Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2094

Evenimente de Botosani nr.2094

Date post:31-Mar-2016
Category:
View:217 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 5 9 ( 2 0 9 4 ) V i n e r i , 2 3 ma r t i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Pag. 4

  Municipalitateasepreg[te\tedes[rb[torireaZilelorOra\ului

  CMYK

  O sut[ de tineriancheta`i pentru trafic\i consum de droguri

  Boto\[neanc[salvat[

  din minileproxene`ilor ]n

  vama Bor\Pag. 3

  }}nn uurrmmaa uunneeii aacc``iiuunnii ddiinn cciinncciijjuuddee``ee aallee MMoollddoovveeii,, jjooii,, aauuffoosstt aadduu\\ii ppeennttrruu aauu ddiieerrii llaa

  DDiirreecc``iiaa ddee IInnvveessttiiggaarree aaIInnffrraacc ``iiuu nniilloorr ddee CCrriimmii nnaa lliittaattee

  OOrrggaanniizzaatt[[ \\ii TTeerroorriissmm((DDIIIICCOOTT)) BBoottoo\\aannii ppeessttee oo ssuutt[[

  ddee ttiinneerrii ccee ss--aauu ooccuuppaatt ccuuvvnndduuttuull ssaauu ccoonnssuummaattuull ddee

  ddrroogguurrii ddee mmaarree rriisscc..

  Pagina 5

  Lunaplant[rii

  arborilor a]nceput laBoto\ani

  Direc`iaSilvic[Boto-\ani]ncolaborarecuAgen`iapentruPro-tec`iaMediuluiaudemaratcampaniaLunaplant[riiar-borilor,cea]nce-putpe15martie\iseva]ncheiape15aprilie.Acesteaau]nplanderulareamaimultoractivit[`icevizeaz[cre\tereasu-prafe`ei]mp[duriteajude`ului.

  Pagina 8

 • Vineri,23martie2012STARTNEWS2

  }nchis dup[ ce a furatcerceii unor feti`eUntn[rde19anidinLeordaa

  ajuns]nspatelegratiilordup[ceafuratcerceiiunorfeti`ede\aseani.Miercuri poli`i\tii boto\[neni aufostsesiza`idec[treM.F.dinmu-nicipiulBoto\ani,cuprivirelafap-tulc[]nsearaprecedent[untn[rnecunoscutaabordat-opefiicasade\asemotivndc[is-audesf[cutcerceii\ii-asustrasminoreibijute-riile respective, dup[ care a dis-p[rut.}nurmacercet[rilorefectua-tepoli`i\tiiBirouluideInvestiga`iiCriminale l-au identificat peAlexandruMarianZ. de 19 ani,dincomunaLeorda,cafiindprin-cipalulsuspectdes[vr\ireafapteireclamate.}nurmaextinderiicer-cet[rilor,s-astabilitc[tn[rulestesuspectat\ides[vr\ireaaltorfur-turi,]nperioada29februarie-20martie2012,folosindacela\imoddeoperare,victimefiindtotmino-re.Fa`[deAlexandruMarianZ.s-adispusm[surare`ineriipentru24deore]narestulIPJBoto\ani,urmnd s[ fie prezentat Parche-tuluidepelng[Judec[toriaBoto-\ani,]nvederealu[riifa`[deaces-taam[suriiarest[riipreventive,amen`ionat inspectorprincipalDa-nielaGheorghiescu,purt[toruldecuvntalIPJBoto\ani.(D.R.)

  Cinci milioane deeuro pentru

  profesionalizareade`inu`ilor

  Peste100dede`inu`idinPeni-tenciarulBoto\anivorparticipalacursuridecalificaredesf[\urate]ncadrul unui programului interre-gionalfinan`atprinfondurieurope-ne]nvaloaredecincimilioanedeeuro.Programulesteunuldepar-teneriat,fiindimplicat\ialteuni-t[`idedeten`iedin`ar[.Beneficia-ruldirectalproiectuluiestePeni-tenciarul Timi\oara, iar parteneri]ncadrulproiectuluisunt:Peniten-ciarulBoto\ani,PenitenciarulSatuMare,Funda`ia|coaladeAfaceri\iMeseriiSAMTimi\oara\iSCMedlife SA Bucure\ti. Grupul`int[]nacestprogramesteformatdin800persoaneprivatedeliber-tate, provenind din PenitenciarulTimi\oara,PenitenciarulBoto\ani\iPenitenciarulSatuMare,caresevor califica ]n diversemeserii ]ndomeniulconstruc`iilor\icre\tereaanimalelor, tmplar universal,confec`ioner tmpl[rie din alumi-niu \imase plastice sau lucr[tor-finisor]nconstruc`ii.Acestproiectseintegreaz[]nseriaprincipalelorpolitici comunitare care se adre-seaz[nevoilordeintegrarepepia`afor`eidemunc[apersoanelor]ntr-ositua`iesocial[precar[.Proiectulsederuleaz[]nperioadafebruarie2011-ianuarie2014\iestecofi-nan`atdinFondulSocialEuropeanprinProgramulOpera`ionalSecto-rialDezvoltareaResurselorUma-ne 2007-2013 Investe\te ]n oa-meni,Axaprioritar[6Pro-movareaincluziuniisociale.(D[-nu`R.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  Reprezentan`iimu-nicipalit[`iidauasi-gur[ric[eleviivorbeneficiadetrans-portgratuitpemaxi-taxidinlunamai,petoat[perioadacur-surilor.Asigur[rileaufostdateierideviceprimarulmunici-piuluiFlorinGhior-ghi`[,]nurmaunorzvonuriconformc[-roradeacestefaci-lit[`iarurmas[be-neficiezedoarpen-sionarii.Acestasus`inec[m[suraa fost

  luat[pentrutoatecategoriiledebo-to\[neni. Noi cnd am luatm[-surasubven`ion[riitransportului]ncomunattpe tramvaie\ipemi-crobuze, cu siguran`[ am luat-opentruaajuta toatecategoriiledepopula`iedinmunicipiuBoto\ani,f[r[ nici un fel de discriminareVom ajuta pensionarii cu sigu-ran`[, a\a cum i-am ajutat \i latransportul cu tramvaiul ]i vomajuta\ipeceilal`icarenuauaccesla tramvai pentru transportul cumicrobuzul. Fi`i siguri c[ vomajuta\ielevii\icopiicarenormalc[ vor beneficia de subven`ii, degratuitate la transportulcumicro-buzul a\a cum beneficiaz[ \i latransportul cu tramvaiul. Nu pu-temdiscutasubnicioform[deo

  subven`ie dat[ doar pensionarilorsau o subven`ie dat[ doar elevi-lor,adeclaratFlorinGhiorghi`[.ActeledepusedeMicrobuzul,in-

  clusivunstudiudepia`[,afostdatec[trecomisiileConsiliuluiLocal.C[l[torii gratuite pe maxi-taxi

  vor intra ]nvigoaredin lunamaipentru elevii \i pensionarii dinzonele ]n care nu este tramvai.Dac[pensionariimergodat[pes[pt[mn[,saudedou[orilapia`[sauundeva]nzoneleundeaupro-

  bleme,laspitalsauCasadePensii,copiii, cel pu`in pe timpul \colii,merg]nfiecarezila\coal[,aucelpu`inocurs[dus-]ntors]nfiecarezi,ceeace]nsemn[unefortdestuldemarepentrup[rin`iilor\ipen-truuniidintreei.Cusiguran`[,su-t[ la sut[,nuexist[niciun feldedubiu,vomdasubven`ie\ielevilorpeperioada\colii,aspusvicepri-marulmunicipiului.Societatea Microbuzul urmeaz[

  s[ primeasc[ anual de la bugetul

  local aproximativ500.000de lei.Aceasta este suma pe care auto-rit[`ilelocaleovoraloca]ncontulsubven`ieipentrumaxi-taxi.}ntr-oprim[ faz[ subven`ia va acoperiabonamentelepetraseuldelaTul-bureni,Ci\mea, \ieventualANLBucovina \i TudorVladimirescu.Subven`ia acordat[ societ[`ii El-transvar[mneaceea\i,chiarda-c[vafisubven`ionat\itransportullocalpemaxi-taxi.(PetronelaRo-tariu)

  Reprezentan`iiInspectora-tului|colarJude`ean\iaisindicatelordin]nv[`[mntaustabilitgrilelepentruacordareagrada`iilordemerit.OficialiiI|Jsus`inc[acesteasunt]nmareparteidenticepentrutoatecadreledidactice.}ncomisiaparitar[pecareamavut-ocusin-

  dicateleaufostelaborategrileleunitare,absolutidenticepentruto`iprofesoriipentruacordareagrada`iilordemerit.Vorfifoartemicidiferen`epespecialit[`idarpunctajelepeactivit[`ir[mncelestabilitedeInspectorat,aspusDanielBo-tezatu,inspector\colargeneraladjunctalI|J.Gril[unic[vorfipentru]nv[`[mntulprepri-

  mar, ]nv[`[mntul primar, pentru consilierii

  \colari,mai\tri,profesorideeduca`iefizic[,di-rectorii\iprofesoriiPalatului\iCluburileCo-piilor\ipentrudirectori.Voitrimiteadrese]n\coli]ncarevoifixa\iungrafic.}nmodnor-malpn[pe11aprilie ar fi termenul ]n caredosareleartrebuiaduselaInspectoratul|colar.Vomsolicitacapn[pepatruapriliedosareles[fiev[zute]n\coli,inclusivs[fiediscutate]nConsiliul de Administra`ie. }ntre cinci \i 11aprilies[fieaduselaInspectorat,pentruaevitaaglomera`ia,adeclaratDanielBotezatu.Lista beneficiarilor va fi afi\at[ pe 14mai.

  Grada`iiledemeritreprezint[25lasut[dinva-loareasalariuluidebaz[\ivorfiacordatepeoperioad[efectiv[decinci.Grada`iiledemeritpotfiob`inutedecelmult16lasut[dintreca-dreledidacticecufunc`iideconducere,cadreledidacticesaudidacticeauxiliaredinjude`,inclu-sivderesponsabiliifinanciaridin\coli-fo\tiicontabili\efiaiunit[`ilorcupersonalitatejuri-dic[.V[inform[mc[dosareletrebuieprimite]n\coli,inclusivediscutate]nconsiliileprofeso-rale,pn[pedatade6aprilie2012,urmndca

  ]n intervalul9-11aprilie2012 s[ fie aduse \ipredate la registratura I|J, personal de c[tredirectori,fiecaredirectoraducndtoatedosare-ledinunitateasade]nv[`[mnt.Nusevorpri-midosareaduseindividual,cf.\iart.9(3)dinMetodologiadeacordareagrada`ieidemerit]n]nv[`[mnt,searat[]nadresatrimis[]n\colideI|J.Poatesolicitaprimireauneigrada`iidemerit

  inclusivpersoanacareamaibeneficiatdeaceststimulent. Cumularea grada`iei cu salariul demeriteste,]ns[,interzis[.Potob`inegrada`iidemerit cadrele didactice/didactice auxiliare careauovechimedeminimtreiani]n]nv[`[mntulpreuniversitar \i care au ob`inut calificativulfoartebine]nultimii4ani.Candida`iitrebuies[]ndeplineasc[oserie]ntreag[decondi`ii(vala-bile\i]ncazulsalariuluidemerit):rezultatepro-fesionaledeosebitelaclas[(unbonusprimescceicareauprodusolimpici),s[fiorganizatcon-cursuri\colare,s[fidesf[\uratactivit[`ideme-todist,s[fiparticipatlaelaborareaderegulamen-te,manuale,culegerietc.(PetronelaRotariu)

  Grada`ia de merit ]n ]nv[`[mntse acord[ dup[ anumite grile

  Gratuitatea pentrutransportul local se men`ine

 • Vineri,23martie2012 TOPNEWS

  Mihai ~buleac averificat stadiul

  lucr[rilor dereabilitare laMavromati \iMaternitate

  Pre\edintele Consiliului Ju-de`eanBoto\ani,Mihai~bu-leacaf[cutovizit[joilaSpi-talulJude`ean\ilaSpitaluldeObstretic[ \iGinecologieBo-to\ani, pentru a vedea stadiullucr[rilordereabilit[rii.Aces-ta a constatat c[ lucr[rile din\antierele deschise nu suntfoarteavansate,darmuncitoriiau recuperat din urm[, cndstadiulnueraconformcudate-lestabilite]ncontract.Primultronsonalcl[diriiSpitaluluiJu-de`ean,careaintrat]nreabili-tare,vafigatapn[]nlunaiu-nie, a declarat pre\edinteleConsiliului Jude`ean, Mihai~buleac, care a precizat c[aceast[investi`ievafiadus[]nsitua`ia de a primi paturi cubolnavi,astfel]ncts[secree-zefrontdelucrupentruetape-le ulterioare. S-au efectuatconsolid[ri pe primul tronsonatacat]naceast[investi`ie,s-auexecutatreabilit[ripezonadeinstala`ii\imaisuntoseriededificult[`i,pentruc[]nexecu-`ieaufostidentificateoseriedelucr[ricaresuntnecesare,darnusuntprinse]nproiect,pen-trucareproiectan`iiaupropussolu`iiderezolvare.Estevorbadeoseriedelucr[rideconsol-idarelaplan\ee,lacasasc[rii.Suntanumitesuprafe`edeten-cuielisuplimentare\ierauni\tediscu`ii]nceeaceprive\tepar-tea de tmpl[rie interioar[.Toate aceste chestiuni suntrezolvabile,aspusMihai~-buleac.Acestaamaimen`ionatc[factoruldecomunicareestemai greoi, urmnd

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended