Home >Documents >Evenimente de Botosani nr.1969

Evenimente de Botosani nr.1969

Date post:16-Mar-2016
Category:
View:221 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Ziarul orasului tau!
Transcript:
 • Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:[email protected]

  Anu l V I I n r . 1 8 7 ( 1 9 6 9 ) Mar ` i , 2 7 s e p t embr i e 2 0 1 1 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Problemecu pinea

  la Kaufland\i Lidl

  Un boto\[nean de 75 de ani a ajuns ierisear[ la spital dup[ ce a fost lovit de oma\in[ pe o trecere de pietoni, ]n zonaSpitaluluideCopii.IonB.,s-aangajatregu-lamentar ]n traversarea str[zii pemarcajulpietonal,]ns[nuafostv[zutdeRobertM.,]nvrst[de23deani,ceconduceaoma\in[]nmatriculat[ ]n Germania, b[trnul fiindlovit]nplin.}nurmaaccidentuluipietonulafostr[nit,fiindtransportatdeoambulan`[

  laSpitalulJude`ean.Poli`i\tii careauf[cutcercet[rilafa`aloculuiaustabilitc[devin[pentruproducereaaccidentuluieste\oferul,carenuaacordatprioritatedetrecerepieto-nului. Acesta nu se afla sub influen`ab[uturilor alcoolice, ]ns[ cu toate acesteaafostduslaspitalpentrua-ifirecoltateprobebiologice de snge. Robert M. s-a ales cudosarpenal pentru v[t[mare corporal[dinculp[.(D[nu`Rotariu)

  Programulini`iatdePoli`iaRomn[privindreorganizareaposturilordepoli`ieducelacheltuielicelpu`inciudatelaBoto\ani.Posturidepoli`iecudou[etajeajungs[fie

  ]ntre`inutepentruunsingurangajat.Pagina 5

  Pag. 3

  Consilieriijude`eni,amenin`a`icufilmatullacomasareaspitalelor

  CMYK

  Reform[ ca la `ar[]n Poli`ia Rural[

  |eful de lacircula i`e sepensioneaz[Unuldintreceimaicunoscu`ipoli`i\tidinBoto\ani,comi-sarul\efDu-mitruZm[u,\efulServiciu-luiPoli`ieiRu-tiere,vaie\ilunaviitoarelapensie.

  Pag. 2

  Pag. 8

  Septuagenar lovit de oma\in[ pe trecerea de pietoni

 • 27septembrie2011

  Deundenu-i,niciDumnezeunucereDeh,a\a-i]npolitic[,dup[cetevezicudou[masturba-

  te]`ipermi`is[ledaiadversarilorpoliticiunvotdeblan[trimi`ndu-is[-\ideabacalaureatul.Credc[afirma`iaoieruluieculmeatupeuluipolitic,vorbaunuihtru:deundenu-i,niciDumnezeunucere.}n`eleg,nui-oficerndDumnezeupreamult[minte,dardece-lsuport[?Totdeputatulamenin`[c[]nmomentulcndvaajungelaConsiliulJude`eanvapuneladispozi`iabolnavilorpatrufeluridemncaredinfermasadelaSuli`a,caredefaptnuestealui,cialuitaic[-su,adic[aluib[diaFloreacelNervos,iarpedirectoriidespitale]ivafacemulg[tori,buc[tarisaupoatechiarm[celari.Probabilc[celepatrufeluridemncarevorsunalafel:r[bd[ripr[jite.Mare-i gr[dinaParlamentuluiRomniei,dar\istaululdelaSuli`aJude`ulnostruesteexpresiaextremelor,acestep[mnturiau

  z[mislit vrfurile spiritului romnesc: Eminescu, Enescu,Iorga,Luchian,dariaca,auaruncatpeb[ncileforuluilegi-slativ al `[rii \i asemenea exponate umanoide, care nu facdect s[ ]ntunece imaginea jude`ului.Deputatul se ia \i deactualulpre\edintealConsiliuluiJude`ean,Mihai~ibuleac,pecarecndvainten`ionas[-liadena\,numaic-afostrefu-zat,dinaceasecund[]itotpoart[smbetele,plusc[lamij-loce\iscaunuldepre\edinte,dara\a-i]npolitic[:azina\,minevr[jma\.Spresfr\ituls[pt[mniivorsosilaBoto\ani\imah[rii

  na`ionaliaiUniuniiSocialLiberale,adic[CrinAntonescu\iVictorPonta,vins[-ipreg[teasc[drumulluiFlorin~urcanupentruscaunuldepre\edintealConsiliuluiJude`ean,maipescurtvins[-inumerevotan`iidinstaul.Fiindtoamn[ams[marchezprezen`alorparafrazndu-lpepoetulIonMinulescu:}nora\ulpecareFlorin]ldore\testn[/dou[juc[riistri-cate/vin`inndu-sedemn[/num[rndcaden`aoilordinstaul/suntconvin\ic[berbeculpoatefi\itaur.Infantilis-mulcelordoiestedejaproverbial,\i-aucompusariapolitic[]ncheialuiNU,f[r[anuan`a]nniciunfelpartitura,decums-au]njugatstrig[numaiJosB[sescu,aplaudaciisunttotdintab[ralor.Sincer,acestmoddeaprivipoliticaarevagiadieriparanoice.Domniilelorvinladistrac`ie,vins[recitectevasloganuripoliticelaFestivalulAgro-ZoodelaPop[u`iunde se a\teapt[ la aplauze furtunoase ]nso`ite de beh[ituricelebre,apoivortragelaFestivalulM[rului(inexistent)delaCurte\ti, dup[carevorpoposi laZileleDorohoiului,undeAdru\kaDolineaschi,imberbuldeputatlocal,]ivaa\teptacupine,sare\icudiabeticaforma`ieF[r[zah[r.Suntcon-vinsc[totulvamergecaperoate,ceidoiliderivoraveanu-maicuvintedelaud[laadresaluiFlorin,iarspectatoriivoraplauda]ndraciatacurileoamenilorpolitici laadresapede-li\tilor,`intavafi]ncontinuareTraianB[sescu,a\asepoar-t[, el este anatemizatul politicii actuale.Mi se pare firesc.(LucianAlecsa)

  TABLETA

  STARTNEWS2

  }nora\ulpecareFlorin]ldore\testn[/dou[juc[riistri-cate/vin`inndu-sedemn[/num[rndcaden`aoilordinstaul/suntconvin\ic[berbeculpoate

  fi\itaur.Gheorghe|uliucarenun`atlafunc`iadevicepre\edintealLigiiSindicatelordin}nv[-`[mnt(LSI).}nur-maprimiriiconfirm[-riic[acestaafostin-formatoralSecurit[-`ii,ini`ialacestas-aautosuspendatdinfunc`iadevicepre\e-dintealsindicatului.

  Din cele declarate de Liviu A-xinte,liderulLSI,deciziademite-riiafostluat[deGheorghe|uliuc\i comunicat[de acesta ]n cadrul\edin`eiliderilorjude`eniLSIceaavutloclafinaluls[pt[mniitrecu-te,]naintecaproblemasas[intre]ndezbatere.Separe]ns[c[]nca-zul ]n care s-ar fi apelat la vot,mul`idintrelideriijude`eninuarfifostdeacordcudemisialuiGheor-ghe|uliuc.Acesta]ns[a`inuts[renun`elafunc i`epentruanuaducedeservicii sindicatului. Dup[ pri-mirea confirm[rii colabor[rii cu

  Securitateafostulvicepre\edintes-auautosuspendatdinfunc`ie.Aceast[cereredesuspendareafostdepus[cudatade29 iulie. }n situa`ia ]ncarenusevormaiorganizaalegeri

  \isevamergepevariantacudoivicepre\edin`i, atribu`iile luiGheorghe|uliucvorfipreluatedeConstantinLohan\iDoinaFodor.(PetronelaRotariu)

  Unuldintreceimaicunoscu`ipoli`i\tidinBoto\ani,comisarul \ef Dumitru Zm[u, |eful ServiciuluiPoli`ieiRutierevaie\ilunaviitoarelapensie.Pentruc[legeanu]imaid[voies[r[mn[]nfunc`iedup[]mplinireavrsteide55deaniDumitruZm[usevapensiona.Acestaestelaconducereaserviciuluirutierdemaimul`iani,undedealtfel]\iva]ncheia\iacti-vitatea.Comisarul\efaspusc[dup[ce]\iva]nche-iaactivitateadepoli`istsevaconcentraasupraaface-rilor familiei. Zm[u a ocupat \i func`ia de lider alSindicatuluipoli`i\tilorboto\[neni,iar]nprezentestepre\edintealfilialeidinBoto\aniaCorpuluiNa`ionalalPoli`i\tilor.(D[nu`Rotariu)

  }ndatade20octombrie]mplinesc55deani.Chiardac[m-arfil[satlegeanumaivoiameus[lucrez.}miajung37deanidepoli`ie.Credc[]ntotacesttimpmi-amf[cutdatoriacumtrebuie\iamfost]nsprijinulcomunit[`ii

  DumitruZm[u,\efServiciulPoli`ieiRutiere

  SenatorulPSDGheorgheMarcu,nuceredemisiapre-\edinteluideConsiliuJude-`ean,Mihai~buleac.Astadup[ceuncomunicatdinparteaUSLanun`ac[alian-`adore\tedemisiadirectoru-luidelaSpitalulJude`ean

  OvidiuMimor\iapre\e-dinteluiCJ.Marcuspunec[estevorbadoardeonecon-cordan`[cudepartamentuldespecialitatealUSL.

  Duminic[ seara, un comunicat al USLBoto\ani, f[ceapublic[dorin`agrup[rii cadirectoruldelaMavromati\i\efulCJs[]\i prezinte demisiile din func`ii.USL-i\tii

  solicitaudemisiacelordoipentruc[mani-puleaz[popula`iapentruafor`acomasareaspitalelor\ifiindc[,dac[dl.Mihai~bu-leacnuarealt[ solu`iedectcomas[rile \iconcedieriles[demisioneze.Comunicatuldepres[alUSLerasemnatdelideriifilia-lelor boto\[nene a partidelor din alian`[,Florin ~urcanu din partea liberalilor \iGheorghe Marcu ]n numele social-demo-cra`ilor.Surprizaavenitlunidiminea`[,]nmomentul ]n care senatorul GheorgheMarcuaaflatdinpres[decomunicat.Elnici

  nu\tiadeexisten`aacestuia\imaimultdeatt, nici nu este cu totul de acord cucon`inutuls[u.Cunoa\te`ipozi`iamea\iaPSD-ului,]ns[mis-ap[rutcamexageratpealocuri.Nu-\ipoatedademisiapre\edinteleCJ.Evorbamaimultdenuan`[,aprecizatGheorgheMarcu.CutoateacesteasenatorulPSD-istnualuataceast[]ntmplareperso-nal,considerndc[estevorbamaimultdeone]n`elegere. A fost o neconcordan`[ cudepartamentele de specialitate, a ad[ugatMarcu.(CosminZamfirache)

  Senatorul PSD Marcu nu vrea demiterile propuse de USL

  |eful de la circula`ie se pensioneaz[

  Turn[torul de la LSI\i-a dat demisia

  Dl.|uliucs-aretrasdinfunc`ie,f[r[s[maia\teptevotulliderilorsindicalijude`eni.Acestaar[masunsimplumembrudesindicat.Demisiaafost]nregistrat[cu23septembrie

  LiviuAxinte,pre\edinteLSIBoto\ani

 • 27septembrie2011 TOPNEWS

  Medicii \i sindicali\tiidin s[n[tate

  preg[tesc procesepentru comasare

  MediciiSpitaluluiJude`ean\i-aupus]ngnds[ajung[]ninstan`[dac[unitateamedical[]ncarelu-creaz[]\ivapierde]ncadrarea]ngradulIII]nurmavoturilorunorconsilieri jude`eni.MediculGhe-orgheApetroaie din cadrulUni-t[`iidePrimireaUrgen`elor,dar\isindicali\tiiSanitas,spunc[au]n vedere lupta ]n instan`[ dac[interesele politice vor condamnajude`uls[r[mn[f[r[unspitaldecategoriaaIII-a.}ivomac`iona]ninstan`[pentruabuz]nserviciucontra intereselorpublice.M[ ]n-trebcucedreptace\tioamenivo-teaz[pierdereaapeste70demili-ardedeleinumai]nacestan,prinnecomasarea acestor trei unit[ i`medicale.SpitaleledegradVacu-muleaz[datoriicarevortrebuipl[-titedinbugetuljude`ului,pentruc[nu mai sunt ale Ministerului S[-n[t[ i`i,spunemediculGeluApe-troaie. |i conducerea Sanitas segnde\telaaceast[variant[.(A.D.)

  Fost medic tlh[rit deo `iganc[ de 11 aniUnmedicie\itlapensie,Emil

  Alexa, a fost tlh[rit, luni dimi-nea`[,deominor[]nvrst[de11ani,deetnierom[,chiar]ncentrulmunicipiuluiBoto\ani.Doctorulafostacostat]nfa`asucursaleiCECBankdemaimul`icopiideetnierom[, sub pretextul c[ ]ncearc[s[-ivnd[oiconi`[.Atunciomi-nor[dingrup,S.C.i-ab[gatm-na]nbuzunarulc[m[\ii\ii-afurat100delei.De\iaurupt-olafug[copiiiaufostprin\idemaimul`itrec[tori,printrecare\iscriitorulGelluDorian.Imediatlafa`alocu-luiaajunsopatrul[dePoli`ieceaidentificat autoarea furtului. }ns[pentruc[minoracei-asustrasba-niidinbuzunararenumai11ani,nuvar[spundepenalpentrufaptasa.(D.R.)

  Boto\[nean l[sat f[r[ma\in[ la mall-ul

  din SuceavaUnuib[rbatdinBoto\anicarea

  merslaSuceavapentruaradiaoma\in[i-aufostfuratecheileauto-turismuluichiardesubnasuls[u.Niculi`[D.,dincomunaCorni,asesizatpoli`iaprin112desprefap-tulc[]ntimpceseafla]nparca-reasediuluiServiciuluiPublicCo-munitarpentru}nmatricul[riAutoSuceavapentruaradiaunautotu-rism,unindivid,careapretinsc[este proprietarul automobiluluis[u,i-aluatcheiledincontact,du-p[c

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended