Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.2065

Evenimente de Botosani nr.2065

Date post:28-Mar-2016
Category:
View:215 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I I n r . 3 0 ( 2 0 6 5 ) Lun i , 1 3 f e b rua r i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  De\ijude`ulBoto\aninuseafl[subinciden`acoduluigalbensauportocaliudeninsori\iviscol,autorit[`ilelocalesus`inc[suntpreg[tites[intervin[]ncazulunorninsori.}nultimelezileales[pt[mniitrecutecircula`iaafostdeviat[pectevastr[zipentruapermi-teinterven`iautilajelorcarecur[`[str[zile\icar[z[pada.

  Pag. 4

  S[pt[mn[cufrig,ninsori\i...ploaie

  CMYK

  Teribilism \ialcool la volan

  MMoobbiilliizzaarreeppeennAAttrruurreelluuaarreeaa

  ccuurrssuurriilloorrPag. 2

  Preg[ti`i pentru un nou val de ninsori

  Pagina 4

  }}nn aacceesstt wweeeekk--eenndd ttrreeii eevveenniimmeennttee rruu --ttiieerree ssooll ddaattee ccuu rr[[ nniirreeaa aa cciinnccii ppeerr ssooaa --nnee aauu ffoosstt pprroodduussee ddee ttiinneerrii ccaarree oorrii aauu

  ]]nn cc[[llccaatt lliimmiittaa ddee vvii tteezz[[,, ss--aauu uurrccaatt bbee``iillaa vvoollaann,, oorrii aauu ffuu ggiitt ddee llaa llooccuull ffaapptteeii..

  Pagina 5

  Patronul de laLeb[da,]nchis \i

  eliberat dup[tlh[ria de pePetru Rare\AurelFediuc,patronulcomplexu-luiLeb[da,socrulunuiadintreautoriitlh[rieidepestra-daPetruRare\,afost]nchispentru24deore,fiindulte-rioreliberat,dup[ceinstan`aarespinscerereadearestpreventiv.

  Pagina 3

 • Luni,13februarie2012STARTNEWS2

  Suspiciuni lafondurile alocate

  spitalelor demunicipalitate

  Sumedebaniaufostalocatespitale-lor incorect de c[tre municipalitateaboto\[nean[, ]n opinia consilieruluilocalGheorgheVzdoag[,iarcontro-lulcelordelaCurteadeConturilas[numeroasesemnede]ntrebare.Consi-lierullocalestedep[rerec[fondurilealocatespitalelordinsubordineaCon-siliului Local sunt prea mari. Deaceea\ifacilitatesebucur[,dinpunctuldevederealconsiliuluilocalPSD,\iDirec`iadeServiciiPublice,Sport \iAgrement.Miseparni\teprevederibugetareextremdemari.}mipun]n-trebarea]ns[,dac[einuaraveapre-v[zutlapreg[tireprofesional[500mi-lioane,protec`iamuncii900demilioa-ne\imaiaparelasfr\it\iunaltcapi-tolaltecheltuielide1,5miliardeleivechi.Acestealtecheltuielisuntpier-dute.Nu\tienimeni]nceconstausauconstau]n600milioanehalate,aspusconsilierulPSD.}nacela\itimpacestaestedep[rerec[niciControlulCur`iideConturi,nuesteelocvent.Cifreleastea,dac[eraucontrolatedecineva,\iam]ntrebatcinecontroleaz[:Curteade Conturi. Curtea de Conturi s-atransformat]ntr-osocietatedecontabi-litate.Nuintereseaz[c[unpixcost[unmilion,cnddefaptelcost[unleu\iCurteadeConturiesteinteresat[da-c[ sunt documentele, a ad[ugatGheorgheVzdoag[.(P.R.)

  1,2 milioane de leipentru manifest[riculturale \i premii

  sportiveFonduri alocate de municipalitate

  pentrumanifest[rile cultural artistice,proiecte,premiereaolimpicilor\iacu-plurilorcu50deanic[sniciesereg[-sesc\i]nbugetuldinacestan.Pentrutoate acestea, ]n buget s-au rezervat1,2milioanedelei.Preg[tirea\iorga-nizarea s[rb[torilor de iarn[ 2012-2013vor]nsemnacheltuielidelabuge-tullocalde295.000lei.Pentruanun-`urile publicitare, taxele judiciare,cheltuieliledejudecat[,desp[gubirile,promovareaPrim[rieimunicipiuluipePortalulNa`ionaldeAdministra`iePu-blic[,c[su`[po\tal[,Consultan`apen-trugestiune\iraportarefinanciar[su-maalocat[dinbugetestede246.020lei.80.000deleiestesumadestinat[manifest[rilorcevoravealocdeZileleOra\ului,pe22\i23aprilie.Cuplurilecare]mplinesc50deanidec[s[torievorfipremiate\i]nacestandemuni-cipalitate,sumaalocat[fiindde35.000de lei.301.000de lei au fost aloca`ipentru premierea elevilor olimpici,premiisportive\iorganizareaconcur-sului interjude`ean de matematic[Dimitrie Pompeiu. Achizi`iile dec[r`i,albume\iCD-urilansatedeau-toriboto\[neni\iunfilmdeprezenta-re\ipromovareamunicipiuluiBoto-\ani cost[ municipalitatea 30.000 delei.Aceea\isum[afostalocat[pentrusprijinulviager,]ncuantumde100delei,acordatcet[`enilorcareau]mplinitvrstade85deani.(P.R.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  |efiieduca`ieiboto\[nenedorescreluareacursurilor]ntoateunit[`ile\colaredinjude`.

  Smb[t[afosttrimis[ultimaadres[]n\coli,princareseso-licitaacestlucru.Conformce-lordeclaratedeDanielBoteza-tu,inspector\colargeneralad-junct al Inspectoratului |colarJude`ean(I|J),reluareacursu-rilor]ntoateunit[`ilede]nv[-`[mnttrebuieavut[]nvedere]n condi`iile ]n care nu este

  afectat[stareageneral[debineaelevilor,p[rin`ilor\icadrelordidactice.}nacela\i timp, trebuieavut

  ]n vedere c[ o perioad[ preamaredepauz[aactuluieduca-`ionalvainfluen`anegativpar-cursul \colar al copiilor. De-ciziadesuspendareacursurilorvatrebui]ns[s[fieasumat[]ncadrulmailargalComitetelorlocale pentru situa`ii de ur-gen`[.Face`i tot posibilul pentru

  calunis[numaiavem,]nju-de`,cursurisuspendate.Acoloundeconsidera`inecesarredu-ce`i programul, inclusiv prin]nceperea cursurilor de la ora09.00,pentruaceastanuave`inevoie de acordul ISJ. Dac[totu\iconsidera`ic[suntPJ-urisaustructuri]ncareseimpunesuspendarea cursurilor lua`iaceasta decizie, ]n cadrulCo-mitetului local pentru situa`iideurgen`[,searat[]nadresapecareadjunctulISJatrimis-o]n unit[`ile \colare, smb[t[.Eventualele]ntreruperidecur-suri]n\colivorficomunicate\icentralizate laI|J,azipn[la9.00. (PetronelaRotariu)

  ProtestuldinPia`aRevolu`ieidinBoto-\aniafost]ntineritdup[celng[persoa-nelecarecerdemisialuiTraianB[sescus-aual[turatungrupdetinericareprotes-teaz[]mpotriva]n-gr[diriidreptuluilaintimitate]nmediulon-line.

  |i smb[t[, dar \i duminic[aproximativ zece tineri au avutcartoane\ipancartecumesajeantiACTA. Tratatul Comercial Anti-Contrafacere (ACTA) este un

  acordinterna`ional,ratificatdemaimulte`[ripentrurespectareadrep-turilor de proprietate intelectual[,inclusivonline. }ns[ ]n lumeestecontestat acest tratat pentru c[ seinvoc[faptulc[nimeninuvamaiputea avea intimitate ]n online,guverneleavnddrepturidepline,chiar \i de a ]nchide orice site,chiar\ilacelemaimicisuspiciuni.Mesajele tinerilorcares-aual[tu-ratlaprotesterauStopACTA,ACTAilegalsau|ieusunt]m-potrivaACTA.}nparalelprotes-tulcontraPuteriis-adesf[\uratca\i pn[ acum, fiind scandate lo-zinciantiB[sescu\iantiPDL.}ntotal aproximativ 30 de persoaneauprotestatduminic[sear[]ncen-trulmunicipiuluiBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

  DeputatulFlorin~ur-canuadeclaratc[s-austabilitmembriiUSLcevorcandidalaalegerilelocale.

