+ All Categories
Home > Documents > Evenimente de Botosani nr.2326

Evenimente de Botosani nr.2326

Date post: 31-Mar-2016
Category:
Author: adrian-dimitriu
View: 241 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Embed Size (px)
of 8 /8
CMYK Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulIX•nr.38(2326)•Luni,25februarie2013•8pagini 50 BANI EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro Ma\ina patroanei Restaurantului Imperia, incendiat[ ]n stil mafiot }nc[oma\in[afostincen- diat[]nstilmafiot]nmuni- cipiulBoto\ani,dedata aceastaarzândunautotu- rismparcatpestradaI.C. Br[tianu.Apelulla112a fostf[cutsâmb[t[diminea - `[,]njurulorei04.25,lafa - `aloculuimergândunechi - pajdeinterven`iealIns - pectoratuluipentruSi tua `ii deUrgen`[„NicolaeIorga” alJude`uluiBoto \ani. Spitalul Jude`ean, ]nvins din nou la bar[ de fostul angajat Aiv[ncesei ConducereaSpitaluluiJu de - `ean„Mavromati”esteo bli - gat[s[]lreangajezepeSte - lianAiv[ncesei,fostul\efal ServiciuluiResurseUmane. Dup[ceAiv[n ceseiapierdut procesullaTri bunalulBoto - \ani,aformu latrecursla CurteadeApelSuceavaiar magistra `iiacesteiinstan`ei-au datcâ\tigdecauz[,obligând spitaluls[]langajezepepos - tulavutanteriorconcedierii \is[]ipl[teasc[\itoa tesala- riilelunaredecarearfibe- ne ficiatdinmo mentulconce- dieriipân[ladatare]nca - dr[ rii,cumajo r[rile\iin de - x[rilelegale. Bugete mai mici pentru prim[rii din cauza prostituatelor \i a infractorilor Prostituatele\iinfractoriile daumarib[t[idecappri - ma rilordinjude`ulBo to \ani. Audomiciliul]ntr-unadin localit[`ilejude`uluidarsunt pleca`ideanibuniprin`ar[ sauchiarprinstr[i n[tate. Auacumulatamenzi]nva - loa redesutedemilioanede leivechipecarenuleachit[ iarprim[ riilese]nregistrea- z[cusu mene]ncasate\ipri- mescmaipu`inibani. Pagina 3 Pagina 2 FC Boto\ani a transferat un fost atacant de la FC Bra\ov Pagina 7 Pagina 4 Mobilizare la Nova Apaserv pentru a scoate bani de la clien`i Angaja`iidinbirourile operatoruluideap[ re]nceps[bat[dinu\[ ]nu\[pelaclien`iir[u platnici.Conducerea Societ[`iiNovaApaserv ag[sitmodalitateade a-iobligapesalaria`is[ fac[aceast[activitate, chiardac[pân[acum acestoranuleeratre- cut[]nfi\apostului\i muncadeteren. Condu cereaoperatoru- luideap[sus`inec[va facepublic\icumarat[ legitima`iadeserviciua angaja`ilors[i,pentru caboto\[neniis[nuse maiteam[c[lebatla u\[fal\i]ncasatori. Pagina 5
Transcript
Page 1: Evenimente de Botosani nr.2326

CMYK

Adresa:�Pietonalul�Transilvaniei�nr.5;�Tel:�0231.511.112Fax:�0231.511.212;�e-mail:�[email protected]

Anu l � IX �• � n r . � 3 8 � ( 2 3 2 6 ) �• � Lun i , � 2 5 � f e b rua r i e � 2 0 1 3 �• � 8 � p a g i n i

50 BANI

E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

Ma\ina patroaneiRestaurantului

Imperia,incendiat[ ]n stil

mafiot}nc[�o�ma\in[�a�fost�incen-diat[�]n�stil�mafiot�]n�muni-cipiul�Boto\ani,�de�dataaceasta�arzând�un�autotu-rism�parcat�pe�strada�I.C.Br[tianu.�Apelul�la�112�afost�f[cut�sâmb[t[�diminea�-`[,�]n�jurul�orei�04.25,�la�fa�-`a�locului�mergând�un�echi�-paj�de�interven`ie�al�Ins�-pectoratului�pentru�Si�tua�iide�Urgen`[�„Nicolae�Iorga”al�Jude`ului�Boto�\ani.

Spitalul Jude`ean,]nvins din nou la bar[

de fostul angajatAiv[ncesei

Conducerea�Spitalului�Ju�de�-`ean�„Mavromati”�este�o�bli�-gat[�s[�]l�reangajeze�pe�Ste�-lian�Aiv[ncesei,�fostul�\ef�alServiciului�Resurse�Umane.Dup[�ce�Aiv[n�ce�sei�a�pierdutprocesul�la�Tri�bunalul�Boto�-\ani,�a�formu�lat�recurs�laCur�tea�de�Apel�Suceava�iarmagistra�ii�acestei�instan`e�i-audat�câ\tig�de�cauz[,�obligândspitalul�s[�]l�angajeze�pe�pos�-tul�avut�anterior�concedierii\i�s[�]i�pl[teasc[�\i�toa�te�sala-riile�lunare�de�ca�re�ar�fi�be�-ne�ficiat�din�mo�mentul�conce-dierii�pân[�la�data�re]nca�-dr[�rii,�cu�majo�r[�rile�\i�in�de�-x[�rile�legale.

Bugete mai micipentru prim[rii din

cauza prostituatelor\i a infractorilor

Prostituatele�\i�infractorii�ledau�mari�b[t[i�de�cap�pri�-ma��rilor�din�jude`ul�Bo�to�\ani.Au�domiciliul�]ntr-una�dinlocalit[`ile�jude`ului�dar�suntpleca`i�de�ani�buni�prin�`ar[sau�chiar�prin�str[i�n[tate.Au�acumulat�amenzi�]n�va�-loa�re�de�sute�de�milioane�delei�vechi�pe�care�nu�le�achit[iar�prim[�riile�se�]nregistrea�-z[�cu�su�me�ne]ncasate�\i�pri-mesc�mai�pu`ini�bani.

Pagina 3

Pagina 2

FC Boto\ani atransferat un

fost atacant dela FC Bra\ov

Pagina 7

Pagina 4

Mobilizare la NovaApaserv pentru a scoate

bani de la clien`iAngaja`ii�din�birourileoperatorului�de�ap[re]ncep�s[�bat[�din�u\[]n�u\[�pe�la�clien`ii�r[uplatnici.�ConducereaSociet[`ii�Nova�Apaserva�g[sit�modalitatea�dea-i�obliga�pe�salaria`i�s[fac[�aceast[�activitate,chiar�dac[�pân[�acumacestora�nu�le�era�tre-cut[�]n�fi\a�postului�\imunca�de�teren.Condu�cerea�operatoru-lui�de�ap[�sus`ine�c[�vaface�public�\i�cum�arat[legitima`ia�de�serviciu�aangaja`ilor�s[i,�pentruca�boto\[nenii�s[�nu�semai�team[�c[�le�bat�lau\[�fal\i�]ncasatori.

Pagina 5

Page 2: Evenimente de Botosani nr.2326

Luni,�25�februarie�2013SOCIAL2

Agen`ia de |omaj]ncearc[ s[-i

conving[ pe romi s[munceasc[

Romii�boto\[neni�sunt�consilia`i�deAgen`ia�Jude`ean[�pentru�Ocuparea�For�-`ei�de�Munc[.�Astfel,�la�solicitarea�pre-fectului,�]n�vederea�punerii�]n�practic[�aac`iunilor�cuprinse�]n�Planul�de�ac`iunepentru� ]mbun[t[`irea� situa`iei� romilordin�jude`ul�Boto\ani,�Agen`ia�va�organi-za�]n�acest�an�15�campanii�de�informare\i�consiliere� ]n� jude`.�Prima�ac`iune� ]nacest�an�se�va�organiza�]n�dat[�de�27�fe�-bruarie�]n�localitatea�Co\ula.�}mpreun[cu�autorit[`ile�locale�\i�cu�reprezentan`iicomunit[`ilor�de�etnie�rrom[�se�va�reali-za�identificarea��persoanelor�f[r[�loc�demunc[�\i�care�nu�sunt�]nregistrate�la�a�-gen�ie,�dar�care�doresc�s[�fie�ocupate�pepia`a�muncii�\i�informarea�\i�consiliereprofesional[� diseminarea� informa`iilorcu�privire�la�drepturile�\i�serviciile�spe-cifice� de� care� pot� beneficia� persoanelecare�sunt�]nscrise�]n�eviden`ele�agen`iilorteritoriale�conform�prevederilor�legale�]nvigoare.�}n�acela\i�timp,�se�vrea�identifi-ca�rea� problemelor� \i� obstacolelor� cusco�pul� stabilirii� \i� ini`ierii� unor�m[suricare�s[�r[spund[�mai�bine�nevoilor�aces-tora�]n�materie�de�ocupare.�(P.Rotariu)

