+ All Categories
Home > News & Politics > Newsletter 21 imi-pq-net_2013-04.pdf

Newsletter 21 imi-pq-net_2013-04.pdf

Date post: 07-Nov-2014
Category:
Upload: imi-pq-net-romania
View: 568 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
 
Popular Tags:
14
Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă” Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132 NEWSLETTER Nr. 20, Aprilie 2013
Transcript
Page 1: Newsletter 21 imi-pq-net_2013-04.pdf

Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă” Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132

NEWSLETTER Nr. 20, Aprilie 2013

Page 2: Newsletter 21 imi-pq-net_2013-04.pdf

Proiectul strategic „Reţeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din

România (IMI PQ NET România)”

NOUTĂȚI

Comisia ia măsuri pentru a spori

transparența întreprinderilor în ceea ce privește aspectele sociale și de mediu

Combaterea fraudei fiscale: Comisia instituie o Platformă pentru buna guvernanță fiscală

Comisia Europeană acționează pentru a reduce birocrația în toate statele membre

EVENIMENT

A II-A Reuniune a Atelierelor de

Lucru ″Informare si consiliere pentru realizarea termenilor de referinta” Sinaia, 24-27 aprilie 2013

Un nou centru de formare al UE pentru a combate traficul ilicit de materiale nucleare și radioactive

Potrivit raportului strategic al

Comisiei pe 2013, politica de coeziune a UE contribuie la depășirea crizei și la stimularea creșterii

• Alte informații utile www.imipqnet.ro

Page 3: Newsletter 21 imi-pq-net_2013-04.pdf

NOUTĂȚI

Comisia ia măsuri pentru a spori transparența întreprinderilor în ceea ce privește aspectele sociale și de mediu

Comisia Europeană a propus o modificare a legislației contabile în vigoare pentru a îmbunătăți transparența anumitor întreprinderi mari în ceea ce privește aspectele sociale și de mediu. Întreprinderile în cauză vor trebui să prezinte informații referitoare la politicile, riscurile și rezultatele lor în ceea ce privește aspectele de mediu, aspectele sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, aspectele legate de combaterea corupției și a mitei, precum și diversitatea în cadrul consiliilor de administrație. Michel Barnier, comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „Propunem o legislație importantă privind transparența întreprinderilor în toate sectoarele. Aceasta vizează furnizarea de informații utile întreprinderilor, investitorilor și societății în ansamblul său, un element pe care comunitatea investitorilor îl solicită de mult timp. Întreprinderile care publică deja informații privind performanțele lor financiare și nefinanciare iau decizii urmărind o perspectivă pe termen mai lung. De asemenea, acestea au costuri de finanțare mai mici, atrag și păstrează angajați talentați și, în ultimă instanță, au mai mult succes. Aceste aspecte sunt importante pentru competitivitatea Europei și pentru a crea mai multe locuri de muncă. Cele mai bune practici ar trebui să devină regulă. Noile reguli se vor aplica numai întreprinderilor mari, cu peste 500 de angajați, deoarece costurile implicate în impunerea obligației întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) de a aplica noile reguli ar putea depăși beneficiile.” În temeiul propunerii, întreprinderile mari, cu peste 500 de angajați, vor avea obligația de a publica informațiile relevante referitoare la aspectele de mediu și sociale în rapoartele lor anuale. Abordarea reținută asigură un nivel minim al sarcinii administrative. Se vor pune mai degrabă la dispoziție informații concise necesare pentru înțelegerea evoluției, rezultatelor sau poziției întreprinderii, decât un raport propriu-zis și detaliat în materie de „sustenabilitate”.

Sursa: Comisia Europeană

Page 4: Newsletter 21 imi-pq-net_2013-04.pdf

NOUTĂȚI

Combaterea fraudei fiscale: Comisia instituie o Platformă pentru buna guvernanță fiscală

Ca parte a eforturilor sale concertate de combatere a evaziunii și a fraudei fiscale, Comisia a instituit noua Platformă pentru buna guvernanță fiscală. Platforma va monitoriza progresele statelor membre în ceea ce privește combaterea planificării fiscale agresive și a paradisurilor fiscale, în conformitate cu recomandările prezentate de Comisie anul trecut (a se vedea IP/12/1325). Scopul este garantarea faptului că statele membre iau măsuri concrete și eficace pentru a rezolva aceste probleme, într-un cadru coordonat la nivelul UE. Platforma va fi alcătuită dintr-o amplă gamă de părți interesate: autorități fiscale naționale, Parlamentul European, întreprinderi, academicieni, ONG-uri și alte părți interesate. De asemenea, platforma va facilita dialogul și schimburile de expertiză, contribuind la o abordare mai coordonată și mai eficace din partea UE în ceea ce privește combaterea evaziunii și a fraudei fiscale. Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare, vamă, statistică, audit și lupta antifraudă, a declarat: „Când ne luptăm împotriva fraudei fiscale, ne luptăm să protejăm corectitudinea sistemelor noastre fiscale, competitivitatea economiilor noastre și solidaritatea statelor membre ale UE. Sunt prea multe în joc pentru a ne permite să pierdem această bătălie. Elanul reînnoit al statelor membre în ceea ce privește angajarea în această luptă este mai mult decât bine-venit, iar acum trebuie transpus în fapte. Platforma pe care o lansez astăzi va ține statele membre în alertă și va garanta că rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor când este vorba despre combaterea fraudei fiscale.” Platforma pentru buna guvernanță fiscală a fost una dintre inițiativele prevăzute în Planul de acțiune al Comisiei împotriva fraudei fiscale prezentat în decembrie 2012 (a se vedeaMEMO/12/949). Platforma va fi alcătuită din aproximativ 45 de membri: un delegat la nivel înalt din cadrul autorității fiscale a fiecărui stat membru și până la 15 reprezentanți neguvernamentali. Aceștia din urmă vor fi desemnați de Comisie pe baza unui proces deschis de selectare a candidaturilor. Tot astăzi fost lansată și cererea de candidaturi , în vederea selectării organizațiilor participante. Organizațiile vor fi selectate pentru câte un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit prin selectarea unei noi candidaturi după perioada respectivă.

Sursa: Comisia Europeană

Page 5: Newsletter 21 imi-pq-net_2013-04.pdf

NOUTĂȚI

Comisia Europeană acționează pentru a reduce birocrația în toate statele membre

Comisia Europeană propune reducerea birocrației pentru cetățeni și întreprinderi, eliminând rutina birocratică de aprobare necesară în prezent pentru recunoașterea autenticității în alt stat membru al UE a documentelor oficiale precum certificatul de naștere. În prezent, cetățenii care se mută într-un alt stat membru trebuie să consacre mult timp și să cheltuiască mulți bani pentru a demonstra că documentele lor oficiale (de exemplu certificatul de naștere sau certificatul de căsătorie) eliberate de statul membru de origine sunt autentice. Pentru aceasta este nevoie de certificatul „apostilă” care este utilizat de autoritățile publice în alte state ca dovadă a faptului că documentele oficiale sau semnăturile funcționarilor naționali de pe documente sunt veritabile. Sunt afectate, de asemenea, întreprinderile care desfășoară activitate transfrontalieră în cadrul UE, pe piața unică a UE. De exemplu, pentru a dovedi statutul lor juridic atunci când desfășoară activități transfrontaliere, de cele mai multe ori vor trebui să prezinte o serie de documente oficiale legalizate. Aceste cerințe datează din perioada în care țările aveau încredere într-un document oficial numai atunci când provenea de la Ministerul de Externe din altă țară. Cu toate acestea, așa cum avem încredere reciprocă în hotărârile judecătorești pronunțate în alt stat membru, ar trebui să putem să avem încredere în serviciul Stării civile din statul membru care eliberează certificate de naștere, fără a fi nevoie ca Ministerul de Externe, Ministerul Justiției sau alte autorități să garanteze pentru acestea. Așadar, Comisia Europeană propune eliminarea ștampilei apostilă și a unei serii de cerințe administrative obscure pentru legalizarea documentelor oficiale ale persoanelor care locuiesc și lucrează în alte state membre.

Sursa: Comisia Europeană

Page 6: Newsletter 21 imi-pq-net_2013-04.pdf

NOUTĂȚI Potrivit raportului strategic al Comisiei pe 2013, politica de coeziune a UE contribuie la

depășirea crizei și la stimularea creșterii

Comisia Europeană a prezentat modul în care funcționează fondurile structurale ale UE în statele membre. „Raportul strategic” privind implementarea programelor din cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013 reunește informațiile puse la dispoziție de statele membre, care se referă în majoritatea cazurilor la perioada de până la sfârșitul anului 2011. Cu patru ani înainte de încheierea programelor în 2015, investițiile efectuate în cadrul Fondului european de dezvoltare regională, al Fondului de coeziune și al Fondului social european au permis deja realizarea de progrese și îmbunătățirea situației multor cetățeni. În ansamblul UE, aceste progrese înseamnă: • încă 1,9 milioane de persoane care beneficiază acum de acces în bandă largă; • încă 2,6 milioane de persoane care beneficiază de servicii de alimentare cu apă și alte 5,7 milioane care sunt vizate de

proiecte de tratare a apelor uzate; • 460 km de drumuri și 334 km de cale ferată în cadrul rețelei TEN-T și • 2,4 milioane de persoane asistate de Fondul social european care au găsit un nou loc de muncă. Inovarea și întreprinderile mici sunt stimulate puternic de investițiile din sfera politicii de coeziune și beneficiază de multe alte avantaje. Până în prezent: • s-a investit în 53 240 de proiecte de cercetare și dezvoltare tehnologică și în 16 000 de proiecte de colaborare între

întreprinderi și sectorul cercetării și • au fost sprijinite 53 160 de întreprinderi nou înființate.

Sursa: Comisia Europeană

Page 7: Newsletter 21 imi-pq-net_2013-04.pdf

NOUTĂȚI Un nou centru de formare al UE pentru a combate traficul ilicit de materiale nucleare și

radioactive Comisia Europeană a lansat un nou Centru european de formare în domeniul securității nucleare (EUSECTRA) la Karlsruhe. Centrul de formare va instrui ofițerii de pe teren, formatorii și experții în legătură cu modul de a detecta și a răspunde la traficul ilicit de materiale nucleare sau de alte materiale radioactive. EUSECTRA oferă activități de formare practică, utilizând o mare varietate de materiale radioactive și nucleare și o gamă largă de echipamente și instrumente de măsurare. În interior, una dintre zonele de instruire simulează condițiile de pe aeroport, fiind dotată cu un monitor portal pentru pietoni și un conveier cu raze x. În exterior, se oferă activități de formare cu privire la o varietate de scenarii, punând la dispoziție 4 tipuri diferite de monitoare portal de radiații. În ansamblu, mai mult de 30 de instrumente de măsurare și de detectare sunt utilizate în cadrul formării. Centrul sporește efectul activităților de formare ale Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, desfășurate în acest domeniu la sediile din Karlsruhe și Ispra. Comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „Securitatea nucleară este o provocare globală majoră în secolul al XXI-lea. Formarea și cooperarea internațională în materie de detectare sunt elemente-cheie ale răspunsului nostru la amenințarea reprezentată de traficul ilicit de materiale radioactive și nucleare. Noul centru de formare contribuie la cercetarea și tehnologia de ultimă oră în acest domeniu.”

Sursă: Comisia Europeană

Page 8: Newsletter 21 imi-pq-net_2013-04.pdf

EVENIMENT

A II-A Reuniune a Atelierelor de Lucru ″Informare si consiliere pentru realizarea termenilor de referinta” Sinaia, 24-27 aprilie 2013

Ministerul Educatiei Nationale a organizat in perioada 24-27 aprilie a.c. la Sinaia, cea de a II a reuniune a Atelierelor de Lucru ″Informare si consiliere pentru realizarea termenilor de referinta”, actiune orgnizata in cadrul activitatii 3.2 Dezvoltarea unor termeni de referinta standard orientativi pentru procedurile de validare si certificare a competentelor si proceselor de recunoastere a calificarilor ″ si 3.4 “Informare, formare profesionala si servicii de consiliere, pentru Autoritatile competente avandu-se in vedere necesitatile acestora (aspecte legislative si financiare, implementarea procedurilor de validare si certificare a competentelor/ organizarea proceselor de recunoastere a calificarilor/ autorizare a serviciilor de furnizare de formare. Actiunile dedicate activitatii 4 “Informare, formare profesionala si servicii de consiliere, pentru Autoritatile competente avandu-se in vedere necesitatile acestora (aspecte legislative si financiare, implementarea procedurilor de validare si certificare a competentelor/ organizarea proceselor de recunoastere a calificarilor/ autorizare a serviciilor de furnizare de formare, organizate in perioada 26-27 aprilie au vizat urmatoarele teme principale: actualizarea şi stabilirea formei finale de planuri de actiune care va fi supusa validarii de catre Autoritatile competente care au participat la realizarea acestor planuri, realizarea unui schimb de experienta si bune practici in cadrul Centrului de Pregatire pentru Personalul din Industrie (CPPI), Busteni. Scopul principal al reuniunii a fost acela de realiza analiza critica a proiectelor planurilor de acţiune care sprijina formarea profesională a membrilor Autoritatilor competente, drept care participantii au dezbatut mai intai proiectele realizate in runda anterioara de ateliere de catre reprezentantii Autoritatilor Competente, iar ulterior s-a continuat exercitiul de analiza critica si pe alte proiecte de planuri de actiune.

Page 9: Newsletter 21 imi-pq-net_2013-04.pdf

EVENIMENT

A II-A Reuniune a Atelierelor de Lucru ″Informare si consiliere pentru realizarea termenilor de referinta” Sinaia, 24-27 aprilie 2013

O tema de interes ce s-a regasit pe agenda acestei sesiuni a atelierelor aferente activitatii SA3.4 si care s-a bucurat de atentia maxima reprezentantilor AC a fost aceea a tematicilor pentru cele doua programe de formare ce vor fi organizate pentru membrii GL IMI PQ NET (elaborare de standarde ocupationale si competente in analiza legislativa). In cadrul acestei sesiuni moderatorii din cadrul celor 7 sectoare au participat la identificarea interesului fiecarui reprezentant GL IMI PQ NET de a participa la fiecare din cele doua programe de formare ce se vor desfasura in perioada mai – iulie 2013. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului strategic POSDRU proiectului ˮReteaua Autoritatilor Competente pentru Calificarile Profesionale din Romania (IMI PQ NET RO)″, proiect cofinantat din Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 prin Fondul Social European. Mai multe informații: www.imipqnet.ro

Page 10: Newsletter 21 imi-pq-net_2013-04.pdf

DIVERSE

Agentiile de publicitate cer Parlamentului respingerea OUG care schimba radical regulile publicitatii TV Uniunea Agentiilor de Publicitate din Romania (UAPR) va cere comisiei de Cultura si Mass Media din Parlamentul Romaniei sa nu aprope Ordonanta de Urgenta, pulicata vineri in Monitorul Oficial care modifica Legea Audiovizualului. UAPR spune despre aceasta ordonanta ca are un “caracter profund anticoncurential”, conform unui comunicat de presa dat publicitatii! Uniunea afirma ca va sesiza Comisia Europeana in acest caz si va solicita comisarului european pentru justitie Viviane Reding un punct de vedere in legatura cu “modul abuziv in care executivul a decis sa intervina in piata serviciilor media audiovizuale”. Pe langa aceasta reactie din partea UAPR si Victor Dobre, Director Executiv IAA Romania a comentat pe marginea acestui subiect. Radar de Media a publicat acesta reactie aici. In comunicatul de luni este citat Radu Florescu, presedinte UAPR, potrivit caruia: “Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului, publicata in Monitorul oficial din 13 aprilie este o dovada de netransparenta fata de mediul privat, un semnal negativ pentru orice investitor privat care se gandeste la Romania. Actul normativ a fost analizat si aprobat, in mod nejustificat, in regim “de urgenta”, desi nu aduce nici un beneficiu real economiei romanesti sau industriei media. Vom folosi toate instrumentele legale pe care le avem la dispozitie, pentru a convinge Parlamentul, principalul for legislativ al Romaniei sa respinga acest act normativ injust” “In ciuda asigurarilor primite de catre UAPR din partea Guvernului ca OUG privind Legea audiovizualului 504/2002 in forma sa initiala va fi supusa dezbaterii publice, desi s-a anuntat ca pentru promovarea actului normativ se va renunta la caracterul de urgenta, ea a fost publicata prin surprindere in Monitorul Oficial ceea ce face sa ne intrebam care este intentia reala din spatele acestei initiative legislative”

Sursa: Radar de Media

Page 11: Newsletter 21 imi-pq-net_2013-04.pdf

DIVERSE

GOOGLE propune modificarea paginii de căutare. Cum se va schimba interfaţa

Google propune modificarea paginii sale de căutare, astfel încât serviciile sale proprii să fie diferenţiate de cele ale companiilor concurente, timp de cinci ani, pentru închiderea unei investigaţii antitrust a Comisiei Europene. Proprietarul celui mai utilizat motor de căutare din lume a propus să diferenţieze serviciile proprii de căutare de alte linkuri nou create, către trei servicii de căutare concurente, plasate vizibil, potrivit unui comunicat al CE, transmite Bloomberg. Google va oferi tuturor site-urilor posibilitatea de a nu permite includerea conţinutului lor în serviciile sale specializate, asigurând în acelaşi timp că decizia nu va afecta poziţia acestor site-uri în rezultatele motorului său general de căutare. Site-urile specializate de căutare concentrate pe căutarea de produse sau pe interogări cu caracter local vor putea să marcheze anumite categorii de informaţii astfel încât acestea să nu fie înregistrate sau folosite de Google. Publisherii de ziare vor avea la dispoziţie un mecanism prin care vor controla pagină cu pagină afişarea conţinutului lor pe Google News. Google nu va mai include în acordurile cu publisherii vreo obligaţie scrisă sau nescrisă de a colabora exclusiv cu Google în domeniul publicităţii prin serviciile de căutare online. În plus, companiile de publicitate nu vor mai fi împiedicate prin contract să efectueze campanii de promovare pe platforme concurente. Comisarul pentru Concurenţă Joaquin Almunia a încercat să ajungă la un acord cu Google pentru închiderea anchetei fără să impună amenzi, în timp ce companii precum Microsoft şi TripAdvisor au exercitat presiuni asupra autorităţilor de reglementare pentru a obliga Google să îşi modifice practicile de afaceri.

Sursa: Mediafax

Page 12: Newsletter 21 imi-pq-net_2013-04.pdf

Carte

Dublă lansare de carte cu prof. Carol Iancu Institutul Cultural Român de la Tel Aviv va găzdui lansarea volumelor Profesori şi studenţi evrei la Universitatea din Iaşi şi la alte universităţi româneşti şi europene (sfârşitul secolului al XIX-lea - sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial), coordonat de prof. dr. Carol Iancu de la Universitatea Montpellier III şi prof. dr. Alexandru-Florin Platon, şi Evreii din Hârlău. Istoria unei comunităţi de prof. Carol Iancu. Lansarea va avea loc în prezenţa prof. dr. Carol Iancu. Mai multe detalii

Teatru Șarpele din iarbă, premiera la Teatrul Bulandra Sala Liviu Ciulei (Laborator)/ Duminică 19 Mai, ora 20.00 "Totul se petrece în grădina din spatele casei, o casă pe care o putem presupune încărcată de istorie. Fie şi de istoria de scurtă durată, dar crudă, a unei

generaţii. Amintirea unui tată bântuie emoţiile revederii dintre cele două surori, diferite şi atât de asemănătoare în suferinţele lor. Harta simplă şi decis orientată, imaginată de autor pentru scrierea sa, ermetizează locul dezvăluirilor (al prezentului) între un teren de tenis părăsit şi spatele casei îmbătrânite, simplificând dar şi amplificând liniile de energie teatrală care acumulează, pe alocuri, încărcături specifice tragediei.

Concert

Concert premiera in Roamnia! Andrea Bocelii , 25 mai Bucuresti Concertul lui Andrea Bocelli din 25 mai de la Romexpo, se transforma intr-un adevarat festival al muzicii de calitate. Cu fiecare zi lista de invitati speciali ai maestrului se mareste. Daca pana ieri, lista de invitati era formata doar din cele patru soprane de la DIV4S, iata azi Andrea Bocelli continua seria de surprize placute cu alte nume sonore din muzica clasica internationala dar si din Romania: soprana Angela Gheorghiu, soprana Paola Sanguinetti, dirijorul Marcello Rota, grupul CARisMA, Cezar Ouatu, Corul Radio, precum si Orchestra Nationala Radio.

Page 14: Newsletter 21 imi-pq-net_2013-04.pdf

SECRETARIATUL TEHNIC AL REŢELEI IMI PQ NET România E-mail: [email protected] Web: www.imipqnet.ro Telefoane: 0726 32 55 31, 0758 09 38 12, 0758 10 29 55 Adresa: str. Maria Rosetti nr. 49 A, et. 1, sector 2, Bucureşti

IMI PQ NET ROMÂNIA


Recommended