+ All Categories
Home > Documents > INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA …Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei...

INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA …Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei...

Date post: 08-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 18 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
8
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor Varstnice INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA B-dul Independent, nr. 12, cod postal 100028, Ploie§ti, jud. Prahova Tel: (0244) 510.372 Fax: (0244) 510.372" www.itmprahova.ro [email protected] Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Preiucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3238 Nr. 15680/25.10.2013 CATRE SINDICATUL JOHNSON CONTROLS ROMANIA PLOIE$TI, PARCUL INDUSTRIAL PLOIE§TI, §OS. PLOIE§TI-TARGOVI§TE KM. 8, JUDETUL PRAHOVA Avand in vedere prevederile art. 52 punctul C din Legea nr. 62/2011, republicata, la dosarul inregistrat la I.T.M. Prahova sub numarul rubricat in antet, au fost depuse urmatoarele acte: - copie a hotararii judecatore§ti definitive de dobandire a personalitatii juridice de catre sindicat prin Sentinja Civila nr. 148/12.11.2004, §i copie a ultimei hotarari judecatore§ti definitive de modificare a statutului §i/sau componentei organului executiv de conducere, prin Sentinta Civila nr. 58/05.12.2005; - declarable semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind numarul total de membri de sindicat din unitate; - dovada privind numarul de angajati din unitate, eliberata de S.C. JOHNSON CONTROLS ROMANIA S.R.L.-SUCURSALA PRAHOVA. Am eliberat prezenta pentru obtinerea reprezentativitatii sindicatului la judecatorie, conform art. 53 alin. (3) din Legea nr. 62/201 1, republicata. Cu deosebita considerate, JR. IONESCU INSPECTOR §EF ADJUNCT, ING. VASlfc&^D/RIAN Red. 2 ex./C.F.
Transcript
Page 1: INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA …Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor Varstnice INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor VarstniceINSPECTIA MUNCIIINSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVAB-dul Independent, nr. 12, cod postal 100028, Ploie§ti, jud. PrahovaTel: (0244) 510.372 Fax: (0244) 510.372"[email protected]

Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Preiucrarii Datelor cu Caracter Personal subnr. 3238

Nr. 15680/25.10.2013

CATRESINDICATUL JOHNSON CONTROLS ROMANIA PLOIE$TI, PARCUL

INDUSTRIAL PLOIE§TI, §OS. PLOIE§TI-TARGOVI§TE KM. 8,JUDETUL PRAHOVA

Avand in vedere prevederile art. 52 punctul C din Legea nr. 62/2011,republicata, la dosarul inregistrat la I.T.M. Prahova sub numarul rubricat inantet, au fost depuse urmatoarele acte:

- copie a hotararii judecatore§ti definitive de dobandire a personalitatiijuridice de catre sindicat prin Sentinja Civila nr. 148/12.11.2004, §icopie a ultimei hotarari judecatore§ti definitive de modificare astatutului §i/sau componentei organului executiv de conducere, prinSentinta Civila nr. 58/05.12.2005;- declarable semnata de reprezentantul legal al sindicatului privindnumarul total de membri de sindicat din unitate;- dovada privind numarul de angajati din unitate, eliberata de S.C.JOHNSON CONTROLS ROMANIA S.R.L.-SUCURSALAPRAHOVA.

Am eliberat prezenta pentru obtinerea reprezentativitatii sindicatului lajudecatorie, conform art. 53 alin. (3) din Legea nr. 62/201 1, republicata.

Cu deosebita considerate,

JR. IONESCUINSPECTOR §EF ADJUNCT,

ING. VASlfc&^D/RIAN

Red. 2 ex./C.F.

Page 2: INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA …Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor Varstnice INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA

TER1TORIAL DEMUNCA IPRAHOVA

Sindicatul Johnson Controls Romania PloiestiPARCUL INDUSTRIAL PLOIESTI

SOS.PLOIESTI - TARGOVISTE KM.8TEL : 0729004445 , 0730013999

Nr. iesire 92/17.10.2013

Catre : INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAH

Sindicatul Johnson Controls Romania Ploiesti, cu sediul in

Parcul Industrial Ploiesti, Sos. Ploiesti - Targoviste km.8 , Prahova , inregistrat ca

persoana juridica in baza sentintei civile nr.148 /12.11.2004 la Judecatoria Ploiesti, cod

fiscal 17272689 , potrivit dispozitiilor art.52 si 53 din Legea 62/2011 republicata , depune o

copie scrisa si cerere in format electronic a dosarului ce va fi depus la Judecatoria Ploiesti pentru

constatarea reprezentativitatii organizatiei sindicale la nivel de unitate S.C. JOHNSON

CONTROLS ROMANIA S.R.L. PLOIESTI SUCURSALA PRAHOVA.

Fata de cele mentionate mai sus va rugam sa ne eliberati o dovada a acestor

incrisuri catre institutia dumneavostra , deoarece aceasta ne este necesara la dosarul de la

Judecatoria Ploiesti in vederea obtinerii reprezentativitatii SINDICATULU1 JOHNSON

CONTROLS ROMANIA PLOIESTI la nivel de unitate S.C. JOHNSON CONTROLS

ROMANIA S.R.L. PLOIESTI SUCURSALA PRAHOVA.

Cu stima ,Ing. Constantin Aldescu

Reprezentant legal imputernicit

Page 3: INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA …Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor Varstnice INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA

Sindicatul Johnson Controls Romania PloiestiPARCUL INDUSTRIAL PLOIESTI

SOS.PLOIESTI - TARGOVISTE KM.8TEL : 0729004445 ,0730013999

Nr. iesire 91/17.10.2013

DECLARATIE

Subsemnatul Constantin Aldescu , domiciliat in Ploiesti ,

str. Aviatorilor nr.6 , bl. A2 , ap. 17 , et. 4 , CNP 1571107293099 , in calitate de

reprezentant legal imputernicit al Sindicatului Johnson Controls Romania Ploiesti ,

conform legii 62/2011 , art.52 si 53 , declar ca , la aceasta data , Sindicatul Johnson

Controls Romania Ploiesti, inregistreaza un numar total de 822 de membri, dintr-un total

de 1622 angajati ai S.C.JOHNSON CONTROLS ROMANIA S.R.L. SUCURSALA

PRAHOVA.

Cu stima,Ing. Constantin Aldescu

Reprezentant legal imputernicit

Page 4: INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA …Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor Varstnice INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA

SC Johnson Controls Romania SRLSat Bradu, Comuna Bradu, ON 65B km 2+770, nr. 16,

zona comerciala Geamana, OB, 3, JIT, jud. ArgesReg. Com. Nr. J03/340/30.04.2002, C.i.F. RO14622062

SC Johnson Controls Romania SRL

Sucursala PrahovaStr. Conulul nr.3 In Incinta Ploiesti Industrial Pare, Plolesti, jud. PrahovaReg. Com. Nr. J29/1746/27.10.2003, C.I.F. RO14622062, C.U.l. 15848328

JohnsonControls

Nr. lesireTP 2 299 /11.10.2013

CATRE,

SINDICATUL JOHNSON CONTROLS ROMANIA PLOIESTI

Ca urmare a adresei dumneavostra' nr. 90/09.10.2013 si inregistrata sub numarulTP2.297/09.10.2013, prin care ne solicitaji numarul de angajati ai SC Johnson ControlsRomania SRL Sucursala Prahova la data de 01.10.2013, prin prezenta va comunicam caefectivul de salariati solicitat este de 1622.Mentiona'm ca" numericul de mai sus confine si angajajii care au contractul de munca1

suspendat, fiind fn concediu pentru cresterea si tngrijirea copilului, concediu pentru risematernal, concediu pentru sarcin§ si lehuzie s.a.

Intocmit,Dragos OnelSpecialist Resurse Umane

Carmen BSrbulescuDirector Resurse Umane

A adresa toata corespondcnta la: Telefon ; 00 40 (0) 372 44 79 01 Banca: RBS - Sue. Hi

Johnson Controls Romania SRLMiovenl, Sucursala Prahova

Str. Conwlui nr.3, Ploiesti,Parcul Industrial PlolostlJud. Praliovo, ROMANIA

fax0040(0)244 40 68 650040(0)244406881/82 Cent; R067AONA03D0264100118431

Internet:imp: //wvAv.johnsoncontrols.com

Page 5: INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA …Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor Varstnice INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA

' '«J

O-

I,

CXi**,*"»i

oC'rys.

a

b*

*""-.,c-'r'£

(f-*

>*oo£:*

Hp/^13*

p

(4-"i

CX

VJJ

pa*

,. st*-1*- •

.0

a•CjOOj

-^j

tfT"*

D•aoo

oQ,O

h;:a*,^j

' £i •

!3.

H4

aocJ-

<T;"?Sv

:CJ«l~ja

\iiap'-i*-

p>

Oit i

Ot*

V» '.Vij'

• .".'sb " c'O h»

w i— 's^ O

;7 ^'"-Z*

lUJfc

•-.•J* tfc

b-

'?-"V*p y

*w t~~~

"*i ~~-;»•. ;«*

£T O

o ;-•O C'

CT !«

t- i-1

, *> r -

O .C"ct- C

P aS. e

r:o •O 'S

H; i£<rr <

<* '-^*i.:.'

Cj i ~Q 0?

£2

*~ t *0 Q

^ - •-*

r--

TZ-

• -

t^

1**.

0£-, >

£*•>

H

£3

11 ~F*t

Cw

'r"'".a

t.i

cT*•"*Ci-

C^u?l-

j«E

jr~ , _ '

fit

XS

ci*

1 •*{**,

10t*w

*^**i-" V<Ti-*i

'"dfCt/.

p.4«i

! ;V-?v^1 •

f'lLX^P

A*

<&a

vC'

H

1?

Iicf:c> .

-P,, |s .

O^

o

ftC ;'.

t^*

"ft?"'<ri'rr)<:>•

H-.CiHI>«*J»«r»

SJ

V^A

Q,

O ^ » t".

i£ fTj C^f^'~. '' •

• K' O £D

c/ |ci- rJ

- • • . , /••" '"- .-. -- » V iw* * " •" -~ '

' ' * * " '-" 1— J

• •'%? »-•-; 5_-~

1- - : .«••*•

f-^ •• •-

\ " t— \ r'""v*-.-~ "-J *—- 1

j^n T-r „..

* J . fe-

0 i Ci - s •• -'*•: -•:.-> •* " - :-

cl- j**> Jp' • _ pi ^3 ^

f«;')» h"';

'•:•' C •?'• o <rJ- J";

- • Ci J5

r,.: I- ;>-~.

:"a ^ C,;'r; t;3 c: - —. $ "»

* ; K H.,^ g p

c>, tc;- *£;

X3 C* *

k" p 9*—' *':* ^*

c~;- ,Q c;'<>' £»

*& i~>^" *" *^-iTSti-\

r>p

^

Jt

*'-!

»*

'riC-'e-'-

C?'

,'o

C

^-^

. o

cvSi

I-*6

icv• •-' l

i~.-l>tt.N*

^

C

^--..

?1«^*

§.Jwr*

K;.$i.-.:

fV.MJ

<T;-

OH

^v-p'- Ci

'. ~i

r':~t-"1. if--'

i"""1^• -' f" .--.-

i- ' • C- '- -"'1 ^".'

- -' • f" *""'*

K'I G '" ".•*'•-. -"*i Cj..'-

C- O i;

i?,' A.'.;

C; cft: C. i

it {..'.• i»«'

I' 0 f.,;

»" ft- so a

r>\'' "•" a-;

"— -™1*

r r t* ^ ^>-

fSi ft"c. TD ff1

(•i i~'' £j"Ci * t1 ' »-'.

""' ,^

'"" ^-s

~' iLCj s^

"" ^*— *£

"^

O OCJ- i-'0'^ ^ j j

* *

£L

*J

oo^.CV

htOS»0

CC

c

{,:-.CD

!'-'C(..«

.

5'©

C2G(*-•

,•-.

-.

c*-

C.,OC"

rj

_*J

wI*)

>_. .

*"*•

?**»

^,-~\

o

' -I

s

f,^

S-j

Qcf- O1

c v:££', vj* ,

r~O* i~3

*•>; - ,.)5* »^

i1-'

<,^'^

OC3

**

M

*j

»JS

bc~* j~~*-u

r!- H- C"; O ~CD C C Q O'-J '""* '"" -*1 .» "J

O b \ '3 O "O "J C> !••*• P

.3 — ; t— • (_•- co

C t5 o "* T3 c:.

c5 H CD D £) '"i•-•I r> ''3 p Cl,fj» o* /-;• >j-;i> Q •

£"•"* ''.': H' >•' " ' "'-

— ^ ^ ' ' ^

; ••"• ',. 1 i| ?

f -*> ' *.<~» 1-.; • ~ ^-,

V !-••' * • -^

7 ; . -; — rl'( .O »> -^

^ V ,' '» j-" ^

^ O O i j

P i LJ O

p. ,:;> p <

ro ca c?- u..-, w

IT O i~

;3 ; 'dO !'J f-i O

^4 ^ ••-. °^-r

"? :;' ;::' ^'.4- !';; "••• "

T w ! ""I .">

.-- -;'Te. - " p>B n; DD

o ;i \: p.

(ij 2 D r>-';vl :'^ . ' "t-' » j-"*

rn 'j^- -"*j

'?-^ - ':

• Cri C-* 1 ' p.' — /"^ j-^-^-^ " '

.- ,-, t« i...

j_j.•Ti !'t1 13 i— '•T 3 ' b"*j *"? "*

,'•""; ^ '4 3C7i *7j CO -"'

,» i*_-j ,~-i, -•"!'% jT^ !™uJ^ - i*.' t^j (—

•-j D

o h> o b

O B c*- H-

Cj O Kt+ !-* Q i"8

... ': 1~J »«'

H ." t.3 '^:

O "5i cj, b

f~ H- <| c-V

H. H- -. :3'™; * i 'j ^C2."> f^*J f\

':.: • J3rf- ,.-•;!i S

"' T-I' " ~i >j

0 Mt..*, t^" .

H". b

J -5S_)

'-jO :.o"

"3

'o 5""* • "*^

H*tl5 *73

.-!—»• f^

** O..J

rX* r^*i" ^"'J i-**

/""*

oCD"i.7)3

O3r*-

*

C3O

O-

rv

b

o'4a

ort-H-

'"r-

^|«™S

*

?t« !

J-,-1

UJ2

[J «

*A

W^

03«

c*M'

4

'~5

O

..— !-•

»"

f"H

""'"•

.rf

*"Oil

V

*c?'.~H

-3m

1»C3p5*O<;CDc»

""1O

^r-^l

p

£t— j

G ,H*V!"*pip

Eo't^tK

5oc-

p

<"'"J-joCv

9

If*;

'T!':(.5.

H-j,%**

CO

•\.-.I

C"-

l-%

*~.J-1f

o;~~J

• -..TI,f-l.

J— 2 '

t~

:.7c

p

II

o

*J

"J

;_i.

fi>

*™?*!

r!

•_J^

~,

CO'i

COH*

!„•,

^Xc*

J

D

r ^~

M-i- •'

O

»J

*T^.""D

**"!i— j

^

P •

o?«-.(>

V'1

/7*

|™5

~::-

.-

c.

,;. "'o

o

rof-r-'

H> : v.

c

H-0

{J.

H.

°-iT

i

""•*

^n|._j

i.n~f•:-'

H[j.C

t-s>o"r"V

•.j

CD

•';•

t-'jo

r,"C'*"

""*:*

T!

A'X

C

'**",

O;j

Mq/"«t^;CL*

^(-*

O

IIf3 ' ' > •

8 3

i-! 0

.,; b•—, 'v-i

r "si v_-1

o H---

Q K'

o :-•-

'

•V.

Page 6: INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA …Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor Varstnice INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA

* cr- ;••-• Sb 33?-* C" £3

*;•-': "«

o

rsts

7. -.,

i *>"'jj fn)

O

S W

,* >3 C-"t n

Si -:i -j, a^ :'5 ^j»<* ~ • -> '•* „):-s .-•:- ••* ;;r, <* «-. CS -•• ;•;-. •'!) r,--* -'• O. • ; ',2

3 ••»

o f,:iS i"

c

c»-

.Hj tt« J" it; :-•>

f:.. arr f- « a orfr IV.' l-x ••-• C-

' -» r:: fi c-:-:~ T-" - 53 f

T? I es «* «*~5 «-s &- • <,; c.; W ..». O

.. .':: U.- 0 O .. W EC- {3!-•>-- ps t-« f-.-- C..' M..rr e> 5s « i-* of* '-* «rf H C ^-"P r;, » <- t-'-: |«* ;. c,

£3

r, «*r* »

Ci «* C? - "- S^' K V."«!.- f-r-, VC. i... «*» -

•" » • • ' " . H C*' C,r {-• f\'. &• c, j.*e u> o - s=

$-<> ;

ui

««• s.-

p yt» t'JO -: .',

Cr.

5-' Pfr-- Ofc .<« ii'.

Page 7: INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA …Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor Varstnice INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA

JUDECATOR 1 A PT.O I ESTT.JUDETUL PRAHOVADOSAR NR.33/2oo5

SENTINTA CIVT1..A NR.5BSudiuLa publics din da La dH ;>. ] 2

Prcsedinle SOLOGON OLIVIUGrefier - BARBU CRISTIANA

Ministerul imb.lic a fost reprezentat de procurer OanaAlexandra din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti.

PC rol iiind judeoarea cfirerii de modificare statuL fo.rmulatade petentul SINDICATUL JOHNSON CONTROLS ROMANIA cu sediul in ParculIndustrial Ploiesti, sos . Ploiesti Targoviste Km. 8, Prahova .

Corerea este sout.ita de taxa de tirobru.La apelul nominal tacut in sedlnta pub] ica au lipsit partile.Procedura iiind lugai indepLinita.S-a fa.cut referatul cauzci dc caLre qrelierul de ^edinta dup'a

care:ReprezciiLantul Parchet\jUii avand cuvantul invedereza iiisLanLei

na nu mai are cereri de formulat, probe de admi nistrat in cauza sisoliciLa acordarea cuvantului in iond.

Instant.a analiz:and actele yi iucrarile doaaruiui, r,onstatacau^.a in stare dc judecata si acorda .cuvantul in fond.

Reprezeritatntul Prachetului avand cuvantul in fond, solicitainstantei adiniterea cererii asa cuin ,a totit lormuiata,sa se contatereprezcntaLivitatea SindiqatuluiVll,iber - Primaria Boldest! Scaieni ,

1 1\'. \\ i -J U D E C A T A:

•*-Prin oorerea iJired^e,^^1^ -inotonjei oub nr.92/2oo5 potentul

fUjyJicotul Joluiaou Controls Koi^&iS'^Xoierjti a oolicitatrea tmei hottirCjei pr in, (Sore aK so opwatate modifipgcfeaofl?CQnulni do oonnuccsro*' , .; »

In Botivaraa oererli,0Q aratU cK flQ data (30 24.pp»2oo5 a QVUtloc o adoitorp rrin ooro'o-Q fi^aliaat compononta org.fle conduccre aQinCticQtului.

In dovcdirou cex-orli^pateini^iil Q Clepuo la «'Joear Inscriauffi.Analisflnfl aotele gi luoreirllo flooarului,iiiRtan^a roJiino urmll-

toorele:Prin oer.t.civ.iir«148/2oo4 pronunt,QtJi ao Jutiactitoria Floiegti

JolmeoR Controls Ro&Qnia Ploicgti a CJobGndit pcroonolitato

Conform pi-ocosului verbal Incheiat la data da rMocasin Intrunirii Conslliului r>ir<1ioatultii a-o oprpbatcomponent^oi crgnnulni <"ie confluccre ol oinflicatului. , ,

AyAnd In vedei'G cJa a-uu S( >us Ifl Oouai- ac{,t>l<-j prov.de art. 14din Lg.5<]/2oo3,in3tanliEi In toaeiul art.15 alin»4 din nctul

Page 8: INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA …Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor Varstnice INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA

- 2 -

odoito cere^ea gi va,constata Indeplipite ootidi^iil®a fartnS privind ujcdif.org.no confluccre.

PI21IKU t; WOi'lVE

HOC&RASTStAdcdto ooPitfea forraiilato.'flB-SIHDIGATUL jaCJ30!I COrTijCU seiliul tn PloicytitPox«ctil In'luotrial t'loio

,Kn»8, Jud •Vrahov«.Coiwtata Ihdoplinito eottfli^iile legalo ao £or& gi db foanaM

priv4tt9 BodifioQ^eg orgonujiil Qo conducerQtoonfora proceBbloia® validate din 24«o9«2oo5,

IrsvoaabilM a pre2Qntoi hot^r3ritoe. vpr foe©Jn. regiatrul spaeial ^inut la Jwa0c5tapia

lloiegti.Cw rcctst'a in tupKsn ab 15 sile ile la (XHauriicrj:'etpontru pro*

our or do la prowm-jjara* ,ti in gedinjci I«abl4,ca,a!5it5.12.2oo5»

Grofler,


Recommended