+ All Categories
Transcript
Page 1: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)
Page 2: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)

Confederația Caritas România, organizație neguvernamentală de tip rețea cu o istorie de 20 ani, are rolul de a reprezenta la nivel național și internațional cele 10 organizații Caritas active în România. Caritas abordează sistematic și structurat problemele sociale ale comunităților răspunzând nevoilor persoanelor aflate în dificultate. La nivel național, organizațiile Caritas derulează programe de asistență socială complexă: îngrijire socio-medicală la domiciliu pentru batrâni și persoane cu dizabilități, educație pentru prevenirea dezastrelor naturale, intervenție directă în caz de calamități, asistență directă și consiliere pentru familii, centre de zi pentru copii și tineri, activități de integrare comunitară și profesională pentru persoane defavorizate social. Confederația Caritas România este membră în rețelele internaționale și naționale: Caritas Internationalis, Caritas Europa și FOND.

Misiunea Caritas este inspirată din Învățătura Socială a Bisericii Catolice, misiunea organizațiilor Caritas este de a-i sprijini pe cei săraci și marginalizați social să se exprime și să recâștige dreptul la o viață decentă și demnă prin programe complexe de asistență socială și prin acțiuni caritabile și umanitare.

Viziunea Caritas se bazează pe crearea unei civilizații a iubirii și a solidarității între oameni.

Valorile care ghidează activitatea organizațiilor Caritas din România sunt compasiunea, speranța, drepturile egale, solidaritatea, parteneriatul și responsabilitatea față de semenii noștri.

Rețeaua CaRitas România

Organizația Caritas Alba Iuliawww.caritas-ab.ro

Asociaţia Caritas Bucureştiwww.caritasbucuresti.org

Centrul Diecezan Caritas Iaşiwww.caritas-iasi.ro

Caritas Catolica Oradeawww.caritascatolica-oradea.ro

Federaţia Caritas a Diecezei Timişoarawww.federatia-caritas.ro

Organizaţia Caritas Satu Marewww.caritas-satumare.org

Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blajwww.caritas-blaj.ro

Caritas Eparhial Greco-Catolic Clujwww.caritas-cluj.ro

Asociaţia Diecezană Caritas Greco-Catolic Maramureșwww.caritasmm.ro

Asociaţia Caritas Eparhial Oradeawww.caritaseparhial.ro

Page 3: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)

CuPRins

Cuvânt înainte / 2

1. Proiecte, evenimente și campanii / 31.1 “Caritas mai puternic pentru comunităţi sustenabile” – un proiect de dezvoltare a capacităţii organizaţionale a reţelei Caritas în România1.2 SenioriNET - reţea ONG dedicată serviciilor pentru vârstnici1.3 Intervenții în situații de urgență și reducerea riscurilor de dezastre 1.3.1 Elaborarea materialelor de suport - Ghidul “Primul ajutor psihologic PAP. Ghid pentru asistenții comunitari” - Manualul “For a safer life in our communities - Disaster Risk Reduction in Southeast Europe” 1.3.2 Intervenție pentru ajutorarea victimelor inundațiilor din jud. Galați, România 1.3.3 Colectă în Bisericile Catolice: “Fă un gest de solidaritate pentru victimele taifunului Haiyan din Filipine!“ 1.3.4 Grupul de lucru “Asistență Umanitară” în cadrul rețelei FOND 1.3.5 SEECEG Meeting 1.3.6 Proiectul regional de dezvoltare a capacității de intervenție1.4 Evenimentul Un Milion de Stele, ediția 2013

2. advocacy, reprezentare şi participare în activităţile reţelei Caritas europa / 112.1 Europa 2020 - Timpul trece! Europa riscă să piardă trenul pentru o dezvoltare incluzivă2.2 Criza Europeană şi preţul uman plătit! - un apel pentru soluţii şi alternative juste din punct de vedere social2.3 „Fondul de Dezvoltare Caritas Europa” - un nou sistem de solidaritate2.4 Profesionalism şi transparenţă în reţeaua Caritas: Standarde Comune de Management (CE) și Standarde Minime (CI)2.5 Conferinţa Regională Caritas Europa, mai 2013, Bruxelles2.6 Universitatea de Vară Caritas Europa, ediţia 2013 (iulie, Leuven)

3. Vizibilitate, promovare şi comunicare externă / 16

4. scriere de proiecte și cereri de finanțare / 17A. B.E.S.T. Caritas – Better Effective, Stronger and Transparent for a Fair WorldB. “ONG-uri mai puternice împreună! Lobby şi advocacy pentru crearea de oportunităţi egale pentru ONG-urile furnizoare de servicii sociale în accesarea finanţărilor publice” C. Transfer de expertiză către Georgia în domeniul Reducerii Riscurilor de DezastreD. “Before You Go / Înainte de a pleca”, campanie de informare şi educareE. ELMI - “Enhacing Labour Market Integration of Elderly Family Carers Through Skills Improving Project “

5. Raport financiar - 2013 / 18

6. scrisoarea auditorului / 20

Page 4: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)

CuVânt Înainte

o singuRă familie umană. HRană PentRu toţi!

Acesta este mesajul pe care il transmit cele 164 de organizaţii naţionale Caritas din întreaga lume în cadrul campaniei pe care Caritas Internationalis a lansat-o în 9 decembrie 2013 şi al cărei obiectiv constă în susţinerea evoluţiei unei lumi în care să nu mai existe foamete până în anul 2025. Această campanie a debutat cu un moment de rugăciune rostită în acelasi timp în toate ţările din lume şi în care ne-am unit cu toţii într-un strigăt către Dumnezeu în favoarea celor care nu au acces la resursele de hrană şi la acest drept primar care trebuie garantat oricărei fiinţe umane.

Caritas doreşte să împletească în cadrul acestei acţiuni multianuale, componenta transcendentă cu imanentul activităţilor sociale şi umanitare pe care le desfăşoară.

“Biserica să fie vocea celor care suferă în tăcere de foame” ne îndeamnă Sfântul Părinte Papa Francisc cu ocazia lansării acestei campanii. Caritas preluând acest mesaj încearcă să semnaleze tuturor forurilor politice de decizie şi tuturor oamenilor de bine că lumea în care trăim nu este doar o piaţă ci este casa noastră, casa familiei umane, iar hrana nu este un simplu produs ci este fructul creaţiei, darul lui Dumnezeu, simbol al comuniunii dintre oameni şi izvorul unei responsabilităţi comune.

Cu aceste gânduri şi cu acţiunile noastre încercăm şi noi, Caritas România, să participăm la această simfonie a Bisericii si la dansul pe care organizaţiile Caritas din întreaga lume şi-au asumat să-l înveţe şi să-l propună întregii lumi în următorii 12 ani: O singură familie umană. Hrană pentru toţi.

Cu dragoste în Cristos,Pr. Nicolae Anuşcă, Preşedinte al Confederaţiei Caritas România

1

Page 5: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)

mai PuteRniCi ÎmPReună!

Raportul de activitate / 2013 prezintă o imagine fidelă a activităţilor desfăşurate pe parcursul celor 12 luni caracterizate de eforturi intense destinate creării unui cadru solid de dezvoltare organizaţională la nivelul celor două reţele Caritas, naţională şi europeană.

Totodată, descrie iniţiativa avută alături de partenerii noştri, de a înfiinţa o reţea informală de ONG-uri furnizoare de servicii dedicate persoanelor vârstnice, în special îngrijiri la domiciliu, cu scopul de a stimula dialogul cu autorităţile centrale şi locale, de a influenţa politicile în domeniu şi de a creşte accesul vârstnicilor la serviciile necesare. Am cuprins în acest raport, referiri la oportunităţile de învăţare, la schimbul de experienţă şi la acţiunile derulate împreună cu reprezentanţii organizaţiilor membre, dar şi cu ai altor instituţii şi organizaţii ale societăţii civile.

Sub coordonarea Caritas Europa, am participat la realizarea raportului alternativ privind programul naţional de reformă şi progresul privind atingerea ţintelor Strategiei 2020, precum şi la analiza privind impactul crizei economice asupra celor mai vulnerabile grupuri din România. Concluziile, însoţite de o serie de măsuri şi recomandări le-am înaintat forurilor europene.

Inundaţiile din toamna anului 2013 din regiunea Moldova şi dezastruosul taifun care a lovit Filipinele ne-au moblizat şi ne-am exprimat solidaritatea prin intervenţii de ajutor umanitar şi organizare de colecte în bisericile catolice din România. Aceste catastrofe naturale au întărit utilitatea programului de creştere a capacităţii comunităţilor de a reduce riscurile de dezastre şi de a fi pregătite să răspundă la situaţii de urgenţă. De asemenea, raportul financiar ilustrează valoarea fondurilor primite pe parcursul acestui an şi destinaţia lor.

Am încheiat 2013 cu satisfacţie profesională şi împlinire sufletească, de aceea doresc să mulţumesc călduros membrilor echipei, finanţatorilor şi susţinătorilor, voluntarilor Caritas din toată ţara şi partenerilor pentru rezultatele obţinute.

Doina Crângaşu,Director Executiv al Confederaţiei Caritas România

2

Page 6: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)

PRoieCte, eVenimente şi CamPanii

Proiectul cu o durată de doi ani a beneficiat de o finanţare în valoare de 75.000 Euro din partea Renovabis Germania (www.renovabis.de) şi a avut următoarele obiective:

• Formarea abilităţilor de lobby şi advocacy în reţeaua Caritas din România pentru a influenţa politicile şi cadrul legislativ în domeniul asistenţei sociale la nivel naţional;

• Armonizarea standardelor de management al serviciilor sociale şi socio-medicale în domeniul îngrijirii la domiciliu;

• Dezvoltarea şi implementarea unor strategii de strângere de fonduri care să contribuie la creşterea veniturilor şi la sustenabilitatea financiară a confederaţiei şi a membrilor săi;

Complementar acestor obiective susţinute de Renovabis, în direcţia dezvoltării organizaţionale, Caritas România a creat oportunităţi pentru schimbul de experienţă între membrii săi şi a diseminat modele de bună practică. De asemenea, a promovat la nivel naţional acţiunile de vizibilitate desfăşurate în comunităţi prin intermediul instrumentelor de comunicare proprii.

Finanţarea propiectului a contribuit în mod esenţial la dezvoltarea capacităţii Confederaţiei Caritas România de a oferi asociaţiilor membre oportunităţi de învăţare şi dezvoltate profesionlă (3 training-uri: fundraising şi comunicare, lobby şi advocacy, standarde de management financiar), de a sprjini schimbul de experienţe şi informaţii pe teme comune de interes (4 workshop-uri: legislaţie, servicii sociale, incluziunea romilor, îngrirjiri la domiciliu), de a crea coaliţii cu alte ONGuri pentru a influenţa politicile în mai multe sectoare ale domeniului asistenţei sociale: îngrijiri la domiciliu, economie socială.

Dezvoltarea capacităţii organziaţionale a confederaţiei este în strânsă legătură cu viziunea şi strategia viitoare, de aceea tema a fost dezbătută în cadrul sedinţelor Consiliului Director care a aprobat scrierea de noi proiecte care să asigure finanţarea unor proiecte cu obiective specifice, dar și sustenabilitatea organizaţională.

1 1.1 “CaRitas mai PuteRniC PentRu Comunităţi sustenabile” – un PRoieCt de dezVoltaRe a CaPaCităţii oRganizaţionale a Reţelei CaRitas În România

3

Page 7: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)
Page 8: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)

PRoieCte, eVenimente şi CamPanii1

Proiectul “SenioriNET - Reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice” a debutat în luna iulie a anului 2013, la iniţiativa Confederaţiei Caritas România, aplicantul principal, alături de partenerii săi: Fundaţia Crucea Alb Galbenă, Asociaţia Habilitas, Asociaţia ADAM şi Asociaţia Four Change. Prin crearea reţelei SenioriNET, unul din rezultatele cheie ale proiectului, ne-am propus să coagulăm iniţativele ONG de influenţare a politicilor în domeniul serviciilor pentru vârstnici, cu precădere îngrijiri la domiciliu.

Proiectul urmăreşte să contribuie la consolidarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale din sectorul social şi să susţină participarea lor activă la îmbunătăţirea strategiilor şi a politicilor care asigură un acces crescut al vârstnicilor din România la serviciile de îngrijire la domiciliu. Cooperarea şi îmbunătăţirea dialogului cu autorităţile centrale şi locale vor populariza serviciile oferite de ONG-uri şi vor conduce la creşterea interesului autorităţilor de a susţine politicile de dezvoltare a serviciilor pentru vârstnici.

1.2 “senioRinet - Reţea ong dediCată seRViCiiloR PentRu VâRstniCi”

5

Proiectul „SenioriNET – reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice” este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă, în cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru Participarea Societăţii Civile - Programul de Cooperare Elveţiano-Român, are o durată de 2 ani şi un buget total de 251.102,25 CHF din care 223.481,00 CHF reprezintă finanţarea nerambursabilă. Repere pentru 2013:• Constituirea unei reţele informale – SenioriNet - de 33 ONG-uri furnizoare de servicii pentru vârstnici• Elaborarea metodologiei de constituire a reţelei şi comunicarea publică către 400 de furnizori de servicii sociale pentru seniori• Crearea platformei web de promovare a reţelei, www.seniorinet.ro; conţine informaţii despre proiect, lista membrilor reţelei, informaţii utile privind domeniul îngrijirii la domiciliu şi a serviciilor dedicate persoanelor vârstnice• Realizarea unei hărţi interactive pe care sunt cartografiaţi furnizorii de servicii sociale pentru vârstnici • Crearea identităţii vizuale a reţelei şi demararea procesului de concepere şi pregătire a materialelor de promovare• Culegerea de date şi elaborarea primului Barometru de Opinie privind domeniul Îngrijirilor la Domiciliu, pe baza unui chestionar de culegere de date transmis către autorităţi locale şi către ONGuri furnizoare de servicii sociale• Realizarea unei analize privind stadiul de dezvoltare al domeniului serviciilor de îngrjire la domiciliu în România, al finanţării acestora şi a modului în care sunt organizate aceste servicii

Page 9: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)
Page 10: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)

PRoieCte, eVenimente şi CamPanii1

1.3 inteRVenţii În situaţii de uRgenţă şi ReduCeRea RisCuRiloR de dezastRe

Situaţiile de urgenţă provocate de dezastre naturale trebuie să ne găsesacă pregătiţi pentru a interveni eficient în sprijnul celor afectaţi. De aceea, în 2013, am concentrat efortul, experienta şi cunoştinţele noastre în elaborarea unor materiale şi instrumente de lucru pentru profesionişti.

1.3.1 elaborarea de materiale suport

• “Primul ajutor Psihologic (PaP).ghid pentru asistenţii comunitari”Ghidul reprezintă versiunea în limba română a unui material realizat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în anul 2011 sub titlul „Psychological First Aid: Guide for field workers” şi este un material informativ şi educativ pentru voluntarii afiliaţi organizaţiilor societăţii civile din România, dar şi pentru cetăţenii care se pot confrunta cu o situaţie de urgenţă în care trebuie să ştie cum să acţioneze, astfel încât să respecte siguranţa, demnitatea şi drepturile celor afectaţi. Evenimentul de lansare (27 feb. 2013), alături de Federaţia ONGurilor pentru Dezvoltare (FOND), a reunit reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, profesionişti din ONGuri a căror misiune include intervenţie şi suport în situaţii de criză sau urgenţă, precum şi programe de asistenţă umanitară în zone de conflict şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale.

• manualul „for a safer life in our Communities – disaster Risk Reduction in southeast europe” („Pentru o viaţă mai sigură în comunităţile noastre – Reducerea riscului de dezastre în Europa de Sud Est”). Publicaţia reprezintă o introducere practică în organizarea programelor comunitare pentru reducerea riscului de dezastre, în special în Europa de Sud-Est şi are ca bază proiectele implementate şi coordonate de Confederaţia Caritas România în ultimii ani în România, dar şi în alte zone din Europa de Sud-Est: Albania, Bulgaria, Kosovo, Serbia.

Cartea cuprinde o introducere în reducerea riscului de dezastre, descrierea metodelor practice şi o serie de exemple practice din proiectele implementate şi se adresează reprezentanţilor ONG-urilor şi a altor instituţii care vor să se implice în derularea programelor comunitare de reducere a riscurilor. Lansarea manualului a avut loc în cadrul unei dezbateri pe această temă la care au participat şi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, dezbatere iniţiată de Caritas România în grupul de lucru pentru asistenţă umanitară din cadrul Federaţiei FOND.

Ghidul poate fi consultat online, accesând linkul: http://www.caritas.org.ro/CARITASfiles/DRRBook/Disaster_Risk_Reduction.pdf

Pentru varianta tipărită, vă rugăm să contactaţi Confederaţia Caritas România, pe baza datelor de contact publicate la finalul acestui raport.

1.3 inteRVenţii În situaţii de uRgenţă şi ReduCeRea RisCuRiloR de dezastRe

7

Page 11: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)

PRoieCte, eVenimente şi CamPanii1

1.3.2 intervenţie pentru ajutorarea victimelor inundaţiilor din jud. galaţi, România

În urma inundaţiilor din luna septembrie din judeţul Galaţi, programul naţional de intervenție în situații de urgență a intervenit în stânsă colaborare cu Caritas Iaşi. Prima echipa Caritas a ajuns în zonă, la o zi după eveniment, pentru a evalua situaţia şi după trei zile au fost distribuite primele ajutoare: apă potabilă şi pachete cu materiale de curăţenie pentru case. Deasemenea Caritas a distribuit broşurile „Casa v-a fost inundată – Ce faceţi?”.

În urma primului raport despre această situaţie, trimis de programul naţional către membrii reţelei Caritas Europa, a fost obţinută o finanţare de la o parohie din Austria (2.500 EUR) şi de la Caritas Italiana (10.000 EUR). În data de 10 octombrie, programul naţional a transmis o cerere de finanţare (buget total: EUR 149,341.50) către Caritas Europa. Proiectul a obţinut o finanţare în valoare de 30.000 EUR de la Caritas Austria. De asemenea Caritas Spania a aprobat o finanţare în valoare de 30.000 EUR.

În perioada Octombrie – Decembrie 2013 au fost distribuite lemne de foc, sobe şi alimente (respectiv bonuri valorice pentru alimente) in satele Cuca şi Maciseni din judeţul Galaţi. Toate programele au fost planificate în strânsă coordonare cu celelalte organizaţii care fac parte din grupul de lucru FOND.

1.3 inteRVenţii În situaţii de uRgenţă şi ReduCeRea RisCuRiloR de dezastRe

1.3.3 Colectă în bisericile Catolice: “fă un gest de solidaritate pentru victimele taifunului Haiyan din filipine!”

Compasiunea pentru oamenii aflaţi în suferinţă nu ţine cont de distanţa fizică. În semn de solidaritate, Organizaţiile Caritas din România au demarat o campanie de conştientizare a situaţiei victimelor din Filipine şi au organizat colecte în bisericile catolice din România în data de 8 Decembrie 2013. A fost strânsă suma de 498.467,56 Ron. Apelul a fost transmis în biserici, pe siteul Confederaţiei Caritas România, www.caritas.org.ro, pe contul de Facebook propriu, dar şi pe site-urile organizaţiilor membre şi prin intermediul mass-media; au fost postate bannere care au anunţat colecta, iar conturile Confederaţiei au fost făcute publice şi pentru donaţii ulterioare.Taifunul Haiyan a lovit Filipine pe 8 noiembrie 2013 cu viteza vântului de până la 300 km/h, lăsând pagube uriaşe în numeroase zone ale ţării. Cifra celor care au murit a ajuns la peste 4.000, iar peste 1.600 de persoane au fost date dispărute. Taifunul a distrus peste 500.000 de case, astfel 4 milione de persoane au rămas fără adăpost.

Colecta a fost organizată în data de 8 decembrie 2013 în bisericile catolice din România cu scopul de a sprijini populaţia afectată de taifunul Haiyan.

total 498.467,56 Ron

8

Page 12: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)

PRoieCte, eVenimente şi CamPanii1

1.3 inteRVenţii În situaţii de uRgenţă şi ReduCeRea RisCuRiloR de dezastRe

1.3.4 grupul de lucru “asistență umanitară” în cadrul fond

Caritas România alături de celelalte organizaţii membre ale Grupului de lucru “Asistenţă Umanitară” creat în cadrul FOND (Salvaţi Copiii România, World Vision Romania, ADRA, Serviciul Maltez, Habitat for Humanity) au făcut în 2013 un progres în cunoaşterea reciprocă a strategiilor de asistenţă umanitară şi a modalităţilor de intervenţie în caz de necesitate. În cursul anului au avut loc două întâlniri (în Bucureşti şi în Cluj) şi mai multe conferinţe skype. Programul naţional a pregătit pentru acest grup un mecanism de informare şi coordonare pentru toate organizaţiile participante cu scopul de a îmbunătăţi colaborarea între organizaţiile umanitare în caz de dezastre.

9

1.3.5 seeCeg meeting

Echipa programului naţional a organizat a 6-a întâlnire a grupului SEECEG (Southeastern Europe Caritas Emergency Group) în Viena (după trainingul pentru coordonatorii naţionali). Dupa trei ani în poziţia de preşedinte al grupului de lucru, reprezentantul Caritas România a predat ştafeta reprezentantului Caritas Bulgaria.

1.3.6 Proiectul Regional de dezvoltare a capacității de intervenție

Proiectul este coordonat de programul naţional şi implementat în 9 ţări (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Grecia, Kosovo, Montenegru, România, Serbia, Turcia) şi are ca scop dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor Caritas din Europa de Sud-Est în domeniul de intervenţie în situaţii de urgenţă şi în programe de asistenţă umanitară. Echipa programului a implementat următoarele activităţi:

• Training pentru coordonatorii naţionali din ţările participante, organizat în Viena. Trainingul a avut următoarele teme: standarde minime în asistenţă umanitară (Sphere), „sustainable livelihoods approach”, ajutor alimentar;

• Trei traininguri pentru echipele emergency din Serbia, Turcia Albania, Bosnia şi Kosovo

• Elaborarea unui ghid despre distribuţii de alimente în situaţii de urgenţă („Pocket Guide – Food distributions”).

• Elaborarea unei broşuri informative despre case inundate („Casa v-a fost inundată – Ce faceţi?”). Această broşura a fost tradusă şi publicată în următoarele limbi: albaneză, bulgară, cehă, engleză, germană, maghiară, română, sârbă.

• Asistenţă pentru elaborarea planurilor naţionale pentru situaţii de urgenţă pentru toate ţările participante.

Page 13: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)

PRoieCte, eVenimente şi CamPanii1

Evenimentul “Un milion de stele” - cel mai amplu gest de solidaritate din România a reunit la nivel naţional 20.000 de susţinători şi au fost strânse fonduri în valoare de 67.000 de RON care au fost utilizate pentru susţinerea copiilor aflaţi în dificultate, a persoanelor fără adăpost şi a familiilor nevoiaşe şi numeroase. Gestul simbolic de a aprinde o candelă pentru o persoană nevoiaşă a devenit deja o tradiţie în cadrul evenimentului ajuns la cea de-a cincea ediţie naţională.

Pe perioada a două zile, 11 Octombrie (în 32 de localităţi) şi 12 Octombrie (în 3 localităţi), s-au aprins candelele solidarităţii şi organizaţiile Caritas din România au atras atenţia opiniei publice şi autorităţilor centrale şi locale prin acţiuni în spaţii publice şi prin intermediul Mass-Mediei asupra efectelor pe care sărăcia le are asupra celor mai vulnerabile grupuri sociale din România şi au îndemnat la luarea unor măsuri urgente de combatere a acestei situaţii.

1.4 un milion de stele, ediția 2013

20.000 de susţinătoRi

67.000 de Ron

35 de loCalități

2 zile|

10

Page 14: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)

adVoCaCy, RePRezentaRe şi PaRtiCiPaRe În aCtiVităţile

Reţelei CaRitas euRoPa2 Influenţarea politicilor sociale şi a strategiilor naţionale de combatere a sărăciei în Europa transcede graniţele statelor UE şi devine un demers coordonat al organizaţiilor Caritas din Europa. În 2013, Caritas România a participat activ în acest proces prin contribuţia la elaborarea Raportului alternativ privind Programul Naţional de Reformă al României şi a Raportului de Monitorizare a impactului crizei asupra grupurilor vulnerabile.

2.1 euRoPa 2020 – timPul tReCe! euRoPa RisCă să PiaRdă tRenul PentRu o dezVoltaRe inCluziVă

Prin această iniţiativă a Caritas Europa, Caritas România este implicată în promovarea şi în monitorizarea implementării obiectivelor sociale ale Strategiei Europa 2020. Suntem angajaţi în urmărirea progreselor pe care le face România pentru atingerea ţintelor asumate referitor la reducerea sărăciei și la creşterea ocupării forţei de muncă.

Contribuţia Caritas România la raport se bazează pe expertiza membrilor săi activi la nivel naţional care au un contact direct cu grupurile vulenerabile prin intermediul serviciilor sociale furnizate şi cunosc nevoile acestora, tendinţele şi urgenţele. Capitole speciale sunt alocate prezentării sărăciei copiilor şi familiilor, tinerilor, angajaţilor săraci, cauzei emigraţiei şi a situaţiei din comunităţile roma. De asemenea, sunt prezentate efectele reducerilor bugetare asupra veniturilor familiei şi accesul limitat la servicii.

Raportul integral în limba engleză poate fi accesat la: http://www.caritas.eu/sites/default/files/europe2020_shadowreport_2013_2.pdf

Situația privind situaţia din România poate fi accesată la:http://www.caritas.eu/sites/default/files/cs_2013_romania.pdf

Scopul acestui raport nu este doar de a oferi o analiză asupra crizei, mesajul transmis prin intermediul acestei publicaţii este de a veni în sprijinul decidenţilor politici de la nivel local, regional, naţional și european, dar şi al organizaţiilor societăţii civile şi ai Bisericii pentru a căuta împreună soluţii pentru depăşirea crizei.

Raportul de Monitorizare a Crizei (2013) oferă o analiză a cauzelor care au generat criza şi a măsurilor luate de guvernele naţionale ca răspuns. Concluziile şi recomandările raportului se fundamentează pe date statistice privind condiţiile de trai, şomajul şi rata de ocupare, pe informaţii cuprinse în rapoartele şi documentele oficiale privind contextul financiar şi politicile din fiecare ţară, dar şi pe studii de caz.

Raportul în limba engleză poate fi accesat la:http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritascrisisreport_2014_en.pdf

2.2 CRiza euRoPeană şi PReţul uman Plătit! - un aPel PentRu soluţii şi alteRnatiVe juste din PunCt de VedeRe soCial

Raportul alternativ (2013) privind Programele Naţionale de Reformă oferă o analiză din perspectiva a 23 de organizaţii Caritas din Europa a situaţiei grupurilor vulnerabile cele mai afectate de sărăcie, şomaj, acces redus la educaţie, excludere din viaţa socială şi de pe piaţa muncii. Statisticile europene şi naţionale vin în sprijinul observaţiilor făcute, de aceea raportul alternativ prezintă recomandări concrete pentru politici şi acţiuni urgente astfel încât Strategia Europa 2020 să conducă la reducerea sărăciei şi excluziunii.

Raportul de monitorizare a impactului crizei şi a măsurilor de austeritate asupra grupurilor vulnerabile prezintă concluziile şi recomandările unui studiu aprofundat realizat în 2013 în Grecia, Cipru, Irlanda, Italia, Portugalia, România şi Spania. Sub coordonarea Caritas Europa, raportul a fost elaborat de Social Justice Ireland pe baza cercetărilor, datelor şi analizelor efectuate de organizaţiile Caritas naţionale din cele şapte ţări. Caritas România a contribuit la elaborarea capitolului referitor la România.

Confederația Caritas România face demersuri permanente pentru influențarea politicilor publice!

11

Page 15: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)
Page 16: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)

2.3 „fondul de dezVoltaRe CaRitas euRoPa” – un nou sistem de solidaRitate

adVoCaCy, RePRezentaRe şi PaRtiCiPaRe În aCtiVităţile

Reţelei CaRitas euRoPa2 2.4 PRofesionalism şi tRansPaRenţă În Reţeaua CaRitas: standaRde Comune de management (Ce) si standaRde minime (Ci)

Anul 2013 a reprezentat un moment de regândire a sistemului de solidaritate în cadrul reţelei Caritas Europa formată din 48 de organizaţii membre care reprezintă birourile naţionale. Caritas România face parte din această familie încă de la înfiinţarea sa şi s-a implicat în procesul de consolidare a reţelei interne prin participarea la grupul de lucru Fondul de Dezvoltare Caritas Europa. Solidaritatea este una dintre valorile principale ale Caritas, de aceea Fondul de Dezvoltare este complementar cu o iniţiativă anterioară a reţelei – Standarde Comune de Management – şi va sprijini, financiar şi cu asistenţă, organizaţiile membre să îşi dezvolte capacitatea instituţională.

Prin acest fond ne-am propus sa creştem sentimentul de apartenenţă la o puternică reţea europeană şi să susţinem participarea şi angajamentul membrilor la activităţile reţelei. Totodată, dorim să sprijinim membrii în procesul de dezvoltare organziaţională pentru a-şi consolida structurile, pentru a promova buna guvernare şi a aplica principii comune privind standardele de mangement al calităţii, ca premise ale asigurării sustenabilităţii. Grupul de lucru format din reprezentanţi ai organziaţiilor Caritas din Spania, Franţa, Belgia, Rep. Moldova şi România, a elaborat strategia şi metodologia noului sistem de dezvoltare organizaţională. Secretariatul grupului a fost asigurat de Caritas Europa, iar Caritas România, reprezentată de Directorul Executiv, a deţinut funcţia de președinte al grupulului.

Grupul şi-a exercitat mandatul până la sfârşitul anului 2013 şi s-a reunit lunar pentru a crea strategiile de lucru, de fundraising şi de comunicare pentru a pune în aplicare planul de implementare a Fondului de Dezvoltare Caritas.

„Acest Fond de Dezvoltare al Caritas Europa, bazat pe solidaritate şi suport între organizaţiile membre, contribuie la optimizarea strategiilor organizaţionale şi oferă fiecărei organizaţii posibilitatea de a dezvolta competenţe care să le crească eficienţa şi să le asigure durabilitatea”

Doina Crângaşu, preşedinta Grupului de Lucru al Fondului de Dezvoltare Caritas

Standardele Comune de Management (SCM) reprezintă un set de principii ratificate de toate organizaţiile Caritas din Europa cu scopul de a creşte performanţa managementului, eficienţa organizaţională şi transparenţa în vederea fidelizării partenerilor şi donatorilor Caritas. SCM reglementează cu prioritate următoarele domenii: leadership, politici, strategii şi procese, resurse umane, resurse financiare, comunicare şi parteneriate.

În concordanţă cu regulile şi standardele Caritas Internationalis şi Caritas Europa, sub inspiraţia documentului Motu Proprio “În serviciul carităţii”, fiecare organizaţie Caritas trebuie să acţioneze cu responsabilitate faţă de beneficiarii, membrii, angajaţii şi partenerii săi şi să îşi asigure stabilitatea financiară şi organizaţională.

Caritas România a ratificat şi implementează SMC din 2010. Din 2011, Caritas România a început un proces de diseminare şi instruire a membrilor săi pentru replicarea SCM.

standaRdele Comune de management...

1. Orientează organizaţiile Caritas spre stabilitate şi profesionalism

2. Crează un reper comun în orientarea managementului şi

personalului, stabilitate, calitate şi eficienţa muncii

3. Conferă transparenţă şi încredere în rândul partenerilor şi

donatorilor

4. Oferă o imagine concordantă între proceduri scrise, raportare şi audit

5. Contribuie la motivarea celor care lucrează pentru Caritas

6. Ne ajută să răspundem mai bine şi prompt la nevoile celor săraci şi

marginalizaţi

7. Ne recomandă ca partener de încredere pentru alte organizaţii

8. Cresc credibilitatea acţiunilor noastre de lobby şi advocacy

13

Page 17: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)
Page 18: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)

Conferinţa Regională Caritas Europa este forul în care reprezentanţii organizaţiilor Caritas din Europa se reunesc anual. În 2013, conferinţa s-a organizat la Bruxelles unde au fost invitaţi oficiali europeni cărora li s-au prezentat propunerile Caritas de intensificare a luptei împotriva sărăciei şi a fost transmis un apel către guverne de asumare a responsabilităţii în combaterea sărăciei.

A fost adus în dezbatere momentul important spre care comunitatea internaţională se îndreaptă: 2015, anul evaluării gradului în care Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului au fost atinse. O nouă agendă trebuie să fie concepută ca expresie a angajamentului continuu de a lupta împotriva sărăciei pentru a oferi demnitatea umană fiecarui cetăţean din lume. Conferinţa Regională de la Bruxelles a Caritas Europa a insistat asupra rolului şi responsabilităţii UE în combaterea sărăciei şi marginalizării într-o lume aflată în schimbare.

Conferinţa Regională a Caritas Europa din 2013 a aprobat următoarea rezoluţie:

“Foametea şi malnutriţia sunt manifestările cele mai crude şi concrete ale sărăciei. Prin urmare, Caritas Europa solicită Uniunii Europene, instituţiilor sale şi statelor membre, să asigure cu prioritate un cadru de dezvoltare viitoare pentru a crea o lume fără foamete”. Caritas România a fost reprezentată de Preşedinte şi de Directorul Executiv.

2.5 ConfeRinţa Regională CaRitas euRoPa, mai 2013, bRuxelles

adVoCaCy, RePRezentaRe şi PaRtiCiPaRe În aCtiVităţile

Reţelei CaRitas euRoPa2 Ajunsă la cea de-a şasea ediţie, Universitatea de Vară Caritas Europa găzduită de Universitatea din Leuven, Belgia, a reunit experţi în comunicare, advocacy și politici sociale din toate cele 48 de organizaţii Caritas din Europa. Pe parcursul unei săptămâni, specialiştii Caritas au răspuns temei “Cum putem folosi Învăţătura Socială Catolică pentru a contribui la crearea Modelului Social European”. În cadrul unor workshop-uri interactive în care au fost invitaţi experti şi vorbitori externi, participanţii au combinat oportunitatea de a învăţa unii de la alţii prin intermediul schimbului de experienţă şi al studiilor.

Agenda a cuprins teme ca: ABCul comunicării cu instituţiile UE şi Consiliul Europei, managementul ciclului de proiect în accesarea fondurilor UE, abordări eficiente în combaterea sărăciei, soluţii şi alternative pentru asigurarea accesului la hrană pentru toţi, explorarea oportunităţilor de inovare socială în economía socială. Confederaţia Caritas România a fost reprezentată de Responsabilul PR şi Comunicare.

2.6 uniVeRsitatea de VaRă CaRitas euRoPa, ediţia 2013 (iulie, leuVen)

15

Page 19: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)

Vizibilitate, PRomoVaRe şi ComuniCaRe exteRnă3

• 18 difuzări la radio• 15 intervenții la televiziunile naționale și la cele locale• 114 apariții în mediul online (site-uri de știri, blogguri)

• 256 de postări și referiri în rețelele de socializare• 11 articole în presa scrisă• 35 de evenimente în spațiul public

16

Page 20: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)

a. b.e.s.t. CaRitas – betteR effeCtiVe, stRongeR and tRansPaRent foR a faiR WoRld

sCRieRe de PRoieCte şi CeReRi de finanţaRe4

Proiect depus în cadrul Fondului de Dezvoltare Caritas Europa Durata: 3 ani (2014 – 2016)Finanţare: 90.000 Eur (30.000 Eur / an)Finanţator: Secours Catholique Franţa

Asigurarea sustenabilităţii financiare este una din provocările constante ale organizaţiilor societăţii civile. Confederaţia Caritas România, cu binecuvântarea Conferinţei Episcopilor din România şi a Bisericii Catolice, şi-a asumat responsabiliatea de a sprijini organizaţiile membre în împlinirea misiunii caritabile de a veni în sprijinul celor mai nevoiaşi. Pentru a putea răspunde acestui angajament, confederaţia scrie proiecte şi depune cereri de finanţare. În anul 2013, au fost elaborate 6 (şase) proiecte şi depuse cereri de finanţare. Dintre acestea 5 (cinci) au fost aprobate şi vor fi finanţate şi implementate începând cu 2014:

b. “ong-uRi mai PuteRniCe ÎmPReună! lobby şi adVoCaCy PentRu CReaRea de oPoRtunităţi egale PentRu ong-uRile fuRnizoaRe de seRViCii soCiale În aCCesaRea finanţăRiloR PubliCe ”

Durata: 20 luni ( aprilie 2014 – noiembrie 2015)Finanţare: 145,390.35 Eur ( 88.71% din costul total eligibil estimat al proiectului)Finanţator: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC), Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.

C. tRansfeR de exPeRtiză CătRe geoRgia În domeniul ReduCeRii RisCuRiloR de dezastRe

Durata: 12 luni (august 2014 – iulie 2015)Finanţare: 37.037 USD Finanţator: Ministerul Afacerilor Externe prin Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

d. “befoRe you go / Înainte de a PleCa”, CamPanie de infoRmaRe şi eduCaRe

Durata: 6 luni (iunie – noiembrie 2014)Finanţare: 21.065 Eur Finanţator: Passage 2000 St Vincent’s Centre, UK

e. “e.l.m.i. - enHanCing laboR maRket integRation of eldeRly family CaReRs tHoRugH skills imPRoVing”

Aplicant: Asociaţia Habilitas; Partener: Caritas RomâniaDurata: 24 luni (martie 2014 – februarie 2016)Finanţare: 16.347 EurFinanţator: Comisia Europeană / ANPCDEFP prin Asociaţia Habilitas.

17

Page 21: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)

RaPoRt finanCiaR /2013 5

VenituRi

18

249.114 Eur

Sold la 1 ianuarie 2013: 168.148 Eur din care: •SoldPrg.SituațiideUrgență&RRD:119.646Eur*•SoldBirouNațional:8.502Eur*•Fondderezervă:40.000Eur*Fonduridestinateimplementăriideactivitățiîn20141EUR=4,4361RON

Cotizații organizații membre

FDSC - OIE

Colecte în biserici

DobânziDonații

Renovabis GermaniaCaritas Austria

Secours Catholique Franța

Caritas Italiana

Alte finanțări externe

Caritas Europa

Caritas Elveția

Page 22: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)

RaPoRt finanCiaR /2013 5

19

CHeltuieli171.381 Eur

1EUR=4,4361RON

Serv icii

Achiziții

NetworkingTransport localCotizații rețele

Comunicare&adv ocacy

Capacity building

Taxe&impozite salarii

Taxe/impoziteclădiri/autoAdministrativ e

Transferuri SenioriNET

Transferuri OM (capacity building)

Transferuri situații de urgență

Salarii (NET)

Page 23: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)

sCRisoaReaauditoRului6

20

Page 24: Raport Anual - Confederatia Caritas Romania (2013)

Material realizat în cadrul Proiectului - „ONG-uri mai puternice împreună! Lobby şi advocacy pentru crearea de oportunităţi egale pentru ONG-urile furnizoare de servicii sociale în accesarea finanţărilor publice”

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.

Editor: Confederația Caritas RomâniaIulie, 2014

www.eeagrants.orgwww.fondong.fdsc.ro

Str. Washington, nr. 38, sector 1,București RomâniaTelefon: +(40 21) 230 40 13caritas@caritas.org.rowww.caritas.org.rowww.facebook.com/CaritasRomania

Puteți susține Caritas printr-o donațieUniCredit Tiriac Bank - Sucursala Charles de GaulleROL RO46BACX0000000030117310


Top Related