+ All Categories
Home > Documents > Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

Date post: 26-Oct-2015
Category:
Upload: nikitadani2006
View: 212 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Description:
sdgfs
Embed Size (px)
of 34 /34
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN V A S L U I Aprobat în Consiliul de Administraţie TELEFON: 0235/311928 AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR VASLUI FAX: 0235/311715 Din 14.X 2013 e-mail: [email protected] website : http://isj.vs.edu.ro NR. 300514.X 2013 ____________________________________________________________________________________ _______________ GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE SI CONTROL SEMESTRUL I - AN ŞCOLAR 2013 - 2014 CRITERII DE ÎNTOCMIRE A GRAFICULUI UNIC DE MONITORIZARE ŞI CONTROL Monitorizarea şcolilor cu rezultate slabe la examenele naţionale: Evaluare Naţională şi Bacalaureat 2013, precum şi a celor care înregistrează diferenţe mari între rezultatele la examenele naţionale şi evaluarea din şcoală ; Intervalul dintre două inspecţii generale succesive; Inspecţii de revenire la inspecţiile generale efectuate în anul şcolar 2012 - 2013; Inspecţii tematice; Inspecţii speciale (în vederea susţinerii gradelor didactice)/inspecţii de specialitate (pe grupuri ţintă: profesori debutanţi sau în curs de calificare, etc); Inspecţii de specialitate efectuate în şcolile care au înregistrat un procent redus de promovabilitate le examenele naţionale; Organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice în unităţile cu învăţământ special, alternativ sau particular; Activităţi desfăşurate în palatele copiilor şi cluburile sportive şcolare;
Transcript
Page 1: Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN V A S L U I Aprobat în Consiliul de Administraţie TELEFON: 0235/311928 AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR VASLUI

FAX: 0235/311715 Din 14.X 2013 e-mail: [email protected] website : http://isj.vs.edu.ro NR. 300514.X 2013___________________________________________________________________________________________________

GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE SI CONTROLSEMESTRUL I - AN ŞCOLAR 2013 - 2014

CRITERII DE ÎNTOCMIRE A GRAFICULUI UNIC DE MONITORIZARE ŞI CONTROL

Monitorizarea şcolilor cu rezultate slabe la examenele naţionale: Evaluare Naţională şi Bacalaureat 2013, precum şi a celor care înregistrează diferenţe mari între rezultatele la examenele naţionale şi evaluarea din şcoală ;

Intervalul dintre două inspecţii generale succesive; Inspecţii de revenire la inspecţiile generale efectuate în anul şcolar 2012 - 2013; Inspecţii tematice; Inspecţii speciale (în vederea susţinerii gradelor didactice)/inspecţii de specialitate (pe grupuri ţintă: profesori debutanţi sau în curs de

calificare, etc); Inspecţii de specialitate efectuate în şcolile care au înregistrat un procent redus de promovabilitate le examenele naţionale; Organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice în unităţile cu învăţământ special, alternativ sau particular; Activităţi desfăşurate în palatele copiilor şi cluburile sportive şcolare; Respectarea planului cadru în toate unităţile şcolare; Desfăşurarea cercurilor pedagogice la nivelul judeţului Vaslui; Cunoaşterea şi prezentarea în unităţile şcolare a metodologiilor de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale, de admitere în

licee. Acordarea de consiliere metodică şi pedagogică a cadrelor didactice debutante sau a celor cu rezultate slabe în activitatea didactică; Monitorizarea calităţii actului managerial din instituţiile de învăţământ.

Page 2: Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

Au fost propuse spre a fi inspectate prin inspecţii generale în scopul consilierii / îndrumării şi controlului în semestrul I al anului şcolar 2013 – 2014, un număr de trei unităţi şcolare din judeţul Vaslui. Acestea vor fi anunţate, conform calendarului de inspecţie şcolară şi cu Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar , cu şapte zile înainte de instalarea echipei de control.

Unităţi şcolare propuse spre a fi inspectate prin inspecţii de specialitate, în scopul consilierii / îndrumării şi controlului în scopul monitorizării pregătirii pentru examenele naţionale 2014, în semestrul I al anului şcolar 2013 – 2014

1. Şcoala Gimnazială nr. 1 Avereşti, comuna Buneşti-Avereşti;2. Şcoala Gimnazială nr. 1 Albeşti;3. Şcoala Gimnazială Hurdugi;

Perioada Forma de activitate

Unitatea de învăţământ Colectivul de control / echipa de coordonare

Tematica activitaţii Feed-back

30-31 . 082013

Alcătuirea raportului de activitate la

fiecare disciplină,

pentru anul şcolar 2012 –

2013.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui

Inspectorii şcolari Pregătirea materialelor de analiză, a documentelor ce vor fi prezentate şi discutate la consfătuirile naţionale ale inspectorilor şcolari şi la consfătuirile judeţene ale cadrelor didactice.

Materiale de analiză şi informare, rapoarte de activitate.

03 – 11. 09. 2013

Consfătuirile naţionale ale inspectorilor

şcolari

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui

Inspectorii de specialitate

-Pregătirea materialelor de analiză, a documentelor ce vor fi prezentate şi discutate la consfătuirile naţionale ale inspectorilor

Materiale de analiză şi informare, rapoarte de activitate

12-14.09.2013

Pregătirea şi desfăşurarea

12.09.2012 Huşi13.09.2012 Bârlad

Inspectori şcolari Pregătirea materialelor de analiză, a documentelor ce vor

Materiale de analiză şi

Page 3: Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

consfătuirilor cadrelor

didactice pe discipline de învăţământ

Alcătuirea raportului de

14.09.2012 Vaslui

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui

Inspectori şcolari generali şi inspectori

fi prezentate şi discutate la consfătuirea cadrelor didactice:-prezentarea informaţiilor de la consfătuirile naţionale ale inspectorilor de specialitate;-prezentarea concluziilor inspecţiilor efectuate în anul şcolar 2012-2013, aspecte pozitive şi negative;-stabilirea responsabililor de cercuri pedagogice şi restructurarea cercurilor (dacă este cazul);-stabilirea activităţilor metodice în cadrul cercurilor pedagogice, pentru anul şcolar 2013-2014;-prezentarea performanţelor obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare în anul şcolar precedent;-prezentarea unor rapoarte sintetice de activitate din partea responsabililor de cercuri pedagogice;- discuţii.

-analiza activităţii desfăşurate şi a rezultatelor obţinute în anul şcolar 2012 – 2013, la examene;

informare, rapoarte de activitate

Raportul de

Page 4: Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

analiză a activităţii I.S.J.

Vaslui, desfăşurata în

anul şcolar 2012 – 2013

Întocmirea raportului

privind Starea învăţământului

din judeţul Vaslui, pentru

anul şcolar 2012-2013

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui

şcolari de specialitate

Inspectori şcolari generali şi inspectori şcolari de specialitate

-analiza stării învăţământului vasluian în anul şcolar 2012-2013

activitate al ISJ pentru anul 2012-

2013

Raportul privind Starea învăţământului pentru anul 2012-2013

16. 09. 2013 Deschiderea anului şcolar

Unităţile de învăţământ din judeţ.

Inspectori şcolari Festivitatea de deschidere a noului an şcolar

17.09 – 18.10.2013

Inspecţii tematice în şcolile din

judeţul Vaslui

Unităţile de învăţământ Inspectori şcolari de specialitate

1. Avize sanitare de funcţionare;2. Întocmirea documentele

şcolare:cataloage, registre matricole, examen de corigenţă/diferenţă, transferul elevilor, condica de prezenţă.

3. 3.Constituirea Comisiilor metodice, a Consiliului de administrţie, Consiliul reprezentativ al părinţilor, CEAC, Consiliul elevilor;

4. 4.Încadrarea cu personal

Note de control

Page 5: Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

Inspecţii curente pentru

susţinerea gradelor didactice

Intocmirea documentelor manageriale :

Planul managerial

anual şi pentru semestrul I

Unităţi şcolare

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui

Inspectori de specialitate şi profesori

metodişti

Inspectori şcolari generali şi inspectori şcolari de specialitate

didactic;5.Necesarul de personal didactic auxiliar respectiv nedidactic

5. 6. Constituirea formaţiunilor de studiu, inclusiv a celor care funcţionează în regim simultan;7.Pregătirea unităţii de învăţământ pentru sezonul rece

-Pregătirea de specialitate, metodică şi psihopedagogică a cadrelor didactice inspectate;-Verificarea proiectării şi planificării didactice;-Verificarea modului de elaborare, aplicare a testelor de evaluare, analiza rezultatelor şi întocmirea planurilor de remediere;-Verificarea calităţii actului didactic;

-alcătuirea Planului managerial al I. S. J. Vaslui

-întocmirea Graficului unic de monitorizare şi control pentru semestrul I al anului şcolar

Rapoarte scrise

inspectori şcolari şi profesori metodişti

Planul managerial

anual şi pentru

semestrul I 2013-2014,Graficul de

Page 6: Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

2013-2014, Graficul unic

de monitorizare şi control

pentru semestrul I, 2013-2014

2013–2014 monitorizare şi control

pentru semestrul I 2013-2014

Şedinţă de analiză a

activităţii ISJ Vaslui în anul şcolar 2012-

2013,cu directorii

unităţilor de învăţământ din judeţul Vaslui15. 10. 2013

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui

Inspectori şcolari, directori de unităţi şcolare din judeţ

-prezentarea Raportului anual de activitate pe anul şcolar 2012 – 2013, a Planului Managerial al I.S.J. Vaslui pentru anul şcolar 2013-2014, a Graficului unic de monitorizare şi control pentru sem. I al anului şcolar 2013 -2014

Raportul de activitate ISJ 2012 - 2013

Planul managerial

anual şi pentru

semestrul I 2013 – 2014, Graficul unic

de monitorizare şi control al I.S.J. Vaslui,

pentru semestrul I 2013-2014

21.10 -25. 102013 Inspecţie

generală(1)

O unitate şcolară din judeţul Vaslui- Coordonator, inspector şcolar, prof. Eduard Andriescu

Inspectorii şcolari -Inspecţiile se vor efectua pe arii curriculare şi vor urmări: -planificarea muncii: la nivelul conducerii şcolii; la nivelul Consiliului de

Page 7: Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

Administraţie; în colectivele de catedră; de către fiecare cadru

didactic. -verificarea respectării planului cadru şi a curriculumului naţional şi local;-proiectarea activităţilor la nivel de şcoală, comisii metodice, cadre didactice; -calitatea procesului instructiv-educativ la fiecare disciplină de învăţământ; -nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi; -perfecţionarea metodică în cadrul şcolii;-cunoaşterea de către elevi a regulamentelor şcolare;-pregătirea de specialitate, metodică şi psihopedagogică a cadrelor didactice inspectate;-verificare proiectării şi planificării didactice;-verificarea calităţii actului didactic;Verificarea modului de elaborare, aplicare a testelor de evaluare predictivă, analiza rezultatelor şi întocmirea planurilor de remediere;-verificarea integrării în învăţământul de masă a elevilor

Rapoarte scrise

inspectori şcolari şi profesori metodişti

Raport scris final al

inspecţiei şcolare

generale

Page 8: Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

cu CES şi a eliminării segregării;-consilierea/monitorizarea în derularea proiectelor europene şi a parteneriatelor

28.10-01.11. 2013 Inspecţii de

revenire

Unităţi de învăţământ inspectate în semestrul al II-lea al anului şcolar 2012 – 2013:

1. Şcoala Gimnazială nr. 1, sat. Deleni - insp. Constantin Turcu, -insp. Eduard Andriescu; -2.Şoala Postliceală “FEG EDUCATION”–Filiala Vaslui- insp. Bedicov Virgil, - insp. Ionescu Nicolae;

3. Şoala Postliceală “FEG EDUCATION” –Filiala Bârlad - insp. Năstase Petronela, - insp. Dumitraşcu Irina;

4. Fundaţia Ecologică “DIMITRIE CANTEMIR” IAŞI- Filiala Huşi - insp. Dumitraşcu Irina, - insp. Romaşcu Geanina; 5. Fundaţia Cultural Ştiinţifică “CONCORD”,

Inspectorii şcolari-verificarea respectării recomandărilor ISJ Vaslui, din cadrul inspecţiilor generale şi a planurilor de măsuri întocmite de unităţile şcolare inspectate;-verificarea calităţii activităţii personalului didactic;-verificarea documentelor şcolare specifice;

Note de control

Page 9: Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

Liceul “CONCORD”-Bârlad- insp. Muntenaşu Mariana,- toţi inspectorii şcolari de specialitate; 6.Grădiniţa cu Program Prelungit “CASTELUL COPIILOR”- Vaslui- insp. Popescu Zoica,- insp. Constantin Turcu; 7. Grădiniţa cu Program Prelungit “Eco”- Bârlad- insp. Popescu Zoica,- insp. Eduard Andriescu;8. Şcoala Postliceală Sanitară “ANASTASIE FĂTU”Vaslui- insp. Romaşcu Geanina;- insp. Lisievici Gabriela.

Page 10: Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

4-8.11.2013

Vacanţă pentru clasele

din învăţământul

primar şi pentru

grupele din învăţământul

preşcolar

Inspecţie generală

(2)

O unitate şcolară din judeţul Vaslui- Coordonator, inspector şcolar Eduard Andriescu

Inspectorii şcolari-Inspecţiile se vor efectua pe arii curriculare şi vor urmări: -planificarea muncii: la nivelul conducerii şcolii; la nivelul Consiliului de

Administraţie; în colectivele de catedră; de către fiecare cadru

didactic. -verificarea respectării planului cadru şi a curriculumului naţional şi local;-proiectarea activităţilor la nivel de şcoală, comisii metodice, cadre didactice; -calitatea procesului instructiv-educativ la fiecare disciplină de învăţământ; -nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi; -perfecţionarea metodică în cadrul şcolii;-cunoaşterea de către elevi a regulamentelor şcolare;-pregătirea de specialitate, metodică şi psihopedagogică a cadrelor didactice inspectate;-verificare proiectării şi planificării didactice;-verificarea calităţii actului didactic;Verificarea modului de

Rapoarte scrise

inspectori şcolari şi profesori metodişti

Raport scris final al

inspecţiei şcolare

generale

Page 11: Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

elaborare, aplicare a testelor de evaluare predictivă, analiza rezultatelor şi întocmirea planurilor de remediere;-verificarea integrării în învăţământul de masă a elevilor cu CES şi a eliminării segregării;-consilierea/monitorizarea în derularea proiectelor europene şi a parteneriatelor

11 -15. 112013

Inspecţie de specialitate în

scopul monitorizării

pregătirii examenelor

naţionale 2014Evaluare

naţională 2014

Şcoala Gimnazială nr. 1 Avereşti – Inspector şcolar, prof. Gheorghe Ciobanu;

Inspectorii şcolari de specialitate

Inspecţiile se vor efectua pe arii curriculare vizând în special disciplinele de examen şi vor urmări: -planificarea muncii: în colectivele de catedră; de către fiecare cadru

didactic. -verificarea respectării planului cadru şi a curriculumului

Rapoarte scrise

inspectori şcolari şi profesori metodişti

Page 12: Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

Inspector şcolar

naţional şi local;-proiectarea activităţilor la nivel de şcoală, comisii metodice, cadre didactice; -calitatea procesului instructiv-educativ la fiecare disciplină de învăţământ la care se susţine examen; -nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi; -administrarea de teste de evaluare pentru verificarea nivelului atingerii standardelor educaţionale de către elevi-cunoaşterea de către elevii claselor terminale a metodologiei pentru examenul de Bacalaureat 2013;-verificarea planificării şi desfăşurării pregătirii suplimentare a elevilor în vederea susţinerii examenului de Bacalaureat 2013-verificarea respectării programelor şcolare şi a parcurgerii conţinuturilor-verificarea ritmicităţii evaluării randamentului şcolar

Activităţi metodice cu rol de

Page 13: Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

Cercul PedagogicInformaticieni,ingineri sistem, operatori date

Cercul PedagogicBibliotecari

Cercuri pedagogice ale responsabililor

cu formarea continuă în

şcoli

15.11.2013 –Vaslui

15.11.2013–Vaslui

13. 11. 2013 - Vaslui,14. 11. 2013 - Bârlad ,15. 11. 2013 -Huşi

de specialitateInformaticieni

Inspector şcolar de specialitate, prof. Ciocoiu MihaelaBibliotecari

Inspector şcolar dezvoltarea

resursei umaneResponsabilii cu

formarea continuă în şcoli

perfecţionare

Activităţi metodice cu rol de perfecţionare

Activităţi metodice cu rol de perfecţionare a cadrelor didactice

Referate, informări de specialitate, procese verbale întocmite în urma desfăşurării activităţilor metodice

18 - 22. 11. 2013

Cercuri pedagogice ale

cadrelor didactice, pe specialităţi

20. 11. 2013 - Vaslui, 21. 11. 2013 - Bârlad ,

22. 11. 2013 -Huşi

Inspectori şcolari, responsabili de cercuri metodice

Activităţi metodice cu rol de perfecţionare a cadrelor didactice

Referate, informări de specialitate,

procese verbale

întocmite în urma

desfăşurării activităţilor metodice

Page 14: Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

Cercuri PedagogiceÎnvăţământ

SpecialC.Ş.E.I Negreşti

22. 11. 2013 –Vaslui, Huşi , Negreşti

Director CJRAE

Vaslui

Activităţi metodice cu rol de perfecţionare a cadrelor didactice

Referate, informări de specialitate,

procese verbale

întocmite în urma

desfăşurării activităţilor

metodic

25.11 - 29. 11. 2013

Inspecţii curente pentru obţinerea gradelor didactice

Unităţile şcolare din judeţ Inspectori de specialitate şi profesori metodişti

-Pregătirea de specialitate, metodică şi psihopedagogică a cadrelor didactice inspectate;-Verificarea proiectării şi planificării didactice;-Verificarea modului de elaborare, aplicare a testelor de evaluare predictivă, analiza rezultatelor şi întocmirea planurilor de remediere;-Verificarea calităţii actului didactic.

Procese verbale inspecţie la clasă

Page 15: Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

25.11 - 29. 11.

Cercul metodic al directorilor

de liceu (26.11.2013)

Cercul metodic al

responsabililor C.D.I.

( 28.11.2013)

Cercul metodic al

laboranţilor( 28.11.2013)

Cercul Pedagogic al profesorilor diriginţi

- Cerc pedagogic la nivel judeţean – Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui

Cerc pedagogic la nivel judeţean

Cerc pedagogic la nivel judeţean

27.11.1013- Vaslui28.11.2013- Bârlad

- Inspectori şcolari-Directorii de licee şi colegii din mediul urban şi rural.

metodişti CCDresponsabili CDI

LaboranţiInspectori şcolari de specialitate fizică, chimie, biologie.

Inspector şcolar de specialitate

Activităţi cu rol de perfecţionare a managerilor şcolari

activităţi cu rol de perfecţionare

Activităţi cu rol de perfecţionare

Activităţi metodice cu rol de perfecţionare ale profesorilor diriginţi

Referate şi comunicări în

domeniul managemen-tului şcolar

Page 16: Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

2013 29.11.2012- Huşi Consilieri educativiProfesori diriginţi

2 - 6. 122013

03.12.2013

Inspecţii curente pentru

obţinerea gradelor didactice

Cercul metodic al

directorilor de gimnaziu

Unităţile şcolare din judeţ

Centrul Vaslui şi Negreşti – coordonator prof. Daniela-Crizantema NaneŞcoala Gimnazială sat Ştefan cel Mare- Centrul Bârlad – coordonator prof. Maximilian Opaiţ-

Inspectori de specialitate şi profesori metodişti

Inspectori şcolari, directori de unităţi şcolare din judeţ

-Pregătirea de specialitate, metodică şi psihopedagogică a cadrelor didactice inspectate;-Verificare proiectării şi planificării didactice;-Verificarea modului de elaborare, aplicare a testelor de evaluare predictivă, analiza rezultatelor şi întocmirea planurilor de remediere;-Verificarea calităţii actului didactic.

-Activităţi cu rol de perfecţionare a managerilor şcolari

Procese verbale

inspecţie la clasă

Referate şi comunicări în

domeniul managementul

ui şcolar

Page 17: Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

03.12.2013 Cercul metodic al

directorilor de unităţi de

învăţământ preşcolar

( 26.11.2013)

Schimb de experienţă cu o şcoală dintr-un alt judeţ (sau Şcoala Gimnazială “Manolache Costache Epureanu”Bârlad)- Centrul Huşi – coordonator prof. Mihăilă GeorgianŞcoala Gimnazială Hoceni- Centrul Murgeni – coordonator prof. Valy-Lorela BuţaŞcoala Gimnazială Sărăţeni- Centrul Puieşti – coordonator prof. Constantin GherghescuLiceul Tehnologic PuieştiPARTICIPĂ : Directorii de şcoli gimnaziale din mediul urban şi rural.

Cerc pedagogic la nivel judeţean – Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.5 Vaslui- director Ghiurţu Irina

Inspectori şcolari, directori de unităţi şcolare din judeţ -Activităţi cu rol de

perfecţionare a managerilor şcolari

Referate şi comunicări în

domeniul managemen-tului şcolar

09 - 13. 122013

Inspecţie generală

O unitate şcolară din judeţul Vaslui- Coordonator, inspector

Inspectorii şcolari de specialitate

-Inspecţiile se vor efectua pe arii curriculare şi vor urmări:

Raport scris inspectori

Page 18: Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

(3) şcolar Eduard Andriescu -planificarea muncii: la nivelul conducerii şcolii; la nivelul Consiliului de

Administraţie; în colectivele de catedră; de către fiecare cadru

didactic. -verificarea respectării planului cadru şi a curriculumului naţional şi local;-proiectarea activităţilor la nivel de şcoală, comisii metodice, cadre didactice; -calitatea procesului instructiv-educativ la fiecare disciplină de învăţământ; -nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi; -perfecţionarea metodică în cadrul şcolii;-cunoaşterea de către elevi a regulamentelor şcolare;-pregătirea de specialitate, metodică şi psihopedagogică a cadrelor didactice inspectate;-verificare proiectării şi planificării didactice;Verificarea modului de elaborare, aplicare a testelor de evaluare predictivă, analiza rezultatelor şi întocmirea planurilor de remediere;-Verificarea calităţii actului

şcolari şi profesori metodişti

Raport scris final al

inspecţiei şcolare

generale

Page 19: Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

didactic;-verificarea integrării în învăţământul de masă a elevilor cu CES şi a eliminării segregării;-consilierea/monitorizarea în derularea proiectelor europene şi a parteneriatelor

16 – 20. 12 2013

Inspecţie de specialitate în

scopul monitorizării

pregătirii examenelor

naţionale 2014Evaluare

naţională 2014

Şcoala Gimnazială nr. 1 Albeşti – Inspector şcolar, prof. Mihaela Dumitriţa Ciocoiu;

Şcoala Gimnazială Hurdugi – Inspector şcolar, prof. Gheorghe Ciobanu

Inspectori şcolari de specialitate, metodişti Inspecţiile se vor efectua pe arii

curriculare vizând în special disciplinele de examen şi vor urmări: -planificarea muncii: în colectivele de catedră; de către fiecare cadru

didactic. -verificarea respectării planului cadru şi a curriculumului naţional şi local;-proiectarea activităţilor la nivel de şcoală, comisii metodice, cadre didactice; -calitatea procesului instructiv-educativ la fiecare disciplină de învăţământ la care se susţine examen; -nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi; -administrarea de teste de evaluare pentru verificarea nivelului atingerii standardelor

Rapoarte scrise de inspecţie

Page 20: Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

educaţionale de către elevi-cunoaşterea de către elevii claselor terminale a metodologiei pentru examenul de Bacalaureat 2013;-verificarea planificării şi desfăşurării pregătirii suplimentare a elevilor în vederea susţinerii examenului de Bacalaureat 2013-verificarea respectării programelor şcolare şi a parcurgerii conţinuturilor-verificarea ritmicităţii evaluării randamentului şcolar.

21.12.2013- 05.01.2013VACANŢĂ DE IARNĂ06. 01-31.01.

2014Inspecţie tematică

Unităţi şcolare din judeţ Inspectori şcolari - Parcurgerea materiei la discipline, conform planificărilor semestriale/anuale- Ritmicitatea notării;- Completarea corespunzătoare a documentelor şcolare;- Activitatea profesorului diriginte;- Asigurarea în şcoli a siguranţei elevilor ( elevi de serviciu, activitatea profesorilor de serviciu)- activităţile extraşcolare- Verificarea modului de

Note de control

Page 21: Grafic Monitorizare 2013-2014 sem I.doc

Inspecţii de specialitate în

scopul îndrumării şi

consilierii cadrelor didactice

debutante, precum şi a

celor necalificate

Unităţi şcolare din judeţ

Inspectori şcolari

încheiere a situaţiilor şcolare la sfârşitul semestrului I;

Monitorizarea calităţii actului didactic la grupurile ţintă .

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT, PROF. GABRIELA PLĂCINTĂ PROF. DORU-REMU BALAN

INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE PENTRU MONITORIZAREA CURRICULUMULUI DESCENTRALIZAT,

PROF. EDUARD ANDRIESCU


Recommended