Home >Documents >Capitolul 13 Venitul, Consumul i Investi Iile

Capitolul 13 Venitul, Consumul i Investi Iile

Date post:15-Jun-2015
Category:
View:797 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:

Capitolul 13 VENITUL, CONSUMUL I INVESTI IILE

Planul temei 13.1 Venitul i formele lui la nivel macroeconomic Identitatea de baz privind alocarea i cheltuirea venitului na ional 13.2 Consumul i economiile Figura 13.1 Func ia Keynesian a consumului Figura 13.2 Func ia consumului i cea de economisire Caseta 13.1 Teorii postkeynesiene cu privire la consum i conomisire 13.3 Investi iile n economie Cererea pentru investi ii i factori de influen 13.4 Func ia cheltuielilor agregate i multiplicatorul Figura 13.3 Func ia cheltuielilor agregate i nivelul de echilibru al venitului Figura 13.4 Reprezentarea grafic a multiplicatorului Obiectivele temei y Cunoa terea i interpretarea corect a variabilelor care privesc alocarea i cheltuirea venitului na ional i a rela iilor ntre aceste variabile; y St pnirea conceptelor i a modelelor de analiz a consumului i economisirii, a factorilor care determin procesele respective i a corela iilor pe care le antreneaz n timp; y Cunoa terea particularit iilor investi iilor, a factorilor care determin comportamentul acestei variabile macroeconomice i deprinderea studen iilor cu metodologia indicatorilor pe care se bazeaz decizia de a investi a ntreprinz torilor; y Determinarea grafic i analitic a multiplicatorului n scopul n elegerii procesului de multiplicare a venitului ca efect al modific rii cheltuielilor agregate

n evolu ia economiei, fluxul circular al venitului se nf ptuie te permanent prin realizarea unor procese esen iale referitoare la consum, economisire i investi ii sub diferitele lor forme i n cadrul unor mecanisme proprii economiei cu pia concuren ial . De aceea, vom ncepe capitolul de fa cu un set de rela ii referitoare la formele venitului la nivel macroeconomic. Pe aceast baz vom analiza comportamentul variabilelor care rezult din alocarea i cheltuirea venitului na ional i cum sunt corelate variabilele respective. n mod special vom studia acele for e sau factori care determin consumul i investi iile i efectele acestor procese asupra evolu iei i performan ei economiei n ansamblu. n finalul capitolului va fi prezentat , n rela ie direct cu func ia cheltuielilor agregate, teoria multiplicatorului, care constituie una din importantele realiz ri ale macroeconomiei moderne. 13.1 Venitul i formele lui la nivel macroeconomic Din analiza agregatelor economice de rezultate in capitolul 11 a reie it c produsul na ional net la costul factorilor (PNNcf) se nume te curent venit na ional. Venitul na ional(VN) reprezint suma veniturilor factorilor de produc ie participan i la realizarea produc iei na ionale de bunuri n interiorul rii i n afar , sub form de salarii, rente, dobnzi nete, profituri etc. El exprim astfel m rimea agregat a veniturilor ob inute de participan ii na ionali la activit iile economice de toate felurile i cuprinde att veniturile din activit i ct i a celor din patrimoniu (din titluri de propriet i). Aceast m rime agregat , numit generic venit na ional, trebuie n eleas att ca flux real (de bunuri i servicii) ct i ca flux monetar (de venituri sau cheltuieli) atunci cnd analiz m procese macroeconomice fundamentale, cum sunt consumul, economisirea, investi iile etc. M rimea venitului na ional poate fi pus n eviden de urm toarele rela ii: -dac facem trecerea de la calculul dup concep ia intern la calculul dup concep ia na ional venitul na ional este egal cu produsul intern brut la pre urile pie ei (PIBpp), minus deprecierea sau amortizarea capitalului fix (A), plus soldul veniturilor factorilor de produc ie n raport cu str in tatea (SVFS) minus impozitele indirecte (I ind) plus subven iile de exploatare sau pe produs (Sexp) VN=PIBpp-A+SVFS-Iind+Sexp, sau VN=PIBCF+SVFS-A, sau VN=PINCF+SVFS -dac pornim de la produsul na ional brut la pre urile pie ei (PNBpp), venitul na ional este egal cu m rimea acestuia din care se scad impozitele indirecte i amortizarea capitalului fix i se adaug subven iile.

