+ All Categories
Home > Documents > Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

Date post: 30-May-2018
Category:
Upload: nalriv
View: 224 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
40
Transcript
Page 1: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 1/40

Page 2: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 2/40

 Războaie mari, înfricoşate,

 Se vor ţinea aproape lanţ; Dar mai grozav va fi ca toate

 Al „celor şapte la Bizanţ”.

Vor face „care zburătoare”, Iar coada lor de scorpion

Va face iarăşi tulburare,Ca turnul de la Babilon.

 Noroadele civilizate -

Când mai vârtos vor progresa,Ca fiarele înfometate

Cu dinţii se vor sfâşia.

 Atunci va fi ca armătura; Balauri groaznici de metal,

 Împrăştiind pârjol din gură Şi fumuri cu venin mortal.

 Apocalipsade Sfântul Ioan Iacob Românul

 Sfatul Înţeleptului  

 „Dumnezeu cu înţelepciunea a întemeiat pământul, şi au gătit cerurile cu priceperea. Întru cunoştinţa Lui adâncurile s-au deschis, şi norii au izvorât apă. Fiule! Să nu treci, ci 

 păzeşte sfatul meu şi gândul. Ca să fie viu sufletul tău, şi să fie har împrejurul grumazului tău, şi va fi vindecare trupului tău, şi purtare de grijă de oasele tale. Ca să umble în paceavând nădejde în toate căile tale, şi ca să nu se poticnească piciorul tău. Că de vei şedea, fărăde frică vei fi, şi de vei dormi, dulce vei dormi. Şi nu te vei teme de frica, ce va veni asupră- ţi,nici de năvălirile necredincioşilor cele împresurătoare. Că Domnul va fi întru toate căile tale, şi va întări piciorul tău, ca să nu te clăteşti. Nu te lepăda a face bine celui lipsit, când poate a ajuta mâna ta. Nu zice: «du-te şi să te întorci şi mâine îţi voi da» , putând tu face bine, că nu ştii ce va aduce ziua ce vine. Nu meşteşugi rele asupra prietenului tău, care vine de aiurea şi nădăjduieşte spre tine. Nu fii iubitor de vrajbă împotriva omului în zadar, ca să nu- ţi facă ţierău. Nu-  ţi agonisi ocările oamenilor răi, nici urma căilor lor. Că necurat este înaintea Domnului tot călcătorul de lege, şi cu cei drepţi nu se împreună. Blestemul Domnului în

casele celor necredincioşi, iar curţile drepţilor bine se cuvintează. Domnul mândrilor le stăîmpotrivă, iar celor smeriţi le dă dar”  (Pilde 3, 19-34). 

Page 3: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 3/40

Revistă de teologie ortodoxă

tipărită cu binecuvântarea

Î.P.S. Arhiepiscop şi MitropolitVLASIE MOGÂRZAN

Coordonator:

P.S. Episcop VicarSOFRON IE SUCEVEANUL

Page 4: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 4/40

4TRADIŢIA ORTODOXĂ 

nr. 24

Credincioşii sunt turburaţi de repeziciunea cu care sederulează şirul evenimentelor recente, în care se

oglindesc plinirea proorocirilor despre sfârşitul acestui veac. Consideraţi că în aceste vremuri omenirea se îndreaptăcătre calea pierzării? Şi dacă da, oare ce anume ar mai pu-

tea împiedica acest sfârşit al vremilor? Dintotdeauna, omul a fost legat de Dumnezeu printr-o

  poruncă şi Lege a dragostei care, în cazul Sfinţilor, a fostlucrată şi împlinită până către culmile desăvârşirii. Dincolode acest caz fericit, însă, această relaţie s-a păstrat numaidupă măsura credinţei, nădejdii şi dragostei omului faţă deZiditorul său. Când omul a devenit potrivnic poruncilor dum-nezeieşti, încălcând hotarul ce desparte virtutea de păcat, Elşi-a ridicat Darul Său din om şi arupt comuniunea cu zidirea Sa, fără a-lda pierzării totuşi, lăsându-i vreme de

întoarcere şi de pocăinţă, spre redobân-direa frumuseţii dintâi a vredniciei sale omeneşti, zidită după chipul şi asemă-narea lui Dumnezeu.

Chiar şi din slăvita ceată a Înge-rilor, s-a înfăptuit prima mare cădere,atunci când Lucifer a dorit să îşi înalţe scaunul mai sus decât cel al lui Dum-nezeu, spunându-şi întru sinea sa: „Ridi-ca-mă -voi în ceruri şi mai presus destelele Dumnezeului celui puternic voi

aşeza jilţul meu!” (Is. 14, 13). Într-o cli- pită, el a căzut din înaltul cerului până tocmai în prăpastia iadului, devenind -din înger al luminii - înger al întuneri-cului şi al groazei. De atunci şi până azi, vreme de mii de ani, diavolul încearcă să îi înşele pe oameni; să-i facă uce-nici ai săi şi potrivnici ai lui Dumnezeu. 

  „Domnul va judeca pe norodul  Său.  Înfricoşat lucru este a cădea în mâinile Dumnezeului Celui viu”  (Ev. 10, 30-31). Când locuitorii Sodomei şi ai Gomorei 

– slăvitele şi fastuoasele cetăţi ale Pentapolei (pe teritoriul Isra-elului de astăzi, într -o zonă acoperită de apele Mării Moarte)au întrecut firea păcatului, Dumnezeu a lovit în ei cu foc şi

 pucioasă, iar despre aceasta aduce mărturie şi Sfântul Apostolşi Evanghelist Luca: „Iar în care zi a ieşit Lot din Sodoma, a

 plouat foc şi piatră pucioasă din Cer, şi a pierdut pe toţi” (Lc.17, 29). Au fost însă şi vremuri când, prin pocăinţă, mânia luiDumnezeu a fost îmblânzită: prin post, pocăinţă şi rugăciune,

  precum au făcut locuitorii cetăţii Ninive (cetate situată înMesopotamia antică,  pe teritoriul statului Irak de astăzi), lucrudespre care spune Proorocul Iona: „Atunci Ninivitenii au cre-

 zut în Dumnezeu, au ţinut post şi s-au îmbrăcat cu sac, de la

cei mai mari şi până la cei mai mici” (Iona 3, 5). Pe toate le primim după măsura faptelor noastre, adicărăsplată după faptă, după cum zice şi proorocul: „urgie îm-

  potriva vrăjmaşilor şi răsplată după faptă împotrivitorilor  Lui, răsplata cuvenită” (Is. 59, 18). Proorocul Ieremia ne arată o cale de scăpare, când zice: „Fugiţi din Vavilon şi fiecare să - şi 

  scape viaţa, ca să nu pieriţi pentru fărădelegile lui, căciacesta este timpul răzbunării pentru Domnul, căci El îi va da

răsplată” (Ier. 51, 6). Vavilonul pomenit aici este metaforic,el închipuind nebunia şi tumultul acestei lumi, care aruncă spre cer săgeţile răzvrătirii sale, zicând retoric: «Unde eşti, Doamne? 

 Arată -Te nouă, ca să ne luptăm cu Tine!» Turnul Vavilonului de astăzi nu mai este zidit din cără-

mizi de lut ars în cuptor, ci din pietrele nepăsării, ale necre-dinţei, hulei şi lepădării de Dumnezeu. El se înalţă trufaş, peruinele fostei legături sfinte, ce unea pe om cu Ziditorul său,

 pentru că oamenii nu vor să mai crea-dă în Dumnezeu din tot cugetul lor şidin toată inima lor. Credinţa poate fi

găsită mai mult pe buze decât în ini-mă, după cum spune şi Sfânta Evan-ghelie: „Norodul acesta cu buzele Mă cinsteşte, iar inima lor departe stă dela Mine”  (Mc. 7, 6).  După măsura cucare oamenii se îndreaptă spre caleacea largă a piezării, în aceeaşi măsurăse va întări şi mânia lui Dumnezeu asu-

 pra noastră. În aceste clipe aproapeapocaliptice, avem nevoie de adevă-rata pocăinţă, aceasta fiind singuracale prin care se mai poate îmblânzidreapta mânie a lui Dumnezeu.

S-a spus despre Apocalipsa Sfân-tului Apostol şi Evanghelist Ioan cănu mai este în concordanţă cu vre-murile actuale, şi că toate cele cu-

  prinse în ea ar fi de domeniul tre-

cutului. Mai mult încă, unii dintre „înţelepţii” pe deplin  nebuni ai aces-

tui veac au mers până într -atât de departe, încât au afirmat

că Sfântul Ioan a suferit de schizofrenie şi grave tulburări 

mentale, iar vederile sale prooroceşti despre sfârşitul lumii văzute sunt de fapt o transcriere incoerentă a halucinaţiilor sale, ce nu merită a fi luate în seamă sub nici o formă. Cespunem oamenilor vrăjiţi de înşelătoria acestor hulitori, care calcă în picioare Sfânta Scriptură şi batjocoresc prezicerile Apocalipsei?

Un filosof creştin, Petre Ţuţea, spunea foarte potrivit pen-tru aceste vremuri, că „fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge

 spre nicăieri”. Foarte potrivit şi frumos grăieşte despre acestlucru Sfântul Apostol Pavel, care zice că „vorbirea în limbieste semn nu pentru cei credincioşi, ci pentru cei necredin-

cioşi; iar proorocia, nu pentru cei necredincioşi, ci pentrucei ce cred” (I Cor. 14, 22). Dintotdeuna, atunci când Dumne-zeu a vrut să grăiască oamenilor, El le-a trimis semn din cer.

 Interviu cu Înalt Preasfinţitul Vlasie Mogârzan,  Arhiepiscop şi Mitropolit  

 al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România

Page 5: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 5/40

5

Când fariseii L-au ispitit pe Domnul, ei au cerut semn:„Învăţătorule, voim să vedem de la Tine semn” (Mt. 12, 38). Diavolul, de asemenea, a cerut semn, atunci când L-a ispititpe Hristos în Muntele Carantaniei, zicând: „de eşti Fiul lui

 Dumnezeu, aruncă -Te pe sineţi jos” (Mt.4, 6). Tot semn  a dat şi Iuda celor careveniseră cu el, ca să-L prindă pe Iisus:„Pe care-  L voi săruta, Acela este. Prin-deţi-  L şi duceţi-  L cu pază”  (Mc. 14, 44). Din multa Lui iubire faţă de om, Dum-

nezeu a trimis întotdeauna înştiinţare - adicăsemn - mai înainte de a pedepsi, pentru caomul, pocăindu-se, să fie izbăvit. „Dat-aicelor ce se tem de Tine semn ca să fugă de la faţa arcului” (Ps. 60, 4), spune Proo-rocul David. Toate semnele şi proorociilenu sunt îndreptate împotriva omului, cipentru înţelegere, adică pentru ca omul, pricepând pierzarea ce îl aşteaptă, dinpricina păcatelor, să se întoarcă din toa-tă inima şi cu toată umilinţa către Dum-

nezeu, după cum zice Proorocul: „CătreTine au strigat şi s-au mântuit, în Tine aunădăjduit şi nu s-au ruşinat” (Ps. 21, 5). Deci se cuvine acrede în proorocii şi în semnele trimise de Dumnezeu din cer,fără însă a ispiti vremurile când acestea se vor împlini.

  Suntem martorii unor schimbări profunde în toatesferele vieţii religioase şi sociale. Multe scenarii înfricoşă-toare devin realitate, chiar dacă până mai ieri, ele păreau a fi de domeniul ficţiunii. Adevăraţii ortodocşi încep să simtătot mai acut că lumea în care trăim cu toţii, devine din ceîn ce mai ostilă - nu numai mântuirii, ci chiar convieţuirii 

în limitele legilor şi tradiţiilor sociale împământenite. Am putea spune, fără a greşi cu nimic, că timpul nu mai arerăbdare cu noi; nu vrea să ne mai îngăduie vreun pic, ci se  grăbeşte să-  şi strângă peste noi cartea veacurilor, împli - nind cele spuse de Domnul: «În ceea ce vă voi afla, în aceea vă voi judeca».   Mai concret, aş dori să aducem discuţiadespre apariţia documentelor biometrice. Credeţi că prezenţa lor reprezintă un semn al venirii lui Antihrist?

Să nu ne lăsăm înfricoşaţi de tumultul iscat de înainte-mergătorii lui Antihrist, ce se grăbesc a-i găti şi a-i netezi aces-tuia calea către întunecarea şi vânarea sufletelor oamenilor.Ştim cu toţii că se urmăreşte introducerea unui sistem unictotalitar de supraveghere a tuturor locuitorilor acestui pământ. Documentele biometrice îşi fac apariţia, iar introducerea lor reprezintă apropierea vremii în care Antihrist va domni pe pă-mânt. Din lipsă de credinţă, oamenii parcă ar vrea să închidăochii şi, într -o clipă, să se trezească într -o altă eră, în raiul luiDumnezeu, unde să nu mai fie îngroziţi de venirea lui Antihrist. Iubiţilor, Raiul ne aşteaptă pe toţi, însă el trebuie dobân-dit, iar pentru aceasta, trebuie să ne sârguim fiecare după cum putem, în locul în care am fost sădiţi de dreapta ceapurtătoare de biruinţă a Ziditorului nostru. Unii oamenis-au înconjurat cu nepăsare, ca şi cum proorocirile ar fi nişte

 basme moderne despre cipuri sau electronică dezvoltată. Nucă unii ca aceştia nu ar cunoaşte adevărul, ci ei sunt trufaşi şinu vor să creadă. Pentru aceştia zice Sfânta Scriptură:

  „Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi să o socotiţi; iar semnelevremilor nu puteţi”  (Mt. 16, 3). Nu în zadar Dumnezeu adescoperit prin vedenie Sfântului Apostol Ioan sfârşitul lu-mii acesteia. Dureros este faptul că, puţin câte  puţin, proorocia se

  plineşte. Să ne gândim doar la versetulcare face referire la semnul fiarei, ce va fipus pe frunte sau pe mâna dreaptă învremurile de apostazie, după cum sespune în Apocalipsă:   „Şi face pe toţi cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pecei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi,ca să le dea lor semn peste mâna lor ceadreaptă, sau peste frunţile lor. Şi canimenea să nu poată cumpăra sau vinde,  fără numai cel ce are semnul, saunumele fiarei, sau numărul numelui  ei. Aicea este înţelepciunea; cel ce are minte săsocotească numărul fiarei; că număr deom este, şi numărul ei  – 666”   (Apoc. 13,17-18).  Trebuie să fim înţelepţi să înţele-gem taina apocalipsei. Despre această fiară

se spune că se va ridica din mare: „Şi amvăzut suindu-se din mare o fiară, care avea şapte capete şi  zece coarne şi peste coarnele ei zece steme şi peste capeteleei nume de hulă” (Apoc. 13, 1). Marea reprezintă apa sărată aacestui pământ şi trebuie ştiut, că fiara nu se va ridica pânăce apele dulci ale Ortodoxiei nu se vor săra cu ereziaecumenismului şi a ateismului, care reprezintă numele dehulă despre care zice Apocalipsa. Numai aşa, fiara va prinde

  putere în mijlocul ereziei şi a apostaziei. Ecumenismul deastăzi, spre care se îndreaptă Bisericile oficiale şi credin-cioşii lor, ca nişte oi fără păstor, este cea mai cutremurătoare

rătăcire – o adevărată erezie a ereziilor. Dar putem vedeacum şi dintre cei dreptcredincioşi, există oameni care se

  pierd în noianul grijilor lumeşti. Mulţi pleacă până lamarginile lumii, în căutarea unui trai mai bun, însă dau laschimb sufletul, întorcându-se acasă lepădaţi de Credinţă.Aceşti necredincioşi sunt cei despre care se spune că „s-auînchinat balaurului celui ce a dat putere fiarei, şi s-auînchinat fiarei, zicând: Cine este asemenea fiarei? Cine

 poate să se bată cuea?”  (Apoc. 13, 5). Din toate acestea,

numai credinţa înHristos cel înviatne mai poate izbăvi. 

S-ar putea face

 ceva pentru a amâ-

 na primejdia apoca-liptică? Se mai poa-

 te amâna obligativi-

  tatea introducerii

 documentelor bio-metrice şi a microci -

 pului?Proorocia Sfân-

tului Apostol şi

TRADIŢIA ORTODOXĂ 

Page 6: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 6/40

6TRADIŢIA ORTODOXĂ 

nr. 24

Evanghelist Ioan grăieşte lămurit: „Şi s-a dat ei gură care  grăia mari şi hule, şi s-a dat ei stăpânire să facă război patruzeci şi două de luni. Şi şi-a deschis gura sa spre hulă asupra lui Dumnezeu, ca să hulească numele Lui şi cortul 

 Lui, şi pe cei ce locuiesc în Cer. Şi s-a dat ei să facă războicu sfinţii şi să -i biruiască pe ei; şi s-a dat ei stăpânire pestetoată seminţia şi limba şi neamul. Şi se vor închina ei toţi ceice locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise înCartea Vieţii Mielului celui junghiat  de la întemeierealumii” (Apoc. 13, 6-9). Nemincinoasă este Sfânta Scriptură, iarea spune clar că stăpânirea lui Antihrist va trebui săfie. Acest lucru se va întâmpla, chiar pestevoinţa oamenilor. Lupta cu fiara va trebui

  purtată de către fiecare dintre noi, decătre fiecare om care nu va primi săse închine ei. Această luptă nu vafi uşoară, însă doar cei ce seîmpotrivesc fiarei vor învia şivor împărăţi împreună cuHristos, cum spune SfântulIoan Evanghelistul: „Şi am vă -

 zut scaune şi au şezut pe ele şi  judecată li s-a dat lor; şi pe  sufletele celor tăiaţi pentrumărturia lui Iisus şi pentrucuvântul lui Dumnezeu şi carenu s-au închinat fiarei, nici chi-

  pului ei; şi nu au luat semnul pe  fruntea lor şi pe mâna lor; şi au vie- ţuit, şi au împărăţit cu Hristos” (Apoc. 20,4). Începutul luptei împotriva lui Antihrist seva face prin respingerea peceţii fiarei, care

număr de om este; şi numărul ei – 666.Sfârşitul acestei lupte împotriva diavo-lului şi pentru numele lui Dumnezeueste jertfa, lucru despre care găsim referire în Sfânta Scrip-tură: „Şi s-a dat ei a da duh chipului fiarei, ca să şi grăiască chipul fiarei şi să facă ca, câţi nu se vor închina chipului

 fiarei, să se omoare” (Apoc. 13, 16). Având în vedere aceste proorociri scripturistice, dar şi

descoperirile avute de către Sfinţii Părinţi, ce fac referire lasfârşitul veacurilor, eu cred că introducerea acestor docu-mente biomentrice, a microcipului şi a peceţii a lui Antihrist,

  precum şi a chinurilor celor ce nu vor primi lepădarea deDumnezeu - toate acestea se vor întâmpla cu siguranţă, dupăvoia lui Dumnezeu. Datoria noastră nu este aceea de a iscodivremea când vor fi acestea, ci mai mult de a ne pregăti şi ane înarma cu armele creştinului, pentru a sta împotriva tuturoracestor uneltiri care sunt de la diavol.

  Se spune că Antihrist va veni cu mare înşelare. Cum setâlcuieşte acest lucru?

Înşelarea va începe cu falsele minuni făcute de Anthrist pe pământ. Spune Sfântul Ioan: „Şi înşeală pe cei ce locu-iesc pe pământ, pentru semnele care i s-a dat ei să le facă 

înaintea fiarei, zicând celor ce locuiesc pe pământ să facă chip fiarei, care are rana sabiei”  (Apoc. 13, 15). Aici estelămurit în mod clar, care va fi pasul înşelării, adică fiara-

Antihrist va spune „celor ce locuiesc pe pământ să facă chip fiarei”, iar despre chipul fiarei - pecetea fiarei sau semnulfiarei, ştim că este 666, care se ascunde în spatele documen-telor biometrice, a codului de bare, sau în softul micro-cipului. Deci acestea toate sunt mijloace prin care poporul vafi înşelat să primească pecetea satanei.

Cei care luptă până la jertfă împotriva lui Antihrist vor fi încununaţi şi vor împărăţi cu Hristos. Să nu fie una caaceasta, dar… ce se va întâmpla cu cei ce vor cădea şi se

vor închina fiarei?E greu de spus acest lucru. Mântuirea sufletelor

este în mâna lui Dumnezeu. Dacă Iuda s-arfi căit câtuşi de puţin, Mântuitorul l-ar fi

  primit şi pe el, precum l-a primit pePetru, care se lepădase de El. Nu

vreau să încurajez prin aceasta spre acceptarea peceţii satanei, şi nicinu vreau ca aceste cuvinte alemele să fie folosite de cinevadrept scuză pentru lepădare.

Tot la fel de adevărat este cănici nu vreau să-i deznădăj-duiesc pe creştini în lupta cu dia-volul. Mă rezum la cuvintele Apo-

calipsei Sfântului Ioan, care spu-ne: „Şi din fum au ieşit lăcuste

 pe pământ şi li s-a dat lor putere,  precum au putere scorpiile pămân-

tului. Şi s-a zis lor: Să nu vatăme iarba  pământului, nici toată verdeaţa, nici tot 

copacul, fără numai pe oamenii, care nu au pecetea lui Dumnezeu pe frunţile lor. Şili s-a dat lor, ca să nu îi omoare pe ei, cica să se chinuiască luni cinci şi chinul 

lor, ca chinul scorpiei, când loveşte pe om. Şi în zilele aceleavor căuta oamenii moartea şi nu o vor afla; şi vor pofti să moară şi moartea va fugi de la ei” (Apoc. 9, 3-6). Însă acesteava fi doar chinul celor care se leapădă de Dumnezeu şi slu-

 jesc satanei, pe când plata pentru lepădare e una şi mai grea,şi anume: „Oricine se închină fiarei şi chipului ei şi ia semn

 pe fruntea sa sau pe mâna sa, acesta va bea din vinul mânieilui Dumnezeu cel dres neamestecat în paharul mâniei Lui şi

  se va chinui cu foc şi cu piatră pucioasă înaintea Sfinţilor 

  Îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor în veciivecilor se suie; şi nu au odihnă ziua şi noaptea cei ce se în-chină fiarei şi chipului ei şi cel ce ia semnul numelui ei” (Apoc.14, 9-11). Acestea sunt muncile veşnice ale iadului.

  Biserica Ortodoxă Română (de stil nou)  – prin glasul 

 Patriarhului Daniel – s-a desolidarizat de protestele mediu-

lui monahal şi ale societăţii civile, duse împotriva intro-

ducerii actelor de identitate prevăzute cu microcip. Sinodul   Bisericii Ortodoxe Române de stil nou (B.O.R.), conform Hotărârii nr. 638/2009, adoptată în unanimitate în şedinţade lucru din 25 februarie 2009, a lăsat „libertatea” credin-

cioşilor ei de a „opta” între noul tip de paşaport (biometric) şi altul simplu, cu statut temporar, cu o perioadă de vala-

bilitate de şase luni. Prin urmare, Patriarhia Română nu

 „ Mielul lui Dumnezeu, Care ridică păcatele lumii ” (Ioan 1, 29)

Page 7: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 7/40

7

sprijină iniţiative anti -cip, motivând că „are şi datoria de afi un factor al păcii sociale” şi nu numai „obligaţia de aapăra credinţa ortodoxă şi demnitatea umană”. Care esteaportul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi în privinţa împiedi -cării acestor demersuri de întronare a lui Antihrist? 

Am citit în presă despre protestele credincioşilor orto-docşi de stil nou, îndreptate împotriva hotărârii SinoduluiBisericii Ortodoxe Române, din 25 februarie 2009. Prin ur-mare, pot afirma că aşteptările poporului au fost trădate.Oamenii aşteptau un răspuns competent, bine argumentat, şi neapărat duhovnicesc, din care să reiasă grija pastorală acelor ce au ca datorie sfântă ocrotirea şi îndrumarea turmeincredinţate. Au primit, în schimb, un comunicat sec, redac-at în termeni politici, din care transpare o ironie făţişă la

adresa „reţinerilor de natură religioasă”, cu privire la accep-area acestor paşapoarte biometrice. Îngrijorarea reală şi fun-

damentată a creştinilor preocupaţi de sufletele lor este catalo-gată, în opinia Sinodului B.O.R., drept „preocupare exce-sivă pentru lucruri trecătoare”.Cât despre „soluţia” alternativăa acceptării documentelor tempo-

rare, acest lucru nu este decât oamânare şi o înşelare, specificămetodelor de manipulare psiho-ogică. Se pune întrebarea: Ce

se va întâmpla după aceste şaseuni de provizorat? Ce fel de

acte vor urma? Sinodalii B.O.R.se fac a uita că nu paşapoartelesunt problema reală (ele fiind,ntr-adevăr, facultative), ci actelede identitate biometrice (bule-

inul), care vor fi introduse în cu-rând, şi care sunt obligatorii pen-ru orice cetăţean al României. 

Biserica Ortodoxă de Stil Vechi şi-a făcut cunoscutpunctul de vedere în privinţa introducerii acestor documente,n cadrul şedinţei sinodale din 10/23 februarie 2009, când, în

unanimitate, s-a votat pentru respingerea şi osândirea orică-

rei tentative de introducere a tuturor documentelor biome-rice. Acest comunicat este disponibil pentru consultare pepagina de internet a Mitropoliei Slătioara. Mai mult, am tri-mis adrese oficiale către toate instituţiile şi mediile abilitate,

rugându-le, în numele lui Dumnezeu, „să întreprindă toatedemersurile ce le stau în putinţă, pentru a asig ura poporuluiromân dreptul vieţuirii în deplinătatea frumuseţii chipuluidumnezeiesc, dar şi a libertăţii şi intimităţii per sonale, con-form normelor convieţuirii sociale”.

Fiecare vom răspunde în faţa lui Dumnezeu pentru oricedecizie luată la nivel de Biserică, şi tocmai pentru acest fapt,conştiinţa ne-a îndemnat să luăm această hotărâre (înainte caBiserica de stil nou să-şi fi făcut publică poziţia) – nu spre anstiga către neascultare şi dezordine socială, ci pentru a-i

pune pe credincioşii noştri într-o protecţie duhovni-

cească. Mă intrigă însă poziţia Patriarhiei de stil nou, emisăprin intermediul purtătorului de cuvânt, părintele Constantin

Stoica, ce vine într-o evidentă contradicţie nu numai cu pozi-ia B.O.S.V, ci chiar cu poziţia Bisericilor -Surori ale B.O.R.

Hotărârea Sinodului Bisericii Ortodoxe a Greciei, cu privirela introducerea noilor acte biometrice, le descria pe acesteaca pe o „ameninţare de coşmar”  la adresa libertăţii perso-nale (Circulara nr. 2548/1 aprilie 1993 şi Circulara nr.2626/7 aprilie 1997). Biserica Ortodoxă Sârbă, cu care deasemenea Biserica Ortodoxă Română (de stil nou) se află încomuniune, a cerut foarte categoric, în anul 2006, ca legea

  privind actele de identitate electronice „să nu fie pusă în practică“. Biserica Ortodoxă din Ucraina (jurisdicţie a Patri-arhiei Moscovei), a criticat „codificarea” populaţiei, printr -unact din anul 1998 şi într -o pastorală din 29 decembrie 2003,semnate de Mitropolitul Vladimir al Kievului şi de toţi mem-

  brii Sfântului Sinod. Poziţia Sinodului Bisericii OrtodoxeRuse a fost, de asemenea, lipsită de orice echivoc, reamin-tind statului că „strângerea, păstrarea şi utilizarea infor -maţiei despre viaţa privată a persoanelor fără acordul aces-tora nu este permisă (art. 24)”. Tot în contradicţie cuhotărârea B.O.R. se situează şi declaraţia Sfintei Chinotite a

Sfântului Munte Athos, din21.08.1997, în care părinţii atho-niţi afirmă că datoria fundamen-

tală a mărturisirii credinţei şi încrederea în proorociile desco- perite Sfinţilor de către Mântui-torul „ne obligă să refuzăm ori-ce fel de act de identitate elec-tronic cu cod numeric unic, caaducând prejudicii libertăţii per -

  soanei şi conştiinţei noastrecreştine”.

Cum credeţi că vom putea de-  păşi aceste provocări ale ateis- mului contemporan?

  Nu ştiu dacă mai putem vorbi despre o „depăşire” aacestor impasuri, ci doar cel mult despre o amânare a con-fruntării directe cu ele, pentru că proorociile insuflate deDuhul Sfânt nu rămân mincinoase. Zice Mântuitorul: „Cerul

 şi pământul vor trece, iar cuvintele Mele nu vor trece” (Mt.24, 35). După cum au tâlcuit şi Sfinţii Părinţi semnele de lasfârşitul veacului, eu văd că aceste semne se arată astăzi înmijlocul nostru. Departe de noi orice urmă de deznă-dejde, dar aş spune că trăim cel din urmă veac. Noisuntem creştinii de la coada veacului. Să nu ne temem,

fiindcă, prin ajutorul lui Dumnezeu, creştinii ultimului veacsunt cei despre care Sfinţii Părinţi au spus că se vormântui prin răbdare, şi vor fi mai mari decât Sfinţii dedemult. Într-adevăr, încercările vor fi multe şi grele, însăochii noştri vor vedea minuni cutremurătoare, pe careDumnezeu le va face în mijlocul turmei celei mici, care încăva mai crede într-Însul. Vor fi semne şi minuni, precum şi orevărsare a Darului Duhului Sfânt, cum nu a mai fostvreodată pe acest pământ, dar de acestea toate se vor împărtăşi doar cei ce „umblă în legea Domnului”, punând

  preţ pe sufletul lor, şi căutând cu tot dinadinsul să se

mântuiască. Nu mai este vreme pentru îndoială şi necredinţă;  pentru iscodire şi vicleşug. Trebuie să fim un adevăratmodel pentru cei necredincioşi, arătându-ne credinţa

TRADIŢIA ORTODOXĂ 

Page 8: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 8/40

8

prin fapte, iar nu prin cuvinte goale. Fie că suntem slujitori ai sfintelor altare, ori că suntem călugări sau mireni, scopul vieţiine este tot mântuirea. La Judecata sufletului, nu vom fi întrebaţi dacă am colindat pământul în lung şi în lat, pentru a dobândibogăţie sau slavă lumească, ci vom fi întrebaţi dacă am împlinit cele ale rânduielii în care ne-am aflat. Episcopii şi preoţii vorfi întrebaţi dacă au avut purtare de grijă pentru paza Ortodoxiei şi pentru sufletele ce le-au fost încredinţate; monahii vor trebui să dea seamă pentru ţinerea făgăduinţelor date la călugărie, iar mirenii au de dat răspuns atât pentru faptele proprii, cât şipentru cele ale pruncilor pe care i-au născut şi i-au crescut.

Observ cu adâncă durere un fenomen anormal, care a luat amploare în rândul familiilor de credincioşi, şi anume faptul căpărinţii îşi cresc acum copiii în cel mai mare lux şi răsfăţ, punându-le la dispoziţie toate înlesnirile tehnicii moderne(calculator, internet, telefoane mobile), încă de la cea mai fragedă vârstă. Să ne gândim mai des, dragii mei, la faptul căpruncii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu; sunt suflete pe care noi, ca părinţi, trebuie să le ducem către Hristos, şi nu nişt esimple păpuşi însufleţite. Să nu ne iubim copiii cu dragoste trupească, deşartă, ci duhovnicească, învăţându-i de mici să cautespre cele de sus, frumoase şi dumnezeieşti. Această datorie a noastră devine cu atât mai acută acum, când nori negri se abatasupra Credinţei ortodoxe. Mă întreb, oare câţi dintre creştinii de astăzi, mai au bărbăţia de a-şi da pruncii către moartemucenicească, aşa cum au făcut-o Sfinţii de demult? Câţi dintre ei îşi mai educă oare copiii întru frica de Dumnezeu,crescându-i în duhul jertfei de sine? Vedem cum parcă pe zi ce trece, timpul devine tot mai scurt. Suferim pentru lipsatimpului; ne scuzăm că nu mai avem vreme pentru nimic, şi nu ne mai rugăm, dar în schimb petrecem ore în şir la televizor şiîn alte distracţii lumeşti. Acest lucru este un semn în plus că se apropie acel ceas înfricoşat, când vom sta în faţa Tronulu iDumnezeirii. Ce răspuns vom da atunci? Să nu mai amânăm nici o clipă întoarcerea noastră către Dumnezeu, şi să ne curăţimpartea lăuntrică a sufletului, spălându-l prin pocăinţă adevărată şi prin mărturisire curată. Dacă nu punem început bun vieţiinoastre – măcar acum, în cel de-al doisprezecelea ceas, e ca şi cum am vrea să ajungem în vârful scării dintr -un singur salt.Îndemn pe toţi credincioşii, ca şi pe mine în primul rând, să ne străduim să lucrăm măcar acum, în ultimul ceas, cele

frumoase, ale lui Dumnezeu, pentru a îmblânzi dreapta Sa mânie, pornită asupra noastră. Dumnezeu să ne aibă pe toţi în paza Sa. 

 Povăţuire şi înaintevestire 

a Sfântului Anatolie al Optinei(1855-1922)„Fiul meu, să ştii că în zilele de pe urmă vor veni vremuri grele, după cum spune Apostolul. Vei vedea că, din pricina

împuţinării credinţei, rătăcirile şi dezbinările vor apărea în biserici şi, cum mai dinainte au spus Sfinţii Părinţi, pescaunele ierarhilor şi în mănăstiri nu va mai fi atunci nici un bărbat încercat în viaţa duhovnicească. Din care pricină, rătăcirilese vor răspândi pretutindeni şi pe mulţi vor înşela. Vrăjmaşul neamului omenesc va lucra cu pricepere, ducând în rătăcire - de e

cu putinţă, şi pe cei aleşi.   Nu va începe prin lepădarea dogmelor despre Sfânta Treime, Dumnezeirea lui Iisus Hristos sauNăscătoarea de Dumnezeu, ci pe nesimţite va începe a strâmba învăţăturile Sfinţilor Părinţi primite de la Duhul Sfânt - însăşiînvăţătura Bisericii. Viclenia vrăjmaşului şi uneltirile lui vor fi îndreptate împotriva unui număr foarte mic, al celor încercaţi înviaţa duhovnicească. Ereticii vor pune mâna pe Biserică, îşi vor numi peste tot slugile, iar viaţa religioasă va fi lepădată. Însă

Domnul nu lăsa pe robii Săi fără apărare şi întru neştiinţa. El a spus: „din roadalor îi veţi cunoaşte pe dânşii”  (Mt. 7, 16-20). Şi sârguieşte-te să-i osebeşti de

  păstorii adevăraţi; acei furi de cele ale Duhului, care sfâşie turma duhov-nicească, „nu intră pe uşă în staul, ci sar pe aiurea”, după cum a spus-oDomnul, adică vor intra nelegiuit, nimicind cu de-a sila dumnezeiasca orân-duială. Pe aceştia, Mântuitorul îi numeşte „tâlhari” (In. 10, 1).

După lucrare, adevărata lor slujire este prigonirea adevăraţilor păstori,

întemniţarea lor, căci fără această slujire, turma duhovnicească ar putea să nu fie  prinsă. Drept aceea, fiul meu, când vei vedea în biserică batjocorindu-selucrarea dumnezeiască, învăţăturile Părinţilor şi orânduirea lăsată de Dum-nezeu, să ştii că ereticii au şi apărut, chiar dacă pentru o vreme s-ar putea să-şi tăinuiască relele voiri sau vor strâmba pe nesimţite credinţa dumnezeiască  

 pentru a izbuti mai bine, înşelându-i pe cei neiscusiţi. Îi vor prigoni nu doar pe  păstori, ci şi pe slujitorii lui Dumnezeu, căci diavolul, care ocârmuieşte rătă-cirea, nu poate suferi vieţuirea după rânduiala lui Dumnezeu. Asemenea lupilor în piei de oaie, vor fi cunoscuţi după firea lor îngâmfată, iubirea de desfătări şi

  pofta de putere. Aceia vor fi trădători care vor pricinui ură şi răutate pretutindeni; şi de aceea a spus Domnul că se vor cunoaşte „din roada sa” (Lc.

6, 43-45).  Adevăraţii slujitori ai lui Dumnezeu sunt supuşi, iubitori de fraţi şiascultători de Biserică. În vremea aceea, monahii vor îndura mari strâmtorări din partea ereticilor, iar 

viaţa monahală va fi luată în batjocură. Obştile monahale vor fi sărăcite,

TRADIŢIA ORTODOXĂ nr. 24

Page 9: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 9/40

9

numărul monahilor se va împuţina. Cei rămaşi vor îndura silnicii. Aceşti urâtori ai vieţii monahale, care au numai înfăţişare acredinţei, se vor nevoi să-i atragă pe monahi de partea lor, făgăduindu-le ocrotire şi înlesniri lumeşti, dar ameninţându-i cuexilul pe cei care nu se supun. Din pricina acestor ameninţări, cei împuţinaţi cu sufletul vor fi foarte umiliţi, chinuiţi de proprianeputinţă. De vei trăi să vezi acel veac, bucură-te, căci în vremea aceea cei credincioşi care nu au alte virtuţi, vor primi cununinumai pentru stăruinţa în credinţă, după cuvântul Domnului: „Tot cela ce va mărturisi întru Mine înaintea oamenilor, voimărturisi şi eu întru dânsul înaintea Tatălui Meu, Care este în Ceruri” (Mt. 10, 32).

Să ai frica lui Dumnezeu, fiul meu! Nu pierde cununa primită, ca să nu fii lepădat de Hristos în întunericul cel cumplit şi înveşnicul chin. Stai tare în credinţă şi, dacă e nevoie, îndură cu bucurie prigonirile şi alte necazuri, căci atunci Domnul îţi vaajuta ţie; iar Sfinţii Mucenici şi Mărturisitori vor privi cu bucurie la lupta ta. 

Însă, în acele zile, vai monahilor legaţi de averi şi bogăţii şi care de dragul celor materialnice se învoiesc ca înşişi să serobească ereticilor. Îşi vor adormi conştiinţa spunând: „Vom cruţa mănăstirea, iar Domnul ne va ierta”. Nenorociţi şi orbi, einici nu gândesc că prin rătăciri (erezii) şi rătăciţi, diavolul va intra în mănăstire şi că apoi nu va mai fi o sfântă mănăst ire, ciziduri goale din care harul va pleca pe veci. Dar Dumnezeu este mai puternic decât diavolul şi nu-i va părăsi niciodată pe robii Săi. Vor exista mereu creştini adevăraţi, până la sfârşitul veacurilor, dar ei vor alege locuri singuratice şi pustii. Nu te teme denecazuri, ci teme-te de primejdioasa rătăcire, căci ea izgoneşte harul şi desparte de Hristos; din care pricină, Domnul a porunc itca în aşa fel să-l socoteşti pe eretic, încât „să - ţi fie ca un păgân şi vameş” (Mt. 18, 17). Şi aşa, întăreşte-te, fiul meu, în harul luiIisus Hristos. Cu bucurie grăbeşte-te la mărturisire şi la îndurarea suferinţei ca bun ostaş al lui Iisus Hristos, Care a spus: „Fiicredincios până la moarte, şi voi da ţie Cununa vieţii” (Apoc. 2, 10). Acestuia, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, cinste şislavă în vecii vecilor. Amin.” 

 Din chipul nevăzutului  Semnificaţia unei capodopere a iconografiei: 

 Icoana Sfintei Treimi, de Andrei Rubliov

Despre viaţa Cuviosului Andrei Rubliov, prea puţinelucruri se cunosc cu exactitate. Se presupune că a văzut

lumina zilei în jurul anului 1360, şi că a intrat de tânăr înobştea Mănăstirii Sfântului Serghie de Radonej, din apro-pierea Moscovei, în vremea egumeniei lui Nicon, cel ce a fostnumit întâistătător după fericita ador -mire a Cuviosului Serghie, primulctitor al mănăstirii, în anul 1392.

Pentru prima dată, numele săueste menţionat în anul 1405, când aîmpodobit cu icoane şi fresce Cate-drala Bunavestire din Kremlin, alăturide Teofan Grecul şi de alt iconar ves-tit, Prohor din Gorodeţ. Paginile croni-cilor din acea vreme ne spun că, înanul 1408, el a zugrăvit Catedrala Ador -mirii Maicii Domnului din Vladimir,iar mai apoi (între anii 1425-1427),Catedrala Sfintei Treimi din LavraCuviosului Serghie. Spre sfârşitul vie-

ţii, se pare că s-a mutat la MănăstireaAndronikov din Moscova, unde şi-adesăvârşit ultima sa creaţie: frescele ceîmpodo besc până astăzi interiorul Cate-dralei Mântuitorului. Se mai crede, deasemenea, că tot el este autorul mi-niaturilor din celebrul Tetraevanghe-liar Khitrovo.

  Nici data mutării sale la Domnul nu este cu certitudinecunoscută, însă majoritatea celor ce i-au cercetat viaţa, credcă ar fi avut loc undeva la începutul anului 1430. În iunie1988, la Lavra Sfântului Serghie (mănăstirea sa de metanie),a avut loc proclamarea trecerii sale în rândul Sfinţilor,hotărându-se ca zi de prăznuire în toată lumea ortodoxă, datade 4 iulie.

Cu toate că se cunosc atât de puţine lucruri concretedespre viaţa şi nevoinţele sale călugăreşti, Sfântul CuviosAndrei Rubliov este, el însuşi, o icoană nemuritoare a uneivieţi pline de sfinţenie, închinate lui Dumnezeu, şi un simbolal unei măiestrii ridicate până aproape dincolo de puterea

noastră de înţelegere. Icoanele salecheamă privitorul la înstrăinarea min-ţii de lumea concretă, deşartă, suind-o

spre contem  plarea vieţii de dincolo,unde se găseşte raiul pierdut. Cea mai cunoscută lucrare a sa

este icoana Sfintei Treimi a Ve-chiului Testament, pictată în jurulanului 1410, şi care în prezent esteexpusă în Galeriile Tretyakov dinMoscova. Tema sa iconografică se

 bazează pe o compoziţie mai veche,intitulată Ospitalitatea lui Avraam,întemeiată pe relatarea biblică aArătării Sfintei Treimi la Ste jarul din

Mamvri. În unele compoziţii mai vechi având ca temă Sfânta Treime,se pot observa detalii precum chipu-rile celor doi Drepţi, întâmpinând pecei Trei Bărbaţi (aşa cum sunt ei nu-miţi în Scriptura veche, la Capitolul18 din Cartea Facerii), ori pregătirile

  pentru ospătarea cereştilor oaspeţi(junghierea şi frigerea viţelului, ori coacerea azimelor). De dataaceasta însă, Cuviosul Andrei Rubliov înlătură detaliile lumeştiale icoanei, şi, printr -o compoziţie de o fineţe maiestuoasă, elîntoarce toată atenţia privitorului asupra tainei necuprinse deminte a Sfintei Treimi.

Vedem trei Îngeri, aşezaţi în jurul unei mese, pe care esteaşezată o tipsie. În spate, vedem un peisaj - mai degrabă schi-

TRADIŢIA ORTODOXĂ 

Page 10: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 10/40

10

ţat, care cuprinde un arbore şi o clădire. Se remarcă, încă de laînceput, o simetrie circulară, care cuprinde toate personajele şielementele icoanei. Poziţia jilţurilor, întrevăzute lateral; cea atreptelor; poziţia picioarelor celor doi îngeri din prim plan;înclinarea capetelor lor - toate acestea sugerează o mişcare, cese manifestă şi în planul din spate. Arborele şi clădirea dinspate sunt înclinate spre stânga, ca sub suflul unui vânt pu-ternic, dar accentul este pus asupra celor trei Chipuri: „Eu sunt Cel ce sunt”  (Eş. 3, 14).  Chipurile sunt lipsite de vârstă, dar totuşi produc o impresie de tinereţe; nu au un gen definit, însătotuşi ele îmbină robusteţea precisă cu graţia. Fizionomiile şigesturile nu au fost zugrăvite pentru a fermeca privirea, şi,totuşi, frumuseţea lor pare a nu fi din această lume. Înţelepciuneacreatoare a lui Rubliov – dobândită, desigur, prin rugăciune şiosteneli călugăreşti, a ştiut să exprime, într -o manieră unică,tinereţea şi frumuseţea şi veşnicia celor Trei Ipostasuri: „Îm-părat cu mărire veţi vedea” (Is. 33, 17). 

Fiecare din cei trei îngeri poartă în mână un toiag lung şifoarte subţire, adică fiecare persoană dumnezeiască este un că-lător, un pelerin. Numai Cuvântul S-a făcut trup, prin putereaşi vrerea Tatălui şi a Duhului. Niciodată, celelalte Două Per-soane nu au fost străine de lucrarea de mântuire a Fiului.Cele trei toiege simbolizează o făgăduinţă şi o mărturie. Elemărturisesc faptul că Cei Trei au venit deja printre oameni,şi promit că vor veni încă.

Pe masa în jurul căreia sunt aşezaţi cei trei îngeri esteaşezată o tipsie, pe care se poate discerne capul unui viţel.Avraam a pregătit pentru oaspeţii săi cereşti trei măsuri defloare de făină, un viţel tânăr cu carnea fragedă, unt şi lapte(Fac. 18, 6-8).  Felul de mâncare oferit îngerilor şi pus pemasă capătă o semnificaţie care covârşeşte iubirea de străinia Patriarhului: viţelul din icoană este un simbol al jertfei şi

al răscumpărării, preînchipuind Mielul original, pe IisusHristos. Asupra sa se îndreaptă atenţia celor trei îngeri, dar expresiile lor au întrucâtva nuanţe diferite, deşi trăsăturilelor sunt aproape identice. În stânga icoanei, este zugrăvitDumnezeu-Tatăl, binecuvântând cu mâna dreaptă. Îngeruldin mijloc, îmbrăcat în veşminte evangheliceşti, îl închipuie

 pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu. El ţine mâna dreaptă jos,la nivelul mesei, ca semn al supunerii voii sale: „Că nu caut voia Mea, ci voia Tatălui Celui ce M -a trimis” (In. 5, 30), şial acceptării de a Se jertfi, primind moartea pe Cruce, pen-tru iubirea de oameni.

Îngerul aşezat la stânga, în faţa mesei, reprezintă SfântulDuh, dar nu greşim dacă Îl numim Mângâietorul, după cumÎl numeşte Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, spunând:„  Iar Mângâietorul Duhul cel Sfînt, pre care-L va trimiteTatăl întru Numele Meu, Acela pe voi vă va învăţa toate, şiva aduce aminte vouă toate cele ce am grăit vouă” (In. 14,26). Mâinile sale nu se întind direct spre farfurie, chiar dacădouă degete ale mâini drepte par a puncta spre aceasta;ochii săi, plini de o tristeţe dumnezeiască se îndreaptă sprechipul Cuvântului: „Întristat este sufletul meu până la moarte” (Mt.26, 38). Toată fiinţa îngerului al treilea emană, în tăcere, milaşi mângâierea, iar întreaga compoziţie este o icoană a uniriişi a dragostei, dusă până la jertfă: „ Mai mare dragoste de-cât aceasta nimeni nu are, ca cineva sufletul său să - şi pună 

 pentru prietenii săi” (In. 15, 13).T.M.

TRADIŢIA ORTODOXĂ nr. 24

Ce se întâmplă cu noi? „Toţi pe buze-având virtute, iar în ei monedă calpă 

Chintesenţă de mizerii de la creştet până -n talpă.” (M. Eminescu, „Scrisoarea III”) 

Într-o lume în care  scopul scuză mijloacele, iar poruncile dumnezeieşti sunt necinstite; într -o lume în care oamenii sesârguiesc a se convinge unii pe alţii, spre a deveni servili noii împărăţii viitoare a lui Antihrist; într -o lume în care chiar şi

natura necuvântătoare strigă împotriva omului apostat - în această lume „îndată se va aprinde mânia Domnului şi iuţimea Luiasupra unor astfel de oameni şi va cădea asupra lor tot blestemul legământului (...) şi va şterge Domnul numele lor de subcer” (Deut. 29, 20).

„Toate păcatele se vor ierta fiilor oamenilor (...) iar cine va huli împotriva Sfântului Duh, nu are iertare în veac” (Mc. 3, 28-29)   Nu sunt la voia întâmplării toate acestea. Patimile strigătoare la cer ale oamenilor îndobitociţi de poftele cărnii, fac ca

sfârşitul acestui veac să se apropie cu repeziciune. Păcatele omenirii actuale au depăşit cu mult păcatele Sodomei şi Gomorei ,pentru care Dumnezeu a coborât foc din cer. Staţi „întru slobozenia dar, cu care Hristos pe noi ne-a slobozit, staţi, şi nu cujugul robiei iarăşi vă cuprindeţi” (Gal. 5, 1) ne sfătuieşte Sfântul Apostol Pavel. „ De veţi petrece voi întru cuvântul Meu, cuadevărat Ucenici ai Mei sunteţi. Şi veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va slobozi pe voi (...) Deci dacă vă va slobozi pe voiFiul, cu adevărat slobozi veţi” (In. 8, 31-32; 36). Aici găsim cauza ce explică robia în care ne aflăm şi pentru care suferim.Sfârşitul libertăţii umane vine imediat după sfârşitul credinţei în Dumnezeu. Chiar dacă poate Îl mai propovăduim cu buzele,acest lucru nu este decât făţărnicie: „Se apropie de Mine norodul acesta cu gura lor şi cu buzele Mă cinstesc, iar cu inima lor departe stă de la Mine” (Mt. 15, 8).

„Între Dumnezeu şi om există cea mai mare înrudire” spune Sfântul Macarie Egipteanul, prin faptul că am primit o zidiredupă chipul lui Dumnezeu, rămânând ca fiecare dintre noi să dobândească şi asemănarea cu Dumnezeu, prin lucrarea virtuţilor morale, prin credinţa dreptslăvitoare şi respectarea poruncilor dumnezeieşti. În acest sens, Sfântul Vasilie cel Mare spune că„omul este o făptură care a primit poruncă să devină dumnezeu”, adică „chip al Chipului” (eikon Eikonos). Deci, omul are un

destin hristologic, întrucât îşi are originea în Hristos, Care este de o fiinţă cu Dumnezeu-Tatăl, lucru despre care şi SfântulApostol Pavel mărturiseşte, spunând: „Suindu-Se la înălţime robit -a robime şi a dat Daruri oamenilor” (Ef. 4, 8). Cu adevărat,„suindu-Se la înălţime” Iisus Hristos - ca Fiu al lui Dumnezeu, a robit mulţimea duhurilor rele, a robit pe slujitorii satanei „şi a

Page 11: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 11/40

11

prins pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavol şi sa-ana, şi l -a legat pe el” (Apoc. 20, 2). Însă pe măsură ce numeleui Dumnezeu se necinsteşte şi se huleşte printre oameni, şi

Dumnezeu ridică „daruri oamenilor”, adică le ridică libertateai harismele primite de la Duhul Sfânt. Paharul mâniei dumne-

zeieşti se umple şi soseşte vremea secerişului, când lucrătoriigliei, adică sfinţii Îngeri vor alege zizaniile (adică neghinele)de spicele roditoare, trimiţând pe cei drepţi la loc de odihnă şipe cei păcătoşi în focul cel veşnic, iar proorociile Apocalipseie plinesc: „vai celor ce locuiesc pământul şi marea, că s-a

pogorât diavolul la voi având mânie mare, ştiind că puţină reme are” (Apoc. 12, 12). 

 Nu avem nimic al nostru, ci totul este împrumutat (dăruit)de la Dumnezeu. Valoarea duhovnicească a omului nu constănumai în virtuţile personale - în generozitatea sufletului, ascuţi-

mea minţii, etc - ci în Arhetipul lui, care este Iisus Hristos.Atunci când ne abatem de la calea dreaptă, deschisă prinNaşterea şi Patimile Mântuitorului Hristos, necinstim chipulArhetipului, lăsând în urma noastră o desacralizare a valorilor pirituale. În aceste condiţii, neavând nimic al nostru, oare amputea da amanet lui Satan fiinţa noastră, care de fapt nu neaparţine? Dacă judecăm duhovniceşte, iar nu de pe poziţiilepoliticienilor nebotezaţi, oare am putea permite ca chipul nostru ă fie „clonat electronic”, înregimentat în cipuri şi apoi mani-

pulat după bunul plac al slujitorilor lui Antihrist? Este adevărată suntem oameni supuşi păcatului, dar suntem totodată însu-

fleţiţi de o nădejde înflăcărată spre mila lui Dumnezeu, Careare putere a ierta păcatele. Drept aceea, oare am putea acceptaa identitatea noastră duhovnicească de „fii ai lui Dumnezeu...

şi fii ai Învierii”  (Lc. 20, 36) să fie redusă la un număr într -obucată de plastic? Icoana fiinţei umane nu trebuie să fie redusăa un simplu suport electronic de emiţătoare şi implanturi! 

Unde îţi este iadule biruinţa ta? (I Cor. 15, 55)Va trebui să alegem între Hristos şi Antihrist; între viaţa

ea de puţină vreme, pecetluită cu numele fiarei şi viaţa ceaveşnică, pecetluită cu suferinţele crucii. Totul este în mâna luiDumnezeu, Care ar putea să oprească nenorocirea ce se abate

asupra omenirii, însă suferinţa nu va fi de lungă durată: „Şi denu s-ar fi scurtat zilele acelea, nu s-ar fi mântuit tot trupul, cipentru cei aleşi se vor scurta zilele acelea”  (Mt. 24, 22). Cu

toată teroarea satanică, lepădarea de Dumnezeu nu va fi unagenerală. Precum în vremea lui Ilie, când a zis Dumnezeu către

 plăcutul Său: „Eu însă mi-am oprit dintre Israeliţi şapte mii debărbaţi; genunchii tuturor acestora nu s-au plecat înaintea lui

 Baal şi buzele tuturor acestora nu l -au sărutat!” (Par. 19, 18), tot aşa va fi şi în vremea apocaliptică, când oamenii iubitori decele pământeşti se vor lepăda de Dumnezeu. Despre cei ce nuvor primi semnul fiarei, ne spune Apocalipsa Sfântului Ioan:„Şi am văzut alt Înger suindu-  se de la Răsăritul Soarelui,având Pecetea lui Dumnezeu celui Viu; şi a strigat cu glas

mare celor patru Îngeri, cărora li s-a dat să vatăme pământul   şi marea, zicând: nu vătămaţi pământul, nici marea, nicicopacii, până ce vom pecetlui pe robii Dumnezeului nostru

 peste frunţile lor. Şi am auzit numărul celor pecetluiţi o sută  patruzeci şi patru de mii pecetluiţi din toată seminţia fiilor lui Israil” (Apoc. 7, 2-4). Răsplata celor care vor suferi chinuriledin partea slugilor lui Antihrist va fi veşnică: „După aceastaam văzut, şi iată, gloată mare din tot neamul şi seminţiile şinoroadele şi limbile, stând înaintea Scaunului şi înainteaMielului, îmbrăcaţi în veşminte albe şi finic în mâinile lor. Şistrigau cu glas mare, zicând: Mântuirea Dumnezeului nostru

Celui ce şade pe Scaun şi Mielului. Şi a răspuns unul din ceibătrâni, zicându-mi mie: Aceştia care sunt îmbrăcaţi cuveşmintele cele albe, cine sunt şi de unde au venit? Şi am zislui: Doamne, tu ştii. Şi mi-a zis mie: Aceştia sunt cei ce vin dinnecazul cel mare şi şi-au spălat veşmintele sale, şi şi-au albit veşmintele sale cu Sângele Mielului. Pentru aceasta sunt înain-tea Scaunului lui Dumnezeu şi slujesc lui ziua şi noaptea în

 Biserica lui; şi Cel ce şade pe Scaun se va sălăşlui peste ei. Nuvor flămânzi mai mult, nici vor însetoşa mai mult, nici va maicădea peste ei soarele, nici tot zăduful. Că Mielul cel dinmijlocul Scaunului va paşte pe ei şi îi va povăţui pe ei laizvoare de ape vii, şi va şterge Dumnezeu toată lacrima de laochii lor” (Apoc. 7, 9-17). 

„Spuma asta-nveninată, astă plebe, ăst gunoi Să ajung -a fi stăpână şi pe ţară şi pe noi!” 

Progresul ştiinţific pare că şi-a atins apogeul, deşi se prea poate ca descoperirile tehnicii de azi să fie neînsemnate faţă decele ale tehnicii de mâine. Cu fiecare nouă descoperire, contri-

 buim la distrugerea naturii umane, lăsând în urmă îndeplinirealentă dar sigură, a proorociilor apocaliptice. Avem voie cel multsă vorbim despre libertate, dar aceasta nu va mai fi a noastră.Avem voie să ne întemeiem un cămin, dar şi acolo vom fi chi-riaşi în propria noastră casă. Avem voie să deţinem o pro-

  prietate, dar la rândul nostru vom deveni şi noi proprietateacuiva. Ceea ce altădată era etichetat ca ficţiune, astăzi devinerealitate. Treptat, se lucrează la distrugerea omenescului dinnoi şi transformarea conştiinţei umane într -un mecanism elec-tronic, manipulat din culise de cei ce vor să-l nimicească. Mai

  întâi, acest om de lut controlat prin intermediul celor maisofisticate sisteme electronice va fi folosit pentru îndeplinireacelor mai mârşave scopuri ale unei societăţi masonice, puse înslujba lui Satan, pentru ca în cele din urmă, acest instrumentuman - omul în sine - să fie împins către sinucidere, răpindu-i-se

 până şi ultima nădejde de mântuire a sufletului.

Din exterior, oamenii sunt împinşi către lanţurile unuiregim de sclavie drăcească, iar din interior sunt luptaţi de răz-

 boiul indiferenţei şi al pasivităţii în cele duhovniceşti. Pe acest

 A Doua Venire a Domnului - Ceasul Judecăţii: Trâmbiţa Arhanghelului şi învierea celor adormiţi 

(v. Ioan 5, 28-29 şi I Tes. 14 -17)

TRADIŢIA ORTODOXĂ 

Page 12: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 12/40

12TRADIŢIA ORTODOXĂ 

nr. 24

fundament al nepăsării şi apostaziei de la Credinţă, se înalţăastăzi trufaşa columnă a lui Antihrist, având ca stemă şicunună semnul fiarei – 666.

Tehnologia modernă şi metodele psihologice sofisticateale lumii capitaliste de astăzi au fost puse la treabă în slujbaîndobitocirii omului, însufleţindu-i acestuia o atracţie bolnă-vicioasă faţă de valorile democratice ale unei aşa-zise „libertăţi”. Libertatea este astăzi doar o noţiune scrisă, abstractă, dar carenu mai există în realitate. Mai există doar un cuvânt sec, ceacoperă de fapt cea mai crâncenă robie sub jugul lui Antihrist,

ce vrea să şteargă din om pecetea Darului Duhului Sfântprimit prin Sfântul Botez, transformându-l chipul şi asemă-narea lui Dumnezeu într-un produs numit „carne vie”, devenitpasibil „comercializării” europene.

Libertatea nu trebuie confundată cu libera voie de miş-care în timp şi spaţiu. Atunci când eşti tratat ca un obiect,supravegheat ca pe un sclav,privat de dreptul liberuluiarbitru, pecetluit cu semnulfiarei şi purtând asupra tasistemul satanic al micro-cipului -  în aceste condiţii

nu mai poate fi vorbadespre libertate.

Cercetările tehnologiceasupra microcipului au do-vedit ca acesta este cance-rigen, explozibil în contactcu alte surse de radiaţii lu-minoase şi poate producestări de halucinaţii. Maimult, acesta are în structuralui aşa-zisul „inel magic”care în contact cu razele so-lare creşte temperatura corpului, până dincolo de limitasuportabilului. Dacă adepţii Satanei nu au reuşit încă săotrăvească populaţia prin chimicalele şi aditivii cu care auinfestat produsele alimentare; prin vaccinurile aşa-zisanticancerigene (în fapt purtătoare şi generatoare de cancer,aşa cum este şi vaccinul Gardasil), iată că în prezent se punela cale o altă stratagemă de distrugere a omului prin implan-tarea microcipului, în numele securităţii personale. Nu poatefi vorba de nici o securitate personală, ci numai de o robieelectronică în numele lui Antihrist.

Pentru camuflarea intenţiilor satanice ale acestui sistem, s-amers treptat, pornindu-se de la obişnuirea oamenilor cumetodele sale. Iniţial, s-a făcut introducerea codului barat pemărfuri, apoi pe actele de identitate din plastic, făcându-seacum deja saltul la documentele biometrice. Se spune căaceste acte ar fi sigure din punct de vedere al informaţiilor conţinute de componenta lor electronică, dar simulările (fă-cute de persoane particulare sau organizaţii civice), au dove-dit că un calculator nu foarte performant reuşea să citeascăinformaţiile conţinute de un microcip aflat la câţiva metridistanţă! Un alt experiment reuşit a constat în emiterea unor acte biometrice pentru celebrităţi decedate, ale căror amprentedigitale şi date personale au fost probabil sustrase din anumite

bănci de date din S.U.A. Avem tot dreptul să ne punemîntrebarea: oare cine va citi datele noastre personale? În actullegislativ care aprobă emiterea acestor acte, se mai prevedeun alt lucru care ne dă de gândit, şi anume faptul că nu avem

nici un drept de proprietate asupra datelor noastre personale înscrise în microcip, ele intrând în posesia U.E. din momentulcolectării lor! Mulţi vor cădea în capcana refuzului acestui tipde acte invocând doar aspectul lipsei lor de securitate, cerândguvernanţilor lui Antihrist crearea unui alt sistem, mai eficaceşi mult mai sigur. Imediat, ei vor spune: „avem microcipul -cel mai perfect sistem de securitate personală, dar care trebuieimplantat pe frunte sau pe mâna dreaptă”. De aceea, refuzulactelor cu microcip va trebui să aibă la bază doar motivereligioase.

„Dintr-aceştia ţara noastră îşi alege astăzi solii!  Ne fac legi şi ne pun biruri, ne vorbesc filosofie.” 

La umbra nefastă a „unităţii, cooperării, asistenţei şiajutorului reciproc”  şi sub egida...  Uniunii Europene, sedesfăşoară de fapt ultimul act al unui scenariu scris cu multă

vreme în urmă, în lojeleoculte ale societăţilor secrete, care se conduc după un dic-ton opus, şi anume „divideet impera” – dezbină şi

 stăpâneşte. Atâta vreme

cât România este membrăa U.E., ea este obligată sărespecte angajamentele asu-mate în statutul de aderare,astfel încât se vor impunenu numai cipul biometric,dar mai ales concesiianticreştine, precum căsăto-riile gay, chiar dacă nu sun-tem de acord cu ele.Antihrist va trebui să guver -

neze ca un stăpân suprem şi

mondial, un nou mesia, careva strânge sub sceptrul lui toate seminţiile pământului, propovăduind pentru început pacea şi iubirea. El trebuie să fieîncoronat în templul refăcut din Ierusalim, loc pe care astăzise află moscheea lui Omar. Instaurarea lui Antihrist repre-zintă motivul zguduirii întregii lumi. În vremea acestei în-cleştări mondiale, care va fi de natură morală, politică, eco-nomică, socială etc, cea mai mare virtute a creştinilor va fidreapta judecată. 

Împrejurările întronării lui Antihrist sunt deja create.Şeful Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso declara: „Tre-buie să transformăm criza în care ne aflăm într -o nouă opor -

tunitate. Avem nevoie de un nou plan pentru o lume nouă.Sincer, sper ca avându-l ca preşedinte pe Barack Obama,SUA îşi va uni forţele cu Europa pentru a crea o lume nouă.

 Pentru binele societăţii, pentru binele lumii”. În acelaşi spirit,Gordon Brown, primul ministru socialist din Marea Britanie,face un apel către Barack Obama, cerându-i: „să colaborezecu Europa, pentru renaşterea unei noi ordini mondiale dincenuşa crizei economice”. Directorul Consiliului Europeanpentru Afaceri Externe, Mark Leonard, afirma: „Obama

 poate fi considerat noul Mesia, însă alegerea sa va fi o palmă  peste obrazul europenilor care preferă să -l acuze pe Bush în loc să - şi asume responsabilitatea pentru problemele globale”. 

  Pentru prima dată, se vorbeşte despre o preşedinţie  planetară; oamenii îşi pun nădejdea într -un lider provi-denţial, mai mult decât în Dumnezeu. Împotriva acestora

 Biserică profanată din Serbia. Pe pereţii cândva acoperiţi cu icoane,astăzi se află inscripţii sataniste .

Page 13: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 13/40

13

strigă proorocul Ieremia: „Blestemat fie omul, care îşi pune nădejdea în om şi îşi face sprijin din trup omenesc, şi a căruiinimă se depărtează de Domnul” (Ier. 17, 5). Este vremea să ne aşteptăm la viitoare alegeri planetare. Însă pentru aceasta va finevoie de înscenarea unei crize planetare, mondiale, care să arunce întreaga lume în haos, iar oamenii decepţionaţi să se arunceîn braţele „salvatorului” universal, ce mai târziu îşi va da pe faţă identitatea sa de Antihrist.

„Nimic nu te teme de cele ce vei să pătimeşti; că iată diavolul va să arunce dintre voi în temniţă, ca să vă ispitiţi; şi veţ iavea necaz în zece zile; fii credincios până la moarte şi voi da ţie cununa vieţii” (Apoc. 2, 10). 

 Ierom. A.

 Implanturi, microcipuri şi controlul minţii  

„Sociologul japonez Yoneji Masuda, „tatăl societă-ţii informatice” îşi exprima în 1980 neliniştea

asupra faptului că libertatea noastră este ameninţată. YonejiMasuda se referea la o tehnologie cibernetică total necu-noscută celor mai mulţi dintre oameni, o tehnologie carecuplează creierele umane (prin intermediul microcipurilor), cu sateliţi controlaţi de la sol prin supercomputere. Primulimplant pe creier a fost efectuat în 1974 în Ohio, SUA şi înStockholm, Suedia. Încă din 1946 fuseseră introduşi elec-trozi în creierele unor nou-născuţi fără ştiinţa părinţilor. 

În perioada anilor ’50-’60, se

introduceau deja electrozi în creie-rele oamenilor şi animalelor, în spe-cial în SUA, pentru cercetări asuprafuncţiilor creierului şi corpului, câtşi pentru a se obţine influenţareacomportamentului. Acestea din ur-mă  poartă numele de control mental(MC) şi sunt metode ce au ca scopmodificarea atitudinilor şi compor-tamentului uman. A exercita con-trolul asupra funcţiilor creierului a

devenit unul din ţelurile armatei şial serviciilor secrete.

În urmă cu treizeci de ani, im-plantele pe creier - atunci în mărimede cca 1 cm2 - se puteau observa prinröentgenografie. Mai târziu, mări-mea lor a fost redusă până la dimen-siunea unui bob de orez, fiind fabricate din silicon, apoi dinarseniat de galiu. Astăzi, sunt suficient de mici pentru aputea fi implantate în ceafă, spate ori în alte părţi ale corpu-lui sau injectate în timpul unei operaţii, fiind aproape nede-

tectabile. Din punct de vedere tehnic, astăzi este posibil cafiecare nou-născut să fie injectat cu un asftel de microcip,ce va servi la identificarea persoanei în cauză pentru totrestul vieţii sale. Despre astfel de planuri s-a discutat în celmai mare secret în SUA, fără să existe vreo preocupareprivind dreptul la viaţa privată. În Suedia, în 1973, pre-mierul Olof Palme a aprobat asemenea implante la de-ţinuţi, iar bătrânii din azile au început să fie implantaţi, încăde la mijlocul anilor ’80. Tehnica este descrisă într -un ra-port oficial dat publicităţii de autorităţile suedeze. 

Oamenii ce poartă asemenea implante pot fi urmăriţi

oriunde prin captarea undelor radio de joasă frecvenţă pecare le emit microcipurile. Funcţiile creierului le pot fi co-mandate de computere, care pot chiar schimba frecvenţa

  biocurenţilor. Pe post de cobai (animale pentru experi-mente) în cadrul unor experimente secrete au fost folosiţideţinuţi, soldaţi, bolnavi psihic, persoane cu handicap, ho-mosexuali, femei singure, batrâni, copii de şcoală - fiecaredin aceste grupuri fiind considerate „marginale” de cătrecercetătorii în slujba „elitei”. The Washington Post  relata,în mai 1995, faptul că însuşi prinţul William al Marii Brita-niei a primit un implant la vârsta de 12 ani, pentru a fi găsitîn cazul că ar fi fost răpit. O astfel de tehnică a fost folosităşi în timpul războaielor din Irak. Supercomputerele de la

  Naţional Security Agency (NSA)

pot „vedea şi auzi” ceea ce soldaţiitrăiesc pe câmpul de luptă cu ajuto-rul unui sistem special de recepţie.În timpul războiului din Vietnam,au fost injectate soldaţilor implan-turi care determinau modificareacantităţii de adrenalină în sânge.Astronauţii americani au fost im-

 plantaţi cu microcipuri înainte de afi trimişi în spaţiu, astfel încât gân-durile şi emoţiile lor să poată fi ur-

mărite şi înregistrate. Un microcip de 5 micromilimetri

(diametrul unui fir de păr este de 50milimicrometri) plasat în nervul op-tic al unei persoane, „suge” impul-surile nervoase din acea zonă acreierului responsabilă pentru mi-

ros, văz şi auz şi le trimite spre înregistrare unui computer.Odată recepţionate şi înregistrate, aceste impulsuri ner-voase pot fi trimise înapoi spre creierul persoanei în cauză,via microcipului implantat. Cu ajutorul unui RMS, pot fi

transmise mesaje electromagnetice (codificate ca semnale)asupra sistemului nervos, având drept consecinţă influen-ţarea acestuia. Cu astfel de dispozitive RMS, persoanelor sănătoase li se pot induce halucinaţii vizuale/auditive. Fie-care gând, reacţie, percepţie auditivă ori vizuală crează un

  potenţial neurologic în creier, iar câmpurile electromag-netice pot fi decodificate în gânduri, imagini, sunete.Stimularea electromagnetică externă poate, aşadar, modi-fica lungimile de undă ale biocurentilor emişi de creier, oripoate cauza crampe musculare extrem de dureroase în scopde tortură. Sistemul electronic al NSA este capabil să ur-

mareasca şi să prelucreze simultan milioane de date provenite de la astfel de oameni. Creierul fiecăruia dintrenoi are o frecvenţă de rezonanţă bioelectrică unică, exact

TRADIŢIA ORTODOXĂ 

Page 14: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 14/40

14TRADIŢIA ORTODOXĂ 

nr. 24

cum fiecare dintre noi are amprente digitale unice. Odatădetectată aceasta, creierul poate fi în întregime „programat”cu ajutorul undelor de frecvenţă electromagnetică (EMF)transmise din afara, prin trimiterea unor semnale electromag-netice care sunt „traduse” ca imagini sau/şi sunete. Acesta este unul din principiile războiului psi-hotronic. Printr-un astfel de implant, via-ţa privată a unui om este distrusă pentrutotdeauna. Persoana în cauză poate fimanipulată în diferite moduri; lui i se pot

induce reacţii felurite. Poate fi făcut agre-siv sau letargic, i se poate schimba sexu-alitatea etc. Este posibil, deci, să se fa-brice un adevărat soldat-robot. Aceastătehnologie a început să fie utilizată în ca-drul forţelor armate ale unor ţări NATO încă din anii ’80, fără ca savanţii civilisau simplii cetăţeni să aibă habar. Aşa-dar, puţine informaţii despre aceste sis-teme invazive de control mental pot figăsite în jurnalele academice sau pro-

fesionale.Metodele de control mental pot fi

utilizate şi în scopuri politice, pentru a-iface pe oameni să acţioneze împotrivaintereselor individuale sau de grup, orichiar să ucidă, fără a-şi aminti nimicdupă aceea. Acest război tăcut este dus împotriva civililor şisoldaţilor de către Armată şi Serviciile Secrete. Din 1980,stimularea electronică a creierului a fost utilizată, în SUA, însecret, pentru a controla oameni fără ştiinţă şi acceptul aces-tora. Toate normele dreptului internaţional interzic manipu-

larea în acest mod a fiinţelor umane. Suntem oare gata sărobotizăm întreaga omenire şi să eliminăm definitiv viaţaprivată, inclusiv libertatea de a gândi? Câţi dintre noi ar ac-cepta încălcarea vieţii noastre private, astfel încât până şigândurile noastre cele mai secrete să poată fi citite? Astăziexistă deja tehnologia care permite înfiinţarea unei Noi Or-dini Mondiale Totalitare” (  Dr. în medicină Rauni-Leena LUU-KANEN-KILDE). 

„Cu mulţi ani în urmă am început să lucrez, în calitate deinginer, la construcţia microschemelor: în cadrul unui grupimportant de specialişti, am participat la elaborarea unui

proiect în oraşul Phoenix, statul Arizona. Acest proiect eralegat în mod direct de alte proiecte, concepute în oraşul Bos-ton, statul Massachusetts, precum şi în oraşul Hanford, statulCalifornia. Toţi erau întruniţi într -un singur scop: elaborareaacestui proiect. În procesul lucrului, am făcut un experimentasupra unei tinere femei căreia i-au fost implantate înmăduva spinării câteva scheme electronice cu semnale radio-fonice. Până la aceasta, femeia era total imobilă, deoarecefuncţia tuturor organelor era dereglată. După intervenţia noas-tră a sesizat că poate să-şi mişte picioarele şi mâinile, iar muşchii i-au devenit mobili. Întregul nostru grup a început să

lucreze la perfecţionarea acestor microscheme. Treptat, am reu-şit să-i punem sub control comportamentul. S-a ţinut cont detoate: sufocare, alergie, toleranţă sau intoleranţă la aceste

elemente.Pe parcurs, am făcut experimente asupra deţinuţilor şi,

treptat, am perfecţionat microschema, dându-i o formă plată,adică am adaptat-o pentru implantare (introducere în orga-nism). Scopul propus a fost atins - am creat o placă-

microschemă, care să încapă într -un ac bac-teriologic. Am experimentat această  placăasupra mai multor animale în oraşeleSacramento şi Los Angeles, statul Cali-fornia. În cadrul cercetărilor, am făcut ex-

 perimente asupra unui număr mare de ani-male şi s-au cheltuit milioane de dolaripentru a stabili locul potrivit de pe cor-pul uman pentru implantarea microsche-mei, care este constituită din 250.000 decomponente de bază. Destul de serioasăs-a dovedit a fi problema alimentării şi

reîncărcării acestei plăci de dimensiuniminuscule. Au fost cheltuiţi 1,5 mili-oane dolari pentru determinarea locu-lui de pe corpul uman pe care tempera-

tura se schimbă cel mai rapid. Mameleştiu că acest loc este fruntea copilului.Au fost stabilite două locuri: fruntea şimâna dreaptă a omului. Pe atunci înce-

  pusem să studiez Sfânta Scriptură. ÎnApocalipsa Sfântului Ioan - cap. 13, 16

- am citit următoarele: „Şi face pre toţi cei mici şi pe ceimari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pecei robi, ca să le dea lor semn (semn scris) peste mâna lor cea dreaptă, sau peste frunţile lor”.  Şi Dumnezeu mi-adescoperit prin Cuvântul Său cu ce mă ocup. 

În desfăşurarea proiectului se întrezărea scopul lui: în-semnarea tuturor oamenilor care trăiesc pe pământ. La sfârşi-tul unei întruniri s-a apropiat de mine un funcţionar de statcare mi-a spus sa nu destăinui nimănui informaţia despre fap-tul că plăcuţa e gata. Vreau să vă spun că în Florida, în insti-tuţiile pentru copii (grădiniţe sau orfelinate), există copiicărora li s-au implantat aceste plăcuţe. Statul, precum şi CIA,au acordat subvenţii pentru aceasta. L-am întrebat pe unmedic din Boston, statul Massachusetts: „Ce se va întâmpladacă această plăcuţă va ieşi din funcţiune?” El mi-a răspunscă organismul va reacţiona imediat, şi vor apărea răni

 purulente. Apocalipsa spune că s-a dus cel dintâi înger „ şi avărsat fiala sa pre pământ, şi s-a făcut rană rea şi mare înoamenii cei ce aveau semnul fiarei, şi cei ce s-au închinat chipului ei”  (Apoc. 16, 2). Aş vrea să mai spun câte cevadespre tehnologii. Există 23 de sateliţi capabili să citeascăorice informaţie, chiar de pe obiecte de dimensiuni foartemici. De exemplu, de pe un timbru poştal, Satelitul poate cititoată informaţia de pe licenţa dumneavoastră, şi acest lucru îl

 poate executa la fiecare 19 minute. Mai există sateliţi de tipnou, cu numele LUO, care verifică totul de la altitudini joase.Ele sunt atât de sensibile, încât determină temperaturacorpului omenesc cu exactitatea de 0,4°C. De ele nu te poţi

ascunde nicăieri - nici în înălţime, nici în adâncime. Creştiniiîl au drept adăpost pe Domnul nostru, Iisus Hristos. Vreau sămai spun: adevăraţii creştini vor fi prigoniţi. Priviţi orice film

 „Ochiul lui Horus” - simbol ocultegiptean, preluat şi de organizaţia Noua

Ordine Mondială

Page 15: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 15/40

15

u desene animate, cine este acolo omul rău - creştinul. Înilm, el permanent este dispreţuit. Ne vor prigoni şi pe noiacă nu vom fi de acord cu ei şi nu vom merge laompromisul lor păcătos. Astăzi, pentru a fi creştin adevărat,

Biserica e nevoită să se afle în ilegalitate.În poziţia noastră socială ne încredem guvernării, iar gu-

ernarea tinde către organizaţia mondială. Cu mare rapiditatee apropie timpul guvernării mondiale. Acum se planificănificarea cartelelor de credit cu cele de debit. Mergem cu

paşi rapizi spre aceasta. În cabinetul vicepreşedintelui SUA,Al Gore, s-a spus: „Să fie cuprinşi în acest sistem toţi oameniiării”. Gore a spus că fiecare om din SUA trebuie să dispunăe un smart-card. Aceasta este o pregătire pentru plăcuţă, carea vremea sa va fi implantată sub piele. Smart-cardul cuprinde

informaţie enormă despre om. Se pregatesc utilaje specialeentru folosirea acestor carduri. Vreau să vă spun: opuneţi-vă! 

Dacă vine cineva şi vă prezintă noul sistem de identificare,ăspunsul dumneavoastră trebuie să fie: nu! S-au alocat 500

milioane de dolari pentru introducerea identificării pozitiveentru sistemul creării de velforuri, adică de identificare elec-ronică aflată sub piele. Eu am vorbit cu băieţii de la CIA şi ei

mi-au spus că unii oameni din guvern, de exemplu HenriKissinger, Lazenberg ş.a., au pus în discuţie această problemă. Rezolvarea ei s-a conturat direct: nu vom putea controlaamenii dacă nu îi vom însemna pe toţi, adică nu-i vom iden-fica. De aceea au fost alocate 500 milioane de dolari pentruamenii velforului pentru a-i identifica. Dumneavoastră puteţiierde cartela, să o împrumutaţi cuiva, iar însemnarea, adică

plăcuţa, nu o veţi putea pierde. Doar împreună cu capul sauu mâna. De exemplu, dacă cineva vă va fura mâna pentru aumpăra ceva de la magazin, lucrătorii magazinului îi vor pune: „Ceva nu e în regulă cu omul acesta”. Va fi imposibil

e cumpărat şi de vândut fără ca să ai pe tine aceasta însem-are. Cu trei ani în urmă, la 17.000 de copii li s-au implantatubcutanat aceste plăcuţe şi nu au apărut niciun fel de efecteecundare. Şapte mii de oameni din Suedia au plăcuţe subcu-anate şi de asemenea nu au probleme. CIA are programeentru creştini. Ea este creată pentru a discredita creştinii prin

mişcarea ERA NOUĂ (New Age). Nu vă şochează faptul căcum în şcoli se predă orice: şi budismul, şi islamul, şi tot ceoriţi? Unde aţi auzit ca în şcolile publice să se înveţe moralareştină? Nu veţi găsi. Sistemul rezervelor federale (sisteminanciar) are cinci bănci, care deţin controlul tuturor finanţe-

or din lume: Rockfeller ş.a. Familia Rothschild are o atribuţieemijlocită la acestea.Anul 1750. Bauer se ocupa de prelucrarea aurului şi lo-

uia în Frankfurt (Germania). Firmamentul întreprinderii luira scutul roşu. Fiul lui a devenit bancher, şi-a schimbat nu-

mele de familie din Bauer în Rothschild, ce înseamnă „scutuloşu”. Acest Rothschild a avut cinci feciori şi a trimis câtenul în oraşele: Londra, Neapole, Viena, Paris şi Frankfurt ca,rin mijlocirea banilor, să ia controlul asupra acestor ţări.

Anul 1775. Rothschild împreună cu alţi doisprezece băr-aţi au organizat „sfatul celor 13”. Ei l-au ales pe Adam Weis-

aupt şeful sfatului. Adam Weishaupt, ce semnifică „CapulAlb”, făcea parte din ordinul iezuiţilor (una dintre organiza-ile sataniste). Acest sfat în prezent controlează nu numaiUA, ci întregul sistem European. Astfel, banii rezervelorederale nu aparţin oricărui guvern. Rezervele federale

aproape că nu se completează. Şi la un moment dat veţi auzică aceste rezerve au dispărut. De ce? Toate aceste lucruri sefac în taină, pentru a atinge un singur scop: guvernareamondială. În planul preşedintelui Clinton cu privire la proble-mele sănătăţii este elaborarea cartelei medicale naţionale uni-ficate, care ar atesta identitatea persoanei. Ea este creată con-form celor mai noi tehnologii, cifrată secret de sistemul deguvernământ. După cum se vede, aceasta înseamnă că numă-rul va fi pus pe fruntea omului, pe mână sau pe alt loc al cor-

 pului omului. Nimeni nu va putea beneficia de tratament fărăacest număr. Noi, la fel, trecem la societatea fără numerar (banii lichizi vor fi scoşi din uz). La început va fi utilizată car-tela de credit, iar mai târziu implantarea numărului. UniuneaEuropeană a elaborat deja planul respectiv. Această uniuneoficial şi-a început activitatea pe 1 ianuarie 1993. Ea cuprinde12 ţări ale Europei. Acesta este viitorul centru al conduceriimondiale. Noi ne aflăm pe muchia acelei perioade când se va

 pune pecetea fiarei. Şi, dacă nu vom fi capabili să înţelegemşi să deosebim, vom deveni „complicii sistemului de stat uci-gaş” (Discursul doctorului C. Sandersen, inginer-constructor îndomeniul microschemelor computerizate, în vara anului 1993, în ora-

 şul Spokane, statul Washington). 

 Schema electronică internă a microcipului  

TRADIŢIA ORTODOXĂ 

Page 16: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 16/40

16TRADIŢIA ORTODOXĂ 

nr. 24

Se vorbeşte mult despre sfârşitul lumii, însă toate ne par afi basme. Ei, bine, azi nu este tocmai aşa. Trăim cu

adevărat vremurile cele mai de pe urmă. Nu e de mirarefaptul că răul a cuprins toată lumea, având în vedere faptulcă deja el bate acum şi la porţile Bisericii, încercând săpătrundă cu forţa. Acest lucru s-a întâmplat odată cu insti-tuirea ecumenismului - ,,religia” universală a viitorului, diri-jată din umbră de masonerie, care este opera plină de măies-trie a iudeilor care n-au crezut în Hristos, apoi preluată şipropovăduită de papistaşi - un alt gen de vânzători de

Hristos, care, teoretic, cred în Dumnezeu, dar practic, suntvrăjmaşi ai dogmelor şi canoanelor Bisericii Sale. Până mairecent, se vorbea doar despre instituirea unei religii univer-sale, numită new-age, o religie închinată lui Antihrist. Sevorbea despre un nou guvern mondial, tot sub dictatura luiAntihrist. Acum, mai nou, se vorbeşte şi despre monştriiumani, himere plăsmuite în eprubetele oamenilor de ştiinț ă –o ştiinţă cu totul potrivnică lui Dumnezeu. 

Monştrii umani  În trecut, himera reprezenta un monstru mitologic, cutrăsături de şarpe, leu sau capră; mai exact, ea desemna ocreatură rezultată din mai multe specii. Însă povestea lor ț inea de mitologie. Azi, himerele există cu adevărat. Ziarulbritanic The Telegraph din decembrie 2007 anunț a căGuvernul britanic aproba crearea unui hibrid om-porc.Oamenii de ştiinţă din Laboratoarele Linden din San Fran-cisco, statul american California au creat cu succes o

creatură himerică, rezultată din combinarea informaţiilor genetice provenite de la un om, un porc şi un urs. Celulelesomatice umane şi mostre de ţesut de la un urs au fost tratatecu un cromozom bacterial, ce conţinea aşa-numita ,,genăNanog”, adică o pretinsă ,,genă nemuritoare”, numită aşa

după numele tărâmului celtic cunoscut în mitologie drept Tir nan Og, sau al tinereţii fără bătrâneţe. Această aglomerare decelule a fost apoi supusă unor proceduri de selecţie şi tratare,în urma cărora au rezultat celule stem pluripotente, ce aufost injectate în interiorul unor embrioni de porc, aflaţi în

prima fază de dezvoltare. Imediat după publicarea acesteidescoperiri, directorul centrului ştiinţific Linden, Eli Vance,a declarat presei: ,,Avem în faţă o mare realizare, în

domeniul producerii himerelor uman-animale. Sperăm ca încurând să comercializăm această tehnologie şi să punem în

  practică o viziune îndrăzneaţă, prin care orice om va puteasă îşi înfăptuiască un stil de viaţă himeric... ”

Un scandal catastrofal pentru omenire, dar mai ales unnou atac al masoneriei asupra creştinismului. Prin acesteteste ştiinţifice, omenirea este coborâtă la condiţia dobitoa-celor. Omul, zidit după chipul lui Dumnezeu îşi pierde iden-titatea, iar dobitoacele, zidite numai cu suflare de viaţă, suntridicate la asemănarea cu omul. După suflet, omul a do-

 bândit prin naştere chipul lui Dumnezeu, rămânând ca prinfapte şi credinţă să dobândească şi asemănarea. Apostazia şiîntronarea lui Antihrist sunt instaurate de multă vreme înChina şi Statele Unite ale Americii, unde dezbaterile ştiin-ţifice şi bioetice ale celor ce se împotrivesc legilor dumne-zeieşti, au dovedit că oamenii de ştiinţă din ShanghaiSecond University au reuşit să creeze un hibrid om-iepure,folosind ovule animale, golite de informaţie genetică. Înacelaşi timp cercetătorii americani din Minnesota au reuşit

să menţină în viaţă un porc căruia îi fusese schimbat sângelecu sânge de om. La Universitatea Stanford a fost creat unşoarece al cărui creier este în proporţie de 1% uman, obiec-tivul final al acestora fiind de a crea şoareci cu un creier 100% uman. Ultimul scandal din Marea Britanie a fost iscatde crearea hibridului om-vacă, pe acelaşi principiu folosit şide chinezii de la Shanghai Second University. Aspecteleproblemei sunt mult mai complexe decât par la prima vedere.Chiar şi pacienţii cărora le sunt transplantate organe animale

devin la rândul lor nişte himere. Nu este de mi-rare dacă în viitor, continuând astfel de experi-

mente, vom fi martorii apariţiei unor creaturi abo-minabile, create după chipul gândirii umanedegenerate.

 Posedările demonice  Sunt descrise ca fiind controlul asupra unei

fiinţe de către diavol şi îngerii lui. Printre mani-festările acestei stări, se numără şi ştergereamemoriei sau a personalităţii, ieşirile violente şiconvulsiile. Diferită faţă de posedarea voluntară,în care persoana se lasă dominată de spirite male-fice pentru a facilita comunicarea cu spiritele din

alte lumi sau pentru îndeplinirea anumitor scopuri, în posedarea demonică, cel posedat nu are nici uncontrol asu pra duhurilor care îl stăpânesc. Neluându-se nici omăsură pentru îndepărtarea acestei ispitiri satanice, diavolulnu va înceta a chinui persoana posedată, până când aceastadin urmă trece în nefiinţă. Împotriva posedărilor demonice, încă din vremea Sfântului Vasilie cel Mare, Biserica moşteneşteanumite rugăciuni de exorcizare, pe care nu le citeşte decâtarhiereul sau   preotul, cu binecuvântarea episcopului său.Cauza posedărilor demonice nu este alta decât păcatul saublestemele slujitorilor Bisericii sau ale părinţilor, care potavea aceeaşi   putere de a lega. Dacă un preot sau episcop,

din motive binecuvântate, aruncă blestem asupra cuiva,această legătură este atât de puternică, încât, atunci cândvoieşte Dumnezeu, duhurile răutăţii sunt trimise spre

 „Operă de artă” macabră, expusă cu titlul „Suntem o mare familie”… sauviitorul omenirii, în viziunea unei „artiste plastice” din Australia, inspirată se pare de ultimele tendinţe în materie de experimente pe baza celulelor hibride

 om-porc

Viitorul omenirii închinat diavolului

Page 17: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 17/40

17

ndeplinirea ,,slujbei” lor. Însă motiv binecuvântat de a lega pe cineva cu blestemul nu îl constituie decât erezia, dezbinar eaBisericii sau stricarea dogmele credinţei. Unii ca aceştia sunt susceptibili blestemului, aşa cum au făcut şi Sfinţii Părinţi cumarii eretici: Arie, Nestorie, Eutihie etc. 

ÎnşelareaÎnşelarea prin intermediul magiei se practică azi sub forma şamanismului caucazian, ritualurilor africane sau practicilor 

voodoo, pe care cei neştiutori le consideră a fi forme de exorcizare, însă ele constituie, de fapt, un pact cu diavolul. Prin  aceste tipuri de exorcizare fără chemarea numelui lui Dumnezeu, diavolul se retrage pentru o vreme, pentru a înşela pe celposedat, nevrând să-şi surpe împărăţia, după care se întoarce din nou, cu şi mai multă putere. Acest gen de posedări suntdeseori confundate cu numeroasele forme ale tulburărilor mentale, lesne de explicat prin prisma activităţii sistemului nervos.

Cu toate acestea, în faţa unor astfel de cazuri, ştiinţa –  prin domenii precum neurologia sau neurochimia, rămâne fărăexplicaţii şi neputincioasă. Cel mult, ea poate diagnostica o funcţionare anormală a creierului şi a sistemului nervos, fără aputea înlătura malformaţiile, izbucnirile violente (fizice şi verbale), vulgaritatea, cu porniri de auto-mutilare şi spasme,ulburările identificate de cele mai multe ori cu schizofrenia ori alte forme de psihoză. Schizofrenia este uneori caracterizată 

prin prezenţa iluziilor şi halucinaţiilor, vorbire dezorganizată, stări de rigiditate şi imobilitate musculară, sentimente de vină şide grandomanie. Persoana posedată se crede Dumnezeu ori întruchipare a vrăjmaşului.

Un alt gen de posedare demonică a fost greşit diagnosticată ca tulburare disociativă de identitate, cunoscută sub numelede personalitate multiplă. Principiul acestei tulburări este prezenţa a două sau a mai multor identităţi, fiecare cu modul pr opriude a percepe sinele şi mediul înconjurător, precum şi imposibilitatea de a-şi aminti lucruri esenţiale despre sinele propriu, şi care sunt, în mod normal, imposibil de uitat. Un demon aflat într-o persoană îşi are propriul scop, atitudine, manierisme, stilde a vorbi şi chiar voce identică cu cea a persoanei în cauză. Persoanei posedate îi este imposibil să-şi amintească perioada de imp în care demonul s-a manifestat prin intermediul ei, faptele şi rezultatele acţiunilor sale. Alături de acesta, un alt gen de

posedare demonică a fost diagnosticat prin Sindromul Tourette (după numele celui care l-a descoperit - Gilles de la Tourette),care se manifestă prin ticurile motorii şi vocale precum tuse, răcnete, mârâieli, fornăit, repetarea obsesivă a cuvintelor sau afrazelor, încreţirea nasului, ridicarea umerilor, salturi, rotiri, atingerea unor persoane sau obiecte etc. 

Oricare ar fi manifestările persoanelor demonizate, cauza suferinţei lor este păcatul pentru care Dumnezeu a îngăduitălăşluirea duhurilor rele în trupurile acestora, iar singura armă împotriva lor nu este decât postul şi rugăciunea, fiindcă , ,acest 

neam nu iese, fără numai cu rugăciune şi cu post” (Mt. 17, 21) .  Ierod. M.

 Manevrele viitorului

Jocul de culise a fost promotorul întregii politici de globalizare mondială. Desfiinţarea suveranităţii statale în favoareaînfiinţării unor trusturi, implică abdicarea de la posibilitatea luării deciziilor favorabile poporului şi limitarea la rolul de

executor fidel al poruncilor stăpânilor „din umbră”, ce fac jocurile în consiliile mondiale. De acum înainte, România trebuie să se încadreze în normele prestabilite de UE. Fie că oamenii vor sau nu, pentru români, convenţia prevede ca până în anul2011, toţi cetăţenii să aibă acte biometrice. S-au auzit voci ridicate împotriva acestor legi, dar ele au fost repede înăbuşiteprintr-un comunicat ironic şi nebulos, prin care Sinodul B.O.R. căuta să împace capra biometrică şi varza legislativă, cuintenţia de a le da spre final şi un aspect duhovnicesc (în fapt, o tentativă lamentabilă, ce a stârnit indignarea credincioş ilorBisericii de stil nou). Din acest document, la care se adaugă declaraţiile făcute presei de părintele Costel Stoica, purtător ul decuvânt al Patriarhiei, reiese că Sinodul nu este îngrijorat de limitarea drepturilor şi a libertăţilor comisă prin introducer eapaşapoartelor biometrice, nici nu crede că este lezată sensibilitatea religioasă a ortodocşilor. Însă, ea le face hatârul şimijloceşte pe lângă autorităţi o soluţie de compromis, în urma căruia se promite eliberarea unor paşapoarte de tip vechi,valabile pentru o perioadă de şase luni –  probabil un termen în care ei vor reuşi să calmeză spiritele şi să facă un pic de„curăţenie” cu „instigatorii”. Comunicatul nu spune (cum dealtfel nici părintele Stoica), un lucru: Ce scăpare vor avearomânii peste doi ani, când se vor introduce şi cărţile de identitate biometrice? 

Să ne mai mirăm că s-au mărit salariile preoţilor? Doar nu degeaba s-au plimbat cu decizia acceptării actelor biometricede la Anna la Caiafa! Trebuia ca noul Sinedriu, respectiv Sinodul B.O.R., să primească cei 30 de arginţi, ca preţ al libertăţ iisufletelor credincioşilor. „Ce folos este omului de ar dobândi lumea toată, iar sufletul său îşi va pierde? Sau ce va da omul schimb pentru sufletul său?” (Mt. 16, 26).  De acum, prelaţii Bisericii oficiale sunt „străjerii mormântului” sufletelor celor păstoriţi, luând măsuri împotriva celor mai îndrăznesc să afirme că nu trebuie acceptate actele biometrice, declarându-i a fichiar „în afara Bisericii”. Dacă cei ce sunt împotriva campaniei de pecetluire a populaţiei cu numărul fiarei, sunt categorisiţi  ca neaparţinând Bisericii Ortodoxe Române, înseamnă că B.O.R. îi numeşte drept fii ai săi doar pe cei ce vor primipecetluirea.

Arma psihotronică Încă de acum douăzeci de ani, mass-media menţiona o combinaţie ciudata de cuvinte, şi anume „armă psihotronică”. Informaţii despre această armă erau furnizate de militarii trecuţi în rezervă şi de la cercetători nerecunoscuţi de Academia

TRADIŢIA ORTODOXĂ 

Page 18: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 18/40

18TRADIŢIA ORTODOXĂ 

nr. 24

de Ştiinţă. Se vorbea despre nişte generatoare care puteauface ca oamenii să devină năuciţi, confuzi, chiar de ladistanţe de sute de kilometri. Aceste dispozitive sunt capa-bile să controleze comportamentul oamenilor, să afectezeserios psihicul şi chiar să ducă la moarte. Imediat ce au apă-rut aceste informaţii în presă, câţiva oameni s-au declarat a fivictime ale impactului cu aceste arme psihotronice. În ultimaperioadă, acest subiect pare că revine în centrul atenţiei. 

Simptomele produse de arma psihotronică nu se potîncadra în spectrul vreunei boli psihice, fiindcă manifestărilesale sunt datorate în exclusivitate tehnologiei, şi anume ar -melor neurologice şi a frecvenţelor radio. 

Corpul omului este un sistem electrochimic. Orice dis-turbă impulsurile electrice ale sistemului nervos, va afectafuncţiile corpului şi comportamentul. Simptome armei psiho-tronice pot fi: tulburări de somn, vise forţate sau artificiale,efecte auditive (sunete, zgomote), cârcei, spasme musculare,valuri de căldură, simptome de gripă, dureri de cap, vederetulbure, false atacuri de inimă, senzaţii de cald sau rece, etc. 

Manipularea - cea mai sângeroasă armă.  Războiul PSY.

Războaiele secolului XXI au depăşit faza în care soldaţiise ucideau între ei, aruncând cu disperare pe câmpul de luptăarme de distrugere în masă, lăsând loc unei alte metode deconfruntare mult mai înfricoşătoare: Războiul PSY. Acestaeste „cel mai inuman şi mai crud mijloc de câştigare a uneiconfruntări armate... Cine poate spune cu certitudine că avioanele CIA care transportau prizonierisau închisorile de pe teritoriul României nusunt decât simple jocuri?”,  susţine un ofiţer SIE în rezervă, Dan Alexe. „În acest tip deluptă, practic imperceptibil, sunt angrenaţi

specialişti PSYOPS militari, din cadrul serviciilor secrete, specialişti în imagologie,antropologi sau istorici, care au ca scopcontrolarea totală a populaţiei dintr -un anu-mit spaţiu. În permanenţă suntem loviţi demesaje subliminale, manipulaţi de simbo-lurile şi ideile elaborate conform unui planstrategic internaţional de specialişti, pornind de la educaţie şi până la religie” susţine pro-fesor doctor Ilie Bădescu, directorul Institu-tului de Studii Socio-comportamentale şi Geo-politice din Bucureşti. Preşedintele Asociaţiei Române de

Cercetări Psihotronice, Eugen Celan, susţine că, „odată per -fecţionată arma PSY, fiecare om trebuie să fie conştient căoricând realitatea îi poate fi înlocuită de produse aleimaginaţiei” şi că va fi bombardat cu iluzii menite să „îi ardăcreierul”. În luptă, specialistul PSY a înlocuit gloanţele cumesaje subliminale, iar armele de foc cu televizorul. Ca şi înAlbania, Bosnia-Herţegovina, Afganistan sau Irak, în cadrulmisiunii KFOR din Kosovo viaţa luptătorilor PSY atârnă deun fir de păr. De aceea, operatorul psihologic trebuie să fieatât un bun trăgător cu arma, cât şi un bun sociolog, psi-holog, etnolog sau economist, la toate aceste calităţi adău-

gându-se şi cele de ordin cultural, religios şi istoric. Acestemesaje „codate” au ca scop influenţarea comportamentuluiguvernelor, organizaţiilor, grupărilor şi indivizilor din

teatrele de operaţiuni din altă ţară. Scopul final al opera-ţiunilor psihologice este acela de a induce sau de a orienta

 într-o direcţie favorabilă atitudinea şi comportamentul popu-laţiei din teritoriul ţintă în aşa fel încât să coincidă cuobiectivele celui care declanşează lupta PSY. 

Dacă este posibilă influenţarea a mase întregi de oamenide la distanţe de sute şi chiar mii de kilometri, putem săignorăm posibilitatea influenţei personale prin actele bio-metrice ori microcipuri? Oare merită să mizăm pe buneleintenţii a celor ce doresc să conducă lumea şi fac întruniri„cu uşile închise” unde se iau decizii de genul reducerii

 populaţiei de la şase miliarde la unul? 

Grupul Bilderberg Format din 120 bărbaţi şi câteva femei, personalităţi poli-

tice şi economice cele mai influente, conduşi de Rockefeller şi Rotschild, este cel ce urmăreşte impunerea Noii OrdineMondiale. Până în 2020, prin unirea organizaţiilor dejaînfiinţate ca UE, NAFTA, Uniunea Asiatică etc, se doreşteatingerea scopului de supremaţie mondială, ca până în 2030

 populaţia să fie total controlată - eventual exterminată - adu-

când la îndeplinire planurile apocaliptice de selecţie, folosinddiverse metode, motivând principii ecologice, precumreducerea cantităţii de CO2, ce ar cauza încălzirea globală şichiar a sistemului solar. Până în 1980, această grupare aimpus forţat sterilizarea. În China nu este permisă decât naş-terea unui singur copil, ceea ce se va impune şi în SUA,

Anglia, UE şi chiar la scară planetară.Pentru dispariţia lumii a III-a (specificând13 ţări), s-a trecut la otrăvirea alimentelor;la folosirea vaccinurilor sau a armelor bio-logice, menite să distrugă organismul uman; la pulverizarea de substanţe chimice şi

 biologice în atmosferă, iar pentru că SIDA ucide prea încet, e preferată EBOLA.

Copiii din grija statului sunt cobaiipentru medicamentele psihice, pe seamacărora s-a descoperit că mercurul şi altesubstanţe modelează psihicul, obţinândadevăraţi zombi umani. Nici de vaccinulGardasil nu a scăpat încă omenirea, deşiel a fost declarat cancerigen în multe ţări.Efectele acestui vaccin sunt învăluite într -o

ceaţă mai mult decât tenebroasă. Cetăţenii canadieni şi ame-

ricani şi-au dat seama că un vaccin netestat pe termen lung şicu efecte secundare necunoscute încă pe deplin, sau ştiute şideliberat ascunse, nu este sigur şi cu atât mai puţin necesar -mai ales dacă este injectat fetelor între 9 şi 15 ani. Efectelesecundare invocate imediat au fost: greaţa, voma, tempe-ratura ridicată, mâncărimi ale pielii, dureri musculare,spasme bronşitice, astm, sau chiar paralizie, apendicită şidezvoltarea artritei la nouă femei din cele circa 11.000,care au participat într-un studiu clinic de scurta durată. Auexistat inclusiv cazuri de decese descoperite de GrupulJudicial Watch. Vaccinul reprezintă un risc imens pe ter -

men lung, chiar şi posibila sterilitate, lucru se doreşte a fiimpus şi la noi în ţară.

Sfârşitul omenirii se apropie, iar proorociile apoca-

Page 19: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 19/40

19

Prin aruncarea unei umbre de îndoială asupra dogmeiortodoxe, care afirmă cu tărie că Biserica Ortodoxă este

Cea  „Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească”, ecu-meniştii susţin că „Biserica şi-a pierdut unitatea Sa, iar acumea există doar sub forma schismelor: Schisma Răsăriteană,cea Papală şi cea Anglicană”.

Liberalii teologi consideră fiecare erezie ca pe o nouă„ramură” a Bisericii lui Hristos, gândindu-se că până şiaceste fărâme au dreptul de a se denumi „biserici”. Până şi lanivel ortografic, ele au „drepturi

egale”. Jurnalul Patriarhiei Mosco-vei (JMP) şi alte reviste ecumenicee titrează denumirile cu litere ma-uscule. Având în minte cele spuse

de Sfinţii Părinţi, şi anume că „uneolog este cel ce se roagă”, noi ne

vom abţine însă de la a-i numi«teologi» pe aceşti atleţi ai ecume-nismului.

Teoreticienii ecumenişti hete-odocşi, fiind ei înşişi în afara Bi-ericii, nu doresc şi nu pot să în-eleagă faptul că, din cauza ere-

ziilor, comunităţile lor s-au rupt derupul Bisericii, şi că ei se pot

alătura Ei doar prin pocăinţă şiepădarea de toate rătăcirile. În sta-ea în care se află acum, comuni-ăţile lor nu au dreptul de a se

autodenumi „biserici”. Ele sunt defapt false biserici, iar AdevărataBiserică a lui Hristos, prin îndepăr -area de la Ea a tuturor ereticilor,

continuă să existe ca o Bisericănedespărţită şi neîmpărţită, întru-otul unită prin Credinţă. 

Teoria ecumenică aşa-numită„a ramurilor” (care învaţă, în chiperetic, că Biserica este împărţită în „ramuri” ortodoxe,omano-catolice, protestante), se află în totală contradicţie cunvăţătura Bisericii Ortodoxe. Biserica Ortodoxă a fost totimpul Una şi Singura Biserică. Aşa au propovăduit toţi

Sfinţii Părinţi şi dascăli ai Bisericii, de la Sfinţii Apostolincoace. Aşa se explică şi râvna dumnezeiască pe care au

avut-o Sfinţii Părinţi, atunci când au avut de luptat împotrivaoricărei încercări de împărţire a Bisericii, ca şi atitudinea lor hotărâtă împotriva schismelor şi ereziilor. 

Marele teolog ortodox contemporan, Iustin Popovici,spune: „aşa cum Domnul nostru, Iisus Hristos, nu poateavea mai multe trupuri, aşa nu pot exista mai multe bi-

 serici… de aceea, din punct de vedere ontologic, împărţirea  Bisericii este literalmente cu neputinţă. Niciodată nu s-a putut şi nu se va putea face acest lucru. Biserica nu se poatediviza, deşi căderi au existat întotdeauna; aşa, de pildă, au

  fost gnosticii, arienii, duhoborii, monofiziţii. Iconoclaştii,romano-catolicii, protestanţii, uniaţii şi alţi apostaţi, ce

aparţin legiunii eretico-schisma-

tice”  (« Dogmatica Bisericii Ortodoxe»,Vol. 3, Belgrad, 1978, pag. 209-212).Pluralismul teologic admis şi ac-

ceptat de către ecumenism nu estealtceva decât o încercare de a trans-forma Adevărul dumnezeiesc în ce-va relativ, ce poate fi stabilit printr-unsimplu acord de compromis.

Sfântul Marcu de Efes, mare apă-rător al Ortodoxiei, într -o vreme acelor mai crâncene atacuri împo-triva Bisericii, a spus: „Niciodată,O! oameni buni, nu s-a putut facevreun compromis în materie deCredinţă! La mijloc, între Adevăr şiminciună, nimic nu se află!”. 

Pe de altă parte, în urmă cu apro-ximativ douăzeci şi cinci de ani,protopopul Livery Voronov, profe-sor de Dogmatică la AcademiaTeologică din Leingrad (acum, Sankt Petersburg), susţinea în mod public

  principiul diferenţierii între unele

dogme, pe care el le numeşte „uni-versal-obligatorii” (necessaria), şi cele-lalte adevăruri de Credinţă, pe careel le consideră interpretabile, ori sus-ceptibile de erori, numindu-le dubia,

 propunând, prin urmare, o reexaminare a Sfintei Tradiţii, pecare o numeşte „diversă”. El scrie că „o asemenea revizuireva trebui făcută cu un duh de smerenie conştientă, ca, prinînţelegerea ecumenică, se pot elimina nepotrivirile datorateunor cauze istorice, ori exagerările apărute ca urmare ainterpretărilor teologice personale. Poate că acestea au

slujit apărării Ortodoxiei în trecut, dar acum au devenit unsoi de piedică în calea măreţei misiuni a Bisericii, şi anumeaceea de a lumina lumea”. Este demn de notat că protopopul

Ecumenismul – calea spre pierzare (V) Ruperea veşmântului nevăzut al lui Hristos

 – Sfâşierea Bisericii Sale 

Vedenia Sfântului Ierarh Petru al Alexandriei, luptător  împotriva ereziei ariene. El L-a văzut pe Hristos purtând un veşmânt rupt şi L-a întrebat: „Doamne,

cine Ţi -a sfâşiat haina?” Iar Domnul i-a răspuns: „Arie cel rău şi blestemat ”.

liptice se îndeplinesc. Tronul lui Antihrist este deja pregătit şi îl aşteaptă, dar domnia lui va fi de doar 3 ani şi jumătate.După aceea, „noi cei vii care vom fi rămaşi, (...) ne vom răpi în nori, întru întâmpinarea Domnului în văzduh; şi aşa

 pururea cu Domnul vom fi” (I Tes. 4, 17).  M.M.

TRADIŢIA ORTODOXĂ 

Page 20: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 20/40

20

Livery Voronov îndeplineşte funcţia de director de Relaţii Media în cadrul Departamentului de Educaţie Religioasă şiCateheză a Patriarhiei Moscovei, fiind de asemenea şi redactor -şef al postului de radio «Sophia». 

Fundamentul teoretic pentru denaturarea dogmelor ortodoxe s-a pus la cale timp de mai bine de un deceniu. Deja, lafinele secolului douăzeci, protopopul Serghie Bulgakov, care mai pe urmă a devenit un înverşunat eretic, a început să îşipublice inovaţia sa, numită „Sophia”, ca o noţiune de gen feminin, de sine stătătoare, adăugată dogmei Sfintei Treimi. PreotulPavel Florensky a aderat, de asemenea, la această învăţătură mincinoasă, aducând, în plus, propria sa contribuţie gnostică.

Prin denaturarea Dogmei Sfintei Treimi, erezia sophianică s-a format şi s-a dezvoltat pe un teren prielnic, în mediulinovaţionist al Şcolii de la Paris (n. Trad.: Institutul Teologic Saint Serge), după care a fost elaborată şi declarată „canonică”de către suporterii ecumenismului, deopotrivă ortodocşi, dar şi de către „fraţii” lor heterodocşi. Blasfemia deja existentă a mişcării feministe ecumenice a fost apogeul batjocurii sophianice, prin închinarea la aşa-numita „Înţelepciune Divină” (o hulăîndreptată împotriva Ipostasului Dumnezeu-Omului, în Persoana Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, ca a Treia Faţă a SfinteiTreimi).

În iunie 1993, la Balamand, s-a semnat aşa-numita „Uniune cu Catolicii”, prin care ecumeniştii şi-au exprimat în moddeschis indiferenţa categorică faţă de învăţăturile dogmatice ale Bisericii, cu privire la Sfântul Duh. Este un lucru bine ştiut căadaosul pe care biserica papistaşă l-a adus în formularea Crezului, şi anume „filioque”, în anul 1054, a dus la îndepărtareaRomei de la Cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică. Cu toate acestea, protopopul Ioan Sviridov, ce a fostdelegatul Patriarhiei Moscovei la Conferinţa de la Roma, dedicată relaţiilor dintre ortodocşi şi catolici, a anunţat cu cinis m,printre altele, că „ambele Biserici mărturisesc acelaşi Crez Niceo-Constantinopolitan”. Dispreţul arătat Hristologiei şiDogmei privind cele două Firi ale Domnului nostru, Iisus Hristos, este demonstrat din plin, de către membrii „ortodocşi” aiConsiliului Mondial al Bisericilor, ce îi recunosc pe monofiziţi ca fiind fraţi de credinţă, unindu-se cu ei.

Traducere după „Ecumenism, Path to Perdition”, de Liudmilla Perepiolkina.

 Lupii politicii comuniste şi staulul Bisericii de stil nou 

Într-un fel sau altul, totul este legat de credinţă: autoritatea, proprietatea, căsătoria, respectul faţă de oameni etc. Credinţa  este cel mai util şi convingător mijloc de educaţie, căci ce are omul mai preţios decât idealurile credinţei sale? Am putea

zice că sprijinul cel mai de nădejde în vreme de suferinţă este credinţa în Dumnezeu.Anul 1948 a consemnat, în filele istoriei sale, impunerea dictaturii Partidului Comunist Român şi a sistemului

Poliţiei Comuniste după modelul sovietic, numită Direcţia Generală a Securităţii Statului. În acest proces politic, un rolimportant l-a jucat subordonarea cultelor religioase acuzate de individualism burghez şi de întreţinerea de legături secrete cu

ţările vecine. Această subordonare a fost realizată printr -o legislaţie represivă generală, mascată prin prevederile Constituţiei,prin care se garanta libertatea religioasă. Însă aceste prevederi legale au rămas doar simplă teorie, întrucât după 1948 s-ainstituit un regim de reprimare a cultelor religioase, de confiscare a bunurilor Bisericii, prigoane îndreptate împotrivacreştinilor şi a clericilor, arestări, condamnări, etc. Din anul 1948, începe tragedia Bisericii, odată cu lepădarea de Dumnezeua ierarhilor ei, ce Îl mărturiseau pe Dumnezeu numai cu buzele, însă inima lor era lipită de cele deşarte.

În urma celui de-al Doilea Război Mondial, noile raporturi de forţe dintre MarilePuteri au împins şi spaţiul românesc în sfera de influenţă sovietică, ceea ce a condusla impunerea treptată de către „Armata Roşie eliberatoare” a „regimului democraţiei

 populare” sub forma „dictaturii proletariatului”. Duritatea noii realităţi a atras dupăsine ascuţirea luptei de clasă împotriva reprezentanţilor burghezo-moşierimii, spo-rirea rapidă a rândurilor emigraţiei politice, mulţi „fugari” alegând Franţa ca prin-cipala destinaţie. Cei mai activi politic s-au grupat şi în jurul Casei Române dinParis. Regimurile comuniste instaurate în ţările ortodoxe au îndemnat oamenii cătrelepădarea de Hristos, prin idei şi sloganuri de genul „să luptăm lupta împotrivaobscurantismului religios”, susţinute de liderii partidelor comuniste în schimbul unor 

 prestigii sociale. Între victimele cele mai vânate de guvernanţii atei s-au aflat preoţiişi ceilalţi slujitori ai Bisericii. Regimul comunist a făcut să nu mai existe o Bisericăîn sensul adevărat al cuvântului, ci numai o biserică golită de lucrarea Sfântului Duh.

  Noii slujitori ai Bisericii erau funcţionari ai partidului comunist, aflaţi în afaravreunei trăiri duhovniceşti. Multe biserici şi mănăstiri au fost transformate în muzee

 pentru a fi vizitate de turişti străini, contra cost. Închisorile comuniste nu mai eraurezervate pentru tâlhari şi criminali, ci erau transformate în instrumente de teroare şi pedeapsă pentru adversarii politici ai regimului comunist.

Istoria Bisericii în perioada postbelică a debutat sub negrele auspicii ale ocupaţieimilitare sovietice.   Directiva Specială pentru Implantarea Comunismului în  Imperiul K.G.B.-Moscova,  elaborată la 2 iunie 1947 afirma (v. pct. 34):  „Trebuieacordată o atenţie deosebită bisericilor. Activitatea cultural  - educativă trebuie

TRADIŢIA ORTODOXĂ nr. 24

Iustinian Marina, Patriarh al B.O.R. între anii 1948-1977, supranumit şi  „Patriarhul Roşu”  , din cauza colaborării 

 sale cu Partidul Comunist

Page 21: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 21/40

21 TRADIŢIA ORTODOXĂ 

astfel dirijată ca să rezulte o antipatie generală împotrivaacestora. E necesar să fie puse sub observaţie tipografiilebisericeşti, arhivele, conţinutul predicilor, cântecelor, al edu-caţiei religioase, dar şi cel al ceremoniilor de înmormân-tare”.  Orice fel de critică sau contestaţie era violent înă-

  buşită, chiar şi la nivel de tentativă. Puterea comunistă deesenţă marxist-leninistă, subordonată în întregime UniuniiSovietice, vedea în Biserică marea problemă care împiedica

 procesul de nimicire sau de control al organismelor societăţiicivile. Pentru a-şi atinge scopul de a le supune controluluiminuţios al statului şi a le transforma în instrumente ale

 politicii lor, comuniştii au combinat represiunea, tentativelede corupţie şi infiltrare a ierarhiei. Comuniştii români auînceput să copieze modelul sovietic de subordonare a Bi-sericii. După o vreme îndelungată de persecuţie, regimulcomunist şi-a rafinat metodele, astfel încât tacticile sânge-

roase au fost transformate în arme psihologice, cu mult maisofisticate. Deţinuţilor politici şi celor închişi din motivereligioase li se înscenau împrejurări şi conflicte în urma că-rora cazierul lor moral era pătat, fiind apoi şantajaţi. Ca

 portiţă de scăpare de demascarea publică şi compromiterealor morală, socială şi profesională, lor li se oferea angajarea

 în cadrul sistemului politic totalitar, ca instrumente eficientede propagandă favorabilă comunismului, fiind urmăriţi în-deaproape în vederea îndeplinirii directivelor. Aceasta erametoda cea mai odioasă întrebuinţată contra Bisericii.Obiectivul major al politicii comuniste era acela de a preluacontrolul Bisericii, de a transforma Biserica într-un complicela marile crime împotriva omenirii. Numai aşa combinaţiilelor machiavelice, asasinatele lor împotriva omenirii ar fi fostsăvârşite la umbra binecuvântării Bisericii. Dar, dacă nu au

 putut reuşi cu desăvârşire acest lucru, au înfiinţat în umbra

Bisericii lui Hristos servicii de spionaj şi propagandă,sfâşiind veşmântul cel sfânt al Bisericii. Comuniştii aflaţi întrepte clericale erau năimiţi, departe de orice grijă faţă desufletele păstorite. Scopul lor era de a acapara conştiinţele

  bolnave ale oamenilor corupţi - adevărate cadavre vii aleepocii, care nu mai slujeau lui Dumnezeu, ci pântecelui şislavei deşarte.

Comunismul român în lupta împotriva BisericiiPersecuţia instituţiilor religioase şi a slujitorilor Bisericii

din ţările europene, intrate fără voia lor în sfera de influenţăsovietică în perioada postbelică, a fost iniţiată de Stalin şiaplicată cu ajutorul partidelor comuniste. Realizarea şi păs-trarea cuceririlor revoluţionare s-a făcut prin teroare –numită propagandistic ,,lupta de clasă”. Baza juridică a per -secuţiilor împotriva tuturor credincioşilor a fost funda-mentată treptat, începând chiar cu prevederile Convenţiei deArmistiţiu (Moscova, 12/13 septembrie 1944) privind criminaliide război, dizolvarea tuturor organizaţiilor anti-sovietice şicenzurarea tuturor mijloacelor mass-media (art. 14-16). Su-ferinţa credincioşilor şi a slujitorilor Biserici Ortodoxe era

motivată de atitudinea anti-comunistă a acestora, motive pentru care tehnica schingiuirilor a fost ridicată la un nivelde lege al naţiunii comuniste. Paralel cu exterminarea con-ducerii spirituale, regimul bolşevic care şi-a unit forţele curegimul comunist a trecut la subordonarea Bisericii, alun-garea călugărilor din mănăstiri, distrugerea locaşurilor deînchinare şi torturarea a peste 4000 de preoţi prin închisorileşi lagărele comuniste de muncă forţată. Sute de mii de ro-mâni au fost exterminaţi prin închisorile şi lagărele demuncă silnică, pentru faptul că s-au opus imperialismului ru-sesc, care ne-a impus un regim străin intereselor ţării noastre. 

 Stratagema stalinistă copiată de comuniştii români  După 1943, Stalin a creat un Consiliu - organ de stat

special - sub conducerea unui colonel de securitate, pe numeG. Karpov, figură-cheie a anilor 1940-1950, care făcealegătura între conducerea Bisericii şi guvern. Stalin a atrasde partea lui ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ruse: mitropolitulvicar Serghie (Stragorodski), mitropolitul de Leningrad şi

  Novgorod Alexie (Simanski) şi exarhul Ucrainei, mitro-  politul de Kiev şi Galiţia Nicolae (Iarusevici). Din ordinullui Stalin, se reînfiinţează patriarhatul rus, la conducereacăruia este numit mitropolitul Serghie. Ierarhii vor adopta

apoi un mesaj de recunoştinţă, adresat guvernului sovietic, încare vor sublinia în mod deosebit „atitudinea plină deînţelegere” a lui Stalin faţă de nevoile Bisericii Ruse. Întimpul întâlnirii din 4 septembrie 1943, Stalin l-a prezentat

 pe Karpov ierarhilor Bisericii ca viitor şef al Consiliului noucreat. Vestea a trezit reacţii diferite. Mitropoliţii au primit cusatisfacţie vestea, pe când patriarhul Serghie s-a arătatnedumerit: „  Acest Karpov nu este oare cel care ne-a ur-mărit? Acela, acela, i-a răspuns Stalin. Partidul i-a dat 

  sarcina să vă urmărească şi el a îndeplinit o sarcină de  partid. Acum îi dăm sarcina să fie îngerul vostru păzitor". 

Biserica ortodoxă rusă capătă astfel un statut confesional de  protejată, în schimbul angajamentului său de a sluji inte-resele statului în sfera politicii externe şi a propagandei.

În mod paralel, aceeaşi stratagemă s-a simţit şi în Bi-

 Iustinian Marina - un discurs comunist şi neortodox - fragmente din lucrarea sa, intitulată „Apostolatul Social” vol. 12

(Bucure ş ti, 1976)

Page 22: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 22/40

22TRADIŢIA ORTODOXĂ 

nr. 24

serica Română, încă din vremea Patriarhului Miron Cristea.Miron Cristea, numit „Patriarhul Întregirii”, dar şi ca „omulpolitic care binecuvânta asasinatele lui Carol al II-lea”, aajuns chiar să ocupe funcţia de preşedinte al Consiliului deMiniştri (echivalentul funcţiei de prim-ministru din prezent).Prin el, interesele politice se împleteau cu cele bisericeşti.

Scaunul patriarhal devine liber în urma morţii suspecte aurmătorului patriarh - Nicodim Munteanu, la 27 februarie 1948.În această situaţie, calea pentru realizarea compromisului cuguvernul comunist a fost deschisă, noul patriarh, Justinian

Marina, fiind acuzat că l-a adăpostit pe Gheorghe Gheorghiu-Dej, secretarul general al Partidului Comunist din România,după evadarea din lagărul de la Târgu-Jiu, din vara anului1944. În 1948 şi anii următori, Bisericii Ortodoxe a suferitschimbări dramatice la care a fost supusă societatea româ-nească de către marionetele luiStalin.

Patriarhul Justinian Marina,descris de lăudătorii săi drept„un reprezentant de seamă alcoştiinţei ecumenice ortodoxe”

ori blamat ca „un patriarh alcompromisului” sau „Patriar-hul roşu”, a devnit şi el un re-prezentat de vârf al mişcării decolaborare a Bisericii cu pute-rea atee. Înainte de orice, Jus-tinian Marina a fost arhitectulreorientării depline - a preo-ţimii şi a Bisericii - sub toate as-pectele. El este cel care anegociat raporturile dintre Bise-

rică şi Stat. „Statul ne-a luat înconsiderare cu largă înţele-gere” - zicea el. Biserica, sluji-torii şi credincioşii ei, prinpatriarhul lor s-au angajat ,,la zi-direa vieţii celei noi din patrianoastră”. Aceste sentimente şiangajamente reciproce au dusla constatarea şi folosirea, „clima-tului de libertate religioasă”. Sub Justinian Marina, „cultele s-au

angajat şi într -un efort de cooperare între ele, pe teren deteologie, dar mai ales pe terenul slujirii oamenilor”. Aceastăslujire s-a numit întâi, „ecumenism practic”, iar conţinutul şidirecţia apostolatului Bisericii şi al slujitorilor ei, s-a numit„apostolat social”. La aniversarea a 20 de ani de slujire pa-triarhală, discursul său a reflectat din plin aparteneţa sa laerezia serghianistă: „Biserica formează un trup cu Patria şi ocomuniune cu statul”. Principiul de căpătâi al patriarhului Jus-tinian Marina era acela că „nimic nu dă mai multă soliditateunei instituţii, unui stat, decât Constituţia şi legile”. Dupăacest moment, s-a trecut la elaborarea legiuirilor cu Statutulşi Regulamentele aprobate de preşedintele Statului şi al MariiAdunări Naţionale. 

Succesorul său la tronul patriarhal şi continuatorulaceleiaşi politici serghianiste, patriarhul Iustin Moisescu, a

fost martorul punerii în practică a planurilor antihristice alelui Ceauşescu, materializate în primul rând prin demolarea

 bisericilor istorice din marile oraşe. Caracterizat drept „Pa-triarh al relaţiilor multilaterale cu lumea creştină şi al des-chiderii noastre către lume” şi „teoretician al orientării spremodernism şi al iubirii de patrie şi de pace”, Iustin Moi-sescu a fost o prezenţă activă pe mai multe planuri – social,

  politic, pastoral şi interortodox, luând parte la conferinţelepan-ortodoxe organizate de Consiliul Mondial al Bisericilor.A mai fost, de asemenea, şi „arhitectul intrării Bisericii noas-

tre în Consiliul Mondial al Bisericilor”, în anul 1961. În tim- pul patriarhatului său, s-au iniţiat marile dialoguri cu luteraniişi cu romano-catolicii şi au continuat cele deja începute.

Prin deschiderea Bisericii spre ecumenism şi alterelaţii neortodoxe, Vlădicii sfinţi de altădată au fost înlo-

cuiţi cu slujitori credincioşiai statului ateu: oameni ne-duhovniceşti, compromişi înactivităţi politice, reci şi indi-ferenţi faţă de adevărata Bi-serică. În acest chip, comu-

nismul a putut să lase cu mul-tă uşurinţă calul troian înBiserica lui Hristos.

 Lovitura constituţională împo- triva Bisericii

Legea nr. 114 din 13 apri-lie 1948 (Constituţia Repu-blicii Populare Române), co-

  piată în mare parte după ceasovietică, garanta libertateaconştiinţei şi cea religioasă  

(prin art. 27); permitea orga-nizarea şi funcţionarea li-beră a cultelor religioase, încondiţii legale; interzicea în-văţă mântul confesional gene-ral şi confirma autocefalia şiunitatea Bisericii Ortodoxe

 Române. Aceste prevederi con-stituţionale au fost copiateintegral în Decretul nr. 117,pentru regimul general al

cultelor religioase, din 4 august 1948, care, prin art. 3, sta-

bilea: „Nimeni nu poate fi urmărit pentru credinţa sareligioasă sau pentru necredinţa sa. Credinţa religioasă nu

 poate împiedica pe nimeni de a dobândi şi exercita drepturicivile şi politice şi nici nu poate scuti pe nimeni de laobligaţiile impuse de lege”. Cultele religioase urmau a firecunoscute printr-un decret al Prezidiului Marii Adunări

 Naţionale (art. 13)  şi conduse de o organizaţie centrală, ceurma să le reprezinte interesele pe lângă Ministerul Cultelor (art. 12), care aproba Congresele şi adunările generale ţinutede acestea. Statul mai asigura şi salarizarea personalului (art.34), pe care o folosea ca un factor de presiune, putând fi sus-

  pendate împreună cu subvenţiile, pentru „atitudine anti-democratică” (art. 33).  Relaţiile cu străinătatea erau permisenumai pentru motive religioase (art. 40), statul controlândeventualele ajutoare şi ofrande primite din alte ţări (art. 42). 

 Era comunistă -un timp al  ruinelor:

demolareabisericilor din Bucureşti, ce

aveau să facă loc„noilor realizări

edilitare” ale

regimului com-munist, mult-elogiat de către 

 patriarhii Bisericii de stil

nou.

Sus: Biserica Enei, din zona

Universitate, înainte de demo-

lare.

Page 23: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 23/40

23

Învăţământul religios general era aproape interzis. În acest context, prin Decretul nr. 178, din 4 august 1948, a fostreorganizat Ministerul Cultelor, fiind transformat în instrumentul prin care partidul-stat îşi impunea politica şi ideologia atee.Avalanşa legislativă a continuat cu fixarea numărului eparhiilor cultelor religioase, realizată prin Decretul nr. 243 din 18septembrie 1948. Legea era suspicioasă: „Sectanţii adepţi ai cultelor noi, asociaţiilor şi misiunilor religioase permise, vor ficonsideraţi ca elemente suspecte ordinii publice şi siguranţei Statului deoarece majoritatea au legături şi primesc ajutoaredin străinătate. S -a constatat că sunt legaţi de anumite cercuri reacţionare imperialiste”. Despre asociaţiile religioaseinterzise se preciza: „Aceste asociaţii religioase interzise desfăşoară o intensă activitate propagând idei anarhice dăună -toare opiniei publice şi siguranţei Statului. Toţi cei bănuiţi a fi adepţii acestor secte, vor fi continuu supravegheaţi, urmăriţiîn întreaga lor activitate şi atunci când vor fi dovediţi cu certitudine vor fi deferiţi justiţiei”.  

După cum se poate constata cu uşurinţă, legislaţia privind libertatea religioasă a rămas literă moartă, ea având darul de a

masca o realitate dominată de teroarea instituită prin organele militare represive ale statului. Legea privind regimul genera lal cultelor elimina rolul pe care Biserica îl juca în stat şi învăţământ, dar păstra controlul pe care statul îl exercita asupraBisericii prin intermediul subvenţionării clerului şi învăţământului religios. Guvernanţii comunişti au acordat cea mai mareimportanţă Bisericii Ortodoxe Române, datorită caracterului ei naţional, înterzicându-i asistenţa religioasă şi cultul în spitale,cazărmi şi închisori şi desfiinţându-i multe aşezăminte filantropice şi institute de învăţământ teologic. Activitatea instituţiilorreligioase rămase era controlată permanent prin „inspectorii de culte” – reprezentanţi ai Ministerului Cultelor, mulţi dintre ei,ofiţeri ai Direcţiei Generale a Securităţii Poporului. În momentul instalării lor în parohii, preoţii trebuiau să jure în faţaepiscopului, printre altele: „Ca slujitor al lui Dumnezeu, ca un cetăţean, jur să fiu credincios poporului şi să apăr Republica

 Populară Română împotriva duşmanilor ei interni şi externi (...). Aşa să -mi ajute Dumnezeu!”  Ierod. P.

Un nou zapis împotriva lui Dumnezeu

TRADIŢIA ORTODOXĂ 

Recent,   Societatea Naţională Secularistă din Anglia a  pus în vânzare pe internet aşa-numitul „Certificat de

Renunţare la Botez”, după ce – aşa cum susţin ei, oferireasa gratuită a stârnit un interes enorm în rândulbritanicilor. Din statutul de înfiinţare şi funcţionare alSocietăţii Naţionale Seculariste din Anglia (National Secular Society, sau NSS) putem afla că este principalul grup depresiune civil, care apără drepturile ateilor, în faţa „preten-ţiilor membrilor religioşi ai societăţii”.  Ea fiinţează în

Anglia şi Europa, pentru a combate influenţa religioasă a

guvernelor, pentru a asigura respectarea drepturilor omului,susţinând că acestea trebuie întotdeauna să prevaleze asupradrepturilor date de religie. În viziunea lor, o lume perfectăeste cea în care fiecare este liber să aibă o credinţă, să oschimbe, sau să nu aibă vreuna. 

În acest scop, NSS a redactat o formă de „Certificat delepădare de botez” („Certificate of Debaptism”), ce poate fi

comandat direct de pe situl afiliat al Societăţii Seculariste, lapreţul de trei lire sterline, având un termen de expediere dezece zile. Ca o paranteză binevenită, trebuie să spunem căBiserica Anglicană este o biserică eretică, desprinsă din

catolicism în secolul 16, în timpul reformei protestante.Certificatul NSS este destinat în principal adepţilor BisericiiAnglicane (ei fiind majoritari), dar dacă luăm în calcul

 posibilitatea ca şi un drept-credincios să cadă pradă acesteilepădări de Dumnezeu, atunci problema devine extrem degravă. Mai jos, este traducerea reclamei în favoarea acestuinou zapis împotriva lui Dumnezeu: Certificatul nostru de dez-Botez a devenit foarte popular. Mai mult de 100000 de oameni l-au descărcat online. De aceea, vi -l oferim acumspre vânzare, direct de pe situl nostru. El este tipărit pe

hârtie pergamentată de calitate. Numai bun pentru a fi înrămat! Eliberează-te de mascarada superstiţioasă care  chipurile te-a eliberat de sub păcatul originar, pe care de  fapt tu nu l-ai făcut! Iată ce conţine acest certificat delepădare de Dumnezeu:

Subsemnatul X, fiind supus în pruncie (înainte de vârstaconsimţământului deplin) la ritualul botezului creştin, prinaceasta revoc public orice consecinţă a acestui ritual şirenunt la biserica ce l-a efectuat. În numele raţiunii umane,resping toate Crezurile şi superstiţiile sale şi mai cu seamă credinţa perfidă că orice nou-născut trebuie să se cureţe

 prin Botez de aşa-  zisul păcat originar, şi de puterea nega-tivă a aşa-  zişilor demoni. Doresc să fiu exclus de aici îna-inte din recensămintele şi statisticile pe care biserica le face

 publice - de exemplu, pentru a obţine privilegii legislative. Terry Sanderson, Preşedintele Societăţii Seculare Brita-

nice declară: „Interesul crescând al oamenilor în privinţaconceptului de dez-botezare indică faptul că oamenii nu sunt chiar indiferenţi faţă de religie, care a fost cândva una din

  forţele societăţii tradiţionale britanice, ci chiar au devenit ostili ei”, iar Cotidianul Bisericii Angliei anunţă că într -osăptămână au fost 1.500 de cazuri de lepădări oficiale debotez.

Certificat de dez-botez

Page 24: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 24/40

24

 Anatema împotriva Sinodului Bisericii Ortodoxe Românedată de Episcopul Romanului, Gherasim Saffirin 

TRADIŢIA ORTODOXĂ nr. 24

În urmă cu 100 de ani, Episcopul Romanului, GherasimSaffirin, în lupta sa duhovnicească împotriva smintelii

Legii Consistoriului Bisericesc Superior, a adresat SfântuluiSinod o scrisoare în care anunţa public poziţia sa mărturi-sitoare faţă de episcopii care susţineau, în epocă, o inovaţielegislativă împotriva Sfintei Tradiţii (despre care am scris maipe larg în numărul 22 al revistei):

Iată un fragment din scrisoarea Episcopului Gherasim: […] Mare şi grea răspundere veţi avea înaintea Dreptului

Judecător pentru cele ce aţi făptuit şi făptuiţi. Nu în chipulacesta se neguţătoresc talanţii pe cari Domnul ni i-a încre-dinţat. O neguţătorie ca aceasta, potrivnică sfintelor şi dumneze-ieştilor aşezăminte ale Bisericii, aduce moarte veşnică, ducela „întunericul cel mai dinafară, unde va fi plângerea şiscârşnirea dinţilor” (Mt. 25, 30), în urma dumnezeiescului şistăpânescului glas: „Din gura ta te voiu judeca, slugă vi-cleană” (Lc. 19, 22) şi „netrebnică” (Mt. 25, 30). 

Sfintele canoane poruncesc celor cari

se hirotonisesc Arhierei, Preoţi şi Dia-coni, ca să făgăduiască sărbătoreşte, căvor păzi cu scumpătate toate cele bise-riceşti (can. 2 al Sin. VII Ecum.; 24/19Cartag.).  Acestei obligaţiuni ne-am su-pus şi noi, membrii ai acestui Sfânt

Sinod, nu de silă, ci de bunăvoie, în ziua hirotoniei noastre ca arhierei, mărturi-sind şi jurând, că până la suflareanoastră cea mai de pe urmă, vom păstraşi vom păzi cu sfinţenie toate sfintele

canoane, toate învăţăturile de Dumnez-eu purtătorilor Părinţi şi întreaga pre-danie a Sfintei Biserici celei dreptmă-ritoare de Răsărit, rostind atunci şi ana-temile şi aforisirile cele ce sunt de ros-tit (vezi Arhieraticonul). Unii dintre noi, însă, şi-au călcat promisiunile şi jurămintele,nesocotind învăţătura şi canoanele Sfin-tei noastre Biserici, cu prilejul discuţiunei asupra proiectuluidevenit legea sinodală de azi, atrăgându-şi prin aceasta cano-niceasca aforisire şi anatemă.

Scriu şi grăiesc astfel ca smerit episcop în Sfânta Bise-rică Ortodoxă de Răsărit, în care sunt şi vreau să rămân, iar nu „considerându-mă că întrupez în persoana mea întreagabiserică, că eu aş fi capul şi conducătorul bisericii creştine şică pe mine s-ar răzima întreaga biserică creştină, ca şi pe Petru, care ar fi avut şi el această prerogativă dată de Hristos”, cummi s-a adresat Î.P.S. Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, D.Pimen, în Senatul ţării, în şedinţa de la 9 martie 1909. Scriuşi grăiesc astfel ca un episcop ortodox, ca organ al slujbeiMântuitorului, ca slugă supusă Stăpânului meu Hristos, pecare vreau să-L servesc cu credinţă, măcar de mi s-ar în-tâmpla orice în această lume. Mă rog lui Dumnezeu ca toţiÎnalt Prea Sfinţiţii şi Prea Sfinţiţii mei Fraţi în Hristos dinaceastă Sfântă Adunare să meargă cu toată vârtutea şi hotă-rârea pe această cale şi să moară pe acest drum, păzind şi

apărând cu toată căldura, până la suflarea cea mai de peurmă, legile şi hotarele bisericeşti pe care Domnul, iar nuomul le-a pus!

Iar dacă, din nenorocire, se vor găsi unii dintre noi, os-taşii lui Hristos şi cârmuitorii spirituali văzuţi ai BisericiiLui, care să considere învăţătura din legea sinodală din 1909ca învăţătură dreaptă a Bisericii şi să privească dispoziţiunileei şi să le urmeze ca pe nişte norme ce ar fi în concordanţă cusfintele canoane, eu Gerasimu al Romanului, în puterea Da-rului arhieresc ce am de la Duhul Sfânt şi în calitatea mea deepiscop şi membru al Sfântului Sinod al Sfintei BisericiAutocefale Române, proclamat şi socotit frate în Hristos preaiubit al Sfintei Biserici Apostolice a Răsăritului, unora caacelora le aduc aminte de canonul 1 al sinodului al şapteleaEcumenic, care glăsuieşte: 

„Celor ce s-au norocit de vrednicia ierarhicească,mărturiile şi isprăvile le sunt însemnările cele ale canoni-

ceştilor aşezământuri, pe care cu bu-

curie priimindu-le, împreună cu arătă -torul de cele dumnezeieşti David cân-tăm către Stăpânul Dumnezeu zicând:în calea mărturiilor tale m-am desfătat ca întru toată bogaţia, şi ai poruncit dreptate a fi mărturiile tale în veac;înţelepţeşte-mă şi voiu fi viu. Şi dacă 

  prorocescul glas porunceşte nouă înveac să păzim poruncile lui Dumnezeu

 şi să vieţuim întru ele, arătat este că elerămân de-a pururea neclătite şi ne-

mişcate. Că şi văzătorul de DumnezeuMoisi aşa zice: Întru ele nu este cu

  putinţă a se adăugi, şi din ele nu estecu putinţă a se scădea. Şi dumnezeescul 

 Apostol Petru întru acestea lăudându-se striga: la care doresc îngerii a privi. ŞiPavel zice: Sau noi, sau înger din cer

va vesti vouă afară de ceea ce aţi  primit, anatema fie. Deci acestea aşa fiind şi mărturisindu-nenouă, bucurându-ne de ele, ca şi cum ar afla cineva dobânzimulte, cu îmbrăţişare primim dumnezeieştile canoane şi întreg 

 pe aşezământul lor şi neclătit îl întărim, care s-au aşezat decătre trâmbiţele Duhului, prealăudaţii Apostoli şi de către sfin-tele Ecumenicile Sinoade şi de către cele ce s-au adunat pealocurea spre predarea unor aşezământuri ca acestea şi decătre sfinţii Părinţii noştri, că toţi de unul şi acelaşi Sfânt 

 Duh luminându- se, au hotărât cele folositoare. Dacă însă unii ca aceia dintru fraţii mei în Domnul, pe

care mai sus i-am indicat, nu se înfricoşează şi nu se cu-tremură la auzul aceste icumenice hotărâri de Dumnezeu po-runcită, ci stăruiesc în antidogmatica situaţiune în care au pusBiserica Autocefală Ortodoxă Română, smulgând-o dela uni-

tatea dogmatică şi canonică icumenică cu Biserica din Con-stantinopole şi cu toate Bisericile Ortodoxe de Răsărit, cuadâncă durere reproduc mai departe sfarşitul Canonului I demai sus al Sinodului al şeaptelea icumenic, aplicându-l

Page 25: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 25/40

25

întocmai acelor Fraţi în Domnul şi celor de o socotinţă cu ei dintre cei chemaţi a fi organe ale slujbei Mântuitorului nostru  Iisus Hristos: Şi pe cei ce ei îi dau anatemei, şi noi îi anatematisim, iară pe cei ce îi caterisesc, şi noi îi caterisim, iară pecei ce îi aforisesc, şi noi îi aforisim, iară pe cei ce îi dau certărei, şi noi, aşijderea îi supunem . Aplic deasemenea şiCanonul 2 combinat cu Canonul 1 al Sinodului al şeaselea icumenic. 

 Rup, deci, orice legătură şi comuniune canonică cu ei, nu-i mai socotesc împreună liturghisitori cu mine, îi aforisesc,îi dau anatemei ca pe nişte „mădulare putrede şi streine” trupului Bisericei, ca pe nişte „păgâni şi vameşi” (Mat. 18, 17) ,vrednici de Dumnezeiescul glas: „Nu vă ştiu pe voi” (Mt. 25, 12); „depărtaţi -vă de la mine toţi lucrătorii nedreptăţii” (Lc. 13, 27). 

Spre încredinţare şi cuvenită regulă, depun aceasta la Biuroul Sfântului Sinod. Îmi zice Duhul Sfant Dumnezeu, pe care L-au trimis şi-L trimite Bisericei Dumnezeu-Tatăl întru numele Domnului şi

Dumnezeului nostru Iisus Hristos spre a ne învăţa pe noi toate (Ioan 14, 26), îmi zic sfintele canoane că nu mai pot lua parteîn acest Sinod cu foştii mei Fraţi în Domnul, membri ai Sfântului Sinod, cari sunt puşi, prin călcarea de către ei a sfintelo rcanoane, sub epitimie, aforisanie şi anatema. Plec de aici cerând reaşezarea Bisericei Regatului României pe bazele dog-matice şi canonice icumenice ale Bisericei Creştine Ortodoxe de Răsărit. 

Această cerere a mea o formulez nu numai pe baza străvechiului, apostolescului şi imutabilului aşezământ al SfinteiBiserici căreia slujesc, ci şi pe baza Constituţiunei Ţărei mele şi pe baza legei respective, la ale carei îndatoriri m-am supus –ştie aceasta şi dl. Ministru al Cultelor şi Instrucţiunei Publice, organ al Statului – mă supun şi mă voi supune, însă, întru atâtacât această lege pământească nu îmi va cere să nesocotesc legea cerească, adică dumnezeieştile dogme şi sfintele canoaneIcumenice ale Bisericei, la cari mă obligă şi art. 9 al ei, adică al legei sinodale din 1909, şi pe cari mi le impune nu numaiconştiinţa, ci şi demnitatea episcopală pe care din mila lui Dumnezeu o am în Biserica dominantă a Statului Român, adeca înBiserica Creştină Ortodoxă de Răsărit. 

Cetită în Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române, în şedinta de la 12 Octobre 1909. 

† GERASIMU, Episcop al Romanului - („ Documente privitoare la turburarea bisericească pricinuită de legea sinodală din 1909”, pag 60)

 A lui Dumnezeu este Judecata„Dreptatea înalţă un popor, în vreme ce păcatul este ocara popoarelor”(Pilde 14, 34) „S-a făcut odată sobor în schit pentru un frate care a greşit. Şi părinţii grăiau, iar avva Pior tăcea. Mai pe urmă,

sculându- se, a ieşit. Şi luând un sac l -a umplut cu nisip şi îl purta pe umărul lui. Şi punând într -o traistă puţin nisip,îl purta pe piept. Întrebat fiind de părinţi ce înseamnă aceasta, a zis: acest sac care are nisipul cel mult sunt greşelile mele –căci multe sunt  – şi le-am lăsat dinapoia mea ca să nu simt durere pentru ele şi să plâng. Iar acestea mici sunt ale fratelui

meu, înaintea mea şi cu acestea mă îndeletnicesc, judecându-l pe el. Dar nu trebuie să fac aşa, ci mai vârtos pe ale mele să le aduc dinaintea mea şi să port grijă de ele şi să mă rog lui Dumnezeu, ca să mi leierte. Şi auzind părinţii au zis: cu adevărat aceasta este calea mântuirii”.

 Nenumărate sunt smintelile presărate de diavol pe cărarea mântuirii, de vremece „strâmtă este uşa! Şi îngustă calea, care duce în viaţă! Şi puţini sunt cei ce oaflă pe ea”  (Mt. 7, 14). În vremea cataclismelor apocaliptice, precum potopul dinvremea lui Noe sau focul venit asupra cetăţilor din Sodoma şi Gomora, oameniidormitau în somnul morţii duhovniceşti. Era poporul care îi ucisese cu pietre pe

  proorocii ce propovăduiau poporului lui Israil întoarcerea spre Dumnezeu şi pocăinţa; acelaşi popor îndărătnic, ce nu voia să asculte glasul Celui ce bate la uşasufletului şi spune: „Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi vadeschide uşa, voi intra la el, şi voi cina cu el, şi el cu Mine” (Apoc. 3, 20). 

Poporul de atunci este fratele geamăn al poporului de acum. Oamenii încă nu aureuşit să-şi tămăduiască boala duhovnicească de care suferea încă de atunci. Neidentificăm perfect cu cei de atunci. Iată-ne în preajma celui mai mare cataclismapocaliptic, şi anume primejdia de a cădea sub robia lui Antihrist, care constituie înfapt osândirea veşnică a tuturor celor ce se vor închina lui. Cum suntem pregătiţi înfaţa acestui război? Unii aruncă totul în seama lui Dumnezeu, spunându-şi că de la

  Dumnezeu vine totul, adică şi Antihrist e lăsat tot de la Dumnezeu. Alţii sestrăduiesc să adune averi încă de pe acum, strângând bani albi pentru zile negre.Însă puţini sunt cei care pun preţ, mai înainte de toate, pe mântuirea sufle-tului lor. Iar acest lucru este anevoios pentru unii ca noi, care ne-am deprins acurăţi „partea cea din afară a paharului şi a blidului”, lăsând ca părţile dinlăuntru

să fie „pline de răpire şi de nedreptate” (Mt. 23, 25). Înlăuntrul fiinţei noastre şi-a făcut sălaş hula împotriva Fiului Omului şi a

Duhului Sfânt. Judecata sufletului după moarte: îngerul  şi diavolul pun în cumpănă faptele bune şi 

 cele rele ale omului

TRADIŢIA ORTODOXĂ 

Page 26: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 26/40

26TRADIŢIA ORTODOXĂ 

nr. 24

Cea dintâi se manifestă prin injurile şi cârtirile oa-menilor, îndreptate împotriva lui Dumnezeu, ca şi ne-mulţumirea pentru măsura binecuvântării primite de laDumnezeu. Cea de-a doua - hula împotriva Sfântului Duh –este astăzi ascunsă sub cele mai bune intenţii: dreptate, unire,pace, libertate, egalitate, fraternitate... între toate confesiunile,însă ea conduce spre porţile iadului. Această hulă nu areiertare în veac. Ce scuze vor invoca ecumeniştii „ortodocşi”în faţa cuvintelor lui Hristos: „Şi oricine va zice cuvânt îm-protiva Fiului Omului, se va ierta lui, iar oricine va zice

împrotiva Duhului Sfânt, nu se va ierta lui, nici în veacul deacum, nici în cel ce va să fie” (Mt. 12, 32). „Nimeni pe sine să nu se înşele: De i se pare cuiva între

voi că este înţelept în veacul acesta, nebun să se facă, ca să fie înţelept” (I Cor. 3, 18). Vina noastră este aceea că nu cău-tăm înţelepciunea lui Dumnezeu, pentru care s-a scris „feri-cit este omul, care a aflat înţelepciunea şi bărbatul care a do-bândit pricepere”  (Pilde 3, 13).  Dimpotrivă - noi vânămdeşertăciunile acestei lumi trecătoare, din moment ce „nici n-amînvăţat înţelepciunea şi nici ştiinţa celor sfinţi nu ocunoaştem (Pilde 30, 3). Vina nepriceperii noastre o aruncăm

deseori pe umerii oamenilor duhovniceşti: episcopi, stareţi,egumeni ori duhovnici. Greşim într -o situaţie ca atare, devreme ce Sfântul Ioan Iacob Românul sfătuieşte astfel: „Să nu dăm vina pe egumeni şi pe păstorii sufleteşti, că nu sunt iscusiţi şi nu poartă grijă de turmă. Pentru aceasta neprimejduim şi nu sporim (...) Fraţilor, dacă vom socoti maibine, atunci vom vedea că pricina poticnelii suntem noiînşine. Căci noi, mergând pe calea cea strâmtă a Crucii, nuluăm seama la mersul picioarelor noastre, ci căutăm lapicioarele altora. Vreau să spun că lăsăm păcatele noastreuitate şi căutăm la păcate străine. Dar nu numai că luămseama la cele străine, ci ne sârguim să le arătăm şi altora şisă le judecăm! (...) De multe ori osândim pe alţii cu asprime,fără să fim încredinţaţi dacă sunt vinovaţi sau nu. Dar ceeace ne vatămă mai mult este că judecăm şi clevetim peslujitorii Sfântului Altar, de care nu se cade a ne atinge (...)Păcatele şi neputinţele clericilor nu se cade a le scoate laarătare. Clericii sunt şi ei oameni neputincioşi, ieşiţi dinplămădeala lumii deşarte (...) Preoţii fiind în legătură cu lu-mea de azi se vatămă mai uşor ca înainte. Datoriile lor sunt aceleaşi ca şi la început, însă piedicile au sporit, duhul lumiis-a înăsprit şi s-a sălbăticit. Ştiinţa a declarat cel mai aprig război împotriva vieţii duhovniceşti, iar lumea merge orbeşte

după ştiinţă, depărtându- se de Sfânta Credinţă”  (  Din Ierihoncătre Sion - Editura „Adormirea Maicii Domnului”. Bucureşti, 2009).

Drept răsplată, mulţi duhovnici primesc de la oameni cleve-tiri şi judecată.

 Nici slujitorii Altarului nu scapă nejudecaţi. Şi cine suntjudecătorii lor? Nimeni decât fiii lor duhovniceşti. Judecataacestora asupra părinţilor duhovniceşti vine ca o „răsplată”pentru binele oferit lor prin Darul lui Dumnezeu. „Vredniceste lucrătorul de plata sa” zice Apostolul (I Timotei 5, 18),însă atunci când plata ostenitorului este ocara şi defăimarea,răsplătirea este şi mai mare la ceruri: „Fericiţi veţi fi când vă 

vor ocărî pre voi, şi vă vor goni, şi vor zice tot cuvântul răuîmprotiva voastră” (Mt. 5, 11), şi „Bucuraţi-vă întru acea zi şisăltaţi; că iată, plata voastră multă este în Ceruri” (Lc. 6, 23). 

Duhovnicii sunt cei care au primit prin Darul lui Dumnezeu puterea de a dezlega păcatele oamenilor. În acest sens a grăitMântuitorul către Sfinţii Apostoli: „Amin grăesc vouă: Ori-câte veţi lega pe pământ, vor fi legate şi în Cer; şi ori câteveţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în Cer”  (Mt. 18,18),  iar prin Sfinţii Apostoli, aceeaşi putere de a dezlega

 păcatele s-a transmis şi duhovnicilor, prin Darul hirotoniei şial hirotesiei.

Dumnezeiesc grăieşte Sfântul Ioan Gură de Aur, atuncicând spune: „Toate mijloacele să le întrebuinţăm ca Darul 

 Duhului Sfânt să fie cu noi, iar la cei sfinţiţi care lucrează cele Sfinte, multă cinste să le dăm, că mare este vrednicia preoţilor (...) Nici Înger, nici Arhanghel nu poate să săvâr -  şească ceva din acelea pe care le-a încredinţat Dumnezeu preoţilor, ci Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh toate le iconomiseşte. Deci, acestea toate avându-le în vedere, de Dumnezeu să netemem şi pe preoţi să -i cinstim şi să le dăm tot respectul, ca

 şi pentru faptele noastre cele bune şi pentru cinstirea cuve-nită preoţilor, să luăm multă răsplătire cu Darul Domnuluinostru Iisus Hristos, Amin” (Cuvântul 86 al Sf. Ioan Gură de Aur –   „Pentru a nu vorbi de rău pe Preoţi” .  Omul ce judecă pe

altcineva se află ca un Antihrist, făcându-se răpitor al dregă-toriei şi al stăpânirii, pe care Tatăl Ceresc a dat-o Fiului. Totcel ce judecă păcatul străin se face prin aceasta judecător înaintea Domnului. Sfinţii Părinţi ne învaţă astfel: „de veivedea cu ochii tăi pe cineva căzând în păcat, îndată să zici:anatema ţie, satano, că omul acesta altă vină nu are! Şi aşaîţi întăreşte inima spre a nu judeca pe fratele tău, căci seduce Duhul Sfânt de la tine”.

  „Aşa, Doamne Împărate, Dăruieşte-mi ca să-mi văd gre- şelile mele şi să nu osândesc pe fratele meu”  

Se spune despre  avva Marcu Egipteanul, că „a petrecut

30 de ani neieşind din chilia sa. Şi avea obicei preotul Schi-tului de venea să facă Liturghie în anumite zile. Însă dia-volul, văzând răbdarea cea îmbunătăţită, a meşteşugit să-lispitească cu osândirea. Deci a îndemnat vicleanul pe unfrate oarecare ce era îndrăcit, să meargă la bătrânul ca pentru

 blagoslovenie. Şi ajungând la pustnic, mai înainte de a rostialt cuvânt, striga cel îndrăcit către bătrân, zicând: Preotul tăuare miros de păcat, deci să nu-l mai laşi să intre la tine! Iar 

 bătrânul cel insuflat de Dumnezeu a zis către el: Fiule, toţioamenii îşi leapădă afară murdăria, iar tu ai adus-o la mine!Însă deşi preotul este păcătos, Domnul îl va mântui pe el,

Page 27: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 27/40

27

căci scris este: Rugaţi-vă unul pentru altul ca să vă vindecaţi! După ce a rostit aceste cuvinte, făcând rugăciune, bătrânul aalungat pe demon din om şi l-a slobozit sănătos. Iar Dumnezeu, văzând nerăutatea bătrânului, i-a descoperit lui un semnminunat, după cum el însuşi a mărturisit astfel: Când voia preotul să înceapă Sfânta Liturghie am văzut pe Îngerul luiDumnezu pogorându-se din cer şi punând mâna pe capul preotului. În clipa aceea s -a făcut preotul ca un stâlp de foc. Iar eu,mirându-mă pentru acea vedere, am auzit un glas zicând către mine: Omule, de ce te-ai mirat pentru lucrul acesta? Căci, dacăîmpăratul cel pământesc nu lasă pe boierii săi ca să stea întinaţi înaintea lui, ci toţi sunt îmbrăcaţi cu slavă multă, atunci cu câtmai mult nu va curăţi puterea cea dumnezeiască pe slujitorii Sfintelor Taine când stau înaintea slavei celei cereşti?”

„Pentru orice lucru este o clipă prielnică şi vreme pentru orice îndeletnicire de sub cer. Vreme este să te naşti şi vreme să  mori; vreme este să sădeşti şi vreme să smulgi ceea ce ai sădit. Vreme este să răneşti şi vreme să tămăduieşti; vreme este să  dărâmi şi vreme să zideşti. Vreme este să plângi şi vreme să râzi; vreme este să jeleşti şi vreme să dănţuieşti; vreme este să taci şi vreme să grăieşti. Vreme este să iubeşti şi vreme să urăşti. Este vreme de război şi vreme de pace. Şi am gândit îninima mea: Dumnezeu va judeca pe cel drept ca şi pe cel nelegiuit, căci este vreme pentru orice punere la cale şi pentru oricefaptă” (Ecl. 3, 1-7, 18). Deci vreme este să sfătuieşti, vreme este să cerţi, dar nu pe oricine şi nu în orice împrejurare, ci dupăcum ne povăţuiesc sfinţii părinţi ai Patericului: „De vrei să vorbeşti pentru greşeala şi păcatul vreunui frate, socoteşte-tedacă îl vei putea îndrepta pe dânsul sau pe altul îl vei folosi; atunci să vorbeşti despre el, iar dacă nu urmăreşti folosul fratelui, ci vorbeşti cu făţărnicie numai ca să -l mustri şi să -i descoperi greşeala şi păcatul înaintea altora, atunci să ştii că nuvei scăpa de dumnezeiasca certare. Apoi şi tu însuţi în aceeaşi greşeală şi păcat vei cădea, sau în altceva mai rău, şi vei f ipărăsit de ajutorul lui Dumnezeu şi de către alţii fiind mustrat te vei ruşina”. 

 Arhim. M.

 De pe raftul de cărţi  Despre desfrâul Europei (I)

Slăvitul prooroc Isaia a proorocit următoarele: „Atuncicând Domnul se va ridica spre a lovi pământul grozav...

semeţia oamenilor va fi doborâtă şi singur Domnul va fiăudat în ziua aceea” (Is. 2, 10-11). Iar Domnul s-a ridicat adesea

spre a lovi pământul fiindcă oamenii se închinau altor oameni,n loc să I se închine Lui, singurului Dumnezeu; din pricina

unor oameni semeţi care se socoteau pe sine dumnezei

dinaintea semenilor lor. El S-a ridicatn zilele noastre şi cu adevărat a

distrus întregul pământ în dreapta Samânie, pentru a termina o dată cu se-meţia omenească şi pentru a smerimândria minţii omeneşti. Mânia luiDumnezeu împotriva omului este ade-sea asemănător răzvrătirii omului îm-potriva lui Dumnezeu. Ereticii timpuluinostru I-au oferit Domnului nostruisus Hristos cel din urmă loc la masa

acestei lumi, ca şi cum El ar fi cel maide pe urmă cerşetor, în timp ce ei şi-auaşezat propriii lor oameni mari peocurile cele dintâi: politicieni, scrii-ori, oameni de ştiinţă, oameni de afa-

ceri, chiar turişti şi jucători de fotbal.Ochii acestui popor erau fixaţi asupraacestor mari oameni, a acestor dum-nezei moderni, în vreme ce doarcâţiva ochi erau îndreptaţi către Hris-os, Biruitorul morţii.

Această neruşinată răzvrătire aacestor oameni botezaţi, a ereticilor îm-potriva Dumnezeului Celui Preaînalt,

trebuia să aducă, desigur, dreapta mânie a Dumnezeului Celuidispreţuit împotriva acestor naţiuni şi a acestor oameni nele-giuiţi. Iar Dumnezeu S-a ridicat cu adevărat spre a distruge

  pământul. Iar oamenii pământului au pătimit nenumăratenecazuri dinaintea ochilor noştri. Nu numai că aceşti marioameni zeificaţi s-au dovedit a fi flăcări ce s-au stins, de lacare ceilalţi nu mai puteau afla căldură, ci s-au dovedit a fi

demni de cuvintele proorocului Isaia,după care oamenii se vor ascunde „în

 peşteri şi în crăpăturile stâncilor şi în  găurile pământului de teama Dom-nului şi din pricina slavei puteriiSale”  (Is. 2, 19).  Şi nu s-a întâmplatacest lucru în ultimul război? N-auintrat oare oamenii de pe diferite con-tinente în crăpăturile stâncilor şi îngăurile pământului pentru a se salvade semănătorii europeni ai morţii, aşa

cum s-a întâmplat în ţara noastră(Serbia) şi în alte părţi? Iar aceştisemănători ai morţii nu sunt decâtacele mărimi din lumea noastră, aceiidoli ai poporului care stăteau în lo-curile de frunte de la masa acestei lumi,dispreţuindu-L pe Hristos ca  pe cerşe-torul aflat la celălalt capăt al mesei (...). 

Fraţii noştri botezaţi, înşelaţi deereziile luterane şi catolice, s-au con-siderat a fi mai înţelepţi decât Hristos.

Ei ne considerau pe noi, ortodocşii,drept oameni ignoranţi şi necivilizaţi. Dar într-adevăr, cuvintele lui

Vl ădica Nicolae Velimirovici, episcopul  Ohridei şi Jicei  

TRADIŢIA ORTODOXĂ 

Page 28: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 28/40

28TRADIŢIA ORTODOXĂ 

Pavel s-au dovedit a fi adevărate şi în cazul lor: „Zicându-sepe sine a fi înţelepţi, au înnebunit.”  (Rom. 1, 22). Iar acestucru era aşa fiindcă ei au respins înţelepciunea duhov-

nicească a lui Hristos, Cel smerit şi plin de dragoste şi auadoptat, după exemplul filosofilor păgâni, înţelepciunearupească şi lumească, plină de mândrie şi viclenie. „Şi au

mutat Slava lui Dumnezeu celui nestricăcios întru asemă -narea chipului omului celui stricăcios (...) şi au cinstit, şi auslujit făpturii decât Făcătorului” (Rom. 1, 23-25). Cu alte cu-vinte, ei au luat toată slava lui Hristos şi au pus-o pe umeriimuritorilor, pe care mai apoi i-au adus la rangul de noi

Mesia. Astfel ei percepeau slava după înţelepciunea lor lu-mească. Iar sensul culturii şial civilizaţiei era pentru ei res-pect faţă de creatură, adică fa-ă de natura vizibilă şi închi-

nare la aceasta şi nu închi-nare la Creator; dumnezei mu-ritori şi natură zeificată!Aceasta este acum ultimulstadiu al umanităţii occiden-ale în coborâşul său veşnic şi

de necontrolat de pe culmileui Hristos spre prăpăstiilesatanei. Acesta este momentulde vârf al egalizării oame-nilor, începând cu vecheadolatrie a Romei şi până la

Asia zilelor noastre. Mii decărţi sunt scrise anual, cărţi care slăvesc oameni celebri,ăudând civilizaţiile lor, iar  mii de ziare slujesc acestei glorii

efemere şi false zilnic, aflându-se în slujba lucrărilor omeneşti pe care le slăvesc sub numele exagerat de „civili-

zaţie”. Din această pricină, Dumnezeu i-a lăsat în seamaplăcerilor şi a patimilor lor ruşinoase, pentru a-şi afla satis-facţia doar în cele pământeşti şi nu în cele cereşti, şi doar înceea ce îi oferă diavolului satisfacţie şi râs, în vreme cengerii lui Hristos se vaită. Ei îşi află mulţumirea în plăcerilerupeşti, în jefuirea altora, în exploatarea celor mici şi slabi,n înmulţirea bunurilor pământeşti şi creşterea puterii şi auto-

rităţii prin acapararea de noi zone de influenţă, în distracţii şipetreceri, în respingerea oricărei religii, pe care o numescsuperstiţie, în negarea lui Dumnezeu, într -o viaţă cu totulrupească, în neruşinata afirmaţie a descendenţei omului din

maimuţă, în coborârea demnităţii umane la nivelul zoolo-gicului. Dar v-aţi putea întreba: va fi oare cu putinţă caaceastă generaţie atât de ticăloasă din istoria umanităţii sărevină la cinste şi adevăr? E oare posibil? Fie ca Hristos, peCare ei Îl dispreţuiesc, să îngăduie aceasta cât mai curând cuputinţă. Dar când se va întâmpla oare acest lucru? Acestucru se va întâmpla doar când fraţii noştri din Occident vor ncepe să scrie cărţi în care să-l slăvească pe Hristos

Dumnezeul nostru şi când miile lor de ziare vor tipări laudeaduse virtuţilor creştine, precum şi adevăratelor fapte creşti-neşti, în loc de a scrie despre crime şi blasfemii împotrivadumnezeirii, precum şi despre comerţul cu instinctele cele

mai josnice. Atunci când va avea loc această transformare,umanitatea eretică occidentală va fi curăţită şi va avea mi-reasma tămâiei celei cereşti. Atunci noi, creştinii ortodocşi,ne vom bucura fiindcă îi vom primi pe fraţii noştri rătăcitori.

Şi păgânii Îl vor iubi pe Hristos şi vor cere să devină copiiiSăi, fiindcă „creştinii” nu-i vor mai împiedica să devină co-

 piii lui Hristos. Iar răutatea şi vicleşugul nu vor mai exista  printre oameni şi nici războaie între naţiuni, ci va domni pacea lui Hristos care este dincolo de puterea de înţelegere aminţii, precum şi slava Sa, care nu are egal nici în veaculacesta şi nici în veşnicie (...).

Europa de azi nu este nici catolică şi nici luterană. Ea seaflă deasupra şi în afara amândurora. Ea este cu totul pă-mântească (...) Ea vrea ca mormântul să-i fie leagăn. Ea nuare cunoştinţe despre cealaltă lume. Ea nu simte mireasma

cerească. Ea nu-i vede pe îngeri sau pe sfinţi în visurile sale.  Nu vrea să audă dePreasfânta Născătoare deDumnezeu. Destrăbălarea oface să urască fecioria.Întreaga Europă este acumcufundată în întuneric. Toatelumânările sunt stinse. Oh, ce

  întuneric cumplit! Fratele îşiîmplântă sabia în pieptulfratelui său, crezând că

acesta îi este duşman. Toţi îşireneagă fiii şi viceversa. Iar lupul este de departe unprieten mai credincios decâteste omul. Oh, fraţii mei! Oare nu vedeţi voi toate acestea?

  Nu aţi simţit întunericul şinecredinţa unei Europe ne-creştine asupra voastră? Pre-

feraţi Europa în locul lui Hristos, moartea în locul vieţii?Moise a pus înaintea poporului său aceste două alter native.Iar noi vă punem dinainte aceleaşi două alternative. Trebuie

să ştiţi că Europa este moarte iar Hristos este viaţa. Alegeţiviaţa şi veţi trăi în veci (...).Oh, fraţii mei! Secolul al XVIII-lea este tatăl celui de-al

XIX-lea, iar secolul al XIX-lea este tatăl celui de-al XX-lea.Tatăl a rămas grozav de datornic. Iar fiul a plătit datoriiletatălui în întregime, dar el a ajuns şi mai îndatorat, iar datoriasa a trecut mai departe la nepot. Tatăl era bolnav de o boalăfoarte gravă, fiul nu s-a vindecat de această boală ruşinoasă atatălui, ci a îngăduit să se transmită chiar mai departe şi înfelul acesta ea a ajuns la nepot de trei ori mai puternică.Nepotul este secolul al XX-lea, adică tocmai secolul în caretrăim. Secolul al XVIII-lea semnifică răzvrătirea pontifului

roman împotriva Bisericii şi a clerului. Secolul al XIX-leasemnifică răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Secolul alXX-lea reprezintă alianţa cu diavolul. Datoriile s-au mărit şiboala s-a înrăutăţit. Domnul a spus că el va pedepsi păcatele

 părinţilor până la a treia şi a patra generaţie. Nu vedeţi oarecă Domnul îi pedepseşte pe nepoţi pentru păcatele stră-moşilor lor europeni? Nu vedeţi biciul pe spatele nepoţilor din pricina datoriilor neplătite ale bunicilor? Regele antihristeste începutul secolului al XIX-lea. Papa-antihrist, este mij-locul aceluiaşi secol. Filosofii Europei, antihriştii (de la os-

 piciul de nebuni) sunt sfârşitul acestui secol: Napoleon Bo-naparte, Pius, Nietzsche, cele trei nume fatale ale celor mai bol-navi oameni, suferinzi de boli ereditare. Sunt aceştia vic-torioşii secolului al XIX-lea? Nu, ei sunt purtătorii bolii cum-

 plite moştenite din secolul al XVIII-lea. Oamenii cei mai bol-navi, Cezar, papa şi filosoful... ei da, nu în Roma idolatră, ci

 Desfrânata Vavilonului, aşezată pe spatele fiarei apocaliptice ceacu şapte capete şi zece coarne şi „plină de nume de hulă” (Apoc. 17,

Page 29: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 29/40

29 TRADIŢIA ORTODOXĂ 

n inima Europei botezate! Aceştia nu sunt biruitorii, ci învinşii. Atunci când Bonaparte a râs dinaintea sfintelor biserici

ale Kremlinului, când papa Pius a fost declarat infailibil şicând Nietzsche a anunţat public că se închină antihristului,atunci soarele şi-a ascuns faţa sa pe cer, întunecându-se. Şidacă ar fi fost o mie de sori, aceştia s-ar fi întunecat cu toţiide ruşine şi necaz din pricina acestui lucru uimitor pe careumea nu l-a mai văzut vreodată mai înainte: un rege ateu, unpapă ateu şi un filosof ateu. Pe vremea lui Nero, măcar 

filosoful nu era un ateu. Secolul al XVIII-lea a fost secolul luiPilat: el La comandat pe Hristos la moarte. Secolul al XIX-

ea a fost al lui Caiafa: el L-a răstignit pe Hristos. Secolul alXX-lea este secolul Sinedriului format din Iude botezate şinebotezate. Acest Sinedriu a afirmat că Hristos era mortpentru totdeauna şi că nu era înviat. Şi atunci, dacă puteţicrede, fraţilor, au venit neauzite flageluri asupra umanităţiieuropene, biciuiri până la măduva oaselor ei, prin revoluţii şirăzboaie. Cine este victoriosul atunci, dacă nu este regele,papa şi filosoful Europei care au respins şi negat creşti-

nismul? Biruitorul este ţăranul din Balcani şi cel rus dupăcuvântul lui Hristos: „Căci cel ce este mai mic între voi toţi,acesta este mare” (Lc. 9, 48). Cine a fost cel mai necunoscut,cel mai neînsemnat şi cel mai mic dintre toţi oamenii

secolului al XIX-lea, secolul marelui Napoleon, al infaili-bilului papă Pius şi a nemaiîntâlnitului Nietzsche? Cine altul,n afara ţăranului pelerin rus „la locurile sfinte” şi luptătorulăran din Balcani împotriva semilunii, eliberatorul Balca-

nilor? Un câmp de luptă satanic, un cler satanic şi o înţe-epciune satanică, iată ce au fost împăratul, papa şi filosofulsecolului al XIX-lea. Ţăranul ortodox din Balcani reprezintăantiteza totală a acestora: mai întâi, eroismul purtătorului cru-cii, în al doilea rând, mărturia clerului şi în al treilea rând,nţelepciunea apostolică a pescarului. Cuvintele rugăciunii

Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos se referă la ei:„Mărturisescu-Mă Ţie Părinte, Doamne al Cerului şi al pământului; că ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi,şi le-ai descoperit pe ele pruncilor”  (Mt. 11, 25).  Şi ce le-adescoperit Dumnezeu acestor simpli ţărani? El le-a descoperitcurajul, lumina cerească şi înţelepciunea divină. Cu alte

cuvinte, El le-a descoperit tot ceea ce era opus împăratului,papei şi filosofului occidental; a fost precum ziua faţă denoapte (...). Dacă Europa ar fi rămas creştină, s-ar fi lăudat cuHristos şi nu cu civilizaţia ei. Iar marile, dar nebotezatele

naţiuni ale Asiei şi Africii, care au înclinaţie către spiri-tualitate, ar fi încântate să înţeleagă creştinismul şi să-lcinstească aşa cum se cuvine. Şi este aşa fiindcă acestenaţiuni se fălesc cu credinţele lor, cu zeităţile lor, cu cărţilelor religioase: una cu Coranul, alta cu Vedele şi aşa mai de-

 parte. Cu alte cuvinte, ei nu se fălesc cu lucrul mâinilor lor sau cu civilizaţiile lor, ci cu ceva mai important pe care ei îlconsideră mai măreţ decât aceste lucruri, cu ceva ce este demaximă importanţă pentru poporul lor. Europenii, însă, nu sefălesc cu Hristos şi cu Sfintele Scripturi, ci cu maşinile lor 

  periculoase şi cu produsele ieftine ale mâinilor lor; cu alte

cuvinte, ei se fălesc cu cultura şi civilizaţia lor. Iar consecinţaacestei preamăriri a faimoasei lor „culturi” este ura tuturor naţiunilor necreştine faţă de Hristos şi creştinism. Urându-i

 pe cei mici, ele îi urăsc şi pe cei mari. Urându-i pe europeni şi  produsele lor, aceste naţiuni Îl urăsc şi pe Dumnezeuleuropean. Dar să-i fie ruşine Europei, fiindcă acest lucru n-osupără şi nici nu o îngrijorează. Din pricina altui lucru, ea afost cea dintâi care şi-a urât şi respins propriul ei Dumnezeu.Din cauza influenţei unei Biserici rătăcitoare, Europa a ajunsîn această situaţie nedorită la jumătatea secolului al XIX-lea.Dar ca să fim drepţi, europenii nu sunt răspunzători de acestlucru; responsabilitatea se află în mâna conducătorilor săi

spirituali. Nu turma este răspunzătoare pentru această stare delucruri, ci păstorii ei. Cel mai bun lucru pentru Europa ar fi săse fălească cu creştinismul ei, cu marea sa valoare şi nepre-ţuita sa moştenire. Aceasta s-ar fi întâmplat aşa cum s-aîntâmplat în primele secole creştine dacă Europa s-ar fi iden-tificat cu creştinismul. Preamărirea lui Hristos şi predicareacuvântului Său era misiunea dăruită Europei de către Dum-nezeu. În afara lui Hristos, Europa nu are cu ce se făli. Fărăde Hristos, Europa este cea mai săracă dintre cerşetori şi celmai neruşinat exploatator al acestei lumi (...). Şcolile euro-pene s-au îndepărtat de credinţa în Dumnezeu. Şi tocmai aicise află moartea umanităţii europene. În cazul civilizaţiilor 

 păgâne, ştiinţa n-a fost niciodată despărţită de religie, chiar dacă religiile lor erau primitive şi false. Acest lucru s-a în-tâmplat numai în Europa, în acea Europă care a primit ceamai desăvârşită credinţă. Din pricina conflictului cu maimarii bisericii, Europa s-a mâniat şi a respins credinţa ceadesăvârşită, dar a păstrat ştiinţa desăvârşită. O, fraţilor, ea arespins cunoaşterea divină şi a acceptat ignoranţa omenească!Ce nebunie şi cât întuneric! (...). Occidentul a devenit ateu.Acesta a fost motivul căderii sale în dizgraţie şi în rătăcire. Învremurile creştine, pe când Occidentul era ortodox, acesta era

  preocupat de cele duhovniceşti. Dar de îndată ce s-a înde-

  părtat de adevărul şi virtuţile creştine, vederea sa duhovni-cească s-a micşorat din ce în ce mai mult, aşa încât aceasta s-a  întunecat cu totul în secolul al XX-lea. Tot ceea ce i-a mairămas acum sunt ochii trupeşti, cu care vede doar frumuseţeaexterioară a lucrurilor. Şi-a înzestrat ochii aceştia exteriori cunumeroase aparaturi perfecţionate aşa încât să poată vedealumea perceptibilă mai bine şi mai precis, frumuseţea şi cu-loarea lucrurilor şi a creaturilor, numărul, măsura şi mărimealor. Ea priveşte minusculii viermi şi microbi cu microscopul.Se uită prin telescop şi vede stelele de parcă acestea s-ar aflachiar deasupra acoperişului casei, aşa cum nimeni n-a maifăcut-o înainte. Dar vederea ei se opreşte aici şi nu poate

merge mai departe. Textul a fost scris în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, într -o celulă din lagărul de la Dachau, din Germania,de către Vlădica Nicolae Velimirovici, Episcop al Jicei şi al Ohridei –Serbia (†1956)

C ăderea sfintei Cetăţi a Constantinopolei sub stăpânireaotomană (anul 1453) - simbol al plinirii paharului mâniei

dumnezeieşti, ca urmare a păcatelor şi necredinţei oamenilor  

Page 30: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 30/40

30TRADIŢIA ORTODOXĂ 

nr. 24

A preciem lumea înconjurătoare şi pe oamenii pe care îi întâlnim după anumite standarde şi reguli ce crează o

adevărată „modă duhovnicească”, ale cărei linii şi tendinţesunt de obicei impuse de către oameni care doar teore-tizează despre cele ale lui Dumnezeu, fără a le trăi saulucra în sufletele lor. Să ne gândim, de pildă, ce ar fi dacăsfinţii din vechime ar trăi alături de noi în aceste vremuri.Cum ar trece, în ochii oamenilor, jertfa Sfintei MuceniţeSofia, care îşi îndemna fiicele către mărturisirea Dumneze-ului cel adevărat, învăţându-le să nu se teamă de chinurilece le erau puse înainte de către eparhul Antioh sau împă-ratul Adrian, ce slujeau idolilor? Câţi dintre părinţii zilelor noastre ar mai face această jertfă, întreit sfântă faţă de ceaa lui Avraam, de vreme ce nu unul, ci trei prunci a adus lui

Dumnezeu? 

Nebunia înţeleaptă şi înţelepciunea nebună Dacă Sfântul Maxim Mărturisitorul ar fi contemporan cu

noi, majoritatea oamenilor l-ar considera drept un „habotnic”,

„extremist” sau „fanatic”, „neascultător”, aşa cum de multeori auzim spunându-se despre noi, credincioşii ortodocşi derăsărit, prin cercurile „mondene” ale Bisericii de stil nou.Puţini oameni ar înţelege astăzi înţelepciunea cea dupăDumnezeu a Sfântului Maxim, fiindcă mintea oamenilor s-aschimbat într-atât de mult prin viaţa dusă departe de po-runcile evanghelice, încât înţelepciunea li se pare nebunie,iar nebunia trece drept înţelepciune. Spiritul lor acuzator i-arface să exclame: „Ce fel de om mai e şi acesta? Ce fel de în-ţelepciune poate fi oare aceasta, care te face să fii împotrivaînvăţăturii pe care o propovăduiesc majoritatea ierarhilor şipreoţilor?” E un scenariu destul de realist, şi nu ne vine greusă ni-l imaginăm, de vreme ce avem chiar lângă noi pe ceicare ne acuză chiar pe noi de „stilism”, spunând că suntem în-vechiţi, rigizi în gândire, circulând pe contrasens faţă de ten-dinţele de înnoire din Ortodoxia oficială. 

Să ne mai gândim la o altă nevoinţă sfinţitoare. Cum ar re-acţiona oamenii, văzându-l astăzi pe Sfântul Cuvios SimeonStâlpnicul ducându-şi viaţa fără nici un confort, în vârful unui stâlp de piatră, în care abia are loc să stea în picioare; lipsitde hrană şi de adăpost, petrecându-şi toate zilele în rugăciuneşi cugetarea la cele dumnezeieşti? L-ar considera drept unexcentric, în cel mai fericit caz! Iată deci cât s-a de mult s-a

schimbat mintea oamenilor! Nebunia şi deşertăciunea sunt ridi-cate la rang de înţelepciune elevată şi sofisticată, iar nevoinţaşi sfinţenia sunt legate la stâlpul infamiei, spre a fi supuseoprobriului public... Astfel, orice părut-înţelept al acestor vremuri poate discuta, îşi poate da cu părerea sau poate chiar arunca cu pietre într-un om care nu face altceva decât să selupte, cu arma adevăratei înţelepciuni, pentru dobândirea vie-ţii veşnice. Ar trebui să ne dea de gândit uşurinţa cu care îlaplaudăm pe nebun, proclamându-l împărat peste noi, iar pecel virtuos şi înţelept, îl strivim cu pietre... Putem ucide unsfânt... poate chiar pe ultimul om sfânt de pe acest pământ! 

Mergând prin timp Nebunul pentru (sau întru) Hristos este un creştin care,

prin propria sa voinţă, condamnă păruta înţelepciune a lumii

şi falsele sale valori, îmbrăţişând această formă rară de nevo-inţă, ce nu poate fi definită decât în raport cu ceea ce se nu -meşte „înţelepciunea” lumii, fiindcă ceea ce pare nebunie(creştină) pentru raţiunea oamenilor lipsiţi de credinţă, estede fapt înţelepciunea dată de Dumnezeu oamenilor, prin IisusHristos.

În Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel se adreseazăCorintenilor cu aceste cuvinte: „(...)  cuvântul Crucii celor 

 pieritori nebunie este, iar nouă celor ce ne mântuim, Puterealui Dumnezeu este. Că scris este: Pierde-voi înţelepciuneaînţelepţilor, şi ştiinţa celor ştiutori o voi lepăda.Unde esteînţeleptul? (...) Au nu a făcut nebună Dumnezeu înţelep-ciunea lumii acesteia? Că ce este nebun al lui Dumnezeu,mai înţelept decât oamenii este; şi ce este slab al lui

 Dumnezeu, mai tare decât oamenii este” (I Cor. 1, 17-25).

Mai apoi, pentru a mustra înălţarea minţii de caresufereau unii dintre Corinteni, Sfântul Apostol le spune: „ Noinebuni pentru Hristos, iar voi înţelepţi întru Hristos; noi

  slabi, iar voi tari; voi slăviţi, iar noi necinstiţi. Până înceasul de acum, şi flămânzim, şi însetoşăm, şi suntem goi, şi

 pătimim, şi nu suntem aşezaţi. Şi ostenim lucrând cu mâinilenoastre; ocărâţi fiind, grăim de bine; izgoniţi fiind, răbdăm.

 Huliţi, mângâiem; ca nişte gunoi ne-am făcut lumii, tuturor lepădătură până acum” (I Cor. 4, 10-13).

În monahismul timpuriu, putem vedea deja diferiteforme de „nebunie în Hristos”. Sfântul Cuvios Antonie cel

Mare proorocea: „Va veni vremea ca oamenii să înnebu-nească şi când vor vedea pe cineva că nu înnebuneşte se vor scula asupra lui, zicându-i că el este nebun, pentru că nueste asemenea lor”.  Mulţi alţi Părinţi îşi ascundeau nevo-inţele ascetice sub chipul „nebuniei”: „Se spunea pentru dân-

 sul, că au venit unii la el să se judece; iar bătrânul se făceanebun. Şi iată, o femeie zicea către vecina ei: «Acest bătrâneste nebun». Şi a auzit -o pe ea bătrânul şi chemând -o, îi

  zice: «Câte osteneli am făcut eu prin pustii, ca să câştig nebunia aceasta şi pentru tine să o prăpădesc astăzi pe ea?

 Nu!»” (Pentru Avva Ammona, Cuvântul 9).Paladie, scriitor bisericesc, istoriseşte viaţa sfintei Isidora

(prăznuită la 1 mai), cea care se făcea pe sine nebună pentruHristos, vieţuind într -o mănăstire din Egipt, în secolul al VI-lea: „În Tavenia este o mănăstire de maici ca de patru sute,

 Nebunia pentru Hristos

Page 31: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 31/40

31 TRADIŢIA ORTODOXĂ 

de cealaltă parte a bărbaţilor, în care era o fecioară, carepentru Hristos să prefăcea că este nebună, anume Isidora,smerindu- se şi defăimându-se. Pentru aceasta într-atât se îngre-oşau toate surorile încât nici măcar nu mâncau cu dânsa. Şi

acest lucru cu bucurie l-a primit fecioara. Şi era fapta ceabună a ei în mănăstire foarte folositoare căci toată slujba ofăcea; tuturor ca o roabă supunându-le, la toată biruinţa lor şicu toată blândeţea. Aşadar, era fecioara ca un burete al soborului, precum Dumnezeu a zis: cel ce voieşte să fie mare,să fie tuturor slugă (Mt. 20, 27; Mc. 10, 44). Şi oricui i se pare că 

este înţelept, nebun să se facă (I Cor. 3, 18)”.Tot în secolul al VI-lea, la Edesa, în Siria, a trăit şi sfântulSimeon, „cel ce s-a făcut nebun pentru Hristos”  (Sinaxar, 21ulie), care este considerat în general ca fiind primul nebunntru Hristos.

În tradiţia slavă, asistăm la un adevărat fenomen în Rusia,ncepând cu secolul al XVI-lea. Adevăraţii iurodivii (lb. rusă)

nu erau însă nicidecum nişte indivizi cu probleme psihice;„săraci cu duhul” ori nătângi, ci erau creştini care lepădau toa-e ale lumii spre a-L mărturisi pe Hristos (adesea sub forme

puternic ironice, dar aproape întotdeauna cu accente prooro-ceşti), într -o societate care se complăcea într -un fals confort

spiritual.Nebunie este starea lumii în care trăim 

 Am văzut deci că astăzi chiar simpla vieţuire creştinească poate fi privită ca o nebunie. Dar ce înseamnă totuşi nebuniaîntru Hristos? Cine sunt nebunii pentru Hristos, de unde vinei şi încotro se îndreaptă? Mai există printre noi? Cine maiare nevoie astăzi de ei? 

Lumea de astăzi îi urăşte pe nebunii întru Hristos. De ce?Pentru faptul că aceştia, prin viaţa lor, s-au transformat înglasul celui ce strigă – nu în pustia geografică, ci în pustiu,adică în deşertul plin de patimi al unor conştiinţe amorţite şirândave. Ei mustră în cel mai viu chip cu putinţă toată

mizeria, păcatul, minciuna şi făţărnicia celor ce se înşeală,crezând că pot sluji la doi domni - şi lui Dumnezeu, şi lui

Mamona. Ironia face că, deşi societatea în care trăim estefoarte deschisă faţă de „alte credinţe”, iubind toate forme demanifestare a „religiozităţii”, ea nu poate suferi glasul proo-rocesc al celor care îi cer să se îndrepte. Lumea are propriilelegi, în care patima trece drept virtute, iar păcatul este odovadă a unui „spirit liber, în ton cu vremurile”. Dacă cinevase înfierează patimile, acest lucru îi întărâtă pe iubitorii de

 păcat, care se vor ridica împotriva lui.Ortodoxia nu mai este pe placul oamenilor lumeşti. Ei

vor cuvinte dulcege şi confortabile; lumea vrea astăzi predici

despre umanism şi iubirea aproapelui; despre asistenţa socialăşi despre protecţia naturii. Dacă le-ar sta în putinţă, ei ar transforma Biserica Ortodoxă într -un minister al mediului oriun organism al statului, care s-ar limita la un discurs social.Atunci, ei ar fi fericiţi, bucurându-se de strălucirea slavei lu-meşti a acestei „ortodoxii” contrafăcute, în care ei s-ar simţimulţumiţi. O astfel de neo-ortodoxie (lipsită de posturi, Ca-noane sau Tradiţie), va fi plină de lejeritate şi „în ton cumoda”, însă lipsită de sfinţenie. Ea va fi însă pe placul politi-cienilor, a şefilor de state şi a vedetelor, care se vor grăbi să oîmbrăţişeze, deoarece este după chipul şi asemănarea patimi-lor în care ei se scaldă. 

Tocmai pentru acest motiv, oamenii nu mai au nevoiede nebuni pentru Hristos, tot la fel cum nici de sfinţi numai au nevoie. Cei care L-au răstignit pe Hristos nu s-au sfiitsă îi prigonească pe robii Săi, iar istoria Bisericii s-a scris decele mai multe ori cu slove însângerate. Când nu au fost pri-goniţi de către păgâni, sfinţii au fost prigoniţi de către cei care

  purtau în chip nevrednic numele de „creştini”. Lumea îiprigonea, dar lumea toată nu era lor vrednică...

Câtă vreme nebunii întru Hristos nu se prezintă pe eiînşişi drept oameni cu viaţă sfântă, faptele lor vor fi judecatenemilos de către semenii lor. Însă un nebun pentru Hristos

„cu acte în regulă”, sau unul care îşi face cunoscută aceastănevoinţă în faţa lumii, lăudându-se fără de minte, ori este ne-bun de-a binelea, ori este înşelat de diavoli. Sfinţii nebunipentru Hristos şi-au ascuns sfinţenia, alegând să fie ocă-râţi şi dispreţuiţi, mai degrabă decât să fie consideraţidrept nişte prooroci pe care Dumnezeu i-a ales pentru

 îndreptarea neamului omenesc.  

 Mai este astăzi nevoie de nebunia înţeleaptă? Oricât de paradoxal ar părea, tocmai acest veac de sfârşit

are cea mai mare nevoie de nebuni pentru Hristos. Este o

vreme în care apostazia şi păcatul devin „crezul” şi „religia” proprie a creştinilor căldicei, care s-au îndepărtat de vieţuirea în Hristos. Odinioară şi acum, şi până ce va fi lumea, ne-bunia întru Hristos va fi însă necesară. 

 Ne place să citim despre vitejia nebunilor pentru Hristos,care au mustrat nedreptăţile domnilor şi împăraţilor acesteilumi. S-au ridicat împotriva nevredniciei anumitor slujitori aialtarului. Ne place să citim şi despre aceasta; ne place să citimşi despre cum nebunii Domnului au mustrat mulţimi de oa-meni care au făcut păcate pe care noi nu le-am făcut. Ce nu ne

 place nouă însă? Nu ne place să citim despre faptul că ei aumustrat şi oameni care trăiesc în aceleaşi păcate în care şi noine scăldăm, fiindcă nu ne place să ne simţim mustraţi decuvintele lor. Problema noastră este că nu ne place sărecunoaştem că, oricât de virtuoşi ne-am simţi faţă de alţii,

 Icoane ale unor Sfinţi nebuni pentruHristos: Sf. Xenia din Sankt-Petersburg

(24 ianuarie) şi Isidor, Făcătorul de minuni al Rostovului (14 mai)

Page 32: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 32/40

32TRADIŢIA ORTODOXĂ 

nr. 24

otuşi în inimile noastre se sălăşluiesc patimi grele, precum: lăcomia, beţia, lenea, desfrânarea, făţărnicia, mândria şi iub irea desine. Ne dăm seama de fapt că, dacă ne-am întâlni cu aceşti nebuni întru Hristos, ei ar avea destule motive pentru a ne mustra şipe noi! Iată deci că şi noi i-am prigoni astăzi, dacă ei ar mai trăi printre noi. Dar noi nu suntem lor vrednici! 

Câţi doresc oare să se întâlnească faţă în faţă cu un nebun întru Hristos? Puţini. Doar cei ce călătoresc pe calea cea îngustă ş inecăjită; cei ce poartă pe umerii lor crucea, adică lupta cea bună împotriva patimilor, pe care o cere Evanghelia. Mulţi oamenipoate şi dintre cei necredincioşi), şi-ar dori să Îl vadă pe Hristos încă din această viaţă, gândindu-se că ar avea o mare bucurie lantâlnirea cu Fiul lui Dumnezeu. Dar oare ei s-ar bucura dacă s-ar întâlni cu un nebun pentru Hristos? Poate că nu. Unii oameni

şi-L imaginează pe Hristos doar în ipostaza de Samarinean Milostiv, de Tată al Fiului Risipitor, de tămăduitor al slăbănogilor,orbilor şi îndrăciţilor, ori de mângâietor al celor căzuţi. Doar cei cu adevărat credincioşi cred că Hristos este şi DreptJudecător. Iar cei puţin sau deloc credincioşi nu îşi pot da seama că întâlnirea cu un nebun pentru Hristos nu este

altceva decât întâlnirea cu un sfânt... Iar întâlnirea cu un sfânt este întâlnirea cu Cel pe care sfântul Îl poartă în inimă,  adică cu Însuşi Hristos. T.M.

 Pocăinţă, pocăinţă, pocăinţă... 

Biserica - liman de mântuire, ce cheamă către ea pe cei osteniţi şi împovăraţi:  „Veniţi către Mine toţi cei osteniţi şiînsărcinaţi şi Eu vă voi odihni pe voi” (Mt. 11, 28). Biserica - rai pământesc, unde cei ce cred în Hristos sunt chemaţi la

ospăţul ceresc: „Şi au trimis pe sluga Sa în ceasul cinei să zică celor chemaţi: Veniţi, că iată gata sunt toate”  (Lc. 14, 17). Biserica – grădină a Edenului  pierdut odinioară, unde nu mai este şarpele, care ispiteşte, ci Hristos, Care ne învaţă cele de

aină; unde nu mai este acea Evă, care ne pune: „Şarpele m-a amăgit şi eu am mâncat” (Fac. 3, 13), ci Duhul lui Dumnezeu, care,din lup te preface în oaie, şi din rob al vrăjmaşului te preface în fiu al patriei cereşti. După cum în corabia lui Noe au intrat totfelul de animale curate şi necurate, aşa este şi Biserica lui Hristos, ce cheamă către pocăinţă şi ce cei curaţi, şi pe cei întinaţi; şipe cei vrednici, şi pe cei nevrednici. Însă, dacă în corabia lui Noe au intrat dobitoace şi au ieşit asemenea (tot dobitoace), cel ne-curat care intră în Biserica lui Hristos va ieşi curat sufleteşte. Poţi intra mai necurat decât dobitocul şi să ieşi asemenea unui înger.

 Să amestecăm băutura noastră cu plângere Să cerem de la Dumnezeu să ne dea darul cunoaşterii de sine, din care vine

 pocăinţa, însoţită de smerenie, iar mai apoi de har. De aceea, trebuie să cerem pocăinţă, pocăinţă, pocăinţă, iar apoi Dumnezeu ne va trimite harul Său. Mulţioameni vin către duhovnici, ispitind Duhul lui Dumnezeu, fără a dori însălucrarea pocăinţei prin mărturisirea păcatelor, în condiţiile în care astăzi păcatul

a devenit modă. Deci pocăinţa începe cu mărturisirea păcatelor în faţa duhov-nicului ca în faţa lui Dumnezeu: „Spune tu mai întâi fărădelegile tale, ca să teîndreptezi” (Is. 63, 26). Mărturisirea nu se face spre pedepsire, ci spre vindecareşi îndreptare.   Prin rugăciunea de dezlegare rostită de duhovnic şi punereamâinii lui pe capul penitentului, luăm iertare de păcate. Dar nu se sfârşeştetotul aici, fiindcă pocăinţa îşi continuă drumul prin plâns - dar nu orice fel de

  plâns, pentru că, dintre toate felurile de lacrimi, doar cele de pocăinţă sunt cele de la Dumnezeu, deoarece curăţă păcatele şi au răsplata duhovnicească.Există şi lacrimi tainice, care nu se văd. De multe ori, un suspin valorează maimult decât o cană sau o găleată de lacrimi.

„Aceasta e pricina că vorbesc mereu de pocăinţă - spune Sfântul Ioan Gură

de Aur - pentru că „pocăinţa deschide cerul, pocăinţa ne bagă în Rai, pocăinţabiruie pe diavol, după cum încrederea în noi ne face să cădem. Pocăinţa esteleac păcatelor, istovire a fărădelegilor, secătuire a lacrimilor, îndrăznire către

 Dumnezeu, armă împotriva diavolului, sabie care-i taie capul, nădejdea mân-tuirii, pieirea deznădejdei.

 Eşti păcătos? Nu deznădăjdui! Ştii doar ce armă puternică avem împotrivadiavolului, atunci când nu pierdem nădejdea. De păcătuieşti în fiecare zi, în fiecare zi pocăieşte-te! Te-ai învechit azi din pricinapăcatului? Înnoieşte-te prin pocăinţă! Dacă ar fi numai pocăinţa atunci, pe bună dreptate, teme-te! Dar, când iubirea de oa-meni a lui Dumnezeu se alătură pocăinţei, prinde curaj. Iubirea lui Dumnezeu nu are hotar, nici bunătatea Lui cu cuvântul nuse poate tălmăci. Aibi curaj! Pocăinţa biruie păcatul! Închipuie- ţi o scânteie, ce cade în ocean! Poate rămâne ea aprinsă? Poate să se vadă? Nu! Ei bine, ce e scânteia faţă de ocean, aceea e păcatul faţă de iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Dar, mai bine 

spus, nici atâta, ci e mult mai mult. Oceanul, oricât de mare ar fi tot are margini. Bunătatea lui Dumnezeu, însă e fără de m argini”.Pocăinţa este o recunoaştere a păcatului, precum cea a Tâlharului, ce a zis: „Nici tu nu te temi de Dumnezeu? Noi pe bună dreptate pătimim, că am primit cele cuvenite pentru faptele noastre”  (Luca 23, 20-41), iar  Mântuitorul i-a răsplătit pocăinţa şi

Page 33: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 33/40

33

credinţa, spunându-i: „Astăzi vei fi cu Mine în Rai!” (Luca 23, 43). 

Ruşinos şi rău lucru este obişnuinţa cu păcatul Păcatul este urmat de ruşine, iar pocăinţei îi urmează în-

drăzneala către Dumnezeu. Satana a schimbat rânduialaaceasta şi a dat păcatului îndrăznire, iar pocăinţei - ruşine.Una este rană, alta este doctorie. Rana (păcatul) are puroi,doctoria (pocăinţa) are puterea de a curăţi puroiul şi de a oprisuferinţa. Două rele îi face diavolul omului căzut în păcat: îlatrage spre păcat şi-l îndepărtează de pocăinţă, prin ruşine.Păcatul fiecărui om este instrumentul pedepsei lui, iar nelegiu-

rea lui îi este transformată în propriul său chin. Păcatul este orană care, ascunsă de ochiul doctorului sufletesc, devine cuneputinţă de netămăduit. El este o îmbolnăvire a minţii şi uncancer al sufletului. Rădăcinile păcatului se află în adânculainic al firii duhovniceşti a omului. Esenţa păcatului nu con-

stă în încălcarea unor norme etice, ci în înstrăinarea de viaţadumnezeiască, veşnică, cea pentru care a fost făcut omul şicătre care este chemat în chip firesc, adică prin însăşi fireaui. Păcatul se săvârşeşte în adâncul tainic al duhului omului,nsă urmările lui rănesc întreaga fiinţă a omului. Omulrupesc nu simte urmările păcatului în sine, aşa cum le simte

cel duhovnicesc. Carcasa materială nu observă nici o schim-bare a stării sale lăuntrice, după ce a săvârşit păcatul, pentru căel se află continuu într -o stare de moarte duhovnicească. Unulca acesta nu a cunoscut viaţa cea veşnică a duhului. Omulduhovnicesc, dimpotrivă, cu fiecare înclinare a voii sale sprepăcat, observă în sine o schimbare a stării lăuntrice, în vir -utea împuţinării harului. Odată săvârşit păcatul, acesta se

răsfrânge asupra stării sufleteşti, precum şi a celei trupeşti aomului. Nu numai păcatul strămoşului Adam a avut con-secinţe de însemnătate cosmică, dar şi păcatele fiecăruia din-re noi, oricât ar fi ele de tăinuite în faţa oamenilor, se vădesc

prin mânia lui Dumnezeu ce se răsfrânge asupra destinelor 

întregii lumi. Să cerem de la Dumnezeu puterea de a nu mairepeta păcatul, de este cu putinţă, niciodată.

Aşa grăieşte Domnul Slavei  „Auzi cerule şi ascultă pământule, că Domnul au grăit:

fii am născut şi am crescut; iar aceia s-au lepădat de Mine.

Cunoscut-a boul pe Stăpânul şi asinul ieslea Domnului său,ar Israil nu M-a cunoscut pe Mine şi poporul Meu nu M -aînţeles. Vai! Neam păcătos, popor plin de păcate, sămânţă rea, fii fărădelege; părăsit -aţi pe Domnul şi aţi mâniat pe

  sfântul lui Israil, înstrăinatu-v-aţi înapoi. Căci vă răniţi ia-răşi, adăugând fărădelege? Tot capul spre durere şi toată ini-ma spre întristare. De la picioare până la cap nu este într -însul întregime, nici bubă, nici vineţeală, nici rană cu puroi,nu este a pune leacuri, nici untdelemn, nici legături. Pămân-tul vostru pustiu, cetăţile voastre arse cu foc, ţara voastră înaintea voastră străinii o mănâncă, şi s-a pustiit, stricată 

  fiind de popoare străine. Părăsi-se-va fata Sionului ca ocolibă în vie, ca un pătul în grădină şi ca o cetate încon-

 jurată. Şi de nu ne-ar fi lăsat nouă Domnul Savaot sămânţă,

am fi fost ca Sodoma şi ne-am fi asemănat Gomorei. Ascul -taţi cuvântul Domnului, domnii Sodomei, şi luaţi aminte lalegea lui Dumnezeu poporul Gomorei. Ce-mi este mie de mulţi-mea jertfelor voastre? Zice Domnul: sătul sunt de arderile detot ale berbecilor şi seul mieilor, şi sângele juncilor şi al 

  ţapilor nu voiesc. Nici să veniţi să vă arătaţi Mie, că cine acerut acestea din mâinile voastre? Nu veţi mai adăuga acălca curtea Mea. De veţi aduce Mie făină de grâu, tămâie îndeşert, urâciune este Mie. Lunile cele nouă ale voastre, şi

 sâmbetele, şi ziua cea mare nu le voi suferi; postul şi sărbă -torile şi praznicele voastre le-a urât sufletul Meu, făcutu-v-aţiMie spre saţiu, nu voi mai suferi păcatele voastre. Când veţitinde mâinile voastre către Mine, întoarce-voi ochii Mei decătre voi, şi de veţi înmulţi rugăciunea voastră, nu voi as-culta pe voi, că mâinile voastre sunt pline de sânge. Spălaţi-vă,curăţiţi-vă, ştergeţi răutăţile din sufletele voastre, dinainteaochilor Mei, părăsiţi-vă de răutăţile voastre. Învăţaţi-vă a

  face bine; căutaţi judecata, mântuiţi pe cel năpăstuit, jude-caţi săracului şi faceţi dreptate văduvei. Şi veniţi să ne între-băm, zice Domnul: şi de vor fi păcatele voastre ca mohorâ-ciunea, ca zăpada le voi albi; iar de vor fi ca roşeala, ca lânale voi albi. Şi de veţi vrea şi Mă veţi asculta, bunătăţile

 pământului veţi mânca. Iar de nu veţi vrea şi de nu Mă veţi

asculta, sabia vă va mânca pe voi, că gura Domnului a grăit acestea. Cum s-a făcut curvă cetatea cea credincioasă Sio-nul, cea plină de judecată, întru care a adormit dreptatea, şiacum sunt ucigaşi. Argintul vostru nu este lămurit; cârciu-marii tăi amestecă vinul cu apă. Domnii tăi sunt neascul -tători părtaşi furilor, iubitorilor de daruri şi umblă după mită, 

  săracilor nu fac judecată, şi judecata văduvelor nu o au  socotit. Pentru aceasta, aşa zice stăpânul Domnul Savaot,vai! Cei puternici ai lui Israil, că nu va înceta mânia Meaasupra celor potrivnici, şi judecată din vrăjmaşii Mei voi

 face. Şi voi aduce mâna Mea peste tine, şi te voi lămuri spre

curăţenie; iar pe cei neascultători voi pierde şi voi lepăda petoţi cei fără de lege de la tine, şi pe toţi semeţii voi smeri.Şivoi pune judecătorii tăi ca mai înainte, şi sfetnicii tăi ca dinînceput, şi după acestea te vei chema cetatea dreptăţii, Mitro-

 polie credincioasă Sion. Că cu judecată şi cu milostenie se vamântui robia lui. Şi se vor sfărâma cei fără de lege şi păcă -toşii împreună, şi cei ce au părăsit pe Domnul se vor sfârşi.Că se vor ruşina pentru idolii săi, pe care i-au voit, şi se vor ruşina pentru grădinile sale, care le-au poftit. Că vor fi ca unTerevint, căruia i-a căzut frunzele, şi ca o grădină fără deapă. Şi va fi tăria lor ca puzderiile câlţilor, şi lucrurile lor ca

  scânteile focului; şi vor arde cei fărădelege, şi păcătoşiiîmpreună, şi nu va fi cine să -i stingă” (Is.1, 2-31).  Arhim. T.

TRADIŢIA ORTODOXĂ 

Page 34: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 34/40

34

Se fac pregătiri pentru un Sinod Pan-Ortodox (al OptuleaSobor Ecumenic), programat la sfârşitul acestui an.

Despre acest aşa-zis „sobor”, Sfântul Cuvios Kukşa alOdessei (1875-1964, canonizat în 1994) a spus că va fi „oadunătură de necredincioşi”, în cadrul căruia „toate cre-dinţele se vor uni în una; posturile vor fi anulate, călugăria

desfiinţată; călugărilor şi episcopilor li se va permite să se căsă -torească, iar preoţilor - să se recăsătorească. Stilul nou va fiintrodus în toată Biserica Universală”. Citind cele zece ca-pete de discuţie, menţionate mai jos, putem vedea că proo-rociile Cuviosului se vor împlini.

În acest sens, Patriarhul ecumenic Bartolomeu I al Con-stantinopolului a trimis invitaţii oficiale către toţi întâistă-tătorii Bisericilor Ortodoxe din lume pentru a participa ladouă întâlniri pregătitoare pentru marele Sinod Pan-Ortodox,programat la sfârşitul acestui an.

Patriarhul ecumenic a stabilit paşii  pentru reunireamarelui sinod  (enunţaţi mai jos), care are ca obiectiv sărăspundă la toate problemele care s-au adunat de-a lungul se-colelor şi continuă să afecteze relaţiile dintre bisericile orto-doxe, având repercursiuni şi asupra dialogului dintre orto-docşi şi catolici.1. Diaspora ortodoxă - unde va fi definită jurisdicţia asuprapopulaţiei creştine din afara graniţelor naţionale. Conformcanoanelor în vigoare, înainte de creşterea fenomenuluimigraţiei, credincioşii din afara graniţelor ţării natale aparţinpatriarhatului ecumenic;2. Modul de recunoaştere a statutului bisericii autocefale; 3. Modul de recunoaştere a stării autonomiei bisericii; 

4. Diptica, adică regulile recunoaşterii canonice mutuale înbisericile ortodoxe;5. Stabilirea unui calendar comun al sărbătorilor. Unelebiserici sărbătoresc naşterea Domnului în decembrie 25, alţii10 zile mai târziu.6. Impedimentele şi canonicitatea sfinţeniei căsniciei; 7. Problema postului în lumea contemporană; 8. Relaţiile cu alte confesiuni creştine; 

9. Mişcarea ecumenică;10. Contribuţia ortodoxiei în afirmarea idealurilor creştine de

 pace, fraternitate şi libertate. Analizând punctele de discuţie, se poate ajunge la

concluzia că Fanarul doreşte extinderea influenţei sale, prinacapararea bisericilor şi credincioşilor din afara graniţelor 

naţionale, precum şi scoaterea „în afara canonicităţii” aBisericilor care nu sunt implicate în mişcarea ecumenică, saucare şi-au enunţat rezervele cu privire la adevăratul scop alecumenismului. Cât despre „calendarul comun al sărbăto-rilor”, enunţat la punctul 5, este mai mult decât evident căPatriarhia Ecumenică în nici un caz nu doreşte acceptareacalendarului ortodox (de stil vechi, sau iulian) de către toateBisericile ortodoxe, ci mai degrabă adoptarea în unanimitatea celui gregorian. Punctele 8 şi 9 sunt dedicate în exclusi-vitate mişcării ecumenice (în sensul accelerării ei), iar pun-ctul 10 seamănă mai mult cu un ideal francmasonic, şinicidecum cu un ideal creştin.

T.M.

 Ecumenism la Vatican: Vizita Arhiepiscopului ortodox de Cipru,

 Hrisostom II 

 Nimic ortodox sau cum Ortodoxia oficială se pregăteşte pentru marea apostazie 

TRADIŢIA ORTODOXĂ nr. 24

Chemare către mântuire  ,,Şi zicând: Că s-a plinit vremea, şi s-a apropiat Împărăţia lui Dumnezeu,

 pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelie” (Marcu 1, 15) 

Ce timpuri binecuvântate atunci, când buzele Mântuitorului Însuşi rosteau cuvântul ,,Pocăiţi-vă”. Fericiţi erau aceia alecăror urechi auzeau această propovăduire, care nu era ţinută de un învăţător obişnuit, şi nici chiar de un sfânt prooroc, ca

ână mai atunci, ci chiar de Preadulcele Iisus – acele cuvinte erau rostite de însăşi Dragostea întrupată. 

Cum putea oare cineva să nu asculte asemenea predică? Cum oare putea vreo inimă să nu fie mişcată, până în străfundul ei,zvorând lacrimi de pocăinţă? Dar oare… cum ar fi ca şi noi, acum, să avem parte de a trăi acelaşi vremuri? Oare dacă L-amedea pe Domnul apărând în mijlocul nostru, spunând: ,,Pocăiţi-vă”, ce am face? Eu cred că am cădea cu toţii la preacurateleale picioare, spălându-le cu lacrimile noastre de pocăinţă şi sărutându-le cu dragoste neprefăcută, repetând mereu cuvintele:Greşit -am, Doamne, iartă mie păcatele şi primeşte pocăinţa mea. Doamne, nu pomeni greşelile mele”. O, ce bine ar fi să se

ntâmple una ca asta! Dar nu trebuie să uităm că Domnul este Acelaşi şi ieri, şi azi, şi pururea; să nu uităm că în chiar ace astălipă, când scriem sau citim aceste rânduri, El ne cheamă cu acelaşi glas dumnezeiesc, plin de dragoste: ,,Pocăiţi-vă”! 

Page 35: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 35/40

35

Gata sunt oare inimile noastre pentru a auzi acest glasal Dragostei? Într-adevăr, nebăgarea noastră de seamă faceca de cele mai multe ori să ajungem până într -acolo, încât sănu mai fim în stare să auzim glasul Domnului, care dintot-deauna şi pentru totdeauna, ne-a vorbit în aceleaşi cuvintedulci. Nu ne referim aici la împrejurările în care glasul Său s-aauzit vorbind către proorocii Săi, ori în templele lui Israil, cine referim la Sfânta Evanghelie, în care se află scrise, landemâna oricui, cuvintele lui Dumnezeu. Şi nu trebuie să fii

prooroc pentru a citi aceste cuvinte. Este nevoie doar de aten-

ie, de un pic de întoarcere către noi înşine – nu în sensul de aacorda şi mai multă atenţie şi preţuire lutului din care suntemalcătuiţi, ci de a ne cufunda în lăuntricul sufletului nostru; dea percepe lumea înconjurătoare ca pe o lucrare cu adevăratnţeleaptă a Ziditorului nostru. Aşa Îl vom auzi pe Domnul cum ne cheamă către El. Chemarea vine către sufletescul nostru,prin noi înşine. ,,Au nu ştiţi că sunteţi casa lui Dumnezeu? ŞiDuhul lui Dumnezeu locuieşte întru voi?”, zice Apostolul (ICor. 3, 16)? Iar dacă ştim, ce dovadă mai mare vrem, care săne arate că Domnul ne cheamă către El prin chiar însăşi na-ura alcăturii noastre din duh şi din trup?  ,,Căci întru Dânsul 

viem, şi ne mişcăm, şi suntem (...) al Lui şi neam sun-em”  (Fapte 17, 28), având drept ajutor  ,,Dumnezeiească pu-erea Lui, care toate cele ce sunt spre viaţă şi buna credinţă 

ne-a dăruit, prin cunoştinţa Celui ce ne-a chemat pre noi,

prin slavă şi prin fapta bună” (II Petru 1, 3).Dar oare gândurile şi simţirile noastre bune – oare nu sunt

acestea semne ale lucrării Duhului dumnezeiesc înlăuntrulnostru? Iar bucuria nepământească, ce ne învăluie inimile,atunci când lucrăm o faptă bună – fie ea cât de mică şi sme-rită, sau durerea sfâşietoare pe care o simţim atunci cândconştiinţa ne este tulburată pentru oarecare pricină; acelesuspinuri sau lacrimi, ce se înalţă dureros din adâncul sufle-ului – ei bine, nimic din toate acestea nu ar fi fost cu putinţă,

de nu ar fi fost glasul puternic al Celui ce grăieşte:  ,,Iată,stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu, şi va

deschide uşa, voi intra la el, şi voi cina cu el, şi el cuMine” (Apoc. 3, 20).

Sfântul Cuvios Varvar a fost un tâlhar înfricoşător, ale

cărui mâini au dus la moarte trei sute de oameni, iar dintreaceştia, doi erau preoţi! Cine putea oare gândi că acest om, acărui inimă era împietrită de lucrarea acestor păcate demoarte, se mai putea vreodată face vas al pocăinţei? Puterea

  păcatului este mare, dar mai mare este puterea Darului luiDumnezeu, ce se sălăşluieşte întru noi de la Sfântul Botez. Înmijlocul acestor ucideri groaznice şi al zgomotelor asurzi-toare, făcute de tovarăşii săi de hoţie, Varvar nu a auzit gla-sul Domnului înlăuntrul său, dar în clipa în care a rămas sin-gur în peşteră, el a intrat cu mintea în cămara ascunsă a pro-

 priei sale inimi simţitoare, unde a auzit un glas care striga cutărie, mustrându-i cugetul pentru toate răutăţile pe care lefăcuse. Iar în acel ceas, într -o clipă, Varvar s-a întors către Dum-nezeu, cu toată fiinţa sa. Asemenea lui, şi Cuviosul David şiMoise Arapul, au fost schimbaţi de dumnezeiescul glas,devenind, din fii ai întunericului, în îngeri ai luminii.

Acest glas al lui Dumnezeu răsună de asemenea şi însufletele noastre, dar cine să-l mai audă? Câţi din noi ne maioprim, pentru a-l asculta? În Biserică, se spun întotdeaunacuvintele lui Dumnezeu, dar de cele mai multe ori, ele nuajung până la inimile noastre, şi chiar ne trec pe lângă urechi.

Odinioară, în grădina Raiului, Ziditorul a toată făptura l-aîntrebat pe Adam: ,,Adame, unde eşti?” Adam a auzit glasuldumnezeieştii chemări către pocăinţă, dar în loc să răspundăcu inimă înfrântă, ca unul ce-şi cunoscuse vina şi păcatulneascultării poruncii, el a gândit în mintea lui să se ascundă

  printre pomii Edemului, faţă de Cel ce totdeauna şi pretu-tindeni stă de faţă, şi Căruia nimic nu îi este ascuns. Oare nuşi noi facem la fel? De câte ori nu am auzit în inimilenoastre: ,,Adame, unde eşti? Încă un pas greşit de mai faci, şigata, iată-te aproape de pierzarea veşnică; stai pe loc, opreşte-teşi întoarce-te!” Dar, în loc de a asculta glasul lui Dumnezeu,noi încercăm să îl acoperim şi să îl înăbuşim, fugind către

  petrecerile zgomotoase ale lumii, şi căutându-i plăcerile şidesfătările înşelătoare. Din această pricină, cuvântul lui Dum-nezeu din inimile noastre rămâne lipsit de roade. 

Mulţi dintre noi aruncăm vina neputinţei noastre de aauzi şi a lucra cuvântul Sfintei Evanghelii, pe sărăcia şinevoile pe care le întâmpinăm de-a lungul vieţii. Dar spuneun proverb, că de nu ar fi existat tunetul, nici oamenii nu şi-armai face semnul crucii. ,,Pentru aceea nu slăbim, ci de s-ar  şi

  strica omul nostru cel din afară, dar cel dinlăuntru se în-noieşte din zi în zi”, spune Apostolul (II Cor. 4, 16). Şi cine

oare nu a trecut prin asta? Când oare suntem mai smeriţi, mairâvnitori şi mai domoli în dorinţele noastre – oare nu cumvaîn vremuri de tristeţi şi nevoi? Oare când şi-a venit în simţiriFiul cel Risipitor despre care ne grăieşte Sfânta Evanghelie?Câtă vreme s-a aflat în cinstea tatălui său, el nu a făcutaltceva decât să bea, să mănânce şi să se desfăteze într-o ţarăîndepărtată. Dar, în ceasul în care bogăţiile sale s-au sfârşit, ela flămânzit şi a însetat, abia mai găsind roşcove cu care să îşi

 potolească puţin foamea. Abia când ar fi dat orice bogăţie,  pentru a căpăta o umilă bucată de pâine, el şi-a venit însimţire şi şi-a dat seama căderea în care se afla. Atunci, şi-aadus aminte de cinstea pe care o avea la tatăl său, şi a dorit săaibă parte iar de  părinteasca sa îmbrăţişare. 

Dacă am fi doar un pic mai cu luare-aminte, de-a lun-

Începutul propovăduirii Domnului  - Iisus Hristos în Sinagogadin Nazaret, tâlcuind fariseilor Cartea Proorocului Isaia şi 

 îndemnându-i spre pocăinţă (Luca 4, 16 -31)

TRADIŢIA ORTODOXĂ 

Page 36: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 36/40

36

gul vieţii... de câte ori nu am auzi şi noi glasul Domnului, ce grăieşte către noi: ,,Pocăieşte -te!”. Oare am dat destulăatenţie acelor oameni din viaţa noastră, pe care Domnul ni i-a trimis? Copii! Îi aveţi alături pe părinţii voştri, care v-au dat viaţăşi v-au crescut, veghind asupra sufletelor voastre. Părinţi! Îi aveţi alături pe copiii voştri, pe care îi creşteţi pentru a vă fi maitârziu toiag, sprijin şi mângâiere pentru anii împovăraţi de bătrâneţe. Soţilor! Aveţi o soţie legitimă, cu care să împărtăşiţideopotrivă bucuriile şi tristeţile. Fiilor duhovniceşti! Aveţi pe părintele vostru duhovnic, ce priveghează neobosit pentru călău-zirea sufletelor voastre, fiind gata oricând să vă dea un sfat bun, pe care trebuie să îl primiţi ca din gura lui Dumnezeu Însuşi.

Mai poate cineva să spună că acestea toate nu sunt semne vădite ale dragostei dumnezeieşti fără de sfârşit, şi oare nu sunt toţi aceşti oameni ca nişte îngeri păzitori, trimişi de Domnul pentru a ne ajuta şi a ne sprijini pe cărarea alunecoasă a vieţii n oastre? 

E.A.

TRADIŢIA ORTODOXĂ nr. 24

 Din minunile Maicii Domnului Despre folosul postului şi al ostenelilor în slujba lui Dumnezeu 

În vremea Sfântului Sava erau în lavra lui mulţi monahiîmbunătăţiţi. Deci, s-a dus ca să se facă monah şi un

dregător, de bun neam şi bogat, pe care Sfântul l-a primitcu bucurie. Şi, fiindcă nu era obişnuit cu osteneala, îl cruţaşi nu-l lăsa să se ducă cu alţii la munca cea grea a pă-mântului. Că se lucra până la ceasul al nouălea, şi atunciveneau să citească slujba de obşte şi, după Vecernie,

mâncau o dată pe zi, după rânduiala vieţii de obşte. Deci,fiindcă nu putea să facă aceasta acel începător, i-a poruncitsă se nevoiască în mănăstire după putere, şi să postească

 până vin toţi fraţii, ca să mănânce toţi împreună, după rân-duială. Iar acela nici măcar porunca aceasta n-a păzit-o, cimânca în chilia lui, pentru că îi aduceau rudeniile felurite

 bucate. Deci, Sfântul ştia aceasta, dar pentru că era monahul acela începător nu-l certa, ca să nu-l îngreuieze. Îl ruganumai pe Dumnezeu să-l îndrepteze.

Când a venit praznicul Adormirii Preasfintei Născătoareide Dumnezeu, cel din ziua a cincisprezecea a lui august, şi,în ziua cea dinaintea prăznuirii, pe cînd se duceau fraţii la

ascultare ca să lucreze, le-a spus Sfântul să vină la ceasul al nouălea, ca să cânte Vecernia. Iar acelui începător i-a zis să seducă la Biserică, la ceasul Vecerniei, să caute când toţi fraţii se adună, ca să-i dea şi lui vreun cuvânt. Aşa s-a şi făcut. Şi,după ce au venit părinţii, începătorul a avut o arătare minunată fără să doarmă, ci treaz. A văzut o femeie preafrumoasă într edoi îngeri, strălucind mai mult decît razele soarelui, şi un înger ţinea un potir plin de pâine cerească şi celălalt ţinea omahramă subţire, iar femeia aceea frumoasă, care era Stăpâna noastră ţinea o linguriţă de aur. Şi se ducea câte un frate şiîngerul îi ştergea faţa lui cu mahrama. Apoi se închina Preasfintei şi ea lua linguriţa şi îi dădea pâinea cea cerească. Acesteavăzându-le începătorul se minuna şi, apropiindu-se ca să se învrednicească şi el de un dar ca acesta, nu şi-a dobândit dorinţa,căci nici îngerul nu l-a şters, nici Preasfânta nu l-a împărtăşit, ci i-a zis lui: „Mâncarea aceasta este trupul Fiului meu şi-Liau numai ce postesc până seara, în ceasul acesta şi se curăţă. Însă, tu nu posteşti. Cum, dar gândeşti că te vei puteaîmpărtăşi cu pâinea aceasta?” „Să mă şteargă, măcar îngerul, cu mahrama aceea sfântă” – zicea începătorul. Iar ea i-arăspuns: „Dacă vrei să te şteargă cu aceasta, să te osteneşti şi tu cu ceilalţi, pentru că aceia asudă de osteneală şi pentru

aceasta se şterg, dar pe tine, de care sudoare să te şteargă îngerul?” Acestea auzind, s-a îngrozit şi, alergând la egumen, azis: „ Aţi văzut oare, arătarea pe care am văzut -o eu, nevrednicul?” Iar egumenul i-a răspuns: „Ceea ce ai văzut a fost spreîndreptarea ta. Că fraţii sunt încredinţaţi, că Preasfânta îi sfinţeşte, ca să fie vrednici în tot praznicul să se împărtăşească cu

  Dumnezeieştile Taine.”De atunci înainte se ostenea şi el mai mult şi mânca mai puţin şi, aşa sfârşindu-se în fericităascultare, s-a învrednicit de fericirea cea cerească. 

 „Mergi de fă şi tu asemenea”  

„Iar un Samarinean mergând pe cale, a venit la el, şi văzându-l i s-a făcut milă. Şi apropiindu-se, a legat ranele lui, turnând untdelemn şi vin; şi punându-l pe dobitocul lui, l-a dus la o casă de oaspeţi, şi a purtat grijă de el. Şi a doua zi ieşind, şi scoţând doi

dinari, a dat gazdei, şi i-a zis lui: Poartă grijă de dânsul; şi orice vei mai cheltui, eu când Mă voi întoarce, voi da ţie” (Lc. 10, 33-35). 

Din această pildă, putem desprinde îndemnul direct de a avea milă faţă de aproapele, ajutându-i pe semenii noştri,mai ales când sunt în neputinţe şi alţii îi trec cu vederea. Astăzi, însă, în veacul întunecării şi al necredinţei, poate

 Lavra Sfântul Sava din Palestina

Page 37: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 37/40

37 TRADIŢIA ORTODOXĂ 

mai mult ca oricând, datorită amplificării apostaziei, se poatedesprinde şi un sens mai subtil, dar nu mai puţin însemnat.Aproapele nostru, pe care-l ignorăm cel mai mult, estesufletul nostru.  Odată cu desprinderea din contemplareaIerusalimului ceresc, el cade într-un tărâm al morţii şi o valea plângerii,  adică în  Ierihonul învecinat cu Marea Moartă,adică spre cuibul patimilor. Această cale dintre cer şi pământeste străjuită de duhurile cele din văzduh; de tâlharii care abiaaşteaptă să dezbrace un suflet de Darul lui Dumnezeu, celprimit prin baia Botezului. Dar diavolii nu se mulţumescnumai cu atât – de a te lăsa gol de orice faptă bună, ci îţiprovoacă răni ale păcatelor, ce cangrenează în patimi. Doar când sunt siguri că nu mai eşti în stare să te ridici, te părăsesc,ăsându-te abia viu. Ei se sârguiesc să nu îl lase pe om săucreze îndemnul Proorocului David: „Fereşte-te de rău şi fă 

binele” (Ps. 33, 14). Abia viu este şi sufletul nostru. Îl vedem zăcând la

marginea drumului vieţii, prăfuit de colbul nepăsării, plin depete pe conştiinţă şi de rănile păcatelor, prin care se scurge sân-gele, luându-ne puterea de a lupta. În ele apare stricăciuneaâncezelii, ce zvâcneşte în patimi care devorează. Sufocaţi de

duhoare, delirăm inconştient. Dacă sufletul ar avea glas cu

care să strige către om, ţipătul lui ne-ar asurzi!„Evlavia din afară, văzută, fără cea lăuntrică, este făţăr -

nicie şi înşelare”, spune Sfântul Tihon de Zadonsk. Ea esteotuna cu o teacă fără sabie. Cum să pleci la război cu aşa

ceva? Un ostaş înarmat doar cu o teacă ar stârni râsul şibatjocura vrăjmaşului său. De plâns sunt oamenii care vor săobţină biruinţă asupra trupului şi lumii numai cu evlavia dinafară, crezând că astfel vor place lui Dumnezeu: „Că nimeniîntru ascuns face ceva, şi caută să fie el la arătare; dacă faciacestea, arată -te pe tine lumii” (In. 7, 4). „Nu credinţa învorbe ne mântuieşte, ci faptele unite cu credinţa” (Iac. 1, 2). 

„Creştine! Să fii, iar nu să pari; iată una din principalele talepravile” ne spune Sfântul Filaret al Moscovei.

Suflete al meu, pentru ce dormi?Alergăm fără oprire după cele trecătoare, motivând

aceasta prin îndatoririle familiale, sociale sau profesionale, iargrija vieţii devine un idol, a cărui venerare ne acaparează înotalitate şi ne orbeşte. Considerăm că faptele exterioare sunt

suficiente pentru a face voia lui Dumnezeu şi a ne mântui.Construim ziduri; înfrumuseţăm morminte (adică trupuri); nefacem relaţii sociale – într-un cuvânt, spălăm blidul doar pedinafară! Singurul scop ne este acela de a fi fotogenici, de ane încadra în normele externe, de a „da bine” în ochii lumii.Mai avem timp de cercetare lăuntrică? Nu. Dar ceasurile încare nu ne gândim la Dumnezeu şi în care nici un gând bun şievlavios nu se învârte în mintea şi în inima noastră – oare dece nu le socotim pierdute? Tot Sfântul Filaret spune că „Cinenu trăieşte cu adevărat creştineşte, se află într -o stare deidolatrie morală. El ori devine jertfă făpturilor, muncind pen-

tru avere în loc ca să muncească pentru Dumnezeu şi în-dumnezeindu- şi pântecele, ori dimpotrivă, se face el singur un idol şi cere drept jertfă pentru sine tot ce produce pământul.” 

Când vom privi spre sufletul nostru, ochii noştri miopi vor  întrezări vreodată starea lui jalnică, ca să ne plângem de milă?Domnul ne îndeamnă astfel: „Fiicele Ierusalimului, nu mă plân-

 geţi pe Mine, ci pe voi vă plângeţi, şi pe fiii voştri” (Lc. 23, 28).Ne-am hotărât să legăm rănile prin înfrânarea poftelor?

Turnăm untdelemnul nădejdii şi vinul pocăinţei? Ne ridicăm pe asin prin mărturisire ca să ajungem la casa de străini, adicăla Biserica Domnului, unde să plătim prin nevoinţe ospătarea

cu Trupul lui Hristos? Fericitul Augustin îi mustră pe creştini,spunând că îşi doreşte să fie mai degrabă „un cal sau orice altlucru pe care le au majoritatea creştinilor decât să fiu sufletullor; pentru că ei arată mai multă grijă, dragoste şi credincioşiefaţă de orice alt lucru, decât faţă de sufletul lor”. 

„Începutul oricărei virtuţi este Dumnezeu, aşa cum înce- putul zilei este soarele”, spune Sfântul Marcu Ascetul, şi iar Sfântul Tihon aduce şi alte lămuriri: „Fără Dumnezeu noi nu

 putem nu numai să facem, dar nici să voim ceva bun” şi „lanimic nu avem atâta nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, ca înlucrarea mântuirii, pentru că în nimic nu suntem aşa de slabi

ca în facerea binelui. Omul se poate pierde pe sine însuşi şise pierde, dar nu se poate mântui singur pe sine”. Hristos esteSamarineanul Cel Milostiv, ce ne-a răscumpărat sufletul şi-i

 poartă de grijă. „Duhul este care face viu, trupul nu foloseştenimic. Graiurile care eu grăiesc vouă, duh sunt şi viaţă” (In.6, 63). Sfântul Ioan Gură de Aur ne întreabă: „Vreţi să cu-noaşteţi preţul sufletului vostru? Priviţi la preţul răscum-

  părării. Nu aurul lumii întregi, nu lumea întreagă cu toatecele ce sunt într-însa, ci Însuşi Dumnezeu a fost preţul răscum-

  părării noastre”.  Dacă preţul sufletului este atât de mare,oare nu trebuie măcar să încercăm să prăvălim piatra nesim-

ţirii de pe mormântul sufletului nostru? Sfântul Ignatie Briancianinov ne dezvăluie înţelesul tainical cuvântului piatră: „Cine ne va prăvăli nouă piatra de peuşa mormântului? Piatra era mare foarte” (Mc. 16, 3-4).Mormântul este inima noastră, ce a fost cândva Biserică,dar s-a făcut mormânt.  În el intră Hristos, prin Taina Bo-tezului ca să Se sălăşluiască şi să lucreze în noi, şi atunciinima este sfinţită ca Biserică a lui Dumnezeu. Noi răpim luiHristos putinţa de a lucra, atunci când hrănim omul nostru celvechi, când lucrăm după imboldul voii noastre căzute, al ra-ţiunii noastre otrăvite de minciună. Astfel Îl rănim pe Hristosşi-L omorâm, prin purtarea noastră, minimalizându-L în mor-mântul strâmt şi întunecos al inimii, la intrarea căruia este

  prăvălită o piatră „mare foarte”.  Vrăjmaşii lui Hristos stră-  juiesc piatra pe care au mai pus şi pecete, născocind orice

Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare la mormântul lui AlexandruMacedon, contemplând zădărnicia slavei lumeşti şi deplângând goana lumii spre a dobândi bogăţii pământeşti. Acest episod a

devenit tema clasică a pomenirii morţii în iconografia bizantină . 

Page 38: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 38/40

38TRADIŢIA ORTODOXĂ 

nr. 24

piedică pentru a preîntâmpina Învierea şi a o împiedica. După definiţia Sfinţilor Părinţi, nesimţirea este starea de

moarte a simţurilor duhovniceşti; moartea nevăzută a duhuluiomenesc, în ceea ce priveşte lucrurile duhovniceşti. Din contră,duhul este pe deplin viu faţă de lucrurile materiale. Viaţanepăsătoare petrecută vreme îndelungată în mijlocul împrăş-ierii şi al păcatelor săvârşite de bună voie şi statornic, în

uitare faţă de poruncile lui Dumnezeu, ori de lucrare super -ficială a lor, face ca sufletul să devină inert pentru simţirileduhovniceşti, deci mort. Toate puterile lui sunt îndreptate nu-mai spre material, spre vremelnic, spre deşertăciune şi păcat.

De aceea, petrecem multe ceasuri în cele mai deşartedistracţii, fără a simţi vreo greutate sau oboseală! Vorbireadeşartă, cuvintele spurcate, glumele lumeşti, osândirea aproa-pelui şi batjocura muşcătoare sunt adesea pe buzele noastre;ar când vrem să citim Cuvântul lui Dumnezeu, ce plictiseală

ne apucă! Când vrem să ne rugăm, ce uscăciune şi răcealăsimţim, şi ce împrăştiată este mintea noastră! Nu vrem să dămmăcar câteva clipe cercetării păcatelor noastre ori plânsuluipentru ele. Când nesimţirea se atinge de suflet şi devine onsuşire a lui, lumea şi stăpânitorii acestei lumi – duhurile

căzute, pun pe piatră pecetea lor şi te păzesc, ca să nu te mai

ridici. Pentru nimicirea nesimţirii după sfaturile Sfinţilor Părinţi se cere din partea omului o lucrare statornică, răbdă-oare, neîncetată împotriva ei, o viaţă evlavioasă, de trezvie.

Prin conlucrarea cu harul dumnezeiesc, inima se umplede umilinţă, iar sufletului i se vesteşte învierea. Umilinţa esteconştientizarea stării nenorocite, de cădere şi de moarte veş-nic, în care se află omul, precum şi simţirea lăuntrică a milei

şi a împreună- pătimirii cu sineşi. 

Ne trebuie osârdie de samarinean şi smerenie de vameş Trebuie să ne străduim să fim ca samarineanul cel bun şi

să nu mai amânăm tămăduirea noastră de pe o zi pe alta, ca sănu vină fără de veste moartea, să ne răpească pe neaşteptate,găsindu-ne nedemni de a intra în sălaşurile fericirii veşnice.Nici chiar noi înşine nu primim să ne fie prieteni, nu îngă-duim să intre în societatea noastră, nu suferim în casa noastrăpe acela care mereu trăieşte în contradicţie cu noi. Tot aşa şiDumnezeu şi cu atât mai mult El, ca unul ce este Atotbun şidrept Judecător, nu va primi niciodată în împărăţia Sa ce-

rească oameni cu voinţă încăpăţânată şi rea. Sfântul Grigorie de Nyssa îi compară pe creştini cupictorii. „Fiecare din noi este pictorul propriei sale vieţi. Su-

 fletul nostru este ca o pânză; virtuţile – culorile; Iisus Hristoseste Modelul pe care trebuie să -l pictăm”. Admirabilă com-

  paraţie! După cum pictorul are în minte, în închipuire şi înfaţa ochilor obiectul pe care vrea să-l înfăţişeze pe pânză, totastfel creştinul în toate actele lui trebuie să-şi îndrepte pri-virile asupra lui Iisus Hristos. Şi după cum pensula condusăde mâna pictorului pune culori pe pânză asemănătoare cu celece le află pe model, aşa voia noastră, ajutată de Darul luiDumnezeu, prin împlinirea virtuţilor văzute în Iisus Hristos,se sileşte să întipărească chipul Lui în sufletul nostru.

Se spune că un călugăr pustnic din Sfântul Munte cugeta  în sinea sa: „Oare va pierde Dumnezeu atâta omenire cu- prinsă în păcate?” Atunci a auzit ca un glas răspunsul la cu-getarea sa: „De tot cel ce a strigat măcar odată numele Meumă voi milostivi”. Auzind aceasta, călugărul a gândit aşa: „Cerost mai are să mă nevoiesc atâta?” dar a auzit iar: „Cătreaceia mă voi milostivi doar, însă pe cei ce se nevoiesc pentruMine şi Evanghelia Mea, pe aceştia îi consider prieteni ai Mei”. 

  Nu fără temei ne dăruieşte milostivirea lui Dumnezeuvreme de pocăinţă. Este nevoie de vreme pentru ştergerea înti-

 păririlor păcătoase şi pentru ruperea peceţilor păcatului. Să necurăţim de întinăciune, să ne îmbrăcăm în hainele virtuţii, şi

să ne împodobim cu însuşirile plăcute lui Dumnezeu, cu caresunt împodobiţi toţi locuitorii cerului. De altfel, şi SfântulTihon conchide: „Viaţa creştină toată nu este nimic altceva,decât o pocăinţă de totdeauna, până la sfârşitul vieţii” iar Sfântul Filaret al Moscovei ne încredinţează: „Creştinii, orilepădându- se de plăceri, sufăr din cauza lipsurilor, ori îngă -duindu-  şi plăcerile, trebuie să sufere din cauza pocăinţei”.

  De aceea să -i urmăm îndemnul: „Închinaţi lui Dumnezeu pârga fiecărei zile şi nopţi în rugăciune, mulţumindu-I pentrucele trecute, rugându-L să vă binecuvinteze cele viitoare şi încursul zilei din ceasurile răpite de la noi de lume şi de faptele

ei, răpiţi, după putinţă, măcar câteva minute ca să vă aduceţiaminte de Dumnezeu, ridicând spre El în taină inima şi ungând de evlavie, de mulţumire şi de rugăciune. Când veţipetrece în acestea cu luare-aminte şi necontenit, veţi afla însinea voastră ceea ce este scris în Psalmi: „adusu-mi-amaminte de Dumnezeu şi m-am veselit”.

 M.M.

Page 39: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 39/40

RevistaTRADIŢIA ORTODOXĂ este publicaţie î nregistrată la

Biblioteca Naţională a României Centrul Naţional de Numerotare Standardizată 

TRADIŢIA ORTODOXĂ / MITROPOLIA SLĂTIOARA

ISSN 1842-7499

Editura „SCHIMBAREA LA FAŢĂ” 

publicaţia respectă Legea nr. 594/ 2004 şi Legea nr. 186/ 2003, privind promovarea culturii scrise-toate drepturile rezervate-

Tradiţia Ortodoxă- 40 p. Format: 8 din 64/ 88

Tipar executat la Tipografia „Adormirea Maicii Domnului” - Bucureşti, 2009 Tel. 021/ 434 23 36

CUPRINSUL NUMĂRULUI 24 (Iunie 2009) 

1. Interviu cu Înalt Preasfinţitul Vlasie Mogârzan..................................................................... 4 2. Povăţuire şi înaintevestire a Sfântului Anatolie al Optinei.................................................... 8 3. Din chipul nevăzutului - Icoana Sfintei Treimi, de Andrei Rubliov...................................... 94. Ce se întâmplă cu noi?.............................................................................................................. 105. Implanturi, microcipuri şi controlul minţii............................................................................ 13 6. Viitorul omenirii închinat diavolului.......................................................................................167. Manevrele viitorului................................................................................................................. 178. Ecumenismul – calea spre pierzare (V) - Ruperea veşmântului nevăzut al lui Hristos..... 19 9. Lupii politicii comuniste şi staulul Bisericii de stil nou......................................................... 20 10. Un nou zapis împotriva lui Dumnezeu................................................................................. 2311. Anatema împotriva Sinodului Bisericii Ortodoxe Române................................................ 24

12. A lui Dumnezeu este Judecata............................................................................................... 2513. Despre desfrâul Europei (I)....................................................................................................2714. Nebunia pentru Hristos.......................................................................................................... 3015. Pocăinţă, pocăinţă, pocăinţă.................................................................................................. 3216. Nimic ortodox.......................................................................................................................... 3417. Chemare către mântuire.........................................................................................................34

Page 40: Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

8/14/2019 Traditia Ortodoxa 24 iunie 2009

http://slidepdf.com/reader/full/traditia-ortodoxa-24-iunie-2009 40/40

 

TRADIŢIA ORTODOXĂ PUBLICAŢIE TIPĂRITĂ CU BINECUVÂNTAREA

Î.P.S. VLASIE MOGÂRZAN,ARHIEPISCOPUL ŞI MITROPOLITUL

BISERICII ORTODOXE DE STIL VECHI DIN ROMÂNIA

ADRESA REDACŢIEI: Mitropolia Slătioara, Comuna Râşca, judeţulSuceava

EDITURA „SCHIMBAREA LA FAŢĂ”

TEL/FAX: 0230/570.831, 0230/570.837Email: [email protected]


Recommended