+ All Categories
Home > Documents > Regulament de Ordine Interioara Blank

Regulament de Ordine Interioara Blank

Date post: 19-Jul-2015
Category:
Upload: oranjada
View: 112 times
Download: 1 times
Share this document with a friend

of 23

Transcript

REGULAMENT INTERN AL SOCIETATII SC................................................................................... SRL CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE Art.1. (1) Prezentul REGULAMENT INTERN stabileste cadrul juridic al drepturilor si obligatiilor ce revin angajatorului ............................................. S.R.L. (numit in continuare si societate) si angajatilor ......................................................... S.R.L. (numiti in continuare si salariati) cu ocazia executarii raporturilor de munca. (2) Regulamentul Intern stabileste reguli privind principiile fundamentale ale relatiilor de munca din cadrul societatii, drepturi si obligatii ale partilor raportului de munca, protectia, igiena, si securitatea in munca, disciplina muncii, precum si modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale. Art.2. (1) Prevederile REGULAMENTULUI INTERN se aplica tuturor persoanelor incadrate in munca la .................................................................... S.R.L., indiferent de tipul contractului de munca, de atributiile ce le indeplinesc in cadrul societatii si de locul lor de munca. (2) Dispozitiile din prezentul REGULAMENT se aplica deopotriva persoanelor incadrate in munca la alti angajatori, pe timpul cat sunt delegate sau detasate la ................ ...................................................................... S.R.L., precum si celor care presteaza o activitate temporara in cadrul societatii. CAPITOLUL II. PRINCIPII FUNDAMENTALE ALE RELATIILOR DE MUNCA INTRE ANGAJATORUL ................................................................ S.R.L. SI ANGAJATII SAI Art.3. Societatea promoveaza in cadrul relatiilor de munca principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii societatii. Art.4. Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex,orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, este interzisa. Art.5. Societatea nu va utiliza in relatiile de munca practici care dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, rasa, religie, etc., referitoare la : - anuntarea, organizarea concursurilor si selectia candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante; - incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea contractului de munca; - stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului; - stabilirea salariului; - beneficii, altele dect cele salariale si masuri de protectie si asigurari sociale; - perfectionare si specializare profesionala; - evaluarea performantelor profesionale individuale; - promovarea profesionala; 1 - aplicarea masurilor disciplinare;

- orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in vigoare. Art.6. In cadrul relatiilor de munca din cadrul societatii se interzice: - incalcarea demnitatii personale a salariatilor; - hartuirea sexuala la locul de munca; - obligarea salariatilor la efectuarea de activitati ilicite sau imorale. Art.7. Relatiile de munca din cadrul societatii se desfasoara pe principiul consensualitatii si al bunei-credinte; in acest sens, participantiii la raporturile de munca se vor informa si se vor consulta reciproc in conditiile legii si ale contractelor colective de munca aplicabile. CAPITOLUL III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII Art.8. ..................................................................... S.R.L. este organizata ca societate cu raspundere limitata, conform Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare; activitatea economica curenta se desfasoara dupa legea romna si e coordonata de un administrator. Art.9. Societatea are urmatoarele drepturi principale : a) sa stabileasca regulile de organizare si functionare a societatii; b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii; c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariati, sub rezerva legalitatii lor; d) sa exercite controlul privind modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu; e) sa aplice toate masurile necesare, cu respectarea cadrului legal, pentru apararea si protejarea patrimoniului propriu (bunuri, licente, arhive, baze de date, documente, etc.); f) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplica sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii. Art.10. Societatea are urmatoarele obligatii principale : a) sa informeze salariatii cu privire la elementele care privesc desfasurarea relatiilor de munca ( atributii, drepturi salariale, concedii, perioada de proba, programul de lucru, conditii de acordare a preavizului, clause suplimentare, regulamentul intern,contract colectiv de munca aplicabil, etc. ) b) sa asigure permanent conditii tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca; c) sa asigure salariatilor conditii corespunzatoare de munca; d) sa acorde salariatilor toate drepturile prevazute de legislatia muncii in vigoare, de contractul individual de munca si de contractul colectiv de munca aplicabil, in conditiile respectarii dreptului la demnitate in munca, a egalitatii de sanse si de tratament in executarea contractului de munca; e) sa comunice periodic salariatilor situatia financiara a societatii; f) sa se consulte cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor importante, de natura sa afecteze substantial interesele acestora; 2

g) sa calculeze, sa retina si sa vireze toate contributiile, taxele si impozitele datorate de societate si salariati aferente salariilor platite; h) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege; i) sa elibereze la cerere toate documentele care atesta calitatea de salariat a solictantului; j) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor, inclusiv a drepturilor salariale ale acestora. CAPITOLUL IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATILOR Art.11. Salariatii societatii au urmatoarele drepturi principale : a) dreptul la o salarizare echitabila pentru munca depusa; b) dreptul la concediu de odihna, la repaus zilnic si saptamanal; c) drepturi la asigurari sociale de stat(concedii medicale, pensii, etc.); d) dreptul la demnitate in munca, la egalitate de tratament in executarea contractului de munca; e) dreptul la igiena, securitate si sanatate in munca; f) dreptul de acces la formarea profesionala; g) dreptul la informare, consultare, si negociere colectiva; h) dreptul de a participa la ameliorarea conditiilor si a mediului de munca; i) dreptul de protectie in caz de concediere; j) dreptul de a participa la actiuni colective, de a se constitui sau de a adera la un sindicat. Art.12. Angajatii societatii au urmatoarele obligatii principale : a) sa-si indeplineasca integral, in bune conditii si la timp, atributiile ce le revin, conform fisei postului; b) sa respecte, sa foloseasca integral si cu maxima eficienta programul de munca stabilit; c) sa-si ridice permanent nivelul de pregatire profesional prin participarea la cursuri de perfectionare din proprie initiativa sau la recomandarea societatii; d) sa respecte prevederile cuprinse in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil, in prezentul regulament intern si notele interne de care au fost instiintati; e) sa manifeste fidelitate si loialitate fata de societate, sa actioneze permanent pentru cresterea prestigiului ei prin exercitarea ireprosabila a sarcinilor incredintate; f) sa pastreze in buna stare de functionare amenajarile efectuate de societate, sa nu le deterioreze, descompleteze ori sa sustraga componente ale acestora; sa pastreze curatenia la locul de munca si in cadrul societatii; g) sa asigure confidentialitatea datelor si informatiilor de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului; sa respecte secretul comercial si de serviciu; h) sa sesizeze imediat sefii ierarhici despre orice activitate care are sau poate avea drept scop spalarea banilor; i) in situatii deosebite, determinate de necesitatea asigurarii bunei functionari a 3

j) societatii, sa efectueze orice activitate potrivit pregatirii lor si nevoilor firmei, la solicitarea conducerii sau sefului ierarhic, indiferent de functie sau de postul ocupat. CAPITOLUL V. PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA Obligatiile angajatorului Art.13. Angajatorul are obligatia sa ia toate masurile necesara pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor. In acest sens, angajatorul trebuie sa elaboreze si sa faca cunoscuta salariatilor politica proprie de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, care se va orienta catre activitatile menite sa imbunatateasca securitatea si sanatatea in munca, inclusiv catre implementarea unui system de management al securitatii si sanatatii in munca ca parte componenta a sistemului general de management. Art.14.Angajatorul are urmatoarele obligatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca: 1) sa solicite autorizarea functionarii unitatilor sale(sediu social si sedii secundare) din punctual de vedere al protectiei muncii si prevenirii si stingerii incendiilor, sa mentina conditiile de lucru pentru care au fost obtinute autorizatiile si sa ceara revizuirea acestora in cazul modificari conditiilor initiale pentru care au fost emise; 2) sa comunice annual Inspectoratului Teritorial de Munca mentinerea conditiilor de lucru pentru care s-a acordat autorizatia de protectia muncii; 3) sa asigure evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru toate locurile de munca, inclusiv pentru acele grupuri de angajati care sunt supuse la riscuri particulare; 4) sa stabileasca masurile tehnice si organizatorice de protectie a muncii, corespunzator conditiilor de munca si a factorilor de risc evaluate la locurile de munca, pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor; 5) sa stabileasca in fisa postului atributiile si respunderea angajatilor in domeniul protectiei muncii si prevenirii si stingerii incendiilor(P.S.I.), corespunzator functiilor exercitate; 6) sa elaboreze instructiuni proprii de securitate a muncii care sa detalieze si sa particularizeze prevederile prezentului regulament si Normele specifice de securitate a muncii, in raport cu activitatea care se desfasoara; 7) sa asigure si sa controleze, prin personal propriu sau prin personal extern abilitat cunoasterea si aplicarea de catre toti angajatii a masurilor tehnice si organizatorice stabilite, precum si a prevederilor legale in Domeniul protectiei muncii si P.S.I.; 8) sa ia in considerare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca capacitatea angajatilor de a executa sarcinile de munca repartizate; 9) sa asigure pentru angajatii avnd contracte contracte de munca cu durata determinate acelasi nivel de protectie de care beneficiaza ceilalti angajati ai unitatii; 4

10) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesara informarii si educarii angajatilor: afise, filme, carti, brosuri, pliante, acte normative, manuale, teste, fise de instructaj pentru protectia muncii si P.S.I.; 11) sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii, asupra riscurilor la care aceasta va fi expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor tehnice si organizatorice de prevenire necesara, inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenirea si stingerea incendiilor, si evacuarea personalului in caz de pericol imminent; 12) sa asigure masurile necesare pentru informarea angajatilor din orice unitate exterioara, ai caror angajati lucreaza in unitatea sa, referitor la riscurile pentru securitate si sanatate la care acestia din urma pot si expusi, precum si la masurile de prevenire si protectie adoptate la nivel de unitate si loc de munca, inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenirea si stingerea incendiilor si evacuarea in caz de urgenta; 13) sa se asigure ca angajatii din alte unitati care lucreaza in unitatea sa au primit instructiuni adecvate referitoare la riscurile pentru securitate si sanatate la care pot fi expusi pe durata desfasurarii activitatii respective; 14) sa asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea, si perfectionarea personalului cu atributii in Domeniul protectiei muncii si P.S.I.; 15) sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor conform reglementarilor in vigoare; 16) sa angajeze numai persoane care, in urma controlului medical si a verificarii aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de munca pe care urmeaza sa le execute; 17) sa ia masurile necesara informarii compartimentului de protectie a muncii despre angajatii care au raporturi de munca cu durata determinata, pentru ca acestia sa fie inclusi in programul de activitate care are ca scop asigurarea conditiilor de securitate si sanatate in munca; 18) sa se asigure ca sunt consultati reprezentantii salariatilor referitor la masurile si consecintele privind securitatea si sanatatea la munca, la introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentului tehnic, imbunatatirea conditiilor si a mediului de munca, la modul de desfasurare a activitatii de prevenire si stingere a aincendiilor; 19) sa acorde reprezentantilor angajatilor cu atributii privind securitatea si sanatatea in munca un timp adecvat, care va fi considerat timp de munca, si sa le furnizeze mijloacele necesara pentru a-si putea exercita drepturile si atributiile prevazute in prezentele norme; 20) sa ia masuri corespunzatoare pentru ca numai angajatii care au fost instruiti adecvat sa poata avea acces la locurile de munca unde exista riscuri pentru securitatea si sanatatea acestora; 21) sa comunice, cerceteze, inregistreze, declare, si sa tina evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale; 22) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca in timpul controlului sau al cercetarii accidentelor de munca; 23) sa asigure realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca si pompieri cu ocazia controalelor sau a cercetarii accidentelor de munca; pg 5

24) sa desemneze, din oficiu sau la solicitarea inspectorului de munca, persoanele care participa la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de munca; 25) sa ia masuri pentru a nu se modifica starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colecyiv, in afara cazurilor in care mentinerea acestei star iar genera alte accidente sau avarii cu consecinte grave sau ar periclita viata accidentatilor sau a altor angajati; 26) sa asigure dotarea, intretinerea si verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor; 27) sa acorde, la recomandare medicului, materiale igienico-sanitare si alimentatie de protectie; 28) sa ntocmeasca evidenta nominala a angajatilor cu handicap si a celor cu varsat sub 18 ani. Obligatiile si drepturile angajatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca: Art.15. (1) Angajatii vor desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati, in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii si P.S.I. primita de la angajatorul lor. (2) In acest scop, angajatii au urmatoarele obligatii : 1) sa participe la instructajele organizate; sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si P.S.I. si masurile de aplicare ale acestora; 2) sa utilizeze corect echipamentele tehnice si substantele periculoase; 3) sa respecte dispozitiile legale in vigoare privind circulatia pe drumurile publice, in cazul conducerii unui autovehicul al societatii; 4) sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive; 5) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala ; 6) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferita de persoana proprie sau de alti angajati; 7)sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze deindata conducatorul locului de munca; 8) sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul muncii; 9) sa utilizeze mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor din dotare corespunzator scopului pentru care au fost acordate; 10)sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in Domeniul securitatii si sanatatii in munca atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de 6

munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca; 11) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in Domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale; 12) sa dea relatii din proprie initiative sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii si P.S.I.; 13) angajatii nu pot fi implicate in suportarea costurilor financiare ale masurilor de prevenire referitoare la securitatea si sanatatea in munca. Art.16. (1) Angajatii si reprezentantii lor in domeniu au dreptul sa ceara angajatorului sa ia masurile cele mai potrivite si au dreptul sa prezinta acestuia propunerile lor de masuri pentru eliminarea sau reducerea riscului de accidentare si imbolnavire profesionala. (2) Angajatii si reprezentantii acestora cu atributii privind securitatea in munca nu pot fi supuse repararii unor prejudicii survenite fara vina lor- din cauza activitatii desfasurate in scopul prevenirii accidentelor si imbolnavirii profesionale. (3) Angajatul care,in caz de pericol imminent, paraseste locul de munca, nu trebuie sa fie obligat la suportarea unui eventual prejudiciu cauzat angajatorului si trebuie sa fie protejat impotriva oricaror consecinte defavorabile si injuste. Fac exceptie cazurile unor actiuni nejustificate sau ale unor neglijente grave ale angajatului. Art.17. (1) In caz de pericol imminent, angajatul poate lua, in lipsa sefului ierarhic superior, masurile care se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajati. (2) Angajatorul se va asigura din timp ca angajatii sunt apti, in situatia precizata la alineatul precedent, sa aplice masurile corespunzatoare, in conformitate cu cunostintele lor si mijloacele tehnice de care dispun. Art.18. (1) Reprezentantii angajatilor cu atributii privind securitatea si sanatatea in munca vor beneficia de timpul necesar exercitarii atributiilor specifice; timpul alocat acestei activitati va fi considerat timp de munca. (2) Reprezentantii angajatilor cu atributii privind securitatea si sanatatea in munca au dreptul la o instruire corespunzatoare; instruirea, formarea si perfectionarea lor se realizeaza in timpul programului de lucru si pe cheltuiala societatii, fie in cadrul acesteia, fie in unitati exterioare. Art.19. Angajatorul va lua masurile necesara pentru ca angajatii cu atributii specifice privind protectia muncii si P.S.I., ca si reprezentantii angajatilor pe probleme de securitate si sanatate in munca: 1) sa fie informati referitor la riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala, la masurile de prevenire si de protectie corespunzatoare, inclusiv la cele privind primul ajutor, prevenirea si stingerea incendiilor si evacuarea personalului; 2) sa aiba acces la evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala si la masurile de protectie stabilite, la evidentele privind accidentele de munca si bolile profesionale, la dosarele de cercetare a accidentelor; Art.20. (1) Angajatii si/sau reprezentantii lor cu atributii privind securitatea si sanatatea in munca pot sa apeleze la autoritatile competente si sa semnaleze observatiile 7

lor in timpul inspectiilor pe probleme de securitate si sanatate de munca, in cazul in care considera ca masurile luate si mujloacele asigurate de angajator sunt neadecvte scopului prevenirii accidentelor si imbolnavirilor profesionale. (2) In timpul controlului efectuat de catre inspectorii de munca si pompieri, reprezentantilor angajatilor trebuie sa li acorde posibilitatea de a supune atentiei acestora observatiile lor. CAPITOLUL VI. SOLUTIONAREA PROPUNERILOR DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII, A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR ART.21. (1) Propunerile de imbunatatire a activitatii, cererile sau reclamatiile angajatilor legate de activitatea lor in cadrul societatii se formuleaza in scris si se depun la registratura sediului social sau al sediilor secundare la care salariatii isi desfasoara activitatea, dupa urmatoarea procedura: a) salariatul adreseaza solicitarea sefului ierarhic din departamentul in care isi desfasoara activitatea ; b) daca salariatul nu primeste un raspuns convenabil timp de cinci zile lucratoare la solicitarea adresata sefului ierarhic din departamentul in care isi desfasoara sctivitatea, salariatul adreseaza solicitarea sefului departamentului in care isi desfasoara activitatea; c) daca nu primeste un raspuns convenabil timp de cinci zile lucratoare la solicitarea adresata sefului departamentului in care isi desfasoara activitatea, salariatul adreseaza solicitarea directorului de resurse umane; d) daca nu primeste un raspuns convenabil timp de cinci zile lucratoare la solicitarea adresata directorului de resurse umane, salariatul adreseaza solicitarea in fata directorului general al societatii. (2) Propunerile de imbunatatire a activitatii, cererile sau reclamatiile salariatilor legate de activitatea lor in cadrul societatii pot fi susutinute si verbal, la solicitarea celor carora li s-au adresatpropunerile, cererile sau reclamatiile. (3) In situatia in care salariatul va sustine verbal propunerile, cererile sau reclamtiile, acesta poate sa fie insotit de un reprezentant al salariatilor, la alegerea sa. CAPITOLUL VII. DISCIPLINA MUNCII IN CADRUL SOCIETATII Art.22. Reguli de comportament si disciplina referitoare la programul de lucru si accesul in cadrul societatii : (1) Programul de lucru este de la ora ..........pana la ora .......... cu o pauza de masa zilnica de ................ de minute care se scade din timpul programului de munca. (2) Cu aprobarea sefului de department, programul de lucru se poate desfasura si ntre alte ore dect .............................. cu conditia sa nu se depaseasca normele prevazute la art.36 din prezentul regulament. (3) Accesul in cadrul societatii este permis in zilele lucratoare in cadrul 8

programului de lucru; lucrul peste program si accesul in societate in zilele nelucratoare se face numai cu acordul sefilor de departamente sau, dupa caz, la propunerea motivata a sefului ierarhic din departamentul in care angajatul isi desfasoara activitatea. (4) Sunt intrezise abaterile de la programul de lucru prin: - intarzieri de la programul de lucru sau intarzieri repetate; - absente nemotivate; - parasirea locului de munca in timpul programului fara invoirea sefilor ierarhici ( cu exceptia pauzei de masa); - accesul in cadrul societatatii in zilele nelucratoare, fara acceptul conducerii societatii. (5) Orice absenta de la programul de lucru, fara o invoire prealabila sau, dupa caz, la propunerea motivate a sefului ierarhic din departamentul in care angajatul isi desfasoara activitatea, este socotita nemotivata. Se excepteaza de la aceasta prevedere cazurile de forta majora si situatiile speciale- accidente, citare la autoritati, deces in familie. (6) Invoirile de la programul de lucru pentru angajatii societatii se acorda de catre Seful de directie/department , in lipsa acestora invoirile se acorda de catre administrator. Durata . totala a invoirilor, cumulat, nu poate depasi 16 ore(2 zile) pe parcursul unei luni calendaristice. (7) In caz de probleme de sanatate(concedii medicale), angajatii vor anunta imediat societatea telefonic sau orice alta modalitate cu privire la problemele aparute, urmand sa depuna in cel mai scurt timp posibil, certificatul medical, dar nu mai tarziu de trei zile de la data obtinerii certificatului. Art.23. Comunicarea schimbarilor survenite in datele personale ale angajatilor (1) Angajatii au obligatia de a comunica in scris departamentului resurse umane al societatii, in maxim 3 zile lucratoare, urmand schimbari survenite cu privire la: - starea civila; - domiciliul sau adresa de corespondenta; - situatia fiscala; - documente de identitate; - boli sau alte schimbari in starea sanatatii; - incetarea valabilitatii permisului de conducere pentru cei care conduc un autovehicul al societatii. De asemenea, angajatii vor instiinta departamentul resurse umane, in termen de maxim 3 zile lucratoare, cu prvire la : - convocarea pentru efectuarea serviciului militar; - exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti; - indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat . (2) In toate situatiile mai sus prezentate, angajatii vor transmite departmentului resurse umane copii ale documentelor ce atesta schimbarile sau situatiile survenite. Termenul pentru transmiterea acestor documente este de maxim 3 zile lucratoare de la data intervenirii 9

schimbarii/noii situatii. Necomunicarea schimbarilor survenite in situatia angajatilor exonereaza societatea de raspundere pentru pagubele cauzate de neindeplinirea acestor obligatii de catre salariati. Comportamentul angajatilor in cadrul societatii Art.24. (1) Salariatii societatii au obligatia: 1. sa promoveze relatii colegiale, amiabile, de respect si buna comunicare in cadrul colectivului de lucru, cu partenerii de afaceri si clienti societatii; 2. sa se comporte corect, civilizat si politicos in raporturile de serviciu cu ceilalti angajati, precum si cu reprezentantii altor societati/institutii sau persoane fizice care se adreseaza societatii in diverse probleme; 3. sa actioneze pentru sustinerea si promovarea cu success a intereselor societatii prin tratarea problemelor cu rabdare, calm, tact si professionalism; 4. sa instiinteze imediat seful ierarhic daca a luat cunostinta de existenta unor neregului, abateri sau alte aspecte care prejudiciaza interesele societatii sau indeplinirea sarcinilor de serviciu; sa atraga atentia celui de la care primeste o dispozitie care contravene reglementarilor legale sau este defavorabila societatii, sesizand conducerea, daca nu se revine asupra dispozitiei; 5. sa nu solicite si/sau sa nu accepte beneficii materiale, cadouri etc., de la angajatii, colaboratorii, clienti, furnizori, partenerii de afaceri ai societatii. 6. departamentul resurse umane va elibera angajatului un ecuson cu numar de identificare in societate, iar angajatul la incetarea raporturilor de munca cu societatea are obligatia sa restituie ecusonul la departamentul resurse umane; 7. accesul in si din incinta societatii se face numai prin intrarile cu paza pe baza de ecuson, billet de ordine, ordin de seeviciu. Persoanele care vin in delegatie sau in interes de serviciu trebuie sa fie insotite de un angajat de la locul de munca la care merge persoana respective; 8. toti salariatii au indatorirea de a asemna condica de prezenta la inceperea programului de lucru si la sfrsitul programului de lucru; 9. toti salariatii care pleaca in timpul programului de lucru sau cu invoire au obligatia sa consemneze in condica de plecari. 10. salariatii care placa in delegatie trebuie sa depuna la departamentul de resurse umane o copie de pe ordinul de deplasare. Interdictii A rt.25 Este strict interzis angajatilor societatii: 1. intrarea salariatilor in societate in zilele de repaus saptamanal fara acordul conducerii societatii; 2. iesirea sau parasirea locului muncii fara invoirea Sefului serviciului sau a Administrartorului; 3. parasirea locului de munca,fara inchiderea calculatorului sau a altor instalatii; 4. introducerea in societate a unor materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii; 5. prezentarea in stare de ebrietate la locul de munca ori sub influenta substantelor 10

tupefiante sau halucinogene; 6. introducerea sau consumarea de bauturi alcoolice sau halucinogene la locul de munca sau facilitarea unor asemenea fapte; 7. folosirea unui limbaj trivial,adresarea de injurii,jigniri,comiterea de acte imorale,violente sau degradante catre/la adresa celorlati angajati,clientilor,partenerilor de afaceri si a colaboratorilor Societatii; 8. comportamentul violent; 9. hartuirea sexuala; 10. discriminarea pe criterii de sex; 11. comunicarea sau divulgarea pe orice cale,fara aprobartea scrisa a administratiei societatatii de acte,documente,desene,orice alte date sau documente privind activitatea societatii; 12. executarea de lucrari straine de interesele societatii; 13. sa sustraga bunuri ale societatii sau sa foloseasca(fara aprobarea conducerii societatii) asemenea bunuri in interes personal; 14. sa fumeze in alte locuri dect cele special amenajate,potrivit legii; 15. intirzieri la programul de lucru sau intirzieri repetate de la programul de lucru; 16. absentele nemotivate; 17. sa aduca si/sau sa poarte arme(indifferent de tip sau munitie aferenta) in spatiile in care societatea isi desfasoara activitatea,cu exceptia personalului de paza autorizat,daca este cazul; 18. sa introduca materiale toxice sau inflamabile,cu exceptia materialelor de acest gen aprovizionate,depozitate sau utilizate corespunzator de catre serviciu administrative al societatii,scopul acoperirii nevoilor curente ale acesteia; 19. sa desfasoare activitati de divertisment(aplicatii de divertisment pe calculator,jocuri de noroc,manifestari sportive si culturale etc.) in timpul programului de lucru in cadrul societatii,cu exceptia celor organizate de societate; 20. sa creeze dificultati celorlalte salariati in activitatea lor; 21. sa introduca,sa raspandeasca manifeste sau sa afiseze manifeste de orice fel; 22. sa desfasoare in incinta societatii sau in orele de program activitati de natura politica sau de prozeletism religios; 23. sa comita alte fapte interzise de prevederile legale in vigoare cu privire la conduita angajatilor in cadrul programului de lucru; 24. folosirea aparaturii din dotare(xerox,fax,telefon,internet,e-mail) pentru executarea de lucrari straine de interesele societatii; 25. nerespectarea deciziilor,normelor interne,procedurilor sau dispozitiilor conducerii societatii aduse la cunostinta prin e-mail,prin fax,in scris(acolo unde este cazul) sau in cadrul sedintelor de lucru; 26. sa plece in delegatie fara ordin de deplasare semnat de conducerea societatii; 27. sa nu divulge pachetul salarial negociat cu angajatorul; 28. folosirea autoturismelor din dotarea societatii fara aprobarea conducerii societatii. CAPITOLUL VIII. ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE 11

Art.26. Dreptul de a aplica,potrivit legii,sanctiuni disciplinare,este o prerogative a conducerii societatii;sanctiunea disciplinara se aplica salariatilor ori de cate ori se constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara. Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de salariat,prin care acesta a incalcat normele legale,regulamentul intern,alte dispozitii interne,contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil,ordinele sau dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici. Art.27. Sanctiunile disciplinare aplicabile salariatului in cazul savarsirii unei abateri disciplinare sunt urmatoarele: a). avertisment scris; b). suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada de maxim 10 zile lucratoare; c). retrogadarea din functie,pentru o perioada de maxim de 60 zile calendaristice,cu acordarea salariului corespunzator noii functii; d). reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni,cu 5-10%; e). reducerea salariului si/sau,dupa caz,si a indemnizatiei de conduicere pe o perioada de 1-3 luni,cu 5-10%; f). desfacerea disciplinara a contractului de munca. CAPITOLUL IX. REGULI PRIVIND PROCEDURA DISCIPLINARA Art.28. Pentru aplicarea sanctiunilor disciplinare,angajatorul trebuie sa efectueze cercetarea prealabila a faptelor comise de salariat.Sunt nule de drept sanctiunile aplicate fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile,cu exceptia unui avertisment scris. Abaterile disciplinare savarsite de angajati vor fi aduse la cunostinta conducerii societatii printr.un referat ntocmit de catre cel care constata savarsirea abaterii. Referatul va fi ntocmit si predate conducerii societatii in maxim 5 zile de la constatarea faptei. Referatul va contine obligatoriu: - descrierea faptei si data producerii ei; - precizarea prevederilor din fisa postului/regulamentul intern/dispozitii interne/contractul individual de munca/contractului colectiv de munca ce au fost inculcate de salariat. In urma sesizarii conducerii societatii prin referat sau autosesizarii cu privire la savarsirea de catre salariat a unei abateri disciplinare,conducerea societatii va desemna persoana/persoanele care sa efectueze cercetarea prealabila disciplinara. In vederea cercetarii prealabile disciplinare,persoana desemnata de conducere va convoca in scris salriatul,precizand obiectul,data,ora si locul intrevederii;neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile de mai sus,fara un motiv obiectiv,da dreptul angajatorului sa dispuna sanctiunarea fara efectuarea cercetarii prealabile disciplinare. Art.29. In cursul cercetarii disciplinare prealabile,salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere toate probele si motivatiile pe care le considera necesare;salriatul are dreptul sa fie asistat de un reprezentanta al salariatilor,la alegerea sa. 12

Art.30. In urma efectuarii cercetarii diciplinare prealabile de catre persoana/persoanele desemnate de conducere,se va intocmi un proces verbal care va contine urmatoarele elemente: - referire la actul(referatul) prin care a fost sesizata conducerea societatii;persoana care l-a ntocmit,fapta semnalata,persoana care a savarsit fapta; - apararile formulate de cel in cauza; - constatarile persoanei desemnate sa efectueze cercetarea disciplinara prealabila; fapta care constituie sau nu abatere disciplinara,a fost sau nu savarsita de cel in cauza,prevederile inculcate de angajat,motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de acesta,faptul ca a mai avut sau nu sanctiuni disciplinare(felul sanctiunii,data cand i-a fost aplicata); - propunerile persoanei desemnate sa efectueze cercetarea disciplinara prealabila privind sanctiunea care ar trebuie aplicata pentru abaterea savarsita. Propunerile vor avea la baza: - imprejurarile in care fapta a fost comisa; - gravitatea abaterii disciplinare savarsite; - gradul de vinovatie al salariatului; - consecintele abaterii disciplinare; - comportarea generala in serviciu a salariatului; - eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior. Procesul verbal va fi transmis deindata conducerii societatii,care va dispune aplicarea/neaplicarea sanctiunii disciplinare. Efectuarea cercetarii disciplinare prealabile,ntocmirea procesului verbal si inaintarea lui catre conducerea societatii se vor realiza intr-un termen de maxim 15 zile de la data la care conducerea societatii a desemnat persoana care sa efectueze cercetarea disciplinara. Aplicarea sanctiunii disciplinare se face printr-o decizie,emisa in forma scrisa,cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. Decizia se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii. Decizia se preda personal salariatului,cu semnatura de primire,iar in caz de refuz al primirii se trimite prin posta cu scrisoare recomandata la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta;refuzul va fi comunicat intr-un process verbal. CAPITOLUL X. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL INLATURARII ORICAREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII Art.31. Prin egalitatea de sanse si tratament ntre femei si barbate in relatiile de munca (legea 202/2002) se intelege accesul nediscriminatoriu la: 1. alegerea si executarea libera a unei profesii si activitati; 2. angajare in toate posturile si locurile de munca vacante si la toate nivelurile ierarhiei profesionale; 3. venituri egale pentru munca de valoare egala; 4. informare si consiliere profesionala,programe de initiere,calificare, 13

perfectionare,specializare si recalificare profesioanala; 5. promovare la orice nivel ierarhic si professional; 6. conditii de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca,conform prevederilor legislatiei in vigoare; 7. beneficii,altele dect cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale; 8. Angajatorul se obliga sa asigure egalitatea de sanse si tratament ntre angajati, femei si barbate,in cadrul relatiilor de munca de orice fel. 9. Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajator a unor practici care dezavantajeaza persoanele de un anumit sex,in legatura cu relatiile de munca,referitoare la: 9.1 anuntarea,organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante; 9.2. incheierea,suspendarea,modificarea si/sau incetarea raportului de munca; 10. stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului 11. stabilirea remuneratiei; 12. beneficii,altele dect cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale; 13. informare si consiliere profesionala,programe de initiere,calificare,perfectionare,specializare si recalificare profesionala; 14. evaluarea performantelor profesionale individuale; 15. promovarea profesionala; 16. aplicarea sanctiunilor disciplinare; 17. orice alte conditii de prestare a muncii,potrivit legislatiei in vigoare. 18. maternitatea nu constituie motiv de discriminare pentru selectia candidatelor la angajare.Este interzis sa i se solicite unei candidate,in vederea angajarii,sa prezinta un test de graviditate. Se sanctioneaza disciplinar orice angajat care incalca demnitatea personala a altor angajati,comitand actiuni de discriminare. Constituie discriminare si este interzisa modificarea unilaterala de catre angajator a relatiilor sau conditiilor de munca,inclusiv concedierea persoanei angajate care a inaintat o sesizare sau o reclamatie la nivelul unitatii sau care a depus o plangere pentru hartuire sexuala,la instantele judecatoresti competente. CAPITOLUL XI. REGULI DEVERIFICAREA PREALABILA A APTITUDINILOR PROFESIONALE SI PERSONALE SI FORMAREA PROFESIONALA Art.32. Contractul individual de munca se incheie dupa verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea. 1. Angajarea se face prin interviu,examen scris si proba practica(acolo unde este cazul) si perioada de proba conform Codului Muncii. 2. Informatiile cerute,sub orice forma,de catre angajator persoanei care solicita angajarea cu ocazia verificarii prealabile a aptitudinilor nu pot 14

avea alt scop dect acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respective,precum si aptitudinile profesionale. 3. Angajatorul poate cere informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai angajatori,dar numau cu privire la functiile indeplinite si la durata angajarii si numai cu incunostiintarea prealabila a celui in cauza. 4. Prima selectie se face de catre Seful Departamentului Resurse Umane, selectia Numarul doi se face de catre Seful Departamentului Resurse Umane impreuna cu Seful de Departament care doreste angajarea sau cu o persoana desemnata de acesta. 5. Fiecare sef de department va face o evaluare pentru perioda de proba dupa cum urmeaza: 5.1 pentru angajatii care nu corespund perioadei de proba,se va completa referat,si se va trimite departamentului de resurse umane in timp util,in vederea perfectarii actelor de incetare a activitatii; 5.2 pentru angajatii care corespund perioadei de proba se va completa fisa de evaluare a perioadei de proba si se va trimite catre departamentul resurse umane; 5.3 contractul de munca poate inceta la initiativa oricareia dintre parti in timpul perioadei de proba sau la sfrsitul perioadei de proba,printr-o notificare scrisa; 6. Evaluarea personalului ulterior perioadei de proba se va face la 6 luni la 2 ani si la 4 ani de la inceperea activitatii,de catre seful ierarhic direct.(directori department,sefi departamente,directori sucursale etc.) CAPITOLUL XII. MODALITATI DE APLICARE A ALTOR DISPOZITII LEGAL;E SAU CONTRACTUALE SPECIFICE Raspunderea patrimoniala Art.33. Angajatii sunt obligate sa foloseasca rational si sa aiba grija de patrimonial societatii,inclusiv de bunurile predate de catre societate in scopul facilitarii indeplinirii sarcinilor de serviciu,respective autoturismele din dotare,echipamente de birotica,piesele de mobilier,posturile telefonice,telefoanele mobile si orice alte bunuri la apartin societatii. La data inceperii contractului de munca sau la solicitarea conducerii societatii,toate bunurile si inscrisurile de orice fel,pe orice tip de suport de date apartinand societatii si care se afla in posesia angajatului,vor fi imediat restituite societatii,in starea in care au fost predate acestuia,cu exceptia uzurii normale din cauza folosintei. Toate imbunatatile efectuate de catre angajat asupra bunurilor ce i-au fost predate de catre societate raman dobandite bunurilor,angajatului neputand pretinde societatii plata contravalorii acestora. Angajatii societatii sunt obligati sa respecte intocmai instructiunile de transport, depozitare,montaj,utilizare si intretinere specificate de catre producatorii bunuriloe ce leau fost predate de catre societate in scopul facilitarii indeplinirii sarcinilor de serviciu. Este interzis angajatilor: 15

1. sa incredinteze folosirea bunurilor societatii catre o persoana terta de societate; 2. sa greveze bunurile societatii cu garantii,sarcini de orice natura. Salariatii raspund patrimonial,in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale,pentru pagubele materiale produse societatii din vina si in legatura cu munca lor. Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cause neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului. Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie .Daca salariatul a primit bunuri ce nu i se cuveneau si care nu pot fi restituite in natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit,este obligat sa suporte contravaloarea lor.Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se stabileste potrivit valori acestora de la data platii. Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrata in munca;retinerea se face in baza unui angajament de plata asumat de catre salariat;ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net,fara a depasi impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza,jumatate din salariul respective. Daca salariatul nu consimte la semnarea angajamentului de plata,angajatorul se va adresa instantei de judecata competente,pentru obtinerea titlului executoriu,definitive si irevocabil,pe baza caruia se vor face retinerile. In cazul in care contractul individual de munca inceteaza naintea ca salariatul sa-l fi despagubit pe angajator,cel in cauza va semna un angajament de plata privind suma ramasa de achitat angajatorului,urmand ca retinerea ratelor sa fie facuta de noul angajtor,conform legii;in cazul in care salariatul nu consimte la semnarea angajamentului de plata ,angajatorul se va adresa instantei de judecata competente,pentru obtinerea titlului executoriu,definitiv si irevocabil,in vederea urmaririi bunurilor debitorului,in conditiile Codului de procedura civila. Clauza de fidelitate Art.34. Salariatii societatii sunt obligate sa nu efectueze acte contrare intereselor societatii si sa nu intreprinda direct sau indirect,inclusiv prin intermediul unui tertpersoana fizica sau juridica- vreun demers in scopul convigerii angajatilor/colaboratorilor/partenerilor societatii sa paraseasca societatea si sa nu intervina(respetiv sa nu indeparteze,sa nu deturneze) in relatiile acestora cu angajatii, colaboratorilor,clienti,furnizori sau partenerii lor de afaceri. Clauza de confidentialitate Art.35.Salariatii societatii sunt obligati: 1. sa pastreze confidentialitatea salariului; 2. sa nu sustraga,copieze,multiplice(prin fapta sau omisiune) secrete comerciale si/sau secrete de serviciu ale angajatorului fara acordul sefilor sai ierarhici si/sau a directorului general; 3. sa nu scoata(prin fapta sau omisiune) secrete comerciale si/sau secrete de serviciu ale angajatorului,fara acordul scris,expres al directorului general,in afara spatiilor in care societatea isi desfasoara activitatea sau din locatiile in care secretele comerciale au fost depuse in 16

scopul mentinerii regimului lor confidential; 4. sa nu divulge,sa nu comunice (prin fapta sau omisiune) secrete comerciale si/sau secrete de serviciu ale angajatorului,direct sau indirect(prin mijlocirea unui tert intermediar) nici unei persoane fizice sau juridice,nici unei entitati fara personalitate si nici unei autoritati,cu exceptia cazului in care prevederile legale in vigoare oblige angajatul la contrariu; 5. sa nu foloseasca(prin fapta sau omisiune) secrete comerciale si/sau secrete de serviciu ale angajatorului in beneficiu proprii sau in beneficial unui tert; 6. sa depuna toate eforturile pentru impiedicarea comunicarii de secrete comerciale si/sau secrete de serviciu ale angajatorului catre persoane fizice sau juridice, catre entitati fara personalitate sau catre autoritati; 7. informatii privind situatia financiara,planul de afaceri,strategia comerciala, know-how-ul,secretele de marketing,strategia de publicitate; 8. informatii privind clienti existenti si potentiali; 9. informatii privind activitatea si situatia financiara a clientilor, furnizorilor, partenerilor de afaceri,agentilor; 10. informatii privind lista de preturi,incluzand informatii referitoare la preturi reduse sau negociate,platite si/sau contracte cu partenerii de afaceri sau informatii referitoare la preturi reduse sau negociate,platite si/sau contractate de clienti sau de potentiali clienti; 11. informatii privind detalii ale serviciilor actuale in curs de implementare sau in faza de proiect; 12. informatii privind detalii ale negocierilor trecute,in curs de desfasurare sau viitoare cu clienti,potentiali clienti,furnizori,parteneri de afaceri etc; 13. informatii expres catalogate drept confidentiale de catre societate sau informatii asupra carora acesta s-a angajat fata de terti sa le pastreze confidentialitatea. 14. in scopul interpretarii prezentului regulament intern,prin secret de serviciu se inteleg orice informatii(documente,date,obiecte sau activitati, indiferent de support, forma,mod de exprimare sau punere in circulatie) in legatura cu activitatea societatii, informatii care au valoare prin faptul ca nu sunt publice si care,odata divulgate( prin actiune si/sau omisiune) sunt de natura sa produca,direct sau indirect,daune societatii. Angajatorul va stabili periodic,conform legii,informatiile care constituie secrete de serviciu si regulile de protectie a acestora,va coordona activitatea si va controla masurile privitoare la pastrarea secretului de serviciu,potrivit competentelor. Informatiile care constituie secrete de serviciu vor purta pe fiecare pagina si mentiunea personal , cand sunt destinate strict unor persoane anume determinate. Informatiile facute publice de catre societate nu constituie secret comercial/ sercret de serviciu. Nerespectarea de catre salariati a obligatiilor instituite de prezentul articol constituie abatere disciplinara grava,care justifica concedierea pe motive disciplinare. Art. 36. TIMPUL DE MUNCA SI ODIHNA Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca. 17

Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de lucru este de 8 ore pe zi si de 40 ore pe saptamana. Pentru tinerii in varsta de pana in 18 ani durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si de 30 ore pe saptamana;acestia nu pot presta munca suplimentara. Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este,de regula,uniforma,de 8 ore pe zi timp de 5 zile,cu doua zile de repaus saptamanal. Angajatorul poate opta,in cazuri speciale,si pentru o repartizare inegala a timpului de munca,cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 ore. Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. Prin exceptie,durata timpului de munca poate fi prelungita peste 48 ore pe saptamana,care includ si orele suplimentare,cu conditia ca media orelor de munca, calculate pe o perioada de referinta de o luna calendaristica,sa nu depaseasca 48 ore de saptamana. In cazul in care durata zilnica a timpului de munca este de 12 ore,va fi urmata de o perioada de repaus de minim 24 ore. 1.PROGRAMUL DE LUCRU 1.1 Sediul:Programul societatii este de la ora ............... pana la ora ............ de luni pana ...............Angajatii lucreaza in conditiile prevazute la Art.36 din prezentul regulament avnd dreptul la o pauza de masa de 60 minute care se scade din timpul de lucru. 2. PAUZA DE MASA Salariatii au dreptul la pauza de masa,in urmatoarele conditii: 2.1. cand durat zilnica a timpului de lucru este mai mare de 6 ore (sau 4 ore si jumatate,in cazul tinerilor pana la 18 ani); 2.2 durata pauzei este de 60 minute si se scade din timpul programului de munca; 3.REPAOSUL SAPTAMANAL In cazul in care repaosul in zilele de sambata si duminica prejudiciaza desfasurarea normala a activitatii societatii,seful ierarhic direct poate stabili,prin decizie scrisa,acordarea acestui repaos in oricare alte zile din cursul saptamanii.Decizia se aduce la cunostinta salariatului de catre seful ierarhic direct si se comunica departamentului de resurse umane.Salariatii beneficiaza,in acest caz.de un spor la salriu stabilit prin contractul individual sau prin contractul colectiv de munca. 4.CONCEDIUL DE ODIHNA,ZILELE LIBERE PLATITE SI CONCEDIILE FARA PLATA Concediul de odihna este de 20 zile lucratoare pe an si se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat,pe perioada concediului medical nu se acorda concediu de odihna. In cazul unor evenimente familiale deosebite,salariatii au dreptul la zile libere platite,care nu se include in durata concediului de odihna. Prin contractul colectiv de munca,se stabilesc evenimente familiale deosebite ce dau dreptul la acordarea la zile libere platite.Salariatul care doreste acordarea respectivelor zile libere trebuie sa faca o cerere scrisa,pe care sa o depuna la departamentul resurse umane,si sa dovedeasca prin documente evenimentul familial survenit. 18

Aceiasi procedura trebuie urmata si in cazul solicitarii concediilor fara plata, pentru rezolvarea unor situatii personale. 5. SARBATORILE LEGALE Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt: a). 1 si 2 ianuarie; b). prima si a doua zi de Pasti; c). 1 mai; d). prima si a doua zi de Rusalii; e). Adormirea Maicii Domnului; f).1 decembrie; g). prima si a doua zi de Craciun; (1) 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale,declarate astfel de cultele religioase legale,altele dect cele crestine,pentru persoanel apartinand acestora. (2) Acordarea zilelor libere se face de catre angajator. ART.37 REGULI REFERITOARE LA SALARIZARE SI LA NORMA DE MUNCA 1. Salariul este strict confidential,angajatorul avnd obligatia de a lua masuri necesara pentru asigurarea confidentialitatii. 2. Angajatul nu are voie sa divulge salariul negociat,orice incalcare a acestei obligatii se sanctioneaza disciplinar conform Codului Muncii. 3. Salariile trebuie stabilite inasa fel incat sa corespunda att timpului de munca efectuat si calificarilor impuse pentru efectuarea muncii cat si din punct de vedere al calitatii si cantitatii muncii prestate. 4. Angajatul are dreptul la un salariu exprimat in bani pentru munca prestata in baza contractului individual de munca, salariu stabilit prin negocieri individuale si/sau ntre angajator si salariati. 5. La angajare se negociaza salariul brut lunar care cuprinde toate sporurile legale. 6. Salariul de baza negociat si stabilit nu poate fi mai mic dect salariul de baza minim brut orar pe tara. 7. Angajatorul garanteaza in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara, stabilit prin lege sau alt act normativ. 8. Data platii salariului este a ..................a zi a lunii, pentru munca prestata in luna anterioara. Daca aceasta zi este o zi nelucratoare, data platii salariului va fi urmatoarea zi lucratoare. 9. Plata salariului se realizeaza, de regula, in numerar. Prin exceptie, plata salariului se poate realiza prin virament in contul de card al salariatului. 10. Angajatii cu norma partiala de munca primesc salariul proportional cu munca respectiva. 11. Angajatii care nu au lucrat toata norma de munca prevazuta, vor primi salariul proportional cu timpul lucrat. 12. Angajatilor care efectueaza ore de lucru suplimentare le este acordat, in afara salariului de baza un spor la salariul in functie de numarul de ore lucrate suplimentar, pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal sau sarbatori legale, li se acorda zile libere platite, sau un spor in cuantumul prevazut de Codul Muncii. NORMA DE MUNCA 19

1. Norma de munca exprima cantitatea de munca necesara pentru efectuarea operatiunilor sau lucrarilor de catre o persoana cu o calificare corespunzatoare, care lucreaza cu intensitate normala, in conditiile unor procese tehnologice si de munca determinate. Norma de munca cuprinde timpul productiv, timpul pentru intreruperi impuse de desfasurarea procesului tehnologic, timpul pentru pauze legale in cadrul programului de munca. 2. Normarea muncii se aplica tuturor categoriilor de salariati. 3. Normele de munca se elaboreaza de catre angajator cu acordul reprezentantilor salariatilor. 4. In situatia in care normele de munca nu mai corespund conditiilor tehnice in care au fost adoptate sau nu asigura un grad complet de ocupare a timpului de munca, acestea vor fisupuse unei reexaminari stabilite de conducerea societatii.

ART.38 PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA A SALARIATILOR GRAVIDE Protectia maternitatii este protectia sanatatii si/sau securitatii salariatelor gravide si/sau mame la locurile lor de munca. Salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medical de familie sau de medical specialist care sa ii ateste aceasta stare; Salariata care a nascut recent este femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lauzie si solicita angajatorului in scris masurile de protectie prevazute de lege, anexand un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a nascut; Salariatele gravide au obligatia de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care sa le ateste starea. In cazul in care salariatele gravide nu informeaza in scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerate de obligatii. Obligatii ale angajatorului privind protectia, igiena si securitatea in munca a salariatelor gravide: 1. sa previna expunerea salariatelor gravide la riscuri ce le pot afecta sanaatea si securitatea; 2. salariatele gravide sa nu fie constranse sa efectueze o munca daunatoare sanatatii sau starii lor de graviditate ori copilului nou-nascut, dupa caz; 3. pentru toate activitatile susceptibile sa prezinta un risc specific de expunere la agenti, procedee si conditii de munca, angajatorul este obligat sa evalueze anual, precum si orice modificare a conditiilor de munca natura, gradul si durata expunerii salariatelor gravide, in scopul determinarii oricarui risc pentru securitatea sau sanatatea lor si oricarei repercusiuni asupra sarcinii ori alaptarii; 4. evaluarile prevazute se efectueaza de catre angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemneaza in rapoarte scrise;data intocmirii raportului, sa inmaneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentantilor salariatilor. 20

5. angajatorii vor informa in scris salariatele asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile la care pot fi supuse la locurile de munca; 6. in cazul in care o salariata gravida isi desfasoara la locul de munca o activitate care prezinta riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii si alaptarii, in sensul celor prevazute la, angajatorul este obligat sa ii modifice in mod corespunzator conditiile si/sau orarul de munca ori, daca nu este posibil, sa o repartizeze la alt loc de munca fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa, conform recomnadarii medicului de medicina muncii sau medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale. 7. pentru salariatele gravide ce isi desfasoara activitatea numai in pozitia ortostatica sau in pozitia asezat, angajatorul are obligatia de a le modifica locul de munca respectiv, astfel incat sa le se asigure, la intervale regulate de timp, pauze si amenajari pentru repaus in pozitie sezanda sau, respectiv, pentru miscare. 8. medicul de medicina muncii stabileste intervalele de timp la care este necesara schimbarea pozitiei de lucru, perioadele de activitate, precum si durata perioadelor pentru repaus in pozitie sezanda sau, respectiv, pentru miscare. 9. daca amenajarea conditiilor de munca si/sau a programului de lucru nu este din punct de vedere tehnic si/sau obiectiv posibila sau nu poate fi ceruta din motive bine intemeiate, angajatorul va lua masurile necesare pentru a schimba locul de munca al salariatei respective; 10. angajatorii sunt obligati sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru, doua pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare, pana la implinirea varstei de un an a copilului. In aceste pauze se include si timpul necesar deplasarii dusintors de la locul in care se gaseste copilul. 11. la cererea mamei, pauzele pentru alaptare vor fi inlociute cu reducerea duratei normale a timpului sau de munca cu doua ore zilnic; 12. pauzele si reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru alaptare, se includ in timpul de munca si nu diminueaza veniturile salariale si sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului; 13. in cazul in care angajatorul asigura in cadrul unitatii incaperii speciale pentru alaptat, acestea vor indeplini conditiile de igiena corespunzatoare normelor sanitare in vigoare; 14. salariatele gravide nu pot fi obligate sa desfasoare munca de noapte; 15. in cazul in care sanatatea salariatelor gravide este afectata de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solictarii scrise a salariatei, sa o transfere la un loc de munca de zi, cu mentinerea salariului de baza brut lunar; solicitarea salariatei se insoteste de un document medical care mentioneaza perioada in care sanatatea acesteia este afectata de munca de noapte; 16. in cazul in care, din motive justificate in mod obiectiv, transferul la un alt loc de munca care sa nu reprezinte un risc pentru salariata gravida, nu este posibil, salariata va beneficia de concediul si indemnizatia de risc maternal; 17. salariatele gravide nu pot desfasura munca in conditii cu caracter insalubru sau penibil; 18. in cazul in care o salariata gravida desfasoara in mod curent o munca cu caracter insalubru sau penibil, angajatorul are obligatia sa o transfere la un alt loc de munca, cu mentinerea salariului de baza brut lunar. 21

CAPITOLUL XI. DISPOZITII FINALE Art.39. Salariatilor le sunt garantate toate drepturile prevazute de legislatia muncii in vigoare, precum si cele negociate cu societatea; orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozitiile regulamnetului intern , in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau; Prezentul Regulament intra in vigoare la data de .................................... Art.40. Regulamentul Intern se completeaza de drept cu toate actele normativeprezente si viitoare- din domeniul legislatiei muncii, precum si cu toate normele interne, circulare si orice alte dispozitii emise de conducerea societatii sau de departamente. Aceste documente au aceeasi forta juridica cu cea emisa de Regulamentul Intern, daca adoptarea lor se face in prealabil cu consultarea reprezentantilor salariatilor(daca este cazul) sau prin afisare sau aducere la cunostinta a fiecarui salariat prin e-mail, fax, luare la cunostinta sub semnatura(acolo unde este cazul) sau prin sedinte de lucru. Art.41. Controlul legalitatii dispozitiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta instantelor judecatoresti, care pot fi sesizate in termen de 30 de zile de la data comunicarii de catre angajator a modului de solutionare a sesizarii formulate de angajat. Art.42. Prevederile prezentului REGULAMENT INTERN se vor aduce la cunostinta tuturor salariatilor prin instruire si afisare, iar noilor angajati odata cu perfectarea formelor de incadrare, inainte de semnarea contractului individual de munca. Art.43. Modificarea prevederilor prezentului REGULAMENT INTERN se va face cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare si va fi adus la cunostinta prin procedura de mai sus.

Administrator,

22

TABEL NOMINAL DE LUARE LA CUNOSTINTA A REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA AL SOCIETATII ....................................................................... Urmatorii salariati au luat la cunostinta si sunt de acord cu prevederile Regulamentului Intern din data de................................. Nr.crt . Nume si prenume SALARIAT Data Semnatura

23


Recommended