+ All Categories
Home > Education > Newsletter 08 imi net 2012-03

Newsletter 08 imi net 2012-03

Date post: 29-Nov-2014
Category:
Upload: imi-pq-net-romania
View: 798 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
 
of 13 /13
Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiaLvelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă” Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132 NEWSLETTER Nr. 8, MarLe 2012
Transcript
Page 1: Newsletter 08 imi net 2012-03

         Investește  în  oameni!  Proiect  cofinanțat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operațional  Sectorial    Dezvoltarea  Resurselor  Umane  2007  –  2013  Axa  prioritară  3:  Creşterea  adaptabilităţii  lucrătorilor  şi  a  întreprinderilor  Domeniul  major  de  intervenţie  3.3.:  „Dezvoltarea  parteneriatului  şi  încurajarea    iniţiaLvelor  pentru  partenerii  sociali  şi  societatea  civilă”  Contract  nr.:  POSDRU/93/3.3/S/53132              

NEWSLETTER  Nr.  8,  MarLe  2012  

Page 2: Newsletter 08 imi net 2012-03

Proiectul  strategic  „Reţeaua  Autorităților  Competente  pentru  Calificările  Profesionale  din  

România  (IMI  PQ  NET  România)”  

 NOUTĂȚI    

 Ø  Ocuparea  forței  de  muncă  și  

drepturi  sociale:  Cum  garantăm  pensiile  de  mâine?  

 Ø  JusLţie  şi  drepturile  cetăţenilor:  

Mai  multe  femei  în  funcţii  de  conducere?  

Ø  Previziuni  intermediare:  recesiune  uşoară  şi  semne  de  stabilizare  

Ø  Autorităţile   locale   caută   soluţii  de  creştere  economică  

     

   

EVENIMENT  

Ø  A  doua  reuniune  a  Grupului  de  Lucru  IMI  PQ  NET  România  şi  prima  sesiune  a  Atelierelor  de  lucru  “Sprijin  pentru  partenerii  sociali”  

u     INFO+    Ce  spun  uLlizatorii  despre  IMI      u  Diverse  

   Ø  O  mai  bună  aplicare  a  

legislaţiei  de  mediu  

Ø  Conform  unui  raport  al  Comisiei  Europene,  cetățenii  UE  încă  se  confruntă  cu  dificultăți  în  ceea  ce  privește  exercitarea  drepturilor  electorale  locale  

Page 3: Newsletter 08 imi net 2012-03

NOUTĂȚI        

 Ocuparea  forței  de  muncă  și  drepturi  sociale:  Cum  garantăm  pensiile  de  mâine?  

 Uniunea   Europeană   prezintă   câteva   propuneri   desLnate   să   le   asigure   pensii   decente   generaţiilor   viitoare.   Pentru   un  european  din  patru,  pensia  este  singura  sursă  de  venit.  În  condiţiile  în  care  numărul  pensionarilor  este  în  creştere,  iar  cel  al  persoanelor   acLve   în   scădere,   guvernele   se   confruntă   cu   o   problemă   dificilă:   ce   se   poate   face   pentru   ca   europenii   să  beneficieze  de  pensii  decente,  sigure  şi  viabile?    Situaţia  este  şi  mai  gravă  din  cauza  presiunii  pe  care  criza  economică  o  exercită  asupra  bugetelor  naţionale.  De  aceea,  Uniunea  Europeană  încearcă  să  ajute  guvernele  să  găsească  o  soluţie  realistă.  AsAel,   Comisia   Europeană   a   elaborat   o   carte   albă   privind   reforma   pensiilor,   ţinând   cont   de   rezultatele   recentei   consultări  publice  privind  sistemele  de  pensii  şi  ale  analizei  anuale  a  creşterii  2012  .  Documentul  îşi  propune  să  ajute  statele  membre  să  obţină   un   echilibru  mai   viabil   între   anii   de  muncă   şi   cei   de   pensie,   să   garanteze  menţinerea   drepturilor   de   pensie   în   cazul  persoanelor  care  se  stabilesc  în  alte  ţări  din  Uniunea  Europeană  şi  să  sImuleze  planurile  de  economisire.  În  acest  sens,  le  recomandă:  •  să   îmbunătăţească  perspecIvele  de  angajare  pentru  persoanele   în  vârstă,  prin  modificarea  pracIcilor  actuale  de  pe  piaţa  

muncii  şi  prin  adaptarea  locurilor  de  muncă  •  să  încurajeze  angajatorii  şi  sindicatele  să  creeze  sisteme  private  de  pensie,  inclusiv  prin  acordarea  de  avantaje  fiscale  •  să  protejeze  mai  bine  sistemele  de  pensii  suplimentare  ale  persoanelor  care  au  lucrat  în  mai  multe  ţări  europene  •  să  stabilească  un  raport  direct  între  vârsta  de  pensionare  şi  speranţa  de  viaţă,  să  limiteze  pensionarea  anIcipată  şi  să  reducă  

diferenţele  între  condiţiile  de  pensionare  aplicabile  femeilor  şi  bărbaţilor.    Sursa:  Comisia  Europeană      

Page 4: Newsletter 08 imi net 2012-03

NOUTĂȚI        

JusLţie  şi  drepturile  cetăţenilor:  Mai  multe  femei  în  funcţii  de  conducere?    Ne  interesează  părerile  dumneavoastră  privind  modalităţile  prin  care  companiile  ar  putea  fi  determinate  să  numească  mai  multe  femei  în  consiliile  de  administraţie.  În  UE,  numai  1  din  7  posturi  este  ocupat  de  o  femeie.    La  nivelul  funcţiilor  de  conducere,  schimbările  se  produc  mai  greu.  De  exemplu,  dintre  membrii  consiliilor  de  administraţie  ale  celor  mai  mari   companii  europene  cotate   la  bursă,  doar  14%  sunt   femei,   faţă  de  12%   în  2010.   La  nivelul  UE,  numai  3%  din  preşedinţii  consiliilor  de  administraţie  sunt  femei,  aproximaIv  la  fel  ca  şi  acum  2  ani.  Cetăţenii   europeni   consideră   că   trebuie   luate   măsuri   pentru   corectarea   acestui   dezechilibru.   Potrivit   rezultatelor   unui  sondaj     recent,   circa   9   din   10   respondenţi   consideră   că   femeile   ar   trebui   să   fie   reprezentate   în   posturi-­‐cheie,   în   aceeaşi  proporţie   ca   şi   bărbaţii   (pentru   un   nivel   de   calificare   echivalent).   De   asemenea,   3   din   4   parIcipanţi   la   sondaj   se   declară   în  favoarea   adoptării   unei   legislaţii   privind   reprezentarea   echilibrată   a   bărbaţilor   şi   femeilor   în   consiliile   de   administraţie   ale  companiilor.    Facilitarea  accesului  femeilor  la  posturi  de  conducere  le  încurajează  pe  acestea  să  intre  şi  să  rămână  în  câmpul  muncii.  Gradul  de  ocupare  a  forţei  de  muncă  în  rândul  femeilor  creşte,  iar  competenţele  le  sunt  valorificate  la  maxim.  Numirea   unui   număr   mai   mare   de   femei   în   posturi-­‐cheie   ar   spori   compeIIvitatea   Uniunii   Europene.   Studiile   realizate   de  firmele  de  consultanţă  McKinsey  şi  Ernst&Young  au  arătat  că  întreprinderile  care  menţin  un  echilibru  între  bărbaţi  şi  femei  au  profituri  mai  mari.  În  2011,  Comisia  Europeană  a  încurajat  întreprinderile  publice  să  se  angajeze,  în  mod  voluntar  ,  că  vor  lua  măsurile  necesare  pentru  ca  ponderea  femeilor  în  consiliile  de  administraţie  să  ajungă  la  30%  până  în  2015  şi  la  40%  până  în  2020.    Sursa:  Comisia  Europeană  

Page 5: Newsletter 08 imi net 2012-03

NOUTĂȚI        

Previziuni  intermediare:  recesiune  uşoară  şi  semne  de  stabilizare    Conform   previziunilor,   economia   UE   va   stagna   în   2012,   iar   zona   euro   va   intra   într-­‐o   uşoară   recesiune.  Creşterea  se  va  relua,  modest,  în  a  doua  jumătate  a  anului.    Conform   noilor   previziuni   intermediare     ale   Comisiei   Europene,   prezentate   la   23   februarie,   economia  UE   va  stagna  şi   zona  euro  va   intra   într-­‐o  uşoară   recesiune.  Cu   toate  acestea,   se  esImează  că,   în  a  doua   jumătate  a  anului,  se  va  înregistra  o  creştere  modestă.  În  2012,  PIB-­‐ul  UE  urmează  să  se  menţină  la  acelaşi  nivel,  în  Imp  ce  PIB-­‐ul  zonei  euro  se  va  contracta  cu  0,3%.  În  Imp  ce  în  17  state  membre  ar  urma  să  se  înregistreze  creştere  economică,  celelalte  vor  fi  ţinute  în  loc  din  cauza  incerItudinilor   care   persistă   pe   pieţe,   a   îngrijorărilor   legate   de   criza   datoriei   publice   şi   a   cererii   scăzute   la  export.  Prin  urmare,  creşterea  PIB-­‐ului  ar  urma  să  stagneze  într-­‐o  ţară  şi  să  fie  negaIvă  în  alte  nouă.  

Autorităţile  locale  caută  soluţii  de  creştere  economică    Reprezentanţii   autorităţilor   locale   şi   regionale   din   statele  membre   s-­‐au   reunit   la   Bruxelles,   pentru   a  discuta  despre  măsurile  de  sLmulare  a  compeLLvităţii,  creşterii  economice  şi  ocupării  forţei  de  muncă.  Evenimentul   dedicat  dezvoltării   regionale   a   reunit   circa  6000  de   reprezentaţi   din  peste  200  de  oraşe   şi  regiuni  ale  Europei.  ParIcipanţii  au  discutat  despre  viitorul  poliIcii   regionale  a  UE  şi  despre  propunerile  Comisiei,  menite  să  sporească  eficienţa  finanţărilor  europene  care  vor  fi  acordate  în  perioada  2014-­‐2020.  S-­‐a  pus  accent  pe  rolul  regiunilor  în  aIngerea  obiecIvelor  strategiei  UE  pentru  ocuparea  forţei  de  muncă  şi  creştere  economică,  obiecIve  vitale  pentru  depăşirea  crizei  economice.  

Sursa:  Comisia  Europeană        

Page 6: Newsletter 08 imi net 2012-03

O  mai  bună  aplicare  a  legislaţiei  de  mediu    Comisia  doreşte  să  găsească  noi  modalităţi  de  a  ajuta  statele  membre   să   se   bucure   de   avantajele   aplicării  eficiente  a   legislaţiei  de  mediu,   în   interesul   sănătăţii  şi  al  economiei.  Faptul   că   statele   membre   nu   aplică   în   integralitate  legislaţia   UE   în   domeniul   mediului   provoacă   pierderi  esImate   la   50  de  miliarde  de  euro  pe   an.  Acestea   se  traduc,   în   special,  prin  costuri   în  domeniul   sănătăţii   şi  al  salubrităţii.  Aplicarea  eficientă  a  legislaţiei  UE  ne  asigură  un  mediu  curat  şi  mai  durabil,  cu  efecte  poziIve  asupra  sănătăţii  şi   economiei.   De   exemplu,   aplicarea   cu   stricteţe   a  prevederilor   europene   privind   gesIonarea   deşeurilor  ar  contribui  la  crearea  a  400  000  de  locuri  de  muncă  şi  la  economisirea  a  72  de  miliarde  de  euro   (comparaIv  cu  situaţia  în  care  aceste  norme  nu  s-­‐ar  aplica).  Într-­‐o   primă   etapă,   Comisia   consultă   guvernele  naţionale   şi   Parlamentul   cu   privire   la   modalităţile   de  eficienIzare  a  avantajelor  pe   care   le  oferă  dispoziţiile  UE  în  domeniul  mediului    Opiniile  lor  vor  fi  uIlizate  în  elaborarea   unor   propuneri   specifice,   în   cursul   acestui  an.  

Sursa:  Comisia  Europeana  

NOUTĂȚI        

Conform   unui   raport   al   Comisiei   Europene,  cetățenii  UE  încă  se  confruntă  cu  dificultăți  în  ceea  ce  privește  exercitarea  drepturilor  electorale  locale    Din  ce  în  ce  mai  mulți  cetățeni  europeni  își  exercită  dreptul  de  a   locui  și  de  a   lucra  pe   întreg  teritoriul  Uniunii  Europene.    În  prezent,  aproximaIv  8  milioane  de  persoane  care  au  dreptul  să  voteze   locuiesc   în  altă  țară  decât  cea  de   origine.   În   calitate   de   cetățeni   ai   UE,   aceste  persoane  au  dreptul   să  voteze  sau  să  fie  eligibili   în  alegerile   locale   din   statul   membru   în   care   își   au  reședința.   Cu   toate   acestea,   în   prezent,   conform  unui   nou   raport   publicat   astăzi   de   Comisia  Europeană,   doar   10%   dintre   cetățeni   profită   de  acest  drept.  Prin  urmare,  pentru  a  se  asigura  că  cetățenii  își  pot  exercita  pe  deplin  drepturile  electorale,  Comisia  va  colabora   cu   autoritățile   naționale,   regionale   și  locale   în   vederea   idenIficării   și   soluționării  dificultăților   care   persistă   în   ceea   ce   privește  aplicarea  efecIvă  a  acestor  drepturi.  Propunerea  ca  2013   să  fie  desemnat  Anul  european  al   cetățenilor  reprezintă   o   bună   ocazie   de   a   face   mai   bine  cunoscute  drepturile  cetățenilor  UE.  

Sursa:  Comisia  Europeana      

Page 7: Newsletter 08 imi net 2012-03

   

EVENIMENT      

A  doua  reuniune  a  Grupului  de  Lucru  IMI  PQ  NET  România  şi  prima  sesiune  a  Atelierelor  de  lucru  “Sprijin  pentru  partenerii  sociali”  

   

 Ministerul   Educaţiei,   Cercetării,   Tineretului   şi   Sportului   a   organizat   în   perioada   27-­‐31   marLe   a.c.  reuniunea   Grupului   de   Lucru   IMI   PQ   NET   România   urmată   de   prima   sesiune   a   Atelierelor   de   lucru  “Sprijin  pentru  partenerii  sociali”,  evenimente  ce  au  avut  loc  la  Sinaia,  Hotel  RINA  Sinaia.    Evenimentele   s-­‐au   desfășurat   în   cadrul   proiectului   strategic   ”Reţeaua   Autorităţilor   Competente   pentru  Calificările   Profesionale   din   România   (IMI   PQ   NET   România)”,   proiect   cofinanţat   din   Fondul   Social  European,  prin  Programul  Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane  2007-­‐2013.    Printre   parIcipanţi   s-­‐au   numărat   reprezentanţi   ai   Autorităţilor   competente   (Ministere,   asociaţii  profesionale,  ONG-­‐uri)   şi   Comitetelor   sectoriale.   Reuniunea  Grupului   de   Lucru   s-­‐a   bucurat   de   prezenţa  unui  număr  mare  de  parIcipanţi,  aprox.  120  de  persoane.    Dintre   temele   abordate   pe   parcursul   celor   5   zile   menţionăm   pe   cele   mai   importante:   exInderea  sistemului   IMI   cu   un   număr   de   aprox.   40   de   profesii,   revizuirea   DirecIvei   36/2005   privind   Calificările  Profesionale,  Cardul  Profesional,  analiza  nevoilor  de  formare  a  personalului  din  Autorităţile  competente  şi  consultări  privind  situaţia  planurilor  sectoriale  de  formare.      

Page 8: Newsletter 08 imi net 2012-03

   

EVENIMENT      

A  doua  reuniune  a  Grupului  de  Lucru  IMI  PQ  NET  România  şi  prima  sesiune  a  Atelierelor  de  lucru  “Sprijin  pentru  partenerii  sociali”  

   

Page 9: Newsletter 08 imi net 2012-03

INFO  +  Ce  spun  uLlizatorii  despre  IMI  

 "  O  agenţie  slovacă  de  turism  dorea  să  ofere  servicii  transfrontaliere  în  Ungaria.  Trebuia  să  aflăm  dacă  această  agenţie  îşi  exercită  acIvităţile  în  mod  legal  în  statul  membru  de  stabilire.  Am  adresat  o  cerere  prin  intermediul  IMI  şi  le-­‐am  cerut  colegilor  slovaci  date  despre  această  companie.  Am  primit  informaţiile  necesare  în  aceeaşi  zi.  Am  făcut  două  sau  trei  schimburi  de  informaţii  pentru  a  clarifica  anumite  chesIuni  legate  de  interpretarea  profilului  financiar  al  companiei  –  toate  acestea  într-­‐o  singură  zi,  fiind  în  permanenţă  conectaţi  la  sistem!    În  baza  experienţei  noastre,  putem  confirma  că  IMI  asigură  o  comunicare  rapidă  între  autorităţi."  

Katalin  Kelemen    Oficiul  pentru  eliberarea  licenţelor  de  comerţ  (Ungaria)  

   "  Înscrieţi-­‐vă  astăzi!  Nu  veţi  regreta!  IMI  este  foarte  uşor  de  uIlizat.  ”  

Chris  Korcz    Departamentul  pentru  inovare  şi  competenţe  în  afaceri  (UK)  

   

Page 10: Newsletter 08 imi net 2012-03

DIVERSE      Ringier  preia  eJobs.ro,  cel  mai  mare  portal  de  joburi  din  România  Compania  Ringier  a  achiziţionat  pachetul  majoritar  de  acţiuni  al  Ejobs  Group  S.A.,  companie  care  operează  eJobs.ro,  lider  pe  piaţa  portalurilor  de  joburi  din  România.  Ringier  preia  70%  din  acţiunile  Ejobs  Group  S.A.  Acest  pachet  cuprinde  majoritatea  acţiunilor  deţinute  de  cei  doi  fondatori  locali  ai  eJobs,  Liviu  Dumitraşcu  şi  Daniel  Tătar,  precum  şi  întregul  pachet  de  acţiuni  deţinut  de  un  invesItor  financiar.  hqp://www.mediafax.ro/economic/ringier-­‐preia-­‐ejobs-­‐ro-­‐cel-­‐mai-­‐mare-­‐portal-­‐de-­‐joburi-­‐din-­‐romania-­‐9455830/      Din  30  iunie  se  va  putea  circula  pe  Autostrada  Soarelui  de  la  BucureşL  la  Constanţa  Ministrul  Transporturilor,  Alexandru  Nazare,  susţine  că  se  va  putea  circula  pe  Autostrada  Soarelui  de  la  BucureşI  la  Constanţa  la  sfârşitul  lunii  iunie,  după  ce  vor  fi  deschise  traficului  şi  sectoarele  Murfatlar-­‐Medgidia  şi  Medgidia-­‐Cernavodă.  hqp://www.mediafax.ro/social/din-­‐30-­‐iunie-­‐se-­‐va-­‐putea-­‐circula-­‐pe-­‐autostrada-­‐soarelui-­‐de-­‐la-­‐bucuresI-­‐la-­‐constanta-­‐9456960/      Cumpărăturile  nu  vor  mai  fi  la  fel:  Cum  vom  putea  achiziţiona  produse  cu  telefonul  mobil.    Un  magazin  în  care  cumpărăturile  se  fac  doar  cu  smartphone-­‐ul  a  fost  lansat  în  Coreea  de  Sud.  Lansarea  magazinului,  ce  a  avut  loc  în  capitala  Coreei  de  Sud,  Seul,  revoluţionează  modul  în  care  persoanele  pot  face  shopping.  hqp://www.mediafax.ro/economic/cumparaturile-­‐nu-­‐vor-­‐mai-­‐fi-­‐la-­‐fel-­‐cum-­‐vom-­‐putea-­‐achiziIona-­‐produse-­‐cu-­‐telefonul-­‐mobil-­‐un-­‐magazin-­‐a-­‐fost-­‐deja-­‐lansat-­‐9455840/      

Page 11: Newsletter 08 imi net 2012-03

 Carte    

BOKIA    de  Ovidiu  Pecican    

   Romanu lu i   Bok ia   s c r i s   de  prozatorul   Ovidiu   Pecican   şi  apărut   la   editura   Tracus   Arte   a  aparut  pe  piata.    Alexandru  Vlad  şi  Ion  VarIc   au     prezentat   romanul  şi   atmosfera   construită   de  prozator.  Ovidiu   Pecican   s-­‐a   născut   la   8  ianuarie   1959   la   Arad.   Este  absolvent  al  Fa-­‐cultății  de   Istorie-­‐Filosofie   a   Universității   Babeș-­‐Bolyai  din  Cluj-­‐Napoca  şi  doctor  în  istorie   din   1998.   În   prezent,   este  profesor   universitar   la   Facultatea  de   Studii   Europene,   precum   și  cercetător   la   InsItutul   de  Antropologie   Culturală   din   cadrul  Universității  Babeș-­‐Bolyai.    

                                         Târg    

Targul  de  Produse  TradiLonale      Ne   propunem   ca,   in   cadrul   acestei  manifestari,   sa   reunim   in  perioada  24   -­‐  27  aprilie   2012,   in   casutele   de   pe   Aleea  Negustorilor   din   BucuresI,   atat   expozanIi  de   produse   alimentare   tradiIonale   cat   si  pe  mestesugarii   si   comercianIi   de   obiecte  de  arIzanat  de  cele  mai  diverse  categorii.  Principalele   produse   pe   care   temaIca  targului  le  are  in  vedere  sunt:  •  Carne  si  produse  din  carne  •  Peste  si  produse  din  peste  •  Paine  si  produse  de  panificaIe  •  Lapte  si  produse  din  lapte  •  Legume  si  fructe  procesate  •  Miere  si  produse  apicole  •  Bauturi  •  Produse  de  arIzanat    Targul   este  deschiz   zilnic   intre  orele  10-­‐20  in  perioada  menIonata    

 Teatru  Viaţa  e  vis  

după  Calderón  de  la  Barca,  regia  Dragoș  Galgoțiu    

la  Teatrul  Odeon  din  BucuresI  in  luna  aprilie  –  mai  2012           Viața   e   vis   (1635),   cea   mai   cunoscută  piesă   a   lui   Calderón   de   la   Barca,   este   o  alegorie   filosofică   despre   condiția  umană,   despre   misterul   vieții   și   despre  iluziile  lumii  reale.  Viața   e   vis   imaginează   povestea   lui  Segismundo,   încarcerat  de   la  naștere  de  propriul   lui   tată,   Regele   Basilio,   rege  ficIv  al  Poloniei.  Drama  piesei  de  teatru  are  două  surse,  Viața  lui  Budha  și   istoria  reală  a  lui  Don  Carlos,  prințul  diform  din  naștere,  închis  și  ucis  de  propriul  lui  tată,  regele   Fi l ip   al   I I-­‐ lea   al   Spaniei.  Segismundo   este   o   paradigmă   a   ființei  umane   închise   în   jocul   iluzoriu   al  existenței.        

Page 12: Newsletter 08 imi net 2012-03

Despre  Reţeaua  IMI  PQ  NET  hqp://www.imipqnet.ro/ro/sistemul-­‐imi/    

   

Despre  Proiect    hqp://www.imipqnet.ro/ro/despre-­‐proiect/      

Despre  Grupul  de  Lucru    hqp://www.imipqnet.ro/ro/grupul-­‐de-­‐lucru/      

www.imipqnet.ro    

Page 13: Newsletter 08 imi net 2012-03

SECRETARIATUL  TEHNIC  AL  REŢELEI  IMI  PQ  NET  România  E-­‐mail:  [email protected]  Web:  www.imipqnet.ro  Telefoane:  0726  32  55  31,  0758  09  38  12,  0758  10  29  55  Adresa:  str.  Maria  Rose{  nr.  49  A,  et.  1,  sector  2,  BucureşI    

IMI  PQ  NET  ROMÂNIA    


Recommended