+ All Categories
Home > Education > Newsletter 14 imi pq-net 2012-09

Newsletter 14 imi pq-net 2012-09

Date post: 22-Nov-2014
Category:
Upload: imi-pq-net-romania
View: 645 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
 
of 12 /12
Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă” Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132 NEWSLETTER Nr. 14, Septembrie 2012
Transcript
Page 1: Newsletter 14 imi pq-net 2012-09

Investește în oameni!Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilorDomeniul major de intervenţie 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132   

NEWSLETTERNr. 14, Septembrie 2012

Page 2: Newsletter 14 imi pq-net 2012-09

Proiectul strategic„Reţeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din

România(IMI PQ NET România)”

NOUTĂȚI

Propunerea Comisiei Europene îmbunătățește capacitatea partidelor politice europene de a-i reprezenta pe cetățenii UE și consolidează democrația

Comisia Europeană propune noi competențe ale BCE pentru supravegherea băncilor în cadrul unei uniuni bancare

Securitatea informatică a instituțiilor UE a fost consolidată în urma unui proiect pilot de succes

EVENIMENT

A doua conferință anuală de rețea IMI PQ Net România s-a bucurat de un real succes!

             

„Creșterea albastră”: Comisia Europeană prezintă perspectivele de creștere sustenabilă generată de sectoarele marin și maritim

Raportul UE privind tineretul lansează un apel de a face din ocuparea forței de muncă și incluziunea socială priorități de vârf

              www.imipqnet.ro 

Page 3: Newsletter 14 imi pq-net 2012-09

NOUTĂȚIPropunerea Comisiei Europene îmbunătățește capacitatea partidelor politice europene de a-i reprezenta

pe cetățenii UE și consolidează democrația

Comisia a adoptat pe 12 septembrie o propunere menită să consolideze capacitatea partidelor politice din Uniune de a forma un spațiu public cu adevărat european și de a exprima voința cetățenilor UE, prin sporirea vizibilității, a recunoașterii, a eficacității, a transparenței și a responsabilității acestor partide.

           Propunerea prevede un statut  juridic  la nivelul Uniunii pentru partidele politice europene și  fundațiile afiliate acestora, abordând  cel  mai  important  obstacol  cu  care  se  confruntă  organizațiile  în  cauză  atunci  când  își  desfășoară  activitatea  pe teritoriul unuia sau mai multor state membre. În prezent, majoritatea acestor partide și fundații sunt înregistrate ca asociații fără scop lucrativ. „Partidele și fundațiile politice europene cu adevărat transnaționale sunt esențiale pentru exprimarea opiniilor cetățenilor la nivelul Uniunii și pentru generarea de dezbateri publice la scară europeană. Acestea au un rol central în configurarea dezbaterii privind aspecte specifice Uniunii, care, având în vedere alegerile europene din 2014, promite să fie animată în anii următori. Această propunere ambițioasă reprezintă un pas important în direcția consolidării democrației europene” ,  a  declarat Vicepreședintele Maroš Šefčovič .        Pentru a fi recunoscute ca partid politic european sau ca fundație politică europeană, organizațiile respective vor trebui să respecte standarde înalte privind democrația internă, guvernanța, responsabilitatea, transparența și respectul pentru valorile pe  care  se  întemeiază  Uniunea.  Toate  aspectele  legate  de  finanțarea  partidelor  vor  face  obiectul  unui  set  cuprinzător  de norme, printre  care  se numără  cerințe  stricte  în materie de  raportare  și  control. Un  regim de  sancțiuni  administrative va fi introdus în cazul încălcărilor.

Sursa: Comisia Europeană Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/12092012_propunere_partide_europene_ro.htm

Page 4: Newsletter 14 imi pq-net 2012-09

NOUTĂȚIComisia Europeană propune noi competențe ale BCE pentru supravegherea băncilor în cadrul unei uniuni

bancare

Propunerile prezentate pe 12 septembrie cu privire la crearea unui mecanism de supraveghere unic (MSU) pentru băncile din zona euro constituie un pas important în direcția consolidării uniunii economice și monetare (UEM). În cadrul acestui nou mecanism unic, răspunderea finală în ceea ce privește sarcinile specifice de supraveghere legate de stabilitatea financiară a tuturor băncilor din zona euro îi va reveni Băncii Centrale Europene (BCE).

      Autoritățile naționale de supraveghere vor avea în continuare un rol important în activitățile cotidiene de supraveghere și în pregătirea  și  punerea  în  aplicare  a  deciziilor  BCE.  Tot  astăzi,  Comisia  propune  ca  Autoritatea  bancară  europeană  (ABE)  să elaboreze un set unic de  instrucțiuni  în materie de supraveghere, cu scopul de a păstra  integritatea pieței unice și de a asigura coerența supravegherii bancare pentru toate cele 27 de state membre.       Comisia îndeamnă Consiliul și Parlamentul European să adopte propunerile de regulamente prezentate astăzi până la sfârșitul anului 2012, împreună cu celelalte trei elemente componente ale „uniunii bancare”: cadrul de reglementare unic reprezentat de cerințele  de  capital  (a  se  vedeaIP/11/915),  schemele  armonizate  de  protecție  a  depozitelor  (a  se  vedea  IP/10/918)  și  cadrul european unic pentru redresare și rezoluție (a se vedea IP/12/570).Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat în legătură cu acest subiect:      „Comisia a prezentat astăzi propuneri cu privire la un mecanism de supraveghere unic la nivel european, un pas crucial către crearea unei uniuni bancare. Acest nou sistem, al cărui nucleu este Banca Centrală Europeană și  la care participă și autoritățile naționale de supraveghere, va reinstaura  încrederea în supravegherea tuturor băncilor din zona euro. Parlamentul European va juca  un  rol  primordial  în  exercitarea  controlului  democratic.Instaurarea  acestei  entități  europene  de  supraveghere  înainte  de începutul anului următor trebuie să fie pentru noi o prioritate absolută.În acest mod vom facilita și eventualele decizii de utilizare a mecanismelor europene de recapitalizare a băncilor.”                                                                                                                       Sursa: Comisia Europeană 

Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/12092012_noi_competente_bce_ro.htm

Page 5: Newsletter 14 imi pq-net 2012-09

NOUTĂȚI  

Securitatea informatică a instituțiilor UE a fost consolidată în urma unui proiect pilot de succes

Instituțiile UE și-au intensificat lupta împotriva amenințărilor informatice prin crearea unei echipe UE – cu statut permanent – de intervenție în caz de urgență informatică (CERT-EU). Decizia vine în urma succesului unui proiect pilot desfășurat timp de un an de respectiva echipă, care a primit aprecieri pozitive din partea clienților și a omologilor.

                În  ultimii  ani,  atât  în  sectorul  public,  cât  și  în  cel  privat,  s-au  creat  echipe  CERT  sub  forma  unor mici  nuclee  de  experți  în informatică  ce  pot  reacționa  rapid  și  eficient  la  incidente  care  pun  în  pericol  securitatea  informațiilor  și  la  amenințări  informatice. Acestea  s-au  dovedit  a  fi  o  componentă  cheie  în  strategia  de  apărare  împotriva  acestor  amenințări,  prin  prevenirea,  detectarea  și corectarea  vulnerabilităților  și  a  breșelor  de  securitate.  Echipele  își  avertizează  clienții  cu  privire  la  vulnerabilități  și  amenințări  și recomandă  acțiuni  de  reducere  a  riscurilor.  De  asemenea,  contribuie  la  detectarea  sistemelor  compromise  și  a  atacurilor  și  iau măsurile necesare pentru a opri atacurile și/sau a asigura revenirea la o funcționare normală. Echipele sunt puternic interconectate, creând o comunitate de experți care luptă pentru cauza comună a securității informatice.

                În  cadrul Agendei digitale pentru Europa, adoptată  în mai 2010, Comisia Europeană  s-a angajat  să  înființeze un CERT pentru instituțiile  UE,  ca  parte  a  unui  angajament  general  în  favoarea  unei  politici  consolidate  și  de  înalt  nivel  în materie  de  securitate  a rețelelor  și  a  informațiilor  în  Europa. De  asemenea,  prin Agenda digitală,  toate  statele membre  sunt  invitate  să  își  creeze propriile echipe CERT, deschizând astfel calea către formarea până în 2012 a unei rețele europene de echipe de intervenție ale administrațiilor publice. Echipele CERT vor juca de asemenea un rol major într-o comunicare viitoare pe tema strategiei de securitate informatică.

Sursa: Comisia EuropeanăMai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/12092012_securitate_informatica_ro.htm

Page 6: Newsletter 14 imi pq-net 2012-09

NOUTĂȚI„Creșterea albastră”: Comisia Europeană prezintă perspectivele de creștere sustenabilă

generată de sectoarele marin și maritim

Pentru a depăși perioada de criză, Europa are nevoie de contribuția tuturor sectoarelor economiei sale. Într-o comunicare privind „creșterea albastră” adoptată pe 13 septembrie, Comisia Europeană prezintă indicii promițătoare privind creșterea economică și perspectivele de ocupare a forței de muncă în sectorul economic marin și în cel maritim, în măsură să contribuie la redresarea economică a Europei.Aceste sectoare economice asigură locuri de muncă pentru 5,4 milioane de persoane și contribuie la o valoare adăugată brută totală de circa 500 de miliarde EUR. Până în 2020, aceste cifre ar trebui să crească până la 7 milioane de persoane, respectiv  aproape  600  de  miliarde  EUR.  În  vederea  concretizării  acestui  potențial,  Comisia  consideră  că  trebuie îndepărtate obstacolele din calea creșterii și trebuie implementate soluții inteligente pentru a stimula noile sectoare.Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/13092012_cresterea_albastra_ro.htm

Raportul UE privind tineretul lansează un apel de a face din ocuparea forței de muncă și incluziunea socială priorități de vârf

Raportul UE privind tineretul publicat pe 10 septembrie solicită ca ocuparea tinerilor, incluziunea socială, sănătatea și bunăstarea tinerilor să fie priorități de vârf ale politicii europene în domeniul tineretului. Raportul, produs o dată la trei ani de către Comisie, subliniază faptul că UE și statele membre trebuie să depună mai multe eforturi pentru a sprijini tinerii, care au fost afectați de criza economică.Șomajul în rândul tinerilor în vârstă de 15-24 de ani din UE a crescut cu 50% de la începutul crizei, de la o medie de 15% în februarie 2008 la 22,5% în luna iulie a acestui an. Noile cifre publicate de Eurostat arată că ratele cele mai ridicate sunt în Grecia (53,8%) și în Spania (52,9%). În UE, peste 30% dintre tinerii șomeri nu au avut un loc de muncă timp de peste un an.Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/10092012_raport_tineret_ro.htm

Sursă: Comisia Europeană 

Page 7: Newsletter 14 imi pq-net 2012-09

EVENIMENTA doua conferință anuală de rețea IMI PQ Net România s-a bucurat de un real succes!

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) ,  în  parteneriat  cu  Autoritatea  Națională pentru  Calificări  şi  Asociaţia  „Institutul  pentru  Politici  Sociale”  a  organizat  în  data  de 20 septembrie a.c. în incinta Complexului Doina din Neptun, cea de-a doua Conferinţă anuală de Retea IMI PQ.Evenimentul  IMI  PQ  s-a  desfășurat  sub  auspiciile  schimbului  de  bune  practici  la  nivel  european  în  ceea  ce  privește implementarea și dezvoltarea sistemului IMI și s-a bucurat de participarea unui public de specialitate numeros.Conferința de Rețea s-a adresat în exclusivitate membrilor Grupului de lucru IMI PQ NET Ro, reprezentanți ai Autorităților Competente actuale și potențiale din sistemul IMI, respectiv ministere, agenții, asociații profesionale și comitete sectoriale. Temele abordate în cadrul evenimentului au vizat:- stadiul implementării proiectului IMI PQ NET Ro - Andrei Linu, Manager proiect;-prezentarea Rețelei IMI PQ- Cristian Alexandrescu, Lider partener Asociația Institutul pentru Politici Sociale;- implementarea sistemului IMI la nivel național și european – Alexandru Chiuță, reprezentant MECTS;-  rolul Ministerului Afacerilor  Europene  (MaEur)  în  implementarea  sistemului  IMI  în România- Claudia  Secu, Coordonator Național IMI - România;-  prezentarea Centrului Solvit România- Romulus Bena, Reprezentant MaEur.                 Conferința  s-a  bucurat  de  prezența  Coordonatorului  Național    IMI  din  Regatul  Olandei  în  persoana  dlui  Joachem Sprenger  și  a  reprezentantului  Colegiului  General  al  Medicilor  din  Regatul  Unit,  Dl.  Mathew  Maltby  care  au  susținut prezentări tematice.Un  punct  distinct  pe  agenda  evenimentului  l-a  constituit  prezentarea  dlui  Vincențiu  Cuc,  expert  MECTS,  cu  privire  la oportunitatea  realizării  și  dezvoltării  Platformei  Support  TIC  a  proiectului,  instrument  de  lucru  care  vine  în  sprijinul activităților  zilnice  ale  experților  din  cadrul  Autorităților  competente,  în  raport  cu  implicarea  acestora  în  implementarea sistemului  IMI PQ.                                                                                                                                       Mai multe detalii: www.imipqnet.ro 

Page 8: Newsletter 14 imi pq-net 2012-09

DIVERSE

STUDIU: Studiu: Cheltuielile cu alimentele continuă să scadă

În prima jumătate a anului 2012, consumul casnic de bunuri de larg consum a crescut cu 2% în monedă naţională, comparativ cu perioada similară a anului precedent.

După un an 2011 în care inflaţia a avut un impact puternic asupra evoluţiei cheltuielilor gospodăriilor din România şi a adus scăderi  volumice  cu  precădere  pentru  segmentul  de  produse  alimentare,  observăm  în  continuare  o  tendinţă  negativă pentru  aceste  produse.  În  primele  şase  luni,  valoarea  cheltuită  pentru  alimente  a  scăzut  cu  2%,  în  timp  ce  cheltuielile pentru băuturi non-alcoolice şi bere au crescut cu 5%. După o perioadă cu scăderi puternice  înregistrate şi  în segmentul produselor de îngrijire personală şi a locuinţei, valoarea cheltuită a început să aibă evoluţii pozitive.

 Printre produsele alimentare pentru care gospodăriile şi-au redus cheltuielile se regăseşte anul acesta şi uleiul de gătit. În 2011, pentru această categorie, gospodăriile au cheltuit cu până la 40% mai mult comparativ cu 2010, în timp ce în primele şase  luni ale acestui an categoria  înregistrează o scădere valorică de până la 9%,  în timp ce volumul a scăzut cu 6%. Alte categorii care  înregistrează valori negative sunt  tabletele de ciocolată şi  iaurtul cu  fructe. Volumele de cafea macinată şi prăjită continuă să scadă, în timp ce valoric evoluţia rămâne pozitivă, cu un număr constant de consumatori.

Mai multe detalii: http://www.radardemedia.ro/2012/09/18/cheltuielile-cu-alimentele-continua-sa-scada/

 Sursa: Radar de Media

Page 9: Newsletter 14 imi pq-net 2012-09

DIVERSE

Directorul general Intel: Microsoft va lansa Windows 8 înainte de a fi gata, cu bug-uri încă nerezolvate

Microsoft va lansa sistemul de operare Windows 8 înainte de a fi complet optimizat, cu bug-uri încă nerezolvate, potrivit directorului general al Intel, Paul Otellini.

Şeful  Intel a afirmat  într-o  întâlnire cu angajaţii din Taiwan că Windows 8 are  încă nevoie de  îmbunătăţiri  înainte de a fi gata de apariţia pe piaţă, potrivit unei surse care a fost prezentă la conferinţă, informează Bloomberg.Intel este cel mai mare producător de microprocesoare din lume şi cel mai important partener al Microsoft.Microsoft  a  programat  lansarea Windows  8  pentru  26  octombrie. Noua  variantă  a  celui mai  popular  sistem de operare pentru PC-uri aduce ca noutăţi design-ul dezvoltat şi optimizat pentru interfaţă touch-screen, compatibilitatea omogenă cu tablete şi PC-uri tradiţionale.

Totodată, Microsoft va oferi o variantă a Windows 8 creată pentru platforma hardware a grupuli britanic ARM Holdings, care  domină  piaţa  procesoarelor  pentru  smartphone-uri  şi  tablete.  Intel  încearcă  să-şi  facă  loc  pe  piaţa  gadget-urilor mobile cu microprocesoare cu un consum redus de energie pe arhitectura tradiţională "x86", care echipează majoritatea PC-urilor, serverelor şi consolelor de jocuri.

Mai multe detalii: http://www.mediafax.ro/economic/directorul-general-intel-microsoft-va-lansa-windows-8-inainte-de-a-fi-gata-cu-bug-uri-inca-nerezolvate-10121432 

 Sursa: Mediafax

Page 10: Newsletter 14 imi pq-net 2012-09

             Carte

George Enescu- Viața și muzicăNoel Malcolm

 Enescu  e,  poate,  exemplul  cel  mai frapant de compozitor  la care bogăţia darurilor  muzicale  –  virtuozitatea violonistului,  anvergura  dirijorului, cultura,  memoria  cuprinzând  stiluri  şi epoci  întregi  –  a  pus  în  umbră propriile-i  compoziţii.  Mai  mult, succesul  de  public  al Rapsodiilor române a  făcut  să  treacă  în  plan secund  adevăratele  capodopere enesciene: Oedip şi muzica  de  cameră scrisă  spre  sfârşitul  vieţii.Noel Malcolm,  un  remarcabil cunoscător  al  compozitorului  român, face  un  act  de  dreptate  dezvăluind cititorului  ce  are mai  profund original personalitatea muzicală a lui Enescu şi caracterul său fără fisură. 

                 Târg

Târgul tradițiilor în București

Anul acesta "Targul Traditiilor" se va desfasura in perioada 10 – 11 octombrie, in parteneriat cu Primaria Sectorului 4, intr-o locatie noua – Parcul Tineretului (Rotonda de langa Palatul Copiilor) si va avea ca tema "Obiceurile de Toamna". Anul acesta proiectul va aduce in prim plan obiceiurile de toamna din diferite zone ale tarii, reunind la standuri peste 100 de mesteri populari, care vor prezenta obiecte variate specifice activitatilor de toamna.Evenimentul are ca scop promovarea tradițiilor autentice românești, în spațiul urban. In acest sens, organizatorii au pregatit pentru iubitorii de arta populara, demonstrații de măiestrie ale meșterilor derulate sub forma unor ateliere de creatie. 

Concert

Jennifer Lopez – Dance Again World Tour, live în București

Superstarul pop Jennifer Lopez confirmă oficial includerea Bucureştiului pe harta turneului său mondial, “Dance Again”.

Concertul va avea loc pe data de 14 noiembrie, în cadrul complexului Romexpo, fiind pentru prima oară când diva ajunge în România.J Lo, aşa cum este cel mai bine cunoscută vedeta americană, si-a început cariera muzicală în 1999, iar în prezent are la activ nu mai puţin de şapte albume.În primele zile ale lunii octombrie, J Lo va ajunge în Europa, unde va cânta mai întâi în ţări precum Portugalia, Spania, Elveţia, Italia, Germania, Belgia şi Franţa, pentru ca apoi să se îndrepte către ţările scandinave. După un periplu în Rusia şi alte state din Estul Europei, J Lo va ajunge în România pe 14 noiembrie.

Page 11: Newsletter 14 imi pq-net 2012-09

Despre Reţeaua IMI PQ NEThttp://www.imipqnet.ro/ro/sistemul-imi/ 

 

Despre Proiect http://www.imipqnet.ro/ro/despre-proiect/  

Despre Grupul de Lucru http://www.imipqnet.ro/ro/grupul-de-lucru/  

www.imipqnet.ro 

Page 12: Newsletter 14 imi pq-net 2012-09

SECRETARIATUL TEHNIC AL REŢELEI IMI PQ NET RomâniaE-mail: [email protected]: www.imipqnet.roTelefoane: 0726 32 55 31, 0758 09 38 12, 0758 10 29 55Adresa: str. Maria Rosetti nr. 49 A, et. 1, sector 2, Bucureşti

IMI PQ NET ROMÂNIA 


Recommended