Home >Documents >Revista Preistorie Si Antichitati 1940

Revista Preistorie Si Antichitati 1940

Date post:28-Nov-2015
Category:
View:190 times
Download:26 times
Share this document with a friend
Description:
Revista Preistorie Si Antichitati 1940
Transcript:
 • www.cimec.ro

  ANUL II-IV IULIE 1940

  REVISTA DE PREISTORIE I ANTIOHITATI NATIONALE BULETIN AL SEMINARULUI DE ARHEOLOGIE I PREISTORIE DELA fACULTATEA DE fiLOSOfiE I LITERE UNIVERSITATEA BUCURETI

  DIRECTOR: 1. ANDRIEESCU

  UNIVERSITATEA DIN BUCURETI FACULTATEA DE FILOSOPIR I LITERE SEMINARUL DR ARHEOLOGIE I PRF.ISTORIE

  STR, EDGAR QUINET

 • www.cimec.ro

  INSCRIS LA TRIBUNALUL ILFOV, SECIA 1-A COMERCIAL, N REGISTRUL PUBLICAIUNILOR PERIODICE, SUB NR. 626/939, DOSAR NR. 3441/939,

  CAPACUL DE VAS DE PE COPERT A FOST DESCOPERIT LA SRATA-MONTEORU, SPTURILE 1927. GAURILE GRUPATE CTE DOU SUNT DE SUSPENBIUNE. CELE GRUPATE CTE TREI SUNT GURGUIE-PROEMINENE DE PODOAB. DESENUL SE

  DATORETE D-LUI DIONISIE PCURARU.

 • www.cimec.ro

 • www.cimec.ro

  CUVNT iNAINTE

  Intz'ul numr dzn Revista de Preistorie i Antichiti naionale a aprut n Septemvrze 1937, cu 45 pagznz (mat mult n lz"mba francez -rz german) z" un numr aproape egal de p/ane, cu ocazia z sprr cznstzrea Congresulut tnternazonal de Antropologze t Arlzeologze prr-

  zstorzc ce s'a ft1zut atuncz" la Bucuretz" z s'a nchez"at la Cluj. Plnuzt in mat mare z" pregttt mat de mult, Prtn lucrrz"

  prelt"mtnare de bz"blzografte t t"lustrare fotografic z desene ale mate-rt"aielor, ceea ce am nceput mat ales dtn 1928 t" 1929, cu pnkful favo-rabz"l al Semtcentenaruluz" dela Constana t al Expouftet tnternatonale dela Barcelona, Revzsta noastr poate sii prezznte abz"a acum un numr urmtor celut dzn 19J7 Nu struzesc asupra cauzelor acestez" intrzzen de care vtnovat e unul szngur, eu. Cet ce lt'u ce chcltuzelz" neccszt asemenea publt"cafzi" ( numat clz"eele numruluz trecut au costat 7o.ooo ln) z" ce calztz" trebuzesc pentru dobndzrea lor, m vor crede z m vor zerta. O cer maz ales dzn partea zitbzfz"lor mez" colabora/orz: dzntre care numaz puznz z" vor gsz contrz"buzile n acest numr z anume acelea ce au ajuns n pagznz", n frunte cu vechzid meu coleg z Przden, nc dtnaznte de cellalt rzbozit, d-l Teo/t"l Sauczitc-Sveanu dela Unzver-sztatea dzn Cernuz: O cer de asemenea celor ce m'au afutat pentru aceste publzcati": odat Rectoratul ( d-l profesor C. C. Stmcescu), anul trecut z Banca Naz"onal, crora le aducem deosebzte mulumzrz:

  Datoresc nc o explzcaze, pe care 11 'am putut-o da m prtlejul numrulut anterz"or, nchznat unor oaspez. strzm: dea in afar de orzce preocuprz" ale noastre. Revista de Preistorie i Antichiti naionale n'a fost conceput s fac ct de puzrt umbr z maz ales s se ta la ntrecere, sub mcz un raport, cu nzct" una dzntre publtcati"le noastre, de pe acelaz trm al cercetrzi" trecutuluz: Nzcz" cu vechz'ul, bogatul t frumosul Buletin al Comisiunii Monumentelor Istorice, t maz puftn cu aproape tot aa de vechea Revista Istoric a d-luz profesor 1V. Iorga, sau cu maz noua Revista Istoric Romn, foarte bzne orga-m"zat t utt"l, nz"cz" cu frumoasa Dacia ntemezat de V. Prvan, sau

  -3-

 • www.cimec.ro

  z maz numeroasele pubhcazi ale coalet romne dela Roma, sau pu-hlz"cazile Instztutuluz de Studzi" claszce .dela Clui, nz Istros z publz'-cazile aferente ale zubz"tuluz meu coleg, d-l Scarlat Lambrzno, cu elul de a mbrt"a ntregul domenzu de stttdzi re_ferdoare la trecutul anllc al Dacz"et z ntregul cuprzns al lumzi' clastce, etc. - Revista de Preistorie i Antichiti naionale a .fost conceput cu gndurz t' dorzne mult mat restrnse t precz'se. Pornznd dela o

  catedr t' dela un semznar, pn acum doz" anz' stngurele n ar de aceast specz'alzlate, o asemenea publzcaze am socolt"t-o cea mat potrzvzl ca, n mtjlocul celorlalte, chzar dac de attea orz unele dtn ele trateaz z antzchzlz" de acest .fel, de az s porneasc fndrttmrzle metodzce z" znformazile trebudoare, ortentrz" t" ndrumrz; care fie zzs n treact, cu toat dragostea mea pentru ttnertme, cred c nu le poate da czne nu a ajuns nc s se sprzjzne bzne pe tzi'na t experzena sa projJne. Tznerzi' au doar attea lucrurz' bune de .fcut t; apoz; destul vreme de ndrumat pe alzi: O asemenea aczune are datorta s apropze pe tot. specz'alz"tzi" z s utzlzzeze orgamznd toate bunvoznele. Ftind vorba de lucm;z" relatzv de mat" puzn vreme studzate n chzp mat metodtc la noz; s se ajung ncetul cu ncetul la o organziare eficace, ajutnd dtn ce n ce mat bzne, autorz"ttle constdude: Comtszunea Monumen-telor Istortce t' Muzeul .Nazonal de Antzchdz" cu specz'alt"tti. ce au, cu care ilnpreun s se fac cndva n ntreaga ar marta anchet ar-lteologzc, ce azurea s'a _fcut de mult t n repetate reprtze. La noz; lundu-se lucrul dela nceput mat" ststematzc, s'ar ajunge la rezultate z" maz satzS.fctoare. S nu se mat" ntmple ca profesort' de zstorz'e s nu cunoasc mat deaproape antzcht"tzle z monumentele dt'n regzunea

  z' oraul lor, sau alti" de ltmbt" clastce, anttchdtle grecetz' z' romane dt1z Dacz'a, sau cum mt s'a ntmplat 11ue, odat, maz de mult, cu ocazia unez' Perzegheze ntr'unul dz'n judeele dela Dunrea muntean: un nvtor, era t deputat sau senator, decz' maz fn zdrst t' localnzc acolo unde l-am gstl, nu a tzut s-mt' arate o cetut'e, cercetat pe vremuri de D. Butculescu pe a crut' moz'e era atuncz; z' am gst't-o aproape sz'ngur, puz'n afar de sat t .foarte aproape de locutna d-luz" nvtor z reprezentant al locurzlor sale; btrmi' satuluz aduz z ntrebat; au ncuvzi'nat c aa este, acolo era cetuza unde spau But cules cu.

  Dt'n multele ce vt'seaz t plnuesc. oamenzi" spre mat bt'ne, mult mat putne se pot n.fptut; t sunt mpreiurrt cnd trebuz'e s ne

  mulumzm z' s fim recunosctort t pentru att.

  -4-

 • www.cimec.ro

  Dup mat mult" am de prea putn sufictent sntate, sunt stlt"t s dau fn trele vremurz pentru ar, aceste pagtnt de antzchztz" naionale, mat ales alt: noastre, chtar cnd vorbz"m t despre ale altora. O .facem ntr' o prt1n prl!zentare a rubrz"ctlor ce credem c o asemenea revtst trebute s cujJrtttd, cu artzcolele z" dustrazile ce avem bune de tz"jJar. Incepem cu consaerati. t orzentrz" generale, ndrumrz: Am socotzt c mult mat" bzne, asemenea lucruri se pot nva, la nceput, dela cttle7Ja mat" vecht. t expertent: am ales pe Camtlle Jullt"an. Ttnerzi" z harnzcz"z met colaboratort; d-mi Corneltu Mateescu z" Mzrcea Pe-trescu-Dmbovt"a au gst"t cu cale t" s'au ostemt s alctuzasc un ntreg zstorzc al unet organtzati" ttinifice n vrst nu mat de 10 am, cu care totuz fiind 'lorba de Semznarul dzn cadrul cruta a pomzt aceast# revtst, .fac nceputul rubrzcu: orgamzazi; tnstztuti. z cerce-

  tton: E de sfJerzat ce de !lume au gstf autorzi" In acest rstzmp, ccz" faptele au .fost de sz"gur mult mai putne: fnceputurz: Dar przntre aceste nume nu vot putea utfa m"ct"odat pe acela al d-net Rocca-

  Btcoz"anu, care, dup ce lucrase la Geneva cu d-l proj. Pzttard .rz regretatul basarabean Alex. Dom"ct; s'a szmzf .foarte mulum# s conft"nue la not ceea ce nvase t ncepuse acolo. Soarta ns n'a vrut s o ajute; a .fost strzid ntr'un acct"de_nt orz"bd de tren mpreun cu az sz: A ateptat-o zadarnzc multe zzle halatul alb n cuzitl dzn sala unde lucra. O ateapt z" acum ldzele cu matuzale paleolzft"ce, dt"n Basarabta t Bucovtna: cu lucrurile mat mrunte, chzar cnd sunt foarte fnsemnate, se gsesc mult mat putnt care s se ocupe t una dzntre acez"a t acelea, era. Nu vom utfa de asemenea pe emznentul nostru asculttor ttmp de trez" am; Emtl Colzu, autorul un admz._ rabtle teze de doctorat despre Ceramtca greac dzn Muzeul Kalt"nderu, dus fn .floarea tznercz"z: lt/mnd asifel pe stzmatul meu coleg dela Istorza veche d-l Lambrzno, de un ajutor deplzn .format z" extrem de prezos pentru ntreaga ttin a trecutulut cel vechtit.

  O menftune de mulumzrz deosebt"te trebuie s aduc in przinul rnd, Instttutulut" Foto-Tehnzca"b care a executat nc dela nceput, cea mat mare parte dtn .fotografiile acestei publzcazi; _Instzlut legat pentru totdeauna n amtntzrea noastr de numele .fotogra.fuluz:artzst N. au, mort tnr ami" trecuz" intr'un nenoroczt acczaent de auto-mobzl. Crdndu-se ani de zzle pe toate schelele mnstz"rzlor ce le are n grtja Comzszunea Monumentelor Istorzce. pentru a le saha .fotografic prezoasele pzdurt; el s'a ostend cu acelaz entuztclSm z" dragoste de arta sa t pentru .fotografierea spturtlor noastre, orz unde fl puteam chema. A;unsese un .fel de arhzv .fotografic a noastr,

  -o-

 • www.cimec.ro

  cu szm pentru lucrul ZJechtu z" .frumos t" autentz"c. Se legase cu tot sufletul de trecut... De aceea poate a murzt aa de tnr. Mulumesc de asemenz Fabrz"cti" de clz~ee Car! Schutte & C. Behtz:ng, proprz"etan Eugen Muller t Werner Ohle dzn Berlin S W 68, Rztterstrasse 46/47, care prtn mzjlocz"rea Firmez" Fram von Muhldor.f dzn Cernuz; a executat cea mat mare parte dz?t clzeele publzcazez" de .fa, nc de anul trecut, naznte de luna Septemvrze.

  Rubrzca urmtoare cu tztlul: studzi" despre spturi z monumente nu rvnete s ntreac de loc rubrtctle szmz"lare dtn celelalte revzste mai apropzate. Scopul nostru e s publzcm lucrurz mat uor acceszot"le, care s atrag tnteresul pe ct j>ostot"l al tuturora ce sunt n stare s

  urmreasc, cercetn clare, mat mzd sau ceva mat marz; dtn care ortctne s-t poat .face o idee despre ce e vorba, ce sunt aceste l~crurt

  z" ce nsemntate au, t" totuz; s nu-z" nchtpuie orzctne c poate ajunge .foarte repede arhe!Nog. Dzn aceeaz categorze sunt descoperirz"le tzolate t" nlmpltoare, pentru o mat" accestoz"l t" larg tn.formare, decz a ct maz mulz; de ct maz mult; cu unele desvoltrz ce nu sunt poszoz"le n chzar presa cea mat btnevoztoare. S ajutm la .formarea sau progresul contzinez" tzinifice, ca s se ajung a tz" c cei ce umbl n tazn dup comorz; sau le ascund t nu se mat" tte de unde sunt sau ajung n strt1ttate, sunt tlhari n toat puterea cuvntuluz; n s.frzt,

  c nu numat comorz"le sau descoperz"rz"le strlucztoare sunt .foloszioare pentru arheologz'e z" pentru zstorz"a rzi; ct" orzce lucru tdentificat t" do11edit vechz; cu artarea de unde e z cum s'a a.flat, locul, cum e, deczforma, dt1nensz

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended