Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2141

Evenimente de Botosani nr.2141

Date post:22-Mar-2016
Category:
View:237 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 1 0 6 ( 2 1 4 1 ) V i n e r i , 1 i u n i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Pag. 8

  VamaStnca-Coste\ti,s[rb[torit[deromniidepeambelemalurialePrutului

  Control din ordinministerial la

  Spitalul Jude`ean

  Ovidiu Portariuc,criticat ]n CL:

  Vrea s[ fie primar,dar a lipsit la 4 dinultimele 5 \edin`e

  Pagina 3

  Mihaela Hunc[,instalat[ oficial la I|J

  Pagina 4

  SSppiittaalluull JJuuddee``eeaannMMaavvrroommaattii eessttee,,]]nncceeppnndd ddee iieerrii,,

  vvee rriiffiiccaatt ddee ooeecchhii pp[[ mmiixxtt[[ ddee

  ccoonnttrrooll,, ffoorrmmaatt[[ ]]nnuurr mmaa uunnuuii oorrddiinn

  vvee nniitt ddee llaa mmiinniiss --ttrruull SS[[nn[[tt[[``iiii..

  OOrrddiinnuull aa aajjuunnss llaaDDSSPP iieerrii ddiimmiinneeaa``[[\\ii,, ]]nn ssccuurrtt ttiimmpp,, aa

  ffoosstt ffoorrmmaatt[[ \\iieecchhiippaa ddee ccoonnttrrooll,,ccoonndduuss[[ ddee eeppii ddee --mm iioolloogguull EEccaatteerriinnaa

  CChhiihhaaiiaa..Pagina 5

 • Vineri,1iunie2012STARTNEWS2

  Publicitate

  Ieriafostinaugurat[parcareasubteran[dinzonacentral[amunici-piului.Dup[maipu`indeunandelademara-realucr[rilor,aceastaafostfinalizat[.Inaugu-rareaafostf[cut[]nprezen`aprimaruluiC[-t[linFlutur,avicepre\e-dinteluiConsiliuluiJu-de`ean,Mihai~buleac,aconsilierilorlocali,dar\iaconduceriifirmeicarearealizatlucrarea.PrimarulC[t[linFluturs-adecla-

  rat]ncntatdemodul]ncareafostexecutat[ lucrarea \i de faptul c[prinaceast[investi`ieserezolv[omareproblem[,respectivcrizadelocurideparcare]nzonacentral[amunicipiului. Am o satisfac`iedeosebit[c[ast[ziinaugur[munuldinobiectiveleimportantedinpla-nulintegratdedezvoltareamunici-piului Boto\ani. Sunt bucuros c[lucrareaafostfinalizat[,chiardac[amf[cutorecep`iepar`ial[,darvaputeafifolosit[dec[tre\oferi,cuunavanssubstan`ialdetimp.Cred

  c[prininaugurareaacesteiparc[rirezolv[m, ]nceamaimareparte,problemaparcajelordinzonacen-tral[ amunicipiuluiBoto\ani. }midoresccaceicareajunglab[nci,laDirec`ia de Impozite \i Taxe s[vin[s[parchezeaici,s[nuaglo-mereze ora\ul ]n alt[ parte, adeclaratC[t[linFlutur.Victor Mihalache, patronul SC

  VictorConstruct,amen`ionatc[asemnatcontractulcumunicipalita-teapentru33deluni,apois-asta-bilitcaparcareas[fierealizat[]ntr-unandezile\iafostfinalizat[]nnou[ luni.Afostuncontractpe33deluni,avorbitdomnulprimarlaADRlaPiatraNeam`,amreduslaunan\iamf[cut-o]nnou[luni.]ntr-adev[r, ]nseamn[munc[zi \inoapte, ammuncit cu oamenii ]ngenunchipentruarealizaparcareapentruoameni,nupentruprimar,nupentrumine,cipentruoameni,aspusVictorMihalache.

  Valoarea total[ aacestui subproiect este

  de 7,6 milioane euroParcarea subteran[ a fost con-

  struit[ de Prim[ria Boto\ani dinfondurieuropene,]ncadrulPlanu-lui Integrat deDezvoltareUrban[

  (PIDU).Complexula fost realizat]ncadrulsubproiectuluiModerni-zare\ireabilitareaccesepietonale\icarosabileprecum\iiluminatarhi-tectural ]n Municipiul Boto\ani.Valoareatotal[aacestuisubproiectestede7,6milioaneeuro.Parcareaare168de locuri,99subterane\i69supraterane.Rampadeacceses-teamenajat[chiarlng[magazinulBIG.Sistemulelectronicdeafi\arevaajungelaBoto\anipestectevas[pt[mni.Pn[atunci, activitateadinparcarevaficoordonat[depo-li`i\tilocali.(PetronelaRotariu)

  Boto\aniul are, de ieri, parcare subteran[modern[, la exigen`e europene

  Momentmai pu`in pl[cut pentru edilulmunici-piului, joi, la inaugurarea parc[rii subterane dinmunicipiu.Unuldintreboto\[neniiprezen`i]nzonacentral[ s-a plns primarului C[t[lin Flutur demirosuldedejec`ii care ]i ajunge ]napartamentulsituatexactlng[parcare.Nemul`umireab[rbatuluiafostattdemare]nctnuaavutr[bdareanece-sar[s[asculteexplica`iilepecareprimarulmunici-piuluidoreas[iledea.C[t[linFluturi-aexplicatc[ ]n \edin`a de ast[zi municipalitatea a alocat100.000de lei pentru rezolvareaproblemeide lacanalizare.Nimicnuesteperfectniciodat[,chiar

  ]n birourile Prim[riei exist[ disconfortul acestacreatdeocanalizarecarepreiamaimultdectartrebuis[preia]nmomentuldefa`[.Chiar]n\edin`ade Consiliu Local de ast[zi s-au alocat peste100.000deleipentrudeviereacanaliz[rii]naceast[zon[,vorbimexactdeaceast[situa`ie, lucrarepecareofacemconcomitentcuconstructoriicarevincuinelulprincipaldestr[zi.Domnulrespectivspu-neac[deolun[areoproblem[,noiamrezolvat-oprinalocareadebanidelabuget\ipentrudeviereacanaliz[rii,adeclaratC[t[linFlutur. (PetronelaRotariu)

  Canalizare reclamat[ primarului de un boto\[nean

 • Vineri,1iunie2012 TOPNEWS

  Director nou laPenitenciarul Boto\aniConformuneideciziiaAd-

  ministra`ieiNa`ionaleaPeni-tenciarelor ]ncepnd cu datade1iunie2012,comisarul\efde penitenciareVictorCuzicvaocupafunc`iadedirectoralPenitenciaruluiBoto\ani.P-n[ acum acesta a ]ndeplinitfunc`ia de \ef Serviciu Evi-den`[ ]n cadrulPenitenciaru-lui Boto\ani. Tot cu aceea\idat[, comisarul \ef de peni-tenciare Viorel Paraschiv va]ndeplini func`ia de`inut[ an-terior,dedirectoradjunctSi-guran`a De`inerii \i RegimPenitenciar ]n cadrul unit[`iipenitenciare.(D.R.)

  Rodica Cre`u,noul director

  interimar al AJPISDirectornoulaAgen`iaJu-

  de`ean[pentruPl[`i\iInspec-`ieSocial[.Dup[ceSebastianTocariu, cel care se afla laconducerea institu`iei, a fostnumit subprefect, ]n locul a-cestuiaaajuns]nfunc`ieRo-dica Cre`u. De pe 28 mai,RodicaCre`uexercitatempo-rar, peperioadadeta\[rii luiSebastian Tocariu la Prefec-turaBoto\ani,func`iapublic[de conducere, de directorexecutiv. De profesie jurist,RodicaCre`u lucreaz[ ]nca-drulAgen`ieidezeceani.Aocupat func`ia de inspector,auditorpublicintern\iconsi-lier.Din lunaaprilie2011a]nlocuitcudelega`ie,directo-rulexecutiv,peperioadacon-cediului de odihn[ \i a altorcazuriprev[zutedelege.Du-p[plecarealuiSebastianTo-cariu la Prefectur[, ini`ialatribu`iile de conducere aufostpreluatedeCoca|tefana-che, Rodica Cre`u fiind ]nconcediumedical.(P.R.)

  Avertizare meteode vreme sever[,

  pn[ smb[t[Administra`ia Na`ional[ de

  Meteorologieaemisoaverti-zaremeteodevremesever[,valabil[devineri1iunie,ora09.00,pn[smb[t[,2iunie,ora06.00.Astfel,peparcur-sulzileidevineri\i]nnoap-tea de vineri spre smb[t[,instabilitateaatmosferic[vafiaccentuat[ ]n special ]n ves-tul, nordul \i centrul `[rii,precum\i]nzonademunte\ise vamanifesta prin averse,desc[rc[ri electrice, intensi-fic[ridescurt[durat[alevn-tuluicepotluaaspectdevije-lie\iizolatc[deridegrindin[.Cantit[`iledeap[vordep[\ilocal20 l/mp\i izolat35-40l/mp.(D.R.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  3

  CentruldePrevenireEvaluare\iConsiliereAntidrog(CPECA)Bo-to\ani,]nparteneriatcuDSPBoto-\ani,Prim[riaMunicipiuluiBoto-\ani,ISJBoto\ani,Asocia`iapen-tru S[n[tate, Educa`ie \i FamilieBoto\ani \i Grupul |colar Postli-cealProf.Dr.Doc.EnescuLon-ginusBoto\aniaorganizatjoimaimulteac`iunicuocaziaZileiMon-dialef[r[Tutun.Astfelafostamenajatunuipunct

  de informarepePietonalulUniriidinBoto\ani,aufostproiectatefil-me\ispoturiaudio/videodescurtmetrajlaCinemaUnireaBoto\ani,iar]nplusafostorganizatunmar\antifumatalelevilorcuplecaredinPia`aRevolu`iei\isosire]nParculM.Eminescu,undeaavutloc\ioexpozi`iecumesajeantifumat.ZiuaMondial[f[r[Tutuneste

  marcat[]nfiecareanladatade31mai, \i ofer[ cadrul inform[rii \isensibiliz[rii popula`iei cu privirela riscurile generate de consumulde tutun, practicile companiilorproduc[toaredetutun,demersurileforurilor interna`ionale privindlupta ]mpotrivar[spndiriibolilor

  asociate consumului de tutun, pre-cum\icuprivireladreptulfiec[ruiadintrenoideatr[is[n[tos.}nacestan sloganul propus deOrganiza`iaMondial[ a S[n[t[`ii, cu prilejulZilei Mondiale f[r[ Tutun esteStop interven`iei industriei tutunu-lui\iarecascopinformareagru-purilor`int[cuprivirela]ncerc[rileindustrieitutunuluidince]ncemaiagresivedeasubminam[surilepen-truimplementareaConven`iei-cadruaOMSprivindcontrolultutunului\icontracarareaacestor]ncerc[ri,dincauza pericolului grav pe care ]lreprezint[ pentru s[n[tatea publi-c[,adeclaratVladAxinciuccoor-donatorCPECABoto\ani.Tutunulestedrogulac[ruivn-

  zareestelegal[\icareantreneaz[,dup[estim[rileproduc[torilor,de-cesulunei treimipn[ la jum[tatedin num[rul fum[torilor, via`aacestora fiind redus[ ]nmedie cu15 ani.Mai grav este c[ la nivelmondial exist[ ]n prezent aproxi-mativ1,8miliardedetinericuvr-ste cuprinse ]ntre 10-24 ani, dincarepeste85lasut[]n` [rile]ncursdedezvoltare.(D[nu`Rotariu)

  Cazul]ncareunb[rbatde53deanidinVii\oaraaajuns laspital la Ia\i, ]n stare grav[,dup[ ce a fost re`inut depoli`i\ti]nc[nuafostrezolvatde anchetatori, nefiind clarecircumstan`ele]ncareb[rbatula suferit leziunile la nivelulcapului.}nplusniciconcluziilemedico-legale,ceaufosttrimi-sedemediciiie\eniprocurori-lor, nu au putut face lumin[,nefiind concludente. Astfelprocuroriivorre]ncepeaudieri-le\ivortrebuis[steadevorb[cuto`iceiimplica`ipentruasestabilidac[b[rbatul]ncom[afost agresat sau nu. Smb[t[sear[ b[rbatul de 53 de ani aprovocat un scandal ]n curteac[minului cultural a intervenitagentul \ef principal MirceaGrigore]mpreun[cudoicolegidelaPoli`ialocal[.AtunciIoan

  Ciobanul-alovitpepoli`istcubiciul. }mpreun[ cu cei doipoli`istull-a]nc[tu\atpescan-dalagiu\il-aduslapost.Fiind]navansat[staredeebrietate,\iincon\tient,lapostafostche-mat un cadru medical ce i-af[cutb[rbatuluide53deanioperfuzie, ]ns[ f[r[ rezultat. }nceledinurm[IoanCiobanuafostduslapostuldePoli`iedinDarabanipentrua fianchetat,]ns[pentruc[nu\i-arevenitafost solicitat[ o ambulan`[,b[rbatul ajungnd ]n cele dinurm[ la Spitalul Jude`ean, deundeafosttransferatlaIa\i]ncom[ de gradul doi. Potrivitmedicilor ie\eni IoanCiobanuse afl[ ]n continuare ]n starefoarte grav[, ]n com[, fiindexclus ca ]n viitorul apropiats[-\icapetecuno\tin`apentruafiaudiat.(D[nu`Rotariu)

  Mar\ Anti-Tutun cu o mie de elevi ]n

  municipiul Boto\ani

  Ancheta ]n privin`aevenimentului de la Vii

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended