Home >Documents >Doua camine, o copilarie - Robert E. Emery - cdn4. camine, o copilarie...  Parinlii nu sunt...

Doua camine, o copilarie - Robert E. Emery - cdn4. camine, o copilarie...  Parinlii nu sunt...

Date post:17-Aug-2019
Category:
View:225 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Dr. ROBERT E. EMERY

  DouA cimiilo, o copilirie

  Un plan de parenting pentru cei desporlili

  Traducere: Andrii-Vlad Popa

  NICUTESCU

 • Cuprins

  Prefald. Doui cdmine, o copildrie..... .......9

  PARTEA I

  Parenting in doui cimine

  Capitolul 1

  Unplandeparentingcaresidurezeoviali .........15 Capitolul2 O ierarhie a nevoilor copiilorin doui cimine ........30 Capitolul3 lmpirlirea deciziilor gia timpuluiin custodia comuni: maimultde5O/So ......53

  PARTEA A II-A

  O abordare evolutivi a planurilor de parenting

  Capitolul4 Bebelugii: siguranla atagamentului .. ....83 Capitolul5 Copiiimici:testarealimitelor.... ........112 Capltolul6 Prcgcolarii: joaca este munca unuicopil. ......137 CapitolulT Vtrsta gcolari: cititul, scrisul - corect 9i gregit. . . .. . ."167 Capltolul8 Adolrrcenfa: autonomie 9l relafionare ........197

 • Capitolul9 Noiiadulli: anii de studenlie gi urmdtorii .... .......228 Capitolul 10 O via!5 (nu) este un timp lung. ....252

  Mu$umiri. ........265 Note . ......267

  PREFATA

  Doud cdmin€, o copildrie

  acd ai ales aceasti carte, tu sau cineva apropiat lie cregte, probabil, un copil in doui cimine. Poate eqti in mijlocul unui divor!. Sau poate ai divorfat deja,

  eventual acum mult timp. Poate nu ai fost niciodati cisitorit, dar triiegti departe de tatil sau mama copiilor t[i, o persoani cu care e posibil si fi locuit destul de mult timp - sau nu. Poate ai alrrt o relafie cu o persoani de acelagi sex gi aveli im- preuni un copil pe care tu gi partenerul tiu l-a!i planificat qi ciruia i-a!i dat nag- tere impreuni sau poate l-afi adoptat. (Toate aceste experienfe reprezintd,,divorful"

  ln ideea mea gi in aceasti carte, deci continul si citegti indiferent de felul in care o ajuns copilul tiu si aibi doui c[mine). Sau poate ai un prieten sau o prieteni, ori un copil, care trece printr-un divorf. Caufi o modalitate de a il/o ajuta. Daci cste aga, aceasti carte este gi pentru tine.

  Oricare ar fi situa{ia ta, inci de la inceput si fim clari cu privire la un lucru: Divorful miroase urit. Divorful miroase urit daci ai fost pirisit de cineva in care credeai ci po{i avea

  Incredere pentru totdeauna. Divorful miroase urit chiar daci, in adincul sufletu- lui tiu, crezi cd de fapt va fi mai bine si triili desplrfifi. Divor(ul miroase urAt dacl tu ai ini{iat despirfirea gi ai crezut ci asta era ceea ce i1i doreai, aveai nevoie siru trebuia si faci. Divorlul miroase urit gi dacd decizia de a locui separat a fost reciprocd gi amAndoi incercali din rlsputeri si face{i lucrurile corect. Divorlul miroase urAt chiar daci prietenii tii sau rudele tale sunt cele care se despart, nu tu.

  $i in cea mai mare misuri divorful miroase urit pentru copii. Fie cd eqti neribdator si treci mai departe sau atit de distrus emofional incit

  crezi cdnu vei putea face asta niciodat[, obiectivul meu este si te ajut si faci traiul ln doui cimine o povarl mai micd pentru copii. Nu vreau ca vlistarele tale, sau copiii oricui, si fie ,,copii dintr-un divorf" sau ,,copii din familii destrlmatdi Urisc

 • CAPITOTUT 1

  f)e ce egti atdt de obsedati de control?'i gpa Justin. Nu era o intrebare. Sofia ,,Lf lui, Nicole, se afundase in partea ei de canapea din biroul meu, gata s6-i dea lacrimile. Acum, ldgni in picioare, pregititd si contraatace. |ustin i-o lul inainte. ,,[)e asta vreau un divor!!'] continui el si urle. ,,Tiebuie si mi manipulezi, si tragi sfirrile tuturor. Nu te voi mai lisa si faci asta - nu cAnd vine vorba de copiii mei!"

  ,,Eil sunt obsedati de control?'] explodi gi Nicole. ,,Cine a luat tofi banii din ctrntul nostru comun de economii gi i-a depus pe numele tau? Cine are peste e incizeci de mii de dolari in cont? $i eu am... ce? Ce a mai rimas din salariul meu tle sdptimina trecuti!" Aproape fbri si faci vreo pauzd, continui si se dezlinfuie. ,,ligti atdt de ipocrit! Daci !i-ar fi pisat atAtde mult de copiii tii, nu am fi aici. Am consulta un consilier marital, nu un mediator!"

  Eu sunt mediator.

  Ajut cupluri despirfite, divorlate, care au locuit impreuni sau care nu au fost rric:iodati cisitorili - heterosexuali gi homosexuali - pentru a ajunge la acorduri. ( l)c tot parcursul cir{ii folosesc termenul divor{ ca prescurtare pentru a mi referi la toate aceste tipuri de familii.) Md concentrezin mod special pe intocmirea de

  Planuri de parenting pentru copii, dar,la fel ca mulli mediatori, uneori ii ajut pe orrneni si ajungi gi la in{elegeri financiare. Cu ajutorul unui ter! neutru, pirinlii lgi pot crea propriile planuri la mediere.

  Majoritatea pdrinfilor doresc gi nigte sfaturi juridice, fapt pe care il incurajez. ( ihiar daci nu igi doresc asta, insist ca toli clienfii mei si consulte un avocat inainte rlc a semna un.acord final. Dar medierea este diferiti de procesul legal tradilional. l)c obicei, apelarea la tribunal miregte prdpastia divorfului, care deja este ad6ncd

  Un plan de parenting care sd dureze o viatd

 • qi periculoasi pentru pirinfi gi, in special, pentru copii. Medierea incuraj eazl o comunicare sinitoasi, aseminitoare cu cea din afaceri, in timpul negocierilor pentru divorf gi dupi.

  Am fost unul dintre primii susfinitori ai medierii in cazuri de divor!, profesie pe care am practicat-o gi studiat-o timp detreizeci gi cinci de ani. Sunt, de aseme- nea, psiholog clinician, specialist in psihologie ca gtiinli gi profesor universitar. ii indemn pe pdrinli si evite beteliile juridice costisitoare gi dezbinatoare gi si ia ei inqigi decizii in cadrul medierii, pe cont propriu sau, poate, folosind avocali colaboratori, avocafi care se obligi si negocieze pentru tine, dar care nu te vor reprezenta daci ajungi la tribunal.

  Economisirea de bani este un motiv important pentru gisirea unei alternative la bdtilia din tribunal. insi obiectivul mai important este acela de a-i ajuta pe pirin[i si-gi protejeze copiii gi, in cele din urmi, si susfin rezistenfa copiilor, in ciuda divorfului. Daci nimeni nu ii ajuti pe pdrinli sd navigheze prin cdmpul minat emo{ional al divorfului, copiii pot fi lisa}i si ritdceasci - ajungdnd, mult prea adesea, victimele unei explozii.

  ,,Vrei si spui ci nu-mi iubesc copiii?", ribufni |ustin. Aruncindu-i o privire dugmdnoasi lui Nicole, ribufni: ,,Egti nebuni! Sunt un tati bun. Un tati grozav! $i sunt la fel de indreptilit ca gi tine si-mi petrec timpul cu copiii mei! intreabi-l!"

  Nu am rispuns afirmafiei lui fustin. Nu aceasta era problema, cel pufin nu incd.

  De fapt, nu am fbcut mai nimic in acest punct. Nici fustin, nici Nicole nu erau

  pregitili si asculte. Nici unul pe celilalt, nici pe mine. insi am invdlat multe privindu-i cum interacfioneazi. Puteam vedea ci |ustin

  qi Nicole aveau doui mari probleme: emofiile lor gi copiii.

  Ce alimenteazd furia?

  |ustin gi Nicole erau furiogi, evident. Aceasta era o problemi pe care trebuia si o abordim. Ca si aibi vreo urmi de speranli ci vor inainta in discufiile lor, tre- buia si ii ajut si-gi lind furia sub control. Dupi cum ifi pofi imagina, nu este ugor si faci asta. Trebuia si fac mai mult decdt si ii rog, pur gi simplu, ,,sd fie drlguli" sau ,,si se poarte ralional".

  in schimb, incet gi adesea in mod indirect, am explorat emoliile care se ascun-

  deau in spatele furiei lor. I-am ajutat pe Nicole gi |ustin si-qi gestioneze furia, clevenind mai eon;liern{i cle ceea ce o alimenta. lntotdeauna ii it-tcurajezpe pirin{i

  sii recunoasci sentimentele ingropate sub furia de la suprafafi. GAndegte-te la asta:

  t'ind suntem rinifi * 9i gtii cd eEti rinit intr-un divor! -, reaclia noastri naturald, programatd gi evoluati este sd ne dorim si rdnim gi noi. Te lovegti cu degetul de scaLln, tare. Ce faci? Dai inci o dati cu piciorul in scaun!

  E destul de stupid, dacd te gindegti bine.

  insl nu te gAndeEti. Reacfionezi. Reaclionezi in modul in care te-a programat t'v

 • Parinlii nu sunt niciodata complet divorlali

  fustin gi Nicole aveau de-a face cu provocdri emolionale. Se confruntau, de ase- menea, cu o problemi practica reali gi extrem de importantd. Aveau doi copii.

  Partenerii intimi care au copii nu se pot despirfi pe o cale emofionali naturald. Daci nu ar fi fost legafi de copii, |ustin gi Nicole ar fi putut face ceea ce am frcut cu tofii in timpul despdrfirilor din tinerele. Ar fi putut s[ strige: ,,Nu vreau s6 te mai vid niciodati!'l gi poate s-ar fi linut de cuvdnt. insi Nicole gi |ustin aveau sd fie legafi pe vecie prin copiii lor. Poate ci w realizaseri asta inci, dar din cauza copiilor nu puteau niciodati divorfa complet.

  Iar copiii lor prezentau o complicafie speciali. fustin gi Nicole aveau o fetifi de doi ani gi jumdtate gi un bdiat de gapte luni. Cum cregti copii atdt de mici in case diferite? Desigur, aceasta a fost intotdeauna o intrebare foarte importantd pentru pdrin{i. insi acum aceasta este, de asemenea, subiectul unei mari bitdlii intre divergi experli gi avocafi.

  Care este cel mai bun plan de parenting pentru copii mici sau copii de orice virsti? Daci ifi construiegti un plan de parenting sau ai triit cu unul, cum poate planul si faci fali nevoilor de dezvoltare in continui schimbare ale copiilor? Din momentul in care scofi emo[iile din ecuafie, ce ar trebui si facd pirinfii?

  Adevdrul despre copii gi divor!

  Am scris Adevdrul despre copii ti divorlin 2004, sub forma unui ghid bazatpemir- turii care sd te ajute si treci prin turbulenlele crizei de divor!. (Sunt, de asemenea, autorul mai multor cirfi despre divor! pentru profesionigti, plus peste 150 de lucriri gtiinfifice.) Majoritatea pirin{ilor care divorleazd gi familiile lor trec prin- tr-o criz\ ce incepe cu pu{in timp i

Embed Size (px)
Recommended