Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2326

Evenimente de Botosani nr.2326

Date post:31-Mar-2016
Category:
View:219 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l IX n r . 3 8 ( 2 3 2 6 ) Lun i , 2 5 f e b rua r i e 2 0 1 3 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Ma\ina patroaneiRestaurantului

  Imperia,incendiat[ ]n stil

  mafiot}nc[oma\in[afostincen-diat[]nstilmafiot]nmuni-cipiulBoto\ani,dedataaceastaarzndunautotu-rismparcatpestradaI.C.Br[tianu.Apelulla112afostf[cutsmb[t[diminea-`[,]njurulorei04.25,lafa-`aloculuimergndunechi-pajdeinterven`iealIns-pectoratuluipentruSitua`iideUrgen`[NicolaeIorgaalJude`uluiBoto\ani.

  Spitalul Jude`ean,]nvins din nou la bar[

  de fostul angajatAiv[ncesei

  ConducereaSpitaluluiJude-`eanMavromatiesteobli-gat[s[]lreangajezepeSte-lianAiv[ncesei,fostul\efalServiciuluiResurseUmane.Dup[ceAiv[nceseiapierdutprocesullaTribunalulBoto-\ani,aformulatrecurslaCurteadeApelSuceavaiarmagistra`iiacesteiinstan`ei-audatc\tigdecauz[,obligndspitaluls[]langajezepepos-tulavutanteriorconcedierii\is[]ipl[teasc[\itoatesala-riilelunaredecarearfibe-neficiatdinmomentulconce-dieriipn[ladatare]nca-dr[rii,cumajor[rile\iinde-x[rilelegale.

  Bugete mai micipentru prim[rii din

  cauza prostituatelor\i a infractorilor

  Prostituatele\iinfractoriiledaumarib[t[idecappri-marilordinjude`ulBoto\ani.Audomiciliul]ntr-unadinlocalit[`ilejude`uluidarsuntpleca`ideanibuniprin`ar[sauchiarprinstr[in[tate.Auacumulatamenzi]nva-loaredesutedemilioanedeleivechipecarenuleachit[iarprim[riilese]nregistrea-z[cusumene]ncasate\ipri-mescmaipu`inibani.

  Pagina 3

  Pagina 2

  FC Boto\ani atransferat un

  fost atacant dela FC Bra\ov

  Pagina 7

  Pagina 4

  Mobilizare la NovaApaserv pentru a scoate

  bani de la clien`iAngaja`iidinbirourileoperatoruluideap[re]nceps[bat[dinu\[]nu\[pelaclien`iir[uplatnici.ConducereaSociet[`iiNovaApaservag[sitmodalitateadea-iobligapesalaria`is[fac[aceast[activitate,chiardac[pn[acumacestoranuleeratre-cut[]nfi\apostului\imuncadeteren.Conducereaoperatoru-luideap[sus`inec[vafacepublic\icumarat[legitima`iadeserviciuaangaja`ilors[i,pentrucaboto\[neniis[nusemaiteam[c[lebatlau\[fal\i]ncasatori.

  Pagina 5

 • Luni,25februarie2013SOCIAL2

  Agen`ia de |omaj]ncearc[ s[-i

  conving[ pe romi s[munceasc[

  Romiiboto\[nenisuntconsilia`ideAgen`iaJude`ean[pentruOcupareaFor-`eideMunc[.Astfel,lasolicitareapre-fectului,]nvedereapunerii]npractic[aac`iunilorcuprinse]nPlanuldeac`iunepentru ]mbun[t[`irea situa`iei romilordinjude`ulBoto\ani,Agen`iavaorgani-za]nacestan15campaniideinformare\iconsiliere ]n jude`.Primaac`iune ]nacestansevaorganiza]ndat[de27fe-bruarie]nlocalitateaCo\ula.}mpreun[cuautorit[`ilelocale\icureprezentan`iicomunit[`ilordeetnierrom[sevareali-zaidentificareapersoanelorf[r[locdemunc[\icarenusunt]nregistratelaa-gen`ie,darcaredorescs[fieocupatepepia`amuncii\iinformarea\iconsiliereprofesional[ diseminarea informa`iilorcuprivireladrepturile\iserviciilespe-cifice de care pot beneficia persoanelecaresunt]nscrise]neviden`eleagen`iilorteritorialeconformprevederilorlegale]nvigoare.}nacela\itimp,sevreaidentifi-carea problemelor \i obstacolelor cuscopul stabilirii \i ini`ierii unorm[suricares[r[spund[maibinenevoiloraces-tora]nmateriedeocupare.(P.Rotariu)

  Be`i la volan, auprovocat accidenterutiere dup[ care au

  dat bir cu fugi`iiMaimul`itineris-aualescudosare

  penale dup[ ce ori s-au urcat be`i lavolan\iauconduspedrumurilepubliceoriauprovocatunaccident\iaufugitdelaloculfaptei.Ceamaigrav[infrac`iuneafostcomis[deFlorinI.,de23deanidin localitatea Bucecea care vineri ]njurulorei15.30,]ntimpceconduceaunautoturismpeDN29C,]nora\ulBuce-cea,l-aaccidentatpeMarianB.de19ani,dinlocalitate,carecirculadinsensopus,peparteastng[\icareap[truns]nfa`aautoturismului.Dup[producereaaccidentului,autorulap[r[sitloculfap-tei, plecnd la domiciliu. }nurma im-pactuluipietonulafostr[nitu\or.Fiindtesta`icuaparatulalcooltest,rezultatul]ncazulconduc[toruluiautoafostnegativ,iar]ncazulpietonuluirezultatulafostde0,71mg/lalcoolpur]naerulexpirat.FlorinI.esteanchetatpentruv[t[marecorporal[dinculp[\ip[r[sirealoculuiaccidentuluif[r[]ncuviin`areaorganelorde poli`ie. }n noaptea de vineri spresmb[t[,]njurulorei03.15,poli`i\tiiauopritpentrucontrolpestradaGheorgheFilipescu din municipiul Botosani unautoturismalc[ruiconduc[torautonuaveaasuprasapermisuldeconducere.}nurmaverific[rii]nbazadedate,poli-`i\tii au stabilit c[ acesta se nume\teCristianM.de 20 ani, dinmunicipiulBoto\anicarenuposed[permisdecon-ducere.Fiindtestatcuaparatuletilotest,is-astabilitoalcoolemiede0,22mg/lalcoolpur]naerulexpirat.Duminic[di-minea`[]njurulorei00.50,poli`i\tiiauopritpentrucontrolpestradaIonPillatdinmunicipiulBoto\ani,unautoturismcondusdeMariusS.de29ani,dinBo-to\ani.Conduc[torulautoafosttestatcuaparatuletilotest,iarrezultatul]nurmatest[riiafostde0,65mg/lalcoolpur]naerul expirat. Acesta a fost condus laSpitalul Jude`eanMavromati Boto\ani,undecadrelemedicalei-aurecoltatdouaprobedesnge.(D[nu`Rotariu)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  ConducereaSpitaluluiJude-`eanMavromatiesteobli-gat[s[]lreangajezepeSte-lianAiv[ncesei,fostul\efalServiciuluiResurseUmane.Dup[ceAiv[nceseiapier-dutprocesullaTribunalulBoto\ani,aformulatrecurslaCurteadeApelSuceavaiarmagistra`iiacesteiinstan-`ei-audatc\tigdecauz[,obligndspitaluls[]langa-jezepepostulavutanteriorconcedierii\is[]ipl[teasc[\itoatesalariilelunaredecarearfibeneficiatdinmo-mentulconcedieriipn[ladatare]ncadr[rii,cumajo-r[rile\iindex[rilelegale.

  }n pronun`area magistra`ilor suceveni searat[: Admite recursul.Modific[ ]n tot sen-tin`acivil[nr.1777din9.10.2012pronun`at[de Tribunalul Boto\ani ]n dosarul nr.2039/40/2012, ]n sensul c[: Admite ]n parteac`iunea.Anuleaz[decizianr.94din9martie2012 emis[ de intimatul Spitalul Jude`ean deUrgen`[MavromatiBoto\ani.Oblig[intima-tuls[reintegrezecontestatorulAiv[nceseiSte-lianpepostulde`inutanteriorconcedierii.Obli-

  g[intimatuls[pl[teasc[contestatoruluiodes-p[gubireegal[cusalariileindexate,majorate\ireactualizate\icucelelaltedrepturidecarearfibeneficiatdeladataconcedieriipn[ladatare-integr[riiefective.

  }nschimb,spitalulnumaiesteobligats[]ipl[teasc[ lui Stelian Aiv[ncesei desp[gubirimorale.Respingecereriledeplat[adesp[gu-birilormorale\ideanulareadecizieinr.79din5martie2012emis[deintimatulSpitalulJude`eandeUrgen`[MavromatiBoto\ani,canefondate.Respingecerereadeobligarea

  prtuluiladepunereadeclara`iilorrectificati-ve. Irevocabil[.Pronun`at[ ]n \edin`[publi-c[,searat[]nsolu`iadat[deCurteadeApelSuceava.

