Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.1743

Evenimente de Botosani nr.1743

Date post:22-Mar-2016
Category:
View:217 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • CMYK

  Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com

  A n u l V I n r . 2 1 8 ( 1 7 4 3 ) V i n e r i , 5 n o i e m b r i e 2 0 1 0 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v e n i m e n t u l d e b o t o s a n i . r o

  ~buleac, magicianulconcursurilor de angajare

  Pre\edinteleConsiliului Jude`ean,Mihai ~buleac, este

  acuzat dearanjamente ]n

  culisele concursurilororganizate la

  unit[`ile subordonateinstitu`iei pe care o

  conduce.

  Deputatul Florin ~urcanu, pre\edinteal organiza`iei jude`ene a PNL:

  Sunt un politiciancare \tie c[ voturilese iau muncind \i

  nu se ]ngra\[porcul de Ignat Pagina 6

  INTERVIU

  Pagina 4

  Pagina 5Sute de elevi leag[ \coala de gard

  Pagina 3

  Problemele cu re`etelecompensate revin

  Problemele cu re`etelecompensate revin

 • 2 5 noiembrie 2010Virozele `in pasul cu vremea. Peste 1.400 de persoane din jude` au fost diagnosticate ]n ultima s[pt[mn[ cu viroze.Num[rul ]mboln[virilor de viroze se men`ine cam la acela\i nivel, comparativ c[ s[pt[mna anterioar[, iar cazurilecare au avut nevoie de spitalizare au fost mai pu`ine, doar 91. Probabil c[ ]n urm[toarea s[pt[mn[ vom asista la odiminuare a num[rului de ]mboln[viri, din moment ce vremea este ]n ]nc[lzire, spune Lidia Onofrei, purt[tor decuvnt al DSP Boto\ani. Aproape 550 de persoane din jude` care au trecut pragul cabinetelor medicale ]n ultimas[pt[mn[ au fost diagnosticate cu pneumonii, iar din acestea, peste 100 au ajuns s[ se trateze ]n spital. (A.D.)

  TOPNEWS

  Verginel Giread[ vreala conducerea Ligii

  Ale\ilor LocaliPrimarul comunei Mihai Eminescu

  vrea s[ fac[ parte din structura de con-ducere a Ligii Ale\ilor Locali, ]n ca-drul organiza`iei PNL. Vineri are loc laBra\ov Liga Ale\ilor Locali, la care seva alege att conducerea structurii ct \imembrii ]n Biroul Permanent Na`ional.Un singur liberal boto\[nean inten`io-neaz[ s[ candideze pentru o func`ie ]ncadrul Biroului Permanent Na`ional alLigii Ale\ilor Locali. Este vorba des-pre primarul comunei Mihai Emines-cu, liberalul Verginel Giread[, care es-te, la nivel jude`ean, liderul primarilorliberali. }n demersul s[u ]l sus`in 30 deliberali boto\[neni care se vor deplasala Bra\ov. Delega`ia este format[ dinprimari, consilieri jude`eni \i vicepre\e-din i` ai PNL. Vom discuta de asemenea\i probleme politice \i organizatorice lanivel na i`onal, a precizat deputatulFlorin ` urcanu, pre\edintele organiza i`eijude`ene PNL Boto\ani. (M.A.)

  A disp[rut de acas[Dumitru Prisacariu, ]n vrst[ de 64

  de ani, din Boto\ani, este c[utat de po-li`i\ti de aproximativ dou[ s[pt[mni,dup[ ce a plecat de acas[ \i nu a mairevenit. B[rbatul nu are are acte deidentitate asupra sa iar anterior \i-a ex-primat dorin`a s[ plece la fostul s[u do-miciliu, ]n municipiul Lugoj, jude`ulTimi\. Semnalmente: ]n[l`ime aproxi-mativ 1,50 m, greutate ]n jur de 55 kg,astenic, p[r c[runt, tuns scurt, prezint[calvi`ie frontal[, ochi c[prui, ten m[sli-niu. Semne particulare: ]n partea supe-rioar[ a tmplei drepte prezint[ o afun-d[tur[ ]n craniu cu diametrul de circa 2cm, ca urmare a unei interven`ii chirur-gicale; se deplaseaz[ greu, trind pi-cioarele, nu poate vorbi coerent,r[spunde la ]ntreb[ri cu da \i nu,alte cuvinte silabisindu-le cu maregreutate. }mbr[c[minte la data dispa-ri`iei: pulover pe gt, de culoare bej]nchis, malet[ de culoare alb[, pantalonde trening de culoare bleumarin cu do-u[ dungi verticale pe vipu\c[, respectivo dung[ mai lat[ de culoare ro\ie \i odung[ sub`ire de culoare alb[; pe capavea un fes din ln[, de culoare gri cudungi albe; ]nc[l`at cu pantofi din ]nlo-cuitor piele de culoare neagr[. Oricinepoate furniza rela`ii cu privire la acestb[rbat este rugat s[ anun`e cea maiapropiat[ unitate de poli`ie sau s[apeleze num[rul gratuit 112.

  Conflictul de la Grupul|colar Al. Vlahu`[din |endriceni estedeparte de a fi finalizat.

  Decizia luat[ miercuri, dup[ ]n-tlnirea avut[ ]ntre Daniel Moruzi,subprefectul jude`ului, Ada Ma-covei, inspector \colar general alInspectoratului |colar Jude`ean(I|J), \i Sergiu Lungu, directorulunit[`ii \colare, nu mul`ume\tep[rin`ii \i elevii unit[`ii \colare.Transferarea unei p[r`i a elevilor laLiceul Regina Maria din Dorohoi\i mutarea unei alte p[r`i ]ntr-uncorp de cl[dire al unit[`ii din|endriceni strne\te ]n continuarenemul`umirea p[rin`ilor \i elevilor.Decizia ar urma s[ fie pus[ ]npractic[ de s[pt[mna viitoare.Nici nu vreau s[ m[ gndesc laaceast[ solu`ie. M[ voi consulta \icu ceilal`i p[rin`i s[ vedem ce maiputem face ]n aceast[ situa`ie. Ce e

  mai greu a c[zut pe umerii copiilorno\tri, care ar fi nevoi`i s[ mai fac[navet[ ]n plus, ]nc[ zece kilometri.

  Copiii mei au aflat despre decizialuat[, prin telefon, miercuri seara.Nu se va mai face nici o carte cu

  aceast[ mutare, sus`ine NeculaiCiubotariu, unul dintre p[rin`iielevilor de la |endriceni.

  Lucrurile suntdestul de ]nclciteCt despre desf[\urarea orelor

  de practic[, ]n luna martie,p[rintele sus`ine c[ elevii nu potface patru luni de teorie f[r[ prac-tic[. Este o tmpenie. Lucrurilesunt destul de ]nclcite, amen`ionat p[rintele. Reamintim c[]n urma ]ntlnirii de miercuri s-amai decis \i efectuarea unui auditintern la unitatea din |endriceni,care s[ vizeze \i s[ determinemodul ]n care au fost utilizatefondurile alocate. }n acela\i timp, afost emis[ \i ideea unui control lanivelul Prim[riei |endriceni dec[tre Institu`ia Prefectului, care s[vizeze modul de distribuire afondurilor c[tre Grupul |colar.(Petronela Rotariu)

  Profesorii ]l trimitpe premierul Boc s[studieze Constitu`iaSindicatele din educa`ie sunt mul`umite de

  decizia Cur`ii Constitu`ionale cu privire laasumarea r[spunderii de c[tre Guvern peLegea Educa`iei. Miercuri, membrii Cur`iiConstitu`ionale au decis, cu majoritate devoturi, c[ asumarea r[spunderii pe LegeaEduca`iei este neconstitu`ional[. }n acestecondi`ii consider[m c[ profesorul de dreptconstitu`ional, domnul Emil Boc - prim mi-nistru, recidivist ]n eludarea principiului se-par[rii puterilor ]n stat, ar trebui s[ revin[ peb[ncile universit[`ii pentru a aprofundaprincipiile constitu`ionale. Pentru a aveatimpul necesar perfec`ion[rii, ]i cerem s[fac[ ultimul gest care i-ar mai putea salvareputa`ia \i s[-\i prezinte demisia deonoare, se arat[ ]n comunicatul de pres[ e-mis de Federa`ia Educa`iei Na`ionale \itransmis \i de Sindicatului }nv[`[mntuluiPreuniversitar. |i membrii Ligii Sindicatelordin }nv[`[mnt (LSI) sus`in c[ prin decizialuat[, membrii CC dau dovad[ de con-secven`[, corectitudine \i impar`ialitate.Avem ]nc[ o confirmare a faptului c[ mem-brii Guvernului condus de un profesor uni-versitar de drept constitu`ional ]ncalc[ sis-tematic Legea fundamental[ a `[rii, fie dinnecunoa\tere, fie deliberat. Este timpul caacest Guvern de diletan`i s[ p[r[seasc[Palatul Victoria, se arat[ ]n comunicatulsindicatului. (Petronela Rotariu)

  Boto\[neanul care \i-a ucis so`iainfectnd-o cu virusul HIV cerea, ]nluna mai a acestui an, sfaturi juridicepe un site de profil, declarnd c[ ]ieste team[ de ]nchisoare. Acum seafl[ ]n arestul IPJ.

  Valentin Cod[u (pe site-ul respectiv a declaratc[ ]l chema Hu`anu, numele so`iei decedate anulacesta) cerea ajutor pentru c[, sus`inea el, s-atrezit cu dosar penal pentru furt, fiind nevinovat.Acesta declara c[ o fost[ concubin[ de-a sa i-af[cut plngere pentru furt, de\i au locuit]mpreun[ \i cheltuielile le-a suportat numai el.Am locuit ]mpreun[ 1 an de zile, ]mpreun[ cufiul ei de 12 ani dintr-o c[s[torie anterioar[. }ntot acest timp, aceasta a cump[rat \i ea la rndulei un apartament, tot ]n loc Boto\ani, par`ialmobilat. Am convenit ]mpreun[ s[ iau toat[mobila din garsoniera mea \i s[ mobil[mapartamentul complet. Am locuit ]mpreun[ ]napartamentul ei cump[rat la Boto\ani 1 an dezile, dup[ care a motivat c[ are ni\te afaceri laBucure\ti \i a plecat. La scurt timp, m-acontactat \i mi-a spus s[ p[r[sesc apartamentul ei\i s[ predau cheile unei m[tu\i de-a ei, lucru cel-am \i f[cut, scria Cod[u. Acesta subliniaz[ c[este bolnav \i c[ a protejat-o pe acea concubin[s[ nu se ]mboln[veasc[. Ceea ce este uimitor,pentru c[ femeii care avea s[-i devin[ so`ie \i s[-i nasc[ un copil, Irinei Hu`anu, nu i-a spus de

  boal[. Neprimind tratament medical, femeia s-astins. Men`ionez faptul c[ sunt o persoan[ cuhandicap grav, fiind bolnav de SIDA ]n ultimulstadiu. Acest lucru l-a \tiut \i fosta meaconcubin[, deoarece i-am spus de la bun ]nceputdespre aceasta afec`iune, cu toate acestea, aacceptat s[ st[m ]mpreun[ protejnd-o s[ nucontacteze \i ea acest virus. Deci este s[n[toas[!De curnd am aflat c[ sunt ]nvinuit de furt, a\acum am spus mai sus, m[ acuz[ c[ i-am luatcanapeaua din cas[ \i un frigider. Domnuleavocat, v[ rog ajuta`i-m[ cu-n sfat!! M-am trezitdintr-o dat[ acuzat de furt, cu dosar la parchetulde pe lng[ Tribunalul Boto\ani. Ce m[ fac?!Sunt bolnav ]n ultimul stadiu \i-mi este team[ s[nu ajung pe la ]nchisoare. V[ rog, da`i-mi unsfat! Este rug[mintea unui om care este integrat]n societate \i care dore\te s[-\i petreac[ ultimelezile de via`[ ]n lini\te. }n speran`a unui r[spuns,v[ mul`umesc din suflet! Valentin Hu`anu,Boto\ani, a scris Cod[u. R[spunsul primit deacesta a fost sec: Dac[ chiar a depus plngerela poli`ie, v[ sugerez s[ depune`i \i dvs. plngerepentru furtul ceasului, al cardului \i ce zice`i c[v-a mai luat. }n plus, dovedi`i cum st[ treaba cumobila \i, ]n opinia mea, ]n ceea ce v[ prive\teancheta se va opri aici, dar nu \i pentru el. Punpariu c[ are cazier. }ntre timp, Cod[u, aflat ]narestul IPJ, refuz[ ]n continuare tratamentulmedical specific pentru afec`iunea sa, starea des[n[tate ]nr[ut[`indu-se. (D[nu` Rotariu)

  |i-a infectat so`ia cu HIV,dar nu vrea la prnaie

  La |endriceni, solu`iamut[rii elevilor nemul`ume\te

  pe toat[ lumea

 • Pre\edintele ConsiliuluiJude`

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended