+ All Categories
Home > Documents > TEZE DE DOCTORAT 2007 · 3 Serie analitică ARGUMENT Seria Teze de doctorat este parte componentă...

TEZE DE DOCTORAT 2007 · 3 Serie analitică ARGUMENT Seria Teze de doctorat este parte componentă...

Date post: 27-Jan-2020
Category:
Author: others
View: 21 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 116 /116
1 Serie analitică ISSN 1857-1549 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI TEZE DE DOCTORAT 2007 (Serie analitică) Chişinău. 2011
Transcript
 • 1

  Serie analitică

  ISSN 1857-1549

  Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

  BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

  TEZE DE DOCTORAT

  2007

  (Serie analitică)

  Chişinău. 2011

 • 2

  Teze de doctorat (2007)

  Director general : Alexe Rău, doctor în fi losofi e

  Alcătuitor : Larisa Palamarciuc

  Redactor bibliografi c : Parascovia Caleva

  Coperta : Dragoş Popa-Miu

  © Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2011

  CZU 015(478)

  016:01(043)

  378.245(01)

  Bibliografi a Naţională a Moldovei. Teze de doctorat 2007

  (Serie analitică) / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova;

  alcăt.: Larisa Palamarciuc; red. bibliogr.: Parascovia Caleva. –

  Chişinău : BNRM, 2011 (Imprimeria BNRM). – 114 p.

 • 3

  Serie analitică

  ARGUMENT

  Seria Teze de doctorat este parte componentă a Bibliogra-fi ei Naţionale a Moldovei şi constituie o viziune de ansamblu

  asupra activităţii de cercetare din Republica Moldova, legată de

  obţinerea titlului de doctor în ştiinţe.

  Bibliografi a Naţională a Moldovei. Teze de doctorat in-

  formează utilizatorii despre tezele de doctorat susţinute în in-

  stituţiile de învăţământ şi cele ştiinţifi ce ale Republicii Moldova

  pentru titlul de doctor în ştiinţe şi doctor habilitat în toate dome-

  niile ştiinţei conform Regulamentului Consiliului Naţional pentru

  Acreditare şi Atestare din 24 ianuarie 2005 „Cu privire la func-

  ţionarea consiliilor ştiinţifi ce specializate şi conferirea gradelor

  ştiinţifi ce şi titlurilor ştiinţifi ce şi ştiinţifi co-didactice în Republi-

  ca Moldova”. Acest volum Teze de doctorat (Seria analitică)

  cuprinde descrierile bibliografi ce ale tezelor de doctorat ce au

  apărut în perioada ianuarie-decembrie 2007.

  Lucrarea este adresată lucrătorilor ştiinţifi ci, profesorilor,

  studenţilor şi tuturor celor interesaţi de activitatea ştiinţifi că din

  Republica Moldova.

  Documentele sunt sistematizate conform Clasifi cării Zecima-

  le Universale (CZU), iar în cadrul fi ecărei clase ordonarea este

  alfabetică.

  Descrierile bibliografi ce sunt conform standardelor naţionale

  în vigoare şi conţin următoarele elemente:

  numărul de ordine al descrierii bibliografi ce;–

  responsabilitatea principală (autor);–

  titlu; responsabilitatea secundară; publicare (loc, an); –

  caracterizarea cantitativă. Note

  indexul CZU;–

  numărul de inventar al tezei–

  subiecte–

 • 4

  Teze de doctorat (2007)

  Elementele descrierii bibliografi ce:

  Nr. AUTOR. Titlu : denumirea specialităţii, conform No-

  menclatorului specialităţilor lucrătorilor ştiinţifi ci / Numele docto-

  randului; Numele conducătorului ştiinţifi c. – Locul de publicare,

  Anul publicării.

  Paginaţie; ilustraţii ; format.

  Antetitlu (Denumirea instituţiei ştiinţifi ce),

  Bibliografi e; Anexe

  CZU Nr. inventar

  Subiecte

  Lucrarea este însoţită de două indexuri auxiliare: Indexul de

  nume ce include numele doctoranzilor, conducătorilor şi con-

  sultanţilor ştiinţifi ci şi Indexul de subiecte. Cele două indexuri

  sunt elemente utile în consultarea indicelui bibliografi c.

 • 5

  Serie analitică

  0 GENERALITĂŢI00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII

  ŞI CULTURII

  1. BOBICEV, VICTORIA. Metode şi algoritmi statistici de pro-cesare a textelor (în baza textelor în limba română) : Specialitatea : 01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse pro-

  gram : Teza de doctor în informatică / Victoria Bobicev ; cond. şt. :

  dr. hab. în informatică, prof. universitar Anatol Popescu. – Chişinău,

  2007.

  228 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei.

  Bibliogr. : P. 157-173 ; Anexe.

  004.912(043) T 3021

  Procesare de text

  Text – Algoritmizare

  2. CIUMAC, ANATOLIE. Modele şi algoritmi de confi gurare a setului de servere pentru reţelele locale : Specialitatea : 05.13.13 – Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale : Teză de doc-

  tor în tehnică / Anatolie Ciumac ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar

  Ion Bolun ; consult. şt. : dr. hab., prof. universitar Anatol Popescu.

  – Chişinău, 2007.

  142 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei.

  Bibliogr. : P. 105-114 ; Anexe.

  004.732(043) T 3132

  Reţele locale de calculatoare

  Reţele informaţionale – Servere

  3. COJOCARU, SVETLANA. Interfeţe inteligente pentru siste-me de calcul simbolic : Specialitatea : 01.05.04 – Modelare matema-tică, metode matematice, produse program : Teză de doctor habilitat în

  informatică / Svetlana Cojocaru ; consult. şt. : dr. hab. în informatică,

  prof. universitar Constantin Gaindric. – Chişinău, 2007.

  159 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei.

 • 6

  Teze de doctorat (2007)

  Institutul de Matematică şi Informatică.

  Bibliogr. : P. 108-122 ; Anexe.

  004.512 : 004.8(043) T 2935

  Interfeţe inteligente

  Sisteme de calcul simbolic – Adaptare la utilizator

  4. COSMA, DOREL. Tendinţe ale evoluţiei interviului în presa contemporană : Specialitatea : 10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale co-municării : Teză de doctor în fi lologie / Dorel Cosma ; cond. şt. : dr. în fi lologie, conf. universitar Mihail Guzun. – Chişinău, 2007.146 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 113-123 ; Anexe. 070.1(043) T 3047Interviuri – Presă Presă – Interviu – Istorie Ziaristică investigativă

  5. CREŢU, SERGIU. Tehnici extensibile de interpretare sintactico–semantică a textelor în limbaj natural : Specialitatea : 01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse pro-gram : Teză de doctor în informatică / Sergiu Creţu ; cond. şt. : dr. hab. Dumitru Todoroi ; consult. şt. : dr. hab. Anatol Popescu. – Chişi-nău, 2007.134 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 103-109 ; Anexe. 004.822(043) T 3115Reţea semantică – Limbaj naturalInterpretarea textelor

  1FILOSOFIE17 MORALĂ. ETICĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ

  6. CAPCELEA, VALERIU. Norme sociale ca factor de stabili-zare a societăţii în tranziţie : Specialitatea : 09.00.01 – Ontologie şi gnoseologie : Teză de doctor habilitat în fi losofi e / Valeriu Capcelea ;

 • 7

  Serie analitică

  consult. şt. : dr. hab., conf. universitar Eudochia Saharneanu. – Chişi-

  nău, 2007.

  230 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

  Bibliogr. : P. 206-226.

  124.5(043) T 3208

  Norme sociale (fi los.)

  7. GRAMMA, RODICA. Progresul tehnico-ştiinţifi c şi medicina în viziunea bioeticii : Specialitatea : 09.00.08 – Filosofi a şi metodolo-gia ştiinţei : Teză de doctor în fi losofi e / Rodica Gramma ; cond. şt. : dr.

  hab. în fi losofi e, prof. universitar Teodor Ţîrdea. – Chişinău, 2007.

  126 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

  „N. Testemiţanu”.

  Bibliogr. : P. 115-123.

  17 : 61(043) T 3013

  Bioetică

  Progres tehnico-ştiinţifi c – Probleme fi losofi ce

  8. ROŞCA, LIUDMILA. Redimensionarea problemelor morale şi tehnogene din perspectiva strategiei supravieţuirii lumii con-temporane : Specialitatea : 09.00.08 – Filosofi a şi metodologia şti-inţei : Teză de doctor habilitat în fi losofi e / Liudmila Roşca ; consult.

  şt. : dr. hab. în fi losofi e, prof. universitar Teodor Ţîrdea. – Chişinău,

  2007.

  211 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

  „N. Testemiţanu”.

  Bibliogr. : P. 191-204.

  17 T 3116

  Omenire – Dezvoltare – Aspecte morale

  3 ŞTIINŢE SOCIALE

  316 Sociologie

  9. BUCIUCEANU, MARIANA. Probleme sociale ale comporta-

  mentului delicvent în rândul tineretului (în baza investigaţiilor so-

 • 8

  Teze de doctorat (2007)

  ciologice efectuate în Republica Moldova) : Specialitatea 22.00.04 – Structura socială, instituţii şi procese sociale : Teză de doctor în so-

  ciologie / Mariana Buciuceanu ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar

  Maria Bulgaru. – Chişinău, 2007.

  160 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

  Bibliogr. : P. 147-152 ; Anexe.

  316.624-053.6(043.3) T 2909

  Comportament deviant – Sociologie

  10. КОБЫЛЯНСКАЯ, ЛАРИСА. Психологические детерми-нанты выбора стратегий поведения в трудных жизненных ситуациях : Специальность : 19.00.07 – Педагогическая психо-логия, психология развития, психология личности : Диссертация

  на соискание ученой степени доктора психологии / Лариса Ко-

  былянская ; науч. рук. : др. психологии, конф. университар Ion

  Negură. – Chişinău, 2007.

  231 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Кишиневский Государственный Педагогический

  Университет им. „Ion Creangă”.

  Bibliogr. : P. 155-166.

  316.62(043) T 3011

  Comportament social – Psihologie

  32 POLITICĂ

  11. ALBU, NATALIA. Infl uenţa procesului de globalizare asu-pra securităţii naţionale a Republicii Moldova : Specialitatea : 23.00.04 – Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării glo-

  bale : Teză de doctor în politică / Natalia Albu ; cond. şt. : dr. hab. în

  politică, conf. universitar Alla Roşca. – Chişinău, 2007.

  170 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

  Bibliogr. : P. 127-141 ; Anexe.

  327(100)”20”(043) T 3066

  Globalizare

  Securitate naţională – Rep. Moldova – Aspecte internaţionale

 • 9

  Serie analitică

  12. ANTONOV, VIORICA. Implicaţiile politice ale terorismului internaţional : Specialitatea : 23.00.01 – Teoria, metodologia şi isto-ria politologiei; instituţii şi procese politice : Teză de doctor în ştiinţe politice / Viorica Antonov ; cond. şt. : dr. în fi lozofi e, conf. universitar Victor Juc ; consult. şt. : dr. hab. în fi lozofi e, prof. universitar Alexan-dru Zavtur. – Chişinău, 2007.132 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filoso-fi e, Sociologie şi Ştiinţe Politice.

  Bibliogr. : P. 104-120 ; Anexe. 323.8(043) T 3206Terorism internaţional

  13. CEBOTARI, SVETLANA. Politica externă a Republicii Moldova în contextul proceselor integraţioniste : Interese şi prio-

  rităţi : Specialitatea 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politolo-giei ; instituţii şi procese politice : Teză de doctor în politică / Svetlana Cebotari ; cond. şt. : dr. hab. în şt. politice, prof. universitar Victor Saca. – Chişinău, 2007.169 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

  Bibliogr. : P. 131-143 ; Anexe.327(478)”19/20”(043) T 2967

  Politică externă – Rep. Moldova

  14. CERTAN, ION. Activitatea partidelor de stânga în Republi-ca Moldova 1989-2001 : Specialitatea : 07.00.02 – Istoria românilor : Teză de doctor în istorie / Ion Certan ; cond. şt. : dr. hab. în şt. istorice, prof. universitar Ion Şişcanu. – Chişinău, 2007.199 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 148-162 ; Anexe. 329(478).055.4(043) T 3061Partide politice de stânga – Rep. Moldova

  15. CIOCAN, IURIE. Partidele politice în sistemul relaţiilor de putere (cazul Republicii Moldova) : Specialitatea : 23.00.01 – Teo-

 • 10

  Teze de doctorat (2007)

  ria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice : Teză de doctor în ştiinţe politice / Iurie Ciocan ; cond. şt. : dr. în fi loso-fi e, conf. cercetător Pantelimon Varzari. – Chişinău, 2007.182 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filoso-fi e, Sociologie şi Ştiinţe Politice.

  Bibliogr. : P. 106-115 ; Anexe. 329 (478)”199...” (043) T 3160Partide politice – Rep. Moldova Sistem pluripartid – Rep. Moldova

  16. COZMA, ARTUR. Diplomaţia Republicii Moldova în peri-oada anilor 1944-2001 : Specialitatea : 23.00.04 – Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale : Teză de doctor în ştiinţe politice / Artur Cozma ; cond. şt. : dr. hab în istorie, prof. universitar Gheorghe Rusnac. – Chişinău, 2007.191 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie, Stat şi Drept. Bibliogr. : P. 156-170 ; Anexe. 327(478)”19/20”(043) T 2991Politică externă – Rep. Moldova

  17. EJOVA, CRISTINA. Terorismul internaţional în contextul globalizării (analiză politologică) : Specialitatea 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei ; instituţii şi procese politice : Teză de doctor în ştiinţe politice / Cristina Ejova ; cond. şt. : dr. hab. în şt. politice, prof. universitar Victor Saca. – Chişinău, 2007.170 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 133-152 ; Anexe. 327.8(100)(043) T 3108Terorism internaţional

  18. ENEA, VIOREL. Partidele politice din România postde-cembristă : relaţii şi probleme : Specialitatea : 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei ; instituţii şi procese politice : Teză

 • 11

  Serie analitică

  de doctor în ştiinţe politice / Viorel Enea ; cond. şt. : dr. hab. în fi loso-

  fi e Alexandru Roşca. – Chişinău, 2007.

  144 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filoso-

  fi e, Sociologie şi Ştiinţe Politice.

  Bibliogr. : P. 142-141.

  329(498)”1989...”(043) T 3159

  Partide politice – România

  Sistem pluripartid – România

  19. ROŞCA, ALEXANDRU. Teoria şi practica statului social : istorie şi contemporaneitate : Specialitatea : 23.00.01 – Teoria, me-todologia şi istoria politologiei ; instituţii şi procese politice : Teză de

  doctor în politică / Alexandru Roşca ; cond. şt. : dr. hab. în fi lozofi e,

  prof. universitar Alexandru Zavtur. – Chişinău, 2007.

  154 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filoso-

  fi e, Sociologie şi Ştiinţe Politice.

  Bibliogr. : P. 150-159.

  321.6/ .8(043) T 2962

  Sisteme politice contemporane

  Statul social

  20. RUSU, RODICA. Dimensiunea ideologică a procesului politic în Republica Moldova : Specialitatea 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei ; instituţii şi procese politice : Teză de doctor în

  ştiinţe politice / Rodica Rusu ; cond. şt. : dr. în istorie, prof. universitar

  Ion Sandu. – Chişinău, 2007.

  147 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

  Bibliogr. : P. 108-123 ; Anexe.

  32(478)”19/20”(043) T 2966

  Situaţie politică – Moldova

  Ideologie politică – Rep. Moldova

  21. ДАМЬЯН, ВИКТОР. Украинское казачество в политиче-ской истории Молдавского княжества (вторая половина XVI

 • 12

  Teze de doctorat (2007)

  в. – начало 80-х гг. XVII в.) : Специальность : 07.00.03 – Всеоб-щая история : Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук / Виктор Дамьян ; науч. рук. : др. историче-ских наук, конф. университар Эдуард Байдаус. – Chişinău, 2007.174 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. „Ion Creangă”.

  Bibliogr. : P. 155-174 ; Приложения. 327(478+477)″15/16″(043) T 3069

  Relaţii moldo-ucraniene – Istorie

  33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

  330/336 Ştiinţe economice. Economie politică.

  Finanţe. Finanaţe publice. Sistem bancar şi monetar

  22. BĂNCILĂ, NATALIA. Teoria şi practica de evaluare a uni-tăţilor economice în baza cerinţelor actuale bancare : Specialita-tea : 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit : Teza de doctor habilitat în economie / Natalia Băncilă ; consult. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Anatol Caraganciu. – Chişinău, 2007.302 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 227-237 ; Anexe.

  336.71 T 3020Bănci – Activitate Sistem bancar

  23. CHILDESCU, VALENTINA. Impactul transformării relaţiilor de proprietate asupra efi cienţei economice : Specialitatea : 08. 00. 01 – Economie politică; doctrine economice : Teză de doctor în economie / Valentina Childescu ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Andrei Cojuhari. – Chişinău, 2007.124 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr. : P. 137-148 ; Anexe.

  330.111.62 T 3164Relaţii de proprietate – Economie

 • 13

  Serie analitică

  24. CINIC, LILIANA. Factorii determinanţi ai atragerii inves-tiţiilor în economia naţională : Specialitatea : 08.00.10 – Finanţe;

  monedă; credit : Teză de doctor în economie / Liliana Cinic ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Anatol Caraganciu. – Chişinău, 2007.170 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova.

  Bibliogr. : P. 130-140 ; Anexe. 336.581 : 338(478) T 3077Economia naţională – Investiţii

  25. CRICLIVAIA, DIANA. Particularităţi de soluţionare a pro-blemelor agenţilor economici prin aplicarea convenţiilor privind

  evitarea dublei impuneri (cazul Republicii Moldova) : Specialita-tea 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit : Teză de doctor în economie / Diana Criclivaia ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Rodica Hîncu. – Chişinău, 2007.137 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 128-137 ; Anexe. 336.225.676(478) T 3212Dublă impunere – Rep. Moldova

  26. CUHAL, VERONICA. Impactul politicii monetare asupra creşterii economice : Specialitatea : 08.00.10 – Finanţe; monedă; cre-dit : Teza de doctor în economie / Veronica Cuhal ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Anatol Caraganciu. – Chişinău, 2007.162 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova.Bibliogr. : P. 126-136 ; Anexe.336.722.8 T 2995

  Politica monetară

  27. CUCU, MARIANA. Aspectul stabilizării şi sporirii siguran-ţei funcţionării sistemului bancar al Republicii Moldova în con-

  textul integrării în Uniunea Europeană : Specialitatea : 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit : Teza de doctor în economie / Mariana Cucu ;

 • 14

  Teze de doctorat (2007)

  cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Ludmila Cobzari. – Chişinău, 2007.190 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 122-146 ; Anexe.

  336.71(478) : 339.923 : 061.11 T 3023Sistem bancar – Rep. Moldova

  28. ENICOV, IGOR. Teoria şi practica riscului în banca comer-cială : Specialitatea : 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit : Teză de doctor habilitat în economie / Igor Enicov ; consult. şt. : dr. hab. , prof. universitar Eugeniu Hrişcev. – Chişinău, 2007.242 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 195-210 ; Anexe.

  336.71 T 3209Bănci comerciale – Riscuri

  29. GOGÎRNOIU, GHEORGHE. Perfecţionarea sistemelor fi s-cale în perspectiva integrării europene şi contribuţiei la formarea

  veniturilor bugetare (experienţe moldo-române) : Specialitatea : 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit : Teză de doctor în economie / Gheorghe Gogîrnoiu ; cond. şt. : dr. hab. în şt. economice Rodica Hîn-cu. – Chişinău, 2007.161 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 154-161 ; Anexe. 336.221.4 (478+498) (043) T 2963Sisteme fi scale – Rep. MoldovaSisteme fi scale – RomâniaFiscalitatea administrativă – Rep. MoldovaFiscalitatea administrativă – România

  30. HRIŞCEV, IRINA. Abordarea sistemică a business-planifi -cării în unităţile economice : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat) : Teză de doctor în economie / Irina Hrişcev ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Ala

 • 15

  Serie analitică

  Cotelnic. – Chişinău, 2007.108 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 102-107 ; Anexe.

  334.02 : 658.012.2 T 3157Business – Planifi care

  31. MUNTEANU, TATIANA. Căile de formare şi distribuire a veniturilor disponibile ale populaţiei : Specialitatea 08.00.01 – Eco-nomie politică ; doctrine economice : Teză de doctor în economie / Tatiana Munteanu ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Andrei Coju-hari. – Chişinău, 2007.129 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei. Bibliogr. : P. 117-124 ; Anexe.

  330.564.2 T 3154Veniturile totale – Rep. Moldova

  32. SMÎC, ANDREI. Factorii umani ai competitivităţii econo-miei naţionale : Specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat) : Teză de doctor în economie / Andrei Smîc ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Eugeniu Hrişcev. – Chişi-nău, 2007.130 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 111-118 ; Anexe. 331.101.262 : 338(478) T 3065Factorul uman – Economie naţională

  33. ŢÎRDEA, IURIE. Impactul operaţiunilor cu valorile mobi-liare asupra randamentului fi nanciar al băncilor : Specialitatea : 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit : Teză de doctor în economie / Iurie Ţîrdea ; cond. şt. : dr. hab. în economie, conf. universitar Angela Secrieru. – Chişinău, 2007.152 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 125-134 ; Anexe.

  336.717 T 3045

 • 16

  Teze de doctorat (2007)

  Operaţii bancare – Rep. Moldova

  Hârtii de valoare – Operaţii bancare – Rep. Moldova

  34. БУЛАХ, ЛЮБОВЬ. Профессиональное обучение рабочих

  в контексте занятости : Специальность : 13.00.01 – Общая педа-

  гогика : Диссертация на соискание ученой степени доктора пе-

  дагогики / Любовь Булах ; науч. рук. : др. хаб. педагогики, проф.

  университар Gheorghe Rudic. – Chişinău, 2007.

  117 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Институт Педагогических Наук.

  Bibliogr. : P. 109-117.

  331.3 T 3224

  Educaţie profesională

  Muncitori – Şcolarizare la întreprinderi

  35. МОВИЛЭ, ИРИНА. Стратегический менеджмент как

  фактор эффективного формирования реализации человече-

  ского потенциала на предприятии : Специальность : 08.00.05 –

  Экономика и менеджмент (в предпринимательской деятельности)

  : Диссертация на соискание ученой степени доктора экономиче-

  ских наук / Ирина Мовилэ ; науч. рук.: доктор экономических

  наук, конф. Ludmila Bilaş. – Chişinău, 2007.

  135p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Молдавская Экономическая Академия.

  Bibliogr. : P. 122-130 ; Приложения.

  331.101.262 : 658.012.4 T 2985

  Potenţial uman – Management

  338 Situaţie economică. Politică economică.

  Conducere şi planifi care economică. Producţie. Servicii. Preţuri

  36. BIBIRIGEA, IOAN ROMEO. Managementul integrării tu-

  rismului românesc în Uniunea Europeană : Specialitatea : 08.00.05

  – Economie şi management (în turism) : Teza de doctor în economie /

  Ioan Romeo Bibirigea ; cond. şt. : dr. hab., prof. univ. Simion Certan.

  – Chişinău, 2007.

  190 p. ; 30 cm.

 • 17

  Serie analitică

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 133-141 ; Anexe. 338.48(498) : 658.012.4 T 3041Turism – Management – România

  37. CAVCALIUC, INA. Strategii de marketing în vederea dez-voltării turismului intern în Republica Moldova : Specialitatea : 08.00.06 – Marketing; logistica : Teză de doctor în economie / Ina Cavcaliuc ; cond. şt. : dr. în economie, conf. universitar Viorelia Mol-

  dovan-Batrînac. – Chişinău, 2007.

  218 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova.

  Bibliogr. : P. 111-118 ; Anexe.

  338.48(478) T 3111

  Turism – Marketing – Rep. Moldova

  Turism – Economie – Dezvoltare

  38. GUMENIUC, INA. Reducerea costurilor şi sporirea compe-titivităţii producţiei întreprinderilor industriei de zahăr : Speciali-

  tatea : 08.00.05. – Economie şi management (în industria zahărului) :

  Teză de doctor în economie / Ina Gumeniuc ; cond. şt. : dr. hab., conf.

  universitar Larisa Bugaian. – Chişinău, 2007.

  150 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei.

  Bibliogr. : P. 134-145 ; Anexe.

  338.45 : 664.1 T 3210

  Industria zahărului – Economie – Rep. Moldova

  39. GUMOVSCHI, ANA. Infl uenţa politicii de preţ asupra ges-

  tiunii fi nanciare a agenţilor economici : Specialitatea : 08.00.10 –

  Finanţe, monedă, credit : Teză de doctor în economie / Ana Gumov-

  schi ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Sergiu Chircă.

  – Chişinău, 2007.

  151 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova.

  Bibliogr. : P. 130-137 ; Anexe.

  338.5 : 658.15(478) T 2964

 • 18

  Teze de doctorat (2007)

  Întreprinderi – Gestiune fi nanciară – Rep. MoldovaPolitica preţurilor – Rep. Moldova

  40. POPA, MIHAELA. Cooperarea economică durabilă a Româ-niei în domeniul turismului internaţional : Specialitatea : 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale : Teza de doc-tor în economie / Mihaela Popa ; cond. şt. : dr. hab. în economie, conf. universitar Alexandru Gribincea. – Chişinău, 2007.165 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr. : P. 124-135 ; Anexe. 338.48 : 339.942(498) T 3026Turism internaţional – Cooperarea economică

  41. RĂUŢ, ION. Securitatea economică a României în perspec-tiva de aderare la Uniunea Europeană : Specialitatea 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale : Teza de doctor în economie / Ion Răuţ ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. univer-sitar Petru Roşca. – Chişinău, 2007.163p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr. : P. 123-134 ; Anexe. 338.1(498) T 2945Economie – RomâniaIntegrarea europeană – România

  42. STRATAN, ALEXANDRU. Mecanismul funcţionării efi ciente a sectorului agrar : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi manage-ment (în agricultura) : Teză de doctor habilitat în economie / Alexan-dru Stratan ; consult. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Petru Ţurcanu. – Chişinău, 2007.287 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 250-259 ; Anexe. 338.43.(478) T 3191Agricultură – Economie – Rep. Moldova

 • 19

  Serie analitică

  43. TCACI, ALEXANDRU. Efi cienţa utilizării factorilor de producţie în întreprinderile agricole din zona de centru a Repu-

  blicii Moldova : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură) : Teză de doctor în economie / Alexandru Tcaci ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Petru Ţurcanu. – Chişinău, 2007.162 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 125-136 ; Anexe. 338.43(478) T 3083Economie agrară – Rep. Moldova

  339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale.

  Economie mondială

  44. BRUMĂ, INESA. Leasingul fi nanciar – formă de investire în dezvoltarea Republicii Moldova : Specialitatea : 08.00.10 – Fi-nanţe; monedă; credit : Teză de doctor în economie / Inesa Brumă ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Ludmila Cobzari. – Chişinău, 2007.190 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 130-137 ; Anexe. 339.187.6(478) T 3022Leasing – Rep. Moldova

  45. DOLTU, CONSTANTIN. Investiţiile străine directe şi infl u-enţa lor asupra modernizării economiei în tranziţie : Specialitatea : 08.00.01 – Economia politică; Doctrine economice : Teza de doctor în economie / Constantin Doltu ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Dumitru Moldovan. – Chişinău, 2007.151 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova. Bibliogr. : P. 112-119 ; Anexe.

  339.727.22 T 3119Investiţii străine – Rep. Moldova

 • 20

  Teze de doctorat (2007)

  46. IORDACHE, FLORIN. Impactul corporaţiilor transnaţio-nale asupra proceselor de integrare economice a României în UE : Specialitatea : 08.00.14 – Economie mondială ; relaţii economice internaţionale : Teză de doctor în economie / Florin Iordache ; cond. şt.

  : dr., conf. universitar Svetlana Gorobievschi. – Chişinău, 2007.

  186 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.

  Bibliogr. : P. 136-42 ; Anexe.

  339.922 T 3062

  Corporaţii transnaţionale

  Integrare economică europeană – România

  47. POLEARUŞ, VLADIMIR. Managementul resurselor inves-

  tiţionale în reţeaua de distribuire a companiilor petroliere inter-

  naţionale : Specialitatea : 08.00.05.- Economie şi management (în

  industrie) : Teză de doctor în economie / Vladimir Polearuş ; cond.

  şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Sergiu Chirca. – Chişinău,

  2007.

  160 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Studii Economice din Moldova.

  Bibliogr. : P. 136-146 ; Anexe.

  339.94 : 665.6 T 3330

  Companii petroliere internaţionale – Investiţii – Management

  Management corporativ

  48. SAVA, ELENA. Relaţiile economice dintre ţările triadei :

  probleme şi perspective : Specialitatea: 08.00.14 – Economie mon-

  dială ; relaţii economice internaţionale : Teză de doctor în economie /

  Elena Sava ; cond. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Alexan-

  dru Gribincea. – Chişinău, 2007.

  146 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

  Bibliogr. : P. 115-121 ; Anexe.

  339.9 T 3197

  Relaţii economice internaţionale – Ţările triadei

 • 21

  Serie analitică

  49. ПЫШКИНА, ТАТЬЯНА. Структурные приоритеты эко-номики в условиях глобализации : Специальность : 08.00.14 - Мировое хозяйство и международные экономические отношения : Диссертация на соискание ученой степени доктора хабилитат экономических наук / Татьяна Пышкина. – Chişinău, 2007.273 p. ; 30 cm. Antetitlu : Молдавская Экономическая Академия. Bibliogr. : P. 237-252 ; Приложения.

  339.94 Т 3092Globalizarea economieiEconomie – Globalizare Economie globală

  34 DREPT. LEGISLAŢIE. JURISPRUDENŢĂ340/342 Drept în general. Propedeutică. Metodele şi ştiinţele

  auxiliare ale dreptului. Drept public. Drept constituţional.

  Drept administrativ

  50. BELECCIU, LILIANA. Contractul de concesiune : Speciali-tatea : 12.00.02 – Drept public (administrativ); Organizarea şi funcţio-narea instituţiilor de drept : Teză de doctor în drept / Liliana Belecciu ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Maria Orlov. – Chişinău, 2007.158 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”. Bibliogr. : P. 152-158. 342.924 T 2908Tratate administrativeDrept administrativ – Tratate

  51. CIUGUREANU-MIHAILUŢĂ, CAROLINA. Reglementa-rea internaţională a drepturilor copilului : Specialitatea : 12.00.10 – Drept internaţional public : Teză de doctor în drept / Carolina Ciu-gureanu-Mihailuţă ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Nicolae Osmochescu. – Chişinău, 2007. 186 p. ; 30 cm.

 • 22

  Teze de doctorat (2007)

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 138-160 ; Anexe.

  341.231.14-53.2 T 2994Drepturile omului – Copii

  52. COJOCARU, VIOLETA. Aspectele teoretico-practice pri-vind procedura recunoaşterii şi executării hotărârilor judecăto-

  reşti străine în dreptul internaţional privat : Specialitatea : 12.00.03 – Drept privat (internaţional privat) : Teză de doctor habilitat în drept / Violeta Cojocaru ; consult. şt. : dr. în drept, prof. universitar Jean-Pierre Laborde. – Chişinău, 2007.259 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 188-204 ; Anexe.

  341.98 T 2965Competenţă (drept internaţional)Decizii (drept internaţional)

  53. COTICI, RADU. Statutul juridic al organelor administra-ţiei de stat : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză de doctor în drept / Radu Cotici ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Ion Guceac. – Chişinău, 2007.157 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie, Stat şi Drept.

  Bibliogr. : P. 144-153.342.922 T 3016

  Administraţia de stat

  54. DEDIU, EMIL. Semnăturile electronice în dreptul comer-ţului internaţional : Specialitatea : 12.00.03 – Drept privat (interna-ţional privat) : Teză de doctor în drept / Emil Dediu ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Aurel Băieşu. – Chişinău, 2007.186 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

  Bibliogr. : P. 156-171 ; Anexe.

 • 23

  Serie analitică

  341.9 : 347.7 T 3107Dreptul comerţului internaţional ─ Semnăturile electronice

  55. MIHOCI, VASILE. Probleme teoretice şi practice privind realizarea dreptului fundamental al omului la apărare şi asistenţă

  juridică : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (constituţional); or-ganizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză de doctor în drept / Vasile Mihoci ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Gheorghe Avornic. – Chişinău, 2007.146 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 130-140 ; Anexe. 342.72/ .73 T 3200Drepturile omului fundamentale – Rep. Moldova Drepturile omului fundamentale – România

  56. MĂRGINEANU, LILIA. Rolul şi statutul juridic al autori-tăţilor administraţiei publice în soluţionarea problemelor copiilor

  afl aţi în difi cultate : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (adminis-trativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză de doc-tor în drept / Lilia Mărgineanu ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Maria Orlov. – Chişinău, 2007.186 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie, Stat şi Drept. Bibliogr. : P. 153-167 ; Anexe. 342.9 (478) T 3194Drept administrativDrepturile copilului – Rep. Moldova

  57. MÂNZALĂ, TRAIAN. Rolul dreptului internaţional în rea-lizarea cooperării statelor în lupta contra criminalităţii economice : Specialitatea : 12.00.10 – Drept internaţional public : Teză de doctor în drept / Traian Mânzală ; cond. şt. : dr. hab. în drept, conf. universitar Oleg Balan. – Chişinău, 2007.182 p. ; 30 cm.

 • 24

  Teze de doctorat (2007)

  Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie,

  Stat şi Drept.

  Bibliogr. : P. 149-153 ; Anexe.

  341.1 : 343.37 T 3163

  Infracţiuni economice – Drept internaţional

  58. POGONEŢ, GALINA. Statutul juridic al minorităţilor et-

  nice în Republica Moldova : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public

  (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză

  de doctor în drept / Galina Pogoneţ ; cond. şt. : dr. în drept, conf. uni-

  versitar Sergiu Cobăneanu. – Chişinău, 2007.

  178 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie,

  Stat şi Drept.

  Bibliogr. : P. 148-158 ; Anexe.

  342.724 (478) (043.3) T 3112

  Minorităţi etnice – Rep. Moldova

  59. PRODAN, MARIANA. Cauzalitatea - condiţie inerentă a

  răspunderii juridice : Specialitatea : 12.00.01 – Teoria generală a

  dreptului ; Istoria statului şi dreptului ; Istoria doctrinelor politice şi

  de drept : Teză de doctor în drept / Mariana Prodan ; cond. şt. : dr. în

  drept, conf. universitar Dumitru Baltag. – Chişinău, 2007.

  175 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.

  Bibliogr. : P. 159-170.

  340.11 T 3081

  Drept – Teorie

  60. PUŞCAŞ, VICTOR. Autoritatea judecătorească în exerci-

  tarea puterii de stat : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (con-

  stituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză de

  doctor în drept / Victor Puşcaş ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar

  Sergiu Cobăneanu. – Chişinău, 2007.

  163 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie,

  Stat şi Drept.

 • 25

  Serie analitică

  Bibliogr. : P. 143-159 ; Anexe.342.5 T 3165

  Puterea statului – Rep. Moldova

  61. ZAPOROJAN, VEACESLAV. Protecţia drepturilor funda-mentale în justiţia constituţională a Republicii Moldova : Spe-cialitatea : 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză de doctor în drept / Veaceslav Zaporojan ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Sergiu Cobăneanu. – Chişinău, 2007.165 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie, Stat şi Drept. Bibliogr. : P. 150-159 ; Anexe. 342.72/.73 T 3155Drepturile omului fundamentale – Rep. Moldova

  62. ВЛАХ, ИРИНА. Современная концепция развития госу-дарственной службы в Республике Молдова : Специальность : 12.00.02. – Публичное (административное) право; организация и функционирование правовых институтов : Диссертация на соис-кание ученой степени доктора права / Ирина Влах ; науч. рук. : др. права Sergiu Cobăneanu. – Chişinău, 2007.130 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Академия Наук Республики Молдова. Институт Истории, Государства и Права. Bibliogr. : P. 117-127. 342.98(478)(043) T 3179Funcţionari publici – Regim juridic – Rep. MoldovaFuncţionari publici – Rep. Moldova

  343/344 Drept penal. Procedură penală. Criminologie.

  Criminalistică.

  Drept penal special. Drept militar. Drept maritim.

  Dreptul penal al aviaţiei militare

  63. HADÎRCĂ, IGOR. Problemele răspunderii penale pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice,

 • 26

  Teze de doctorat (2007)

  psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora : Specialitatea : 12.00.08 – Drept penal : Teză de doctor în drept / Igor Hadîrcă ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Sergiu Brînză. – Chişinău, 2007.222 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 197-217.

  343.575 T 3106Narcotice – Infracţiuni Droguri – Infracţiuni

  64. NĂDRAG, DUMITRU. Strategii de creştere a efi cienţei ma-nagementului în penitenciare : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi management ( în instituţii publice) : Teza de doctor în economie / Dumitru Nădrag ; cond. şt. : dr. în economie, conf. universitar Svetla-na Gorobievschi. – Chişinău, 2007.189 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr. : P. 149-159 ; Anexe.

  343.82 T 2977Penitenciare – Management

  65. PAGARIN, MARIA SOFIA. Suspendarea executării pedep-sei sub supraveghere : Specialitatea : 12.00.08 – Drept penal şi cri-minologie, drept penitenciar : Teză de doctor în drept / Maria Sofi a Pagarin ; consult. şt. : dr. în drept, conf. universitar Xenofon Ulianov-schi. – Chişinău, 2007.221 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr. : P. 176-184 ; Anexe.

  347.847 T 3078Executarea pedepsei (drept penal)

  66. PRODAN, SVETLANA. Răspunderea penală pentru infrac-ţiunile legate de creditare : Specialitatea : 12.00.08 – Drept penal (drept penal) : Teză de doctor în drept / Svetlana Prodan ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Sergiu Brînză. – Chişinău, 2007.194 p. ; 30 cm.

 • 27

  Serie analitică

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.Bibliogr. : P. 162-171 ; Anexe.34.34 T 3105

  Infracţiuni economiceCredite (drept penal)

  67. ROTARU, OXANA. Criminalitatea minorilor : aspect pe-nal, psihologic şi criminologic : Specialitatea : 12.00.08 – Drept pe-nal (drept penal şi criminologie) : Teză de doctor în drept / Oxana Rotaru ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Trofi m Carpov. – Chi-şinău, 2007.165 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr. : P. 147-151 ; Anexe.

  343.915 T 2946Criminalitate juvenilă – Rep. MoldovaMinori – Criminalitate – Rep. Moldova

  68. АЙРАПЕТЯН, АРТУР. Приговор в уголовном процессе Ре-спублики Молдова : Специальность : 12.00.08 – Уголовное право (уголовно-процессуальное право) : Диссертация на соискание уче-ной степени доктора юридических наук / Артур Айрапетян ; науч. рук. : др., проф. университар Iurie Sedleţchi. – Chişinău, 2007.162 p. ; 30 cm. Antetitlu : Государственный Университет Молдовы. Bibliogr. : P. 145-61. 343.15(478) Т 2988Sentinţă – Proces penal – Rep. Moldova

  347 Drept civil. Drept privat

  69. ANGHEL, ION. Procedura judecătorească : istoria şi con-temporaneitatea : Specialitatea : 12.00.01 – Teoria generală a dreptu-lui ; Istoria statului şi dreptului ; Istoria doctrinelor politice şi de drept : Teză de doctor în drept / Ion Anghel ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Andrei Smochină. – Chişinău, 2007.174 p. ; 30 cm.

 • 28

  Teze de doctorat (2007)

  Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr. : P. 155-170. 347.9/.99 T 3085Procedura judiciară – Istorie

  70. CĂRUNTU, CONSTANTIN. Modalităţi de transmitere şi transformare a drepturilor şi obligaţiilor civile : cesiunea de cre-

  anţă şi cesiunea de datorie : Specialitatea : 12.00.03 – Drept privat (drept civil) : Teză de doctor în drept / Constantin Căruntu ; cond. şt. ; dr. hab., prof. universitar Eugenia Cojocari. – Chişinău, 2007.142 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

  Bibliogr. : P. 134-138.347.4 T 2952

  Obligaţii (drept civil)Dreptul contractelor

  71. CHIROŞCA, DORIAN. Conţinutul şi natura juridică a dreptului subiectiv de autor : Specialitatea : 12.00.03 – Drept privat (drept civil) : Teză de doctor în drept / Dorian Chiroşca ; cond. şt. : dr. în drept, prof. universitar Victor Volcinschi. – Chişinău, 2007.154 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 143-148.

  347.77 T 3110Drept de autor

  72. DANDARA, LILIANA. Uzufructul – dezmembrământ al dreptului de proprietate în temeiul legislaţiei Republicii Moldo-

  va : Specialitatea : 12.00.03– Drept privat (drept civil) : Teză de doctor în drept / Liliana Dandara ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Eugenia Cojocari. – Chişinău, 2007.162 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Bibliogr. : P. 125-131 ; Anexe.

  347.252 T 2993Uzufruct (drept civil)

 • 29

  Serie analitică

  73. IOVA, ION. Aspecte juridico-administrative de reglemen-tare a pieţei valorilor mobiliare. Elemente de drept comparat : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (drept fi nanciar); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză de doctor în drept / Ion Iova ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Andrei Guştiuc. – Chişinău, 2007.226 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”. Bibliogr. : P. 187-202 ; Anexe. 347.73 : 336.761 T 2968Drept fi nanciarPiaţa valorilor mobiliare

  74. MARTIN, CRISTINA. Reglementarea juridică a operaţiu-nilor de leasing fi nanciar în Republica Moldova : Specialitatea : 12.00.03 – drept privat (drept civil, dreptul afacerilor) : Teză de doctor în drept / Cristina Martin ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Victor Volcinschi. – Chişinău, 2007.223 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 162-173 ; Anexe.

  347.453.1 T 2992Leasing – Rep. Moldova

  75. MĂRGĂRIT, NICOLAE. Asigurări şi fraude maritime : Specialitatea 12.00.03 – Drept privat (cu specifi carea : drept civil) : Teză de doctor în drept / Nicolae Mărgărit ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Eugenia Cojocari. – Chişinău, 2007.157 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr. : P. 143-150.

  347.78 T 3118Drept maritim

  76. MUNTEANU, ALEXANDRU. Admisibilitatea recursului împotriva deciziilor instanţei de apel : Specialitatea 12.00.03 – Drept privat (cu specifi carea : drept procesual civil) : Teză de doctor în drept

 • 30

  Teze de doctorat (2007)

  / Alexandru Munteanu ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Alexandru Cojuhari. – Chişinău, 2007.189 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 151-173 ; Anexe.

  347.956 T 3084Apel (drept civil)

  77. PROCA, LUDMILA. Asistenţa socială – instituţie distinctă a dreptului protecţiei sociale (aspect instituţional-administrativ) : Specialitatea : 25.00.02 – Organizarea şi dirijarea în instituţiile admi-nistraţiei publice : Teză de doctor în drept / Ludmila Proca ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Nicolae Romandaş ; consult. şt. : dr. hab., conf. universitar Aurelia Racu. – Chişinău, 2007.166 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Administrare Publică pe lângă Preşe-dintele Republicii Moldova. Bibliogr. : P. 149-162. 349.3 : 364 T 3162Dreptul protecţiei sociale

  78. VLAICU, VLAD. Probleme ale protecţiei mediului în proce-sul realizării unor drepturi şi obligaţii constituţionale : Specialita-tea : 12.00.02 – Drept public(constituţional); organizarea şi funcţiona-rea instituţiilor de drept : Teză de doctor în drept / Vlad Vlaicu ; cond. şt. : dr. în drept, conf. universitar Dumitru Grama. – Chişinău, 2007.161 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie, Stat şi Drept.

  Bibliogr. : P. 128-152 ; Anexe. 349.6 T 3193Drept ecologicDrepturile omului fundamentale

  79. БОРШЕВСКИЙ, АНДРЕЙ. Российское законодательство о мировой юстиции и его проявление в деятельности мировых

  судов Бессарабии (к. 60-х – 70- е гг. XIX в.) : Специальность :

 • 31

  Serie analitică

  07. 00. 03 – Всеобщая история : Диссертация на соискание ученой степени доктора истории / Андрей Боршевский ; науч. рук. : др. хаб. исторических наук, проф. С. Кустрябова. – Chişinău, 2007.166 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. „Ion Creangă”.

  Bibliogr. : P. 142-160 ; Приложения.348.978(043) Т 3051

  Judecătorii de prima instanţă – Rep. Moldova – Istorie

  80. СОБОР, СЕРГЕЙ. Интеллектуальная собственность : проблемы и механизм их решения : Специальность : 08.00.01 – Политическая экономия, экономические доктрины : Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Сер-гей Собор ; науч. рук.: доктор экономических наук, конф. Nadejda Şişcan. – Chişinău, 2007.174 p. ; 30 cm. Antetitlu : Молдавская Экономическая Академия. Bibliogr. : P. 144-157 ; Приложения. 347.77 : 33 T 3151Proprietate intelectuală – Protecţie – Rep. Moldova

  349 Ramuri speciale ale dreptului

  81. IORDANOV, IORDANCA – RODICA. Fundamentarea şti-inţifi că şi reglamentarea normativă a drepturilor ecologice ale

  omului în Republica Moldova : Specialitatea : 12.00.02 – Drept pu-blic (ecologic, organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept) : Teză de doctor în drept / Iordanca – Rodica Iordanov ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Gheorghe Avornic.– Chişinău, 2007. 191 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 162-176 ; Anexe.

  349.6 (478) T 2949Drept ecologic – Rep. Moldova

 • 32

  Teze de doctorat (2007)

  351 Activităţi proprii. Sferele de activitate

  ale administraţiei publice

  82. BUZESCU, MARIN. Administrarea organelor de stat care asigură ordinea publică : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (drept administrativ) : Teză de doctor în drept / Marin Buzescu ; cond.

  şt. : dr., prof. universitar Victor Guţuleac. – Chişinău, 2007.

  137 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.

  Bibliogr. : P. 117-133.

  351.74(478+498)(043) T 3063

  Ordine publică – Administrare – Rep. Moldova

  Ordine publică – Administrare – România

  83. COADĂ, LUDMILA. Instituţia zemstvelor în Basarabia : aspecte istorico-juridice : Specialitatea : 07.00.02 – Istoria românilor : Teză de doctor în istorie / Ludmila Coadă ; cond. şt. : dr. hab., prof.

  universitar Demir Dragnev. – Chişinău, 2007.

  181 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie,

  Stat şi Drept.

  Bibliogr. : P. 141-158 ; Anexe.

  352(478)(091)(043) T 3087

  Autoadministrare locală – Rep. Moldova – Istorie

  84. FÂRŢĂ, CONSTANTIN. Reformarea managementului ad-ministraţiei publice în etapele pre şi post integrării României în

  Uniunea Europeană : Specialitatea : 08.00.05 – Economie şi mana-gement (în administraţia publică) : Teză de doctor în economie / Con-

  stantin Fârţă ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Dan Ilie Morega.

  – Chişinău, 2007.

  139 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.

  Bibliogr. : P. 113-121 ; Anexe.

  351/354.073(498)(043) T 3086

  Administraţie publică – Management – România

  Administraţie publică – Aspect economic – România

 • 33

  Serie analitică

  85. FLOANDER, ION. Realizarea unităţii de scop şi acţiune a autorităţilor publice prin intermediul controlului administrativ : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză de doctor în drept / Ion Floan-der ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Andrei Smochină. – Chişinău, 2007.157 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Bibliogr. : P. 146-154. 351.9(478)(043) T 2943Control administrativ – Rep. Moldova Control administrativ – România

  86. IACUB, IRINA. Locul şi rolul curţii de conturi în cadrul sistemului organelor de stat : Specialitatea : 12.00.02 – Drept pu-blic (administrativ) ; organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Teză de doctor în drept / Irina Iacub ; cond. şt. : dr. hab. în drept, prof. universitar Gheorghe Costachi. – Chişinău, 2007.158 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie,

  Stat şi Drept. Bibliogr. : P. 146-154 ; Anexe. 351.825(478)(043) T 3079Curtea de Conturi – Rep. Moldova

  37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

  87. BÂLICI, VERA. Formarea conştiinţei lingvistice la elevii din clasele liceale : Specialitatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teză de doctor în pedagogie / Vera Bâlici ; cond. şt. : dr. hab. în peda-gogie Tatiana Callo. – Chişinău, 2007.146 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

  Bibliogr. : P. 129-138 ; Anexe.

  373.5.037(043) T 3113

 • 34

  Teze de doctorat (2007)

  Conştiinţă lingvistică – Formare Elevi – Clase liceale – Psihologie pedagogică

  88. BENCHECI, MIHAIL. Proiectarea curriculumului în insti-tuţiile de învăţământ tip colegiu pentru formarea tehnicianului-constructor : Specialitatea : 13.00.08 – Teoria şi metodologia instru-irii profesionale : Teză de doctor în pedagogie / Mihail Bencheci ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie, prof. universitar Dumitru Patraşcu. – Chişinău, 2007.161 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol. Bibliogr. : P. 114-126 ; Anexe. 377.36 : 62(043) T 2936Colegii de construcţie – Curriculum

  89. CALARAŞ, CAROLINA. Fundamente psihopedagogice de formare a dirigintelui ca manager al actului educativ : Specialita-tea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teză de doctor în pedagogie /

  Carolina Calaraş ; cond. şt. : dr. în istorie, conf. universitar Ludmila

  Papuc. – Chişinău, 2007.

  161 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

  din Chişinău.

  Bibliogr. : P. 131-140 ; Anexe.

  371.132(043) T 3161

  Profesori – Pregătire psihologică

  90. COJOCARU, ION. Învăţământul matemetic în Moldova : secolul al XV-lea – începutul secolului al XX-lea : (Aspect didac-tic) : Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (mate-matica) : Teză de doctor în pedagogie / Ion Cojocaru ; cond. şt. : dr.

  în pedagogie, prof. universitar Andrei Hariton ; consult. şt. : dr. în şt.

  fi z.-mat., conf. universitar Laurenţiu Calmuţchi. – Chişinău, 2007.

  154 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol.

  Bibliogr. : P. 127-134 ; Anexe.

  37 : 51(478)(043)(091) T 2895

 • 35

  Serie analitică

  Învăţământ matematic – Rep. Moldova – Istorie Învăţământ mathematic superior – Rep. Moldova – Istorie

  91. DĂNESCU, ELENA. Bazele psihopedagogice ale stimulării creativităţii copiilor preşcolari în domeniul artistico-plastic : Spe-cialitatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teza de doctor în pedago-gie / Elena Dănescu ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie, prof. universitar Vladimir Guţu. – Chişinău, 2007.163 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. Bibliogr. : P. 136-144 ; Anexe. 37.2.036(043) T 2996Preşcolari – Educaţie artistică

  92. MISTREANU, TATIANA. Bazele pedagogice ale educa-ţiei civice a elevilor din învăţământul gimnazial : Specialitatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teză de doctor în pedagogie / Tatiana Mistreanu ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie, prof. universitar Vladimir Guţu. – Chişinău, 2007.165 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 128-137 ; Anexe. 37.035(043) T 3064Educaţie socială – Clase gimnaziale

  93. POSŢAN, LILIANA. Motivaţia învăţării la vârstele adulte din perspectiva conceptului educaţie pe parcursul vieţii : Specia-litatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teză de doctor în pedagogie / Liliana Posţan ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie Vladimir Guţu. – Chişinău, 2007.165 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 122-134 ; Anexe. 374.7.015.3(043) T 3053Adulţi – Educaţie – Psihologie Învăţare – Motivaţii

 • 36

  Teze de doctorat (2007)

  94. RACU, TATIANA. Formarea conduitei civice la adolescenţi în condiţiile democratizării societăţii : Specialitatea : 13.00.01 – Pe-dagogie generală : Teză de doctor în pedagogie / Tatiana Racu ; cond.

  şt. : dr. hab. în pedagogie, conf. universitar Larisa Cuzneţov. – Chişi-nău, 2007.

  167 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

  din Chişinău.

  Bibliogr. : P. 116-124 ; Anexe.

  373.5.035(043) T 3156

  Adolescenţi – Educaţie socială

  95. SCLIFOS, LIA. Repere psihopedagogice ale formării com-

  petenţei investigaţionale la liceeni : Specialitatea : 13.00.01 – Peda-gogie generală : Teză de doctor în pedagogie / Lia Sclifos ; cond. şt. :

  dr. în pedagogie, conf. universitar Otilia Dandara. – Chişinău, 2007.

  199 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

  Bibliogr. : P. 146-156 ; Anexe.

  373.5.037(043) T 3043

  Elevi – Formarea capacităţilor creative

  Aptitudini intelectuale – Dezvoltare

  96. SPRINCEAN, MARIANA. Resursele psihologice de amelio-

  rare a dezvoltării copiilor cu defi cienţe mentale ereditare : Speci-

  alitatea 19.00.10 – Psihologie specială : Teză de doctor în psihologie /

  Mariana Sprincean ; cond. şt. : dr. hab. în psihologie, prof. universitar

  Nicolae Bucun. – Chişinău, 2007.

  151 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

  din Chişinău.

  Bibliogr. : P. 131-143 ; Anexe.

  376.42.015.3(043) T 3015

  Copii înapoiaţi mintal – Dezvoltare – Psihologie pedagogică

  97. TĂNASE, MARINELA. Modelul formării profesionale ini-ţiale a profesorului de psihologie : Specialitatea : 13.00.01 – Pedago-

 • 37

  Serie analitică

  gie generală : Teză de doctor în pedagogie / Marinela Tănase ; cond. şt. : dr. hab. în pedagogie, prof. universitar Nicolae Silistraru. – Chişinău, 2007.202 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Bibliogr. : P. 145-158 ; Anexe. 371.124 : 15(043) T 3205Profesori de psihologie – Formare

  98. ŢAULEAN, MICAELA. Formarea atitudinii pozitive faţă de cultura naţională la elevii claselor primare (la orele de limba engleză) : Specialitatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Teză de doc-tor în pedagogie / Micaela Ţaulean ; cond. şt. : dr., conf. universitar Viorica Palaria. – Chişinău, 2007.176 p. ; 30 cm. Antetitlu : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Bibliogr. : P. 129-140 ; Anexe. 373.3.035(043) : 811.111 T 3204Limba engleză – Comunicare interculturalăElevi – Clase primare – Educaţie socială

  99. VÎNTU, CAROLINA. Măsuri de prevenţie şi recuperare a devianţei comportamentale la adolescenţi : Specialitatea : 19.00.10 – Psihologie specială : Teză de doctor în psihologie / Carolina Vîntu ; cond. şt. : dr. hab. în psihologie, prof. universitar Nicolae Bucun. – Chişinău, 2007.164 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. Bibliogr. : P. 126-133; Anexe. 376.58.015.3(043) T 3014Comportament deviant – Psihologie pedagogică

  100. СУГАК, ОЛЬГА. Педагогическая модель начальной технологической и художественно-технологической подго-

  товки инженеров швейного производства : Специальность : 13.00.08 – Теория и методология профессионального обучения :

 • 38

  Teze de doctorat (2007)

  Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогиче-

  ских наук / Ольга Сугак ; науч. рук. : др. хаб. педагогических наук,

  проф. университар Dumitru Patraşcu. – Chişinău, 2007.

  190 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Технический Университет Молдовы.

  Bibliogr. : P. 144-158 ; Приложения.

  378.14 : 687(043) Т 3180

  Ingineri – Industria confecţiilor textile – Formare

  101. ЧОБАН-ПИЛЕЦКАЯ, АНТОНИНА. Научно-теорeтичес-кие основы мотивации изучения курса математики в гимна-зии (на примере алгебры) : Специальность : 13.00.02 – Tеория и методология обучения (математика) : Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Антонина Чобан-Пилецкая ; науч. рук : др. xаб. педагогических наук, проф. уни-верситар Ilie Lupu. – Chişinău, 2007.200 p. ; 30 cm. Antetitlu : Тираспольский Государственный Университет. Bibliogr. : P. 126-130 ; Приложения. 37.015.3 : 51(043) T 3181Matematică – Curs gimnazial – Motivaţia studieriiMotivaţie pentru studii – Psihologie pedagogică

  39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. VIAŢĂ SOCIALĂ. FOLCLOR

  102. MATVEEV, SERGIU. Procese etno-culturale în spaţiul Carpato-Nistrean în secolele II-XIV p. CHR. în istoriografi a sovietică : Specialitatea : 07.00.02 – Istoria românilor : Teză de doctor în istorie / Sergiu Matveev ; cond. şt. : dr. hab., conf. universitar Ion

  Eremia. – Chişinău, 2007.

  172 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 133-167.

  39(=135.1) : 930 T 3067

  Români – Etnogeneză – Istoriografi e

 • 39

  Serie analitică

  5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII50 GENERALITĂŢI DESPRE ŞTIINŢE MATEMATICE

  ŞI ŞTIINŢE NATURALE

  103. BEJAN, ANDREI. Modelarea timpului de orientare în sis-teme de aşteptare cu priorităţi : Specialitatea : 01.01.09 – Ciber-netică matematică şi cercetări operaţionale : Teză de doctor în stiinţe

  fi zico-matematice / Andrei Bejan ; cond. şt. : dr. hab. în şt. fi z-mat., prof. universitar Gheorghe Miscoi. – Chişinău, 2007. 118 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

  Bibliogr. : P. 89-95 ; Anexe.519.872(043) T 3122

  Sisteme de aşteptare cu priorităţi – Cercetări operaţionale

  104. BUJAC, MARIANA. Asupra varietăţilor abstracte, contu-rului Euler multidimensional şi aspectelor aplicative ale acestora : Specialitatea : 01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţio-nale : Teză de doctor în ştiinţe fi zico-matematice / Mariana Bujac ; cond. şt. : academician, prof. universitar Petru Soltan. – Chişinău, 2007.68 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 61-64.

  519.7(043) T 2997Varietăţi abstracte – Cibernetică matematică

  105. BULIMESTRU, ION. Precursori şi noi materiale în baza combinaţiilor heteronucleare ale bismutului (III) cu unele elemen-te 3d : Specialitatea : 02.00.01 – Chimia anorganică : Teza de doctor în chimie / Ion Bulimestru ; cond. şt. : dr. hab. în chimie, prof. universitar Aurelian Gulea. – Chişinău, 2007.118 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova. Bibliogr. : P. 95-115. 541.49 : 546.87(043) T 2971Compuşi coordinativeBismut – Combinaţii complexe

 • 40

  Teze de doctorat (2007)

  106. CALMUŢCHI, LAURENŢIU. Metode algebrice şi func-ţionale în teoria extensiilor spaţiilor topologice : Specialitatea : 01.01.04 – Geometrie şi topologie : Teză de doctor în stiinţe fi zico-matematice / Laurenţiu Calmuţchi ; consult. şt. : academician, dr. hab. în şt. fi z.-mat., prof. unibersitar Mitrofan Cioban. – Chişinău, 2007.203 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol. Bibliogr. : P. 165-181 ; Anexe. 515.12(043) T 3024Spaţii topologice – Metode algebrice

  107. CAMERZAN, INGA. Proprietăţi structurale ale reţelelor Petri temporizate : Specialitatea: 01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse program : Teză de doctor în informatică / Inga Camerzan ; cond. şt. : dr., prof. universitar Toader Jucan. – Chi-şinău, 2007.120 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol. Bibliogr. : P. 112-120. 519.7(043) T 3059Reţea Petri – Proprietăţi structurale

  108. CIOCÂRLAN, ALEXANDRU. Sinteza sesquiterpenoidelor drimanice polifuncţionale din diterpenoidele labdanice larixol şi

  sclareol : Specialitatea : 02.00.10 – Chimia bioorganică, chimia com-puşilor naturali şi fi ziologic activi : Teză de doctor în chimie / Alexan-dru Ciocârlan ; cond. şt. : dr. hab. în chimie Mihai Colţa ; consult. şt. : dr. hab. în chimie, prof. universitar Pavel Vlad. – Chişinău, 2007.135 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Chimie. Bibliogr. : P. 109-131.

  547.913.6(043) T 3140Diterpenoide ladbanice – Compuşi norladbanici

  109. COCU, MARIA. Sinteza templată şi studiul compuşilor coordinativi ai unor 3d-elemente cu liganzi tetradentaţi în baza

 • 41

  Serie analitică

  tiosemicarbazidei alchilate : Specialitatea : 02.00.01 – Chimia an-organică : Teza de doctor în chimie / Maria Cocu ; cond. şt. : dr. hab. în chimie, prof. universitar Nicolae Gărbălău ; consult. şt. : dr. hab. în chimie, prof. universitar Mihail Revenco. – Chişinău, 2007.124 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Chimie. Bibliogr. : P. 107-120.

  541.49 : 546.72/74(043) T 3025Compuşi 3d-metalelor cu baze Schift – Sinteza templatăCompuşi complexe – Chimie anorganică

  110. DONICA, ALA. Evaluarea stării ecologice din principale-le zone de recreaţie ale mun. Chişinău în baza ecobioindicaţiei : Specialitatea : 03.00.16 – Ecologie : Teză de doctor în biologie / Ala Donica ; cond. şt. : dr. în agricultură, conf. universitar Adam Begu. – Chişinău, 2007.182 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Ecologie şi Geografi e.

  Bibliogr. : P. 136-148 ; Anexe. 504.064.36 : 574(478-25)(043) T 3058

  Mediu înconjurător – Monitoring ecologic – mun. ChişinăuMonitoring ecologic – mun. ChişinăuExpertiză ecologică – mun. Chişinău

  111. FONOBEROVA, MARIA. Optimal Flows in Dynamic Net-works and Algorithms for Their Finding : Specyalite : 01.01.09 – Mathematical Cybernetics and Operational Research : PhD Thesis in Physical and Mathematical Sciences / Maria Fonoberova ; sc. adviser : dr. hab. of physical and mathematical sciences, prof. Dmitrii Lozovanu. – Chişinău, 2007.90 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academy of Sciences of Moldova. Institute of Mathe-matics and Computer Science.Bibliogr. : P. 70-76 ; Anexe.519.7(043) T 3192

  Reţele de dinamică (matematică)

 • 42

  Teze de doctorat (2007)

  112. HARITONOV, SVETLANA. Evoluţia proprietăţilor fi zico-chimice ale lipidelor fortifi cate cu iod : Specialitatea : 02.00.04 – Chimie fi zică : Teza de doctor în chimie / Svetlana Haritonov ; cond.

  şt. : dr. hab. în şt. chimice, conf. universitar Rodica Sturza. – Chişinău,

  2007.

  155 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei.

  Bibliogr. : P. 114-122 ; Anexe.

  577.115 : 546.15(043) T 2896

  Lipide – Concentrare cu iod – Proprietăţi fi zico-chimice

  113. ICHIM, MARIA. Rolul algelor şi unor plante vasculare în procesul de epurare biologică a apelor reziduale de la complexele

  zootehnice : Specialitatea : 03.00.18 – Hidrobiologie, ihtiologie : Teză

  de doctor în biologie / Maria Ichim ; cond. şt. : dr. hab., prof. universi-

  tar Victor Şalaru. – Chişinău, 2007.

  152 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Ştiinţe din Moldova. Institutul

  de Zoologie.

  Bibliogr. : P. 135-152 ; Anexe.

  582.2 / .3 : 628.35 : 636(043) T 3139

  Ape reziduale – Epurare biologică – Cultivarea algelor

  Epurarea apelor reziduale (zootehnie)

  114. IPATE, DUMITRU. Probleme generale de aproximare

  ale aplicaţiilor continue ale spaţiilor topologice : Specialitatea :

  01.01.04 – Geometrie şi topologie : Teză de doctor habilitat în ştiinţe

  fi zico-matematice / Dumitru Ipate ; consult. şt. : dr. hab. în şt. fi z.-mat,

  prof. universitar Mitrofan Cioban. – Tiraspol, 2007.

  184 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat Nistreană.

  Bibliogr. : P. 171-184.

  515.122(043) T 3141

  Spaţii topologice (matematică)

  115. IUSIUMBELI, ANATOLI. Modele de control optimal dis-

  cret şi soluţionarea jocurilor dinamice pe reţele : Specialitatea :

 • 43

  Serie analitică

  01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale : Teză de doctor în ştiinţe fi zico-matematice / Anatoli Iusiumbeli ; cond. şt. : dr. hab. în şt. fi z.-mat., prof. universitar Dumitru Lozovanu. – Chişinău,

  2007.

  74 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Moldova.

  Bibliogr. : P. 68-75 ; Anexe.

  519.837(043) T 3046

  Jocuri dinamice – Calculatoare

  116. LIULENOVA, VALENTINA. Reglarea nutriţiei minerale,

  activitatea zaharozosintazei, zaharozofosfatsintazei şi acumularea

  zaharozei de către sfecla pentru zahăr : Specialitatea : 03.00.12 –

  Fiziologia plantelor : Teză de doctor în biologie / Valentina Liulenova

  ; cond. şt. : dr. hab. în agricultură, prof. universitar Simion Toma ;

  consult. şt. : dr. hab. în agricultură Boris Boincean. – Chişinău, 2007.

  142 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor. Bibliogr. : P. 136-142. 581.1 : 633.63(043) T 3190Sfeclă de zahăr – Fiziologie

  117. LUPAN, MIRCEA. Clasifi carea topologică a sistemului pă-tratic complet cu centre de simetrie : Specialitatea : 01.01.02 – Ecu-aţii diferenţiale : Teză de doctor în ştiinţe fi zico-matematice / Mircea Lupan ; cond. şt. : dr. hab. în şt. fi z-mat., prof. universitar Nicolae Vulpe. – Chişinău, 2007.121 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Matematică şi Informatică. Bibliogr. : P. 108-118. 517.925(043) T 2906Sistemul pătratic – Clasifi carea topologică

  118. LUPAŞCU, VICTOR. Aspecte în evaluarea plantelor modi-fi cate genetic (Nicotiana tabacum, var. Xanthi) şi metode de iden-

 • 44

  Teze de doctorat (2007)

  tifi care a acestora : Specialitatea : 03.00.15 – Genetică : Teză de doc-tor în biologie / Victor Lupaşcu ; cond.şt. : dr. hab., prof. universitar

  Maria Duca. – Chişinău, 2007.

  129 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor.

  Bibliogr. : P. 104-126.

  577.218(043) : 575. 22(043) T 3166

  Plante modifi cate genetic – Cercetări

  Tutun – Testare

  119. MALAEŞTEAN, IURIE. Sinteza şi studiul complecşilor

  unor metale de tip 3d cu acizi mono- şi dicarboxilici : Specialita-

  tea : 02.00.01 – Chimie anorganică : Teza de doctor în chimie / Iurie

  Malaeştean ; cond. şt. : dr. hab. în şt. chimice, academician, prof. uni-

  versitar Nicolae Gărbălău ; consult. şt. : dr. în chimie, conf. universitar

  Grigore Timco. – Chişinău, 2007.

  134 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Chimie. Bibliogr. : P. 115-127. 541.49 : 546.6(043) T 3189Compuşi coordinative (chimie anorganică) – Cercetări

  120. PALII, ANDREI. Schimbul dublu şi interacţiunile magne-tice orbital-dependente în clasterii metalelor de tranziţie : Specia-litatea : 01.04.02 – Fizica teoretică : Teză de doctor habilitat în ştiinţe fi zico-matematice / Andrei Palii : [text în l. engl.] . – Chişinău, 2007.

  228 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Ştiinţe din Moldova. Institutul de Fizică Aplicată. Bibliogr. : P. 120-228. 544.1(043) : 535.349(043) T 3050Structura chimică a materiei Fizică chimică

  121. PĂŞCANU, ANGELA. GL (2, IR) – orbitele sistemelor de

 • 45

  Serie analitică

  ecuaţii diferenţiale polinomiale : Specialitatea : 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale : Teză de doctor în stiinţe fi zico-matematice / Angela Păş-

  canu ; cond. şt. : dr. hab. în şt. fi z.-mat., prof. universitar Alexandru

  Şubă. – Chişinău, 2007.

  80 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat din Tiraspol.

  Bibliogr. : P. 74-78.

  517.925(043) T 2950

  Ecuaţii diferenţiale polinomiale – Cercetări

  122. PRODIUS, DENIS. Sinteza şi studiul clusterilor homo- şi

  heteronucleari ai fi erului cu acizi di- şi tricloroacetici : Specialita-

  tea : 02.00.01 – Chimia anorganică : Teza de doctor în chimie / Denis

  Prodius ; cond. şt. : dr. hab. în şt. chimice, prof. universiar Constantin

  Turtă. – Chişinău, 2007.

  124 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul

  de Chimie.

  Bibliogr. : P. 102-121.

  541.49 : 546.723(043) T 3018

  Oxo-carboxilaţii ai fi erului – Combinaţii complexe

  Spectroscopia Mossbauer – Chimia anorganică

  Biosinteza – Stimulatorii

  123. RUSULEAC, TATIANA. Formarea diferenţiată a compe-

  tenţelor de rezolvare a problemelor la elevii claselor I-IV : Specia-

  litatea : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (matematică) : Teză

  de doctor în pedagogie / Tatiana Rusuleac ; cond. şt. : dr. în pedagogie,

  conf. universitar Ludmila Ursu. – Chişinău, 2007.

  135 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea Pedagogică de Stat din Tiraspol

  (cu sediul în Chişinău).

  Bibliogr. : P. 103-110 ; Anexe.

  51(072.2) T 3044

  Matematică – Metodologia instruirii, cl. 1-4

 • 46

  Teze de doctorat (2007)

  124. ŞCERBACOV, VICTOR. On linear and inverse quasigro-ups and their applications in code theory : Specialitatea : 01.01.06 – Logică matematică, algebră şi teoria numerelor : Teză de doctor habi-litat în ştiinţe fi zico-matematice / Victor Şcerbacov. – Chişinău, 2007.246 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Mate- matică şi Informatică. Bibliogr. : P. 221-238 ; Anexe. 512.548.7(043) T 3257Cvasigrupuri(algebră)

  125. VASILAŞCU, NATALIA. Diversitatea şi particularităţile biologo-ecologice a ornitofaunei oraşului Chişinău : Specialitatea : 03.00.08 – Zoologie : Teză de doctor în biologie / Natalia Vasilaşcu ; cond. şt. : dr. în şt. biologice, conf. universitar Andrei Munteanu ; consult. şt. : dr. în biologie, conf. universitar Nicolae Zubcov. – Chi-şinău, 2007.120 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Chimie. Bibliogr. : P. 102-118. 598.2(478-25)(043) T 2973Ornitologie – Biodiversitate – or. ChişinăuPăsări – Biodiversitate – or. Chişinău

  126. ZOSIM, LILIANA. Biotehnologia cultivării spirulinei şi obţinerii produselor cu conţinut prognozat de fi er şi de alte sub-stanţe bioactive valoroase : Specialitatea : 03.00.23 – Biotehnologie : Teză de doctor în biologie / Liliana Zosim ; cond. şt. : academician, prof. universitar Valeriu Rudic. – Chişinău, 2007.128 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie. Bibliogr. : P. 98-125.

  573.6 : 582.26(043) T 3120Spirulina platensis – Biotehnologie Biopreparate – Spirulina platensis

 • 47

  Serie analitică

  127. АЛКАЗ, ВАСИЛИЙ. Научно-методические основы про-гноза сейсмической опасности и сейсмического риска терри-

  тории Республики Молдова : Специальность : 04.00.12 – Гео-физика, сейсмология ; геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых : Диссертация на соискание ученой сте-пени доктора хабилитат физико-математических наук / Василий Алказ; []. – Chişinău, 2006.276 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Академия Наук Молдовы. Институт Геофизики и Геологии.

  Bibliogr. : P. 179-197 ; Приложения. 550.34 (478) (043) Т 2668Observări seismice – Rep. MoldovaMoldova – Observări seismice

  128. ГРИНЬКО, МАРИНА. Суперкислотная циклизация специфически-функционализированных алифатических тер-

  пеноидов : Специальность : 02.00.10 – Биоорганическая химия, химия природных и физиологически активных веществ : Диссер-тация на соискание ученой степени доктора химических наук / Марина Гринько ; науч. рук. : академик, профессор Pavel Vlad. – Chişinău, 2007.125 p. ; 30 cm. Antetitlu : Академия Наук Молдовы. Институт Химии. Bibliogr. : P. 107-122 ; Приложения. 547.596/599(043) T 3150Terpenoide ciclice – Ciclizare superacidă

  129. ПОРЧЕСКУ, ГРИГОРИЙ. Сравнительная морфология пищеварительного тракта африканского черного страуса,

  курицы и индейки : Специальность : 16.00.02 – Патология, он-кология, и морфология домашних животных : Диссертация на со-искание ученой степени доктора ветеринарных наук / Григорий Порческу ; науч. рук. : др. хаб. ветеринарных наук, проф. Вален-тин Малышев. – Chişinău, 2007.131 p. ; 30 cm. Antetitlu : Государственный Аграрный Университет

 • 48

  Teze de doctorat (2007)

  Молдовы.

  Bibliogr. : P. 114-115 ; Приложениe.

  591.43(043) T 3080

  Struţ african – Tract digestiv – Morfologia comparativă

  Păsări domestice – Anatomie

  130. САЛЕМ ОБАДИ САЕЛ. Таксономическое разноо-

  бразие и продуктивность популяций доминирующих видов

  рыб кучурганского водохранилища-охладителя Молдавской

  ГРЭС : Специальность : 03.00.18 – Гидробиология, ихтиология :

  Диссертация на соискание ученой степени доктора биологиче-

  ских наук / Саел Обади Салем ; науч. рук. : др. хаб., профессор

  Ion Toderaş. – Chişinău, 2007.

  145 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Академия Наук Молдовы. Институт Зоологии.

  Bibliogr. : P. 111-145.

  597.08(478)(043) T 2960

  Peşti – Protecţia biodiversităţii

  Ihtiologie – Rep. Moldova

  Ihtiofauna – Diversitate – Rep. Moldova

  Ecosisteme acvatice – Rep. Moldova

  131. ЦЭРАНУ, ЛИЛИЯ. Влияние гомо- и гетерозиготного со-

  стояния мутантных генов на количественные признаки то-

  мата (Lycopersicon esculentum Mill.) : Специальность : 03.00.15

  – Генетика : Диссертация на соискание ученой степени доктора

  биологических наук / Лилия Цэрану ; науч. рук. : др хаб. биологи-

  ческих наук, проф. университар Anatol Jacota. – Chişinău, 2007.

  182 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Академия Наук Молдовы. Институт Генетики

  и Физиологии Растений.

  Bibliogr. : P. 115-131 ; Приложения.

  581.15:635.64(043) T 3184

  Tomate – Mutageneză

 • 49

  Serie analitică

  61 MEDICINA

  611/615 Anatomie. Anatomie umană şi comparată.

  Farmacologie.Terapeutică.Toxicologie

  132. APETRI, LUMINIŢA. Managementul marketingului servi-ciilor medicale : Specialitatea : 14.00.33 – Medicină socială şi manage-ment : Teză de doctor în medicină / Luminiţa Apetri ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Constantin Eţco ; consult. şt. : dr. hab. în economie, prof. universitar Grigore Belostecinic. – Chişinău, 2007. 121 p. ; 30 cm.

  Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

  Bibliogr. : P. 103-113 ; Anexe. 614 : 65.012.4 T 3149Servicii medicale – Management – Rep. MoldovaAsistenţa medicală – Marketing – Rep. Moldova

  133. BERNAZ, EMILIAN. Argumentarea sistemului de apro-vizionare farmaceutică a Forţelor Armate ale Republicii Moldova

  : Specialitatea : 15.00.01 – Farmacie : Teză de doctor în farmacie / Emilian Bernaz ; cond. şt. : dr. hab. în farmacie, prof. universitar Va-sile Procopişin ; consult. şt. : dr. în medicină, conf. universitar Vasile Dumitraş. – Chişinău, 2007.169 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 120-131 ; Anexe. 615.014 : 338.24.021.8(043) T 3126Farmaceutică – Aprovizionare – Forţe Armate – Rep. MoldovaForţe Armate – Aprovizionare farmaceutică – Rep. Moldova

  134. CALMÎC, VARFOLOMEI. Optimizarea activităţii de educa-ţie pentru sănătate şi promovare a modului sănătos de viaţă în con-

  diţii socio-economice noi : Specialitatea : 14.00.33 – Medicina socială şi management : Teză de doctor în medicină / Varfolomei Calmîc ; cond. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Constantin Eţco ; consult. şt. : dr. în medicină, conf. universitar Ion Bahnarel. – Chişinău, 2007.

 • 50

  Teze de doctorat (2007)

  162 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 128-141 ; Anexe. 614(478) (043) T 3147Educaţie pentru sănătateMod de viaţă sănătos – Formare Medicină preventivă – Rep. Moldova

  135. CATERENIUC, ILIA. Morfologia aparatului neurovascu-lar extra- şi intraorganic al complexului hepatoligamentar : Spe-cialitatea : 14.00.02 – Anatomia omului : Teză de doctor habilitat în medicină / Ilia Catereniuc ; consult. şt. : dr. hab. în medicină, prof. universitar Piotr Lobko ; dr. hab. în medicină, prof. universitar Mihail Ştefaneţ. – Chişinău, 2007.333 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 271-308 ; Anexe.

  611.36-091(043) T 3076Complex hepatoligamentar – Anatomia omului Aparat neurovascular – Cercetări morfologiceHidatidoză hepatică

  136. MEŞINA, VICTOR. Estimarea stării de sănătate a anga-jaţilor întreprinderilor vinicole în relaţie cu condiţiile de muncă : Specialitatea : 14.00.07 – Igiena : Teză de doctor în medicină / Victor Meşina ; cond. şt. : dr. hab. în medicină Grigore Friptuleac. – Chişi-nău, 2007.162 p. ; 30 cm. Antetitlu : Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Bibliogr. : P. 124-134 ; Anexe.

  613.6 : 663.2/.3(043) T 3082Întreprinderi vinicole – Angajaţi – Sănătate Igiena muncii – Întreprinderi vinicole

 • 51

  Serie analitică

  137. NEVOIA, ANGELA. Modifi cările conţinutului aminoa-cizilor liberi la şobolanii de diferită vârstă la acţiunea factorilor

  stresogeni de diversă natură : Specialitatea : 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor : Teză de doctor în biologie / Angela Nevoia ; cond. şt. : dr. în biologie, conf. universitar Valentina Ciochină; consult. şt. : dr. hab. în biologie, prof. universitar Teodor Furdui. – Chişinău, 2007.135 p. ; 30 cm. Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Fizio- logie şi Sanocreatologie. Bibliogr. : P. 106-131. 612.014.31(043) T 2982Stres – Fiziologie – Cercetări

  138. ŢURCAN, LAURA. Caracteristica epidemiologică şi per-fecţionarea sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse post-

  vaccinale (RAP) în Republica Moldova : Specialitatea : 14.00.30 – Epidemiologie : Teză de doctor în medicină / Laura Ţurcan ; cond. şt. : dr. hab. în medicină Victoria Bucov. – Chişinău, 2007.125 p. ; 30 cm. Antetitlu : Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Preventivă. Bibliogr. : P. 85-103 ; Anexe. 614.47(478)(043) T 3055Control epidemiologic – Vaccinare – Rep. Moldova Vaccinuri virale – Copii – Rep. Moldova Reacţii postvaccinale – Cercetări – Rep. Moldova

  616 Patologie. Medicină clinică

  139. BÎTCA, ANGELA. Corelaţii morfo-biochimice în patoge-nia şocului hemoragic : Specialitatea : 14.00.16 – Fiziologie normală şi patologică: Teza de doctor în medicină / Angela Bîtca ; cond. şt. : dr. hab. în biologie, prof. universitar Vasile Lutan. – Chişinău, 2007.127 p


Recommended