Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.1999

Evenimente de Botosani nr.1999

Date post:26-Mar-2016
Category:
View:225 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I n r . 2 1 7 ( 1 9 9 9 ) Mar ` i , 8 n o i embr i e 2 0 1 1 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Emigrarea pedos - elevii

  stranierilorrevin acas[

  Mediciiboto\[neni\i-aualesreprezentan`ii]nstructuriledeconducerealColegiuluilor.Concuren`apentruunloc]naces-testructuriafostdestuldemare,peste60demedici]nscriindu-\inumele]nluptapentruvoturi.

  Pag. 8

  ScandalagiicareaudevastatFunCityjudeca`ipentruultraj

  CMYK

  Ho`ii VIP-urilor c[uta`idegeaba de ani de zile

  |fai`er a dat cu

  subsemnatulla DNA

  Cornel|fai`erafostprezentieri]nfa`aprocuro-rilorDNApen-truafiaudiat]nleg[tur[cudosaruldedeza-filiereaUniver-sit[`iiCraiovadec[treFRF.

  Pag. 2

  Pag. 6

  Nume grele la conducereaColegiului Medicilor

  Pagina 3

  Dac[e\tiho`,\inuvreis[fiiprins,spargecasaunuiVIP.Astfelpoateficaracterizat[

  situa`ia]ncazuladou[furturiextremdemediatizatedinmuni-cipiulBoto\ani.Poli`i\tiinicilaoraactual[,dup[maimul`iani,nupotprezentadate]nprivin`aidentit[`iiautorilorspargerilordelaprimarulC[t[linFlutur\ifos-tuldirectorGabrielOpri\anu.

  Pagina 5

 • 8noiembrie2011

  Piatra-ipiatr[deepiatr[

  Dup[ceeacese]ntmpl[cupietruireaunordrumuridepelasate,putems[recompunempentruprimariino\tri\lag[rulIoaneiRadu\ialluiGic[PetrescuPiatra-ipiatr[deepiatr[,pecares[-lfredonezeatuncicnd]\iburdu\escte\cherelelecubanipublici:Foaieverdefoaielat[/piatra-ipiatr[deepiatr[/\adejum[tate-nap[/ocalc[primarul\icrap[/]nmul`indu-se ]n\oapte/ treima\inise facvreo\apte.Pentruprimariirurali,dar\ipentruceidinmediulurbancareaucevadrumuridesfundate, ]n timpul unei campanii electorale afacereapietruireadrumurilorl[turalnicec\tig[statutuldeman[cereasc[.Expresianuesteamea,apar`ineunuiedilceprac-tic[pietruituldrumurilorimpracticabilecelpu`inodat[pean,vorbalui:nunumai]npreajmaalegerilorc-arcreasus-piciuni, ]n acelemomente to`i sunt cu privirile a`intite spretine.Dac[ s-ar urm[ri cumaimult[ responsabilitate acestaspect, m[ refer la inspectorii Cur`ii de Conturi, se poatevedeac[devreo10-15anisuntsupusepietruituluicamace-lea\idrumuri\ialei,ceimaimul`idintreedilinicinusemaicomplic[s[treac[sprereabilitarealtedrumuridesfundate.Ce-ofigndind:dac[nemerge,ces[nemaiobosims[refa-cemhrtiile.C[sefacecteceva]nfolosulcomunit[`ii,\iasta-idrept,numaic[oanumit[cantitateadepietri\figureaz[]nactelecontabile\ialtasuport[p[mntul.Suntpor`iunidedrumcareartrebuis[aib[unstratdepiatr[decelpu`inunmetrudac[ne-amluadup[cantit[`ileoperate]ndocumentelecontabile, dar cum piatra nu vorbe\te, nu are cine depunem[rturie]nacestsens.}npreajmaacesteiafacericaritabileseformeaz[uncercdecomplici:primar,contabil\ipatronulc[ruia i se atribuie pietruirea. Ace\ti a\a-zi\ii c[r[u\i depiatr[]\i]mpartfr[`e\tezoneledecontrolpejude`,larndullor sunt ]n complicitate cu patronii de balastiere. Am mairemarcatunlucru,c[r[u\iicupricinasuntaceea\icareapro-vizioneaz[culemnedefoc\i\coliledincomunelerespective,aicisedeschideunaldoileacerc,cuaceea\icircumferin`[...penal[.Unaltscenariulpracticatdeediliesteurm[torul:facdiferite proiecte pentru asfaltarea drumurilor ce leag[ satelecomunii]ntreeleiar]nmomentul]ncaresimtc[proiectule]npragdeafiaprobat\ifinan`atintroduclaurgen`[unaltpro-iect]nConsiliulLocalprincarecerpietruireacelora\idru-muri.Aceast[strategiesenume\teruletabucovinean[,cic[afostprobat[pentruprimaoar[acumvreo12ani]nctevalocalit[`idinjude`ulSuceava.Uitec[primariino\triaufostfoartereceptivilaexprim[rileedilitarealeconfra`ilorbuco-vineni copiindu-lede ]ndat[ apuc[turile.A\a mai zic \i euregionalizare, f[r[ ]mbrnceli \i certuri, f[r[ ]njur[turi \isup[r[ri,f[r[seismepolitice.

