+ All Categories
Home > Documents > subiecte copiute

subiecte copiute

Date post: 04-Apr-2018
Category:
Upload: solomon-leonard-romeo
View: 243 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 34

Transcript
 • 7/29/2019 subiecte copiute

  1/34

  Definitia procesului civil

  Procesul civil este acea activitate desfasurata de instanta, parti, organe de executare si alte

  persoane sau organe care participa la infaptuirea justitie de catre instantele judecatoresti in

  pricinile civile deduse judecatii si executarii silite a hotararilor judecatoresti sau a altor titluri

  executorii conform procedurii prevazute de lege.

  Din punct de vedere terminologic notiunea de proces inseamna o evolutie, o desfasurare aunui eveniment sau fenomen in timp.

  In sens tehnic procesul civil presupune si el o evolutie de la sesizarea instantei si pana la

  pronuntarea unei hotarari care reprezinta actul final al judecatii.

  In concluzie, procesul civil presupune mai multe momente, respectiv:

  I.Sesizarea instantei

  Exista un principiu potrivit cu care judecatorul nu se poate sesiza singur (nemo iudex sine

  actorae-nu exista judecator fara reclamant, iudex ne procedat ex oficiu). In consecinta

  judecatorul trebuie sa fie sesizat de catre reclamant, adica de catre persoana care invoca

  dreptul subiectiv.

  Consecinte:

  a)Reclamantul este cel care alege instanta in limitele legii;b) Reclamantul este cel care fixeaza cadrul procesual (hotaraste pe cine cheama in judecata,

  ce solicita de la instanta, obiectul cererii);

  c)In principiu, reclamantului ii revine sarcina probei.

  De la acest principiu exista si exceptii (judecatorul se pronunta din oficiu asupra unor

  anumite situatii). Exemplu 1 : in cazul procesului de divort judecatorul se pronunta din oficiu

  asupra incredintarii copilului si asupra obligatiei de intretinere.

  Exemplu 2 : art 17 cod procedura penala, privind exercitarea din oficiu a actiunii civile in

  cadrul procesului penal.

  II.Dezbaterile : citarea paratului si dezbaterea procesului in conformitate cu mai multe

  principii:

  III. Hotararea judecatoreasca

  Hotararea judecatoreasca este actul prin care se finalizeaza procesul, fiind chiar

  ratiunea de a fi a procesului civil. Este un comandament care izvoraste din imperium, adica

  acea parte a puterii statului, a carei detinator este judecatorul, putere care este continuata de

  executarea hotararii prin forta publica.

  In ceea ce priveste principiul procesului civil, in viitorul cod de procedura civila,

  exista reglementate in mod expres si alte principii decat cele despre care am discutat:

  a) Dreptul la un proces echitabil in termen optim si previzibil (art.6 noul cod)

  transpunere in legislatia romana a unui principiu din Conventia Europeana a Drepturilor

  Omului.b) Principiul privind limba in care se desfasoara procesul civil (art.18 noul cod) potrivit

  cu care procesul civil se desfasoara in limba romana, iar cetatenii apartinand minoritatilor

  nationale au dreptul sa se exprime in limba materna in fata instantei de judecata, in conditiile

  legii, la fel cetatenii straini si apatrizii au dreptul de a lua cunostinta de actele si lucrarile

  dosarului, de a vorbi si pune concluzii prin interpret. Cererile si actele procedurale se

  intocmesc numai in limba romana.

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  2/34

  1.Principiul contradictorialitatii- nu este reglementat in mod expres in actul cod de procedura

  civila, dar in noul cod este la art 14. Acest principiu este atat un drept al partilor cat si o

  obligatie a instantei. Este un principiu natural al procesului civil. Presupune ca orice

  problema, cerere, exceptie trebuie solutionata de catre instanta de judecata dupa ascultareatuturor partilor, fie ca sunt invocate din oficiu de catre instanta fie de cealalta parte.

  Exemple de dipozitii din cod : reglementarea cererii de cheamare in judecata si a intampinarii

  (art 112-115 cod procedura civila), citarea partilor (art 85 si urmatoarele cod procedura

  civila), instanta da cuvantul ambelor parti si pune in discutie orice imprejurare de fapt si de

  drept (art 128,129 cod procedura civila), incuviintarea probelor se face dupa ce partile se

  pronunta asupra asmisibilitatii lor(art 114 alin 4 cod procedura civila), comunicarea

  hotararilor judecatoresti (art 266 cod procedura civila). Exceptii: sunt acele situatii in care

  contradictorialitatea nu este asigurata datorita unor situatii urgente sau specifice: procedura

  ordonantei presedintiale(art. 581 si urmatoarele cod procedura civila), poprirea asiguratorie si

  sechestrul asiguratoriu, suspendarea provizorie a executarii civile in contestatia la executare

  (art. 399 si urmatoarele cod procedura civila).

  Noul cod de procedura civila prevede in art. 14 instituirea unor obligatii in sarcina instantei

  de judecata, precum si in sarcina partilor.

  Astfel, obligatii instantei sunt:-Citarea sau infatisarea partilor daca legea nu dispune altfel; -

  punerea in discutie a partilor a tuturor cererilor, exceptiilor, imprejurarilor de fapt si de drept

  invocate;-instanta isi va intemeia hotararile numai pe motive de fapt sau de drept, pe

  explicatii sau mijloace de proba care au fost supuse in prealabil dezbaterii contradictorii.

  Obligatiile partilor sunt:-cunoasterea reciproca a cererilor, motivelor de fapt si de drept si a

  mijloacelor de proba;-obligatia de a expune situatia de fapt corect si complet, fara a denatura

  sau omite faptele care le sunt cunoscute;-exista dreptul de a discuta si argumenta orice

  chestiune de fapt si de drept invocata de participantii la proces sau de instanta din oficiu.2.Principiul dreptului la aparare

  Exista o stransa legatura intre cele 2 principii, deoarece nerespectarea unuia conduce la

  nerespectarea celui de-al doilea. Este un principiu de sine statator, este reglementat si la nivel

  constitutional ( art. 24 alin. 1 Constitutie, care se refera la dreptul de a fi asistat de un avocat

  ales sau din oficiu). Are 2 sensuri:

  un sens material, mai larg care se refera la complexul de drepturi si garantii procesuale.

  Acest proces al dreptului la aparare se realizeaza astfel:a)Principiile de organizare si

  functionare ale instantelor de judecata (legalitatea, egalitatea, publicitatea, etc.);

  b)Incompatibilitatea, recuzarea, stramutarea proceselor; c)Rolul activ al

  judecatorului;d)Existenta a doua grade de jurisdictie (fons si apel);e)Principiul non reformatio

  in peius (neagravarea situatiei in propria cale de atac). f)Existenta unor dispozitii procedurale,cum ar fi: citarea si infatisarea partilor, propunerea de probe, etc.

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  3/34

  Observatie! Dreptul la aparare trebuie exercitat cu buna credinta, in caz contrar existand

  sanctiuni (art. 23 alin. 1 cod procedura civila).

  -Un sens formal sau restrans: dreptul de a-ti angaja un aparator sau amanarea pronuntarii

  pentru concluzii scrise (art. 156 cod procedura civila) sau asistenta judiciara gratuita (art. 74-

  81 cod procedura civila, Legea 51/1995 privind organizarea profesiei de avocat, Legea

  privind ajutorul public judiciar).Asistenta juridica gratuita - care prevede ca cel ce nu poate sa faca fata cheltuielilor unor

  judecati fara a-si primejdui propria intretinere sau a familiei sale poate solicita asistenta

  juridica care cuprinde asistenta si aparare gratuita din partea unui avocat desemnat de

  consiliul baroului.

  Cererea se face in scris de catre parte, aratandu-se starea materiala si anexandu-se dovezi

  scrise iar instanta dupa ce va cere lamuriri parti sau informatii de la autoritatile locale va

  dispune acordarea asistentei fara dezbateri publice prin incheierea in camera de consiliu.

  Asistenta judiciara poate fi incuviintata oricand in cursul judecatii in tot sau in parte.

  Partea potrivnica poate oricand sa infatiseze dovezi cu privire la adevarata stare materiala a

  partii, instanta fiind datoare sa le verifice.

  Daca cererea s-a facut cu rea credinta instanta va reveni asupra asistentei acordate si va puteacondamna partea la o amenda egala cu sumele de plata de care a fost scutita.

  Incheierea prin care s-a acordat asistenta sau s-a revenit asupra ei nu este supusa nici unei cai

  de atac.

  Dreptul la asistenta se stinge prin moartea partii sau prin inbunatatirea starii sale materiale.

  In noul cod de procedura civila, acest principiu este reglementat la art. 13, unde se precizeaza

  ca dreptul la aparare este garantat. Noutatile din acest articol sunt in ceea ce priveste dreptul

  de aparare in sesns formal, si anume, in recurs cererile pot fi sustinute numai prin avocat sau

  printr-un mandatar licentiat in drept pentru rudele pana la gradul II inclusiv. In ceea ce

  priveste dreptul de aparare in sens material, reglementarile au ramas cele din prezentul cod si

  precizate anterior.

  3.Principiul rolului activ al judecatorului

  Acest principiu este consacrat expres in ambele coduri(atat in actualul cod, cat si in viitorul

  cod de procedura civila).Justitia este un serviciu public care are nu numai rolul de a stinge un

  conflict, ci si pe acela de restabilire a legalitatii si a ordinii de drept.In decursul istoriei sau

  cristalizat 2 tipuri de proceduri: acuzationala si inchizitionala.Prima - acuzationala - lasa

  dezbaterile la diligenta partilor ori a celor care le reprezinta pentru ca procesul civil este un

  proces al intereselor particulare.A doua -inchizitionala - ofera judecatorului rolul de a

  conduce dezbaterile in vederea descoperirii adevarului.Daca in procedura acuzationala

  persoana centrala este partea sau avocatul in procedura inchizitionala persoana centrala este

  judecatorul.In procedura actuala avem un compromis, cu accente pe procedura inchizitionala.

  In ceea ce priveste rolul activ al judecatorului, acesta se concretizeaza in mai multe

  modalitati: -Judecatorul este cel care da calificarea juridica cererii de chemare in judecata in

  raport de continutul ei si nu denumirea data de parte (art. 84 cod procedura civila)

  -Judecatorul este cel care conduce dezbateriler si ia masuri pentru buna desfasurare a

  procesului(de exemplu, dispune conexarea sau disjungerea unor cauze, suspendarea lor)

  -Judecatorul este cel care invoca din oficiu incalcarea normelor imperative de ordine publica

  -Judecatorul pune intrebari partilor si poate ordona probe din oficiu -Judecatorul da un ajutor

  activ partilor in ocrotirea drepturilor si intereselor -Judecatorul verifica actele de dispozitie

  ale partilor -Judecatorul atenueaza dispozitii legale restrictive (de exemplu, propunerea de

  probe dupa prima zi de infatisare, art 138 pct.4 cod procedura civila)-Este reglementat in art 22 in noul cod de procedura civila.

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  4/34

  4. Principiul disponibilitatii

  Exista 2 sensuri: -Un sens material care se refera la dreptul partii de a dispune de obiectul

  procesului. In acest sens, art. 9 alin. 2 din noul cod de procedura civila prevede ca obiectul si

  limitele procesului sunt stabilite prin cererile si apararile partilor. -Un sens procesual care se

  refera la dreptul partii de a dispune de mijloacele procesuale acordate de lege. In ceea ce

  priveste continutul acestui principiu, acesta se exprima in dreptul de a porni sau nu procesulcivil. In acest sens, art. 9 alin. 1 din noul cod de procedura civila prevede in mod expres ca

  procesul civil poate fi pornit la cererea celui interesat sau in cazurile anume prevazute de lege

  de alte persoane, organizatii, autoritati sau institutii publice sau de interes public. In

  consecinta, pe cale de exceptie, legea confera legitimare activa pentru procuror (are dreptul

  de a introduce orice actiune, cu exceptia celor strict personale) si autoritatea tutelara ( poate

  formula cereri pentru ocrotirea minorului, etc).

  In continutul sau acest principiu cuprinde urmatoarele drepturi:

  a. Dreptul persoanelor interesate de a porni sau nu procesul civil:

  Exceptii: - Autoritatea tutelara poate porni procesul cu actiune civila - Procurorul - oricine

  Din oficiu instanta poate sa puna in miscare actiunea civila - in cadrul actiunii de divort.

  b. Dreptul de a determina limita cererii de chemare in judecata sau a apararii: - pe cinecheama in judecata si pentru ce. Reclamantul, paratul sau alte persoane pot intra in proces ele

  singure. Instanta din oficiu nu poate introduce alte persoane intr-un proces.

  c. Dreptul de a renunta la judecata sau la dreptul subiectiv dedus judecatii: - act de dispozitie

  pe care reclamantul il poate face.

  d. Dreptul de achiesare Paratul poate sa se prezinte in instanta si sa recunoasca pretentiile

  reclamantului. - total; - partial

  e. Dreptul de a stinge litigiul prin tranzactie:Pe parcursul derularii procesului se ajunge la

  concluzia impacarii.

  f. Dreptul de a ataca sau nu hotararea si de a starui sau nu in calea de atac exercitata.

  g. Dreptul de a cere executarea hotararii judecatoresti.

  In continutul acestui principiu intra si dreptul partii de a renunta la judecata, la drept, de a

  achiesa la pretentiile celeilalte parti sau de a incheia o tranzactie. De asemenea, in continutul

  principiului, mai intra si dreptul de a ataca sau nu o hotarare judecatoreasca, precum si cel de

  a executa sau nu silit o hotarare judecatoreasca.

  5. Principiul publicitatii

  Acest principiu este prevazut in mod expres in art. 17 din noul cod de procedura civila.

  Potrivit lui, procesul civil se desfasoara in sedinta publica, in prezenta partilor, in afara de

  cazurile prevazute de lege.

  De asemenea, acest principiu este revazut si in Constitutie, la art. 126, potrivit cu care

  sedintele de judecata sunt publice, in afara cazurilor expres prevazute de lege.

  Sedintele de judecata se tin la sediul instantei, la data si ora afisata, existind o lista de sedinteafisata cu cel putin o ora inainte de inceperea sedintei de judecata. Exceptie de la acest

  principiu: potrivit art. 121 alin. 2 cod procedura civila, instanta poate sa dispuna ca

  dezbaterile sa se faca in sedinta secreta, daca s-ar vatama ordinea sau moralitatea publicasau

  ar fi vatamate partile. Observatie! Pronuntarea hotararilor se face intotdeauna in sedinta

  publica.

  6. Principiul oralitatii

  Acest principiu este prevazut in mod expres in actualul cod de procedura civila, in art.

  127, potrivit cu care pricinile se dezbat verbal, daca legea nu dispune altfel. De asemenea este

  prevazut in mod expres si in art. 15 din noul cod de procedura civila, care mai prevede in plus

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  5/34

  ca partile pot solicita in mod expres instantei de judecata, ca judecata sa se faca numai pe

  baza actelor depuse la dosar.

  Principiul oralitatii se exprima in obligatia presedintelui de complet de a da cuvantul

  partilor pentru sustinerea orala a pretentiilor, pentru discutarea regularitatii actelor de

  procedura, pentru a propune probe sau formula concluzii. Acesta este foarte important pentru

  ca asigura atat publicitatea, cat si contradictorialitatea procesului civil, asigura exercitareadreptului la aparare si atrage atentia judecatorului asupra problemelor importante ale cauzei.

  Dezavantaje: in principiu nu se pot verifica sustinerile orale ale partilor, de aceea exista acte

  de procedura care se fac numai in scris, cum ar fi: cererea de chemare in judecata,

  intampinarea, cererea reconventionala, hotararile judecatoresti.

  7. Principiul nemijlocirii

  Este prevazut in mod expres in art. 16 din noul cod de procedura civila. Potrivit

  acestui principiu exista obligatia instantei de a cerceta direct si nemijlocit toate elementele

  care servesc la solutionarea pricinii. Potrivit art. 16 probele se administreaza de instanta care

  judeca procesul, cu exceptia cazurilor in care legea stabileste altfel.O aplicare a acestui

  principiu avem in art. 112 si 129 cod de procedura civila care se refera la posibilitatea partilor

  de a depune la dosarul cauzei copii certificatede pe inscrisuri, existand insa obligatia partilorde a avea asupra lor originalul inscrisurilor, pentru confruntare.O a doua aplicatie a acestui

  principiu este art. 215 cod procedura civila care reglementeaza cercetarea la fata locului.

  Exceptia in materia probelor o reprezinta comisia rogatorie.

  8. Principiul continuitatii

  Este prevazut in mod expres in art. 19 din viitorul cod de procedura civila, in prezent

  nefiind reglementat in actualul cod. Judecarea cauzei trebuie sa se faca de la inceput si pana

  la sfarsit, de acelasi complet de judecata, intr-o singura sedinta care sa se incheie cu

  deliberarea si pronuntarea hotararii(art. 19).

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  6/34

  Normele de procedura civila

  Clasificarea normelor de procedura civila:

  1.In functie de obiectul lor distingem intre: a)Norme de organizare judecatoreasca; b)Norme

  de competenta; c)Norme de procedura propriu-zisa. a)Normele de organizare judecatoreasca

  sunt cele care reglementeaza alcatuirea instantelor, organizarea si functionarea lor,

  desemnarea judecatorilor, statutul acestora, compunerea si alcatuirea completelor de judecata,

  incompatibilitatea, stramutarea si recuzarea cauzei. b)Normele de competenta care

  reglementeaza atributiile instantelor de judecata, fata de alte organe ale statului, cu sau fara

  activitate jurisdictionala (competenta generala); intre instantele de grad diferit (competenta

  materiala) si intre instantele de acelasi grad (competenta teritoriala). c)Normele de procedurapropriu-zisa care reglementeaza modul de judecata a cauzelor civile si de executare silita a

  titlurilor executorii. Acestea se subclasifica in: -Norme de procedura contencioasa: care

  reglementeaza solutionarea litigiilor, atunci cand dreptul partii este contestat sau incalcat;

  -Norme de procedura necontencioasa: care reglementeaza solutionarea unor cereri, care nu

  urmaresc stabilirea unui drept potrivnic fata de alta persoana; -Norme de executare silita: care

  stabilesc regulile prin care creditorul, cu ajutorul organelor de executare isi poate realiza

  drepturile constatate printr-un titlu executoriu. ! Nu trebuie confundate normele de

  competenta, cu normele de organizare judecatoreasca.

  2.In functie de intinderea campului de aplicare, normele se impart in: -Norme generale

  -Norme speciale

  Exemple de norme speciale: cartea a6a din codul de procedura civila, care reglementeaza

  procedurile speciale, cum ar fi: procedura ordonantei presedintiale, procedura divortului,

  procedura partajului; Legea 554/2004 a contenciosului administrativ. 3.In functie de

  caracterul conduitei pe care o presciu, distingem intre: -Norme imperative; -Norme

  dispozitive. Normele imperative impun o actiune sau o abstentiune, astfel incat partile nu pot

  deroga de la ele. Normele dispozitive sunt cele care suplinesc sau interpreteaza vointa

  partilor, iar acestea pot sa deroge de la ele prin conventie contrara.

  Criterii de distinctie: 1.In ceea ce priveste derogarea, normele imperative impun o conduita

  care nu permite partilor sa deroge, iar normele dispozitive permit partilor sa se inteleaga in

  mod expres sau tacit in sensul derogarii. 2.In ceea ce priveste sanctiunea, in cazul incalcarii

  normelor imperative, sanctiunea este una grava, respectiv, nulitatea, decaderea, perimarea, iarin cazul normelor dispoztive, sanctiunea este nulitatea relativa. 3.Daca partile pot sau nu sa

  acopere viciile actului de procedura savarsit cu incalcarea normei, in ceea ce priveste normele

  imperative, incalcarea lor nu poate fi acoperita, pe cand in cazul incalcarii normelor

  dispozitive, partile pot sa acopere viciile unui act de procedura lovit de nulitate relativa.

  4.Cine poate invoca incalcarea normei? In cazul normelor imperative, incalcarea o poate

  invoca orice parte interesata, procuror sau instanta din oficiu, pe cand incalcarea normei

  dispozitive poate fi invocata numai de partea in favoarea careia a fost instituita acea norma.

  5.Pana cand poate fi invocata incalcarea normei? In ceea ce priveste normele imperative,

  incalcarea poate fi invocata oricand, chiar si direct in caile de atac, iar in ceea ce priveste

  normele dispozitive, incalcarea poate fi invocata intr-un anumit termen si niciodata pentru

  prima oara in calea de atac.

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  7/34

  Exceptii: Exceptia lipsei capacitatii procesuale de exercitiu ( art. 43 cod procedura civila)

  poate fi invocata in orice stare a pricinii (norma imperativa), dar atele savarsite prin

  incalcarea acestor norme sunt sanctionate cu nulitatea relativa (norma dispozitiva).

  Exceptia de litis pendenta, reglementata de art. 163 cod procedura civila, poate fi ridicata de

  parti sau de judecator (norma imperativa), dar numai in fata instantelor de fond (norma

  dispozitiva).Observatii!!!

  Normele de organizare judecatoreasca, normele de competenta generala, de competenta

  materiala si cele de competenta teritoriala exclusiva sunt norme imperative, spre deosebire de

  normele de competenta teritoriala de drept comun care sunt relative.

  Normele de procedura propriu-zisa sunt, de regula, norme imperative, cu exceptia celor care

  reglementeaza anumite facilitati pentru parti si care au un caracter relativ.

  Aplicarea normelor de procedura civila in timp, in spatiu si asupra persoanelor

  Procesul civil constituie o activitate care se desfasoara in timp, intr-un spatiu determinat si in

  legatura cu anumite persoane, adica partile intre care exista raporturi procesuale.

  Normele de procedura in timp

  Evolutia in timp a dreptului procesual civil a presupus disparitia unor norme, modificarea

  altor norme, sau introducerea unor reguli noi. Legea procedurala se aplica, la fel ca orice alta

  lege, pe durata cuprinsa intre intrarea ei in vigoare si abrogarea. Acesta este principiul tempus

  regit actum. Dar procesul civil este o activitate pe parcursul careia poate aparea o lege de

  procedura noua, astfel incat trebuie sa se rezolve conflicul intre legea veche si legea noua

  urmand a se stabili unde inceteaza puterea legii vechi, abrogate, si unde incepe autoritatea

  legii noi. Art. 15 alin. 2 din Constitutie prevede ca legea dispune numai pentru viitor cu

  exceptia legii penale mai favorabile. Acest principiu al neretroactivitatii legii este o regula

  imperativa de la carenu se poate deroga in materie civila indiferent daca este vorba de legimateriale sau de legi procedurale.

  In raport cu principiul neretroactivitatii actele de procedura efectuate sub imperiul legii vechi

  sunt valabile daca au respectat dispozitiile acelei legi si nu trebuie refacute. Dupa intrarea in

  vigoare a legii noi, actele de procedura vor fi efectuale potrivit acestei legi. Regula tempus

  regit actum se pastreaza si in Noul cod de procedura civila care in Art. 24 prevede:

  dispozitiile legii noi de procedura se aplica numai proceselor si executarilor silite, incepute

  dupa intrarea acesteia in vigoare.

  Normele de organizare judecatoreasca sunt de imediata aplicare, deoarece ele

  reglementeaza organizarea si functionarea instantelor judecatoresti. Tot de imediata aplicare

  sunt si normele care reglementeaza compunerea completului de judecata. In ceea ce priveste

  normele de competenta care modifica competenta instantei sesizate in momentul aparitieilegii noi, sunt posibile mai multe solutii: - fie instanta sesizata isi pastreaza competenta

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  8/34

  pentru cauzele in curs de judecata; - fie instanta sesizata isi pastreaza competenta numai daca

  procesul a ajuns in faza punerii de concluzii(deci la finalizare); - fie instanta sesizata se

  dezinvesteste si trimite cauza instantei competente potrivit legii noi. Art 25 din Noul cod

  de procedura civila prevede ca procesele in curs de judecata la data schimbarii competentei

  instantelor legal investite, vor continua sa fie judecate de acele instante potrivit legii sub care

  au inceput. In caz de trimitere spre rejudecare dispozitiile legale privitoare la competenta invigoare la data la care a inceput procesul raman aplicabile.

  In actulul cod de procedura civila, art. 725 alin 2, prevede aplicabilitatea legii noi in cazul in

  care cauza a fost casata cu trimitere spre rejudecare. Astfel aceasta reglementare promoveaza

  principiul imediatei aplicari a legii noi. In ipoteza desfiintarii instantei investite cu

  solutionarea unei cauze, Noul cod de procedura civila, la fel ca si codul de procedura civila

  actual promoveaza principiul trimiterii din oficiu a dosarelor la instanta competenta potrivit

  legii noi. Normele de procedura propriu-zise sunt de imediata aplicare adica actele de

  procedura indeplinite dupa intrarea in vigoare a legii noi, vor fi supuse prevederilor acesteia,

  iar cele efectuate sub imperiul legii vechi, raman valabile daca au fost facute cu respectarea

  acesteia. In materia probelor, administrarea se face potrivit legii in vigoare in acel moment.

  In schimb se fac anumite distinctii cu privire la admisibilitate. Probele care constau inmijloace tehnice, cum ar fi expertiza, cercetarea la fata locului, sau dovada unui fapt juridic,

  admisibilitatea in acest caz se examineaza in raport de norma in vigoare in momentul in care

  se pronunta instanta asupa admisibilitatii. Dovada actelor juridice ridica probleme dupa

  cum forma solemna a acestora este ceruta ad validitatem sau numai ad probationem. In

  primul caz pentru a identifica norma aplicabila trebuie sa ne raportam la momentul incheierii

  actului. Daca in acel moment legea cere forma solemna pentru validitate si ea nu este

  indeplinita, insusi actul juridic este lovit de nulitate, iar aceasta nulitate nu se acopera prin

  faptul ca ulterior o lege noua nu ar mai cere forma solemna. Daca insa, in momentul

  incheierii actului juridic, legea cere doar acordul de vointa al partilor, o lege noua care

  impune la data judecatii forma solemna pentur acelasi act juridic, nu va afecta valabilitatea

  actului, deoarece partile au respectat legea din momentul incheierii actului.

  Art 26 din Noul cod de procedura civila dispune: conditiile de admisibilitate si puterea

  doveditoare a probelor preconstituite si a prezumtiilor legale sunt guvernate de legea in

  vigoare la data producerii faptelor juridice care fac obiectul probatiunii. Administrarea

  probelor se face potrivit legii in vigoare la data administrarii lor. Element de

  noutate:principiul este aplicabil numai probelor preconstituite, cum ar fi de exemplu,

  inscrisurile, nu si probelor nepreconstituite: proba testimoniala, expertiza si cercetarea la fata

  locului.

  In materia executarii silite legea noua este de imediata aplicare, adica executarea se va

  face potrivit legii in vigoare in momentul efectuarii ei, chiar daca in momentul obtinerii

  titlului executoriu era in vigoare o alta lege. Noul cod de procedura civila prevede in Art 27ca hotararile raman supuse cailor de atac, motivelor si termenelor, prevazute de legea sub

  care a inceput procesul. Acest text de lege respecta astfel principiul neretroactivitatii legilor.

  Aplicarea normelor de procedura civila in spatiu

  Actiunea normelor in spatiu prezinta un aspect intern si unul international.

  Sub aspect intern nu sunt probleme de aplicativitate ale procedurii civile deoarece Romania

  este un stat unitar in care s-a realizat unificarea legislativa, si nu pot aparea conflicte

  provinciale.

  Sub aspect international exista o preocupare pentru unificarea sau armonizarea legislatiilor. In

  acest sens Art. 20 alin. 2 din Constitutie acorda prioritate reglementarilor internationale in

  conditiile in care exista neconcordante intre pactele si tratatele la care Romania este parte silegile interne.

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  9/34

  O lege speciala care reglementeaza normele de drept international public, este Legea

  105/1992. Aceasta se refera la raporturile care contin un element de extraneitate si in care se

  recurge la normele conflictuale stabilite in dreptul international public al fiecarei tari.

  Referitor la competenta in litigiile de drept international privat se stabileste mai intai

  competenta internationala sau generala, adica daca sunt competente cu instantele romane, iar

  apoi se fixeaza competenta interna sau speciala(dupa regulile de competenta materiala).Instantele de judecata romane sunt competente sa solutioneze, potrivit Legii 105/1992

  procesele dintre o parte romana si o parte straina, sau numai dintre straini, persoane fizice sau

  persoane juridice, in urmatoarele situatii reglementate de Art. 149: 1.atunci cand paratul are

  domiciliul,resedinta, sau fondul de comert in Romania. 2.cand sediul paratului, persoana

  juridica, se afla in Romania. In acest sens se considera ca o persoana juridica straina are

  sediul in Romania si in cazul in care are pe teritoriul tarii noastre o filiala, o sucursala,

  agentie, sau reprezentanta. 3.atunci cand reclamantul din cererea de pensie de intretinere are

  domiciliul in Romania. 4.daca locul unde a luat nastere sau tebuie sa fie executata o obligatie

  izvorata dintr-un contract se afla in Romania. 5.atunci cand ultimul domiciliu al defunctului

  sau bunurile ramanse de la acesta se afla in Romania. 6.daca imobilul la care se refera cererea

  se afla in Romania. De asemnea instantele romane sunt competente sa judece si proceseledintre persoane care au domiciliul in strainatate referitoare la acte sau fapte de stare civila

  daca cel putin una dintre parti este cetatean roman.

  Art. 28 din Noul cod de procedura civila prevede ca dispozitiile legii de procedura se

  aplica proceselor de pe intregul teritoriu al tarii daca prin lege nu se dispune altfel. In cazul

  raporturilor procesuale cu element de extraneitate determinarea legii de procedura aplicabila

  se face potrivit normelor cuprinse in Cartea a 7a. Astfel principiul teritorialitatii legii

  procesual civile se mentine si in Noul cod de procedura civila, ca un principiu ce decurge din

  suveranitatea si independenta tarii.

  Aplicarea normelor de procedura civila asupra persoanelor

  Aplicarea normelor de procedura asupra persoanelor se face potrivit principiului egalitatii

  reglementat de art. 16 din Constitutie, dar si de legea de organizare judecatoreasca.

  Cu privire la cetatenii straini si apatrizi art. 18 din Coinstitutie prevede ca ei se bucura de

  protectia generala a persoanelor garantata de constitutie si celelalte legi.

  Art 2 din legea 105/1992 prevede ca strainii sunt asimilati in conditiile legii cu cetatenii

  romani, astfel strainii persoane fizice/juridice au in fata legii romane aceleasi drepturi si

  obligatii procedurale ca si persoanele fizice de cetatenie romana si persoanele juridice

  romane.

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  10/34

  Actiunea civila - Notiuni generale

  Dreptul subiectiv civil este sanctionat prin posibilitatea de a recurge la forta coercitiva astatului, adica la activitatea special reglementata desfasurata de catre instantele de judecata si

  alte organe cu activitate jurisdictionala, adica prin dreptul la actiune.

  Definitie = Actiunea civila este ansamblul mijloacelor procesuale prin care in cadrul

  procesului civil se asigura protectia dreptului subiectiv civil prin recunoasterea sau realizarea

  lui, in cazul in care este incalcat ori contestat, ori a unor situatii juridice ocrotite de lege. Ea

  poate fi privita atat in sens obiectiv, ca mijloc de aparare a dreptului subiectiv civil, cat si in

  sens subiectiv ca drept subiectiv procesual care apartine titularului dreptului subiectiv

  material.

  Observatii!

  1.Actiunea civila nu poate fi conceputa decat in legatura cu protectia drepturilor subiective

  civile de care este distincta, precum si a unor interese protejate de lege pentru care caleajustitiei este obligatorie. (ex: situatia in care este nevoie de autorizatie de functionare a unor

  asociatii sau fundatii) 2. Actiunea cuprinde totalitatea mijloacelor procesuale pe care legea le

  prevede, cum ar fi: cererea de chemare in judecata, administrarea probelor, masuri

  asiguratorii, caile de atac,etc. 3.Actiunea civila este uniforma, una si aceeasi, adica cuprinde

  aceleasi mijloace procesuale indiferent de dreptul care se valorifica (ea este influentata insa

  de dreptul dobandit, natura si caracteristicile acesteia). 4.In momentul in care titularul

  dreptului subiectiv civil sau cel care isi valorifica un interes apeleaza la actiune, ea se

  individualizeaza, in sens ca devine proces.