  Pelisteleacestorasevorafla\icei din PC, ]n ciuda schimbuluiaciddereplici ]ntre\efii localiaicelordou[forma`iunipolitice.A-cesta a precizat c[USL-ul ]\i vaprezenta candida`ii pe 15martie.NegociatorulliberalilorcuPSD\iPCesteGheorgheSorescu.Aces-ta aspusc[dup[stabilireacandi-da`ilor se va veni cu o declara`iecomun[acelortreipartide.Lanivel jude`eansuntconvins

  c[vomg[sitoatesolu`iilemorale\icorectepentruadesemna]ncelmaiscurt timp toatecandidaturile]ncadrulUSL.Amavutdiscu`ii\ilanivelna`ional]nceeaceprive\tePartidulConservator,suntconvinsc[vomg[sisolu`iipentruarezol-vatoatene]n`elegerilecareauap[-rutdinof-urimaivechi,dartotu\iUSLnus-af[cutpentruunulsaualtul. S-a f[cut pentru romni \iatuncinoinupl[tim]ncadrulUSLpoli`emaivechisaumofturipentruaner[zbunaunulpealtul,aspusFlorin~urcanu.(OtiliaMaxim)

  Protest anti ACTA\i la Boto\ani

  Mobilizarepentru reluarea

  cursurilor

  USL \i-a preg[tit candida`iipentru alegerile locale

  Laniveljude`eansuntconvinsc[vomg[sitoatesolu`iilemorale\icorectepentruadesemna]ncelmaiscurttimptoatecandidaturile]ncadrulUSL

  Florin~urcanu,pre\edintePNLBoto\ani

 • Luni,13februarie2012 TOPNEWS

  Apel pentruajutorarea

  sinistra`ilor bloca`isub n[me`i

  Duminic[ diminea`[, laCasa Armatei s-a deschispunctuldeprimireadona`ii-lor pentru sinistra`ii din ju-de`eleVrancea\iBuz[u,caresunt bloca`i sub n[me`i denumeroase zile. Ac`iunea de]ntrajutorareafostdeschis[laini`iativa prefectului CristianRoman. Dup[ deschidere,c`iva boto\[neni au f[cutdona`iiconstnd]nulei,con-serve, paste f[inoase, orez,f[in[,precum\ictevahaine.Boto\[nenii care vor s[-\iajute semenii dinVrancea \iBuz[u pot face dona`ii lapunctul de colectare de laCasaArmatei. PrefectulRo-manaf[cutapellasolidarita-te\ile-aamintitboto\[nenilorc[atuncicndjude`ulnostruafost afectat de inunda`ii, al`iromnis-augnditlanecazu-rilenoastre\iauf[cutdona`iiimportante.Noi\timcelmaibine ce ]nseamn[ solidarita-tea.Acumdoianiamavutne-voie de astfel de ajutoare,care ne-auprins foarte bine.Ernduls[ajut[m\inoipeal`ii, a afirmat prefectulCristianRoman.(O.M.)

  Poli`i\ti de frontier[boto\[neni ]n

  misiuni de salvarela Buz[u

  Treiagen`idincadrulSer-viciului Poli`iei de Frontier[Boto\aniauplecatlasfr\ituls[pt[mnii trecute pentru aluaparte lamisiuniledesal-vare a persoanelor sinistratedin jude`ul Buz[u, regiuneafectat[ puternic de c[deriledez[pad[.Ceitreipoli`i\tidefrontier[,angaja`ilaSectorulPoli`iei de Frontier[ Stnca,au mers la Buz[u pentru c[sunt singurii din cadrul Ins-pectoratului Teritorial al Po-li`ieideFrontier[Ia\ice\tius[ conduc[ un hovercraft.Ambarca`iunea, care circul[attpeap[,dar\ipeuscat,vafi folosit pentru a ajunge ]nzonele izolate de z[pad[.Deplasndu-sepeopern[deaer va fi trimis ]n zonele ]ncarestratuldez[pad[m[soa-r[c`ivametri,pentruaducealimente oamenilor sau pen-trua-ievacuaatuncicndsi-tua`ia o impune.Poli`i\tii defrontier[ boto\[neni nu vorconducehovercraftuldindo-tare,celde laBoto\ani fiindtrimis ]n zona Deltei. }nschimb,laBuz[uvorcondu-ce ambarca`iunea apar`inndPoli`iei de Frontier[ Vaslui,misiunea urmnd s[ se des-f[\oarepn[cndsitua`iadinBuz[unuvamainecesitain-terven`iaautorit[`ilor.(D.R.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  3

  AurelFediuc,patro-nulcomplexuluiLe-b[da,socrulunuiadintreautoriitlh[rieidepestradaPetruRare\,afost]nchispentru24deore,fiindulterioreliberat,dup[ceinstan`aarespinscerereadearestpreventiv.

  Cercetarea lui Aurel Fediuc afost]ntrziat[pentruc[amerslaBucure\ti,dincauzaunorproble-me de s[n[tate. Acesta a fost anouapersoan[cerceta

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended