Home >Documents >Vascularizatia Mambrului Inferior - Ranga

Vascularizatia Mambrului Inferior - Ranga

Date post:17-Feb-2018
Category:
View:237 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/23/2019 Vascularizatia Mambrului Inferior - Ranga

  1/22

  l/agthtz,te/td,,2,.

  fli*als

  ao,'t:):rits

  //tzgvap

  /ea

  "y',

  aa.

  fu

  b

  ia/t

  s

  v

  e

  st'z

  a

  lvd

  *z

  ef:". F*K

  vaase

  digitale. La nivelui

  plicilor

  tnterdigitale,

  fihrele

  transi/Brsa/e

  ale

  apa n evroz.6i

  pi

  a{}tare fornteazd

  i

  gi.

  me'

  tatarsian lransyers supefficia

  (lig.tletatarseum trans-

  versum superliciale),

  Porlir;nea mediai5

  a

  aponevrozei

  plantare se

  intinde intre

  procesul

  rnedial ai

  calcaneului

  qi

  baza

  ha-

  luceiui. Ea

  acoperd mugchii

  ioiei

  plantare

  nredialu-

  si

  se continuS, mediai

  cu fascia

  dorsaiA a

  piciorulLt ,

  por-tiunea

  laterala

  a

  aponevrozei plantare

  s;e

  in-

  seri

  pe

  procesul

  lateral

  al

  calcaneului

  gi se inlinde

  pind

  ia baza

  degetuiui

  \1

  Ea

  acoperd muschii

  lojei

  plantare

  laterale

  gi se continua

  iatera cu fascia

  a

  lea/.

  nd4letrarl5ul^

  lc.rezl;

  lppgus

  VASCUI*ARiAATNA

  fv EMBRU

  LU

  I

  I hd FERIOH

  ARTERELE

  METfiBRL}LUI

  INFEffilOH

  Vascularizalia

  arteriaiA

  a membruiui

  inferlor

  este

  rJatd in

  special

  cje

  arteia

  lemuralA

  cu rarnurile

  ei

  eo-

  iaterale

  si

  term nale, M:r;

  participd

  in

  special

  pentru

  regiunea {esierA

  si ridacina

  membrului, ramurile

  pa-

  rielaie

  extrapelviene

  aie

  arterei iliace

  inierne.

  Artera

  iliacd

  interni

  este ramura

  de

  bifurcatie

  rnediald

  a

  ar-

  terei

  iliace

  cornune. Originea

  sa corespunde unui

  plan

  ce

  trece

  prin

  baza sacrului

  si

  tlupA

  un

  traiect

  de

  3-5

  cm, la marginea marii

  ir-ii;i;ri

  ischiadice, se

  ?nlparie

  in

  cele doudsprezei*

  r'irrl.rii aie

  sale.

  Aceste

  ranturi

  Cupa destinalia

  lor

  pot

  ii ii:"lpdrliie in: rr.visceraie,

  rr.pa-

  rietale intrapelvine

  gi

  rrparietale

  er:t:'apelvine.

  ln acest

  capitol se

  vclr

  studia

  numai

  ranrurile

  care

  irigb

  rnem-

  brul

  inferior.

  ARTERA

  lTJDLAMBARA

  {a.iiie

  lurnbatis}

  Anera

  ilir:lombara

  pr:rnegte

  dln

  trunchiul

  poste-

  rior

  :rl

  a.iliace

  interne,

  Are un traiect

  recureni,

  vertical,

  trecind

  intre

  artere,

  v.iliaci si

  n.otlturator

  {anterior)

  Ei

  trurrchiul

  lornbosacral

  (posterior). DupA un

  lraiect

  as-

  cendent

  sub

  marEinea mediald

  a

  rn.psoas,

  la

  nivelul

  vertebrei Ls

  se divide

  in

  cele douii ramuri

  ale

  sale,

  -

  r.lambarii

  (r.lumbalis),

  trece anterior

  de articu-

  latia sacroiliac6

  si se clistribuie

  prin

  ramuri nrusculare,

  mrn.psoas,

  pfitratul

  iornbelor

  si

  masei sacrnspinale"

  Ea mai

  d6 a ramurd spinal5

  {r,spinalis}

  care

  intrd

  in

  canalul

  verteilial, iriga nreningeie

  sl

  rnbduva

  cle la

  acest nivel;

  -

  r.iliacd

  (r,iiiacus)

  este

  o rarnurA

  trans-

  versald,

  paraleiA

  cu creasta liace,

  inilial

  posterior

  de

  4s

  rya

  -

  tA"lA

  tr.ouu,tt

  t f,t#, ; ,

  {i-ff; * ,e

  1

  .1,)fi

 • 7/23/2019 Vascularizatia Mambrului Inferior - Ranga

  2/22

  .4.&bfuniali

  l,tlbca

  e.rlanta

  A.

  tvrcumf/exatemoil,t

  ,/alp.

  ,4.prolunda

  '

  femoru

  A

  a.

  perforan/es

  4

  s*out

  fg&?tr ?i

  A

  genus

  hfrrhr

  /arera.y'/s

  A.tuba/rsposlerr

  A.

  hbr'a/ra

  dnlertbr

  m.psoas

  si

  n.femural;

  in

  in:eisiiliul dintre m.iliac

  gi

  m.psoas di rarnuri

  pentru

  m.iiicp::..;as

  si

  pentru

  osul

  iliac.

  ARTE?A

  OBfUfiAi{J;ifiE

  {a.obturatcriaS

  Artera obturatoare

  este o

  ramur5 care are

  origi-

  nea

  pe

  fala

  anterioare

  a

  arterei

  iliace

  interne.

