+ All Categories
Home > Documents > stenoza tricuspidiana

stenoza tricuspidiana

Date post: 26-Dec-2014
Category:
Upload: cebotarilarisa
View: 72 times
Download: 8 times
Share this document with a friend
55
STENOZA STENOZA TRICUSPIDIANĂ TRICUSPIDIANĂ
Transcript
Page 1: stenoza tricuspidiana

STENOZA STENOZA TRICUSPIDIANĂTRICUSPIDIANĂ

STENOZA STENOZA TRICUSPIDIANĂTRICUSPIDIANĂ

Page 2: stenoza tricuspidiana

DefiniţieDefiniţie

obstrucobstrucţţia fluxului sanguin ia fluxului sanguin transtricuspidian transtricuspidian îîn cursul umplerii n cursul umplerii diastolice a diastolice a VDVD, cu instalarea unui , cu instalarea unui gradient presional transvalvular gradient presional transvalvular diastolicdiastolic

Page 3: stenoza tricuspidiana

EtiologieEtiologie

1.1. RAARAA2.2. AtreAtrezzie congenitalie congenitală de valvă tricuspidăă de valvă tricuspidă3.3. Sindrom Sindrom carcinoicarcinoidd4.4. Tumori AD Tumori AD 5.5. Fibroza endomiocardicFibroza endomiocardică ă 6.6. Vegetaţii VTVegetaţii VT7.7. Lupusul eritematos sistemicLupusul eritematos sistemic

Page 4: stenoza tricuspidiana

FiziopatologieFiziopatologie

Page 5: stenoza tricuspidiana

Tablou clinicTablou clinic

debit cardiac debit cardiac : : astenie, fatigabilitate astenie, fatigabilitate

discomfort abdominal discomfort abdominal şşi anorexie i anorexie secundaresecundare congestiei viscerale, congestiei viscerale, hepatomegaliei de stazhepatomegaliei de stazăă şşi revi revăărsatului rsatului peritonealperitoneal

Page 6: stenoza tricuspidiana

Examen obiectivExamen obiectiv

edeme refractareedeme refractare aascitscităă hepatomegalie de stazhepatomegalie de stază +ă + ciroz cirozăă + + icter icter vvene jugulare turgescenteene jugulare turgescente ccaaşşexieexie

AscultaAscultaţţia corduluiia cordului :: uruitura diastolicăuruitura diastolică (semnul Carvalo)(semnul Carvalo) CDTCDT

Page 7: stenoza tricuspidiana

Examene paracliniceExamene paraclinice

1. ECG2. Rx toracică3. Ecocardiografie4. Cateterism cardiac

Page 8: stenoza tricuspidiana

Examene paracliniceExamene paracliniceRx toracică

Page 9: stenoza tricuspidiana

EcocardiografieEcocardiografie

Diagnostic de severitate

ST uşoară medie severă

Vmed (m/s2) < 1 1 – 1,2 > 1,2

Pmed (mmHg) < 3 3 – 5 > 5

S (cm2) > 3 3 – 1,8 < 1,7

Page 10: stenoza tricuspidiana

Diagnostic pozitivDiagnostic pozitiv

Examen obiectiv

+

Investigaţii paraclinice

Page 11: stenoza tricuspidiana

TratamentTratament

A.Tratament medicamentosB.Tratament chirurgicalC.Profilaxia EI

Page 12: stenoza tricuspidiana

TratamentTratament

C. Tratament chirurgical

- Indicaţii: gradient presional diastolic transtricuspidian > 4-5 mm Hg

- metode: protezarea cu valvă biologică !

Page 13: stenoza tricuspidiana

INSUFICIENŢAINSUFICIENŢATRICUSPIDIANĂTRICUSPIDIANĂINSUFICIENŢAINSUFICIENŢA

TRICUSPIDIANĂTRICUSPIDIANĂ

Page 14: stenoza tricuspidiana

DefiniţieDefiniţie

prezenprezenţţa unui flux sanguin sistolic a unui flux sanguin sistolic retrograd din retrograd din VDVD îîn n ADAD, ca urmare a , ca urmare a incompetenincompetenţţei aparatului valvular ei aparatului valvular tricuspidiantricuspidian  

Page 15: stenoza tricuspidiana

EtiologieEtiologie

FuncţionalăCauze rare:

EI (utilizatorii de narcotice pe cale i.v.), prolapsul valvular tricuspidian, RAA, disfuncţia ischemică sau ruptura pilierilor în cadrul infarctului miocardic, traumatismele toracice cu ruptura structurilor valvulare, malformaţii congenitale (boala Ebstein, defectul septal atrial), carcinoidul malign, boli ale tesutului conjunctiv.

Page 16: stenoza tricuspidiana

FiziopatologieFiziopatologie

Page 17: stenoza tricuspidiana

Examen obiectivExamen obiectiv

semne de congestie venoassemne de congestie venoasăă sistemicsistemică:ă: - - vene jugulare turgescente, vene jugulare turgescente,

- - hepatomegalie de stazhepatomegalie de stazăă, , - - reflux hepatojugular pozitiv reflux hepatojugular pozitiv - - pulsapulsaţţii sistolice ale ficatului, ii sistolice ale ficatului, - - edeme declive masive edeme declive masive - - ascitascităă; ;

fibrilafibrilaţţia atrialia atrialăă

Page 18: stenoza tricuspidiana

Examen obiectivExamen obiectiv

AscultaAscultaţţia corduluiia cordului::

suflul holosistolic de suflul holosistolic de RTRT(( suflul amplificat suflul amplificat înîn inspir inspir = = semnul Carvallo).semnul Carvallo).

Page 19: stenoza tricuspidiana

Examene paracliniceExamene paraclinice

1. ECG2. Rx toracică3. Ecocardiografie4. Cateterism cardiac

Page 20: stenoza tricuspidiana

Examene paracliniceExamene paracliniceRx toracică

Page 21: stenoza tricuspidiana

EcocardiografieEcocardiografie

Page 22: stenoza tricuspidiana

Diagnostic pozitivDiagnostic pozitiv

Examen obiectiv

+

Investigaţii paraclinice

Page 23: stenoza tricuspidiana

TratamentTratament

A. Tratament medicamentosB. Tratament chirurgicalC. Profilaxia EI

Page 24: stenoza tricuspidiana
Page 25: stenoza tricuspidiana

VALVULOPATII VALVULOPATII PULMONAREPULMONARE

VALVULOPATII VALVULOPATII PULMONAREPULMONARE

Page 26: stenoza tricuspidiana

Stenoza pulmonarăStenoza pulmonarăStenoza pulmonarăStenoza pulmonară

- - congenitalăcongenitală

- reumatismală – extrem de rar; tabloul clinic - reumatismală – extrem de rar; tabloul clinic al celorlalte valvulopatii reumatismale al celorlalte valvulopatii reumatismale asociateasociate

Page 27: stenoza tricuspidiana

Examene paracliniceExamene paracliniceRx toracică

Page 28: stenoza tricuspidiana

EcocardiografieEcocardiografie

SP – eco 2D parasternal ax scurt

Page 29: stenoza tricuspidiana

EcocardiografieEcocardiografie

SP – eco 2D parasternal ax scurt

Page 30: stenoza tricuspidiana

TratamentTratament

A. Tratament medicamentosB. Valvuloplastie percutană C.Tratament chirurgicalD. Profilaxia EI

Page 31: stenoza tricuspidiana

Insuficienţa pulmonarăInsuficienţa pulmonarăInsuficienţa pulmonarăInsuficienţa pulmonară

- - funcţionalăfuncţională

- tablou clinic dominat de afecţiunea primară- tablou clinic dominat de afecţiunea primară

Page 32: stenoza tricuspidiana

Examene paracliniceExamene paraclinice

1. ECG2. Rx toracică3. Ecocardiografie4. Cateterism cardiac

Page 33: stenoza tricuspidiana

Diagnostic pozitivDiagnostic pozitiv

Examen obiectiv

+

Investigaţii paraclinice

Page 34: stenoza tricuspidiana

TratamentTratament

Tratamentul afecţiunii primare

Page 35: stenoza tricuspidiana

???

Page 36: stenoza tricuspidiana

PROTEZE PROTEZE VALVULAREVALVULARE

PROTEZE PROTEZE VALVULAREVALVULARE

Page 37: stenoza tricuspidiana

PROTEZE VALVULAREPROTEZE VALVULARE

MecaniceMecanice

BiologiceBiologice

Page 38: stenoza tricuspidiana

ccu bilu bilăă monodisc monodisc cu 2 cu 2 discuridiscuri

PROPROTEZETEZE MECANIC MECANICEE

Page 39: stenoza tricuspidiana

Avantaje:Avantaje:

- durată lungă- durată lungă

PROPROTEZETEZE MECANIC MECANICEE

Page 40: stenoza tricuspidiana

DezavantajeDezavantaje::

anticoagulare anticoagulare

permanentă permanentă

eficientă eficientă

PROPROTEZETEZE MECANIC MECANICEE

Page 41: stenoza tricuspidiana

Indicaţii:Indicaţii:

- pacienţi pacienţi << 65 – 70 ani 65 – 70 ani- pacienţi care necesită pacienţi care necesită

tratament anticoagulanttratament anticoagulant- pacienţi cu insuficienţă pacienţi cu insuficienţă

renală cronicărenală cronică

PROPROTEZETEZE MECANIC MECANICEE

Page 42: stenoza tricuspidiana

PROPROTEZETEZE BIOLOGBIOLOGICICEE

Page 43: stenoza tricuspidiana

ClasificareClasificare

AutograftAutograft Autolog (autogen)Autolog (autogen) Homograft (alograft)Homograft (alograft) Heterograft (xenograft)Heterograft (xenograft)

Operaţia Ross: Valvă pulmonară → poziţie aortică

Valvă de porcValvă din pericard bovin, etc.

Page 44: stenoza tricuspidiana

Heterograft Heterograft (xenograft)(xenograft)

Valvă de porc - Hancock I şi II- Carpentier-Edwards- Intact

Valvă din pericard bovin- Carpentier-Edwards - Ionescu-Shiley

Valvă de porc fără stenturi- Toronto SPV - Freestyle

Page 45: stenoza tricuspidiana

Avantaje:

-hemodinamică apropiată de cea normală-Nu anticoagulare

PROPROTEZETEZE BIOLOGBIOLOGICICEE

Page 46: stenoza tricuspidiana

Dezavantaje:

-degenerează (durată medie 6-7 ani)

PROPROTEZETEZE BIOLOGBIOLOGICICEE

Page 47: stenoza tricuspidiana

Indicaţii:

- vârstnici- femei tinere ce doresc sarcină- contraindicaţii de tratament anticoagulant- necomplianţă la tratament anticoagulant- protezarea valvei tricuspide

PROPROTEZETEZE BIOLOGBIOLOGICICEE

Page 48: stenoza tricuspidiana

PROPROTEZETEZE - MOD DE FUNCŢIONARE- MOD DE FUNCŢIONARE

Page 49: stenoza tricuspidiana

PROPROTEZETEZE - ANTICOAGULARE- ANTICOAGULARE

Page 50: stenoza tricuspidiana

Warfarină

INR 2-3

Warfarină

INR 2,5 – 3,5

Aspirină

50 – 100 mg

Primele 3 luni după inserţia protezei

+ +După primele 3 luni

Valvă aortică + +Valvă aortică + risc + +Valvă mitrală + +Valvă mitrală + risc + +

PROTEZE MECANICE - ANTICOAGULAREPROTEZE MECANICE - ANTICOAGULARE

După ghidul ACC/AHA - 1998

Page 51: stenoza tricuspidiana

Warfarină

INR 2-3

Warfarină

INR 2,5 – 3,5

Aspirină

50 – 100 mg

Primele 3 luni după inserţia protezei

+ +După primele 3 luni

Valvă aortică +Valvă aortică + risc +Valvă mitrală +Valvă mitrală + risc + +

După ghidul ACC/AHA - 1998

PROTEZE BIOLOGICE - ANTICOAGULAREPROTEZE BIOLOGICE - ANTICOAGULARE

Page 52: stenoza tricuspidiana

I. I. Disfuncţii hemodinamice: Disfuncţii hemodinamice:A.A. Proteze mecanice:Proteze mecanice:

1. “Mismatch”1. “Mismatch”2. Tromboza de protez2. Tromboza de protezăă3. Leak-uri paravalvulare3. Leak-uri paravalvulare4. Alte complica4. Alte complicaţţiiii

B. B. Proteze biologice:Proteze biologice:degenerescenţă în timp degenerescenţă în timp stenoză / stenoză / insuficienţăinsuficienţă

DISFUNCŢII DE DISFUNCŢII DE PROPROTEZĂTEZĂ

Page 53: stenoza tricuspidiana

II. TrombembolismII. Trombembolism

III. Hemoragii majoreIII. Hemoragii majore

IV. EndocarditaIV. Endocardita

V. Anemia hemoliticăV. Anemia hemolitică

DISFUNCŢII DE DISFUNCŢII DE PROPROTEZĂTEZĂ

Page 54: stenoza tricuspidiana

Tromboza de protezTromboza de protezăă

DISFUNCŢII DE DISFUNCŢII DE PROPROTEZĂTEZĂ

Page 55: stenoza tricuspidiana

Leak-uri paravalvulareLeak-uri paravalvulare

DISFUNCŢII DE DISFUNCŢII DE PROPROTEZĂTEZĂ


Recommended