+ All Categories
Home > Documents > CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru...

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru...

Date post: 23-Mar-2020
Category:
Upload: others
View: 9 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 59 /59
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDETEAN IAŞI SERVICIUL LOGISTIC NESECRET Nr. 40004 /13.05.2015 Se postează pe site- ul unităţii Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.2: „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” Titlul proiectului: „CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ. O nouă şansă în ocupare pentru grupurile vulnerabile” Beneficiar/partener: Inspectoratul de Politie Judeţean Iaşi Contract nr. POSDRU/165/6.2/S/139732 din data de 09.05.2014. INVITAŢIE DE PARTICIPARE Inspectoratul de Politie Judeţean Iaşi are onoarea să vă invite la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de furnizare ,,Mobilier pentru sala de conferinte (mese, scaune, dulapuri )", în cadrul proiectului cu titlul: „CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ. O nouă şansă în ocupare pentru grupurile vulnerabile”, implementat în cadrul Inspectoratului de Politie Judeţean Iaşi, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Obiectul contractului: Furnizare de ,,Mobilier pentru sala de conferinte (mese, scaune, dulapuri )" în cadrul proiectului cu titlul: „CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ. O nouă şansă în ocupare pentru grupurile vulnerabile”,Contract nr. POSDRU/165/6.2/S/139732. 1
Transcript
Page 1: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

MINISTERUL AFACERILOR INTERNEINSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDETEAN IAŞISERVICIUL LOGISTIC

NESECRET Nr. 40004 /13.05.2015Se postează pe site-ul unităţii

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.2: „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

Titlul proiectului: „CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ. O nouă şansă în ocupare pentru grupurile vulnerabile”

Beneficiar/partener: Inspectoratul de Politie Judeţean Iaşi

Contract nr. POSDRU/165/6.2/S/139732 din data de 09.05.2014.

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Inspectoratul de Politie Judeţean Iaşi are onoarea să vă invite la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de furnizare ,,Mobilier pentru sala de conferinte (mese, scaune, dulapuri )", în cadrul proiectului cu titlul: „CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ. O nouă şansă în ocupare pentru grupurile vulnerabile”, implementat în cadrul Inspectoratului de Politie Judeţean Iaşi, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Obiectul contractului: Furnizare de ,,Mobilier pentru sala de conferinte (mese, scaune, dulapuri )" în cadrul proiectului cu titlul: “„CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ. O nouă şansă în ocupare pentru grupurile vulnerabile”,” – Contract nr. POSDRU/165/6.2/S/139732.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de furnizare: - Achiziţie directă .

2. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică de furnizare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013, Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale" Domeniul major de interventie 6.2 "Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii", Contract de finantare: POSDRU/165/6.2/S/139732 din data de 09.05.2014.

3. Oferta depusă trebuie să cuprindă:

Propunere tehnică. Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.

1

Page 2: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

Propunere financiară. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică.

4. Limba de redactare a ofertei: limba română.

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita depunerii ofertei;

6. Preţul ofertei este ferm, în RON, fără T.V.A. Nu se acceptă actualizarea preţului contractului.

7. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de furnizare:

In mod exclusiv preţul cel mai scăzut8. La oferta de bază nu se acceptă soluţii alternative.

9. Contractul se înscrie într-un proiect/ program finanţat din fonduri comunitare: Da

10. Codul de clasificare principal– Cod CPV 39153000-9 ;

11. Valoarea estimată a contractului (lei, fara TVA): 42.456,00 lei.

12. Durata contractului sau termenul limită de finalizare: 08. 07.2015

13. Denumirea, numărul de telefon si adresa de e-mail a biroului de la care se pot solicita clarificări si informații suplimentare: Inspectoratul de Politie Judeţean Iaşi- Serviciul Logistic, str. Titu Maiorescu, nr. 6, loc. Iaşi, jud. Iaşi, persoane de contact: Comisar de politie Butnariu Cristian tel: 0232. 302.000-interior 21703, fax;-0232.250.505, e-mail – [email protected]

14. Mijloace de comunicare: în scris, prin oricare dintre următoarele modalităţi:

a) prin poştă;

b) prin fax;-0232.250.505

c) prin e-mail – [email protected]

prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit.a)-c)

15. Adresa la care se depune oferta: Inspectoratul de Politie Judeţean Iaşi- Serviciul Logistic, str. Titu Maiorescu, nr. 6, loc. Iaşi, jud. Iaşi, la Secretariat.

16. Data limită pentru depunerea ofertei: 29.05.2015, ora 09,00.

17. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 29.05.2015, ora 09,30, la sediul : Inspectoratul de Politie Judeţean Iaşi- Serviciul Logistic, str. Titu Maiorescu, nr. 6, loc. Iaşi, jud. Iaşi

Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia poate fi descarcata in mod gratuit de pe pagina proprie de internet a achizitorului: Documentatia de atribuire se poate obtine de pe site-ul: https://is.politiaromana.ro/ro/informatii-publice/achizitii-publice Documentaţia de atribuire se poate procura de la sediul achizitorului din Iasi, str. Titu Maiorescu , nr. 6, judeţul IAsi, între orele 08:00 şi 16:00, tel./fax 0232 250505, e-mail: [email protected]

2

Page 3: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

18. De asemenea, documentaţia poate fi pusă la dispoziţia persoanelor interesate în mod gratuit pe suport de hartie sau suport magnetic.

19. Ofertantul selectat se va supune acelorasi reguli de verificare si audit ca si achizitorul.

20. La prezenta invitaţie anexam documentaţia de atribuire (fisa de date, caietul de sarcini, formulare, model contract), ce se regăseşte in format electronic pe site-ul IPJ IASI- https://is.politiaromana.ro/ro/informatii-publice/achizitii-publice

SEFUL INSPECTORATULUI

Chestor de politie I/SEFUL SERVICIULUI LOGISTIC

SCRIPNICIUC IOAN Comisar sef de politie

TARNAUCEANU RADU

Întocmit,

Compartimentul Marketing si Achizitii

Comisar de politie

BUTNARIU CRISTIAN

3

Page 4: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

MINISTERUL AFACERILOR INTERNEINSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDETEAN IAŞISERVICIUL LOGISTIC

NESECRET Nr. 40005/13.05.2015Se postează pe site-ul unităţii

A P R O B

ŞEFUL INSPECTORATULUI,

Chestor de poliţie

SCRIPNICIUC IOAN

AVIZAT

I/ŞEF SERVICIU LOGISTIC

Comisar şef de poliţie

TARNAUCEANU ALEXANDRU

DOCUMENTAŢIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE

,,Mobilier pentru sala de conferinte (mese, scaune, dulapuri )"în cadrul proiectului

„CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ. O nouă şansă în ocupare pentru grupurile vulnerabile”

Beneficiar/partener: Inspectoratul de Politie Judeţean Iaşi

Contract nr. POSDRU/165/6.2/S/139732

4

Page 5: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

Fisa de date

- ACHIZIŢIE DIRECTĂ –

I. a. Achizitor:Denumire 1: INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDETEAN IAŞIAdresa: IAŞI, Str. M. Costăchescu. Nr. 2 , Judeţul IAŞILocalitate: IASI Cod poştal:

700495Ţara: România

Persoana de contact: Comisar de politie BUTNARIU CRISTIANAg. sef adj. de politie MAHALU VASILE

Telefon: /0232-302000- interior 21703

E-mail: [email protected] Fax: 0232-250505Fax: 0232-302175

I. b. Principala activitate sau activităţi ale achizitorului:X ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale□ autorităţi locale □ alte instituţii guvernate de legea publică□ instituţie europeană/organizaţie internaţională□ altele (specificaţi):

□ servicii publice centrale□ apărareX ordine publică/siguranta naţională□ mediu □ economico-financiare□ sănătate□ construcţii şi amenajarea teritoriului□ protecţie socială□ cultura, religie si actv. recreative□ educaţie□ altele (specificaţi): -

Achizitorul achiziţionează în numele altei autorităţi contractante:DA □ NU X

I.c. Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:X la adresa mai sus menţionată□ altele: (specificaţi: adresa/fax/interval orar) -

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 27.05.2015, ora 09:30Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 28.05.2015, ora 09:30

I.d. Locul de procurare a documentației

Documentatia poate fi descarcata in mod gratuit de pe pagina proprie de internet a achizitorului: Documentatia de atribuire se poate obtine de pe site-ul: https://is.politiaromana.ro/ro/informatii-publice/achizitii-publice. Documentaţia de atribuire se poate procura de la sediul achizitorului din Iasi, str. Titu Maiorescu , nr. 6, judeţul IAsi, între orele 08:00 şi 16:00, tel./fax 0232 250505, e-mail: [email protected]

I.e. Căi de atac

5

Page 6: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

Eventualele contestaţii se pot depune la:

Denumire: INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDETEAN IAŞI (Compartimentul Juridic) Adresa: str. M. Costachescu, nr. 2Localitatea: Iasi Cod poştal: 700595 Tara: RomâniaE-mail: [email protected] Telefon: 0232 302 102Adresa internet: http://is.politiaromana.ro Fax: Fax: 0232-250505 Fax: 0232-302175Denumirea instanţei competente: Judecătoria IasiAdresă: Str. Sf. Lazăr nr. 2, jud. IasiLocalitate: Iasi Ţara: RomâniaTelefon: Telefon centrală: 0232 261 581;0232 261 şi 0232 255 914Fax:   0232 232 308

I.f. Sursa de finanţare:Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit:

- Fondul Social European 91,40% din finanţarea nerambursabilă

- Bugetul de Stat 8,60% din

finanţarea

nerambursabilă

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare DA X NU Daca DA, faceţi referire la proiect/program

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.2: „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

Titlul proiectului: „CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ. O nouă şansă în ocupare pentru grupurile vulnerabile”

Beneficiar/partener: Inspectoratul de Politie Judeţean Iaşi

Contract nr. POSDRU/165/6.2/S/139732

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DescriereII.1.1) Denumire contract:

6

Page 7: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

Furnizare de ,,Mobilier pentru sala de conferinte (mese, scaune, dulapuri )" în cadrul proiectului cu titlul: “„CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ. O nouă şansă în ocupare pentru grupurile vulnerabile”,” – Contract nr. POSDRU/165/6.2/S/139732.

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, livrării sau prestării de servicii:Contract de furnizare: Furnizare de ,,Mobilier pentru sala de conferinte (mese, scaune, dulapuri )" în cadrul proiectului cu titlul: “„CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ. O nouă şansă în ocupare pentru grupurile vulnerabile”,” – Contract nr. POSDRU/165/6.2/S/139732.

(a) Lucrări □ (b) Produse (c) Servicii

Execuţie□ Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ Principala locaţie a lucrării

X Cumpărare □ Leasing □ Închiriere□ Cump. în rate □ Combinaţii între ele

Categoria serviciului 2A □2B □

________________

Principalul loc de livrare:sediul achizitorului Inspectoratul de Politie Judeţean Iaşi, Serviciul Logistic din Iasi, str. Titu Maiorescu, nr. 6, Iasi.

________________

Cod CPV ----------------- Codul de clasificare principal– Cod CPV 39153000-9 ;

Cod CPV -----------------

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin:Contract de achiziţie publică X Încheierea unui acord cadru □ II. 1.4) Durata contractului de achizitie publică: Durata în ani ---- sau luni: pana la data de 08.07.2015II. 1.5) Termenul de livrare: in termen de 15 zile de la comanda achizitorului.

II.1.6) Informaţii privind acordul cadru: - nu este cazulAcordul cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□ sau, dacă este cazul, nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul cadru vizat.

Acordul cadru cu un singur operator □

Durata acordului cadru :Durata în ani □□ sau luni □□□Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru da □ nu □II.1.6) Divizare pe loturi da □ nu X Ofertele se depun pe:Un singur lot Unul sau mai multe Toate loturile Alte informaţii referitoare la loturi: .................................-.......................................

II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate DA □ NU X

II.2) Cantitatea sau scopul contractuluiII.2.1) Total livrarilor de bunuri Se vor achizitiona ,,Mobilier pentru sala de conferinte (mese, scaune, dulapuri )" în cadrul

7

Page 8: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

proiectului cu titlul: „CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ. O nouă şansă în ocupare pentru grupurile vulnerabile”, – Contract nr. POSDRU/165/6.2/S/139732.

Nr. crt.

Obiectul contractului Cant. U/M

Pret unitar fără

T.V.A. LEI

Valoare estimată

fără T.V.A.

LEI

0 1 2 3 4 5

1 Masa birou dimensiuni L-1770mm,l-700mm,h-800mm 10 Buc

2 Masa pupitru 2 Buc

3 Masa birou dimensiuni L-1000+500mm,l-700mm,h-800mm 1 Buc

4 Scaun evenimente Topaz AL (sau echivalent) 46 Buc

5 Scaun birou OMT 8868 13 Buc

6 Dulap depozitare 1 Buc

Descrierea bunului furnizat este prezentat în mod detaliat în Caietul de Sarcini ataşat la prezenta documentaţie de atribuire. Nu se acceptă ofertă parţială, se acceptă doar ofertă integrală pentru întreaga cantitate.II.2.2) Valoarea estimată a contractului este de 42.456,00 lei, fără T.V.A., adica 9.627,21 Euro (1 Euro = 4.41 RON, conform curs BNR din data de 13.05.2015).

II.2.3) Opţiuni da □ nu XIII. Condiţii specifice contractului

IV: PROCEDURAIV.1) Procedura selectatăLicitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □

Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Achiziţie directă X

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică DA NU X Daca DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică: -

IV.3.) Legislaţia aplicată: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor

8

III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurtă descriere )III.1.2. Altele (daca DA, descrieţi)

DA □ NU X

DA □ NU X

Page 9: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile contractului de finantare nr. POSDRU/165/6.2/S/139732 Altele, vezi site-ul: www.anrmap.ro

V. CRITERII DE CALIFICARE şi/ sau SELECŢIE Toate cerinţele minime de calificare şi selecţie solicitate sunt obligatorii.

V.1) Situaţia personală a candidatului / ofertantului (cerinţe obligatorii)Declaraţie privind eligibilitatea Solicitat X Nesolicitat □

Modalitate de indeplinire: Prezentare Formular 1

Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitat X Nesolicitat □

Modalitate de indeplinire:Prezentare Formular 2Încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Declaraţie privind calitatea de participant la procedură

Solicitat X Nesolicitat □

Modalitate de indeplinire:Se va prezenta o Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, conform Formular 3

În conformitate cu art. 46, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul nu are dreptul:

- să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor ofertelor în cauză;

- să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.

Această condiţie de calificare este valabilă şi pentru Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Terţul susţinător.

Certificat de participare cu ofertă independentă, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru

Modalitate de indeplinire:Prezentare Formular 4

9

Page 10: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu ofertă independentă

Solicitat X Nesolicitat □

Nerespectarea prevederilor certificatului de participare cu ofertă indepenedentă atrage descalificarea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în preved. art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006

Solicitat X Nesolicitat □

Modalitate de indeplinire:Se va prezenta Declaraţie pe proprie răspundere privind conflictul de interese, conform Formular 5.

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură sau pentru procedura de atribuire) sunt următoarele:

Seful Inspectoratului: Chestor de politie Scripniciuc Ioan

Contabil Sef. Comisar sef de politie Iutes Mariana

I/Seful Serviciului Logistic: Comisar sef de politie Tarnauceanu Radu

Seful Compartimentului Achizitii: Comisar de politie Butnariu Cristian

Coordonator de proiect: Comisar sef de politie Drumea Costel

Responsabil financiar. : Inspector de politie Purcel Mihaela

Consilier juridic: Comisar sef de politie Capra Augustin

Compartimentul Achizitii: Ag. sef adj. de politie Mahalu Vasile

Compartimentul Achizitii: Ag. sef adj. de politie Cojocaru Petru Bogdan

În situaţia în care există persoane aflate în conflict de interese conform prevederilor art.

10

Page 11: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

691 din O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul va fi exclus din procedură. Această condiţie de calificare este valabilă şi pentru Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul / Terțul susţinător.

Declaraţie pe proprie răspundere privind conflictul de interese, conform prevederilor art. 14 şi 15 din OUG nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

Solicitat X Nesolicitat □

Modalitate de indeplinire:Prezentare Formular 6În situaţia în care există persoane aflate în conflict de interese conform prevederilor art. 14 şi 15 din O.U.G. nr. 66/20114, ofertantul va fi exclus din procedură. Această condiţie de calificare este valabilă şi pentru Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul / Terţul susţinător.

ATENŢIE: Neîndeplinirea a cel puţin unuia din criteriile de mai sus va conduce în mod automat la excluderea ofertantului. Documentele privind situaţia personală a ofertantului vor trebui prezentate şi de asociat, dacă este cazul.

