Home >Documents >Sa dezlegam tainele textelor literare - Clasa 4 Sem. 2 A dezlegam tainele textelor... · Toate...

Sa dezlegam tainele textelor literare - Clasa 4 Sem. 2 A dezlegam tainele textelor... · Toate...

Date post:29-Aug-2019
Category:
View:241 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Carmen fOKpACffif$CU Lsnmfnf,la fl{ltrfcA

  sf Dr%Lffirynm TflIHTLT TEXTELOR

  klrHmnnr

  Clasa a IV-a

  setulestruL 2

 • CUPRIHS

  Vl. SUNTEM BINE IilFORMATI lrexrul ltoNLtrERAR) Pinguinii .........4 Fructele, un aliat prefios, de Miruno $tef6nescu ........12 Recopitulore. Muzeul copildriei, de Mihoelo Drogomir ....19

  Vll. GATA DE AVENTUM Frxrul NARAnv) Cipi, acest pitic uriaq, de Fodor Srindor ..........?6 Povestea a doi pui de tigru, numili Ningra qi Aligru, de Nino Cossion ....35 Recopitulore. Povestea unei pescdruge gi a motanului care a?nvdfat-o sd zboare, de Luis Sep(lvedo ............ .........42

  VIII, PRIETE}{I PE VIATA pERSoNAJUT)

  Pippi $osefica, de Astrid Lindgren .......... .......48 Sotia Domn$oarei Poimdine, dupE Adino Rosetti .........58 Recopitulare. Povesta lui Harap-Alb, dupd Ton Creangd ........ ......68

  lX, ORA DE POEZIE FExruL LrRrc)

  A offat pddurea, de Lucio Olteonu ............ .......73 Mdfa deseneazd-un ghem, de Morin Sorescu ...............78 Recopitulore. Clubul de poezie .............83

  X. ULTIMELE SCAMATORII (necAprruLARE )

  Recopitulore finold. Sorb bdltdrelul, de Anostosio Popo .......... 85 Recopitulore finold. Bivolul Ei colofana, de George Toptrceonu ............. 9l

 • Vl, SUllTEm BlilE lruF0nnflATl (rextul nonliteror)

  dl L zu{ o inlel ege?eatextului. Comunicore o

  Formuleazi un rlspuns la intrebaran C-,are este subiectul acestui text?

  Brainstorming- Furtuni in qeier. La.cet Sa"d.fti cAnd auzi cuvAntul ,pinguin..? parl ideile tale cu ale colegilor.

  ffi Argumenteazi! Precizeazi.tipul de text 9i scrie doui argument€ cale si-t' suslini afirmagia Textul,,Pinguinii" este un text deoarece:

  (scopul)

  (limbajul)

  TD(TUL INFORMATIV (NONLITERAR) . Tiansmite cititorilor idei, modeleazS. ingelegerea, oferi. explicagii in legi.turi cu diverse obiecte,

  fenomene, situagii, demonstreazl cum se realizeazd. un obiect, cum functioneazi. un aparat etc. . Are ca scop transmiterea unor informagii ce privesc date, fapte, fenomene din realitate. . Sunt considerate texte informative stirile, articolele de ziare, textele stiintifice, textele de

  tip utilitar (modul de folosire a unor aparate, rerere culinare, reclamele publicitare, anunrurile, programele de funcEionare, buletinul meteo etc.).

  . intreb5.rile care ghideazilectura textului informativ sunt: Despre ce suntem informayi?, Cum I santem informayi?, De ce? (ln ce scop este transmisl" informaEia).

  4 . Limbajul folosit congine cuvinte cu sensul lor propriu, ftll expresii literare deosebite.

 • n*j Comparl cele doul fragmente. Subliniazl enunturile care exprimi ceea ce este comun celor doul texte. Care este deosebirea &ntre acestea?

  Cind Dumnezeu a f}cut toate cite sunt pe pl"m6.nt, le-a colorat frumos. Cind a f}cut zilpada, i-a zis: ,,Pentru ci tu umbli peste tot, sl-ti cauti singurS. culoarea ce-gi place".

  Zipadas-a dus mai inti"i la iarbi:

  - Di-mi gi mie din culoarea ta verde atit de frumoasi.!

  Iarba a refuzavo. A rugat atunci macul sl-i dea culoa-

  rea rosie, vioreaua si.-i dea culoarea dbistruie, foarea-soarelui s5.-i dea culoarea galbenl. Nici una nu a ascultat rugiminteazLpezii. Thisti gi amiriti", aceasta a ajuns in dreptul ghiocelului, ciruia i-a spus necazul ei:

  - Nimeni nu vrea si-mi dea culoarea sa. Toate mi alungi" si-gi bat joc de mine!

  induiogat de soarta zilpezii, ghiocelul i-a spus:

  - Daci-;i place culoarea mea albi, eu o impart bucuros cu tine.

  Tiryadaprimi cu bucurie danrl grriocelului. De atunci, ea poartl vegmintul alb ca

  al acestuia. Drept recunosringd,, zlpada il lasi si.-si scoati. clpsorul afarl" de cum incepe si se arate primivara.

  Ghiocelul (Galanthus L.; din limba greacd: gdk = lapte, anthos = fuarr) este un gen de plante bulboase din familia Amaryllidaceae, plante care inforesc printre primele la inceputul primiverii.

  Cel mai reprezentativ membru este Ghiocelul comun (Galanthus nivalis).

  Toate speciile genului Galanthus au bulbi, frunze liniare si tulpini lipsite de frun- ze, crt o singurl floare in vir[, sub forml de clopot. Galanthus nivalis are in jur de 15 cm inlllime si infore;te primivara foarte devreme. Bulbul este globulos, acoperit cu foige maronii. Labazatulpinii se aflI doul frunze verzi-alb5s- trui, liniare, plane, slab carenate. Floarea albi" are gase petale, cele trei exterioare fiind mai mari gi mai arcuite dec6.t cele interioa- re. De asemenea, cele interioare au cite o dungutig.iverde sau gilbuie.

  . bulbos - care are rldicina sub forml de bulb (ceapi) . globulos - care are form5. sferici . carenat - curbat, adincit; in formi de luntre

  Ambele fragmente: . au ca temi. ghiocelul * . sunt scrise in prozi. {*; . sunt te*te literare }

  # Recitegte cu atenfie textul, apoi comp leteazl.spafiile lacunare cu infom4ii din text Pinguinii sunt numlte , deoarece

  . Acqtia triiesc

  , cu precldere in

  A 6 ; Lectura cu creionul in min5. in timp ce recitegti t€xtul din palsal, noteazi. pe caiet;dr aspectele fin text considerate de tine imporante. C.ompari cu ceea ce a selectat colegul/colega.

  5

 • ,# B$eazi.rispunsul corect.

  ffit,"., mai mult in api"

  @: Pentru afacefaydfrigului din zonele in care trdiesc, pinguinii:

  ffir. imbraci in frac

  ffi"" un strat gros de grS.sime g,,4sp e ctu I p inguin i lo r :

  Wrrscoare in eviden;i. 'ffi.p, o, o^ci spaima celorlalte vietuitoare

  ffi,tt ajuti s5. se camufeze @, Pinguinii t;i fo losesc aripib:

  ca si zboare dintr-un loc in altul

  pentru a se imbritisa

  #3 Scrie sub forml de titlu ideile principale ale textului.

  ffi ffi w&

  au corpul acoperit cu pene dese

  stau mai mult in cuiburile lor

  se grupeazi, lipindu-se unii de algii

  Wrrface sI. semene cu nigte dirijori

  pentru a inota

  pentru a-si construi cuiburile

  Recunoagte pinguinull

  ci nu este

  1. Locul dc trai alpinguinilor

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  nphis se

 • ffi Creeazi expresii artistice pornind de la cuvintele date. 3. Frig

  l[ Ghegari imensi, ca I[ Colonii de pinguini, precum il in api pinguinii sunt ca nNte Ili Insula Galapagos este I[ Lumina apare pe cerul nocturn al Noii Zeelande

  -&U/Uf. Realizeazl un text creativ de l3-l5randuri in care si-gi ima#nezi o intim-din viala lui Apolodor, pinguinul cllitor care face inconjurul [rr'nii. Include in textul tlu expresiile artistice de la exerci$ul precedent.

  fr pnornrt. pr,,tofo/io Realizeazi un portofoliu in care si incluzi fiverse tipuri de texte nonliterare: harti, bi-

  let de tren, bilet de autobuz, bilet de spectacol, reEeti culinarl, meniu culinar, articol de ziaxl revis6 reclami, anunfr

  "fiqol unui eveniment, program de spectacol, regeti medicalS, prospect

  de medicament, pliant informativ al unor obiective turistice etc.

  o Elemente de limbo romdnE o

  lffi n*ptci expresiile printr-un cuvAnt, apoi alcituiegte enunluri. * a face parte I * inaintat ln vi.rstl l * una peste alta --)

  ,# Scrie cit mai multe sinonime pentru cuvintele date. ' gruP = . Ient = . rapid = . locuitor = . a comunlca = . a depune = . a proteja = . sociabili =

  7

 • # Scrie cuvintele cu sens opus pentru: fafeofl .4

  pistreazi g a se confunda E

  i.ii

  liai

  direct * independent

  inaintare **

  # Alcltuiegte familia cuvintelor urmitoare. r a locui 6 * cuib .6' afrig .o

  $, 1:0."r.::e enunlurt - _:. cuvintele date

  si aibi alte sensuri decit cele din text: ,rservesc r rrpaf r rrp€rl€ , ,ratata ,

  Forvwe{ e p ror.uvvtelui ycrs*$'q#f

  Re$ne! Formele pronumelui personal pot fi:

  a)accentuate - cind pot constitui singure propozilii (intrebari sau ri.spunsuri la intrebS.ri); Exemple:- Cine vine cu mine? - Corina, igi place si pictezi?

  - Mie? Da, foarte mult.- Eu. b)neaccentuate - cind nu pot constitui singure propozigii. Unele forme neaccentuate se scriu cu cratimi si formeazi. ortograme. Exemple:- Mama il intimpini cu drag. - De ce mi-ai adus aceasti. carte?

  Numirul Persorna Forme arcentEate Persoana Forme neaccentuatc

  Singular

  I eu; (pe) mine; mie I miaiEd m4fl1 vda nt

  tmt zic

  milm zL|' .

  :,,ml: se.zr€€

  a II-a tu; (pe) tine; lie a II-a .teuN te4ltl vdaut

  iti elc

  ti4*, s

  :.tl: s€ &tet

  a III-a el; (pe) el; lui

  a III-a

  .,tl' Ordd

  l5,T.TI

  uixat 1l

  ztt i4m Z$

  ,:t te ziie

  ea; {pe) ea; ei o

  add atfi lttig*t=o 1I

  zrc iam sis ..', !,,',

  ge gnce.

  Plural

  I noi; (pe) nol,nou{ I ne aedem neZm aAzut

  ne zrceTn

  rre(rx. &rt:: .:

  ,ry i{'.Etce

  a II-a voi; (pe) voi; voui a II-a vaaad v4m adzut va

  zrc y47fi Z$ ::il ,',

  s8 ztte :

  a III-a ei; (pe) ei; lor

  a III-a

  tIl a.dd iam udzut

  Is za

  leqn zls

  , . ,lit; te ztee

  ele; (pe) ele;1or levnd lsom odzat le

  zIc fe4wt frr'. ,

  t li, se zice

  Formele neaccentuate

  ,r-induttsau rr-indutt.

  mar pot sta gi la finalul unui verb care are forma terminati. in

  o vi.zi.ndu-m i.l -tel -ll -o I -ne I -vil -le I -i .* citindu-m il -ti I -il - ne I -vil -le

 • r r J

  * Thecegi pronumele personale la numirul plural gi modifica$ propozi$ile.*,t" mi-am recunoscut greseala. * Pe tine te-am invitat. * L,ri i-am

Embed Size (px)
Recommended