Home >Documents >Vascularizatia Mambrului Inferior - Ranga

Vascularizatia Mambrului Inferior - Ranga

Date post:17-Feb-2018
Category:
View:248 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/23/2019 Vascularizatia Mambrului Inferior - Ranga

  1/22

  l/agthtz,te/td,,2,.

  fli*als

  ao,'t:):rits

  //tzgvap

  /ea

  "y',

  aa.

  fu

  b

  ia/t

  s

  v

  e

  st'z

  a

  lvd

  *z

  ef:". F*K

  vaase

  digitale. La nivelui

  plicilor

  tnterdigitale,

  fihrele

  transi/Brsa/e

  ale

  apa n evroz.6i

  pi

  a{}tare fornteazd

  i

  gi.

  me'

  tatarsian lransyers supefficia

  (lig.tletatarseum trans-

  versum superliciale),

  Porlir;nea mediai5

  a

  aponevrozei

  plantare se

  intinde intre

  procesul

  rnedial ai

  calcaneului

  qi

  baza

  ha-

  luceiui. Ea

  acoperd mugchii

  ioiei

  plantare

  nredialu-

  si

  se continuS, mediai

  cu fascia

  dorsaiA a

  piciorulLt ,

  por-tiunea

  laterala

  a

  aponevrozei plantare

  s;e

  in-

  seri

  pe

  procesul

  lateral

  al

  calcaneului

  gi se inlinde

  pind

  ia baza

  degetuiui

  \1

  Ea

  acoperd muschii

  lojei

  plantare

  laterale

  gi se continua

  iatera cu fascia

  a

  lea/.

  nd4letrarl5ul^

  lc.rezl;

  lppgus

  VASCUI*ARiAATNA

  fv EMBRU

  LU

  I

  I hd FERIOH

  ARTERELE

  METfiBRL}LUI

  INFEffilOH

  Vascularizalia

  arteriaiA

  a membruiui

  inferlor

  este

  rJatd in

  special

  cje

  arteia

  lemuralA

  cu rarnurile

  ei

  eo-

  iaterale

  si

  term nale, M:r;

  participd

  in

  special

  pentru

  regiunea {esierA

  si ridacina

  membrului, ramurile

  pa-

  rielaie

  extrapelviene

  aie

  arterei iliace

  inierne.

  Artera

  iliacd

  interni

  este ramura

  de

  bifurcatie

  rnediald

  a

  ar-

  terei

  iliace

  cornune. Originea

  sa corespunde unui

  plan

  ce

  trece

  prin

  baza sacrului

  si

  tlupA

  un

  traiect

  de

  3-5

  cm, la marginea marii

  ir-ii;i;ri

  ischiadice, se

  ?nlparie

  in

  cele doudsprezei*

  r'irrl.rii aie

  sale.

  Aceste

  ranturi

  Cupa destinalia

  lor

  pot

  ii ii:"lpdrliie in: rr.visceraie,

  rr.pa-

  rietale intrapelvine

  gi

  rrparietale

  er:t:'apelvine.

  ln acest

  capitol se

  vclr

  studia

  numai

  ranrurile

  care

  irigb

  rnem-

  brul

  inferior.

  ARTERA

  lTJDLAMBARA

  {a.iiie

  lurnbatis}

  Anera

  ilir:lombara

  pr:rnegte

  dln

  trunchiul

  poste-

  rior

  :rl

  a.iliace

  interne,

  Are un traiect

  recureni,

  vertical,

  trecind

  intre

  artere,

  v.iliaci si

  n.otlturator

  {anterior)

  Ei

  trurrchiul

  lornbosacral

  (posterior). DupA un

  lraiect

  as-

  cendent

  sub

  marEinea mediald

  a

  rn.psoas,

  la

  nivelul

  vertebrei Ls

  se divide

  in

  cele douii ramuri

  ale

  sale,

  -

  r.lambarii

  (r.lumbalis),

  trece anterior

  de articu-

  latia sacroiliac6

  si se clistribuie

  prin

  ramuri nrusculare,

  mrn.psoas,

  pfitratul

  iornbelor

  si

  masei sacrnspinale"

  Ea mai

  d6 a ramurd spinal5

  {r,spinalis}

  care

  intrd

  in

  canalul

  verteilial, iriga nreningeie

  sl

  rnbduva

  cle la

  acest nivel;

  -

  r.iliacd

  (r,iiiacus)

  este

  o rarnurA

  trans-

  versald,

  paraleiA

  cu creasta liace,

  inilial

  posterior

  de

  4s

  rya

  -

  tA"lA

  tr.ouu,tt

  t f,t#, ; ,

  {i-ff; * ,e

  1

  .1,)fi

 • 7/23/2019 Vascularizatia Mambrului Inferior - Ranga

  2/22

  .4.&bfuniali

  l,tlbca

  e.rlanta

  A.

  tvrcumf/exatemoil,t

  ,/alp.

  ,4.prolunda

  '

  femoru

  A

  a.

  perforan/es

  4

  s*out

  fg&?tr ?i

  A

  genus

  hfrrhr

  /arera.y'/s

  A.tuba/rsposlerr

  A.

  hbr'a/ra

  dnlertbr

  m.psoas

  si

  n.femural;

  in

  in:eisiiliul dintre m.iliac

  gi

  m.psoas di rarnuri

  pentru

  m.iiicp::..;as

  si

  pentru

  osul

  iliac.

  ARTE?A

  OBfUfiAi{J;ifiE

  {a.obturatcriaS

  Artera obturatoare

  este o

  ramur5 care are

  origi-

  nea

  pe

  fala

  anterioare

  a

  arterei

  iliace

  interne.

  Ea

  se

  poate

  desprinde cfteodatd

  din

  a,fesierd

  inlerioar5 sau

  dintr-un trunchi comun

  cu

  aceasta. De la origine trece

  pe peretele

  lateral

  al

  pelvisului,

  ia

  aprcximativ

  2

  cm

  sub linia arcuata

  pentru

  a

  intra ?n

  canaiul

  obturator,

  unde

  se

  imparte in ramuri

  terminale,

  A

  a./r&la/es

  "dorsales

  ns

  ryr

  -

  AREZA

  r{/vapA/,

  s/

  RAlyl4plit{

  sAl{

  ""'",

  ff,J;f"1f:l

  Jj","-.j3#iT,JXTHJ,HH

  7'sa

  situat

  superior

  si v.sbturatoare

  situatl

  inferior.

  Ramur

  colaterale.

  ln

  traiectul

  peivin

  dA

  ramuri

  colaterale musculare pentru

  rnm.psoas,

  obturator lntern, ridicitor anerl qi

  o

  ramurd

  pu-

  biand

  {r.pubicus)

  care

  are traiect

  ascendent,

  retropubian, sub

  fascia transversalis.

  inapoia

  simfizei

  pubiene

  aceaste

  ramur6

  se anastomo-

  r-eazd

  cu cea

  opus6 si

  cu

  ramuri

  din

  aa.epi-

  gi{stricd

  inferioard si

  ruginoas&

  internS,

  form?nd

  un

  pian

  arterial retrosimfizar

  descris de

  Fara-

  beli{. Artera obturatorie

  se

  anastornozeazd,

  cu

  r"obturatoare

  din a.epigastr'ce inferioarh,

  ce

  trece

  pe

  fata

  posterioarA

  a

  lig.lacunar

  gi

  pos-

  terior

  de

  vasele iliace. Aceasti arcad*

  arteriale

  poate

  fi

  lezatS de

  progresiul':ea.

  unei

  hernii

  fe-

  murale, variantA

  reirovasculard.

  Din

  aceastA

  cauzS

  a

  fost

  nun"ril5.

  de vechii

  anatomigti

  ,,co-

  roana rno4ii

  '

  (coroana

  rnorti$).

  Ramurile terminale se

  rlesprind

  inci

  din

  canalul

  obturator.

  Ramura anterioarI

  (ramus

  anterior) coboard

  pe

  marginea anterioare

  a

  gdurii

  obturate,

  intre origineil

  m.obturator

  ex-

  tern

  (anterior)

  9i

  membrana obturatorie

  (pos-

  terior). De ramuri

  musculare

  pentru

  mm.obturator extern,

  pectineu

  gi

  ramuri

  labiale

  sau scrotale. Ocolegte

  gaura

  obturate

  qi

  se

  anastomozeaz5

  pe

  ramura

  ischiopubiand

  cu

  ramura

  posteriaard

  (ramus

  posterior)

  a

  a,obtu-

  ratorii.

  Aceasta

  poinegte

  tot

  clin

  canal

  gi

  ?ncon-

  juri

  posterior gaura

  obtlrrallA.

  Ea

  di

  ramuri

  pentru

  mm.obturator intern,

  p5trat

  femural

  gi

  apoi

  se

  anastomozeaz* cu cea

  anterioard.

  De

  la originea sa

  emite

  o

  rarnur mai volurninoasA

  r.acetabuhra

  (r.acetabularis),

  cate

  trecind

  pe

  sub

  ligamentul

  transvers al

  elcetabului

  se

  dis-

  tribuie

  capului si lig.capului

  femural,

  A.od/sra/ort'b

  .ercumflexa

  frrnons

  ,.7)ed,'Ah.)

  A.'fenora/rc

  (ana/ts

  adduc/ptas

  '4.poplA,z

  ',4.

  oenus

  .taoertbt,

  -

  mu*alrc

  A,g'e.za.s

  Jorsa/r,s

  p*/ri;

  ARTE RA

  FFSIERA S

  I"}

  P ER

  I

  OARA

  {a.glutea

  superior}

  Artera fesierb superioar5 se desprinde

  din trun-

  chiul

  postericr

  al a.iliace interne, ir.rtre

  prlmele

  doud

  g*uri

  sacrale,

  superior

  de

  m,piriforr,r.

  in

  continuare,

  trece

  printre

  trunchiul

  lclnrbasacral qi

  primul

  nerv

  sa-

  cral, iegind din

  pelvis prin

  crificiulsuprapiriform. Nervul

  omonim

  se

  gaseste

  laterai de

  arter6,

  fiind

  acoperit

  de

  anastomozele dintre

  cele douA

  wleisiere superioare,

  A.fesierd superioari

  se

  imparte

  intr-o

  ramur5

  superfi-

  ciald

  gi

  alta

  profundS.

  -

  r.superficrald

  (ramus

  superiicialis)

  se

  gasegte

  ?ntre rnm.fesier miare

  si

  mijlociu

  pe

  care

  ?i

  irigA;

  t;neori

  131

 • 7/23/2019 Vascularizatia Mambrului Inferior - Ranga

  3/22

  ,-,a':--a--,-

  \i{ir\i:_:

  '

  \i:"-

  --

  _

  ':\-\:=r::

  \=-,-\._

  -t-/^

  tV,

  /'eotoral,j".-.-

  4.

  fenrorahs

  //',sar/orr'rs

  17g

  poate

  da

  o

  ramurS

  descendenti

  voluminoasi,

  care

  se

  anastomozeazi

  cu r:

  ramurd

  clin a.fesierd

  inferioard.

  --

  r.prafundd

  (ramus profundus)

  se aflA intre

  nim,fesier

  mijlociu

  si mic;

  irigd

  aceEti

  muqch

  si

  rn.ten-

  sor

  al fasciei

  iata

  prln

  ramura

  superioard.

  (r.superior)

  lar

  prin

  rarnura

  inferioard (r.inferior),

  osul

  iliac

  si afticu-

  latia

  soldului.

  Ll

  ,ibmr:ra/rs

  -

  li sa.ar5ena

  '

  htagna'

  Canals

  o-doLtc/cr;\ts

  .U.

  sa44cnt',t

  A

  .

  aer:

 • 7/23/2019 Vascularizatia Mambrului Inferior - Ranga

  4/22

  mentul

  cel

  mai

  rnedial

  al

  manunchiului

  vasculonervos

  infrapiriform.

  Apoi se

  indreaptd

  inferolateral

  incrucigind

  posterior artera

  ruEinoas&

  internd,

  Ramuri"

  Din

  b.fesierd

  inferioard

  se

  desprinde

  a. c

  a m

  itante

  a n.

  i s e

  fi i ad

  i c

  (a'

  comitans

  n,

  isch

  iadici)

  care

  insolegte

  nervul

  pind

  in

  fosa

  poplitee.

  A'fesierd

  infe'

  rioaia'se

  anastomozeazS

  printr-o

  ramur5

  situat5

  pos-

  terior

  de m.piriform,

  cu

  o ramuri

  descendenti

  din

  a

  fesier6

  superioard

  De

  asernenea,

  se

  anastomozeaz5

  cu

  ramura

  posterioara

  a

  a.obturatorii,

  cu

  aa circurn-

  flexi

  femural5

  medialS

  9i

  cu

  prima

  perforantS'

  ART ERA

  gUS/NOASA

  INIERNA

  {a.Pudenda

  interna)

  Artera

  rugin6asa

  interni

  va

  fi

  studiate

  in

  arndnunlime

  la viscerele

  pelvisului, Ea

  iese

  din

  pelvis

  prin

  orificiul

  infrapiriform,

  inconioar&

  vfrful.

  spinei

  is-

  chiadice

  gi

  dupd

  ce

  este

  incrucigatl

  posterior

  de

  a'fe-

  sierd

  interioarS,

  pitrunde

  in

  fosa

  ischiorectali

  prin

  mica

  incizurd

  ischiadicd.

  in

  regiunea

  fesierd

  dA ramuri

  rnusculare

  pentru mm,fesier

  mare,

  gemeni,

  piriform

  si

  obturator

  intern.

  ARTEBA

  FEMURALA

  (a.femoralis)

  vaselor

  femurale.

  Peretele

  postero-{r,gB rz

  i

  'fmnnm

  de

  fascia

  m.adductor

  lung,

  iar cel

  postate'[email protected]"

  m

  fascia

  m.vast

  medial.

  V,femuralS,

  care

  incepe

  sd

  inw;

  cigeze

  a.femurald

  pe

  tala

  ei

  posterioarl inctr

  dn

  par-

  tea

  inferioar*

  a triEonlilui

  femural,

  se

  aseazd

  acum

  ma

  evident

  posterior de

  ea, separind-o

  in

  parte de m'ad-

  ductor

  lung.

  Dintre

  rr.nervului

  femural,

  arteret

  femuralh

  r6mine

  insolitd

  numai

  de

  n.safen,

  situal

  lateral

  de

  ea'

  Partea

  inferioari

  a

  tecii

  vaselor

  femurale

  este

  mai

  bine

  inc{ividualizatd,

  9i

  se numes,te

  canalul

  adductorilor

  (canalis

  adductorius).

  Peretele

  sAu

  posfero-medial

  este

  fnrrnat

  de fascia

  m.adductor

  ntare,

  cel

  postero-

  latera

  ce

  fascia

  rn"vast

  medial,

  iar

  cel

  anterior

  -

  din

  fibre

  areuate

  intre

  precedenlii

  doi

  rnurqchi.

  Aceste

  libre

  farmeaza

  rnembrana

  vastoadductorie,

  care

  este

  aco-

  peritd de

  m.croitor.

  Fascia

  m'croitnr

  este

  separate

  de

  membrana

  i,,astoadductorie

  printr-o lam&

  de

  lesut

  conjunctiv

  lax.V.femurals

  se

  aqeazA

  in

  aceaastd

  po(iune

  lateral

  de

  arterS.

  Astfel,

  ?tr

  ;tnsamblu

  ea

  des-

  frie

  un

  rraiect

  spiroid

  ?n

  iurul

  arterei'

  N'safen

  se

  si-

  tueaza

  rnedial

  de

  arter6'

  A.femuralA

  continua

  traiectul

  a.iliace

  externe,

  incepind

  de

  la

  lig

  in-

  ghinal

  pinb

  la

  hlalusul

  tendinos

  al

  rn.adductor

  mare,

  unde

  trece

  in regiu-

  nea

  poplitee,

  continuindu-se

  cu

  a.po-

  plitee

  (fig.

  177,

  178).

  RaPorturi.

  A.femuralS

  imPreund

  cu

  v.femurali

  se

  aflA

  intr-o

  teac5

  {or-

  mate

  de

  fascia

  lata,

  Raporturile

  sale

  la

  nivelul

  lacunei

  vasculare

  au

  fost

  des-

  crise

  la

  fascia

  lata.

  Ea

  ss

  g5seqte la

  jumitatea

  distantei

  dintre

  spina

  iliaci

  antero-superioare

  si simfiza

  pubianA,

  La nivelul

  trigonului femural,

  a'le'

  murald

  se

  glsegte

  in

  teaca

  formata

  anterior

  de

  fascia

  cribroas5,

  postero"

  medial

  de fascia

  m,pectineLi,

  iar

  pos-

  tero-lateral

  de

  fascia

  m'ilipsoas,

  p6str{nd

  cu

  vena

  fernuralS

  9i

  limfati-

  cele

  profunde aceleasi

  rapor-turi

  ca

  9i

  in

  laiuna

  vasculard.

  Mm.iliopsoas

  qi

  pectineu

  o

  separi

  de articulalia

  goldu-

  lui.

  Acest

  raport

  permite comprirnarea

  ei

  la

  acest

  nivel

  in

  caz

  de

  hemoragli'

  A.croitor,

  care

  este

  rn'satelit

  al

  a.femu-

  rale

  se

  gAseste

  tn

  aceast&

  po4iun13

  la-

  terat

  db

  ea.

  in

  triEonul

  fem*ral,

  a.femurald

  este superficialf,

  fiind

  i;-,cru-

  cisate

  anterior

  de

  v.circumflexd

  ilia*i

  superficial5.

  N.femural

  este

  situat

  ate-

  ral

  de

  arter6,

  impe{indu-se

  in

  rannurile

  sale

  terminale.

  R,femurald

  a

  n,genito-

  femural,

  incrucigeazd

  fala

  antrioare

  a

  arterei,

  devenind

  apoi

  superficiai.

  in

  partea

  rniilocie

  a

  coaPsei

  rn.croitor

  incrucigeazb

  anterior

  ff'f;?ffiu-

  rala,

  incit

  foila

  posterioari

  a

  fasciei

  la-

  ta

  va

  forma

  peretele

  anterior

  al

  tecii

  A

  .erreumfy'exa---

  t /ztttz

  oro/bnt

  /ithca

  c.xferr'ra-

  ll,,*,ztorahit

  A.pra,fan/a-

  fbnTo,F/

  -

  A

  .

  etzturn/?excz

  tleno>tb

  medlzlts

  fedoere/ts

  Ao

  ,

  perftran

  anal|

  a/due/ertbs

  A.ge,a'us

  deseen/eas

  4.genus

  8"P,{*1LA,

  .Q.

  er/ri

  a/arr.s

  a.

  {ea

  u

  s

  descenddnfuk

  A

  .gcntts t'o/r'n'o,

  ^u/r'a,4rs

  'Q.

  c ap

  15

  rz.n

  rts

  a,.

  qe?

  us

  /

  cteseendb/ts

  f/ f.

  7e?* ABffRA

  .E.psoas

  /n/n

Embed Size (px)
Recommended