+ All Categories
Home > Documents > V5 CL3 PUZ

V5 CL3 PUZ

Date post: 11-Jul-2016
Category:
Upload: mishamisha2014
View: 41 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
puz cl3
of 11 /11
PLAN URBANISTIC ZONAL SCHIMBARE DE DESTINATIE TEREN din zona Tea-zona tehnico–edilitare si culturi agricole , Ppr-plantatie de protectie in zona Id –unitati industriale /depozitare pentru construire obiectiv ,,Statie de tratare mecano-biologica Ploiesti “ din cadrul proiectului ,,Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova” PLOIESTI ,soseaua DN1A- Centura de Est , tarlaua13, Parcela A210 MEMORIU DE PREZENTARE 1 . INTRODUCERE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei 1.1.1. Denumirea investiţiei: P.U.Z.-SCHIMBARE DE DESTINATIE TEREN din zona Tea-zona tehnico–edilitare si culturi agricole , Ppr-plantatie de protectie in zona Id –unitati industriale /depozitare pentru construire obiectiv ,,Statie de tratare mecano-biologica Ploiesti “ din cadrul proiectului ,,Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova” 1.1.2. AMPLASAMENT: PLOIESTI –soseaua DN1A –Centura de Est , tarlaua 13 , Parcela A210 1.1.3. BENEFICIAR : CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA DIRECTIA ABSORBTIE FONDURI EUROPENE 1.1.4. PROIECTANT GENERAL: S.C.ETOS CONSTR .S.R.L. SEF PROIECT URBANISM : B.I.A. nr. 1 arh. Radulescu M. Mihai - O.A.R. filiala Prahova ; T.N.A. nr. 2378 , membru R.U.R. 1.1.5. DATA ELABORARII: Noiembrie 2011
Transcript
Page 1: V5 CL3 PUZ

PLAN URBANISTIC ZONAL SCHIMBARE DE DESTINATIE TEREN din zona Tea-zona tehnico–edilitare si culturi agricole , Ppr-plantatie de protectie in zona Id –unitati industriale /depozitare pentru construire obiectiv ,,Statie de tratare mecano-biologica Ploiesti “ din cadrul proiectului ,,Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova” PLOIESTI ,soseaua DN1A- Centura de Est , tarlaua13, Parcela A210

MEMORIU DE PREZENTARE

1 . INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei 1.1.1. Denumirea investiţiei:

P.U.Z.-SCHIMBARE DE DESTINATIE TEREN din zona Tea-zona tehnico–edilitare si culturi agricole , Ppr-plantatie de protectie in zona Id –unitati industriale /depozitare pentru construire obiectiv ,,Statie de tratare mecano-biologica Ploiesti “ din cadrul proiectului ,,Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova”

1.1.2. AMPLASAMENT:

PLOIESTI –soseaua DN1A –Centura de Est , tarlaua 13 , Parcela A210 1.1.3. BENEFICIAR :

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA DIRECTIA ABSORBTIE FONDURI EUROPENE

1.1.4. PROIECTANT GENERAL: S.C.ETOS CONSTR .S.R.L.

SEF PROIECT URBANISM : B.I.A. nr. 1 arh. Radulescu M. Mihai - O.A.R. filiala Prahova ; T.N.A. nr. 2378 , membru R.U.R.

1.1.5. DATA ELABORARII: Noiembrie 2011

Page 2: V5 CL3 PUZ

2

1.2. Obiectul P.U.Z.

La comanda beneficiarului Consiliul Judetean Prahova s-a elaborat Planul Urbanistic Zonal pentru: SCHIMBARE DE DESTINATIE TEREN din zona Tea-zona tehnico–edilitare si culturi agricole , Ppr-plantatie de protectie in zona Id –unitati industriale /depozitare pentru construire obiectiv ,,Statie de tratare mecano-biologica Ploiesti

Consiliul Judetean Prahova detine in administrare ,conform H.C.L. nr. 308 /23.09.2009 ,TERENUL in suprafata de 70 000m.p. ,care se afla in proprietatea municipiului Ploiesti .

Imobilul se afla in intravilanul municipiului Ploiesti , tarla 13 ,parcela A 210 ;este inscris in C.F. 67125 a UAT Ploiesti ,avand nr. Cadastral 106047 .

Suportul topografic elaborat pentru obtinerea Autorizatiei de construire a fost inregistrat la O.C.P.I. cu nr. 57058 /05 nov. 2010 .

Conform IncheieriiO.C.P.I.nr . 57061 /15.10.2010 si Extrasului de Carte Funciara terenul a trecut din domeniul privat in domeniul public .

Din extrasele de carte funciara rezulta categoria de folosinta a terenului -arabil. S-a elaborat si prezentat in C.T.A.T.U., Studiu de oportunitate pentru :

- stabilirea destinatiei functionale a terenului in : Id-ZONA DE UNITATI INDUSTRIALE / DEPOZITARE - constituirea Sub UTR. E7i - regim de inaltime P+1E - regim de aliniere -22m. fata de ax DN1A - indicii de ocupare a terenului:

P.O.T. = 70% ; C.U.T. = 1,4 Studiul de oportunitate a primit :

- Aviz C.T.A.T.U. nr. 031/06.04.2011 Primaria municipiului Ploiesti a eliberat Certificat de Urbanism

nr.992/ 14.07.2011 in scopul intocmirii P.U.Z. Prezenta documentatie la nivel de P.U.Z. isi propune: - stabilirea destinatiei functionale a terenului; - stabilirea indicilor de ocupare a terenului; - stabilirea conditiilor de acces - circulatie; - stabilirea modului de utilizare a terenului; - stabilirea conditiilor de racordare la retelele tehnico-edilitare, prezente in zona; - stabilirea suprafetelor cu restrictie de construire, impusa de existenta unor retele

pe amplasament.

1.3. Surse de documentare

- P.U.G.+ R.L.U. municipiu Ploiesti - Legea 350 / 2001,privind amenajarea teritoriului si urbanismului modificata

si completata cu Legea nr. 289 / 07.07 2006 - Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. 525/1996 - Ghidul privind metodologia de elaborare si cadrul continut al P.U.Z. / indicativ GM-010-2000 ,aprobat prin Ord. M.L.P.A.T. nr. 176/N/16.08.2000

Page 3: V5 CL3 PUZ

3

- Ridicare topografică pentru PUZ, vizată de OCPI Prahova - Studiu hidrogeologic - Acte de proprietate- piese scrise şi desenate - C.U. nr. nr.992/ 14.07.2011 - Avizele obţinute - Deplasări în teren

2 . STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei

Conform P.U.G. si Regulament Local de Urbanism – municipiu Ploiesti (documentatii aprobate) terenul se afla in UTR - E7 avand ca destinatii :

– zona TEa ( tehnico edilitare si culturi agricole) – zona Ppr ( plantatie de protectie)

Indicii de utilizare a terenului nu sunt precizati . 2.2. Incadrarea in localitate

Amplasamentul Statiei MBT Ploiesti este situat in intravilanul Municipiului Ploiesti, pe DN1A- Centura de est a orasului, la circa 2 km de zona rezidentiala, in zona industriala din estul Municipiului.

Amplasamentul se invecineaza cu: - la sud – DN1A-Centura de Est - la est - propr. Municipiul Ploiesti-domeniu public - la vest - propr. Municipiul Ploiesti –nr. Cad.106048- domeniu public

- la nord –propr. Municipiul Ploiesti – nr. Cad.106321- domeniu public - S.C.DALAS OIL SRL-nr.cad. 100381

2.3. Elemente ale cadrului natural

Din punct de vedere geologic, perimetrul studiat apartine AvanfoseiCarpatice –flanc stang .

Zona analizata face parte din subregiunea din unitatea morfologica denumita Campia Inalta a Ploiestiului .Altitudinea zonei este de cca. 150m.Geomorfologic ,ea apare ca o zona de lunca .

