+ All Categories
Home > Documents > Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Date post: 22-Oct-2015
Category:
Upload: alexandru-ionita
View: 210 times
Download: 14 times
Share this document with a friend
Description:
Liceul Ovidius Constanta
25
Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012 1 LICEUL TEORETIC “OVIDIUS” Str. BASARABI, Nr. 2, Constanţa Tel/ fax.0341405816 [email protected], www.liceulovidius.ro REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ Capitolul 1 – Dispoziţii generale Art.1. Prezentul regulament este întocmit conform prevederilor Constituţiei României, ale Legii Învăţământului, a Statutului personalului didactic, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi alte acte normative elaborate de MECTS. Art.2. Regulamentul conţine normele de organizare şi funcţionare ale Liceului Teoretic “Ovidius” Constanţa, prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, profesori, părinţi, personal. Capitolul 2 – Organizarea şi conducerea şcolii Art.3. Conducerea şcolii este asigurată de Consiliul profesoral, Consiliul de administraţie ca organe de decizie şi direcţiune, Comisii de catedră, Comisii pe probleme, Consiliile profesorilor claselor ca organe de lucru. Organigrama liceului care se aprobă în fiecare an de către Consiliul profesoral la propunerea Consiliului de administraţie este parte a prezentului regulament. Aceste organe îşi desfăşoară activitatea pe baza unor planuri de muncă anuale şi semestriale supuse aprobării Consiliului de administraţie. Art.4. Fiecare comisie va avea o mapă care va conţine: dosarul de procese-verbale, structura comisiei, regulamentul de funcţionare al comisiei şi alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, alte materiale . Mapa este administrată de responsabilul comisiei, şi va fi păstrată la directorul adjunct. Acestea vor fi înmânate şefului de comisie sub semnătura. Art.5. Procesele verbale întocmite la fiecare şedinţă vor consemna ordinea de zi, absenţele motivate sau nu, hotărârile adoptate. Vor fi semnate de cei prezenţi, iar cei absenţi vor semna ulterior de luare la cunoştinţă. 2.1. Organe de decizie 2.1.1. Consiliul profesoral Art.6. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: a) Aprobă reprezentanţii săi în Consiliul de Administraţie. b) Dezbate şi adoptă variante de proiecte curriculare, profilul liceului, număr de clase formate şi profilul acestora. c) Aprobă proiectul planului de şcolarizare. d) Validează situaţia şcolară la sfârşit de semestru şi de an şcolar. e) Decide asupra aplicării de recompense sau de sancţiuni în conformitate cu prezentul regulament. f) Absenta nemotivata la Consiliul Profesoral atrage pierderea punctajului corespunzător din fişa de evaluare 2.1.2. Consiliul de administraţie Art.7. Competenţele Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în art. 33 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Consiliul de Administrație este organul de decizie al activității școlare în domeniile: administrativ, al programelor de dezvoltare ale unității, în dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu
Transcript
Page 1: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

1

LICEUL TEORETIC “OVIDIUS” Str. BASARABI, Nr. 2, Constanţa

Tel/ fax.0341405816

[email protected], www.liceulovidius.ro

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Capitolul 1 – Dispoziţii generale

Art.1. Prezentul regulament este întocmit conform prevederilor Constituţiei României, ale Legii Învăţământului, a Statutului personalului didactic, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi alte acte normative elaborate de MECTS. Art.2. Regulamentul conţine normele de organizare şi funcţionare ale Liceului Teoretic “Ovidius” Constanţa, prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, profesori, părinţi, personal.

Capitolul 2 – Organizarea şi conducerea şcolii

Art.3. Conducerea şcolii este asigurată de Consiliul profesoral, Consiliul de administraţie ca organe de decizie şi direcţiune, Comisii de catedră, Comisii pe probleme, Consiliile profesorilor claselor ca organe de lucru. Organigrama liceului care se aprobă în fiecare an de către Consiliul profesoral la propunerea Consiliului de administraţie este parte a prezentului regulament. Aceste organe îşi desfăşoară activitatea pe baza unor planuri de muncă anuale şi semestriale supuse aprobării Consiliului de administraţie. Art.4. Fiecare comisie va avea o mapă care va conţine: dosarul de procese-verbale, structura comisiei, regulamentul de funcţionare al comisiei şi alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, alte materiale . Mapa este administrată de responsabilul comisiei, şi va fi păstrată la directorul adjunct. Acestea vor fi înmânate şefului de comisie sub semnătura. Art.5. Procesele verbale întocmite la fiecare şedinţă vor consemna ordinea de zi, absenţele motivate sau nu, hotărârile adoptate. Vor fi semnate de cei prezenţi, iar cei absenţi vor semna ulterior de luare la cunoştinţă. 2.1. Organe de decizie

2.1.1. Consiliul profesoral

Art.6. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: a) Aprobă reprezentanţii săi în Consiliul de Administraţie. b) Dezbate şi adoptă variante de proiecte curriculare, profilul liceului, număr de clase formate şi

profilul acestora. c) Aprobă proiectul planului de şcolarizare. d) Validează situaţia şcolară la sfârşit de semestru şi de an şcolar. e) Decide asupra aplicării de recompense sau de sancţiuni în conformitate cu prezentul

regulament. f) Absenta nemotivata la Consiliul Profesoral atrage pierderea punctajului corespunzător din fişa

de evaluare

2.1.2. Consiliul de administraţie

Art.7. Competenţele Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în art. 33 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Consiliul de Administrație este organul de decizie al activității școlare în domeniile: administrativ, al programelor de dezvoltare ale unității, în dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu

Page 2: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

2

comunitatea locală, politică salarială, financiară, de personal, etc.. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși și își desfășoară activitatea conform art.96 din Legea Educației Naționale, nr.1/2011.

2.1.3. Consiliul pentru curriculum

Art.8. Consiliul pentru curriculum este compus din responsabilii tuturor catedrelor si colectivelor, directorii şcolii, consilierul psihopedagogic şi consilierul pentru probleme educative şi activităţi extracurriculare . Preşedintele Consiliului este directorul. Componenţa consiliului este aprobată în fiecare an şcolar de Consiliul profesoral. Art.9. Consiliul pentru curriculum elaborează:

a) proiectul curricular al şcolii: trunchi comun, discipline opţionale, finalităţi şi obiective ale şcolii, metodologia de evaluare, criterii de selecţii ale elevilor.

b) oferta educaţională a şcolii şi strategia promoţională; analizează şi vizează CDS

c) criterii de clasificare a opţiunilor elevilor şi de întocmire corectă a schemelor orare. d) metodologia de aplicare a activităţii de consiliere şi orientare. e) programe şi planuri anuale şi semestriale. f) Stabileşte programa şi examenele de diferenţă pentru trecerea în ciclul superior al liceului. Documentele elaborate sunt supuse aprobării Consiliului profesoral.

Art.10. Consiliul pentru curriculum are în subordine următoarele comisii: a. Comisiile de catedră b. Comisia de perfecţionare metodică c. Comisia pentru orar.

2.2. Organe de lucru

Art. 11. Organe de lucru sunt următoarele: 2.2.1. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității 2.2.2. Comisia Paritară 2.2.3. Comisiile de catedră 2.2.4. Comisia pentru programe și nevoi educative (SNAC și proiecte europene) 2.2.5. Comisia pentru organizarea serviciului pe școală. 2.2.6. Comisia pentru organizarea activităților extracurriculare de divertisment (serbări, ansambluri,

spectacole, radio, revistă, excursii școlare și școli de vară, etc.). Comisia diriginților. 2.2.7. Comisia de perfecţionare metodică şi cercetare. 2.2.8. Comisia pentru orar 2.2.9 Comisia de protecţie civilă. 2.2.10. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă. Comisia de securitate şi sănătate în muncă. 2.2.11. Comisia pentru PSI. 2.2.12. Comisia de recepţie 2.2.13. Comisia de inventariere si casare 2.2.14. Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare 2.2.15. Comisia de mobilitate 2.2.16. Comisia pentru formarea continuă a personalului 2.2.17. Comisia de imagine 2.2.18. Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar 2.2.19. Comisia pentru burse și “Bani de liceu” 2.2.20. Comisia pentru Programul național – “Lapte şi corn” 2.2.21. Consiliul părinților 2.2.22. Consiliul elevilor

Comisiile se constituie anual (Consiliul de Administrație al liceului poate decide formarea de noi comisii), iar șefii comisiilor sunt numiți de Consiliul de Administrație.

Fiecare comisie va avea o mapă care va conține: dosar de procese-verbale, structura comisiei, regulamentul/procedura de funcționare a comisiei și legislația în vigoare specifică activității respectivei comisii, planurile de activitate, rapoartele de analiză a activității, alte materiale specifice. Mapa este administrată de responsabilul comisiei și va fi păstrată în școală astfel încât să poată fi accesată de direcțiune. Art.12. Comisiile se constituie anual (Consiliul de adminstraţie putând decide formarea şi altor comisii) iar şefii comisiilor sunt numiţi de Consiliul de administraţie.

Page 3: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

3

2.2.1. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității - Membrii comisiei vor fi alesi prin vot în C.P. după ce îsi vor prezenta o scrisoare de intenţie si curriculum vitae; - Presedintele comisiei va fi ales prin vot deschis de către ceilalţi membri ai comisiei în sedinţa de constituire; - Directorul va da decizie pentru constituirea comisiei. - În baza metodologiei elaborate de ARACIP, comisia elaborează si adoptă propria strategie si

propriul regulament de funcţionare. - Membrii comisiei elaborează formulare tip în funcţie de obiectivele propuse pentru a extrage

concluzii unitare. - Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii elaborează anual Raportul de evaluare

internă privind calitatea educaţiei în unitatea de învăţământ. - Raportul este adus la cunostinţa tuturor beneficiarilor pe site-ul unităţii si este pus la

dispoziţia evaluatorului extern. 2.2.2. - Comisia paritară

Atribuţiile comisiei paritare sunt: - propune periodic măsuri de imbunătăţire a activităţii instituţiei; - analizează planul anual de perfecţionare profesională, precum şi orice măsură privind

pregătirea profesională; - participă, cu rol consultativ, la negocierea acordurilor colective de către autoritatea sau

instituţia publică cu sindicatele reprezentative sau cu reprezentanţii acestora şi elaborează proiectul acordului colectiv;

- urmăreşte permanent realizarea acordurilor colective incheiate intre instituţie cu sindicatele reprezentative sau cu reprezentanţii angajatilor;

- intocmeşte rapoarte cu privire la respectarea acordurilor incheiate in condiţiile legii, pe care le comunică conducerii, precum şi conducerii sindicatelor reprezentative.

2.2.3. Comisiile de catedră Art. 13. Comisiile de catedră se constituie pe arii curriculare sau pe discipline, conform hotărârii Consiliului de administraţie. Dacă din catedră fac parte profesori din mai multe discipline şeful catedrei numeşte câte un responsabil pentru fiecare dintre disciplinele componente.

Comisiile de catedra elaborează, pana la sfârşitul anului şcolar curent, in fiecare an, o preîncadrare a profesorilor pentru anul şcolar următor, ţinându-se cont de continuitate si de planul de şcolarizare aprobat de ISJ Art.14. Documentele catedrei sunt:

∗ Tabel cu membrii catedrei Nr. Crt.