  TABLETA

  STARTNEWS2

  }npreajmaacesteiafacericaritabileseformeaz[uncercdecomplici:primar,contabil\ipatronulc[ruiaiseatribuiepietruirea.Ace\tia\a-zi\iic[r[u\idepiatr[]\i]mpartfr[`e\tezoneledecon-trolpejude`,larndullorsunt]ncompli-

  citatecupatroniidebalastiere

  Uncopildedoardoianiaajunslaspital]n...com[alcoolic[.Repre-zentan`iiSpitaluluidePediatriesus`inc[feti`a,dincomunaHlipi-ceni,afostadus[smb[t[sear[cuambulan`a,stareasafiind]ngri-jor[toare]nmomentulintern[rii.

  Mediciispunc[feti`a\i-arevenitdinaceastaredestulderepede.Diminea`[stareacopileieradejabun[,adeclaratdirectorulspitalului.Cadrelemedicaleauaflat]ntimpdelamamacopiluluic[acestaafostl[sat]ngrijabunicilor, care au ie\it pentru pu`in timp din cameraundeseaflafeti`a,iarla]ntoarcereaug[sit-o]nstaredeinco\tien`[.Ace\tiab[nuiescc[feti`aarfigustatni\tevindinctevapahareuitatepemas[.Direc`iaGeneral[deAsisten`[Social[\iProtec`iaCo-

  piluluiademaratierioanchet[]nacestcaz,pentruaafladac[afostunaccident,osc[paredinvedereacopiluluipentructevamomente,dec[treadul` iicaretrebuiaus[-ipoartedegrij[,sauesteuncazdeneglijareaminorului.Amtrimislaspitalunasistentsocials[steadevorb[cumamacopilului.Amdiscutat\ilaPrim[riaHlipiceni,deundereferentulsocialne-adatinforma`iidesprefami-liacopilei.Nuestevorbadeofamiliecare]\ineglijeaz[copii,afostprobabiloneaten`iedemoment,adecla-rat Felicia Mihai, \ef serviciu ]n cadrul DGASPC.Reprezentan`iiacesteiinstitu`iisus`inc[]nacestcazsevadispuneconsiliereamamei.(AuroraDimitriu)

  Aveaextremit[`ilereci,prezentast[ridevom[,eraincon\tient[,sesim`eamirosuldealcooldelacopil.Avenitcumamasacarenu\tiaceexplica`ies[deapen-trustareacopilei

  LiviaMihalache,directorSpitaluldePediatrie

  Cornel|fai`erafostprezentieri]nfa`aprocurorilorDNApentruafiaudiat]nleg[tur[cudosaruldedezafiliereaUniversi-t[`iiCraiovadec[treFedera`iaRomn[deFotbal.Pelng[pre-\edinteleexecutivalFCBoto\aniaumaifostaudia`i\ial`imembriaiComitetu-luiExecutivalFRF,OctavianGogasau|tefanStn[.

  Separec[s-atrecutlafazafor-mul[riiap[r[riidup[cemembrilorcomitetuluiexecutivalFRFlis-auadus la cuno\tin`[ ]nvinuirile dindosar.Laie\ireadinsediulDNA|fai`er a spus c[ nu \tie dac[ vamai da cu subsemnatul. El estecercetat ]mpreun[ cu o parte dincei 14 membrii ai ComitetuluiExecutivalFRFcareavotatpe20iulie excluderea Universit[`iiCraiova din fotbalul profesionist.}nacela\idosarmaisuntcerceta`i\iDumitruDragomir]mpreun[cuMircea Sandu. }n 6 octombrie,patronul Universit[`ii Craiova,Adrian Mititelu, a acuzat oficial

  FRF,defals]ndocumentele]ntoc-mitecuocazia\edin`eidin20iuliea Comitetului Executiv al fede-

  ra`iei, ]n care s-a luat decizia dedezafiliereaclubuluiUniversitateaCraiova.(D[nu`Rotariu)

  Amdatdeclara`ii,darnule-amscriseu,c[amoluxa`ielamnadreapta.Nu\tiucndsaudac[m[vormaichemalaDNA.Numi-auspusnimicdespreasta

