , | \ ' i d Cn m i f a c FU: O . vF . n i cnLu u r i i c r r i co t i rd . , l i rm , a .d ! ce m a i t r . i t i c i n d v i 3 . r r . r ^ i ) a d c \ i r r -b , C , ? o h ! D o r n n F .d e c e hu s r n l u n p i r i i i , . i p o r r al fi mai fericit. Ia uite-l ; ied i se pdnseserturtrlrii icmiide barb, si imbtdnise c nu-i mai auzcatn glasul, siazi, c!lr].a dat de soarelc primveriij s-a curtit, s a sp-lat, de plrci acuma s ar fi narscui De co )1u-i $i onulca un ptuiia$? S vie o vreme ata, sal nlr i rmiic decitosul, $i s bat peste el un timp, in care s:i inceap ase inbrica in un chip de om mai mic $i mai tinr. Cc binoar fi atunci, cind orhnl avind o viat trit, s ar fed ;i degre$e:i si ar tri mai bine !t8

  Asa girldea BrbDoc in gindul Iui, cind decdat iir:rsrir in cale doi nro;negi: unul nlai inalt, clr o b:rrb'Iunq:r Fi alb pin 1a genunchi :i imlrricat cu c lljubealungt Fi blnit, $i altul, rnai scurt' cu un fel de sirai pel]l. ce p:irea sluga cclui dintli.- Buni ziui, rnoticilor - llrari ornul, scotinciu fi cr"rciula.- Mullornim d-talo - r:,spunlcri ei. - Da jcc+ro?- Ia de la tirg Fi acurn mi'r duc spre cas ii i/'rcmrim gindeam dr ce e viata asta. Un {lcac; nici r ]u f1i i .nicl cind ai trit, nici cind i mrit. Ce folos car trc onrlavcrc, sft se l{:rirscti $i o nlie de ani; ncvast' coPii, dactocmai cind e lumca mai drag, tunci vine morica fi iIace sfirqitul !- Apoi ratu laci c:l te Plingi illaintca lui Dun-,ncZ'IIsfintul - rspunse cel clintii molneag - pentru c;1r'Luie si intelegi; pmintul ista e mi., oamenii se irnrul-t p , " l i D , .n 1 " , . i . l ' l n l i ' " i i - l ; r r e r t ^h , q d a m r : r , n . . i d - r i j n a i n t . p o i i . d c : r . ^ e d e l u r 'ar Ji 1a o leacil dc pjnc.- Atunci de c. nu {ace arsa - r:'rsl)unseBrb.iioc -plD ]a o vreme si ne lase oameni, de acolo s ne pre_iacir in vtco buruian ceva. car. triieste cit lunrr'x- Vra s zic ai vrca si trilier:ti cit lun]a ?- Da * rspuDse ol ul - a: vroa si ;tru ce se \rl]rpetrece pl_r la slirlitul iulllii. Si carn ce ai vrea s iii ?OmI sc gindi, s"'uiti la norii ce se duc pe ccr Si iivcdea pc unii intr.+1i cn riitc ostroavc muntoas'r li deo'dati d;strimiDdu-sc, !o uit:r fi Ic piriial, ri gri :- Eu unul a9 v.ca sir {iu un pirjinl, c:1 el crEe citlum)i1si in drumrrl lu i nin)ic u I stinghcr$te li l'ecleatitea lucruri: llorilc if i plcac'-rcapui lii lie udt' de un"dele hri rcoritoarc, ierburilc sc tltru in l:rturi' sir se ducmai departe ;i el (Lrrge, curqc voiosi siiltind din Fjairn1 piatri, pini in apa c.a rnarc, d.-a.olo d ir alta li i main1arc i vcdc tir{uri:i satc ti cle acolo in cctate cea rnar'''unc'Le c nahlnii tartc airclc clin lu e, marea, ii stau laslat, ba dre norccul sir irlconjoare lurca Iri mult b-- Binc, omule - fcu no'sneagul - Fie-ii voia im-pljnifi | in lof sa1 ori, s:I te ingroaPc, s te hodir:eFti tt

  19

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  11/118

  tu dc atita zbucium omensc,cu un at1 inaintc de a muri,inir-o zi cind te-i aa in gr;rdinr ta, ta vi prclace intr-unpjriia$.- Bogdaprostc - gri ]lrbnoc ca usurat de o marolrcutate - dr m rog, D' i fi d-voastr.j Durnnczc cuSiintul Petre ?. Ins moEnegii,cind bEi bine de searni Brbnoc, pie-,,Numai ci Dumnezeu cu sfirltul Pltrc a fost.,, isi zise. l si plec a(asi ; i t ri ornlr l rnutt i ani; i i atbi pimt ca.arna, i se slibir putelilc, sitllte.l sfirsitut apropiindu-se,dar lui nu-i psa, qtia c prfcut odati in piriia9, avca striasccit Vavilonul. Atita c avu griji s spuie gi babei-.i copiilor, ca s gtie ce are s Jie cu-el,_cindo fi s moar.. Si :rtr-adev;r. inrr-o prjma\.r. , , p. , ind "p attd j 1 -.r-J . n r r r . n u m d i ^ " im { i . : i n . . p . ^p ln p i ^ r u n b o : d ei)nr:it si c picioarele lui se prefac in p, de acoto trupul,incet, incet. Stdg ta copii, ta evast, s vie. Cind eiaiciir din cas,Brbnocera un piri4 cc curgea fcindu,$drum prin_ arb. pdn artrr-$i tt i$i f"ceavirtoj, iorupca,,le ducea la va1, a vale, tot Ia vale, pin ajunseld o , lpi n rp. Arci "ra un pir iu c.rrnp, inr" i cu z;bmo!. l ' i l l n ar. 1ole p ri i" . . lo ce ddeau n el . , i cu ^arsworbeasi cu ele de rnin, de git, so ducea ca Ia nunt un-

  - Cum.vzu piriiasul minunea asta, hop si el bobildioin ap i, cu cetclalte unde, glt la vate, firind si hutind-Dr r d , o d t 1 1 o a t r .u p : f l u t .n , ap , s " o p r i r as i se rn l r i s -1 i . J . n l r un lo , . r i . r I n m l j t r " u i i q ra r t a rd " p J ) . rn e p al lol i r. sr . p nu rri l i r \ea Io. pe und^ s trea.,- V d i - ro o r i p r , . u t - u n d F a m . u n s : S r i l i ,onmeni bnni, de m sc:rpa1i i dati-mi drumul !Dar cine s $tie c el e oat ? Si a9a a fost sitit s steapc loc, sftuindu se vleme indelungat cu celelalte ape,.F. dp f;cul. Si nu gas"aunici un mij loc, ccinu vedeauprrn zrLl. icj cpa In, i sl ,bi borri( icj . Cpr.at-ru loate col_tudlc si nimic. Zidul eri prea inatt. Atunci piriul hotricu toatele s stea, s-qi rnai adune puteri de la matcsi numai a-ca nceDura-: i umtla piepjuri le. a se acalarap^ mrlurr a impjn-4 T Llr i l ! . f rpdel induL Asra n-ar f iJost nimic i_dar intr,o zi se pomenir cu niste Jemei, carep r i n se r i b ra I 5 r ' u . i i . , r - rn e p a) i t o o i t s i a u m Jr_drrir cu . n^p3 roir" p d , i ,u unplut-o de nmol. Asta20

  a fost pe nealteptatcpentru bictul piriias ;i poate acolose i n o u . , J . " , r ' r o , ' i r ' l i u P l d i ( r i . r c . r_ o m i r ia Da . r u Dr r , l u i I . f . . r ' d d , r r r r 1 u n o l t d e , ' i d: i r t l l r " , d i n . ; 1 , . . A l ' - . i z i ' c p : r i i r s u l . . b i r . lam scarpat'r i fugi cu rl--,rlaPiriuhli ia vale, huind 9i chi-uind de bucurie.ln adcvr, vizu cl nrlte lLrcluri lrunlose, dar Si uftcAjunsa intr-un tirg. Aici \"izu case mari, oarneni mulii,muzic, zgomot carc i luau auzul lsi care l_ar fi inveselit,dar toate canalcle de scurgere didcau in e] qi toate mur-driile se aruncau in ap 9i asta ii fc piriialului vialade nesufcrit Si se tinguia jalnic, c durra hri ajungeapin la inima izvorului Si se vedca tale nefericit 9i piz-muia toat firea, dar mai mlt pe ni$te brazi din preaj_m-i, ce-Fi egrau capetele a btaia vintului li tot dreplierau qi cu cpetele lor inalte par*i xtingeau cerul ,si vcdeau tot tirgl Si attc locuri pin dcparte. El se gindi :,Ce bire e s fii un brad inalt, rccinic verde, iarna,vara, Si cu cit imbtrincsti, cu atit creqti mai mare J

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  12/118

  'lnsi intr-o zi, nurnai cc vcni m:'rrc o ploaic ca acc.a, cugrindin:r -:i un rotocol dc rint Si undc n-a incoput a trrislli'q i a pocni in copaci si unclc rlu n1i I insfaci pc brad |intutjn bralele Iui cete ncbunc ti undc nu incl]pu, nl.iti bade,a-l strin(e Si a i zgillii fi a i rlrpe clir rinrrclc si unden-a dat.si grindinr s:r-l scuiPc n obraz si sar iovoalcii cutriste bucifi de ghcati, ca acelea? inceput a cl a tipa li astriqa in ajlitor toat{r ncarrurilc. Dar (ine sii-] intctcaqri ?N.rroc c:r furtun:L trccu mai iutc ri nlurai asa a sc:rpit.Soldit, ciufutit, is i scutur ramurilc dc plonic si incepu sclifosi 9i a se vicarra- Brad mi-a trebuit mic si iiu ! Doanne, cc mri {acu acum ? De va mai vcni un vint ncbun ca rnai adineaFlca, m duc pe girlir. Acun v::Ldeu cri n1ai bino c sil Iii_vint. C vintui e n1ai tarc ca oric. Ii troce pelte noutri si mri qi nici nLr pasar ici clc \,icl. Und; c piedicil,d btlzna si trece in lumaa lui si undc nlai pui c:r tofi copacii i sc plcac pin:1 la pnint ?... Doarnne, {ir-mii maibinc un rint IL r \ ' ^ rb a . 1 1 .o po _ t . d v l i d i n . r i i J ro ; n . r -gul iar i:i bg capui printre us.i ;si nhcb i- Cirle plingc acolo ?Bradul, carc stitusc cu ochii l c.r, ii varzLrsei grii :- gu, Doamne !- Da ce este ?- Ncnorocirt mare, cat jos nuDai li tc r ti; m-a,ncno.ocii un vint ncbun.- Si acum ce mai vrei ? - intreb.ir Dumnezeu.- S; n] laci Si pe minc un vint; poata oi nimeri- Amin | - flri Dumnczeu Si fcind un semn crll-ci$ cu inina, bradu] sc ii prclcu intr-un vnrt, fi cc vnrt !Omul cind se valzu vint, a vrut, ca suflet ce era, sarse.arate mai vint dccit toate vinturile ; s a umflat odat inpene, s a uital la copacii cc abia sc legnall dc suftarea Iuirn _ . . , 1 . i u n d c n a t n ^c . u l i b , r . . i , r u r rb l i r l l zn c l crqlo pin colo, turburind nourii din cele patru pgi aleIumii si unde n-au venit nistc lurtuni ca acclea, si undd-t'I-au .lbrit nori pc ci, cLrgheat Si p, vreo dou sip-tmini, de ajunsse bietul vint vi de capul lui; umblap n ploaie mai mult plingind rsi cutind cite un ad-22

  post : dar unde voia s iDtre, i se inchideau usile in nas 9iptnreca pe afar zgrebutit, rugindu-se pe l fereslre :- Faceti v mil Fi poman 9i li,saii m 5i pe mtncmicar in tind.D . , r d : - r \ | n r . i n n I n r " ] ' j : I :A n a . | . . i , I i 1 r ' ^ r r f : l r " ' . i . t r r n p i ' r l r r . . rv()1i iarna coa cu vjscolc si cu onlt li bietul '.'ht umblavcsnic cu spiDrca plin de qheal 9i cu barba plinar detu4uri clegheati fi cinindu se pe sub streafinile caselor;iar intr o ;i o Jrili ru. Carzuse ilpadi mlllLi, cenrl seSiersc dc nori, din rritlznoapte btca url vtnt r.rcc li plinde dutnatnkrSi sc latcun {er dc crapau ouile.o:bului.Mai atos intr-o noapte, bictul vint avca sij moirrar; stelciesc uitau la pmint ca niste ochi de ;tin !i pe uiiti nuera tipenie de om $i era tirziu 9i ulile toate incuiete ; iarpe claniele utilor sc Prinse ghcata. $i el nu rea nicieriirn.tc s:r intre, ci ateare ca pisirilc da 10 casri a casii, deIa pom ia pom, gemind ti dirdiind si cleodatnu mai putualerqa, ci incuindu sc intr-o clopotni!.'r, !o Puse Fe grn-duri l- Mi, ce am tcut eu ? Cine m-a pus s tnai crsi asta ? Nu cra binc s:l fi fost llloft ? Acllm mri hodin,,an. Wu, z:[r, narc c defc]rttliciuneaon.neascil; ce easta s su{eri atitca $i tot s cei s trariesti? Ntr. znu.ma i binc de l tori ;uite, elc mor toarnna. arna se hodtnescin mornintc pe sub zpadar i triicsc cit lmea. Cc binear {i sir Ii f0!t o floarc ! Doan c, laL nl o floare ILa vorba a!te, o fer.astrr:t.lin cor sc dcschisc Si n capcu nilte late ctc -!:tintsc ivi-- Hai. cine u.l:i ircolo? - hltrebi el.- Eu sint, Doalne - rtlspunse Brbiinoc- gi cc vrei iar ?- Si mi pr.laci in flo:1rc.- Iar, frtte ? $i mr'rcar ]a miezul noptii mr mi dairpace j arn trcrbfi. Cc floarc vlei s Jii ? IIai spune rlpedtc:l c flig afar:r :i trebuie s?i nchid geamulDoa[rne - zisc Birbarnoc - sarm faci aia o floa-re, circia sar nu i noari ridicina toamna, ci cum o daprimivara si invie iar.- Ei poftim - ii zise m tul imPrat aI necunoscutru-lui lumea piere ti lui ii vie de petrecere, aS ntr-o'doar;r. Ia ascult Brbnoc - um1 ristit Tatl-Ceresc -

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  13/118

  eu n-am timp de joac cu tine, iti nai dau n soroc $ldc acolo,poti s te tunzi, c nu-ti mai tac voia.- Doamne - se milogi titiind Brbnoc - mai f-oli pe asta, incaltea s:Lnu fi cu banat c:r n alrl Jicut {l-am dres.* Bine, fie-li pc voie si asta, dar si i Stii c de cumri-ti ie i o edj c oi mai veni la glasul t:ru ! Asta-tintiia 9i cea de pe urm oar. De-acum, Ia vremca de-apoi.pin atunci ai s te p.efaci in o floare, cu frunzele tarirlucitoare Si care sc tiriie pe pnint si s:i cresti prin qr-dini si prin locuri umbroasc.O apuc:t z:ipadati nu moare;i tot frumoas icse friri a Ji scmnat ; 9i s:r ti zic tu-o brbnoc.Si Dumnezcu inchisc geamul, iar vintul s1r trecuri subzpad$i sttu acolo ascuns$i cum se u omtul :si ddud?ele dintii rnze plimvratice, el se ivi schimbat intr-ofloar, cum o sorocise Dumnezcu $i lumea ii zise brb-noc Ei se vede pdn grdini 9i locuri umbroase.De unde se stie, dac m-ar intreba cineva de treabaasta, nu as putea-o spune, da cic in r,.remeade demult,umblau poveqiile pe la case $i spuneau ia crcstini ioate1 . , : n e lau m i i .a o J rn . n : i n r , d o b i l o a . n l . i i b u -u i ,n i .lor. $i pe senne c a fi spus-o qi pc asta pe la noi peacs c mi-a spus-o ii mie mama, ia eu, de cutn amnlincrime la lilnbi'r. v o spun ii dmDeavorstri, iar daco ;tie cineva mai bine, s-o spuie s-o aud fi cu.

  Pone$r . 'ftotilor, l-DRAGOSLAV

  BREBENELULBrebenclul [...] e fiut ghiocelului. lns el n-a fost sin-gur la prinli, ci a mai avut lnc 3 frati, anurne: coco-Felul, fragul $i pipigioiul, precum si patru surori, anume:agriceaua,miciuneaua, rujila $i viorica.Murind maica sa si insurind-se tatil su de-a douaoar;r, vitriga fiind o femeie foarte crpnoassi rea, atitpd dinsl cit $i pe ceilalli frati $i surori, nu putu de lel s-i'suiere si de aceeanecontenit ii batjocuria cum ii venea la

  21

  gur 9i-i chinuia in tot Jelul, pin ce intr-o tjun deml-neat ii alung pre toti de-acas.Vzind brebenelul precum Si ceilalti frati $i surorl,c nu e chip s triasc la un loc cu mama lor vitfiq,pfsir casaprinleasc qi, apucind care incotro il duceauochii Si picioarele, se impritiara ca nistc pui de partur-Dici, in toalje prtile prin lume, ii dc-atunci Du mai Stiunimic nul de altul, nici nu s mai pot intilni.Chiocel, vzind c copiii si au llrat lllnlea-n cap derul sotiei salc ;i c nu se mai intorc inapoi, s- Jicutalb ca piiretele de suprarc si, {arri sir mni intind multvorbi, cici n avca c cine s-$i puic mint0a, a plccat SieI in unna lor, ca s:r i cautc Si s i sirinq:i iar:Lii pre totila un loc. In zdar i-a fost ins toat.i alcrgaitura ii cuta-rea,,c:rci nici pin-n ziua de ast:rzi nu i a mai putut aflaIncotro vor fi apucat Si pin undc s{: vo. {i dus ceitrci frati !i cele ptru surori ale brcbcnclului ti in ce looanume se vor fi oprit fiecafc dintre dintii, nu se qtie.Atita se $tie numai c brebenelul, cind a v:'zut c vitrigaii alung au nepusa-n mas de acasi Si c.it rcbuic numai-decit sir prsesc a.sa nteasc$i s:r sc duc in lume,s a fcut niai intii ro$u ca para {oculLri de minie, apoilb ca pretele Si pe urm galbcn ca ceara, dc supraresi arsa - dus Si s-a pierdut intr-o pdure intins qi um-broas.Si de-atunci floarea brebeneli.Llui de trci feluri :ilb, galben qi rotie.

  S. FL, MARIA\.,Junihea litera.r1, 1905,(Banat ?)

  Drrc r r r^^

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  14/118

  mra : afar:t .lc saie, mai ivealr si p.'rdurile irnpirati qiinc nnD.irati de cei tarj, de cari toati lumaa 3c lcundea. Adecn criu pe vrcriilc nc.lca pildurile plie do zmei,cad, cind le l'enea pofti, coboralr 1a satc :i fceau pcostela oamcni, frindu-lc fetclc.ulc rnai frumoase. Pindauzrncii dupai elc, cirld mcrqcau dup ap:t la izvor, lc Prtn-deau in brate fi apoi car'i-te. b:rictc, crt ele pirl:t in {utl-dul pidurii, in clesi$ul coprcilof, la crlile lor cl. {rumoase, clc unde nu mai putt'au scrip, (lac cumva atflrcvoiiic D-nr Ii Iost in st.rro sir kr scrPc, onrorirrd Pc zmciDar ;i voinicii, cci ]n.li nrulli isi ]sau {'iolancle p acolo'c cle oc],ea vrco zmeoaici. ii omora pc loc, ori ci denu-i omora, de i lisa sri se intoarcir de undc au venit,ii fornleca, de pini-i lumca n nrai era om la loc Era r:rlrpe lrenlea accca, dar cra fi bine de onnrl tru'nosI'o vrcmea accca triiia ur1 in]Pirltt intr-o lar li nn-pratul ac. la irvca tapte {cic. Li-am Stiut; i nunelc, da ri - - , , r ru i r , , ' . i r u . ' J " , , n , . r , , r , n . , io am uitrt, c o chcna BrinduEa.Frumoasc cra tus lcptefetele irrp:'ratului, nu i vorb. dar ca ilrinduis nu eranici una, cir cr:r ca o cruc. Tus ;cpte crau fci-rl pi"rr.tus lcptc dc rnr'iritat, 11 ts scpte umblarr pclito , clar niciuna nLr voia a sc tl1.irita, tort.'vrcau s:r ratmi)r;r .t ie:1oVczi bine, c:r clin vin cra o lircatir dc batr:i, crr'N le tgt

  ' Dra, la mam.i Inindr tat i ,S: r t i i .um c mrri txt i ,Scdcrc-ii la rnar a {aliifqi lj-ai Purtr l'tia'' ' l l \ ' r n ' l i j r '

  Lor lc cra qroazri sir sc nrritc, .u foatc c:r qind ar f?a!nt. Si bictul impirratul .ra n:rc'ijit Po fctc. .i nu vrcins se nlirite. so i(.mcr c:r li a ieli numt]lc cr:ts Jftc baL-trinc, d'rci i:i cla to:rli truda s:'Lc indr.rPlc.es se nrririte,ci vezi binc, ctc ai av. :apt{r f.te, chiar imprat si fi i :l ite pui pc gindu.i. Fclclc in lrrni s-:ru gindit cit s ar.r in-dit, poi au rirsprirx irnpriratullli la :- Ne oDr m:rriia, tati, dar silitc n, numai .luprl cjnone a Plceanou,t.- F i n . i . , , i . - , , i - . r ) , r ru l n u rn a i i v i n ' J -dtati, catbnre vedeli voi c:l cu sint bitrin, nu;tiu ziua26

  si cc;rsulcind voi muri i atunci ce-a ti dc voi dc nu ti aveab:rrbati cari si dcic picpt cu qr.uiitilc lunrii ?AcrLm s-nr fi m:ritrt, dar stili v.,rba: lmriiatu a;-l p l ' l r . i u s . . , r a ,u , d - n n ' . m r i a r ; -tr nici un pctitor. Cc 1]ra si frfir ? Si trimitar fle vorb ?\ i I n n , r l i \ ' " , t . . . , " , . r ' . , . I ' r u l r d . p e -1r3s.; fctal.i, s:i fi lost .hj,rf .lc impirdt, inplteau cosi!aib, d:'car u lc ccrc nnrc.Dar d Dumnczeu, cri un irrP::rr:rtdil) satul vecin faceo petrccrnie cu voio bun:L;i chcrrri ti pe imparratul st'cu feple fetc. BLrcLui. lr)r, cri arolo s-or intilni cu {eciorini la o pcti. Sc tii q.itirii toatc iruinos ;-sc dust'r la voiebun:r. ACcci acolo .rr arlllnxti to:rtri umca din laptc t:tri :{ccicri ii {etc, m.inc :i ptir-inti, ioti trlu ,r.olo; c.i ticrijucau ti-,si pctrcceru ca tincrii, iar bittlini s.r uii-au la cicu lcomie Si povcstcau din vr.nrilc cind eralt ii ci iineri.de le 2blrrda mintca dup:r joc.Cind era colo ditrii miczul noptii, sc auzi prin cu.teo duriituri, dc nici ciruta lui Ilia proorocu n-ar fi duritrnai po{aD. Toli se spr:rimintari, dar indat isi veniri iarin firc, dup ce trccu duriiituri, c nu linu mult. Dupcc-ti nrsi petrecur un scopot de wetne. gzda casei iichernr"!p toti in altai casar a cin:r, unde cra intinsemesclc, ca la imprati, cotca. cu tot fcliul de mincarri Sibeululi ti se a${rzar;r i la mcse, cate dr]p ranq;i dup.i'reCnicie, dar tinedi ca ei, sc puser tot un fecior Si otrt. Lirllli Brindu:a incarsc pusc un fccior dc imprat,trumos nurnai ca el, cu mLmcleBusuioc.Cum siau ci; isr osDiitau, rnai mincau, mli qhlrneau, ca tinrrii, numai!irq.r.i d{. scamri ci o preche de tincri strcini. un feciorsi o fati, r1u-si rnai luau ochii dc pc ci. Cind biigaf:i una.a asta dc soam:i, atit Busuioc cit si Brindusa, n]ai c in-rremenir:r $i numai feto fctc tipau dc ncaz, cri p ei iirDioneaz streinii ac.i doi si i or cleochia-Da iari iFi ve--)1irl tu {il"c, povestir n\ai dcparte. dar nu ata cu voiebunir ca p:rnr-r-nt.-ccca. ii strrinii cci doi tot l ci se

  DuF,i cid:r ai jucari un irc, douti fi colo dc citlziu, s. gartardc cale. Sufo.ile Brirldu;ci !i cu tatlior, tc rnid cun iqir de la joc fr Brindu;a, c ea bag.seam povestind c drgutul ci, inci n-a blgat de seamci ai lor se duc, dst,rl ci cind vedc c ai lor is duii, d

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  15/118

  s se strccurcprin multim afar la crut Dar cind fua{ar,numai simli c nqte brale tari o ridic de sub-s:ori ' i o r^lrFdPpp cl ci du l^ copi la t n:ci nJ apuca . f l i - r - v . , r d , r nd " i e ra .u " l a n o r i ( , l re p p un (a ln;zdrav nr ' i l inulr .1rins In braL^d" fF ;nr r l c ' | ' ' re in,unde ii ameli'biata fat Si nu mai Etia pe ce lume-i.Si oare cine o furase ? Uite cine I leciorul cel fru-n.Ios.calc se uita dc la a1t mas tot la ea, cind vorbcacu Busuioc; cl cra tll1 zmcu, venise anume la osp::ltcl lsoru saj cl ca s fLaleag o fat lrumoas, iar ea ca s-'5ialeag un juna. EI, zmeul, fcu duritura cea mare lamiezul noptii, cind sosi, iar acum, cind a ridicat pe Brin-d9a, se intunecase curtea, de Dime nu rnai vzu nimic unscopot de vrene. Soru-su, zmeoaica, ns isi'pusese ochitrpe un tinr, Pe Bosuioc, d;rr nu se putu apropia nicr-dccit d el, s-l riipeasc, din care pdcin:r se i\toarsefoarle sprat.'iciitr cas.Dup co se lnai lumina, dup ce trecu intunecimeace o ftcuse zn]cu1,se dcznetecir ospciorii, dar'pe Brin-dula nu o ailar niciri, nu $tiau ce s-a putut intimplacu ea, cii ei n varzurdcind o fura zmeul Cutatu o_auca pe aclt, pe tot locul, dar nll-i 9i pace Acum inceFursur;dle 9i tat-so a ptinge Fi a se doli dup a' degindeai c s'or prpdi, dar toate in zadar; dar Busuioc

  - Nu plingeti, c ori imi pun capul, ori o aduc, denu vie, mcar moart.Nici n mai mrse Busuioc p-acas, ci lu uD cal de. la trsur, se sui pe el 9i hai la drum I Nmincat li ne-beut, a me o zi de var, dc dimineal pn-n ear;( nd or a pe in.ai_al" , iunso r o Inarginede padure.undFera o cis! ioari . Obosit i i l lamjnd 'um era. \F ru "- i destpirlii cscioarei s t gzduiascpeste noapte, c are ctrce plti, dar miez de merinde pentru cl, ori fir de rutrotpentru cal nu are. Gazdele casei erau ncscari creliini aletreab li omeni de omenie, deci il lsar bucurosr nupentru plal doar, ci pentrrr facere de bine, c_i pomans scuteqti pe cei streini qi s saturi pe cei flminzi'' B_gar dar calul li Busuioc in poiat ii-i ddur iarbvercle din grdi)rli, de gindeai c-i nrtas, ar pe Busuiocii puser cu ei la mas $i-l osptar cu ce li'a rinaluitDumnezeu. Cinind ca oamenii, inhebr pe Bosuioo c28

  in ce cale a plecat?.Iar l le spusedin f ir in pr, toatecelea ce le ava la inim,Atunci stpinul casei, dup co clti din cap, zise :- In mare len]n ti-ai implintat scurea. voinicc I V:idc etti zdravn Si voinic, vd c ai inim de romn, dartemu-m c-i pti-o ca 9i alli voinici, cari mai cutczara trece in tara zm,:ilor. Nu-i vorbi, drumul nu I ai r:rt-.id ; nurnai asta-i calea cea mai oabli pinil-n lara zmeilor,j ^ " n " i I i i n d c ' a l ^ r o a b l r . . d u , l - 1 . i i I o " r i r ^ : io fi pcat de voinic ca tjne s piar fr vrcnre. Mai bineintoarn-tc, ftul meu, do undc ai plccat, c mai slnt cle{ele-n lume. ti-i gsi una poate mai frurnolr:,:'ldecit c'.reace li-o furar baleie de zmei.A9a gri omul, dar Bosuioc spuse verde-n buze, cori afl pe Bflndula, o ili pune capril. Atunci, zise omul :- Dac-i lu$ul chiar intr atita, minc placaldes ded in - i n p a t i cu p ju l o -u l . u i Du m n " rcu . c i a u n; p p ;npe-nsrate la Baba Cremena, aceea ste cea mai vestitfermectoare din lume; de te vei $ti pne cu frumuielupe ling ea, mai de-i vei da qi ceva ciDste, mir-te den-ti va folosi cva! ci nu i atit dc raa pe cit se vede dehid, numai s o qtie omul lua eu frunulelul; eu o cu-nosc ti de n a$ avea mine de mers l tirg, a; mrges pun qi e o vorb bun pentru tina, c-mi e mil derin.rel. Ic tal. . si Ip . i , rt . n i.Fi i d- , ,n" i .Dup cin se culcar Si adormir toti, iar cind se mijeade ziu, Busuioc fu in tlpi, mullmi gazdelor de bunaIrrin ire 5i hri la drum. Llup o-si ; .u lr. i cruci. ce crectinii cei buni. Calul fiind bine hrit, dimineata frumoa-s, merser ca vintul ; ci t colo pe la ojin dea la casababei, unde trase oblu in curte qi lcga calul de gard- Cindd s intre inluntrlr, nlrmai vcdc ietindu-i inainte obab;r strimb ca o secere, btrlni de clnd i umea $i hidDoamne, de ciuma c i cium, dar c .uj pe ling Crc- -mnea. Cum o vede Busuioc, indat-Fi ia plria fi i detebinete cum qtiu eI mai Jrumos, ba Fi mina i o srut, desiera rece ca un Sarpe i uscat ca n gtej.- S trieFti, voinicc - ii zise baba - hai inluntruii mi spune, ce vinturi te poart p-aci, c Stiu c numaide Iiori de cuc n ai btut atita cale, nici D-ai venit sm vezi de frumoas.Sj intr Busuioc inluntru, adec acolo afi o fat'de parc-i vinea cunoscut, l.umoas:r fat Si zdravn $i

  2S

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  16/118

  ca se uita luDg l 1,ca ;i oind I ar cnoa$te.Dar dup ceintra inluntrLl, nu rrlult stitu fata .i, li li l riimasblrn dc ir babri, irrr brl)a o potrccu pin-afar h poriitri,undc mai sttu.ar o krac,r d.r vorb, ca inuierile, apoi fattlse dusc in lreaba ei, i:lr baba intra inlilnDtlu l Busuioc:- Ei, acunl s:t nli spui, voinicc, cc vinturi te poartpe iici ?-- D:rpoi, uite, m:ituir, afa inn partit, c un cine dezmfu mi a furat dr:rqula, ciriar cind icscam do ]a unospart;numai vzuft im car e inturle.ar. j i cind se desbez-na. ca nu cra niciiri, do parcii o nr{hiii p:rrnnrlui; al1lpioc: ' t , .bar voi da de ca, !-o aduc vkr, su nort i , dar- Ei, dragul lncu, in qrea crlc ai pornit, dar vid cieiti onr, nu tuti, ti-oi rrai ajuia Si eu si ti a D-rai ajuta$i Danezeu ti doar-doar ii scp, dup:i cum !i i pusqlndul; dar cu totuFi mai i i rrc a-l sta si 'r o i i r tcrr l i dcundo ai venit, car n tnerc lenrn ti'i inclcFtat sicurca"1t s o r punc multo ispito in cale fi dc nu-i Ii tot cuochii-n pattu, nu o si scapi-- \ r ' 1 n , . | . , r u . , p . - i i . r . o i c j u r d . i . u . . imai nult m o ajuta Dlrmnczcu sfintul, carc llie c nltulnbl cu strirnb:rtate, iar pentru ajuiorul dunritalc, bine!i oi pl:ni, dr nrai bruDros i-oi muuilnt.Cind auzi baba de plat bun:i, Dumaiilccit arurci c:rr,tila $i bobii !i fcu cite vrjituri tlia, apoi leeii calul voi,riclui clr nifte r:i.tcini lornccatc si zise lui Bu,lrdoc:- ^cum poli pleci intru noroc, ialul de rusine ntc-a 1sa,dar i:rt:l ti spun I fi i om I Acusi vei ajnDL.e a

  podul crl de lirr, carc duce in tara zmoilor, nu cnmvasr-r tin:l calul cu copitn ir l pod, c atunci acolo rrinrinctianindci morti; dintr-o siriiur:r si fic dincolo r1e pod,apoi, {ii cu minte.Buiuioc pl.iti babei u purnn dc {albcni, apoi isi lurrnas Lun de la ca, in.rtii.car ahrl 5i clu,to biete !Cind se apropia de t)odul zmoilor, nurnai odat stringecalul in pintfni si zbura .a o rlnduDical pcsto e1, apoinleerir in trapul c.l ]in, nraintc pdn tnra zmeilor, uitin-du-se cu bearc de seanri n1 toate p.:irtilc.Inir o depiirtarc r1]ar., \'r'rzlr Busuioc o cctate cii ununte. ,Acolo vor fi sezind zril.iit(, tindi Bosuioe, (i tinual inir acolo. Cind cra aproape de cctaie, vizu pe coasiio turm cle capre li o Jati frunoas pistoriDdu,le. Fala30

  ita iD bj , aprorpe de clrurn )i Bosuioc ii d;'rdu binete,B u n ' lz i u a . : q L r i !Iar faia inci i rilpunse {rumos. cum $tiu fctclc:tsun si-li {ie inima, voinica !9i se mira Busuloc, dc undc cuDoaite el po lal asta,c.. binc vcdea c;] o cuno:ilt(', si i .rluro;Lttc i grailrl, darnu zisc nirDic. Si sr mira $i IiLta, ci rlc unde cunoa'stcpeBuluioc, Du vrea siF;i credri (,fhik,r, nu putca.crcde sfk aceia pc carc ccrca dc h biLtrl Crcncnctr s,r i i nduc,crcdoa c nun.ri sciu11;inicu cl. Apoi itllrobil pc Busd-Unde uDbli p-aci, voinice, cil p aci rar sc vedecitc un om pmintcan 9i carc vinci nu sc prca intoarn,p-aici ii rmin ciolanele.- Am venit, dreut, sir m.] baq !1'rg, doar m o bgad n m lu l c . l . r ' " c r " . ( - i l , n - 1 " , r n r : .Bucuria fctci cind auzi c s r b:iga siug, c ca erachiar sora zmeului, ea iL ochise la osp:rt, .a :fuscsc inceea zi la baba CreDrenea, i- l adc cu farmece;i acumcredca c fannccilc babei t-au adus in curs:1ci. Dcci, rs-punse lui Busuioc :- Tocnai in bun timp ai ninre t, c:1 n-ilveln pcu-rar la capre ii uitc u trcbuic sil umbl c .ie i rmii lan'ri, ci ti a fi binc. eu sint sorii la donnul cnftilor lora,ci"r r'leste imp:rratul zmeilor. - li mri spuse fata c fra-i. so nu i acas;Ldar in scurtir vrfme va sosi. pcstc dou-trci zilc.As a rimase Bsuioc slq:: la zmcu, adcci pcrar lcaDrele ui i ziua umbla ]a capr.c,da. nu sinr+u, ci tot cuM,irr:'iia. adcc cu sora zriclrlui, cir asr i cra numele Jetci,ri toai;. ziua povesteau da dra'losto. El sc latceac-i placede er. iar ca i spuse tot cc :ru ci. tol cc poatc frte-soii-i spuso Si despre Brind ta, ciFi Ia ei inchisi, c fra-1 , , . f u r ' , . d , l , u n ^ , n IAcunl er;l Busuio r in.redintat cir so a{l aFoape deiubit: llri, di{r nu rtia curn ar ducc-o indrt, ca nucumva si-ti bunar capul. Doci sc pLrsca se face ci nicide nuine Du i-a auzit ni tot cu biniEorul o lua pe {ata dezneu- Odafl, intr-o zi, zisc drtr ea:- Drag stpin, trebuie si mcrg s-mi caut arlt st-pin, ci vd c Jratcle dumiiale Du nlai vine; s vd, vo-

  31

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  17/118

  ieste m od ba si s vild ce simbrie-mi poate da, c eusr'nt fecior srac, fr simblie nu pot sluji.Atubci fata se supr grozav Si p nse a plinge 1i azice ctre Bllsuioc I' Nu merge nicriiri, dragul me, c aci, nmai dcvoi.,tti, poti s fii stpin in curtile acestea, c cu amparte la ele ca li fratc-mio, iar rnic mi-e drag dc tine $ivrc,ru s-mi {ii sot pc toat viata.Dnci ti cLr a$ voi, stpin draga mea, numai cite llrcrul tare cu anevoic, c dmniata eiti stpin Fi Jatdc crai, iar au sint un slug srltoc, venit din altat rne.- Nu facc nimica, dragul meu! c eu te fac donn iistipin, te imbrac in haine ponlpoaseti facem o nnr cits se duc vcstea ii povestcn.-t l blnc ar fi - zise Busrdoc - numai mai esteu n r , i . ca l I a l . l c d u m i t a t . r \ e n i ' i m d o n ro r i . . i ^splrnc nevasta desPre nunta noastf,- Ei I ba nrr, nu te teme, c cind a veni Boloboc, Ira-te-mio, tu te c npne$le ii i taie cornul de dup cap; ciLintr-acel.-i sta-roat puterca, iar Brindufa, ncvasta lui!va Ii bucuroasi ci poate scipa da el, c i e urit ca moar-

  Ata se intclcser ei ti Busuioc se imbrc in hninescumpe imprte;ti Fi intr cu Mrsia prin toate odi1eSi vzu toate bunttile zmeilor, dar cu ochii tot rlup:tBrlndu$a cuta, dar u o plrtea vede niciri. Vrlzird eici ce cauti nu ail, intrcba pe Mr:isia .-- Scumpa mca mireas! unde-i nevasta lui Boloboc,cir a; dori tare s o vd, c de-o fi s am pricin cufrate-to, s nc steie intru ajutor.Si Mrsia il duse in odaia unde cra BrindS in-chis:r Si legat in lanturi Si.o clezleg i o.]sa s umbleslobod, dar de gr:rit ru griia cu ea nici un cuvint, ca snu sc ndiascMrijsia c cc gind are.Apoi incinserar o nunt, Busuioc cu Mrsia, de tinutrei zile, dar cind se osptau mai bine, numai auzir nrun.r " i o t . rrrnit . . Ujndedi lurnca piere.- E aci fratc mio - zise Mrsia - du-te de-i iqiinainte, ln cu.te.qi ie$i Busuioc inaintea lui, in curte 9i cum il zri,Boloboc zise :32

  - Da ce-ti poad ccrbii ochii Si cioarele picioaretep-ai. i . Buruioace- Am venit, cumnte, c doar am Iuat pe soru-ta de- Luat, luit, dar giDdul i:iu c la Brindula mca, nu-nlai cit culc-te p-acea ureche, iar fiindci ai cutezat sintri r;tirca $i invoirca mca aici, de etti voinic cumte tii, hai s nc luptn i de esti un niirulig, te dumicca pe un viermc. Hai dar si-ti alejtc I- Binc, bine, cuDrnate: mai incft cu urda-n Tuialafi cu catu-n Fgrai, c nici tu nu tn vczi a fi lnai voinicdnlLt -i'19, ir dcir paceanu,ti placc, hai s lrc tuptm;ori in sbii, ori in buzdugane, ori in trinti fr:'rfcasch, uni- Ba in trint dreapt:r, piept la picpt, c6 voinicii.$i se apucar ta lupt ca-doi ur$i. Du altminted, si setdntirir si se nzolir, pin odat Busuioc trintclste peBoloboc si-i taie cornu din ccnfi. Aiun.i Botoboc a;i crc,pat, de nicj urm dc cl r1us a rnai virzut. Bucuda Mararsiei cind vizu una ca a!ta, dir bucurie scul.t:i, cici Bu-suioc indat ce otnori pc zmeut mcrsc in odaia unde erainchis Brinduia;i o sioasc sr'iptccc. Dar Brindu|a, zisc:- Oho, frate, c nu-i aFn. Noi vom pleca, de ptecat,dar cine Stie cit von putca mcrgc cu murgul tu a intrin grajd gi ia-ti calul zmcului, cel din fundl grajdutui$i cu acela tnai cu spor vom tnerge,$i a|a fcu Busuioc, lu calul zmeului Si se sui pe el,iar_al su il dctc Brindusei si nerser ;i merseri pin lapodul zmeilor, dar cc s vezi, acolo sub pod cra mamazmcului qi clocotea de ntinic, ca o cildare ce fierbe maipogan; dcbia a$tept s pun rnina pe tsusuioc si peBrinduga. Atunci zise calul ce era sub Brindusa, cti.s i i p rn i \ a :- Stpin, spune s tpinului s bagc palosul in coas-tele calului pe ctrre vinc. ci acela nu tinc cu noi, ci cuzmeii Si cind o fi 1 pod, tot l-a prbusi; mai bitre yciuc cu pc amindoi, caracu$i suDtcm in lulrea noastr.Si spuse Brindu$, ir Busuioc odati biga pato$ulpn n Dnunchi, in coastele calului. dc se rsturna in-tr-u Fnt ,si rincheza odtat, dc veni miima zmeului svad ce s a intimplat. Cind vzu momjrca pe dobitoculci cel drag, zvircolindu-se si btindu-se cu moartea, atitse inflrrie, de gindeai c s:] soafb de viu pe Busuioc,

  33

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  18/118

  dar el er dincolo de pod, undd zmeii nu mai au nici o^ Ce o fi mai Jcutmomirca,nu itiu; $tiu atita, c Bu_suioc si cu Brindusa s-au dus acas,unde s au cununatsi au icut o nunt, cum n-a fost multe de cinal i lumea.iar dup nunt, Dumnczeu i-a inmultit rodul, cit astzie plin lume de bsuioc i brindu$i, cali is tot copiiiSi nepotiii lor. ION POP RETEGANUTi.,GazeiaTransituniei ',e1892,ni 3

  . , BUSUIOCULSI_BUJOnuriCic in vremea de demult, cind bunul Dumnezeuafcut Jlorile pmintului qi le-a inzestratcu clorilc qimirosul pe fiecare.busuiocula {ost orinduit s aib floa_rea rcsi; si frumoas, ns lr miros, iar pe bujor l-adruit cu ftodceLemici. albe qi cu miros plcut. Si a in-ceput bujorul a sc mindri c mirosul s, btindu-fi joode bsuioc. i-i ziceabujorul,:- Eu sint mai frumos ca tine Mirosul meu place aodcine. Albinela toate vin la mine, iar Ietele m poartln cosite,m ingrijescSi m sdescD grdinitele or, pecit \,Teme u tti urit de toti I Mirosul tu scirbeSte e

  oricine. Pcat de floarea-ti rolie co ai, c nu-i bun denimic. Eu s arn lloarca ta, a$ fi cel dintii dintre llori.S-a intristat muit busuiocul dc batjocura !e-i Jceabujorut 5i pl:ngind. u;a pe -rar ' l r- 'r" s t s"apedebuiorsi batiocuri leui."S ia jn td les fp ' . . r . n r ' r le s fadr ^ " . { i : n t r ^bu jo r tbucuioc i nprse s; i jTp,1^A.Si zisoDom,rul busuiou:ui :- - Bine. I loarc ind'_, lni( i 5 i nerecunos'Ioaro,c cep:t i t r istS? Oa-e nu .:' nul lumir; cu zestrFdce lr amdat ?Si-i rspunsebusuiocul :-- Ba nu, Doamne... dar b1rjorul... - Ei_i spuse perind cele ce-i zicea el ii cum se mindrea cu podoaba sa.34

  Si se minie Duninezeu de mindria $i ingimfarea bu-riorului, blestemindu-t si zicindu-i- Blestemat s fii ! De aci inainte tu vei purta po-doaba busuiocului, pe cale ai nesocotit-oJca s nu n1ai it ibati joc de celelalte flori.Si d-atunci are busuiocul flori mici, albe li cu mirosftumos, ca rsplat a modostiai $i r:lbdrii sale. De atunciel e iubit de toat lumea, pe cind bujorul, cu floarea sarogie dar cu miros urit, nu e iubit de nimeni, cescindc i n o , r r n r i n l i v a ? iMARIN I. APOSTOLESCU"Calendarul Bibliotecii folclo stice", 1913.

  . LEGENDA CRINULUIfn mijlocul unei pduri se inlla odinioar u palatve,hi. carc aprl ineaZm.ulLi Zn . i lorAcum ins era locuit de o vrjitoare vestit, de caret rFm u rd o i t i n u lu l .Z i u i . e p r ' f , L . d : n ra rp esa u n p a -sre $i numai Doapte umbla cu chipr.rl de om. Dac seapropia ciDeva de palat, se impietrea. Vrjitoarga aceastaIura ii copii. Avca mii de sullete nevinovate, prefcutein floriPe vremea acce, doi copii fur izgoniti din casa p-rinteasc de mama lor vitreg. Bietii copii, flminzi Siobositi, luar drumul spie pdlrre. Tot mergind, se rt-

  cid, Si, dup multe umblete, vzur inaintea lor palatI.Fetita, fr s itie al cui e, se apropia bucuroas, darcind lu la doi pa;i de el se prfcu indati intr o floare.In zadar se tinqui micul frtior, cci vrjitoarea rupseJloarca ii picri inlaruntrul palatului.AtLrDci biiatul o porni mai dcparte, in lumea larg,singur fi lrbtut.- Doamnc, {ic-ti n]il .lc mino Ei di-mi indirt pes.umpa mea slrrioar - se ruga cl neincetat.Bictul biat. dup citva timp, f]lnind, i?gonit do toti,se bg argat la un cioban. Seara, cind n-avea ce face,dardeaircoale p n jurul palatulni, dar nu se aptopia preatare, de tric s nu pteasc:i ce p.ltise surioara lui.35

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  19/118

  Cind luna aluneca uqof de.-dup nori, copilul prirdeasi cintc din lluier copilria lrd oropsit;t. Ochii i so um-Dieau da lacrimi. cind isi aducea aminte de ea. Intr-oi,orpr", obo. i l \ i cLrgindul ld surioarx lui rdormi in p. 'dur; . \ i"a ca lrt icise prin locLrri ntunc'o-'e : i ci gisisao floare foarte trumoas, pe care rupind-o o duse in pa_laf. Cum atingea ceva cu cea floarc, toat vrijitoria din' -, i ' " . l r*: d. dimin"dl i , inrcpu qr cdurc rlor'aDu D- lc i rF ! a7 i l c , o b o " i t i f l d rn rn d . ( r ' i R i l u L b ; i J {r id a t i pl ing. ' t de bucuri" . c"ci t r lnLi 'rr ' t vi \ului 1l 'r ln?r c va scpapc dr3q3 ui suriosrCum a:Lrn I r palalut vri j i loarei, rcpedc arin\c cuf lorrea

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  20/118

  ceas, dup dinsa $i cind s intre in vorb, se rcea caun fier scos din loc si zvirlit doparte. De acolo mai mi_pleA.e lTi j lea si tn". l l , a 'alul +i p" ici l i 'e drumul lal l ; ,e ' i . cu tote st,a, un lo ' ard.a in el voi ceva inu voia, dar ce voia, nici el nu si'da cu mintea. lntr-ntirziu, dup ce se lcuse de ris Ia toate cu4ile impratilor,o porni inapoi acas,ptin de nduf $i colb.Si rau pe vremca ceea ni$tc clduri inbusitoare 9io scet Si cum a dat, ci-a pit in ni$te pustiuri, nu-mai nisip Si piatr i nici un izvor $i i se usca gura bie-tului biet de sete Fi era lac de ap. Si cu cit sc apropiade hotarele imprtici, cu atita i se pre c st pe loc,Si; Doamne cum s-r fi scldat Si ar fi bqt o leac deAD. Da ddu Dunnezau $i d cu ochii de ni$te munti Si pemuntii ceia erau copaci atunci simti c hotarul e apro-pe. i merse el, merse 9i deodat d de ceva sclipitor lapoalele munlitor, ceva intins ca o tabl de arqint viuAicea bietul lt i fcu cruce:- Bogdaproste, Doamne, c ani dat de ap9i se grbi intr-aco1o. $i spre bucuria lui, dd deo api limpede, de i se vedea fundul, drr verde, verdeca iarba Qi intins spre poalele pidurii, unde s intindcao pajiste verde Fi moaie $i pe apa ceca inotau alene gifr nici o grije, treisprezece lebede : Sasc nainte, poiuna mai chipoas ii mai fudul ca toate ii dup dinsaalte sase.De insexat ce ra, de cald ce-i era, a uitat detorte $i repedo ddu drumul calului s pasc, iar el sedezbracsi dp cc sorbi citiva pumni de ap. Fi se r-cori, bobildic Ei el in i&2. Se scld, se crti de praf,da cind s ias, viizu c nu departe de el, pe mal, eraun stilp de piatr.,,Mii, ce am fcut eu( Si a zis b:'ictltl, te-i mira ceu rn am scildat chir in ,,Lacul verde". qi fuqa la stilp Iameti. Sc sc:ilclsechiar in apa blestemat. Da n p-tise nimic. Buse api e1 fi caltd. lnciudat, se mai uitin ap, Poate era ceva. De unde I Nsipul se vedea cain Dalm:r ;i doar clre un mal se vedea treisprezce 16_pede albe: una inaintc ;i celelalte mai in urm. !,Amudac a fi ceva riu(, i.si zise flcul Ei infrico$at scoasepaloqul Ei aFteapt. Nu se ivi nimic, dar psdle se au-zealr prin pduri Si boarea vintului cu miros de codlu3 8

  dc brad Si tiniqte, qi liniste. ,,M-am spriet degeaba", i$lEr-i b; i . l rnul. lntr-un 'rrziu ; , , itde (e i lvPsm m temDa u. i l i nai sint 5i barrini i i )r id, M3i"d Predcural:-. $inunai putea flcul de osteneal Si dodat parc ovraj il pli, c parc toate oasele se desJcu n el, ochiiprinser a i se inchide. Clipoci dc citeva ori Ei se culcpe i rod ..i ado-mi dus.Si pe cind domea el aga, deodt vis c cele trei-. p r " ze ^e cb e d es -d u o re l . cu t . n , , i n . . i J r ce a (a _ e er ain mijlocul tutwor, prea schimbat intr-o domnit detoat minunea, alb ca romanita, cu pr lung invltucitde trei ori pc deasupra fruntii t...1. Di pcste prul cclastrlucea o coroan de aur, avea ochi negri_ca 9i porum'b. l- lF, .prrncerlelesubiir i . de 0nrcl .rd. cris. ' . i . jmbrcat cu un strai aib, numai'aur 9i pietre scurnpe, fiavea luna in piept Si soarele ln spate, 9i s a apropiat dedinsul, i-a pus mina pe ftunte, i-a netczit fata cu minade citeva ori, dar ii dinsul parc voia s:i puie mira pedinsa, dar nu avca nici o putre in iini ;i sttea carstiqnit.- Fecior de crai, scoal i se pru c vorbeste disa.El parc vdea tot qi sulltuL in el s zbuciuma ffus poat face o milcar.- Scoal - i-a zis - ;i m mlntuie de vraja care-slegat.Fcciorul de in p,rat plr( r sp smuci s se ridice 9in putu.- Doamne Dumnezeule - zise el - ce_i asta de num pot misca ? Aud, simt 9i nu pot face ce vreau !*- N ie scoli ? - ir mai vorbi disa - bine. Atuncis m cauli Ia marginea pmintului, in imprtia taine_lor.Si zina cu roabele ei plecar.Aici, in truda lui sufleieasc, isi ddu seama $i scu_tu nd capul ca.qi cum ar fi cutat s se ridice deasupraunei ape, se trczi fi se uit in jur; nimic decit cele trei_sprezece ebede ce se plimbau pe malginea apei, Judule'lini9tite, afndindu-se din cind in cind in ap, ietind iarcrate, albe qi parc ar fi inotat in aer ; cind li i aruncochii pe min, un inel de aur cu pietre scumpe. lI scoate9i citeste ,Zia-Zinelo\ Floarca-Florilor( 9i numai atuDciiti aminti de ce visase.

  39

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  21/118

  - S:r Stii - vorbi dinsul - c lebedele acestea nu scuratc. Bino a zis ghictul tatr. Gcaba vorbeam de rupc oincgi, ci tot ci sracii gtiu mai multe.Da chipul 2inei i se s:riSluise n suflet. Cite impritiiumblssc, incli nu i clasc ochilor s vad a;a minune tiparc ;i tunci sintea minqiierca zinei pe fata lui. ,,,S:L ti i c asta mi i ursita( isi ddu bietul cu min-tea "Da unde fi narqinoa p:rmintului ti imprltia tai-neior ?'! $i ca si'rnu uitc visul, ii scdse.Se mai uiti ln inel: ,,Numi c e o vrj", ifi zisedin-cul. ,,Nul1lai car e ceva adev:lr in vraja asta. Si ve-rlem(i. $i luind arcul il indr.pti spre lcbedc, dar trase ingol. crici lcbcdclc picdr'l ca prin {rmec Si dup ce trccusargeatr, ar sc arita.. llai irasc oclat:r, ot ala. A treiaoaf.i sirnli cat scacirmina.,.Asta inc i unarr, ti zise el. Si chipril zinei iar ii vcniin minte ;i ii incailzi 9i se pse jos $i plinse do ciud.,,X{iduc acas.(,li grii cI, s:L-i spun ;i tntii ti dc a fi nfitlc s-o gsescsi de-oi fi angit, :'poi las pe n1inc". 9io pornr spre calar.Da dorul. pirclelnicul, tare il rodea. S ar Ji dus deacolo dupir dinsa, insi undc. c doar din lune a venit ,cicit a umblat, n-a auzit mcar vorbind-se de Zina Zlne-lor, Floarea-Flori1or.Da zccc ori s-a inturnat si sc duc s-o callte 9i deiitea ori s-a inturnat inapoi. La urm parc; s ar fi sfi-qiat o bucati din inim si ar fi aruncat-o. se srninci dint ^ r " u f t , u t : i . i , i . , N 4d L r " , . , , x . a | | p . ' r ' r . S ide mi-a inntri tair lucrui isfa, o si plec in lume. chiardaci n ar scoato o vorb. C a remerii orbul Brila, dain , . 1 . u n ' p : i t i r 1 : n e lo r ' i h o l ; r | I o p o rn i .E i . d r r . . r . , l , i l r t ^ . . r i | l . r u r i l o f r r t F l .c ^ l r r . imre fcuse si nnta si amtl sta sii sc suie pe scaunrtirii.Numai diisul pri.iljiiul venea singur ii cu ofr.1L iqi-m. Cind ajunse, s n bucurat bietul b:ltrin, cum se bcurfiecare printe pentr-11 opchili lui, cind nu-l vede amarDe la incput, fliici:ul s-a cam siit s spuic cele p-tite dar dorul il pirle arnarnic ; cite domnite erau iacurtea ]i trt su, nici Ia degetul cel mic al zini nurilu de chipoase $i din pricina asta umbla tot suprat,

  {0

  1o t u , o i n i n d I m p . r r3 1 u l n o c , i , r b t g r d . se m r r . r -b i a \ ' a ; : r a p r i n \ a d r l r r t r , c , t i . nn ,^ cu r ru z i c i ,d o laI a mai inveseli, da toale nu-i ficcalr nici cald, nici rcce.Atunci il intrcb ce arc.- Eu ? - ii rrispunsc- n am nimic.- Mi, tu ai fost pe ,llacul-Vcrdc,. - ii ziso bi0'tri-- Din pcate, s ti o spun drcpt, an iost.- Ai {ost la ,,Lacu1-Verdet'- Fost. . .Atunci impratul isi tmpreuni miinile Si ciizind ingenunchi, stris ctre ccr :- Doamne, Doamne, de cc m-ai fricut; de ce m-ai

  sorocit in felul ista ? Iloi mi-au mai rmas Si din cis mi-i mai iei pc cel mai mic, pe cct mai drag, minqiioreabhinelelor mele. Doamne. Doamnc. dc ce mi-i dat sivd ii asta ? gi cum te i dus ? - intrcb b:ttrinul, ddi-cindu-s mai iinistit.Bietul ii spuse, t asa ;i asa si ii art inelul.- Vai, Doamne - a zis mo$neaqul - parczi nurnea to,t s,r i . . $i cr.rm i-cn -ndi plrtt Cri: r. Aru, Ft, f r ib ; i c -e .Du . l i u l d a in F l , , . c " p i m ; " J cu a r r r- Dac nu pot, tat, am incercat si nu pot; curnvreau s-I scot, parc imi sJisii sufletul.- Of, of, ol qi Jlate-tu cel mai mare si ct n m-aascultat. Am zis numai ala cI a nurit, dar et s-o dusSi inapoi nu s-o mai inton, s o dus amieit d-" ghisuri;ir nlaic-ta sraca, s-a pripdit de dorul tui. Da tuarunci inelul.- Tat, nu pot.- Atunci nu mai eqti al meu - si impratul pdnsea plinge cu amar. 9i toatal curta se scul pin lq unulsi ostaSi ;i tirgul intreg se burzului ta suprarea birtri,nului si il intrebar sfetnicii ce e.El le spslr. Dr toti gsir cii nimic nu-i de fcut,decit s se duci bijietul in lu;a tui. ln van cLrtar otis-l mingie pe ghlctul tat, c nimcni nu avu putere;da bietul se ridic Si glsui:- O, tat fi iubiti sfetnici, noi, tineretul de azi, n-a-vem inima celor de iari. N-avem inim de piatr. Avemde carne. Si carnea dac o tai, singer. Eu nu mai pottri; Si dac nu miL duc la dinsa amu, pe loc, plcsnesc.4 I

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  22/118

  Mai mult c mi-a sps c ii un frate l meu mal maree clusdup dusa--- i j ; ;* . Doa,nnc - r r i , -nor'JLul - c' belea!i-a f;ut. Bin;, du te amu' d; vczi ascult mcar de sJa-tlrrile ce 1e-i Primi- i i ' i . 'p;* i" l se sui jn pod. corrobi i prin nigr'- l7ir " f i ; I . ' o . . 0 o p c re ' e d - l r i L r - i ; n ' 1 r ve ch i l r l d i t ecu funie, - lo-1" - ii zise cl - si te du afar ta cirnp qi lesc.,t.rri-{,i a" ce-i vedea si ru te sperii !i pe hrm svii s ie vd. -n ia \ ' J l u rd b r ' u l ' " r r r l i d i r r ' p ren in zu l n o p t i i s ^' - t , ; % : i , . ' o p ro . . p L rn a cJ un u l i u . pe u rm s i-"i ,tru.", pi"a ddu ci nu seamin nici unei zburtoare.. i c , l i r r ( . i n j . . ' 1 3 l ' u j . l p t__ l . o o . n . . , . ' , p r r c - 7 i t ^ d i \ ' r i c cu q l r s d F o m '".,- "" ,t., ios. - $i nu te speria' ci i eu am purtat pesn i r r r ' r n r Pe l r l F l i p a l ra l ' - l u ce l ma i m a r ' 'T r . t - l i u l i , l a f o . r po l : r p r r ' r d " ; s j ce a p a l i l s ra -c. . (d . i l ine. d1 . l i fo\ t "urninle ' i a ascuitai e l-aur,."ii"i i,ltii si azi e mare imprat. Numai Jrate-tu' valAe ci. nu a vrut s.l asculte Si azi e prpdit penttu tot-a., , , ," anlt da- m; \" i ac(ult3 ' !a f i b ine dp l ine'J'1.-"r, "u. t" i a-.1"rne (a v' i dormi. Md i inrj i 1 i-osuun s patsesti pirdlnicul de dor'' - Oj^i "u pr. tru nt iu ce mi trace o at a slr;n'Si aooi , Ind aIrIauzi l 5i de frdlele m^ J ci e insural ' prcai l" i""* ' . 'a fr isc la inema. ?i ner;bdarea de a vea:i. " ""v*t ; mi foc" "a 1i zic s plccm chiar amu.-- - stai o leac - gri calul * ai uitat c trebuie ste vad taic-tu intii.- - l- -ai ftai"te - li vorbi impratul - aista deazi inuinte arc s ti fie Fi tat 9i mam Si s-I asculti, cale nu, s nu ti s pare Sag,c ce-i pti, n-ai s impa'tricu nir lcni.A doua zi de dimineat, cind ciocirlia o pomea sprevil1lul cel turbat, calul, cu feciorul de impfuat o ajunlpaudin unn. pindi l i di n cap'r l scri i palatutui de tatI bie-lulr. i , car. 'cu mina cozoroc a ochi, pdvi pin cind nui-a mai vzut.$i au mers ei cit au mers, cindl numai ce vd in zareun munte; cu capul lui linea cerul s nu cad: iar cini!42

  lnsera, se vedeau niSte lumini ca dou cuptoare cu.j-- Oare ce-a fi acolo? _ intreb bietut.- Ce.s Jip ? D^ mu l:nc-t" bine, c; c" q" vpd^ e:: : i lLonur. st jp inut-tocutui pe .arn cl^; .n Si de nu i tua6erna,mergi drept in gur luj.. rn. loevdr. Fra un s,orpion f iornc .u lbp d^ ur _ siI l r . d e m i (J . c . cp d p a e b r ; n , . c , r , r i n d u o c l r j i n i o . r . eparl l . . cloar_nu orind- c. :r d. h. tpal l j .D6 rr6cp: lvrcoi, , lT' l : - i t do:rr D n^r hba D" d,n.a ca ci o m .,, .1 p-: i-: l i .* , o.lrecFa reg ps.ern, dor. inrind.a i i .nba r io pf l indca, a . i cum_prindsoojrlplemlr. telp. ir si t reacpe d6a\upra caplrlui lu i \ r.o zburdroirp, ni, i Dolrin..r^ . pc locurita , . lc nu .". prF-r \^dn.u "d,. ' ; i ; i ; i i :r i l r ^1 u l (u b i ^ t a n u l , r " e u p e l : n g i e l o p lb i n ., . Alr| ca prop'ar. ;si s-orpionul " Tborsi . i r j i . . rf l rrcalul pirea un vint ce tnfiorr frunzele.- S p u n e - i l t i d r i . vo i ^ r , i. r t u ' .- D"-rni voic, sc^rpionuta.si lr," - zis. b; i" tul._ - llimm I - gemu el zbirlind o ustat ca o limbde pdre Ei scoasenilte ghiare ca niste prjini.- Stpine - vorbi catut - ascute-li repede palo$ut,c ai i nu-i de sag ir.

  _ qi in vIeme ca b:riatul fcca asa, scorpionul aloar zim_- Amu tine-te, stpine * $opti calul _ Si bag deseam, ncotro m-oi repezi, acolo s dai.$i calul se repazi, Scorpionul intinse limba s-l soar_b, da.feciorul de imprat i-o cresti. Dih:rnia si o retrasetresrind I valuri negre de singe i se prelinse alintre buze5i se ddic in patru labe. tnci se vzu c e lung citun lant d-amunti.Aice scorpionul intinse o gheari sd-i prind ca pe omusc, da calul cum se rcpe?i, c:i bietul ii tie clougheare.lte \.aiuri dc singe, ca niste gitgiituri de cismete,inecar loclrl fi scorpioiL gemu, gem adinc, ale se cu_tremura pminiul.- Amu repede s-i scoti un ochi - gri catul ii invreme ce scorpionul se rcdui cu toat strlnicia, s-ifac una cu pmintul, ca1ul se repezi $i bitul ii \.iri pa-losul in ochi.

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  23/118

  .,.il$N

  - Aoleo doar a fort scorpionul de $tiam c-misinteti de iitia, de mult v-as fi sorbit - ti se tvli cuIata rn miini de duterc.lns; (alul nu-i d,du r.g,, ' Cipul s-oroionuluinr- il j_,sr T lrPacl atun i Fl {rar fF^ioruui de imprrat. sica u t c s ; I j zo e \ ' n f ru n t e ,s i i [ ' ( u 4 l i i F l r r i i : a d 'a d rn ca . d p re r o \ l " j n t r u n m u r l rF j i p i L ) i ' i n 6 ' l et : .ni d" strpi " rul ' i r , ) ' ( ' , pJ-cj l ' si gcmr de odr{i r I i f o . t u n n u iq t d i r d : L . ( nd L i i l u l r r ' u pe d ru -mul croit prin crcierii dihaniei.Si ncrser ei, mcrseri, pini n au mai intiinit Diciste. nici tirsri 5i au ajuns la o apir mare, strclult denisie oomi pin la nori si umbroEi, c n-i mai cupdtldcasoreti tutiina, ii avcau niste roadc de felul ghindci 5inrare, c de-ai li pus dou ciobace, sau curn le mai zice,lntrc de pescari, no peste alta, numai bine ficeai unacit ccaia r;dului. Ei tocnai jos crau czutc lnal multe;iar pe ielillt mal, un palat nunai dc oglinzi ;i in iururlui rlun)ni ariidini, llori ii verdeat- Stiiine q.iii cahd - am ajuns Acela e palatulzin. i c: irr-ai viLznt lo n vis Eu a$ zice aia;s arunci ine_lul in arrar. 'la arc si ias 9i are s te cheme Dar tu sin te duci. ci dczbirat odat de inel, poti sir te nrtorci

  Feciorul de imprat f;rcu intocnai fi indat din palatiesi o domniti irnbiicati in alb;i tot ce efa pe dinsa strl-l.r:ca. $i tncunjurali de o rnultinc de fete Se uit spreDartca unde era 5i ii {cu senn cu mina; fctele toateicoase basnrlele fi fluturindu-le il chemar Da calu jri i e r i :- S L : i n i r ^ . , r 1 " d r ' - , : Nu t d u " . . r ' r p ; n " Nu t Lo l r i v i r ' ; " i i . C i ' r , r . va rb ' b l : r d r . m in l d u l c " cnimeni nu i harn'c si-i rti. gindul ci citcodat- Nu uita, cailrle - vorbi bictanul * dr mama moaa Jost {emcie, Si ea a iubit Pc lEta li de focul copchiilora murit.- Aqa e - gri calul o lin Si eu mintc. Dumnezeus-o hodineasc, da e vorba de zina asta Asta' mi b-icte, e do cele cu marafctud la cuvint, $i cam nu ltruce-aro de imP:lrtit cu ncamul tdu, cci cili s-au scldatin xpa vcrdc. oameni n au n]ai fost.Ce vorb.rti tu, ca1prost, ii {i avind tu alt daruri"dr eqti la rxinte ca ii curcil.44

  - He, hei, stpin, mi se parc c tc ai catn intrccutcu faga. Ai noroc c.lti fcciorul lui tatl-tiu, carz:Lu lLrSti ce ai piti. $tiu c firea mea de dobitoc e s nu stier . r l r . 9i dc x.c^.t n. . . I s-; ddu socolerLa r nirnic.Da. zinele tot il chema si zina se fdr c nloarc.' Fc( or d" imD r rr : Fr\ or d" impJrat : - str i t l , r. ]celelalte roabe ale ei - vin | vin ! c de nu vii moare,moare...Fie-ti mil de iubirea ei.- Aoleo, cal btestomat - gri ftcut, - m:i duc,nu vezi c.i moare. i a venit rii c! nu m mi duc.ln zadar se ruga calul s nu si duc, c n-are s Iie,bin,r. Bietul despici una din roadelc de pe jos in dou ;ma zul i l azvir l i d ' oprte ; i puind cu rid f. ' lp j . hai. hdi.(uno cu m nrlc.o po-ni.pre c^ l , l , l r mal.-- Apoi mergi sarntos, tpine, - grji catul. - ASar l icui - i t r i lp-ru. - ) i p l in-:nd calul cu hcrimi. s.. ,Tocmai(., iii zise feciorul de irnprat. ,Abia oi v+-

  Dar, Doamne, cind ajunse bietul acolo, in toc aie rei-cp-erac.z:nn, rau l3 ftori t rrr lrup dc om, ci numrj Insi1,!r avpudp lcm"i^. Unr er i mai rnindr.aia cum o \ i_sase Ilcirl, asa cu prut ca tata tui pitc, ;tlta c aveacoroan pe cap, cafe ctn il zri, prinse s rid ti gri :- Vai de brbatul care se ia dup mendrete fm;ii siru Lic cc vr a. Dr amu binp i \Jcnir.T. a)lept. .r, .hi i , :9i tare imi era fridt c nu vii. gi amu s-ti spun pcntruce te-am adus aicc. Te-m amigit. Du is o fat dc imp;Frat vestit,.care de cind c lumea, a fost in vesnici'L smiiniecu strmosii printelui tiu si in btlii grozavo, de sepuitia clte jumtato imprtia. TatI meu, care a tritacum trei mii de ani, 9i un strmo$ ai tu, au vzut c eru si ca s se curme odat toate bazaconiile, au vrutsarse incuscrcasc,s m deie dupr:r eciorul strmosuluil i u : c l j ru r im Do t J i \ i t p a m u l r J l u , . - r a ; a d " n . rL , j nmine, c i-am spus, mcar da m-r Llia, de m-ar jupui. eunu m duc. Si nu m-am dus $i-a pomit iar btaia. Dainainte, tatl meu m-a rugat in genunchi s,i fac pe voie,si parc il vid curn se rLLga: ,,fata mca, nu m lsa, num isa copchilul mcu sr:rvrs singc navinovat(. Si eun-am vrut. Iar tatl meu a presimtit, se vede, c;r nu ares se mai intoarc Si m a blestemat c eu qi loabele mele

 • 7/27/2019 Legende Despre Flori Si Pasari

  24/118

  si triiirr ci t a tri Vavilonril si s.nu m icrte Dumne_zelr,_d;\ciia rminea_bitut, pin 4u oi preface noujzeci Einou d e n " a m , r i dc r s r rn n o : u t u i i u , i n , ^ a t i m d id-g \oarclui : i- in imii . Sr dL.Lr-s pdrin ele m.u l i nu< d mrr. Inror\ . lar st l lnn.ul t iu a pusri ir to-ta lara, den. a nnr rmas iin in vi.(d.. i p irrra pe piatr; , din p _rrlc !r cdsd, r nu m-m drun-rb jn.,L^ul verder, cu. n rb c len , l c . D r . r . , - n r . rL r i l i a n cd zu ru n d e vaa l Jn d1ate, pe alt lume fi l11am trezit aice, unde m ajlu acl_Do . ' i ' l n l d r : L l S I i n r " i V rn . i . " 1 r " I n i _ d p , r s . a ^cn a.c I drr_ 5^dr. lu i . r i in imir._. {toar^d. -i ca probi ne_apr. l .curpF no i n.. i inri i .n TJof l . poi .Lrzinddc re m_amn ru D. - ' i n . . L J . L IV e rd c - .m i . d a t d i ru L de . r md p ro _la . c . r o n c . . n u m a i . p o t a m g i u r r ra s i i t r , m o s 'u t u il u q i c i i e h in b rn f l o r i .p i n t n o u i / e c i s i n o J ; n ca .murr. r,n dmr. De nouze-j i opt j rrn pu s bine, a.tzi.u t | )o. InpLr,1p\.numlrul - : i l tod-ea ..himbindu_ser . r . - 1 z rn ; . : r . a cu m e r I n \ i s r i d zv , r J i l u l e i a l b d epe oinqr pcste lcu si gri.- Pentru c mi,ai vcnit la urm Si ili zice Cdn, ;ara tc numesti, singura floare care-i mai lipseSte SfinteiVineri in qrdina i - iar cind ddic vltl iecior-ul deipral era schimbat in o floare alb, ca un phrut deportelan qi cu loile late, netede.Da in momentul cela, iat c ie$i $i Sfinta Vineri dinJ)alat, clr o luminarc in min; iar ziira se rusin a;a detare, incit se inroii ca focul ;


Recommended