VN=PNBpp-A-IIND+SEXP, sau VN=PNNpp-IIND-SEXP de unde venitul na ional este identic cu produsul na ional net la costul factorilor: VN PNNCF Dac facem abstrac ie de exterior sau restul lumii i de sectorul administra iilor publice, veniturile realizate de gospod rii (de sectorul privat) sunt destinate consumului(C) i economiilor (E). Altfel din punctul de vedere al aloc rii VN=C+E. Din punctul de vedere al cheltuielilor venitul na ional este egal cu cheltuielile de consum i cele pentru investi ii (VN=C+I). Rezult astfel identitatea de baz privind alocarea i cheltuirea venitului C + E VN C + I Sc znd consumul din ambele p r i ale acestei identit i ob inem cunscuta rela ie Keynesian ntre economii i investi ii I VN C E Aceast rela ie arat c ntr-o economie simpl (f r rela ii cu exteriorul i f r sectorul administra iilor publice) investi iile sunt egale cu economiile (I = E) n fluxul circular al venitului intervin i celelalte sectoare institu ionale ale economiei. Asfel, o parte a veniturilor realizate de gospod rii este destinat pl ii impozitelor i taxelor (IT), iar acestea (gospod riile), la rndul lor, primesc venituri care provin din transferuri (TR) de la celelalte sectoare (pensii, aloca ii, ajutoare, burse etc). Prin aceste opera ii ob inem venitul disponibil (VD) indicator ce exprim posibiliita iile popula iei pentru consum i economisire VD = VN + TR - IT n consecin , dac lu m n considerare i celelalte sectoare institu ionale (administra iile publice i exteriorul) identitatea de baz privind alocarea i respectiv cheltuirea venitului na ional cap t urm toarea form : C + E + (IT-TR) VN C + IN + EN Partea stng a identit ii arat modul de alocare a venitului na ional, iar partea dreapt componentele cererii agregate, cunoscute de la tema respectiv . Identitatea prezentat sugereaz existen a unor rela ii importante ntre sectoarele economiei, dar i a unor condi ii de baz ale dezvolt rii echilibrate a economiei, privind procesele producerii, reparti iei i utiliz rii venitului.

13.2 Consumul i economiileConsumul i func ia de consum Consumul constituie componenta principal n structura cererii agregate; de exemplu, n Romnia consumul final (privat i public) reprezint peste din produsul intern brut. Consumul cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate pentru achizi ionarea bunurilor de consum, ntr-o perioad determinat de timp, de regul un an. Ca proces, el constituie scopul final al activit ii economice i const n folosirea

bunurilor de consum de c tre popula ie i administra iile publice i private pentru satisfacerea trebuin elor personale i colective. Structura consumului poate fi analizat dup diferite criterii, cum sunt: dup natura bunurilor de consum avem consum de bunuri materiale i consum de servicii; dup subiectul consumului exist consum privat i consum public; dup durata consumului acesta se mparte n consum de bunuri care i pierd utilitatea ntr-un singur act de consum i consum de bunuri de folosin repetat i ndelungat , care se depreciaz n mod treptat; dup varia ia consumului cu venitul exist consum de bunuri normale, a c ror cerere cre te o dat cu venitul i consum de bunuri inferioare, a c ror cerere scade o data cu cre terea venitului. Consumul care i are sursa n venitul curent i se modific o data cu varia ia acestuia se nume te consum indus, iar consumul care nu depinde de venitul realizat se nume te consum autonom. Acesta din urm poate avea ca surs mprumuturile sau economiile acumulate n perioadele anterioare. Consumul poate fi mai mare dect venitul disponibil realizat numai pe o perioad scurt de timp; pe o perioad ndelungat de timp consumul autonom tinde spre zero. Factorii care influen eaz consumul reprezint acele mprejur ri , de natur obiectiv sau subiectiv , care determin cre terea sau descre terea cheltuielilor pentru consum, la un moment dat sau pe o anumit perioad de timp. n afar de venitul disponibil, nivelul i dinamica consumului depind n principal de urm torii factori: y Avu ia economic , n care se include i capitalul uman, astfel c pe m sur ce avu ia generatoare de venit cre te i consumul va cre te. ntre modificarea avu iei i evolu ia consumului exist , deci, o rela ie direct sau pozitiv ; y Creditul de consum, care influen eaz direct consumul prin sumele mprumutate i indirect prin rata dobnzii la creditele pentru consum; y Anticip riile consumatorilor n leg tur cu evolu ia venitului lor i a pre urilor la bunurile de consum. Dac consumatorii se a teapt ca veniturile lor viitoare s creasc ; consumul va cre te, i invers. Acea i rela ie direct sau pozitiv exist i n privin a anticip rii evolu iei pre urilor la bunurile de consum; y Impozitele i taxele, care influen eaz n sens invers nivelul i evolu ia consumului. Autoritatea public poate astfel, prin modificarea politicii fiscale s inflen eze cheltuielile i respectiv cererea pentru consum; y Nivelul general al pre urilor; dac pre urile bunurilor de consum cresc, consumul nominal va cre te, dar consumul real poate s nu creasc sau chiar s scad . Consumul se extinde sau se contract n func ie de cre terea sau reducerea venitului real, ns nu n acea i propor ie, ci ntr-o propor ie mai mic .

Aceast corela ie dintre venit i cheltuielile pentru consum a fost pus n eviden de c tre economistul englez J.M Keynes, prin ceea ce el a numit legea psihologic fundamental , potrivit c reia o data cu cre terea sau sc derea venitului oamenii nclin , de regul i n medie, s - i m reasc sau s s - i diminueze consumul, dar ntr-o propor ie mai mic Pentru teoria macroeconomic important este analiza n dinamic a consumului n func ie de evolu ia venitului i a altor factori. Cheltuielile de consum sunt determinate n principal de venitul curent disponibil. Func ia de consum bazat pe aceast ipotez este numit func ia keynesian . n forma cea mai simpl a acestei analize, consumul este func ie de venitul disponibil C=c(VD), eviden iind astfel c cererea pentru consum i implicit cererea agregat nu sunt independente de venit Func ia de consum pune, deci, n leg tur cheltuielile de consum cu venitul disponibil i este anali

Embed Size (px)
Recommended