Numele şi prenumele

Statut Speciali-tatea

Vechi-me

Grad didactic

(an)

Studii an absolv.

Ultimul stagiu de formare

Adresă Telefon

Obs. Activităţi în timpul anului

1.

............... detaşat chimie 5 ani def. 1996

Univ. Bucureşti Fac. Chimie 1994

........... Tit. Lic. 4

2.

∗ Încadrarea:

Profesor Cls. V-a Cls. IX-a Cls. X-a Cls. XI-a Cls. XII-a Extracurric.

în normă Total ore catedră

Extracurric. Dirigenţie

............. A, 2 ore A – 3 ore B – 1 oră

-- B – 4 ore D – 4 ore

A – 1 oră opţ.

B – 1 oră ext.

2 ore 18 1 (cerc) XI L

Page 4: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

4

∗ CV membri ∗ Planul anual de activitate al catedrei ∗ Raport de activitate ∗ Repartizarea responsabilităţilor în catedră ∗ Tematica şedinţelor de catedră (una pe lună) ∗ Lista proiectelor catedrei ∗ Programele disciplinelor opţionale (avizate de I.S.J.) ∗ Planificările anuale, semestriale şi pentru perioada de evaluare (individuale sau colective),

planificarea calendaristică ∗ Cercuri (tabel nominal cu elevii participanţi, tematica, programul) ∗ Lista manualelor alternative şi opţiunea pentru anul în curs pe clase ∗ Oferta catedrei pentru disciplinele la decizia şcolii ∗ Graficul interasistenţelor ∗ Situaţii statistice (elaborate de catedra) care să sintetizeze activitatea catedrei şi evoluţia

rezultatelor elevilor (la învăţătură, olimpiade, examene, concursuri) ∗ Informări periodice (privind rezultatele elevilor, parcurgerea materiei, ritmicitatea notării, etc.)

către Consiliul de administraţie, conform unui grafic stabilit de acesta la începutul anului şcolar.

Programele, planificările, planul anual al catedrei vor fi elaborate şi discutate la începutul anului şcolar. * Regulile de evaluare specifice disciplinei (individuale sau colective). * Propunerile lunare argumentate pentru premieri transmise Consiliului de Administraţie până la 30 ale fiecărei luni.

Dacă şeful catedrei respective nu va îndeplini toate aceste atribuţii, în anul şcolar următor nu are voie să candideze din nou la aceeaşi funcţie. In acest sens, conducerea şcolii va face precizările necesare.

2.2.4. Comisia pentru programe și nevoi educative (SNAC și proiecte europene)

Art.15. Comisia educativă se constituie la începutul fiecărui an şcolar, fiind formată din comisia diriginţilor, comisia de activităţi extracurriculare, responsabilul de proiecte, psiholog, comisia de organizare a serviciului pe liceu. Art.16. Şeful comisiei educative este consilierul pentru probleme educative şi activităţi extracurriculare. Art.17. Comisia educativă se întruneşte de două ori pe semestru şi de câte ori responsabilul sau direcţiunea consideră necesar. Art.18. Comisia educativă coordonează activitatea educativă.

Art.19. Comisia educativă coordonează activitatea Consiliilor clasei, Comisiei pentru burse, Comisiei de organizare a serviciului pe şcoală şi a Comisiei de activităţi extracurriculare. Art.20. Comisia educativă coordonează parteneriatele, organizează colaborarea liceului cu alţi factori educaţionali: familia, comunitatea locală, Consiliul elevilor, etc. Art.21. Comisia diriginţilor este alcătuită din diriginţii tuturor claselor. Consiliul de Administraţie desemnează şeful comisiei diriginţilor şi câte un responsabil pe fiecare ciclu/an de studio (gimnaziu, IX, X, XI, XII). Art.22. Diriginţii vor întocmi următoarele documente:

∗ fişa clasei ∗ planul de activitate anual ∗ planul de activitate semestrial (planificarea temelor, activităţi extracurriculare) ∗ caietul dirigintelui (care trebuie să conţină fişa psihopedagogică, date personale, date

familiale, fişa de evaluarea randamentului şi progresului şcolar ale elevilor) ∗ contribuţii la comisia diriginţilor pe şcoală. Daca diriginţii desemnaţi pentru un an şcolar nu îşi vor îndeplini aceste atribuţii şeful Comisiei

diriginţilor nu va aproba punctajele corespunzătoare din fişa de evaluare, poate propune neplata indemnizaţiei de diriginte şi poate propune Consiliului de Administratie retragerea calităţii de diriginte. Art.23. Consiliul clasei este format din toţi profesorii care predau la clasa respectivă, liderul elevilor şi liderul părinţilor.

∗ Consiliul clasei se întruneşte de două ori pe semestru sau la solicitarea dirigintelui, a unuia dintre profesorii clasei, directorului sau la solicitarea a 2/3 din părinţii elevilor.

∗ În prima săptămână a anului şcolar, dirigintele clasei stabileşte graficul şedinţelor ordinare, pe care îl transmite responsabilului Comisiei educative. Celelalte şedinţe vor fi comunicate prin convocator în caietul de procese verbale, cu minimum 5 zile calendaristice înainte.

Page 5: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

5

∗ Consiliul este statutar dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din totalul membrilor săi. ∗ Hotărârile se adoptă cu majoritate simplă. ∗ Atribuţiile Consiliului clasei sunt prevăzute de art. 42 din Regulamentul de organizare şi

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 2.2.5. Comisia pentru organizarea serviciului pe școală.

Art.24. Comisia de organizare a serviciului pe liceu este formată din doi membri şi este condusă de un responsabil desemnat de Consiliul de administraţie la începutul fiecărui an şcolar.

Art.25. Comisia organizează serviciul pe liceu pentru profesori şi elevi. Planificarea se face în două exemplare, unul la comisie şi unul la secretariat. Comisia afişează planificarea profesorilor de serviciu pe liceu în cancelarie şi la avizierul de la intrarea în liceu.

Art.26. Diriginţii şi profesorii de serviciu asigură instruirea elevilor de serviciu. Art.27. Serviciul elevilor se desfăşoară astfel: a) Serviciul pe clasă

∗ Diriginţii vor stabili grupe de câte 2 elevi care în ordine alfabetică vor efectua zilnic serviciul pe clasă

∗ Elevii de serviciu au următoarele atribuţii: - se prezintă la cursuri cu 10 minute înainte de începerea acestora şi

părăsesc ultimii sala de clasă - asigură creta şi ştergerea tablei - asigură păstrarea curăţeniei în clase în timpul programului atenţionând

elevii care produc dezordine - golesc coşul la pauza mare şi la sfârşitul programului şi de câte ori este

cazul - verifică prezenţa la ore a colegilor de clasă şi comunică profesorilor

numele elevilor absenţi - în timpul activităţii care se desfăşoară în cabinete, laboratoare, etc. elevii

de serviciu rămân în clasă şi supraveghează bunurile colegilor, sau încuie clasa. Bunurile de valoare nu se lasă în sala de clasă.

b) Serviciul pe liceu

∗ Serviciul pe şcoală va fi asigurat de 2 grupe de câte 4 elevi, una pentru fiecare schimb conform unei planificări semestriale a claselor stabilite de comisia de organizare a serviciului pe liceu şi avizată de conducerea şcolii.

∗ Diriginţii claselor vor transmite la secretariat cu minimum 3 zile înainte de începerea serviciului pe liceu tabelul nominal al elevilor de serviciu, pe posturi.

∗ Elevii nu au dreptul să facă schimbări în planificare decât cu avizul scris al dirigintelui. În cazul unor lucrări scrise, grupa de serviciu va fi înlocuită în bloc de o grupă din alta clasă stabilită de profesorii de serviciu pe liceu şi consemnată în registrul serviciului pe liceu.

∗ Serviciul pe liceu se asigură astfel: dimineaţă - 2 elevi la intrarea principală 4 elevi - 2 elevi la cancelarie

după amiază - 2 elevi la intrarea principală

4 elevi - 2 elevi la cancelarie ∗ Elevii nu folosesc în timpul serviciului dispozitive IT, și nu au alte preocupări

decât cele prevăzute de regulament Sarcinile elevilor de serviciu pe liceu:

1) Elevii ce fac serviciul la cancelaria profesorilor: - se prezintă la post cu 10 minute înainte de începerea cursurilor - înlesnesc comunicarea profesor – elev, profesor – părinte în timpul pauzelor - interzic accesul elevilor pe holul cancelariei - nu permit intrarea elevilor şi a persoanelor străine în incinta cancelariei - în intervalul 8 – 19 la clase nu intră vizitatori /persoane străine,iar eventualele vizite se

fac numai in timpul pauzelor,elevul fiind chemat la secretariat - sună la sfârşitul fiecărei ore şi începutul acesteia - îndeplinesc alte sarcini trasate de profesorii de serviciu.

Page 6: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

6

2) Elevii de la intrarea principală: - legitimează persoanele străine şi consemnează datele acestora în registrul de evidenţă

si nu permit accesul acestora decât in timpul pauzei, cu excepţia celor care sunt programaţi la cabinetele medicale.

- exercită sarcini trasate de profesorul de serviciu, direcţiune, secretariat - întocmesc procesul verbal de predare – primire a serviciului - este interzis accesul persoanelor străine la clase si participarea la ore - în cazul unor incidente cu persoane străine, anunţă profesorul de serviciu, secretariatul

şi gardienii. Elevii care nu se prezintă la serviciu sau îşi schimba locul programat vor fi sancţionaţi prin scăderea unui punct la purtare.

c) Serviciul profesorilor Zilnic, serviciul pe şcoală va fi asigurat de profesorii programaţi. Programarea serviciului pe liceu se semnează înaintea începerii perioadei (conf. Legii 109/1999 fiecare profesor trebuie sa facă de serviciu 2ore/săptămână) Sarcinile profesorilor de serviciu:

- se prezintă la şcoală cu 10 minute înainte de începerea programului; - pe timpul zilei seviciul pe liceu se predă de la o echipă la alta; - organizează serviciul pe şcoală şi instruieşte elevii de serviciu în legătură cu sarcinile ce

le revin şi modul de acţiune ; - supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor vor fi supravegheate

toate culoarele de pe cele 3 paliere şi curtea şcolii. Distribuirea sarcinilor pentru monitorizarea tuturor zonelor se stabileşte între profesorii de serviciu din acelaşi interval orar;

- supraveghează să nu se exercite presiuni şi ameninţări asupra elevilor; - semnalează, directorului de serviciu sau la secretariat, absenţa de la program a cadrelor

didactice ; - propune înlocuirea/înlocuieşte cadrelor didactice absente (daca nu este asigurat un

program de suplinire pentru cadrele didactice care lipsesc); - se asigura ca poarta este închisă pe timpul desfăşurării programului (poarta din b-dul. I.

C. Brătianu se deschide între orele 7:30 – 8:10; 12:50 – 13:10; 13:50 – 14:15); - la celelalte pauze (când poarta din b-dul. I. C. Brătianu nu este deschisă) clasele care

încep/termină programul circulă pe intrarea din Stradela Basarabi; - profesorul de serviciu verifică ţinuta şi legitimaţiile elevilor care intră; - nu este permisă ieşirea elevilor în timpul programului; - în timpul orelor profesorii de serviciu se asigură ca toţi elevii să fie în clase la ore (să nu

fie elevi care chiulesc pe holuri, prin vestiare, în curtea şcolii, la grupurile sanitare, în sălile de clase libere, etc.

- anunţă conducerea şcolii şi concomitent organele de ordine şi de intervenţie în cazul producerii unor evenimente deosebite (furturi, incendii, ameninţări prin telefon, etc.);

- întocmeşte la sfârşitul programului un proces verbal în care consemnează modul în care s-a desfăşurat programul şi evenimentele deosebite care au avut loc în timpul serviciului; dacă au fost găsiţi elevi care chiulesc sau care comit acte de indisciplină, profesorul de serviciu îi consemnează nominal şi întocmeşte un referat adresat dirigintelui elevilor respectivi.

- la ora 19:00 profesorul de serviciu se asigură că s-au terminat toate orele, că au fost aduse toate cataloagele, că toţi elevii au ieşit – elevii de serviciu pleacă ultimii - după care completează procesul verbal;

- cartela de acces nu se dă în folosinţa elevilor de serviciu (accesul persoanelor străine este asigurat de agentul de pază sau elevii de serviciu care folosesc, ocazional, cartela de la secretariat);

Dacă profesorii de serviciu nu-şi realizează atribuţiile vor fi depunctaţi, la propunerea şefului Comisiei educative, în fişa de evaluare anuală. Profesorii de serviciu consemnează eventualele evenimente şi semnează in registrul unic al serviciului pe liceu. Diriginţii instruiesc elevii de serviciu înaintea începerii perioadei de serviciu a clasei.

Page 7: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

7

2.2.6. Comisia pentru activităţi extracurriculare

Art.28. Componenţa comisiei este stabilită de Consiliul de Administraţie. Pe ani de studiu şi pe tipuri de activităţi se alege câte un responsabil (sportiv, artistic, ştiinţific, timp liber, vacanţe). Art.29. Comisia are următoarele atribuţii:

- centralizează: cercurile propuse de fiecare catedră, elevii participanţi, programul cercurilor

- propune activităţi pentru petrecerea timpului liber (spectacole, tabere, seri distractive...) - organizează activitatea corului, formaţiei de dansuri, echipe sportive - coordonează pregătirea şi desfăşurarea serbărilor şcolare, balului bobocilor, a

concursurilor şcolare. Art.30. Comisia pentru organizarea Zilelor Liceului „Ovidius” face parte din Comisia de activităţi extracurriculare.

• Este formată din 10 membri, profesori de la disciplinele reprezentate la zilele liceului, conducătorii formaţiilor artistice, elevi; comisia va fi desemnată anual de Consiliul de administraţie, până la 15 octombrie.

• Comisia stabileşte calendarul activităţilor, propune juriul fiecărei secţiuni • Comisia asigură popularizarea acestei activităţi, transmiterea invitaţilor • Comisia în colaborare cu Comitetul de părinţi asigură premierea (diplome, premii,

festivitate) • Comisia întocmeşte un dosar al Zilelor Liceului „Ovidius” care va cuprinde toate

materialele editate cu acest prilej (program, disciplinele la care se organizează sesiuni de referate, titluri de referate, comisii de jurizare, premii obţinute, etc.) şi care va fi păstrat la biblioteca liceului.

2.2.7. Comisia de perfecţionare metodică și cercetare

Art.31. Comisia de perfecţionare metodică se constituie la începutul fiecărui an şcolar, fiind formată din 5 membri, şeful comisiei fiind responsabilul cu dezvoltarea profesională din unitatea de învăţământ. Art.32. Comisia se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie. Art.33. Scopurile Comisiei de perfecţionare metodică sunt:

- sprijinirea personalului didactic în aplicarea reformei sistemului educaţional şi în îmbunătăţirea activităţii didactice

- informarea promptă a personalului didactic cu privire la planuri de învăţământ, curriculum, programe şcolare, etc., şi a modului de aplicare a acestora.

Art.34. Atribuţiile Comisiei metodice sunt: - să menţină permanent contactul cu I.S.J., informându-se cu privire la modificările ce

pot apărea în curriculum, modalităţi de evaluare şi a modului de aplicare a acestora - să menţioneze legătura cu instituţiile abilitate cu formarea şi perfecţionarea continuă - să informeze personalul didactic de modificările care apar - să elaboreze materiale de sinteză pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode şi

strategii didactice, manuale alternative, consiliere şi orientare, etc.) - să sprijine personalul didactic prin stagii de formare în activitatea de perfecţionare şi

susţinere a examenelor de grade didactice - să sprijine, din punct de vedere metodic, profesorii aflaţi la începutul activităţii didactice - să organizeze seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme.

2.2.8. Comisia pentru orar

Art.35. Comisia de orar este formată din 2 membri desemnaţi de director. Art.36. Atribuţiile comisiei sunt următoarele:

- alcătuieşte orarul şcolii - alcătuieşte repartizarea pe săli a grupelor de limbi străine şi de discipline opţionale şi

repartizarea orelor în laboratoare - modifică orarul şcolii când este cazul (mişcarea cadrelor didactice, comunicări MECTS.,

I.S.J. ...), afişează orarul claselor şi al cadrelor didactice şi asigură transmiterea la clase. Art.37. Programul de funcţionare al liceului este stabilit în fiecare an, înainte de începerea cursurilor de Consiliul de Administraţie. Modificările ulterioare sunt efectuate de Consiliul de Administraţie.

Page 8: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

8

2.2.9. Comisia de protecţie civilă

Art.38. Comisia de protecţie civilă este constituită şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare. Art.39. Atribuţiile comisiei sunt:

• Stabilirea unui program semestrial de popularizare şi avertizare a elevilor în privinţa calamităţilor provocate de dezastre naturale (cutremure, inundaţii, incendii) sau produse de om (incendii, războaie, poluare radioactivă, chimică, etc...).

• Stabilirea unui program de activităţi practice care să vizeze pregătirea elevilor pentru a reacţiona rapid şi eficient în cazul producerii accidentelor mai sus menţionate.

• Stabilirea şi menţinerea unor contacte permanente cu factorii responsabili în protecţie civilă de la nivelul judeţului Constanţa (Inspectorat Şcolar, armată, etc.).

• Elaborarea unor materiale informative pentru documentarea profesorilor şi elevilor în protecţie civilă; organizarea unor lecţii deschise, dezbateri, etc.

2.2.10. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă. Comisia de securitate și sănătate în muncă.

Art.40. Este constituită şi funcţionează în conformitate cu Legea 90/1996 privind normele generale de protecţie a muncii. Art.41. Comisia de protecţie a muncii are în componenţă: şefii de catedră ai disciplinelor ce folosesc laboratoare, săli de sport, diriginţii claselor, laboranţi, secretar, administrator. Art.42. Componenţa comisiei se stabileşte la fiecare început de an şcolar şi este coordonată de un preşedinte desemnat de Consiliul de administraţie. Art.43. Atribuţiile Comisiei de protecţie a muncii constau în:

• elaborarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni.

• organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi (la fiecare doză luni) • efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de

către conducătorii activităţilor) • elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea

în şcoală şi în afara şcolii • asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborarea cu

administraţia. Art.44. Comisia de protecţie a muncii se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este nevoie. Art.45. Comisia de Cruce Roşie face parte din Comisia de protecţie a muncii.

• Comisia este formată din 3 membri dintre care Consiliul de administraţie desemnează un responsabil.

• Comisia ia măsuri de echipare a cabinetelor, sălilor de sport, cu truse medicale şi măsuri de instruire a cadrelor didactice şi a elevilor privind acordarea primului ajutor în caz de accidente.

• Comisia funcţionează pe baza unui program de activitate anual. • Comisia asigură informarea elevilor privind măsurile de prevenire şi înlăturare a unor

maladii. • Comisia difuzează în toate clasele sfaturi generale privind igiena personală şi

colectivă. • Comisia asigură informarea elevilor privind măsurile de combatere a tabagismului,

alcoolismului, consumului de droguri. • Comisia organizează un cerc „Sanitarii pricepuţi”; pregăteşte echipaje care participă la

concursuri specifice. • Comisia are legături cu Crucea Roşie – filiala Constanţa, căreia i se subordonează, cât

şi cu ARAS Constanţa, cu organizaţii internaţionale care au ca scop menţinerea sănătăţii elevilor, cu ACET.

• Comisia colaborează cu medicul liceului şi cu medicii de specialitate dermato – venerologie şi de alte specialităţi.

Page 9: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

9

2.2.11. Comisia de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI)

Art.46. Atribuţiile comisiei PSI sunt: • Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin plan anual de

muncă. • Urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de

prevenire şi stingere ce revin personalului şi elevilor precum şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsare.

• Întocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducătorului de unitate fondurile necesare.

• Difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc., planurile de evacuare în caz de incendiu şi normele de comportare în caz de incendiu.

• Elaborează materiale informative şi de documentare care să fie utilizate de diriginţi, profesori, laboranţi în activitatea de prevenire a incendiilor.

2.2.12. - Comisia de receptie:

a. Monitorizeaza activitatea de achizitionare de bunuri; b. Verifica si semneaza fiecare lista de bunuri achizitionate de; c. Verifica corespondenta dintre bunurile aflate pe lista si cele achizitionate; d. Verifica încadrarea în standardul de calitate a bunurilor achizitionate; e. Colaboreaza cu administratorul de patrimoniu si cu comisia de inventariere; f. Realizeaza rapoarte periodice privind activitatea comisiei.

2.2.13. - Comisia de inventariere si casare:

a. Verifica de 1-2 ori pe an patrimoniul scolii dupa listele de inventar; b. Verifica starea bunurilor scolii; c. Verifica functionalitatea bunurilor scolii; d. Întocmeste scurte rapoarte de constatare în legatura cu starea calitativa a unor bunuri din

patrimoniul scolii; e. Face propuneri pentru casarea acelor bunuri uzate moral sau cu grad mare de deteriorare; f. Monitorizeaza întreaga baza materiala a scolii; g. Face propuneri pentru îmbunatatirea bazei materiale a scolii; h. Colaboreaza cu administratorul de patrimoniu, administratorul financiar, comisia de receptia

a bunurilor sSi comisia de casare, pentru buna desfasurare a activitatii; i. Propune modalitati de îmbunatatire a organizarii si functionalitatii bunurilor aflate în

patrimoniul scolii; j. Hotaraste scoaterea din inventar a bunurilor casate pe baza referatului întocmit de comisia

de casare; k. Sesizeaza conducerea scolii si consiliul de administratie cu privire la anumite lipsuri,

disfunctionalitati, sau deteriorari ale unor bunuri din patrimoniul scolii; l. Elaboreaza scurte informari si rapoarte periodice privind starea patrimoniului scolii.

2.2.14. Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare

Componenta comisiei de disciplina se stabileste de catre consiliul profesoral al Scolii, prin numirea a 3-5 membri, dintre care unul fiind reprezentant al organizatiei sindicale din scoala, toti membrii comisiei fiind propusi si acceptati drept persoane recunoscute cu înalta calitate morala, civica si profesionala.

Comisia de disciplina poate functiona cu caracter permanent daca are conceput un statut propriu de functionare, altfel, aceasta functioneaza doar cu caracter temporar.

Comisia de disciplina are rolul de a cerceta eventualele fapte care se pot constitui în abateri disciplinare, savârsite de personalul salariat al scolii, conform legislatiei în vigoare si regulamentului de ordine interioara. 2.2.15. – Comisia de mobilitate

Atribuţiile comisiei de mobilitate sunt cele prevăzute de Metodologia de mișcare a personalului didactic aflată în vigoare în anul școlar în curs.

Page 10: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

10

2.2.16. – Comisia pentru formarea continuă a personalului Atribuţiile comisiei pentru formare continuă sunt:

- realizarea tabloului de bord al formării, în fiecare an școlar; - promovarea ofertelor de formare ale furnizorilor; - gestionarea portofoliilor de formare ale catedrelor

2.2.17. – Comisia de imagine Atribuţiile comisiei de imagine sunt:

- Elaborează strategia de promovare a imaginii liceului. - Coordonează acţiunile de promovare a imaginii liceului. - Concepe, elaborează şi asigură distribuirea materialelor de promovare a imaginii facultăţii

(afişe şi postere, broşuri, albume, ghiduri, pliante, fluturaşi de informare, CD-uri de prezentare, etc.).

- Colaborează cu Consiliul de Curriculum pentru conceperea şi diseminarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională.

- Propune manifestări şi evenimente de promovare a liceului. - Stabileşte configuraţia şi structura site-ului liceului, asigură introducerea informaţiilor pe

site şi menţinerea acestora updatate. - Monitorizează şi analizează imaginea liceului în mediul educational. - Asigură o bună comunicare cu toate structurile si institutiile comunictatii locale. - Identifică posibilităţile de colaborare în care poate fi implicat liceul.

2.2.18. Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar se constituie la începutul fiecărui an şcolar, fiind formată din director, director adjunct, consilierul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, consilierul scolar, 3 cadredidactice, preşedintele comisiei fiind consilierul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

Atribuţiile Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar: - elaborează, aplică şi evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor incluse în Planul

operaţionalal unităţii privind reducerea fenomenului violenţei; - intervine în cazul conflictelor dintre elevi; - mediaza conflictele ; - propune Consiliului Profesoral sancţiunile si masurile de ameliorare a situatiei disicplinare a

scolii

2.2.19. Comisia pentru burse și “Bani de liceu” Comisia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevi este constituită

şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare. Comisia are următoarele atribuţii :

a) afişează în unitatea de învăţământ : - criteriile generale, criteriile specifice şi metodologia de acordare a burselor, - lista actelor necesare pentru obţinerea burselor; - termenul de depunere la secretariatul unităţii a documentelor necesare;

b) preia de la secretariatul unităţii documentele depuse de elevi sau reprezentanţii lor legali pentru obţinerea burselor; c) analizează actele respective şi, în concordanţă cu criteriile generale şi cele specifice, stabileşte nominal elevii care urmează să primească burse, evaluarea actelor şi stabilirea elevilor propuşi pentru bursă fiind consemnată în proces – verbal; d) solicită Consiliului de administraţie aprobarea acordării burselor conform procesului – verbal; e) în termen de trei zile de la data aprobării în Consiliul de Administraţie, Comisia afişează la loc vizibil

- lista nominală cu bursele acordate de Consiliul de Administraţie.

2.2.20 – Comisia Programul – “Lapte şi corn” Atribuţiile comisiei “Lapte și corn” sunt: Recepţia produselor de către responsabilul desemnat ( prin decizie) al unităţii şcolare se va

face în termenul convenit ( 8.00 – 12.00); Persoana desemnată prin decizie să se ocupe de recepţia, depozitarea şi distribuirea

produselor alimentare ce fac obiectul O.U.G. nr. 96/2002, trebuie să urmărească:

Page 11: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

11

La recepţie: - starea de igienă şi integritatea ambalajelor ( se vor îndepărta produsele care au ambalaje deteriorate); - datele de expirare ale produselor ; - conformitatea între numărul de lot înscris pe produsele livrate şi cel menţionat pe documentele de însoţire (facturi, declaraţii de conformitate, aviz de însoţire al mărfii).

La depozitare: - produsele se vor depozita într-un spaţiu special amenajat, curat şi aerisit, respectându-se condiţiile de depozitare impuse de producător; - se va monitoriza temperatura în spaţiul de depozitare;

Responsabilii desemnaţi ai unităţilor şcolare „pot refuza primirea produselor care prezintă vicii aparente (stare necorespunzătoare a ambalajului) numai în momentul recepţiei produselor;

În cazul în care livrarea se face pe mai multe zile, produsele cu cel mai scurt timp de valabilitate se păstrează la frigider şi se distribuie prioritar; nu se păstrează produse expirate în utilajele frigorifice;

Comisia afişează la vedere ( intrarea principală ), în format A3, color, posterul APIA - privitor la programul European de încurajare a consumului de fructe în şcoli.

Capitolul 3 – Procesul instructiv – educativ

3.1. Procesul de învăţământ. Standardele procesului de învăţământ. Art.47. În cadrul procesului de învăţământ, cadrele didactice exercită asupra elevilor, în mod conştient şi sistematic, un ansamblu de acţiuni pentru formarea personalităţii acestora în concordanţă cu cerinţele idealului educaţional prevăzut de Legea Învăţământului. În procesul instructiv – educativ rolul conducător îl are cadrul didactic care conduce acest proces potrivit obiectivelor activităţii, aplicate diferenţiat în funcţie de contextul acestora. În procesul instructiv – educativ cadrul didactic interacţionează şi conlucrează cu elevii. Predarea este activitatea profesorului de comunicare a cunoştinţelor, de organizare, coordonare şi stimulare a activităţii elevilor în vederea asigurării unui cadru adecvat formării personalităţii acestora. Învăţarea înglobează totalitatea acţiunilor pe care trebuie să le întreprindă elevul în procesul de învăţământ. Art.48. Procesul instructiv – educativ se realizează prin activităţi curriculare (lecţii, lucrări de laborator) şi extracurriculare (cercuri, formaţii artistice, echipe sportive etc.). Art.49. În învăţământ se urmăreşte realizarea competenţelor disciplinare, a capacităţilor metodologice şi a atitudinilor. Competenţele disciplinare constau în capacităţi de muncă intelectuală, proprii unei gândiri sistematice şi în capacităţi de muncă intelectuală, proprii unei gândiri sistematice şi in capacităţi de comunicare. Atitudinile fundamentale constau în comportamente necesare integrării în activitatea socio – economică în formarea de atitudini faţa de propria persoană şi societate. 3.2. Structura anului şcolar.

Art.50. Este cea stabilită de MECTS în fiecare an şcolar. Art.51. Deschiderea cursurilor se face în mod festiv pe baza unui program special, in prima zi a anului şcolar începând cu ora 9.00. Disciplina este asigurată de cadrele didactice desemnate de Consiliul de Administraţie care stabilesc dispunerea claselor şi de diriginţi (aceştia sunt obligaţi să însoţească clasa sau să desemneze un înlocuitor). Art.52. Încheierea cursurilor se marchează prin festivitatea de premiere a elevilor merituoşi prilej cu care se atribuie diplome şi premii elevilor clasaţi pe primele locuri în clasele respective şi menţiuni celor care s-au distins în diferite ocazii. Premiile se atribuie conform “Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat” . Diriginţii propun premii speciale şi menţiuni, care se aprobă în comisia educativă. Diriginţii claselor asigură completarea (scrierea) diplomelor. Festivitatea de premiere se organizează după un program stabilit de Consiliul de Administraţie şi comisia educativă. Elevilor premianţi care nu se prezintă la festivitate le vor fi transmise diplomele, iar premiile vor fi reţinute la şcoală. La festivitatea de premiere este obligatorie

Page 12: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

12

prezenţa diriginţilor (care înmânează diplomele) şi a cadrelor didactice (care înmânează menţiunile acordate). Diriginţii asigură totodată disciplina pe timpul festivităţii consemnând eventuale abateri ale elevilor. Participanţii la festivitatea de premiere pot părăsi sala doar după încheierea acesteia. Art.53. În cazuri de epidemii, calamităţi naturale sau condiţii improprii desfăşurării activităţii, Consiliul de administraţie suspendă cursurile cu aprobarea Inspectoratului Şcolar. În astfel de situaţii, Consiliul de administraţie va stabili măsuri de parcurgere integrală a programei până la sfârşitul anului şcolar. Aceste măsuri se aprobă de Consiliul profesoral. 3.3. Programul şcolar. Orarul şcolar.

Art.54. Orele de începere şi încheiere a cursurilor se aprobă de Consiliul de administraţie la propunerea directorului şi a comisiei de orar. Art.55. Orarul liceului se întocmeşte de Comisia de orar şi se aprobă în Consiliul de administraţie înainte de începerea cursurilor. Art.56. Activităţile extracurriculare (pregătirea suplimentară, cercurile, activităţile cultural artistice, sportive etc.) se desfăşoară în afara orarului şcolii cu excepţia activităţilor plătite. Conducătorii acestor activităţi le vor consemna zilnic în condica de prezenţă. Organizarea, evidenţa şi răspunderea acestor activităţi revine catedrelor şi Consiliului pentru curriculum.

Art.57. Ordinea şi disciplina se asigură de cadrele didactice, personal auxiliar, profesori de serviciu şi conducerea şcolii. Indiferent de motiv se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs.

Solicitările cluburilor sportive pentru participare la programe de pregătire sau competiţii se depun la secretariat cu 5 zile înainte şi se supun aprobării directorului. Activitățile extracurriculare (participarea la conferințe, simpozioane, proiecte și parteneriate, pregătire suplimentară, cercuri școlare, activități culturale, sportive, de divertisment, etc.) se desfășoară în afara programului școlii, cu excepția activităților plătite. Coordonatorii activității extracurriculare va informa directorul asupra acestor activități și le vor consemna în condica activităților extrașcolare și extracurriculare. Organizarea, evidența și răspunderea acestor activități revine cadrelor didactice/comisiilor și Consiliului pentru curriculum După orice activitate desfășurată profesorii implicați realizează un raport-tip asupra activității respective în care vor consemna tipul, tema, numărul de elevi participanți, numele altor profesori/persoane cu care au colaborat, locul de desfășurare și o scurtă evaluare. Raportul se depune la coordonatorul Comisiei diriginților. Pentru activitățile ce se desfășoară în afara spațiului liceului, dirigintele/profesorul organizator al activității va realiza instructajul pentru asigurarea securității elevilor, va întocmi întreaga documentație necesară – tabel nominal de luare la cunoștință a normelor de securitate, declarații ale părinților, cererea avizată de conducerea liceului, alte documete specifice solicitate de ISJ Constanța. 3.4. Planuri cadru de învăţământ. Programe. Manuale şcolare.

Art.58. Întreaga activitate desfăşurată de profesori cu elevii la clasă se realizează pe baza cunoaşterii temeinice şi respectării obligatorii a prevederilor planurilor cadru şi programelor şcolare, aprobate de M.Ed.C. (pentru orele din trunchiul comun) şi a opţiunilor elevilor pe baza ofertei şcolii(pentru disciplinele opţionale). Catedrele au obligaţia de a elabora programele pentru disciplinele opţionale pentru anul şcolar viitor şi a obţine aprobarea I.S.J. până la începutul fiecărui an şcolar. Art.59. Respectarea numărului de ore pentru fiecare disciplină (de trunchi comun sau opţional), a conţinutului programelor, şi parcurgerea integrală şi ritmică a materiei sunt obligatorii pentru toţi profesorii. Nerespectarea acestor cerinţe, predarea la un nivel scăzut sau la un nivel ce depăşeşte posibilităţile de înţelegere şi asimilare ale elevilor, constituie abateri şi se sancţionează conform prevederilor Statutului personalului didactic. Art.60. Materia de studiu prevăzută în programele şcolare se repartizează pe lecţii prin planificările curriculare anuale si semestriale care se întocmesc de profesori pentru fiecare obiect şi clasă înaintea începerii cursurilor. Structura planificărilor este stabilită de fiecare catedră. Semestrial se întocmeşte planificarea calendaristică, pe teme/ lecţii şi ore. Planificările se definitivează în plenul catedrei şi sunt aprobate de şeful de catedră. Acesta le prezintă pentru vizare administrativă conducerii liceului in cel mult 2 săptămâni de la începerea fiecărui semestru. Un exemplar din planificarea curriculară şi un exemplar din planificarea calendaristică se depun la mapa catedrei, la director adjunct. Şeful catedrei verifică lunar stadiul parcurgerii programei.

Page 13: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

13

Art.61. În şcoală se vor utiliza numai manuale aprobate de MECTS.. Manualele alternative vor fi recomandate elevilor de profesorii claselor, daca este posibil, înainte de finalul anului şcolar curent. 3.5. Constituirea claselor.

Art.62. Clasele având efectiv minim de 30 elevi se constituie la începutul primului an de studiu pe filiere profiluri şi specializări ţinând cont ca elevii să fie grupaţi după disciplinele opţionale şi după limbile moderne studiate, astfel încât grupele de studiu care se formează să nu fie mai mici de 10 elevi. Pentru respectarea acestei cerinţe directorul poate decide conform art. 14 : - inversarea anilor de studiu a limbilor moderne - schimbarea studiului unei limbi moderne cu alta (în acest caz elevul va beneficia de asistenţa profesorului clasei pentru recuperarea cunoştinţelor, pe parcursul primului an şcolar). - schimbarea opţiunilor. Exprimarea opţiunilor se face în şedinţă comună părinţi-elevi din oferta propusă clasei respective în termenul anunţat. Orele de aprofundare / extindere, opţional se vor aproba doar cu întreg colectivul de elevi, minoritatea se supune majorităţii. Art.63. Clasele nou constituite vor avea efectivul prevăzut in Regulamentul de funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar. 3.6. Evaluarea rezultatelor elevilor.

Art.64. Evaluarea se face ritmic conform metodologiei stabilite de Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare respectându-se prevederile art. 51 – 52 din Regulamentul unităţilor şcolare. Codul evaluării (regulile de evaluare) este elaborat de fiecare catedra, individualizat si actualizat la începutul fiecărui an şcolar. Profesorii care nu respectă regulile codului vor fi depunctaţi la evaluare. 3.7. Încheierea situaţiei şcolare.

Art.65. se face conform art. 53 – 60 din Regulamentul unităţilor şcolare. 3.8. Examenul de corigenţă.

Art.66.Examenul de corigenţă constă intr-o probă scrisă şi o probă orală. Proba scrisă va avea durata de 1.5 ore, elevul având posibilitatea de a alege o variantă de subiect din cele 2 propuse de comisie. Biletele pentru proba orală vor cuprinde 3 subiecte. Numărul biletelor va fi egal cu dublul numărului corigenţilor. Art.67. Cadrele didactice au obligaţia de a respecta prevederile articolelor 61 – 77 din regulamentul unităţilor şcolare.

Page 14: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

14

Capitolul 4. – Resurse umane

4.1. PROFESORII

Art.68. Profesorii au următoarele obligaţii: • Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa individuală a postului la termenele stabilite; • Îndeplinirea sarcinilor trasate de organele de decizie şi de lucru(de şefii acestora); • De a participa la activităţile tuturor comisiilor din care fac parte; • De a efectua planificările şi a le prezenta şefilor de catedră la termenele stabilite; • Perfecţionarea continuă în specialitate şi psihopedagogică (prin studiu individual şi participarea

la acţiunile de perfecţionare organizate de catedră, şcoală, I.S.J., susţinerea gradelor didactice şi reciclări periodice conform deciziei Consiliului de administraţie).

• Pregătirea permanentă şi cu responsabilitate a tuturor activităţilor didactice. Stagiarii precum şi cadrele desemnate de Consiliul de Administraţie vor întocmi planuri de lecţie. Cadrele aflate în primul an de activitate în liceu vor întocmi proiecte didactice.

• De întocmirea corectă şi transmiterea în termen a statisticilor şi informării solicitate de şefii comisiilor şi direcţiune.

• Să folosească un limbaj corespunzător în relaţiile cu elevii, cu părinţii, cu celelalte cadre didactice şi personalul şcolii

• Sa nu lezeze în nici un mod personalitatea elevilor, să nu primejduiască sănătatea lor fizică şi psihică

• Sunt interzise cu desăvârşire pedepsele corporale • Să respecte deontologia profesională • Să nu desfăşoare activităţi politice şi de prozelitism religios în şcoală • Să nu lipsească nemotivat de la ore • Să consemneze absenţele la începutul orelor şi notele acordate în catalog(în cazul grupelor de

limbi moderne catalogul va fi luat de profesorul care rămâne în sala de clasă); profesorii care utilizează catalogul personal au obligaţia de a consemna absenţele si notele în catalogul oficial la sfârşitul fiecărei zile de curs. Secretariatul va consemna în condică sălile în care se desfăşoară orele de limbi moderne(conform repartizării comisiei de orar).

• Să ia măsuri de recuperare pentru elevii cu ritm mai lent de învăţare şi să desfăşoare activităţi suplimentare cu elevii capabili de performanţă

• Să respecte programa şcolară si ordinele MECTS. privind volumul temelor de acasă (20 – 25 minute pentru o oră de curs) pentru a nu suprasolicita elevii

• Să nu dea teme de vacanţă decât cu caracter facultativ • Să încheie situaţia şcolară(media semestrială) a elevilor în ultima oră de curs • Să facă evaluarea elevilor ţinând cont de prevederile codului/regulilor de evaluare • Să discute cu părinţii evaluarea elevilor în orele de consultaţii stabilite la începutul anului

şcolar Dacă la adresa unui cadru didactic se primesc, într-un an şcolar, reclamaţii (contestaţii) cu

privire la calitatea procesului de predare-învăţare sau la corectitudinea evaluării, acesta va fi pus în discuţia catedrei care va înainta Consiliului de Administraţie propuneri corespunzătoare. Dacă acestea ţin de competenţa Consiliului profesoral sau I.S.J. , vor fi prezentate acestor organe.

Art.69. Profesorii diriginţi au obligaţiile prevăzute în Art. 45 din Regulamentul de funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Portofoliul profesorului

Mapa profesorului reprezintă „cartea de vizită” a activităţii didactice a profesorului eficient, permite păstrarea materialelor şi organizarea acestora astfel încât să fie operaţionale, obligă profesorul la o muncă de calitate, la responsabilitate şi rigoare profesională, întrucât toate documentele sunt la vedre. Conţinutul mapei profesorului:

- Încadrarea (clase, nr. de ore) - Orarul - Fişa postului - Raport de autoevaluare - Fişa de evaluare - Programele pentru disciplinele opţionale propuse - Proiecte didactice

Page 15: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

15

- Teste de evaluare (teste predictive, rezultatele acestora şi observaţiile-concluziile ce se impun, testele sumative pentru fiecare unitate de învăţare sau testele date la sfârşit de semestru sau an şcolar)

- Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor şi portofoliilor întocmite de elevi)

- Fişe de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat) - Caietul de observaţii/clasă - Program de pregătire specială (examene, recuperări, concursuri) + tabele de prezenţă

elevi - Procedură de evaluare - Descriptori de performanţă - Subiecte propuse - Rezultatele obţinute - Codul evaluării - Evidenţa activităţilor de perfecţionare organizate la nivelul unităţii de învăţământ (catedra,

consilii profesionale) sau de CCD-ISJ, diplome, certificate

Decalogul profesorului

I. Lasă-ţi acasă grijile, neliniştile şi lacrima! Adu în faţa elevului tău încrederea şi zâmbetul!

II. Îmbracă-te decent, curat şi frumos! Impune un model de vestimentaţie!

III. Vorbeşte frumos! Impune un model de exprimare îngrijită, sobră!

IV. Poartă-te frumos! Impune un model de comportament egal, decent, civilizat!

V. Lasă vârsta la poarta şcolii! Fii mereu tânăr în spirit!

VI. Pasionează-te de ceea ce faci! Nu intra în inerţie!

VII. Îmbină exigenţa cu blândeţea! Creează distanţă între tine şi elev, pentru a fi obiectiv!

VIII. Fii ferm şi consecvent! Nu căuta popularitatea ieftină!

IX. Consideră-l pe elev egalul tău în gândire, simţire şi trăire! Evită situaţiile conflictuale!

X. Gândeşte actul instructiv – educativ, ca si cum tu ai fi elevul! Învaţă în rând cu elevul! Înţelege dificultăţile învăţării şi calea eludării lor!

4.2. ELEVII 4.2.1. Dobândirea calităţii de elev

Art.70. Dobândirea calităţii de elev a liceului se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar . Art.71. Admiterea în clasa a V-a se face prin testare. Testarea constă în probă scrisă la matematică. Numărul de locuri scoase la concurs, tematica şi regulamentul sunt anunţate cu cel puţin 30 zile înainte de susţinerea probei scrise. Elevii sunt admişi în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, nota de admitere minimă fiind 5. Fiecare lucrare scrisa va fi corectata de doi profesori care întocmesc borderouri de notare. Preşedintele analizează borderourile si dispune recorectarea lucrării de un al treilea profesor din comisie (sau de un profesor desemnat daca comisia este compusă doar doi profesori) daca între notele acordate de cei doi corectori exista o diferenţă mai mare de 1 punct. Recorectarea se face în prezenţa celor doi corectori. Nota acordata de cel de al treilea profesor rămâne definitivă , se trece pe lucrare cu semnătura celui de al treilea corector si preşedintelui si constituie media lucrării. In caz contrar, corectorii trec notele pe lucrare si semnează. Preşedintele face media si semnează. După

Page 16: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

16

trecerea mediilor pe lucrări acestea se deschid in plenul comisiei si mediile se trec in catalogul de examen. In caz de contestaţie, lucrarea se recorectează. Preşedintele dispune modificarea mediei lucrării dacă se constată o diferenţă mai mare de 0,5 puncte în plus sau în minus. In aceasta situaţie clasamentul se modifica, dar elevii declaraţi admişi, în urma testării îşi păstrează locul (se suplimentează numărul de locuri). Pentru clasele de intensiv engleza elevii admişi în urma testului de matematică vor susţine un test (interviu) de limba engleză, care nu este eliminatoriu, pe baza căruia se realizează admiterea la clasa respectivă. Art.72. Înscrierea elevilor în clasa a V-a se face la cerere pe baza rezultatelor obţinute la proba de matematică în limita numărului de locuri. Elevii admişi care nu fac cerere de înscriere şi care nu se prezintă la cursuri în prima săptămână fără să anunţe şcoala şi sa justifice absenţele pierd calitatea de elev. În această situaţie serviciul secretariat va contacta elevii respinşi cu medii peste 5, în ordinea descrescătoare a mediilor, pentru înscriere. Art.73. Pentru elevii de liceu, în cazul transferului la acelaşi profil, solicitanţii vor susţine testări stabilite în cadrul Consiliului de Administraţie. Daca sunt mai mulţi candidaţi, in urma mediei care se face intre media generala a anului de studiu precedent si media la testări sau media aritmetica intre media generala a anului de studiu precedent, media la testări si media la diferenţe ( pentru elevii care schimba profilul), transferul se va aproba in ordinea descrescătoare a acestor medii, in limita locurilor aprobate in Consiliul de Administraţie. Pentru trecerea elevilor din ciclul inferior în ciclul superior al liceului Consiliul de curriculum stabileşte programa şi examenele de diferenţă. Art.74. Elevii au dreptul de a se transfera de la o clasă la alta, de la un profil la altul, la alte școli, la alte forme de învățământ conform articolelor 135-149 din Regulamentul unităților școlare. 4.2.2. Exercitarea calităţii de elev

Art.75. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile curriculare şi extracurriculare existente în programul şcolii . Se încheie pentru toţi elevii claselor V-XII un acord de parteneriat şcoală-părinte-elev. Răspunderea şcolii revine tuturor profesorilor. Art.76. Frecventarea tuturor cursurilor prevăzute în orar este obligatorie pentru fiecare elev. Art.77. Evidenţierea prezenţei se face la începutul fiecărei ore de curs de către profesori, care consemnează în catalog absenţele. Elevii care nu se află în clasă la intrarea profesorului sunt consideraţi absenţi la ora respectivă. Art.78. În cazuri bine motivate elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic să asiste la oră, acesta putând motiva absenta pana la sfârşitul orei. Art.79. Se interzice cadrelor didactice eliminarea elevilor de la orele de curs. Elevii care perturbă orele de curs vor fi puşi în discuţia Consiliului Profesorilor clasei pentru a fi sancţionaţi. Art.80. Părăsirea spaţiilor de învăţământ(sală, laborator, şcoală) în timpul orelor de curs se face numai în cazuri de forţă majoră cu aprobarea cadrului didactic respectiv sau a profesorului – diriginte. Art.81. Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare sau alte cauze de forţă majoră dovedite cu acte legale sunt considerate motivate. Art.82. Motivarea absenţelor se efectuează numai de diriginte pe baza următoarelor acte:

- adeverinţe eliberate de medicul cabinetului şcolar, medicul de familie sau medicul specialist, vizate de medicul şcolar;

- adeverinţă sau certificat medical eliberat în cazul în care elevul a fost internat în spital; - cererea părinţilor, aprobată de director, pentru situaţii familiale deosebite fără a depăşi 7

zile pe an (cererea se depune la secretariat, de către părinte, cu aprobarea dirigintelui, înainte de a efectua absenţele sau, in cazuri de forţă majora, imediat după efectuarea absenţelor)

Pentru a fi considerate valabile adeverinţele medicale trebuie să conţină în mod vizibil numele şi parafa medicului, numele cabinetului medical sau al spitalului, diagnosticul. Chiar în situaţiile mai sus prezentate motivarea absenţelor se face după consultarea părinţilor. În cazul în care se constată falsuri, actele prezentate sunt considerate nule iar elevul în cauză este sancţionat cu scăderea notei la purtare cu 1 punct. Art.83. Motivarea absenţelor se face de profesorul diriginte în maxim 7 zile de la reluarea activităţii iar actele doveditoare se păstrează de diriginte pe tot parcursul anului şcolar. Dacă actele

Page 17: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

17

doveditoare nu sunt prezentate în termenul prevăzut acestea nu mai pot fi utilizate în motivarea absenţelor. Art.84. Pentru elevii sportivi de performanţă, care participă la acţiuni la nivel judeţean naţional, internaţional, organizate în timpul semestrelor şcolare, directorul liceului poate aproba motivarea absenţelor, până la 30 de zile, anual, cu condiţia îndeplinirii de aceştia a obligaţiilor şcolare. Art.85. Elevii calificaţi la faza judeţeană şi naţională ale olimpiadelor şcolare, în vederea pregătirii intensive, pot fi scutiţi de frecvenţă cu acordul profesorilor clasei şi al direcţiunii în conformitate cu un program aprobat de direcţiune. Aceştia au însă obligaţia de a recupera individual materia pierdută. Art.86. Elevii de la articolele anterioare nu vor fi examinaţi scris sau oral în prima săptămână de la revenirea la cursuri. Art.87. Exmatricularea se propune în scris de dirigintele clasei, după consultarea Consiliului profesorilor clasei, şi se aprobă de Consiliul Profesoral, făcându-se menţiunea respectivă în catalog şi registrul matricol. Art.88. Elevii care dovedesc că îşi însoţesc părinţii peste hotare sunt scutiţi de frecvenţă. Situaţia şcolară a acestora se va încheia în cel mult 60 de zile de la data înapoierii în ţară separat, pe anii de studiu cât au fost plecaţi. 4.2.3. Drepturile elevilor Art.89. Elevii beneficiază de drepturile prevăzute în Regulamentul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat (art. 97 - 107). Art.90. Pentru a stabili bursele sociale, de studiu şi de merit Comisia de burse va afişa la avizierul elevilor şi în cancelarie condiţiile care trebuiesc îndeplinite şi actele necesare, până la începerea anului şcolar sau în termen de 2 săptămâni de la eventuala Hotărâre de Guvern care reglementează acest lucru. Diriginţii vor comunica aceste condiţii la clase şi vor întocmi totodată o fişă statistică privind situaţia socio-economică a familiilor elevilor. Fişa statistică va fi stabilită de Comisia pentru burse prin consultarea catedrei Om şi societate. În fişă vor fi nominalizaţi şi elevii îndreptăţiţi să primească burse sociale sau ajutor financiar, din surse extrabugetare, burse de studiu şi de merit specificând şi motivele. O copie a fişei va fi depusă la Comisia de burse în termen de 2 săptămâni de la afişarea condiţiilor de bursă. Diriginţii vor aduce la semnat si stampilat carnetele de alocaţii în prima săptămână a fiecărei luni-elevii nu vor merge personal la secretariat. Elevii care îndeplinesc condiţiile de bursă vor depune cerere însoţită de actele corespunzătoare la secretariat (unde vor fi înregistrate individual) în termen de 2 săptămâni de la afişarea condiţiilor de bursă. Cererea şi actele vor fi verificate şi vizate de diriginte. Art.91. Comisia de burse va analiza cererile şi va înainta propuneri de bursă la I.S.J. în termen de 2 săptămâni. În acelaşi termen va fi înaintată lista elevilor propuşi pentru ajutoare financiare extrabugetare la Consiliul de Administraţie şi Comitetul de părinţi. Cererile nedepuse în termen sau neînsoţite de acte justificative nu vor fi luate în considerare de Comisia de burse. Art.92. Pentru premierea elevilor din surse extrabugetare/comitet părinţi criteriile şi modalităţile vor fi stabilite de organismul care acordă premierea, la recomandarea Consiliului de Administraţie. Pentru medii egale se acordă acelaşi premiu. Premiul de onoare al şcolii „Primus Inter Pares” se acordă absolventului clasei a XII-a cu cea mai mare medie calculată pe anii de liceu cu condiţia să fie mai mare de 9.50 şi având media 10 la purtare în toţi anii.

Consiliul elevilor – Regulamentul Consiliului elevilor

Art.93. a) Consiliul elevilor pe şcoală se constituie din reprezentanţii claselor în primele 2 săptămâni de şcoală. Fiecare clasă desemnează 2 reprezentanţi (şeful clasei, locţiitor, casier). Consiliul se întruneşte semestrial sau la solicitarea biroului sau direcţiunii şcolii. b) Consiliul elevilor este condus de un birou, format din 11 – 15 membri (preşedinte, locţiitor, responsabili pe ani de studii, responsabili pe probleme). Preşedintele este membru al Consiliului de administraţie al liceului. c) Consiliul elevilor analizează problemele elevilor şi propune măsuri privind îmbunătăţirea:

- activităţii didactice - activităţilor extracurriculare

Page 18: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

18

- disciplinei şi frecvenţei - relaţiilor elev – profesor, elev – elev - relaţiilor cu alte unităţi de învăţământ - integrarea socio – profesională - activităţi din timpul liber

Problemele şi măsurile propuse vor fi aduse la cunoştinţa Consiliului de Administraţie al liceului care va lua măsuri de soluţionare a acestora. Aceste soluţii vor fi transmise de Consiliul elevilor, celor interesaţi. Daca preşedintele Consiliului elevilor nu va aduce la cunoştinţă Consiliului de Administraţie problemele si masurile înaintate de şefii claselor, acesta va fi schimbat după un semestru şcolar. d) Consiliul elevilor îşi desfăşoară activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou şi a unui grafic de întruniri (problematica şi data). Aceste documente vor fi transmise în copie Consiliului de Administraţie al liceului. Din partea Consiliului de Administraţie activitatea va fi coordonată de consilierul pentru probleme educative şi activităţi extracurriculare. La întrunirile Consiliului şi biroului se întocmesc procese verbale, un exemplar se depune la consilierul educativ. Art.94. Şcoala garantează libertatea de reuniune a elevilor conform Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi art. 98 din Regulamentul unităţilor şcolare şi prezentul regulament Grupul de iniţiativă va formula o cerere (cu minimum 2 săptămâni înainte) din care să reiasă:

- componenţa grupului (nume, prenume, clasa) - conducătorul activităţii - data desfăşurării - locul desfăşurării acţiunii - garanţiile privind asigurarea securităţii persoanelor şi bunurilor - angajamentul de a respecta prevederile art. 98 din Regulamentul

unităţilor şcolare. Cererea va fi avizată de preşedintele Consiliului elevilor care va desemna un membru al său să răspundă de acţiunea respectivă. Cererea va fi apoi înregistrată la secretariat, acesta având obligaţia de a o prezenta conducerii liceului pentru aprobare în termen de 3 zile de la înregistrare. Art.95. Consiliul elevilor își desfășoară activitatea conform Metodologiei MECTS. 4.2.4. Responsabilităţile elevilor

Art.96. Elevii au obligaţia să respecte prevederile articolelor 110 – 114 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu următoarele precizări:

- elevii au obligaţia de a purta uniforma şcolară (cămaşă albă, cravată, sacou bleumarin cu însemnele şcolii, fustă în carouri/pantalon bleumarin), insignă şi ecuson. Elevii care vin la şcoală fără uniformă vor fi consemnaţi într-ul tabel iar dacă abaterea se repetă se va proceda la scăderea notei la purtare.

- elevii au obligaţia de a purta asupra lor carnetul de elev vizat şi a-l prezenta la cererea profesorilor.

Părinţii vor fi anunţaţi pentru a lua masuri -elevilor le este interzis fumatul, consumul de băuturi alcoolice şi droguri în incinta liceului şi în afara lui, comportamentul indecent

2 puncte la purtare - este interzis elevilor sa parcheze maşinile în curtea şcolii sau să blocheze accesul spre

parcarea din curtea şcolii – la prima abatere elevii vor fi invitaţi în faţa Consiliului profesoral iar la a doua abatere se va aplica sancţiunea „Mustrare în faţa Consiliului profesoral”, însoţită de scăderea notei la purtare cu un punct conform art.118 şi art.120 din ROFUIP (parcarea din curtea liceului este rezervată pentru angajaţii Liceului „Ovidius”).

- este interzis cu desăvârşire elevilor să consume în timpul orelor de curs sau în timpul pauzelor, alimente precum pizza, shaorma, kebab, alte alimente comandate în sistem fast food, alimente perisabile – la prima abatere elevii vor fi invitaţi în faţa Consiliului profesoral iar la a doua abatere se va aplica sancţiunea „Mustrare în faţa Consiliului profesoral”, însoţită de scăderea notei la purtare cu un punct conf. art.118 şi art.120 din ROFUIP.

- elevii au obligaţia de a acorda semnele exterioare de respect (salutul din poziţia în picioare, acordarea priorităţii de trecere...) profesorilor, personalului şcolii, elevilor mai mari

1 punct la purtare - elevii nu au voie sa părăsească in timpul programului curtea scolii fără învoire scrisa din

partea profesorului 1 punct la purtare

Page 19: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

19

- este interzis piercing-ul 2 puncte la purtare Vor fi de asemenea sancţionate:

- distrugerea/furtul calculatoarelor, a componentelor acestora si a perifericelor (imprimante, scanner, etc.)

2 puncte la purtare si înlocuirea pieselor - distrugerea reţelei de calculatoare sau furtul unor componente (prize, cabluri de legătura intre

calculatoare, huburi, switches, etc.) - 2 puncte la purtare si înlocuirea pieselor

- distrugerea/furtul prizelor de reţea electrica. - 2 puncte la purtare si înlocuirea pieselor

- distrugerea de mobilier şcolar - 2 puncte la purtare si înlocuirea obiectelor distruse

- distrugerea sau furtul oricăror dispozitive si materiale aflate in dotarea laboratoarelor şcolare 2 puncte la purtare si înlocuirea obiectelor distruse

- modificarea configuraţiei calculatoarelor fără aprobarea expresa a profesorilor - 2 puncte la purtare

- virusarea calculatoarelor prin introducerea de dischete sau cd-uri proprii sau prin navigare pe internet fără acordul profesorului - 2 puncte la purtare

- instalarea pe hard-discurile calculatoarelor a unor programe neautorizate (prin copiere de pe CD-uri dau dischete proprii sau de pe internet, descărcare de e-mail. etc.)

2 puncte la purtare - instalarea de jocuri pe calculatoare

2 puncte la purtare - accesarea de pe calculatoarele scolii a site-urilor porno sau a altor site-uri cu conţinut obscen

sau care promovează violenta, consumul de droguri, alcool, etc. 2 puncte la purtare

- elevii nu vor avea acces pe holul cancelariei fără a fi solicitaţi de profesor - elevii vor respecta programul de lucru al secretariatului - elevii vor depune scutirile de ed. fizică în prima săptămână de şcoală - elevilor nu le este permis accesul cu autoturismul in curtea liceului - actele de violenta, ameninţările si hărţuielile vor fi sancţionate cu exmatricularea. - se vor sancţiona: violenţa verbală , adresarea de mesaje agresive şi obscene prin intermediul

telefonului mobil sau al computerului prin scăderea notei la purtare sau exmatriculare – în funcţie de gravitatea faptei

Şcoala nu asigura securitatea telefoanelor mobilelor aduse de elevi. Decalogul elevului

I. Poartă cu tine setea de cunoaştere! Iubeşte şcoala şi respectă pe cei care o servesc!

II. Îmbracă-te decent, curat şi frumos! Impune-ţi personalitatea şi prin vestimentaţie! III. Vorbeşte frumos!

Impune-te prin exprimare îngrijită, elevată şi nuanţată! IV. Poartă-te frumos cu personalul şcolii!

Impune-te printr-un comportament egal, decent, civilizat, faţă de cei mici sau mari, faţă de cei simpli sau culţi!

V. Găseşte calea să-ţi afirmi tinereţea fizică şi spirituala! Participă la competiţie! Afirmă-ţi vârsta, personalitatea, valoarea!

VI. Pasionează-te de munca fizică, de cea intelectuală, sportivă sau artistică! Fii activ!

VII. Fii exigent cu tine, blând si înţelegător cu cei din jur! VIII. Învaţă ce este prietenia, iubirea şi ura!

Iubeşte şi cultivă sentimentul colegialităţii, prietenia! Nu urî!

IX. Fii ferm şi consecvent în atingerea idealului! X. Respectă-l pe Profesorul tău care îţi oferă o parte din viaţa lui!

Dublează-l în efortul lui nobil pe Drumul Cunoaşterii şi Formării tale ca Om!

Page 20: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

20

4.2.5. Sancţiuni

Art.97. a) Sancţiunile sunt cele prevăzute la art. 118 – 134 din Regulamentul unităţilor şcolare. Sancţiunile atrag după sine scăderea corespunzătoare a notei la purtare, conform deciziei Consiliului profesoral, în urma propunerii Consiliului profesorilor clasei. Dirigintele are obligaţia de a consemna sancţiunile în „Caietul de observaţii” specificând motivele sancţionării, organul care a acordat sancţiunea, data acordării, un scurt rezumat al discuţiei cu părinţii. Sancţiunile vor fi consemnate în registrul de evidenţă a elevilor în catalogul clasei şi în registrul matricol conform art. din secţiunea 6 a Regulamentului de organizare a învăţământului preuniversitar. Art.98. Avertizarea elevilor pentru absenţe nemotivate se face de către dirigintele clasei şi se contrasemnează de director. Preavizul tip este redactat în 3 exemplare: unul la secretariat, unul la diriginte şi unul părintelui.

b) Elevii care fumează în incinta şcolii vor fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare cu un punct si vor efectua 20 de ore de munca in folosul scolii.

c) La propunerea profesorilor elevilor li se poate imputa contravaloarea sau înlocuirea bunurilor distruse.

d) Dirigintele are obligația de a consemna sancțiunile în mapa dirigintelui specificând motivele sancționării, organul care a acordat sancțiunea, un scurt rezumat al discuției cu părinții.

e) Sancțiunile vor fi consemnate în registrul de evidență al elevilor, în catalogul clasei și în registrul matricol, conform art 118-134 din Regulamentul de Organizare și funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat și Particular, aprobat prin O.M. nr. 4925/08.09.2005

f) Avertizarea părinților pentru absențele nemotivate ale elevilor se face de către profesorul diriginte al clasei la 10/20/30 de absențe și se contrasemnează de director Preavizul tip care este redactat în 3 exemplare (unul la secretariat, unul la diriginte, unul părinților)

g) În cazul abaterilor repetate sau în cazul în care nu se observă o ameliorare a atitudinii elevului/familiei, se vor lua gradual următoarele măsuri: - invitarea părintelui/reprezentantului legal și a elevului în Consiliul clasei - invitarea părintelui/reprezentantului legal și a elevului în Consiliul profesoral - invitarea părintelui/reprezentantului legal și a elevului în Consiliul de Administrație

h) Sunt considerate abateri disciplinare pedepsite cu eliminarea de la cursuri: - Nerespectarea Regulamentul de Organizare și funcționare a Unităților de Învățământ

Preuniversitar de Stat și Particular, aprobat prin O.M. nr. 4925/08.09.2005 și a prezentului regulament.

- Furturi de bunuri materiale din inventarul școlii, de la elevi sau de la personalul școlii - Încercarea de a sustrage colegii de la activitățile școlare și extrașcolare prin orice fel de

acțiuni; - Facilitarea accesului în liceu a persoanelor străine - Implicarea oricăror persoane străine în rezolvarea unor eventuale neînțelegeri/conflicte

apărute între elevii unei clase; - Agresiunile fizice, verbale și non-verbale, altercațiile dintre elevi, “reglări de conturi”. - Pătrunderea în incinta școlii prin sau peste garduri, ieșirea sau intrarea pe feresterele

încăperilor, coborârea pe balustrade, jocul cu mingea în sălile de curs sau pe holuri, lovirea cu mingea în ferestre sau pereții școlii.

- Folosirea telefonului mobil sau a altor aparate audio-video în timpul orelor de curs. - Machiajul, vopsitul strident și purtarea de accesorii improprii unei instituții de

învățământ. - Nerespectarea uniformei școlare

i) Sunt considerate abateri disciplinare grave conform art. 112 alin f), g), h) din Regulamentul de Organizare și funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat și Particular, aprobat prin O.M. nr. 4925/08.09.2005: - deținerea și consumul în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia a

drogurilor, țigărilor, băuturilor alcoolice, sau a oricăror altor substanțe care pot afecta fizic și psihic o persoană; participarea/practicarea jocurilor de noroc.

- Introducerea în perimetrul unității de învățământ a oricărui tip de arme, substanțe explozibile, substanțe toxice, obiecte contondente, care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică.

- Posesia și difuzarea materialelor cu caracter obscen/pornografic.

Page 21: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

21

4.2.6. Încetarea calităţii de elev

Art.99. Încetarea exercitării calităţii de elev se realizează astfel, conform art. 138: � La încheierea studiilor � În condiţiile exmatriculării fără drept de reînscriere sau în condiţii de abandon şcolar � La cererea scrisă a părinţilor şi a elevului, caz în care elevul se consideră retras � În cazul neprezentării la cursuri în termen de 20 de zile de la începerea lor fără să justifice

absenţele 4.3. Personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ

Art.100. Reglementarea atribuţiilor personalului didactic auxiliar şi personalului administrativ, este dată de legislaţia în vigoare şi de fişa postului.

Art.101. Atribuţiile compartimentul secretariat sunt cele reglementate în cap. VII, art. 86 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular, aprobat prin O.M. nr. 4925 / 08.09.2005. În plus:

- compartimentul de secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ; - secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru

alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director; - secretariatul are sarcina de a deschide şi închide fişetul în care se păstrează cataloagele la

începutul/sfârşitul programului, după ce a verificat, împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor acestora;

- secretariatul aduce condica în cancelarie şi o ia la sfârşitul orelor; - secretariatul afişează programul de lucru cu elevii, părinţii, personalul liceului, alte persoane

interesate; - secretariatul are obligaţia de a înştiinţa, în cel mai scurt timp, conducerea şcolii în legătură

cu absenţa anunţată a cadrelor didactice; - secretariatul asigură permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a orelor de curs; - secretarul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă, situaţia şcolară a elevilor

veniţi prin transfer şi se ocupă de arhivarea tuturor documentelor şcolare; - adeverinţele de elev se eliberează de către secretariatul şcolii pe baza unei cereri scrise a

elevului; - în perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat; - procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu

prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordin MECTS;

- evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin ordin MECTS, se fac în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale.

Art.102. Serviciul de contabilitate: atribuţiile sunt cele reglementate în cap. VII, art. 87 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular, aprobat prin O.M. nr. 4925 / 08.09.2005.

Art.103. Bibliotecarul: atribuţiile sunt cele reglementate în cap. VII, art. 89 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular, aprobat prin O.M. nr. 4925 / 08.09.2005.În plus, bibliotecarul:

- are programul stabilit la începutul anului şcolar pe care il respectă; - se îngrijeşte de completarea raţională a fondului de publicaţii, respectând normele elaborate

de către Consiliul de Administraţie; - organizează colecţiile de publicaţii ale bibliotecii potrivit normelor biblioteconomice; - pune la îndemâna cititorilor instrumente de informare (cataloage, fişiere, mape şi liste

bibliografice etc.) care să înlesnească orientarea rapidă în colecţiile bibliotecii; - organizează activitatea de popularizare a cărţii în rândul elevilor; - îndrumă lectura elevilor şi îi ajută în folosirea dicţionarelor, enciclopediilor, îndrumătoarelor şi

în alegerea materialului necesar pentru lucrări scrise, activitatea în cercurile de elevi, studiul individual;

- sprijină informarea şi documentarea cadrelor didactice; - organizează activitatea de recondiţionare a cărţilor;

Page 22: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

22

- ţine la zi registrul de mişcare a fondului de carte, inventarul, cataloagele şi caietul de evidenţă a activităţii zilnice;

- întocmeşte programele de activitate semestrială a bibliotecii; - participă la Consiliul profesoral când este invitat; - răspunde, la începutul anului şcolar, de comanda de ziare şi reviste de specialitate pentru

biblioteca şcolii. Art.104. Laborantul, informaticianul au atribuţiile reglementate în cap. VII, art. 90 din

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi Particular, aprobat prin O.M. nr. 4925 / 08.09.2005.

Personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinuta morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale promovate de şcoală, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.

4.4. Personal nedidactic Art.105. Atribuţiile personalului nedidactic sunt cele reglementate de fişa postului. Art.106. Personalul nedidactic răspunde de întregul inventar mobil şi imobil ce-i revine în

subordine şi de cel al şcolii (conform registrului de inventar şi evidenţelor contabile); recuperarea eventualelor deteriorări / înstrăinări revine în obligaţia personalului ce are în custodie materialele respective sau din a cărui culpă a apărut deficienţa.

Art.107. Recuperarea/remedierea pagubelor materiale a obiectelor, de orice fel, aflate în patrimoniul şcolii se realizează în termen de maximum 48 de ore, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Ordine Interioară. În caz contrar, personalul ce are în custodie materialele respective sau din a cărui culpă a apărut deficienţa va fi sancţionat material şi administrativ.

Personalul nedidactic are obligaţia să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale promovate de şcoală, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.

4.5. Sancţiuni aplicate personalului angajat

Art.108. Sancţiunile se aplică în conformitate cu Legea nr. 1/2011 şi Codul Muncii, mai puţin „Nota observatorie” care este o sancţiune internă. 4.6. Cabinetul medical şcolar

Art.109. Atribuţiile medicului şcolar 1. Preventive

Servicii individuale � Examinează toţi elevii din clasele prevăzute de reglementările M.S. pentru examenul

de bilanţ al stării de sănătate (clasele IV, VIII, XII, ultimul an al şcolilor profesionale şi complementare) în vederea aprecierii nivelului de dezvoltare fizică şi a depistării precoce a unor eventuale afecţiuni.

� Examinează, eliberând vize în acest scop elevii care urmează să participe la competiţiile sportive şcolare.

� Examinează elevii care vor pleca în diverse tipuri de tabere. � Examinează elevii care vor fi supuşi imunizărilor profilactice pentru stabilirea

eventualelor contraindicaţii medicale şi supraveghează efectuarea vaccinărilor. � Eliberează documente medicale pentru scutiri de efort fizic şi de anumite condiţii de

muncă la elevii cu tulburări în starea de sănătate în cadrul instruirii practice în atelierele şcolare.

� Eliberează scutiri medicale pentru absenţe pe motive de boală la cursurile şcolare teoretice şi practice.

� Vizează documentele medicale la terminarea şcolii generale, profesionale şi complementare, precum şi a liceului.

� Eliberează adeveririle medicale la terminarea şcolii generale, profesionale şi complementare, precum şi a liceului.

� Efectuează triajul epidemiologic după fiecare vacanţă şcolară sau ori de câte ori este nevoie: depistează anginele streptococice şi urmăreşte tratamentul cazurilor depistate. Servicii colective

Page 23: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

23

� Iniţiază supravegherea epidemiologică a unităţilor şcolare arondate şi aplică cursurile de combatere, în focarele de boli transmisibile.

� Depistează, izolează şi declară orice boală infecţiocontagioasă. � Iniţiază acţiuni de prelucrare antiparazitară (pediculoză, scabie) şi antiinfecţioase

(dezinfecţie şi dezinsecţie) în focarele şcolare (TBC, infecţii streptococice, BDA, etc.) � Controlează respectarea normelor de igienă în spaţiile de învăţământ. � Iniţiază şi controlează diverse activităţi de educaţie sanitară. � Urmăreşte modul de respectare al normelor de igienă a procesului instructiv –

educativ. � Verifică efectuarea periodică a examenelor medicale stabilite de reglementările M.S.

de către personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ. � Constată abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice, aplicând măsurile

corective prevăzute de lege, în limita competenţelor sale, sub îndrumarea I.J.P.S. 2. Curative � Acordă primul ajutor la nevoie elevilor şi personalului angajat din unităţile şcolare

arondate. � Acordă consultaţii curente la solicitarea elevilor. � Examinează, izolează, tratează elevi bolnavi din infirmeriile şcolare. 3. Organizarea activităţii şi conducerea dispensarului şcolar � Organizează şi răspunde de întreaga activitate şi de îndeplinirea atribuţiilor tuturor

cadrelor medii din cabinetele medicale din şcolile arondate. � Răspunde de perfecţionarea profesională a cadrelor în subordine. � Organizează programul de lucru al cadrelor medico – sanitare din cabinetele medicale

din şcolile arondate, întocmind fişa de prezenţă necesară stabilirii drepturilor salariale. � Solicită instituţiilor ierarhic superioare dotarea tehnico – materială şi de medicamente

a cabinetelor medicale din şcolile arondate conform baremurilor în vigoare. Atribuţiile medicului stomatolog şcolar:

1. Preventive � Aplică măsuri de igienizare buco – dentară, de profilaxie a cariei dentare,

parodontopatiilor şi a anomaliilor dento – maxilare. � Efectuează examenele periodice ale aparatului buco – dentar al elevilor. � Depistează activ afecţiunile buco – dentare. � Efectuează educaţia sanitară a elevilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare şi

a anomaliilor dento – maxilare. � Controlează sterilizarea corectă a aparatelor şi a instrumentelor medicale. 2. Curative � Examinează şi tratează afecţiunile aparatului buco – dentar. � Acordă primul ajutor în caz de urgenţă. � Efectuează intervenţii de micro – chirurgie stomatologică (extracţii dentare, incizii,

abcese, etc.) � Depistează precoce regiunile precanceroase la nivelul cavităţii bucale şi îndrumă

pacientul către servicii de specialitate. � Eliberează scutiri medicale pentru absenţe pe motive stomatologice, de la cursurile

şcolare.

Page 24: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

24

Capitolul 5 – Relaţiile liceului Art.110. Liceul Teoretic „Ovidius” se află în subordonarea directă a I.S.J. Constanţa. Responsabilitatea menţinerii unei relaţii permanente cu I.S.J. revine direcţiunii şcolii, şefilor comisiilor metodice şi tuturor cadrelor didactice desemnate de liceu în acest scop. Părinţii – Regulamentul Comitetului de părinţi pe liceu Art.111. La începutul fiecărui an şcolar, în termen de 2 săptămâni, diriginţii claselor au obligaţia de a desfăşura Adunări generale ale părinţilor elevilor în scopul constituirii Comitetelor de părinţi pe clase. Comitetele de părinţi pe clase se aleg prin vot, cu majoritate simplă, şi sunt constituite din 3 membri: preşedintele comitetului de părinţi pe clasă, casier, 1membru. Adunările generale ale părinţilor pe clase se întrunesc, de regulă, semestrial (în primele două săptămâni ale semestrului). Comitetele de părinţi pe clase se întrunesc de câte ori este cazul la solicitarea preşedintelui sau dirigintelui. Art.112. Adunarea generală a Comitetelor de părinţi se întruneşte semestrial, în prima lună a semestrului. În Adunarea generală de la începutul anului şcolar, convocată de director, se alege Consiliul reprezentativ al părinţilor, format din 7 – 9 membri (preşedinte, vicepreşedinte, casier şi alţi 4 – 5 membri) şi o comisie de cenzori, formată din 3 membri care verifică activitatea financiară a Consiliului. Art.113. Preşedintele Consiliului reprezentativ al părinţilor este reprezentantul părinţilor în Consiliul de Administraţie al liceului. Art.114. Activitatea Consiliului de părinţi se consemnează într-un registru special. Art.115. Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor au următoarele atribuţii:

� sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale

� sprijină diriginţii în activitatea instructiv – educativă, îmbunătăţirea frecvenţei, consilierea şi orientarea socio – profesională a elevilor

� conlucrează cu organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale pe probleme specifice � sprijină organizarea şi desfăşurarea acţiunilor extracurriculare � au iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în liceu � atrag persoane fizice şi juridice, care prin contribuţii materiale sau financiare pot susţine

programe de modernizare a bazei materiale din liceu. � pot propune clasei alte opţionale decât cele prevăzute in oferta scolii daca sunt in

concordanta cu proiectul de dezvoltare instituţionala al scolii si cu cererile „pieţei” pana in luna martie a fiecărui an.

Art.116. Activitatea Consiliului consultativ se desfăşoară pe baza unui program semestrial şi a unui buget de venituri şi cheltuieli anual (defalcat pe semestre) propus de Consiliul consultativ şi aprobat de Adunarea generală.

Relaţii cu alte instituţii şi cu publicul

Art.117. Liceul întreţine relaţii cu autorităţile locale, judeţene, poliţia, biserica şi alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale. Reprezentanţii liceului în relaţiile cu comunitatea locală, organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale sunt directorii liceului sau profesori desemnaţi.

Art.118. Directorul şi directorul adjunct planifică, în 2 săptămâni de la începerea anului şcolar, program de audienţe şi relaţii cu publicul.

Art.119. Cererile, reclamaţiile şi sesizările se înregistrează în registrul de intrări / ieşiri. Sesizările şi reclamaţiile se îndosariază într-un dosar separat. Reclamaţiile şi sesizările anonime nu se iau în consideraţie. Solicitanţii vor primi răspuns în termen de o lună.

Page 25: Regulament de ordine interioara Liceul Ovidius

Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta, ROI - septembrie 2012

25

Capitolul 6. – Dispoziţii finale

Art.120. Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui în Consiliul profesoral. Art.121. Toate dispoziţiile din regulamentele anterioare ce contravin prezentului regulament

se anulează. Art.122. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul didactic

sau nedidactic al liceului, pentru elevi şi părinţii acestora. Art.123. Modificările prezentului regulament se fac cu aprobarea Consiliului profesoral şi intră

în vigoare în termen de o săptămână de la aprobare, interval în care este adus la cunoştinţa celor interesaţi.


Recommended