  Ea

  se

  poate

  desprinde cfteodatd

  din

  a,fesierd

  inlerioar5 sau

  dintr-un trunchi comun

  cu

  aceasta. De la origine trece

  pe peretele

  lateral

  al

  pelvisului,

  ia

  aprcximativ

  2

  cm

  sub linia arcuata

  pentru

  a

  intra ?n

  canaiul

  obturator,

  unde

  se

  imparte in ramuri

  terminale,

  A

  a./r&la/es

  "dorsales

  ns

  ryr

  -

  AREZA

  r{/vapA/,

  s/

  RAlyl4plit{

  sAl{

  ""'",

  ff,J;f"1f:l

  Jj","-.j3#iT,JXTHJ,HH

  7'sa

  situat

  superior

  si v.sbturatoare

  situatl

  inferior.

  Ramur

  colaterale.

  ln

  traiectul

  peivin

  dA

  ramuri

  colaterale musculare pentru

  rnm.psoas,

  obturator lntern, ridicitor anerl qi

  o

  ramurd

  pu-

  biand

  {r.pubicus)

  care

  are traiect

  ascendent,

  retropubian, sub

  fascia transversalis.

  inapoia

  simfizei

  pubiene

  aceaste

  ramur6

  se anastomo-

  r-eazd

  cu cea

  opus6 si

  cu

  ramuri

  din

  aa.epi-

  gi{stricd

  inferioard si

  ruginoas&

  internS,

  form?nd

  un

  pian

  arterial retrosimfizar

  descris de

  Fara-

  beli{. Artera obturatorie

  se

  anastornozeazd,

  cu

  r"obturatoare

  din a.epigastr'ce inferioarh,

  ce

  trece

  pe

  fata

  posterioarA

  a

  lig.lacunar

  gi

  pos-

  terior

  de

  vasele iliace. Aceasti arcad*

  arteriale

  poate

  fi

  lezatS de

  progresiul':ea.

  unei

  hernii

  fe-

  murale, variantA

  reirovasculard.

  Din

  aceastA

  cauzS

  a

  fost

  nun"ril5.

  de vechii

  anatomigti

  ,,co-

  roana rno4ii

  '

  (coroana

  rnorti$).

  Ramurile terminale se

  rlesprind

  inci

  din

  canalul

  obturator.

  Ramura anterioarI

  (ramus

  anterior) coboard

  pe

  marginea anterioare

  a

  gdurii

  obturate,

  intre origineil

  m.obturator

  ex-

  tern

  (anterior)

  9i

  membrana obturatorie

  (pos-

  terior). De ramuri

  musculare

  pentru

  mm.obturator extern,

  pectineu

  gi

  ramuri

  labiale

  sau scrotale. Ocolegte

  gaura

  obturate

  qi

  se

  anastomozeaz5

  pe

  ramura

  ischiopubiand

  cu

  ramura

  posteriaard

  (ramus

  posterior)

  a

  a,obtu-

  ratorii.

  Aceasta

  poinegte

  tot

  clin

  canal

  gi

  ?ncon-

  juri

  posterior gaura

  obtlrrallA.

  Ea

  di

  ramuri

  pentru

  mm.obturator intern,

  p5trat

  femural

  gi

  apoi

  se

  anastomozeaz* cu cea

  anterioard.

  De

  la originea sa

  emite

  o

  rarnur mai volurninoasA

  r.acetabuhra

  (r.acetabularis),

  cate

  trecind

  pe

  sub

  ligamentul

  transvers al

  elcetabului

  se

  dis-

  tribuie

  capului si lig.capului

  femural,

  A.od/sra/ort'b

  .ercumflexa

  frrnons

  ,.7)ed,'Ah.)

  A.'fenora/rc

  (ana/ts

  adduc/ptas

  '4.poplA,z

  ',4.

  oenus

  .taoertbt,

  -

  mu*alrc

  A,g'e.za.s

  Jorsa/r,s

  p*/ri;

  ARTE RA

  FFSIERA S

  I"}

  P ER

  I

  OARA

  {a.glutea

  superior}

  Artera fesierb superioar5 se desprinde

  din trun-

  chiul

  postericr

  al a.iliace interne, ir.rtre

  prlmele

  doud

  g*uri

  sacrale,

  superior

  de

  m,piriforr,r.

  in

  continuare,

  trece

  printre

  trunchiul

  lclnrbasacral qi

  primul

  nerv

  sa-

  cral, iegind din

  pelvis prin

  crificiulsuprapiriform. Nervul

  omonim

  se

  gaseste

  laterai de

  arter6,

  fiind

  acoperit

  de

  anastomozele dintre

  cele douA

  wleisiere superioare,

  A.fesierd superioari

  se

  imparte

  intr-o

  ramur5

  superfi-

  ciald

  gi

  alta

  profundS.

  -

  r.superficrald

  (ramus

  superiicialis)

  se

  gasegte

  ?ntre rnm.fesier miare

  si

  mijlociu

  pe

  care

  ?i

  irigA;

  t;neori

  131

 • 7/23/2019 Vascularizatia Mambrului Inferior - Ranga

  3/22

  ,-,a':--a--,-

  \i{ir\i:_:

  '

  \i:"-

  --

  _

  ':\-\:=r::

  \=-,-\._

  -t-/^

  tV,

  /'eotoral,j".-.-

  4.

  fenrorahs

  //',sar/orr'rs

  17g

  poate

  da

  o

  ramurS

  descendenti

  voluminoasi,

  care

  se

  anastomozeazi

  cu r:

  ramurd

  clin a.fesierd

Embed Size (px)
Recommended