+ All Categories
Home > Documents > Teze de doctorat 2007

Teze de doctorat 2007

Date post: 29-Jan-2017
Category:
Upload: ngoxuyen
View: 275 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
116
1 Serie analitică ISSN 1857-1549 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI TEZE DE DOCTORAT 2007 (Serie analitică) Chişinău. 2011
Transcript
Page 1: Teze de doctorat 2007

1

Serie analitică

ISSN 1857-1549

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

TEZE DE DOCTORAT

2007

(Serie analitică)

Chişinău. 2011

Page 2: Teze de doctorat 2007

2

Teze de doctorat (2007)

Director general : Alexe Rău, doctor în fi losofi e

Alcătuitor : Larisa Palamarciuc

Redactor bibliografi c : Parascovia Caleva

Coperta : Dragoş Popa-Miu

© Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2011

CZU 015(478)

016:01(043)

378.245(01)

Bibliografi a Naţională a Moldovei. Teze de doctorat 2007

(Serie analitică) / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova;

alcăt.: Larisa Palamarciuc; red. bibliogr.: Parascovia Caleva. –

Chişinău : BNRM, 2011 (Imprimeria BNRM). – 114 p.

Page 3: Teze de doctorat 2007

3

Serie analitică

ARGUMENT

Seria Teze de doctorat este parte componentă a Bibliogra-fi ei Naţionale a Moldovei şi constituie o viziune de ansamblu

asupra activităţii de cercetare din Republica Moldova, legată de

obţinerea titlului de doctor în ştiinţe.

Bibliografi a Naţională a Moldovei. Teze de doctorat in-

formează utilizatorii despre tezele de doctorat susţinute în in-

stituţiile de învăţământ şi cele ştiinţifi ce ale Republicii Moldova

pentru titlul de doctor în ştiinţe şi doctor habilitat în toate dome-

niile ştiinţei conform Regulamentului Consiliului Naţional pentru

Acreditare şi Atestare din 24 ianuarie 2005 „Cu privire la func-

ţionarea consiliilor ştiinţifi ce specializate şi conferirea gradelor

ştiinţifi ce şi titlurilor ştiinţifi ce şi ştiinţifi co-didactice în Republi-

ca Moldova”. Acest volum Teze de doctorat (Seria analitică)

cuprinde descrierile bibliografi ce ale tezelor de doctorat ce au

apărut în perioada ianuarie-decembrie 2007.

Lucrarea este adresată lucrătorilor ştiinţifi ci, profesorilor,

studenţilor şi tuturor celor interesaţi de activitatea ştiinţifi că din

Republica Moldova.

Documentele sunt sistematizate conform Clasifi cării Zecima-

le Universale (CZU), iar în cadrul fi ecărei clase ordonarea este

alfabetică.

Descrierile bibliografi ce sunt conform standardelor naţionale

în vigoare şi conţin următoarele elemente:

numărul de ordine al descrierii bibliografi ce;–

responsabilitatea principală (autor);–

titlu; responsabilitatea secundară; publicare (loc, an); –

caracterizarea cantitativă. Note

indexul CZU;–

numărul de inventar al tezei–

subiecte–

Page 4: Teze de doctorat 2007

4

Teze de doctorat (2007)

Elementele descrierii bibliografi ce:

Nr. AUTOR. Titlu : denumirea specialităţii, conform No-

menclatorului specialităţilor lucrătorilor ştiinţifi ci / Numele docto-

randului; Numele conducătorului ştiinţifi c. – Locul de publicare,

Anul publicării.

Paginaţie; ilustraţii ; format.

Antetitlu (Denumirea instituţiei ştiinţifi ce),

Bibliografi e; Anexe

CZU Nr. inventar

Subiecte

Lucrarea este însoţită de două indexuri auxiliare: Indexul de

nume ce include numele doctoranzilor, conducătorilor şi con-

sultanţilor ştiinţifi ci şi Indexul de subiecte. Cele două indexuri

sunt elemente utile în consultarea indicelui bibliografi c.

Page 5: Teze de doctorat 2007

5

Serie analitică

0 GENERALITĂŢI00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII

ŞI CULTURII

1. BOBICEV, VICTORIA. Metode şi algoritmi statistici de pro-cesare a textelor (în baza textelor în limba română) : Specialitatea

: 01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse pro-

gram : Teza de doctor în informatică / Victoria Bobicev ; cond. şt. :

dr. hab. în informatică, prof. universitar Anatol Popescu. – Chişinău,

2007.

228 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei.

Bibliogr. : P. 157-173 ; Anexe.

004.912(043) T 3021

Procesare de text

Text – Algoritmizare

2. CIUMAC, ANATOLIE. Modele şi algoritmi de confi gurare a setului de servere pentru reţelele locale : Specialitatea : 05.13.13 –

Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale : Teză de doc-

tor în tehnică / Anatolie Ciumac ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar

Ion Bolun ; consult. şt. : dr. hab., prof. universitar Anatol Popescu.

– Chişinău, 2007.

142 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei.

Bibliogr. : P. 105-114 ; Anexe.

004.732(043) T 3132

Reţele locale de calculatoare

Reţele informaţionale – Servere

3. COJOCARU, SVETLANA. Interfeţe inteligente pentru siste-me de calcul simbolic : Specialitatea : 01.05.04 – Modelare matema-

tică, metode matematice, produse program : Teză de doctor habilitat în

informatică / Svetlana Cojocaru ; consult. şt. : dr. hab. în informatică,

prof. universitar Constantin Gaindric. – Chişinău, 2007.

159 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei.

Page 6: Teze de doctorat 2007

6

Teze de doctorat (2007)

Institutul de Matematică şi Informatică.

Bibliogr. : P. 108-122 ; Anexe.

004.512 : 004.8(043) T 2935

Interfeţe inteligente

Sisteme de calcul simbolic – Adaptare la utilizator

4. COSMA, DOREL. Tendinţe ale evoluţiei interviului în presa contemporană : Specialitatea : 10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale co-

municării : Teză de doctor în fi lologie / Dorel Cosma ; cond. şt. : dr. în fi lologie, conf. universitar Mihail Guzun. – Chişinău, 2007.146 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 113-123 ; Anexe. 070.1(043) T 3047Interviuri – Presă Presă – Interviu – Istorie Ziaristică investigativă

5. CREŢU, SERGIU. Tehnici extensibile de interpretare sintactico–semantică a textelor în limbaj natural : Specialitatea : 01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse pro-gram : Teză de doctor în informatică / Sergiu Creţu ; cond. şt. : dr. hab. Dumitru Todoroi ; consult. şt. : dr. hab. Anatol Popescu. – Chişi-nău, 2007.134 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 103-109 ; Anexe. 004.822(043) T 3115Reţea semantică – Limbaj naturalInterpretarea textelor

1FILOSOFIE17 MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ

6. CAPCELEA, VALERIU. Norme sociale ca factor de stabili-zare a societăţii în tranziţie : Specialitatea : 09.00.01 – Ontologie şi gnoseologie : Teză de doctor habilitat în fi losofi e / Valeriu Capcelea ;

Page 7: Teze de doctorat 2007

7

Serie analitică

consult. şt. : dr. hab., conf. universitar Eudochia Saharneanu. – Chişi-

nău, 2007.

230 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 206-226.

124.5(043) T 3208

Norme sociale (fi los.)

7. GRAMMA, RODICA. Progresul tehnico-ştiinţifi c şi medicina în viziunea bioeticii : Specialitatea : 09.00.08 – Filosofi a şi metodolo-

gia ştiinţei : Teză de doctor în fi losofi e / Rodica Gramma ; cond. şt. : dr.

hab. în fi losofi e, prof. universitar Teodor Ţîrdea. – Chişinău, 2007.

126 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

„N. Testemiţanu”.

Bibliogr. : P. 115-123.

17 : 61(043) T 3013

Bioetică

Progres tehnico-ştiinţifi c – Probleme fi losofi ce

8. ROŞCA, LIUDMILA. Redimensionarea problemelor morale şi tehnogene din perspectiva strategiei supravieţuirii lumii con-temporane : Specialitatea : 09.00.08 – Filosofi a şi metodologia şti-

inţei : Teză de doctor habilitat în fi losofi e / Liudmila Roşca ; consult.

şt. : dr. hab. în fi losofi e, prof. universitar Teodor Ţîrdea. – Chişinău,

2007.

211 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

„N. Testemiţanu”.

Bibliogr. : P. 191-204.

17 T 3116

Omenire – Dezvoltare – Aspecte morale

3 ŞTIINŢE SOCIALE

316 Sociologie

9. BUCIUCEANU, MARIANA. Probleme sociale ale comporta-

mentului delicvent în rândul tineretului (în baza investigaţiilor so-

Page 8: Teze de doctorat 2007

8

Teze de doctorat (2007)

ciologice efectuate în Republica Moldova) : Specialitatea 22.00.04 – Structura socială, instituţii şi procese sociale : Teză de doctor în so-

ciologie / Mariana Buciuceanu ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar

Maria Bulgaru. – Chişinău, 2007.

160 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 147-152 ; Anexe.

316.624-053.6(043.3) T 2909

Comportament deviant – Sociologie

10. КОБЫЛЯНСКАЯ, ЛАРИСА. Психологические детерми-нанты выбора стратегий поведения в трудных жизненных ситуациях : Специальность : 19.00.07 – Педагогическая психо-

логия, психология развития, психология личности : Диссертация

на соискание ученой степени доктора психологии / Лариса Ко-

былянская ; науч. рук. : др. психологии, конф. университар Ion

Negură. – Chişinău, 2007.

231 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Кишиневский Государственный Педагогический

Университет им. „Ion Creangă”.

Bibliogr. : P. 155-166.

316.62(043) T 3011

Comportament social – Psihologie

32 POLITICĂ

11. ALBU, NATALIA. Infl uenţa procesului de globalizare asu-pra securităţii naţionale a Republicii Moldova : Specialitatea :

23.00.04 – Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării glo-

bale : Teză de doctor în politică / Natalia Albu ; cond. şt. : dr. hab. în

politică, conf. universitar Alla Roşca. – Chişinău, 2007.

170 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 127-141 ; Anexe.

327(100)”20”(043) T 3066

Globalizare

Securitate naţională – Rep. Moldova – Aspecte internaţionale

Page 9: Teze de doctorat 2007

9

Serie analitică

12. ANTONOV, VIORICA. Implicaţiile politice ale terorismului internaţional : Specialitatea : 23.00.01 – Teoria, metodologia şi isto-ria politologiei; instituţii şi procese politice : Teză de doctor în ştiinţe politice / Viorica Antonov ; cond. şt. : dr. în fi lozofi e, conf. universitar Victor Juc ; consult. şt. : dr. hab. în fi lozofi e, prof. universitar Alexan-dru Zavtur. – Chişinău, 2007.132 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filoso-fi e, Sociologie şi Ştiinţe Politice.

Bibliogr. : P. 104-120 ; Anexe. 323.8(043) T 3206Terorism internaţional

13. CEBOTARI, SVETLANA. Politica externă a Republicii

Moldova în contextul proceselor integraţioniste : Interese şi prio-

rităţi : Specialitatea 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politolo-giei ; instituţii şi procese politice : Teză de doctor în politică / Svetlana Cebotari ; cond. şt. : dr. hab. în şt. politice, prof. universitar Victor Saca. – Chişinău, 2007.169 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 131-143 ; Anexe.327(478)”19/20”(043) T 2967

Politică externă – Rep. Moldova

14. CERTAN, ION. Activitatea partidelor de stânga în Republi-

ca Moldova 1989-2001 : Specialitatea : 07.00.02 – Istoria românilor : Teză de doctor în istorie / Ion Certan ; cond. şt. : dr. hab. în şt. istorice, prof. universitar Ion Şişcanu. – Chişinău, 2007.199 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 148-162 ; Anexe. 329(478).055.4(043) T 3061Partide politice de stânga – Rep. Moldova

15. CIOCAN, IURIE. Partidele politice în sistemul relaţiilor de

putere (cazul Republicii Moldova) : Specialitatea : 23.00.01 – Teo-

Page 10: Teze de doctorat 2007

10

Teze de doctorat (2007)

ria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice : Teză de doctor în ştiinţe politice / Iurie Ciocan ; cond. şt. : dr. în fi loso-fi e, conf. cercetător Pantelimon Varzari. – Chişinău, 2007.182 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filoso-fi e, Sociologie şi Ştiinţe Politice.

Bibliogr. : P. 106-115 ; Anexe. 329 (478)”199...” (043) T 3160Partide politice – Rep. Moldova Sistem pluripartid – Rep. Moldova

16. COZMA, ARTUR. Diplomaţia Republicii Moldova în peri-

oada anilor 1944-2001 : Specialitatea : 23.00.04 – Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale : Teză de doctor în ştiinţe politice / Artur Cozma ; cond. şt. : dr. hab în istorie, prof. universitar Gheorghe Rusnac. – Chişinău, 2007.191 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie, Stat şi Drept. Bibliogr. : P. 156-170 ; Anexe. 327(478)”19/20”(043) T 2991Politică externă – Rep. Moldova

17. EJOVA, CRISTINA. Terorismul internaţional în contextul

globalizării (analiză politologică) : Specialitatea 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei ; instituţii şi procese politice : Teză de doctor în ştiinţe politice / Cristina Ejova ; cond. şt. : dr. hab. în şt. politice, prof. universitar Victor Saca. – Chişinău, 2007.170 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 133-152 ; Anexe. 327.8(100)(043) T 3108Terorism internaţional

18. ENEA, VIOREL. Partidele politice din România postde-cembristă : relaţii şi probleme : Specialitatea : 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei ; instituţii şi procese politice : Teză

Page 11: Teze de doctorat 2007

11

Serie analitică

de doctor în ştiinţe politice / Viorel Enea ; cond. şt. : dr. hab. în fi loso-

fi e Alexandru Roşca. – Chişinău, 2007.

144 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filoso-

fi e, Sociologie şi Ştiinţe Politice.

Bibliogr. : P. 142-141.

329(498)”1989...”(043) T 3159

Partide politice – România

Sistem pluripartid – România

19. ROŞCA, ALEXANDRU. Teoria şi practica statului social : istorie şi contemporaneitate : Specialitatea : 23.00.01 – Teoria, me-

todologia şi istoria politologiei ; instituţii şi procese politice : Teză de

doctor în politică / Alexandru Roşca ; cond. şt. : dr. hab. în fi lozofi e,

prof. universitar Alexandru Zavtur. – Chişinău, 2007.

154 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filoso-

fi e, Sociologie şi Ştiinţe Politice.

Bibliogr. : P. 150-159.

321.6/ .8(043) T 2962

Sisteme politice contemporane

Statul social

20. RUSU, RODICA. Dimensiunea ideologică a procesului politic în Republica Moldova : Specialitatea 23.00.01 – Teoria, metodologia

şi istoria politologiei ; instituţii şi procese politice : Teză de doctor în

ştiinţe politice / Rodica Rusu ; cond. şt. : dr. în istorie, prof. universitar

Ion Sandu. – Chişinău, 2007.

147 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 108-123 ; Anexe.

32(478)”19/20”(043) T 2966

Situaţie politică – Moldova

Ideologie politică – Rep. Moldova

21. ДАМЬЯН, ВИКТОР. Украинское казачество в политиче-ской истории Молдавского княжества (вторая половина XVI

Page 12: Teze de doctorat 2007

12

Teze de doctorat (2007)

в. – начало 80-х гг. XVII в.) : Специальность : 07.00.03 – Всеоб-щая история : Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук / Виктор Дамьян ; науч. рук. : др. историче-ских наук, конф. университар Эдуард Байдаус. – Chişinău, 2007.174 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. „Ion Creangă”.

Bibliogr. : P. 155-174 ; Приложения. 327(478+477)″15/16″(043) T 3069

Relaţii moldo-ucraniene – Istorie

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

330/336 Ştiinţe economice. Economie politică.

Finanţe. Finanaţe publice. Sistem bancar şi monetar

22. BĂNCILĂ, NATALIA. Teoria şi practica de evaluare a uni-tăţilor economice în baza cerinţelor actuale bancare : Specialita-tea : 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit : Teza de doctor habilitat în economie / Natalia Băncilă ; consult. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Anatol Caraganciu. – Chişinău, 2007.302 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 227-237 ; Anexe.

336.71 T 3020Bănci – Activitate Sistem bancar

23. CHILDESCU, VALENTINA. Impactul transformării relaţiilor de proprietate asupra efi cienţei economice : Specialitatea : 08. 00. 01 – Economie politică; doctrine economice : Teză de doctor în economie / Valentina Childescu ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Andrei Cojuhari. – Chişinău, 2007.124 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr. : P. 137-148 ; Anexe.

330.111.62 T 3164Relaţii de proprietate – Economie

Page 13: Teze de doctorat 2007

13

Serie analitică

24. CINIC, LILIANA. Factorii determinanţi ai atragerii inves-

tiţiilor în economia naţională : Specialitatea : 08.00.10 – Finanţe;

monedă; credit : Teză de doctor în economie / Liliana Cinic ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Anatol Caraganciu. – Chişinău, 2007.170 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova.

Bibliogr. : P. 130-140 ; Anexe. 336.581 : 338(478) T 3077Economia naţională – Investiţii

25. CRICLIVAIA, DIANA. Particularităţi de soluţionare a pro-

blemelor agenţilor economici prin aplicarea convenţiilor privind

evitarea dublei impuneri (cazul Republicii Moldova) : Specialita-tea 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit : Teză de doctor în economie / Diana Criclivaia ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Rodica Hîncu. – Chişinău, 2007.137 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 128-137 ; Anexe. 336.225.676(478) T 3212Dublă impunere – Rep. Moldova

26. CUHAL, VERONICA. Impactul politicii monetare asupra

creşterii economice : Specialitatea : 08.00.10 – Finanţe; monedă; cre-dit : Teza de doctor în economie / Veronica Cuhal ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Anatol Caraganciu. – Chişinău, 2007.162 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova.Bibliogr. : P. 126-136 ; Anexe.336.722.8 T 2995

Politica monetară

27. CUCU, MARIANA. Aspectul stabilizării şi sporirii siguran-

ţei funcţionării sistemului bancar al Republicii Moldova în con-

textul integrării în Uniunea Europeană : Specialitatea : 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit : Teza de doctor în economie / Mariana Cucu ;

Page 14: Teze de doctorat 2007

14

Teze de doctorat (2007)

cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Ludmila Cobzari. – Chişinău, 2007.190 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 122-146 ; Anexe.

336.71(478) : 339.923 : 061.11 T 3023Sistem bancar – Rep. Moldova

28. ENICOV, IGOR. Teoria şi practica riscului în banca comer-

cială : Specialitatea : 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit : Teză de doctor habilitat în economie / Igor Enicov ; consult. şt. : dr. hab. , prof. universitar Eugeniu Hrişcev. – Chişinău, 2007.242 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 195-210 ; Anexe.

336.71 T 3209Bănci comerciale – Riscuri

29. GOGÎRNOIU, GHEORGHE. Perfecţionarea sistemelor fi s-

cale în perspectiva integrării europene şi contribuţiei la formarea

veniturilor bugetare (experienţe moldo-române) : Specialitatea : 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit : Teză de doctor în economie / Gheorghe Gogîrnoiu ; cond. şt. : dr. hab. în şt. economice Rodica Hîn-cu. – Chişinău, 2007.161 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 154-161 ; Anexe. 336.221.4 (478+498) (043) T 2963Sisteme fi scale – Rep. MoldovaSisteme fi scale – RomâniaFiscalitatea administrativă – Rep. MoldovaFiscalitatea administrativă – România

30. HRIŞCEV, IRINA. Abordarea sistemică a business-planifi -cării în unităţile economice : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat) : Teză de doctor în economie / Irina Hrişcev ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Ala

Page 15: Teze de doctorat 2007

15

Serie analitică

Cotelnic. – Chişinău, 2007.108 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 102-107 ; Anexe.

334.02 : 658.012.2 T 3157Business – Planifi care

31. MUNTEANU, TATIANA. Căile de formare şi distribuire a veniturilor disponibile ale populaţiei : Specialitatea 08.00.01 – Eco-nomie politică ; doctrine economice : Teză de doctor în economie / Tatiana Munteanu ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Andrei Coju-hari. – Chişinău, 2007.129 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr. : P. 117-124 ; Anexe.

330.564.2 T 3154Veniturile totale – Rep. Moldova

32. SMÎC, ANDREI. Factorii umani ai competitivităţii econo-miei naţionale : Specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat) : Teză de doctor în economie / Andrei Smîc ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Eugeniu Hrişcev. – Chişi-nău, 2007.130 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 111-118 ; Anexe. 331.101.262 : 338(478) T 3065Factorul uman – Economie naţională

33. ŢÎRDEA, IURIE. Impactul operaţiunilor cu valorile mobi-liare asupra randamentului fi nanciar al băncilor : Specialitatea : 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit : Teză de doctor în economie / Iurie Ţîrdea ; cond. şt. : dr. hab. în economie, conf. universitar Angela Secrieru. – Chişinău, 2007.152 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 125-134 ; Anexe.

336.717 T 3045

Page 16: Teze de doctorat 2007

16

Teze de doctorat (2007)

Operaţii bancare – Rep. Moldova

Hârtii de valoare – Operaţii bancare – Rep. Moldova

34. БУЛАХ, ЛЮБОВЬ. Профессиональное обучение рабочих

в контексте занятости : Специальность : 13.00.01 – Общая педа-

гогика : Диссертация на соискание ученой степени доктора пе-

дагогики / Любовь Булах ; науч. рук. : др. хаб. педагогики, проф.

университар Gheorghe Rudic. – Chişinău, 2007.

117 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Институт Педагогических Наук.

Bibliogr. : P. 109-117.

331.3 T 3224

Educaţie profesională

Muncitori – Şcolarizare la întreprinderi

35. МОВИЛЭ, ИРИНА. Стратегический менеджмент как

фактор эффективного формирования реализации человече-

ского потенциала на предприятии : Специальность : 08.00.05 –

Экономика и менеджмент (в предпринимательской деятельности)

: Диссертация на соискание ученой степени доктора экономиче-

ских наук / Ирина Мовилэ ; науч. рук.: доктор экономических

наук, конф. Ludmila Bilaş. – Chişinău, 2007.

135p. ; 30 cm.

Antetitlu : Молдавская Экономическая Академия.

Bibliogr. : P. 122-130 ; Приложения.

331.101.262 : 658.012.4 T 2985

Potenţial uman – Management

338 Situaţie economică. Politică economică.

Conducere şi planifi care economică. Producţie. Servicii. Preţuri

36. BIBIRIGEA, IOAN ROMEO. Managementul integrării tu-

rismului românesc în Uniunea Europeană : Specialitatea : 08.00.05

– Economie şi management (în turism) : Teza de doctor în economie /

Ioan Romeo Bibirigea ; cond. şt. : dr. hab., prof. univ. Simion Certan.

– Chişinău, 2007.

190 p. ; 30 cm.

Page 17: Teze de doctorat 2007

17

Serie analitică

Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 133-141 ; Anexe. 338.48(498) : 658.012.4 T 3041Turism – Management – România

37. CAVCALIUC, INA. Strategii de marketing în vederea dez-

voltării turismului intern în Republica Moldova : Specialitatea : 08.00.06 – Marketing; logistica : Teză de doctor în economie / Ina Cavcaliuc ; cond. şt. : dr. în economie, conf. universitar Viorelia Mol-

dovan-Batrînac. – Chişinău, 2007.

218 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova.

Bibliogr. : P. 111-118 ; Anexe.

338.48(478) T 3111

Turism – Marketing – Rep. Moldova

Turism – Economie – Dezvoltare

38. GUMENIUC, INA. Reducerea costurilor şi sporirea compe-titivităţii producţiei întreprinderilor industriei de zahăr : Speciali-

tatea : 08.00.05. – Economie şi management (în industria zahărului) :

Teză de doctor în economie / Ina Gumeniuc ; cond. şt. : dr. hab., conf.

universitar Larisa Bugaian. – Chişinău, 2007.

150 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei.

Bibliogr. : P. 134-145 ; Anexe.

338.45 : 664.1 T 3210

Industria zahărului – Economie – Rep. Moldova

39. GUMOVSCHI, ANA. Infl uenţa politicii de preţ asupra ges-

tiunii fi nanciare a agenţilor economici : Specialitatea : 08.00.10 –

Finanţe, monedă, credit : Teză de doctor în economie / Ana Gumov-

schi ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Sergiu Chircă.

– Chişinău, 2007.

151 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova.

Bibliogr. : P. 130-137 ; Anexe.

338.5 : 658.15(478) T 2964

Page 18: Teze de doctorat 2007

18

Teze de doctorat (2007)

Întreprinderi – Gestiune fi nanciară – Rep. MoldovaPolitica preţurilor – Rep. Moldova

40. POPA, MIHAELA. Cooperarea economică durabilă a Româ-

niei în domeniul turismului internaţional : Specialitatea : 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale : Teza de doc-tor în economie / Mihaela Popa ; cond. şt. : dr. hab. în economie, conf. universitar Alexandru Gribincea. – Chişinău, 2007.165 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr. : P. 124-135 ; Anexe. 338.48 : 339.942(498) T 3026Turism internaţional – Cooperarea economică

41. RĂUŢ, ION. Securitatea economică a României în perspec-

tiva de aderare la Uniunea Europeană : Specialitatea 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale : Teza de doctor în economie / Ion Răuţ ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. univer-sitar Petru Roşca. – Chişinău, 2007.163p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr. : P. 123-134 ; Anexe. 338.1(498) T 2945Economie – RomâniaIntegrarea europeană – România

42. STRATAN, ALEXANDRU. Mecanismul funcţionării efi ciente

a sectorului agrar : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi manage-ment (în agricultura) : Teză de doctor habilitat în economie / Alexan-dru Stratan ; consult. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Petru Ţurcanu. – Chişinău, 2007.287 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 250-259 ; Anexe. 338.43.(478) T 3191Agricultură – Economie – Rep. Moldova

Page 19: Teze de doctorat 2007

19

Serie analitică

43. TCACI, ALEXANDRU. Efi cienţa utilizării factorilor de

producţie în întreprinderile agricole din zona de centru a Repu-

blicii Moldova : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură) : Teză de doctor în economie / Alexandru Tcaci ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Petru Ţurcanu. – Chişinău, 2007.162 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 125-136 ; Anexe. 338.43(478) T 3083Economie agrară – Rep. Moldova

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale.

Economie mondială

44. BRUMĂ, INESA. Leasingul fi nanciar – formă de investire

în dezvoltarea Republicii Moldova : Specialitatea : 08.00.10 – Fi-nanţe; monedă; credit : Teză de doctor în economie / Inesa Brumă ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Ludmila Cobzari. – Chişinău, 2007.190 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 130-137 ; Anexe. 339.187.6(478) T 3022Leasing – Rep. Moldova

45. DOLTU, CONSTANTIN. Investiţiile străine directe şi infl u-

enţa lor asupra modernizării economiei în tranziţie : Specialitatea : 08.00.01 – Economia politică; Doctrine economice : Teza de doctor în economie / Constantin Doltu ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Dumitru Moldovan. – Chişinău, 2007.151 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 112-119 ; Anexe.

339.727.22 T 3119Investiţii străine – Rep. Moldova

Page 20: Teze de doctorat 2007

20

Teze de doctorat (2007)

46. IORDACHE, FLORIN. Impactul corporaţiilor transnaţio-

nale asupra proceselor de integrare economice a României în UE : Specialitatea : 08.00.14 – Economie mondială ; relaţii economice internaţionale : Teză de doctor în economie / Florin Iordache ; cond. şt.

: dr., conf. universitar Svetlana Gorobievschi. – Chişinău, 2007.

186 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.

Bibliogr. : P. 136-42 ; Anexe.

339.922 T 3062

Corporaţii transnaţionale

Integrare economică europeană – România

47. POLEARUŞ, VLADIMIR. Managementul resurselor inves-

tiţionale în reţeaua de distribuire a companiilor petroliere inter-

naţionale : Specialitatea : 08.00.05.- Economie şi management (în

industrie) : Teză de doctor în economie / Vladimir Polearuş ; cond.

şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Sergiu Chirca. – Chişinău,

2007.

160 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova.

Bibliogr. : P. 136-146 ; Anexe.

339.94 : 665.6 T 3330

Companii petroliere internaţionale – Investiţii – Management

Management corporativ

48. SAVA, ELENA. Relaţiile economice dintre ţările triadei :

probleme şi perspective : Specialitatea: 08.00.14 – Economie mon-

dială ; relaţii economice internaţionale : Teză de doctor în economie /

Elena Sava ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Alexan-

dru Gribincea. – Chişinău, 2007.

146 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 115-121 ; Anexe.

339.9 T 3197

Relaţii economice internaţionale – Ţările triadei

Page 21: Teze de doctorat 2007

21

Serie analitică

49. ПЫШКИНА, ТАТЬЯНА. Структурные приоритеты эко-номики в условиях глобализации : Специальность : 08.00.14 - Мировое хозяйство и международные экономические отношения : Диссертация на соискание ученой степени доктора хабилитат экономических наук / Татьяна Пышкина. – Chişinău, 2007.273 p. ; 30 cm. Antetitlu : Молдавская Экономическая Академия. Bibliogr. : P. 237-252 ; Приложения.

339.94 Т 3092Globalizarea economieiEconomie – Globalizare Economie globală

34 DREPT. LEGISLAŢIE. JURISPRUDENŢĂ340/342 Drept în general. Propedeutică. Metodele şi ştiinţele

auxiliare ale dreptului. Drept public. Drept constituţional.

Drept administrativ

50. BELECCIU, LILIANA. Contractul de concesiune : Speciali-tatea : 12.00.02 – Drept public (administrativ); Organizarea şi funcţio-narea instituţiilor de drept : Teză de doctor în drept / Liliana Belecciu ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Maria Orlov. – Chişinău, 2007.158 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”. Bibliogr. : P. 152-158. 342.924 T 2908Tratate administrativeDrept administrativ – Tratate

51. CIUGUREANU-MIHAILUŢĂ, CAROLINA. Reglementa-rea internaţională a drepturilor copilului : Specialitatea : 12.00.10 – Drept internaţional public : Teză de doctor în drept / Carolina Ciu-gureanu-Mihailuţă ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Nicolae Osmochescu. – Chişinău, 2007. 186 p. ; 30 cm.

Page 22: Teze de doctorat 2007

22

Teze de doctorat (2007)

Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 138-160 ; Anexe.

341.231.14-53.2 T 2994Drepturile omului – Copii

52. COJOCARU, VIOLETA. Aspectele teoretico-practice pri-

vind procedura recunoaşterii şi executării hotărârilor judecăto-

reşti străine în dreptul internaţional privat : Specialitatea : 12.00.03 – Drept privat (internaţional privat) : Teză de doctor habilitat în drept / Violeta Cojocaru ; consult. şt. : dr. în drept, prof. universitar Jean-Pierre Laborde. – Chişinău, 2007.259 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 188-204 ; Anexe.

341.98 T 2965Competenţă (drept internaţional)Decizii (drept internaţional)

53. COTICI, RADU. Statutul juridic al organelor administra-

ţiei de stat : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză de doctor în drept / Radu Cotici ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Ion Guceac. – Chişinău, 2007.157 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie, Stat şi Drept.

Bibliogr. : P. 144-153.342.922 T 3016

Administraţia de stat

54. DEDIU, EMIL. Semnăturile electronice în dreptul comer-

ţului internaţional : Specialitatea : 12.00.03 – Drept privat (interna-ţional privat) : Teză de doctor în drept / Emil Dediu ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Aurel Băieşu. – Chişinău, 2007.186 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 156-171 ; Anexe.

Page 23: Teze de doctorat 2007

23

Serie analitică

341.9 : 347.7 T 3107Dreptul comerţului internaţional ─ Semnăturile electronice

55. MIHOCI, VASILE. Probleme teoretice şi practice privind

realizarea dreptului fundamental al omului la apărare şi asistenţă

juridică : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (constituţional); or-ganizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză de doctor în drept / Vasile Mihoci ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Gheorghe Avornic. – Chişinău, 2007.146 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 130-140 ; Anexe. 342.72/ .73 T 3200Drepturile omului fundamentale – Rep. Moldova Drepturile omului fundamentale – România

56. MĂRGINEANU, LILIA. Rolul şi statutul juridic al autori-

tăţilor administraţiei publice în soluţionarea problemelor copiilor

afl aţi în difi cultate : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (adminis-trativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză de doc-tor în drept / Lilia Mărgineanu ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Maria Orlov. – Chişinău, 2007.186 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie, Stat şi Drept. Bibliogr. : P. 153-167 ; Anexe. 342.9 (478) T 3194Drept administrativDrepturile copilului – Rep. Moldova

57. MÂNZALĂ, TRAIAN. Rolul dreptului internaţional în rea-lizarea cooperării statelor în lupta contra criminalităţii economice : Specialitatea : 12.00.10 – Drept internaţional public : Teză de doctor în drept / Traian Mânzală ; cond. şt. : dr. hab. în drept, conf. universitar Oleg Balan. – Chişinău, 2007.182 p. ; 30 cm.

Page 24: Teze de doctorat 2007

24

Teze de doctorat (2007)

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie,

Stat şi Drept.

Bibliogr. : P. 149-153 ; Anexe.

341.1 : 343.37 T 3163

Infracţiuni economice – Drept internaţional

58. POGONEŢ, GALINA. Statutul juridic al minorităţilor et-

nice în Republica Moldova : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public

(constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză

de doctor în drept / Galina Pogoneţ ; cond. şt. : dr. în drept, conf. uni-

versitar Sergiu Cobăneanu. – Chişinău, 2007.

178 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie,

Stat şi Drept.

Bibliogr. : P. 148-158 ; Anexe.

342.724 (478) (043.3) T 3112

Minorităţi etnice – Rep. Moldova

59. PRODAN, MARIANA. Cauzalitatea - condiţie inerentă a

răspunderii juridice : Specialitatea : 12.00.01 – Teoria generală a

dreptului ; Istoria statului şi dreptului ; Istoria doctrinelor politice şi

de drept : Teză de doctor în drept / Mariana Prodan ; cond. şt. : dr. în

drept, conf. universitar Dumitru Baltag. – Chişinău, 2007.

175 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.

Bibliogr. : P. 159-170.

340.11 T 3081

Drept – Teorie

60. PUŞCAŞ, VICTOR. Autoritatea judecătorească în exerci-

tarea puterii de stat : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (con-

stituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză de

doctor în drept / Victor Puşcaş ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar

Sergiu Cobăneanu. – Chişinău, 2007.

163 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie,

Stat şi Drept.

Page 25: Teze de doctorat 2007

25

Serie analitică

Bibliogr. : P. 143-159 ; Anexe.342.5 T 3165

Puterea statului – Rep. Moldova

61. ZAPOROJAN, VEACESLAV. Protecţia drepturilor funda-mentale în justiţia constituţională a Republicii Moldova : Spe-cialitatea : 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză de doctor în drept / Veaceslav Zaporojan ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Sergiu Cobăneanu. – Chişinău, 2007.165 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie, Stat şi Drept. Bibliogr. : P. 150-159 ; Anexe. 342.72/.73 T 3155Drepturile omului fundamentale – Rep. Moldova

62. ВЛАХ, ИРИНА. Современная концепция развития госу-

дарственной службы в Республике Молдова : Специальность : 12.00.02. – Публичное (административное) право; организация и функционирование правовых институтов : Диссертация на соис-кание ученой степени доктора права / Ирина Влах ; науч. рук. : др. права Sergiu Cobăneanu. – Chişinău, 2007.130 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Академия Наук Республики Молдова. Институт Истории, Государства и Права. Bibliogr. : P. 117-127. 342.98(478)(043) T 3179Funcţionari publici – Regim juridic – Rep. MoldovaFuncţionari publici – Rep. Moldova

343/344 Drept penal. Procedură penală. Criminologie.

Criminalistică.

Drept penal special. Drept militar. Drept maritim.

Dreptul penal al aviaţiei militare

63. HADÎRCĂ, IGOR. Problemele răspunderii penale pentru

infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice,

Page 26: Teze de doctorat 2007

26

Teze de doctorat (2007)

psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora : Specialitatea : 12.00.08 – Drept penal : Teză de doctor în drept / Igor Hadîrcă ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Sergiu Brînză. – Chişinău, 2007.222 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 197-217.

343.575 T 3106Narcotice – Infracţiuni Droguri – Infracţiuni

64. NĂDRAG, DUMITRU. Strategii de creştere a efi cienţei ma-

nagementului în penitenciare : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management ( în instituţii publice) : Teza de doctor în economie / Dumitru Nădrag ; cond. şt. : dr. în economie, conf. universitar Svetla-na Gorobievschi. – Chişinău, 2007.189 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr. : P. 149-159 ; Anexe.

343.82 T 2977Penitenciare – Management

65. PAGARIN, MARIA SOFIA. Suspendarea executării pedep-

sei sub supraveghere : Specialitatea : 12.00.08 – Drept penal şi cri-minologie, drept penitenciar : Teză de doctor în drept / Maria Sofi a Pagarin ; consult. şt. : dr. în drept, conf. universitar Xenofon Ulianov-schi. – Chişinău, 2007.221 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr. : P. 176-184 ; Anexe.

347.847 T 3078Executarea pedepsei (drept penal)

66. PRODAN, SVETLANA. Răspunderea penală pentru infrac-

ţiunile legate de creditare : Specialitatea : 12.00.08 – Drept penal (drept penal) : Teză de doctor în drept / Svetlana Prodan ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Sergiu Brînză. – Chişinău, 2007.194 p. ; 30 cm.

Page 27: Teze de doctorat 2007

27

Serie analitică

Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.Bibliogr. : P. 162-171 ; Anexe.34.34 T 3105

Infracţiuni economiceCredite (drept penal)

67. ROTARU, OXANA. Criminalitatea minorilor : aspect pe-

nal, psihologic şi criminologic : Specialitatea : 12.00.08 – Drept pe-nal (drept penal şi criminologie) : Teză de doctor în drept / Oxana Rotaru ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Trofi m Carpov. – Chi-şinău, 2007.165 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr. : P. 147-151 ; Anexe.

343.915 T 2946Criminalitate juvenilă – Rep. MoldovaMinori – Criminalitate – Rep. Moldova

68. АЙРАПЕТЯН, АРТУР. Приговор в уголовном процессе Ре-

спублики Молдова : Специальность : 12.00.08 – Уголовное право (уголовно-процессуальное право) : Диссертация на соискание уче-ной степени доктора юридических наук / Артур Айрапетян ; науч. рук. : др., проф. университар Iurie Sedleţchi. – Chişinău, 2007.162 p. ; 30 cm. Antetitlu : Государственный Университет Молдовы. Bibliogr. : P. 145-61. 343.15(478) Т 2988Sentinţă – Proces penal – Rep. Moldova

347 Drept civil. Drept privat

69. ANGHEL, ION. Procedura judecătorească : istoria şi con-

temporaneitatea : Specialitatea : 12.00.01 – Teoria generală a dreptu-lui ; Istoria statului şi dreptului ; Istoria doctrinelor politice şi de drept : Teză de doctor în drept / Ion Anghel ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Andrei Smochină. – Chişinău, 2007.174 p. ; 30 cm.

Page 28: Teze de doctorat 2007

28

Teze de doctorat (2007)

Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr. : P. 155-170. 347.9/.99 T 3085Procedura judiciară – Istorie

70. CĂRUNTU, CONSTANTIN. Modalităţi de transmitere şi

transformare a drepturilor şi obligaţiilor civile : cesiunea de cre-

anţă şi cesiunea de datorie : Specialitatea : 12.00.03 – Drept privat (drept civil) : Teză de doctor în drept / Constantin Căruntu ; cond. şt. ; dr. hab., prof. universitar Eugenia Cojocari. – Chişinău, 2007.142 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 134-138.347.4 T 2952

Obligaţii (drept civil)Dreptul contractelor

71. CHIROŞCA, DORIAN. Conţinutul şi natura juridică a

dreptului subiectiv de autor : Specialitatea : 12.00.03 – Drept privat (drept civil) : Teză de doctor în drept / Dorian Chiroşca ; cond. şt. : dr. în drept, prof. universitar Victor Volcinschi. – Chişinău, 2007.154 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 143-148.

347.77 T 3110Drept de autor

72. DANDARA, LILIANA. Uzufructul – dezmembrământ al

dreptului de proprietate în temeiul legislaţiei Republicii Moldo-

va : Specialitatea : 12.00.03– Drept privat (drept civil) : Teză de doctor în drept / Liliana Dandara ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Eugenia Cojocari. – Chişinău, 2007.162 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Bibliogr. : P. 125-131 ; Anexe.

347.252 T 2993Uzufruct (drept civil)

Page 29: Teze de doctorat 2007

29

Serie analitică

73. IOVA, ION. Aspecte juridico-administrative de reglemen-

tare a pieţei valorilor mobiliare. Elemente de drept comparat : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (drept fi nanciar); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză de doctor în drept / Ion Iova ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Andrei Guştiuc. – Chişinău, 2007.226 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”. Bibliogr. : P. 187-202 ; Anexe. 347.73 : 336.761 T 2968Drept fi nanciarPiaţa valorilor mobiliare

74. MARTIN, CRISTINA. Reglementarea juridică a operaţiu-

nilor de leasing fi nanciar în Republica Moldova : Specialitatea : 12.00.03 – drept privat (drept civil, dreptul afacerilor) : Teză de doctor în drept / Cristina Martin ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Victor Volcinschi. – Chişinău, 2007.223 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 162-173 ; Anexe.

347.453.1 T 2992Leasing – Rep. Moldova

75. MĂRGĂRIT, NICOLAE. Asigurări şi fraude maritime : Specialitatea 12.00.03 – Drept privat (cu specifi carea : drept civil) : Teză de doctor în drept / Nicolae Mărgărit ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Eugenia Cojocari. – Chişinău, 2007.157 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr. : P. 143-150.

347.78 T 3118Drept maritim

76. MUNTEANU, ALEXANDRU. Admisibilitatea recursului

împotriva deciziilor instanţei de apel : Specialitatea 12.00.03 – Drept privat (cu specifi carea : drept procesual civil) : Teză de doctor în drept

Page 30: Teze de doctorat 2007

30

Teze de doctorat (2007)

/ Alexandru Munteanu ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Alexandru Cojuhari. – Chişinău, 2007.189 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 151-173 ; Anexe.

347.956 T 3084Apel (drept civil)

77. PROCA, LUDMILA. Asistenţa socială – instituţie distinctă a dreptului protecţiei sociale (aspect instituţional-administrativ) : Specialitatea : 25.00.02 – Organizarea şi dirijarea în instituţiile admi-nistraţiei publice : Teză de doctor în drept / Ludmila Proca ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Nicolae Romandaş ; consult. şt. : dr. hab., conf. universitar Aurelia Racu. – Chişinău, 2007.166 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Administrare Publică pe lângă Preşe-dintele Republicii Moldova. Bibliogr. : P. 149-162. 349.3 : 364 T 3162Dreptul protecţiei sociale

78. VLAICU, VLAD. Probleme ale protecţiei mediului în proce-sul realizării unor drepturi şi obligaţii constituţionale : Specialita-tea : 12.00.02 – Drept public(constituţional); organizarea şi funcţiona-rea instituţiilor de drept : Teză de doctor în drept / Vlad Vlaicu ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Dumitru Grama. – Chişinău, 2007.161 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie, Stat şi Drept.

Bibliogr. : P. 128-152 ; Anexe. 349.6 T 3193Drept ecologicDrepturile omului fundamentale

79. БОРШЕВСКИЙ, АНДРЕЙ. Российское законодательство

о мировой юстиции и его проявление в деятельности мировых

судов Бессарабии (к. 60-х – 70- е гг. XIX в.) : Специальность :

Page 31: Teze de doctorat 2007

31

Serie analitică

07. 00. 03 – Всеобщая история : Диссертация на соискание ученой степени доктора истории / Андрей Боршевский ; науч. рук. : др. хаб. исторических наук, проф. С. Кустрябова. – Chişinău, 2007.166 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. „Ion Creangă”.

Bibliogr. : P. 142-160 ; Приложения.348.978(043) Т 3051

Judecătorii de prima instanţă – Rep. Moldova – Istorie

80. СОБОР, СЕРГЕЙ. Интеллектуальная собственность :

проблемы и механизм их решения : Специальность : 08.00.01 – Политическая экономия, экономические доктрины : Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Сер-гей Собор ; науч. рук.: доктор экономических наук, конф. Nadejda Şişcan. – Chişinău, 2007.174 p. ; 30 cm. Antetitlu : Молдавская Экономическая Академия. Bibliogr. : P. 144-157 ; Приложения. 347.77 : 33 T 3151Proprietate intelectuală – Protecţie – Rep. Moldova

349 Ramuri speciale ale dreptului

81. IORDANOV, IORDANCA – RODICA. Fundamentarea şti-

inţifi că şi reglamentarea normativă a drepturilor ecologice ale

omului în Republica Moldova : Specialitatea : 12.00.02 – Drept pu-blic (ecologic, organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept) : Teză de doctor în drept / Iordanca – Rodica Iordanov ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Gheorghe Avornic.– Chişinău, 2007. 191 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 162-176 ; Anexe.

349.6 (478) T 2949Drept ecologic – Rep. Moldova

Page 32: Teze de doctorat 2007

32

Teze de doctorat (2007)

351 Activităţi proprii. Sferele de activitate

ale administraţiei publice

82. BUZESCU, MARIN. Administrarea organelor de stat care

asigură ordinea publică : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (drept administrativ) : Teză de doctor în drept / Marin Buzescu ; cond.

şt. : dr., prof. universitar Victor Guţuleac. – Chişinău, 2007.

137 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.

Bibliogr. : P. 117-133.

351.74(478+498)(043) T 3063

Ordine publică – Administrare – Rep. Moldova

Ordine publică – Administrare – România

83. COADĂ, LUDMILA. Instituţia zemstvelor în Basarabia :

aspecte istorico-juridice : Specialitatea : 07.00.02 – Istoria românilor : Teză de doctor în istorie / Ludmila Coadă ; cond. şt. : dr. hab., prof.

universitar Demir Dragnev. – Chişinău, 2007.

181 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie,

Stat şi Drept.

Bibliogr. : P. 141-158 ; Anexe.

352(478)(091)(043) T 3087

Autoadministrare locală – Rep. Moldova – Istorie

84. FÂRŢĂ, CONSTANTIN. Reformarea managementului ad-

ministraţiei publice în etapele pre şi post integrării României în

Uniunea Europeană : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi mana-gement (în administraţia publică) : Teză de doctor în economie / Con-

stantin Fârţă ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Dan Ilie Morega.

– Chişinău, 2007.

139 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.

Bibliogr. : P. 113-121 ; Anexe.

351/354.073(498)(043) T 3086

Administraţie publică – Management – România

Administraţie publică – Aspect economic – România

Page 33: Teze de doctorat 2007

33

Serie analitică

85. FLOANDER, ION. Realizarea unităţii de scop şi acţiune a

autorităţilor publice prin intermediul controlului administrativ : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză de doctor în drept / Ion Floan-der ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Andrei Smochină. – Chişinău, 2007.157 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr. : P. 146-154. 351.9(478)(043) T 2943Control administrativ – Rep. Moldova Control administrativ – România

86. IACUB, IRINA. Locul şi rolul curţii de conturi în cadrul

sistemului organelor de stat : Specialitatea : 12.00.02 – Drept pu-blic (administrativ) ; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză de doctor în drept / Irina Iacub ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Gheorghe Costachi. – Chişinău, 2007.158 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie,

Stat şi Drept. Bibliogr. : P. 146-154 ; Anexe. 351.825(478)(043) T 3079Curtea de Conturi – Rep. Moldova

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

87. BÂLICI, VERA. Formarea conştiinţei lingvistice la elevii din clasele liceale : Specialitatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teză de doctor în pedagogie / Vera Bâlici ; cond. şt. : dr. hab. în peda-gogie Tatiana Callo. – Chişinău, 2007.146 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Bibliogr. : P. 129-138 ; Anexe.

373.5.037(043) T 3113

Page 34: Teze de doctorat 2007

34

Teze de doctorat (2007)

Conştiinţă lingvistică – Formare Elevi – Clase liceale – Psihologie pedagogică

88. BENCHECI, MIHAIL. Proiectarea curriculumului în insti-

tuţiile de învăţământ tip colegiu pentru formarea tehnicianului-constructor : Specialitatea : 13.00.08 – Teoria şi metodologia instru-irii profesionale : Teză de doctor în pedagogie / Mihail Bencheci ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie, prof. universitar Dumitru Patraşcu. – Chişinău, 2007.161 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol. Bibliogr. : P. 114-126 ; Anexe. 377.36 : 62(043) T 2936Colegii de construcţie – Curriculum

89. CALARAŞ, CAROLINA. Fundamente psihopedagogice de formare a dirigintelui ca manager al actului educativ : Specialita-

tea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teză de doctor în pedagogie /

Carolina Calaraş ; cond. şt. : dr. în istorie, conf. universitar Ludmila

Papuc. – Chişinău, 2007.

161 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

din Chişinău.

Bibliogr. : P. 131-140 ; Anexe.

371.132(043) T 3161

Profesori – Pregătire psihologică

90. COJOCARU, ION. Învăţământul matemetic în Moldova : secolul al XV-lea – începutul secolului al XX-lea : (Aspect didac-tic) : Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (mate-

matica) : Teză de doctor în pedagogie / Ion Cojocaru ; cond. şt. : dr.

în pedagogie, prof. universitar Andrei Hariton ; consult. şt. : dr. în şt.

fi z.-mat., conf. universitar Laurenţiu Calmuţchi. – Chişinău, 2007.

154 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol.

Bibliogr. : P. 127-134 ; Anexe.

37 : 51(478)(043)(091) T 2895

Page 35: Teze de doctorat 2007

35

Serie analitică

Învăţământ matematic – Rep. Moldova – Istorie Învăţământ mathematic superior – Rep. Moldova – Istorie

91. DĂNESCU, ELENA. Bazele psihopedagogice ale stimulării

creativităţii copiilor preşcolari în domeniul artistico-plastic : Spe-cialitatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teza de doctor în pedago-gie / Elena Dănescu ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie, prof. universitar Vladimir Guţu. – Chişinău, 2007.163 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. Bibliogr. : P. 136-144 ; Anexe. 37.2.036(043) T 2996Preşcolari – Educaţie artistică

92. MISTREANU, TATIANA. Bazele pedagogice ale educa-

ţiei civice a elevilor din învăţământul gimnazial : Specialitatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teză de doctor în pedagogie / Tatiana Mistreanu ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie, prof. universitar Vladimir Guţu. – Chişinău, 2007.165 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 128-137 ; Anexe. 37.035(043) T 3064Educaţie socială – Clase gimnaziale

93. POSŢAN, LILIANA. Motivaţia învăţării la vârstele adulte

din perspectiva conceptului educaţie pe parcursul vieţii : Specia-litatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teză de doctor în pedagogie / Liliana Posţan ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie Vladimir Guţu. – Chişinău, 2007.165 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 122-134 ; Anexe. 374.7.015.3(043) T 3053Adulţi – Educaţie – Psihologie Învăţare – Motivaţii

Page 36: Teze de doctorat 2007

36

Teze de doctorat (2007)

94. RACU, TATIANA. Formarea conduitei civice la adolescenţi în condiţiile democratizării societăţii : Specialitatea : 13.00.01 – Pe-dagogie generală : Teză de doctor în pedagogie / Tatiana Racu ; cond.

şt. : dr. hab. în pedagogie, conf. universitar Larisa Cuzneţov. – Chişi-nău, 2007.

167 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

din Chişinău.

Bibliogr. : P. 116-124 ; Anexe.

373.5.035(043) T 3156

Adolescenţi – Educaţie socială

95. SCLIFOS, LIA. Repere psihopedagogice ale formării com-

petenţei investigaţionale la liceeni : Specialitatea : 13.00.01 – Peda-

gogie generală : Teză de doctor în pedagogie / Lia Sclifos ; cond. şt. :

dr. în pedagogie, conf. universitar Otilia Dandara. – Chişinău, 2007.

199 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Bibliogr. : P. 146-156 ; Anexe.

373.5.037(043) T 3043

Elevi – Formarea capacităţilor creative

Aptitudini intelectuale – Dezvoltare

96. SPRINCEAN, MARIANA. Resursele psihologice de amelio-

rare a dezvoltării copiilor cu defi cienţe mentale ereditare : Speci-

alitatea 19.00.10 – Psihologie specială : Teză de doctor în psihologie /

Mariana Sprincean ; cond. şt. : dr. hab. în psihologie, prof. universitar

Nicolae Bucun. – Chişinău, 2007.

151 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

din Chişinău.

Bibliogr. : P. 131-143 ; Anexe.

376.42.015.3(043) T 3015

Copii înapoiaţi mintal – Dezvoltare – Psihologie pedagogică

97. TĂNASE, MARINELA. Modelul formării profesionale ini-

ţiale a profesorului de psihologie : Specialitatea : 13.00.01 – Pedago-

Page 37: Teze de doctorat 2007

37

Serie analitică

gie generală : Teză de doctor în pedagogie / Marinela Tănase ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie, prof. universitar Nicolae Silistraru. – Chişinău, 2007.202 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Bibliogr. : P. 145-158 ; Anexe. 371.124 : 15(043) T 3205Profesori de psihologie – Formare

98. ŢAULEAN, MICAELA. Formarea atitudinii pozitive faţă

de cultura naţională la elevii claselor primare (la orele de limba

engleză) : Specialitatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teză de doc-tor în pedagogie / Micaela Ţaulean ; cond. şt. : dr., conf. universitar Viorica Palaria. – Chişinău, 2007.176 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Bibliogr. : P. 129-140 ; Anexe. 373.3.035(043) : 811.111 T 3204Limba engleză – Comunicare interculturalăElevi – Clase primare – Educaţie socială

99. VÎNTU, CAROLINA. Măsuri de prevenţie şi recuperare a

devianţei comportamentale la adolescenţi : Specialitatea : 19.00.10 – Psihologie specială : Teză de doctor în psihologie / Carolina Vîntu ; cond. şt. : dr. hab. în psihologie, prof. universitar Nicolae Bucun. – Chişinău, 2007.164 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. Bibliogr. : P. 126-133; Anexe. 376.58.015.3(043) T 3014Comportament deviant – Psihologie pedagogică

100. СУГАК, ОЛЬГА. Педагогическая модель начальной

технологической и художественно-технологической подго-

товки инженеров швейного производства : Специальность : 13.00.08 – Теория и методология профессионального обучения :

Page 38: Teze de doctorat 2007

38

Teze de doctorat (2007)

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогиче-

ских наук / Ольга Сугак ; науч. рук. : др. хаб. педагогических наук,

проф. университар Dumitru Patraşcu. – Chişinău, 2007.

190 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Технический Университет Молдовы.

Bibliogr. : P. 144-158 ; Приложения.

378.14 : 687(043) Т 3180

Ingineri – Industria confecţiilor textile – Formare

101. ЧОБАН-ПИЛЕЦКАЯ, АНТОНИНА. Научно-теорeтичес-кие основы мотивации изучения курса математики в гимна-зии (на примере алгебры) : Специальность : 13.00.02 – Tеория и методология обучения (математика) : Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Антонина Чобан-Пилецкая ; науч. рук : др. xаб. педагогических наук, проф. уни-верситар Ilie Lupu. – Chişinău, 2007.200 p. ; 30 cm. Antetitlu : Тираспольский Государственный Университет. Bibliogr. : P. 126-130 ; Приложения. 37.015.3 : 51(043) T 3181Matematică – Curs gimnazial – Motivaţia studieriiMotivaţie pentru studii – Psihologie pedagogică

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. VIAŢĂ SOCIALĂ. FOLCLOR

102. MATVEEV, SERGIU. Procese etno-culturale în spaţiul Carpato-Nistrean în secolele II-XIV p. CHR. în istoriografi a sovietică : Specialitatea : 07.00.02 – Istoria românilor : Teză de doctor

în istorie / Sergiu Matveev ; cond. şt. : dr. hab., conf. universitar Ion

Eremia. – Chişinău, 2007.

172 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 133-167.

39(=135.1) : 930 T 3067

Români – Etnogeneză – Istoriografi e

Page 39: Teze de doctorat 2007

39

Serie analitică

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢE MATEMATICE

ŞI ŞTIINŢE NATURALE

103. BEJAN, ANDREI. Modelarea timpului de orientare în sis-teme de aşteptare cu priorităţi : Specialitatea : 01.01.09 – Ciber-netică matematică şi cercetări operaţionale : Teză de doctor în stiinţe

fi zico-matematice / Andrei Bejan ; cond. şt. : dr. hab. în şt. fi z-mat., prof. universitar Gheorghe Miscoi. – Chişinău, 2007. 118 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 89-95 ; Anexe.519.872(043) T 3122

Sisteme de aşteptare cu priorităţi – Cercetări operaţionale

104. BUJAC, MARIANA. Asupra varietăţilor abstracte, contu-rului Euler multidimensional şi aspectelor aplicative ale acestora : Specialitatea : 01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţio-nale : Teză de doctor în ştiinţe fi zico-matematice / Mariana Bujac ; cond. şt. : academician, prof. universitar Petru Soltan. – Chişinău, 2007.68 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 61-64.

519.7(043) T 2997Varietăţi abstracte – Cibernetică matematică

105. BULIMESTRU, ION. Precursori şi noi materiale în baza combinaţiilor heteronucleare ale bismutului (III) cu unele elemen-te 3d : Specialitatea : 02.00.01 – Chimia anorganică : Teza de doctor în chimie / Ion Bulimestru ; cond. şt. : dr. hab. în chimie, prof. universitar Aurelian Gulea. – Chişinău, 2007.118 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 95-115. 541.49 : 546.87(043) T 2971Compuşi coordinativeBismut – Combinaţii complexe

Page 40: Teze de doctorat 2007

40

Teze de doctorat (2007)

106. CALMUŢCHI, LAURENŢIU. Metode algebrice şi func-

ţionale în teoria extensiilor spaţiilor topologice : Specialitatea : 01.01.04 – Geometrie şi topologie : Teză de doctor în stiinţe fi zico-matematice / Laurenţiu Calmuţchi ; consult. şt. : academician, dr. hab. în şt. fi z.-mat., prof. unibersitar Mitrofan Cioban. – Chişinău, 2007.203 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol. Bibliogr. : P. 165-181 ; Anexe. 515.12(043) T 3024Spaţii topologice – Metode algebrice

107. CAMERZAN, INGA. Proprietăţi structurale ale reţelelor

Petri temporizate : Specialitatea: 01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse program : Teză de doctor în informatică / Inga Camerzan ; cond. şt. : dr., prof. universitar Toader Jucan. – Chi-şinău, 2007.120 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol. Bibliogr. : P. 112-120. 519.7(043) T 3059Reţea Petri – Proprietăţi structurale

108. CIOCÂRLAN, ALEXANDRU. Sinteza sesquiterpenoidelor

drimanice polifuncţionale din diterpenoidele labdanice larixol şi

sclareol : Specialitatea : 02.00.10 – Chimia bioorganică, chimia com-puşilor naturali şi fi ziologic activi : Teză de doctor în chimie / Alexan-dru Ciocârlan ; cond. şt. : dr. hab. în chimie Mihai Colţa ; consult. şt. : dr. hab. în chimie, prof. universitar Pavel Vlad. – Chişinău, 2007.135 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Chimie. Bibliogr. : P. 109-131.

547.913.6(043) T 3140Diterpenoide ladbanice – Compuşi norladbanici

109. COCU, MARIA. Sinteza templată şi studiul compuşilor

coordinativi ai unor 3d-elemente cu liganzi tetradentaţi în baza

Page 41: Teze de doctorat 2007

41

Serie analitică

tiosemicarbazidei alchilate : Specialitatea : 02.00.01 – Chimia an-organică : Teza de doctor în chimie / Maria Cocu ; cond. şt. : dr. hab. în chimie, prof. universitar Nicolae Gărbălău ; consult. şt. : dr. hab. în chimie, prof. universitar Mihail Revenco. – Chişinău, 2007.124 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Chimie. Bibliogr. : P. 107-120.

541.49 : 546.72/74(043) T 3025Compuşi 3d-metalelor cu baze Schift – Sinteza templatăCompuşi complexe – Chimie anorganică

110. DONICA, ALA. Evaluarea stării ecologice din principale-

le zone de recreaţie ale mun. Chişinău în baza ecobioindicaţiei : Specialitatea : 03.00.16 – Ecologie : Teză de doctor în biologie / Ala Donica ; cond. şt. : dr. în agricultură, conf. universitar Adam Begu. – Chişinău, 2007.182 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Ecologie şi Geografi e.

Bibliogr. : P. 136-148 ; Anexe. 504.064.36 : 574(478-25)(043) T 3058

Mediu înconjurător – Monitoring ecologic – mun. ChişinăuMonitoring ecologic – mun. ChişinăuExpertiză ecologică – mun. Chişinău

111. FONOBEROVA, MARIA. Optimal Flows in Dynamic Net-

works and Algorithms for Their Finding : Specyalite : 01.01.09 – Mathematical Cybernetics and Operational Research : PhD Thesis in Physical and Mathematical Sciences / Maria Fonoberova ; sc. adviser : dr. hab. of physical and mathematical sciences, prof. Dmitrii Lozovanu. – Chişinău, 2007.90 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academy of Sciences of Moldova. Institute of Mathe-matics and Computer Science.Bibliogr. : P. 70-76 ; Anexe.519.7(043) T 3192

Reţele de dinamică (matematică)

Page 42: Teze de doctorat 2007

42

Teze de doctorat (2007)

112. HARITONOV, SVETLANA. Evoluţia proprietăţilor fi zico-

chimice ale lipidelor fortifi cate cu iod : Specialitatea : 02.00.04 – Chimie fi zică : Teza de doctor în chimie / Svetlana Haritonov ; cond.

şt. : dr. hab. în şt. chimice, conf. universitar Rodica Sturza. – Chişinău,

2007.

155 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei.

Bibliogr. : P. 114-122 ; Anexe.

577.115 : 546.15(043) T 2896

Lipide – Concentrare cu iod – Proprietăţi fi zico-chimice

113. ICHIM, MARIA. Rolul algelor şi unor plante vasculare în procesul de epurare biologică a apelor reziduale de la complexele

zootehnice : Specialitatea : 03.00.18 – Hidrobiologie, ihtiologie : Teză

de doctor în biologie / Maria Ichim ; cond. şt. : dr. hab., prof. universi-

tar Victor Şalaru. – Chişinău, 2007.

152 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe din Moldova. Institutul

de Zoologie.

Bibliogr. : P. 135-152 ; Anexe.

582.2 / .3 : 628.35 : 636(043) T 3139

Ape reziduale – Epurare biologică – Cultivarea algelor

Epurarea apelor reziduale (zootehnie)

114. IPATE, DUMITRU. Probleme generale de aproximare

ale aplicaţiilor continue ale spaţiilor topologice : Specialitatea :

01.01.04 – Geometrie şi topologie : Teză de doctor habilitat în ştiinţe

fi zico-matematice / Dumitru Ipate ; consult. şt. : dr. hab. în şt. fi z.-mat,

prof. universitar Mitrofan Cioban. – Tiraspol, 2007.

184 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat Nistreană.

Bibliogr. : P. 171-184.

515.122(043) T 3141

Spaţii topologice (matematică)

115. IUSIUMBELI, ANATOLI. Modele de control optimal dis-

cret şi soluţionarea jocurilor dinamice pe reţele : Specialitatea :

Page 43: Teze de doctorat 2007

43

Serie analitică

01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale : Teză de doctor în ştiinţe fi zico-matematice / Anatoli Iusiumbeli ; cond. şt. : dr. hab. în şt. fi z.-mat., prof. universitar Dumitru Lozovanu. – Chişinău,

2007.

74 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 68-75 ; Anexe.

519.837(043) T 3046

Jocuri dinamice – Calculatoare

116. LIULENOVA, VALENTINA. Reglarea nutriţiei minerale,

activitatea zaharozosintazei, zaharozofosfatsintazei şi acumularea

zaharozei de către sfecla pentru zahăr : Specialitatea : 03.00.12 –

Fiziologia plantelor : Teză de doctor în biologie / Valentina Liulenova

; cond. şt. : dr. hab. în agricultură, prof. universitar Simion Toma ;

consult. şt. : dr. hab. în agricultură Boris Boincean. – Chişinău, 2007.

142 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor. Bibliogr. : P. 136-142. 581.1 : 633.63(043) T 3190Sfeclă de zahăr – Fiziologie

117. LUPAN, MIRCEA. Clasifi carea topologică a sistemului pă-

tratic complet cu centre de simetrie : Specialitatea : 01.01.02 – Ecu-aţii diferenţiale : Teză de doctor în ştiinţe fi zico-matematice / Mircea Lupan ; cond. şt. : dr. hab. în şt. fi z-mat., prof. universitar Nicolae Vulpe. – Chişinău, 2007.121 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Matematică şi Informatică. Bibliogr. : P. 108-118. 517.925(043) T 2906Sistemul pătratic – Clasifi carea topologică

118. LUPAŞCU, VICTOR. Aspecte în evaluarea plantelor modi-

fi cate genetic (Nicotiana tabacum, var. Xanthi) şi metode de iden-

Page 44: Teze de doctorat 2007

44

Teze de doctorat (2007)

tifi care a acestora : Specialitatea : 03.00.15 – Genetică : Teză de doc-

tor în biologie / Victor Lupaşcu ; cond.şt. : dr. hab., prof. universitar

Maria Duca. – Chişinău, 2007.

129 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor.

Bibliogr. : P. 104-126.

577.218(043) : 575. 22(043) T 3166

Plante modifi cate genetic – Cercetări

Tutun – Testare

119. MALAEŞTEAN, IURIE. Sinteza şi studiul complecşilor

unor metale de tip 3d cu acizi mono- şi dicarboxilici : Specialita-

tea : 02.00.01 – Chimie anorganică : Teza de doctor în chimie / Iurie

Malaeştean ; cond. şt. : dr. hab. în şt. chimice, academician, prof. uni-

versitar Nicolae Gărbălău ; consult. şt. : dr. în chimie, conf. universitar

Grigore Timco. – Chişinău, 2007.

134 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Chimie. Bibliogr. : P. 115-127. 541.49 : 546.6(043) T 3189Compuşi coordinative (chimie anorganică) – Cercetări

120. PALII, ANDREI. Schimbul dublu şi interacţiunile magne-

tice orbital-dependente în clasterii metalelor de tranziţie : Specia-litatea : 01.04.02 – Fizica teoretică : Teză de doctor habilitat în ştiinţe fi zico-matematice / Andrei Palii : [text în l. engl.] . – Chişinău, 2007.

228 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe din Moldova. Institutul de Fizică Aplicată. Bibliogr. : P. 120-228. 544.1(043) : 535.349(043) T 3050Structura chimică a materiei Fizică chimică

121. PĂŞCANU, ANGELA. GL (2, IR) – orbitele sistemelor de

Page 45: Teze de doctorat 2007

45

Serie analitică

ecuaţii diferenţiale polinomiale : Specialitatea : 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale : Teză de doctor în stiinţe fi zico-matematice / Angela Păş-

canu ; cond. şt. : dr. hab. în şt. fi z.-mat., prof. universitar Alexandru

Şubă. – Chişinău, 2007.

80 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol.

Bibliogr. : P. 74-78.

517.925(043) T 2950

Ecuaţii diferenţiale polinomiale – Cercetări

122. PRODIUS, DENIS. Sinteza şi studiul clusterilor homo- şi

heteronucleari ai fi erului cu acizi di- şi tricloroacetici : Specialita-

tea : 02.00.01 – Chimia anorganică : Teza de doctor în chimie / Denis

Prodius ; cond. şt. : dr. hab. în şt. chimice, prof. universiar Constantin

Turtă. – Chişinău, 2007.

124 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul

de Chimie.

Bibliogr. : P. 102-121.

541.49 : 546.723(043) T 3018

Oxo-carboxilaţii ai fi erului – Combinaţii complexe

Spectroscopia Mossbauer – Chimia anorganică

Biosinteza – Stimulatorii

123. RUSULEAC, TATIANA. Formarea diferenţiată a compe-

tenţelor de rezolvare a problemelor la elevii claselor I-IV : Specia-

litatea : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (matematică) : Teză

de doctor în pedagogie / Tatiana Rusuleac ; cond. şt. : dr. în pedagogie,

conf. universitar Ludmila Ursu. – Chişinău, 2007.

135 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat din Tiraspol

(cu sediul în Chişinău).

Bibliogr. : P. 103-110 ; Anexe.

51(072.2) T 3044

Matematică – Metodologia instruirii, cl. 1-4

Page 46: Teze de doctorat 2007

46

Teze de doctorat (2007)

124. ŞCERBACOV, VICTOR. On linear and inverse quasigro-

ups and their applications in code theory : Specialitatea : 01.01.06 – Logică matematică, algebră şi teoria numerelor : Teză de doctor habi-litat în ştiinţe fi zico-matematice / Victor Şcerbacov. – Chişinău, 2007.246 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Mate- matică şi Informatică. Bibliogr. : P. 221-238 ; Anexe. 512.548.7(043) T 3257Cvasigrupuri(algebră)

125. VASILAŞCU, NATALIA. Diversitatea şi particularităţile biologo-ecologice a ornitofaunei oraşului Chişinău : Specialitatea : 03.00.08 – Zoologie : Teză de doctor în biologie / Natalia Vasilaşcu ; cond. şt. : dr. în şt. biologice, conf. universitar Andrei Munteanu ; consult. şt. : dr. în biologie, conf. universitar Nicolae Zubcov. – Chi-şinău, 2007.120 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Chimie. Bibliogr. : P. 102-118. 598.2(478-25)(043) T 2973Ornitologie – Biodiversitate – or. ChişinăuPăsări – Biodiversitate – or. Chişinău

126. ZOSIM, LILIANA. Biotehnologia cultivării spirulinei şi obţinerii produselor cu conţinut prognozat de fi er şi de alte sub-stanţe bioactive valoroase : Specialitatea : 03.00.23 – Biotehnologie : Teză de doctor în biologie / Liliana Zosim ; cond. şt. : academician, prof. universitar Valeriu Rudic. – Chişinău, 2007.128 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. Bibliogr. : P. 98-125.

573.6 : 582.26(043) T 3120Spirulina platensis – Biotehnologie Biopreparate – Spirulina platensis

Page 47: Teze de doctorat 2007

47

Serie analitică

127. АЛКАЗ, ВАСИЛИЙ. Научно-методические основы про-

гноза сейсмической опасности и сейсмического риска терри-

тории Республики Молдова : Специальность : 04.00.12 – Гео-физика, сейсмология ; геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых : Диссертация на соискание ученой сте-пени доктора хабилитат физико-математических наук / Василий Алказ; []. – Chişinău, 2006.276 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Академия Наук Молдовы. Институт Геофизики и Геологии.

Bibliogr. : P. 179-197 ; Приложения. 550.34 (478) (043) Т 2668Observări seismice – Rep. MoldovaMoldova – Observări seismice

128. ГРИНЬКО, МАРИНА. Суперкислотная циклизация

специфически-функционализированных алифатических тер-

пеноидов : Специальность : 02.00.10 – Биоорганическая химия, химия природных и физиологически активных веществ : Диссер-тация на соискание ученой степени доктора химических наук / Марина Гринько ; науч. рук. : академик, профессор Pavel Vlad. – Chişinău, 2007.125 p. ; 30 cm. Antetitlu : Академия Наук Молдовы. Институт Химии. Bibliogr. : P. 107-122 ; Приложения. 547.596/599(043) T 3150Terpenoide ciclice – Ciclizare superacidă

129. ПОРЧЕСКУ, ГРИГОРИЙ. Сравнительная морфология

пищеварительного тракта африканского черного страуса,

курицы и индейки : Специальность : 16.00.02 – Патология, он-кология, и морфология домашних животных : Диссертация на со-искание ученой степени доктора ветеринарных наук / Григорий Порческу ; науч. рук. : др. хаб. ветеринарных наук, проф. Вален-тин Малышев. – Chişinău, 2007.131 p. ; 30 cm. Antetitlu : Государственный Аграрный Университет

Page 48: Teze de doctorat 2007

48

Teze de doctorat (2007)

Молдовы.

Bibliogr. : P. 114-115 ; Приложениe.

591.43(043) T 3080

Struţ african – Tract digestiv – Morfologia comparativă

Păsări domestice – Anatomie

130. САЛЕМ ОБАДИ САЕЛ. Таксономическое разноо-

бразие и продуктивность популяций доминирующих видов

рыб кучурганского водохранилища-охладителя Молдавской

ГРЭС : Специальность : 03.00.18 – Гидробиология, ихтиология :

Диссертация на соискание ученой степени доктора биологиче-

ских наук / Саел Обади Салем ; науч. рук. : др. хаб., профессор

Ion Toderaş. – Chişinău, 2007.

145 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Академия Наук Молдовы. Институт Зоологии.

Bibliogr. : P. 111-145.

597.08(478)(043) T 2960

Peşti – Protecţia biodiversităţii

Ihtiologie – Rep. Moldova

Ihtiofauna – Diversitate – Rep. Moldova

Ecosisteme acvatice – Rep. Moldova

131. ЦЭРАНУ, ЛИЛИЯ. Влияние гомо- и гетерозиготного со-

стояния мутантных генов на количественные признаки то-

мата (Lycopersicon esculentum Mill.) : Специальность : 03.00.15

– Генетика : Диссертация на соискание ученой степени доктора

биологических наук / Лилия Цэрану ; науч. рук. : др хаб. биологи-

ческих наук, проф. университар Anatol Jacota. – Chişinău, 2007.

182 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Академия Наук Молдовы. Институт Генетики

и Физиологии Растений.

Bibliogr. : P. 115-131 ; Приложения.

581.15:635.64(043) T 3184

Tomate – Mutageneză

Page 49: Teze de doctorat 2007

49

Serie analitică

61 MEDICINA

611/615 Anatomie. Anatomie umană şi comparată.

Farmacologie.Terapeutică.Toxicologie

132. APETRI, LUMINIŢA. Managementul marketingului servi-

ciilor medicale : Specialitatea : 14.00.33 – Medicină socială şi manage-ment : Teză de doctor în medicină / Luminiţa Apetri ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Constantin Eţco ; consult. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Grigore Belostecinic. – Chişinău, 2007. 121 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Bibliogr. : P. 103-113 ; Anexe. 614 : 65.012.4 T 3149Servicii medicale – Management – Rep. MoldovaAsistenţa medicală – Marketing – Rep. Moldova

133. BERNAZ, EMILIAN. Argumentarea sistemului de apro-

vizionare farmaceutică a Forţelor Armate ale Republicii Moldova

: Specialitatea : 15.00.01 – Farmacie : Teză de doctor în farmacie / Emilian Bernaz ; cond. şt. : dr. hab. în farmacie, prof. universitar Va-sile Procopişin ; consult. şt. : dr. în medicină, conf. universitar Vasile Dumitraş. – Chişinău, 2007.169 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 120-131 ; Anexe. 615.014 : 338.24.021.8(043) T 3126Farmaceutică – Aprovizionare – Forţe Armate – Rep. MoldovaForţe Armate – Aprovizionare farmaceutică – Rep. Moldova

134. CALMÎC, VARFOLOMEI. Optimizarea activităţii de educa-

ţie pentru sănătate şi promovare a modului sănătos de viaţă în con-

diţii socio-economice noi : Specialitatea : 14.00.33 – Medicina socială şi management : Teză de doctor în medicină / Varfolomei Calmîc ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Constantin Eţco ; consult. şt. : dr. în medicină, conf. universitar Ion Bahnarel. – Chişinău, 2007.

Page 50: Teze de doctorat 2007

50

Teze de doctorat (2007)

162 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 128-141 ; Anexe. 614(478) (043) T 3147Educaţie pentru sănătateMod de viaţă sănătos – Formare Medicină preventivă – Rep. Moldova

135. CATERENIUC, ILIA. Morfologia aparatului neurovascu-

lar extra- şi intraorganic al complexului hepatoligamentar : Spe-cialitatea : 14.00.02 – Anatomia omului : Teză de doctor habilitat în medicină / Ilia Catereniuc ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Piotr Lobko ; dr. hab. în medicină, prof. universitar Mihail Ştefaneţ. – Chişinău, 2007.333 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 271-308 ; Anexe.

611.36-091(043) T 3076Complex hepatoligamentar – Anatomia omului Aparat neurovascular – Cercetări morfologiceHidatidoză hepatică

136. MEŞINA, VICTOR. Estimarea stării de sănătate a anga-

jaţilor întreprinderilor vinicole în relaţie cu condiţiile de muncă : Specialitatea : 14.00.07 – Igiena : Teză de doctor în medicină / Victor Meşina ; cond. şt. : dr. hab. în medicină Grigore Friptuleac. – Chişi-nău, 2007.162 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 124-134 ; Anexe.

613.6 : 663.2/.3(043) T 3082Întreprinderi vinicole – Angajaţi – Sănătate Igiena muncii – Întreprinderi vinicole

Page 51: Teze de doctorat 2007

51

Serie analitică

137. NEVOIA, ANGELA. Modifi cările conţinutului aminoa-

cizilor liberi la şobolanii de diferită vârstă la acţiunea factorilor

stresogeni de diversă natură : Specialitatea : 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor : Teză de doctor în biologie / Angela Nevoia ; cond. şt. : dr. în biologie, conf. universitar Valentina Ciochină; consult. şt. : dr. hab. în biologie, prof. universitar Teodor Furdui. – Chişinău, 2007.135 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Fizio- logie şi Sanocreatologie. Bibliogr. : P. 106-131. 612.014.31(043) T 2982Stres – Fiziologie – Cercetări

138. ŢURCAN, LAURA. Caracteristica epidemiologică şi per-

fecţionarea sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse post-

vaccinale (RAP) în Republica Moldova : Specialitatea : 14.00.30 – Epidemiologie : Teză de doctor în medicină / Laura Ţurcan ; cond. şt. : dr. hab. în medicină Victoria Bucov. – Chişinău, 2007.125 p. ; 30 cm. Antetitlu : Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Preventivă. Bibliogr. : P. 85-103 ; Anexe. 614.47(478)(043) T 3055Control epidemiologic – Vaccinare – Rep. Moldova Vaccinuri virale – Copii – Rep. Moldova Reacţii postvaccinale – Cercetări – Rep. Moldova

616 Patologie. Medicină clinică

139. BÎTCA, ANGELA. Corelaţii morfo-biochimice în patoge-

nia şocului hemoragic : Specialitatea : 14.00.16 – Fiziologie normală şi patologică: Teza de doctor în medicină / Angela Bîtca ; cond. şt. : dr. hab. în biologie, prof. universitar Vasile Lutan. – Chişinău, 2007.127 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”.

Page 52: Teze de doctorat 2007

52

Teze de doctorat (2007)

Bibliogr. : P. 101-122 ; Anexe. 616-005.1-085(043) T 2980

Şoc hemoragic – Terapie infuzională

140. BOGDAN, VALERIU. Atitudinea chirurgicală asupra fo-

carului de peritonită postoperaţie în dependenţă de localizarea lui

în cavitatea peritoneală : Specialitatea : 14.00.27 – Chirurgie : Teza de doctor în medicină / Valeriu Bogdan ; cond. şt. : dr. hab. în medici-nă, prof. universitar Vladimir Hotineanu. – Chişinău, 2007.148 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 123-143. 616.381-002-089(043) T 3001Peritonită postoperatorie – Tratament chirurgical

141. BORONIN, LARISA. Clinica şi evoluţia schizofreniei pa-

ranoide cu debut până la vârsta de 25 ani : Specialitatea : 14.00.18 – Psihiatrie : Teza de doctor în medicină / Larisa Boronin ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Anatol Nacu. – Chişinău, 2007.146 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 119-139 ; Anexe. 616.895.87-08(043) T 3137Schizofrenie paranoică – Tratament

142. BRUMARU, ALBINA. Activitatea imunoreglatoare a pre-

paratului BioR în tratamentul tuberculozei pulmonare : Speciali-tatea : 14.00.36 – Diagnosticul de laborator, imunologie si alergologie : Teza de doctor în medicină / Albina Brumaru ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar S. Ghinda ; consult. şt. : dr. hab. în medici-nă, conf. universitar C. Iavorschi. – Chişinău, 2007.120 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Instituţia Medico-Sanitară Publică. Institutul de Fti-ziopneumologie „Chiril Draganiuc”.

Bibliogr. : P. 95-116.

Page 53: Teze de doctorat 2007

53

Serie analitică

616.24-002.5 : 615.37(043) T 2978Tuberculoză pulmonară – Imunoterapie Biopreparate – Tuberculoză pulmonară

143. BUCAŢEL (CECAN), ANGELA. Infl uenţa glicozidelor cardiace asupra sistemelor pro- şi antioxidant în normo- şi hipe-roxibarie pe fondal de insufi cienţă cardiacă acută : Specialitatea : 14.00.25 – Farmacologie, farmacologie clinică : Teza de doctor în me-dicină / Angela Bucaţel (Cecan) ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof.

universitar Nicolai Sava ; dr. în medicină, conf. universitar Veaceslav

Gonciar ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Valentin

Gudumac. – Chişinău, 2007.

137 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

„N. Testemiţanu”.

Bibliogr. : P. 108-131 ; Anexe.

616.12-008.46-085(043) T 2983

Insufi cienţă cardiacă acută – Terapie

144. CALENICI, EUGENIA A. Hipertensiunea arterială esen-ţială : Tulburări nevrotiforme şi afective (studiu clinic şi strate-gii curative) : Specialitatea : 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie

(cardiologie) : Teza de doctor habilitat în medicină / Eugenia A. Cale-

nici ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Ion Ţâbârnă

; dr. hab. în medicină, prof. universitar Mircea Revenco. – Chişinău,

2007.

212 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul

de Cardiologie.

Bibliogr. : P. 170-215.

616.12-008.331.1 : 616.8-009-08(043) T 3129

Hipertensiune arterială - Sindrom afectiv - Tratament psihotrop

145. CATRINICI, VICTOR. Veziculografi a în determinarea gradului extinderii locale a cancerului vezicii urinare şi prostatei : Specialitatea : 14.00.19 - Imagistică medicală : Teză de doctor în me-

Page 54: Teze de doctorat 2007

54

Teze de doctorat (2007)

dicină / Victor Catrinici ; cond. şt. : dr. în şt.medicale, conf. universitar Nicolae Ghidirim ; consult. şt. : dr. hab. în medicină Andrei Roşca. –

Chişinău, 2007.

105 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic. Bibliogr. : P. 93-105 ; Anexe. 616.62-006.6-073.75(043) T 3136Vezica urinară – Cancer – Imagistică Prostată – Cancer – Imagistică

146. CEPOIDA, ELENA. Valoarea metodei cu sondă în localiza-

rea corpilor străini intraorbitari : Specialitatea : 14.00.19 – Imagis-tica medicală : Teză de doctor în medicină / Elena Cepoida ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, conf. universitar Natalia Rotaru ; consult. şt. : dr. hab. în şt. medicale, conf. universitar Andrei Roşca. – Chişinău, 2007.1018 p. ; 30 cm. Antetitlu : Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic. Bibliogr. : P. 87-97 ; Anexe.

617.7-003.6-073.75(043) T 3104Corp străin orbitar – Metode localizării cu sondaOchi – Traumatism

147. CEPOIDA, PETRU. Modifi cările hemodinamice la pacien-

ţii cu pielonefrită cronică în diferite stadii de insufi cienţă renală

cronică : Specialitatea : 14.00.05 – Boli interne (Nefrologie) : Teză de doctor în medicină / Petru Cepoida ; cond. şt. : dr. în medicină, prof. universitar Constantin Babiuc ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Aurel Grosu. – Chişinău, 2007.

130 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

„N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 110-125. 616.61-002.3-036.12(043) T 3135Pielonefrită cronică – Modifi cările hemodinamice

Insufi cienţă renală cronică

Page 55: Teze de doctorat 2007

55

Serie analitică

148. COJUHARI, LILIA. Particularităţile clinice, imunologice

şi optimizarea tratamentului în hepatita virală C acută la persoa-

nele de vârstă tânără şi medie : Specialitatea : 14.00.10 – Boli in-fecţioase : Teză de doctor în medicină / Lilia Cojuhari ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, conf. universitar Victor Pântea ; consult. şt. : dr. în medicină Gheorghe Cuşnir. – Chişinău, 2007.112 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 93-108. 616.36-002.1-053.8(043) T 3032Hepatita virală C – Tratament – Vârsta tânără şi medie

149. CORCODEL, DIANA. Aspecte medico-sociale şi psihologice

ale sănătăţii copiilor de vîrstă preşcolară din familiile monoparen-

tale în mediul rural : Specialitatea : 14.00.33 –Medicina socială şi ma-nagement : Teza de doctor în medicină / Diana Corcodel ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Dumitru Tintiuc. – Chişinău, 2007.135 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 106-116 ; Anexe.

616-058-053.4(043) T 2956Copii din familii monoparentale – Aspecte medico-socialePreşcolari – Control medical

150. COTONEŢ, ALIC. Diagnosticul şi tratamentul endoscopic

în obstrucţiile biliare distale complicate cu icter mecanic : Spe-cialitatea : 14.00.27 – Chirurgie : Teză de doctor în medicină / Alic Cotoneţ ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Vladimir Hotineanu. – Chişinău, 2007.128 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 113-124. 616.36-008.5-072.1-08(043) T 3002Icter mecanic – Diagnostic endoscopic – Tratament

Page 56: Teze de doctorat 2007

56

Teze de doctorat (2007)

151. CREANGĂ, ELENA. Studierea heterogenităţii genomice

helicobacter pylori în ulcerul gastroduodenal şi consideraţii me-

dicamentoase : Specialitatea : 14.00.05 – Boli interne (Gastroente-rologie) : Teză de doctor în medicină / Elena Creangă ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Ion Ţâbîrnă ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Nicolae Barbacar. – Chişinău, 2007.123p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 96-118.

616.33-002.44-08(043) T 3019Ulcer gastroduodenal – Tratament – Profi laxie

152. DELIV, INGA. Particularităţile clinico-evolutive şi de tra-

tament ale depresiei non-psihotice la persoanele anxioase : Specia-litatea : 14.00.18 – Psihiatrie : Teza de doctor în medicnă / Inga Deliv ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Mircea Revenco. – Chişinău, 2007.171 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 124-144 ; Anexe.

616.89-008.454-085(043) T 3117Depresii non-psihotice – Tratament

153. DESEATNICOVA, ELENA. Particularităţile clinico-evolu-

tive, indicii de antioxidare şi peroxidare a lipidelor la pacienţii cu

gută : Specialitatea : 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie : Teză de doctor în medicină / Elena Deseatnicova ; cond. şt. : dr. hab. în medici-nă, prof. universitar Liliana Groppa ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Valentin Gudumac. – Chişinău, 2007.130 p. ; 30 cm. Antetitlu : Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cardiologie. Bibliogr. : P. 107-123 ; Anexe. 616-002.78(043) T 3057Gută – Protecţie antioxidantă

Page 57: Teze de doctorat 2007

57

Serie analitică

154. GALADIUC, DORIN. Evoluţia parametrilor clinici şi fi zio-logici sub infl uenţa oxigenului activ în terapia intensivă complexă a ischemiei cerebrale acute : Specialitatea : 14.00.37 – Anesteziolo-gie si reanimatologie : Teză de doctor în medicină / Dorin Galadiuc ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Boris Pîrgari. – Chi-şinău, 2007.106 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 91-101. 616.831-005.4-085(043) T 3005Ishemie cerebrale acute – Terapie intensivă

155. GHEORGHIŢA, STELA. Consideraţii la optimizarea su-pravegherii epidemiologice în Borrelioza Lyme : Specialitatea : 14.00.30 – Epidemiologie : Teză de doctor în medicină / Stela Ghe-orghiţa ; cond. şt. : dr. în medicină, conf. universitar Valeriu Chicu. – Chişinău, 2006.130 p. ; 30 cm. Antetitlu : Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Preventivă. Bibliogr. : P. 106-123. 616.98-036.22(043) T 2958Infecţii specifi ce – Epidemiologie Borrelioza Lyme – Control epidemiologic

156. GLAVAN, ALINA. Tratamentul complex al fracturilor de şi consecinţele lui : Specialitatea : 14.00.22 – Ortopedie şi traumato-logie : Teza de doctor în medicină / Alina Glavan ; cond. şt. : dr. hab. în şt.medicale, prof .universitar Vitalie Beţişor ; dr. hab. în şt.medicale, prof. universitar Filip Gornea. – Chişinău, 2007.135 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 121-135. 616.717.5-001.5-089(043) T 2984Radius distal – Fracturi – Tratament Osteoporoza – Tratament

Page 58: Teze de doctorat 2007

58

Teze de doctorat (2007)

157. KULCIŢKAIA, STELA. Răspândirea, tabloul clinic, dia-

gnosticul, tratamentul şi profi laxia complicaţiilor postvaccinale şi

revaccinale cu BCG la copii : Specialitatea : 14.00.26 – Ftiziopneu-mologie : Teza de doctor în medicină / Stela Kulciţkaia ; cond. şt. : dr.

hab. în medicină, conf. cercetător C. Iavorschi ; consult. şt. : dr. hab. în

medicină, prof. cercetător S. Ghinda. – Chişinău, 2007.

123 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Instituţia Medico-Sanitară Publică. Institutul de Fti-

ziopneumologie „Chiril Draganiuc”.

Bibliogr. : P. 103-117.

616-002.5 : 615.371-053.2(043) T 3034

Tuberculoză – Vaccinare – Copii

Vaccinare – Tuberculoză – Copii

158. LITOVCENCO, ANATOLII. Trauma cranio-cerebrală

asociată cu fracturile oaselor tubulare la copii. Optimizarea algo-

ritmilor de diagnostic : Specialitatea : 14.00.28 – Neurochirurgie :

Teză de doctor în medicină / Anatolii Litovcenco ; cond. şt. : dr. hab.

în medicină, prof. universitar Alexandru Iova ; consult. şt. : dr. hab. în

medicină Eva Gudumac. – Chişinău, 2007.

128 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

„N. Testemiţanu”.

Bibliogr. : P. 93-121.

616.831-001-07-053.2(043) T 3007

Traume cranio-cerebrale – Diagnostic – Copii

Fracturi oaselor – Diagnostic – Copii

159. LUCA, LUCIA. Transmiterea materno-fetală a infecţiei HIV

şi tratamentul profi lactic : Specialitatea : 14.00.10 – Boli infecţioase

: Teză de doctor în medicină / Lucia Luca ; cond. şt. : dr. în medicină,

conf. universitar Victor Pântea ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, prof.

universitar Constantin Spînu. – Chişinău, 2007.

138 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

„N. Testemiţanu”.

Bibliogr. : P. 113-135.

Page 59: Teze de doctorat 2007

59

Serie analitică

616-097-02 : 578.828-084(043) T 3245HIV – Tratamentul profi lactic

160. MANIUC, MIHAIL. Chirurgia funcţională endoscopică ri-

nosinuzală la copii : Specialitatea : 14.00.04 – Otorinolaringologie : Teză de doctor habilitat în medicină / Mihail Maniuc ; consult. şt. : dr. hab.în medicină., prof. universitar Ion Ababii. – Chişinău, 2007.228 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 195-227. 616.216-072.1-053.2(043) T 2957Sinusuri paranazale – Chirurgia endoscopică – Copii Otorinolaringologie – Pediatrie

161. MOH’D ALI, AL-KHALAF. Monitoringul electrofi ziologic

în procesul de diagnosticare, tratament chirurgical şi recuperare

al bolnavilor cu meningioame spinale : Specialitatea : 14.00.28 – Neurochirurgie : Teză de doctor în medicină / Al-Khalaf Moh’d Ali ; cond. şt. : dr. hab. în medicină Grigore Zapuhlîh ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Mihail Gavriliuc. – Chişinău, 2007.136 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 92-108. 616.832-006.328-07-089(043) T 2955Meningioame spinale – Tratament chirurgicalMăduva spinării – Meningioame – Diagnostic

162. NALIVAICO, OXANA. Particularităţile funcţionale ale reac-

tivităţii vasculare pulmonare şi sistemice la pacienţii cu hiperten-

siune arterială pulmonară : Specialitatea : 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie) : Teză de doctor în medicină / Oxana Nalivaico ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Mihail Popovici. – Chişinău, 2007.132 p. ; 30 cm. Antetitlu : Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul

Page 60: Teze de doctorat 2007

60

Teze de doctorat (2007)

de Cardiologie. Bibliogr. : P. 94-120. 616.131-008.331.1(043) T 3188Hipertensiune arterială pulmonară – Tratament

Bronhopneumopatia cronică – Tratament

163. NIKOLENKO, ION. Tuberculoza pulmonară în practica

internistului : erori de diagnostic : Specialitatea : 14.00.26 – Ftizio-

pneumologie : Teză de doctor în medicină / Ion Nikolenko ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, conf. universitar Serghei Matcovschi ; consult. şt. : dr. în medicină, conf. universitar Aurelia Ustian. – Chişinău, 2007.109 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Instituţia Medico-Sanitară Publică. Institutul de Fti-

ziopneumologie „Chiril Draganiuc”.

Bibliogr. : P. 80-105.

616.24-002.5-07(043) T 2919

Tuberculoză pulmonară – Diagnostic

164. PALANCIUC, ELENA. Argumentarea ştiinţifi că a particu-

larităţilor de depistare a tumorilor în populaţia mediului rural :

Specialitatea : 14.00.33 – Medicina socială şi management : Teză de

doctor în medicină / Elena Palanciuc ; cond. şt. : dr. hab. în medicină,

conf. universitar Tudor Grejdianu ; consult. şt. : dr hab. în medicină,

prof. universitar Ion Meriuţă. – Chişinău, 2007.

159 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

„N. Testemiţanu”.

Bibliogr. : P. 117-124 ; Anexe.

616-006 : 312.922(478)(043) T 3134

Afecţiuni oncologice – Factori de risc – Populaţie rurală – Rep. Mol-

dova

Populaţie rurală – Oncologie – Profi laxie – Rep. Moldova

165. PANCENCO, ANATOLIE. Serviciile stomatologice presta-

te populaţiei în condiţiile structurilor medicale private urbane :

Specialitatea : 14.00.21 – Stomatologie : Teză de doctor în medicină /

Page 61: Teze de doctorat 2007

61

Serie analitică

Anatolie Pancenco ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Ion Munteanu ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Dumitru Tintiuc. – Chişinău, 2007.175 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 137-158 ; Anexe. 616.31: 614.253.2 (1-21)(043) T 3128Servicii stomatologice – Structuri medicale private urbane

166. POPESCU, LIUBA. Unele aspecte farmacoterapeutice în

disfunctia diastolica de geneza hipertensiva : beta-adrenoblocada

nonselectivă versus dihidropiridină de generaţia III : Specialitatea : 14.00.06 – Cardiologie si reumatologie : Teza de doctor în medicina / Liuba Popescu ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, conf. universitar Alexandru Carauş. – Chişinău, 2007.140 p. ; 30 cm. Antetitlu : Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cardiologie. Bibliogr. : P. 110-133. 616.12-008.331.1-085(043) T 3006Hipertensiune arterială – Tratament Substanţe hipotensive

167. PRIPA, VALERII. Posibilităţile radiodiagnosticului mo-

dern în depistarea malrotaţiei duodenale şi a consecinţelor aces-

teia : Specialitatea : 14.00.19 – Imagistică medicală : Teză de doctor în medicină / Valerii Pripa ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. uni-versitar Vladimir Hotineanu ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, conf. universitar Andrei Roşca. – Chişinău, 2007.108 p. ; 30 cm. Antetitlu : Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic. Bibliogr. : P. 89-101. 616.342-007.59-073.75(043) T 2981Duoden – Malrotaţie – Radiodiagnostic

Page 62: Teze de doctorat 2007

62

Teze de doctorat (2007)

168. REVENCO, NINEL. Consideraţii etiopatogenetice, clinice

şi terapeutice în artrita cronică juvenilă : Specialitatea : 14.00.06 – Cardiologie şi Reumatologie ; 14.00.09 – Pediatrie : Teză de doctor habilitat în medicină / Ninel Revenco ; consult. şt. : dr. hab. în medici-nă, prof. universitar Liliana Groppa. – Chişinău, 2007.199 p. ; 30 cm. Antetitlu : Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cardiologie. Bibliogr. : P. 170-191. 616.72-002.2-08-053.6(043) T 3127Artrită cronică juvenilă – Tratament

169. ROTARU, LARISA. Artrita reumatoidă : corelaţii psihoso-

matice : Specialitatea : 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie : Teză de doctor în medicină / Larisa Rotaru ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Liliana Groppa ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Mircea Revenco. – Chişinău, 2007.138 p. ; 30 cm. Antetitlu : Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cardiologie. Bibliogr. : P. 106-120 ; Anexe. 616.72-002.77 : 616.89(043) T 3031Artrită reumatoidă – Dereglări psihosomatice

170. RUSU, DOINA. Pneumonia comunitară : aspecte clinico-

evolutive şi de management : Specialitatea : 14.00.05 – Boli interne (Pulmonologie) : Teză de doctor în medicină / Doina Rusu ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Victor Botnaru. – Chişinău, 2007.157 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 130-152 ; Anexe. 616.24-002(043) T 3030Pneumonia comunitară – Cercetări

171. SANDROSEAN, IURIE. Particularităţi de diagnostic şi

Page 63: Teze de doctorat 2007

63

Serie analitică

tratament în sinostoza radiocubitală congenitală superioară la

copil : Specialitatea : 14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie : Teză de doctor în medicină / Iurie Sandrosean ; cond. şt. : dr. hab.în medicină, prof.universitar Nicolae Şavga. – Chişinău, 2007.135 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 126-134. 616.718-007-053.2(043) T 3048Sintoza radiocubitaţă – Copii

172. SINIŢÎNA, LILIA. Morfogeneza unor imunodefi cienţe

congenitale : Specialitatea : 14. 00. 15 – Anatomie patologică : Teză de doctor în medicină / Lilia Siniţîna ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Ion Fuior. – Chişinău, 2007.197 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”.

Bibliogr. : P. 1164-139 ; Anexe. 616-097(043) T 3003Imunodefi cienţe congenitale – Morfogeneză

173. STOLEICOV, SNEJANA. Epidemiologia osteitei post-

traumatice şi unele măsuri de combatere : Specialitatea : 14.00.30 – Epidemiologie : Teză de doctor în medicină / Snejana Stoleicov ; cond. şt. : dr. hab. în medicină Viorel Prisacari ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Filip Gornea. – Chişinău, 2007.125 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 95-113. 616.71-002-001-036.22(043) T 3004Osteita posttraumatică – Factori de risc

174. SUVEICĂ, LUMINIŢA. Rolul managementului comporta-

mental în tratamentul pacientului cu diabet zaharat : Specialitatea : 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor : Teză de doctor în biolo-

Page 64: Teze de doctorat 2007

64

Teze de doctorat (2007)

gie / Luminiţa Suveică ; cond. şt. : dr. hab. în biologie, prof. universitar Aurelia Crivoi ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, conf. universitar Ghenadie Curocichin. – Chişinău, 2007.123 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 97-123.616.379-008.64-08(043) T 3054

Diabet zaharat – Tratament

175. ŞIPITCO, NATALIA. Aspectul contemporan de diagnostic

şi tratament chirurgical al herniilor hiatale esofagiene : Specia-litatea : 14.00.27 – Chirurgie : Teza de doctor în medicină / Natalia Şipitco ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, conf. universitar Nicolae Gla-dun. – Chişinău, 2007.132 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 109-127. 616.329-007.43-07-089(043) T 3148Esofag – Hernie hiatală – Tratament chirurgical

176. TALMACI, CORNELIA. Particularităţile clinico-evolutive ale

pneumoniilor la bolnavii cu diabet zaharat : Specialitatea : 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie) : Teză de doctor în medicină / Cornelia Talmaci ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, conf. universitar Serghei Matcovschi ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, conf. universitar Zinai-da Anestiadi. – Chişinău, 2007.117 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 95-113 ; Anexe. 616.24-002 : 616.379-008.64(043) T 3278Pneumonie comunitară – Diabet zaharatDiabet zaharat – Pneumonie comunitară

177. TARAN, ANATOLIE. Tratamentul chirurgical activ pre-

coce în profi laxia şi terapia afecţiunilor viscerale la pacienţii cu

Page 65: Teze de doctorat 2007

65

Serie analitică

leziuni termice grave : Specialitatea : 14.00.27 – Chirurgie : Teză de doctor habilitat în medicină / Anatolie Taran ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Mihai Corlăteanu ; dr. hab. în medicină prof. universitar Andrei Alexeev. – Chişinău, 2007.152 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 206-229. 616-001.17-089(043) T 3033Arsuri termice – Tratament chirurgicalLeziuni corporale termice – Terapie

178. TINTIUC, ELENA. Asistenţa stomatologică acordată po-

pulaţiei urbane în condiţiile asigurărilor medicale obligatorii din

Republica Moldova : Specialitatea : Stomatologie – 14.00.21 : Teza de doctor în medicină / Elena Tintiuc ; cond. şt. : dr. în medicină, prof. universitar Valeriu Burlacu ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Constantin Eţco. – Chişinău, 2007. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 95-106; Anexe. 616.31 : 368.9.06(478)(043) T 3035Asigurarea medicală obligatorie – Asistenţa stomatologică – Rep. Moldova Asistenţa stomatologică – Asigurarea medicală obligatorie – Rep. Moldova

179. TUDOS, RADION. Participarea catepsinei L la degrada-

rea colagenului în procesul de regresie a cirozei hepatice experi-

mentale : Specialitatea : 14.00.15 – Anatomie patologică : Teză de doctor în medicină / Radion Tudos ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Victor Rîvneac ; consult. şt. : dr. în biologie, prof. universitar Nicolae Eşanu. – Chişinău, 2007.104 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 85-100.

Page 66: Teze de doctorat 2007

66

Teze de doctorat (2007)

616.36-004-02-074 : 615.9(043) T 2979Ciroza hepatică – Cercetări

180. ŢURCANU, VERONICA. Prognosticul pacienţilor cu sin-

drom coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST aso-

ciat cu diabet zaharat tip 2 la supravegherea de durată : Speciali-

tatea : 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie) : Teză de doctor în medicină / Veronica Ţurcanu ; cond. şt. : dr. hab. în medicină,

prof. universitar Aurel Grosu ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, prof.

universitar Zinaida Anestiadi. – Chişinău, 2007.

136 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul

de Cardiologie.

Bibliogr. : P. 120-133.

616.132.2-008.6-06 : 616.379-008.64-07(043) T 3169

Sindromul coronarian acut – Diabet zaharat – Prognostic

181. VREMIŞ, LAURA. Artrita reumatoidă la bărbaţi : aspecte

clinico-evolutive şi paraclinice : Specialitatea : 14.00.06 – Cardiolo-gie şi reumatologie : Teză de doctor în medicină / Laura Vremiş ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Liliana Groppa ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Zinaida Anestiadi. – Chişi-nău, 2007.135 p. ; 30 cm. Antetitlu : Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Car-

diologie.

Bibliogr. : P. 111-127 ; Anexe.

616.72-002.77-055.1(043) T 3056

Artrită reumatoidă – Bărbaţi – Cercetări

182. АЛ СХАРЕ, АХМАД. Гидрокаликонефроз у детей : осо-

бенности диагностики и лечения : Специальность : 14.00.40 – Урология : Диссертация на соискание ученой степени доктора ме-дицины / Ахмад Ал Схаре ; науч. рук.: доктор медицинских наук, проф. Boris Curajos. – Chişinău, 2007.112 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

Page 67: Teze de doctorat 2007

67

Serie analitică

„N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 91-105. 616.613-007.63-07-08-053.2(043) T 2961Rinichi – Hidronefroză – Tratament – Copii Hidronefroză – Diagnostică – CopiiBoli renale – Hidronefroză – Copii

618 Ortopedie. Chirurgie. Oftalmologie.

Genicologie. Boli de femei. Obstetrică

183. BADAN, ANDREI. Optimizarea asistenţei preoperatorii la

bolnavele de cancer mamar supuse radioterapiei şi chimioterapi-

ei : Specialitatea : 14.00.37 – Anesteziologie si reanimatologie : Teză de doctor în medicină / Andrei Badan ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Victor Cojocaru ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, conf. universitar Larisa Sofroni. – Chişinău, 2007.110 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 95-105. 618.19-006.6-089.163(043) T 3009Cancer mamar – Asistenţa preoperatorieRadioterapie – Cancer mamar Cancer mamar – Chimioterapie

184. CIOBANU, VERONICA. Aspecte clinico-morfologice de

diagnostic şi tratament ale precursorilor cancerului vulvar (leu-

coplazie, crauroză şi afecte vulvare mixte) : Specialitatea : 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie : Teză de doctor în medicină / Veronica Ciobanu ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Dumitru Sofroni ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Iraida Iacovlev. – Chişinău, 2007.110 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic.

Bibliogr. : P. 96-109 ; Anexe. 618.216-006.5-07-08(043) T 3099

Page 68: Teze de doctorat 2007

68

Teze de doctorat (2007)

Vulva – Patologie – Tratament Cancerul vulvar – Tratament

185. DAVID, VALERIU. Particularităţile afectării fătului şi nou-născutului în cadrul infecţiei intrauterine : Specialitatea : 14.00.15 – Anatomie patologică : Teză de doctor în medicină / Valeriu David ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Ion Fuior. – Chişinău, 2007.137 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”.

Bibliogr. : P. 114-128 ; Anexe. 618.3-002-053.31(043) T 3008Făt – Infecţii intrauterine Nou-născuţi – Infecţii intrauterine

186. GUŢU, LILIAN. Particularităţi clinice şi paraclinice ale cancerului endometrial cu divers nivel de expresie al aminelor bi-ogene : Specialitatea : 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie : Teză de doctor în medicină / Lilian Guţu ; cond. şt. : dr. hab. în şt. medicale, prof. universitar Dumitru Sofroni ; consult. şt. : dr. hab. în şt. medica-le, conf. universitar Mihail Todiraş. – Chişinău, 2007.122 p. ; 30 cm. Antetitlu : Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic. Bibliogr. : P. 94-119. 618.14-006.6-07-08(043) T 3125Cancer endometrial – Particularităţi clinice Cancer uterin – Tratament

187. OSADCII, DIANA. Particularităţi histologice şi ultrastruc-turale ale implantelor peritoneale în cancerul ovarian : Specialita-tea : 14. 00. 14 – Oncologie şi radioterapie : Teză de doctor în medi-cină / Diana Osadcii ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Anatolie Cernîi ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, conf. universitar Alexandru Gudima. – Chişinău, 2007.121 p. ; 30 cm. Antetitlu : Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul

Page 69: Teze de doctorat 2007

69

Serie analitică

Oncologic. Bibliogr. : P. 98-119. 618.11-006.6(043) T 2939Ovare – Cancer – Diagnostic

188. SOFRONI, LARISA. Aspecte etiopatogenetice ale cance-rului primar-multiplu al organelor hormonodependente la femei : Specialitatea : 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie : Teza de doctor habilitat în medicină / Larisa Sofroni ; consult. şt. : dr. hab.în medici-nă, prof. universitar Nadejda Godoroja. – Chişinău, 2007.188 p. ; 30 cm. Antetitlu : Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Oncologic. Bibliogr. : P. 151-179. 618-006.6-07-055.2(043) T 2900Cancer – Femei

189. ŞMUGUROV, VALENTINA. Aspecte clinico-epidemiologice şi pronosticul individual al cuplului steril în Republica Moldova : Specialitatea : 14.00.01 – Obstetrică şi Ginecologie : Teză de doctor în medicină / Valentina Şmugurov ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, conf. universitar Olga Cerneţchi ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Larisa Spinei. – Chişinău, 2007.178 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Instituţia Medico-Sanitară Publică. Institutul de Cer-cetări Ştiinţifi ce în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Co-pilului.

Bibliogr. : P. 92-115 ; Anexe. 618.177(043) T 3138Sterilitatea femeilorSterilitatea bărbatuluiInfertilitate – Fiziologie umană

619 Medicină comparată. Medicină veterinară.

Patologie

190. MELNIC, GALINA. Impactul poliparazitismului şi a trata-

mentului antiparazitar complex asupra statusului morfofi ziologic

Page 70: Teze de doctorat 2007

70

Teze de doctorat (2007)

la bovine : Specialitatea : 03.00.19 – Parazitologie, helmintologie : Teză de doctor în biologie / Galina Melnic ; cond. şt. : dr. în biologie ;

conf. universitar Dumitru Erhan. – Chişinău, 2007.

170 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Zoologie. Bibliogr. : P. 149-170 ; Anexe.

619 : 616.995.1-08 : 636.22 T 3152Bovine – Terapie antiparazitară

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL

191. GHEORGHIŢĂ, ANDRIAN. Efectele optice şi cuantice os-cilatorii de transport şi particularităţile interacţiunii purtătorilor de sarcină cu suprafaţa de delimitare în bicristale Bi-Sb : Speci-alitatea : 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor : Teză de doctor în ştiinţe fi zico-matematice / Andrian Gheorghiţă ; cond. şt. : dr. hab. în şt. fi z.-mat., prof. universitar Fiodor Munteanu. – Chişinău, 2007.128 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 121-128. 621.315.592(043) T 3123Bicristale – Efecte cuanticeSemiconductori – Proprietăţi optice

192. HLUSOV, VIORICA. Contribuţii la evaluarea rentabilită-ţii şi fezabilităţii utilizării surselor distribuite de energie pentru condiţiile specifi ce Republicii Moldova : Specialitatea : 05.14.02 – Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electro-energetice şi dirijarea lor : Teză de doctor în ştiinţe tehnice / Viorica Hlusov ; cond. şt. : dr. hab. în şt. tehnice, prof. universitar Valentin Arion. – Chişinău, 2007.158 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Energetică.

Bibliogr. : P. 119-124 ; Anexe.

Page 71: Teze de doctorat 2007

71

Serie analitică

621.31 : 620.9(478)(043) T 3042Energii regenerabile – Utilizare – Rep. MoldovaSurse de energie distribuite – Rep. Moldova

193. NEMERENCO, LUCREŢIA. Proprietăţile optice şi struc-

tura benzilor energetice ale materialelor calcopirite CuGaxIn1-

xS2 : Specialitatea : 01.04.10 – Fizica si ingineria semiconductorilor : Teză de doctor în ştiinţe fi zico-matematice / Lucreţia Nemerenco ; cond. şt. : dr. hab. în şt. fi z-mat., prof. universitar Nicolae Sîrbu. – Chişinău, 2007.177 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Fizică Aplicată.

Bibliogr. : P. 165-174 ; Anexe. 621.315.592 (043) T 3124Materiale calcopiriteSemiconductori – Proprietăţi opticeBenzi energetice – Structura

194. STAROSTIUC, ALEXEI. Contribuţii privind transabilita-

tea fl uxurilor de energie în sistemele electroenergetice : Speciali-tatea : 05.14.02 – Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electro-energetice şi dirijarea lor : Teză de doctor în tehnică / Alexei Starostiuc ; cond. şt. : dr. în şt. tehnice, prof. universitar Ion Stratan : [text în l. rusă]. – Chişinău, 2007.182 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Energetică.

Bibliogr. : P. 158-162 ; Anexe. 621.311(043) T 3049Trasabilitatea energiei electriceSisteme electroenergetice – Fluxuri de putere

195. ŢUGUI, TATIANA. Analiza şi evaluarea gazelor cu efect de

seră, provenite din depozitele de deşeuri menajere : Specialitatea : 11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurse-lor naturale : Teză de doctor în chimie / Tatiana Ţugui ; cond. şt. : dr.

Page 72: Teze de doctorat 2007

72

Teze de doctorat (2007)

hab. în chimie, prof. universitar Gheorghe Duca. – Chişinău, 2007.158 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 117-124 ; Anexe.628.47.08 T 2970

Deşeuri menajere solide – Depozitare – Analiză Deşeuri menajere – Management

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI

196. COJOCARI, VADIM. Contabilitatea consumurilor şi calcu-laţia costului în subcomplexul de producere şi prelucrare a sfe-

clei de zahăr : Specialitatea : 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică : Teză de doctor în economie / Vadim Cojocari ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Alexandru Frecăuţeanu. – Chi-şinău, 2007.116 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 95-104 ; Anexe. 631.162 : 657.47 : 633.63 T 3198Zahăr – Fabricare – Contabilitate Sfeclă de zahăr – Prelucrare – Calculaţia costurilor

197. COJOCARU, MARIA. Argumentarea economică a planu-

rilor de afaceri în unităţile agricole : Specialitatea : 08.00.05 – Eco-nomie şi management (în agricultură) : Teză de doctor în economie / Maria Cojocaru ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Pe-tru A. Ţurcanu. – Chişinău, 2007.

198 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 143-151 ; Anexe.

631.153.5 (043) T 3103

Unităţi agricole – Planuri de afacere

198. COŞMAN, SERGIU. Optimizarea sistemului de alimenta-

ţie a taurinelor în Republica Moldova : Specialitatea : 06.02.02 –

Page 73: Teze de doctorat 2007

73

Serie analitică

Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor : Teză de doctor habili-tat în agricultură / Sergiu Coşman ; consult. şt. : dr. hab. în agricultură Mihail Bahcivanji. – Chişinău, 2007.220 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 181-217 ; Anexe. 636.2.034.084(043) T 3075Taurine – Îngrăşare Alimentaţia animalelor – Tehnologia preparaţiei nutreţurilorVite de lapte – Hrănire

199. EFROS, ELENA. Organizarea şi planifi carea producţiei

viticole : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management (în agri-cultură) : Teză de doctor în economie / Elena Efros ; cond. şt. : dr. hab. în economie Petru Ţurcanu. – Chişinău, 2007.

193 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 134-145 ; Anexe.

634.8 : 658.012.4(478)(043) T 2942

Managementul viticulturii – Rep. Moldova

Viticultură – Management – Rep. Moldova

200. GUDUMAC, EUGENIU. Optimizarea creşterii şi structurării

coroanei în pepinieră a pomilor de măr altoiţi pe M 9 : Specialita-

tea : 06.01.07 – Pomicultură : Teză de doctor în agricultură / Eugeniu

Gudumac ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Vasile Babuc. – Chi-

şinău, 2007.

137 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 95-107 ; Anexe.

634.11 : 631.542/ .543(043) T 3247

Plantaţii de măr – Tehnologii industriale

Pomi de măr – Tăierea

201. NEGRITU, GHENADIE. Organizarea şi efi cienţa econo-

mică a utilizării parcului de maşini şi tractoare în agricultură :

Specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură) :

Page 74: Teze de doctorat 2007

74

Teze de doctorat (2007)

Teză de doctor în economie / Ghenadie Negritu ; cond. şt. : dr. hab. în

economie, prof. universitar Petru Ţurcanu. – Chişinău, 2007.177 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 104-113 ; Anexe.

631.3.003(043) T 3102Staţiuni de maşini şi tractoare – Rep. MoldovaMecanizarea agricultirii – Aspect economicMaşini agricole – Utilizare – Efi cienţa Tractoare agricole – Utilizare – Efi cienţa

202. SÎRGHII, VADIM. Contribuţii la asigurarea tehnologică

a fi abilităţii pieselor utilajului agricol recondiţionate cu aplicarea

compoziţiilor din mase plastice : Specialitatea : 05.20.03 – Exploata-rea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare : Teză de doctor în tehnică / Vadim Sîrghii ; cond. şt. : dr. hab. în tehni-că, prof. universitar Grigore Marian. – Chişinău, 2007.123 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 97-108 ; Anexe. 631.3.02-192(043) T 2918Maşini agricole – Piese – Recondiţionare Utilaj agricol – Fiabilitatea şi reparareaAcoperiri polimerice – Maşini agricole

203. КИРИЯК, НАТАЛЬЯ. Реплантация как способ направ-

ленной эволюции, улучшения свойств и охраны эродирован-

ных почв : Специальность : 11.00.11 – Охрана окружающей сре-ды и рациональное использование природных ресурсов : Диссер-тация на соискание ученой степени доктора географии / Наталья Кирияк ; науч. рук. : др. биологии, конф. университар Gheorghe Jigău. – Chişinău, 2007.193 p. ; 30 cm. Antetitlu : Академия Наук Молдовы. Институт Экологии и Географии. Bibliogr. : P. 131-144 ; Приложениe. 631.459 : 631.61(478) T 2987

Page 75: Teze de doctorat 2007

75

Serie analitică

Soluri erodate – Restabilire Sol – Eroziune – Combatere Soluri replantate

204. СТЕФАНОВ, ИВАН. Изменение показателей плодоро-дия карбонатного чернозёма и продуктивности подсолнечни-ка под влиянием систем удобрений в полевом севообороте :

Специальность : 06.01.04 – Агрохимия : Докторская диссертация

по сельскому хозяйству / Иван Стефанов ; науч. рук. : др. хаб.,

проф. университар Constantin Zagorcea ; науч. консульт. : др. хаб.,

проф. университар Valentin Ungureanu. – Chişinău, 2007.

139 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Академия Наук Молдовы. Институт Почвоведе-

ния и Агрохимии.

Bibliogr. : P. 79-92 ; Приложениe.

631.816 : 631.45 : 633.854.78(043) T 3153

Asolament – Fertilizare – Cernoziom

Cernoziom carbonatic – Fertilitate – Floarea-soarelui

205. ТОДОРОВА, ЛЮДМИЛА. Учет биологических акти-вов : Специальность : 08.00.12 – Бухгалтерский учет, аудит, эко-

номический анализ : Диссертация на соискание ученой степени

доктора экономики / Людмила Тодорова ; науч. рук. : др. хаб.

экономических наук, проф. университар Vasile Bucur. – Chişinău,

2007.

138 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Молдавская Экономическая Академия.

Bibliogr. : P. 125-133 ; Приложения.

631.162 : 657.1(478)(043) T 3093

Contabilitate agricolă – Rep. Moldova

Active biologice – Contabilitate

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE MENAJERE

206. CIOBANU, CORINA. Cercetări privind infl uienţa compozi-ţiei şi a factorilor tehnologici asupra biodisponibilităţii fi erului din produse alimentare fortifi cate : Specialitatea : 05.18.01 – Teh-

Page 76: Teze de doctorat 2007

76

Teze de doctorat (2007)

nologia produselor alimentare (Tehnologia Produselor Alimentaţiei Publice) : Teză de doctor în ştiinţe tehnice / Corina Ciobanu ; cond. şt. : dr. în şt. tehnice, conf. universitar Olga Deseatnicov. – Chişinău, 2007.122 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr. : P. 108-118 ; Anexe. 641.1 : 613.27 : 664.6(043) T 3130Produse alimentare fortifi cate cu fi erPanifi caţie – Producţie – Amelioratori

65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII

207. AMARFII-RAILEAN, NELLI. Diagnosticul şi estimarea po-tenţialului economic al întreprinderii în condiţiile dezvoltării du-rabile : Specialitatea : 08.00.12 – Contabilitate; Audit; Analiză econo-mică : Teză de doctor în economie / Nelli Amarfi i-Railean ; cond. şt. : dr., conf. universitar Vladimir Balanuţă. – Chişinău, 2007.168 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 116-123 ; Anexe. 658.1.011. 4 T 3265Întreprinderi – Potenţial economic – Dezvoltare

208. BODRUG, DOINA. Aspecte teoretice şi metodologice ale sistemului de monitorizare şi control la întreprinderile din Repu-blica Moldova : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management (în antreprenoriat) : Teză de doctor în economie / Doina Bodrug ; cond. şt. : dr. în economie, conf. universitar Marina Belostecinic. – Chişinău, 2007.125 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 112-119 ; Anexe. 658.56(478) T 3145Calitatea producţiei – Control – Rep. MoldovaÎntreprinderi – Organizarea şi conducerea sistemelor calităţii

Page 77: Teze de doctorat 2007

77

Serie analitică

209. COSTEA, DUMITRU. Particularităţi ale managementului ca-lităţii produselor alimentării în activităţile de producţie şi comer-cializare : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management : Teză de doctor în economie / Dumitru Costea ; cond. şt. : dr. în economie, prof.universitar Alexandru Şcerbanschii. – Chişinău, 2007.177 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr. : P. 136-42 ; Anexe. 658.56 : 339.166.82 T 3201Produse alimentare – Calitate – Control

210. JUMBEI, VICTOR. Planifi carea şi gestiunea carierei ma-nageriale : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat) : Teza de doctor în economie / Victor Jumbei ; cond. şt. : dr. în economie, prof. universitar Vadim Cojocaru. – Chişinău, 2007. 144 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 120-125; Anexe.

658.012.4 : 331.108.4 T 3039Cariera managerială – Gestiune Manageri – Profesie

211. IACHIMOVSCHI, ANATOLIE. Procedeele obţinerii dove-zilor de audit : Specialitatea : 08.00.12 – Contabilitate, audit, anali-ză economică : Teză de doctor în economie / Anatolie Iachimovschi ; cond. şt. : dr.hab., prof. univ. Viorel Ţurcanu. – Chişinău, 2007.165 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 116-119 ; Anexe.

657.63 T 3114AuditContabilitate – Audit Contabilitate – Control fi nanciar

212. NEDERIŢA, ALEXANDRU. Probleme metodologice ale con-

tabilităţii veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii : Specialitatea : 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică : Teză de doctor

Page 78: Teze de doctorat 2007

78

Teze de doctorat (2007)

habilitat în economie / Alexandru Nederiţa ; consult. şt. : dr. hab. în

economie, prof. universitar Viorel Ţurcanu. – Chişinău, 2007.277 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 214-232 ; Anexe.

657.47 T 3213Contabilitate – Întreprinderi

213. NEGRUŢĂ, LUDMILA. Managementul schimbării ca factor

decisiv în asigurarea viabilităţii fi rmei : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management (în industrie) : Teza de doctor în economie / Ludmila Negruţă ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Ala Cotelnic.

– Chişinău, 2007.

153 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova.

Bibliogr. : P. 118-126 ; Anexe.

658.012.4 : 334.72 T 3040

Firme – Management

214. SOLCAN, MIHAIL. Crearea şi gestionarea imaginii fi rmei

: Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de

antreprenoriat) : Teza de doctor în economie / Mihail Solcan ; cond. şt.

: dr., prof. universitar Vadim Cojocaru. – Chişinău, 2007.

136 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova.

Bibliogr. : P. 112-119 ; Anexe.

658.012.4 : 334.7 T 2998

Managementul fi rmei

Firme – Management

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE

664/666 Fabricarea şi conservarea alimentelor solide. Sticlă. Ceramică. Email. Pietre artifi ciale. Ciment (litologie)

215. BEJAN, VALERIAN. Elaborarea procedeelor tehnologice

de obţinere a vinurilor de calitate în plaiul „Pleşna-Mîndreşti” din

Page 79: Teze de doctorat 2007

79

Serie analitică

„Codrii Moldovei” : Specialitatea : 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice : Teză de doctor în ştiinţe tehnice / Valerian Bejan ; cond. şt. : academician, dr. hab. în tehnică, prof. universitar Boris Gaina. – Chişinău, 2007.

123 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinifi caţie. Bibliogr. : P. 106-115 ; Anexe.

663.252(478) T 3028Vinuri de calitate – TehnologiiComplexul viti-vinicol din plaiul Pleşna-Mîndreşti – Rep. Moldova

216. DODON, ADELINA. Contribuţii privind studierea pro-cesului de uscare a crupei soriz, pentru obţinerea concentratelor alimentare : Specialitatea : 05.18.12 – Procese şi aparate în industria alimentară : Teză de doctor în tehnică / Adelina Dodon ; cond. şt. : dr.

în chimie, conf. universitar Galina Dicusar ; consult. şt. : dr. hab. în şt.

tehnice, prof. universitar Andrei Lupaşco. – Chişinău, 2007.

149 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei.

Bibliogr. : P. 133-147 ; Anexe.

664.87 : 664.788(043) T3146

Soriz – Prelucrare – Concentrate alimentare

Crupe soriz – Uscare

217. MOTRUC, NATALIA. Ameliorarea valorii nutritive a pro-duselor de panifi caţie prin fortifi erea cu cationi de calciu : Spe-

cialitatea : 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare (tehnologia

produselor alimentaţiei publice) : Teză de doctor în ştiinţe tehnice / Natalia Motruc ; cond. şt. : dr. în şt. tehnice, conf. universitar Olga Deseatnicov ; consult. şt. : dr. în şt. chimice, conf. universitar Rodica

Sturza. – Chişinău, 2007.

146 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei.

Bibliogr. : P. 105-115 ; Anexe.

664.461.022.39(043) T 2933

Panifi caţie – Producţie – Amelioratori Producţie de panifi caţie – Valoare nutritivă Făină – Îmbogăţire cu calciu

Page 80: Teze de doctorat 2007

80

Teze de doctorat (2007)

218. SANDULACHI, ELISAVETA. Impactul tratamentului teh-

nologic asupra proprietăţilor oxido-reducătoare a produselor din

fructe conservate : Specialitatea : 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare (Tehnologia produselor alimentare conservate) : Teză de doctor în ştiinţe tehnice / Elizaveta Sandulachi ; cond. şt. : dr. hab. în şt. tehnice, prof. universitar Pavel Tatarov. – Chişinău, 2007.125 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr. : P. 92-105 ; Anexe. 664.8.036 : 66.094.38(043) T 3131Conservarea produselor vegetaleProduse din fructe – Proprietăţi oxido-reducătoare Fructe – Conservare industrială

219. URÎTU, DIONIS. Elaborarea tehnologiilor de prelucrare

complexă a seminţelor de struguri : Specialitatea : 05.18.07 – Teh-nologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice : Teză de doctor în tehnică / Dionis Urîtu ; cond. şt. : dr. hab. în tehnică, prof. universitar Nico-lae Taran ; dr. în chimie, conf. universitar Petru Parasca. – Chişinău, 2007.115 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinifi caţie. Bibliogr. : P. 102-115. 663.26(043) T 3029Deşeuri oenologice – Utilizare Seminţe de struguri – Prelucrare

220. ТИХМАН, ЯКОВ. Совершенствование организации

управления человеческими ресурсами на предприятиях Ре-

спублики Молдова по производству пива, минеральной воды

и прохладительных напитков : Специальность : 08.00.05 – Эко-номика и менеджмент (пищевая отрасль) : Диссертация на соис-

кание ученой степени доктора экономических наук / Яков Тихман

; науч. рук. : др. экономических наук, конференциар Iurie Lariuşin.

– Chişinău, 2007.

140 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Молдавская Экономическая Академия.

Page 81: Teze de doctorat 2007

81

Serie analitică

Bibliogr. : P. 129-137 ; Приложения. 663. 4 : 658.012.4 : 331(478)(043) T 3012Industria băuturilor – Rep. MoldovaIndustria berei – Resurse umane – Management – Rep. Moldova

221. ШАРАГОВ, ВАСИЛИЙ. Физико-химические аспекты взаимодействия неорганических стекол с химически актив-ными газами и электромагнитными полями : Специальность : 02.00.04 – Физическая химия : Диссертации на соискание ученой степени доктора хабилитат химических наук / Василий Шарагов ; науч. консульт. : др. хаб. химических наук, проф. университар Gheorghe Duca. – Chişinău, 2007.272 p. ; 30 cm. Antetitlu : Бэлцкий Государственнй Университет. Bibliogr. : P. 235-254 ; Приложения. 666.1.053.65 : 620.193(043) T 3183Sticle anorganice – Interacţiunea cu gazeSticle – Industrie

68 DIVERSE RAMURI INDUSTRIALE ŞI MEŞTEŞUGĂREŞTI DE FABRICARE A PRODUCŢIEI

FINITE. MECANICĂ FINĂ

222. CUPCEA, VERA. Sporirea efi cienţei activităţii întreprin-derilor de confecţii prin implementarea managementului calităţii : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management (în industria de confecţii) : Teză de doctor în economie / Vera Cupcea ; cond. şt. : dr. în economie, conf. universitar Valentin Sverdlic. – Chişinău, 2007.155 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr. : P. 104-110 ; Anexe. 687 : 658.56(043) T 3133Industria de confecţii – Managementul calităţiiCalitatea confecţiilor – Control

223. VÎRCOLICI, MARGARETA. Perfecţionarea managemen-tului resurselor umane ca factor al creşterii efi cienţei activităţii în-

Page 82: Teze de doctorat 2007

82

Teze de doctorat (2007)

treprinderii (în baza materialelor industriei de confecţii din Repu-

blica Moldova) : Specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în industria de confecţii) : Teză de doctor în economie / Margareta Vîrcolici ; cond. şt. : dr. în economie, conf. universitar Maria Gheor-ghiţă. – Chişinău, 2007.177 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr. : P. 137-148 ; Anexe. 687 : 658.3(478)(043) T 3144Industria de confecţii – Resurse umane – Management Managementul personalului – Întreprinderi de confecţii

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT

224. BURUIAN, ANASTASIA. Genul de Lied în creaţia com-

pozitorului Gheorghe Dima : Specialitatea : 17.00.01 – Arte audio-vizuale (Arta muzicală) : Teză de doctor în arte / Anastasia Buruian ; cond. şt. : dr. în arte, prof. universitar Svetlana Ţircunova. – Chişinău,

2007.

178 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul

Patrimoniul Cultural.

Bibliogr. : P. 138-148 ; Anexe.

784.3(498) T 3037

Lied(muzică) – România

Dima, Gheorghe (1847-1925)

225. DIMA, MARIUS. Optimizarea procesului de educaţie fi -

zică la nivelul învăţământului gimnazial în dependenţă de factori

de mediu : Specialitatea : 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei

fi zice, antrenamentului sportiv şi culturii fi zice de recuperare : Teză de

doctor în pedagogie / Marius Dima ; cond. şt. : dr., prof. universitar

Boris Rîşneac. – Chişinău, 2007.

161 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

a Republicii Moldova.

Bibliogr. : P. 155-176 ; Anexe.

Page 83: Teze de doctorat 2007

83

Serie analitică

796 : 574(072) T 3072Educaţie fi zică – Materiale didactice

226. ENOIU, ROXANA. Pregătirea profesional-pedagogică a

studenţilor facultăţii de educaţie fi zică şi sport în cadrul cursului

opţional turism ecologic : Specialitatea :13.00.04 – Teoria şi meto-

dologia educaţiei fi zice, antrenamentului sportiv şi culturii fi zice de

recuperare : Teză de doctor în pedagogie / Roxana Enoiu ; cond. şt. :

dr. în pedagogie, prof. universitar Boris Rîşneac. – Chişinău, 2007.

206 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

a Republicii Moldova.

Bibliogr. : P. 152-176 ; Anexe.

796.5(072) T 3073

Turism ecologic – Materiale didactice

227. LIUŞNEA, CRISTIAN. Efi cientizarea procesului instructiv-

educativ al educaţiei fi zice şcolare prin aplicarea unor conţinu-

turi educaţionale din disciplinele sporturi de luptă : Specialitatea 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fi zice, antrenamentului

sportiv şi culturii fi zice de recuperare : Teză de doctor în pedagogie /

Cristian Liuşnea ; cond. şt. : dr. în pedagogie, prof. universitar Sergiu

Danail. – Chişinău, 2007.

279 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

a Republicii Moldova.

Bibliogr. : P. 218-252 ; Anexe.

796.8(072) T 3068

Sporturi de luptă – Materiale didactice

228. NICORICI, LILIANA. Arta giuvaiergeriei din Republica

Moldova : Specialitatea : 17.00.04 – Arte vizuale (arta plastică, deco-

rativă, aplicată) : Teză de doctor în studiul artelor / Liliana Nicorici ;

cond. şt. : dr. hab. în st. artelor Tudor Stavilă. – Chişinău, 2007.

211 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Patri-

moniului Cultural. Centrul Studiul Artelor.

Page 84: Teze de doctorat 2007

84

Teze de doctorat (2007)

Bibliogr. : P. 173-180. 739(478)(043.3) T 3100Giuvaiergerie – Rep. Moldova

229. RAŢĂ, ELENA. Prognozarea pregătirii psihomotrice a sportivelor de 14-16 ani specializate în proba de 50m craul prin aplicarea modelării matematice : Specialitatea 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fi zice, antrenamentului sportiv şi culturii fi zice de recuperare : Teză de doctor în pedagogie / Elena Raţă ; cond. şt. : dr. în pedagogie, prof. universitar Boris Rîşneac. – Chişinău, 2007.223 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport al Republicii Moldova. Bibliogr. : P. 138-161 ; Anexe. 796.212.4.012.2-055.2(043) T 3142Craul – Sportive junioare – Pregătire psihomotrică

230. ROCACIUC, VICTORIA. Ambianţa artistică din Repu-blica Moldova. Anii 1940-1990 : Specialitatea : 17.00.04 – Arte vi-zuale (arta plastică, decorativă, aplicată) : Teză de doctor in studiul artelor / Victoria Rocaciuc ; cond. şt. : dr. hab. în st. artelor Tudor Stavilă. – Chişinău, 2007.114 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Patri-moniului Cultural. Centrul Studiul Artelor.

Bibliogr. : P. 172-194. 73/76.03(478.9)(092)(043) T 3101Arte plastice – Rep. Moldova – Istorie, 1940-1990

231. SEGĂRCEANU, AURELIAN. Selecţia sportivă în tenisul de câmp în sistemul pregătirii multianuale : Specialitatea : 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fi zice, antrenamentului sportiv şi culturii fi zice de recuperare : Teză de doctor în pedagogie / Aurelian Segărceanu ; cond. şt. : dr. în pedagogie, conf. universitar Ion Carp. – Chişinău, 2007.220 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii Moldova.

Page 85: Teze de doctorat 2007

85

Serie analitică

Bibliogr. : P. 155-177 ; Anexe.796.342.15.14 T 3071

Tenis de câmp – Antrenament sportiv – Materiale didactice

232. МИЛЯКОВА, ЕЛЕНА. Психосоциальная адапта-ция личности девочки-подростка в системе адекватного потребностно-мотивационного содержания физической куль-туры : Специальность : 13.00.04 – Теория и методология физи-

ческого воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной

физической культуры : Диссертация на соискание ученой степени

доктора педагогики / Елена Милякова ; науч. рук. : др. пед. наук

Sergiu Danail. – Chişinău, 2007.

243 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Государственный Университет Физического Вос-

питания и Спорта Республики Молдова.

Bibliogr. : P. 180-202 ; Приложения.

796.01 : 159.9(043) T 3176

Fete adolescente – Educaţie fi zică

Educaţie fi zică – Aspecte psihologice

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE

LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE

233. AL KHALAF, IRINA. Valorifi carea metodologică textului literar ca factor al învăţării limbii franceze (în clasele primare) : Specialitatea : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba fran-

ceză) : Teză de doctor în pedagogie / Irina Al Khalaf ; cond. şt. : dr. în

pedagogie, conf. universitar Lidia Granaci ; consult. şt. : dr. în fi lolo-

gie, conf. universitar Anatol Lenţa. – Chişinău, 2007.

125 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

din Chişinău.

Bibliogr. : P. 111-120 ; Anexe.

811.133.1(072.2)(043) T 3143

Limba franceză – Instruire – Clase primare

Page 86: Teze de doctorat 2007

86

Teze de doctorat (2007)

234. BOTNARCIUC, LUDMILA. Formarea limbajului profe-

sional la studenţii colegiului de medicină : Specialitatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teză de doctor în pedagogie / Ludmila Bot-narciuc ; cond. şt. : dr. hab. pedagogie, prof. universitar Vlad Pâslaru. – Chişinău, 2007.182 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Bibliogr. : P. 134-142 ; Anexe. 81’276.6 : 61(043) T 3172Limbaje profesionale – Medicină Terminologie medicală

235. BOTNARU, OLESEA. Verbele performative în limba ro-

mână : Specialitatea : 10.02.01 – Limba română : Teză de doctor în fi lologie / Olesea Botnaru ; cond. şt. : dr. hab. în fi lologie Elena Con-

stantinovici. – Chişinău, 2007.154 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filologie. Bibliogr. : P. 147-154.

811.135.1’367.625 T 3036Limba română – Verbe

236. CRISTEI, TAMARA. Valorifi carea resurselor pedagogi-

ce ale textului la nivel microstructural : Specialitatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teză de doctor în pedagogie / Tamara Cristei ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie, conf. universitar Tatiana Callo. – Chişinău, 2007.152 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Bibliogr. : P. 124-134 ; Anexe. 81’42(043) T 3175Texte literare – Analiză lingvistică Lectură – Rol educaţional

237. DOSCA, ALIONA. Construirea sistemului lexical-seman-

tic terminologic al domeniului de aplicaţie drept (pe baza materi-

Page 87: Teze de doctorat 2007

87

Serie analitică

alului german) : Specialitatea : 10.02.04 – Limbi germanice (limba germană) : Teză de doctor în fi lologie / Aliona Dosca ; cond. şt. : dr. hab. în fi lologie, prof. universitar Valentin Cijacovschi. – Chişinău, 2007.226 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 157-181 ; Anexe. 811.112.2 : 34 (043.2) T 3091Limba germană – Terminologie – Drept

238. GRĂDINARU, ANGELA. Atracţia paronimică în limba

franceză : Specialitatea : 10.02.05 – Limbi romanice : Teză de doctor în fi lologie / Angela Grădinaru ; cond. şt. : dr. în fi lologie, conf. uni-versitar Eufrosinia Axenti. – Chişinău, 2007.256 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 133-141 ; Anexe.

811.133.1 T 2976Limba franceză – Paronime

239. LIFARI, VIORICA. Modalităţile lexico-gramaticale de ex-

primare a categoriei de diateză în limba engleză : Specialitatea : 10.02.04 – Limbi germanice : Teză de doctor în fi lologie / Viorica, Lifari ; cond. şt. : dr. în fi lologie, prof. universitar Dumitru Melenciuc. – Chişinău, 2007.201 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 176-188 ; Anexe. 811.111’36.57(043.2) T 3097Limba engleză – Diateză

240. LUCHIAN, TATIANA. Categoria funcţional-semantică a

aspectualităţii în limba română : Specialitatea : 10.02.01 – Limba română : Teză de doctor în fi lologie / Tatiana Luchian ; cond. şt. : dr. hab. în fi lologie Elena Constantinovici. – Chişinău, 2007.150 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul

Page 88: Teze de doctorat 2007

88

Teze de doctorat (2007)

de Filologie. Bibliogr. : P. 138-147.

811.135. 1’36 T 3074Limba română – Gramatică

241. MINCU, EUGENIA. Afi xoidele în limba română : Specialita-

tea : 10.02.01 – Limba română : Teză de doctor în fi lologie / Eugenia Min-

cu ; cond. şt. : dr. hab. în fi lologie Nicolae Raevschi. – Chişinău, 2007.207 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filologie. Bibliogr. : P. 127-138 ; Anexe. 811.135.1’373’64 T 2999Limba română – Afi xoide

242. RĂILEANU, VIORICA. Toponimia Transnistriei : resta-

bilirea fondului onimic românesc, componenţa lexicală, structura

derivaţională : Specialitatea : 10.02.01 – Limba română : Teză de doctor în fi lologie / Viorica Răileanu ; cond. şt. : dr. hab. în fi lologie Anatol Eremia. – Chişinău, 2007.153 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filologie. Bibliogr. : P. 132-144. 811.135.1’373.21(478)(043.2) T 3052Limba română – Toponimie – Transnistria

243. VATAMANIUC, AUREL. Funcţiile şi semnifi caţiile cazuri-

lor în limba română : Specialitatea : 10.02.01 – Limba română : Teză de doctor în fi lologie / Aurel Vatamaniuc ; cond. şt. : dr. hab. Nicolae Raevschi. – Chişinău, 2007.158 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filologie. Bibliogr. : P. 140-158.

811.135.1’366.54 (043.3) T 3094Limba română – Caz

Page 89: Teze de doctorat 2007

89

Serie analitică

82 LITERATURĂ

244. BOLOCAN, VIORICA. Modalităţi de predare-asimilare a

operei epice în şcoală : Specialitatea : 13.00.02 – Teoria şi metodolo-gia instruirii (Limba şi literatura română) : Teză de doctor în pedago-gie / Viorica Bolocan ; cond. şt. : dr. în fi lologie, prof. universitar Eliza Botezatu. – Chişinău, 2007.116 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. Bibliogr. : P. 109-116 ; Anexe.

821.135.1(072) T 3109Literatura română – Materiale didactice

245. GROSSU-CHIRIAC, CRISTINA. Modele de receptare a

mitului Medeei în literatura germană contemporană : Specialita-tea : 10.01.06 – Literatura universală şi comparată : Teză de doctor în fi lologie / Cristina Grossu-Chiriac ; dr. hab., prof. universitar Sergiu

Pavlicenco. – Chişinău, 2007.185 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 171-185 ; Anexe.

821.112.2.09 T 2975Literatura germană – Critică şi interpretare

246. POPA, VERONICA. Evoluţia poeziei feminine contempo-

rane (A. Blandiana, G. Melinescu, I. Mălăncioiu, C. Buzea, L. Lari

ş. a.) : Specialitatea : 10.01.01 – Literatura română : Teză de doctor în fi lologie / Veronica Popa ; cond. şt. : dr. în fi lologie, prof. universitar Eliza Botezatu. – Chişinău, 2007.173 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 161-172. 821.135.1(478).09-1”19” T 2989

Literatura română – Poezie – Rep. Moldova – Critică şi interpretare

Page 90: Teze de doctorat 2007

90

Teze de doctorat (2007)

247. АЛЕНИН, ИГОРЬ. Функции библейских мотивов в системе художественных констант мировой литературы XX века : Специальность : 10.01.06 – Literatura universală şi comparată

: Диссертация на соискание ученой степени доктора филологии /

Игорь Аленин ; науч. рук. : др. хаб. филологии, конф. универси-

тар Рита Клейман. – Chişinău, 2007.

178 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Академия Наук Молдовы. Институт

Культурного Наследия.

Bibliogr. : P. 167-173.

82(100).09 : 22 Т 2986

Literatura universală – Motive biblice

94/99 ISTORIE MEDIEVALĂ ŞI ISTORIE MODERNĂ ÎN GENERAL

248. BACALOV, SERGIU. Boierimea Ţării Moldovei la mijlo-cul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea (studiu istorico-genealogic) : Specialitatea : 07.00.02 – Istoria Românilor :

Teză de doctor în istorie / Sergiu Bacalov ; cond. şt. : dr. hab. în istorie,

prof. universitar Demir Dragnev. – Chişinău, 2007.

185 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul

de Istorie, Stat şi Drept.

Bibliogr. : P. 151-168 ; Anexe.

94(498.3)”16/17”(092)(043) T 3211

Neamuri boiereşti – Istorie – Moldova

Familii nobile – Genealogie – Moldova

249. SAVA, LUCIA. Viaţa cotidiană în oraşul Chişinău la începu-tul secolului al XX–lea (1900–1918) : Specialitatea : 07.00.02 – Isto-

ria Românilor : Teză de doctor în istorie / Lucia Sava ; cond. şt. : dr. în

şt. istorice, conf. universitar Emil Dragnev. – Chişinău, 2007.

208 p. ; 30 cm.

Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

Bibliogr. : P. 135-157 ; Anexe.

94(478-25) (043) : 908(478-25) (043) T 3088

Page 91: Teze de doctorat 2007

91

Serie analitică

Chişinău – Istorie Chişinău – Rep. Moldova – Descriere generală

250. SCUTELNIC, VALERIU. Evoluţii sociale în satul basara-

bean după reforma agrară (1868-1905) : Specialitatea : 07.00.02 – Istoria Românilor : Teză de doctor în istorie / Valeriu Scutelnic ; cond. şt. : dr. în istorie Ion Varta. – Chişinău, 2007.142 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie, Stat şi Drept. Bibliogr. : P. 128-138. 94(478)”1868 / 1905”043) T 3090Politică agrară – Rep. Moldova – Istorie, sec. 19

251. STEPANIUC, VICTOR. Evoluţia statalităţii moldoveneşti

în epoca contemporană : Specialitatea : 25.00.01 – Teoria, metodo-logia şi istoria administraţiei publice : Teză de doctor în istorie / Victor Stepaniuc ; cond. şt. : dr. hab. în şt. istorice, prof. universitar Alexan-dru Roman. – Chişinău, 2007.182 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. Bibliogr. : P. 157-176. 94(478)”13/19”(043) T 3089Moldova – Istorie politică, sec. 14-19Moldova – Situaţie politică

Page 92: Teze de doctorat 2007

92

Teze de doctorat (2007)

INDEX DE NUME

AAbabii, Ion – 160(consult. şt.)Al Khalaf, Irina – 233 Albu, Natalia – 11Alexeev, Andrei – 177(consult. şt.) Amarfi i-Railean, Nelli – 207 Anestiadi, Zinaida – 176(consult. şt.) ; 180(consult. şt.) ; 181(consult. şt.) Anghel, Ion – 69 Antonov, Viorica – 12Apetri, Luminiţa – 132 Arion, Valentin – 192(cond. şt.) Avornic, Gheorghe – 55(cond. şt.) ; 81(cond. şt.)Axenti, Eufrosinia – 238(cond. şt.) BBabiuc, Constantin – 147(cond. şt.)Babuc, Vasile – 200(cond. şt.) Bacalov, Sergiu – 248Badan, Andrei – 183Bahcivanji, Mihail – 198(consult. şt.)Bahnarel, Ion – 134(consult. şt.)Balan, Ion – 2Balan, Oleg – 57(cond. şt.)Balanuţă, Vladimir – 207(cond. şt.) Baltag, Dumitru – 59(cond. şt.)Barbacar, Nicolae – 151(consult. şt.) Băieşu, Aurel - 54(cond. şt.) Băncilă, Natalia – 22

Bâlici, Vera – 87Begu, Adam – 110(cond. şt.) Bejan, Andrei – 103 Bejan, Valerian – 215 Belecciu, Liliana – 50Belostecinic, Grigore – 132(consult. şt.)Belostecinic, Marina – 208(cond. şt.) Bencheci, Mihail – 88Bernaz, Emilian – 133 Beţişor, Vitalie – 156(cond. şt.) Bibirigea, Ioan Romeo – 36 Bilaş, Ludmila – 35(cond. şt.)Bîtca, Angela – 139 Bobicev, Victoria – 1Bodrug, Doina – 208 Bogdan, Valeriu – 140 Boincean, Boris – 116(consult. şt.) Bolocan, Viorica – 244 Bolun, Ion – 2(cond. şt.)Boronin, Larisa – 141Botezatu, Eliza – 244(cond. şt.) ; 246(cond. şt.) Botnarciuc, Ludmila – 234 Botnaru, Olesea – 235 Botnaru, Victor – 170(cond. şt.) Brînză, Sergiu – 63(cond. şt.) ; 66(cond. şt.) Brumaru, Albina – 142 Brumă, Inesa – 44 Bucaţel (Cecan), Angela – 143 Buciuceanu, Mariana – 9Bucov, Victoria – 138(cond. şt.) Bucun, Nicolae – 96(cond. şt.) ; 99(cond. şt.)

Page 93: Teze de doctorat 2007

93

Serie analitică

Bucur, Vasile – 205(cond. şt.) Bugaian, Larisa – 38Bujac, Mariana – 104 Bulgaru, Maria – 9(cond. şt.)Bulimestru, Ion – 105Burlacu, Valeriu – 178(cond. şt.)Buruian, Anastasia – 224 Buzescu, Marin – 82 CCalaraş, Carolina – 89 Calenici, Eugenia – 144 Callo, Tatiana – 87(cond. şt.) ; 236(cond. şt.)Calmîc, Varfolomei – 134 Calmuţchi, Laurenţiu – 90(consult. şt.) ; 106Camerzan, Inga – 107 Capcelea, Valeriu – 6 Caraganciu, Anatol – 22(consult. şt.) ; 24(cond. şt.) ; 26(cond. şt.)Carauş, Alexandru – 166(cond. şt.)Carp, Ion – 231(cond. şt.) Carpov, Trofi m – 67(cond. şt.)Catereniuc, Ilia – 135Catrinici, Victor – 145 Cavcaliuc, Ina – 37Căruntu, Constantin – 70 Cebotari, Svetlana – 13 Cepoida, Elena – 146 Cepoida, Petru – 147 Cerneţchi, Olga – 189(cond. şt.) Cernîi, Anatolie – 187(cond. şt.) Certan, Ion – 14Certan, Simion – 36(cond. şt.)Chicu, Valeriu – 155(cond. şt.) Childescu, Valentina – 23Chircă, Sergiu – 39(cond. şt.) ;

47(cond. şt.)Chiroşca, Dorian – 71Cijacovschi, Valentin – 237(cond. şt.) Cinic, Liliana – 24Cioban, Mitrofan – 106(consult. şt.) ; 114(consult. şt.)Ciobanu, Corina – 206 Ciobanu, Veronica – 184 Ciocan, Iurie – 15Ciocârlan, Alexandru – 107Ciochină, Valentina – 137(cond. şt.) Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina – 51Ciumac, Anatolie – 2 Coadă, Ludmila – 83 Cobăneanu, Sergiu – 58(cond. şt.) ; 60(cond. şt.) ; 61(cond. şt.) ; 62(cond. şt.)Cobzari, Ludmila – 27(cond. şt.) ; 44(cond. şt.)Cocu, Maria – 109 Cojocari, Eugenia – 70(cond. şt.) ;72(cond. şt.) ; 75(cond. şt.)Cojocari, Vadim – 196 Cojocaru, Ion – 90Cojocaru, Maria – 197 Cojocaru, Svetlana – 3Cojocaru, Vadim – 210(cond. şt.) ; 214(cond. şt.) Cojocaru, Victor – 183(cond. şt.) Cojocaru, Violeta – 52 Cojuhari, Alexandru – 76(cond. şt.)Cojuhari, Andrei – 22(cond. şt.) ; 31(cond. şt.)Cojuhari, Lilia – 148 Colţa, Mihai – 108(cond. şt.)

Page 94: Teze de doctorat 2007

94

Teze de doctorat (2007)

Constantinovici, Elena – 235(cond. şt.) ; 240(cond. şt.) Corcodel, Diana – 149Corlăteanu, Mihai – 177(consult. şt.) Cosma, Dorel – 4Costachi, Gheorghe – 86(cond. şt.)Costea, Dumitru – 209 Coşman, Sergiu – 198 Cotelnic, Ala – 30(cond. şt.) ; 213(cond. şt.)Cotici, Radu – 53 Cotoneţ, Alic – 150 Cozma, Artur – 16Creangă, Elena – 151 Creţu, Sergiu – 5Criclivaia, Diana – 25Cristei, Tamara – 236Crivoi, Aurelia – 174(cond. şt.) Cucu, Mariana – 27 Cuhal, Veronica – 26Cupcea, Vera – 222 Curajos, Boris – 182(cond. şt.) Curocichin, Ghenadie – 174(consult. şt.) Cuşnir, Gheorghe – 148(consult. şt.) Cuzneţov, Larisa – 94(cond. şt.)

D Danail, Sergiu – 227(cond. şt.) ; 232(cond. şt.) Dandara, Liliana – 72 Dandara, Otilia – 95(cond. şt.)David, Valeriu – 185 Dănescu, Elena – 91 Dediu, Emil – 54 Deliv, Inga – 152

Deseatnicov, Olga – 206(cond. şt.) ; 217(cond. şt.) Deseatnicova, Elena – 153Dicusar, Galina – 216(cond. şt.)Dima, Marius – 225 Dodon, Adelina – 216 Doltu, Constantin – 45Donica, Ala – 110 Dosca, Aliona – 237 Dragnev, Demir 83(cond. şt.) ; 248(cond. şt.) ; Dragnev, Emil – 249(cond. şt.)Duca, Gheorghe – 195(cond. şt.) ; 221(consult. şt.) Duca, Maria – 118(cond. şt.)Dumitraş, Vasile – 133(consult. şt.)

E Efros, Elena – 199 Ejova, Cristina – 17 Enea, Viorel – 18Enicov, Igor – 28 Enoiu, Roxana – 226Eremia, Anatol –242(cond. şt.) Eremia, Ion – 102(cond. şt.) ; 242(cond. şt.)Erhan, Dumitru – 190(cond. şt.) Eşanu, Nicolae – 179 (consult. şt.) Eţco, Constantin – 132(cond. şt.) ; 134(cond. şt.) ; 178(consult. şt.)

F Fârţă, Constantin – 84Floander, Ion – 85Fonoberova, Maria – 111Frecăuţeanu, Alexandru –

Page 95: Teze de doctorat 2007

95

Serie analitică

196(cond. şt.) Friptuleac, Grigore – 136(cond. şt.) Fuior, Ion – 172(cond. şt.) ; 185(cond. şt.) Furdui, Teodor – 137(consult. şt.)

GGaina, Boris – 215(cond. şt.) Gaindric, Constantin – 3(consult. şt.)Galadiuc, Dorin – 154 Gavriliuc, Mihail – 161(consult. şt.) Gărbălău, Nicolae – 109(cond. şt.) ; 119(cond. şt.)Gheorghiţa, Stela – 155 Gheorghiţă, Andrian – 191Gheorghiţă, Maria – 223(cond. şt.)Ghidirim, Nicolae – 145(cond. şt.) Ghinda, Serghei – 142(cond. şt.) ; 157(consult. şt.)Gladun, Nicolae – 175(cond. şt.) Glavan, Alina – 156Godoroja, Nadejda - 188(consult. şt.) Gogîrnoiu, Gheorghe – 29Gonciar, Veaceslav – 143(cond. şt.) Gornea, Filip – 156(cond. şt.) ; 173(consult. şt.) Gorobievschi, Svetlana – 46(cond. şt.) ; 64(cond. şt.) Grama, Dumitru – 78(cond. şt.) Gramma, Rodica – 7Granaci, Lidia – 233(cond. şt.)

Grădinaru, Angela – 238 Grejdianu, Tudor – 164(cond. şt.) Gribincea, Alexandru – 40(cond. şt.) ; 48(cond. şt.)Groppa, Liliana – 153(cond. şt.) ; 168(consult. şt.) ; 169(cond. şt.) ; 181(cond. şt.) Grossu-Chiriac, Cristina – 245Grosu, Aurel – 147(consult. şt.) ; 180(cond. şt.)Guceac, Ion – 53(cond. şt.)Gudima, Alexandru – 187(consult. şt.) Gudumac, Eugeniu – 200 Gudumac, Eva – 158(consult. şt.) Gudumac, Valentin – 143(consult. şt.) ; 153(consult. şt.) Gulea, Aurelian – 105(cond. şt.) Gumeniuc, Ina – 38Gumovschi, Ana – 39Guştiuc, Andrei – 73(cond. şt.)Guţu, Lilian – 186 Guţu, Vladimir – 91(cond. şt.) ; 92(cond. şt.) ; 93(cond. şt.) Guţuleac, Victor – 82(cond. şt.) Guzun, Mihail – 4(cond. şt.)

HHadîrcă, Igor – 63Hariton, Andrei – 90(cond. şt.)Haritonov, Svetlana – 112 Hîncu, Rodica – 25(cond. şt.) ; 29(cond. şt.) Hlusov, Viorica – 192 Hotineanu, Vladimir – 140(cond. şt.) ; 150(cond. şt.) ; 167(cond. şt.) Hrişcev, Eugeniu – 28(consult.

Page 96: Teze de doctorat 2007

96

Teze de doctorat (2007)

şt.) ; 32(cond. şt.)Hrişcev, Irina – 30

I Iachimovschi, Anatolie – 211 Iacovlev, Iraida – 184(consult. şt.) Iacub, Irina – 86Iavorschi, Constantin – 142(consult. şt.) ; 157(cond. şt.) Ichim, Maria – 113 Iordache, Florin – 46Iordanov, Iordanca-Rodica – 81 Iova, Alexandru – 158(cond. şt.) Iova, Ion – 73Ipate, Dumitru – 114Iusiumbeli, Anatoli – 115

JJacota, Anatol – 131(cond. şt.) Jigău, Gheorghe – 203(cond. şt.) Juc, Victor – 12(cond. şt.)Jucan, Toader – 107(cond. şt.)Jumbei, Victor – 210

K Kulciţkaia, Stela – 157

LLaborde, Jean-Pierre – 52(consult. şt.)Lariuşin, Iurie – 220(cond. şt.)Lenţa, Anatol – 233(consult. şt.) Lifari, Viorica – 239 Litovcenco, Anatolii – 158 Liulenova, Valentina – 116Liuşnea, Cristian – 227 Lobko, Piotr – 135(consult. şt.) Lozovanu, Dumitru – 111(cond.

şt.) ; 115(cond. şt.)Luca, Lucia – 159Luchian, Tatiana – 240 Lupan, Mircea – 117Lupaşco, Andrei – 216(consult. şt.) Lupaşcu, Victor – 118 Lupu, Ilie – 101(cond. şt.) Lutan, Vasile – 139(cond. şt.)

MMalaeştean, Iurie – 119Maniuc, Mihail – 160 Marian, Grigore – 202(cond. şt.) Martin, Cristina – 74Matcovschi, Serghei – 163(cond. şt.) ; 176(cond. şt.) Matveev, Sergiu – 102 Mărgărit, Nicolae – 75 Mărgineanu, Lilia – 56Mânzală, Traian – 57Melenciuc, Dumitru – 239(cond. şt.) Melnic, Galina – 190 Mereuţă, Ion – 164(consult. şt.) Meşina, Victor – 136 Mihoci, Vasile – 55Mincu, Eugenia – 241 Miscoi, Gheorghe – 103(cond. şt.) Mistreanu, Tatiana – 92Moh’d Ali, Al-Khalaf – 161 Moldovan, Dumitru – 45 Moldovan-Batrînac, Viorelia – 37(cond. şt.) Morega, Dan Ilie – 84(cond. şt.)Motruc, Natalia – 217 Munteanu, Alexandru – 76Munteanu, Andrei – 125(cond.

Page 97: Teze de doctorat 2007

97

Serie analitică

şt.)Munteanu, Fiodor – 191(cond. şt.) Munteanu, Ion – 165(cond. şt.) Munteanu, Tatiana – 31 NNacu, Anatol – 141Nalivaico, Oxana – 162 Nădrag, Dumitru – 64Nederiţa, Alexandru – 212 Negritu, Ghenadie – 201Negruţă, Ludmila – 213 Negură, Ion – 10(cond. şt.)Nemerenco, Lucreţia – 193 Nevoia, Angela – 137Nicorici, Liliana – 228 Nikolenko, Ion – 163

OOrlov, Maria – 50(cond. şt.) ; 56(cond. şt.)Osadcii, Diana – 187 Osmochescu, Nicolae – 51(cond. şt.)

PPagarin, Maria Sofi a – 65Palanciuc, Elena – 164 Palaria, Viorica – 98(cond. şt.)Palii, Andrei – 120 Pancenco, Anatolie – 165 Papuc, Ludmila – 89(cond. şt.) Parasca, Petru – 219(cond. şt.) Patraşcu, Dumitru – 88(cond. şt.) ; 100(cond. şt.)Pavlicenco, Sergiu – 245(cond. şt.)Păşcanu, Angela – 121

Pântea, Victor – 148(cond. şt.) ; 159(cond. şt.)Pâslaru, Vlad – 234(cond. şt.) Pîrgari, Boris – 154(cond. şt.) Pogoneţ, Galina – 58 Polearuş, Vladimir – 47 Popa, Mihaela – 40Popa, Veronica – 246 Popescu, Anatol – 1(cond. şt.) ; 2(consult. şt.) ; 5(consult. şt.)Popescu, Liuba – 166 Popovici, Mihail – 162(cond. şt.) Posţan, Liliana – 93 Pripa, Valerii – 167 Prisacari, Viorel – 173(cond. şt.) Proca, Ludmila – 77 Procopişin, Vasile – 133(cond. şt.) Prodan, Mariana – 59Prodan, Svetlana – 66 Prodius, Denis – 122 Puşcaş, Victor – 60

RRacu, Aurelia – 77(cond. şt.)Racu, Tatiana – 94Raevschi, Nicolae – 241(cond. şt.) ; 243(cond. şt.) Raţă, Elena – 229Răileanu, Viorica – 242 Răuţ, Ion – 41Revenco, Mihail – 109(consult. şt.)Revenco, Mircea – 144(consult. şt.) ; 152(cond. şt.) ; 169(consult. şt.)Revenco, Ninel – 168Rîşneac, Boris – 225(cond. şt.) ;

Page 98: Teze de doctorat 2007

98

Teze de doctorat (2007)

226(cond. şt.) ; 229(cond. şt.) Rîvneac, Victor – 179(cond. şt.) Rocaciuc, Victoria – 230Roman, Alexandru – 251(cond. şt.) Romandaş, Nicolae – 77(cond. şt.) Roşca, Alexandru - 18(cond. şt.) ; 19Roşca, Alla – 11(cond. şt.)Roşca, Andrei – 145(consult. şt.) ; 146(consult. şt.) ; 167(consult. şt.) Roşca, Liudmila – 8 Roşca, Petru – 41(cond. şt.) Rotaru, Larisa – 169 Rotaru, Natalia – 146(cond. şt.) Rotaru, Oxana – 67 Rudic, Gheorghe – 34(cond. şt.) Rudic, Valeriu – 126(cond. şt.) Rusnac, Gheorghe – 16(cond. şt.)Rusu, Doina – 170 Rusu, Rodica – 20Rusuleac, Tatiana – 123

SSaca, Victor – 13(cond. şt.) ; 17(cond. şt.)Saharneanu, Eudochia – 6(consult. şt.)Sandrosean, Iurie – 171 Sandu, Ion – 20(cond. şt.)Sandulachi, Elizaveta – 218 Sava, Elena – 48Sava, Lucia – 249 Sava, Nicolai – 143(cond. şt.) Sclifos, Lia – 95Scutelnic, Valeriu – 250 Secrieru, Angela – 33(cond. şt.)

Sedleţchi, Iurie – 68(cond. şt.)Segărceanu, Aurelian – 231 Silistraru, Nicolae – 97(cond. şt.) Siniţîna, Lilia – 172 Sîrbu, Nicolae – 193(cond. şt.)Sîrghii, Vadim – 202 Smîc, Andrei – 32Smochină, Andrei – 69(cond. şt.) ; 85(cond. şt.)Sofroni, Dumitru – 184(cond. şt.) ; 186(cond. şt.) Sofroni, Larisa – 183(consult. şt.) ; 188Solcan, Mihail – 214 Soltan, Petru – 104(cond. şt.)Spinei, Larisa – 189(consult. şt.) Spînu, Constantin – 159(consult. şt.) Sprincean, Mariana – 96Starostiuc, Alexei – 194Stavilă, Tudor – 228(cond. şt.) ; 230(cond. şt.)Stepaniuc, Victor – 251 Stoleicov, Snejana – 173 Stratan, Alexandru – 42Stratan, Ion – 194(cond. şt.) Sturza, Rodica – 112(cond. şt.) ; 217(consult. şt.) Suveică, Luminiţa – 174 Sverdlic, Valentin – 222(cond. şt.)

Ş

Şalaru, Victor – 113(cond. şt.)Şavga, Nicolae – 171(cond. şt.) Şcerbacov, Victor – 124Şcerbanschii, Alexandru – 209(cond. şt.) Şipitco, Natalia – 175

Page 99: Teze de doctorat 2007

99

Serie analitică

Şişcan, Nadejda – 80(cond. şt.) Şişcanu, Ion – 14(cond. şt.)Şmugurov, Valentina – 189 Ştefaneţ, Mihail – 135(consult. şt.) Şubă, Alexandru – 121(cond. şt.)

TTalmaci, Cornelia – 176 Taran, Anatolie – 177Taran, Nicolae – 219(cond. şt.) Tatarov, Pavel – 218(cond. şt.) Tănase, Marinela – 97 Tcaci, Alexandru – 43 Timco, Grigore – 119(consult. şt.)Tintiuc, Dumitru – 149(cond. şt.) ; 165(consult. şt.) Tintiuc, Elena – 178 Toderaş, Ion – 130(cond. şt.)Todiraş, Mihail – 186(consult. şt.) Todoroi, Dumitru – 5(cond. şt.)Toma, Simion – 116(cond. şt.)Tudos, Radion – 179 Turtă, Constantin – 122(cond. şt.)

ŢŢaulean, Micaela – 98Ţâbîrnă, Ion – 144(consult. şt.) ; 151(cond. şt.)Ţircunova, Svetlana – 224(cond. şt.) Ţîrdea, Iurie – 33 Ţîrdea, Teodor – 7(cond. şt.) ; 8(consult. şt.)Ţugui, Tatiana – 195 Ţurcan, Laura –138

Ţurcanu, Petru – 42(consult. şt.) ;43(cond. şt.) ; 197(cond. şt.) ; 199(cond. şt.) ; 201(cond. şt.)Ţurcanu, Veronica – 180 Ţurcanu, Viorel – 211(cond. şt.) ; 212(consult. şt.)

UUlianovschi, Xenofon – 65(consult. şt.)Ungureanu, Valentin – 204(consult. şt.) Urîtu, Dionis – 219Ursu, Ludmila – 123(cond. şt.)Ustian, Aurelia – 163(consult. şt.) VVarta, Ion – 250(cond. şt.) Varzari, Pantelimon – 15(cond. şt.)Vasilaşcu, Natalia – 125Vatamaniuc, Aurel – 243 Vîntu, Carolina – 99Vîrcolici, Margareta – 223 Vlad, Pavel – 108(consult. şt.) ; 128(cond. şt.) Vlaicu, Vlad – 78 Volcinschi, Victor – 71(cond. şt.) ; 74(cond. şt.) Vremiş, Laura – 181 Vulpe, Nicolae – 117(cond. şt.)

ZZagorcea, Constantin – 204(cond. şt.) Zaporojan, Veaceslav – 61Zapuhlîh, Grigore – 161(cond. şt.)

Page 100: Teze de doctorat 2007

100

Teze de doctorat (2007)

Zavtur, Alexandru – 12(consult. şt.) ; 19(cond. şt.)Zosim, Liliana – 126 Zubcov, Nicolae – 125(consult. şt.)

A Айрапетян, Артур – 68Ал Схаре, Ахмад – 182Аленин, Игорь – 247 Алказ, Василий – 127

ББайдаус, Эдуард – 21(науч. рук.)Боршевский, Андрей – 79 Булах, Любовь – 34

В Влах, Ирина – 62

ГГринько, Марина – 128 ДДамьян, Виктор – 21 KКирияк, Наталья – 203 Клейман, Рита – 247(науч. рук.)

Кобылянская, Лариса – 10Кустрябова, С. – 79(науч. рук.)

ММалышев, Валентин – 129(науч. рук.) Милякова, Елена – 232 Мовилэ, Ирина – 35

П Порческу, Григорий – 129 Пышкина, Татьяна – 49

CСалем, Обади Саел – 130

Собор, Сергей – 80Стефанов, Иван – 204 Сугак, Ольга – 100

T

Тихман, Яков – 220 Тодорова, Людмила – 205

Ц

Цэрану, Лилия – 131

Ч

Чобан-Пилецкая, Антонина – 101

Ш

Шарагов, Василий – 221

Page 101: Teze de doctorat 2007

101

Serie analitică

INDEX DE SUBIECTE

AAcoperiri polimerice- maşini agricole - 202Active biologice- contabilitate - 205Administraţia de stat - 53Administraţie publică- aspect economic - 84- management - 84- România - 84Adolescenţi- educaţie socială - 94Adulţi- educaţie - 93- psihologie - 93Afecţiuni oncologice- factori de risc - 164- populaţie rurală - 164- Rep. Moldova - 164Agricultură- economie - 42- Rep. Moldova - 42Alimentaţia animalelor- tehnologia preparaţiei nutreţurilor - 198Aparat neurovascular- cercetări morfologice - 135Ape reziduale- cultivarea algelor - 113- epurare biologică - 113Apel (drept civil) - 76Aptitudini intelectuale- dezvoltare - 95Arsuri termice- tratament chirurgical - 177Arta giuvaiergeriei- Rep. Moldova - 225

Arte plastice- istorie, 1940-1990 - 230- Rep. Moldova - 230Artrită cronică juvenilă- tratament - 168Artrită reumatoidă- bărbaţi - 181- cercetări - 181- dereglări psihosomatice - 169Asistenţa medicală- marketing - 132- Rep. Moldova - 132Asistenţa stomatologică- asigurarea medicală obligatorie - 178- Rep. Moldova - 178Asigurarea medicală obligatorie- asistenţa stomatologică - 178- Rep. Moldova - 178Asolament- cernoziom - 204- fertilizare - 204Audit - 211Autoadministrare locală- istorie - 83- Rep. Moldova - 83

BBănci- activitate - 22- tuberculoză pulmonară - 142Bănci comerciale- riscuri - 28Benzi energetice- structura - 193Bicristale- efecte cuantice - 191

Page 102: Teze de doctorat 2007

102

Teze de doctorat (2007)

Bioetică - 7Biopreparate- spirulina platensis - 126- tuberculozăpulmonară - 142Biosinteza- stimulatorii - 122Bismut- combinaţii complexe - 105Boli renale- copii - 182- hidronefroză - 182Borrelioza Lyme- control epidemiologic - 155Bovine- terapie antiparazitară - 190Bronhopneumopatia cronică- tratament - 162Business- planifi care - 30

CCalitatea confecţiilor- control - 222Calitatea producţiei- control - 208- Rep. Moldova - 208Cancer- femei - 188Cancer endometrial- particularităţi clinice - 186Cancer mamar- asistenţa preoperatorie - 183- chimioterapie - 183Cancer uterin- tratament - 186Cancerul vulvar- tratament - 184Cariera managerială- gestiune - 210

Cernoziom carbonatic- fertilitate - 204- fl oarea-soarelui - 204Chişinău- descriere generală - 249- istorie - 249- Rep. Moldova - 249Ciroza hepatică- cercetări - 179Colegii de construcţie- curriculum - 88Companii petroliere internaţionale- investiţii - 47- management - 47Competenţă (drept internaţional) - 52Complex hepatoligamentar- anatomia omului - 135Complexul viti-vinicol din plaiul Pleşna-Mîndreşti- Rep. Moldova - 215Comportament deviant - psihologie pedagogică - 99- sociologie - 9Comportament social- psihologie - 10Compuşi complexe- chimie anorganică - 109Compuşi coordinative (chimie anorganică) - 105, 119- cercetări - 119Compuşi 3d-metalelor cu baze Schift- sinteza templată - 109Conservarea produselor vegetale - 218Conştiinţă lingvistică- formare - 87

Page 103: Teze de doctorat 2007

103

Serie analitică

Contabilitate- audit - 211- control fi nanciar - 211- întreprinderi - 212Contabilitate agricolă- Rep. Moldova - 205Control administrativ- Rep. Moldova - 85- România - 85Control epidemiologic- Rep. Moldova - 138- vaccinare - 138Control judiciar - 76Copii din familii monoparentale- aspecte medico-sociale - 149Copii înapoiaţi mintal- dezvoltare - 96- psihologie pedagogică - 96Corp străin orbitar- metode localizării cu sonda - 146Corporaţii transnaţionale - 46Craul- pregătire psihomotrică - 229- sportive junioare - 229Credite (drept penal) - 66Criminalitate juvenilă- Rep. Moldova - 67Crupe soriz- uscare - 216Curtea de Conturi- Rep. Moldova - 86Cvasigrupuri (algebră) - 124

DDecizii (drept internaţional) - 52Depresii non-psihotice- tratament - 152Deşeuri menajere

- management - 195Deşeuri menajere solide- analiză - 195- depozitare - 195Deşeuri oenologice- utilizare - 219Diabet zaharat- pneumonie comunitară - 176- tratament - 174Dima, Gheorghe (1847-1925) - 224(despre)Diterpenoide ladbanice- compuşi norladbanici - 108Drept- teorie - 59Drept administrativ - 56- tratate - 50Drept de autor - 71Drept ecologic - 78- Rep. Moldova - 81Drept fi nanciar - 73Drept maritim - 75Dreptul comerţului internaţional - 54Dreptul contractelor - 70Dreptul protecţiei sociale - 77Drepturile copilului- Rep. Moldova - 56Drepturile omului- copii - 51Drepturile omului fundamentale - 78- Rep. Moldova - 55, 61- România - 55Droguri- infracţiuni - 63Dublă impunere- Rep. Moldova - 25Duoden

Page 104: Teze de doctorat 2007

104

Teze de doctorat (2007)

- malrotaţie - 167- radiodiagnostic - 167

EEconomia naţională- investiţii - 24Economie- globalizare - 49- România - 41Economie agrară- Rep. Moldova - 43Economie globală - 49Ecosisteme acvatice- Rep. Moldova - 130Ecuaţii diferenţiale polinomiale- cercetări - 121Educaţie fi zică- aspecte psihologice - 232- materiale didactice - 225Educaţie pentru sănătate - 134Educaţie profesională - 34Educaţie socială- clase gimnaziale - 92Elevi - clase liceale - 87- clase primare - 98- educaţie socială - 98- formarea capacităţilor creative - 95- psihologie pedagogică - 87Energii regenerabile- Rep. Moldova - 192- utilizare - 192Epurarea apelor reziduale (zoo-tehnie) - 113Esofag- hernie hiatală - 175- tratament chirurgical - 175Executarea pedepsei (drept pe-

nal) - 65Expertiză ecologică- mun. Chişinău - 110

FFactorul uman- economie naţională - 32Familii nobile- genealogie - 248- Moldova - 248Farmaceutică- aprovizionare - 133- forţe Armate - 133- Rep. Moldova - 133Făină- îmbogăţire cu calciu - 217Făt- infecţii intrauterine - 185Fete adolescente- educaţie fi zică - 232Firme- management - 213, 214Fiscalitatea administrativă- Rep. Moldova - 29- România - 29Fizică chimică - 120Forţe Armate- aprovizionare farmaceutică - 133- Rep. Moldova - 133Fracturi oaselor- copii - 158- diagnostic - 158Fructe- conservare industrială - 218Funcţionari publici- regim juridic - 62- Rep. Moldova - 62

Page 105: Teze de doctorat 2007

105

Serie analitică

HHârtii de valoare- operaţii bancare - 33- Rep. Moldova - 33Hepatita virală C- tratament - 148, 166- vârsta tânără şi medie - 148Hidatidoză hepatică - 135Hidronefroză- copii - 182- diagnostică - 182Hipertensiune arterială- sindrom afectiv - 144- tratament - 166- tratament psihotrop - 144Hipertensiune arterială pulmonară- tratament - 162HIV- tratamentul profi lactic - 159

GGene în stare homo- şi heterozigotă - 131Giuvaiergerie− Rep. Moldova - 228Globalizare - 11Globalizarea economiei - 49Gută- protecţie antioxidantă - 153

IIcter mecanic- diagnostic endoscopic - 150- tratament - 150Ideologie politică- Rep. Moldova - 20Igiena muncii- întreprinderi vinicole - 136

Ihtiofauna- diversitate - 130- Rep. Moldova - 130Ihtiologie- Rep. Moldova - 130Imunodefi cienţe congenitale- morfogeneză - 172Industria băuturilor- Rep. Moldova - 220Industria berei- management - 220- Rep. Moldova - 200- resurse umane - 200Industria de confecţii- management - 223- managementul calităţii - 222- resurse umane - 223Infertilitate- fi ziologie umană - 189Ihtiologie- Rep. Moldova - 130Industria zahărului- economie - 38- Rep. Moldova - 38Infecţii specifi ce- epidemiologie - 155Infracţiuni economice - 66- drept internaţional - 57Ingineri- formare - 100- industria confecţiilor textile - 100Insufi cienţă cardiacă acută- terapie - 143Insufi cienţă renală cronică - 147Integrare economică europeană- România - 46Integrarea europeană- România - 41

Page 106: Teze de doctorat 2007

106

Teze de doctorat (2007)

Interfeţe inteligente - 3Interpretarea textelor - 5Interviuri- presă - 4Investiţii străine- Rep. Moldova - 45Ishemie cerebrale acute- terapie intensivă - 154

ÎÎntreprinderi- dezvoltare - 207- gestiune fi nanciară - 39- organizarea şi conducerea siste-melor calităţii - 208- potenţial economic - 207- Rep. Moldova - 39Întreprinderi vinicole- angajaţi - 136- sănătate - 136Învăţare- motivaţii - 93Învăţământ matematic- istorie - 90- Rep. Moldova - 90Învăţământ matematic superior- istorie - 90- Rep. Moldova - 90

JJocuri dinamice- calculatoare - 115Judecătorii de prima instanţă- istorie - 79- Rep. Moldova - 79Justiţia constituţională - 61

LLeasing- Rep. Moldova - 44, 74

Lectură- rol educaţional - 236Leziuni corporale termice- terapie - 177Lied(muzică)- România - 224Limba engleză- comunicare interculturală - 98- diateză - 239Limba franceză- clase primare - 233- instruire - 233- paronime - 238Limba germană- drept - 237- terminologie - 237Limba română- afi xoide - 241- caz - 243- gramatică - 240- toponimie - 242- Transnistria - 242- verbe - 235Limbaje profesionale- medicină - 234Lipide- concentrare cu iod - 112- proprietăţi fi zico-chimice - 112Literatura germană- critică şi interpretare - 245Literatura română- critică şi interpretare - 246- materiale didactice - 244- poezie - 246- Rep. Moldova - 246Literatura universală- motive biblice - 247Literatură- materiale didactice - 244

Page 107: Teze de doctorat 2007

107

Serie analitică

MManagement corporativ - 47Managementul fi rmei - 214Managementul personalului- întreprinderi de confecţii - 223Managementul viticulturii- Rep. Moldova - 199Manageri- profesie - 210Maşini agricole- efi cienţa - 201- piese - 202- recondiţionare - 202- utilizare - 201Matematică- curs gimnazial - 101- metodologia instruirii, cl. 1-4 - 123- motivaţia studierii - 101Materiale calcopirite - 193Măduva spinării- diagnostic - 161- meningioame - 161Mecanizarea agricultirii- aspect economic - 201Medicină preventivă- Rep. Moldova - 134Mediu înconjurător- metodologia instruirii, cl. 1-4 - 123- monitoring ecologic - 110- mun. Chişinău - 110Meningioame spinale- diagnostic - 161- meningioame - 161- tratament chirurgical - 161Minori- criminalitate - 67- Rep. Moldova - 67

Minorităţi etnice- Rep. Moldova - 58Mod de viaţă sănătos- formare - 134Moldova- istorie politică, sec. 14-19 - 251- observări seismice - 127- situaţie politică - 20, 251Monitoring ecologic- mun. Chişinău - 110Motivaţie pentru studii- psihologie pedagogică - 101Muncitori- şcolarizare la întreprinderi - 34

NNarcotice- infracţiuni - 63Neamuri boiereşti- istorie - 248- Moldova - 248Norme sociale (fi los.) - 6Nou-născuţi- infecţii intrauterine - 185

OObligaţii (drept civil) - 70Observări seismice- Rep. Moldova - 127Ochi- traumatism - 146Omenire- aspecte morale - 8- dezvoltare - 8Operaţii bancare- Rep. Moldova - 33Ordine publică- administrare - 82- Rep. Moldova - 82

Page 108: Teze de doctorat 2007

108

Teze de doctorat (2007)

- România - 82Ornitologie- biodiversitate - 125- Chişinău - 125Osteita posttraumatică- factori de risc - 173Osteoporoza- tratament - 156Otorinolaringologie- pediatrie - 160Ovare- cancer - 187- diagnostic - 187Oxo-carboxilaţii ai fi erului- combinaţii complexe - 122

PPanifi caţie- amelioratori - 206, 217- producţie - 206, 217Partide politice- Rep. Moldova - 15- România - 18Partide politice de stânga- Rep. Moldova - 14Păsări- biodiversitate - 125- Chişinău - 125Păsări domestice- anatomie - 129Penitenciare- management - 64Peritonită postoperatorie- tratament chirurgical - 140Peşti- protecţia biodiversităţii - 130Piaţa valorilor mobiliare - 73Pielonifrită cronică- modifi cările hemodinamice -

147Plantaţii de măr- tehnologii industriale - 200Plante modifi cate genetic- cercetări - 118Pneumonia comunitară- diabet zaharat - 176- cercetări - 170Politica monetară - 26Politica preţurilor- Rep. Moldova - 39Politică agrară- istorie, sec. 19 - 250- Rep. Moldova - 250Politică externă- Rep. Moldova - 13, 16Pomi de măr- tăierea - 200Populaţie rurală- oncologie - 164- profi laxie - 164- Rep. Moldova - 164Potenţial uman- management - 35Presă- interviu - 4- istorie - 4Preşcolari- control medical - 149- educaţie artistică - 91Procedura judiciară- istorie - 69Procesare de text - 1Producţie de panifi caţie- valoare nutritivă - 217Produse alimentare- calitate - 209- control - 209Produse alimentare fortifi cate cu

Page 109: Teze de doctorat 2007

109

Serie analitică

fi er - 206Produse din fructe- proprietăţi oxido-reducătoare - 218Profesori- pregătire psihologică - 89Profesori de psihologie- formare - 97Progres tehnico-ştiinţifi c- probleme fi losofi ce - 7Proprietate intelectuală- protecţie - 80- Rep. Moldova - 80Prostată- cancer - 145- imagistică - 145Puterea statului- Rep. Moldova - 60

R Radioterapie- cancer mamar - 183Radius distal- fracturi - 156- tratament - 156Reacţii postvaccinale- cercetări - 138- Rep. Moldova - 138Relaţii de proprietate- economie - 23Relaţii economice internaţionale- ţările triadei - 48Relaţii moldo-ucraniene- istorie - 21 Reţea Petri- proprietăţi structurale - 107Reţea semantică- limbaj natural - 5

Reţele de dinamică (matemati-că) - 111Reţele informaţionale- servere - 2Reţele locale de calculatoare - 2Rinichi- copii - 182- hidronefroză - 182- tratament - 182Români- etnogeneză - 102- istoriografi e - 102

SSchizofrenie paranoică- tratament - 141Securitate naţională- aspecte internaţionale - 11- Rep. Moldova - 11Semiconductori- proprietăţi optice - 191, 193Seminţe de struguri- prelucrare - 219Semnăturile electronice - 54Sentinţă- proces penal - 68- Rep. Moldova - 68Servicii medicale- management - 132- Rep. Moldova - 132Servicii stomatologice- structuri medicale private ur-bane - 165Sfeclă de zahăr- calculaţia costurilor - 196- fi ziologie - 116- prelucrare - 196Sindromul coronarian acut- diabet zaharat - 180

Page 110: Teze de doctorat 2007

110

Teze de doctorat (2007)

- prognostic - 180Sinostoza radiocubitală- copii - 171Sinusuri paranazale- chirurgia endoscopică - 160- copii - 160Sistem bancar - 22- Rep. Moldova - 27Sistem pluripartid- Rep. Moldova - 15- România - 18Sisteme de aşteptare cu priorităţi- cercetări operaţionale - 103Sisteme de calcul simbolic- adaptare la utilizator - 3Sisteme electroenergetice- fl uxuri de putere - 194Sisteme fi scale- Rep. Moldova - 29- România - 29Sisteme politice contemporane - 19Sistemul pătratic- clasifi carea topologică - 117Sol- combatere - 203- eroziune - 203Soluri erodate- restabilire - 203Soluri replantate - 203Soriz- concentrate alimentare - 216- prelucrare - 216Spaţii topologice (matematică) - 114- metode algebrice - 106Spectroscopia Mossbauer- chimia anorganică - 122Spirulina platensis

- biotehnologie - 126Sporturi de luptă- materiale didactice - 227Statul social - 19Staţiuni de maşini şi tractoare- Rep. Moldova - 201Sterilitatea bărbatului - 189Sterilitatea femeilor - 189Sticle- industrie - 221Sticle anorganice- interacţiunea cu gaze - 221Stres- cercetări - 137- fi ziologie - 137Structura chimică a materiei - 120Struţ african- morfologia comparativă - 129- tract digestiv - 129Substanţe hipotensive - 166Surse de energie distribuite- Rep. Moldova - 192

ŞŞoc hemoragic- terapie infuzională - 139

TTaurine- îngrăşare - 197Tenis de câmp- antrenament sportiv - 231- materiale didactice - 231Terminologie medicală - 234Terorism internaţional - 12, 17Terpenoide ciclice- ciclizare superacidă - 128Text

Page 111: Teze de doctorat 2007

111

Serie analitică

- algoritmizare - 1Texte literare- analiză lingvistică - 236Tomate- mutageneză - 131Tractoare agricole- efi cienţa - 201- utilizare - 201Trasabilitatea energiei electrice - 194Tratate administrative - 50Traume cranio-cerebrale- copii - 158- diagnostic - 158Tuberculoză- copii - 157- vaccinare - 157Tuberculoză pulmonară- diagnostic - 164- imunoterapie - 142Turism- dezvoltare - 37- economie - 37- management - 36- marketing - 37- Rep. Moldova - 37- România - 36Turism ecologic- materiale didactice - 226Turism internaţional- cooperarea economică - 40Tutun- testare - 118

UUlcer gastroduodenal- profi laxie - 151- tratament - 151

Unităţi agricole- planuri de afacere - 197Utilaj agricol- fi abilitatea şi repararea - 202Uzufruct (drept civil) - 72

VVaccinare- copii - 157- tuberculoză - 157Vaccinuri virale- copii - 138- Rep. Moldova - 138Varietăţi abstracte- cibernetică matematică - 104Veniturile totale- Rep. Moldova - 31Vezica urinară- cancer - 145- imagistică - 145Vinuri de calitate- tehnologii - 215Vite de lapte- hrănire - 198Viticultură- management - 199- Rep. Moldova - 199Vulva- patologie - 184- tratament - 184

ZZahăr- contabilitate - 196- fabricare - 196Ziaristică investigativă - 4

Page 112: Teze de doctorat 2007

112

Teze de doctorat (2007)

CUPRINS

0 GENERALITĂŢI ........................................................................ 500 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII ..51FILOSOFIE................................................................................... 617 MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ ......................... 63 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................... 7316 Sociologie ................................................................................ 732 POLITICĂ ................................................................................. 833 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE ..................................... 12330/336 Ştiinţe economice. Economie politică. Finanţe. Finanaţe publice. Sistem bancar şi monetar. .................................................. 12338 Situaţie economică. Politică economică. Conducere şi planifi care economică. Producţie. Servicii. Preţuri . ......................................... 16339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială. ....................................................................... 1934 DREPT. LEGISLAŢIE. JURISPRUDENŢĂ ............................ 21340/342 Drept în general. Propedeutică. Metodele şi ştiinţeleauxiliare ale dreptului. Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ ................................................................................... 21343/344 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică. Drept penal special. Drept militar. Drept maritim. Dreptul penal al aviaţiei militare ..................................................... 25347 Drept civil. Drept privat ........................................................... 27349 Ramuri speciale ale dreptului ................................................... 31351 Activităţi proprii. Sferele de activitate ale administraţiei publice ............................................................................................. 3237 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER ....3339 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. VIAŢĂ SOCIALĂ. FOLCLOR...................................................... 385 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................. 3950 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢE MATEMATICEŞI ŞTIINŢE NATURALE ............................................................... 39611/615 Anatomie. Anatomie umană şi comparată.Farmacologie.Terapeutică.Toxicologie .................................................................. 49616 Patologie. Medicină clinică ...................................................... 51618 Ortopedie. Chirurgie. Oftalmologie. Genicologie. Boli de femei.

Page 113: Teze de doctorat 2007

113

Serie analitică

Obstetrică ........................................................................................ 67619 Medicină comparată. Medicină veterinară. Patologie .............. 6962 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL ................................... 7063 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI ................................................. 7264 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE MENAJERE ..................... 7565 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE,COMERŢ ŞI COMUNICAŢII ....................................................... 7666 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICEŞI ÎNRUDITE ................................................................................. 78664/666 Fabricarea şi conservarea alimentelor solide. Sticlă. Ceramică. Email. Pietre artifi ciale. Ciment (litologie) ................... 7868 DIVERSE RAMURI INDUSTRIALE ŞI MEŞTEŞUGĂREŞTI-DE FABRICARE A PRODUCŢIEI FINITE. MECANICĂ FINĂ 817 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT........................ 828 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ........................... 8580/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE .......................... 8582 LITERATURĂ ........................................................................... 8994/99 ISTORIE MEDIEVALĂ ŞI ISTORIE MODERNĂ ÎN GENERAL ................................................................................. 90INDEX DE NUME ......................................................................... 92INDEX DE SUBIECTE .................................................................. 101

Page 114: Teze de doctorat 2007

114

Teze de doctorat (2007)

Paginare computerizată: Rita Creangă

Bun de tipar: 23.08.2011Coli de tipar: 7,1

Tiraj: 30 ex.

Tiparul sub comanda nr. 16,executat la Imprimeria BNRM,

str. 31 August 1989 nr. 78 A,Chişinău

Page 115: Teze de doctorat 2007

115

Serie analitică

Page 116: Teze de doctorat 2007

116

Teze de doctorat (2007)


Recommended