+ All Categories
Home > Documents > Statistica Romania - Cap. 06

Statistica Romania - Cap. 06

Date post: 14-Apr-2018
Category:
Upload: irinapla
View: 221 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
19
6 SECURITATE ªI ASISTENÞÃ SOCIALÃ SOCIAL PROTECTION  AND ASSISTANCE  Anuarul Statist ic al Roniei / Romanian Statist ical Yearbook 
Transcript
Page 1: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 1/30

6

SECURITATE ªI

ASISTENÞÃ SOCIALÃ

SOCIAL PROTECTION 

 AND ASSISTANCE 

 Anuarul St at ist ic al Românie i / Romania n St at ist ical Yearbook 

Page 2: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 2/30

6

PROTECÞIA SOCIALÃ A ªOMERILOR

6.1 Cheltuielile cu protecþia socialã a ºomerilor ...........................................

6.2 Indemnizaþii de ºomaj .....................................................................................

ASIGURÃRI SOCIALE

6.3 Numãrul mediu al pensionarilor .................................................................

6.4 Pensia medie lunarã .........................................................................................

6.5 Pensionarii de asigurãri sociale de stat, dupã nivelul

pensiei, la 31 decembrie 2007 .....................................................................

6.6 Indicii pensiei medii reale a pensionarilor

de asigurãri sociale de stat ............................................................................

6.7 Biletele pentru tratament balnear ºi odihnã

acordate prin asigurãrile sociale .................................................................

6.8 Biletele pentru tratament balnear acordate prin

asigurãrile sociale de stat, pe staþiuni

balneoclimaterice .............................................................................................

ASISTENÞÃ SOCIALÃ

6.9 Alocaþii ºi alte ajutoare acordate populaþiei ...........................................

6.10 Numãrul copiilor din centrele de plasament,

pe grupe de vârstã ............................................................................................

6.11 Numãrul centrelor de plasament funcþionale

ºi al serviciilor alternative ...............................................................................

6.12 Copiii ºi elevii din învãþãmântul special,dupã nivelul de educaþie ºi pe vârste ........................................................

6.13 Unitãþile din învãþãmântul special .............................................................

6.14 Minorii cu deficienþe din unitãþi de

asistenþã socialã .................................................................................................

6.15 Copiii ºi elevii din învãþãmântul special, primar

ºi gimnazial, pe tipuri de unitãþi ..................................................................

6.16 Centre pentru asistarea adulþilor,

la 31 decembrie 2007 ......................................................................................

6.17 Numãrul beneficiarilor din sistemul de protecþie

a copilului aflat în dificultate ........................................................................

6.18 Persoane adulte îngrijite în centre de asistenþã

socialã ale Autoritãþii Naþionale pentru Persoanelecu Handicap, pe tipuri de deficienþe,

la 31 decembrie 2007 ......................................................................................

6.19 Cheltuielile pentru protecþia socialã a persoanelor

cu handicap, neinstituþionalizate ................................................................

Teritorial

6.20 Cheltuielile cu protecþia socialã a ºomerilor, pe macroregiuni,

regiuni de dezvoltare ºi judeþe, în anul 2007 .........................................

6.21 Numãrul mediu al pensionarilor ºi pensia medie lunarã

de asigurãri sociale de stat, pe macroregiuni, regiuni de

dezvoltare ºi judeþe, în anul 2007 ...............................................................6.22 Cantine de ajutor social, pe macroregiuni, regiuni

de dezvoltare ºi judeþe, în anul 2007 .........................................................

UNEMPLOYED SOCIAL PROTECTION 

Expenditure for unemployed social protection

Unemployment indemnities

SOCIAL INSURANCE 

 Average number of pensioners

Monthly average pension

State social insurance pensioners, by 

level of pension, on December 31, 2007 

 Average real pension indices of state

social insurance pensioners

Tickets for balneary treatment and rest 

granted by means of social insurance

Tickets for balneary treatment granted 

by means of state social insurance, by spa

SOCIAL ASSISTANCE 

 Allowances and other benefits granted to the population

Number of children from placement 

centers by age groups

Number of functional placement 

centers and of alternative services

Children and pupils from s pecial education, by level 

of education and by age

Units from special education

Under age persons with deficiencies

from social assistance units

Children and pupils from special, primary and secondary 

education, by type of units

Centers for adults assistance

on December 31, 2007 

Number of beneficiaries from the

 protection system of child under difficulty 

 Adult persons taken care of in

social assistance centers of National  Authority for Disabled People, by type of deficiency,

on December 31, 2007 

Expenditure for special protection

of noninstitutionalised disabled persons

Territorial 

Expenditure for unemployed social protection, by 

macroregion, development region and county, in 2007 

 Average number of pensioners and monthly average state

social insurance pension, by macroregion, development 

region and county, in 2007 Social assistance canteens, by macroregion,

development region and county, in 2007 

CUPRINS TABELE TABLES CONTENTS

Page 3: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 3/30

6

SURSA DATELOR

Cercetãri statistice:

¾ Cercetarea statisticã asupra unitãþilor ºcolare de învãþãmânt

preuniversitar special.

Surse administrative:

¾ Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã, pentru

datele privind protecþia socialã a ºomerilor înregistraþi;

¾ Casa Naþionalã de Pensii ºi Alte Drepturi de Asigurãri

Sociale, pentru datele privind protecþia socialã a

pensionarilor de asigurãri sociale, precum ºi datele pentru

biletele de tratament ºi odihnã;

¾ Ministerul Culturii ºi Cultelor - Secretariatul de Stat

pentru Culte;¾ Casa de Asigurãri a Avocaþilor;

¾ Ministerul Apãrãrii;

¾ Ministerul Internelor ºi Reformei Administrative ;

¾ Serviciul Român de Informaþii;

¾ Ministerul Economiei ºi Finanþelor, pentru datele privind

alocaþiile de stat ºi suplimentare, alocaþia familialã

complementarã ºi alocaþia de susþinere pentru familia

monoparentalã ºi alte ajutoare acordate de la bugetul

statului ºi bugetele locale;

¾ Autoritatea Naþionalã pentru Persoanele cu Handicap,

pentru datele privind: cheltuielile pentru protecþia specialã

a persoanelor cu handicap neinstituþionalizate, numãrulminorilor cu deficienþe din unitãþile proprii specializate,

centrele pentru asistarea adulþilor, numãrul persoanelor

asistate în centre, pe tipuri de deficienþe;

¾ Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului

ºi Oficiul Român pentru Adopþii, pentru indicatorii din

sistemul de protecþie a copilului aflat în dificultate

(preîntâmpinarea situaþiilor ce pun în pericol securitatea

ºi dezvoltarea copiilor cuprinde prevenirea prenatalã

a abandonului copilului sau menþinerea copilului în

familia naturalã);

¾ Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse, pentru

datele privind cãminele pentru persoane vârstnice.

PRECIZÃRI METODOLOGICE

PROTECÞIA SOCIALÃ A ªOMERILOR

Cheltuielile cu protecþia socialã a ºomerilor :

Ajutorul de ºomaj ºi ajutorul de integrare profesionalã

reprezintã sumele acordate, la cererea persoanelor îndreptãþite,

potrivit Legii nr. 1/1991, republicatã în anul 1994 ºi

completatã prin Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului

nr. 47/1997, pe o perioadã de cel mult 270 de zilecalendaristice.

DATA SOURCE 

Statistical surveys:

¾ Statistical survey on special preuniversity education units.

 Administrative sources:

¾ National Agency for Employment, for data on registered 

unemployed social protection;

¾ National Pension and Other Social Insurance Rights Office,

for data on social protection of social insurance pensioners, as

well as the data for balneary treatment and rest tickets;

¾ Ministry of Culture and Cults - State Secretariate

for Cults;¾ Lawyers Insurance Office;

¾ Ministry of Defence;

¾ Ministry of Interior and Administrative Reform ;

¾ Romanian Intelligence Office;

¾ Ministry of Economy and Finances, for data on state and 

additional allowances, complementary family allowance

and support allowance for mono-parental family and 

other benefits granted from state budget and local 

budgets;

¾ National Authority for Disabled People, for data on

expenditure for special protection of noninstitutionalised 

disabled persons, number of under age persons withdeficiencies from own specialized units, centers for 

assisting adults, number of persons assisted in centers, by 

type of deficiency;

¾ National Authority for Child Rights Protection and Romanian

Office for Adoptions, for indicators from the protection system

of child under difficulty (preventing the situations jeopardizing

the children security and growth, refers to the prenatal 

 prevention of child abandonment or maintaing the child 

within his natural family);

¾ Ministry of Labour, Family and Equal Chances, for data on

elderly persons hostels.

METHODOLOGICAL NOTES

UNEMPLOYED SOCIAL PROTECTION 

Expenditure for unemployed social protection:

Unemployment benefit and vocational integration

allowance represent the amounts granted at the request of 

eligible persons, according to Law no. 1/1991, republished in 1994

and amended by the Government Priority Ordinance no. 47/1997,

for 270 calendar days at most.

Page 4: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 4/30

6

Indemnizaþia de ºomaj (conform Legii nr. 76/2002

privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii

forþei de muncã intratã în vigoare la data de 1 martie 2002)

reprezintã o compensaþie parþialã a veniturilor care se acordã

persoanelor aflate în ºomaj, ca urmare a pierderii

locului de muncã sau absolvenþilor instituþiilor de

 învãþãmânt ºi militarilor care au efectuat stagiul militar ºi care

nu s-au putut încadra în muncã ºi venituri de completare,

conform legislaþiei în vigoare.

Alocaþia de sprijin reprezintã suma ce s-a acordat

persoanelor care au beneficiat de ajutorul de ºomaj, sau

ajutorul de integrare profesionalã ºi care nu au putut sã se

 încadreze în muncã. Alocaþia de sprijin se acordã pe o

perioadã de cel mult 18 luni (conform Legii nr.1/1991,

republicatã în anul 1994 ºi completatã prin O.U.G. nr. 47/1997).

Cheltuieli pentru formarea profesionalã reprezintãcheltuielile efectuate pentru calificarea, recalificarea,

perfecþionarea ºi specializarea persoanelor aflate în cãutarea

unui loc de muncã; formarea profesionalã se realizeazã prin

cursuri, stagii de practicã ºi specializare, organizate pe niveluri

de pregãtire, pe baza planului naþional de formare profesionalã.

Plata absolvenþilor reprezintã suma acordatã angajatorilor

care au încadrat în muncã, pe duratã nedeterminatã, absolvenþi

ai unor instituþii de învãþãmânt. Suma lunarã se stabileºte

conform Legii nr. 76/2002 - art. 80, alin. 1 cu modificãrile ºi

completãrile ulterioare.

Plãþile pentru stimularea ºomerilor care se angajeazã

 înainte de expirarea perioadei de ºomaj reprezintã sumeleplãtite în completarea veniturilor salariale ºomerilor (cu

experienþã în muncã ºi absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt)

conform Legii nr. 76/2002 - art. 72 ºi art. 73 cu modificãrile ºi

completãrile ulterioare.

Plãþile pentru stimularea mobilitãþii forþei de muncã

reprezintã sumele acordate ca prime de încadrare persoanelor

(ºomere) care se încadreazã în muncã înainte de expirarea

perioadei în care beneficiazã de indemnizaþie de ºomaj, într-o

localitate situatã la o distanþã mai mare de 50 km de localitatea

 în care îºi au domiciliul stabil ºi ca prime de instalare persoanelor

(ºomere) care se încadreazã în muncã înainte de expirarea

perioadei în care beneficiazã de indemnizaþie de ºomaj, într-o

altã localitate ºi, ca urmare a acestui fapt, îºi schimbã domiciliul.

Primele de încadrare ºi de instalare se stabilesc conform

Legii nr. 76/2002 - art. 74, 75, 76 cu modificãrile ºi completãrile

ulterioare.

Plãþile pentru stimularea angajatorilor care încadreazã

ºomeri din categoria defavorizaþi reprezintã sumele acordate

angajatorilor care au încadrat în muncã, pe duratã nederminatã,

absolvenþi din rândul persoanelor cu handicap. Suma lunarã se

stabileºte conform Legii nr. 76/2002 - art. 80, alin. 2 cu

modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Plãþile compensatorii efectuate în cadrul programelor

de restructurare, privatizare ºi lichidare reprezintã sumele

acordate persoanelor cãrora li s-au desfãcut contracteleindividuale de muncã ca urmare a concedierilor colective (O.G.

nr. 7/1998 ºi O.U.G. nr. 98/1999 cu modificãrile ºi completãrile

ulterioare).

Unemployment indemnity  (according to the Law 

no. 76/2002 on unemployment insurance system and employment 

stimulation coming into force since March 1, 2002) represents a

 partial compensation of income granted to the unemployed after 

losing their jobs or to the graduates of educational institutions and 

to the military who ended their military service and who could not 

get employed, as well as income in completion, according to the

legislation in force.

Support allowance represents the amount granted to persons

who got unemployment benefit, or vocational integration

allowance and who could not find a job. Support allowance is

granted for 18 months at most (according to the Law no. 1/1991,

republished in 1994 and amended by the G.P.O. no. 47/1997).

Expenditure for vocational training represent expenditurefor the qualification, re-qualification, training and specialization of 

 persons looking for a job; vocational training is done by means of 

courses, practice and specialization stages, organized by training

levels, based on the national plan of vocational training.

Graduates remuneration represents the amounts granted to

the employers who employed graduates of educational 

institutions, for indefinite duration. Monthly amount granted is

established based on Law no. 76/2002 - art. 80, alin. 1 with

subsequent amendments.

Incentives for unemployed getting employed before

expiring their unemployment period  represent the amounts paid to complete salary income for unemployed (with work 

experience and to graduates of educational units) according to

the Law no. 76/2002 - art. 72 and art. 73, with subsequent 

amendments.

Incentives for labour force mobility represents the amounts

granted as tax free employment bonuses for persons (unemployed)

who get employed before expiring their period of receiving

unemployment benefit in one locality situated at over 50 km far 

from their stable domicile locality and as installation bonuses for 

the persons (unemployed) who get employed before expiring their 

 period of receiving unemployment benefit, into another locality 

and therefore change their domicile. The employment and 

installation bonuses are established according to Law no. 76/2002

- art. 74, 75, 76, with subsequent amendments.

Incentives for employers who hire unfavoured 

unemployed  represent the amounts granted to employers who

employed, for indefinite duration, graduates among disabled 

 persons. The monthly amount is established according to the Law 

no. 76/2002 - art. 80, alin. 2, with subsequent amendments.

The compensations granted within the programmes of 

restructuring, privatization and liquidation are the amounts

granted to those persons for whom individual employment contracts ceased as consequence of collective lay off (G.O. no.

7/1998 and G.P.O. no. 98/1999 with subsequent amendments and 

completions)

Page 5: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 5/30

45354570

4597 4611 4633 464346654703

4731 47504780 4794

3400

3600

3800

4000

4200

4400

4600

4800

5000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

6

Alte cheltuieli cuprind sumele acordate sub formã de

credite întreprinderilor mici ºi mijlocii pentru înfiinþarea de noi

locuri de muncã, precum ºi cele necesare administrãrii fondului

pentru plata ajutorului de ºomaj.

ASIGURÃRI SOCIALE

Pensia medie lunarã s-a calculat prin raportarea sumelor

cuvenite (conform deciziilor) pensionarilor existenþi în platã în

anul de referinþã, la numãrul mediu lunar al acestora

 înmulþit cu 12.

De la 1 iulie 2000, sumele cuvenite pentru calculul pensiei

medii lunare cuprind ºi valoarea impozitului aferent sumelor ce

depãºesc plafonul stabilit prin lege (O.U.G. nr. 87/2000).

 Începând cu 1 ianuarie 2003, sumele cuvenite drept pensiinu mai includ contribuþia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate

(O.U.G. nr. 147/2002).

Indicele pensiei reale s-a calculat, numai pentru

pensionarii de asigurãri sociale de stat, ca raport procentual

 între indicele pensiei medii nominale ºi indicele general al

preþurilor de consum. Pensia medie nominalã utilizatã în

calculul pensiei reale a pensionarilor de asigurãri sociale de stat

cuprinde ºi pensia suplimentarã.

Pentru comparabilitatea seriei de date, începând cu

1 iulie 2000, s-a dedus ºi valoarea impozitului.

Other expenditure include the amounts granted as credits to

the small and medium enterprises to create new jobs, as well as

those needed for the management of unemployment benefit funds.

SOCIAL INSURANCE 

Monthly average pension has been computed as a ratio

between the amounts granted (in accordance with the pension

decision) to the pensioners on payment during the reference year,

and their monthly average number multiplied by 12.

Since July 1, 2000, the amounts for the calculation of monthly 

average pension also comprise the value of tax for the amounts

exceeding the threshold set up by the Law (G.P.O. no. 87/2000).

Starting with January 1, 2003, amounts representing pensionsdo not include anymore health social insurance contribution

(G.P.O. no. 147/2002).

Real pension index has been calculated, only for state social 

insurance pensioners, as a percentage ratio between nominal 

average pension index and general consumer price index.

Nominal average pension used for the calculation of real pension

of state social insurance pensioners contains supplementary 

 pension as well.

For the data series comparability, beginning with July 1, 2000,

the value of tax is also deducted.

6.G1 EVOLUÞIA NUMÃRULUI MEDIU AL PENSIONARILOREVOLUTION OF AVERAGE NUMBER OF PENSIONERS

Pensionari de asigurãri sociale (exclusiv agricultori)

Social insurance pensioners (excluding farmers)

Pensionari de asigurãri sociale de statState social insurance pensioners

mii persoane / thou persons

Page 6: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 6/30

Page 7: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 7/30

Page 8: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 8/30

Page 9: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 9/30

Page 10: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 10/30

Page 11: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 11/30

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1990 100,0 74,3 63,1 56,3 55,0 61,4 63,1 50,3 49,2 47,2 44,0 46,6

1991 100,0 85,0 75,8 74,0 82,6 84,9 67,7 66,3 63,5 59,2 62,7

1992 100,0 89,2 87,1 97,2 99,9 79,7 78,0 74,7 69,7 73,8

1993 100,0 97,6 109,0 112,0 89,3 87,5 83,8 78,1 82,7

1994 100,0 111,6 114,7 91,5 89,6 85,8 80,0 84,7

1995 100,0 102,8 82,0 80,3 76,9 71,6 75,9

1996 100,0 79,7 78,1 74,8 69,7 73,9

1997 100,0 97,9 93,8 87,4 92,6

1998 100,0 95,8 89,3 94,6 1999 100,0 93,2 98,7

2000 100,0 105,9

2001 100,0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1)Inclusiv pensiile din sistemul Ministerului Apăr ării, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi Serviciului Român de Informaţ ii.

1) Including the pensions of the Ministry of Defence, the Ministry of Interior and Administrative Reform and the Romanian Intelligence Office system.

6.6 INDICII PENSIEI MEDII REALE A PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT1)

AVERAGE REAL PENSION INDICES OF STATE SOCIAL INSURANCE PENSIONERS 1)

procente / percentage

Page 12: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 12/30

6.7 BILETELE PENTRU TRATAMENT BALNEARŞI ODIHNĂ ACORDATE PRIN ASIGURĂRILE SOCIALE

TICKETS FOR BALNEARY TREATMENT AND REST GRANTED BY MEANS OF SOCIAL INSURANCE 

U.M. / M.U. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Asigur ări sociale de stat

State social insurance  

Total bilete / Total tickets mii / thou  193,1 207,0 229,9 163,0 188,4 225,2 258,7

  Tratament balnear mii / thou 148,1 193,4 210,5 143,0 162,4 192,1 210,0

Balneary treatment 

Odihnă / Rest  mii / thou 45,0 13,6 19,4 20,0 26,0 33,1 48,7Cheltuielile efectuate pentru

tratament şi odihnă milioane lei 12236,1 37353,3 69502,9 60170,6 154002,0 346177,71)

579786,31)

Expenditure for treatment ROL million  

and rest 

Asigur ări sociale pentru

agricultori

Social insurance for farmers

Tratament balnear ( bilete ) mii / thou ... 21,6 28,9 17,9 21,8 29,2 35,0

Balneary treatment ( tickets )  

Cheltuielile efectuate milioane lei ... 4004,0 7613,9 6472,2 17771,9 - -

pentru tratament

Expenditure for treatment ROL million  

U.M. / M.U. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Asigur ări sociale de stat

State social insurance

Total bilete / Total tickets mii / thou  297,8 390,5 386,7 390,1 345,8 321,7 321,2 313,8

  Tratament balnear mii / thou 239,1 338,22) 330,0 334,8 291,7 276,3 272,7 261,8

Balneary treatment 

Odihnă / Rest  mii / thou 58,7 52,3 56,7 55,3 54,1 45,4 48,5 52,0

Cheltuielile efectuate pentru

tratament şi odihnă 1) mii lei 110653,4 160897,6 185934,3 220044,2 212860,0 242130,5 265062,3 314729,0

Expenditure for treatment lei thou

and rest 1)

Asigur ări sociale pentru

agricultori

Social insurance for farmers

Tratament balnear ( bilete ) mii / thou 58,1 - - - - - - -

Balneary treatment ( tickets )  

6.7 BILETELE PENTRU TRATAMENT BALNEARŞI ODIHNĂ ACORDATE PRIN ASIGURĂRILE SOCIALE - continuare

  TICKETS FOR BALNEARY TREATMENT AND REST GRANTED BY MEANS OF SOCIAL INSURANCE - continued 

1)Inclusiv cheltuielile efectuate pentru tratamentul balnear al agricultorilor, conform Ordonanţ ei de Urgenţă a Guvernului nr. 31/1998.

1)Including farmers expenses for balneary treatment, according to Government Priority Ordinance no. 31/1998.

Sursa: Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţ ii de Şanse.

Source: Ministry of Labour, Family and Equal Chances.

2)Inclusiv beneficiari de asigur ări sociale pentru agricultori.

2)Including recipients of social insurance for farmers.

Page 13: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 13/30

Page 14: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 14/30

Page 15: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 15/30

NUMBER OF CHILDREN FROM PLACEMENT CENTERS BY AGE GROUPS (end of year)

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

Numărul copiilor în 32679 28786 26105 25114 27219 23684 21198 20532

centrele de plasament

din care, pe grupe de vârstă

(ani împliniţ i):

sub 1 an 608 164 107 236 436 123 98 226

1 - 2 ani 760 557 345 369 471 323 250 316

3 - 6 ani 2407 2214 2013 2159 1514 1395 1269 1492

7 - 9 ani 3514 2972 2691 2772 2568 2210 1905 1949

10 - 13 ani 7262 6117 5532 5437 5970 4941 4415 4325

14 - 17 ani 12435 10463 8925 7815 10920 8896 7421 6570

peste 18 ani 5693 6299 6492 6326 5340 5796 5840 5654

6.10 NUMĂRUL COPIILOR DIN CENTRELE DE PLASAMENT, PE GRUPE DE VÂRSTĂ (

număr /  number 

Sursa: Autoritatea Naţ ională pentru Protecţ ia Drepturilor Copilului.

Public 

Source: National Authority for Child Rights Protection.

Total

Centre de plasa

Placement cen

Publice

Page 16: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 16/30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Centre de plasament / Placement centers 738 754 841 1274 1369 1382 1545 1635

Publice / Public  513 508 540 950 983 995 1140 1251

Private / Private 225 246 301 324 386 387 405 384

Servicii alternative la instituţii de tip rezidenţial clasic dezvoltate

de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului 131 226 394 537 593 589 578 860

 Alternative services in classic residential type institutions developed by 

specialized public services for child protection

Centre maternale 24 41 49 54 57 62 60 61

Maternal centers

Centre/servicii de îngrijire de zi 16 50 85 110 125 100 99 277Centers/services of day care

Servicii de asistenţă şi sprijin a tinerilor de peste 18 ani care urmează o formă 

de educaţ ie şcolar ă 6 11 50 50 51 52 49 27

 Assistance and support services for youngsters of over 18 years of age

who attend a type of school education

Centre/servicii de consiliere şi sprijin pentru părinţ i 13 23 40 64 70 63 59 71

Counseling and support centers/services for parents

Servicii de prevenire a abandonului copilului în perioada preconceptivă 2 6 14 21 22 21 20 9

Services for prevention of child abandon in pre-conceptive period 

Servicii de monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispusă 

la abandonul copilului 8 13 17 20 23 23 23 8

Services for monitoring, assistance and support for the pregnant woman

 predisposed to child abandon

Centre de pregătire şi sprijinire a reintegr ării şi integr ării copilului în familie 10 15 30 42 47 60 38 13

Centers of training and support for re-integration and integration for the

child in the family 

Centre/servicii de îngrijire de zi şi recuperare pentru copilul cu handicap/nevoi

speciale 11 16 37 80 89 87 90 155

Centers/services of day care and recuperation for the disabled/ 

special needs child 

Centre de asistenţă şi sprijin pentru readaptare psihologică a copilului cuprobleme psihosociale 3 6 6 10 10 10 8 6

Centers for assistance and support for psychological re-adaptation of the

child with psycho-social problems

Servicii de orientare, supraveghere şi sprijinire a reintegr ării sociale a copilului

delicvent 6 6 9 14 16 13 20 14

Services of orientation, surveillance and support for the social re-integration

of the delinquent child 

Servicii de asistenţă a copilului pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea

liber ă a opiniei sale 1 8 5 9 9 9 8 1

Services of assistance for the child in order to express his right or his opinion

Servicii pentru sprijinirea copilului în exercitarea drepturilor sale 7 8 13 13 14 12 3 1

Services for supporting the child in expressing his rights

Centre de consiliere şi sprijin pentru copilul maltratat, abuzat, neglijat - 3 5 8 11 12 31 13

Centers of counseling and support for the maltreated, abused and 

neglected child 

Servicii de orientare, supraveghere şi sprijinire a copiilor str ăzii 1 1 1 2 3 3 14 14

Services of orientation, surveillance and support for the street children

Servicii/centre pentru copiii str ăzii - 1 5 9 15 14 21 20

Services/centers for the street children

Centre de prevenire şi consiliere antidrog pentru tineri - - 2 2 2 2 3 1

Centers for anti-drug preventing and counseling youngsters

Centre pentru mamă şi copil supuşi violenţ ei domestice - - 2 3 6 5 13 1

Centers for the mother and child under domestic violence

Servicii mobile de terapie şi sprijin pentru copii cu handicap din asistenţ a

maternală - - 1 1 1 1 2 5

Mobile services of therapy and support for disabled children from the

maternal assistance

Centre de urgenţă şi sprijin pentru mame cu copii cu nevoi speciale - - 1 1 1 - 2 -

Centers of emergency and support for mothers and children with special needs

Centre de prevenire a infracţ ionalităţ ii în rândul elevilor din şcoli - - 1 2 2 2 2 -

Centers for prevention of crimes among the pupils

 Alte servicii nespecificate 23 18 21 22 19 38 13 163

Other non-specified services

6.11 NUMĂRUL CENTRELOR DE PLASAMENT FUNCŢIONALE ŞI AL SERVICIILOR ALTERNATIVE

(la sfâr şitul anului)

Sursa: Autoritatea Naţ ională pentru Protecţ ia Drepturilor Copilului.

Source: National Authority for Child Rights Protection.

număr / number 

NUMBER OF FUNCTIONAL PLACEMENT CENTERS AND OF ALTERNATIVE SERVICES 

(end of year)

Page 17: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 17/30

Page 18: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 18/30

6.12 COPIII ŞI ELEVII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL, DUPĂ NIVELUL DE EDUCAŢIE ŞI PE VCHILDREN AND PUPILS FROM SPECIAL EDUCATION, BY LEVEL OF EDUCATION AND

persoane / persons

Primar şi Primar  şi

gimnazial gimnazial Primary and Primary and

secondary secondary

Total 2108 30497 1078 11562 225 1693 27165 8

3 ani / years 165 - - - - 157 -

4 ani / years 314 - - - - 246 -

5 ani / years 401 - - - - 346 -

6 ani / years 1228 47 - - - 944 25

7 ani / years - 428 - - - - 380

8 ani / years - 1054 - - - - 966

9 ani / years - 1881 - - - - 1498

10 ani / years - 2397 - - - - 2152

11 ani / years - 3135 - - - - 2405

12 ani / years - 5377 - - - - 4480

13 ani / years - 4385 - - - - 3849

14 ani / years - 5294 43 286 - - 4564

15 ani / years - 3949 244 1674 - - 3966 1

16 ani / years - 2550 260 2648 - - 2880 1

17 ani / years - - 264 3050 - - - 1

18 ani şi peste - - 267 3904 225 - - 318 years and over 

Vârsta

 Age

2001/2002 2002/2

Preşcolar Preschool 

Liceal

High

school 

ProfesionalVocational 

Postliceal

Post high

school 

Preşcolar Preschool 

Lice

Hi

scho

Page 19: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 19/30

6.12 COPIII ŞI ELEVII DIN ÎNVĂ ĂMÂNTUL SPECIAL, DUPĂ NIVELUL DE EDUCA IE ŞI PE VÂRSCHILDREN AND PUPILS FROM SPECIAL EDUCATION, BY LEVEL OF EDUCATION AND BY

persoane / persons

Primar şi Prim

gimnazial gim

Primary and Primar

secondary seco

Total 1767 18079 626 9459 232 2080

3 ani / years 160 - - - - 266

4 ani / years 296 - - - - 325

5 ani / years 391 - - - - 442

6 ani / years 459 57 - - - 496

7 ani / years 461 448 - - - 551

8 ani / years - 894 - - - -

9 ani / years - 1365 - - - -10 ani / years - 1627 - - - -

11 ani / years - 1699 - - - -

12 ani / years - 2945 - - - -

13 ani / years - 1883 - - - -

14 ani / years - 2524 7 28 - -

15 ani / years - 2014 71 685 - -

16 ani / years - 2623 114 1582 - -

17 ani / years - - 172 2514 - -

18 ani şi peste - - 262 4650 232 -

18 years and over 

Vârsta Preşcolar 

Preschool 

Liceal

High school 

Profesional

Vocational 

2006/2007

Postliceal

Post highschool 

Preşcolar 

Preschool 

Page 20: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 20/30

6.13 UNITĂŢILE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL (la începutul anului şcolar)UNITS FROM SPECIAL EDUCATION (at the beginning of the school year)

număr / number 

Tipuri de unităţi şcolare

Type of school units

Total 263 278 288

Gr ădiniţ e speciale 40 42 47

Special kindergartens  

Şcoli primare şi gimnaziale speciale 164 168 167

Special primary and secondary schools  

Licee speciale 6 6 6Special high-schools  

Şcoli profesionale speciale 52 61 65

Special vocational schools  

Şcoli postliceale speciale 1 1 3

Special post-high-schools  

1994/1995 1995/1996 1996/1997

Page 21: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 21/30

Page 22: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 22/30

6.15 COPIII ŞI ELEVII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL, PRIMAR ŞI GIMNAZIAL, PE TIPURI DE UNITĂŢI(la începutul anului şcolar)CHILDREN AND PUPILS FROM SPECIAL, PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION, BY TYPE 

OF UNITS (at the beginning of the school year)

persoane / persons

Total 35358 36362 36704 36953

Şcoli speciale pentru debili mintal 28155 28724 28730 28449

Special schools for mentally defective children

Şcoli speciale pentru deficienţ e de văz 1047 1064 1138 1129

Special schools for sight deficiencies

Şcoli speciale pentru deficienţ e de auz 2241 2242 2202 2151

Special schools for hearing deficiencies

Centre şcolare speciale - - - -

Special school type centers

Centre de educaţ ie specială - - - -

Special education centers

Clase speciale integrate în învăţământul obişnuit - - - -

Special classes integrated into usual education

coli entru alte deficien e fizice i intelectuale1) 906 1147 1251 1623

Schools for other  physical and intelectual 

deficiencies1)

Cămine şcoală pentru debili mintal 3009 3185 3383 3601

School-type hostels for mentally defective children

1)Şcoli speciale pentru deficienţ e motorii, şcoli speciale pentru comportamentali (socio-afectivi), centre de pedagogie curativă şi terapie specială, şcoli speciale d

1)Special schools for motor deficients, special schools for socio-affective behaviour, centers of curative pedagogy and special therapy,special schools for rehabi

1997/1998 Tipuri de unităţi şcolare

Type of school units1994/1995 1995/1996 1996/1997

Page 23: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 23/30

Medico-sanitar 

şi de recuperare

Medical-sanitary 

and recovering 

Total 419 25172 3422 9754

Centre de îngrijire şi asistenţă 1) 95 6819 1276 4250

Care and assistance centers1)

Centre de integrare prin terapie ocupa ţ ională 1) 16 1494 246 712

Integration centers for occupational therapy 1)

Centre de recuperare şi reabilitare2) 202 10847 1900 4792

Recovery and rehabilitation centers2)

Cămine pentru persoane vârstnice3) 106 6012 - -

Elderly persons hostels3)

Centre nerezidenţiale (în regim de zi) : centre de zi, centre cu profil ocupaţ ional, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, echipa mobilă.

Non-residential centers (day regime) : day centers, occupational profile centers, neuromotor recovery centers of ambulatory type, paramedic.

3)Financed from local budgets and non-governmental organisations budgets.

1)

Social assistance centers of National Authority for Disabled People.

1)Centre de asistenţă socială ale Autorităţ ii Naţ ionale pentru Persoanele cu Handicap.

3)Finanţ ate de la bugetele locale şi de la bugetele organizaţ iilor neguvernamentale.

2)Includ: Centre rezidenţiale: centre de îngrijire şi asistenţă, centre pilot de recuperare şi reabilitare pentru persoanele cu handicap, centre de recuperare şi reabilitare pentrupersoane cu handicap, centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, locuinţ e protejate, centre respiro, centre de criză, centre de pregătire pentru o viaţă independentă.

2)Including: Residential centers : Disabled people care and assistance centers, recovery and rehabilitation pilot centers, recovery and rehabilitation centers, neuropsihiatric recovery and rehabilitation centers, protected dwellings, respiro centers, crises centers, independent life training centers.

6.16 CENTRE PENTRU ASISTAREA ADULŢILOR, LA 31 DECEMBRIE 2007

CENTERS FOR ADULTS ASSISTANCE ON DECEMBER 31, 2007 

Tipul unităţii

Type of unit 

Unităţi

Units

Adulţi asistaţi

 Assisted adults

Personal / Staff 

Administrativ

 Administrative

Page 24: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 24/30

Page 25: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 25/30

Centre de integrare

prin terapie

ocupaţională

Integration centers by 

occupational therapy 

Total 19160 100,0 6819 1494 10847

Fizic 1323 6,9 494 21 808

Physical 

Somatic 807 4,2 507 3 297

Somatic 

Auditiv 124 0,7 70 19 35

Auditive

Vizual 519 2,7 356 67 96

Vizual 

Mintal 7660 40,0 2336 814 4510

Mental 

Neuropsihic 5369 28,0 1400 388 3581

Neuropsychic 

Handicap sever (asociat) 1540 8,0 513 176 851

Severe disabled (asociated)

Boli rare2) 45 0,3 17 1 27

Uncommon sickness2)

Surdocecitate 26 0,1 1 - 25

Deafness

Social 1747 9,1 1125 5 617

Social 

Centre nerezidenţiale (în regim de zi): centre de zi, centre cu profil ocupaţ ional, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, echipa mobilă.

Non-residential centers (day regime) : day centers, occupational profile centers, neuromotor recovery centers of ambulatory type, paramedic.2)

Bolile rare cuprind: boli rare şi HIV/SIDA.2)

Uncommon sickness comprise uncommen sickness and HIV.

din care, în:

 În % faţăde totalIn % as

against total 

Centre de îngrijireşi asistenţă

Care and 

assistance centers

Centre de recuperare

şi reabilitare 1)

Recovery and 

rehabilitation centers

1)

Source: National Authority for Disabled People.

6.18 PERSOANE ADULTE ÎNGRIJITE ÎN CENTRE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALEPENTRU PERSOANELE CU HANDICAP, PE TIPURI DE DEFICIENŢE, LA 31 DECEMBRIE 2007

 ADULT PERSONS TAKEN CARE OF IN SOCIAL ASSISTANCE CENTERS OF NATIONAL AUTHORITY 

FOR DISABLED PEOPLE, BY TYPE OF DEFICIENCY, ON DECEMBER 31, 2007 

of which, in:

Tipuri de deficienţeType of deficiency 

Total

Persoane adulte (număr)

 Adult persons (number)

1)Includ: Centre rezidenţiale: centre de îngrijire şi asistenţă, centre pilot de recuperare şi reabilitare pentru persoanele cu handicap, centre de recuperare şi reabilitare pentru

persoane cu handicap, centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, locuinţ e protejate, centre respiro, centre de criză, centre de pregătire pentru o viaţă independentă.

1)Including: Residential centers : Disabled people care and assistance centers, recovery and rehabilitation pilot centers, recovery and rehabilitation centers, neuropsihiatric recovery and 

Sursa: Autoritatea Naţ ională pentru Persoanele cu Handicap.

rehabilitation centers, protected dwellings, respiro centers, crises centers, independent life training centers.

Page 26: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 26/30

19 CHELTUIELILE PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP, NEINSTITUŢIONALIZATE

EXPENDITURE FOR SOCIAL PROTECTION OF NONINSTITUTIONALIZED DISABLED PERSONS 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

tal 44558 136935 259957 362999 746577 1112763 1903476 245434,4 363423,9 450522,7 884001,2 574827,7 699716,5 876500,6 1308827,8

epturi băne ti 38579 124582 232388 322025 653398 948817 1634657 212101,7 316166,0 394861,3 804124,8 492000,6 595946,5 712623,8 772683,5oney rights

ersoane care au în îngrijire, supraveghereşi acordă ajutor permanent minorului sauadultului handicapat 14766 49573 112086 166929 338839 492964 944947 94021,9 117770,3 120870,5 371010,7 … … … …ersons who take care, watch and help

permanently the handicapped under age persons or adult 

jutoare speciale 1) 13038 40737 76218 85635 1513895) 215395 346091 55733,5 95185,2 126907,7 226975,8 261740,4 325386,7 396506,0 720369,8pecial benefits

  1)

ensii sociale 2) 10407 29220 36962 58931 111728 168704 261667 53427,3 85509,9 127532,8 179049,5 204690,6 242492,9 284816,6 25393,2ocial ensions 2)

loca ii de stat pentru copii 368 5052 7122 10530 51442 71754 81952 8919,0 17700,6 19550,3 27088,8 25569,6 28066,9 31301,2 26920,5tate allowances for children

cilită i financiare 4636 7449 19837 30768 72246 131421 213576 26996,8 40329,9 49316,0 64760,2 72514,5 91344,5 151121,5 29689,4nancial facilities

oca ia lunar ă de hrană entru co iii bolnavi de HIV/SIDA 3) - - - - - - - - - - 4766,1 6374,9 7620,1 7069,9 3745,8onthly food allowance for AIDS sick children

3)

eltuieli ocazionate de plata drepturilor 1343 4904 7732 10206 20933 32525 55243 6335,9 6928,0 6345,4 10350,1 3937,7 4805,4 5685,4 321,0penditure for payment of rights

demniza ia înso itor pentru adultul nevăzător - - - - - - - - - - - - - - 154890,5demnity for visual disabled persons attendants

get complementar pentru persoanele cu handicap - - - - - - - - - - - - - - 347497,6onthly complementary personal budget for disabled persons

tal ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

epturi băneşti 120810 248743 333391 344894 386455 335138 347456 349145 336697 382304 399653 343377 424200 466831 1228763oney rights

ersoane care au în îngrijire, supraveghere

i acordă ajutor permanent minorului sauadultului handicapat 20251 43854 67224 69977 87178 75893 82832 79756 49567 60981 75764 ... … … …ersons who take care, watch and helppermanently the handicapped 

under age persons or adult 

jutoare speciale 61993 130101 162364 155042 174642 144494 147077 143797 154309 158417 159754 181144 248679 285373 427125pecial benefits

ensii sociale 4) 31449 46376 60631 64309 63271 65527 66369 76056 78074 109042 110387 110888 118948 122485 129005ocial pensions

4)

locaţ ii de stat pentru copii 7117 28412 43172 55566 61364 49224 51178 49536 54747 53864 53748 51345 53370 56033 55937tate allowances for children

cilităţ i financiare ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 65011nancial facilities

oca ia lunar ă de hrană pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA 3) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3203 2940 1626

onthly food allowance for AIDS sick children3 )

eltuieli ocazionate de plata drepturilor  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 360penditure for payment of rights

demniza ia înso itor pentru adultul nevăzător - - - - - - - - - - - - - - 42404demnity for visual disabled persons attendants

get complementar pentru persoanele cu handicap - - - - - - - - - - - - - - 507295

onthly complementary personal budget for disabled persons

ource: National Authority for Disabled People ; Ministry of Labour, Family and Equal Chances.

nclusiv numărul mediu al însoţ itorilor pentru nevăzători. / Including the avreage number of blind companion allowance.

nclusiv alocaţ iile pentru compensarea creşterii preţ ului la pâine. / Including allowances for compensating the bread price increase.

Beginning with 2003, the heading was changed to social allowances for blind people with severe or high disability according to G.P.O. no.102/1999

rsa: Autoritatea Naţ ională pentru Persoanele cu Handicap; Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţ ii de Şanse.

According to Law no.10/2003 amending G.P.O. no. 102/1999 on social protection and employment of disabled people.

Cheltuieli (milioane lei) / Expenditure (ROL million) Cheltuieli (mii lei) / Expenditure ( lei thou)

Număr mediu lunar de beneficiari Monthly average number of beneficiaries

ncepând cu anul 2003 s-a schimbat denumirea în indemnizaţ ie lunar ă pentru adulţ i cu handicap grav sau accentuatconform O.U.G. nr. 102/1999 privind protec ţ ia socială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare.

rotecţ ia socială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare; include şi indemnizaţ ia însoţ itorilor pentru nevăzători.

on social protection and employment of disabled people; including the indemnity granted to blind people accompanying persons, with its further amendments.

Conform Legii nr. 10/2003 pentru modificarea O.U.G. nr. 102/1999 privind protecţ ia socială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.

on social protection and employment of disabled people, with its further amendments.

ncepând cu anul 2003 s-a schimbat denumirea în alocaţ ii sociale pentru nevăzători cu handicap grav sau accentuat conform O.U.G. nr.102/199

Beginning with 2003, the heading was changed to monthly indemnity for adults with severe or high disability, according to G.P.O. no. 102/1999

Page 27: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 27/30

Page 28: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 28/30

Număr mediu de pensionari Pensia medie lunar  ă de asigur ări

de asigur ări sociale de stat sociale de stat

(persoane) (lei/persoană)

 Average number of state social Monthly average state social 

insurance pensioners insurance pension

(persons) (lei/person)

TOTAL 4643482 399

MACROREGIUNEA 1 MACROREGION 1 1169094 400

Nord - Vest / North-West  611856 386

Bihor 157964 382

Bistriţ a-Năsăud 52161 336

Cluj 154556 429

Maramureş 111410 395

Satu Mare 78955 353

Sălaj 56810 351

Centru / Center  557238 416

Alba 81571 391

Braşov 131121 483

Covasna 42692 395

Harghita 70596 391Mureş 134578 384

Sibiu 96680 421

MACROREGIUNEA 2 MACROREGION 2  1221516 373

Nord - Est / North - East  683804 369

Bacău 139047 394

Botoşani 75098 325

Iaşi 137151 395

Neamţ  114426 376

Suceava 138945 356

Vaslui 79137 331

Sud - Est / South - East  537712 379

Br ăila 79553 378

Buzău 105948 349

Constanţ a 129193 401

Galaţ i 115503 417Tulcea 41902 354

Vrancea 65613 336

MACROREGIUNEA 3 MACROREGION 3 1317996 426

Bucureşti - Ilfov / Bucharest - Ilfov  566910 493

Ilfov 68476 365

Municipiul Bucureşti 498434 511

Bucharest Municipality 

Sud - Muntenia / South - Muntenia 751086 375

Argeş 149738 392

Călăraşi 67184 335

Dâmboviţ a 122227 370

Giurgiu 61276 320

Ialomiţ a 58320 340

Prahova 196375 426

Teleorman 95966 335

MACROREGIUNEA 4 MACROREGION 4 934876 393

Sud - Vest Oltenia / South - West Oltenia 491101 369

Dolj 159872 375

Gorj 75937 400

Mehedinţ i 57969 372

Olt 93701 340

Vâlcea 103622 360

Vest / West  443775 420

Arad 101731 378

Caraş-Severin 79272 397

Hunedoara 121734 476

Timiş 141038 415

Sursa: Casa Naţ ională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigur ări Sociale. / Source: National Pension and Other Social Insurance Rights Office.

Macroregiunea

Regiunea de dezvoltare

Judeţul

Macroregion

Development region

County 

6.21 NUMĂRUL MEDIU AL PENSIONARILOR ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ DE ASIGURĂRISOCIALE DE STAT, PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE, ÎN ANUL 2007

AVERAGE NUMBER OF PENSIONERS AND MONTHLY AVERAGE STATE SOCIAL INSURANCE PENSION,

BY MACROREGION, DEVELOPMENT REGION AND COUNTY, IN 2007 

Page 29: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 29/30

Număr  Capacitate (locuri)

Number Capacity (places)

TOTAL 1213)

307223)

212683)

MACROREGIUNEA 1 MACROREGION 1 40 5376 3892

Nord - Vest / North-West  21 3314 2208

Bihor 10 530 637

Bistriţ a-Năsăud 1 250 53

Cluj 5 1430 954

Maramureş 2 354 354

Satu Mare 2 600 132

Sălaj 1 150 78

Centru / Center  19 2062 1684

Alba 4 385 251

Braşov 5 590 438

Covasna 2 246 231

Harghita 2 140 195

Mureş 4 251 237Sibiu 2 450 332

MACROREGIUNEA 2 / MACROREGION 2  34 10841 6891

Nord - Est / North - East  19 5355 2986

Bacău 2 300 200

Botoşani 2 450 271

Iaşi 1 300 228

Neamţ  3 560 374

Suceava 7 2425 1328

Vaslui 4 1320 585

Sud - Est / South - East  15 5486 3905

Br ăila 1 800 234

Buzău 3 930 903

Constanţ a 6 1315 1217

Galaţ i 2 1166 912

Tulcea 2 625 326Vrancea 1 650 313

MACROREGIUNEA 3 / MACROREGION 3 18 9195 6438

Bucureşti - Ilfov / Bucharest - Ilfov  8 6100 3897

Ilfov 1 100 100Municipiul Bucure ti 7 6000 3797Bucharest Municipality 

Sud - Muntenia / South - Muntenia 10 3095 2541

Argeş 1 100 100

Călăraşi 2 550 367

Dâmboviţ a 1 500 450

Giurgiu 1 400 397

Ialomiţ a 1 120 85Prahova 1 700 640Teleorman 3 725 502

MACROREGIUNEA 4 / MACROREGION 4 29 5310 4047

Sud - Vest Oltenia / South - West Oltenia 12 1740 1771Dolj - - -

Gorj 3 250 728

Mehedinţ i 3 450 281

Olt 2 590 465

Vâlcea 4 450 297

Vest / West  17 3570 2276

Arad 1 500 360

Caraş-Severin 5 550 390

Hunedoara 9 1420 928

Timiş 2 1100 598

3) Date rectificate în luna ianuarie 2009. / Rectified data in January, 2009.

Source : Ministry of Labour, Family and Equal Chances.

1) Finanţ ate de la bugetul local. /

1)Financed from local budget.

Sursa: Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţ ii de Şanse.

2)Număr mediu zilnic. / Daily average number.

număr / number 

Cantine (secţii)

Canteens (sections)

6.22 CANTINE DE AJUTOR SOCIAL1), PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE ŞI JUDEŢE, ÎN ANUL 2007SOCIAL ASSISTANCE CANTEENS 

1), BY MACROREGION, DEVELOPMENT REGION AND COUNTY, IN 2007 

Beneficiari2)

(persoane)

Beneficiaries2)

(persons)

Macroregiunea

Regiunea de dezvoltare

Judeţul

Macroregion

Development region

County 

Page 30: Statistica Romania - Cap. 06

7/30/2019 Statistica Romania - Cap. 06

http://slidepdf.com/reader/full/statistica-romania-cap-06 30/30

U.M. = unitate de mãsurãM.U. = measurement unit  

mm = milimetru= millimetre

m = metru= metre

m2 = metru pãtrat= square metre

m3 = metru cub= cubic metre

ha (10000 m2) = hectar= hectare

km = kilometru= kilometre

km2 = kilometru pãtrat= square kilometre

microgr. = microgram= microgram

mg = miligram= miligram

g = gram= gram

kg = kilogram= kilogram

t = tonã

= tonnetdw = tonã deadweight

= tonne deadweight 

l = litru= litre

dal = decalitru= decalitre

hl = hectolitru= hectolitre

W = watt= watt 

kW = kilowatt= kilowatt 

kWh = kilowatt - orã= kilowatt - hour 

kVA = kilovoltamper= kilovoltamper 

MVA = megavoltamper= megavoltamper 

CP = cal putereHP = horse power  

kcal = kilocalorie= kilocalorie

Gcal = gigacalorie= gigacalorie

kO = kilooctet= kilooctet 

'' = secundã= second 

' = minut= minute

h = orã= hour 

0 = grad= degree

nr. = numãrno. = number  

% = procent= percentage

mii = mii

thou = thousands (thou)mil. = milionmill. = million

mild. = miliardbn = billion

echiv. = echivalentequiv. = equivalent  

S.A. = substanþã activã A.S. = active substance

buc. = bucatã pcs. = pieces

per. = pereche= pair 

garnit. = garniturã= set 

PRESCURTÃRI FOLOSITE PENTRU UNITÃÞILE DE MÃSURàABBREVIATIONS USED FOR UNITS OF MEASUREMENT 

SIMBOLURI FOLOSITESYMBOLS USED

- = nu este cazul= data not applicable

... = lipsã date= data not available

~= date neînsumabile= nontotalized data

c = date confidenþialefid i l d

G = grafic= graph

*) = date mai mici decât 0,5= magnitude less than 0.5

**) = date mai mici decât 0,05= magnitude less than 0.05

***) = date mai mici decât 0,005i d l h 0 00


Recommended