  Prinaceast[sentin`[serepet[istoriaproce-selordintrejuristulAiv[ncesei\iSpitalulJude-`ean.Decincioriafostconcediat\idefiecaredat[\i-arec[p[tatpostul]ninstan`[.|itotdefiecaredat[,\efiispitaluluis-au]nc[p[`nats[]l]ndep[rtezedininstitu`ief[r[apunelasoco-teal[c[aceast[ambi`iecost[banigreiunitateamedical[.(AuroraDimitriu)

  Cu toatec[programuldeasi-gurare obligatorie a locuin`eloreste]nvigoaredemaibinededoiani,boto\[neniinusuntpreainte-resa`is[]ncheieopoli`[deasigu-rare ]mpotrivadezastrelornatura-le. Chiar dac[, ]ncepnd cu lunaseptembrieaanuluitrecut,prima-rii au posibilitatea de a amendaproprietarii care nu au ]ncheiat oasigurare obligatorie a locuin`ei,sanc`iunile se las[ ]nc[ a\teptate.Controalenuamf[cut]nc[,dardup[\tiin`ameanucredc[suntmaimultde20lasut[asigurate.Numi-ampropuss[facuncon-trol. Este legisla`ie, conform c[-reianoiar trebuis[verific[m\is[amend[mproprietariidelocu-in`ecarenu\i-auasiguratlocuin-`ele.Nu \tiu dac[ vom face.Artrebui s[ fie o chestiune de bunsim`s[fieasigurate.Beneficiariidirec`iaiacestorverific[ri vor ficei de la asigur[ri, a declaratViorel Iliu`[,viceprimarulmuni-cipiului.LaBoto\ani,treisferturi

  dintre cet[`enii din municipiu nuauopoli`[ ]mpotrivadezastrelor.Viceprimarulmunicipiului sus`inec[locuin`eleceapar`indemunici-palitatesuntasigurate.Amg[sitjum[tatedintrelocuin`elecare`indeprim[rieasigurate\iamasigu-rat\icealalt[jum[tate.Laaceas-t[dat[suntasigurate]ntotalita-te,aspusViorelIliu`[.

  Proprietariicarenu]\iasigur[locuin`elenubeneficiaz[,]ncazulproducerii unuia dintre dezastrelenaturale definite prin Legea260/2008(cutremur,alunecaredeteren\iinunda`ie)deniciunfeldedesp[gubiri de la bugetul de statsaudelabugetullocalpentrupre-judiciile produse locuin`elor. Opoli`[ obligatorie pentru locuin`ecost[10sau20deeuropean,]nfunc`iedematerialuldincareesteconstruit[locuin`a\iacoper[dau-neleprodusede cutremure, inun-da`iisaualunec[rideteren]nlimi-taa10.000\irespectiv20.000deeuro.(PetronelaRotariu)

  Boto\[nenii nu se gr[bescs[-\i asigure locuin`ele

  Spitalul Jude`ean, ]nvinsdin nou la bar[ de fostul

  angajat Stelian Aiv[ncesei

 • Luni,25februarie2013 EDUCA~IE-S{N{TATE

  |efa ]nv[`[mntuluiafl[ din ziare desprescandalurile din \coli

  MihaelaHunc[,\efaeduca`ieiboto\[nene,i-adojenitpedirec-toriiunit[`ilor\colarec[nuanun-`[ evenimentele nepl[cute din\coli. Aceasta a recunoscut c[uneleincidenteleafl[dinmass-media.La\edin`adelucruceaavutlocvineri,]naulaColegiuluiNa`ional AT Laurian, MihaelaHunc[, inspector \colar generalal Inspectoratului |colar Jude-`ean, s-a adresat directorilorunit[`ilor de ]nv[`[mnt aduna`i]n sal[ cu privire la unele inci-dentecareauloclanivelul\coli-lor.Vreaus[mul`umesccole-gilor din mass-media c[ suntmereual[turidenoi\ine`inlacurent cu anumite informa`iifurnizate de dumnealor ]naintedeam[anun`adv.S[\ti`ic[astfelv[pot\ieumonitorizamaibine,v[mul`umesc,aspusMi-haela Hunc[. Unii directori]ncearc[s[nucomuniceinciden-teledin\colipentruanuatrageaten`iaasupralor.Aceastanues-teositua`ienou[laniveluledu-ca`ieiboto\[nene,to`iinspectorii\colari generali din ultimii aniavnd aceast[ problem[ - lipsacomunic[rii incidentelor ]n caresuntimplica`ieleviidar\icadreledidactice.(PetronelaRotariu)

  Director nou la Gardade Mediu Boto\aniSocial-democratul R[zvan

  Rotaruvaocupapostuldecomi-sar\efdup[ceatrecutdeprobe-leexamenuluiorganizat lanivelna`ional.ConcursulorganizatdeAgen`iaNa`ional[aFunc`ionari-lorPub

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended