Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2273

Evenimente de Botosani nr.2273

Date post:08-Mar-2016
Category:
View:218 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 2 3 8 ( 2 2 7 3 ) M i e r cu r i , 5 d e c embr i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Pag. 8

  Criss\iVlad: EsteFenomenulLaLaBand]nMoldova

  }n`ar[saustr[in[tate?

  Afl[ unde-i mai ieftin s[petreci s[rb[torile de iarn[

  S[rb[toriledeiarn[seapropiecupa\irepezi,iarboto\[neniiau]nce-puts[]\ifac[planuridevacan`[.Dac[uniialegs[petreac[s[rb[toriledeiarn[]nBoto\ani,al`ii,cucevamaimult[daredemn[,pleac[spredestina`iiexotice.Ofer-telesuntvariate,boto\[-neniiavnddeundeale-ge.Anulacesta,spredeosebiredeceilal`iani,estemaiavantajoss[]`ipetreciCr[ciunul]n`ar[,]natmosferaautentic[as[rb[torilor]nBucovinasauMaramure\.Unse-jurpetrecutlasfr\itdeanlaPragasaulaVienaestemultmaicostisitor.

  Post de Poli`ieLocal[ ]n

  Centrul VechiPunctuldelucrualPoli`ieiLocale,dinCentrulVechi,afostdeschismar`i.Poli`i\-tiilocalinuvorsta]nper-manen`[]nacestsediu\inuvoraveamunc[debirou.

  Oares[-icredem?Spitalul

  Jude`eananun`[ angaj[rimasive f[r[...

  aranjamenteConducereaSpitaluluiJude`eanMavromatiastabilitdatalacaresevororganizaconcursurilepen-truocupareaposturilorvacantedeasisten`imedi-cali,infirmiere,]ngriji-tori,brancardier\isp[l[-torese.Directorilorspita-luluilis-af[cutinstrui-realaConsiliulJude`eanpentrucorectitudineacon-cursului.Astapentruaspulberatemerileprivindeventualearanjamentelaocuparealocurilordemunc[vacantate.

  Judecareacontesta`iei ]n anularedepus[ de Con`ac la}nalta Curte, amnat[

  dup[ Anul NouConstantinCon`ac]\ivapetreces[rb[torile]nspatelegratiilor.Magistra`ii}nalteiCur`ideCasa`ie\iJusti`ieauamnatpronun`areapentrulunafebruarieaanuluivii-tor]nprivin`acontesta`iei]nanula-redepus[defostulpre\edintealConsiliuluiJude`ean,ConstantinCon`ac,]mpotrivasentin`eiprincareafostcondamnatlatreianide]nchisoarecuexecutare.

  Pagina 3

  Pagina 2

  Neprofitabil

  Firmele nusunt interesates[ distribuiemere ]n \coli

  Pagina 6

  Pagina 4

  Pagina 5

 • Miercuri,5decembrie2012SOCIAL2

  Beneficiariiboto\[-neniaiajutoarelorla]nc[lziresuntve-rifica`ideocomisieaPrim[riei.Deciziaafostluat[demu-nicipalitate]nurmasitua`iilor]nregis-trate]naniitrecu`i,atuncicnddateledeclaratedeboto\[-neniicareausolici-tatajutoarela]nc[l-zirenueraureale.

  DinceledeclaratedeViorelIliu`[,viceprimarulmunicipiu-lui, verific[rile sunt efectuatedup[cereprezentan`iiCamereideConturiaudescoperitc[]nsezonul rece 2010-2011 apro-ximativosut[deboto\[neniau]ncasat ilegal ajutoare la]nc[lzire.

  Am avut beneficiari deajutoarede ]nc[lzire carede-p[\eau limitele legale pentruprimirea ajutorului, practicsuntoamenicareaudeclaratpe proprie r[spundere c[ ausalarii,auvenituri,auma\ini

  sub limita legal[ de la care]ncepe s[ se acorde ajutorulsocial.S-auf[cutctevaveri-fic[ri \i s-au constatat acestelucruri.Ace\tioamenitrebuies[ dea ]napoi aceste ajutoarede ]nc[lzire. Vorbim de aju-toare acordare ]n perioada2010-2011,adeclaratViorelIliu`[.

  Valoareaajutoarelor]ncasa-te ilegal este de aproximativ30.000delei.Estevorbades-preajutoarelede]nc[lzirepen-tru lemne de foc, pentru ceicare sunt racorda`i la sistemulcentralizat \i pentru cei caresuntlagaz.

  Noiamextinsacumveri-fic[rile,maimul`iangaja`iauprim[rieiaufostangrena`i]naceast[ac`iune\i]ncerc[ms[prevenimpentruc[estefoarteu\ors[dau\iapois[recupe-rez.}ncerc[ms[prevenims[numaifieasemeneaaspecte,maialesc[opartedintrebe-neficiarii acestor ajutoare de]nc[lzire ]ntre timp au dece-dat.Atunciefoartecomplicats[umbli dup[mo\tenitori s[recuperezibanii,cetrebuies[ajung[dinnou]ncontulpri-m[riei, a men`ionat vicepri-marulmunicipiului. (Petrone-laRotariu)

  PunctuldelucrualPoli`ieiLocale,dinCentrulVechi,afostdeschismar`i.Poli`i\tiilocalinuvorsta]nperma-nen`[]nacestsediu\inuvoraveamunc[debirou.

  Petimpulzileiavemopatrul[care ac`ioneaz[ ]n zon[, pentruordinea \i lini\tea public[ acet[`enilordinacestperimetru.}nmomentul]ncarepoli`i\tiisunt]npatrulareexist[unnum[rdetele-fonafi\atpeu\[,exist[dispece-ratulcaremonitorizeaz[princa-merevideozona\iimediatintervi-ne patrula care este mai apro-piat[. Avem patrul[ \i ]n Pia`[,avem\i]nCentrulVechi\ipepie-tonale\iseintervine]nsitua`iideurgen`[. Nu avem activitate debirou,s[steacinevaaici.Vorfi]n zon[, a spus Ioan Onu`u,\efulPoli`ieiLocale.

  Primarul Ovidiu Portariuc aprecizatc[]\idore\tecapeviitors[fiepoli`i\tilocalicares[asigurepermanen`[\ilapunctuldelucru.Deschiderea de ieri a sediului afosturgentat[,avnd]nvederec[,luni, Ovidiu Portariuc, primarulmunicipiului,\iviceprimarulCos-minAndreiauvruts[vizitezenoul

  sediualPoli`ieiLocaledinCentru,dar nu au g[sit dect o ]nc[peregoal[,peu\ac[reiaeraafi\attele-fonuldeurgen`e.Unreprezentantalmunicipalit[`iia]ncercats[ofe-reoexplica`iepentruaceast[situa-`ie, motivnd c[ directorul IoanOnu`u a cerut subordona`ilor s[steapeteren,nu]nbirouri.

  }nacela\itimp,primarulafostinformatc[sediulprimitdePoli`ia

  Local[ ]n Centrul Vechi nu esteracordatlautilit[`i\ic[acestaarfimotivul pentru care este ]ncuiat.Cinevatrebuies[fieaici]nper-manen`[.O s[ vedemce s-a ]n-tmplat.Acestaesterezultatulie-\iriiconsilierilorlocaliaiMi\c[riipentru Boto\ani din \edin`a deConsiliu Municipal, a spusOvidiuPortariuc. (PetronelaRo-tariu)

  La finalul s[pt[mnii trecute,academicianulSolomonMarcus \iMina-MariaRusu,inspectorgene-ral]nMinisterulEduca`iei,auavuto ]ntlnirecu inspectorii\colari lasediul Inspectoratului |colar Jude-`eanBoto\ani.]ncadrul]ntlniriis-audiscutataspectelegatedestarea]nv[`[mntului boto\[nean \i pro-blemeprivindimplementareacurri-culumului,centratpecompeten`e.

  Academicianul SolomonMarcusapusaccent,]ndiscu`iilepurtate cu inspectorii \colari, petransdisciplinaritate \i pluridisci-plinaritate ]n ]nv[`[mntul preu-niversitar,considerndextremdeimportant[pentruevolu`ia\imo-dernizarea sistemului de ]nv[`[-mntomodificaremajor[lanive-lulcurriculumului\iariilorcurri-culareactuale, amen`ionat ins-pectorul \colar Drago\ Cristea,inspector\colaralI|J.

  Deasemenea,s-auavut ]nve-dere schimb[rile de paradigm[ lacarelucreaz[speciali\tiiMinisteru-lui,precum\iinterdisciplinaritateaeduca`ional[ - modalitate produc-tiv[de formare ]n societateacon-temporan[.(PetronelaRotariu)

  Prim[ria verific[ajutoarelela ]nc[lzire

  Post de Poli`ie Local[]n Centrul Vechi

  Parcareasubteran[nuvafidat[]nfolosin`[pn[lasfr\i-tul acestui an. Chiar dac[ re-prezentan`ii municipalit[`ii sear[tauoptimi\tic[aceastavafifunc`ional[dela1decembrie,acestlucrunuse]ntmpl[.Dincele declarate de viceprimarulViorelIliu`[,pentruafifunc-`ional[, ]n parcare constructo-rularedemontatunsistemceofer[ informa`ii cu privire lalocuriledeparcare.

  Constructorul nu are banipentruacestsistemdeinforma-`ional, iar municipalitatea nuaresumadebanipecareomaiaredeachitatc[treconstructor.}naceast[situa`ieparcareasub-teran[estenefunc`ional[.

  Nicinoinuavemdeundedabani,pentruc[exist[]nc[

  odatoriedesub3milioaneleic[tre constructor, pentru c[nuaumaivenitbanidelace-rerilederambursare.Oricumcontractulestepn[]n2013\isper[m s[ o rezolv[m pn[atunci.Nici constructorul nuarebanis[cumpereacestuti-laj,aspusViorelIliu`[.

  Laaceast[dat[municipali-tateamaiaredeachitat2,9mi-lioanedeleic[treconstructor.Dinceamvorbiteunuestenicio\ans[caaceast[parcares[ fie func`ional[ pn[ lafinalulacestuian.Pn[nusevamontaacelsistemdeinfor-ma`ional, nu vomputea facerecep`ialucr[rii,amen`ionatviceprimarul municipiului.(PetronelaRotariu)

  Parcare subteran[neterminat[ dincauza datoriilorla constructor

  Academician ]n vizit[la Inspectoratul |colar

 • Miercuri,5decembrie2012 EDUCA~IE-S{N{TATE 3

  Agen`iadePl[`i\iInterven-`ie pentru Agricultur[ (APIA)informeaz[c[,]ncepndcuda-tade3decembrie,autorizeaz[laplat[schemadeplat[na`io-nal[ direct[ complementar[(PNDC) - Campania 2012.ConformHot[rriiprivindsta-bilirea pentru anul 2012, acuantumului pl[`ilor na`ionaledirectecomplementare,careseacord[]nagricultur[]nsectorulvegetal,sumeletotalenecesareaplic[riischemeidepl[`ina`io-nale directe complementaresunt de 221.869,92 mii euro(1.006.912miilei)\ireprezint[contribu`iepublic[delabugetulde stat, prin bugetul Ministe-ruluiAgriculturii\iDezvolt[riiRurale pe anii 2012 \i 2013.Sumeletotalesuntdefalcatedu-p[cumurmeaz[:pl[`ina`ionaledirectecomplementare(PNDC1) - 216.118,7 mii euro(980.811,5 mii lei) \i pl[`ina`ionaledirectecomplementa-respecificepentruin\icnep[pentrufibr[,hamei,tutun,sfe-cl[dezah[r(PNDC2,3,4,5,6)-5.751,22miieuro(26.100,76

  miilei).Pl[`ile se efectueaz[ ]n lei,

  la cursul de schimb stabilit dec[treBancaCentralaEuropea-n[ ]n data de 28 septembrie2012 \i publicat ]n JurnalulOficial al Uniunii Europene,seriaC,nr.294/01din29sep-tembrie2012,respectiv4,5383leipentruuneuro.

  De asemenea, men`ion[mc[APIAaefectuatpl[`i]npe-rioada 16.10 - 17.11.2012, ]nvaloare total[ de2.285.473.123.54 lei(503.596.748,46 euro), pentru1.054.553 fermieri, reprezen-tndavansulde53,88euro/ha(244.52RON/ha),pentrucere-rile depuse ]n Campania deacordareasprijinuluipeunitatedesuprafa`[2012.

  Pentruanul2012cuantumulalocat Schemei de plat[ unic[pe suprafa`[ este de 119,66euro/ha, iar cuantumul alocatschemei de plat[ PNDC1 estede35euro/ha, laambeleapli-cndu-secoeficientuluideredu-cereliniar[.(OtiliaMaxim)

  ConducereaSpitaluluiJude-`eanMavromatiastabilitdatalacaresevororganizaconcursurilepentruocupa-reaposturilorvacantedeasisten`imedicali,infirmie-re,]ngrijitori,brancardier\isp[l[torese.Directorilorspitaluluilis-af[cutins-truirealaConsiliulJude-`eanpentrucorectitudineaconcursului.Astapentruaspulberatemerileprivindeventualearanjamentelaocuparealocurilordemun-c[vacantate.

  Ieris-a]ntrunitComitetulDirectoralspi-talului\iastabilitcapedatade19decem-bries[aib[locconcursurilepentruangaj[ri.Scoatemlaconcurs18posturideasisten`imedicali,10deinfirmiere,5posturipentru]ngrijitori,unulpentrubrancardier\idou[de sp[l[to

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended