Home >Documents >Sa dezlegam tainele textelor literare - Clasa 3. Sem.1 A ...cdn4. dezlegam tainele textelor...

Sa dezlegam tainele textelor literare - Clasa 3. Sem.1 A ...cdn4. dezlegam tainele textelor...

Date post:11-Sep-2019
Category:
View:30 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • C;rmen ICRDACHESCU

  sf DYTLEenm TNINELE TEXTELOR

  LlfERrtRE

  SetqesiluL I

  rrDrrunA @cnnirrrrsl'rtxst'l ,

 • cuPRlt{s

  !. DE GE ltE pttcE LA $coAr& (nEGrptTUtAnH Prima zi de lcoald, de rllihoelo Deleanu ............ ......" 4

  Lectur6. scrisoare cdtre?nvdldtorul me.!, dePetre Ghelmez ....."... 13 Recapitulare ....... ........ 14

  [. cE tflr DEIIG CIrfl fiAatilda, dupd Roold Dohl ............j................... ........... lT A In bibliotecd (fragment), de Ano Blondiom ...........;.... .-...-.-- ?l Povestea cdrlii mele, de rllihoeh fordoche ......:.-........-..i-.-........ 24

  Recopitulare ....... .--............"................. ........-..-.... .......-. ?g fl.Etffiutnrnm

  Batada unui greier mic, de George Top?rceonu ........... .......... 35 Lectura . Puigorii dupd Emit Gdrteonu ........;....... ...:....:....:.:.::.:...,.:..... ,t

  tu.GltDEufl,iln

  tn Ajunut Anului Nou,dup6 Fdnug Neogu ............a... ,........... 46

  LecturE.Colinde,colinde,deMihoiEminescu......;..........

  Recopitulare ....... ........ 50 f qilrffilrilm

  Sdniufa, dupd Cloudio Groza

  Recopitulore semestriold (1) .................. 6g

 • ru. cE gTtnil DESnRE cAnTl ,

  fu Barcazl,varianta nepotrivit5.. 4 ,,fu Tbxtul prezerutat este: a) literar :

  Rlspunde la intrebiri:

  a) Cum a invS"tat Matilda sI. citeascS.? b) Ce i-a cerur fetiEa tati.lui?

  a) in versuri

  c) Unde a plecat ea?

  d) Ce a rugat-o Matilda pe bibliotecari"?

  dup6 Roald Dahl*

  o Infelege?ed textului o Comuhicore o

  b) nonliterar , b) tn proz5. &,. Tbxtul literar este: a) o p i"ti;. (.; ili;iiilL)" F + ' * s.6i lipi.,le de teatru $r, Pouestirea are obligatoriu:

  'a) aqiune (un gir de fapte prczentate ln ordine) b) personaje c) dialog

  $ incercuiegte varianta cu informatii corecte. @ inudyase sd citeascd singura pknd la uirsta dt: a) patru ani b) trei ani c) cinci ani & TatAl i-a propus fetiyei in hcul cdryii; a) un joc b) sport c) televizorul & MatiHa a plecat la bibliotecA: a) singuri b) cu mama c) cu bunica & Fetiya i-a cerut bibliotecarei: a) jocuri b) filme de desene animare c) clrgi pentru copii & Bibliotecara credea cdfetiya: a) se uita lapoze; b) citea; c) risfoia c5.rtile.

  Spune-1i pirereC Motuveazi, rispunsurile.

  a) De ce Matilda a invi"tat si se descurce singurl?

  Sugestii: * nu era incwajatl"de citre piringi; * plringii nu se ocupau de dorinEele ei; * voia si faci totul singurS.; * \i lndeplinea dorintele.

  b) De ce ii pli.ceau orele linistite perrecute la biblioteci? c) De ce fetitaa indrigit cartea,,Grldina secrerl"?

  b

  * Roald Dahl fse pronun{d Roald Dal] ,7

 • S) C-ompleteazi spadile lDentru a atgumenta trlsfuurile Illatildei. Matilda era o fetiti" foarte pentru ci inviEase

  . La patru ani, ea se interesa de

  Aplecat singuri la deoarece tadl ei arcfuz.at Spre uimirea bibliotecarei, fetiEa s-a a.ritat pasionati de lecturi, pentru ci

  zilnic gi neintrerupt. Domnigoara Phelps a descoperit uimiti ci fetiga gtia gi ingelegea

  Asdel, copila

  si le citeasci a ajuns si. imprumute de la sl,

  CA. Dormitorul ei a devenit Penuu

  ,S Spune-$ pirerea! Motivcazi rispunsudle. a) A fost bine ci Matil& a plecat singuri la biblioteci? b) Crezi cIMatilda este o fetigi singuratici?

  O pmnisiwe... megociard.

  Sergiu este acasd. cu fratele sdu rnai mic, Tudorel.

  Tudorel (pe un ton de comandi): Dd-micutiatacucarioci!

  Sergiu: Pune-gi pofta in cui!

  Tudorel: Cetnseamnd. asta cu;poftatn cui'?

  Sergiu: Adicd renunfd, cd nu i;i dau cariocile mele! Clar? Tudorel: Te rooog numai pu{tn, cd ale mele nu mai coloreazd..

  Sergiu: Drrpd ce ai -mdzgdlit" toati cartea an animale, cred gi eu-

  Tudorel: Nu e adeviirat. Am colorat animalele..., dar am vntt sd urmin repede.

  Sergiu: De ce? (intreabi fratele mai mare nedumerit)

  Tudorel: Eu weau o carte cu avio ane - -., pentnt cd md fac pilot.

  Sergiu: Aft a! S,i ce i-ai spus mamei?

  Tudorel (imitAnd tonul rugitor): Te rog frumos, pofi sd-mi cumperi aanm o carte cu avioane? S,imi-acumpdrat! (spune el cu satisfacfie)

  Sergiu: Bine. lile dau de probd, pentru o pagind- Dacd ai griid de ele si alorezi frumos, lemaivui t't altd datd, dacdnu, ...

  Tudorel: Mulrtumesc, fratele meu alb! (spune serios pugtiul)

  Sergiu (pe un ton jumitate supirat, jumitate comic): C*aispus? Tudorel imi plac Ei p w egtile cu indieni, nu numai avio anele.

  S,i Tudorel o zbughi vael din camerd.

 • b) in drurn spre biblioteci, Matilda a trecut pe langi Bancd.,

  Fetiga s-aarezaape a bancdin parc.

  c) Un mnel mascat de o bibtriotecl se deschidea sub castel.

  Zarrq era uir cava[er tnascat.

  l,eagi eunintele gi expresiife carie atr acelagi sens.

  a tfiece cu uedrea o e pafi indantra O a da xeie o a aEi in inthmpinare'o a traa cu impmern*to

  O a permrte

  o a tnti.mpina O a uita O a irnprumuta o a intra

  A Notezi cuvintele care au sctrs opus. c) a) O intrerupt -> neintrerupt

  oindrumat ->

  o incred.ere ->

  o inchis ->

  O prietenos

  o inluntru

  deschis

  ->

  C-ompleteazi liniile Punctate cu: r,intr-un a" l rrintt - o"/ r,intruna".

  \l $l$t.st

  '\II* tJ

  s ,SI

  Nf 8l Nf.sl

  ,\[ J

  20

  o insotit ->

  otntAmpinat->

  b) o decent -> indecent

  osensibil ->

  o comod ->

  ovizibil->

  ocapabil ->

  .$j Saie dedesuhttrl cusintelor ootorate altcle ctr sens opt s.

  o (a) imprumuta

  o (a) termina ->

  o (a) se ridica ->

  din zile, Bogdan a plecat

  cu prietenii s5i din Clubul cerceta;ilor. Ei parti.rP** .......... la experienge inedite in naturi. AstFel, . dintre deplaslri au irnvigat si aprindi foffl ftri chibrituri qi intr-alta, si instaleze cornrrile.

 • fn bibliotecE ,..::l ,.;p.

  $&i*+#il' de Anc Blondiono

  a) in versuri

  . !).ii grozn

  c) papagalul d) motanul Arpagrc

  & F-xpticl sentimentele poetei: ,,Ce spaimd, ce emofii, ce scarcdal". Poeta s-a speriat

  U incercuiegte varianta potriviti &; Textul prezentat este: a) literar

  b) nonliterar

  $ Tbxtul literar este: a) o povestire (o naratiune) b) o scrisoare

  #;, personaj e b **: . !r!]r,.J.,*

  T Imagineazl-$! Poetavoia sI alunge goricelul din bibliotecl Ce putea si faci?