  ! Actiunea civila este definita in viitorul cod de procedura civila in art. 29 potrivit cu care ea

  reprezinta ansamblul mijloacelor procesuale prevazute de lege pentru protectia dreptului

  subiectiv pretins de catre una din parti, sau a unei alte situatii juridice, precum si pentru

  asigurarea apararii partilor in proces.

  Dreptul la actiune: Constituie o parte integranta a dreptului subiectiv, o garantie a realizarii

  sale.

  Drepturile care intra in compunerea dreptului la actiune se concretizeaza in acte de procedura

  care se fac potrivit regulilor de procedura. In dreptul la actiune se include si dreptul de a cere

  executarea silita, fara aceasta includere el fiind incomplet si lipsit de eficienta. Dreptul la

  actiune se stinge in intregul sau prin intervenirea prescriptiei extintive. Se stinge doar dreptul

  de a obtine condamnarea paratului si executarea silita. Dreptul la actiune se naste in

  momentul in care este incalcat dreptul subiectiv sau interesul ocrotit de lege.

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  11/34

  Elementele actiunii civile

  Actiunea civila are 3 elemente: partile, obiectul si cauza.

  1.Partile actiunii civile - Avand in vedere raportul dintre actiunea civila si dreptul subiectiv,

  actiunea presupune existenta titularului dreptului subiectiv civil, deci subiectul activ al

  raportului juridic dedus judecatii, iar pe de alta parte existand o necesara existenta subiectului

  pasiv al raportului juridic dedus judecatii. In consecinta actiunea civila presupune existenta a

  cel putin doua persoane care daca indeplinesc conditiile exercitiului actiunii civile(afirmarea

  unui drept, existenta unui interes, capacitate procesuala si calitate procesuala) devin parti in

  procesul civil.

  Partile in procesul civil au denumiri particulare si anume: -reclamantul si paratul;

  -apelant si intimat; -recurent si intimat; -revizuent si intimat; -contestator si intimant;

  -creditor si debitor.

  Observatii! Prin parti nu intelegem reprezentantii persoanelor intre care exista raportul

  juridic dedus judecatii. Au calitatea de parte in procesul civil si persoanele sau organele

  carora legea le recunoaste in mod expres posibilitatea de a exercita actiunea civila. Pot

  interveni in proces si alte persoane denumite terti, fie din proprie initiativa, fie din initiatia

  partilor.

  2.Obiectul actiunii civile

  In momentul introducerii actiunii civile aceasta devine proces, iar obiectul procesului il

  constituie ceea ce partile inteleg sa supuna judecatii. Obiectul actiunii civile se concretizeaza

  in functie de mijlocul procesual folosit. De exemplu: pentru cererea de chemare in judecataobiectul il constituie pretentiile reclamantului, pentru exceptiile procesuale obiectul il

  constituie incalcarea normei juridice de organizare judecatoreasca, de competenta sau de

  procedura propriu-zisa, pentru masurile asiguratorii obiectul il constituie conservarea sau

  indisponibilizarea unor bunuri, pentru caile de atac, obiectul acestora il constituie desfiintarea

  hotararii judecatoresti atacate.Obiectul actiunii civile trebuie sa fie licit, determinat si posibil.

  3.Cauza actiunii civile

  Exista mai multe opinii in ceea ce priveste definitia cauzei: a)cauza reprezinta temeiul juridic

  al cererii, respectiv fundamentul legal al dreptului (exemplu: contractul sau titlul de

  proprietate). b)Prin cauza intelegem conflictul care exista intre reclamant si parat. Critica

  acestei opinii este ca nu se refera la actiune ca un ansamblu de mijloace procesuale,

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  12/34

  Definitie este scopul spre care se indreapta vointa celui ce reclama, sau se apara, scop care

  exprima si caracterizeaza vointa juridica a acestuia de a afirma pretentia sa in justitie, scop

  explicat prin motivele si imprejurarile speciale care au determinat partea sa actioneze.

  Trebuie sa facem distinctia intre cauza petendi si cauza debendi. In consecinta cauza actiunii

  (cauza petendi) nu este acelasi lucru cu cauza raportului juridic sau a obligatiunii puse in

  discutie (cauza debendi). De exemplu:intr-o actiune in revendicare, cauza actiunii(cauzapetendi) o constituie detinerea abuziva a bunului de catre parat si vointa reclamantului de a

  face sa inceteze aceasta stare; cauza debendi este reprezentata de izvorul dreptului invocat de

  catre reclamant ( izvorul care poate sa fie contractul, succesiune, etc).

  Observatie! Cauza debendi este cea care intereseaza puterea de lucru judecat si litis pendenta.

  Conditiile de valabilitate ale cauzei sunt: - sa existe - presupune existenta unui scop, iar lipsa

  acestuia poate ridica probleme lipsei de interes in promovarea actiunii. - sa fie reala - pornirea

  actiunii trebuie sa fie determinata de scopul pe care titularul dreptului il urmareste prin

  pronuntarea hotararii judecatoresti. De exemplu:actiunea in revendicare are ca scop intrarea

  in posesie a bunului. Daca ea este formulata pentru a sustrage un bun de la urmarirea

  creditorilor, cauza este falsa. - sa fie licita si morala - sa fie conform legii si regulilor moralei.

  Aceasta conditie se refera la cauza dreptului deoarece scopul actiunii este licit si moral prinele insusi. Daca este ilicita si imorala aceste caracteristici se rasfrang si asupra actiunii civile.

  Conditiile de exercitare ale actiunii civile

  Pentru a exercita actiunea civila trebuie ca reclamantul sa afirme existenta unui drept, sa

  justifice un interes, sa aiba capacitate procesuala de folosinta si de exercitiu si sa aiba calitate

  procesuala. 1.Afirmarea unui drept subiectiv civil este prima conditie de exercitiu a actiunii

  civile. Nu trebuie neaparat ca acel drept sa existe, acest lucru se va constata prin hotararea

  judecatoreasca, insa este necesar ca reclamantul sa afirme existenta unui drept prin cererea dechemare in judecata.

  Conditiile ce trebuie indeplinite de dreptul subiectiv civil: a)Dr trebuie sa fie recunoscut si

  ocrotit de lege, in sensul ca el nu trebuie sa contravina ordinii publice si bunelor moravuri(art

  11 actual cod civil); b)Dreptul trebuie sa fie exercitat in limitele sale interne(potrivit scopului

  ec si soc) si externe. Daca era exercitat in afara limitelor ne aflam in domeniul abuzului de

  drept-art 15 noul cod civil. c)Sa fie exercitat cu buna credinta. Art 14 cod civil-buna credinta

  se prezuma. d)Dreptul trebuie sa fie actual, adica sa nu fie supus unui termen sau unei

  conditii suspensive.

  Exceptii! Acele situatii in care desi dreptul subiectiv civil nu este actual, actiunea civila poate

  fi exercitata.

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  13/34

  Prima exceptie este reglementata de art. 110 Cod procedura civila alin. 1: cererea pentru

  predare unui imobil la implinirea termenului de locatiune poate fi facuta chiar inainte de

  implinirea acestui termen.

  A doua exceptie consta in executarea la termen a unei obligatii alimentare sau a unei prestatii

  periodice poate fi solicitata inainte de termen.

  In al treilea rand, exista posibilitatea ca presedintele instantei sa incuviinteze inainte deimplinirea termenului cererea pentru indeplinirea unei obligatii la termen, daca astfel se

  preintampina o paguba insemnata pe care reclamantul ar suferio la implinirea termenului.

  Observatie! In viitorul cod de procedura civila aceste exceptii sunt reglementate in art 34 cu

  singura deosebire ca prima exceptie se refera la predarea unui bun indiferent daca este mobil

  sau imobil si indiferent daca izvorul obligatiei este un contrat de locatiune sau un alt contract.

  Sanctiunea care intervine in cazul lipsei dreptului

  Atunci cand reclamantul nu justifica un drept subiectiv cererea va fi respinsa pentru ca nu

  sunt indeplinite conditiile de exercitiu ale actiunii civile. In situatia in care dreptul nu este

  actual cererea va fi respinsa ca prematura, putand fi insa reiterata in momentul in care s-a

  indeplinit termenul sau conditia suspensiva.

  2.Interesul este folosul practic pe care o parte il urmareste prin punerea in miscare aprocedurii judiciare. Interesul poate fi unul material,atunci cand se urmareste obtinerea unui

  folos de ordin patrimonial, sau moral, cand se urmareste obtinerea unei satisfactii

  sufletesti,morale.

  Observatie! Conditia interesului nu este ceruta numai pentru punerea in miscare a actiunii

  civile ci trebuie indeplinita pentru fiecare forma procedurala care intra in continutul actiunii.

  Exemple de actiuni care sunt lipsite de interes: -actiunea prin care beneficiarul obligatiei de

  intretinere ajuns la majorat solicita sistarea pensiei de intretinere. -formularea unei actiuni

  revocatorii (pauliana) atunci cand debitorul este solvabil.

  Conditiile interesului: a)Trebuie sa fie legitim, adica sa nu vina in conflict cu legea.

  b)Sa fie personal adica sa-l vizeze pe cel care recurge la forma procedurala si nu pe

  adversarul sau. Observatie! Aceasta conditie este indeplinita si atunci cand legea recunoaste

  legitimare procesual activa altei persoane sau altui organ in afara titularului dreptului.

  c)Interesul trebuie sa fie nascut si actual. cel care actioneaza daca s-ar abtine, s-ar expune

  unui prejudiciu. In principiu daca dreptul este actual si interesul este actual.

  Observatie! Exista posibilitatea ca dreptul sa nu fie actual dar interesul sa existe totusi.

  Exemplu: art 110, asigurarea dovezilor(art 235 cod procedura civila).

  Sanctiunea care intervine in cazul lipsei interesului

  Exceptia lipsei de interes este o exceptie de fond (deoarece priveste exercitiul actiunii civile).

  Este o exceptie peremtorie si dirimanta(admiterea ei duce la terminarea procesului).

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  14/34

  3.Capacitatea procesuala - Capacitatea procesuala nu este altceva decat o aplicatie a

  capacitatii civile pe plan procesual. Facem distinctie intre capacitatea procesuala de folosinta

  si de exercitiu.Capacitatea procesuala de folosinta este acea parte a capacitatii procesuale

  care consta in aptitudinea unei persoane de a avea drepturi si obligatii procesuale. In cazul

  persoanei fizice incepe o data cu nasterea persoanei, inceteaza la moartea acesteia, iar la

  persoanele juridice incepe odata cu infintarea persoanei juridice si se termina odata cudesfiintarea(incetarea) persoanei juridice.Capacitatea procesuala de exercitiu consta in

  aptitudinea unei persoane care are folosinta unei drept de a valorifica singura acest drept in

  justitie exercitand personal drepturile procesuale si indeplinindu-si obligatiile procesuale.

  Potrivit art. 42 cod de procedura civila, persoanele care nu au exercitiu drepturilor lor nu pot

  sta in judecata decat daca sunt reprezentate, asistate ori autorizate in chipul aratat in legile sau

  statutele care randuiesc capacitatea sau organizare lor.

  Reprezentarea - in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu(minorii sub 14

  ani si persoanele puse sub interdictie judecatoareasca), acestea participa la proces prin

  reprezentantii lor legali ( parinti, tutor,curator). Atunci cand nu exista reprezentant legal si

  este o situatie de urgenta, la cererea partii interesate instanta poate numi un curator special.

  Se va putea face acelasi lucru si atunci cand exista o contradictie de interese intrereprezentant si cel reprezentat sau atunci cand o persoana juridica nu are reprezentant legal.

  Asistarea intervine in cazul persoanelor cu capacitate restransa de exercitiu ( minorii intre

  14 -16 ani), acestia vor fi citati si vor sta personal in proces, dar vor fi asistati de catre parinti,

  tutore, care vor semna alaturi de minor cererile adresate instantei si care vor fi citati in acest

  scop. Ca si forma atunci cand in proces este un minor pana in 14 ani atunci e citat minorul

  prin reprezentantul legal, daca minorul are capacitate restransa atunci se citeaza minorul

  personal si se citeaza si ocrotitorul legal separat.

  Autorizarea - intervine in cazul in care reprezentantul legal si ocrotitorul legal fac acte de

  dispozitie (renuntarea la drept, renuntarea la judecata, achiesarea , tranzactia). Pentru aceste

  acte este nevoie de autorizarea prealabila a autoritatii tutelare. In ceea ce priveste persoanele

  juridice capacitatea de exercitiu incepe o data cu cea de folosinta si se sfarseste la incetarea

  pesoanei juridice.

  Sanctiunea lipsei capacitatii procesuale = Atunci cand lipseste capacitatea de folosinta a

  persoanei fizice sau juridice intervine nulitatea absoluta a actelor de procedura. Aceasta

  exceptie a lipsei capacitatii procesuale este o exceptie ce poate fi invocata de orice parte

  interesata, de procuror sau chiar de instanta din oficiu, si in orice stadiu al procesului.

  Sanctiunea lipsei capacitatii procesuale de exercitiu este anulabilitatea actelor de

  procedura(nulitate relativa). Astfel in aceasta situatie nulitatea nu intervine in mod automat,

  iar instanta este obligata sa acorde un termen pentru indeplinirea lipsulilor, actele putand fi

  ratificate total sau partial de reprezentantul sau ocrotitorul legal. Potrivit art. 43 aliniat 1 cod

  procedura civila aceasta exceptie poate fi invocata in orice stare a pricinii.4.Calitatea procesuala presupune existenta unei identitati intre reclamant si persoana care

  este titularul dreptului dedus judecatii, pe de o parte (calitate procesual activa), iar pe de alta

  parte, identitate intre parat si cel obligat in acelasi raport juridic (calitate procesuala pasiva).

  Observatie! = Calitatea procesuala numita si Legitimarea procesuala nu este legata la

  mod absolut de raportul juridic dedus judecatii deoarece exista situatii in care apelul la justitie

  este solicitat de normele juridice.

  Justificarea calitatii procesuale

  Reclamantul fiind cel care formuleaza cererea de chemare in judecata este obligat sa justifice

  atat calitatea procesual activa cat si calitatea procesual pasiva. Astfel potrivit art. 112 punctul

  3 cod procedura civila, reclamantul trebuie sa indice in cererea de chemare in judecata

  obiectul cererii (ceea ce pretinde), iar potrivit punctului 4 trebuie sa arate motivele de fapt side drept ale cererii de chemare in judecata. Art. 112 distingem ca calitatea procesuala a

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  15/34

  partii care este un element subiectiv a actiunii civile si care se defineste prin nume, domiciliul

  sau resedinta si calitatea de reprezentant, adica calitatea juridica.

  Lipsa calitatii procesuale este o exceptie de fond si se sanctioneaza cu respingerea cererii.

  Lipsa calitatii de reprezantant este o exeptie de procedura si se sanctioneaza cu anularea

  cereri.

  Calitatea ceruta pentru a exercita actiunea in justitie apartine subiectului activ al dreptuluisubiectiv civil aceasta este regula. Atunci cand legiuitorul a dorit, a recunoscut expres

  calitatea procesuala activa si altor persoane care legitimeaza un interes. Reclamantul fiind cel

  care porneste actiunea va trebui sa justifice atat calitatea procesuala, activa a sa cat si calitatea

  procesuala activa a paratului. Verificarea de catre instanta a calitatii procesuale active si

  pasive se face prin controlarea cererii de chemare in judecata in cuprinsul careia (potrivit art.

  112) trebuie indicat obiectul cauzei si motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza

  cererea.

  Verificarea calitatii procesuale se face inainte de inceperea dezbaterilor doar in cazul

  drepturilor reale se face in cadrul dezbaterilor. In timpul procesului poate avea loc o

  transmisiune a calitatii procesuale active sau pasive, prin transmiterea drepturilor si

  obligatiilor care intra in continutul raportului juridic dedus judecatii.

  Transmisiunea calitatii procesuale poate sa fie legala sau conventionala.

  Transmisiunea legala .In cazul persoanelor fizice ea se realizeaza pe calea succesiunii.

  Astfel mostenitorii care accepta succesiunea preiau pozitia autorului lor in afara situatiilor in

  care legea nu permite acest lucru deoarece este vorba de drepturi strict personale sau prevede

  o altfel de solutie in cazul decesului uneia dintre parti.

  Observatie! Exista situatii in care actiunea nu trece asupra mostenitorilor, dar daca a fost

  pornita de titular poate fi continuata de mostenitorii, de exemplu: actiunea in tagada

  paternitatii sau actiunea in stabilirea filiatiei.

  In cazul persoanelor juridice, transmisiunea legala se realizeaza pe calea reorganizarii

  persoanei juridice.

  Transmisiunea conventionala.Intervine in baza unei intelegeri intre una din parti si un tert,

  cum ar fi in cazul cesiunii de creanta a vanzarii sau donarii bunului litigios. In aceasta situatie

  procesul va continua cu creditorul cesionar sau cu dobanditorul bunului. Transmisiunea

  calitatii procesuale este reglementata in viitorul cod de procedura civila in art 37 si 38. Din

  punct de vedere al intinderii transmisiunii calitatii procesuale ea poate fi universala, cu titlu

  universal sau particular. Cel ce dobandeste calitatea procesuala in urma transmisiunii preia

  procesul in starea in care se gaseste in acel moment.Lipsa calitatii procesuale poate fi

  invocata pe cale de exceptie de partea interesata, de procuror sau de instanta din oficiu in

  orice stare a procesului, iar in caz de admitere se respinge actiunea.Cand pentru analizareaexceptiei lipsei calitatii procesuale aceasta s-a unit cu fondul iar instanta constata ca exista

  dar actiunea este pornita de o persoana fara calitate va respinge actiunea nu ca nefondata ci ca

  introdusa de o persoana fara calitate. Procesul va putea fi redeschis de titularul dreptului.

  Cand actiunea s-a respins pentru lipsa calitatii procesuale pasive reclamantul va putea

  introduce o noua actiune impotriva persoanei care are adevarata calitate de parat.

  In cazul actiunii reale paratul poate, pana la prima zi de infatisare, sa arate titularul dreptului

  iar daca acesta recunoaste sustinerile paratului si reclamantul consimte va lua locul paratului.

  Cand cel aratat ca titular al dreptului, nu se infatiseaza sau tagaduieste va primi calitatea de

  intervenient principal si hotararea ii va fi opozabila.

  Sanctiunea lipsei calitatii procesuale -Exceptia lipsei calitatii procesuale este o

  exceptie de fond peremptorie, dirimanta(admiterea ei duce la incheierea procesului) si

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  16/34

  absoluta in sensul ca poate fi invocata de orice parte interesata de procuror sau instanta din

  ofociu, oricand in timpul procesului si chiar direct in caile de atac.

  Clasificarea actiunii civile

  Criterii de clasificare:

  1.In scopul material urmarit de reclamant, clasificam actiunile civile in : - actiuni in realizarea

  dreptului. - actiuni in constatarea existentei sau inexistentei unui drept subiectiv civil. -actiuni in constituire de drepturi.

  Actiunea in realizarea dreptului se mai numeste actiunea in adjudecare, condamnare sau

  executare si este acea actiune prin care reclamantul care se pretinde titularul unei drept

  subiectiv solicita instantei sa-l oblige pe parat la respectarea dreptului iar daca acest lucru nu

  mai este posibil la despagubiri pentru prejudiciu suferit. Exemple de actiuni in realizarea

  dreptului: actiunea in revendicare, actiunea prin care se solicita executarea unor obligatii

  contractuale, actiunea in rezolutiunea sau rezilierea unui contract.

  Observatie! Hotararile judecatoresti pronuntate in actiunile in realizarea dreptului reprezinta

  titluri executorii care pot fi puse in executare.

  Actiunea in constatare sau confirmare este acea actiune prin care reclamantul solicita

  instantei sa constate existenta unui drept al sau, sau inexistenta unui drept al paratuluiimpotriva sa. Este reglementata in art 111 cod procedura civila.

  Particularitatile acestor actiuni -In primul rand, actiunile in constatare au ca obiect

  constatarea existentei sau inexistentei unui drept si nu a unei situatii de fapt. In al doilea lea

  rand hotararile judecatoresti pronuntate in actiunea in constatare nu sunt titluri executorii si

  nu pot fi duse la indeplinire pe calea executarii silite. In al treilea rand, actiunile in constatare

  au un caracter subsidiar astfel incat ele nu sunt admisibile atunci cand reclamantul are la

  indemana calea unei actiuni in realizare.

  Clasificarea actiunilor in constatare:- actiuni in constatare pozitive - se solicita constatarea

  existentei unui drept.

  - actiuni in constatare negative se solicita constatarea inexistentei unui drept.-actiuni declaratorii -actiuni interogatorii -actiuni provocatorii

  Actiunile in constatare declaratorii sunt acele actiuni prin care se cere instantei sa constate

  existenta sau inexistenta unui raport juridic. Actiunile in constatare interogatorii prin care

  titularul dreptului in mod preventiv cheama in judecata o persoana care ar putea eventual sa

  conteste dreptul pentru ca aceasta sa raspunda si pentru a se lua act daca recunoaste sau nu

  dreptul, de exemplu:actiunile prin care mostenitorii legali cheama in judecatata pe cel ce se

  pretinde legatar universal pentru a-l obliga sa-si dovedeasca dreptul prin testament, in caz

  contrar confirmandu-se drepturile reclamantilor asupra intregii averi a defunctului.

  Actiunile in constatare provocatorii sunt acelea prin care titularul unui drept cheama in

  judecata pe cel care prin atitudinea sau actele sale ii cauzeaza o tulburare insemnata in

  exercitiu dreptului sau, astfel paratul este obligat sa-si dovedeasca dreptul sub sanctiunea de anu-l mai putea invoca daca nu si-l demonstreaza.

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  17/34

  Actiunile in constituire de drepturi numite si in transformare sunt acele actiuni prin care

  reclamantul solicita aplicarea legii la anumite date si fapte pentru a se deduce consecintele ce

  se impun in vederea creerii unor situatii juridice noi. De exemplu: actiunile de divort,

  actiunea pentru stabilirea filiatiei, actiunea in tagada paternitatii.

  2.In functie de natura dreptului ce se valorifica prin actiuni, actiunile civile pot fi: - actiuni

  personale - actiuni reale - actiuni mixte. Actiunile personale sunt acele actiuni prin care sevalorifica un drept personal(de creanta). Actiunile sunt nenumarate ca si drepturi de creanta.

  Actiunile personale pot fi actiuni personale imobiliare sau mobiliare. Actiunile personale

  imobiliare au ca obiect un bun imobil prin natura, destinatie sau obiectul la care se aplica.

  Actiunile personale mobiliare au ca obiect bunuri mobile. Actiunile reale sunt actiuni prin

  care se valorifica drepturile reale. De exemplu: actiunea in revendicare, actiunea posesorie,

  actiunea confesorie si actiunea negatorie. Actiunile reale sunt de doua feluri: actiuni reale

  mobiliare (cand dreptul real valorificat are ca obiect un bun mobil) si actiuni reale imobliare

  (cand dreptul real valorificat are ca obiect un bun imobil). Actiunile reale imobiliare se

  subclasifica in actiuni petitorii si actiuni posesorii. Actiunile petitorii sunt actiunile prin care

  se valorifica un drept real imobiliar. Actiunile posesorii sunt actiunile prin care se apara

  posesia ca stare de fapt. Actiunile mixte sunt acele actiuni prin care se valorifica inacelasi timp un drept de creanta si un drept real, in cazul in care drepturile invocate au aceeasi

  cauza generatoare si se gasesc intr-un raport de conexiune. In ceea ce priveste calitatea

  procesuala in cazul, actiunii personale titularul se indreapta impotriva subiectului pasiv

  (paratul). In actiunile reale actiunea se exercita impotriva detinatorului bunului. In cazul

  actiunilor mixte actiunea se indreapta tot impotriva detinatorului bunului.

  Competenta teritoriala la actiunile reale: -imobiliare locul situarii imobilului; -mobiliare

  instanta de la domiciliul paratului; la actiunile personale:instanta de la domiciliul paratului

  la actiunile mixte alternativa.

  Prescriptia dreptului la actiune actiunile personale 3 ani; actiunile reale imprescriptibile

  unele; -prescriptibile 30 ani; -prescriptibile 1 an.

  3.In functie de calea procedurala aleasa de parte pentru apararea dreptului, actiunile pot fi: -

  actiuni principale; - actiuni accesorii, - actiunii incidentale.

  Actiunile principale sunt acele actiuni care se pot formula independent, fara sa depinda de

  soarta unor alte actiuni. Actiunile accesorii sunt acele actiuni care depind de formularea si

  existenta unei actiuni principale.

  Actiunile incidentale sunt acele actiuni care desi pot avea o existenta de sine statatoare sunt

  formulare intr-un proces inceput.

  Observatie! Aceasta clasificare rezulta din dispozitiile art. 17 cod procedura civila, potrivit cu

  care cererile accesorii si incidentale sunt in caderea instantei competente sa judece cererea

  principala. Importanta acestei clasificari se manifesta in faptul ca: actiunea accesorie si

  incidentala sunt in competenta instantei care poate judeca actiunea principala. Exista actiunicare se pot formula numai pe cale principala sau numai pe cale accesorie. Exista actiuni

  accesorii care trebuie rezolvate din oficiu daca nu au fost cerute de parti. Tertul care

  introduce actiunea incidentala dobandeste calitatea de parte si hotararea ii este opozabila. In

  cazul acestor actiuni termenul cai de atac este cel al actiunii principale.

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  18/34

  Participantii la procesul civil

  Din definitia procesului civil rezulta ca la activitatea de judecare a cauzelor civile si de

  executare a hotararilor pronuntate participa instanta, partile, organul de executare, alte

  persoane si organe. Toti acestia poarta denumirea de participanti la procesul civil.

  In afara de participanti, (categorie in care intra si procurorul) mai exista si alte persoane careprin activitatea lor contribuie la desfasurarea procesului civil: martorii, expertii, intrerpretii,

  avocatii.

  Instanta de judecata

  Instantele de judecata, respectiv organizarea si functionare lor este reglementata prin Legea

  504/2004 privind organizarea judiciara. Potrivit acestui act normativ instanta judecatoareasca

  este organul de stat imputernicit prin lege sa rezolve litigiul dintre parti. Activitatea instantei

  se concretizeaza prin acte procedurale, cum ar fi: incheieri, procese verbale, hotarari si altele.

  Compunerea instantei

  Activitatea de judecata se desfasoara in fata unui complet de judecata format din unul sau mai

  multi judecatori. Cauzele care sunt date potrivit legii in competenta de prima instanta a

  judecatoriilor, tribunalelor si curtilor de apel se judeca in complet format dintr-un judecator,cu exceptia cauzelor privind conflictele de munca si asigurari sociale, care se judeca in

  complete formate din 2 judecatori si 2 asistenti juridiciari. Apelurile se judeca in complet

  format din 2 judecatori iar recursurile se judeca in complet format din 3 judecatori, cu

  exceptia Inaltei Curtii de Casatie si Justitie, ca prima instanta(5 judecatori). Completele de

  judecata sunt constituite de presedintele instantei sau de presedintele de sectie. Completul de

  judecata este prezidat de (in cazul in care sunt 2-3 judecatori) de presedintele sau

  vicepresedintele instantei cand acestia intra in compunerea completelor sau de presedintele de

  sectie cand acestia participa la judecata. In celelalte cazuri judecatorul care prezideaza este

  desemnat de presedintele de sectie sau de presedintele instantei. Cand legea prevede se

  constituie complete specializate pentru judecarea cauzelor in anumite materii. Normele

  vizand compunerea instantei sunt norme de organizare judecatoreasca si au caracter

  imperativ.

  Gresita compunere a instantei poate fi invocata de oricine si de instanta si in orice stare a

  pricinii.

  In cazul in care se admite exceptia gresitei compuneri a instantei, la instanta de fond si numai

  in cazul completelor specializate se va lua act prin prin incheiere si se va da termen la un

  complet legal constituit.

  Daca exceptia gresitei compuneri a instantei este ridicata in apel se va anula hotararea si se

  va judeca cauza.

  Cand exceptia este admisa in recurs se caseaza hotararea si se trimite spre rejudecare.

  Alaturi de judecatori participa in mod obligatoriu la toate sedintele grefierul si la unele siprocurorul.

  La Curtea Suprema de justitie rolul grefierului este luat de magistratii asistenti sunt

  asolventi de drept.

  Trebuie sa facem distinctie intre compunerea instantei si constituirea instantei, care inseamna

  alcatuirea instantei cu toate persoanele si organele prevazute de lege (grefierul, procuror).

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  19/34

  Incidente procedurale privind compunerea si constituirea instantei

  Incopatibilitatea. Abtinerea. Recuzarea.

  Incompatibilitatea este reglementata de art. 24 cod procedura civila, potrivit cu care exista 3

  cauze de incompatibilitate:1.Judecatorul care a pronuntat o hotarare intr-o pricina nu poate

  lua parte la judecata aceleiasi pricini si nici in caz de rejudecare dupa casare.2.Judecatorul nu

  poate judeca in caz de casare cu trimitere spre rejudecare daca s-a pronuntat asupra fondului.

  Incompatibilitatea ii priveste numai pe judecatori nu si pe procurori sau grefieri. 3.Art. 24

  alin. 2 cod procedura civila potrivit cu care nu poate lua parte la judecata cel care a fost

  martor, expert sau arbitru in aceeasi pricina.

  Cazurile de incompatibilitate sunt de stricta interpretare, astfel incat nu exista

  incompatibilitate in urmatoarele cazuri: -In caz de solutionare a cailor extraordinare de atac,

  de retractare (contestatia in anulare si revizuirea); -In caz de solutionare a unei noi cai de atac

  in aceasi pricina daca judecatorul nu s-a pronuntat asupra fondului; -Atunci cand judecatorul

  este sesizat din nou cu aceeasi cauza, dar nu in urma casarii cu trimitere; -In caz de rejudecare

  dupa casarea cu retinere.

  Abtinerea si recuzarea -Legiuitorul a prevazut anumite cazuri in care se presupune ca

  judecatorul nu poate fi obiectiv fie datorita legaturilor de rudenie sau afinitate , fie motivelor

  de vrajmasie cu vreuna dintre parti, fie din cauza altor imprejurari. Atunci cand judecatorul se

  afla in una dintre aceste situatii el are obligatia de a se abtine de la judecata cauzei. In

  consecinta ceea ce pentru parti reprezinta o facultate, pentru judecator reprezinta o obligatie.

  Cazurile de recuzare sunt prevazute in art. 27 cod de procedura civila. Sunt in numar de 9.Art. 27. - Judecatorul poate fi recuzat:

  1. cand el, sotul sau, ascendentii ori descendentii lor, au vreun interes in judecarea pricinii

  sau cand este sot, ruda sau afin, pana la al patrulea grad inclusiv, cu vreuna din parti;

  2. cand el este sot, ruda sau afin in linie directa ori in linie colaterala, pana la al patrulea

  grad inclusiv, cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora

  sotului uneia din aceste persoane;

  3. cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pana la al patrulea

  grad inclusiv, sau daca, fiind incetat din viata ori despartit, au ramas copii;

  4.daca el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu

  aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator;

  5.daca intre aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 aniinaintea recuzarii;

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  20/34

  6.daca este tutore sau curator al uneia dintre parti;

  7. daca si-a spus parerea cu privire la pricina ce se judeca;

  8.daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de indatoriri;

  9.daca este vrajmasie intre el, sotul sau una din rudele sale pana la al patrulea grad inclusiv si

  una din parti, sotii sau rudele acestora pana la gradul al treilea inclusiv.

  Exista situatii in care nu se pot formula cereri de recuzare, care sunt reglementate de art 28cod de procedura civila. Astfel nu pot fi recuzati judecatorii care sunt rude/ afini ai acelora

  care stau in judecata ca tutore, curator sau director al unei institutii publice, sau societati

  comerciale cand acestia nu au interes in solutionarea pricinii. In al doilea rand nu pot fi

  recuzati toti judecatorii unei instante sau a unei sectii a unei instante. In al treilea rand sunt

  inadmisibile cererile de recuzare ale instantelor ierarhic superioare formulate la instanta care

  solutioneaza litigiul. In al patrulea rand nu se poate formula o noua cerere de recuzare pentru

  aceleasi motive pentru care s-a formulat anterior o cerere.

  In ceea ce priveste procedura de solutionare a cererilor de recuzare, aceasta se face verbal sau

  in scris pentru fiecare judecator in parte inainte de inceperea oricarei dezbateri. Daca

  motivele de recuzare s-au ivit ulterior partea va trebui sa propuna recuzarea imediat ce a aflat

  de aceste motive. Judecatorul care este recuzat poate sa formuleze cerere de abtinere, situatiein care instanta se va pronunta asupra acestei cereri.

  Competenta de a se pronunta asupra abtinerii sau recuzarii apartine instantei sesizate cu

  pricina. In completul stabilit pentru judecata cererii nu poate fi inclus si judecatorul recuzat.

  Atunci cand din cauza recuzarii nu se poate alcatui completul de judecata cererea de recuzare

  se judeca de instanta superioara.

  Judecata cererii de recuzare se face in camera de consiliu, fara citarea partilor, fiind ascultat

  judecatorul recuzat. Nu se admite interogatoriul ca mijloc de proba a motivelor de recuzare.

  In cursul solutionarii cererii de recuzare, judecata in cauza este suspendata si nu se poate face

  nici un act de procedura.

  Daca recuzarea a fost admisa judecatorul trebuie sa se retraga de la solutionarea cauzei, iar

  incheierea de admitere va arata in ce masura actele procedurale indeplinite trebuie pastrate.

  Incheierea prin care s-a incuviintat sau respins abtinerea, precum si cea prin care s-a admis

  recuzarea, nu este supusa niciunei cai de atac. Incheierea prin care s-a respins recuzarea poate

  fi atacata numai odata cu fondul cauzei.

  Cand instanta superioara constata ca cererea de recuzare a fost respinsa desi era intemeiata,

  va reface toate actele si dovezile administrate la prima instanta, daca acest lucru este posibil

  (art 34 alin 3 cod procedura civila).

  Coparticiparea procesuala - reglementare: art 47-48 cod procedura civila.

  Coparticiparea procesuala se refera la acele situatii in care mai multe persoane sunt impreuna

  reclamante sau parate, in situatia in care obiectul cauzei este un drept sau o obligatie comuna

  sau daca drepturile sau obligatiile partilor au aceeasi cauza.Clasificare: -coparticipare subiectiva si obiectiva. Cea subiectiva priveste situatia in care

  exista o pluralitate de parti cu interese identice. Coparticipare obiectiva este atunci cand

  exista coparticipare intre aceleasi parti sau chiar impreuna cu alte parti prin reunirea in proces

  a mai multor cereri, daca exista o stransa legatura.

  Observatie! Coparticiparea subiectiva poate fi activa(cand exista mai multi reclamanti),

  pasiva (cand exista mai multi parati), sau mixta(cand avem mai multi reclamanti si mai multi

  parati).

  -in functie de rolul vointei partilor in formarea coparticiparii, distingem intre: coparticipare

  facultativa si coparticipare obligatorie sau necesara. Din redactarea art. 47 alin. 1 cod

  procedura civila rezulta ca participarea este numai facultativa. Exista insa si situatii in care

  coparticiparea este obligatorie, de exemplu: in cazul partajului (astfel in conformitate cu art

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  21/34

  684 alin 2 Cod civil partajul facut fara participarea tuturor coproprietarilor este lovit de

  nulitate absoluta).

  Drepturile partilor sunt prevazute in codul de procedura civila sunt:-dreptul de a adresa

  cereri instantei; -dreptul de a fi citat; -dreptul de aparare; -dreptul de a conduce personal

  procesul sau de a fi reprezentat in proces; -dreptul de a recuza judecatorul; -dreptul de a ataca

  hotararile judecatoresti; -dreptul de a solicita cheltuieli de judecata; -dreptul de a renunta lajudecata sau la dreptul subiectiv; -dreptul de a tranzactiona; -dreptul de a chiesa la pretentiile

  reclamantului.

  Indatoririle se refera la obligatiile partilor de a indeplini actele de procedura, conditiile,

  ordinea si termenele prevazute de lege. Art. 723 codul civil prevede ca drepturile procedurale

  trebuie exercitate cu buna credinta si potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute

  de lege. Abuzul de drepturi presupune un element subiectiv reaua credinta- si un element

  obiectiv modalitatea de deturnare de la scopul si finalitatea sa legala.

  Principiul care guverneaza coparticiparea procesuala este cel al independentei procesuale,

  astfel potrivit art. 48 alin. 1 cod procedura civila: actele de procedura, apararile si concluziile

  unuia dintre reclamanti sau parati nu pot folosi si nici pagubi celorlalti. Ca exceptie, potrivit

  art. 48 alin. 2 cod procedura civila, actele utile facute de catre unii dintre coparticipanti isiintind efectele si asupra celorlalti. Daca insa mai multi coparticipanti au facut acte de

  procedura care sunt potrivnice, se va tine seama de actele cele mai favorabile. Potrivit art. 48

  alin. 2 ultima teza cod procedura civila, reclamantii sau paratii care nu s-au infatisat sau nu au

  indeplinit un act de procedura in termen vor continua totusi sa fie citati. In practica s-a decis

  ca in cazul obligatiilor solidare sau indivizibile calea de atac exercitata de catre unul dintre

  coparticipanti va profita si celorlalti care nu au exercitat-o, sau care au exercitat-o tardiv.

  Deasemenea potrivit art. 251 cod procedura cvila in caz de coparticipare procesuala, cererea

  de perimare sau actul de procedura intrerupator de perimare al unuia foloseste si celorlalti.

  Participarea tertilor in procesul civil

  In materie civila hotararea judecatoreasca produce efecte relative adica numai intre

  partile litigate. Exista uneori si interesul ca acea hotarare sa fie opozabila si altor persoane.

  Legea da posibilitatea partilor sa cheme in cadrul procesului inceput asemenea persoane, sub

  forma chemarii in judecata a altor persoane, a chemarii in garantie, sau aratarii titularului

  dreptului. Uneori tertii au si interes sa intervina intr-un proces inceput, lucru pe care il pot

  face printr-o cerere de interventie principala sau accesorie.

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  22/34

  Interventia voluntara - Este reglementata de art 49-56 cod procedura civila. Astfel potrivit

  art. 49 alin. 1 oricine are interes poate sa intervina intr-o pricina ce se urmeaza intre alte

  persoane. (care are loc intre alte persoane). Interventia voluntara este de 2 feluri: -interventie

  principala atunci cand tertul intra in proces pentru a-si apara un drept propriu; -interventie

  accesorie - atunci cand tertul intra in proces pentru a apara dreptul uneia dintre parti.

  Art. 49 alin. 2 si 3 cod procedura civila, distinge intre interventia principala si interventiaaccesorie in functie de interesul propriu sau interesul uneia dintre parti. Acest criteriu este

  impropriu, deoarece orice forma procedurala exercitata in cadrul procesului civil trebuie sa

  fie justificata prin interes.

  Interventia principala - Potrivit art. 50 cod procedura civila, cererea de interventie

  principala sau in interes propriu trebuie sa imbrace forma unei cereri de chemare in judecata.

  Cererea de interventie principala poate fi facuta numai in fata primei instante, inainte de

  inchiderea dezbaterilor, deoarece numai in acest fel se asigura intervenientului parcurgerea

  tuturor gradelor de jurisdictie.

  Exceptie! Potrivit art. 50 alin. 3 cod procedura civila, cu invoirea partilor interventia in

  interes propriu se poate face si in fata instantei de apel. Interventia accesorie este cea care

  sprijina apararile facute de una dintre parti, astfel incat ea poate fi facuta direct in caile deatac.

  In ceea ce priveste competenta de solutionare a cererilor de interventie, ea apartine instantei

  competente sa solutioneze cererea principala. Cererea de interventie este supusa verificarii

  instantei in ceea ce priveste admisibilitatea ei. Prin verificarea admisibilitatii instanta trebuie

  sa verifice daca tertul are un interes in cauza, daca cererea de interventie are legatura cu

  cauza, daca este facuta in termen (asta numai in cazul cererii de interventie principala), si

  daca este admisibila (exista situatii in care cererea de interventie este interzisa, cum ar fi:

  actiunile cu caracter strict personal, de ex:divortul).

  Potrivit art. 52 alin. 1, instanta se pronunta printr-o incheiere, dupa ascultarea partilor,

  incheiere care nu poate fi atacata decat o data cu fondul (se numeste incheiere de admitere in

  principiu). Potrivit art. 52 alin. 3 cod procedura civila, dupa incuviintarea in principiu instanta

  va dispune comunicarea interventiei, iar atunci cand intampinarea este obligatorie, va fixa

  termen pentru depunerea ei.

  Incheierea de admitere in principiu are un caracter interlocutoriu, in sensul ca instanta nu

  poate interveni asupra ei. Prin admiterea cererii tertul devine parte in proces, iar spre

  deosebire de intervenientul principal care are o pozitie independenta, intervenientul accesoriu

  este subordonat partii in favoarea careia a intervenit. Cererea de interventie se judeca odata

  cu cererea principala, cu exceptia situatiei in care solutionarea ei intarzie solutionarea cererii

  principale, cand poate fi dijunsa.

  Tipuri de cereri de interventie fortata

  1. Chemarea in judecata a altor persoane

  Este reglementata in art. 57-59 cod procedura civila. Potrivit art. 57 alin. 1 cod procedura

  civila, oricare dintre parti poate sa cheme in judecata o alta persoana care ar pretinde

  aceleasi drepturi ca si reclamantul. Ex: cesiunea de creanta sau pluralitatea de creditori; intre

  debitor si cesionar, debitorul in calitate de parat are interes sa cheme in judecata si cedentul.

  In conformitate cu art 59, daca paratul debitor de buna credinta recunoaste datoria si declara

  ca vrea sa o execute fata de cel care isi va stabili judecatoreste dreptul va fi scos din proces

  daca depune suma datorata.

  Judecata va continua intre reclamant si tertul introdus in proces. In masura in care cererea de

  chemare in judecata se face de catre parat, acesta trebuie sa o faca odata cu intampinarea iar

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  23/34

  atunci cand nu este obligatorie intampinarea poate sa o faca pana la prima zi de infatisare(=

  primul termen)

  Intampinarea, art. 115 cod procedura civila - daca cererea de chemare in judecata a altor

  persoane e facuta de reclamant, ea poate fi facuta pana la inchiderea dezbaterilor (dupa

  administrarea probelor si inainte de concluziile partilor). Sanctiunea nerespectarii termenelor

  este cea a judecarii separate a cererii indreptate impotriva tertilor afara de cazul in care partileconsimt sa se judece impreuna. Ea trebuie sa fie motivata si va fi comunicata partii potrivnice

  si tertului care va primi si cererea de chemare in judecata principala, intampinarea si

  inscrisurile aflate la dosar. Tertul, introdus in proces, dobandeste calitatea de intervenient

  principal iar hotararea ii va fi opozabila.

  2.Cererea de chemare in garantie (contractul de vanzare-cumparare)

  Este reglementata in art. 60-63 C.proc.civ.potrivit art. 60 alin. 1, partea poate sa

  cheme in garantie o alta persoana impotriva careia ar putea sa se indrepte in cazul in care ar

  cadea in pretentii (a fi obligata) cu o cerere in garantie sau despagubire. Obligatia de garantie

  rezulta din lege sau din contractul incheiat intre parti.

  Chemarea in garantie se poate formula nu numai in cazul drepturilor garantate legal sau

  conventional ci ori de cate ori partea care ar cadea in pretentii s-ar putea intoarce impotriva

  unei alte persoane cu o cerere in despagubiri. Ex: situatia comitentului intr-o actiune in

  raspunderea civila delictuala, o chemare in garantie a prepusului. Cererea de chemare in

  garantie trebuie sa se indeplineasca conditiile unei cereri de chemare in judecata (art.112

  C.proc.civ).

  Chemarea poate fi facuta de reclamant pana la inchederea dezbaterilor sau de parat odata cu

  intampinarea sau la prima zi de infatisare atunci cand intampinarea nu este obligatorie.

  Instanta va dispune comunicarea cererii de chemare in garantie atat partii potrivnice cat si

  tertului introdus in proces care isi va formula intampinarea.

  Rolul formularii cereri de chemare in grantie: in primul rand da posibilitatea chematului in

  garantie devenit parte in proces sa-si formuleze apararile si sa administreze toate probele

  aparand partea pe care o garanteaza astfel incat obligatia de garantie devine efectiva.

  In al 2 lea rand in cazul in care garantul pierde procesul prin aceeasi hotarare judecatoreasca,

  instanta va admite cererea de cheamre in garantie evitandu-se un alt proces.

  De regula, cererea de chemare in garantie se judeca odata cu cererea principala cu exceptiasituatiei in care judecarea cererii principale ar fi intarziata astfel incat instanta poate dispune

  disjungerea si judecarea separata. Cererea de chemare in garantie depinde de cererea

  principala astfel: daca cererea principala va fi admisa, va fi admisa si cererea in garantie, iar

  daca va fi respinsa cererea principala, va fi respinsa si cererea de chemare in garantie ca

  lipsita de interes sau obiect.

  Este inadmisibil ca cel chemat in garantie sa fie obligat direct fata de reclamant deoarece nu

  exista nici un raport juridic intre cei doi. In masura in care cererea de chemare in garantie este

  formulata de reclamant, va fi admisa daca va fi respinsa cererea principala, iar invers va fi

  respinsa daca va fi admisa cererea principala.

  De asemenea, raportul dintre cele 2 cereri influenteaza si modul de solutionare a cailor de

  atac. Astfel, calea de atac exercitata (formulata) de chematul in garantie va repune in discutiesi cererea principala chiar daca celalalte parti nu au formulat vreo cale de atac. Potrivit

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  24/34

  articolul 60 se extind insa si asupra situatiilor in care s-ar putea solicita despagubiri instanta

  competenta este cea investita cu cererea principala. Cererea de chemare in garantie se face

  sub forma cereri de chemare in judecata. Reclamantul poate reformula aceasta cerere pana la

  inchiderea dezbaterilor in prima instanta, iar paratul odata cu intampinarea sau la prima

  infatisare. Sanctiunea nedepuneri in termen a cereri de chemare in garantie este judecarea

  separata a acesteia daca partile nu consimt sa se judece impreuna cu cererea principala. Tertulintervenient primeste copia dupa cererea de chemare in garantie dupa intampinare si dupa

  celelalte inscrisuri acordandu-se termen pentru a depune la randul sau intampinare si pentru

  a-si formula apararile.

  Tertul devine parte in proces si poate la randul sau sa cheme in garantie. Chematul in garantie

  poate administra toate probele si toate apararile in sprijinul parti. Garantatul poate astepta

  sfarsitul procesului cu conditia sa nu existe o obligatie legala.

  Daca garantul pierde procesul prin aceeasi hotarare se admite cererea de chemare in garantie

  si in acest fel se evita un proces ulterior. Cererea de chemare in garantie se judeca odata cu

  cererea principala dar daca judecarea cererii principale ar fi intarziata se disjunge si se

  suspenda judecata cererii de chemare in garantie pana la chemarea cererii principale.

  Solutiile care se pot da de instanta de fond sunt urmatoarele:- daca se admite cererea reclamantului iar chemarea in garantie a fost in folosul paratului se

  admite si cererea de chemare in garantie;

  - daca se respinge cererea reclamantului si chemarea in garantie a fost in folosul paratului se

  respinge si cererea de chemare in garantie;

  - daca se admite cererea reclamantului iar chemarea in garantie a fost in folosul acestuia se

  respinge cererea de chemare in garantie;

  - daca se respinge cererea reclamantului si cererea de chemare in garantie e in folosul

  acestuia se admite cererea de chemare in garantie;

  Apelul sau recursul declarate de chematul in garantie va pune in discutie si cererea principala

  chiar daca paratul nu a declarat apel sau recurs.

  3. Aratarea titularului dreptului ( chirias ; actiunea in revendicare )

  Este reglementata de art 64-66 cod procedura civila. Potrivit art 64 paratul care detine un

  lucru pentru altu sau exercita un drept in numele altuia va putea arata pe acela in numele

  caruia detine lucru sau exercita dreptul daca a fost chemata in judecata de o persoana care

  pretinde un drept real asupra lucrului.

  Observatie: Aceasta forma de interventie poate fi formulata numai de parat si numai in

  conditiile in care se valorifica un drept real.Cererea se poate face de parat odata cu intampinarea, iar daca aceasta nu este obligatorie, cel

  mai tarziu pana la prima zi de infatisare. Cererea in aratarea titularului dreptului se va

  comunica tertului impreuna cu copii de pe cererea de chemare in judecata si inscrisurile de la

  dosar.

  In ceea ce priveste solutionarea cererii in aratarea titularului dreptului exista urmatoarele

  situatii :

  a)cel aratat ca titular al dreptului se infatiseaza, recunoaste sustinerile paratului iar

  reclamantul consimte sa fie inlocuit cu paratul initial; ex: locatiunea

  b)tertul aratat ca titular se prezinta, recunoaste sustinerile paratului, dar reclamantul nu

  consimte sa fie inlocuit cu paratul initial;

  c)tertul se infatiseaza, vine in instanta, dar tagaduieste sustinerile paratului;d) cel aratat ca titular al dreptului, desi legal citat nu se prezinta in instanta,

 • 7/29/2019 subiecte copiute

  25/34

  Solutii:

  In prima ipoteza in conformitate cu art. 66 alin. 1 tertul va lua locul paratului care va fi scos

  din judecata.

  In ultimele doua situatii in conformitate cu art 66 alin. 2 se vor aplica prvederile art 58, in

  sensul ca tertul va dobandi calitatea de intervenient principal, astfel incat procesul va

  continua cu toti 3.In ceea ce poriveste situatia a 3 a nu exista o solutie expres prevazuta in C proc.civ, in

  practica ca solutie a fost adoptata cea prev. art. 66 alin.2, astfel incat tertul ramane in proces

  in calitate de intervenient principal. La finalul procesului in masura in care se stabileste ca

  titularul este tertul indicat, cererea de chemare in judecata se va respinge ca introdusa

  impotriva unei persoane fara calitate procesual pasiva.

  Reprezentarea partilor in procesul civil - Reglementare: Art. 67-72 C.proc.civ

  Potrivit art 67 cod procedura civila partile isi pot exercita dreptul procedural personal sau prin

  mandatar, in consecinta partile pot fi reprezentati conventional.

  1. Reprezentarea conventionala a persoanei fizice. a.Avocatul lg. 51/1995 - de organizare si

  exercitare a profesiei de avocat. b.Reprezentantul neavocat : nu pot pune concluzii orale infata instantei ci numai scrise.

  Exceptii : doctorii si licentiatii in drept pentru sot si rude pana la gr. 4 inclusiv -mandatarul

  care reprezinta sotul sau ruda gr.4 inclusiv dar numai la judecatorie -daca dr de reprezentare

  rezulta din lege sau hotarare judecatoreasca asistenta reprezentata de un avocat nu este

  obligatorie.

  Justificarea calitatii de reprezentant.- Avocatii :calitatea se dovedeste printr-o delegatie prin

  care avocatul certifica semnatura clientului conform lg.51/1995. Pentru mandatarii

  neavocati: o procura judiciara fie ca e in forma unui inscris sub semnatura legalizata fie se da

  prin declaratie verbala in instanta si trecuta in incheierea de sedinta. Obs: mandatul judiciar

  poate fi dat numai unei persoane cu capacitate deplina de exercitiu. Continutul procurii:

  speciala adica sa prevada in mod expres dreptul de reprezentare in judecata

  Exceptie: atunci cand mandantul nu are domiciliul in tara sau cand procura este data unui

  prepus, dreptul de reprezentare este prezumat ca exista chiar daca este data o procura

  generala. Incetarea calitatii de reprezentant: ca exceptie de la mandatul de dr comun,

  mandatul judiciar nu inceteaza prin moartea sau incapacitatea mandantului, el dureaza pana la

  retragerea lui de mostenitori sau reprezentant legal al incapabilului. In conformitate cu

  Art.243 alin.3 c proc.civ daca mandatarul moare in timpul judecatii cu mai putin de 15 zile

  inainte de termenul de judecata, judecata se suspenda, daca moare dupa comunicarea

  hotararii, termenul de executare pentru calea de atac se intrerupe pana la o noua comunicare

  pentru parti. Mandatul este presupus a fi dat pentru toate actele judecatii chiar daca nu

  cuprinde nici o mentiune in acest sens. Poate fi restrans si la anumite acte ale judecatii.Pentru actele de dispozitie este nevoie de o procura speciala chiar si pentru avocati.

  Avocatul de la fond poate face orice acte pentru pastrarea drepturilor afectate de termen. El

  poate exercita orice cale de atac dar actele de procedura pot fi indeplinite fata de partea

  insasi. Intr-o opinie se afirma ca actele facute de avocat in aceste conditii nu trebuie

  ratificate de parte pentru ca izvoraste din lege, opinia majoritatii este contrara astfel incat

  toate aceste acte trebuiesc ratificate obligatoriu pentru ca drepturile clientului sa fie

  conservate. In situatia in care actele facute de avocat nu sunt ratificate, instanta poate acorda

  termen pentru acoperi


Recommended