Be`i la volan, auprovocat accidenterutiere dup[ care au

dat bir cu fugi`iiMai�mul`i�tineri�s-au�ales�cu�dosare

penale� dup[� ce� ori� s-au� urcat� be`i� lavolan�\i�au�condus�pe�drumurile�publiceori�au�provocat�un�accident�\i�au�fugit�dela�locul�faptei.�Cea�mai�grav[�infrac`iunea�fost�comis[�de�Florin�I.,�de�23�de�anidin� localitatea� Bucecea� care� vineri� ]njurul�orei�15.30,�]n�timp�ce�conducea�unautoturism�pe�DN�29�C,�]n�ora\ul�Buce�-cea,�l-a�accidentat�pe�Marian�B.�de�19ani,�din�localitate,�care�circula�din�sensopus,�pe�partea�stâng[�\i�care�a�p[truns]n�fa`a�autoturismului.�Dup[�producereaaccidentului,�autorul�a�p[r[sit�locul�fap-tei,� plecând� la� domiciliu.� }n�urma� im�-pac�tului�pietonul�a�fost�r[nit�u\or.�Fiindtesta`i�cu�aparatul�alcooltest,�rezultatul�]ncazul�conduc[torului�auto�a�fost�negativ,iar�]n�cazul�pietonului��rezultatul�a�fostde�0,71�mg/l�alcool�pur�]n�aerul�expirat.Florin�I.�este�anchetat�pentru�v[t[marecor�poral[�din�culp[�\i�p[r[sirea�loculuiaccidentului�f[r[�]ncuviin`area�organelorde� � poli`ie.� }n� noaptea� de� vineri� spresâm��b[t[,�]n�jurul�orei�03.15,�poli`i\tii�auoprit�pentru�control�pe�strada��GheorgheFilipescu� din� municipiul� Botosani� unautoturism�al�c[rui�conduc[tor�auto�nuavea�asupra�sa�permisul�de�conducere.}n�urma�verific[rii�]n�baza�de�date,�po�li�-`i\tii� au� stabilit� c[� acesta� se� nume\teCris�tian�M.�de� 20� ani,� din�municipiulBo�to\ani�care�nu�posed[�permis�de�con-ducere.�Fiind�testat�cu�aparatul�etilotest,i�s-a�stabilit�o�alcoolemie�de�0,22�mg/lal�cool�pur�]n�aerul�expirat.�Duminic[�di�-mi�nea`[�]n�jurul�orei�00.50,�poli`i\tii�auoprit�pentru�control�pe�strada�Ion�Pillatdin�municipiul�Boto\ani,�un��autoturismcondus�de�Marius�S.�de�29�ani,�din��Bo�-to\ani.�Conduc[torul�auto�a�fost�testat�cuaparatul�etilotest,�iar�rezultatul�]n�urmatest[rii�a�fost�de�0,65�mg/l�alcool�pur�]naerul� expirat.� Acesta� a� fost� condus� laSpitalul� Jude`ean�Mavromati� Boto\ani,unde�cadrele�medicale�i-au�recoltat�douaprobe�de�sânge.�(D[nu`�Rotariu)

BOTO|ANIpe o coloan[

Conducerea�Spitalului�Ju�de�-`ean�„Mavromati”�este�obli-gat[�s[�]l�reangajeze�pe�Ste�-lian�Aiv[ncesei,�fostul�\ef�alServiciului�Resurse�Umane.Dup[�ce�Aiv[ncesei�a�pier-dut�procesul�la�TribunalulBoto\ani,�a�formulat�recursla�Curtea�de�Apel�Suceavaiar�magistra`ii�acestei�ins�tan�-`e�i-au�dat�câ\tig�de�cau�z[,obligând�spitalul�s[�]l�an�ga�-jeze�pe�postul�avut�an�teriorconcedierii�\i�s[�]i�pl[�teasc[\i�toate�salariile�lunare�decare�ar�fi�beneficiat�din�mo�-mentul�concedierii�pâ�n[�ladata�re]ncadr[rii,�cu�majo�-r[�rile�\i�index[rile�legale.

}n� pronun`area� magistra`ilor� suceveni� searat[:� „Admite� recursul.�Modific[� ]n� tot� sen-tin`a�civil[�nr.�1777�din�9.10.2012�pronun`at[de� Tribunalul� Boto\ani� ]n� dosarul� nr.2039/40/2012,� ]n� sensul� c[:� Admite� ]n� parteac`iunea.�Anuleaz[�decizia�nr.�94�din�9�martie2012� emis[� de� intimatul� Spitalul� Jude`ean� deUrgen`[�«Mavromati»�Boto\ani.�Oblig[�intima-tul�s[�reintegreze�contestatorul�Aiv[ncesei�Ste�-lian�pe�postul�de`inut�anterior�concedierii.�Obli�-

g[�intimatul�s[�pl[teasc[�contestatorului�o�des�-p[�gubire�egal[�cu�salariile�indexate,�majorate�\ire�actualizate�\i�cu�celelalte�drepturi�de�care�ar�fibeneficiat�de�la�data�concedierii�pân[�la�data�re�-integr[rii�efective”.

}n�schimb,�spitalul�nu�mai�este�obligat�s[�]ipl[�teasc[� lui� Stelian� Aiv[ncesei� desp[gubirimo��rale.�„Respinge�cererile�de�plat[�a�des�p[�gu�-bi�rilor�morale�\i�de�anulare�a�deciziei�nr.�79din�5�martie�2012�emis[�de�intimatul�SpitalulJude`ean�de�Urgen`[�«Mavromati»�Boto\ani,ca�nefondate.�Respinge�cererea�de�obligare�a

pârâtului�la�depunerea�declara`iilor�rectificati-ve.� Irevocabil[.�Pronun`at[� ]n� \edin`[�pu�bli�-c[”,�se�arat[�]n�solu`ia�dat[�de�Curtea�de�ApelSuceava.�

Prin�aceast[�sentin`[�se�repet[�istoria�proce-selor�dintre�juristul�Aiv[ncesei�\i�Spitalul�Ju�de�-`ean.�De�cinci�ori�a�fost�concediat�\i�de�fiecaredat[�\i-a�rec[p[tat�postul�]n�instan`[.�|i�tot�defiecare�dat[,�\efii�spitalului�s-au�]nc[p[`ânat�s[]l�]ndep[rteze�din�institu`ie�f[r[�a�pune�la�soco-teal[�c[�aceast[�ambi`ie�cost[�bani�grei�unitateame�dical[.�(Aurora�Dimitriu)

Cu� toate�c[�programul�de�asi-gurare� obligatorie� a� locuin`eloreste�]n�vigoare�de�mai�bine�de�doiani,�boto\[nenii�nu�sunt�prea�inte-resa`i�s[�]ncheie�o�poli`[�de�asigu-rare� ]mpotriva�dezastrelor�natura-le.� Chiar� dac[,� ]ncepând� cu� lunaseptembrie�a�anului�trecut,�prima-rii� au� posibilitatea� de� a� amendaproprietarii� care� nu� au� ]ncheiat� oasigurare� obligatorie� a� locuin`ei,sanc`iunile� se� las[� ]nc[� a\teptate.„Controale�nu�am�f[cut�]nc[,�dardup[�\tiin`a�mea�nu�cred�c[�suntmai�mult�de�20�la�sut[�asigurate.Nu�mi-am�propus�s[�fac�un�con-trol.� Este� legisla`ie,� conform� c[�-reia�noi�ar� trebui�s[�verific[m�\is[�amend[m�proprietarii�de�lo�cu�-in`e�care�nu�\i-au�asigurat�locuin�-`ele.�Nu� \tiu� dac[� vom� face.�Artre�bui� s[� fie� o� chestiune� de� bunsim`�s[�fie�asigurate.�Beneficiariidirec`i�ai�acestor�verific[ri� vor� ficei� de� la� asigur[ri”,� a� declaratVio�rel� Iliu`[,�viceprimarul�muni-cipiului.�La�Boto\ani,�trei�sferturi

dintre� cet[`enii� din� municipiu� nuau�o�poli`[� ]mpotriva�dezastrelor.Viceprimarul�municipiului� sus`inec[�locuin`ele�ce�apar`in�de�munici-palitate�sunt�asigurate.�„Am�g[sitjum[tate�dintre�locuin`ele�care�`inde�prim[rie�asigurate�\i�am�asigu-rat�\i�cealalt[�jum[tate.�La�aceas�-t[�dat[�sunt�asigurate�]n�totalita-te”,�a�spus�Viorel�Iliu`[.

Proprietarii�care�nu�]\i�asigur[locuin`ele�nu�beneficiaz[,�]n�cazulproducerii� unuia� dintre� dezastrelenaturale� definite� prin� Legea260/2008��(cutremur,�alunecare�deteren�\i�inunda`ie)�de�niciun�fel�dedesp[gubiri� de� la� bugetul� de� statsau�de�la�bugetul�local�pentru�pre-judiciile� produse� locuin`elor.� Opoli`[� obligatorie� pentru� locuin`ecost[�10�sau�20�de�euro�pe�an,�]nfunc`ie�de�materialul�din�care�esteconstruit[�locuin`a�\i�acoper[�dau-nele�produse�de� cutremure,� inun-da`ii�sau�alunec[ri�de�teren�]n�limi-ta�a�10.000�\i�respectiv�20.000�deeuro.�(Petronela�Rotariu)

Boto\[nenii nu se gr[bescs[-\i asigure locuin`ele

Spitalul Jude`ean, ]nvinsdin nou la bar[ de fostul

angajat Stelian Aiv[ncesei

Page 3: Evenimente de Botosani nr.2326

Luni,�25�februarie�2013 EDUCA~IE�-�S{N{TATE

|efa ]nv[`[mântuluiafl[ din ziare desprescandalurile din \coli

Mihaela�Hunc[,�\efa�educa`ieiboto\[nene,�i-a�dojenit�pe�direc-torii�unit[`ilor�\colare�c[�nu�anun�-`[� evenimentele� nepl[cute� din\coli.� Aceasta� a� recunoscut� c[une�le�incidente�le�afl[�din�mass-media.�La�\edin`a�de�lucru�ce�aavut�loc�vineri,�]n�aula�ColegiuluiNa`ional� AT� Laurian,� MihaelaHun�c[,� inspector� \colar� generalal� Inspectoratului� |colar� Jude�-`ean,� s-a� adresat� directorilorunit[`ilor� de� ]nv[`[mânt� aduna`i]n� sal[� cu� privire� la� unele� inci-dente�care�au�loc�la�nivelul�\coli-lor.�„Vreau�s[�mul`umesc�cole-gi�lor� din� mass-media� c[� suntme�reu�al[turi�de�noi�\i�ne�`in�lacurent� cu� anumite� informa`iifur�nizate� de� dumnealor� ]naintede�a�m[�anun`a�dv.�S[�\ti`i�c[astfel�v[�pot�\i�eu�monitoriza�maibine,�v[�mul`umesc”,�a�spus�Mi�-haela� Hunc[.� Unii� directori]ncearc[�s[�nu�comunice�inciden-tele�din�\coli�pentru�a�nu�atrageaten`ia�asupra�lor.�Aceasta�nu�es�-te�o�situa`ie�nou[�la�nivelul�edu�-ca`iei�boto\[nene,�to`i�inspectorii\colari� generali� din� ultimii� aniavând� aceast[� problem[� -� lipsaco�munic[rii� incidentelor� ]n� caresunt�implica`i�elevii�dar�\i�cadreledidactice.�(Petronela�Rotariu)

Director nou la Gardade Mediu Boto\aniSocial-democratul� R[zvan

Rotaru�va�ocupa�postul�de�comi-sar�\ef�dup[�ce�a�trecut�de�probe-le�examenului�organizat� la�nivelna`ional.�Concursul�organizat�deAgen`ia�Na`ional[�a�Func`iona�r�i�-lor�Publici,�sus`ine�R[zvan�Ro�ta�-ru,�a�fostul�unul�destul�de�greu�\icinci� dintre� cei� care� au� sus`inuttestarea� au� picat.� „Am� fost� 13candida`i�de�la�nivel�na`ional�\icinci� dintre� ei� au� picat� probascris[.�Eu�am�luat�testarea�cu�72de�puncte,�a�treia�medie”,�a�de�-clarat�R[zvan�Rotaru.�Acesta�varenun`a�la�func`ia�de�consilier�ju�-de�ean�PSD�pentru�a�ocupa�postulde�conducere�al�G[rzii�de�Mediu.R[zvan� Rotaru� a� mai� condusGar�da�de�Mediu�timp�de�câtevaluni�]n�2009.�(P.Ro�ta�riu)

Au pr[dat o femeiede 90 de ani

Dou[� persoane� din� S[venisunt�cercetate�de�poli`i\ti�dup[�ceau�p[c[lit�\i�pr[dat�o�femeie�de�90de� ani� din� Mileanca.� Sâmb[t[,po�li`i\tii� postului� de� Poli`ie�Mi�-lean�ca�au�fost�sesiza`i�prin�cu�pri-vire� la� faptul� c[� dou[� persoanene�cu�noscute,� sub� pretextul� de� acer\i�bunuri�\i�bani,�au�p[truns�]ncurtea�Elenei�G.,�de�90�ani,�deunde,�profitând�de�neaten`ia�aces-teia,�i-au�sustras�suma�de�700�lei\i�un�cupon�de�pensie.�Din�cer-cet[ri�a�reie\it�faptul�c[�suspec`iide�comiterea� furtului� sunt�VasileM.�de�48�ani�\i�Elena�C.�de�37ani,�din�ora\ul�S[veni.�Ambii�suntcerceta i�sub�aspectul�comiterii�in�-frac iunii�de�furt�calificat.�(D.R.)

BOTO|ANIpe o coloan[

3

Prostituatele�\i�in�-frac�torii�le�dau�marib[t[i�de�cap�prima-rilor�din�jude`ul�Bo�-to\ani.�Au�domiciliul]ntr-una�din�locali�t[�-`ile�jude`ului�darsunt�pleca`i�de�anibuni�prin�`ar[�sauchiar�prin�str[in[�ta�-te.�Au�acumulatamenzi�]n�valoare�desute�de�milioane�delei�vechi�pe�care�nule�achit[�iar�prim[�-rii�le�se�]nregistreaz[cu�sume�ne]ncasate\i�primesc�mai�pu`inibani.

}ntr-o� astfel� de� situa`ie� se� afl[pri�m[ria�comunei�St[uceni.�Are�derecuperat�aproape�un�miliard�de�leivechi�de�la�trei�persoane.�Un�b[r�batcare�are�domiciliul�]n�St[uceni�estesanc`ionat�aproape�zilnic�deoarececircul[�cu�trenul,�f[r[�bilet.�De�ase-menea,� o� prostituat[� a� acumulatamenzi�de�peste�400�de�mi�lioane�delei�vechi,�iar�zilele�trecute,�prim[�-ria� comunei� St[uceni� a� pr�imit� undosar�cu�sanc`iunile�]ncasate�de�un

b[rbat� care� locuie\te� prin� jude`ulConstan`a,� dar� ]n� acte� do�miciliuleste�]n�comuna�boto\[�nea�n�[.

„Recent�am�primit�un�dosar�dela�comuna�Lumina,�jude`ul�Cons�-tan`a.� Este� o� persoan[� care� \i-af[�cut� muta`ia� ]n� comuna� St[u�-ceni,�dup[�care�a�plecat.�Este�undosar�cu�amenzi,�restan`e.�Are�depl[tit�sute�de�milioane�de�lei�vechi.Mai�am�unul�vreo�300�de�milioa-ne�de� lei� \i�altul�cu�vreo�400�demi��lioane.� Nu� avem� ce� s[� le� fa�-cem.�Din�cauza� lor,�primim�maipu�ini� bani� ]n�momentul� ]n� carese�]mparte�bugetul”,�a�spus�Cos�-min� Epura\,� primarul� comuneiSt[uceni.

Pentru�c[�nu�aveau�nicio�\ans[s[-\i� recupereze� banii,� unele� pri�-m[rii� au� solicitat� ]n� instan`[� trans-formarea�acestor�sanc`iuni�]n�mun�c[]n�folosul�comunit[`ii.�Problema�es�-te�c[�unii�infractori�nu�sunt�de�g[sitpentru�a�presta�aceste�ore�de�munc[.

„Avem� câteva� persoane� careau�acumulat�sanc`iuni�de�sute�demilioane.�}n�fiecare�zi�primim�câ�-te�un�proces�verbal�de�la�Ia\i.�Esteo�persoan[�care�are�domiciliul�]nS[veni�dar�st[�prin�Ia\i�\i�tot�pri�-me\te� amenzi.� Nu� aveam� nicio\an�s[� s[� recuper[m� banii� \i� amsolicitat�]n�instan`[�transformareaamenzilor� ]n� munc[� ]n� folosulcomunit[`ii.� Problema� este� c[

pro�cedura� este� foarte� dificil[.Pen�tru� fiecare� sanc`iune� trebuie]n�tocmit�câte�un�dosar�\i�depus�]ninstan`[.�Este�o�problem[�\i�de�le�-gis�la`ie.� Cei� care� stau� ]n� S[veniau�efectuat�orele�de�munc[�]n�fo�-losul�comunit[`ii�dar�sunt�\i�al`iiple�ca”,�a�spus�Relu�T]rzioru,�pri-ma�rul�ora\ului�S[veni.

Nici�prim[ria�municipiului�Bo�-to\ani�nu�st[�foarte�bine.�O�prosti-tua�ta�care�are�domiciliul�]n�munici-piul�Boto\ani�dar�„lucreaz[”�]n�zo�-na� Ploie\ti-Bucure\ti,� a� acumulatcâteva�sute�de�sanc`iuni�iar�Di�rec�-`ia�de�Taxe�\i�Impozite�are�de�recu-perat� de� la� ea� peste� 100.000� deeuro.�(R[zvan�Sauciuc)

Conducerea�Direc`iei�Generalede�Asisten`[�Social[�\i�Pro�tec�-`ia�Copilului�va�fi�supus[�a�-pro�b[rii�consilierilor�jude`eni.

Unul�dintre�proiectele�de�hot[râre�ce�vor�fiaduse� ]n�discu`ie� ]n� \edin`a�de�Consiliu� Ju�de�-`ean,�ce�va�avea� loc�pe�28� februarie,�este�celpri�vind�numirea�]n�func`ia�de�director�executiva�lui�Dan�|lincu.�De\i�acesta�a�trecut�de�exame�-nul�pentru�post�cu�mai�mult�de�o�lun[�]n�urm[,consilierii� jude`eni� trebuie� s[� ]\i� dea� acordulpentru�numirea�noului�director,�DGASPC�fiind]n�subordinea�CJ.

}n�Proiectul�de�hot[râre�preg[tit�pentru�dez-ba�terea�de�pe�28�februarie�este�precizat�\i�sala-riul�pe�care�]l�va�avea�|lincu�]n�perioada�cât�vaocu�pa�scaunul�de�director�executiv�al�DGASPC.

„Se�stabile\te�dlui�|lincu�Dan-Constantinun�salariu�de�baz[�lunar�brut�]n�sum[�de�2.924lei,� spor� pentru� condi`ii� periculoase/v[t[m[�-toa�re� ]n�cuantumul�maxim�lunar�de�365� lei,gradul�II,�grada`ia�4�\i�clasa�de�salarizare�79”,se�arat[�]n�proiectul�de�hot[râre.�(Aurora�Di�-mi�triu)

Dan |lincu se preg[te\te pentrupreluarea \efiei DGASPC

Bugete mai mici pentruprim[rii din cauza

prostituatelor \i a infractorilor

Page 4: Evenimente de Botosani nr.2326

CMYK

Luni,�25�februarie�2013EVENIMENT4

}nc[�o�ma\in[�a�fost�incen-diat[�]n�stil�mafiot�]n�munici-piul�Boto\ani,�de�data�aceastaarzând�un�autoturism�parcatpe�strada�I.C.�Br[�tia�nu.�Ape�-lul�la�112�a�fost�f[cut�sâm�b[�-t[�diminea`[,�]n�jurul�orei04.25,�la�fa`a�locului�mer�-gând�un�echipaj�de�interven�-`ie�al�Inspectoratului�pentruSitua`ii�de�Urgen`[�„Ni�colaeIorga”�al�Jude`ului�Bo�to\ani.

„La�sosirea�g[rzii�de�interven`ie,�ardeapartea�din�fa`[�a�ma\inii,�existând�pericolulca� fl[c[rile� s[� cuprind[� ]ntregul� autotu-rism.�Incendiul�a�fost�stins�]n�mai�pu`in�deun�sfert�de�or[,�fiind�salvate�bunuri�mate-riale�]n�valoare�de�10.000�de�lei.�Au�ars�ele-mentele�combustibile�ale�compartimentuluimotor,� ]nregistrându-se� pagube� de� circa1.000�de�lei.�Cauza�probabil[�a�incendiului

o�constituie�ac`iunea�inten`ionat[.�Cazul�afost�preluat�de�poli`i\ti”,�a�men`ionat�pluto-nier� major�Dorina� Lupu,� subofi`er� rela`iipublice�al�ISU�Boto\ani.

Criminali\tii�au�efectuat�cercet[ri�la�fa`alocului,� fiind� ridicate�mai�multe� probe,� cearat[�clar�c[�a�fost�vorba�de�o�incendiere.

Ultimul�eveniment�de�acest�fel�a�avut�loc]n�luna�octombrie�a�anului�trecut,�când�auto-turismul� administratorului� societ[`ii� HSRIulian�Junc[naru�a�fost�incendiat�]ntr-un�modasem[n[tor.�Atunci�a�ars�un�Audi�A6�parcatpe�Aleea�Grivi`a.�Ulterior,� s-a� stabilit� ]m�-preu�n[�cu�speciali\tii�ISU�c[�autoturismul�afost�incendiat�inten`ionat.

Pân[�la�incendierea�de�sâmb[t[,�]n�muni-cipiul�Boto\ani�au�mai�avut�loc�alte�nou[�fapteasem[n[toare,�fiind� incendiate�autoturismeleunor�persoane�din�mai�multe�categorii�socia-le,�de�la�tineri�f[r[�ocupa`ie�ori�rude�ale�unorbodyguarzi� pân[� la� un� comisar� al� G[r�ziiFinanciare�sau�un�procuror�al�DIICOT�Boto�-\ani.� Ma\ina� incendiat[� sâmb[t[,� un� Ford]nmatriculat� ]n� Bulgaria,� apar`ine� IustineiGog[lniceanu,�proprietara�pensiunii� Imperiadin�localitatea�Cucor[ni.�(D[nu`�Rotariu)

Membrii�unei�familiide�boto\[neni�au�fostr[ni`i�dup[�ce�ma\ina]n�care�se�aflau�a�fostimplicat[�]ntr-un�acci-dent�]n�jude`ul�Bis�tri�aN[s[ud.�Cei�trei�mer-geau�la�o�nunt[�]n�ju�-de`ul�Cluj,�iar�\oferul,un�b[rbat�de�44�de�anise�pare�c[�a�a�dormit�lavolan�\i�a�in�trat�cuma\ina,�un�Opel,��]ntr-un�cap�de�pod.

}n� urma� impactului,� cele� treiper�soane,�tat[l�de�44�de�ani�(careconducea� ma\ina),� fiul� de� 21� deani�\i�mama�de�40�de�ani,�care�erape� bancheta� din� spate,� au� r[masblocate�\i�au�avut�nevoie�de�ajutorpentru�a�ie\i�din�ma\in[.�Primii�ca�-re�au�ajuns�la�locul�accidentului�aufost�pompierii�din�Prundu�Bâr�g[u�-lui.�Ace\tia�au�intervenit�prompt�\iau�reu\it�]n�câteva�minute�s[�scoat[victimele�din�ma\ina�\i�s[�le�predeaechipajelor�medicale.�Victimele�au

primit�]ngrijiri�medicale�la�fa`a�lo�-cu�lui�dup[�care�au�fost�transporta-te�la�Spitalul�Jude`ean�de�Urgen`[Bistri`a-N[s[ud� pentru� mai� multeinvestiga`ii.

„Am�auzit�o�bubuitur[�puter-nic[.�Pân[�\i�casa�s-a�cutremurat\i�am�ie\it�repede�afar[�s[�v[d�ces-a� ]ntâmplat.� Am� g[sit� ma\inaaici,�lovit[�de�pod.�|oferul�a�ie\itsin�gur� din� ma\in[,� pe� u\a� dindreapta.� Doamna� era� ajuns[� ]nfa�[,�era�cu�capul�sub�volan�\i�seplângea�de�dureri.�B[iatul�era�lo�-vit� la�o�mân[”,�a�povestit�pentruBis�tri`eanul.ro�un�localnic�din�TihaBârg[ului.� Poli`i\tii� ajun\i� la� fa`alocului�au�f[cut�cercet[ri�pentru�aafla� cu� exactitate� cum� s-a� produsaccidentul.

„}n�jurul�orei�07.50�condu�c[�-to�rul� auto� a� adormit� la� volan,� apier�dut� controlul� volanului� \i� aintrat�]n�\an`ul�betonat�din�locali-tatea�Tiha�Bârg[ului.�}n�urma�ac�-cidentului�au�rezultat�leziuni�la�ceidoi� pasageri� \i� la� conduc[�to�ru�luiauto� care� au� fost� transporta`i� laSpitalul�Jude`ean�Bistri`a-N[�s[ud]n� vederea� acord[rii� ]ngrijirilormedicale”,� a� declarat� comisarulFlorin� H[d[rean din� cadrul� IPJBistri`a�N[s[ud.�(D[nu`�Rotariu)

Ma\ina patroanei RestaurantuluiImperia, incendiat[ ]n stil mafiot

Accident grav produsde un boto\[nean ]n

jude`ul Bistri`a N[s[ud

Page 5: Evenimente de Botosani nr.2326

CMYK

Luni,�25�februarie�2013 EVENIMENT 5

Reprezentan`ii�Societ[`i�Nova�Ap�a�-serv�au�observat�c[�trimit�unorclien`i�facturi�care�nu�au�nicio�\an�-s[�s[�fie�]ncasate.�Asta�pentru�c[acei�clien`i�sunt�pleca`i�din�`ar[,�iar]n�apartamentele�lor�nu�mai�locu-ie\te�nimeni.�Sunt�familii�de�boto�-\[neni�plecate�la�munc[�]n�str[i�n[�-tate�care�]ns[�au�omis�s[�declare�laNova�Apaserv�c[�nu�vor�locui�]napartamente�o�perioad[�de�timp.

}n�aceste�condi`ii,�diferen`a�care�rezult[�]ntrece�arat[�apometrele�de�scar[�\i�suma�consumu-ri�lor�raportate�de�familiile�care�locuiesc�pe�aceascar[�se�]mparte�\i�pe�apartamentele�boto\[�ne�-ni�lor�pleca`i�]n�afara�`[rii.

„Trebuie�s[�ob`inem�o�situa`ie�clar[�a�celorca�re�locuiesc�efectiv�]n�apartamente�\i�c[roratrebuie�s[�le�trimitem�facturile�pentru�consu-muri.�Sunt�unii�pleca`i�din�`ar[�c[rora�noi�lepunem�consum�din�oficiu�\i�care,�evident,�nupl[tesc.� Sunt� cei� care� nu� au� venit� la� noi� s[

anun�e�s[-i�scoatem�de�la�consum�o�perioad[de� timp.� Le-am� cerut� \efilor� de� asocia`ii� deproprietari�s[�ne�dea�o�situa`ie�exact[�cu�ceipleca`i,�pentru�a�confrunta�cu�baza�noastr[�dedate”,� a� precizat�Gabriel�Cârlan,�manageruloperatorului�Nova�Apaserv�Boto\ani.

„Dac[ locatarii sunt corec`i, nusunt motive de ]ngrijorare”Dac[�]ntr-un�bloc�diferen`a�dintre�consumul

citit�la�nivel�de�scar[�\i�suma�consumurilor�deap[�raportate�din�apartamente�este�acum�mic[pentru� c[� se� repartizeaz[� \i� pe� apartamentelecelor�pleca`i�din�`ar[,�odat[�cu�scoaterea�acesto-ra�din�calcul,�ar�putea�s[�se�vad[�diferen`a� lafacturile�celorlalte�apartamente.�Acea�diferen`ade�consum�la�nivel�de�scar[�se�va�]mp[r`i�pe�maipu`ine�apartamente�\i�atunci�vor�ap[rea�facturimai�mari.�Cu� alte� cuvinte,� s-ar� putea� ]nmul`ireclama`iile�consumatorilor.

„Dac[� locatarii� sunt� to`i� corec`i� \i� comu-nic[� exact� consumul� real� de� ap[� ]n� fiecarelun[,�nu�sunt�motive�de�]ngrijorare.�Acolo�nu

va�pl[ti�nimeni�mai�mult.�Probleme�apar�nu�-mai�unde�sunt�locatari�care�nu�raporteaz[�totce�consum[”,�a�precizat�managerul�operatoru-lui�de�ap[.

Reprezentan`ii�operatorului�de�ap[�pornescde�la�presupunerea�c[�\efii�asocia`iilor�de�pro-prietari�\tiu�cel�mai�bine�ce�apartamente�sunt�lo�-cuite�\i�]n�care�proprietarii�sunt�pleca`i�din�`ar[.Cu�toate�acestea,�la�una�dintre�]ntâlnirile�pe�carepre\edin`ii�de�asocia`ii�de�proprietari�le-au�avutcu�conducerea�Nova�Apaserv,�anul�trecut,�s-ademonstrat�c[�nu�este�chiar�a\a.�Atunci�s-a�adus]n�discu`ie� \i�un�alt� aspect,� faptul� c[�adeseoriunii�dintre�cei�pleca`i�din�`ar[,�sco\i�de�la�plataapei,��revin�]n�concedii�\i�nu�declar[�c[�realizea�-z[�o�lun[�sau�dou[�consumuri.�}n�acea�perioad[,consumurile� lor� sunt� pl[tite� de� vecinii� de� pescara�blocului.

„Noi�pornim�de�la�premisa�c[�la�asocia ii�se\tie��cel�mai�bine�ce�se�]ntâmpl[�pe�scara�lor�debloc.�Noi�de�asta�vrem�s[�avem�o�eviden`[�lu�nar[de�la�\efii�de�asocia ii.�|i,�mai�departe,�cât�este�dereal[,�depinde�de� locatari,� care,� zic�eu,�au� totinteresul�s[�nu�se�fure�]ntre�ei”,�a�conchis�direc-torul�operatorului�de�ap[.�(Aurora�Dimitriu)

Angaja`ii�din�bi�ro�-u��rile�operatoruluide�ap[�re]ncep�s[bat[�din�u\[�]n�u\[pe�la�clien`ii�r[uplatnici.�Condu�ce�-rea�Societ[`ii�NovaApaserv�a�g[sitmo�dalitatea�de�a-iobliga�pe�salaria`is[�fac[�aceast[�acti-vitate,�chiar�dac[pân[�acum�acestoranu�le�era�trecut[�]nfi\a�postului�\imun�ca�de�teren.Con�ducerea�opera-torului�de�ap[�sus�-`ine�c[�va�face�pu�-blic�\i�cum�arat[legitima`ia�de�servi-ciu�a�angaja`ilors[i,�pentru�ca�bo�to�-\[nenii�s[�nu�se�maiteam[�c[�le�bat�lau\[�fal\i�]ncasatori.

De\i,�recent,�angaja`ii�operato-rului�de�ap[�]n�ale�c[ror�atribu`ii�deserviciu�nu�era�trecut[�\i�munca�deteren�au�refuzat�s[�mai�mearg[�dinu\[�]n�u\[�ca�s[�le�aminteasc[�bo�-to�\[nenilor�c[�nu�trebuie�s[�]ntâr-zie�cu�plata�apei�sau�s[�verifice�in�-

dexul�de�pe�apometre,�acum�lucru-rile�se�vor�schimba,�spun�\efii�ope-ratorului�de�ap[.

„Am� g[sit� modalitatea� de� ascoate� iar� oamenii� la� munca� deteren.�Am�]ncheiat�un�act�adi�io�-nal� la� contractul� de� munc[,� actcare�ne�permite�s[�]nscriem�]n�fi\apostului� angaja`ilor� \i� activitateade�citire�a�apometrelor�\i�de�]nca-sare�a�restan`elor�la�ap[”,�spuneGa�briel�Cârlan,�managerul�Socie�-t[`ii�Nova�Apaserv.

Acesta� sus`ine� c[� aproximativ40�de�salaria`i�de�la�birouri�vor�fisco\i�]n�aceast[�s[pt[mân[�pentru�abate�din�u\[�]n�u\[,�]n�cartierele�deblocuri.� Cei� care� accept[� aceast[activitate� ]\i� asigur[� \i� stabilitatealocului�de�munc[.�Asta�pentru�c[serviciile�de�unde�angaja`ii�refuz[deplasarea�]n�teren�sunt�amenin`atecu�externalizarea.�„Se�ia�foarte�]nserios� analiza� eficien`ei� externa-liz[rii�unor�servicii.�Interesul�nos-tru�este�ca�societatea�s[�fie�pe�pro-fit,�iar�angaja`ii�s[i�trebuie�s[�ac�-cepte�activit[`ile�care�ajut[�la�efi-cientizarea� operatorului� de� ap[.Nu�accept[,�atunci�poate�este�mo�-mentul� s[� g[sim� alte� solu`ii,� s[ex�ternaliz[m� serviciul.� Se� anali-zeaz[�fel�de�fel�de�propuneri,�in�-clu�siv�cea�de�management�privateste�]n�discu`ie”,�a�mai�men`ionatdi�rectorul� executiv� al� Societ[`iiNova�Apaserv.

Angaja`ii Nova Apaserv,lua`i la ]ntreb[ri

]n privin`a facturilor]nc[rcate

Unii�dintre�angaja`ii�din�birouricare�au�mers�câteva�zile�pe�teren�s-au�ar[tat�nemul`umi`i� \i�de� faptulc[�au�fost�boto\[neni,�\i�nu�pu`ini

la�num[r,�care�i-au�luat�la�]ntreb[ri]n�leg[tur[�cu�facturile�]nc[rcate�cuconsumuri�ce�nu� le�apar`in.�Con�-du�cerea� societ[`ii� spune� c[� astfelde�confrunt[ri�sunt�inevitabile,�re�-cla�ma`ii�din�acestea�venind�\i�la�bi�-rourile�operatorului,�zi�de�zi.

„Sunt� nemul`umiri,� dar� nu`ine� de� noi� rezolvarea� acestora,fie��care� trebuie� s[-\i� asume� pro-prie�tatea.�Noi�mai� trebuie� s[� re�-zol�v[m�\i�alt[�problem[,�cea�a�ne�-]n�crederii�boto\[nenilor�]n�cei�ca�-re�le�bat�la�u\[.�Sunt�persoane�ca�-

re�poate�]\i�pun�\i�problema�c[�arputea�s[�le�bat[�la�u\[�fal\i�]nca-satori.�Noi�vom�face�cunoscut[�\ilegitima`ia�angaja`ilor�no\tri,�pen-tru� a�nu�mai� exista� astfel� de� te�-meri”,�spune�directorul�de�la�NovaApaserv.�(Aurora�Dimitriu)

Elevul care a]njunghiat un

taximetrist a fostarestat preventiv

Dup[�ce� ini`ial�Bogdan�C,.�de18�ani,�elev�]n�clasa�a�XII-a�la�Co�-legiul�Na`ional�Mihai�Eminescu,�afost�re`inut�24�de�ore�de�procurori,sâmb[t[� a� fost� dus� ]n� fa`a�magis-tra`ilor� Tribunalului� Boto\ani� cupro�punere� de� arestare� preventiv[.Pen�tru� c[� tân[rul� este� acuzat� deten�tativ[�de�omor�deosebit�de�gravinstan`a� a� decis� c[� trebuie� ]nchisast�fel�c[�a�acceptat�propunerea�pro�-cu�rorilor.�Bogdan�C.�este�originardin�Dersca,�dar�locuia�la�un�unchide-al�s[u�din�municipiul�B�o�to\ani.Acesta�a�devenit�principalul�suspect]n� momentul� ]n� care� un�chiul� s[u�l-a� dat� disp[rut� de� acas[,� imediatdu�p[� comiterea� faptei.� Vineripoli`i\�tii�l-au�identificat�iar�tâ�n[rul�arecunoscut� fapta,� fiind� dus� la� re�-con�s�tituire� pentru� a� ar[ta� lo�cul� ]ncare�a�aruncat�cu`itul�cu�ca�re�l-a�]n�-junghiat�pe�taximetrist.�(D.R.)

Boto\[nenii pleca`i la munc[ ]nstr[in[tate ne vor m[ri factura la ap[

Mobilizare la Nova Apaservpentru a scoate bani de la clien`i

Page 6: Evenimente de Botosani nr.2326

POLITIC{�-�ADMINISTRA~IE Luni,�25�februarie�20136

Perdele forestierepe drumurile

comunale din R[chi`iPrim[ria� R[chi`i� inten`ioneaz[

s[�aloce�fonduri�din�bugetul�acestuian�pentru�a�amenaja�perdele�fore-stiere�]n�zonele�unde�]n�fiecare�iarn[se�]nz[pezesc�drumurile�comunale.

Gheorghe� Iacob,� primarul� co�-munei�R[chi`i,�sus`ine�c[�a�]nceputdiscu`iile�cu�cet[`enii�care�au�tere-nuri� ]n� apropierea� drumurilor� co�-mu�nale�\i�]ncearc[�s[�g[seasc[�so�-lu�ie�pentru�a�putea�planta�copacii.Acesta�spune�c[�va�]ncerca�s[�cum-pere�suprafe`ele�de�terenurile�de�laproprietari� urmând� s[� ]nceap[� lu�-cr[rile.� „Avem� drumurile� c[treRo�\iori�\i�Coste\ti�care� ]n�fiecareiarn[�se�]nz[pezesc.�Stratul�de�z[�-pad[�ajunge�la�doi-trei�metri.�C[u�-t[m� solu`ii� pentru� a� achizi`ionani\�te� terenuri� sau� s[� ajungem� laun�acord�cu�proprietarii�pentru�unschimb� de� terenuri.� Vrem� s[� fa�-cem�acele�perdele�forestiere.�}na�-inte�de�1990�erau�acele�paraz[pezidar�]n�prezent�nu�mai�exist[�aces-te� paraz[pezi”,� a� spus�GheorgheIacob,�primarul�comunei�R[chi`i.

Aceast[�solu`ie�ar�putea�fi�adop-tat[� \i�de�alte�prim[rii�din� jude`ulBoto\ani.� Conducerea� ConsiliuluiJu�de`ean� a� f[cut� o� solicitare� c[trepri�m[rii� astfel� ]ncât� acestea� s[-\idea�acordul�privind�]nfiin`area�per-delelor�forestiere.�}n�cazul� ]n�careprimarii� vor� g[si� solu`ii� pentru� apune�la�dispozi`ie� terenurile,�Con�-siliul�Jude`ean�va�demara�un�proiectprivind� plantarea� de� perdele� fore-stiere.�(R[zvan�Sauciuc)

Sp[l[torie pentrupersoanele vârstnice

Prim[ria�comunei�Vl[sine\ti�va]n�fiin`a�o�sp[l[torie�de�care�vor�be�-ne�ficia� ]n� special� persoanele� ]nvârst[�\i�familiile�cu�o�situa`ie�finan-ciar[� precar[.� Lucian�Trufin,� pri-ma�rul� comunei� Vl[sine\ti,� sus`inec[�va�fi�un�serviciu�social�\i�dore\teacordarea�unui�ajutor�anumitor�per-soane�care�nu�se�pot�descurca�sauau�probleme�financiare.

Persoanele�]n�vârst[�\i�cele�cuvenituri� foarte� mici� vor� beneficiagra�tuit� de� acest� serviciu.� Cât� pri�-ve\te�locuitorii�comunei�care�au�ve�-nituri,� ace\tia� vor� putea� apela� laacest� serviciu,� dar� vor� trebui� s[pl[teasc[�un�tarif�ce�va�fi�stabilit�deConsiliul�Local.

„}ncerc�s[�g[sesc�o�finan`areiar�dac[�nu�voi�aloca�bani�din�bu�-get�pentru�a�investi�]ntr-o�sp[l[�to�-rie.�Oamenii�sunt�]n�vârst[�\i�numai�au�posibilit[`i.�Vreau�s[�fie�unserviciu� social.� Nu� sunt� costurifoarte�mari.�Va�fi�o�cl[dire�alimen�-ta�t[�cu�ap[�\i�canalizare,�dou[�ma�-\ini�de�sp[lat�industriale�\i�un�sin-gur�angajat.�Vor�beneficia�persoa-nele� ]n� vârst[,� familiile� cu�mul`ico�pii.�Toate�costurile�pentru�acestecategorii�vor�fi�suportate�de�c[treprim[rie.� De� asemenea,� familiilecare�au�venituri�\i�vor�s[�benefi-ciaz�[�de�acest�serviciu�vor�avea�po�-sibilitatea� dar� ]n� schimbul� uneisume� de� bani”,� a� spus� LucianTru�fin,� primarul� comunei� Vl[si�-ne\ti.�(R[zvan�Sauciuc)

BOTO|ANIpe o coloan[

Liderul�liberalilor�bo��-to\[neni�va�face�partedin�conducerea�cen-tral[�a�PNL.�Acesta�afost�ales�]n�func`ia�devicepre�\edinte�al�par-tidului�la�Congresulcare�a�avut�loc�lasfâr\itul�s[pt[mâniitrecute�la�Bucure\ti.

Liberalii�\i-au�ales�noua�condu-cere� la� nivel� central.� Crin� An�to�-nescu�a�fost�singurul�candidat�pen-tru�func`ia�de�pre\edinte.�Acesta�aob`inut�1.343�de�voturi�„pentru”�\i44�„]mpotriv[”,�50�de�voturi�fiindnule.� Echipa� lui� Crin� Antonescueste�format[�din�un�prim�vicepre�-\edinte,� un� secretar� executiv,� 15vicepre\edin`i�executivi�\i�16�vice-pre\edin`i.

Prim vicepre\edinteeste Klaus Iohannis iar

Eduard Hellvig va fisecretar executiv

Cei�15�vicepre\edin`i�executivi:Daniel�Chi`oiu,�Radu�Stroe,�EugenNicol[escu,�Norica�Nicolai,�MihaiVoicu,� Relu� Fenechiu,� VarujanVos�ganian,�Puiu�Ha\otti,�Dan�Mo�-treanu,� Rare\� M[nescu,� MarcelVe�la,�Tudor�Chiuariu,�Mircea�Dia�-conu,�Ovidiu�Silaghi,�Florin�Alexe.

Cei�16�vicepre\edin`i:�CristianAdomni`ei,� Cristinel� B]giu,� IlieBo�lojan,� Aristotel� C[ncescu,� Ci�-

prian� Dobre,� R[ducu� Filipescu,So�rin�Frunz[verde,�Mircea�Molo`,Marian� Petrache,� Cornel� Popa,Ni�colae�Robu,�Dan�Radu�Ru\anu,Marius� Stan,� Romeo� Stavarache,Florin�~urcanu,�Horea�Uioreanu.

Florin�~urcanu�sus`ine�c[�se�vaocupa� al[turi� de� Romeo� Sta�va�ra�-che� (primarul� ora\ului� Bac[u)� \iCristian� Adomni`ei� (pre\edinteleCJ�Ia\i)�de�coordonarea�organiza�-`ii�lor� din�Moldova.�„}n� total,� aufost�ale\i�31�de�vicepre\edin`i�darsunt�organiza`ii�puternice�precumGiurgiu,� Neam`� sau� Constan`aca�re�nu�au�niciun�reprezentant�]nconducerea� central[.� }mpreun[cu� Stavarache� \i� Adomni`ei� m[voi� ocupa� de� coordonarea� parti-

dului�pe�zona�Moldovei.�Manda�-tul� lui�Crin�Antonescu�este�unulscurt.�Ori�ajunge�pre\edintele�Ro�-mâniei,�ori�pleac[�din�func`ia�depre\edinte� PNL.� De� aceea� \i-adorit�]n�echipa�sa�oameni�care�s[munceasc[� foarte� mult� \i� s[� ]lajute.�Nu�\tiu�cât�vor�munci�par-tenerii�no\tri�din�USL�\i�de�aceeatrebuie� s[� ne� mobiliz[m� \i� s[� ]lajut[m�pe�Crin�Antonescu�s[�câ\�-tige� alegerile� pentru� func`ia� depre�\edinte� al� României”,� a� spusFlorin�~urcanu.

Alegeri cu 1.500 deoameni la Boto\ani}n� perioada� imediat� urm[toare

vor�]ncepe�alegerile�]n�cadrul�orga-niza`iilor� comunale� \i� or[\ene\tiale�PNL�Boto\ani.�Alegerile�pen-tru�func`ia�de�pre\edinte�al�Or�ga�-niza`iei� Jude`ene� sunt� programatela�sfâr\itul�lunii�aprilie.

„Urmeaz[�s[�stabilim�un�gra-fic�al�alegerilor.�}mi�doresc�ca�dela�1�martie�s[�]n�cepem�alegerile�]norganiza`iile�co�munale.�Sper�ca�lasfâr\itul� lunii� martie� s[� orga-niz[m�conferin`a�jude`ean[.�Va�fio�conferin`[�cu�1.500�de�membricare� se� va� or�ganiza� la� SalaPolivalent[”,� a� mai� precizatFlorin� ~urcanu.� (R[z�van� Sau�-ciuc)

}n�prim[vara�acestui�an�vor�]n�ce�-pe�lucr[rile�de�]mp[durire�a�uneisuprafe`e�de�39�de�hectare�deteren,�pe�raza�comunei�Vl[�sine\ti.Este�vorba�de�teren�de�gra�dat�ceva�fi�]mp[durit�iar�ba�nii�pentrurealizarea�acestei�in�ves�ti`ii�provinde�la�Uniunea�Eu�ro�pean[.

Lucr[rile� trebuiau� s[� demareze� ]n� cursulanului�trecut�dar�fiind�secet[�exista�riscul�com-promiterii�acestei�investi`ii.�Lucian�Trufin,�pri-marul�comunei�Vl[sine\ti�spune�c[�este�singu-rul�proiect�din�România�care�a�fost�aprobat�\i�aprimit�finan`area.

„Am�semnat�contractul�de�finan`are�\i�anulacesta�va�intra�]n�derulare�proiectul�pe�m[sura221,�prima�]mp[durire�a�terenurilor�agricole.Este� singura� comun[� din� România� care� a

depus�\i�a�primit�finan`are�pe�m[sura�aceasta.Trebuia� s[� ]ncepem� lucr[rile� de� anul� trecutdar� fiind� un� an� secetos� riscam� s[� cheltuimbanii� degeaba.� Anul� acesta� vom� planta� ]ncomuna�Vl[sine\ti� 39� de� hectare� de� p[dure.Este� teren�arabil�care�s-a�degradat� ]n�ultimiiani.� Valoarea� proiectului� este� de� 70.000� deeuro�iar�comuna�Vl[sine\ti�va�avea�o�contri-bu`ie�proprie�de�30�la�sut[.�Avem�ace\ti�bani�\ivor�fi�probleme”,�a�spus�Lucian�Trufin.

Dup[� finalizarea� lucr[rilor,� prim[riaVl[sine\ti� va� primi� timp� de� cinci� ani� fonduripentru� ]ntre`inerea� planta`iei.� De� asemenea,timp�de�15�ani�se�vor�aloca�bani�pentru�pierde-rea�din�agricultur[.

„Vom�avea�\i�locuri�de�munc[.�P[durea�vatrebui�p[zit[�\i�administrat[.�Cinci�ani�de�zilevom� primi� bani� pentru� ]ntre`inere� \i� 15� anivom�primi�bani�pentru�pierderea�din�agricul-tur[.�Este�un�proiect�foarte�bun�dar�un�proiectgreu.�A�fost�o�m[sur[�pilot.�Era�nevoie�de�unproiect�tehnic�realizat�de�c[tre�o�societate�auto-rizat[� de� Regia� Na`ional[� a� P[durilor.� }nBoto\ani�este�una�singur[.�Datorit[�avizelor�\ia�procedurilor�mul`i�nu�au�mai�depus�proiec-tele”,�a�mai�spus�primarul�comunei�Vl[sine\ti.

Comuna�Vl[sine\ti�are�o�suprafa`[�de�6.761hectare�din�care�482�hectare�de�teren�intravilan\i�6.279�de�teren�extravilan.�(R[zvan�Sauciuc)

39 de hectare de teren vor fi ]mp[duritecu bani europeni

„}mp[ratul” Florin ~urcanu afost ales vicepre\edinte al PNL

Page 7: Evenimente de Botosani nr.2326

*�Vând�7.200�mp�teren,�deschi�-dere�la�Bt-Sv�180m�\i�14.100mp�teren�des�chi�dere�la�Bt-Sv50m,�ambele�]n�zona�Hudum.Utilit[`i�curent,�ap[,�po�si�bilit[`iparcelare.�Rela�ii�la�telefon0752.548.847.

*�Memorialul�Ipote\ti�-�CentrulNa`ional�de�Studii�„Mihai�Emi�-nescu”,�scoate�la�concurs�un�postde�Muzeograf�memorialist�-�stu�-dii�superioare�]n�domeniul�mu�-zeologie,�istorie,�filologie,�ve�chi�-me�minim[�]n�domeniu�6�ani�\i�6luni.�Data�limit[�de�de�pu�nere�adosarelor�-�6�martie�a.c.�Exa�me�-nul�va�avea�loc�pe�04�aprilie�a.c.Rela`ii�suplimentare�\i�bi�blio�gra�-fie�la�sediul�insti�tu�iei�din�Ipo�-te\ti,�com.�Mihai�Emi�nes�cu,�tel.0231.517.602.�(2526-1)

*�V[�notific[m�faptul�c[�prin}ncheierea�nr.�88�din�data�de12.02.2013,�pronun`at[�de�Tri�-bunalul�Boto\ani�-�Sec`ia�a�II-aCivil[�de�Contencios�Adminis�tra�-tiv,�]n�dosarul�nr.�1124/40/2013,a�fost�deschis[�procedura�insol�-

ven`ei�prev[zut[�de�Legea�85/2006]mpotriva�debitoarei�SC�ICROMSSRL�BOTO|ANI�cu�sediul�]nMun.�Boto\ani,�str.�Pacea,�nr.9,�jud.�Boto\ani,�CUI:�RO612808,��Nr.�de�]nreg.�ORCJ07/162/1991�\i�a�fost�desemnat]n�calitate�de�administrator�ju�di�-ciar�al�acesteia�Cabinet�Indivi�-du�al�de�Insolven`a�Laz[r�Mi�hae�-la,�cu�sediul�in�Mun.�Boto\ani,str.�Porumbelului,�nr.�17,�jud.Boto\ani,�tel./fax:�0331-713.267;mobil:�0748-121.169.S-au�stabilit�urm[toarele�terme-ne�limit[:�•�27�martie�2013�-�]nregistrareacererilor�de�admitere�a�crean`elor;•�16�aprilie�2013�-�pentru�veri-ficarea�crean`elor,�]ntocmirea,afi\area�\i�comunicarea�tabelu-lui�preliminar;•�Termen pentru�depunereaeventualelor�contesta`ii:�5�zilede�la�publicarea�]n�B.P.I.•�1�mai�2013�-�pentru�afi\areatabelului�definitiv�al�crean`elor;•�19.04.2013,�ora�10.00 -�adu-narea�creditorilor�care�va�avealoc�la�sediul�procesual�ales�aladministratorului�judiciar�dinBo�to\ani,�str.�Marchian,�nr.�5,incinta�Casei�de�Cultur[�a�Sin�di�-catelor,�et.�2,�cam.�17.�(2525-1)

notificare

angaj[ri

v^nz[ri�case/terenuri

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATEPersoane�fizice

Nume:.............................................�Prenume:................................Adresa:.........................................................................................Telefon:.........................................�B.I./C.I.:�seria.........�nr..............

Textul�anun`ului:...................................................................................................................................................................................................................................................................................Rubrica:..............................................................................R[spund�pentru�corectitudinea�acestui�anun`�(semn[tura).........................

Acest� anun`� este� valabil� pentru� publicarea� unui� singuranun`�de�maxim�20�de�cuvinte,�la�o�singur[�rubric[�pentruo� singur[� apari`ie.� Pentru� a� publica�mai�multe� anun`uritrebuie� s[� completa`i�mai�multe� taloane,� iar� pentru�maimulte� apari`ii� de� asemenea.� ATEN~IE�� Este� obligatoriecompleta�rea�datelor�de�identificare�prev[zute�]n�formular.

Cotidian�editat�de�SC GECOR SRL

Director:Gabriela�AneloriV{R��G{�NICI�NECHITA

Redactori:Aurora�DIMITRIUPetronela�ROTARIUD[nu`�ROTARIU

Tehnoredactor:Adrian�DIMITRIU

Responsabilitatea�arti-colelor�din�cotidianul

Evenimente�de�Boto\aniapar`ine�exclusiv�autorilor.

Adresa�redac`iei:�PietonalulTran�sil�vaniei�nr.5;�Tel.:�0231.511.112Fax:�[email protected]

ISSN�2065-4731

7PUBLICITATELuni,�25�februarie�2013

mica publicitate • mica publicitate

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

Dup[�mai�bine�de�olun[�de�negocieri,atacantul�AttilaHad�nagy�a�acceptatoferta�clubului�FCBoto\ani�iar�ast[ziva�veni�la�preg[tiresub�comanda�luiCristi�Popovici.

Cornel� |fai`er,� pre\edinteleclubului� FC� Boto\ani� spune� c[Had�nagy�a�semnat�un�contract�pâ�-n[�]n�var[,�cu�posibilitatea�de�pre-lungire,�dac[�ro\-alb-alba\trii�reu�-\esc�promovarea�]n�prima�lig[.

„Ne-am� ]n`eles�pân[� la�urm[cu�Hadnagy.�El�\i-a�reziliat�con-tractul�cu�FC�Bra\ov�\i�a�acceptats[�vin[�la�Boto\ani.�Este�un�ju�c[�-tor� pe� care� l-am� dorit.� Am� maiavut�discu`ii�\i�cu�al`i�atacan`i�darimportant� este� c[� am� reu\it� s[-ladu�cem�pe�Hadnagy.�Este�un�ju�-c[tor� cu�experien`[� \i� sper� s[� sein�tegreze� cât� mai� repede� \i� s[ajute�echipa�]n�returul�campiona-tului.�Acesta�este�ultimul�transferpe�care�]l�vom�face�pentru�returulcampionatului.�Am�mai�avut�dis�-cu`ii�\i�cu�un�juc[tor�chilian�dar

nu� ne� putem� baza� pe� acesta.� }nca�zul� juc[torilor� str[ini� dureaz[des�tul� de� mult� formalit[`ile� caretre�buie�f[cute�\i�]n�plus�ei�au�ne�-voie� de� o� perioad[� de� adaptare.Da�c[�va�veni,�ne�vom�baza�pe�eldin�sezonul�urm[tor”,�a�spus�Cor�-nel�|fai`er.

Attila� Hadnagy� este� n[scut� pedata� de� 8� septembrie� 1980� la� Sf.Gheorghe.�}n�perioada�1998-2004�ajucat�la�Oltul�Sf.�Gheorghe�pentruca�re�a�marcat�51�de�goluri�dup[�ca�-

re�]ntre�2004�\i�2006�a�jucat�la�Pe�-trolul�Ploie\ti,�reu\ind�s[�]nscrie�28de�goluri.�]n�2007�a�fost�transferatde�FC�Bra\ov�club�pentru�care�a�]n�-scris�31�de�goluri.�}n�total�are�pesteo� sut[�de�meciuri� jucate�pe�primascen[� a� fotbalului� românesc.� }naceast[� iarn[,�Attila�Had�nagy� \i-areziliat�contractul�cu�FC�Bra\ov�\i�aales�s[�vin[�la�FC�Boto\ani.�Potrivitsiteului�Trans�fer�markt,�Attila�Had�-nagy�este�co�tat�la�275.000�de�euro.(R[zvan�Sauciuc)

Pute`i�s[�v[�cump[ra`i�ma\ina�de�unde�vre`i,�dartrebuie�s[�o�]nmatricula`i�]n�localitatea�de�domiciliu.Aceast[�prevedere�apare�]ntr-un�un�proiect�de�lege�alMinisterului�de�Interne.�Autorit[`ile�sper[�c[�astfel�vorlimita�num[rul�ma\inilor�]nscrise�]n�Bulgaria�\i�nu�sevor�mai�repeta�situa`ii�]n�care�unii�\oferi,�dup[�ce�auprodus�accidente,�au�disp[rut.�Reglementarea�prevedeca� ]n� situa`ia� ]n� care� sunt� depista`i� ]n� trafic� con-duc[torii�auto�s[�prezinte�un�document�care�s[�dove-

deasc[�data�la�care�a�cump[rat�ma\ina,�dat[�de�la�carelegiuitorul�stabile\te�o�perioad[�de�30�de�zile�]n�careare�dreptul�s[�conduc[�ma\ina� ]n�România.�Aceast[propunere�nu�este�v[zut[�cu�ochi�buni�de�cei�care�auma\ini�cu�numere�de�Bulgaria.�}n�prezent,�]n�momen-tul� ]n�care�ma\ina�e�vândut[,�asigurarea�bulgar[�numai�e�valabil[.�Iar�românii,�de�multe�ori,�nu�mai�facalta.� Propunerile� legislative� sunt� ]n� prezent� supusedezbaterii�publice�pe�site-ul�ministerului�de�Interne.

Modific[ri legislative pentrucei care ]nmatriculeaz[

ma\inile ]n Bulgaria

FC Boto\ani a transferat unfost atacant de la FC Bra\ov

Page 8: Evenimente de Botosani nr.2326

Un��fost�actor�al�Tea�-trului�Mihai�Eminescudin�municipiu�a�ajunspe�scen[�la�emisiuneatv�„Românii�au�ta�-lent”.�Eduard�Sandu,de�32�de�ani,�a�demi-sionat�de�la�TeatrulMihai�Eminescu�]nanul�2011.

Cea�de-a�doua�sear[�a�show-ului„Românii�au�talent”,�sezonul�3,�dela� Pro� TV,� a� fost� una� cu� multumor,�numere�de�magie�\i�dans�\imomente�emo`ionante.

„Dac[�ai�emo`ii,�imagineaz[-`ilumea� ]n� lenjerie� intim[”,� l-asf[tuit�ventrilocul�Eduard pe�com-panionul�s[u�de�lemn,�p[pu\[�vor-bitoare� Romeo.� Reprezenta`ia� luiEduard� a� stârnit� ini`ial� confuzia,apoi�amuzamentul�\i�aplauzele�pu�-blicului,� iar� juriul� a� apreciat� ]nunanimitate� m[iestria� artistic[� aventrilocului�oltenesc.

„}n�seara�asta�o�s[�v[�ar[t�unscurt�moment.�Pentru�asta�am�ne�-voie�s[�]mi�aduc�partenerul�]n�sce�-n[,�nu�pot�evolua�f[r[�el”,�a�spusla�intrare�]n�scen[�actorul.�Al[turide�el�l-a�adus�pe�ventriloc.�S-a�blo-cat� pentru� ]nceput� pe� „bun[� sea�-ra”,�dup[� care� a� ]nceput�dialogul]ntre�actor�\i�partenerul�„Romeo”.Pentru�a-l�sc[pa�de�emo`ii�pe�„Ro�-meo”,�actorul�i-a�spus:�„Eu�ca�s[scap� de� emo`ii� mi-i� imaginez� pecei� din� fa`a�mea� ]n� lenjerie� in�ti�-m[.� Nu� am� nici� o� problem[...Dar�ce�te�ui`i�a\a?”.�„E\ti�un�per-vers”,�a�fost�replica�p[pu\ii.�„Ro�-meo� nu� sunt� pervers...� Nu� suntper�vers,� sunt� ventriloc”,� a� conti-nuat�actorul.�„Unii�nu�au�lenjerie,unii� nu� au� chilo`i� pe� ei...�Avemni\te�oameni�frumo\i�care�nu�au

chilo`i”,�a�fost�replica�lui�Romeo.„Bun.�Bun.�Foarte�tare”,�a�spusAndra.�„Foarte�bun”,�s-a�auzit�]nfundal� \i�Mihai� Petre.� „Eu� m[

bucur�foarte�tare�c[�ai�ap[rut�Edi,pentru�c[�]mi�doream�de�mult�s[v[d�a\a�ceva”,�a�men`ionat�AndiMoisescu.�(Petronela�Rotariu)

Luni,�25�februarie�2013

CMYK

ULTIMA�OR{8

Emo`ii,�sâmb[t[�sear[,�pen-tru�concuren`ii�la�titlul�de�MissPreuniversitaria�de� la�ColegiulNa`ional� „A.T.� Laurian”.� }nurma�competi`iei,�titlul�de�MissPreuniversitaria� a� revenit� Iu�-lianei�Rusu�\i� lui�|tefan�Rare\Pan`iru,�concuren`i� ce�au�evo-luat� ]n� concurs� cu� num[rul� 7.Pe�locul�doi�s-au�clasat,�la�fete,Georgiana� Havârneanu,� \i� lab[ie`i,� Andrei� Gavrilescu,� iarpe�locul�trei�la�fete,�Ana�MariaEnache,�\i�la�b[ie`i�Cristian�C[��-t[lin�Petrovici.�Titlul�de�Miss�&Mister� Popularitate� a� revenitAnei�Maria� Enache,� res�pectivlui�Denis�Alexandru�Trifan.�Aumai� intrat� ]n� concurs:�TamaraDiaconi`[,� Va�len�tina� Hu`u,Diana� Andreea� Gavril� \i� Ro�-berta�Haralamb,�la�fete,�\i�Da�-vid� Petre� Vicoveanu,� EduardObad[�\i�Raul�Poam[-Neagr[,la�b[ie`i.�(Petronela�Rotariu)

MissPreuniversitaria laColegiul Laurian

Un fost actor de laTeatrul Eminescu,

concurent la „Româniiau Talent”


Recommended