  $ in ce stil ii scrie poeta bileEetul? Cum te sim;i tu citindu-I? famitiar lp o litico s; intristatlaruuzat lcomp dtimitor lsp eriat

  $ Tbanspune bilqetul in proz,l,simplificAndu-1. Decoreazi.-l cum doreEti. Exeruplu: Mub stimate d,omnule ;oarece,

  Sant neaoitd sd ud atrag atenlia (scriu, aaertizez ...) cd...

  Formuk de incepat

  , Conpinatul

  Semndtura

  S$lxxxrw-

 • o p+raJo, aJDtll;.rdxa ;3 o;nqDroa 'PuguroJ Dgtull aP a+uauaE o

  gse@pl1od arue3 EItlIuqIalalec

  1aqro5 arr^uc uun f aruorrru err^Dc o rl8udlylntr Intq uU eF's [*

  ' paoa4tylp auwu " gqo a i q )nW o -1i psaunilnl l ilou aPllo

  Upyumtfut4ps ls y4:4sil o W "ultw u! auunil to1'a1tot aP pfrfr rtV ilpsytltll

  "'na i snd uo utnt o io' ata walotd punda o ulsoloJ ps "' "'zuo) ap uufis un utaund ps o 'ayuni1ot utlopt4nu6 "'

  "' apnfu uaeu ynu 9s Tuptqa nu ps' a1m a d ua -r":s rtu p S ian)

  'qn&at tounotdnsv ollwlo s14D oltttpto)

  -awnqlqouilaop pt wnds p-ps moatn tDO'uttDo tolq) cog

  io-louluuttlv .,orynillyltspupryopua&a7'oaUa) aya$; yiruantdanllut-ps llua^ury ilqoy'lnlDs -oJwfi Tolg:ltpuow&alaatwo4ruantdtal!-psD'lqo,'npslnusla-udopEautinuol

  ul.trsou

  qtatde a8rrru u

  EIPUI e

  agrrads e

  muSrqoau

  auorgcgard

  r4ual 3

  :rrlEc ed pdu eI€IJrS'roryuguacE srlrtls ltc ercc eltru-rrn-' oriaunsS @,

  :inuo1

  :IqBD

  :inuo1

  :Iqeg

  :inuo1

  :IqBD

  :inuo1

 • Ionulmergelaprietenulsdu,Gabi,casd-itrnprumuteocarterecomanilctd"laLectttrd-'

  Ionu!: Salut, Gabil Am venit sd-mi imprumugi Ea mie cartea ,Legenila Mdndstirii Putna"'

  Aiterminat-o?

  Da, chiar acum. Dar vreau sd-!i spun cd daamnabibliate-

  card mi-a atras atmlia asupra wnar reguli "

  Care?

  Sd nu wiem pe carte, fi nu colorfun, sd nu-i nryern paginile"' ... sdnutndoim co$uile, ci sdpunemun sernn de carte"'

  --- sdfotmim o copertdprofcdoare, asa cum amPus ft eu"'

  Fii . An gry de cute, im mfurc vin an tine qd o r*titui gi sd irnprumutdm ahdc rni! Mu!;zrrnrxrcl Ti-o aducla Ecoald, mdine dimineafa'

  +) Saie in locul lui Arpagic o Ger rre cltrc arrtoare si una citre go"i".L

  C,ercrc farniliad C,erere politioasi

  Ionuf:

  Gabi:

  Ionu!:

  Gabl

  Ionug

  a tenta

  preftcitorie

  neobisnuitt

  a specifica

  a in&ca

  a atra8e

  apreciz.a

  nostim

  o Elemente de limbo romin6, vocobulor 9i exPrimo?e co?ectE o

  g n""t ga. cuvintele crle an sens aseminitor. Saie-le aPoi Pe caiet

  bi?at

  renume

  plicut

  insmrit

  fiuncruna

  simpatic

  intelectual

  ciudat

  {rccxzrc glorie

  22

Embed Size (px)
Recommended