  Cornel|fai`er,reprezentantalcluburilordinligaadoua]nComitetulExecutivalFRF

  |fai`er a dat cusubsemnatul la DNA

  Copil de doi ani ]ncom[ alcoolic[

  Junii portocalii au luatlec`ii de administra`ie

  public[ la OradeaPatrumembriaiOrganiza`ieideTineretaPDLauluatpartela|coala

  Na`ional[deAdministra`iePublic[-modululII,laOradea,]nintervalul4-6noiembrieaanului]ncurs. Principaleletemeabordateaufostprivi-toarelamoduldeorganizareaachizi`iilorpublice,procesuldecomuni-carepublic[]nperspectivaanuluielectoral,negociere\icomunicare]nadministra`iapublic[precum\itehnici\imetodedeelaborare\iadopta-readecizieiadministrative.}ntlnireadinjude`ulBihorfacepartedintr-unampluproiectna`ionaldemarat]nacestandeOTPDL,careareca\iscoppreg[tireatinerilorpentruacandida,]nperspectivaalegerilordin2012, pe func`ii de ale\i locali. }n acela\i timp ]ncerc[m s[ preg[timgenera`iatn[r[peparteadecomunicare]nscopuldea]nl[turalimbajuldelemnfolositdepartidul comunist\icontinuatdeIliescu,adeclaratGabrielAlecsandru,pre\edintealOTPDLBoto\ani\isecretarexecutiv]ncadrulBirouluiPermanentNa`ionalalOTPDL.

 • 8noiembrie2011 TOPNEWS

  Vnt de milioanede euro pus ]n

  valoare la MitocLocalniciidinMitocvoraveaturbine

  eolieneanulviitor.Comunava ]ncepedinprim[varaanuluiviitor lucr[ripentruamplasareacentraleloreoliene.Documenta`iaa fostdepus[, iarpe12octombrie anul curent s-a semnatacordulcuAgen`iaRegional[dePro-tec`ieaMediuluiBac[u.Conformpla-nului,sevoramplasa]nzon[46turbineeoliene.Costuldeamplasareauneiasin-gureestededou[milioanejum[tatedeeuro,aceastaajungndlao]n[l`imede130metri.Costultotalallucr[riiestedeaproximativ120milioanedeeuro.Laaceast[lucrareparticip[treifirme-unacareseocup[deachizi`ionarea terenu-rilor,oalt[firm[seocup[deconstrui-reacentraleieoliene,iaroatreiafirm[sevaocupade func`ionalitateaacestorturbineeoliene.Astfel,estegreudepreconizatcndvor fi finalizate lucr[-rile.Putemspunec[vor ]ncepecusi-guran`[ ]nprim[varaanului2012,adeclaratVasileCapot[,primaruldeMitoc.(O.M.)

  Nova Apaservexperimenteaz[ pe

  spateleconsumatorilor

  Dup[maibinedetreizilef[r[ap[larobinete,pecare le-ausuportatboto\[-nenii lasfr\itul s[pt[mnii trecute,vicepre\edinteleConsiliului Jude`ean,MihaiAro\oaie,credec[\efiidelaNo-vaApaservau ]nv[`atceva.Acestaconsider[c[a fostpentruconducereaoperatoruluideap[oexperien`[depeurmac[reiaseva\ticums[seproce-deze ]neventualesitua`iideacestgencarearputeas[-imainec[jeasc[pebo-to\[neni.Sigurc[afostundisconfortenormpentrumul`iconsumatori,pentrucareace\tiamerit[scuze,darpentruceidelaNovaApaservafostoexperien`[dincareauavutde]nv[`at.S-auschim-bat `evi,am ]n`elesc[dup[proiectulnou]nlocde6`evivechieraudoartreinoi.Esteclarc[ laoavariesauoalt[lucraredeacestgenceide laNovaApaservvor\tis[]\iavertizezeclien`iis[-\ifac[proviziipentrumaimultezile,c[acum\tiu ]nct timpse faceum-plereasistemului,aspusMihaiAro-\oaie.(A.D.)

  Doar vreo22.000 de turi\ti ]n

  opt luni de zileBoto\aniulesteun locneatractivdin

  punctdevedere turistic,attpentrustr[inict \ipentruromni.Astfel, ]nprimeleoptlunialeanuluijude`ulafostdestina`ie turistic[pentrunumai22.813depersoane.Lunaiunieauavutceimaimul`i turi\ti,3.798,unnum[r foartemic,comparativcuConstan`a,pecare242.431deoameni l-auales ]naceea\ilun[cadestina`ie.Bucure\tiu,Bra\ov,Prahova,Sibiusunturm[toareleatrac`iituristicepentruvizitatori.Chiar\iBuz[uesteunjude`pecar

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended