Home >Documents >PS La Niv UE Oficial

PS La Niv UE Oficial

Date post:23-Feb-2018
Category:
View:219 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  1/45

  http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=theme5.html

  1. Politica social i de ocupare a for ei de munc: principii enerale

  Dimensiunea social a integrrii europene a fost dezvoltat considerabil de-a lungul anilor.Aceasta reprezint un aspect esen ial al Strategiei Europa 2020, care are drept scop asigurareaunei cre teri favorabile incluziunii, caracterizate prin niveluri ridicate de ocupare a for ei de munc i prin reducerea numrului persoanelor aflate !n situa ie de srcie sau e"puse riscului de e"cluziune social.

  !emei "uridic

  Articolul # din $ratatul privind %niunea European &$%E' i articolele (, )0, )(, *+-*, )*+-)+0i )+) - )) din $ratatul privind func ionarea %niunii Europene &$%E'.

  #$iective

  /romovarea ocuprii for ei de munc, !mbunt irea condi iilor de via i de munc, o protec ie social adecvat, un dialog !ntre conducere i personal, dezvoltarea resurselor umane !n vedereamen inerii unei rate ridicate a ocuprii for ei de munc i combaterea e"cluziunii sunt obiectivele-ceie ale %E i ale statelor sale membre !n domeniul social i de ocupare a for ei de munc, astfel cum se descrie la articolul )+) din $%E.

  %eali&ri

  '.De la $ratatul de la 1oma la $ratatul de la aastrict

  /entru a le permite lucrtorilor i familiilor acestora s beneficieze pe deplin de dreptul la liberacircula ie i s caute un loc de munc pretutindeni pe pia a comun, $ratatul de la 1oma a prevzut coordonarea sistemelor de securitate social ale statelor membre. $ratatul de la 1oma aconsacrat principiul egalit ii de remunerare !ntre brba i i femei, a crui aplicabilitate direct a fost recunoscut de 3urtea de 4usti ie, i a prevzut instituirea ondului social european & +.)0.2'.

  /reocuprile legate de dezecilibrele structurale i de cre terea inegal au condus ulterior la o politic social mai proactiv !n Europa. 5n )(6*, 3onsiliul a adoptat primul /rogram de ac iunesocial.

  Actul %nic European &A%E' a introdus prevederi referitoare la armonizarea condi iilor desntate i siguran la locul de munc. 7otr8nd cu ma9oritate calificat !n cooperare cu /arlamentul, 3onsiliul a adoptat o serie de directive de stabilire a cerin elor minime !n acestdomeniu. A%E a introdus, de asemenea, posibilitatea negocierii de acorduri colective !ntrepartenerii sociali la nivel european i a instituit o politic comunitar de coeziune economic i social.

  http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.2.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.2.html
 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  2/45

  S-a9uns la un consens cu privire la necesitatea de a acorda o aten ie sporit aspectelor socialelegate de finalizarea pie ei interne. Dup lungi dezbateri, efii de stat i de guvern din )) state membre, fr participarea 1egatului %nit, au adoptat la Summitul de la Strasbourg din decembrie)(( 3arta comunitar privind drepturile sociale fundamentale ale lucrtorilor &3arta social'.

  :dat cu semnarea $ratatului de la aastrict, promovarea unui nivel !nalt de ocupare a for ei demunc i de protec ie social a fost introdus oficial drept una dintre sarcinile atribuite 3omunit ii Europene &3E'. 3u toate acestea, !ntruc8t nu au fost !n msur s a9ung la un acord!n unanimitate pe parcursul conferin ei interguvernamentale, )) state membre au otr8t savanseze prin !nceierea unui Acord privind politica social, care con inea unele inova ii semnificative &+.)0.+.)0.'.'. /rotocolul nr. )* la $ratatul privind %niunea European, la care afost ane"at acordul, afirma c unsprezece state membre ;...< doresc s !nainteze pe caleadescis de 3arta social din )((, scutind astfel 1egatul %nit de la participare.

  3onsiliul a fost !nvestit cu competen a de a adopta directive de stabilire a cerin elor minime !n mai multe sectoare noi, aceste cerin e devenind ulterior obligatorii pentru toate statele membre,

  cu e"cep ia 1egatului %nit.

  (.De la $ratatul de la Amsterdam la $ratatul de la =isabona

  5n cele din urm, situa ia neplcut creat prin autoe"cluderea voluntar a 1egatului %nit a fostdep it prin semnarea $ratatului de la Amsterdam, atunci c8nd toate statele membre, inclusiv1egatul %nit &!n urma unei alternan e la guvernare', au fost de acord cu privire la integrareaAcordului privind politica social !n te"tul $ratatului 3E, cu anumite modificri minore&articolele )+)-)) din $%E'. =a articolul )+#, cooperarea a fost !nlocuit cu procedura decodecizie, care a fost e"tins, de asemenea, la dispozi iile privind ondul social european&+.)0.2.', libera circula ie a lucrtorilor i securitatea social pentru lucrtorii migran i din

  3omunitate &+.)0.*.'. %n nou alineat a prevzut msuri menite s !ncura9eze cooperarea !ntrestatele membre cu scopul de a combate e"cluderea social. Articolul )(, !n noua sa versiune, aacordat 3E posibilitatea de a adopta msurile necesare !n vederea combaterii oricreidiscriminri bazate pe se", ras sau origine etnic, pe religie sau convingeri, pe andicap, v8rstsau orientare se"ual. /e baza acestui te"t, au fost adoptate !n termen scurt dou directive>Directiva 2000?*#?3E de punere !n aplicare a principiului egalit ii de tratament !ntre persoane,fr deosebire de ras sau origine etnic i Directiva 2000?6?3E de creare a unui cadru general!n favoarea egalit ii de tratament !n ceea ce prive te !ncadrarea !n munc i ocuparea for ei de munc.

  De asemenea, $ratatul de la Amsterdam a inclus i promovarea unui nivel !nalt al ocuprii for ei de munc pe lista obiectivelor %E i a !ncredin at 3E responsabilitatea de a veni !n spri9inul i !n completarea activit ilor statelor membre din acest domeniu, cu scopul de a !ncura9a cooperareadintre acestea i de a dezvolta o strategie coordonat, i anume Strategia european pentru ocuparea for ei de munc &SE:' &articolele )*+-)+0 din $ratatul $%E', care are la baz ometod descis de coordonare &D3' &+.)0.#'. 3u ocazia Summitului de la Amsterdam diniunie )((6, s-a otr8t punerea imediat !n aplicare a dispozi iilor acestui nou titlu din tratat.

  http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.6.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.8.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.2.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.4.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.3.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.6.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.8.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.2.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.4.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.3.html
 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  3/45

  3u ocazia lansrii Strategiei de la =isabona din martie 2000, menit s transforme %E !n cea maicompetitiv economie la nivel mondial, efii de stat au recunoscut, de asemenea, c cre terea economic nu este !n sine suficient !n lupta !mpotriva srciei sau a pericolului de e"cluderesocial, anga98ndu-se s amelioreze cooperarea din acest domeniu pe baza metodei descise decoordonare &care avea s fie e"tins ulterior, !nglob8nd pensiile, sntatea i !ngri9irile pe termen

  lung !n cadrul a a-numitei D3 sociale'.

  5n 2000, !n cadrul Summitului de la @isa, a avut loc adoptarea unei agende a politicii socialeeuropene p8n !n 200+, precum i a unei 3arte a drepturilor fundamentale a %E, elaborate de oconven ie special. Semnarea $ratatului de la @isa a reprezentat mai degrab o decep ie pentru cei care se a teptau la progrese ma9ore !n sectorul social. A fost creat un comitet de protec ie social pentru a promova cooperarea !n materie de politici de protec ie social !ntre statelemembre i cu 3omisia, dar au fost respinse toate propunerile de e"tindere a sferei de aplicare aprocedurii de codecizie.

  5n optica revizuirii intermediare a Strategiei de la =isabona din 200+, liniile directoare pentru

  ocuparea for ei de munc, adoptate !n cadrul SE:, au fost incluse !n :rientrile integratepentru cre tere i ocuparea for ei de munc, iar procesul de reform de la =isabona a fost sincronizat cu D3 social pe baza unor cicluri de trei ani.

  5n 200+, a fost adoptat o nou Agend social pentru perioada 200-20)0, pentru a !nso irelansarea Strategiei de la =isabona. =a nivelul %E , pentru perioada 2006-20)#, a fost creat,pentru sus inerea punerii !n aplicare a obiectivelor %E din domeniul social & +.)0.(' un programpentru ocuparea for ei de munc i solidaritate social. 5n 2006, a fost creat un ond european de a9ustare la globalizare &EA', cu scopul de a oferi spri9in lucrtorilor care i-au pierdut locul demunc din cauza scimbrilor intervenite !n structura comer ului mondial & +.)0.2'.

  =a )# decembrie 2006, a fost semnat $ratatul de la =isabona, care a permis noi progrese !nconsolidarea dimensiunii sociale a integrrii europene. $ratatul privind %niunea Europeaneviden iaz !n prezent obiectivele sociale ale %E, printre care ocuparea integral a for ei de munc i solidaritatea dintre genera ii &articolul #'. Articolul recunoa te 3arta drepturilor fundamentale ca av8nd acela i caracter obligatoriu ca tratatele. 3arta !ns i recunoa te a a- numitele drepturi legate de solidaritate, precum dreptul lucrtorilor la informare i consultare,precum i drepturile la negocieri colective, la condi ii de munc ecitabile i corecte i dreptul la securitate social i asisten social. 5n $ratatul privind func ionarea %niunii Europene a fost introdus o clauz social orizontal,care afirm urmtoarele> 5n definirea i punerea !n aplicarea politicilor i ac iunilor sale, %niunea ine seama de cerin ele privind promovarea unui nivel ridicat al ocuprii for ei de munc, garantarea unei protec ii sociale corespunztoare, combaterea e"cluziunii sociale, precum i de cerin ele privind un nivel ridicat de educa ie, de formare profesional i de protec ie a snt ii umane &articolul ('.

  ).Evolu ii !nregistrate dup $ratatul de la =isabona

  5n iulie 200, 3omisia European a publicat o Agend social re!nnoit, intitulat :portunit i,acces i solidaritate !n Europa secolului 2), !n semn de rspuns la cre terea oma9ului provocat de criza financiar i economic. Au fost introduse msuri menite s creasc impactul

  http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.9.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.2.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.9.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.2.html
 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  4/45

  instrumentelor financiare e"istente &SE i EA'. 5n plus, !n 20)0, a fost instituit un nouinstrument european de microfinan are, prin intermediul creia se acord microcredite!ntreprinderilor mici i persoanelor fr loc de munc dornice s creeze sau s- i dezvolte propria !ntreprindere.

  3re terea bazat pe incluziune &care !ncura9eaz o economie cu un grad ridicat de ocupare afor ei de munc ce conduce la coeziune social i teritorial' este unul dintre domeniile prioritare ale Strategiei Europa 2020, succesoarea Strategiei de la =isabona. @oul program strategic al %Emen ioneaz pentru prima dat un obiectiv precis pentru pilonul su social &obiectivul dereducere cu 20 de milioane a numrului persoanelor e"puse la riscul de srcie p8n !n 2020',!mpreun cu un anga9ament re!nnoit !n favoarea unui obiectiv ambi ios !n domeniul ocupriifor ei de munc &o rat de ocupare a for ei de munc de 6+B !n ceea ce prive te persoanele cu v8rste cuprinse !ntre 20 i * de ani'. Dintre cele apte ini iative emblematice selectate pentru a contribui la !ndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020, trei se !ncadreaz !n domeniulocuprii for ei de munc i al afacerilor sociale> : agend pentru noi competen e i locuri de munc, care vizeaz restructurarea politicilor de fle"isecuritate pentru a !mbunt i func ionarea

  pie ei muncii, a a9uta individul s capete competen ele care se vor cere !n viitor i a !mbunt i calitatea locurilor de munc i condi iile de lucru, $ineretul !n mi care, care va contribui la !mbunt irea educa iei i a formrii, va a9uta tinerii s studieze !n strintate i va facilita gsirea unui loc de munc i /latforma european de combatere a srciei i a e"cluziunii sociale, care va contribui la difuzarea celor mai bune practici i va pune la dispozi ie finan ri pentru a sus ine incluziunea social i a combate discriminarea. 5ncep8nd din 20)0, obiectivele emblematice aleStrategiei Europa 2020 legate de ocuparea for ei de munc i cele sociale au servit drept referin pentru evaluarea comparativ a Strategiei europene pentru ocuparea for ei de munc &SE:'.Aceasta a fost integrat !n conte"tul semestrului european, care este un instrument proceduralmenit s amelioreze coeren a cronologic a coordonrii politicilor %E !n materiemacroeconomic, fiscal, de ocupare a for ei de munc, precum i a politicilor sociale, pe baza

  unor cicluri anuale recurente.5n plus, trei dintre programele de9a e"istente ale %E &printre care /rogress i Cnstrumentul demicrofinan are /rogress', destinate s testeze la nivel concret idei de reform, !n perspectivadezvoltrii celor mai bune dintre ele !n toate statele membre, au fost reunite !n cadrul unuiprogram unic, intitulat /rogramul pentru ocuparea for ei de munc i inovare social &EaSC'.

  %olul Parlamentului *uropean

  3u toate c rolul su a fost, o vreme !ndelungat, unul pur consultativ i de supravegere,/arlamentul a fost mereu activ !n dezvoltarea msurilor %E din domeniul ocuprii for ei demunc i al politicii sociale, !n vederea consolidrii capacit ii %E de combatere a oma9ului i cu scopul de a !mbunt i condi iile de munc i de via pentru to i. 5nc din primele etape ale integrrii europene, /arlamentul a fcut !n repetate r8nduri apel la o politic mai activ !ndomeniul social , care s reflecte importan a tot mai mare a %niunii !n domeniul economic, i a spri9init diferitele propuneri ale 3omisiei din acest domeniu. /arlamentul a fost angrenat mai!ndeaproape !n pregtirea $ratatului de la Amsterdam dec8t cu ocazia precedentelor revizuiri aletratatelor, iar unele inova ii importante reflect recomandrile sale, precum integrarea Acorduluisocial i inserarea unui capitol privind ocuparea for ei de munc.

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  5/45

  :dat cu Strategia de la =isabona, /arlamentul a insistat asupra rolului care ar trebui s revinocuprii for ei de munc i considerentelor sociale !n elaborarea de strategii de cre tere care s fie puse !n aplicare la nivelul %E i la nivel na ional. /arlamentul a reamintit faptul c un nivel !nalt de protec ie social este esen ial pentru Strategia de la =isabona, consider8nd c este inacceptabil ca popula ia s fie nevoit s triasc sub nivelul de srcie i !ntr-o situa ie de

  e"cluziune social. /arlamentul consider, de asemenea, c Strategia de la =isabona nu aprevzut obiective suficient de obligatorii !n sfera social i a invitat statele membre smonitorizeze !ndeaproape impactul ocupa ional i social al reformelor puse !n aplicare !n cadrul Strategiei Europa 2020. 5n aceea i ordine de idei, unul dintre mesa9ele transmise de /arlament cuocazia dezbaterilor pe tema crizei economice a fost un apel ferm !n favoarea unui anga9amentasumat de %E cu privire la men inerea modelelor sociale europene i a unei Europe sociale puternice.

  5ntruc8t monitorizarea i punerea !n aplicare a obiectivelor emblematice ale Strategiei Europa2020 fac parte din procesul semestrului european, /arlamentul a insistat !n repetate r8nduri caobiectivele legate de ocuparea for ei de munc i cele sociale s fie integrate !ntr-un mod mai

  eficient !n cadrul semestrului european, !ntre altele prin instituirea obligativit ii indicatorilorsociali i prin includerea srciei copiilor i a muncii decente !n cadrul indicatorilor, de e"emplu. De asemenea, /arlamentul consider profund regretabil rolul restr8ns care !i este !ncredin at !ncadrul semestrului european i a solicitat un acord interinstitu ional care s-i permit s se implice mai mult !n acest proces.

  5n ultimul r8nd, /arlamentul a criticat aspru msuri cum ar fi programele de a9ustare economic,!ntreprinse !n afara cadrului suprana ional. 5n martie 20)*, /arlamentul a afirmat c doarinstitu iile cu adevrat rspunztoare !n mod democratic ar trebui s coordoneze procesul politicde elaborare i de aplicare a programelor de a9ustare pentru rile care se confrunt cu dificult i financiare acute.

  De asemenea, /arlamentul i-a confirmat ata amentul fa de valorile sociale prin deciziile luate cu privire la utilizarea resurselor financiare de la bugetul %E. ai recent, /arlamentul a reu it sse asigure c ondul social european &SE', care reprezint principalul instrument de caredispune Europa pentru combaterea oma9ului i a e"cluziunii sociale, constituie 2#,)B din totalul finan rilor acordate de %E pentru coeziune i c 20B din fondurile alocate fiecrui stat membru de la SE vor fi alocate !n mod obligatoriu celtuielilor aferente incluziunii sociale.

  Din 20)0, /arlamentul a fost un ferm sus intor al ideii introducerii unei Sceme de garan ie pentru tineret. Acest program a fost adoptat, !n cele din urm, de ctre 3onsiliu, !n aprilie 20)#,

  i urmre te s garanteze faptul c to i tinerii cet eni ai %E i reziden ii legali cu v8rsta sub 2+ de ani, precum i proaspe ii absolven i sub #0 de ani primesc o ofert de anga9are de bun calitate ori ! i continu educa ia sau ucenicia !n termen de patru luni de c8nd devin omeri sau ! i termin studiile.

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  6/45

  +.Fondul social european

  ondul social european &SE' a fost !nfiin at !n temeiul $ratatului de la 1oma !n vederea!mbunt irii mobilit ii lucrtorilor i a oportunit ilor de ocupare a for ei de munc pe pia a comun. Sarcinile i normele sale de func ionare au fost ulterior revizuite, pentru a reflecta evolu iile care au avut loc !n situa ia economic i de ocupare a for ei de munc a statelor membre, precum i evolu ia priorit ilor politice definite la nivelul %E.

  !emei "uridic

  Articolele )2-)*, )6*, )6+, )66 i )6 din $ratatul privind func ionarea %niunii Europene.

  5n urma intrrii !n vigoare a $ratatului de la =isabona, !n prezent, adoptarea de norme generaleaplicabile fondurilor structurale face obiectul procedurii legislative ordinare.

  #$iective

  5n conformitate cu 1egulamentul &%E' nr. )#0*?20)#, SE este menit s !mbunt eascoportunit ile de anga9are, s consolideze incluziunea social, s combat srcia, s promovezeeduca ia, competen ele i !nv area pe tot parcursul vie ii i s dezvolte politici de incluziune active, cuprinztoare i sustenabile.

  5n conformitate cu priorit ile sale, SE urmre te>

  s promoveze un nivel ridicat de ocupare a for ei de munc i de calitate a locurilor de munc, s !mbunt easc accesul la pia a for ei de munc, s spri9ine mobilitatea

  geografic i profesional a lucrtorilor i s faciliteze adaptarea acestora la transformrile industriale

  s !ncura9eze un nivel ridicat de educa ie i formare pentru to i i s spri9ine tranzi ia de la educa ie la !ncadrarea !n munc pentru tineri

  s com$at srcia, s -m$unt easc inclu&iunea social i s promoveze egalitateade gen, nediscriminarea i egalitatea de anse.

  %eali&ri

  './erioadele de programare anterioare

  F*a fost primul fond structural. 5n timpul perioadei de tranzi ie &p8n !n )(60', acesta arambursat statelor membre +0B din costurile pentru formarea profesional i indemniza iile de reinstalare acordate lucrtorilor afecta i de restructurarea economic. 5n total, peste 2 milioane depersoane au fost spri9inite de-a lungul acestei perioade. 5n )(6), printr-o decizie a 3onsiliului,resursele ondului au crescut substan ial, iar sistemul a fost modificat, finan area retroactiv fiind !nlocuit de noi norme care prevedeau obliga ia ca cererile de asisten s fie depuse anticipat de ctre statele membre. 5n )(#, o nou reform &realizat !n temeiul Deciziei#?+)?3EE a 3onsiliului din )6 octombrie )(#' a condus la o mai mare concentrare a

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  7/45

  opera iunilor fondului, care urmau s fie direc ionate !n special ctre combaterea oma9ului !n r8ndul tinerilor i ctre regiunile cele mai defavorizate. /rin includerea !n $ratatul 3E aobiectivului de coeziune economic i social !n cadrul 3omunit ii, Actul %nic European &)(' a pregtit terenul unei reforme globale &!n temeiul regulamentelor din 2* iunie i)( decembrie )(', care urmrea, !n principal, s introduc o abordare coordonat !n

  programarea i func ionarea fondurilor structurale. $ratatul de la aastrict a e"tins domeniul de interven ie al SE, astfel cum a fost descris la articolul )*, incluz8nd adaptarea latransformrile industriale i la evolu ia sistemelor de produc ie. /entru urmtoarea perioad de programare &)((*-)(((', nivelul fondurilor alocate pentru coeziunea economic i social a fostdublat &)*) miliarde E3%'. Dup o serie de proiecte-pilot desf urate !n perioada de programareanterioar, ini iativele 3omunit ii au fost confirmate pentru perioada )((*-)((( i li s-a alocat un buget mai important &(B din resursele totale ale fondurilor structurale'. SE a cofinan at douastfel de programe care aveau ca scop sus inerea proiectelor transna ionale novatoare> Adapt, care urmrea s a9ute anga9a ii i lucrtorii s anticipeze transformrile industriale i s fac fa efectelor acestora, i Emploment, ale crui patru componente au promovat integrarea pe pia a muncii a grupurilor vulnerabile.

  5n conte"tul 'endei +, cadrul general al fondurilor structurale pentru perioada deproramare +0+a fost simplificat. SE, cruia !i erau alocate !n acel moment 0 miliardeE%1, a primit dubla responsabilitate de a contribui at8t la politica de coeziune, c8t i la punerea!n aplicare a Strategiei europene privind ocuparea for ei de munc &SE:' & +.)0.#', domeniulsu de aplicare fiind modificat !n consecin . Cni iativa comunitar EF%A= se a"a pe spri9inirea proiectelor novatoare transna ionale care vizau combaterea discriminrii i a defavorizrii de pe pia a muncii. EF%A= a fost singura ini iativ cofinan at !n cadrul SE !n perioada de programare 2000-200.

  5n perioada de proramare +20+13, au fost men inute doar trei fonduri structurale> SE,

  ondul european de dezvoltare regional &EDE1' i ondul de coeziune &3'. 5mpreun,acestea trebuiau s !ndeplineasc obiectivele de convergen &spre care sunt canalizate )B dinresurse', de competitivitate regional i de ocupare a for ei de munc &spre care sunt canalizate )B din resursele destinate altor regiuni dec8t regiunile de convergen ', precum i de cooperare teritorial european !n scopul promovrii unei dezvoltri armonioase pe !ntregul teritoriu al%niunii &2,+B din resurse'.

  1esursele din fondurile structurale sunt alocate statelor membre conform unei formule care ia !ncalcul popula ia & i densitatea acesteia', prosperitatea regional, oma9ul i nivelul de educa ie i care este negociat de statele membre simultan cu cadrul financiar multianual &3' aferentunei perioade date. %na dintre principalele caracteristici ale fondurilor structurale o constituieprincipiul adi ionalit ii, !n virtutea cruia statele membre nu pot utiliza fondurile structurale !n locul celtuielilor interne pentru activit i pe care oricum au decis s le !ntreprind.

  5n perioada 2006-20)#, SE, alturi de celelalte instrumente financiare ale politicii europene decoeziune, a 9ucat un rol determinant !n Planul european de ac iune pentru redresareaeconomic, adoptat de 3onsiliul European !n decembrie 200, precum i !n /lanul europeancoordonat de redresare economic, prezentat de 3omisie !n luna noiembrie a aceluia i an.

  http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.3.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.3.html
 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  8/45

  (./erioada de programare actual &20)*-2020'

  1.3inci fonduri structurale reglementate de norme comune

  3ele cinci fonduri structurale i de investi ii europene pentru perioada de programare 20)*-2020,

  i anume F*4*%, F*, Fondul de coe&iune, Fondul european aricol pentru de&voltarerural &EAD1' i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime &E/A' sunt !nprezent reglementate de un set de norme comune. 5n plus, reglementri specifice fiecrui fonddefinesc domeniile de interven ie i alte aspecte specifice. 1egulamentul &%E' nr. )#0#?20)# din )6 decembrie 20)# stabile te principii, norme i standarde comune pentru eecutarea celorcinci fonduri structurale i de investi ii europene. 1egulamentul &%E' nr. )#0*?20)# din )6 decembrie 20)# stabile te misiunile ondului social european &SE', inclusiv domeniul deaplicare a spri9inului acordat prin intermediul lui, dispozi ii specifice i tipurile de celtuieli eligibile pentru asisten .

  +.ondul social european i Cni iativa privind ocuparea for ei de munc !n r8ndul tinerilor

  1olul SE a fost consolidat pentru perioada 20)*-2020 prin introducerea unei cote minime de+3,16, cu caracter 9uridic obligatoriu, din finan area total destinat politicii de coeziune. 3u unbuget total !n valoare de 6* miliarde E%1 &comparativ cu cei 6+ miliarde E%1 prevzu i pentruperioada 2006-20)#', SE cofinan eaz programe opera ionale na ionale sau regionale care se desf oar pe durata de apte ani a cadrului financiar multianual i sunt propuse de ctre statele membre i aprobate printr-o decizie a 3omisiei.

  @oul 1egulament SE pentru perioada 20)*-2020 a fost adoptat !n decembrie 20)# i se vaconcentra asupra urmtoarelor patru o$iective tematice>

  promovarea sustenabilit ii i calit ii locurilor de munc i spri9inirea mobilit ii for ei de munc promovarea incluziunii sociale, combaterea srciei i a oricrei forme de discriminare investi iile !n educa ie, formare i formare profesional pentru competen e i !nv are pe

  tot parcursul vie ii consolidarea capacit ii institu ionale a autorit ilor publice i a pr ilor interesate i o

  administra ie public eficient.

  Astfel, SE aduce avanta9e popula iei, inclusiv tinerilor, femeilor i persoanelor care fac parte din grupuri defavorizate, !n vederea promovrii incluziunii sociale. SE spri9in, de asemenea,muncitorii, !ntreprinderile i !ntreprinztorii. 5n cele din urm, SE a9ut statele membre s ! i

  !mbunt easc calitatea administra iei publice i a guvernan ei.

  Actualul 1egulament SE include Ini iativa privind ocuparea for ei de munc -n r7ndul tinerilor&GEC', care este finan at din trei surse> alocrile na ionale privind SE ,2 miliarde E%1', bugetul specific al %E ,2 miliarde E%1' i cofinan area na ional pentru partea SE. Acesta spri9in tinerii care nu sunt !ncadra i profesional i nu urmeaz niciun program educa ional sau de formare &@EE$' !n regiunile !n care rata oma9ului !n r8ndul tinerilor dep e te 2+B. 5n februarie 20)+, !n vederea accelerrii implementrii !n statele membre,

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  9/45

  3omisia European a propus o modificare a 1egulamentului SE pentru a cre te de la )-),+Bp8n la #0B rata de prefinan are pentru GEC, care urmeaz a fi pltit dup adoptareaprogramelor opera ionale !n alocarea bugetar pentru 20)+.

  3.Cnstrumente complementare SE pentru reintegrarea pe pia a muncii

  Fondul european de adaptare la lo$ali&are &E' a fost creat !n calitate de instrument alpoliticii de competitivitate, nu de coeziune, pentru 3 2006-20)#, cu scopul de a veni !nspri9inul lucrtorilor concedia i ca urmare a unor scimbri structurale ma9ore ale modelelorcomer ului mondial provocate de globalizare. E rspunde unor urgen e specifice, cum ar fi concedierile colective cauzate de globalizare, interven ia sa fiind limitat !n timp, pe c8nd SEspri9in programe multianuale care au drept scop !ndeplinirea obiectivelor structurale pe termenlung legate de men inerea sau reinser ia lucrtorilor pe pia a muncii.

  5n conte"tul crizei, 1egulamentul E H 1egulamentul &3E' nr. )(26?200 H a fost modificattemporar p8n la sf8r itul anului 20)) pentru a rspunde necesit ilor aprute !n urma

  concedierilor la originea crora se afl criza, oferind rate de cofinan are de +0B p8n la [email protected] 1egulament E pentru perioada 20)*-2020 &1egulamentul &%E' @r. )#0(?20)#' a fostadoptat de /arlament i de 3onsiliu !n decembrie 20)#, cu un buget de p8n la )+0 milioaneE%1. /e l8ng concedierile provocate de scimbrile structurale generate de globalizare, acestainclude concedieri ca urmare a crizelor economice i financiare mondiale.

  @oul Proram al 8niunii *uropene pentru ocuparea for ei de munc i inovare sociale 9*aIa integrat fostul /rogram /rogress, ca una dintre cele trei componente ale acestuia. 3u unbuget de ++0 milioane E%1, acesta ! i propune s promoveze un nivel ridicat de calitate i de sustenabilitate a locurilor de munc, s garanteze o protec ie social adecvat i decent, s combat e"cluziunea social i srcia i s !mbunt easc condi iile de munc.

  %olul Parlamentului *uropean

  Influen a Parlamentului *uropean asupra SE a crescut de0a lunul timpului. 5n temeiul$ratatului de la aastrict, /E trebuia s ! i dea avizul conform !n ceea ce prive te dispozi iile generale de reglementare a fondurilor, !n timp ce, !n temeiul $ratatului de la Amsterdam,adoptarea nomelor de aplicare pentru SE face obiectul procedurii de codecizie. /arlamentulconsider c SE este cel mai important instrument al %E pentru combaterea oma9ului. Deaceea, acesta a pledat !ntotdeauna pentru gestionarea eficient a fondului i a fcut apel lasimplificarea legisla iei i a procedurilor !n materie, msuri de natur s !mbunt easc eficacitatea i calitatea asisten ei acordate de SE.

  5n calitatea sa de coleiuitor al unui reulament privind F*pentru perioada de programare2006-20)#, /arlamentul European a completat propunerea 3omisiei, aduc8ndu-i o serie deamendamente care au contribuit la redefinirea fondului ca instrument de prim importan viz8ndfacilitarea implementrii Strategiei europene privind ocuparea for ei de munc. /arlamentul amodificat te"tul proiectului de regulament, cu scopul de a e"tinde sfera de ac iune a asisten ei SE pentru a include eforturile depuse !n materie de combatere a inegalit ilor dintre brba i i

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  10/45

  femei, a discriminrii i a e"cluziunii sociale, prin facilitarea accesului categoriilor vulnerabile lalocuri de munc.

  /arlamentul a spri9init propunerea 3omisiei privind contribu ia SE la combaterea crizeieconomice i a aprobat actele legislative av8nd drept obiectiv asigurarea unui acces mai rapid la

  acest fond. 5n 1ezolu ia sa din 6 octombrie 20)0, /arlamentul a solicitat consolidarea SE, !ncalitatea sa de principal vector al implementrii obiectivelor %E 2020, de e"emplu, prin cre tereafle"ibilit ii i simplificarea controalelor i a procedurilor.

  ul umit /arlamentului, !n actuala perioad de programare 20)*-2020 SE va reprezenta+3,16 din finan area total a 8* destinat politicii de coe&iune i un procent de +6 dinalocarea din F* atri$uit fiecrui stat mem$ruva trebui s fie consacrat inclu&iunii sociale./arlamentul a insistat, de asemenea, ca E s devin disponibil pentru noi categorii debeneficiari, cum ar fi persoanele care desf oar activit i independente.

  3. Politica de ocupare a for ei de munc

  3rearea mai multor locuri de munc i de mai bun calitate reprezint unul dintre obiectiveleprincipale ale Strategiei Europa 2020. Strategia european privind ocuparea for ei de munc,!mpreun cu orientrile i programele sale privind ocuparea for ei de munc, cum ar fi EaSC, a fost conceput pentru a contribui la cre terea economic i crearea de locuri de munc, la mobilitatea lucrtorilor i la progresul social.

  !emei "uridic

  Articolul # alineatul ' din $ratatul privind %niunea European i articolele -)0, )*+-)+0, )+-

  )+( i )2-)* din $ratatul privind func ionarea %niunii Europene &$%E'.

  #$iective

  /rincipalele principii, obiective i activit i men ionate !n tratat includ promovarea unui nivel !nalt de ocupare a for ei de munc prin dezvoltarea unei strategii coordonate, !n special cu privirela crearea unei for e de munc calificate, pregtite i adaptabile i a unor pie e ale muncii care s reac ioneze la scimbrile economice. 5n conformitate cu clauza orizontal de la articolul ( din$%E, obiectivul atingerii unui nivel ridicat de ocupare a for ei de munc este luat !n considerare!n definirea i punerea !n aplicare a politicilor i activit ilor %niunii.

  %eali&ri

  '.Etapele ini iale &anii )(+0-)((0'

  5n anii )(+0, lucrtorii beneficiau de a9utorul pentru readaptare !n cadrul 3omunit ii Europenea 3rbunelui i : elului &3E3:'. A9utorul era acordat lucrtorilor din sectoarele crbunelui i o elului, unde locurile de munc erau amenin ate de restructurarea industrial. ondul social

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  11/45

  european &SE' &+.)0.2', creat la !nceputul anilor )(0, a reprezentat principala arm decombatere a oma9ului.

  5n anii )(0 i la !nceputul anilor )((0, au fost elaborate programe de ac iune privind ocuparea for ei de munc ce vizau grupuri int specifice, precum i o serie de sisteme de observare i de

  documentare.

  /entru a !ncura9a libera circula ie i pentru a-i a9uta pe lucrtori s- i gseasc un loc de munc !ntr-un alt stat membru, fostul sistem SED:3 a fost !mbunt it, fiind redenumit E%1ES&Serviciul european de ocupare a for ei de munc' !n )((2. E%1ES este o re ea de cooperare !ntre 3omisie i serviciile publice de anga9are a for ei de munc din statele membre ale SEE &plus Elve ia' i alte organiza ii partenere.

  (.3tre o politic mai cuprinztoare privind ocuparea for ei de munc

  1.3artea alb privind cre terea economic, competitivitatea i ocuparea for ei de munc &)((#'

  5n conte"tul unor rate ridicate ale oma9ului !n ma9oritatea statelor membre ale %E, cartea alb alansat o dezbatere dedicat strategiei Europei privind economia i ocuparea for ei de munc, stabilind pentru prima dat ocuparea for ei de munc drept cea dint8i prioritate a agendeieuropene.

  +.3ontribu ia $ratatului de la Amsterdam &)((6'

  @oul titlu privind ocuparea for ei de munc din $ratatul de la Amsterdam, care a intrat !n vigoare!n mai )(((, a constituit baza pentru Strategia european de ocupare a for ei de munc i a condus la crearea, !n baza tratatului, a 3omitetului permanent pentru ocuparea for ei de munc,

  cu caracter consultativ, av8nd ca rol promovarea coordonrii politicilor statelor membre !ndomeniul ocuprii for ei de munc i al pie ei for ei de munc. Statele membre continu !ns s fie singurele responsabile de politica lor !n materie de ocupare a for ei de munc. Cncluderea unui/rotocol social !n tratat a consolidat implicarea partenerilor sociali.

  3./rocesul de la =u"emburg> Strategia european privind ocuparea for ei de munc )((6-200*

  Summitul e"traordinar de la =u"emburg dedicat locurilor de munc, din noiembrie )((6, a lansatStrategia european privind ocuparea for ei de munc &EES', precum i metoda descis de coordonare I a a-numitul /roces de la =u"emburg, care reprezint un ciclu anual de coordonarei de monitorizare a politicilor na ionale de ocupare a for ei de munc pe baza anga9amentelor

  statelor membre de stabilire a unui set comun de obiective. Strategia a fost construit !n 9urulurmtoarelor componente>

  orientrile pentru politicile de ocupare a for ei de munc, elaborate de 3omisie i adoptate de 3onsiliu

  planurile na ionale de ac iune &/@A' raportul comun privind ocuparea for ei de munc, publicat de 3omisie i adoptat de

  3onsiliu

  http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.2.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.2.html
 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  12/45

  recomandrile specifice fiecrei ri &3S1', elaborate de 3omisie i adoptate de 3onsiliu.

  Strategia european privind ocuparea for ei de munc a pus obiectivul privind ob inerea unor rate ridicate de ocupare a for ei de munc pe picior de egalitate cu obiectivele macroeconomice decre tere i stabilitate economic.

  ;.Strategia de la =isabona &2000-20)0'

  5n 2000, 3onsiliul European de la =isabona a convenit asupra noului obiectiv strategic detransformare a %E !n cea mai competitiv i dinamic economie bazat pe cunoa tere din lume, ocuparea integral a for ei de munc fiind un obiectiv ma9or al politicilor de anga9are i sociale, urm8nd ca, p8n !n 20)0, s se realizeze obiective concrete.

  Strategia european privind ocuparea for ei de munc a fost revizuit !n 2002 i relansat !n 200+, pun8ndu-se accentul pe cre tere economic i crearea de locuri de munc, !n scopul simplificrii i ra ionalizrii strategiei de la =isabona. 5n urma revizuirilor, a fost introdus un

  cadru multianual &primul ciclu fiind 200+-200'. 5ncep8nd cu 200+, orientrile privind ocupareafor ei de munc au fost integrate !n orientrile generale ale politicilor economice.

  :rientrile integrate pentru 200+-200 i 200-20)0 con ineau !n total 2# de orientri, opt dintre acestea fiind dedicate special ocuprii for ei de munc.

  5.Strategia Europa 2020 &20)0-2020'

  Aceast strategie pentru ocuparea for ei de munc i o cre tere inteligent, durabil i favorabil incluziunii, cu o durat de zece ani, a definit pentru prima dat o serie de obiective principale,printre care>

  pia a muncii> cre terea la 6+ B a participrii pe pia a muncii a persoanelor cu v8rsta !ntre20 i * de ani p8n !n 2020

  incluziunea social i combaterea srciei> eliminarea riscului de srcie sau e"cluziunepentru cel pu in 20 de milioane de persoane

  !mbunt irea calit ii i performan elor sistemelor de educa ie i formare> reducerea ratei de abandon colar la mai pu in de )0 B &de la )+ B' i cre terea la cel pu in *0 B &!n locde #) B' a procentului de persoane cu v8rste cuprinse !ntre #0 i #* de ani care auabsolvit o form de !nv m8nt superior sau ecivalent.

  $oate cele cinci obiective principale trebuie s fie transpuse de statele membre !n obiective

  na ionale, in8nd seama de pozi iile ini iale i de circumstan ele na ionale ale fiecrui stat membru.

  ase dintre cele zece orientri integrate sunt orientri generale ale politicilor economice &articolul)2) din $%E', iar patru sunt orientri pentru politicile de ocupare a for ei de munc &articolul)* din $%E'. :rientrile pentru politicile de ocupare a for ei de munc adoptate de 3onsiliu !noctombrie 20)0 prevedeau cre terea participrii pe pia a muncii a femeilor i a brba ilor, reducerea oma9ului structural i promovarea calit ii locurilor de munc dezvoltarea unei for e

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  13/45

  de munc calificate care s rspund nevoilor pie ei muncii i promovarea !nv rii pe tot parcursul vie ii !mbunt irea calit ii i a performan ei sistemelor de educa ie i formare la toate nivelurile i cre terea participrii la !nv m8ntul ter iar sau cel ecivalent i promovarea incluziunii sociale i combaterea srciei.

  5n martie 20)+, 3omisia a publicat o propunere de orientri revizuite care demonstreaz oorientare ferm ctre pia a for ei de munc>

  stimularea cererii de for de munc &crearea de locuri de munc impozitarea veniturilorsalariale stabilirea salariilor'

  !mbunt irea ofertei de for de munc i a competen elor &nivelurile de participare i nivelurile competen elor combaterea deficien elor structurale din cadrul sistemelor de educa ie i de formare oma9ul !n r8ndul tinerilor i oma9ul de lung durat'

  !mbunt irea func ionrii pie elor muncii &reducerea segmentrii pie ei for ei de munc implicarea partenerilor sociali !mbunt irea politicilor active !n domeniul pie ei for ei de munc mobilitatea for ei de munc'

  asigurarea ecit ii, combaterea srciei i promovarea egalit ii de anse &modernizarea sistemelor de securitate social, a sistemelor de sntate i a sistemelor de !ngri9ire petermen lung politici sociale orientate pentru prevenirea prsirii timpurii a colii i a e"cluziunii sociale'.

  Aceste orientri urmeaz s fie adoptate de 3onsiliu !n urma dezbaterii lor de ctre /arlament.

  .Cnstrumente financiare de spri9in i orientri de politic

  /rogramul %E pentru ocuparea for ei de munc i inovare social &EaSC', adoptat de /arlament i de 3onsiliu !n 20)#, reune te trei programe e"istente>

  /1:1ESS &/rogramul pentru ocuparea for ei de munc i solidaritate social', care prevede generarea de cuno tin e analitice i spri9in scimbul de informa ii i !nv area reciproc

  E%1ES &re eaua de servicii europene pentru ocuparea for ei de munc', care este o re ea de mobilitate a for ei de munc, ce ofer informa ii, !ndrumare i servicii de recrutare?plasare la nivelul %E

  icrofinan are i antreprenoriat social, care include accesul la microfinan are pentru persoane fizice i micro!ntreprinderi i consolidarea capacit ii pentru furnizorii de micro-credite i spri9in !ntreprinderile sociale, adic !ntreprinderile al cror scopprincipal este de natur social.

  5n afar de acest program, 3omisia ofer orientri politice, sub form de ,,pacete .

  Astfel, pacetul privind ocuparea for ei de munc din aprilie 20)2 propunea msuri de politica"ate pe partea de cerere !n crearea de locuri de munc, prin reducerea impozitelor pe for a demunc sau prin spri9inirea !ntreprinderilor nou-!nfiin ate. 3omunicarea politic subliniaznecesitatea unei dimensiuni mai puternice privind ocuparea for ei de munc i aspectele sociale

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  14/45

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  15/45

  1ezolu iile i alte contribu ii demonstreaz faptul c /arlamentul consider c ocuparea for ei de munc i incluziunea social reprezint unele dintre cele mai importante priorit i ale %E i crede c %niunea European i statele membre trebuie s- i coordoneze eforturile !n acest sens.

  5n timpul 3onferin ei interguvernamentale din )((, /arlamentul a solicitat includerea !n tratatul

  de la Amsterdam a unui capitol special !n materie de ocupare a for ei de munc.

  5n ceea ce prive te orientrile pentru politicile de ocupare a for ei de munc 200-20)0, /arlamentul a insistat !n vederea unei modificri pentru consolidarea dimensiunii sociale aStrategiei de la =isabona i a calit ii ocuprii for ei de munc. /arlamentul a recomandat, de asemenea, introducerea unei abordri ecilibrate viz8nd fle"icuritatea.

  /arlamentul a sus inut puternic Strategia Europa 2020 i a adoptat, de asemenea, rezolu ii de spri9inire i de consolidare a diferitelor ini iative emblematice i a pacetului privind ocuparea for ei de munc din 20)2. 5n rezolu ia sa din iunie 20)2, intitulat 3tre o redresare generatoare de locuri de munc, /arlamentul a solicitat s se aprobe investi iile necesare !n

  poten ialul de creare de locuri de munc i de cre tere din economia verde, din sectorul snt ii i al serviciilor sociale i din sectorul $C3, inclusiv investi ii !n competen e, formare i salarii mai mari.

  De asemenea, !n rezolu ia sa din 22 octombrie 20)*, /arlamentul a spri9init programul europeande investi ii pentru a contribui la restabilirea pe termen scurt a cre terii !n Europa.

  ulte dintre ini iativele de combatere a oma9ului !n r8ndul tinerilor se bazeaz pe propunerile /arlamentului de ac iuni concrete, practice, i anume garan iile pentru tineret ale %E i standardele minime privind stagiile. 5ncep8nd din 20)0, /arlamentul a spri9init ferm !nfiin areaunui sistem de aran ii pentru tineret. 5n rezolu ia sa din )6 iulie 20)*, /arlamentul a solicitat un

  cadru 9uridic european, introduc8nd standarde minime obligatorii pentru implementareagaran iilor pentru tineri, inclusiv privind calitatea uceniciilor i viz8nd, de asemenea, tinerii cu v8rsta !ntre 2+ i #0 de ani.

  ;. Presta iile de asiurri sociale -n alte state mem$re ale 8*

  /entru sus inerea liberei circula ii a persoanelor pe teritoriul %E, este necesar coordonarea sistemelor de protec ie social. /8n de cur8nd, regimul aplicabil anga9a ilor i altor categorii de persoane care au re edin a !n mod legal pe teritoriul unui stat membru era definit de dou regulamente adoptate !n )(6) i, respectiv, !n )(62. $otu i, !ncep8nd din mai 20)0, este !n vigoare o reform fundamental menit s modernizeze !ntregul sistem legislativ i alte acte

  9uridice au !mbunt it protec ia drepturilor lucrtorilor atunci c8nd ei profit de dreptul la libera circula ie.

  !emei "uridic

  Articolele *, )+#, )+ i #+2 din $ratatul privind func ionarea %niunii Europene &$%E'.

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  16/45

  #$iective

  /rincipiul de baz consacrat !n $ratatul de la 1oma este eliminarea obstacolelor din calea libereicircula ii a persoanelor !ntre statele membre & 2.).##.).#'. 5n acest scop, este necesar adoptareaunor msuri de securitate social care s-i !mpiedice pe cet enii %E care lucreaz i locuiesc

  !ntr-un stat membru, altul dec8t cel de origine, s ! i piard, !n parte sau !n totalitate, drepturile desecuritate social.

  %eali&ri

  5n )(+, 3onsiliul a adoptat dou regulamente privind securitatea social pentru lucrtoriimigran i, care au fost ulterior !nlocuite de 1egulamentul &3EE' nr. )*0?6), completat de unregulament de punere !n aplicare ;1egulamentul &3EE' nr. +6*?62 al 3onsiliului

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  17/45

  statul membru competent trebuie s in cont de perioadele de asigurare i de anga9are efectuate de un lucrtor !n temeiul legisla iei unui alt stat membru !nainte a decide dac acesta satisfacesau nu cerin ele referitoare la durata perioadei de asigurare sau de anga9are !n munc.

  3./revenirea cumulului de presta ii

  Acest principiu urmre te ca o persoan s nu poat primi avanta9e ne9ustificate de pe urmadreptului la libera circula ie. 3ontribu ia la sistemele de securitate social obligatorii !n dou sau mai multe state membre pe parcursul aceleia i perioade de asigurare nu confer dreptul la maimulte presta ii de acela i tip.

  ;.E"portabilitatea

  Acest principiu implic faptul c presta iile sociale pot fi pltite pe !ntreg teritoriul %niunii i interzice statelor membre s rezerve plata presta iilor e"clusiv pentru persoanele rezidente peteritoriul lor, !ns nu este aplicabil tuturor tipurilor de presta ii sociale. Spre e"emplu, !n cazul

  omerilor se aplic norme speciale.

  (./ersoanele beneficiare

  Cni ial, 1egulamentul &3EE' nr. )*0?6) viza doar lucrtorii anga9a i, !ns, !ncep8nd cu data de ) iulie )(2, domeniul de aplicare al acestuia a fost e"tins i la lucrtorii independen i. 1egulamentul viza, de asemenea, membrii familiilor lucrtorilor anga9a i i independen i i persoanele aflate !n !ngri9irea acestora, precum i apatrizii i refugia ii. /rin 1egulamentul &3E' nr. )0?( al 3onsiliului din 2( iunie )((, 3onsiliul a e"tins domeniul de aplicare al1egulamentului &3EE' nr. )*0?6) cu scopul de a acorda func ionarilor publici acela i statut de care beneficiaz restul popula iei !n ceea ce prive te drepturile generale legale de pensie acordate

  !n statele membre. 1egulamentul &3E' nr. #06?)((( al 3onsiliului din februarie )((( a e"tinsdomeniul de aplicare al regulamentului la toate persoanele asigurate, !n special la studen i i la persoanele care nu desf oar activit i remunerate. 1egulamentul &3E' nr. +(?200# al 3onsiliului din )* mai 200# a e"tins din nou domeniul de aplicare al 1egulamentului &3EE' nr.)*0?6) pentru a include resortisan ii rilor ter e, cu condi ia ca ace tia s fie reziden i !n mod legal pe teritoriul %E.

  Actul legislativ cel mai recent, respectiv 1egulamentul &%E' nr. )2#)?20)0, care este !n vigoaredin ianuarie 20)), a e"tins normele modernizate de coordonare a sistemelor de securitate socialdin %E la resortisan ii rilor ter e reziden i !n mod legal !n %E i afla i !ntr-o situa ie transfrontalier &care nu au fcut de9a obiectul normelor respective e"clusiv pe motive de

  cet enie'. @oul regulament vizeaz i membrii familiilor, precum i supravie uitorii acestora, dac se afl !n %E.

  )./resta iile reglementate

  Articolul # din 1egulamentul &3E' nr. #?200* enumer presta iile sociale vizate deregulament>

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  18/45

  presta iile de boal, indemniza iile de maternitate i de paternitate asimilate presta iile pentru limit de v8rst, de urma i indemniza iile de invaliditate presta iile !n cazul unor accidente de munc i boli profesionale a9utoarele de deces presta iile de prepensionare

  a9utoarele de oma9 presta iile familiale presta iile speciale !n numerar, de tip necontributiv, care nu pot fi e"portate !n temeiul

  articolului 60 din 1egulamentul privind coordonarea sistemelor de securitate social.

  4.odernizarea sistemului

  5ncep8nd cu )(6), 1egulamentul &3EE' nr. )*0?6) a fost modificat de mai multe ori pentru aine seama de evolu iile la nivelul %E, de modificrile legisla iei na ionale i de 9urispruden a

  3ur ii de 4usti ie.

  1.3tre o mai bun coordonare a sistemelor de securitate social

  5n aprilie 200*, /arlamentul European i 3onsiliul au aprobat 1egulamentul &3E' nr. #?200*,care !nlocuia 1egulamentul &3EE' nr. )*0?6). @oul regulament privind coordonarea sistemelorde securitate social se bazeaz pe acelea i patru principii ale 1egulamentului &3EE' nr.)*0?6), !ns scopul su este de a simplifica normele %E e"istente privind coordonareasistemelor de securitate social din statele membre, prin consolidarea cooperrii !ntre institu iilede securitate social i prin !mbunt irea metodelor de scimb de date !ntre acestea. 3erin a ca administra iile s coopereze !ntre ele !n materie de securitate social a fost !mbunt it, iar circula ia !ntre statele membre fie !n scopuri profesionale, fie !n scopuri private, a fost facilitat,fr ca acest lucru s duc la pierderea drepturilor de securitate social.

  /acetul de coordonare a modernizrii, care include 1egulamentul &3E' nr. #?200*,modificat de 1egulamentul &3E' nr. (?200( i de regulamentul de punere !n aplicare;1egulamentul &3E' nr. (6?200(

  !mbunt irea drepturilor persoanelor asigurate prin e"tinderea domeniului de aplicarepersonal i a celui material !n cadrul domeniilor de securitate social reglementate e"tinderea domeniilor de aplicare ale securit ii sociale care face obiectul regulamentului

  pentru a include regimurile legale de pensionare anticipat modificarea anumitor dispozi ii privind oma9ul consolidarea principiului general al egalit ii de tratament i a principiului e"portabilit ii

  presta iilor

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  19/45

  introducerea principiului bunei administrri> institu iile din statele membre au obliga ia de a coopera !ntre ele i de a- i furniza asisten reciproc !n beneficiul cet enilor

  crearea unui sistem special &scimbul electronic de informa ii !n materie de securitatesocial H EESSC' pentru a asigura scimbul de date sigur !ntre institu iile na ionale.

  +.3ardul european de asigurri sociale de sntate

  3et enii europeni care circul !n Spa iul Economic European &SEE' pot folosi, de acum !nainte, cardul european de asigurri sociale de sntate. Acesta faciliteaz accesul la !ngri9iri medicale !ntimpul unei vizite pe teritoriul unei alte ri SEE, !n scopuri personale sau profesionale.

  3.Drepturi la pensie suplimentar

  =a ) aprilie 20)*, dup mai mul i ani de negocieri, a fost semnat Directiva 20)*?+0?%Eprivind cerin ele minime de cre tere a mobilit ii lucrtorilor !ntre statele membre prin !mbunt irea dob8ndirii i a pstrrii drepturilor la pensie suplimentar. Ea se aplic doar

  sistemelor de pensii de pe pia a muncii i, prin urmare, nu se aplic nici contribu iilor voluntare la sistemele de pensii individuale, nici pensiilor de stat, care fac obiectul 1egulamentului privindcoordonarea sistemelor de securitate social. 1egimurile de garan ie !n caz de insolvabilitate i alte regimuri care nu sunt legate de pensionare nu sunt nici ele acoperite. Directiva stipuleaz cperioadele de dob8ndire a drepturilor la pensie sau de a teptare nu ar trebui s dep easc trei ani

  i c drepturile la pensie dob8ndite ale lucrtorilor care ! i !nceteaz activitatea pot rm8ne !n cadrul regimului de pensie !n care au fost dob8ndite &drepturi la pensie latente' sau pot fipltite lucrtorilor sub form de sum !n capital. Drepturile la pensie latente trebuie tratatepropor ional cu valoarea drepturilor membrilor activi ai regimului sau cu indemniza iile pltite !n prezent. 5n cazul !n care un lucrtor care ! i !nceteaz activitatea nu a ob inut !nc drepturi la pensie dob8ndite !n momentul !ncetrii contractului de munc, regimul de pensie suplimentar

  ramburseaz contribu iile vrsate de lucrtorul respectiv.

  ;./erspectivele de reform

  3omisia European finan eaz o re ea de e"per i independen i !n domeniul securit ii sociale &cunoscut sub denumirea de trESS !n perioada 200*-20)# i sub denumirea de reSsco!ncep8nd din 20)*', care a !ntocmit o serie de rapoarte utile cu privire la acest subiect. Dup oconsultare specific privind coordonarea indemniza iilor pentru !ngri9irea pe termen lung i a indemniza iilor de oma9, care nu a fost !nc fcut public, 3omisia European urmeaz s evalueze 1egulamentul privind coordonarea sistemelor de securitate social i pr i din regulamentul de punere !n aplicare la 9umtatea anului 20)+. :rice nou propunere ar trebui s

  vizeze !n special dou domenii care nu au fost acoperite !n mod satisfctor p8n !n prezent, ianume indemniza iile pentru !ngri9irea pe termen lung i indemniza iile de oma9. %n alt domeniu care trebuie abordat este cel legat de modul !n care normele de coordonare a securit iisociale, bazate pe ideea unor raporturi de munc standard, sunt aplicate astfel !nc8t s e"cludsau s limiteze drepturile la securitate social ale lucrtorilor cu un loc de munc atipic.

  %olul Parlamentului *uropean

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  20/45

  /arlamentul i-a e"primat mereu interesul cu privire la problemele cu care se confrunt lucrtoriimigran i, lucrtorii frontalieri, persoanele care desf oar activit i independente i resortisan ii rilor ter e care lucreaz pe teritoriul unui stat membru i a adoptat mai multe rezolu ii !n

  vederea !mbunt irii situa iei acestora. /arlamentul i-a manifestat, cu mai multe ocazii, nemul umirea fa de persisten a obstacolelor din calea liberei circula ii i a solicitat 3onsiliului

  s adopte propunerile pendinte, cum ar fi cele menite s alinieze pensiile anticipate la domeniulde aplicare al 1egulamentului &3EE' nr. )*0?6), s e"tind dreptul omerilor de a beneficia dea9utorul de oma9 !n alt stat membru i s lrgeasc domeniul de aplicare al legisla iei pentru a include toate persoanele asigurate. %nora dintre solicitri li s-a dat curs prin adoptarea definitiva 1egulamentului &3E' nr. #?200* modernizat.

  De la intrarea !n vigoare a $ratatului de la =isabona, s-a aplicat procedura legislativ ordinar, iar3onsiliul a votat cu ma9oritate calificat !n domeniul drepturilor de securitate social alelucrtorilor &articolul *'. 3u toate acestea, un stat membru poate solicita sesizarea 3onsiliuluiEuropean !n legtur cu un proiect de act legislativ, !n cazul !n care declar c un proiect de actlegislativ ar aduce atingere unor aspecte importante ale sistemului su de securitate social,

  inclusiv !n ceea ce prive te domeniul su de aplicare, costul sau structura financiar, ori ar aduceatingere ecilibrului financiar al respectivului sistem.

  5n 1ezolu ia sa din )* ianuarie 20)* referitoare la protec ia social pentru to i, inclusiv pentru lucrtorii care desf oar o activitate independent, /arlamentul invit 3omisia s revizuiasclegisla ia i s monitorizeze punerea !n aplicare i coordonarea sistemelor de securitate social pentru a prote9a dreptul la presta ii al lucrtorilor migran i din %E.

  5. ntatea i securitatea -n munc

  5mbunt irea snt ii i securit ii !n munc este o cestiune important pentru %E !nc din anii J0. /rin introducerea legisla iei la nivel european, au fost stabilite standarde minime de protec ie a lucrtorilor, !ns legisla ia respectiv nu !mpiedic statele membre s men in sau s introduc msuri mai stricte. Dup intrarea !n vigoare a $ratatului de la =isabona, 3arta drepturilorfundamentale a %niunii Europene a cptat caracter obligatoriu, conferind i mai multimportan !n cadrul legisla iei %E politicii !n domeniul snt ii i securit ii.

  !emei "uridic

  Articolele (), ))*, ))+, )+), )+# i #+2 din $ratatul privind func ionarea %niunii Europene &$%E'

  #$iective

  5n temeiul articolului )+# din $%E, %E !ncura9eaz !mbunt irea mediului de lucru prinarmonizarea condi iilor de munc , !n vederea prote9rii snt ii i securit ii lucrtorilor. 5n acest scop, sunt prevzute cerin e minime la nivel european, permi 8ndu-li-se statelor membre s introduc un nivel mai ridicat de protec ie la nivel na ional !n cazul !n care doresc acest lucru. $ratatul stipuleaz c directivele adoptate !n vederea introducerii unor asemenea cerin e minime

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  21/45

  trebuie s evite impunerea de constr8ngeri administrative, financiare i 9uridice susceptibile sfr8neze crearea i dezvoltarea !ntreprinderilor mici i mi9locii.

  %eali&ri

  '.Evolu ia pe plan institu ional

  Sub auspiciile 3omunit ii Europene a 3rbunelui i : elului &3E3:', fondat !n )(+) prin $ratatul de la /aris, s-au derulat diverse programe de cercetare !n domeniul snt ii i securit ii la locul de munc. @ecesitatea unei abordri globale !n ceea ce prive te securitatea i sntatea la locul de munc a devenit mai pregnant odat cu fondarea 3omunit ii Economice Europene&3EE' prin $ratatul de la 1oma din )(+6. 5n )(6*, a fost !nfiin at 3omitetul consultativ peprobleme de securitate, igien i protec ie a snt ii la locul de munc cu scopul de a a9uta 3omisia !n pregtirea i punerea !n aplicare a activit ilor !n acest domeniu. /entru realizarea pie ei unice europene, erau necesare cerin e minime !n ceea ce prive te securitatea i sntatea la locul de munc. Acest lucru a dus la adoptarea unei serii de directive, cum ar fi de e"emplu

  Directiva 2?0+?3EE &!nlocuit prin Directiva (?2*?3E' privind protec ia lucrtorilor!mpotriva riscurilor legate de e"punerea la plumb metalic, Directiva #?*66?3EE &modificatultima oar prin Directiva 200#?)?3E' privind azbestul i Directiva ?)?3EE &modificatultima oar prin Directiva 200#?)0?3E' privind zgomotul.

  1.Actul %nic European

  /rin adoptarea Actului %nic European !n )(6, sntatea i securitatea la locul de munc au fostintroduse pentru prima dat !ntr-un articol al $ratatului 3EE care stabile te cerin e minime i autorizeaz 3onsiliul s adopte cu ma9oritate calificat directivele privind securitatea isntatea. Articolul respectiv urmrea> !mbunt irea snt ii i securit ii lucrtorilor la locul de

  munc armonizarea condi iilor din mediul de lucru prevenirea dumpingului social pe msurce realizarea pie ei interne fcea progrese i prevenirea deplasrii !ntreprinderilor spre zone cu un nivel de protec ie mai sczut cu scopul de a ob ine un avanta9 competitiv. De i 3arta social &3arta comunitar a drepturilor sociale fundamentale ale lucrtorilor' din )(( nu aveacaracter obligatoriu, ea men iona faptul c trebuie acordat aceea i importan aspectelor sociale ca i aspectelor economice ale pie ei unice.

  +.3ontribu ia $ratatului de la Amsterdam &)((6'

  $ratatul de la Amsterdam a consolidat statutul aspectelor legate de ocuparea for ei de munc prinintroducerea titlului :cuparea for ei de munc i a Acordului social. /entru prima dat,

  directivele de stabilire a condi iilor minime !n domeniul snt ii i securit ii !n munc i al condi iilor de munc erau adoptate i de /arlament i de 3onsiliu prin intermediul procedurii de codecizie.

  3.3ontribu ia $ratatului de la =isabona &2006'

  $ratatul de la =isabona con ine o clauz social potrivit creia cerin ele sociale trebuie luate !n considerare !n cadrul politicilor %niunii. : dat cu intrarea !n vigoare a $ratatului de la =isabona,

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  22/45

  3arta drepturilor fundamentale a 8niunii *uropene a dob8ndit caracter obligatoriu, curespectarea corespunztoare a principiului subsidiarit ii, !n conformitate cu dispozi iile generale ale 3apitolului KCC al 3artei.

  (.Etape importante> Directive i Agen ia European pentru Sntate i Securitate !n unc

  1.Directiva-cadru (?#()?3EE

  Articolul )#6 din $ratatul de la @isa &acum articolul )+# din $%E' a constituit baza eforturilor%E de a !mbunt i mediul de lucru !n vederea prote9rii snt ii i securit ii lucrtorilor. %na dintre etapele marcante a fost adoptarea Directivei-cadru (?#()?3EE, care acord o aten iedeosebit culturii prevenirii. Aceasta a prevzut msuri preventive, furnizarea de informa ii i consulta ii, o participare ecilibrat i formarea lucrtorilor i a reprezentan ilor acestora !n sectorul public i !n sectorul privat. Directiva-cadru st, de asemenea, la baza a peste 2+ dedirective derivate privind>

  cerin e privind sntatea i securitatea la locul de munc &(?+*?3EE' i semnalizarea de securitate i sntate la locul de munc &(2?+?3EE' folosirea ecipamentului de lucru &(?++?3EE modificat prin Directiva 200)?*+?3E i

  Directiva 200(?)0*?3E' a ecipamentelor individuale de protec ie &(?+?3EE' i lucrul la monitor &(0?260?3EE' i manipularea manual &(0?2(?3EE'

  sectoare> antierele temporare sau mobile &(2?+6?3EE' industria e"tractiv &de fora9'&(2?()?3EE (2?)0*?3EE' i navele de pescuit &(#?)0#?3E'

  grupuri> lucrtoarele gravide &(2?+?3EE' i protec ia tinerilor la locul de munc &(*?##?3E'

  agen i> e"punerea la agen i cancerigeni &(0?#(*?3EE' i Directiva privind protec ia lucrtorilor !mpotriva riscurilor legate de e"punerea la agen i cancerigeni sau mutageni la

  locul de munc &200*?#6?3E' agen ii cimici &(?2*?3E modificat prin Directiva2000?#(?3E i Directiva 200(?))?%E' agen i biologici la locul de munc &2000?+*?3E' i protec ia !mpotriva radia iilor ionizante &Directiva 20)#?+(?Euratom de abrogare a

  directivelor anterioare cone"e' protec ia lucrtorilor e"pu i unui poten ial risc !n medii e"plozive &((?(2?3E' e"punerea lucrtorilor la riscurile generate de agen i fizici&vibra ii' &2002?**?3E', zgomot &200#?)0?3E', c8mpuri electromagnetice &200*?*0?3Emodificat prin Directiva 20)#?#+?%E' i radia ii optice artificiale &200?2+?3E'

  substan e> alinierea mai multor directive privind clasificarea, eticetarea i ambalarea substan elor i a amestecurilor &Directiva 20)*?26?%E'.

  Directiva-cadru a influen at i alte acte legislative, !n particular propunerea 3omisiei de

  modificare a Directivei ()?##?3EE privind lucrtorii temporari, propunerea de modificare aDirectivei 200#??3E privind anumite aspecte ale organizrii timpului de lucru, Directiva((?(+?3E privind dispozi iile referitoare la timpul de lucru !n transportul maritim, Directiva2000?#*?3E de modificare a Directivei 3onsiliului (#?)0*?3E privind anumite aspecte aleorganizrii timpului de lucru, pentru a include sectoarele i activit ile e"cluse din directiva men ionat &transportul rutier, aerian, maritim i feroviar, cile navigabile interioare, pescuitul maritim, alte activit i maritime i activit ile medicilor !n curs de specializare', i 1egulamentul

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  23/45

  &3E' nr. 202?(* al 3onsiliului privind !nfiin area Agen iei Europene pentru Sntate i Securitate !n unc.

  +.Agen ia European pentru Sntate i Securitate !n unc &:S7A'

  Agen ia European pentru Sntate i Securitate !n unc a fost !nfiin at !n )(( i are sediul la Lilbao &Spania'. :biectivul ei este !ncura9area punerii !n comun a cuno tin elor i informa iilor pentru a contribui la promovarea unei culturi a prevenirii riscurilor. Ea dezvolt platforma onlinepentru Evaluarea interactiv online a riscurilor &:i1A' ce cuprinde instrumente de evaluaresectorial favorabile C-urilor !n toate limbile, de e"emplu pentru coafori?frizeri i serviciilede securitate privat. 5n 20)#, 3omisia, pun8nd !n aplicare o solicitare a /arlamentului, a lansatun proiect-pilot privind sntatea i securitatea lucrtorilor v8rstnici, ce urmeaz a fi desf urat de :S7A p8n la sf8r itul anului 20)+. 5n aprilie 20)*, Agen ia a lansat o campanie intitulat =ocuri de munc sntoase - estionarea stresului pentru a sensibiliza cu privire la stresul lalocul de munc i problemele psiosociale, ce se afl la originea a apro"imativ 9umtate dinzilele lucrtoare pierdute.

  )./rograme de ac iune comunitar i strategii privind sntatea i securitatea la locul de munc

  5ntre )(+) i )((6, au fost opera ionale prorame de cercetare3E3: !n domeniul securit ii i snt ii la locul de munc. Agenda social european a fost adoptat !n 2000, contribuind la oabordare mai strategic a snt ii i securit ii la locul de munc la nivelul %E. 5n consecin , Strategia comunitar privind sntatea i securitatea la locul de munc pentru perioada 2002 -200 a adoptat o abordare global a strii de bine la locul de munc.

  Strategia comunitar pentru perioada 2006 - 20)2 s-a a"at pe prevenire. Scopul su a fost oreducere continu, sustenabil i omogen a numrului accidentelor de munc i bolilor

  profesionale !n %E, !n special prin definirea i punerea !n aplicare a unor strategii na ionale , prin !mbunt irea i simplificarea legisla iei e"istente, precum i prin !mbunt irea punerii sale !n practic prin intermediul scimbului de bune practici, campaniilor de sensibilizare i printr-o maibun informare i formare.

  5n luna iunie 20)*, 3omisia a publicat 3adrul strategic al %E privind sntatea i siguran a la locul de munc 20)*-2020 &3:&20)*'0##2', care a fost adoptat !n cadrul 3onsiliului !n martie20)+ i este dezbtut !n prezent !n /arlament. =u8nd !n considerare rezultatele evalurii strategieianterioare, precum i o consultare public, 3adrul are drept scop abordarea a trei provocrima9ore> continuarea !mbunt irii i simplificrii normelor e"istente, !mbunt irea prevenirii bolilor profesionale inclusiv noile riscuri i luarea !n considerare a !mbtr8nirii for ei de munc.

  : aten ie deosebit este acordat nevoilor micro!ntreprinderilor i ale !ntreprinderilor mici. /entru a spri9ini aceste obiective, vor fi dezvoltate !n continuare instrumente tenice precumplatforma online pentru Evaluarea interactiv online a riscurilor &:i1A'. 5n plus, 3omisiaprevede !mbunt irea colectrii datelor statistice.

  5n prezent, are loc o revizuire a !ntregului corp de legisla ie privind sntatea i securitatea !n munc, ca parte a /rogramului privind o reglementare adecvat i func ional &1EC$' al

  http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM(2014)0332http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM(2014)0332
 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  24/45

  3omisiei, in8nd cont de constatrile cuprinse !n rapoartele na ionale de punere !n aplicare. 1ezultatele sunt a teptate la sf8r itul anului 20)+. Drept urmare, 3adrul va fi revizuit !n 20).

  %olul Parlamentului *uropean

  /arlamentul European a subliniat adesea necesitatea unei protec ii optime a snt ii i securit ii lucrtorilor. A adoptat numeroase rezolu ii, !n care a solicitat acoperirea de ctre legisla ia %E a tuturor aspectelor care au un impact direct sau indirect asupra bunstrii fizice sau mentale alucrtorilor. /arlamentul a avut o influen semnificativ asupra directivelor care !mbunt esc condi iile de munc. El spri9in eforturile 3omisiei !n vederea intensificrii furnizrii deinforma ii ctre C-uri. El sus ine ideea c munca trebuie adaptat la aptitudinile i necesit ile persoanelor i nu invers i c mediile de lucru ar trebui dezvoltate astfel !nc8t s in seama mai mult de nevoile speciale ale lucrtorilor vulnerabili. /arlamentul a !ndemnat 3omisia sinvestigeze riscurile emergente care nu sunt !nc acoperite de legisla ia actual, cum ar fie"punerea la nanoparticule, stresul, epuizarea, violen a i r uirea la locul de munc.

  /arlamentul European a solicitat 3omisiei s modifice Directiva 2000?+*?3E privind protec ialucrtorilor !mpotriva riscurilor legate de e"punerea la agen i biologici la locul de munc i s prote9eze lucrtorii din domeniul medical !mpotriva infec iilor transmise prin s8nge, din cauzarnirilor provocate prin !n epare cu ace &rezolu ia din iulie 200'. 5n cele din urm, partenerii sociali au !nceiat un acord-cadru privind prevenirea rnilor provocate de obiecte ascu ite !nsectorul spitalicesc i !n cel al asisten ei medicale, care a fost semnat !n iulie 200(. /arlamentul European a salutat aceast realizare !n rezolu ia sa din )) februarie 20)0. /arlamentul a spri9initDirectiva 20)0?#2?%E a 3onsiliului de punere !n aplicare a Acordului-cadru, care a fost adoptatla )0 mai 20)0.

  De asemenea, /arlamentul a solicitat !mbunt irea legisla iei !n vigoare referitoare la protec ia

  lucrtoarelor gravide i a lucrtoarelor care au nscut de cur8nd sau alpteaz. 5n cele din urm,!n iulie 200, 3omisia a otr8t s propun o Directiv privind concediul de maternitate, !nvederea revizuirii dispozi iilor Directivei (2?+?3EE. Aceasta este !n curs de e"aminare de ctre3onsiliu, !n vreme ce votul pozitiv !n prim lectur al /arlamentului privind propunerea3omisiei a avut loc !n octombrie 20)0 &+.)0.('.

  5n plus, /arlamentul a subliniat !n repetate r8nduri necesitatea !mbunt irii legisla iei %E referitoare la protec ia lucrtorilor !mpotriva afec iunilor musculo-sceletice.

  5n iunie 20)0, /arlamentul a respins propunerea 3omisiei de modificare a directivei privindtimpul de lucru al persoanelor care efectueaz activit i mobile de transport rutier, deoarece nu a

  fost de acord cu e"cluderea lucrtorilor independen i din domeniul de aplicare al directivei. 3aurmare, 3omisia i-a retras propunerea.

  E"tinderea domeniului de aplicare al DirectiveiHcadru (?#()?3EE pentru a include anumitegrupuri de lucrtori, cum ar fi militarii, lucrtorii independen i, personalul mena9er i lucrtorii la domiciliu, reprezint o alt cerere esen ial. /arlamentul a solicitat, de asemenea, o directiv cares stabileasc standarde minime privind recunoa terea bolilor profesionale. /rintre alte subiectedezbtute !n prezent !n /arlament se numr siguran a activit ilor petroliere i gaziere offsore.

  http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.9.htmlhttp://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.9.html
 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  25/45

  /arlamentul a salutat obiectivul 3omisiei de a reduce accidentele de munc cu 2+B pe totcuprinsul %E &strategia 2006-20)2'. 5n cadrul evalurii la 9umtatea perioadei a acestei strategii,/arlamentul s-a concentrat asupra snt ii i securit ii lucrtorilor vulnerabili i riscurilor specifice la care sunt e"pu i ace tia.

  5n septembrie 20)#, /arlamentul a adoptat o rezolu ie prin care ! i reitereaz solicitarea adresat 3omisiei de a prezenta noua strategie european privind sntatea i securitatea la locul demunc pentru perioada 20)# - 2020. 3a reac ie la propunerea 3omisiei din iunie 20)*, acesta aformulat, la + noiembrie 20)* , o !ntrebare cu solicitare de rspuns oral pentru a clarifica pozi ia3omisiei privind stabilirea de obiective msurabile i o cerin privind evaluarea periodic. /rintre celelalte subiecte s-au numrat o abordare specific pentru C-uri i pentru lucrtorii!ncadra i !n forme de munc non-standard i nevoia e"plicrii motivului pentru care noul cadru nu prevede msuri legislative specifice, astfel cum era planificat anterior. 5n rspunsul su,comisarul $ssen a declarat c e"ist un numr de activit i !n desf urare sau planificate pentru a spri9ini C-urile i implementarea !n general. 5n ce prive te noua legisla ie, aceasta s-a referit la programul 1EC$ i la evaluarea !n curs.

  . 4reptul lucrtorilor la informare, consultare i participare

  %niunea European completeaz activit ile statelor membre !n ceea ce prive te drepturile lucrtorilor la informare i consultare, prin msuri menite s !ncura9eze cooperarea !ntre statelemembre sau adopt8nd cerin e minime prin intermediul directivelor.

  !emei "uridic

  Articolele +, ))*, ))+ i )+) i )+# din $ratatul privind func ionarea %niunii Europene &$%E'.

  #$iective

  %E spri9in i completeaz activit ile statelor membre legate de implicarea anga9a ilor, pentru a contribui la realizarea obiectivelor fundamentale ale politicii sociale europene, prevzute laarticolul )+) din $%E, ceea ce presupune, printre altele, !mbunt irea condi iilor de via i de munc, o protec ie social adecvat, o rat a ocuprii for ei de munc constant ridicat i combaterea e"cluziunii.

  %eali&ri

  '.3onte"t

  Dreptul lucrtorilor la informare, consultare i participare a reprezentat o tem fundamental !ndezbaterea european !nc de la adoptarea primului program de ac iune social de ctre 3onsiliu,!n )(6*. 3arta comunitar a drepturilor sociale fundamentale ale lucrtorilor &3arta Social' din)(( eviden iaz avanta9ele promovrii participrii anga9a ilor. 3u toate acestea, propunerile 3omisiei !n acest domeniu au !nt8mpinat frecvent de rezisten . @u a e"istat un temei 9uridicadecvat pentru legisla ia comunitar !n domeniul dreptului lucrtorilor de a fi informa i i

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  26/45

  consulta i &CM3' p8n !n momentul !n care $ratatul de la Amsterdam a inclus Acordul privindpolitica social !n $ratatul 3E. =egisla ia adoptat anterior se baza !n special pe articolele dintratat care prevedeau msuri comunitare av8nd ca obiectiv materializarea libert ii de stabiliresau apropierea legisla iilor privind pia a comun ori pia a intern. /rima directiv relevant !n acest domeniu, referitoare la comitetul european de !ntreprindere &Directiva (*?*+?3E a

  3onsiliului', a fost adoptat !n conformitate cu Acordul privind politica social aceasta a fostulterior e"tins la 1egatul %nit, !n )((6. 5n ceea ce prive te implicarea anga9a ilor, articolul )+# din $%E acord /arlamentului i 3onsiliului prerogativa de a adopta>

  msuri menite s !ncura9eze cooperarea !ntre statele membre directive care s stabileasc cerin ele minime pentru o implementare treptat.

  /rocedura legislativ ordinar se aplic !n acest domeniu, dup consultarea prealabil a3omitetului Economic i Social European i a 3omitetului 1egiunilor.

  (.=egisla ia !n vigoare

  De i e"ist, la nivel na ional, unele sisteme de informare i consultare ale administra iilor publice, p8n !n prezent niciuna dintre directivele privind drepturile lucrtorilor de a fi informa i

  i consulta i nu se aplic administra iilor publice &a se vedea cauzele 3ur ii de 4usti ie 3-+#?)0, @olan i 3-)0?)0, Scattolon', cu e"cep ia !ntreprinderilor publice, care intr sub inciden a acestor directive atunci c8nd desf oar activit i economice, cu sau fr profit. 5n cadrul negocierilor pentru directiva de stabilire a unui cadru general de informare i consultare alucrtorilor din 3omunitatea European !n 200), /arlamentul a !ncercat s e"tind domeniul deaplicare al acesteia la sectorul public, !ns aceast op iune a fost respins de 3onsiliu.

  %n prim grup de directive se refer la dreptul lucrtorilor de a fi informa i i consulta i la nivel

  na ional cu privire la o serie de aspecte importante referitoare la activitatea economic a!ntreprinderii unde lucreaz, la stabilitatea sa financiar i la planurile de dezvoltare ulterioarcare ar putea afecta ocuparea for ei de munc>

  Directiva 6+?)2(?3EE a 3onsiliului din )6 februarie )(6+ privind concedierile colective,astfel cum a fost modificat prin Directivele 3onsiliului (2?+?3EE i (?+(?3E, conformcreia anga9atorii trebuie s descid negocieri cu lucrtorii !n caz de concedieri masivepentru a identifica metodele i mi9loacele de a le evita, a reduce numrul lucrtorilorafecta i i a atenua consecin ele directiva prevede, de asemenea, o procedur de notificare pentru autorit ile publice

  Directiva 200)?2#?3E a 3onsiliului din )2 martie 200) privind men inerea drepturilor

  lucrtorilor !n cazul transferului de !ntreprinderi, unit i sau pr i de !ntreprinderi sau unit i &consolid8nd Directivele 3onsiliului 66?)6?3EE i (?+0?3E', !n temeiul creia lucrtorii trebuie s fie informa i cu privire la motivele i consecin ele transferului acesta con ine, de asemenea, dispozi ii materiale privind protec ia locurilor de munc i a drepturilor lucrtorilor !n caz de transfer

  Directiva 2002?)*?3E a /arlamentului European i a 3onsiliului din )) martie 2002 destabilire a unui cadru general pentru informarea i consultarea lucrtorilor !n 3omunitateaEuropean, care stabile te standarde procedurale minime !n privin a protec iei dreptului

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  27/45

  lucrtorilor de a fi informa i i consulta i cu privire la situa ia economic i a ocuprii for ei de munc care afecteaz locul lor de anga9are

  /rimele trei directive au fost supuse de ctre 3omisie unui control de fiabilitate, !n urma cruiaaceasta a concluzionat, !n iulie 20)#, c sunt !n general corespunztoare scopului fi"at i c

  beneficiile sunt mai mari dec8t costurile, dar c e"ist !nc unele lacune, !n special !n privin aaplicrii lor la lucrtorii din serviciile publice, la navigatori i la anga9a ii C-urilor, iar anumite defini ii necesit o e"aminare i dezbateri suplimentare &SND&20)#'02(#'. %lterior, 3omisia a lansat o prim faz de consultare a partenerilor sociali cu privire la consolidareaDirectivelor CM3 !n aprilie 20)+ &3&20)+'2#0#', care s-a desf urat p8n la sf8r itul lui iunie 20)+.

  5n privin a navigatorilor, /arlamentul European a adoptat !n plen, !n iulie 20)+, raportul referitorla Directiva privind navigatorii, asupra creia partenerii sociali au purtat negocieri !n cadrul3omitetului pentru dialog social sectorial !n transportul maritim. /rezenta directiv va punecapt e"cluderea navigatorilor din directivele e"istente privind informarea i consultarea

  lucrtorilor din %niunea European.%n al doilea grup de directive se refer la dreptul lucrtorilor de a fi informa i i consulta i !n situa iile care au o component transfrontalier>

  Directiva (*?*+?3E a 3onsiliului din 22 septembrie )((*, modificat prin Directiva200(?#?3E a /arlamentului European i a 3onsiliului, privind instituirea unui comiteteuropean de !ntreprindere> aceast directiv con ine norme generale pentru a asigurainformarea i consultarea lucrtorilor din marile companii multina ionale i !ntreprinderile care fuzioneaz. 3omitetele europene de !ntreprindere reunesc conducereacentral i reprezentan ii lucrtorilor din Europa, pentru a discuta cestiuni cum ar fi

  performan a unei companii, perspectivele sale, ocuparea for ei de munc, restructurarea i politicile de resurse umane. =ucrtorilor li s-au acordat, de asemenea, anumite drepturi lainformare i consultare cu privire la mediul de munc. /8n !n aprilie 20)), ) 000 dereprezentan i ai anga9a ilor din cadrul comitetelor europene de !ntreprindere reprezentau interesele a ) de milioane de lucrtori

  Directiva 200*?2+?3E a /arlamentului European i a 3onsiliului din 2) aprilie 200*privind ofertele publice de cumprare, conform creia lucrtorii din societ ile !n cauzsau reprezentan i acestora ar trebui s aib posibilitatea de a emite un aviz cu privire larepercusiunile previzibile ale ofertei asupra locurilor de munc se aplic, de asemenea,normele curente privind informarea i consultarea lucrtorilor.

  Directiva 20))?#+?%E a /arlamentului European i a 3onsiliului din + aprilie 20))

  privind fuziunile societ ilor comerciale pe ac iuni & i de codificare i abrogare a Directivei 6?++?3EE', conform creia lucrtorii din !ntreprinderile care fuzioneaz suntprote9a i !n aceea i msur ca i cei prote9a i de directiva privind transferul !ntreprinderilor.

  %n al doilea grup de directive urmre te s instituie normele care se aplic !n situa iile care au o component transfrontalier, directive care acord drepturi par iale de participare la procesuldecizional>

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  28/45

  Directiva 200)??3E a 3onsiliului din octombrie 200) de completare a statutuluisociet ii europene cu privire la implicarea lucrtorilor> statutul societ ilor anonime europene, adoptat prin 1egulamentul &3E' nr. 2)+6?200) al 3onsiliului, este completatprintr-o directiv de stabilire a regulilor privind participarea lucrtorilor la deciziileprivind dezvoltarea strategic a !ntreprinderii. @u numai c anga9a ii sunt informa i i

  consulta i prin intermediul unui organism similar unui comitet european de !ntreprindere,dar se prevede i participarea anga9a ilor la nivelul conducerii !n cazul !n care aceast form de participare a fost aplicat !n companiile na ionale fondatoare, ceea ce se i !nt8mpl !n sistemele na ionale ale multor statele membre &a a numitul principiu !nainte?dup'.

  Directiva 200#?62?3E a 3onsiliului din 22 iulie 200# de completare a statutului societ iicooperative europene &1egulamentul &3E' nr. )*#+?200# al 3onsiliului'!n legtur cuparticiparea lucrtorilor> directiva stabile te reguli privind mecanismele care urmeaz a fiprevzute !n societ ile cooperative europene &S3E' pentru ca reprezentan ii anga9a ilor s poat avea o influen !n func ionarea !ntreprinderii. 3ooperativele au un model de management specific, bazat pe proprietatea comun, participarea democratic i controlul

  din partea membrilor. Directiva 200+?+?3E a /arlamentului European i a 3onsiliului din 2 octombrie 200+privind fuziunile transfrontaliere ale societ ilor comerciale pe ac iuni prevede, de asemenea, norme privind participarea anga9a ilor, aplicabile companiilor fuzionate.

  Dup ce i-a retras propunerile !n 200, 3omisia European a propus, !n 20)2, un Statut alfunda iilor europene &E'. i aceast propunere a fost retras, !n martie 20)+. =a )* martie 20)#, deputa ii din /E au solicitat 3omisiei s prezinte fr !nt8rziere una sau mai multe propunericare s permit societ ilor mutuale s ! i desf oare activitatea la nivel european i transfrontalier. %nele state membre se opun, fiecare put8nd bloca o propunere elaborat petemeiul 9uridic actualmente preferat al articolului #+2 din $%E &competen e subsidiare', care

  necesit unanimitate i aprobarea /arlamentului. /rin urmare, 3omisia s-a otr8t recent s nurealizeze consultarea public i evaluarea de impact pe care le efectueaz !n mod obi nuit !n cazul unei propuneri legislative. 5n scimb, 3omisia inten ioneaz s contacteze organiza iile pr ilor interesate pentru a evalua !mpreun modul cel mai potrivit de a face fa , !n cadrul legislativ e"istent, provocrilor cu care se pare c se confrunt societ ile mutuale atunci c8nddoresc s desf oare activit i transfrontaliere.

  %n al patrulea grup const !n dou acorduri transsectoriale !ntre partenerii sociali, implementatede 3onsiliu &Directiva (6?)?3E a 3onsiliului privind munca cu frac iune de norm i Directiva ((?60?3E privind munca pe durat determinat', Directiva 200?)0*?3E privind munca prinagent de munc temporar i mai multe directive privind sntatea i siguran a, toate con in8nd

  dispozi ii implicite cu privire la informare i consultare. De e"emplu, lucrtorii cu contract pe durat determinat trebuie s fie informa i de anga9atorul lor cu privire la posturile vacantepentru func ii permanente.

  ).Alte ini iative

  5ntreprinderile i reprezentan ii lucrtorilor au !nceput s !nceie acorduri de !ntreprindere transna ionale &A5$', !n conte"tul dimensiunii interna ionale din ce !n ce mai e"tinse a

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  29/45

  organizrii responsabilit ii sociale a !ntreprinderilor, !n care se !ncadreaz i noile abordri ale dialogului dintre conducere i anga9a i. : serie de cercetri recente sugereaz c, !n principal, AC$ din companiile interna ionale ofer sisteme de alert timpurie sau sunt utilizate camodalitate de a evita campanii sindicale foarte vizibile. $e"tele AC$ au diferite forme, suntelaborate !n comun pentru a fi aplicate !n mai multe state membre i sunt redactate fie de ctre

  reprezentan i ai unei !ntreprinderi sau grup de !ntreprinderi, fie de ctre una sau mai multeorganiza ii ale lucrtorilor. =a sf8r itul anului 20)) e"istau 2** de astfel de acorduri !n )*# de !ntreprinderi din !ntreaga lume, implic8nd peste )0 milioane de anga9a i. 3u toate acestea, acesttip de practic pune probleme de ordin 9uridic i politic !n ceea ce prive te rela iile dintre diferitele niveluri verticale ale dialogului social &interna ional, european, na ional' i sferele sale orizontale de aplicare &intersectoriale, specifice unui sector sau la nivel de !ntreprindere'. 5n plus,pot aprea discrepan e !ntre caracterul interna ional al AC$ !nceiate i normele i referin ele na ionale, pe l8ng faptul c e"ist pu ine mecanisme de solu ionare a litigiilor.

  %E ! i propune s asiste i s monitorizeze evolu ia acordurilor de !ntreprindere transna ionale prin spri9inirea scimburilor de e"perien i de cercetare.

  5n rezolu ia sa din )2 septembrie 20)# privind negocierile colective transfrontaliere i dialogul social transna ional, /arlamentul propune 3omisiei, pentru mai mult securitate 9uridic i transparen , s ia !n considerare necesitatea unui cadru 9uridic european op ional pentru AC$ europene, care s includ clauze de garantare a faptului c !nceierea AC$ nu conduce laconturnarea acordurilor colective na ionale.

  %olul Parlamentului *uropean

  /arlamentul European a adoptat o serie de rezolu ii prin care solicita ca lucrtorii s aib dreptulde a se implica !n procesul decizional din cadrul !ntreprinderilor. Dreptul la informare, consultare

  i participare la luarea deciziilor ar trebui s se aplice at8t pentru !ntreprinderile na ionale, c8t i pentru cele transna ionale, indiferent de statutul 9uridic al acestora. 5n 1ezolu ia sa din )( februarie 200( referitoare la implementarea directivei-cadru generale, /arlamentul i-a reiteratapelul ca lucrtorii din sectorul public s fie inclu i !n domeniul de aplicare al directivelorprivind informarea i consultarea, pe motivul egalit ii de tratament al tuturor anga9a ilor. erg8nd dincolo de simpla informare i consultare, pozi ia /arlamentului este c lucrtorii ar trebui s aib i dreptul de a participa la procesul decizional !n probleme precum introducereanoilor tenologii ori modificarea organizrii muncii, a produc iei sau a planificrii economice. 5nrezolu ia sa din )* ianuarie 20)* privind participarea financiar a anga9a ilor la veniturile societ ilor, /arlamentul i-a reafirmat sus inerea pentru participarea anga9a ilor la profiturile i rezultatele !ntreprinderilor, solicit8nd 3omisiei i statelor membre s ia !n considerare msurilepotrivite pentru a !ncura9a !ntreprinderile, dac doresc acest lucru, s dezvolte i s ofere tuturoranga9a ilor sisteme de participare financiar.

  5n 1ezolu ia sa din )+ ianuarie 20)# con in8nd recomandri adresate 3omisiei privind informarea i consultarea lucrtorilor, anticiparea i gestionarea restructurrilor, /arlamentul solicit 3omisiei s prezinte c8t mai cur8nd o propunere de act legislativ care s prevad careprezentan ii lucrtorilor s fie informa i la timp cu privire la toate opera iunile de restructurare propuse, inclusiv cu privire la motivele alegerii msurilor preconizate, i care s stabileasc un

 • 7/24/2019 PS La Niv UE Oficial

  30/45

  termen suficient pentru consultare. Aceast consultare !n timp util ar permite societ ilorrespective i reprezentan ilor lucrtorilor s negocieze acorduri colective care s trateze problemele determinate de restructurare. /arlamentul solicit 3omisiei s se asigure cconcedierile sunt considerate drept solu ii ultime, dup ce au fost analizate toate alternativele,fr s afecteze competitivitatea !ntreprinderilor. %lterior, la )# decembrie 20)#, 3omisia a

  adoptat o comunicare !n care prezint un 3adru de calitate al %E pentru anticiparea scimbrilori restructurrii &331' & 3:&20)#'02', cadru care impune o mai bun identificar

Embed Size (px)
Recommended