Home >Documents >Viorel Ranga - Anatomia Rinichiului

Viorel Ranga - Anatomia Rinichiului

Date post:01-Jun-2018
Category:
View:521 times
Download:45 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/9/2019 Viorel Ranga - Anatomia Rinichiului

  1/32

  RINICHIUL Ren)

  Rinichiul, organ

  cu f u n c ţ i

  e

  p r i n c i p a l ă

  excretorie, a ' fost încadrat de c ă t r e

  Fr. Rainer, î m p r e u n ă

  cu

  ă i l e

  urinare

  ,

  în "aparatul de export

  1

  al materiei".

  E este un organ pereche, situat

  în

  partea s u p e r i o a r ă

  a

  s p a ţ i u l u i

  retroperi

  toneal al c a v i t ă ţ i i abdominale, lateral

  de coloana v e r t e b r a l ă ,

  în

  regiunea om

  b a r n u m i t ă

  clasic regiunea lombo

  d i a f r a g m a t i c Ca organ primitiv

  retro-

  peritoneal, rinichiul o c u p ă

  în

  acest

  p a ţ i u

  o

  ă f i b r o a ă

  proprie, loja

  renalil d e l i m i t a t ă

  de e

  fa

  scia r e n a l ă

  Termenul de l o j ă r e n a l ă ca de altfel

  al

  altor

  loji

  vi

  scerale,

  nu

  este omologat

  2 ~ m:irrlll

  23

  --+161-. 1

  22 -- Hol,l;

  i=ASCIA RENALA

  Fascia_ e n a l ă sau p e r i r e n a l ă

  este

  for

  m a t ă

  dintr-o f o i ţ ă a n t e r i o a r ă sau prere

  n a l ă ,

  mai

  s u b ţ i r e

  î n t ă r i t ă

  ventral

  de

  fascia de

  c o a l c e n ţ ă r e t r o c o i c ă

  (Toldt)

  dintr-o

  f o i ţ

  p o s t e r i o a r ă ,

  mai bine

  i n d i v i d u a l i z a t ă , n u m i t ă si fascia retrore

  n a l ă (Zuckerkandl).

  F a ~ c i a r e t r o r e n a l ă

  este d e s p ă r ţ i t ă de

  m u ş c h i i

  posteriori ai

  abdomenului, care a l c ă t u i e s c peretele

  lombar,

  prin

  g r ă s i m e a p a r a r e n a l ă de

  s c r i s ă

  de Gerota. Cele

  d o u

  ă f o i ţ e ale fas

  ciei renale se unesc c ă t r e marginea la

  t e r a l ă a rinichiului, iar superior de ri

  nichi, ele

  trec anterior

  posterior de

  glanda

  s u p r a r e n a l

  apoi

  f u z i o n e a z ă ,

  '

  J . , _ ~ ~ H f - - f

  W l :+ t f - -- 6  

  7

  Fig  1 

  3 Rinichii

  în

  ţ i u l

  re

  troperitone

  a , ·

  pe

  1 - Jobul drept al

  fi

  catului ; 2 - f exura o l i c ă d r e a ; > t ă ; 3 - partea desc

  endentA

  a duo 

  denului

  ;

  4 -

  vena

  v ă i n f e r

  :

  5 -

  panc

  reasul

  ;

  6 -

  vena

  n t e r i

  s u p e r

  o a r ă

  : 7 -

  aorta b d o m n a l ă ; 8 - artera e n t e r i c ă s u p e r i o a r ă ; 9, -

  p

 • 8/9/2019 Viorel Ranga - Anatomia Rinichiului

  2/32

  rinichiului de partea

  o p u s ă ,

  înctt cele

  d o u ă loji renale c o m u n i c ă între ele.

  Fascia e t r o r e n a l ă a d e r ă intim de tunica

  f i b r o a s ă a vaselor mari de discurile

  intervertebrale. Inferior, cele d o u ă

  f o i ţ e

  pre- r e t r o r e n a l ă

  f o r m e a z ă

  de-a lungul

  ureterului o t e a c ă

  c o n j u n c t i v ă

  n u m i t ă

  teaca

  u r e t e r a l ă

  sau parangiul ure

  teral

  ,

  care în pelvis

  se

  c o n t i n u ă

  cu

  retinaculele pelvine. Loja r e n a l ă nefiind

  î n c h i s ă inferior, rinichiul poate ptoza.

  El

  se d e p l a s e a z ă în jos f ă r ă a antrena

  glanda

  s u p r a r e n a l ă ,

  deoarece aceasta

  a d e r ă

  strîns

  de

  fascia

  r e t r o r e n a l ă

  Intre

  fascia

  r e n a l ă

  rinichi se

  g ă s e ş t e

  o

  m a s ă

  de g r ă s i m e care a l c ă t u i e ş t e capsula adi-

  p o a s ă a rinichiului sau g r ă s i m e a perire

  n a l ă . Ea -este

  s t r ă b ă t u t ă de

  tracturi fi

  broase care

  p l e a c ă

  din fascia

  r e t r o r e n a l ă

  se prind pe capsula f i b r o a s ă proprie

  a rinichiului. Aceste tracturi, a l ă t u r i de

  pediculul vascular,

  g r ă s i m e a

  peri-

  p a r a r e n a l ă , precum presa a b d o m i n a l ă

  fac parte din mijloacele e

  fixare

  a ri

  nichiului. In loja r e n a l ă , rinichiul are

  t o t u ş i o n u m i t ă mobilitate, care în mod

  normal nu d e p ă ş e ş t e 2,5 cm. Capsula

  a d i p o a s ă a rinichiului poate fi sediul

  perinefritelor scleroase, sclerolipoma- ,

  toase sau supurate (flegtnonul perine

  fretic), care fac

  d i f i c i l ă

  orice

  i n t e r v e n ţ i e

  c h i r u r g i c a l ă pe rinichi.

  FORMA C O N F I G U R A Ţ I E E X T E R N Ă

  DIMENSIUNI

  Forma rinichiului poate fi c o m p a r a t ă

  cu cea a unei boabe

  de

  fasole, care

  s e r v e ş t e

  deseori ca termen de

  c o m p a r a ţ i e

  = reniform. La f ă t copil,

  p î n ă

  la

  4 ani. rinichiul are aspect lobat.

  Rinichiul

  p r e z i n t ă

  o f a ţ ă

  a n t e r i o a r ă

  c o n v e x ă o r i e n t a t ă antero-lateral, o f a ţ ă

  p o s t e r i o a r ă p l a n ă ,

  care

  p r i v e ş t e

  postero

  medial o margine l a t e r a l ă c o n v e x ă o

  margine m e d i a t ă

  c o n c a v ă ,

  o

  extremitate

  s u p e r i o a r ă

  alta i n f e r i o a r ă (fig. 1.4).

  Fiind un organ plastic, rinichiul este

  modelat de viscerele cu care vine

  în

  raport.

  Impresiunile

  l ă s a t e

  de viscere

  sînt vizibile la cadavru,

  d a t o r i t ă

  pierde-

  22

  rii

  e l a s t i c i t ă ţ i i ,

  dar ele nu se

  v ă d pe

  viu,

  motiv pentru care N.A. a

  r e n u n ţ a t

  la

  descrierea lor.

  Marginea

  l a t e r a l ă

  a rinichiului este

  c o n v e x ă

  î n t r e t ă i a t ă

  de

  ş a n ţ u l longi-

  tudinal P o z i ţ i a ş a n ţ u l u i

  este

  l e g a t ă

  de

  forma hilului renal. Cînd hilul

  p r i v e ş t e

  posterior,

  ş a n ţ u l

  se

  a f l ă

  pe

  f a ţ a

  ante

  r i o a r ă invers. D a c ă hilul are aspect

  torsionat  ş a n ţ u l este

  el

  torsionat,

  î n t r e t ă i n d marginea

  l a t e r a l ă

  a rinichiu

  lui.

  Ş a n ţ u l

  trece asupra f e ţ e i dorsale în

  partea

  s u p e r i o r ă

  peste f a ţ a

  v e n t r a l ă

  în partea i n f e r i o a r ă . Acest aspect are un

  corespondent arhitectural, deoarece i r u l

  ventral de piramide, în partea

  u p e r i o a r ă

  trece asupra celui dorsal, iar în partea

  i n f e r i o a r ă ,

  invers.

  Ş a n ţ u l

  longitudinal

  i n d i c ă

  zona p a u c i v a s c u l a r ă (Boyce), ca

  r a c t e r i z a t ă

  prin

  a b s e n ţ a

  ramurilor vas

  culare mari, terminale, din parenchimul

  renal. Ea este z o n ă de a bord chirurgical

  în marile nefrotomii bivalve. N o ţ i u n e a

  de z o n ă a v a s c u l a r ă c r e a t ă de Hyrtl

  nu mai este v a l a b i l ă a s t ă z i .

  Marginea m e d i a l ă a rinichiului este

  c o n c a v ă

  p r e z i n t ă

  spre partea ei

  s u p e r i o a r ă

  hilul

  renal

   

  Acesta are aspect

  de f a n t ă l o n g i t u d i n a l ă cu d o u ă buze,

  una

  a n t e r i o a r ă

  alta p o s t e r i o a r ă , prin

  .care i n t r ă ies din rinichi elementele

  pediculului

  renal. Cînd buza

  p o s t e r i o a r ă

  p r o e m i n ă

  spre media}, hilul

  p r i v e ş t e

  anterior, invers. Se descrie un hil

  torsionat, cînd cele d o u ă buze se încru

  c i s e a z ă

  în unghi a s c u ţ i t , rinichiul pur

  tînd numele de rinichi dextrors . Hilul

  se

  c o n t i n u ă în

  interiorul rinichiului cu o

  cavitate

  n u m i t ă

  sinus renal (vezi fig. 1.8).

  Capsula

  f i b r o a s ă

  proprie a rinichiului se

  r e f l e c t ă la nivelul hilului, tapetînd e r e ţ i i

  sinusului renal. In interiorul sinusului

  renal se

  v ă d

  8 10

  r i d i c ă t u r i

  conice

  determinate de vîrfurile piramidelor re

  nale, care r e p r e z i n t ă papilele renale. In

  jurul

  f i e c ă r ~ i

  papile se

  _ i n s e _ : ă .

  c te

  ~ n

  calice mic. lAtre papile

  mtra Ies

  dm

  parenchim vasele interlobare nervii .

  Sinusul

  r e ~ L m a i

  c o n ţ i n e , p e l î n g . ă ~ G a l : i ,

  cele mici, calicele mari, o parte

  ~

Embed Size (px)
Recommended