Se pot prezenta şi orice alte acte doveditoare/edificatoare (certificate) echivalente emise de autorităţi competente din ţara de origine a ofertantului, în condiţiile art. 182 din OUG nr. 34/2006 modificată şi completată.

Toate certificatele/documentele/formularele menţionate mai sus trebuie să fie prezentate în original sau copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. În etapa de evaluare a ofertelor, înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, achizitorul poate solicita ofertantului clasat pe primul loc să prezinte pentru conformitate documentul/documentele în original sau copie legalizată. În cazul în care acesta nu se va conforma, acesta va fi respins din procedura de achiziţie.

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) - cerinţe obligatorii

1) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (societăţi comerciale etc.)

Solicitat X Nesolicitat □

Modalitate de indeplinire:- din Certificatul constatator trebuie să rezulte obiectul de activitate al ofertantului. În situaţia în care codul CAEN din certificatul constatator nu corespunde cu obiectul contractului de achiziţie ce urmează să fie atribuit, ofertantul va fi exclus din procedură.

Certificatul constatator se poate depune/prezenta în oricare din formele: original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”.

VI. PREZENTAREA OFERTEI 11

Page 12: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

VI.1) Limba de redactare a ofertei Oferta va fi redactată în limba română - eventualele documente întocmite într-o altă limbă vor fi prezentate în original sau copie legalizată, împreună cu o traducere autorizată în limba română, traducere realizată de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România.

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 30 de zile de la data limita de depunere a ofertei.VI.3) Garanţia de participare

Solicitat □ Nesolicitat X

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Modalitate de indeplinire:Prezentare Formular 7

Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu Specificaţiile tehnice minime din Caietul de Sarcini (Formular 7). Se vor prezenta obligatoriu fotografii/pliante cu produsele ofertate. Oferta care nu va respecta în totalitate cerințele tehnice din Caietul de Sarcini va fi considerată ofertă neconformă.

VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare

Modalitate de indeplinire:Prezentare Formular 8 si 9

Propunerea financiară va fi exprimată în lei (TVA prezentat separat). Propunerea financiară va cuprinde toate cheltuielile legate de furnizarea produselor, în conformitate cu cerinţele din Caietul de Sarcini. (Formular 8).Se va prezenta centralizatorul cu prețurile prezentate detaliat in lei fără TVA (Formular 9). Prețurile menționate, includ contravaloarea transportului la locația indicată în Specificațiile tehnice, precum și cheltuielile de ambalare și orice alte cheltuieli aferente expedierii produselor.

Neprezentarea propunerii financiare, prezentarea unei valori depăşite faţă de bugetul alocat pentru această achiziţie atrage după sine excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

VI.6) Modul de prezentare a ofertei Oferta se va depune la sediul achizitorului, Iasi, Inspectoratul de Politie Judeţean Iaşi- Serviciul Logistic, str. Titu Maiorescu, nr. 6, loc. Iaşi, jud. Iaşi, la Secretariat.Data limită pentru depunerea ofertei: 29.05.2015, ora 09:00.

12

Page 13: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa achizitorului, cu precizările: ,,Mobilier pentru sala de conferinte (mese, scaune, dulapuri )" , necesare activitatilor desfasurate in cadrul proiectului” şi cu inscripţia ,,A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA de 29.05.2015, ora 09:30”.

Plicul exterior va conţine în interior câte un plic sigilat şi stampilat după cum urmează:

Plicul 1: documentele de calificare Plicul 2: propunerea tehnică Plicul 3: propunerea financiară

Ofertantul trebuie să prezinte toate documentele anexate ofertei într-un singur exemplar. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.

Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică şi cea financiară solicitate, se vor prezenta şi următoarele documente:

- Scrisoare de înaintare – Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare. Se ataşează Plicului, in exterior (Formular 10);

- Împuternicirea scrisă/delegaţie din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să participe la activitatea de deschidere a ofertelor.

VI.7 Data limită de depunere a ofertei 29.05.2015, ora 09:00VI.8 Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

- Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; - Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a achizitorului decât cea stabilită în anunţ sau după expirarea datei limită de primire este declarată întârziată şi se returnează nedeschisă.

VI.9) Deschiderea ofertelor Ora, data şi locul deschiderii ofertelor:

13

Page 14: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

Data: 29.05.2015, ora 09:30Locul deschiderii ofertelor:Sediul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi-Serviciul Logistic din Iasi, str. Titu Maiorescu, nr. 6, Iasi, jud. Iasi.Reprezentanţii ofertanţilor pot participa la şedinta de deschidere a ofertelor pe bază de împuternicire şi act de identitate.

VI.10) Modalități de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziție și de soluționare a contestației

Decizia de atribuire a contractului de achiziţie va putea fi contestată în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la data primirii comunicării rezultatului procedurii. Contestaţia va fi adresată achizitorului şi va fi soluţionată în termen de maximum 1 (una) zi lucrătoare de la data primirii contestaţiei. În cazul în care ofertantul este nemulţumit de soluţia dată contestaţiei sale, poate formula acţiune la instanţa judecătorească, în termen de 2 zile lucratoare de la primirea soluţiei, cu obligaţia notificării achizitorului, în interiorul aceluiaşi termen.

VI. 11) Informaţii privind clauze contractuale obligatorii

Contractul se semnează cu ofertantul declarat câştigător;

Contractul trebuie să menţioneze datele de identificare a celor două părţi semnatare, obiectul, valoarea, durata, precum şi contul în care se vor efectua plăţile;

Contractul prevede în mod expres condiţii referitoare la recepţie, standarde de calitate, garanţii, conform prevederilor legale.

Valabilitatea contractului va fi pentru o perioada suficient de mare, încât să permita implementarea proiectului, conform cererii de finanţare, a documentelor anexate şi a graficului de implementare al investiţiei.

Dacă ofertantul câştigător refuză semnarea contractului în termenii stabiliţi, contractul se va încheia cu ofertantul cu valoarea imediat următoare, dacă oferta sa corespunde documentaţiei de atribuire şi caietului de sarcini.

Preţul contractului de achiziţie nu se modifică pe perioada de derulare a contractului şi rămâne ferm în lei.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

14

VII.1) Preţul cel mai scăzut VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică

Page 15: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUIVIII.1 AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI DA □ NU XPreţul contractului va fi ferm. VIII.2.GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI DA □ NU X

Întocmit,

Compartimentul Marketing si Achizitii

Comisar de politie

BUTNARIU CRISTIAN

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant oferta tehnica si financiară.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

15

Page 16: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

Obiectul contractului: Furnizare ,,Mobilier pentru sala de conferinte (mese, scaune, dulapuri )", în cadrul proiectului POSDRU/165/6.2/S/139732 din data de 09.05.2014, „CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ, ,,O nouă şansă în ocupare pentru grupurile vulnerabile” in care INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN IAŞI este partener „CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ. O nouă şansă în ocupare pentru grupurile vulnerabile”, – Contract nr. POSDRU/165/6.2/S/139732.

Cantitate:

Nr. crt.

Obiectul contractului Cant. U/M

Pret unitar fără

T.V.A. LEI

Valoare estimată

fără T.V.A.

LEI

0 1 2 3 4 5

1 Masa birou dimensiuni L-1770mm,l-700mm,h-800mm 10 Buc

2 Masa pupitru 2 Buc

3 Masa birou dimensiuni L-1000+500mm,l-700mm,h-800mm 1 Buc

4 Scaun evenimente Topaz AL (sau echivalent) 46 Buc

5 Scaun birou OMT 8868 13 Buc

6 Dulap depozitare 1 Buc

SPECIFICAŢIE TEHNICĂSpecificatii tehnice pentru achizitionarea PRODUSE DE MOBILIER

in proiectul POSDRU/165/6.2/S139732“CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ O nouă șansă în ocupare pentru grupurile

vulnerabile”

16

Page 17: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

Nr.

crt.

Nume produs Caracteristici Cantitate

1 Masa birou

- dimensiuni L-1770mm,l-700mm,h-800mm;

- blat din pal dublu melaminat de 36 mm;- prevazuta cu roti pivotante cu frana; - Asamblarile partilor componente se vor realiza cu

ajutorul elementelor demontabile rezistente (exclus holzsuruburi, eurosuruburi sau alte organe de asamblare similare), astfel incat sa nu fie vizibile si sa reziste unui numar mare de cicluri montare-demontare ;

10buc

2 Masa pupitru

- dimensiuni L-1400mm,l-700mm,h-800mm;

- blat din pal dublu melaminat de 36 mm; - bază cu prevazuta cu roti pivotante cu frana ;- Asamblarile partilor componente se vor realiza cu

ajutorul elementelor demontabile rezistente (exclus holzsuruburi, eurosuruburi sau alte organe de asamblare similare), astfel incat sa nu fie vizibile si sa reziste unui numar mare de cicluri montare-demontare ;

2buc

3 Masa birou

- dimensiuni L-1000+500mm,l-700mm,h-800mm; - blat din pal dublu melaminat de 36 mm; - bază cu prevazuta cu roti pivotante cu frana ;- Asamblarile partilor componente se vor realiza cu

ajutorul elementelor demontabile rezistente (exclus

1buc

17

Page 18: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

Nr.

crt.

Nume produs Caracteristici Cantitate

holzsuruburi, eurosuruburi sau alte organe de asamblare similare), astfel incat sa nu fie vizibile si sa reziste unui numar mare de cicluri montare-demontare ;

4Scaun evenimente Topaz AL (sau echivalent)

- Inaltime totala: 96 cm;- Latime sezut: 52 cm;- Greutate 6 kg- Structura metalica, aluminiu,

sezutul si spatarul tapitat,, culoare albastru,

- Talpici pentru protectie par-doseli

- Greutatea maxima suportata 120 kg

46 buc

5 Scaun birou OMT 8868

 

- Inaltime: 111*121 cm;- Spartar: 52*70 cm- Sezut: 52*52 cm- Descriere: fotoliu ultra ergonomicfata din piele naturala.Spatarul din piele ecologica, baza din otel acoperit cu lemn, bratele din lemn, este prevazut cu cilindru pneumatic deridicare/coborare si mecanism ce permite balansul spatarului independent de sezut, precul si blocarea spatarului in orice pozitie dorita.

13 buc

6 Dulap depozitare - dimensiuni: H=1700mm,L=450mm,A=300mm; - corp din pal dublu melaminat de 18 mm, cu cant

ABS de 0,4 mm;- spate din pfl melaminat de 4 mm frezat ȋn canal;- balamale ȋncadrate cu amortizor ȋncorporat;- 4 poliţe din pal dublu melaminat de 18 mm de si 3

sertare;- inchidere centralizata pe toate cele 3 sertare :- bază cu prevazuta cu rotile pivotante cu frana;- Feroneria utilizata va fi de cea mai buna calitate,

rezistenta la trafic intens si manevrari multiple (glisiere, manere, demontabili etc) ;

- Asamblarile partilor componente se vor realiza cu ajutorul elementelor demontabile rezistente (exclus holzsuruburi, eurosuruburi sau alte organe de asamblare similare), astfel incat sa nu fie vizibile si sa reziste unui numar mare de cicluri montare-demontare

1buc

18

Page 19: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

Nr.

crt.

Nume produs Caracteristici Cantitate

Caracteristici generale :

- Produsele vor fi executate din materiale de cea mai buna calitate conforme cu standardele în domeniu; Culorile produselor se vor stabili in functie de specificul fiecarei locatii in parte.

Livrarea produselor se vor face la comanda achizitorului.

2. Condiţii de livrare

Produsele vor fi livrate ambalate în cutie de carton sau, după caz, ambalate individual, în funcţie de tipul produsului in termen de 15 zile de la data comenzii ferme transmisa de beneficiar.

3. Recepţia

Bunul va fi recepţionat cantitativ la sediul achizitorului, la primirea lui. În cazul in care bunul nu corespunde calitativ, se va intocmi un act de refuz ce va fi înmanat delegatului furnizorului. În acest caz furnizorul se obligă să înlocuiască bunul neconform și să-l livreze conform în termen de maxim 48 ore de la constatarea deficiențelor.

4. Alte precizări :

(1) Plata bunului livrat se va face pe baza următoarelor documente:i. factură fiscală în original;

ii. aviz de insotire a marfii;(2) Plata se va efectua in maxim 45 zile de la data receptiei produsului.(3) Expedierea se va face de către furnizor pe cheltuiala acestuia, cu suportarea cheltuielilor de

transport, ambalare si a oricăror alte cheltuieli aferente expedierii produselor;(4) Ofertantul va include în oferta tehnică denumirea şi codul producătorului pentru

fiecare poziţie din ofertă. Furnizorul va garanta că produsele furnizate sunt noi şi în ambalajul original. Furnizorul va certifica că produsele sunt originale, beneficiază de garanţia completă din partea producătorului.

Întocmit,

Compartimentul Marketing si Achizitii

Comisar de politie

BUTNARIU CRISTIAN

FORMULARE și MODELE

19

Page 20: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

Conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse;

Fiecare ofertant care participă, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

2) Declarație privind eligibilitatea (formular 1)

3) Declarație privind neîncadrarea în situațiile prev. de art. 181 din OUG 34/2006 (formular 2)

4) Declarație privind calitatea de participant la procedură (formular 3)

5) Certificat de participare cu ofertă independentă (formular 4)

6) Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din

OUG nr. 34/2006 (formular 5)

7) Declarație privind conflictul de interese, conform preved. Art. 14 și 15 din OUG nr. 66/2011

(formular 6)

8) Model Propunere Tehnica; (formular 7)

9) Formular de ofertă (formular 8)

10) Centralizator preturi (formular 9)

11) Scrisoare de înaintare (formular 10)

20

Page 21: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul ......................., reprezentant împuternicit al ............................ cu sediul în ......................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ....................

Operator economic,.................................

(semnatura autorizata)

21

Page 22: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

FORMULAR 2 OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006

Subsemnatul, ...................... reprezentant împuternicit al ............................................, în calitate de ofertant la procedura de ......................... pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ................................... la data de .............., organizată de ......................., str. ............... nr. ....................., declar pe propria răspundere că:

a) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;

c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit;

c1) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit in totalitate si in mod corespunzator obligatiile contractuale si nu am produs grave prejudicii beneficiarilor nostri;

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) nu prezint informatii false; ma angajez sa prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării : ....................

Operator economic,

....................................(semnătură autorizată)

22

Page 23: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

FORMULAR 3

Operator economic_______________(denumirea/numele)

DECLARATIEPRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant .................................................................................(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica .................................(se mentioneaza procedura), avand ca obiect......................(denumirea achizitorului), particip si depun oferta:

[ ] in nume propriu;[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .....................................................;[ ] ca subcontractant al ....................................................................; (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2. Subsemnatul declar ca:[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a cerei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitorul daca vor interveni mofificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a acontractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului in achizitie publica.

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentatntilor autorizati ai .......................................................(denumirea si adresa achizitorului) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic, ....................................... (semnatura autorizata)

23

Page 24: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

FORMULAR 4 .................................. (denumirea/numele)

CERTIFICATde participare la licitatie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnatii, ........................., reprezentant/reprezentanti legali al/ai ......................................................................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata de ............................., in calitate de autoritate contractanta, cu nr. .......................... din data de ........................,certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele ................................., urmatoarele:1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data: ………………..................................

Reprezentant/Reprezentanti legali(semnaturi)

…………………..

24

Page 25: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

FORMULAR 5

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE - Art. 691 din OUG 34/2006

Subsemnatul....................................., in calitate de reprezentant legal

al..............................................., declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din

procedura de achiziţie publică si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu

suntem in conflict de interese, conform prevederilor art. 69 indice 1 din ORDONANŢA DE

URGENŢĂ nr. 34/2006, Art. 691 cu modificările și completările ulterioare, in cadrul procedurii de

achiziţie publica ................................., cod CPV, având ca Achizitor .......

Data Semnătura şi ştampila

25

Page 26: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

FORMULAR 6

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE – OUG 66/2011

Subsemnatul......................................, în calitate de reprezentant legal

al........................................................., declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din

procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nici

ofertantul şi nici angajaţii sai nu sunt în conflict de interese, conform prevederilor art.14 şi 15 din

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a

fondurilor publice naţionale aferente acestora, în cadrul procedurii de achiziţie publică

................................., cod CPV, având ca Achizitor ...............

Data Semnătura şi ştampila

26

Page 27: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

OFERTANTUL.......................................... (denumirea/numele) FORMULAR 7

PROPUNEREA TEHNICAExaminand documentatia de atribuire subsemnatul ………………..reprezentat legal al

ofertantului SC ………………SA ma ofer ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia de atribuire sa furnizez ………….. cu respectarea cerintelor impuse in caietul de sarcini astfel:

1 2 3 4

NR. ITEM

Cerinţe minime impuse prin caietul de sarcini

CONFORMITATE SPECIFICAŢIILEOFERTATE

1 Notă: se completează punct cupunct cerințele din specificațiile Tehnice, pentru fiecare produs

Confirmaţi conformitateafiecărei caracteristici cerutein specificaţiile tehnice prin„DA” sau „NU”.Va rugam sa urmăriţi siclauzele generale referitoarela specificaţiile tehnice.

Caracteristica oferta

Cerinţe minime propuse de ofertantul SC……………………………..SRL/SA

    Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

ATENTIE:1. Informaţia inclusă trebuie să permită evaluatorilor o verificare exactă a cerințelor.2. Oferta trebuie să fie clară si detaliată pentru a permite evaluatorilor o comparare facilă între specificaţiile cerute și specificaţiile oferite.

27

Page 28: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

FORMULAR 8..............................................(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către .................................................................................................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestam ...................... (denumirea )pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia produselor, la care se adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă.3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. |_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,(nume, prenume şi semnătură),

28

Page 29: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

FORMULAR 9 Operator economic _________________ (denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Nr. Crt..

Denumireaprodusului

Cantitatea

(U.M.)

Preţulunitar

Preţultotal T.V.A.

Lei EuroLei

(col 2xcol 3)

Euro(col 2xcol 4) Lei

0 1 2 3 4 5 6 7

1

Masa birou dimensiuni L-1770mm,l-700mm,h-800mm

10

2 Masa pupitru 2

3

Masa birou dimensiuni L-1000+500mm,l-700mm,h-800mm

1

4Scaun evenimente Topaz AL (sau echivalent)

46

5Scaun birou OMT 8868

13

6 Dulap depozitare 1

TOTAL NOTĂ: Echivalentul euro /leu : cursul BNR valabil pentru data de 13.05.2015,

respectiv 4,41 lei/euro

Ofertant,

…………………….. (semnătură

autorizată)

29

Page 30: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

FORMULAR 10

OPERATORUL ECONOMIC Înregistrat la sediul achizitorului ......................................... nr. ........... / .....................(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ................................................................................. (denumirea achizitorului şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. .................. din ....................../(ziua/luna/anul) prin care suntem invitaţi să prezentăm oferta în scopul atribuirii contractului .........................................................../ (denumirea contractului de achiziţie publică) noi ........................................................../(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de .................. copii:a) oferta;b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzatoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării .................................

OPERATORUL ECONOMIC.......................................................

30

Page 31: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDETEAN IAŞI

SERVICIUL LOGISTIC

NESECRET

Exp.nr.

CONTRACT DE FURNIZARE NR. ………./………………..

.

Art. 1 Preambul

1.1. În temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,

între

Autoritatea contractanta INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IASI, adresa/sediul str. M. Costachescu nr. 6 Iasi, telefon 0232.301.212/fax 0232.250.505, numar de inmatriculare – codul fiscal 4541831, reprezentata prin Chestor de politie SCRIPNICIUC IOAN, functia de sef al I.P.J. Iasi în calitate de achizitor, pe de o parte

şi SC ……….. SRL, adresă ……………………, nr. FN, bloc 3, ap. Parter, cod postal …………., Jud. ………………, telefon/fax ……………………., număr de înmatriculare ……………….., cod fiscal RO …………., cont …………… Trezoreria Municipiului ………., reprezentată prin ……………, funcţia Director General, în calitate de furnizor, pe de altă parte, a intervenit prezentul contract,

Art. 2 - Definiţii

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, in baza contractului, pentru îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

31

Page 32: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

d) produse - bunurile cuprinse în anexa la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă să le furnizeze achizitorului;

e) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;

f) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora şi esenţială a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;

g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi;

h) standarde – standardele, şi/sau reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute de legislaţia în vigoare;

i) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

Art. 3 – Interpretare

3.1. – În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. – Termenul „zi” ori „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

Art. 4 - Obiectul principal al contractului

4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă şi să livreze achizitorului produsele în cantităţile şi la preţul din anexa nr.1, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract, de la titlul II cap. 61.01.03, art. bug. 56.02.02, pentru produsele cuprinse în anexă, în maxim 45 zile de la data primirii facturii, astfel încât să fie respectate prevederile O.U.G. nr. 34/2009, art.36, alin.1, prin O.P. în contul de Trezorerie al furnizorului.

4.3. - Anexa face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 5 - Preţul contractului

32

Page 33: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

5.1. - Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate este de ………… lei fără TVA şi de …………… lei cu TVA (valoare TVA …………… lei)

5.2. - Preţul unitar al produselor este cel menţionat în anexa nr. 1 la prezentul contract, este ferm şi nu poate fi modificat în perioada de valabilitate a contractului.

Art. 6 - Durata contractului

6.1. - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de ambele părţi.

6.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 08.11.2015

Art. 7 - Executarea contractului

7.1. - Executarea contractului începe la data de ………….

Art. 8 - Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

- propunerea tehnică şi propunerea financiară;

- anexa la prezentul contract.

- Documentaţia de atribuire nr. ……….. din ………………., in baza căreia a fost organizata procedura de achiziţie directa.

Art. 9 - Obligaţiile principale ale furnizorului

9.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică.

9.2. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la solicitarea achizitorului în termenul de valabilitate al contractului.

9.3. - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.4. - În cazul în care nu reuşeşte să livreze produsele în termenul stabilit, furnizorul se obligă să plătească cu titlul de daune, 10% din valoarea produselor nefurnizate precum şi penalităţi conform art.11.1 din prezentul contract.

33

Page 34: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

9.5. - În cazul în care furnizorul îşi schimbă denumirea, fuzionează, se divizează sau este preluat de alt agent economic intern sau extern, noua societate va prelua toate obligaţiile asumate de acesta prin prezentul contract.

Art. 10 - Obligaţiile principale ale achizitorului

10.1. - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în maxim 3 zile de la data livrării acestora la sediul său.

10.2. - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor prin ordin de plată, în lei, în termen de maxim 45 zile de la data primirii fiecărei facturi, pentru respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2009, art.36, alin.1, cu O.P. în contul din Trezorerie al furnizorului, de la titlul II cap. 61.01.03, art. bug. 56.02.02.

10.3. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor până ce achizitorul îşi onorează obligaţia de plată. Imediat după ce achizitorul a plătit, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

Art. 11 - Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

11.2. - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 15 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,02% din plata neefectuată pentru produsele livrate, facturate şi recepţionate.

11.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat de maxim 2 ori, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisa adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urma dă faliment, cu condiţia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită pana la data denunţării unilaterale a contractului.

11.5. - Partenerii prezentului contract, răspund fiecare pentru greşelile proprii precum şi pentru cele ale reprezentanţilor lor desemnaţi sau ale persoanelor juridice sau fizice angajate în îndeplinirea unor obligaţii contractuale.

34

Page 35: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

Art. 12 - Recepţie, inspecţii şi teste

12.1. - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.

12.2. - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei produselor, se vor face la sediul beneficiarului.

12.3. – Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, de a înlocui produsele refuzate.

12.4. - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

Art. 13 – Ambalare şi marcare

13.1. - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanta mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

13.2. - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

Art. 14 – Livrarea şi documentele care însoţesc produsele

14.1. - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele în termenul de valabilitate al contractului la sediul achizitorului. Livrarea produselor se va face în maximum 15 zile de la solicitarea achizitorului (comandă, etc.)

Livrarea produselor se va face la punctul de lucru : Inspectoratul de Politie al Judetului Iasi, str. Titu Maiorescu, nr. 6, Iasi.

14.2. - Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele, respectiv factura fiscală şi certificatele de garanţie şi calitate.

14.3. - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie a produselor.

35

Page 36: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

Art. 15 – Caracterul confidenţial al contractului

15.1. - O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informaţiile si documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

15.2. - Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.

15.3. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă: a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractanta a fost obligata în mod legal să dezvăluie informaţia.

Art. 16 – Rezilierea contractului

16.1. - Nerespectarea obligaţiilor contractule de către una din părţi dă dreptul părţii lezate de a rezilia contractul numai după o notificare prealabilă de cel puţin 30 de zile referitoare la motivele rezilierii şi numai dacă părţile nu ajung la o înţelegere referitoare la modul de executare a contractului.

16.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa (rezilia) contractul, dacă furnizorul livrează produsele la un alt preţ decât cel prezentat în oferta sa şi anexă;

16.3. - Rezilierea contractului nu scuteşte părţile de răspunderile ce le revin din obligaţiile asumate până la data rezilierii contractului.

Art. 17 – Perioada de garanţie acordată produselor

17.1. - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul sunt cerute în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni şi/sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.

17.2. - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea prevăzută de legislaţie respectiv 24 de luni.

36

Page 37: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea acestora la destinaţia finală.

17.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu aceasta garanţie.

17.4. - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul in perioada convenita, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o noua perioada de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.

Art. 18 – Ajustarea preţului contractului

18.1. - Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în anexa la contractul.

Art. 19 – Amendamente

19.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor prin acte adiţionale semnate de reprezentanţii autorizaţi ai părţilor, care vor face parte din prezentul contract.

Art. 20 – Subcontractanţi

20.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.20.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.20.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte contractul.(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.20.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina schimbarea preţului contractului.

Art. 21 - Întârzieri în îndeplinirea contractului

21.1. - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare.

21.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul/graficul de livrare acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în contract/graficul de livrare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

37

Page 38: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

21.3. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.

Art. 22- Cesiunea

22.1 Este permisa doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, obligaţiile contractuale rămânând in sarcina părţilor contractante, astfel cum au stipulate si asumate iniţial.

Art. 23 - Forţa majoră

23.1.- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

23.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

23.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

23.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice masuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

23.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.23.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 24 - Soluţionarea litigiilor

24.1 Procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate de executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractului se soluţioneaza in prima instanta de catre Sectia Comerciala a Tribunalului Iasi.

Art. 25 - Limba care guvernează contractul

25.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 26 - Comunicări

26.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

26.2. - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

38

Page 39: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

Art. 27 - Legea aplicabilă contractului

27.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Furnizor,

I.P.J. IAŞI SC ………………. SRL

Şeful Inspectoratului Director General

Chestor de poliţie

SCRIPNICIUC IOAN ………………….

Contabil şef,

Comisar şef de poliţie,

IUTEŞ MARIANA

Avizat pentru legalitate Biroul Juridic

Consilier Juridic

I/Şeful Serviciului Logistic

Comisar şef de poliţie

TARNAUCEANU RADU

39

Page 40: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN … · Web viewHotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor

Anexa nr. 1 la contract de furnizare nr. …………din data de ……………..Lista cu preţurile si cantităţile de produse

Nr. crt.

Denumire Cantitate UM Preţ unitar

(lei fară TVA)

Valoare lei

Fara TVA

Achizitor, Furnizor,

I.P.J. IAŞI SC ………………. SRL

Şeful Inspectoratului Director General

Chestor de poliţie

SCRIPNICIUC IOAN ………………….

Contabil şef,

Comisar şef de poliţie,

IUTEŞ MARIANA

Avizat pentru legalitate Biroul Juridic

Consilier Juridic

I/Şeful Serviciului Logistic

Comisar şef de poliţie

TARNAUCEANU RADU

40


Recommended