Din punct de vedere litologic ,intalnim o alternanta de pietrisuri,nisipuri,argile, marne acoperite de depozite leossoide.

Suprafata terenului studiat este relativ plana. Apele subterane se afla la adancimi mai mari de 5m. Zona se incadreaza in climatul temperat-continental, cu o temperatura medie

anuala +10,6˚C. Directia predominanta a vanturilor este nord-estica si estica. Conditiile geotehnice si geomecanice:

Teren stabil. Adancimea maxima de inghet, conform P100-92 este de 0,90 m. Conform Codului de proiectare seismica P100/2006: a(g)= 0,28g ; Ks=0.32 ; Tc= 1,0 sec.

Page 4: V5 CL3 PUZ

4

Presiunea conventionala: 300 KPa pentru argile prafoase.

2.4. Circulatia Amplasamentul beneficiaza de acces la DN1A – Centura de Est si un drum de

exploatare. 2.5. Ocuparea terenurilor

Terenul este liber de constructii. Destinatia actuala a terenului conform categoriei de folosinta:arabil. O parte din suprafata de teren este grevata de culoarul de protectie de37m. lati-

me a LEA 110 Kv ,ce traverseaza amplasamentul . La limita de proprietate spre DN1A ,conform Plan suport topografic este pozata

conducta de gaze naturale Dn500mm Valea Calugareasca –Teleajen . Principalele disfunctionalitati sunt:

DOMENII Cod DISFUNCTIONALITATI

I .UTILIZAREA TERENURILOR

T1

T2

T3

- Destinatia terenului

- Folosinta terenului

- Lipsa echiparii cu retele edilitare

II. CIRCULATII SI ACCESE

C1 - Lipsa accesului

III. PROBLEME DE MEDIU RISCURI NATURALE SI ANTROPICE

M1

M2

- zona de protectie a retelei LEA 110kV

- zona de protectie a conductei de transport gaze

naturale Dn 500mm.

2.6. Echipare edilitara

Amplasamentul beneficiaza de acces la DN1A – Centura de Est si un drum de exploatare existent in partea de vest .

In prezent amplasamentul nu beneficiaza de racorduri si bransamente la retelele tehnico-edilitare .

Conform avizelor obtinute de la detinatorii de retele reiese ca: - in zona nu exista retea de alimentare cu apa potabila ; - amplasamentul este strabatut de la nord-est spre sud-est de reteaua aeriana de

energie electrica de 110kV ,Teleajen-Pleasa ,Teleajen –Vega. - la limita amplasamentului spre D.N.1A este pozitionata conducta de transport

gaze naturale Dn 500mm. Valea Calugareasca –Teleajen.

2.7. Probleme de mediu Se vor respecta recomandarile studiului geotehnic, care detaliaza natura terenului

şi evidenţiaza condiţiile geotehnice de fundare pentru construcţii. Concluziile şi recomandările studiului geotehnic vor genera soluţii pentru

determinarea adâncimii de fundare în funcţie de presiunea convenţională şi de ceilalţi coeficienţi rezultaţi din buletinele anexate studiului .

Prin proiectul de organizare de şantier se vor evidenţia platformele destinate depozitării materialelor şi utilajelor în timpul construirii.

Page 5: V5 CL3 PUZ

5

Statia MBT Ploiesti este situata intr-o zona industriala, ce nu dispune de o

vegetatie complexa sau cu o valoare importanta din punct de vedere al biodiversitatii sau peisajului.

Mentionam faptul ca statia nu va fi amplasata in interiorul unui sit Natura 2000, respectiv SCI/SPA (statia MBT Ploiesti se afla la o distant de 15.3 km fata de situl ROSCI0164 Padurea Plopeni) astfel ca nu vor fi afectate speciile tinta din aceste situri. De asemenea in imediata vecinatate a amplasamentului nu se regasesc monumente ale naturii, arii protejate, specii ocrotite de flora si fauna, monumente istorice.

3 . PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA - REGLEMENTARI

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Beneficiarul – Consiliul Judetean Prahova coordoneaza proiectul ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Prahova ,proiect ce va fi finantat in cadrul Axei prioritare 2 a Programului Operational Sectorial de Mediu –deseuri si care are ca scop implementarea politicii Uniunii Europene in acest sector de mediu.

Pentru acest proiect s-a emis ACORDUL DE MEDIU nr. 131 din 23.06.2011. Proiectul serveste ca baza pentru stabilirea necesarului de investitii si a politicii în

domeniul gestionarii deseurilor, pentru realizarea si sustinerea sistemelor de management integrat al deseurilor la nivel judetean.Deasemeni serveste ca baza pentru elaborarea proiectelor pentru obtinerea finantarii.

Referitor la impactul asupra comunitatii , implementarea acestui proiect va genera schimbari semnificative ale practicilor curente de gestionare a deseurilor. În domeniul deseurilor municipale si asimilabile este prezentata necesitatea crearii unei infrastructuri adecvate unei gestionari integrate a deseurilor, pentru a asigura un nivel corespunzator de protectie a mediului si a sanatatii populatiei.

Aceasta cerinta este respectata de prezentul PUZ .

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Conform P.U.G. si Regulament Local de Urbanism – municipiu Ploiesti (documentatii aprobate) terenul se afla in UTR - E7 avand ca destinatii :

– zona TEa ( tehnico edilitare si culturi agricole) pe o adancime de 90-100 m fata de aliniament.

– zona Ppr ( plantatie de protectie) pe rest de proprietate . Indicii de utilizare a terenului nu sunt precizati . Terenul din extravilan categoria de folosinta – arabil.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

La pozitionarea constructiilor se va tine seama de parametrii planimetrici ai amplasamentului ,de punctul de acces si de edificabilul stabilit .

Avand in vedere specificul investitiei nu se pun probleme speciale in ceeace priveste valorificarea cadrului natural.

Page 6: V5 CL3 PUZ

6

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Terenul studiat se invecineza spre sud cu D.N.1A ,iar spre vest cu De-drum de exploatare existent .

Traficul estimat atras de aceasta investitie este de maxim 90 de autoutilitare /24h si 10 turisme .

Terenul studiat are deschidere la DN1A de 500,00 m , adica de la km 81+300 ---- 81+800, dreapta .

Accesul in incinta statiei de tratare mecano biologica se va realiza in corelare cu accesul existent in/din DN1A , acces existent spre rampa gunoi si S.C. DALAS OIL . Se propune amenajarea unei intersectii intre De si D.N.1A pentru fluentizarea traficului pe accest tronson. Aceasta intersectie se va realiza la km 81+800.

Soluţia de amenajare a intersecţiei reprezintă o intersecţie în „T” cu toate relatiile ,amenajată cu benzi suplimentare (accelerare , decelerare) , benzi stocaj , marcaje , indicatoare de circulaţie si iluminat public. Pentru realizarea acestei intersectii se propune amenajarea de benzi suplimentare si de stocaj pentru realizarea circulatiei atat pe relatie de dreapta cat si pe relatie de stanga. Se propune ca drumul de exploatare existent sa se modernizeza aducandu-se la un profil cu o parte carosabila de 7,00m. si trotuar de 1,00m. pe ambele parti.

Scurgerea apelor pluviale de pe carosabilul DN1A va fi asigurata catre santurile pereate adiacente si rigola carosabila din dreptul accesului. Pentru amenajarea acestei intersectii s-a elaborat o documentatie care a stat la baza obtinerii urmatoarelor avize si puncte de vedere:

COMISIA MUNICIPALA PENTRU TRANSPORT SI SIGURANTA CIRCULATIEI INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN PRAHOVA SERVICIUL RUTIER D.R.D.P. BUCURESTI-SECTIA DRUMURI NATIONALE PLOIESTI S.C. IPTANA S.A C.N.A.D.N.R. S.A. – DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUCURESTI Se va avea in vedere ca înainte de executarea tuturor lucrarilor de modernizare ,

sa fie deviate traseele tuturor reţelelor edilitare existente care vor fi afectate de aceste lucrari.

3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA, REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Beneficiarul – Consiliul Judetean Prahova coordoneaza proiectul ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Prahova ,proiect ce va fi finantat in cadrul Axei prioritare 2 a Programului Operational Sectorial de Mediu –deseuri si care are ca scop implementarea politicii Uniunii Europene in acest sector de mediu.

In cadrul acestui proiect sunt cuprinse investitii pentru mai multe obiective: statii de transfer deseuri ,statie de sortare deseuri si statie MBT (de tratare mecano-biologica)

La statia MBT Ploiesti se vor transporta spre tratare mecano-biologica deseurile reziduale din zonele: 1-Busteni, 2-Boldesti Scaieni, 4-Urlati, 5-Valenii de Munte. La statia de compost de la Ploiesti vor fi aduse deseurile biodegradabile de la populatie, gradini, parcuri, piete din mediul urban. Deseurile din gradini si parcuri vor fi folosite pentru obtinerea compostului de buna calitate, restul vor fi utilizate pentru compostul obisnuit. Refuzul statiei de compost de la Ploiesti va fi de 50% pana in anul 2015 si

Page 7: V5 CL3 PUZ

7

45% incepand din 2016 pe fondul obisnuirii populatiei cu colectarea selectiva (si scaderea gradului de impuritati din fiecare fractie in parte).Refuzul se depoziteaza la depozitul de la Valenii de Munte.

Pentru realizarea pe amplasamentul luat in studiu a STATIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA A DESEURILOR se propun urmatoarele reglementari:

♦ destinatia functionala a terenului : Id-ZONA DE UNITATI INDUSTRIALE / DEPOZITARE ♦ constituirea Sub UTR. E7i ♦ regim de inaltime P+1E ♦ regim de aliniere ♦ indicii de ocupare a terenului-maximali: P.O.T. = 70% ; C.U.T. = 1,4 ♦ Hmax coama=7,00m

Zona edificabila a amplasamentului este determinata conform pl. Reglementari urbanistice astfel :

◊ spre vest , spre est, spre nord - retragere de min. 4,0m. fata de imprejmuire; ◊ spre sud - regim de aliniere la 30,00m. fata de limita carosabilului -D.N.1A,

conform avizului C.N.A.D.N.R. S.A. Capacitatea proiectata a MBT (pentru anul 2013) este de 150.000 to/an, luand in

considerare un refuz de ciur de circa 25% (care va fi depozitat) si de o reducere de 90% din biodegradabilitatea restului deseurilor; capacitatea de compostare va fi de 575t/zi la nivelul anului 2013.

Statia va trata deseurile reziduale colectate din zona si va consta din: – etapa de tratare mecanica; – tratare biologica: descompunere aeroba; – platforma de maturare, pentru 50% din deseurile iesite din

faza de descompunere aeroba. Deseurile reziduale transportate la statia MBT Ploiesti vor urma fluxul de tratare

mecano –biologic de pretratare mecanica, tratare biologica in cadrul biocelulelor pe o perioada de 23 de zile.

Deseurile verzi si biodegradabile transportate la statia MBT Ploiesti pentru obtinerea compostului vor urma fluxul prezentat mai sus pentru deseurile reziduale (prelucrarea mecanica si tratarea biologica) si suplimentar vor urma si fluxul de maturare.

Statia va include 32 biocelule. Structura generala a statiei MBT Ploiesti:

- zona administrativa; - zona de tratare mecanica; - zona de tratare biologica –etapa 1 de descompunere; - zona de tratare biologica –etapa 2 de maturare.

Constructiile statiei MBT Ploiesti: - cladire administrativa /containare ; - hala de tratare mecanica formata din doua linii tehnologice; - constructii/incinte de tratare biologica ,pentru etapa de descompunere

aeroba;

Page 8: V5 CL3 PUZ

8

- hala de maturare; - gospodarie de apa,formata din foraj de alimentare cu apa ,rezervor

inmagazinare apa potabila ,statie de tratare ,conducta alimentare cu apa; - bazin etans vidanjabil; - separator de hidrocarburi; - zona containare; - imprejmuire incinta. - alei carosabile si pietonale ,platforme parcare

BILAN Ţ TERITORIAL

ZONE FUNCTIONALE SUPRAFATA (M.P.) %

Constructii + patforme carosabile, parcare,trotuare

49000,00 70,00

Tehnico-edilitare 2100,00 3,00

Spatii plantate 18900,00 27,00

TOTAL SUPRAFATA 70 000,00 100,00

♦ indicii de ocupare a terenului- existent: P.O.T. = 0,00% ; C.U.T. = 0,0 ♦ indicii de ocupare a terenului-maximali-propusi: P.O.T. = 70% ; C.U.T. = 1,4

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

Pentru functionarea statiei sunt necesare urmatoarele utilitati:

ALIMENTAREA CU APA POTABILA

In faza de executie: Alimentarea cu apa se va realiza prin intermediul unui foraj, cu mentiunea ca

pana la definitivarea acestuia, necesarul de apa va fi asigurat prin transportul cu cisterna si stocat intr-un rezervor de inmagazinare a apei.

In faza de exploatare : – sursa de apa proprie –put forat la o adancime de cca. 40m., prevazut cu

gospodarie de apa. Se prevede o raza de protectie a putului de 10m. – retele de alimentare cu apa in incinta pentru apa potabila si incendiu;

CANALIZARE MENAJERA

In faza de executie: In ceea ce priveste reteaua de canalizare pentru organizarea de santier, se va

efectua o retea provizorie, ce va descarca intr-un bazin vidanjabil etans. Bazinul etans vidanjabil va fi vidanjat periodic in vederea descarcarii apei uzate in cea mai apropiata statie de epurare, respectiv statia de epurare a Municipiului Ploiesti.

In faza de exploatare : – retea de canalizare apa uzata menajera cu descarcare in bazin etans vidanjabil ;

Page 9: V5 CL3 PUZ

9

– retea colectare levigat (apele tehnologice din biocelule se vor recircula in fluxul

tehnologic de compostare) ; – retea de canalizare a apelor pluviale colectate de pe platforma zonei tehnice spre

rigole si dirijate spre separatorul de hidrocarburi si bazine de retentie ape pluviale;

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin racordarea la sistemul national de distributie a energiei electrice si construirea unui post de trans-formare. Puterea instalata a obiectivului s-a estimat pentru o valoare de 300 kW si o putere consumata simultan absorbita de cca.250 kW. din post de transformare propriu. Racordarea la reteaua publica de distributie se va executa conform Studiu de Solutie eliberat de S.C.ELECTRICA la comanda beneficiarului, pe baza Chestionarului Energetic intocmit de proiectant. Pentru a realiza o importanta economie de investitie, prin scurtarea lungimilor de cablu de joasa tensiune, se propune localizarea postului de transformare in apropierea celor mai mari consumatori de energie(hala de tratare deseuri). Postul de transformare se va racorda la cel mai apropiat punct al retelei de medie tensiune existenta(care alimenteaza consumatorul S.C.DALAS OIL SRL), conform Studiu de Solutie. Racordul electric se va realiza cu cablu subteran in concordanta cu prevederile regulamentului general de urbanism modificat si completat in mai 2011. Instalatiile electrice priectate se vor executa respectind distantele minime de siguranta fata de reteaua aeriana LEA 110 kV si fata de conducta de transport gaze naturale Dn 500, mentionate in Avizele apartinatorilor- S.C.ELECTRICA si respective TRANSGAZ S.A. MEDIAS Constructiile statiei MBT Ploiesti care necesita racord electric sint:

- constructie administrativa(centru de date)+ grupuri sanitare /containare ; - hala de tratare mecanica formata din doua linii tehnologice; - constructii/incinte de tratare biologica ,pentru etapa de descompunere aeroba; - gospodarie de apa, formata din foraj de alimentare cu apa, rezervor

inmagazinare apa potabila, statie de tratare, conducta alimentare cu apa; - separator de hidrocarburi; - statie carburanti - statie pompare - cintar - iluminat exterior al incintei(partial)

