Home >Documents >PS La Niv UE Oficial

PS La Niv UE Oficial

Date post:23-Feb-2018
Category:
View:218 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  1/45

  http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=theme5.html

  1. Politica social i de ocupare a for ei de munc: principii enerale

  Dimensiunea social a integrrii europene a fost dezvoltat considerabil de-a lungul anilor.Aceasta reprezint un aspect esen ial al Strategiei Europa 2020, care are drept scop asigurareaunei cre teri favorabile incluziunii, caracterizate prin niveluri ridicate de ocupare a for ei de munc i prin reducerea numrului persoanelor aflate !n situa ie de srcie sau e"puse riscului de e"cluziune social.

  !emei "uridic

  Articolul # din $ratatul privind %niunea European &$%E' i articolele (, )0, )(, *+-*, )*+-)+0i )+) - )) din $ratatul privind func ionarea %niunii Europene &$%E'.

  #$iective

  /romovarea ocuprii for ei de munc, !mbunt irea condi iilor de via i de munc, o protec ie social adecvat, un dialog !ntre conducere i personal, dezvoltarea resurselor umane !n vedereamen inerii unei rate ridicate a ocuprii for ei de munc i combaterea e"cluziunii sunt obiectivele-ceie ale %E i ale statelor sale membre !n domeniul social i de ocupare a for ei de munc, astfel cum se descrie la articolul )+) din $%E.

  %eali&ri

  '.De la $ratatul de la 1oma la $ratatul de la aastrict

  /entru a le permite lucrtorilor i familiilor acestora s beneficieze pe deplin de dreptul la liberacircula ie i s caute un loc de munc pretutindeni pe pia a comun, $ratatul de la 1oma a prevzut coordonarea sistemelor de securitate social ale statelor membre. $ratatul de la 1oma aconsacrat principiul egalit ii de remunerare !ntre brba i i femei, a crui aplicabilitate direct a fost recunoscut de 3urtea de 4usti ie, i a prevzut instituirea ondului social european & +.)0.2'.

  /reocuprile legate de dezecilibrele structurale i de cre terea inegal au condus ulterior la o politic social mai proactiv !n Europa. 5n )(6*, 3onsiliul a adoptat primul /rogram de ac iunesocial.

  Actul %nic European &A%E' a introdus prevederi referitoare la armonizarea condi iilor desntate i siguran la locul de munc. 7otr8nd cu ma9oritate calificat !n cooperare cu /arlamentul, 3onsiliul a adoptat o serie de directive de stabilire a cerin elor minime !n acestdomeniu. A%E a introdus, de asemenea, posibilitatea negocierii de acorduri colective !ntrepartenerii sociali la nivel european i a instituit o politic comunitar de coeziune economic i social.

  http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.2.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.2.html
 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  2/45

  S-a9uns la un consens cu privire la necesitatea de a acorda o aten ie sporit aspectelor socialelegate de finalizarea pie ei interne. Dup lungi dezbateri, efii de stat i de guvern din )) state membre, fr participarea 1egatului %nit, au adoptat la Summitul de la Strasbourg din decembrie)(( 3arta comunitar privind drepturile sociale fundamentale ale lucrtorilor &3arta social'.

  :dat cu semnarea $ratatului de la aastrict, promovarea unui nivel !nalt de ocupare a for ei demunc i de protec ie social a fost introdus oficial drept una dintre sarcinile atribuite 3omunit ii Europene &3E'. 3u toate acestea, !ntruc8t nu au fost !n msur s a9ung la un acord!n unanimitate pe parcursul conferin ei interguvernamentale, )) state membre au otr8t savanseze prin !nceierea unui Acord privind politica social, care con inea unele inova ii semnificative &+.)0.+.)0.'.'. /rotocolul nr. )* la $ratatul privind %niunea European, la care afost ane"at acordul, afirma c unsprezece state membre ;...< doresc s !nainteze pe caleadescis de 3arta social din )((, scutind astfel 1egatul %nit de la participare.

  3onsiliul a fost !nvestit cu competen a de a adopta directive de stabilire a cerin elor minime !n mai multe sectoare noi, aceste cerin e devenind ulterior obligatorii pentru toate statele membre,

  cu e"cep ia 1egatului %nit.

  (.De la $ratatul de la Amsterdam la $ratatul de la =isabona

  5n cele din urm, situa ia neplcut creat prin autoe"cluderea voluntar a 1egatului %nit a fostdep it prin semnarea $ratatului de la Amsterdam, atunci c8nd toate statele membre, inclusiv1egatul %nit &!n urma unei alternan e la guvernare', au fost de acord cu privire la integrareaAcordului privind politica social !n te"tul $ratatului 3E, cu anumite modificri minore&articolele )+)-)) din $%E'. =a articolul )+#, cooperarea a fost !nlocuit cu procedura decodecizie, care a fost e"tins, de asemenea, la dispozi iile privind ondul social european&+.)0.2.', libera circula ie a lucrtorilor i securitatea social pentru lucrtorii migran i din

  3omunitate &+.)0.*.'. %n nou alineat a prevzut msuri menite s !ncura9eze cooperarea !ntrestatele membre cu scopul de a combate e"cluderea social. Articolul )(, !n noua sa versiune, aacordat 3E posibilitatea de a adopta msurile necesare !n vederea combaterii oricreidiscriminri bazate pe se", ras sau origine etnic, pe religie sau convingeri, pe andicap, v8rstsau orientare se"ual. /e baza acestui te"t, au fost adoptate !n termen scurt dou directive>Directiva 2000?*#?3E de punere !n aplicare a principiului egalit ii de tratament !ntre persoane,fr deosebire de ras sau origine etnic i Directiva 2000?6?3E de creare a unui cadru general!n favoarea egalit ii de tratament !n ceea ce prive te !ncadrarea !n munc i ocuparea for ei de munc.

  De asemenea, $ratatul de la Amsterdam a inclus i promovarea unui nivel !nalt al ocuprii for ei de munc pe lista obiectivelor %E i a !ncredin at 3E responsabilitatea de a veni !n spri9inul i !n completarea activit ilor statelor membre din acest domeniu, cu scopul de a !ncura9a cooperareadintre acestea i de a dezvolta o strategie coordonat, i anume Strategia european pentru ocuparea for ei de munc &SE:' &articolele )*+-)+0 din $ratatul $%E', care are la baz ometod descis de coordonare &D3' &+.)0.#'. 3u ocazia Summitului de la Amsterdam diniunie )((6, s-a otr8t punerea imediat !n aplicare a dispozi iilor acestui nou titlu din tratat.

  http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.6.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.8.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.2.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.4.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.3.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.6.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.8.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.2.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.4.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.3.html
 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  3/45

  3u ocazia lansrii Strategiei de la =isabona din martie 2000, menit s transforme %E !n cea maicompetitiv economie la nivel mondial, efii de stat au recunoscut, de asemenea, c cre terea economic nu este !n sine suficient !n lupta !mpotriva srciei sau a pericolului de e"cluderesocial, anga98ndu-se s amelioreze cooperarea din acest domeniu pe baza metodei descise decoordonare &care avea s fie e"tins ulterior, !nglob8nd pensiile, sntatea i !ngri9irile pe termen

  lung !n cadrul a a-numitei D3 sociale'.

  5n 2000, !n cadrul Summitului de la @isa, a avut loc adoptarea unei agende a politicii socialeeuropene p8n !n 200+, precum i a unei 3arte a drepturilor fundamentale a %E, elaborate de oconven ie special. Semnarea $ratatului de la @isa a reprezentat mai degrab o decep ie pentru cei care se a teptau la progrese ma9ore !n sectorul social. A fost creat un comitet de protec ie social pentru a promova cooperarea !n materie de politici de protec ie social !ntre statelemembre i cu 3omisia, dar au fost respinse toate propunerile de e"tindere a sferei de aplicare aprocedurii de codecizie.

  5n optica revizuirii intermediare a Strategiei de la =isabona din 200+, liniile directoare pentru

  ocuparea for ei de munc, adoptate !n cadrul SE:, au fost incluse !n :rientrile integratepentru cre tere i ocuparea for ei de munc, iar procesul de reform de la =isabona a fost sincronizat cu D3 social pe baza unor cicluri de trei ani.

  5n 200+, a fost adoptat o nou Agend social pentru perioada 200-20)0, pentru a !nso irelansarea Strategiei de la =isabona. =a nivelul %E , pentru perioada 2006-20)#, a fost creat,pentru sus inerea punerii !n aplicare a obiectivelor %E din domeniul social & +.)0.(' un programpentru ocuparea for ei de munc i solidaritate social. 5n 2006, a fost creat un ond european de a9ustare la globalizare &EA', cu scopul de a oferi spri9in lucrtorilor care i-au pierdut locul demunc din cauza scimbrilor intervenite !n structura comer ului mondial & +.)0.2'.

  =a )# decembrie 2006, a fost semnat $ratatul de la =isabona, care a permis noi progrese !nconsolidarea dimensiunii sociale a integrrii europene. $ratatul privind %niunea Europeaneviden iaz !n prezent obiectivele sociale ale %E, printre care ocuparea integral a for ei de munc i solidaritatea dintre genera ii &articolul #'. Articolul recunoa te 3arta drepturilor fundamentale ca av8nd acela i caracter obligatoriu ca tratatele. 3arta !ns i recunoa te a a- numitele drepturi legate de solidaritate, precum dreptul lucrtorilor la informare i consultare,precum i drepturile la negocieri colective, la condi ii de munc ecitabile i corecte i dreptul la securitate social i asisten social. 5n $ratatul privind func ionarea %niunii Europene a fost introdus o clauz social orizontal,care afirm urmtoarele> 5n definirea i pu

Embed Size (px)
Recommended