+ All Categories
Home > Documents > TEZE DE DOCTORAT 2006

TEZE DE DOCTORAT 2006

Date post: 04-Feb-2017
Category:
Upload: nguyendan
View: 265 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
111
ISSN 1857-1549 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI TEZE DE DOCTORAT 2006 (Serie analitică) Chişinău 2010
Transcript
Page 1: TEZE DE DOCTORAT 2006

1

Serie analitică

ISSN 1857-1549

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

TEZE DE DOCTORAT2006

(Serie analitică)

Chişinău 2010

Page 2: TEZE DE DOCTORAT 2006

2

Teze de doctorat (2006)

Director general : Alexe Rău

Alcătuitori: Larisa Palamarciuc Elizaveta ScripnicRedactor bibliografic: Parascovia CalevaCoperta: Dragoş Popa-Miu

© Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2010

CZU 015(478) 016:01(043) 378.245(01)

Bibliografia Naţională a Moldovei. Teze de doctorat 2006 (Serie analitică) / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova; alcăt.: Larisa Palamarciuc, Elizaveta Scripnic; red. bibliogr.: Parascovia Caleva. – Chişinău: BNRM, 2010 (Imprimeria BNRM). – 103 p.

Page 3: TEZE DE DOCTORAT 2006

3

Serie analitică

ARGUMENT

Seria Teze de doctorat este o parte componentă a Bibli-ografiei Naţionale a Moldovei şi constituie o viziune de an-samblu asupra activităţii de cercetare din Republica Moldova, legată de obţinerea titlului de doctor în ştiinţe.

Bibliografia Naţională “Teze de doctorat” informează despre tezele de doctorat susţinute în instituţiile de învăţământ şi organizaţiile ştiinţifice ale Republicii Moldova pentru titlul de doctor în ştiinţe şi doctor habilitat în toate domeniile ştiinţei na-ţionale indiferent de volumul, tirajul şi modul de tipar al tezei, conform Regulamentului Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare din 27 ianuarie 2005 „Cu privire la funcţionarea con-siliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova”. Acest volum reprezintă a treia fasciculă a indicelui bibliogra-fic „Teze de doctorat” (Serie analitică) şi cuprinde descrierile bibliografice ale tezelor de doctorat ce au apărut în perioada ianuarie-decembrie 2006.

Lucrarea este destinată lucrătorilor ştiinţifici, profesorilor, studenţilor şi tuturor celor interesaţi de activitatea ştiinţifică în Republica Moldova.

Documentele sunt sistematizate conform Clasificării Zecima-le Universale (CZU), iar în cadrul fiecărei clase ordonarea este alfabetică.

Descrierile bibliografice respectă standardele naţionale în vigoare şi conţin următoarele elemente:

numărul de ordine al descrierii bibliografice;– titlul descrierii bibliografice;– descrierea bibliografică;– indexul CZU;– numărul inventar al tezei–

Page 4: TEZE DE DOCTORAT 2006

4

Teze de doctorat (2006)

Elementele unei descrieri bibliografice:Nr. AUTOR. Titlu : informaţii la titlu / Numele doctorandu-

lui; Numele conducătorului ştiinţific. – Locul de publicare, Anul publicării.

Paginaţie : ilustraţii ; format.Note (Antetitlul [Numele unităţii de învăţământ superior], Bibliografie etc.)CZU Nr. inventar

Remarcă! Datele despre denumirea specialităţii, conform Nomenclatorului specialităţilor al lucrătorilor ştiinţifici, se intro-duc în zona informaţiei despre titlu.

Lucrarea este însoţită de două indexuri auxiliare: Indexul de persoane ce cuprinde numele doctoranzilor, conducătorilor şi consultanţilor ştiinţifici şi Indexul de subiecte. Cele două inde-xuri sunt elemente utile în consultarea indicelui bibliografic.

Page 5: TEZE DE DOCTORAT 2006

5

Serie analitică

0 GENERALITĂŢI00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII

ŞI CULTURII

1. BURLACA, OLEG. Sistem de management al conţinutu-lui pentru WEB : Specialitatea : 01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse program : Teză de doctor în informatică / Oleg Burlaca ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Constantin Gain-dric ; consult. şt. : dr. Svetlana Cojocaru. – Chişinău, 2006. 70 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Ma-tematică şi Informatică.Bibliogr. : P. 59-60.

004.738.52 : 65(043) T 2730Web – Conţinut – Management Managementul conţinutului – Web

2. FULEA, TEODORA. Tehnologii informaţionale în proce-sul de predare-învăţare a informaticii : Specialitatea : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (informatica) : Teză de doctor în peda-gogie / Teodora Fulea ; cond. şt. : dr. în şt. fiz.-mat., conf. universitar Liubomir Chiriac. – Chişinău, 2006. 169 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chi-şinău). Bibliogr. : P. 124-136.

004 : 37(043) T 2706Informatică – Metode de predareTehnologii informaţionale – Cercetări ştiinţificeCalculatoare – Aplicare în învăţământ

3. NOROC, LARISA. Renaşterea culturii Basarabiei în con-textul României întregite (1918-1940) : Specialitatea : 07.00.02 – Is-toria Românilor : Teză de doctor în istorie / Larisa Noroc ; cond. şt. : dr. în şt. istorice, conf. universitar Valeria Cozma. – Chişinău, 2006. 214 p. ; 30 cm.

Page 6: TEZE DE DOCTORAT 2006

6

Teze de doctorat (2006)

Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.

Bibliogr. : P. 182-192 ; Anexe. 008(478) T 2722Cultură – Basarabia – Istorie Istoria culturii în BasarabiaRomânia – Istorie – 1918-1940

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

4. GUŢĂ, ANCA JARMILA. Perfecţionarea procesului de co-municare managerială prin modificarea sistemului informaţional (în baza materialelor Companiei Naţionale a Huilei Petroşani) : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management (în industrie) : Teză de doctor în economie / Anca Jarmila Guţă ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Natalia Burlacu. – Chişinău, 2006. 156 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 117-125 ; Anexe. 316.772 : 658.012.4 : 004(043) T 2612Comunicare managerială – Sistem informaţional – PerfecţionareSisteme informaţionale – Compania Naţională a Huilei PetroşaniCompania Naţională a Huilei Petroşani – Comunicare managerială

5. HÂNCU, LILIAN. Statistica bancară şi metodologia inter-naţională aplicată în Republica Moldova : Specialitatea : 08.00.11 – Statistică economică : Teză de doctor în economie / Lilian Hâncu ; cond. şt. : dr. în economie, conf. universitar Ion Pârţachi. – Chişinău, 2006. 125 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 108-115 ; Anexe. 311.3 : 336.71 T 2717Bănci – Statistică Statistica bancară

Page 7: TEZE DE DOCTORAT 2006

7

Serie analitică

6. JARDAN, VASILE. Identitatea de gen a tinerilor în con-diţiile modificării rolurilor sociale : Specialitatea : 19.00.07 – Psi-hologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii : Teză de doctor în psihologie / Vasile Jardan ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Nicolae Bucun. – Chişinău, 2006. 165 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat. „Ion Creangă” din Chişinău.

Bibliogr. : P. 115-130 ; Anexe. 316.663(043) T 2800Tineret – Psihologie socialăGen – Roluri sociale

32 POLITICĂ

7. PERCIUN, VICTORIA. Influenţa sistemului electoral asu-pra formării pluripartidismului în Republica Moldova şi Israel : Studiu comparat (aspectul istorico-politologic) : Specialitatea : 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei, instituţii şi pro-cese politice : Teză de doctor în şt. politice / Victoria Perciun ; cond. şt. : dr. hab., conf. universitar Constantin Solomon. – Chişinău, 2006. 154 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 124-140 ; Anexe. 329(478)(043) T 2798Sistem pluripartid – Rep. MoldovaSistem pluripartid – IsraelPluripartidism

8. SPRINCEAN, SERGHEI. Grupurile de presiune ca factori de influenţă politică în contextul informatizării sociumului : Speci-alitatea : 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei, institu-ţii şi procese politice : Teză de doctor în şt. politice / Serghei Sprincean ; cond. şt. : dr. în filosofie, conf. Pantelimon Varzari ; consult. şt. : dr. hab. în şt. filosofice, conf. universitar Teodor Ţîrdea . – Chişinău, 2006. 125 p. ; 30 cm.

Page 8: TEZE DE DOCTORAT 2006

8

Teze de doctorat (2006)

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filo-sofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice.

Bibliogr. : P. 104-116. 328.184(043) T 2832Influenţă politică

9. САЛЕМ, ЕССАМ АБОУ. Современные конфликты и способы их урегулирования (на примере Приднестровского и Палестино-Израильского конфликтов) : Специальность : 07.00.02 – История румын : Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук / Ессам Абоу Салем ; науч. рук. : др. хаб. полит. наук, проф. Constantin Solomon. – Chişinău, 2006. 144 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Государственный Университет Молдовы. Bibliogr. : P. 129-141. 323.1(043) T 2827Conflicte interetnice – Rep. MoldovaConflicte interetnice – IsraelConflictul transnistreanConflictul arabo-israelian

10. СТЕРКУЛ, НАТАЛЬЯ. Формирование новой пара-дигмы политического мышления в современных условиях : Специальность : 23.00.01 – Теория, методология и история по-литологии, политические институты и процессы : Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук / На-талья Стеркул ; науч. рук. : др. хаб. филос. наук Alexandru Roşca. – Chişinău, 2006. 155 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Академия Наук Молдовы. Институт Философии, Социологии и Права. Bibliogr. : P. 155-170. 327(100) T 2924Relaţii internaţionale mondialeGlobalizare

Page 9: TEZE DE DOCTORAT 2006

9

Serie analitică

11. ТЕОСА, ВАЛЕНТИНА. Практические социальные политики в сфере труда Республики Молдова в условиях глобализации : (Политологический анализ) : Специальность : 23.00.01 – Теория, методология и история политологии, политические институты и процессы : Диссертация на соискание ученой степени доктора хабилитат политических наук / Валентина Теоса ; науч. консульт. : др. хаб. полит. наук Valeriu Moşneaga. – Chişinău, 2006. 155 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Государственный Университет Молдовы. Bibliogr. : P. 270-302 ; Приложение. 323.21(478) T 2931Politici sociale – Rep. MoldovaMuncă – Analiză politologică – Rep. Moldova

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

12. ALBU, ION. Analiza factorială a valorii de piaţă a imo-bilului locativ tipizat : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi mana-gement (proprietăţi rezidenţiale) : Teză de doctor în economie / Ion Albu ; cond. şt. : dr. în economie, prof. universitar Nicolae Ţurcanu. – Chişinău, 2006. 129 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr. : P. 94-100 ; Anexe. 332.6 T 2704Valoarea imobiliarăValoarea terenurilorPiaţa imobiliară – Rep. Moldova

13. BAURCIULU, ANJELA. Echilibrul financiar public la nivel macroeconomic : Specialitatea : 08.00.10 – Finanţe, monedă şi credit : Teză de doctor în economie / Anjela Baurciulu ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Ludmila Cobzari. – Chişinău, 2006. 190 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 152-160 ; Anexe.

Page 10: TEZE DE DOCTORAT 2006

10

Teze de doctorat (2006)

336.13 : 330.101 T 2778Finanţe publice – Macroeconomie – Rep. Moldova

14. BRADU, MARCEL. Analiza statistico-economică a pro-cesului investiţional şi a riscului investiţional în Republica Mol-dova : Specialitatea : 08.00.11 - Statistică economică : Teză de doctor în ştiinţe economice / Marcel Bradu ; cond. şt. : dr. în şt. economice, conf. universitar Ion Pârţachi. – Chişinău, 2006. 126 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 106-113 ; Anexe. 322.322 T 2718Investiţii – Rep. MoldovaRiscuri investiţionale – Rep. Moldova

15. LÎSÎI, TATIANA. Integrarea capitalului industrial cu cel bancar şi impactul acesteia asupra creşterii economice : Specia-litatea : 08.00.01 – Economie politică, doctrine economice : Teză de doctor în ştiinţe economice / Tatiana Lîsîi ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Andrei Cojuhari. – Chişinău, 2006. 137 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr. : P. 126-131 ; Anexe. 330.142.222 T 2736Capital bancar – Creştere economică

16. PĂDUCEL, ION. Încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului : Specialitatea : 12.00.03 – Drept privat (dreptul muncii) : Teză de doctor în drept / Ion Păducel ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Teodor Negru. – Chişinău, 2006. 189 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 168-187. 331.1 : 349.2 T 2837Dreptul munciiContract de muncă individual

Page 11: TEZE DE DOCTORAT 2006

11

Serie analitică

17. БАТИЩЕВ, РУСЛАН. Эффективность источников финансирования дефицита государственного бюджета : Спе-циальность : 08.00.10 – Финансы, деньги, кредит : [Диссерта-ция] / Руслан Батищев ; науч. рук. : др. конф. Valentina Fetiniuc. – Chişinău, 2006. 133 p. ; 30 cm. Antetitlu : Молдавская Экономическая Академия. Bibliogr. : P. 112-124 ; Приложения. 336.143. 2 T 2839Politica bugetară – Rep. Moldova

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducere şi planificare economică. Producţie. Servicii. Preţuri

18. COJOCARU, VALERIU. Transnaţionalizarea vieţii eco-nomice în ţările mici prin prisma unităţilor economice : Specialita-tea : 08.00.14 – Economie mondială şi relaţii economice internaţiona-le : Teză de doctor în economie / Valeriu Cojocaru ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Viorica Cărare. – Chişinău, 2006. 122 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 102-111 ; Anexe. 338.242 T 2829

Economie de piaţă – Conducere – Rep. MoldovaCooperare internaţională – Uniunea Europeană – Rep. Moldova

19. FRUMUSACHI, EDUARD. Globalizarea ca tendinţă a dezvoltării economice : perspective pentru Republica Moldova : Specialitatea : 08.00.14 – Economie mondială şi relaţii economice in-ternaţionale : Teză de doctor în economie / Eduard Frumusachi ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Valeriu Umaneţ. – Chişinău, 2006. 147 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 121-129 ; Anexe. 331.1 T 2776Economie – Dezvoltare – Rep. Moldova

Page 12: TEZE DE DOCTORAT 2006

12

Teze de doctorat (2006)

20. GRAUR, ELEONORA. Mecanismul finanţării micului business în agricultura Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană : Specialitatea : 08.00.10 – Finanţe, monedă şi credit : Teză de doctor în economie / Eleonora Graur ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Valeriu Doga. – Chişinău, 2006. 194 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 129-189 ; Anexe. 338.434 T 2746Business agricol – Finanţare – Rep. Moldova Business agricol – Rep. Moldova – Integrare europeană

21. MIRON, VIOREL. Managementul resurselor turistice în mediul rural din Republica Moldova : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură) : Teză de doctor în econo-mie / Viorel Miron ; cond. şt. : dr. în şt. economice, conf. universitar Petru Tomiţa. – Chişinău, 2006. 176 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 146-152 ; Anexe. 338.48 : 65.12 T 2799Economia turismului – Management – Rep. MoldovaEconomia turismului – Rep. Moldova

22. PĂUNESCU, ALBERTO. Managementul integrării agriculturii româneşti în comunitatea europeană : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură) : Teză de doctor în economie / Alberto Păunescu ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Simion Certan. – Chişinău, 2006. 167 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 124-130 ; Anexe. 338.435 T 2855Agricultură – Management – Integrarea – Rep. Moldova

23. КОСС, АЛЕКСАНДР. Современный рынок и проблемы его формирования в переходной экономике : Специальность :

Page 13: TEZE DE DOCTORAT 2006

13

Serie analitică

08.00.01 – Политическая экономия, экономические доктрины : Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Александр Косс ; науч. рук. : др. хаб. эконом. наук, проф. Nadejda Şişcan. – Chişinău, 2006. 143 p. ; 30 cm. Antetitlu : Молдавская Экономическая Академия. Bibliogr. : P. 128-133 ; Приложения. 338.2(478) T 2767Economie de piaţă – GestiuneEconomia de tranziţie

24. КУРАКСИНА, СВЕТЛАНА. Основные направления выхода из кризиса аграрного сектора : (На примере АТО «Гагауз Ери») : Специальность : 08.00.05 – Экономика и менеджмент (в сельском хозяйстве) : Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Светлана Кураксина ; науч. рук. : др. хаб. эконом. наук, проф. Petru Ţurcanu. – Chişinău, 2006. 155 p. ; 30 cm. Antetitlu : Государственный Аграрный Университет Молдовы. Bibliogr. : P. 148-156 ; Приложения. 338.436 T 2885Sector agroalimentar – Dezvoltarea – Rep. Moldova

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

25. BIBERE, CAMELIA-CODRUŢA. Dezvoltarea comerţu-lui internaţional prin Internet : (Implicaţiile acestuia în România) : Specialitatea : 08.00.14 – Economie mondială şi relaţii economice internaţionale : Teză de doctor în economie / Camelia-Codruţa Bibere ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Petru Roşca ; con-sult. şt. : dr. în şt. tehnice, conf. universitar Vasile Corj. – Chişinău, 2006. 189 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.

Page 14: TEZE DE DOCTORAT 2006

14

Teze de doctorat (2006)

Bibliogr. : P. 149-160 ; Anexe. 339.9 : 004.738 T 2846Comerţ internaţional – Internet – România

26. CHISTRUGA, BORIS. Integrarea postindustrială a ţări-lor Europei Centrale şi de Est : aspecte teoretico-aplicative : Speci-alitatea : 08.00.01 – Economie politică, doctrine economice ; 08.00.14 – Economie mondială şi relaţii economice internaţionale : Teză de doctor habilitat în economie / Boris Chistruga. – Chişinău, 2006. 346 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 265-281 ; Anexe. 339.922 T 2761Integrare economică europeanăCorporaţii internaţionale – Teorie

27. JURAVSCHI, LUCIA. Integrarea economică europea-nă şi incidenţele ei asupra comerţului exterior : Specialitatea : 08.00.14 – Economie mondială şi relaţii economice internaţionale : Teză de doctor în economie / Lucia Juravschi ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Viorica Cărare. – Chişinău, 2006. 154 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 120-129 ; Anexe. 339.923 T 2830Integrare economică europeanăComerţ exterior

28. АРИКОВА, ЗИНОВЬЯ. Формирование стратегии развития предприятия на основе маркетинговой концепции управления (на примере винодельческих предприятий АТО Гагаузия) : Специальность : 08.00.06 – Маркетинг; логистика : Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Зиновья Арикова ; науч. рук. : др. хаб. эконом. наук Grigore Belostecinic ; член кор. АН РМ Boris Gaina. – Chişinău, 2006. 154 p. ; 30 cm. Antetitlu : Молдавская Экономическая Академия.

Page 15: TEZE DE DOCTORAT 2006

15

Serie analitică

Bibliogr. : P. 126-139 ; Приложения. 339.138 : 663.2(478) T 2692Marketing – Întreprinderi vinicole – Rep. Moldova

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ341 Drept internaţional

29. CIUBUC, LILIANA. Drepturile omului : Aspecte juridi-co-filosofice : Specialitatea : 12.00.10 – Drept internaţional public : Teză de doctor în drept / Liliana Ciubuc ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Nicolae Osmochescu. – Chişinău, 2006. 139 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 129-140 ; Anexe. 341.231.14 T 2853Drepturile omului – Rep. Moldova

30. CONSTANTINOV, VASILE. Administrarea sistemului in-formaţional al organelor de drept : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (cu specificarea : constituţional, administrativ, poliţienesc, mili-tar, financiar, vamal, informaţional, ecologic) ; organizarea şi funcţiona-rea instituţiilor de drept : Teză de doctor în drept / Vasile Constantinov ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Maria Orlov. – Chişinău, 2006. 143 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”. Bibliogr. : P. 115-123 ; Anexe. 340 : 004 T 2892Organe judiciare – Sisteme informaţionale – Rep. Moldova

31. GAMURARI, VITALIE. Conceptul de suveranitate în dreptul internaţional contemporan : Specialitatea : 12.00.10 – Drept internaţional public : Teză de doctor în drept / Vitalie Gamurari ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Nicolae Osmochescu. – Chişinău, 2006. 148 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 129-141.

Page 16: TEZE DE DOCTORAT 2006

16

Teze de doctorat (2006)

341.211 T 2707Suveranitate (drept internaţional)

32. MARTÎNIUC, CRISTINA. Probleme actuale ale calităţii de subiect de drept internaţional public contemporan : Specialita-tea : 12.00.10 – Drept internaţional public : Teză de doctor în drept / Cristina Martîniuc ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Nicolae Osmochescu. – Chişinău, 2006. 182 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 142-161 ; Anexe. 341.1/ . 8 T 2912Drept internaţional public

33. TUDORICĂ, VALENTIN. Azilul politic şi extrădarea în dreptul internaţional : Specialitatea : 12.00.10 – Drept internaţional public : Teză de doctor în drept / Valentin Tudorică ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Oleg Balan. – Chişinău, 2006. 143 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Isto-rie, Stat şi Drept.

Bibliogr. : P. 125-137 ; Anexe. 341.43 T 2850Refugiaţi politici (drept internaţional)

34. ZAHARIA, VICTOR. Accesul la justiţie ca principiu al statului de drept : Specialitatea : 12.00.01 – Teoria generală a dreptu-lui ; Istoria statului şi dreptului ; Istoria doctrinelor politice şi de drept : Teză de doctor în drept / Victor Zaharia ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Elena Aramă. – Chişinău, 2006. 188 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 136-163 ; Anexe. 340.12 T 2845Teoria statului şi dreptuluiDrept – Teorie

Page 17: TEZE DE DOCTORAT 2006

17

Serie analitică

35. ЗАМФИР, НАТАЛЬЯ. Механизм и имплементации международных экологических конвенций в Национальное Право Республики Молдовы : Специальность : 10.00.10 – Международное публичное право : Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Наталья Замфир ; науч. рук. : канд. юрид. наук, доцент Nicolae Osmochescu. – Chi-şinău, 2006. 178 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Академия Наук Республики Молдова. Институт Истории, Государства и Права. Bibliogr. : P. 155-165 ; Приложения.

341.24 : 349.6 T 2826Drept ecologic – Convenţii

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

36. CUŞMIR, CAROLINA. Asigurarea constituţională a

dreptului la proprietate : Elemente comparate : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (cu specificarea : constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic) ; orga-nizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză de doctor în drept / Carolina Cuşmir ; cond. şt. : dr. hab. în şt. juridice, prof. universitar Andrei Smochină. – Chişinău, 2006. 153 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”. Bibliogr. : P. 135-150. 342.4 T 2877Drept constituţionalDreptul proprietăţii

37. DASTIC, ANGELA. Contenciosul administrativ în Re-publica Moldova : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (cu spe-cificarea : constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic) ; organizarea şi funcţionarea instituţi-ilor de drept : Teză de doctor în drept / Angela Dastic ; consult. şt. : dr., conf. universitar Boris Negru. – Chişinău, 2006.

Page 18: TEZE DE DOCTORAT 2006

18

Teze de doctorat (2006)

162 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filo-sofie, Sociologie şi Drept.

Bibliogr. : P. 129-161 ; Anexe. 342.9(478) T 2775Drept administrativ – Rep. Moldova

38. GORIUC, SILVIA. Locul şi rolul Preşedintelui Republicii Moldova în sistemul autorităţilor publice şi în asigurarea echili-brului în societate : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (cu spe-cificarea : constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic) ; organizarea şi funcţionarea instituţii-lor de drept : Teză de doctor în drept / Silvia Goriuc ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Andrei Smochină. – Chişinău, 2006. 120 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”. Bibliogr. : P. 135-150. 342.5(478) T 2787Preşedinte – Rep. Moldova

39. SLIPENSKI, BORIS. Influenţa formei de guvernare asu-pra dezvoltării instituţiei şefului statului : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (cu specificarea : constituţional, administrativ, poliţie-nesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic) ; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză de doctor în drept / Boris Slipenski ; cond. şt. : dr. în drept, prof. universitar Anatol Bantuş. – Chişinău, 2006. 141 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filo-sofie, Sociologie şi Drept.

Bibliogr. : P. 129-139. 342.3 T 2774Forme de guvernare

40. ŢURCAN, LILIANA. Statutul administrativ-juridic al organelor securităţii statului în Republica Moldova şi optimizarea activităţii lor : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (cu specificarea

Page 19: TEZE DE DOCTORAT 2006

19

Serie analitică

: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic) ; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză de doctor în drept / Liliana Ţurcan ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Tudor Roşca. – Chişinău, 2006. 154 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 139-150 ; Anexe. 342.9(478) T 2735Drept administrativ – Rep. Moldova

41. ЗЛОБИН, СЕРГЕЙ. Конституционные аспекты формирования правовой культуры в Республике Молдова в переходный период : Специальность : 12.00.02 – Публичное право (конституционное) ; организация и функционирование правовых учреждений : Диссертация на соискание ученой степени доктора права / Сергей Злобин ; науч. рук. : др. права, проф. унив. Anatol Bantuş. – Chişinău, 2006. 236 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Академия Наук Республики Молдова. Институт Истории, Государства и Права. Bibliogr. : P. 209-230.

342.4(478) Т 2884Drept constituţional – Rep. MoldovaDrept administrativ – Rep. Moldova

42. ТРАГИРА, ВАСИЛИЙ. Конституционное право человека и гражданина на предпринимательскую деятельность в Республике Молдова : Специальность : 12.00.02 – Публичное право (конституционное) ; организация и функционирование правовых учреждений : Диссертация на соискание ученой степени доктора права / Василий Трагира ; науч. рук. : др. права, конф. унив. Василий Игнатьев. – Chişinău, 2006. 156 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Академия Наук Республики Молдова. Институт Истории, Государства и Права. Bibliogr. : P. 124-149.

342.7 : 334.012 Т 2886

Page 20: TEZE DE DOCTORAT 2006

20

Teze de doctorat (2006)

Drepturile omului – Antreprenoriat – Rep. MoldovaAntreprenoriat (drept constituţional) – Rep. MoldovaDrept constituţional – Rep. Moldova

343/344 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică. Drept penal special. Drept militar. Drept maritim. Dreptul penal al aviaţiei militare

43. CIORNEI-DONIGHIAN, CONSTANTIN. Probleme ale minimizării delicvenţei juvenile : aspecte sociale (în baza inves-tigaţiei sociologice din judeţul Iaşi - România) : Specialitatea : 22.00.04 – Structura socială, instituţii şi procese sociale : Teză de doc-tor în sociologie / Constantin Ciornei-Donighian ; cond. şt. : dr. hab. în sociologie, prof. universitar Ion Batcu. – Chişinău, 2006. 172 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filo-sofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice.

Bibliogr. : P. 163-169 ; Anexe. 343.85(498) T 2805Delicvenţe juvenile – Prevenire – România Criminalitate juvenilă – Prevenire – România

44. COJOCARU, RADION. Studiu de drept penal şi inves-tigarea judiciară a infracţiunii de pruncuciderii : Specialitatea : 12.00.08 – Drept penal (drept penal; drept procesual penal; crimina-listică) : Teză de doctor în drept / Radion Cojocaru ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Valeriu Cuşnir. – Chişinău, 2006. 202 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”. Bibliogr. : P. 177-191 ; Anexe. 343.622 T 2990Pruncucidere

45. CROITORU, DOREL. Studiu comparat privind trata-mentul juridico-penal al drogurilor în legislaţia ţărilor Uniunii Europene, României şi Republica Moldova : Specialitatea : 12.00.08

Page 21: TEZE DE DOCTORAT 2006

21

Serie analitică

– Drept penal (drept penal) : Teză de doctor în drept / Dorel Croitoru ; cond. şt. : dr. în drept, prof. universitar Vasile Dobrinoiu. – Chişinău, 2006. 199 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”. Bibliogr. : P. 188-195. 343.57(4) T 2888Droguri – Infracţiuni – Europa

46. DAVID, MIHAIL. Economia subterană şi spălarea ba-nilor – studiu criminologic : Specialitatea : 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie) : Teză de doctor în drept / Mihail David ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Ştefan Stamatin. – Chişinău, 2006. 180 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 162-171 ; Anexe. 336.143 T 3000Economie subterană

47. NEAGU, MARIA MAGDALENA. Ocrotirea dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos prin mijloace de drept penal : Specialitatea : 12.00.08 – Drept penal (drept penal) : Teză de doctor în drept / Maria Magdalena Neagu ; cond. şt. : dr. în drept, prof. universitar Vasile Dobrinoiu. – Chişinău, 2006. 174 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”. Bibliogr. : P. 188-195 ; Anexe. 343.4(478) T 2887Drepturile omului fundamentale (drept penal) – Rep. Moldova

48. NUŢU, COSTACHE. Consideraţii teoretice şi practice privind infracţiunile silvice : Specialitatea : 12.00.08 – Drept penal (drept penal ; drept procesual penal şi criminologie) : Teză de doctor în drept / Costache Nuţu ; cond. şt. : dr. în drept, prof. universitar Vasile Dobrinoiu. – Chişinău, 2006. 162 p. ; 30 cm.

Page 22: TEZE DE DOCTORAT 2006

22

Teze de doctorat (2006)

Antetitlu : Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”. Bibliogr. : P. 145-158 ; Anexe. 343.77 T 2854Delicte de vânătoareBraconajInfracţiuni silvice

49. АИРАПЕТЯН, АРТУР. Приговор в уголовном процессе Республики Молдова : Специальность : 12.00.08 – Уголовное право (уголовно-процессуальное право) : Диссертация на соискание ученой степени доктора права / Артур Аирапетян ; науч. рук. : др. права, конф. университар Iurie Sedleţchi. – Chişi-nău, 2006. 162 p. ; 30 cm. Antetitlu : Государственный Университет Молдовы. Bibliogr. : P. 129-137 ; Приложения. 343.15(478) T 2988Sentinţă – Proces penal – Rep. Moldova

347 Drept civil. Drept privat

50. MARIAN, SILVIA. Cadastrul şi publicitatea imobiliară : Specialitatea : 12.00.03 – Drept privat (cu specificarea : drept civil) : Teză de doctor în drept / Silvia Marian ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Victor C. Volcinschi. – Chişinău, 2006. 190 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 144-159 ; Anexe.

347.214.2 T 2703Bunuri imobileCadastrul funciar

51. MERIŞESCU, ANICA. Liberalităţile în dreptul succeso-rial : Testamentul şi donaţia : Specialitatea : 12.00.03 – Drept privat (cu specificarea : civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii, dreptul protecţiei sociale) : Teză de doctor în drept / Anica Merişescu ; cond. şt. : dr. hab.

Page 23: TEZE DE DOCTORAT 2006

23

Serie analitică

în drept, conf. universitar Eugenia Cojocaru. – Chişinău, 2006. 139 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 130-135. 347.65 T 2708Drept succesorialTestament (drept civil)

52. TABUNCIC, TATIANA. Gajul ca mijloc de garantare a executării obligaţiilor : Specialitatea : 12.00.03 – Drept privat (cu specificarea : drept civil) : Teză de doctor în drept / Tatiana Tabuncic ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Sergiu Baieş. – Chişinău, 2006. 151 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 137-143. 347.466 T 2700Gaj – Drept patrimonial

53. ŢURCAN, DANIELA. Capacitatea civilă a persoanei fi-zice : Specialitatea : 12.00.03 – Drept privat (cu specificarea : drept civil) : Teză de doctor în drept / Daniela Ţurcan ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Victor C. Volcinschi. – Chişinău, 2006. 153 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 144-159 ; Anexe. 347(043) T 2811Drept civil

349 Ramuri speciale ale dreptului

54. CHISARI, ALIONA. Reglementări juridice privind asis-tenţa socială a copilului şi a familiei cu copii în Republica Moldo-va : Specialitatea : 12.00.03 – Drept privat (cu specificarea : dreptul protecţiei sociale) : Teză de doctor în drept / Aliona Chisari ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Alexandru Cojuhari. – Chişinău, 2006.

Page 24: TEZE DE DOCTORAT 2006

24

Teze de doctorat (2006)

150 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 144-159 ; Anexe. 349.3 : 36 T 2815Drept social – Rep. Moldova

55. TROFIMOV, IGOR. Răspunderea civilă în raporturile de dreptul mediului : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (cu specifi-carea : constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, va-mal, informaţional, ecologic) : Teză de doctor în drept / Igor Trofimov ; cond. şt. : dr., conf. universitar Andrei Guştiuc. – Chişinău, 2006. 150 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”. Bibliogr. : P. 136-143. 349.6 T 2907Dreptul mediului

56. ŢURCANU, CAROLINA. Aspecte politico-juridice pri-vind cooperarea transfrontalieră în domeniul dreptului interna-ţional al mediului : Specialitatea : 12.00.10 – Drept internaţional pu-blic : Teză de doctor în drept / Carolina Ţurcanu ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Alexandru Burian ; consult. şt. : dr. hab. în şt. politice Vasile Sacovici. – Chişinău, 2006. 164 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Administrare Publică. Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept. Bibliogr. : P. 144-158.

349.6(100) T 2821Drept ecologic internaţional

351 Activităţi proprii. Sferele de activitate ale administraţiei publice

57. FURDUI, VIOREL. Rapoturile autorităţilor publice în administrarea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (cu specificarea : administra-

Page 25: TEZE DE DOCTORAT 2006

25

Serie analitică

tiv) : Teză de doctor în drept / Viorel Furdui ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Victor Popa. – Chişinău, 2006. 161 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr. : P. 142-154 ; Anexe. 352(478) : 351.711 T 2947Administraţie publică locală – Rep. MoldovaProprietate publică – Rep. Moldova

58. MUNTEAN, VALERIU. Aspecte constituţionale ale sta-tului juridic al poliţistului în Republica Moldova : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (cu specificarea : poliţienesc) : Teză de doctor în drept / Valeriu Muntean ; cond. şt. : dr. în drept, conf., cercetător Valeriu Balmuş. – Chişinău, 2006. 146 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Isto-rie, Stat şi Drept.

Bibliogr. : P. 123-147. 351.74(478).08 T 2844Poliţie – Rep. Moldova – Personal – Statutul juridic

59. SZEKELY, CĂTĂLINA. Corelaţia principiilor subsi-diarităţii şi autonomiei locale – plan comparativ : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (cu specificarea : administrativ), organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză de doctor în drept / Cătălina Szekely ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Sergiu Cobăneanu. – Chişinău, 2006. 154 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Isto-rie, Stat şi Drept.

Bibliogr. : P. 144-154 ; Anexe. 352(478) T 2944Administraţie publică locală – Rep. MoldovaAdministraţie publică locală – România

Page 26: TEZE DE DOCTORAT 2006

26

Teze de doctorat (2006)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE

60. IDRICEAN, VERONICA. Aspecte economice şi manage-riale ale Asigurărilor Facultative de sănătate în Republica Moldo-va : Specialitatea : 14.00.33 – Medicina socială şi management : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Veronica Idricean ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Constantin Eţco. – Chişinău, 2006. 124 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 102-110; Anexe. 369.06(478)(043) T 2701Asigurări medico-sociale – Rep. Moldova

61. GÎLCA, BORIS. Femeile după 60 de ani : Aspecte demo-grafice, sociale şi medicale : Specialitatea : 14.00.33 – Medicina so-cială şi management : Teză de doctor în medicină / Boris Gîlca ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Dumitru Tintiuc ; consult. şt. : dr. hab. în şt. medicale Gheorghe Paladi. – Chişinău, 2006. 117 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 90-107 ; Anexe. 364.444(478) T 2808Femei vârstnice – Medicină socială – Rep. Moldova

62. MALANCIUC, IURIE. Metodologia de creare şi implemen-tare a condiţiilor şi programelor de asigurări medicale în Republica Moldova : Specialitatea : 14.00.33 – Medicina socială şi management : Teză de doctor în medicină / Iurie Malanciuc ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Constantin Eţco. – Chişinău, 2006. 205 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 149-164 ; Anexe. 368.9. 06(478) T 2848Asigurare medicală – Rep. Moldova

Page 27: TEZE DE DOCTORAT 2006

27

Serie analitică

63. MIŞINA, TATIANA. Contractul de asigurare binevolă de persoane în Republica Moldova : Specialitatea : 12.00.03 – Drept civil : Teză de doctor în drept / Tatiana Mişina ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Victor C. Volcinschi. – Chişinău, 2006. 165 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 157-165. 368.9 T 2893Contractul de asigurare – Asigurare

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

64. ANTOCI, DIANA. Raportul dintre aptitudinile pentru arta plastică şi cele generale în perioada de şcolaritate : Speciali-tatea : 19.00.07 – Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psi-hologia personalităţii : Teză de doctor în psihologie / Diana Antoci ; cond. şt. : dr. hab. în psihologie, prof., cercetător Aglaida Bolboceanu. – Chişinău, 2006. 177 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. Bibliogr. : P. 128-140. 37.15.3 : 7(043) T 2820Aptitudini artistice – Psihologie pedagogicăEducaţie artistică – Psihologie pedagogică

65. CALLO, TATIANA. Fundamentele pedagogice ale inte-gralităţii dezvoltării profesionale a cadrelor didactice şi a educaţi-ei lingvistice a elevilor : Specialitatea : 13.00.01 – Pedagogie genera-lă : Teză de doctor habilitat în pedagogie / Tatiana Callo. – Chişinău, 2006. 294 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Bibliogr. : P. 244-261 ; Anexe. 371.13(043) T 2911Profesori – Formare profesionalăProfesori – Practică pedagogică

Page 28: TEZE DE DOCTORAT 2006

28

Teze de doctorat (2006)

66. CERNIŢANU, MARIANA. Stimularea dezvoltării moti-vaţiei de autoactualizare la studenţi : Specialitatea : 19.00.07 – Psi-hologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii : Teză de doctor în psihologie / Mariana Cerniţanu ; cond. şt. : dr. în psihologie, conf. universitar Ion Negură ; consult. şt. : dr. hab. în me-dicină, prof. universitar Constantin Eţco. – Chişinău, 2006. 229 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. Bibliogr. : P. 153-161; Anexe. 378.015.3(043) T 2894Studenţi – Formarea personalităţii – Psihologie pedagogică

67. COJOCORU, ION. Învăţământul matematic în Moldova : secolul al XV-lea – începutul secolului al XX-lea : (Aspect didac-tic) : Specialitatea : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (mate-matica) : Teză de doctor în pedagogie / Ion Cojocaru ; cond. şt. : dr. în ped., prof. universitar Andrei Hariton ; consult. şt. : dr. hab. în şt. fiz. -mat., conf. universitar Laurenţiu Calmuţchi. – Chişinău, 2006. 154 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol.

Bibliogr. : P. 127-135. 37 : 51 (478)(091)(043) T 2895Învăţământ matematic – Rep. Moldova – IstorieÎnvăţământ matematic superior – Rep. Moldova – Istorie

68. HADÎRCĂ, MARIA. Conceptualizarea evaluării com-petenţelor comunicative şi literare ale elevilor : Specialitatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teză de doctor în pedagogie / Maria Hadîrcă ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie, prof. universitar Vlad Pâs-laru. – Chişinău, 2006. 163 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Bibliogr. : P. 137-147 ; Anexe. 371.26(043) T 2831Evaluare şcolarăDezvoltarea vorbirii – Evaluare

Page 29: TEZE DE DOCTORAT 2006

29

Serie analitică

69. GHEORGHIŢĂ, CEZARA. Fundamente etnopedagogi-ce şi etnografice ale dezvoltării capacităţilor creative la studenţi : Specialitatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teză de doctor habili-tat în pedagogie / Cezara Gheorghiţă ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie, prof. universitar Nicolae Silistraru. – Chişinău, 2006. 140 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Bibliogr. : P. 119-125 ; Anexe. 378.147(043) T 2910EtnopedagogieÎnvăţământ superior – Tehnologii educaţionale

70. MELINTE, DIANA. Condiţiile psihopedagogice şi me-todologia aplicării aprobării şi dezaprobării în cadrul educaţiei familiale : Specialitatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teză de doctor în pedagogie / Diana Melinte ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie, conf. universitar Larisa Cuzneţov. – Chişinău, 2006. 168 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Bibliogr. : P. 108-117 ; Anexe. 37.018.1(043) T 2760Educaţie în familie – Baze psihologice

71. MISTREANU, TATIANA. Bazele pedagogice ale educa-ţiei civice a elevilor din învăţământul gimnazial : Specialitatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teză de doctor în pedagogie / Tatiana Mistreanu ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie Vladimir Guţu ; consult. şt. : dr. hab. în şt. politice Constantin Solomon. – Chişinău, 2006. 165 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 128-137 ; Anexe. 37.035(043) T 3064Educaţie socială – Clase gimnaziale

72. PETROVICI, CONSTANTIN. Principii şi criterii de eva-luare a competenţilor profesionale ale învăţătorilor debutanţi : Specialitatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teză de doctor în pe-

Page 30: TEZE DE DOCTORAT 2006

30

Teze de doctorat (2006)

dagogie / Constantin Petrovici ; cond. şt. : dr. în şt. fiz.-mat. Ion Achiri. – Chişinău, 2006. 155 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Bibliogr. : P. 116-126 ; Anexe. 371.136(043) T 2804Profesori – Clase primare – Evaluare

73. RĂILEANU, VERONICA. Dezvoltarea percepţiei vizuale la studenţi în procesul studierii disciplinilor grafice (în baza mate-rialului cursului de geometrie descriptivă şi desen tehnic) : Specia-litatea : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (matematica) : Teză de doctor în ştiinţe pedagogice / Veronica Răileanu ; cond. şt. : dr. în pedagogie, conf. universitar Mihai Cioclea. – Chişinău, 2006. 151 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. Bibliogr. : P. 123-133 ; Anexe. 37.015.3 : 7(043) T 2873Percepţii vizuale – Dezvoltare

74. SURUCEANU, MARIA. Valoarea formativă a limbajului pedagogic acţional : Specialitatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teză de doctor în pedagogie / Maria Suruceanu ; cond. şt. : dr. în peda-gogie, conf. universitar Tatiana Callo. – Chişinău, 2006. 146 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Bibliogr. : P. 121-129 ; Anexe. 37.03(043) T 2733Limbaj pedagogicLimbaje profesionale – PedagogieComunicare pedagogică

75. БАЗЕЛЬ, ЛАУРА. Педагогические условия формиро-вания мотивов изучения иностранных языков в лицее : Спе-циальность : 13.00.01 – Общая педагогика : Диссертация на соис-кание ученой степени доктора педагогических наук / Лаура Ба-

Page 31: TEZE DE DOCTORAT 2006

31

Serie analitică

зель ; науч. рук. : др. педагогических наук, доцент Tatiana Repida. – Chişinău, 2006. 164 p. ; 30 cm. Antetitlu : Молдавский Государственный Университет. Bibliogr. : P. 130-146 ; Приложениe. 37.015.3(043) T 2768Motivaţie pentru studii – Psihologie pedagogică

76. КОНДРАТЕНКО, ОЛЬГА. Подготовка инженеров швейного производства на основе инновационных технологий обучения : Специальность : 13.00.02 – Теория и методология обучения (Основы швейного обучения) : Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Ольга Кондратенко ; науч. рук. : др. педагогических наук, проф. Саламатова С. ; науч. консульт. : др. хаб. педагогических наук, проф. Virgil Mândâcanu. – Chişinău, 2006. 214 p. ; 30 cm. Antetitlu : Технический Университет Молдовы. Bibliogr. : P. 151-166 ; Приложениe. 378.668.7 : 378.147 Т 2883Industria îmbrăcămintei – Ingineri – Formare – Tehnologii educaţio-nale

373 Învăţământ de cultură generală. Învăţământ general. Educaţia şi învăţământul preşcolar

77. KEREKEŞ, ADELHAIDA. Conceptualizarea şi proiecta-rea disciplinei integrate ştiinţe în învăţământul gimnazial : Speci-alitatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teză de doctor în pedagogie / Adelhaida Kerekeş ; cond. şt. : dr. în şt. fiz. -mat. Ion Botgros. – Chi-şinău, 2006. 184 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Bibliogr. : P. 134-145 ; Anexe. 373.4.13 T 2737Ştiinţe naturale – Metode didactice – Clase gimnaziale

Page 32: TEZE DE DOCTORAT 2006

32

Teze de doctorat (2006)

78. MACRIŢCHI, NATALIA. Corelaţia optimală dintre intu-itiv şi logic la predarea – învăţarea – evaluarea temei „Paralelism şi Perpendicularitate în spaţiu” : (Treapta gimnazială) : Specialita-tea : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (matematica) : Teză de doctor în pedagogie / Natalia Macriţchi ; cond. şt. : dr. în şt. fiz. -mat. Laurenţiu Calmuţchi ; consult. şt. : dr. în pedagogie, prof. universitar Andrei Hariton. – Chişinău, 2006. 152 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol.

Bibliogr. : P. 111-132 ; Anexe. 373.4.13(043) T 2749Stereometrie – Metode de predare

79. MOLDOVAN, ELENA. Formarea personalităţii elevilor din treapta învăţământului liceal prin activităţi turistice şcolare : Specialitatea : 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, antre-namentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Teză de doctor în pedagogie / Elena Moldovan ; cond. şt. : dr. în şt. pedagogice, prof. universitar Boris Rîşneac ; consult. şt. : dr. în pedagogie, conf. univer-sitar Svetlana Gonceruc. – Chişinău, 2006. 203 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport al RM.

Bibliogr. : P. 153-179 ; Anexe. 373.5.18(043) T 2702Turism şcolar – LiceeElevi – Clase liceale – Activităţi extraşcolare

80. PASCARI, VALENTINA. Continuitatea în formarea com-petenţelor de învăţare la copiii de 6-8 ani : Specialitatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teză de doctor în pedagogie / Valentina Pascari ; cond. şt. : dr. hab. în şt. pedagogice Stela Cemortan. – Chişinău, 2006. 132 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Bibliogr. : P. 116-128 ; Anexe. 373.24.03(043) T 2705Preşcolari – Dezvoltare intelectuală

Page 33: TEZE DE DOCTORAT 2006

33

Serie analitică

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

81. BABAN, ELENA. Diversitatea Coleopterelor (Coleopte-ra : Carabidae, Silphidae, Scarabaeidae, Cerambycidae) din eco-sistemele forestiere ale podişului Moldovei Centrale : Specialitatea : 03.00.09 – Entomologie : Teză de doctor în ştiinţe biologice / Elena Baban ; cond. şt. : dr. hab. în şt. biologice Zaharia Neculiseanu ; con-sult. şt. : dr. hab. în biologie, prof. universitar Ion Toderaş. – Chişinău, 2006. 103 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Zoologie. Bibliogr. : P. 103-122 ; Anexe. 595.76 : 591.5(478)(043) T 2731Coleoptere – Biodiversitate – Rep. Moldova

82. BAERLE, ALEXEI. Studiu privind separarea şi stabili-zarea coloranţilor antocianici din Aronia Melanocarpa : Specia-litatea : 02.00.04 – Chimia fizică : Teză de doctor în ştiinţe chimice / Alexei Baerle ; cond. şt. : dr. hab. în chimie, prof. universitar Vasile Guţanu. – Chişinău, 2006. 102 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr. : P. 103-115. 547.973 : 634.749(043) T 2850Antociane – Producere din Aronia MelanocarpaAronia Melanocarpa – Antociane Coloranţi organici – Antociane

83. CAISÎN, VALERIU. Studiu dendrometric şi auxologic în arborete de stejar din rezervaţia „Codrii” : Specialitatea : 03.00.05 - Botanică : Teză de doctor în ştiinţe biologice / Valeriu Caisîn ; cond. şt. : dr. hab. în biologie, prof. universitar Ion Comanici. – Chişinău, 2006. 177 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Grădina Botanică (Institut).

Page 34: TEZE DE DOCTORAT 2006

34

Teze de doctorat (2006)

Bibliogr. : P. 172-177 ; Anexe. 582.632.2 : 630.5(043) T 2869Stejar – Dendrometrie – Rep. MoldovaDendrometrie – Stejar – Rep. Moldova

84. CIOBANU, MIHAIL. Sorbţia substanţelor tensioactive şi a metalelor grele pe absorbanţi carbonici : Specialitatea : 02.00.04 – Chimia fizică : Teză de doctor habilitat în ştiinţe chimice / Mihail Ciobanu ; consult. şt. : dr. hab. în şt. chimice Tudor Lupaşcu. – Chişi-nău, 2006. 221 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Chimie. Bibliogr. : P. 202-220. 541.183.12(043.3) T 2779Sorbţia substanţelor – Chimia fizicăAbsorbanţi carbonici – Chimia fizică

85. CLAPCO, STELIANA. Selectarea unor tulpini de micro-micete producătoare de enzime pectolitice şi optimizarea condiţi-ilor de dezvoltare şi biosinteză : Specialitatea : 03.00.07 – Microbi-ologie : Teză de doctor în biologie / Steliana Clapco ; cond. şt. : dr. în şt. biologice Alexandra Deseatnic. – Chişinău, 2006. 149 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. Bibliogr. : P. 114-133 ; Anexe. 582.282.123 T 2852Micromicete – Selectare Microorganisme – Microbiologie Fermenţi – Biosinteză

86. COJOCARI, ANGELA. Particularităţile fiziologo-bio-chimice şi biotehnologice ale tulpinii Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03 sursă de substanţe bioactive : Specialitatea : 03.00.23 – Biotehnologie : Teză de doctor în ştiinţe biologice / Angela

Page 35: TEZE DE DOCTORAT 2006

35

Serie analitică

Cojocari ; cond. şt. : academician, prof. universitar Valeriu Rudic. – Chişinău, 2006. 139 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. Bibliogr. : P. 108-134 ; Anexe. 573.6 : 579.8(043) T 2877Biopreparate – Biochimie Microorganisme – Biotehnologie Biotehnologie – Bacterii

87. DARII,VICTORIA. Biotehnologia obţinerii imunomode-latorului BIOR(Spl) şi studierea acţiunii lui asupra reactivităţii imunologice şi rezistenţei naturale „in vitro” la bolnavii cu tuber-culză pulmonară : Specialitatea : 03.00.23 – Biotehnologie : Teză de doctor în ştiinţe biologice / Victoria Darii ; cond. şt. : dr. hab. în şt. me-dicale Sergiu Gindă consult. şt. : dr. hab. în biologie, prof. universitar, academician Valeriu Rudic. – Chişinău, 2006. 132 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. Bibliogr. : P. 102-129. 573.6 : 582.26(043) T 2878Spirulina platensis – BiotehnologieTuberculoză pulmonară – Imunoterapie Biopreparate – Tuberculoză pulmonară

88. DRUŢĂ, VADIM. Sinteza şi studiul compuşilor 3d-ele-mentelor cu baze Schiff pe baza compuşilor carbonilici bifuncţi-onali : Specialitatea : 02.00.01 – Chimia anorganică : Teză de doctor în ştiinţe chimice / Vadim Druţă ; cond. şt. : dr. hab. în şt. chimice, academician, prof. universitar Nicolae Gărbălău. – Chişinău, 2006. 118 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Chimie. Bibliogr. : P. 100-113. 541.49 : 547.57(043) T 2898

Page 36: TEZE DE DOCTORAT 2006

36

Teze de doctorat (2006)

Compuşi carbonilici bifuncţionali – Chimie anorganicăCompuşi 3d-elementelor cu baze Schiff – Sinteza

89. EREMEEV, VITALIE. Efecte cooperative în sistemele electronice excitate la interacţiunea multicuantică cu câmpul bo-zonic : Specialitatea : 01.04.02 – Fizică teoretică şi matematică : Teză de doctor în ştiinţe fizico-matematice / Vitalie Eremeev ; cond. şt. : dr. hab. în şt. fiz. -mat., prof. universitar Nicolae Enache. – Chişinău, 2006. 103 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Fizică Aplicată.

Bibliogr. : P. 94-100. 530.145(043) T 2851Efecte cooperative bicuantice – Cercetări Generatori cuantici bifotonici

90. HARITONOV, SVETLANA. Evoluţia proprietăţilor fizi-co-chimice ale lipidelor fortificate cu iod : Specialitatea : 02.00.04 – Chimia fizică : Teză de doctor în ştiinţe chimice / Svetlana Haritonov ; cond. şt. : dr. în şt. chimice Rodica Sturza. – Chişinău, 2006. 151 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr. : P. 117-125. 577.115 : 546.15(043) T 2896Lipide – Concentrare cu iod – Proprietăţi fizico-chimice

91. KOCH, THOMAS. Microstructure and Flix Flow Proces-ses in Superconducting MgB2 Films : Specyalite : 014.04.07 – Solide State Physics : Thesis of the Doctor of Phd Dissertation in Physics and Mathematics / Tomas Koch ; scient. sup. : doct. hab. in physics and math., prof. Anatolie Sidorenko (Moldova). – Chişinău, 2006. 149 p. ; 30 cm. Antetitlu : Moldavian Academy of Sciences. Institute of Applied Physics.

Page 37: TEZE DE DOCTORAT 2006

37

Serie analitică

Bibliogr. : P. 125-135. 538.945(043) T 2709Pelicule subţiri – Superconductivitate

92. MARINA, VIORICA. Analiza comportării nelineare şi anizotrope a materialelor cu microstructură : Specialitatea : 01.04.27 – Mecanica corpului solid deformabil : Teză de doctor în ştiinţe fizico-matematice / Viorica Marina ; cond. şt. : dr. hab. în şt. fiz. -mat., prof. universitar Vasile Marina. – Chişinău, 2006. 144 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr. : P. 116-140. 539.9 /. 6(043) T 2809Rezistenţa materialelor – Analiza structuralăDeformări plastice

93. MÜLLER-FONFARA, ROBERT. Elemente de teorie a mulţimilor în cursul preuniversitar de matematică în Germania : Specialitatea : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (matematica) : Teză de doctor în ştiinţe pedagogice / Robert Müller-Fonfara ; cond. şt. : dr. în ped., prof. universitar Andrei Hariton. – Chişinău, 2006. 135 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol.

Bibliogr. : P. 108-116 ; Anexe. 510.22(043) T 2780Teoria mulţimilor – Metode de predare – Germania Mulţimi (teorie) – Metode de predare – Germania

94. POSTOLACHE, DRAGOŞ. Conservarea în situ şi ex situ a resurselor genetice forestiere de stejar (Quercus robur) şi de gorun (Quercus petraea) din Republica Moldova : Specialitatea : 03.00.05 - Botanică : Teză de doctor în ştiinţe biologice / Dragoş Pos-tolache ; cond. şt. : dr. hab. în biologie, prof. universitar, academician Alexandru Ciubotaru. – Chişinău, 2006. 135 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Grădina Botanică (Institut).

Page 38: TEZE DE DOCTORAT 2006

38

Teze de doctorat (2006)

Bibliogr. : P. 115-121 ; Anexe. 582.632.2 : 581.15 T 2879Stejar – Resurse genetice – Rep. Moldova

95. RUDI, LUDMILA. Sinteza orientată a acizilor graşi de că-tre cianobacteria Spirulina platensis (Nordst. ) Geitl. CNM-CB-01 şi microalga Porphyridium cruentum (Näg) CNM-AR-01 şi pro-cedee de obţinere a preparatelor lipidice : Specialitatea : 03.00.23 – Biotehnologie : Teză de doctor în ştiinţe biologice / Ludmila Rudi ; cond şt. : dr. hab. în biologie, prof. universitar, academician Valeriu Rudic. – Chişinău, 2006. 138 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. Bibliogr. : P. 111-138. 573.6 : 582.26(043) T 2875Spirulina platensis – BiotehnologiePorphyridium cruentum – BiotehnologieBiopreparate

96. ŞURA, COSTEL. Fenomene ultrascurte cu participa-rea excitonilor şi biexcitonilor coerenţi în cristale : : Specialitatea : 01.04.02 – Fizică teoretică şi matematică : Teză de doctor în ştiinţe fizico-matematice / Costel Şura ; cond. şt. : dr. hab. în şt. fiz. -mat., prof. universitar Anatol Rotaru. – Chişinău, 2006. 142 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Fizică Aplicată.

Bibliogr. : P. 128-139. 530.145(043) T 2876Excitoni – Fizică aplicatăBiexcitoni – Fizică aplicată

97. TOPALĂ, LILIA. Sinteza orientată a fosfolipidelor la drojdii şi elaborarea modelului de preparare a liposomelor : Spe-cialitatea : 03.00.07 – Microbiologie : Teză de doctor în biologie / Lilia Topală ; cond. şt. : dr. hab. în biologie Agafia Usatîi ; consult. şt.

Page 39: TEZE DE DOCTORAT 2006

39

Serie analitică

: academician, prof. universitar Valeriu Rudic. – Chişinău, 2006. 147 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. Bibliogr. : P. 120-133 ; Anexe. 579.222 : 577.125.53(043) T 2699Fosfolipide – Biosinteză Drojdie – Biochimie

98. ZASTÎNCEANU, LIUBOV. Metodologia studierii ele-mentelor de geometrie analitică prin intermediul calculatorului : Specialitatea : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (matemati-ca) : Teză de doctor în ştiinţe pedagogice / Liubov Zastînceanu ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie, prof. universitar Ilie Lupu ; dr. hab. în şt. fiz. -mat., prof. universitar Valeriu Cabac. – Chişinău, 2006. 158 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol.

Bibliogr. : P. 129-138 ; Anexe. 514.12 : 004(043) T 2698Geometrie analitică – Instruire computerizatăInstruire computerizată – Geometrie analitică

99. АЛКАЗ, ВАСИЛИЙ. Научно-методические основы прогноза сейсмической опасности и сейсмического риска территории Республики Молдова : Специальность 04.00.12 – Геофизика, сейсмология; геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых : Диссертация на соискание ученой степени доктора хабилитат физико-математических наук / Василий Алказ ; []. – Chişinău, 2006. 276 p. ; 30 cm. Antetitlu : Академия Наук Молдовы. Институт Геофизики и Геологии. Bibliogr. : P. 179-196 ; Приложения. 550.34(478)(043) T 2668Observări seismice – Rep. Moldova Moldova – Observări seismice

Page 40: TEZE DE DOCTORAT 2006

40

Teze de doctorat (2006)

100. БЕЖЕНАРЬ, ИГОРЬ. Низкоразмерные электронные состояния и эффекты в квантовых структурах на основе полупроводников АIV BVI и висмута : Специальность : 01.04.07 – Физика конденсированного состояния : Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук / Игорь Беженарь ; науч. рук. : др. хаб. физ. -мат. наук, академик В. Канцер. – Chişinău, 2006. 174 p. ; 30 cm. Antetitlu : Академия Наук РМ. нститут Прикладной Физики. Bibliogr. : P. 127-143 ; Приложениe. 539.219 : 537.311.322(043) Т 2825Heterostructuri cuantice – Particularităţi fiziceStructuri cuantice – Stări electronice

101. ГЕРШТЕГА, НАТАЛЬЯ. Алгебры Ли для трехмерных дифференциальных систем и приложения : Специальность : 01.01.02 – Дифференциальные уравнения : Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук / Наталья Герштега ; науч. рук. : др. хаб. физ. -мат. наук, проф. Mihail Popa. – Chişinău, 2006. 133 p. ; 30 cm. Antetitlu : Тираспольский Государственный Университет. Bibliogr. : P. 126-130. 517.986. 5(043) Т 2925Algebre Lie – Sisteme diferenţiale

102. КИШЛЯРЮК, ВИКТОР. Взаимодействие природы и населения Нижнего Приднестровья в позднем голоцене : Специальность : 11.00.04 – Геоморфология и эволюционная география : Диссертация на соискание ученой степени доктора географических наук / Виктор Кишлярюк ; науч. рук. : др. хаб. геогр. наук, проф. Andrei Ghenalîga. – Chişinău, 2006. 179 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Приднестровский Государственный Университет им. Т. Г. Шевченко.

Page 41: TEZE DE DOCTORAT 2006

41

Serie analitică

Bibliogr. : P. 162-164. 551.8(478)(043) Т 2715

Paleogeografie – Nistrul Inferior – Rep. Moldova

103. КОЛОМИЕЦ, ИРИНА. Влияние органических люми-нофоров на баланс конкуренции среди отдельных компонен-тов фитоценоза при ультрафиолетовом стрессе (на примере Aгроценоза Zea mays L. ) : Специальность : 03.00.16 – Экология : Диссертация на соискание ученой степени доктора биологи-ческих наук / Ирина Коломиец ; науч. рук. : др. хаб. биол. наук, проф. Ion Dediu. – Chişinău, 2006. 128 p. ; 30 cm. Antetitlu : Академия Наук РМ. Институт Экологии и Географии. Bibliogr. : P. 102-114 ; Приложениe.

581.1.03 : 535-31(043) Т 2926Zea mays L – Cercetări biologiceFitocenoze – Stresul ultraviolet

104. НИКА, ДЕНИС. Кинетические эффекты, обуслов-ленные взаимодействием электронов с акустическими ко-лебаниями в квантовых гетероструктурах : Специальность : 01.04.02 – Теоретическая и математическая физика : Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук / Денис Ника ; науч. рук. : др. хаб. физ. -мат. наук, проф. Ев-гений Покатилов. – Chişinău, 2006. 120 p. ; 30 cm. Antetitlu : Молдавский Государственный Университет. Bibliogr. : P. 103-113.

539.21(043) Т 2694Heterostructuri cuantice – Mobilitatea electronilorFononii acustici – Cercetări

105. ПОЙРАС, АНТОН. Жесткокрылые надсемейства Curculionoidea (insecta, coleoptera) Республики Молдова, их биоразнообразие и значение : Специальность : 03.00.09 – Энтомология : Диссертация на соискание ученой степени доктора

Page 42: TEZE DE DOCTORAT 2006

42

Teze de doctorat (2006)

хабилитат биологических наук / Антон Пойрас ; науч. консульт. : др. хаб. биол. наук, проф. Ion Toderaş ; др. хаб. с./х. наук, проф. Борис Верещагин. – Chişinău, 2006. 290 p. ; 30 cm. Antetitlu : Академия Наук РМ. Институт Зоологии. Bibliogr. : P. 166-209 ; Приложениe. 23.23.23 : 591.5 T 2771Coleoptere – Biodiversitate – Rep. Moldova Entomologie – Coleoptere – Rep. MoldovaCurculionoidea – Entomologie

106. ПРЕПЕЛИЦЭ, АНДРЕЙ. Сверхпроводящие свой-ства наноструктур сверхпроводник–ферромагнетик : Спе-циальность : 01.04.07 – Физика конденсированного состояния : Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук / Андрей Препелицэ ; науч. рук. : др. хаб. физ. -мат. наук, проф. А. С. Сидоренко. – Chişinău, 2006. 118 p. ; 30 cm. Antetitlu : Академия Наук РМ. Институт Прикладной Физики. Bibliogr. : P. 99-105. 538.945 : 537.6(043) T 2833Supraconductoare – Feromagnetice Nanostructuri

107. ЦЫНЦАРУ, НАТАЛЬЯ. Термокинетические процес-сы при электроосаждении хрома и сплавов Co – W : Специ-альность : 02.00.05 – Электрохимия : Диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук / Наталья Цынцару ; науч. рук. : др. хаб. химических наук, проф. Alexandru Dicusar. – Chişinău, 2006. 137 p. ; 30 cm. Antetitlu : Академия Наук Молдовы. Институт Прикладной Физики. Bibliogr. : P. 120-131. 544.6(043) : 621.35(043) T 2959Electrochimie – Procese termocineticeElectrochimie industrială – Teze

Page 43: TEZE DE DOCTORAT 2006

43

Serie analitică

611/615 Anatomie. Anatomie umană şi comparată. Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

108. BAXAN, LUDMILA. Particularităţi farmacologice ale Enterosorbentului Carbosem : Specialitatea : 14.00.25 – Farmaco-logie, farmacologie clinică : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Lud-mila Baxan ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Victor I. Ghicavâi ; consult. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Valentin Gudumac. – Chişinău, 2006. 145 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 90-111 ; Anexe. 615.246.2(043) T 2742Adsorbanţi – Farmacologie Farmacologie – AdsorbanţiCarbosem – Enterosorbanţi

109. DIUG, OCTAVIAN. Chelidonium majus L. – sursă de noi forme farmateutice : Specialitatea : 15.00.01 – Farmacie : Teză de doctor în farmacie / Octavian Diug ; cond. şt. : dr. în farmacie, conf. universitar Anatolie Nistreanu ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Constantin Spânu. – Chişinău, 2006. 145 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 137-150 ; Anexe. 615.322 : 582(043) T 2841Chelidonium majus L. – Preparate farmaceuticePlante medicinale – Farmacologie

110. LOZOVANU, SVETLANA. Acţiunea radiaţiei ionizante de heliu asupra activităţii enzimatice şi funcţionale a limfocitelor şi neutrofilelor : Specialitatea : 14.00.16 – Fiziologie normală şi pato-logică : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Svetlana Lozovanu ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Aurel Saulea. – Chişinău, 2006. 151 p. ; 30 cm.

Page 44: TEZE DE DOCTORAT 2006

44

Teze de doctorat (2006)

Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 132-151. 612.112.9 : 614.876(043) T 2754PlasmoterapieFermenţi – Acţiune radiaţiei ionizante

111. LEONTE, AFANASIE. Aspectele medico-sociale ale in-toxicaţiilor alimentare acute şi măsurile de prevenire : Specialita-tea : 14.00.33 – Medicina socială şi management : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Afanasie Leonte : cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Dumitru Tintiuc ; consult. şt. : dr. în medicină, conf. universitar Ion Bahnarel. – Chişinău, 2006. 103 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 94-103 ; Anexe. 613.2-099-084(043) T 2864Intoxicaţii alimentare acute – Prevenire

112. MARGINE, LEONID. Consecinţele de sănătate ale ac-cidentului nuclear Cernobâl : deficienţe, incapacităţi, invalidita-te (la persoanele care au participat la lichidarea catastrofei de la Centrala Nucleară Electrică Cernobâl) : Specialitatea : 14.00.33 – Medicina socială şi management : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Leonid Margine ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Dumitru Tintiuc ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Olga Bleandur. – Chişinău, 2006. 104 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 81-99. 614.876 : 616-02(478) T 2916Cernobâl, accident – Consecinţe medico-biologice – Rep. Moldova

113. PELIN, ELINA. Caracteristica morfofuncţională a sis-temului endocrin difuz uterin (studiu experimental) : Specialitatea

Page 45: TEZE DE DOCTORAT 2006

45

Serie analitică

: 14.00.16 – Fiziologie normală şi patologică : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Elina Pelin ; cond. şt. : dr. hab. în biologie, prof. universitar Vasile Lutan ; consult. şt. : dr. în biologie, prof. universitar Nicolae Eşanu. – Chişinău, 2006. 133 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 103-128. 612.43(043) T 2752Sistemul endocrin – FiziologieUter – Fiziologie

114. PÎSLA, MIHAIL. Evaluarea stării sănătăţii recruţilor ce urmează a fi încorporaţi în forţele armate ale Republicii Mol-dova : Specialitatea : 14.00.33 – Medicina socială şi management : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Mihail Pîsla ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Tudor Grejdianu ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Nicolae Opopol. – Chişinău, 2006. 167 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 125-141 ; Anexe. 614.2 : 355.21(478)(043) T 2866Recruţi – Sănătate – Comisie medico-militară – Rep. Moldova

115. TODIRAŞ, MIHAIL. Interrelaţii dintre factorii vasomo-trici locali şi rolul lor în reglarea tonusului vascular : Specialitatea : 14.00.25 – Farmacologie, farmacologie clinică : Teză de doctor ha-bilitat în ştiinţe medicale / Mihail Todiraş ; consult. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Victor I. Ghicavâi. – Chişinău, 2006. 167 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 160-214 ; Anexe. 615.038(043) T 2791Izoturon – Substanţe hipotensiveDifetur – Substanţe hipotensiveMedicamente – Rezultate clinice

Page 46: TEZE DE DOCTORAT 2006

46

Teze de doctorat (2006)

116. МОЧАЛОВ, ОЛЕГ. Индивидуальная изменчивость архитектоники кровеносных сосудов почки : Специальность : 14.00.02 – Анатомия человека : Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук / Олег Мочалов ; науч. рук. : др. хаб. мед. наук, проф. Nicolae Fruntaşu. – Chişinău, 2006. 164 p. ; 30 cm. Antetitlu : Государственный Университет Медицины и Фармакологии им. Н. Тестемицану. Bibliogr. : P. 131-145 ; Приложениe. 612.1 : 611.61(043) Т 2738Rinichi – Sistemul cardiovascularVase sanguine – Rinichi

616 Patologie. Medicină clinică

117. AL-HADURI, MOHAMED. Tactica activă în trata-mentul chirurgical al colecistitei acute calculoase : Specialitatea : 14.00.27 – Chirurgie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Mohamed Al-Haduri ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Vladi-mir Hotineanu. – Chişinău, 2006. 125 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 111-125. 616.366-003.7-089.87 T 2870Colecistectomia laparoscopică – ColelitiazăColecistită acută litiazică – Tratament chirurgical

118. ANTONOVA, NATALIA. Particularităţile evoluţiei cli-nice şi tratamentului complex al ulcerului duodenal la pacienţii vârstnici : Specialitatea : 14.00.05 – Boli interne (gastroentologie): Teză de doctor în ştiinţe medicale / Natalia Antonova ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Ion Butorov. – Chişinău, 2006. 129 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 104-125.

Page 47: TEZE DE DOCTORAT 2006

47

Serie analitică

616.342-002.44-08-053.9(043) T 2940Ulcer duodenal – Tratament – Paciente vârstnice

119. BALABAN, TUDOR. Diagnosticul complex şi trata-mentul toracoscopic video-asistat al echinococului pulmonar : Specialitatea : 14.00.27 – Chirurgie : Teză de doctor în ştiinţe medica-le / Tudor Balaban ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, conf. universitar Nicolae Gladun. – Chişinău, 2006. 109 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 99-108. 616.24-002.951.21-072.1 T 2861Plămîni – Chist hidatic – Diagnostic – Tratament Echinococoză pulmonară – Tratament Toracoscopie video-asistată – Pulmonologie

120. BARANOV, LILIA. Particularităţi de diagnostic şi tra-tament medico-chirurgical în procesele patologice inflamatorii aderenţiale intraperitoneale postoperatorii la copil : Specialitatea : 14.00.35 – Chirurgie pediatrică : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Lilia Baranov ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Eva Gudumac. – Chişinău, 2006. 181 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 155-175. 616.34-007.253-08-053.2(043) T 2863Intestine – Aderenţi – Tratament – Copii

121. BEJENARI, ANGELA. Managementul recuperării bol-navilor cu bronhopneumopatie cronică obstructivă : Specialitatea : 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie): Teză de doctor în ştiinţe medicale / Angela Bejenari ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Ion Butorov ; consult. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Constantin Eţco. – Chişinău, 2006. 136 p. ; 30 cm.

Page 48: TEZE DE DOCTORAT 2006

48

Teze de doctorat (2006)

Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 113-136. 616.24-002.153-08(043) T 2938Bronhopneumopatie cronică – Tratament

122. BELÎI, ADRIAN. Tratamentul multimodal al sindromu-lui algic perioperator : Specialitatea : 14.00.37 – Anesteziologie şi reanimatologie : Teză de doctor în medicină / Adrian Belîi ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Valeriu Ghereg ; dr. hab., prof. universitar (Franţa) Laurent Beydon. – Chişinău, 2006. 128 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 108-125 ; Anexe. 616-089.5 : 615.21(043) T 2803Sindromul algic perioperator – Tratament

123. BENDELIC, VALENTIN. Tactica chirurgicală de recon-versie a colonului la pacienţii colostomiaţi în raport cu particula-rităţile morfofuncţionale ale ansei excluse : Specialitatea : 14.00.27 – Chirurgie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Valentin Bendelic ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Vladimir Hotinea-nu. – Chişinău, 2006. 113 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 93-111. 616.345-07-089.844(043) T 2871Intestinul gros – Colostoma – Tratament chirurgical

124. BERLIBA, SERGIU. Particularităţile diagnosticului şi tratamentului leziunilor traumatice ale pancreasului : Specialita-tea : 14.00.27 – Chirurgie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Sergiu Berliba ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar, academi-cian Gheorghe Ghidirim. – Chişinău, 2006. 137 p. ; 30 cm.

Page 49: TEZE DE DOCTORAT 2006

49

Serie analitică

Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 118-136. 616.37-001-07-089(043) T 2901Pancreas – Traume Pancreatită acută posttraumatică – Tratament chirurgical

125. BESCHIERU, EUGENIU. Tactica organomenajantă în tratamentul leziunilor traumatice ale ficatului şi splinei : Speci-alitatea : 14.00.27 – Chirurgie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Eugeniu Beschieru ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, academician Gheorghe Ghidirim ; consult. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. univer-sitar Valentin Gudumac. – Chişinău, 2006. 106 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 88-105. 616.36-001-089(043) T 2757Ficat – Traumatisme – Chirurgie Splină – Leziuni traumatice – Tratament chirurgical

126. BÎLBA, VALERIU. Managementul diagnosticului tumo-rilor pulmonare în condiţii de ambulator : Specialitatea. : 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie : Teză de doctor în ştiinţe medicicale / Va-leriu Bîlba ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, conf. universitar Victor Cernat. – Chişinău, 2006. 154 p. ; 30 cm. Antetitlu : Instituţia Medico-Sanitară Publică. Institutul Oncologic. Bibliogr. : P. 126-142 ; Anexe. 616.24-006-07(043) T 2868Plămîni – Tumori – DiagnosticTumori – PulmonologiePulmonologie – TumoriCancer pulmonar – Diagnostic

Page 50: TEZE DE DOCTORAT 2006

50

Teze de doctorat (2006)

127. BIVOL, ANGELA. Aspecte medico-sociale ale mala-diilor tractului gastrointestinal la adulţi în Republica Moldova : Specialitatea : 14.00.33 – Medicina socială şi management : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Angela Bivol ; cond. şt. : dr. hab. în şt. me-dicale, conf. universitar Larisa Spinei. – Chişinău, 2006. 136 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 110-123 ; Anexe. 616.34-053.8(478)(043) T 2794Tractul gastro-intestinal – TratamentBoli gastrointestinale – Adulţi – Rep. Moldova

128. BULGAC, ANATOLIE. Evaluarea sănătăţii şi optimiza-rea asistenţei medicale studenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova : Specia-litatea : 14.00.33 – Medicina socială şi management : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Anatolie Bulgac ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Constantin Eţco. – Chişinău, 2006. 148 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 117-128 ; Anexe. 616-082-055.1(043) T 2903Asistenţa medicală – Studenţi Studenţi – Academia „Ştefan cel Mare” – Evaluarea sănătăţii

129. CHELE, NICOLAE. Optimizarea tratamentului com-plex al fracturilor de mandibulă : Specialitatea : 14.00.21 – Stoma-tologie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Nicolae Chele ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar, academician Dumitru Şcerba-tiuc. – Chişinău, 2006. 128 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 102-124. 616.716.4-001.5-08(043) T 2902

Page 51: TEZE DE DOCTORAT 2006

51

Serie analitică

Mandibule – Fracturi – Tratament Fracturi de mandibulă – Stomatologie

130. CHIRTOCA, DIANA. Concordanţe clinico-funcţionale şi imunologice în diagnosticul şi tratamentul rinosinuzitelor recidi-vante şi cronice la copii : Specialitatea : 14.00.04 – Otorinolaringologie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Diana Chirtoca ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, conf. universitar Mihail Maniuc. – Chişinău, 2006. 137 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 120-136. 616.216-036.12-07-08-053.2(043) T 2862Sinusuri paranazale – Diagnostic – Tratament – Copii Otorinolaringologie – PediatrieImunopatologie – Copii

131. CIUBOTARU, ANATOL. Optimizarea tratamentului chirurgical al malformaţiilor cardiace Congenitale cu şuntare in-tracardiacă şi prognozarea complicaţiilor : Specialitatea : 14.00.44 – Chirurgia cardiovasculară : Teză de doctor habilitat în ştiinţe medi-cale / Anatol Ciubotaru ; consult. şt. : dr. hab. în şt. medicale, acade-mician Gheorghe Ghidirim ; dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Eva Gudumac. – Chişinău, 2006. 256 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 225-256. 616.12-007.2-053.1-089.168.1(043) T 2740Malformaţii cardiace congenitale – Tratament chirurgical

132. DRAGAN, BORIS. Tenzotremorometria computeriza-tă în examinarea tremorului fiziologic şi patologic : Specialitatea : 14.00.16 – Fiziologie normală şi patologică / Boris Dragan ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Aurel Saulea ; consult. şt. : dr. hab. în şt. biologice Serghei Romanov. – Chişinău, 2006. 126 p. ; 30 cm.

Page 52: TEZE DE DOCTORAT 2006

52

Teze de doctorat (2006)

Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 112-126 ; Anexe. 616.8-009.3-053.9(043) T 2755Tremor – Tenzotremorometria computerizatăTremor muscular – Fiziologie Tremurături de bătrâneţe – Neurologie

133. DUBININ, OLEG. Tratamentul chirurgical al maladii-lor hiperplastice benigne ale glandei tiroide, asociate cu schimbări autoimune în ţesutul tiroidian : Specialitatea : 14.00.27 – Chirurgie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Oleg Dubinin ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Vladimir Hotineanu ; consult. şt. : dr. hab. în şt. medicale prof. universitar Zinaida Anestiadi. – Chişinău, 2006. 153 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 134-153. 616.441-007.61-089(043) T 2793Glandă tiroidă – Patologie – Chirurgie

134. FALA, VALERIU. Tratament raţional, complex al peri-odontitelor cronice distructive la dinţi cu defecte parţiale şi totale de coroană : Specialitatea : 14.00.21 – Stomatologie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Valeriu Fala ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Valeriu Burlacu. – Chişinău, 2006. 135 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 109-128. 616.314.11(043) T 2790Paradenoză – TratamentPeriodontită – TratamentCoroana dintelui – Defecte

Page 53: TEZE DE DOCTORAT 2006

53

Serie analitică

135. HOMA, ANDREI. Tratamentul chirurgical funcţional al fracturilor maleolare : Specialitatea : 14.00.22 – Ortopedie şi tra-umotologie : Teză de doctor în ştiinţe mediciale / Andrei Homa ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Filip Gornea. – Chişinău, 2006. 143 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 125-143. 616.718.66-001.5 T 2860Fracturi – Tratament Maleole – Fracturi – Tratament chirurgical

136. HORODIŞTEANU-BANUH, ADELA. Evaluarea şi dia-gnosticul patologiilor gastroduodenale la copii induse de influen-ţele mediului ambiant : Specialitatea : 14.00.09 – Pediatrie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Adela Horodişteanu-Banuh ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Ion Mihu. – Chişinău, 2006. 155 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocro-tirii Sănătăţii Mamei şi Copilului.

Bibliogr. : P. 107-130 ; Anexe. 616.33-002-07-053.2 T 2914Boli gastrointestinale – Copii Patologie gastroduodenale – Copii Apă potabilă – Mineralizare – Igienă Mediu înconjurător – Influenţă asupra sănătăţii – Copii

137. GLADUN, NICOLAE. Elecţiunea procedeelor chirur-gicale, materialelor grefale şi tehnicilor operatorii în plastiile de esofag : Specialitatea : 14.00.27 – Chirurgie : Teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale / Nicolae Gladun ; consult. şt. : dr. hab. în şt. medi-cale, academician Gheorghe Ghidirim. – Chişinău, 2006. 260 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”.

Page 54: TEZE DE DOCTORAT 2006

54

Teze de doctorat (2006)

Bibliogr. : P. 233-260. 616.329-089(043) T 2796Esofag – Tratament chirurgical

138. GOLUBCIUC, SERGIU. Aspectele clinico-evolutive ale osteoporozei de menopauză şi eficacitatea tratamentului cu bis-fosfonaţi : Specialitatea : 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Sergiu Golubciuc ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Liliana Groppa ; consult. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Valentin Gudumac. – Chişinău, 2006. 94 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 68-84 ; Anexe. 616.71-007.234 : 618.173 T 2840Osteoporoză de menopauză – Tratament

139. IVANOV, VICTORIA. Opţiuni diagnostice şi terapeuti-ce în afecţiunile aterosclerotice la pacienţii cu dislipidemii : Spe-cialitatea : 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie : Teza de doctor habilitat în ştiinţe medicale / Victoria Ivanov ; consult. şt. : membru coresp. al AŞM, prof. universitar M. Popovici ; dr. hab. în şt. medicale S. Costin. – Chişinău, 2006. 94 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de Cardiologie al Moldovei. Bibliogr. : P. 166-181. 616.13-004.6-08(043) T 2802Ateroscleroză – Tratament

140. LISNIC, VITALIE. Afectarea sistemului nervos cenral în polineuropatiile demielinizante : Aspecte neurofiziologice, cli-nice, neuroimagistice : Specialitatea : 14.00.13 – Neurologie : Teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale / Vitalie Lisnic ; consult. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof., academician Diomid Gherman ; dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Jonathan Glass. – Chişinău, 2006. 214 p. ; 30 cm.

Page 55: TEZE DE DOCTORAT 2006

55

Serie analitică

Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 170-209. 616.833-002-031.14(043) T 2801Polineuropatie – Neurologie

141. LOSÎI, OLEG. Diagnosticul şi tratamentul dereglărilor funcţiilor tubei auditive în otitele medii cronice supurate : Specia-litatea : 14.00.04 – Otorinolaringologie : Teză de doctor în ştiinţe me-dicale / Oleg Losîi ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Alexandru Sandul. – Chişinău, 2006. 131 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 104-126. 616.284-002.2-07-08(043) T 2756Otită medie – Boli cronice – Tratament Tuba auditivă – Boli cronice – Otologie

142. MIHAILOVICI, GHEORGHE. Diagnosticul şi trata-mentul disarmoniei dento-alveolare cu înghesuire : Specialitatea : 14.00.21 – Stomatologie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Gheor-ghe Mihailovici ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Pavel Godoroja. – Chişinău, 2006. 151 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 136-148. 616.314-007.41-07-08(043) T 2739Dinţi – Tratament ortodontic

143. MOCANU, GHENADIE. Ulcerele acute hemoragice gastroduodenale : Particularităţi etiopatogenetice, clinico-endo-scopice şi de tratament : Specialitatea : 14.00.27 – Chirurgie : Teză de doctor în medicină / Ghenadie Mocanu ; cond. şt. : dr. hab. în me-dicină Eugen Guţu. – Chişinău, 2006. 124 p. ; 30 cm.

Page 56: TEZE DE DOCTORAT 2006

56

Teze de doctorat (2006)

Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 104-119. 616.33-022.44-005.1-08(043) T 2904Ulcer gastroduodenal – Hemorogie – Tratament Hemoragie gastroduodenală – Tratament

144. MUTAHAR, QASEM AL-AMEER. Tactica în diagnosti-cul şi tratamentul tumorilor ampulare şi a papilei duodenale mari : Specialitatea : 14.00.27 – Chirurgie : Teză de doctor în ştiinţe medi-cale / Qasem Al-Ameer Mutahar ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Vladimir Hotineanu ; consult. şt. : dr. hab. în şt. me-dicale Victor Cernat. – Chişinău, 2006. 130 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 109-127. 616.361-006-07-089(043) T 2795Canale biliare – Tumori – Tratament chirurgical

145. POSTOLACHI, ALEXANDRU. Aspecte clinice şi trata-mentul morfofuncţional a pacienţilor cu dereglări ocluzale : Speci-alitatea : 14.00.21 – Stomatologie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Alexandru Postolachi ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. univer-sitar Gheorghe Nicolau. – Chişinău, 2006. 153 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 119-153. 616.314.25/ . 26(043) T 2917Dinţi – OcluzieOcluzia dentară – Stomatologia

146. PLEŞCA, VIORICA. Evoluţia sindromului intestinului iritabil la copii în funcţie de particularităţile psihovegetative : Spe-cialitatea : 14.00.09 – Pediatrie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Viorica Pleşca ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar

Page 57: TEZE DE DOCTORAT 2006

57

Serie analitică

Ion Mihu ; consult. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Ion Moldovanu. – Chişinău, 2006. 158 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocro-tirii Sănătăţii Mamei şi Copilului.

Bibliogr. : P. 116-132 ; Anexe. 616.34-002-053.2(043) T 2915Gastroenterologie – Diagnostică – Copii Sindromul intestinului iritabil – Copii

147. ROGOJINARU, MARIANA. Chimioimunoterapia me-lanomului malign cutanat în diferite etape de răspândire a proce-sului : Specialitatea. : 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie : Teză de doctor în ştiinţe medicinale / Mariana Rogojinaru ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale Iurie Bulat. – Chişinău, 2006. 108 p. ; 30 cm. Antetitlu : Instituţia Medico-Sanitară Publică. Institutul Oncologic. Bibliogr. : P. 91-108. 616.5-006.81 : 615.37(043) T 2867Melanome maligne – Chimioimunoterapie

148. ROŞCA, ANGELA. Caracteristica clinică, biochimică şi imunologică a hepatitei virale B acute Ag HBs-negative : Spe-cialitatea : 14.00.10 – Boli infecţioase : Teză de doctor în medicină / Angela Roşca ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Constantin Andriuţă ; consult. şt. : dr. în şt. medicale Gheorghe Cuşnir. – Chişinău, 2006. 124 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 122-123. 616.36-002-08(043) T 2753Hepatită virală – Tratament

149. STASIUC, MAXIM. Aspecte de diagnostic şi tratament la pacienţii cu timomă în asociere cu sindrom miastenic : Speci-

Page 58: TEZE DE DOCTORAT 2006

58

Teze de doctorat (2006)

alitatea : 14.00.27 – Chirurgie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Maxim Stasiuc ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Vladimir Hotineanu. – Chişinău, 2006. 129 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 111-125. 616.831.8-009.17-006-07-08(043) T 2941Sindromul miastenic – Diagnostic – Tratament Timomă – Diagnostic – Tratament

150. TOFAN-SCUTARU, LIUDMILA. Particularităţi clinico-paraclinice în diagnosticul diferitor forme ale pancreatitelor cro-nice : Specialitatea : 14.00.05 – Boli interne (gastroentologie): Teză de doctor în ştiinţe medicale / Liudmila Tofan-Scutaru ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Vlada-Tatiana Dumbrava ; con-sult. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Valentin Gudumac. – Chişinău, 2006. 134 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 109-130. 616.37-002-07(043) T 2690Pancreatită cronică – Diagnostic

151. КОРНЕЙЧУК, НАТАЛЬЯ. Эффективность фармако-логической коррекции активности ренин-ангиотензин – аль-достероновой системы при хроническом легочном сердце : Специальность : 14.00.05 – Внутренние болезни (пульмонология) : Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицин-ских наук / Наталья Корнейчук ; науч. рук. : др. мед. наук, проф. Ion V. Butorov. – Chişinău, 2006. 126 p. ; 30 cm. Antetitlu : Государственный Университет Медицины и Фармации им. N. Testemiţanu. Bibliogr. : P. 107-124. 616.24 : 616.12(043) T 2823

Page 59: TEZE DE DOCTORAT 2006

59

Serie analitică

Bronhopneumopatia cronică – TratamentCord pulmonar cronic – Tratament

618 Ortopedie. Chirurgie. Oftalmologie. Genicologie. Boli de femei. Obstetrică

152. BERNAZ, EDUARD. Tratamentul chirurgical complex al leziunilor necrotico-purulente în picior diabetic : Specialitatea : 14.00.27 – Chirurgie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Eduard Bernaz ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, conf. universitar Nicolae Gladun ; consult. şt. : dr. hab. în şt. medicale, conf. universitar Valeriu Mitiş. – Chişinău, 2006. 129 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 108-126. 617.586-002.4-02 : 616.379.008 T 2922Picior diabetic infectat – Tratament chirurgшcal

153. DOROGOI, VERA. Screeningul, profilaxia şi tratamen-tul hipotiroidismului în sarcină : Specialitatea : 14.00.01 – Obstetri-că şi ginecologie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Vera Dorogoi ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Ludmila Eţco ; consult. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Zinaida Anesti-adi. – Chişinău, 2006. 115 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 92-107 ; Anexe. 618.2 : 616.441-008.64-08 T 2913Sarcină – Glanda tiroidă – HipotiroidismGraviditate – Glanda tiroidă – Hipotiroidism

154. LUPAŞCO, NATALIA. Reabilitarea medico-socială a pa-cienţilor cu cataractă secundară : Specialitatea : 14.00.08 – Oftalmo-logie : Teză de doctor în medicină / Natalia Lupaşco ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, conf. universitar Eugen Bendelic. – Chişinău, 2006.

Page 60: TEZE DE DOCTORAT 2006

60

Teze de doctorat (2006)

108 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 92-101 ; Anexe. 617.741-004.1-036.82(043) T 2834Cataractă secundară – Reabilitare

155. ROTARU, NATALIA. Imagistica medicală în diagnos-ticul şi evaluarea gradului de extindere locală a cancerului ma-mar : Specialitatea : 14.00.19 – Imagistică medicală : Teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale / Natalia Rotaru ; consult. şt. : dr. hab. în şt. medicale, conf. universitar Andrei Roşca ; dr. hab. în şt. medicale, conf. universitar Vasile Jovmir. – Chişinău, 2006. 192 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 165-184. 618.19-006.6-07(043) T 2741Glande mamare – Cancer – Diagnostic Cancerul glandei mamare – Diagnostic

156. SURGUCI, MIHAIL. Rolul patologiei genitale şi extra-genitale în riscul apariţiei hiperplaziilor dishormonale ale glan-delor mamare : Specialitatea : 14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Mihail Surguci ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Valentin Friptu ; consult. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Nadejda Godoroja. – Chişinău, 2006. 115 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 93-107 ; Anexe. 618.19 -007.61(043) T 2792Glande mamare – Patologie

Page 61: TEZE DE DOCTORAT 2006

61

Serie analitică

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL

157. CODREANU, CONSTANTIN. Modelarea caracteristi-cilor statice şi utilizarea lor în calculul sistemelor de alimentare cu energie electrică : Specialitatea : 05.14.02 – Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor : Teză de doctor în ştiinţe tehnice / Constantin Codreanu ; cond. şt. : dr. în şt. tehnice Ion Proţuc. – Chişinău, 2006. 166 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr. : P. 621-138 ; Anexe. 621.311.1.017(043) T 2696Sisteme electroenergetice – Reţele industriale – Regim de consum – Modelare Alimentare cu energie electrică – Economisire – Calcul

158. GHIMPU, LIDIA. Obţinerea şi studierea proprietăţilior fotoelectrice a hiterostructurilor cu straturi subţiri a semiconduc-torilor II-VI : Specialitatea : 01.04.10 – Fizica şi ingineria semicon-ductorilor : Teză de doctor în ştiinţe fizico-matematice / Lidia Ghimpu ; cond. şt. : dr. hab. în şt. fiz. -mat., prof. universitar Petru Gaşin ; con-sult. şt. : dr. hab. în şt. fiz. -mat. Veaceslav Ursachi. – Chişinău, 2006. 162 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 145-151 ; Anexe.

621.315.592(043) T 2697Semiconductori – Proprietăţi fotoelectriceSemiconductori – Fizică

159. VATAVU, SERGIU. Elaborarea tehnologiei de obţinere şi cercetarea proprietăţilor electrice şi fotoelectrice a heterojonc-ţiunilor CdS/CdTe : Specialitatea : 01.04.10 – Fizica şi ingineria se-miconductorilor : Teză de doctor în ştiinţe fizico-matematice / Sergiu Vatavu ; cond. şt. : dr. hab. în şt. fiz. -mat., prof. universitar Petru Gaşin. – Chişinău, 2006. 259 p. ; 30 cm.

Page 62: TEZE DE DOCTORAT 2006

62

Teze de doctorat (2006)

Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 206-221 ; Anexe.

621.315.592(043) T 2765Semiconductori – Proprietăţi fotoelectrice

160. ДУМЧЕНКО, ДМИТРИЙ. Процессы излучательной рекомбинации в дисульфидах переходных металлов 2H–MOS2 : Специальность : 01.04.10 – Физика и инженерия полупроводни-ков : Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук / Дмитрий Думченко ; науч. рук. : др. хаб. физ. -мат. наук Л. Кулюк. – Chişinău, 2006. 132 p. ; 30 cm. Antetitlu : Академия Наук РМ. Институт Прикладной Физики. Bibliogr. : P. 115-130. 621.315.592(043) Т 2693Materiale semiconductoare – Monocristale Semiconductori – Cristale lamelare

161. ЗАЛАМАЙ, ВИКТОР. Оптические свойства тонких слоев и наноструктур на основе GaN и ZnO : Специальность : 01.04.10 – Физика и инженерия полупроводников : Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук / Виктор Заламай ; науч. рук. : др. хаб. физ. -мат. наук, проф. Iacob Tighineanu. – Chişinău, 2006. 174 p. ; 30 cm. Antetitlu : Академия Наук РМ. Институт Прикладной Физики. Bibliogr. : P. 142-168. 621.315.592(043) T 2691Materiale semiconductoare nanostructurate Semiconductori – Proprietăţi optice

162. ФЕДОРЧУКОВА, СВЕТЛАНА. Товароведная оценка новых столовых сортов винограда в Республике Молдова : Специальность : 05.18.15 – Товароведение продовольственных товаров : Диссертация на соискание ученой степени доктора

Page 63: TEZE DE DOCTORAT 2006

63

Serie analitică

технических наук / Светлана Федорчукова ; науч. рук. : др. техн. наук, конф. унив. F. Maleca ; науч. конcульт. : др. с/х. наук G. Sa-vin. – Chişinău, 2006. 373 p. ; 30 cm. Antetitlu : Кооперативно-Торговый Университет Молдовы. Bibliogr. : P. 189-203 ; Приложения. 620.2 : 634.8(478)(043) Т 2695Soiuri de struguri de masă – Merceologie – Rep. Moldova Merceologia strugurilor de masă – Rep. MoldovaMerceologie – Struguri de masă – Rep. Moldova

163. ФИШМАН, ГЕРШ. Технология изготовления несу-щих элементов из легких кострукционных бетонов : Специ-альность : 05.23.08 – Технология и организация промышленного и гражданского строительства : Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / Герш Фишман ; науч. рук. : др. техн. наук Nicolae Pruteanu ; науч. конcульт. др. наук Ариэль Гольдман. – Chişinău, 2006. 169 p. ; 30 cm. Antetitlu : Технический Университет Молдовы. Bibliogr. : P. 157-166. 624.012.4-043.4(043) Т 2770Beton uşor – TehnologiiConstrucţii monolite – Beton uşor

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI

631 Agricultură în general

164. CĂPĂŢÂNĂ, ANA. Aspecte genetico-moleculare ale heterozisului la floarea-soarelui (Helianhus annuus L. ) : Speciali-tatea : 03.00.15 – Genetica : Teză de doctor în ştiinţe biologice / Ana Căpăţână ; cond. şt. : dr. hab. în şt. biologice, prof. universitar Maria Duca. – Chişinău, 2006. 121 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 97-118.

Page 64: TEZE DE DOCTORAT 2006

64

Teze de doctorat (2006)

633.854.78 : 631.52(043) T 2720Floarea-soarelui – Genetică Heterozis – Floarea-soarelui

165. DADU, CONSTANTIN. Bazele ştiinţifice ale producerii merelor pentru industrializare în cultură repetată : Specialitatea : 06.01.07 – Pomicultură : Teză de doctor habilitat în ştiinţe agricole / Constantin Dadu ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Vasile Babuc. – Chişinău, 2006. 246 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de Cercetări pentru Pomicultură. Bibliogr. : P. 203-230 ; Anexe. 634.11 : 631.543(043) T 2920Măr – Productivitate Mere (pomicultură)Producerea merelorPomicultură – Plantarea livezilor

166. DEGTEARI, VLADIMIR. Tehnologii avansate de pro-ducere a strugurilor prin ecologizarea măsurilor de protecţie con-tra bolilor viţei de vie : Specialitatea : 06.01.08 – Viticultura : Teză de doctor în ştiinţe agricole / Vladimir Degteari ; cond. şt. : dr. hab. în şt. biologice, prof. universitar Petru Nedov. – Chişinău, 2006. 175 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie. Bibliogr. : P. 120-138 ; Anexe. 634.8.07 : 632.93(043) T 2758Viţa de vie – Combaterea bolilor – Metode ecologizate Viticultură – Ecologizare – Teze Struguri – Producere – EcologizareViţa de vie – Protecţie

167. GUMANIUC, ALEXEI. Irigarea şi fertilizarea cultu-rilor agricole în condiţii de subasigurare cu apă : Specialitatea : 06.01.01 – Agrotehnică : Teză de doctor habilitat în ştiinţe agricole / Alexei Gumaniuc. – Chişinău, 2006. 377 p. ; 30 cm.

Page 65: TEZE DE DOCTORAT 2006

65

Serie analitică

Antetitlu : Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 205-242 ; Anexe. 631.67(043) T 2744IrigaţiiSoluri irigate – Regim de subasigurare cu apăCulturi agricole – Fertilizare

168. POPOVICI, GHEORGHE. Elaborarea teoriei, tehno-logiei şi a mijloacelor tehnice pentru introducerea lichidelor în plantaţiile multianuale : Specialitatea : 05.20.01 – Mecanizarea agri-culturii : Teză de doctor habilitat în tehnică / Gheorghe Popovici. – Chişinău, 2006. 320 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr. : P. 306-318 ; Anexe. 631.333(043) T 2843Mecanizarea agriculturiiÎngrăşăminte lichide – Introducere mecanizatăMaşini agricole – Introducerea lichidelor în sol

169. PERJU, ION. Aplicarea practicii manageriale europe-ne în exploataţiile agricole din Republica Moldova : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură) : Teză de doctor în economie / Ion Perju ; cond. şt. : dr. hab. în economie, conf. univer-sitar Petru Tomiţa. – Chişinău, 2006. 202 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 154-162 ; Anexe. 631.15(4 : 478)(043) T 2838Exploatări agricole – Management – Metode europene – Rep. Mol-dovaManagement agricol – Practici europene – Rep. Moldova

170. ROTARU, ARCADIE. Managementul financiar al unită-ţilor agricole în condiţiile economiei de piaţă (în baza materialelor întreprinderilor agricole din zona de Nord a Republicii Moldova) : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură)

Page 66: TEZE DE DOCTORAT 2006

66

Teze de doctorat (2006)

: Teză de doctor în economie / Arcadie Rotaru ; cond. şt. : dr. hab. în economie, conf. universitar Petru Tomiţa. – Chişinău, 2006. 128 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 120-126. 631.16 (478)(043) T 2759Întreprinderi agricole – Management financiar – Rep. MoldovaManagement financiar agricol – Rep. Moldova

171. STADNIC, STANISLAV. Fertilitatea solului în funcţie de asolament şi sistemele de fertilizare pe cernoziomul tipic din stepa Bălţului : Specialitatea : 06.01.01 – Agrotehnică : Teză de doc-tor în ştiinţe agricole / Stanislav Stadnic ; cond. şt. : dr. hab. în agricul-tură Boris Boincean. – Bălţi, 2006. 152 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”. Bibliogr. : P. 104-126 ; Anexe. 631.452 : 631.582(478)(043) T 2857Fertilitatea solului – Asolament cernoziomic – Stepa BălţuluiAsolament – Fertilizare – Rep. Moldova

172. МОКРЯК, ГРИГОРИЙ. Перспективы обновления и улучшения столового сортимента винограда ранних сроков созревания в Республике Молдова : Специальность : 06.01.08 – Виноградарство : Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Григорий Мокряк ; науч. рук. : др. хаб. с/х. наук, проф. Николай Перстенев ; науч. . конс. : др. хаб. техн. наук, проф. Boris Gaina. – Chişinău, 2006. 104 p. ; 30 cm. Antetitlu : Государственный Аграрный Университет. Bibliogr. : P. 89-107 ; Приложения. 634.86 : 631.526(478)(043) T 2716Struguri de masă – Soiuri timpurii – Rep. MoldovaViţă de vie – Soiuri noi – Rep. Moldova

Page 67: TEZE DE DOCTORAT 2006

67

Serie analitică

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII

173. BÎRCĂ, ALIONA. Contabilitatea rezervelor şi a provi-zioanelor : Specialitatea : 08.00.12 – Contabilitate ; audit ; analiză economică : Teză de doctor în ştiinţe economice / Aliona Bîrcă ; cond. şt. : dr. hab. în şt. economice, prof. universitar Viorel Ţurcanu. – Chi-şinău, 2006. 142 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 111-117 ; Anexe. 657.41 T 2899 Contabilitatea rezervelor

174. BUGAIAN, LARISA. Managementul strategic al cos-turilor (în baza materialelor întreprinderilor industriei prelucră-toare din Republica Moldova) : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management (în industrie) : Teză de doctor în ştiinţe economice / Larisa Bugaian. – Chişinău, 2006. 249 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr. : P. 203-216 ; Anexe. 658.15 T 2934Management financiar – Întreprinderi – Rep. Moldova

175. COŞERIN, FLORINEL. Managementul organizării muncii în domeniul transportului naval : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management (în industrie) : Teza de doctor în economie / Florinel Coşerin ; cond. şt. : dr . hab., conf. universitar Oleg Buga. – Chişinău, 2006. 271 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele RM. Bibliogr. : P. 159-164 ; Anexe. 658.012.4 : 656.6(043) T 2954Management – Transport navalMuncă – Organizare – Nave maritimeTransport naval – Personal – Management

Page 68: TEZE DE DOCTORAT 2006

68

Teze de doctorat (2006)

176. DOLGHI, CRISTINA. Particularităţile şi căile de per-fecţionare a contabilităţii veniturilor în organizaţiile de asigurări : Specialitatea : 08.00.12 – Contabilitate ; audit ; analiză economică : Teză de doctor în ştiinţe economice / Cristina Dolghi ; cond. şt. : dr. hab. în şt. economice, prof. universitar Andrei Malai. – Chişinău, 2006. 136 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr. : P. 126-132 ; Anexe. 657.47 : 368 T 2724Contabilitate – Organizaţile de asigurări

177. DOROGAIA, IRINA. Problemele reengineeringului bu-siness – proceselor în crearea unui sistem managerial eficient la întreprindere : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat) : Teză de doctor în ştiinţe economice / Irina Dorogaia ; cond. şt. : dr. hab. în şt. economice, conf. universitar Andrei Malai. – Chişinău, 2006. 176 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 136-147 ; Anexe. 658.1.012.4 T 2729Întreprinderi – Management

178. ICONNICOV, VLADIMIR. Contabilitatea consumurilor şi calcularea costului de producţie la întreprinderile constructoare de maşini : Specialitatea : 08.00.12 – Contabilitate ; audit ; analiză economică : Teză de doctor în ştiinţe economice / Vladimir Iconnicov ; cond. şt. : dr. în şt. economice, conf. universitar Eudochia Berejan. – Chişinău, 2006. 128 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 122-128 ; Anexe. 657.47 : 621(043) T 2810Industria constructoare de maşini – Contabilitate Consrucţii de maşini, întreprinderi – Costuri de producţie – Contabi-litate

Page 69: TEZE DE DOCTORAT 2006

69

Serie analitică

179. LUPŞĂ, GHEORGHE. Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăţilor comerciale : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management (servicii) : Teza de doctor în economie / Gheorghe Lupşă ; cond. şt. : dr . hab., conf. universitar Oleg Buga. – Chişinău, 2006. 170 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele RM.

Bibliogr. : P. 127-132 ; Anexe. 658.114.45 : 339.138 T 2953Societăţi comerciale pe acţiuni – Marketing

180. MALECA, INA. Problemele contabilităţii în unităţile de alimentaţie publică : Specialitatea : 08.00.12 – Contabilitate ; audit ; analiză economică : Teză de doctor în ştiinţe economice / Ina Maleca ; cond. şt. : dr. hab. în şt. economice, prof. universitar Tudor Tuhari. – Chişinău, 2006. 112 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 105-112 ; Anexe. 657.1 : 642(043) T 2807Alimentaţie publică – Contabilitate

181. PLATON, SVETLANA. Perfecţionarea contabilităţii consumurilor şi calculaţiei costului produselor în vinificaţie : Spe-cialitatea : 08.00.12 – Contabilitate ; audit ; analiză economică : Teză de doctor în ştiinţe economice / Svetlana Platon ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Vasile Bucur. – Chişinău, 2006. 102 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 95-101 ; Anexe. 657.47 : 663.2(478)(043) T 2725Costuri – Produse de vinificaţie Vinificaţie – Produse – Calcularea costului

182. ŞENDREA, MARIANA. Gestiunea eficientă a schim-bărilor organizaţionale ca factori de asigurare a competitivităţii

Page 70: TEZE DE DOCTORAT 2006

70

Teze de doctorat (2006)

firmei : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management (în acti-vitatea de antreprenoriat) : Teză de doctor în ştiinţe economice / Ma-riana Şendrea ; cond. şt. : dr. hab. în şt. economice, conf. universitar Mariana Nicolaescu. – Chişinău, 2006. 176 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 131-141 ; Anexe. 658.011. 8 T 2858Întreprinderi – Reorganizare – Management

183. ŞIŞCAN, SVETLANA-ZORINA. Fundamentarea de noi abordări ale managementului strategic şi cros – cultural : Specia-litatea : 08.00.05 – Economie şi management (aspect metodologic) : Teză de doctor habilitat în ştiinţe economice / Svetlana-Zorina Şişcan ; cond. şt. : dr. hab. în şt. economice, prof. universitar Ala Cotelnic. – Chişinău, 2006. 257 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 241-258 ; Anexe. 658.012. 4 T 2948Management strategic – Teorie Economie – Gestiune – Teorie

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE

664/666 Fabricarea şi conservarea alimentelor solide. Sticlă. Ceramică. Email. Pietre artificiale. Ciment (litologie)

184. CALDARE, VIOREL. Elaborarea tehnologiei de produ-cere a colorantului de antociane bazată pe procesele baro-mem-branice : Specialitatea : 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice : Teză de doctor în ştiinţe tehnice / Viorel Caldare ; cond. şt. : dr. hab. în şt. tehnice Boris Gaina ; consult. şt. : dr. în şt. chimice Petru Parasca. – Chişinău, 2006. 106 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie. Bibliogr. : P. 95-103.

Page 71: TEZE DE DOCTORAT 2006

71

Serie analitică

663.26 : 547.973(043) T 2719Antociane – Producere din tescovina de struguriColoranţi organici – Antociane

185. CHIŞLARU, ANGELA. Eficienţa economică a produce-rii grâului de toamnă şi căile de sporire a ei (în baza datelor zonei de Nord a Republicii Moldova) : Specialitatea : 08.00.05 – Econo-mie şi management (în agricultură) : Teză de doctor în economie / An-gela Chişlaru ; cond. şt. : dr. în şt. economice, conf. universitar Elena Timofti. – Chişinău, 2006. 170 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 117-125 ; Anexe. 663.11 „324”(043) T 2743Grâu de toamnă – Producere – Eficienţă economică – Rep. Moldova

186. DRAGNEV, VALERIU. Strategia de dezvoltare a in-dustriei vinicole din Republica Moldova în baza integrării agro-industriale : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management (în industria vinicolă) : Teză de doctor în economie / Valeriu Dragnev ; cond. şt. : dr. în şt. economice, conf. universitar Valentin Sverdlic. – Chişinău, 2006. 206 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr. : P. 156-167 ; Anexe. 663.2 : 658.012.4(043) T 2806Industria vinului – Dezvoltare şi integrare – Rep. MoldovaVinificaţie – Management strategic

187. NASTAS, RAISA. Proprietăţi specifice de suprafaţă a adsorbanţilor carbonici : Specialitatea : 02.00.04 – Chimia fizică : Teză de doctor în ştiinţe chimice / Raisa Nastas ; cond. şt. : dr. hab. în şt. chimice Tudor Lupaşcu. – Chişinău, 2006. 126 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Chimie. Bibliogr. : P. 94-111 ; Anexe.

Page 72: TEZE DE DOCTORAT 2006

72

Teze de doctorat (2006)

661.183.2(043) T 2764Adsorbanţi carbonici – Chimia fizică Cărbune activ – Utilizare Cărbune activ – Proprietăţi fizico-chimice

188. RĂDUCAN, MARCEL. Contribuţii teoretice şi expe-rimentale privind procesul de uscare a cătinii albe cu folosirea curenţilor de frecvenţă înaltă : Specialitatea : 05.18.12 – Procese şi aparate în industria alimentară : Teză de doctor în ştiinţe tehnice / Marcel Răducan ; cond. şt. : dr. hab. Andrei Lupaşco ; dr. în şt. tehnice, conf. universitar Mircea Bernic. – Chişinău, 2006. 157 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr. : P. 142-157 ; Anexe. 664.854.039 : 634.743(043) T 2726Cătină albă – Uscare

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT796/799 Sport. Jocuri. Educaţie fizică

189. CHICU, VALENTIN. Dezvoltarea capacităţilor coordi-native ale elevilor claselor gimnaziale prin aplicarea jocurilor de mişcare la lecţiiile de educaţie fizică : Specialitatea : 13.00.04 – Te-oria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Teză de doctor în pedagogie / Valentin Chicu ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie, prof. universitar Constantin Ciorbă. – Chişinău, 2006. 217 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii Moldova. Bibliogr. : P. 171-187 ; Anexe. 796.012.2 T 2929Educaţie fizică – Dezvoltarea capacităţilor coordonativeJocuri de mişcare

190. CRĂCIUN, NICOLAE. Particularităţile pregătirii arbi-trilor în jocul de fotbal : Specialitatea : 13.00.04 – Teoria şi metodica

Page 73: TEZE DE DOCTORAT 2006

73

Serie analitică

educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Teză de doctor în pedagogie / Nicolae Crăciun ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie, prof. universitar Constantin Ciorbă. – Chişinău, 2006. 200 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii Moldova. Bibliogr. : P. 162-193 ; Anexe. 796.332.065 T 2890Fotbal – Arbitraj

191. DANIŢĂ, TATIANA. Arta de interpretare corală din Basarabia în proces de devenire (sf. sec. XIX – înc. sec. XX) : Spe-cialitatea : 17.00.01 – Arte audiovizuale (Arta muzicală) : Teză de doctor în arte / Tatiana Daniţă ; cond. şt. : dr. Irina Ciobanu-Suhomlin. – Chişinău, 2006. 194 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Bibliogr. : P. 125-134 ; Anexe. 783.8 : 781.68(478) T 3038Muzică corală – Artă interpretativă – Rep. Moldova – Istorie

192. DRĂGAN, AURELIAN. Conţinutul pregătirii sportive a fotbaliştilor juniori, vârsta 17-18 ani, în cadrul cluburilor spor-tive private : Specialitatea : 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Teză de doctor în pedagogie / Aurelian Drăgan ; cond. şt. : dr. hab. în pedago-gie, prof. universitar Constantin Ciorbă. – Chişinău, 2006. 181 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii Moldova. Bibliogr. : P. 133-152 ; Anexe. 796.322.015.077 T 2721Fotbal – Juniori – Antrenament

193. ENOIU, RĂZVAN. Individualizarea pregătirii fizice şi tehnice a fotbaliştilor seniori în cadrul perioadei pregătitoare de iarnă a antrenamentului sportiv : Specialitatea : 13.00.04 – Teoria

Page 74: TEZE DE DOCTORAT 2006

74

Teze de doctorat (2006)

şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Teză de doctor în pedagogie / Răzvan Enoiu ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie, prof. universitar Boris Rîşneac. – Chişinău, 2006. 236 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii Moldova. Bibliogr. : P. 155-167 ; Anexe. 796.332.015.54 T 2782Fotbal – Antrenament

194. GIDU, DIANA-VICTORIA. Efectul imediat al efortului din ora de educaţie fizică asupra atenţiei şi memoriei elevilor din ciclul gimnazial : Specialitatea : 13.00.04 – Teoria şi metodica edu-caţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Teză de doctor în pedagogie / Diana-Victoria Gidu ; cond. şt. : dr. în şt. pedagogice, prof. universitar Teodor Botnarenco. – Chişinău, 2006. 174 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii Moldova. Bibliogr. : P. 124-147 ; Anexe. 796.011.11 : 159.95 T 2921Educaţie fizică – Elevi – Formarea atenţiei

195. ONEŢ, IOAN. Pregătirea fizică profesional-aplicativă a studenţilor de la facultăţile de nave în cadrul lecţiilor de educaţie fizică : Specialitatea : 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Teză de doctor în pedagogie / Ioan Oneţ ; cond. şt. : dr. în şt. pedagogice, prof. univer-sitar Sergiu Danail. – Chişinău, 2006. 285 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii Moldova. Bibliogr. : P. 144-163 ; Anexe. 796.015(072) T 2819Sport – Antrenament – Materiale didactice Educaţie fizică – Antrenament – Materiale didactice

Page 75: TEZE DE DOCTORAT 2006

75

Serie analitică

196. ROMAN, CĂLIN. Eficienţa folosirii jocurilor de mişca-re cu elemente tehnice din handbal în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii claselor primare : Specialitatea : 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Teză de doctor în pedagogie / Călin Roman ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie, prof. universitar Constantin Ciorbă. – Chişinău, 2006. 233 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii Moldova. Bibliogr. : P. 154-178 ; Anexe. 796.322.077. 5 T 2781Handbal – Antrenament

197. SLĂVILĂ, MIRCEA. Strategii de recuperare a trauma-tismelor în karate-do Shotokan : Specialitatea : 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizi-ce de recuperare : Teză de doctor în pedagogie / Mircea Slăvilă ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie, conf. universitar Viorel Dorgan ; consult. şt. : dr. în medicină, conf. universitar Sergiu Pintilei. – Chişinău, 2006. 281 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii Moldova. Bibliogr. : P. 188-202 ; Anexe. 796.853 : 616-001(043) T 2817Karate-do Shotokan – Recuperarea traumatismelor

198. АЛКРИШ, МУРАД. Обоснование методики обучения плаванию групповым методом на основе применения системы радиосвязи : Специальность : 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры : Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Мурад Алкриш ; науч. рук. : др. пед. наук, проф. Федор Ботнаренко. – Chişinău, 2006. 202 p. ; 30 cm. Antetitlu : Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта РМ.

Page 76: TEZE DE DOCTORAT 2006

76

Teze de doctorat (2006)

Bibliogr. : P. 139-154 ; Приложения. 797.2.015 Т 2881Înot – Metode didactice

199. БАЛАБАН, ЛАРИСА. Жанры религиозно-хоровой музыки в творчестве композиторов Республики Молдова (интерпретация и исполнение) : Специальность : 17.00.01 – Аудиовизуальные искусства (музыкальное искусство) : Диссертация на соискание ученой степени доктора искусства / Ларисa Балабан ; науч. рук. : др. Ирина Чобану-Сухомлин. – Chi-şinău, 2006. 152 p. ; 30 cm. Antetitlu : Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств. Bibliogr. : P. 140-154 ; Приложения. 783.8 : 781.6(478)071. 1 Т 2710Muzică corală – Compoziţie – Rep. Moldova

200. КОНОХОВА, ТАТЬЯНА. Методическая подготовка студентов высших физкультурных учебных заведений в рамках общего курса волейбола : Специальность : 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры : Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Татьяна Конохова ; науч. рук. : др. хаб. пед. наук, проф. Сonstantin Ciorbă. – Chişinău, 2006. 213 p. ; 30 cm. Antetitlu : Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта РМ. Bibliogr. : P. 170-199 ; Приложения. 796.325.077.5 T 2772Volei – Juniori – Antrenament

201. ТРИБОЙ, ВАСИЛИЙ. Социально-педагогические и правовые основы развития студенческого спорта Республики Молдова : Специальность : 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной

Page 77: TEZE DE DOCTORAT 2006

77

Serie analitică

физической культуры : Диссертация / Василий Трибой ; науч. рук. : др. ист. наук. А. Будевич. – Chişinău, 2006. 330 p. ; 30 cm. Antetitlu : Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта РМ. Bibliogr. : P. 163-193 ; Приложения. 796.077.5(478) : 34 Т 2713Sport studenţesc – Rep. Moldova

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTI-

CĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE

202. BUDNIC, ANA. Formarea competenţei de comunicare interculturală la viitorii profesori de limbă engleză : Specialitatea : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii pe obiecte (limba engleză) : Teză de doctor în pedagogie / Ana Budnic ; cond. şt. : dr. hab. în peda-gogie, prof. universitar Virgil Mândâcanu ; consult. şt. : dr. în filologie, conf. universitar Eugenia Babîră. – Chişinău, 2006. 183 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”. Bibliogr. : P. 123-139 ; Anexe. 811.111(072) T 2828Limba engleză – Materiale didactice

203. CHIRDEACHIN, ALEXEI. Particularităţi articulatorii şi parametri acustici ai africatelor în limbile română şi engleză (interpretare lingvistică a materialelor experimentale) : Specialita-tea : 10.02.19 – Lingvistica generală (contrastiv-tipologică) : Teză de doctor în filologie / Alexei Chirdeachin ; cond. şt. : dr. hab. în filologie Nicanor Babâră. – Chişinău, 2006. 240 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 164-188. 811.135.1’34 : 811.111’34 T 3010

Limba română – Africate – Fonetică Limba engleză – Africate – Fonetică

Page 78: TEZE DE DOCTORAT 2006

78

Teze de doctorat (2006)

204. DRAGANCEA, SVETLANA. Imaginea obiectelor pu-blicitare din perspectivă lingvistică : Specialitatea : 10.02.19 – Lingvistică generală (sociolingvistică) : Teză de doctor în filologie / Svetlana Dragancea ; cond. şt. : dr. hab. în filologie, prof. universitar Anatol Ciobanu. – Chişinău, 2006. 166 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 149-157. 81’1(043) T 2937Lingvistică generală Sociolingvistică

205. GALBEN, RAISA. Analiza semantico-funcţională a ver-belor cauzative în limba română : Specialitatea : 10.02.01 – Limba română : Teză de doctor în filologie / Raisa Galben ; cond. şt. : dr. hab. în filologie, prof. universitar Anatol Ciobanu. – Chişinău, 2006. 207 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 162-174 ; Anexe. 811.135.1’367.625’37 T 2974Limba română – Verbe – Semantică

206. GRĂDINARI, GALINA. Formarea competenţilor co-municative ale studenţilor prin Case Study (studiul de caz) : Speci-alitatea : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii pe obiecte (limba engleză) : Teză de doctor în pedagogie / Galina Grădinari ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie, prof. universitar Nicolae Silistraru. – Chişinău, 2006. 153 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”. Bibliogr. : P. 122-131 ; Anexe. 811.111(072.8)(043) T 2856Limba engleză – Materiale didactice

207. GURĂU, LARISA. Fenomenul reduplicării în limba ro-mână : Specialitatea : 10.02.01 – Limba română : Teză de doctor în filologie / Larisa Gurău ; cond. şt. : dr. în filologie, conf. universitar

Page 79: TEZE DE DOCTORAT 2006

79

Serie analitică

Gheorghe Rusnac. – Chişinău, 2006. 184 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 167-179. 811.135.1(043.2) T 2786Limba română

208. MAZNIC, SILVIA. Studiu asupra verbelor eventive în limba română : Specialitatea : 10.02.01 – Limba română : Teză de doctor în filologie / Silvia Maznic ; cond. şt. : dr. hab. în filologie, prof. univer-sitar Anatol Ciobanu. – Chişinău, 2006. 177 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 148-156 ; Anexe. 811.135.1’367.625.2 T 2783Limba română – Verbe

209. NANU, MARIAN COSTIN. Formarea limbajului pro-fesional pentru comunicare pedagogică la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport : Specialitatea : 13.00.04 – Teoria şi metodica educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Teză de doctor în pedagogie / Marian Costin Nanu ; cond. şt. : dr. în şt. pedagogice, prof. universitar Sergiu Danail. – Chişinău, 2006. 196 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Educaşie Fizică şi Sport. Bibliogr. : P. 148-169 ; Anexe. 811.135.1’276.6 : 796 T 2930Limba română – Limbaj sportivEducaţie fizică – Materiale didactice

210. PAREA, ELENA. Formarea competenţelor de comuni-care în limba română a elevilor alolingvi în perioada preabecedară : Specialitatea : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii pe obiecte (limba română) : Teză de doctor în ştiinţe pedagogice / Elena Parea ; cond. şt. : dr. în şt. pedagogice Lidia Granaci. – Chişinău, 2006. 196 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”.

Page 80: TEZE DE DOCTORAT 2006

80

Teze de doctorat (2006)

Bibliogr. : P. 118-126 ; Anexe. 811.135.1’243(072) T 2747Limba română (pentru alolingvi)

211. POPA, GHEORGHE. Locuţiunile în sistemul unităţilor no-minative ale limbii române : Specialitatea : 10.02.01 – Limba română : Teză de doctor habilitat în filologie / Gheorghe Popa ; consult. şt. : dr. hab. în filologie, prof. universitar Silviu Berejan. – Chişinău, 2006. 256 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filologie. Bibliogr. : P. 206-226. 81.135.1’379.7 T 2932Limba română – LocuţiuniLimba română – Frazeologie

212. TROHIN, ELENA. Particularităţi lingvistice ale comu-nicării în Internet : Specialitatea : 10.02.19 – Lingvistică generală (computaţională) : Teză de doctor în filologie / Elena Trohin ; cond. şt. : dr. în filologie Dumitru Melenciuc ; cosult. şt. : dr. hab. în filologie, prof. universitar Anatol Ciobanu. – Chişinău, 2006. 157 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 125-136 ; Anexe. 811.93 T 2784Internet – Comunicare – Lingvistică Limbaje informaţionale

213. USACI, DOINA. Dezvoltarea limbajului individual al studenţilor alolingvi în baza situaţiei de discurs : Specialitatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teză de doctor în pedagogie / Doina Usaci ; cond. şt. : dr. în şt. pedagogice, conf. universitar Tatiana Callo. – Chişinău, 2006. 171 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Bibliogr. : P. 127-136 ; Anexe.

Page 81: TEZE DE DOCTORAT 2006

81

Serie analitică

811.135.1’243 T 2785Limba română (pentru alolingvi)

214. VARZARI, ELENA. Particularităţi ale topicii în scrie-rile cronicarilor români din secolele XVII-XVIII : Specialitatea : 10.02.01 – Limba română : Teză de doctor în filologie / Elena Varzari ; cond. şt. : dr. hab. în şt. pedagogice, prof. universitar Vitalie Marin. – Chişinău, 2006. 186 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 163-179. 811.135.1’367.52 „16/17” T 2923Limba română – Topică – Sec. 17-18

215. СУЛАК, СОФЬЯ. Исследование терминологической системы предметной области „финансы” (на основе материалов русского, немецкого языков) : Специальность : 10.02.19 – Общее языкознание (структурное) : Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук / Софья Сулак ; науч. рук. : др. хаб., проф. Валентин Чижаковский. – Chi-şinău, 2006. 184 p. ; 30 cm. Antetitlu : Молдавский Государственный Университет. Bibliogr. : P. 133-154 ; Приложения. 81’276.6 : 336.(043.2) T 2812Limbaje profesionale – Finanţe

82 LITERATURĂ

216. CUCERESCU, VASILE. Universul urban în opera lui James Joyce : Specialitatea : 10.01.06 – Literatura universală şi com-parată : Teză de doctor în filologie / Vasile Cucerescu ; cond. şt. : dr. hab., conf. universitar Elena Prus. – Chişinău, 2006. 184 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Cer- cetări Interetnice.

Page 82: TEZE DE DOCTORAT 2006

82

Teze de doctorat (2006)

Bibliogr. : P. 168-181. 821.152.1.09(092) „20” T 2822Literatura irlandeză – Critică şi interpretareLiteratura engleză – Critică şi interpretare

217. GAVRILOV, ANATOL. Conceptul de roman la G. Ibră-ileanu şi structura stratiformă a operei literare : Specialitatea : 10.01.08 – Teoria literară : Teză de doctor habilitat în filologie / Anatol Gavrilov ; consult. şt. : academician, dr. hab. în filologie, prof. univer-sitar Haralambie Corbu. – Chişinău, 2006. 341 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Literatură şi Folclor. Bibliogr. : P. 327-341. 821.135.1.0„19” T 2880Literatură română – Critică şi interpretare

218. IONESI-ANIŢOI, GALINA. Inadaptul în proza româ-nească interbelică. Structura tipologică şi valoarea lui estetică : Specialitatea : 10.01.01 – Literatura română : Teză de doctor în filolo-gie / Galina Ionesi-Aniţoi ; cond. şt. : dr. în filologie Anatol Gavrilov. – Chişinău, 2006. 166 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filo-logie. Centrul de Literatură şi Folclor.

Bibliogr. : P. 148-157. 821.135.1.09„20” T 2816Literatură română – Critică şi interpretare

219. PORUBIN, LILIA. Proza scurtă a lui Leon Donici. Lumi artistice, personaje, tehnici narative : Specialitatea : 10.01.01 – Li-teratura română : Teză de doctor în filologie / Lilia Porubin ; cond. şt. : dr. hab. în filologie, prof. universitar Alexandru Burlacu. – Chişinău, 2006. 143 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filo-logie. Centrul de Literatură şi Folclor.

Page 83: TEZE DE DOCTORAT 2006

83

Serie analitică

Bibliogr. : P. 131-139. 821.135.1(478).09 T 2836Literatură română – Rep. Moldova – Critică şi interpretare

220. SMOLNIŢCHI, DUMITRIŢA. Tradiţii neculceene în li-teratura română. Epoca paşoptistă : Specialitatea : 10.01.01 – Li-teratura română : Teză de doctor în filologie / Dumitriţa Smolniţchi ; cond. şt. : academician, dr. hab. în filologie, prof. universitar Haralam-bie Corbu. – Chişinău, 2006. 163 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filo-logie. Centrul de Literatură şi Folclor.

Bibliogr. : P. 146-158. 821.135.1(478).09 „19” T 2835Literatură română – Critică şi interpretare

221. ZĂPÂRŢAN, MARIA. Problema specificului naţional la revista Viaţa Românească (G. Ibrăileanu şi M. Ralea) : Specialita-tea : 10.01.01 – Literatura română : Teză de doctor în filologie / Maria Zăpârţan ; cond. şt. : dr. hab. în filologie, conf. universitar Timotei Melnic. – Chişinău, 2006. 166 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filo-logie. Centrul de Literatură şi Folclor.

Bibliogr. : P. 155-166. 821.135.1.09 „19” T 2889Literatură română – Critică şi interpretare„Viaţa Românească”, revistă (despre)

Page 84: TEZE DE DOCTORAT 2006

84

Teze de doctorat (2006)

INDEX DE NUME

AAchiri, Ion – 72(cond. şt.)Albu, Ion – 12Al-Haduri, Mohamed – 117Andriuţă, Constantin – 148(cond. şt.)Anestiadi, Zinaida – 133(consult. şt.) ; 153(consult. şt.)Antoci, Diana – 64Antonova, Natalia – 118Aramă, Elena – 34(cond. şt.)

BBaban Elena – 81Babără, Nicanor – 203(cond. şt.)Babîră, Eugenia – 202(consult. şt.) Babuc, Vasile – 165(cond. şt.)Baerle, Alexei – 82Bahnarel, Ion – 111(consult. şt.)Baieş, Sergiu – 52(cond. şt.)Balaban, Tudor – 119Balan, Oleg – 33(cond. şt.)Balmuş, Valeriu – 58(cond. şt.)Bantuş, Anatol – 39(cond. şt.) ; 41(cond. şt.)Baranov, Lilia – 120Batcu, Ion – 43(cond. şt.)Baurciulu, Anjela – 13Baxan, Ludmila – 108Bejenari, Angela – 121Belîi, Adrian – 122Belostecinic, Grigore – 28(cond. şt.)Bendelic, Eugen – 154(cond. şt.)Bendelic, Valentin – 123Berejan, Eudochia – 178(cond.

şt.)Berejan, Silviu – 211(cond. şt.)Berliba, Sergiu – 124Bernaz Edduard – 152Bernic, Mircea – 188(cond. şt.)Beschieru, Eugeniu – 125Beydon, Laurent – 122(cond. şt.) Bibere, Camelia-Codruţa – 25Bivol, Angela – 127Bîlba, Valeriu – 126Bîrcă, Aliona – 173Bleandur, Olga – 112(consult. şt.)Boincean, Boris – 171(cond. şt.)Bolboceanu, Aglaida – 64(cond. şt.)Botgros, Ion – 77(cond. şt.)Botnarenco, Teodor – 194(cond. şt.) ; 198(cond. şt.)Bradu, Marcel – 14Bucun, Nicolae – 6(cond. şt.)Bucur, Vasile – 181(cond. şt.)Budnic, Ana – 202Buga, Oleg – 175(cond. şt.) ; 179(cond. şt.)Bugaian, Larisa – 174Bulat, Iurie – 147(cond. şt.)Bulgac, Anatolie – 128Burian, Alexandru – 56(cond. şt.) Burlaca, Oleg – 1Burlacu, Alexandru – 219(cond. şt.)Burlacu, Natalia – 4(cond. şt.)Burlacu, Valeriu – 134(cond. şt.)Butorov, Ion – 118(cond. şt.) ; 121(cond. şt.) ; 151(cond. şt.)

Page 85: TEZE DE DOCTORAT 2006

85

Serie analitică

CCabac, Valeriu – 98(cond. şt.) Caisîn, Valeriu – 83Caldare, Viorel – 184Callo, Tatiana – 65 ; 74(cond. şt.) ; 213(cond. şt.)Calmuţchi, Laurenţiu – 67(consult. şt.) ; 78(cond. şt.)Căpăţână, Ana – 164Cărare, Viorica – 18(cond. şt.) ; 27(cond. şt.)Cemortan, Stela – 80(cond. şt.)Cernat, Victor – 126(cond. şt.) ; 144(consult. şt.)Cerniţanu, Mariana – 66Certan, Simion – 22(cond. şt.)Chele, Nicolae – 129Chicu, Valentin – 189Chirdeachin, Alexei – 203 Chiriac, Liubomir – 2(cond. şt.)Chirtoca Diana – 130Chisari, Aliona – 54Chistruga, Boris – 26Chişlaru, Angela – 185Ciobanu, Anatol – 204(cond. şt.) ; 205(cond. şt.) ; 208(cond. şt.) ; 212(consult. şt.)Ciobanu, Mihail – 84Ciobanu-Suhomlin, Irina – 191(cond. şt.) ; 199(cond. şt.) Cioclea, Mihai – 73(cond. şt.)Ciorbă, Constantin – 189(cond. şt.) ; 190(cond. şt.) ; 192(cond. şt.) ; 196(cond. şt.) ; 200 (cond. şt.)Ciornei-Donighian, Constantin – 43Ciubotaru, Alexandru – 94(cond. şt.)

Ciubotaru, Anatol – 131Ciubuc, Liliana – 29Clapco, Steliana – 85Cobăneanu, Sregiu – 59(cond. şt.)Cobzari, Ludmila – 13(cond. şt.)Codreanu, Constantin – 157Cojocari, Angela – 86Cojocaru, Eugenia – 51(cond. şt.)Cojocaru, Ion – 67Cojocaru, Radion – 44 Cojocaru, Svetlana – 1(consult. şt.)Cojocaru, Valeriu – 18Cojuhari, Alexandru – 54(cond. şt.)Cojuhari, Andrei – 15(cond. şt.)Comanici, Ion – 83(cond. şt.)Constantinov, Vasile – 30Corbu, Haralambie – 217(consult. şt.) ; 220 (cond. şt.)Corj, Vasile – 25(consult. şt.)Costin, S. – 139(consult. şt.)Coşerin, Florinel – 175 Cotelnic, Ala – 183(cond. şt.)Cozma, Valeria – 3(cond. şt.)Crăciun, Nicolae – 190Croitoru, Dorel – 45Cucerescu, Vasile – 216Cuşmir, Carolina – 36Cuşnir, Gheorghe – 148(consult. şt.)Cuşnir, Valeriu – 44(cond. şt.) Cuzneţov, Larisa – 70(cond. şt.)

DDadu, Constantin – 165Danail, Sergiu – 195(cond. şt.) ;

Page 86: TEZE DE DOCTORAT 2006

86

Teze de doctorat (2006)

209(cond. şt.)Daniţă, Tatiana – 191 Darii, Victoria – 87Dastic, Angela – 37David, Mihail – 46 Dediu, Ion – 103(cond. şt.)Degteari, Vladimir – 166Deseatnic, Alexandra – 85(cond. şt.)Dicusar, Alexandru – 107(cond. şt.) Diug, Octavian – 109Dobrinoiu, Vasile – 45(cond. şt.) ; 47(cond. şt.) ; 48(cond. şt.)Doga, Valeriu – 20(cond. şt.)Dolghi, Cristina – 176Dorgan, Viorel – 197(cond. şt.)Dorogaia, Irina – 177Dorogoi, Vera – 153Dragan, Boris – 132Dragancea, Svetlana – 204Dragnev, Valeriu – 186Drăgan, Aurelian – 190Druţă, Vadim – 88Dubinin, Oleg – 133Duca, Maria – 164(cond. şt.)Dumbrava, Vlada-Tatiana – 150(cond. şt.)

EEnache, Nicolae – 89(cond. şt.)Enoiu, Răzvan – 193Eremeev, Vitalie – 89Eşanu, Nicolae – 113(consult. şt.)Eţco, Constantin – 60(cond. şt.) ; 62(cond. şt.) ; 66(consult. şt.) ; 121 (consult. şt.) ; 128(cond. şt.)

Eţco, Ludmila – 153(cond. şt.)

FFala, Valeriu – 134Fetiniuc, Valentina – 17(cond. şt.)Friptu, Valentin – 156(cond. şt.)Frumusachi, Eduard – 19Fruntaşu, Nicolae – 116(cond. şt.)Fulea, Teodora – 2Furdui, Viorel – 57

GGaina, Boris – 28(cond. şt.) ; 172(consult. şt.) ; 184(cond. şt.)Gaindric, Constantin – 1(cond. şt.)Galben, Raisa – 205 Gamurari, Vitalie – 31Gaşin, Petru – 158(cond. şt.) ; 159(cond. şt.)Gavrilov, Anatol – 217 ; 218(cond. şt.)Gărbălău, Nicolae – 88(cond. şt.)Ghenalîga, Andrei – 102(cond. şt.)Gheorghiţă, Cezara – 68Ghereg, Valeriu – 122(cond. şt.)Gherman, Diomid – 140(consult. şt.)Ghicavâi, Victor I. – 108(cond. şt.) 115(consult. şt.)Ghidirim, Gheorghe – 124(cond. şt.) ; 125(cond. şt.) ; 131(consult. şt.) ; 137(consult. şt.)Ghimpu, Lidia – 158Ghindă, Sergiu – 87(cond. şt.)

Page 87: TEZE DE DOCTORAT 2006

87

Serie analitică

Gidu, Diana-Victoria – 194Gîlca, Boris – 61Gladun, Nicolae – 119(cond. şt.) ; 137 ; 152(cond. şt.)Glass, Jonathan – 140(consult. şt.)Godoroja, Nadejda – 156(consult. şt.)Godoroja, Pavel – 142(cond. şt.)Golubciuc, Sergiu – 138Gonceruc, Svetlana – 79(consult. şt.)Goriuc, Silvia – 38Gornea, Filip – 135(cond. şt.)Granaci, Lidia – 210(cond. şt.)Graur, Eleonora – 20Grădinari, Galina – 206Grejdianu, Tudor – 114(cond. şt.)Groppa, Liliana – 138(cond. şt.)Gudumac, Eva – 120(cond. şt.) ; 131(consult. şt.)Gudumac, Valentin – 108(consult. şt.) ; 125(consult. şt.) ; 138(consult. şt.) ; 150(consult. şt.)Gumaniuc, Alexei – 167Gurău, Larisa – 207Guştiuc, Andrei – 55(cond. şt.)Guţanu, Vasile – 82(cond. şt.)Guţă, Anca Jarmila – 4Guţu, Eugen – 143(cond. şt.) Guţu, Vladimir – 71(cond. şt.)

HHadîrcă, Maria – 68Hâncu, Lilian – 5Hariton, Andrei – 67(cond. şt.) ; 78(consult. şt.) ; 93(cond. şt.)Haritonov, Svetlana – 90

Homa, Andrei – 135Horodişteanu-Banuh, Adela – 136Hotineanu, Vladimir – 117(cond. şt.) ; 123(cond. şt.) ; 133(cond. şt.) ; 144(cond. şt.) ; 149(cond. şt.)

IIconnicov, Vladimir – 178Idricean, Veronica – 60Ionesi-Aniţoi, Galina – 218Ivanov, Victoria – 139

JJardan, Vasile – 6Jovmir, Vasile – 155(consult. şt.)Juravschi, Lucia – 27

KKerekeş, Adelhaida – 77Koch, Tomas – 91

LLeonte, Afanasie – 111Lisnic, Vitalie – 140Lîsîi, Tatiana – 15Losîi, Oleg – 141Lozovanu, Svetlana – 110Lupaşco, Andrei – 188(cond. şt.)Lupaşco, Natalia – 154Lupaşcu, Tudor – 84(consult. şt.) ; 187 (cond. şt.)Lupşă, Gheorghe – 179 Lupu, Ilie – 98(cond. şt.)Lutan, Vasile – 113(cond. şt.)

MMacriţchi, Natalia – 78

Page 88: TEZE DE DOCTORAT 2006

88

Teze de doctorat (2006)

Malai, Andrei – 176(cond. şt.) ; 177(cond. şt.)Malanciuc, Iurie – 62Maleca, Ina – 180Maleca, Tudor – 162(cond. şt.)Maniuc, Mihail – 130(cond. şt.)Margine, Leonid – 112Marian, Silvia – 50Marin, Vitalie – 214(cond. şt.)Marina, Vasile – 92(cond. şt.)Marina, Viorica – 92Martîniuc, Cristina – 32Maznic, Silvia – 208Mândâcanu, Virgil – 76(consult. şt.) ; 202(cond. şt.)Melenciuc, Dumitru – 212(cond. şt.)Melinte, Diana – 70Melnic, Timotei – 221(cond. şt.)Merişescu, Anica – 51Mihailovici, Gheorghe – 142Mihu, Ion – 136(cond. şt.) ; 146(cond. şt.)Miron, Viorel – 21Mistreanu, Tatiana – 71Mişina, Tatiana – 63Mitiş, Valeriu – 152(consult. şt.)Mocanu, Ghenadie – 143 Moldovan, Elena – 79Moldovanu, Ion – 146(consult. şt.)Moşneaga, Valeriu – 11(consult. şt.)Müller-Fonfara, Robert – 93Muntean, Valeriu – 58Mutahar, Qasem Al-Ameer – 144

NNanu, Marian Costin – 209

Nastas, Raisa – 187Neagu, Maria Magdalena – 47Neculiseanu, Zaharia – 81(cond. şt.)Nedov, Petru – 166(cond. şt.)Negru, Boris – 37(consult. şt.)Negru, Teodor – 16(cond. şt.)Negură, Ion – 66(cond. şt.)Nicolaescu, Mariana – 182(cond. şt.)Nicolau, Gheorghe – 145(cond. şt.)Nistreanu, Anatolie – 109(cond. şt.)Noroc, Larisa – 3Nuţu, Costache – 48

OOneţ, Ioan – 195Opopol, Nicolae – 114(consult. şt.)Orlov, Maria – 30(cond. şt.)Osmochescu, Nicolae – 29(cond. şt.) ; 31(cond. şt.) ; 32(cond. şt.) ; 35(cond. şt.)

PPaladi, Gheorghe – 61(consult. şt.)Parasca, Petru – 184(consult. şt.)Parea, Elena – 210Pascari, Valentina – 80Păducel, Ion – 16 Păunescu, Alberto – 22Pârţachi, Ion – 5(cond. şt.) ; 14(cond. şt.)Pâslaru, Vlad – 68(cond. şt.)Pelin, Elina – 113Perciun, Victoria – 7

Page 89: TEZE DE DOCTORAT 2006

89

Serie analitică

Perju, Ion – 169Petrovici, Constantin – 72Pintilei, Sergiu – 197(consult. şt.)Pîsla, Mihail – 114Platon, Svetlana – 181Pleşca, Viorica – 146Popa, Gheorghe – 211Popa, Mihail – 101(cond. şt.)Popa, Victor – 57(cond. şt.)Popovici, Gheorghe – 168Popovici, M. – 139(consult. şt.)Porubin, Lilia – 219Postolache, Dragoş – 94Postolachi, Alexandru – 145Proţuc, Ion – 157(cond. şt.)Prus, Elena – 216(cond. şt.)Pruteanu, Nicolae – 163(cond. şt.)

RRăducan, Marcel – 188Răileanu, Veronica – 73Repida, Tatiana – 75(cond. şt.)Rîşneac, Boris – 79(cond. şt.) ; 193(cond. şt.)Rogojinaru, Mariana – 147Roman, Călin – 196Romanov, Serghei – 132(consult. şt.)Roşca, Alexandru – 10(cond. şt.)Roşca, Andrei – 155(consult. şt.)Roşca, Angela – 148Roşca, Petru – 25(cond. şt.)Roşca, Tudor – 40(cond. şt.)Rotaru, Anatol – 96(cond. şt.)Rotaru, Arcadie – 170Rotaru, Natalia – 155Rudi, Ludmila – 95

Rudic, Valeriu – 86(cond. şt.) ; 87(consult. şt.) ; 95(cond. şt.) ; 97(consult. şt.) Rusnac, Gheorghe – 207(cond. şt.)

SSacovici, Vasile – 56(cond. şt.)Sandul, Alexandru – 141(cond. şt.)Saulea, Aurel – 110 (cond. şt.) ; 132(cond. şt.)Savin, G. – 162(consult. şt.)Sedleţchi, Iurie – 49(cond. şt.) Sidorenko, Anatolie – 91(cond. şt.)Silistraru, Nicolae – 69(cond. şt.) ; 206(cond. şt.)Slăvilă, Mircea – 197Slipenski, Boris – 39Smochină, Andrei – 36(cond. şt.) ; 38(cond. şt.)Smolniţchi, Dumitriţa – 220Solomon, Constantin – 7(cond. şt.) ; 9(cond. şt.) ; 71(consult. şt.)Spinei, Larisa – 127(cond. şt.)Sprincean, Serghei – 8Spânu, Constantin – 109(consult. şt.)Stadnic, Stanislav – 171Stamatin, Ştefan – 46(cond. şt.) Stasiuc, Maxim – 149Sturza, Rodica – 90(cond. şt.)Surguci, Mihail – 156Suruceanu, Maria – 74Sverdlic, Valentin – 186(cond. şt.)Szekely, Cătălina – 59

Page 90: TEZE DE DOCTORAT 2006

90

Teze de doctorat (2006)

ŞŞcerbatiuc, Dumitru – 129(cond. şt.)Şendrea, Mariana – 182Şişcan, Nadejda – 23(cond. şt.)Şişcan, Svetlana-Zorina – 183Şura, Costel – 96

TTabuncic, Tatiana – 52Teofan-Scutaru, Liudmila – 150Tighineanu, Iacob – 161(cond. şt.)Timofti, Elena – 185(cond. şt.)Tintiuc, Dumitru – 61(cond. şt.) ; 111(cond. şt.) ; 112(cond. şt.)Toderaş, Ion – 81(consult. şt.) ; 105(consult. şt.)Todiraş, Mihail – 115Tofan-Scutaru, Liudmila – 150 Tomiţa, Petru – 21(cond. şt.) ; 169(cond. şt.) ; 170(cond. şt.)Topală, Lilia – 97Trofimov, Igor – 55Trohin, Elena – 212Tudorică, Valentin – 33Tuhari, Tudor – 180(cond. şt.)

ŢŢîrdea, Teodor – 8(consult. şt.)Ţurcan, Daniela – 53Ţurcan, Liliana – 40Ţurcanu, Carolina – 56Ţurcanu, Nicolae – 12(cond. şt.)Ţurcanu, Petru – 24(cond. şt.)Ţurcanu, Viorel – 173(cond. şt.)

U

Umaneţ, Valeriu – 19(cond. şt.)Ursachi, Veaceslav – 158(consult. şt.)Usaci, Doina – 213Usatîi, Agafia - 97(cond. şt.)

VVarzari, Elena – 214Varzari, Pantelimon – 8(cond. şt.) Vatavu, Sergiu – 159Volcinschi, Victor C. – 50(cond. şt.) ; 53(cond. şt.) ; 63(cond. şt.)

ZZaharia, Victor – 34Zastînceanu, Liubov – 98Zăpârţan, Maria – 221

Аирапетян, Артур – 49 Алказ, Василий – 99 Алкриш, Мурад – 198Арикова, Зиновья – 28Базель, Лаура – 75Балабан, Ларисa – 199Батищев, Руслан – 17Беженарь, Игорь – 100Будевич, А. – 201(cond. şt.)Верещагин Борис – 105(consult. şt.)Герштега, Наталья – 101Гольдман, Ариэль – 163(consult. şt.)Думченко, Дмитрий – 160Заламай, Виктор – 161Замфир, Наталья – 35Злобин, Сергей – 41Игнатьев, Василий – 42(cond.

Page 91: TEZE DE DOCTORAT 2006

91

Serie analitică

şt.)Канцер, В. – 100(cond. şt.)Кишлярюк, Виктор – 102Коломиец, Ирина – 103Кондратенко, Ольга – 76Конохова, Татьяна – 200Корнейчук, Наталья – 151Косс, Александр – 23Кулюк, Л. – 160(cond. şt.)Кураксина, Светлана – 24Мокряк, Григорий – 172Мочалов, Олег – 116Ника, Денис – 104Перстенев, Николай – 172(cond. şt.)Пойрас, Антон – 105Покатилов, Евгений –

104(cond. şt.)Препелица, Андрей – 106Саламатова С. – 76(cond. şt.)Салем, Ессам Абоу – 9Сидоренко, А. С. – 106(cond. şt.)Стеркул, Наталья – 10Сулак, Софья – 215Теоса, Валентина – 11Трагира, Василий – 42Трибой, Василий – 201Федорчукова, Светлана – 162Фишман, Герш – 163Цынцару, Наталья – 107 Чижаковский, Валентин – 215(cond. şt.)

Page 92: TEZE DE DOCTORAT 2006

92

Teze de doctorat (2006)

INDEX DE SUBIECTEAAdministraţie publică locală– Rep. Moldova - 57, 59– România – 59Adsorbanţi – farmacologie - 108Adsorbanţi carbonici – chimia fizică - 84, 187Agricultură – integrarea - 21 – management - 21 – Rep. Moldova - 21Algebre Lie – sisteme diferenţiale - 101Alimentare cu energie electrică – calcul - 157– economisire - 157Alimentaţie publică – contabilitate - 180Antociane– producere din Aronia Melanocarpa - 82– producere din toscovina de struguri - 184Antreprenoriat (drept constituţional)– Rep. Moldova - 42Apă potabilă – igienă - 136– mineralizare - 136Aptitudini artistice – psihologie pedagogică - 64Aronia Melanocarpa– antociane - 82 Asigurare medicală – Rep. Moldova - 62Asigurări medico-sociale

– Rep. Moldova - 60Asistenţa medicală – studenţi - 128Asolament – fertilizare - 171 – Rep. Moldova - 171Ateroscleroză – tratament - 139

BBănci – statistică - 5Beton uşor – tehnologii - 163Biexcitoni – fizică aplicată - 96Biopreparate - 95– biochimie - 86– tuberculoză pulmonară - 87 Biotehnologie– bacterii - 86Boli gastrointestinale – adulţi - 127 – copii - 136– Rep. Moldova - 127 Braconaj - 48Bronhopneumopatie cronică – tratament - 121, 151Bunuri imobile - 50Business agricol – finanţare - 20 – integrare europeană - 20– Rep. Moldova - 20

C Cadastrul - 50Calculatoare

Page 93: TEZE DE DOCTORAT 2006

93

Serie analitică

– aplicare în învăţământ - 2Canale biliare – tratament chirurgical - 144– tumori - 144Cancer pulmonar – diagnostic - 126Cancerul glandei mamare – diagnostic - 148Capital bancar – creştere economică - 15Carbosem – enterosorbanţi - 108Cărbune activ – proprietăţi fizico-chimice - 187– utilizare - 187 Cataractă secundară – reabilitare - 154Cătină albă – uscare - 188Cernobâl, accident – consecinţe medico-biologice - 112 – Rep. Moldova - 112Chelidonium majus L. – preparate farmaceutice - 109Colecistită acută litiazică– tratament chirurgical - 117Colecistectomia laparoscopică– colelitiază - 117Coleoptere – biodiversitate - 81, 105– Rep. Moldova - 81, 105Coloranţi organici– antociane - 82, 184Comerţ exterior - 27Comerţ internaţional – internet - 25– România - 25

Compuşi carbonilici bifuncţionali– chimie anorganică - 88Compuşi 3d-elementelor cu baze Schiff– sinteza - 88Comunicare managerială – sistem informaţional - 4 – perfecţionare - 4Comunicare pedagogică - 74Conflicte interetnice – Israel - 9– Rep. Moldova - 9Conflictul arabo-israelian - 9Conflictul transnistrean - 9Consrucţii de maşini, întreprinderi – contabilitate - 178– costuri de producţie - 178Construcţii monolite– beton uşor - 163Contabilitate – organizaţile de asigurări - 176Contabilitatea rezervelor - 173Contract de muncă individual - 16Cooperare internaţională – Uniunea Europeană - 18 – Rep. Moldova - 18Cord pulmonar cronic – tratament - 151Coroana dintelui – defecte - 134Corporaţii internaţionale – teorie - 26Costuri – produse de vinificaţie - 181 Criminalitate juvenilă – prevenire - 43

Page 94: TEZE DE DOCTORAT 2006

94

Teze de doctorat (2006)

– România - 43 Cultură – Basarabia - 3 – istorie - 3 Culturi agricole – fertilizare - 167Curculionoidea – entomologie - 105

DDeformări plastice - 92Delicte de vânătoare - 48Delicvenţe juvenile – prevenire - 43– România - 43 Dendrometrie– Rep. Moldova - 83 – stejar - 83Dezvoltarea vorbirii– evaluare - 68 Difetur – substanţe hipotensive - 115Dinţi – ocluzie - 145– tratament ortodontic - 142Drept – teorie - 34Drept administrativ – Rep. Moldova - 37, 40, 41Drept civil - 53Drept constituţional - 36– Rep. Moldova - 41, 42Drept ecologic– convenţii - 35– internaţional - 56Drept internaţional public - 32Drept social – Rep. Moldova - 54Drept succesorial - 51

Dreptul mediului - 55Dreptul muncii - 16Drepturile omului – antreprenoriat - 42– fundamentale (drept penal) - 47– Rep. Moldova - 29, 42, 47Dreptul proprietăţii - 36Droguri– Europa - 45– infracţiuni - 45 Drojdie – Biochimie - 97

EEchinococoză pulmonară – tratament - 119 Economia de tranziţie - 23Economia turismului – management - 20– Rep. Moldova - 20Economie – dezvoltare - 19– gestiune - 183– Rep. Moldova - 19– teorie - 183Economie de piaţă – conducere - 18 – gestiune - 23– Rep. Moldova - 18Economie subterană - 46Educaţie artistică– psihologie pedagogică - 64Educaţie fizică – anternament - 195– elevi - 194 – dezvoltarea capacităţilor coordonative - 189– formarea atenţiei - 194

Page 95: TEZE DE DOCTORAT 2006

95

Serie analitică

– materiale didactice - 195, 209Educaţie în familie – baze psihologice - 70Educaţie socială– clase gimnaziale - 71Efecte cooperative bicuantice – cercetări - 89Electrochimie– procese termocinetice - 107Electrochimie industrială– teze - 107Elevi– activităţi extraşcolare - 79– clase liceale - 79Entomologie– coleoptere - 105– Rep. Moldova - 105Esofag – tratament chirurgical - 137Etnopedagogie - 69Evaluare şcolară - 68Excitoni– fizică aplicată - 96Exploatări agricole – management - 169 – metode europene - 169 – Rep. Moldova - 169

FFarmacologie – adsorbanţi - 108Femei vârstnice – medicină socială - 61 – Rep. Moldova - 61Fermenţi – acţiune radiaţiei ionizante - 110– biosinteză - 85Fertilitatea solului

– asolament cernoziomic - 171 – Stepa Bălţului - 171Ficat– chirurgie - 125– traumatisme - 125 Finanţe publice – macroeconomie - 13– Rep. Moldova - 13Fitocenoze – stresul ultraviolet - 103Floarea-soarelui – genetică - 164Fononii acustici– cercetări - 104Forme de guvernare - 39Fosfolipide – biosinteză - 97Fotbal – antrenament - 192,193– arbitraj - 190– juniori - 192 Fracturi – tratament - 135Fracturi de mandibulă – stomatologie - 129

GGaj– drept patrimonial - 52Gastroenterologie – copii - 146– diagnostică - 146 Gen– roluri sociale - 6Generatori cuantici bifotonici - 89Geometrie analitică – instruire computerizată - 98Glandă tiroidă

Page 96: TEZE DE DOCTORAT 2006

96

Teze de doctorat (2006)

– chirurgie - 133– patologie - 133Glande mamare – cancer - 155– diagnostic - 155– patologie - 156Globalizare - 10Graviditate – glanda tiroidă - 153 – hipotiroidism - 153Grâu de toamnă – eficienţă economică - 176 – producere - 176 – Rep. Moldova - 176

HHandbal – antrenament - 196Hemorogie gastroduodenală– tratament - 143Hepatită virală – tratament - 148Hetrostructuri cuantice – mobilitatea electronilor - 104– particularităţi fizice - 100Hetrozis – floarea-soarelui - 164

IImunopatologie– copii - 130Industria constructoare de maşini – contabilitate - 178Industria îmbrăcămintei– ingineri - 76 – formare - 76– tehnologii educaţionale - 76Industria vinului – dezvoltare şi integrare - 186

– Rep. Moldova - 186Influenţă politică - 8Informatică – metode de predare - 2Infracţiuni silvice - 48Instruire computerizată– geometrie analitică - 98Integrare economică europeană - 26, 27Internet – comunicare - 212– lingvistică - 212Intestine – aderenţi - 120 – copii - 120– tratament - 120Intestinul gros– colostoma - 123 – tratament chirurgical - 123Intoxicaţii alimentare acute – prevenire - 111 Investiţii – Rep. Moldova - 14Irigaţii - 167Istoria culturii în Basarabia - 3Izoturon – substanţe hipotensive - 115

ÎÎngrăşăminte lichide– introducere mecanizată - 168Înot – metode didactice - 198Întreprinderi – management - 177, 182 – reorganizare - 182Întreprinderi agricole – management financiar - 179 – Rep. Moldova - 179

Page 97: TEZE DE DOCTORAT 2006

97

Serie analitică

Învăţământ matematic– istorie - 67– Rep. Moldova - 67– superior - 67Învăţământ superior – tehnologii educaţionale - 69

JJocuri de mişcare - 189

KKarate-do Shotokan – recuperarea traumatismelor - 197

LLimba engleză – africate - 203– fonetică - 203– materiale didactice - 202, 206Limba română - 207– africate - 203– fonetică - 203– frazeologie - 211– limbaj sportiv - 209– locuţiuni - 211– pentru alolingvi - 210, 213– semantică - 205– topică - 214– sec. 17-18 - 214– verbe - 205, 208Limbaj pedagogic - 74Limbaje informaţionale - 212Limbaje profesionale– finanţe - 215– pedagogie - 74Lingvistică generală - 294Lipide– concentrare cu iod - 90

– proprietăţi fizico-chimice - 90Literatura engleză – critică şi interpretare - 216Literatura irlandeză – critică şi interpretare - 216Literatură română – critică şi interpretare - 217, 218, 219, 220, 221– Rep. Moldova - 219

MMaleole – fracturi - 135 – tratament chirurgical - 135Malformaţii cardiace congenitale – tratament chirurgical - 131Management– tratament naval - 175Management agricol – practici europene - 169 – Rep. Moldova - 169Management financiar – întreprinderi - 174 – Rep. Moldova - 174Management financiar agricol – Rep. Moldova - 170Management strategic – teorie - 183Managementul conţinutului – web - 1Mandibule – fracturi - 129 – tratament - 129Măr – productivitate - 165Marketing – întreprinderi vinicole - 28 – Rep. Moldova - 28Maşini agricole

Page 98: TEZE DE DOCTORAT 2006

98

Teze de doctorat (2006)

– introducerea lichidelor în sol - 168Materiale semiconductoare – monocristale - 160Materiale semiconductoare nanostructurate - 161Mecanizarea agriculturii - 168Medicamente– rezultate clinice - 115Mediu înconjurător – copii - 136– influenţă asupra sănătăţii - 136Melanome maligne – chimioimunoterapie - 147Merceologie – Rep. Moldova - 162– struguri de masă - 162 Merceologia strugurilor de masă – Rep. Moldova - 162Mere (pomicultură) - 165Micromicete– selectare - 85Microorganisme– biotehnologie - 86– microbiologie - 85Moldova– observări seismice - 99Motivaţie pentru studii – psihologie pedagogică - 75Mulţimi (teorie) – Germania - 93– metode de predare - 93Muncă – analiză politologică - 11– nave maritime - 175– organizare - 175– Rep. Moldova - 11Muzică corală

– artă interpretativă - 191– compoziţie - 189 – istorie - 191– Rep. Moldova - 189

NNanostructuri - 106

OObservări seismice– Rep. Moldova - 99Ocluzia dentară – stomatologia - 145Organe judiciare – sisteme informaţionale - 30– Rep. Moldova - 30Osteoporoză de menopauză – tratament - 138Otită medie – boli cronice - 141 – tratament - 141Otorinolaringologie – pediatrie - 130

PPaleogeografie – Nistrul Inferior - 102– Rep. Moldova - 102Pancreas– traume - 124Pancreatită acută posttraumatică– tratament chirurgical - 124Pancreatită cronică – diagnostic - 150Parademtoză – tratament - 134Patologie gastroduodenale – copii - 136Periodontită

Page 99: TEZE DE DOCTORAT 2006

99

Serie analitică

– tratament - 134Pelicule subţiri – superconductivitate - 91 Percepţii vizuale– dezvoltare - 73Piaţa imobiliară – Rep. Moldova - 12Picior diabetic infectat – tratament chirurgcal - 152Plămâni – chist hidatic - 119 – diagnostic - 119, 126– tratament - 119– tumori - 126 Plante medicinale– farmacologie - 109Plasmoterapie - 110Pluripartidism - 7 Polineuropatie – neurologie - 140Politica bugetară – Rep. Moldova - 17Politici sociale – Rep. Moldova - 11Poliţie – personal - 58 – Rep. Moldova - 58– statutul juridic - 58Pomicultură – plantarea livezilor - 165Porphyridium cruentum– biotehnologie - 95Preşedinte – Rep. Moldova - 38Preşcolari– dezvoltare intelectuală - 76Producerea merelor - 165Profesori – clase primare - 72– evaluare - 72

– formare profesională - 65– practică pedagogică - 65Proprietate publică – Rep. Moldova - 57Pruncucidere - 44Pulmonologie– tumori - 126

RRecruţi – comisie medico-militară - 114– Rep. Moldova - 114– sănătate - 114 Refugiaţi politici (drept internaţional) - 33Relaţii internaţionale mondiale - 10Rezistenţa materialelor – analiza structurală - 92Rinichi – sistemul cardiovascular - 116Riscuri investiţionale– Rep. Moldova - 14România– istorie (1918-1940) - 3

SSarcină – glanda tiroidă - 153 – hipotiroidism - 153Sector agroalimentar – dezvoltarea - 24– Rep. Moldova - 24Semiconductori – cristale lamelare - 160– fizică - 158– proprietăţi fotoelectrice - 158, 159– proprietăţi optice - 161Sentinţă

Page 100: TEZE DE DOCTORAT 2006

100

Teze de doctorat (2006)

– proces penal - 49– Rep. Moldova - 49Sindromul algic perioperator – tratament - 122Sindromul intestinului iritabil – copii - 146Sindromul miastenic – diagnostic - 149 – tratament - 149Sinusuri paranazale – copii - 130– diagnostic - 130– tratament - 130 Sistem pluripartid – Israel - 7– Rep. Moldova - 7Sisteme electroenergetice– modelare - 157– regim de consum - 157– reţele industriale - 157Sisteme informaţionale – Compania Naţională a Huliei Petroşani - 4Sistemul endocrin– fiziologie - 113Societăţi comerciale pe acţiuni– marketing - 179Sociolingvistică - 204Soiuri de struguri de masă – merceologie - 162 – Rep. Moldova - 162Soluri irigate – regim de subasigurare cu apă - 167Sorbţia substanţelor – chimia fizică - 84Spirulina platensis – biotehnologie - 87, 95Splină

– leziuni traumatice - 125 – tratament chirurgical - 125Sport – anternament - 195 – materiale didactice - 195Sport studenţesc – Rep. Moldova - 201Statistica bancară - 5Stejar – dendrometrie - 83– Rep. Moldova - 83, 94– resurse genetice - 94Stereometrie– metode de predare - 78Structuri cuantice– stări electronice - 100 Struguri – ecologizare - 166– producere - 166 Struguri de masă – soiuri timpurii - 172 – Rep. Moldova - 172Studenţi – Academia „Ştefan cel Mare” - 128– evaluarea sănătăţii - 128 – formarea personalităţii - 66 – psihologie pedagogică - 66Supraconductoare – feromagnetice - 106 Suveranitate (drept internaţional) - 31

ŞŞtiinţe naturale – clase gimnaziale - 77– metode didactice - 77

TTehnologii informaţionale

Page 101: TEZE DE DOCTORAT 2006

101

Serie analitică

– cercetări ştiinţifice - 2Teoria mulţimilor – Germania - 93– metode de predare - 93Teoria statului şi dreptului - 34Testament (drept civil) - 51Timomă – diagnostic - 149 – tratamen - 149Tineret– psihologie socială - 6Toracoscopie video-asistată – pulmonologie - 119Tractul gastro-intestinal – tratament - 127Transport naval– management - 175– personal - 175Tremor – tenzotremorometria computerizată - 132Tremor muscular – fiziologie - 132Tremurături de bătrâneţe – neurologie - 132Tuba auditivă – boli cronice - 141 – otologie - 141 Tuberculoză pulmonară– imunoterapie - 87 Turism şcolar – licee - 79Tumori – pulmonologie - 126

UUlcer duodenal– paciente vârstnice - 118– tratament - 118Ulcer gastroduodenal

– hemorogie - 143– tratament - 143Uter - 107– fiziologie - 113

VValoarea imobiliară - 12Valoarea terenurilor - 12Vase sanguine – rinichi - 116„Viaţa Românească”, revistă (despre) - 221Vinificaţie – calcularea costului - 181– management strategic - 186– produse - 181 Viticultură – ecologizare - 166 – teze - 166Viţa de vie – combaterea bolilor - 166 – metode ecologizate - 166 – protecţie - 166– soiuri noi - 172 – Rep. Moldova - 172Volei – antrenament - 200– juniori - 200

WWeb – conţinut - 1 – management - 1

ZZea mays L – cercetări biologice - 103

Page 102: TEZE DE DOCTORAT 2006

102

Teze de doctorat (2006)

SUMAR0 GENERALITĂŢI ......................................................................... 500 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII ... 531 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE ........................ 632 POLITICĂ .................................................................................. 633 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE ...................................... 9338 Situaţie economică. Politică economică. Conducere şi planificare economică. Producţie. Servicii. Preţuri. . ................... 11339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială. .......................................................................................... 1334 DREPT. JURISPRUDENŢĂ ...................................................... 15341 Drept internaţional. ................................................................... 15342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ. ........... 17343/344 Drept penal. Procedură penală. Criminologie.Criminalistică. Drept penal special. Drept militar. Drept maritim.Dreptul penal al avi-aţiei militare. .................................................................................... 20347 Drept civil. Drept privat. ........................................................... 22349 Ramuri speciale ale dreptului. ................................................... 23351 Activităţi proprii. Sferele de activitate ale administraţiei publice. ............................................................................................. 2436 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE ................... 2637 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER ..... 27373 Învăţământ de cultură generală. Învăţământ general. Educaţia şi învăţământul preşcolar.. ................................................. 315 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .................................. 33611/615 Anatomie. Anatomie umană şi comparată. Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie. ................................................................. 43616 Patologie. Medicină clinică. ...................................................... 46618 Ortopedie. Chirurgie. Oftalmologie. Genicologie. Boli de femei. Obstetrică. ................................................................ 5962 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL .................................... 6163 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI .................................................. 63631 Agricultură în general. .............................................................. 6365 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII .......................................................................... 6766 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE .................................................................................. 70

Page 103: TEZE DE DOCTORAT 2006

103

Serie analitică

664/666 Fabricarea şi conservarea alimentelor solide. Sticlă. Ceramică. Email. Pietre artificiale. Ciment (litologie). ................... 707 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT......................... 72796/799 Sport. Jocuri. Educaţie fizică. ............................................ 728 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................ 7780/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE .......................... 7782 LITERATURĂ ............................................................................ 81INDEX DE NUME .......................................................................... 84INDEX DE SUBIECTE ................................................................... 92

Page 104: TEZE DE DOCTORAT 2006

104

Teze de doctorat (2006)

Paginare computerizată: Rita Creangă

Bun de tipar: 15.10.10Coli de tipar: 6,5

Tiraj: 30 ex.

Tiparul sub comanda nr. 14,executat la Imprimeria BNRM,

str. 31 August 1989 nr. 78 A,Chişinău

Page 105: TEZE DE DOCTORAT 2006

105

Serie analitică

Page 106: TEZE DE DOCTORAT 2006

106

Teze de doctorat (2006)

Page 107: TEZE DE DOCTORAT 2006

107

Serie analitică

Page 108: TEZE DE DOCTORAT 2006

108

Teze de doctorat (2006)

Page 109: TEZE DE DOCTORAT 2006

109

Serie analitică

Page 110: TEZE DE DOCTORAT 2006

110

Teze de doctorat (2006)

Page 111: TEZE DE DOCTORAT 2006

111

Serie analitică


Recommended