Instalatia de distributie a energiei electrice de joasa tensiune pentru consumatorii si obiectele enumerate, din spatiul proprietatii , va fi realizata cu cabluri pozate subteran, in tuburi de protectie si prin camine de vizitare, pe trasee stabilite convenabil fata de caile de acces. Instalatia se va racorda la cutia de distributie a postului de transformare CD-PT propus. Iluminatul perimetral al incintei : cu corpuri specifice cu lampi cu vapori de sodiu, montate pe stilpi metalici cu locatii in legatura cu circulatia autovehiculelor si desfasurarea activitatii

Page 10: V5 CL3 PUZ

10

La executarea lucrărilor de instalaţii electrice se vor respecta prevederile

Normativului I7-02, I20-2000, PE-107, SR-6643. În conformitate cu prevederile ordonanţei nr.2/1994 la executarea lucrărilor de

instalaţii electrice se vor utiliza numai produse şi echipamente pentru care există agremente tehnice.

Retelele de alimentare cu energie electrica, cat si cele de distributie de joasa ten- siune 0,4kV se vor executa in cabluri subterane in sapatura (profile de sant tipizate).

TELECOMUNICATII

Pentru etapa imediata se propune ca legaturile de telecomunicatie sa se realizeze prin sistem de telefonie mobila si prin unde radio.

ALIMENTAREA CU CALDURA Pentru asigurarea energiei termice necesare incalzirii sau prepararii apei calde

menajere se propune realizarea unor centrale termice proprii fiecarei cladiri ce necesita asemenea dotari.Ele vor functiona cu energie electrica.

CIRCULATIA IN INCINTA In incinta studiata se propun platforme carosabile si se vor asigura locuri de

parcare conform HG525/1996. La fazele ulterioare ale prezentei documentatii se vor elabora studiile necesare in conformitate cu legislatia in vigoare. Apele pluviale colectate din incinta statiei, de pe platforme betonate,drumuri, spalare autovehicule transport deseuri vor fi colectate prin rigole si conduse la separatorul de hidrocarburi, unde vor fi preepurate. Din separatorul de hidrocarburi si preepurare apele pluviale sunt evacuate in bazinul de retentie ape pluviale,iar apoi descarcate in santurile perimetrale ale DN1A, cu respectarea indicatorilor de calitate conform HG 349/2005 si NTPA 001/2005.

3.7. PROTECŢIA MEDIULUI Incinta va fi echipata cu sistem de ventilatie si deodorizare. De asemenea

sistemul prevazut presupune ca fluxul tratarii biologice sa fie efectuat in interiorul biocelulelor inchise,evitandu-se astfel orice posibilitate de evacuari de emisii, mirosuri sau antrenari de deseuri.

Sistemul de control prevazut are rol dublu atat de gestionare a sistemului de ven-tilatie cat si de impregnare in functie de datele furnizate si parametrii stabiliti.

Sistemul de ventilatie este prevazut cu un ventilator, astfel incat posibilele emisii sunt aspirate de acesta si evacuate intr-un filtru de praf, unde este colectat aerul evacuat si praful degajat.

Din filtrul mentionat aerul evacuat trece printr-un biofiltru pentru deodorizare si este eliberat in atmosfera.

Levigatul produs in biocelule este colectat intr-un rezervor si recirculat pentru a mentine umiditatea necesara procesului de tratarea biologica a deseurilor. Cantitatea excedentara de levigat, impreuna cu apa uzata menajera provenita de la containerele sanitare este colectata prin retelele de canalizare apa reziduale si stocata intr-un bazin etans vidanjabil. Periodic bazinul etans vidanjabil va fi golit, iar apa uzata reziduala va fi transportata pentru descarcare la cea mai apropiata statie de epurare, cu respectarea indicatorilor prevazuti.

Page 11: V5 CL3 PUZ

Recommended