+ All Categories
Home > Documents > REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea...

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea...

Date post: 26-Oct-2019
Category:
Upload: others
View: 8 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
27
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839 1 REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA NR: 1616 / 26.10.2016 Revizuit- an școlar 2016- 2017 Cf R.O.F.U.I.P avizat prin OMENCS 5079/ 31. 08. 2016 Aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 26. 10. 2016 Intrat în vigoare după afișarea la sediul școlii, de către director, la data de 1. 11. 2016
Transcript
Page 1: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

1

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

NR: 1616 / 26.10.2016

Revizuit- an școlar 2016- 2017

Cf R.O.F.U.I.P avizat prin OMENCS 5079/ 31. 08. 2016

Aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 26. 10. 2016

Intrat în vigoare după afișarea la sediul școlii, de către director, la data de 1. 11. 2016

Page 2: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

2

CUPRINS

I. PRINCIPII GENERALE

II. REGLEMENTĂRI SPECIFICE

1. Atribuțiile si responsabilitățile organelor de conducere ale școlii

2. Atribuțiile si responsabilitățile personalului didactic și nedidactic din unitatea școlară

3. Drepturile, îndatoririle și sancțiunle elevilor

4. Drepturile și îndatoririle părinților

5. Protecția, igiena și securitatea în muncă

6. Reguli privind disciplina muncii

7.Cercetarea, constatarea abaterilor, stabilirea răspunderii disciplinare și aplicarea

sancțiunilor

III. ALTE DISPOZITII

IV. ANEXE

Page 3: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

3

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1. (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială

nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu” Constanta si structura Grădinița Nr. 23 și este elaborat in baza Art. 2 al.2 din

Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar aprobat prin OMENCȘ

5079/ 31. 08. 2016 si respecta prevederile Legii Invatamantului si Statutul personalului didactic cu modificarile si

completarile aduse de Parlamentul Romaniei, precum si alte dispozitii legale in vigoare.

(2) Regulamentul de ordine interioara intra in vigoare dupa aprobarea lui in consiliul de administrație cf art 2 alin 5

ROFUIP 5079/ 31. 08. 2016

Art. 2 (1) Respectarea Regulamentului de Ordine Interioară este obligatorie pentru director, personalul didactic

de predare, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, elevi şi părinţi care vin în contact cu şcoala.

(2 Regulile de disciplină şi obligaţiile reciproce ale întregului personal, precum şi ale elevilor şi părinţilor, care

decurg din prezentul Regulament sunt stabilite în vederea desfăşurării în condiţii optime şi la standarde ridicate

de calitate a procesului instructiv-educativ, precum şi a activităţilor conexe care se desfăşoară în cadrul şcolii.

(3) Prevederile prezentului regulament se pot modifica anual sau completa ori de câte ori este cazul, la iniţiativa a

2/3 din numărul membrilor Consiliului de administraţie al şcolii şi cu consultarea organizației sindicale.

(4) Conducerea şcolii, învăţătorii şi profesorii diriginţi au obligaţia prelucrării prezentului regulament tuturor elevilor

şi părinţilor acestora cf art. 2 alin 6 ROFUIP 5079/ 31. 08. 2016. Prelucrarea cu personalul didactic auxiliar şi

nedidactic se va efectua de către conducerea şcolii.

Art. 3. (1) Activitatea care se desfasoara in Scoala Gimnazială nr.11”Dr. Constantin Angelescu” Constanta este

apolitica si nediscriminatorie.

(2) In spatiile apartinând institutiei sunt interzise:

– activitati contrare prevederilor Constitutiei Romaniei;

– activitati ale partidelor sau formatiunilor politice;

– activitati de propaganda politica sau prozelitism religios;

– activitati care incalca normele generale de moralitate.

Page 4: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

4

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA ŞCOLII

Art.31. Școala Gimnazială Nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu” Constanța este o instituţie de învăţământ de stat.

Este subordonată la nivel central de MECŞ, iar la nivel judeţean şi local de I.S.J. Constanța şi organismele

teritoriale ale statului.

Art.32. Obiectivul fundamental al şcolii îl constituie instruirea şi educarea elevilor în vederea integrării lor în viaţă

socială. Pe nivele de învăţământ organizarea şi funcţionarea Școlii Gimnaziale Nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu”

Constanța se realizează în conformitate cu documentele normative menţionate la art. 1 şi cu deciziile

I.S.J.Constanța.

Art.33. Școala Gimnazială Nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu” Constanța funcţionează cu următoarele forme de

învăţământ:

- Învățământ preșcolar -grupa mică- grupa mare- 5 grupe

- Învăţământ primar -clasele.CP- IV - 8 clase

- Învăţământ secundar inferior- clasele V- VIII - 5 clase

REGLEMENTĂRI SPECIFICE

II.1.Atributiile si responsabilitatile organelor de conducere ale scolii

Art. 4. Structura Școlii Gimnaziale Nr.11 „Dr. Constantin Angelecu” Constana cuprinde:

a) Conducere: – director – atributii conform legii;

- Comisia de asigurare si evaluare a calitatii – organizare si atributii conform legii;

– Consiliul de administratie – organizare si atributii legii;

– Consiliul profesoral – organizare si atributii legii;

– Consiliul profesorilor clasei – organizare si atributii conform legii.

- Consiliul Reprezentativ al Parintilor – organizare si functionare conform legii

II.2. Atributiile si responsabilitatile personalului didactic si nedidactic din unitatea scolară

b) Resurse umane:

I. personalul didactic: 30 cadre didactice – competentele, responsabilitatile, drepturile, obligatiile si sanctiunile

conform fisei postului;

Page 5: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

5

II. personalul didactic auxiliar:

– bibliotecar – competentele, responsabilitatile, drepturile, obligatiile si sanctiunile conform fisei postului;

– informatician – competentele, responsabilitatile, drepturile, obligatiile si sanctiunile conform fisei postului;.

III. personal administrativ:

– secretar: organizare, atributii, recompense si sanctiuni conform fisei postului;

– contabil: organizare , atributii, recompense si sanctiuni conform fisei postului;

- personal de ingrijire – atributii, recompense si sanctiuni conform fisei postului;

- paznic – atributii, recompense si sanctiuni conform fisei postului;

c) Resurse materiale:

- Săli de clasă 9+ 5 săli pentru preșcolari

- Laborator informatică 1

- Laborator de biologie/ chimie 1

- Cabinet limba turcă 1

- Cabinet limba engleză 1

- Sală de sport 1

- Cabinet pentru director 1

- Bibliotecă 1

- Cabinet psiholog 1

- Cancelarii 1+ 1 educatoare

- Grupuri sanitare 10+ 2 ptr cadre didactice+ 10 ptr preșcolari

Art. 5. (1) Destinatia spatiilor unitatii nu poate fi schimbata decat prin hotararea consiliului de administratie

confirmata de director.

(2) Spatiul dintre cladiri va fi folosit numai in interesul unitatii de invatamant

Art.6. (1) Cursurile se desfasoara în două schimburi conform orarului stabilit la inceputul anului scolar.

(2) Ora de curs este de 50 de minute, cu o pauza de 10 minute dupa fiecare ora; ciclul primar desfășoară

activitatea în 45 minute cu activități liber alese 5 minute

(3) În situatii speciale si pe o perioada determinata, durata orelor de curs si durata pauzelor pot fi modificate, cu

aprobarea inspectorului scolar general, la propunerea, bine fundamentata, a consiliului de administratie al unitatii

de învatamânt.

(4) Alte activitati, dincolo de limitele temporale precizate la art. 6; (2), se pot desfasura cu acordul conducerii.

(5) Orele de curs si de laborator se desfasoara in cabinete si laboratoare specifice conform orarului scolii;

(6) Fiecare cabinet/laborator va avea afisat programul cu profesorii care desfasoara activitatea in acel

cabinet/laborator;

Page 6: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

6

(7) Programul de audiente al conducerii, programele de lucru cu publicul pentru celelalte departamente vor fi

afisate la fiecare department.

Art 7. (1) Fiecare cadru didactic va efectua serviciul pe scoala conform programarii coducerii scolii si va nota in

registrul cu procese verbale evenimentele din cursul zilei; organizarea si atributiile profesorului de serviciu pe

scoala in anexa1 ;

(2) Fiecare elev va efectua serviciul pe școală conform programului stability de conducerea școlii; organizarea și

atribuțiile elevului de serviciu pe școală în anexa 3

Art. 8. (1) Personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic (bibliotecar, administrator de retea, serviciul

secretariat, personal de ingrijire, personalul de paza) isi desfasoara activitatea conform graficului stabilit de sefii

de compartiment:

(2)Modificarea timpului de lucru, definitiv sau temporar se face cu acordul conducerii unitatii.

(3)Nerespectarea timpului de lucru se sanctioneaza conform legilor in vigoare.

Art. 9. (1) Accesul in perimetrul scolii se face pe poarta principală pentru cadrele didactice și invitați/ vizitatori cu

trecerea datelor în registru de evidență vizitatori și ecuson și pe poarta secundară pentru elevi , părinți;

(2) Accesul in perimetrul unitatii scolare este interzis persoanelor care nu au aprobarea conducerii scolii.

Art. 10. (1) Conducerea unitatii scolare va sanctiona risipa de materiale, risipa de fonduri financiare, precum si

deteriorarea sau distrugerea bunurilor.

(2) Recuperarea pagubelor materiale constatate se va face de la cei vinovati. Pentru elevi paguba va fi

recuperata de la parinti (art. 243 alin 6 ROFUIP 5115/ 15. 12. 2014).

Drepturile si indatoririle cadrelor didactice

Art 11. – Drepturile cadrelor didactice

(1).Corpul profesoral se bucura de toate drepturile legale stipulate in Legea Invatamântului, in Statutul

Personalului Didactic si in contractul de munca.

(1”) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în management educațional,

cu minim 60 credite transferabile, pot face parte din corpul național de experți în management

(2) Cadrele didactice au dreptul de a participa la activitati de perfectionare profesionala si in timpul anului scolar.

În acest caz, cu acordul directorilor sau al Consiliului de Administratie, se va stabili durata absentei permise si

conditiile de acoperire a orelor / materiei.

(3) Profesorii pot aduce la cunostinta directorului sau a Consiliului de administratie recomandarile, observatiile si

doleantele lor, verbal sau in scris.

Page 7: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

7

Art 12. Indatoririle cadrelor didactice

(1). Cadrele didactice au obligatii si raspunderi care decurg din Legea Invatamantului, din Statutul Personalului

Didactic, din Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat si din

prevederile fisei postului;.

(2). Cadrele didactice au obligatia de a cunoaste si respecta prevederile Normativelor, Metodologiilor si

Programelor in vigoare.

(3). Intreg personalul didactic are obligatia de a cunoaste si de a aplica in mod adecvat teoriile moderne ale

invatarii, in vederea construirii unui demers didactic centrat pe elev cu scopul dezvoltarii sale.

(4). Evaluarea cunostintelor, abilitatilor si competentelor elevilor se va face periodic, ritmic si printr-o varietate de

mijloace, folosite cu obiectivitate si corectitudine, pentru a oferi elevilor posibilitati de afirmare a tuturor laturilor

personalitatii acestora (inteligenta, imaginatie, spirit critic, sensibilitate). Profesorii trebuie sa informeze elevii

despre modalitatile si criteriile de evaluare pe care le va aplica.

(5). Profesorii au obligatia de a comunica cu familiile elevilor in mod periodic si de cate ori este necesar.

(6). Modalitatea de adresare, atat catre colegi cat si catre elevi si parinti, trebuie sa fie civilizata si sa vadeasca

respect si intelegere pentru interlocutor.

(7). Profesorii diriginti au obligatia sa organizeze activitati care sa contribuie la formarea unitatii colectivelor pe

care le conduc.

(8). Intreg personalul didactic are obligatia sa contribuie la cresterea prestigiului institutiei si promovarea imaginii

scolii.

(81) Atribuţiile din fişa individuală a postului sunt obligatorii. Nerespectarea acestora conduce, după caz, la

diminuarea calificativului sau alte sancţiuni.

(9). Intreg personalul didactic are obligatia de a efectua serviciul pe scoala intre orele 7:30-17:30. Ca profesor de

serviciu urmareste frecventa elevilor si o consemneaza in caietul de frecventa, urmareste desfasurarea

programului si incearca remedierea problemelor ce apar datorita lipsei unuia din profeori, mediaza eventualele

confictele care apar. La sfarsitul programului consemneaza in registrul de procese verbale aspectele importante

ale serviciului desfasurat.

(10) În primele zile ale fiecărui semestru cadrele didactice vor prezenta conducerii şcolii planificările anuale şi

semestriale, cât și planificările adaptate- pe clase și discipline- pentru elevii integrați

(11)Toate cadrele didactice implicate prin natura funcţiei în instruirea şi educarea elevilor şcolii vor trebui să dea

dovadă de punctualitate, responsabilitate, consecvenţă, corectitudine, fermitate şi seriozitate în rezolvarea tuturor

problemelor legate de buna desfăşurare a procesului instructiv–educative

(12) Cadrele didactice au obligația de a stabili şi promova în relaţia cu elevii şi părinţii acestora principiile

corectitudinii şi respectului reciproc, de a manifesta transparenţă şi deschidere pentru comunicarea bilaterală.

Page 8: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

8

(13) Nu este permisă întârzierea cadrelor didactice la ora de curs şi nici utilizarea telefonului mobil pe parcursul

acesteia. Prezenţa la ore este obligatorie. Durata orei este de 50 min. : orice întârziere sau absenţă se

sancţionează prin consemnarea în condica de prezenţă şi diminuarea corespunzătoare a retribuţiei. Învoirile se

fac pe baza de cerere scrisă adresată directorului şcolii. Fiecare cadru didactic are obligaţia de a anunţa înainte

cu o zi sau în dimineaţa zilei respective absenţa de la activitate -telefonic- la secretariatul şcolii sau director, în

caz contrar neprezentarea este considerată absenţă şi sancţionată conform reglementărilor în vigoare.

(14) Cadrele didactice au obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă şi de a consemna în aceasta titlul

lecţiei.

(15) Cadrele didactice au obligaţia de a face analizele medicale în perioada 1-30 septembrie.

(16) Cadrele didactice răspund de corectitudinea mediilor încheiate şi de trecerea acestora în registrul matricol în

termenul stabilit de conducerea şcolii.

(17) Calificativele şi notele acordate se comunică imediat elevilor, se motivează şi se trec în documentele de

înregistrare corespunzătoare, numai de învăţătorul sau profesorul care a efectuat evaluarea.

(18) Rezultatele lucrărilor scrise semestriale vor fi analizate împreună cu elevii, vor fi păstrate în şcoală până la

sfârşitul anului şcolar şi vor putea fi consultate de părinţii elevilor în cazul în care aceştia doresc să le vadă, în

prezenţa profesorului care predă disciplina respectivă.

(19) Situaţia şcolară se va încheia conform Regulamentului şcolar.

(20) Învăţătorii şi profesorii diriginţi au obligaţia de a completa corect documentele şcolare, pe baza actelor

originale sau a copiilor xeroxate şi de a proceda la actualizarea datelor ori de câte ori este nevoie.

(21) Este interzisă modificarea de note sau medii. Notele neclare sau eronat consemnate se pot anula prin

tăierea cu o linie, numai cu cerneală roşie după care se va aplica ștampila şcolii şi semnătura directorului şcolii şi

a profesorului. În acelaşi mod se va proceda şi la anularea mediilor înscrise eronat.

(22) Motivarea absenţelor elevilor se va face numai de către învăţător sau diriginte în baza unei adeverinţe

medicale eliberate de medicul de familie sau de o unitate spitalicească. În situaţii deosebite, motivarea absenţelor

se poate face pe baza unei cereri întocmit de părinţi şi avizată de directorul şcolii.

(23) Toate cadrele didactice împreună cu secretara şcolii răspund permanent de asigurarea protecţiei

cataloagelor, a registrelor matricole şi a condicilor de prezenţă.

(24) Se interzice scoaterea din incinta şcolii a documentelor şcolare, menţionate la alineatul (23) pentru

completare, sau din alte motive

(25) Toţi învăţătorii şi profesorii diriginţi au obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală conform graficului întocmit

(26) Este interzisă scoaterea elevilor de la ore pentru abateri disciplinare sau pentru a rezolva diferite probleme

străine de activitatea şcolară planificată.

Page 9: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

9

(26”) Este interzisă condiționarea evaluării elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la

reprezentanții legali ai acestora

Art 13. Recompensele cadrelor didactice

(1). Evidentierea in Consiliul Profesoral;

(2). Acordarea de premii sau recompense materiale de la agentii economici (sponsori) pentru rezultate

remarcabile;

(3). Recomandarea scrisa sau verbala pentru pozitii in diferite comisii la nivel judetean, municipal, national, pentru

participarea la conferinte si intalniri internationale.

Art 14. Sanctiunile cadrelor didactice

Nr.

Crt.

ABATERI PRIMA DATA DE MAI MULTE ORI

1 Intarziere la ore Notarea in condica

de prezenta

-Atentionare in fata Consiliului Profesoral si a

Consiliului de Administratie

2 Absenta nemotivata de la ore Neplata orei -Neplata orelor

-Diminuarea calificativului anual

-Sanctiune salariala stabilita de Consiliul de

Administratie

3 Absenta nemotivata de la consiliul

profesoral

Avertisment verbal -Atentionare in fata Consiliului de Administratie

-Diminuarea calificativului anual

4 Atitudine necorespunzatoare fata

de colegi sau fata de elevi

Avertisment verbal -Atentionare in fata Consiliului Profesoral

-Diminuarea calificativului anual

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic

SECRETARIATUL ȘEF

Art.15. Secretara şcolii este subordonată conducerii şcolii şi îşi desfăşoară activitatea pentru elevi, părinţi şi

pentru întregul personal al şcolii, răspunzând prompt la toate solicitările acestora. Secretara şcolii completează şi

eliberează foile matricole, fişele de înscriere în clasa a IX a de liceu pentru absolvenţii claselor a VIII-a.

Art.16. Alte activităţi obligatorii specifice activităţii de secretariat sunt:

(1)efectuarea înscrierii elevilor în urma verificării actelor şi a completării registrului de evidenţă a copiilor de vârstă

şcolară;

(2)ţine evidenţa mişcării elevilor;

(3)redactează corespondenţa şcolii;

(4)completează registrele matricole cu datele personale ale elevilor;

(5)verifică completarea registrele matricole/cataloagelor de către cadrele didactice;

Page 10: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

10

(6)întocmeşte adeverinţe cu media la Evaluarea Naţională, media de absolvire a claselor V-VIII şi media de

admitere;

(7)întocmeşte situaţiile şcolare cerute de inspectoratul şcolar

(8)completează situaţiile statistice ale elevilor şi claselor la începutul anului şcolar şi la sfârşitul semestrelor pe

baza datelor înregistrate în procesul-verbal al Consiliului profesoral.

(9)actualizează permanent registrul de evidenţă şi înscriere a elevilor

(10)înscrie în fişele de încadrare anuale ale şcolii cu personal didactic, date privind vechimea, salariul, gradele

didactice şi statutul de încadrare (titular, detaşat, suplinitor).

(11)păstrează securitatea documentelor de secretariat, a diplomelor, certificatelor completate sau necompletate,

registrele matricole.

(12) se ocupă de organizarea arhivei şcolare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(121) întocmirea statelor de personal pentru toți angajații unității de învățământ

(122) întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de învățământ

(123) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură

(124) actualizarea permanentă a SIIIR

CONTABILITATEA

Art.17. Administratorul financiar al şcolii este subordonat conducerii şcolii şi îşi desfăşoară activitatea conform

fişei postului.

Art.18. Administratorul financiar al şcolii angajează unitatea şcolară, alături de director în orice acţiune

patrimonială, în relaţiile cu agenţii economici, instituţii publice etc. în cazul încheierii contractelor economice de

colaborare, de sponsorizare, în conformitatea cu legislaţia în vigoare.

Art.19. Administratorul financiar al şcolii îndeplineşte şi alte activităţi obligatorii specifice activităţii de contabilitate,

cum ar fi:

(1)întocmeşte planurile de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, în termenele prevăzute de lege;

(2)întocmeşte acte justificative şi documente contabile, cu respectarea formularelor şi a regulilor de alcătuire şi

completării în vigoare;

(3)urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificării bugetare;

(4)organizează şi exercită viza de control financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;

(5)urmăreşte aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile personalului

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;

(6)întocmeşte fişa colectivă de prezenţă, statele de plată, indemnizaţiile de concediu de odihnă, concediu

medical, listele de plată ale beneficiarilor;

Page 11: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

11

(7)întocmeşte pontajele şi procesele verbale şi le înaintează Consiliului Local pentru decontul lunar al navetei;

(71) informează periodic consiliul de administrație și consiliul profesoral cu privire la execuția bugetară

(72) asigură și gestionează documentele și instrumentele financiare cu regim special

PERSONALUL DE ÎNGRIJIRE

Art.20. Este subordonat directorului şi contabilului. Acesta are următoarele sarcini specifice obligatorii:

(1)măturarea claselor, coridoarelor şi a altor spaţii folosite de elevi şi cadre didactice, la a doua pauză pe fiecare

schimb, dar și după ultima oră de curs

(2)ștergerea prafului cu cârpă umedă, de pe mobilier, pervaz, etc;

(3)spălarea grupurilor sanitare, a uşilor, a faianţelor, a chiuvetelor ori de cate ori este nevoie;

(4)goleşte zilnic şi spală coşurile de gunoi din material plastic, amplasate în clase şi în wc–uri.

(5)dezinfectează cu soluţii dezinfectante grupurile sanitare;

(6)îndepărtează zilnic resturile de mâncare, hârtii etc. din curtea şcolii;

(7)aduc la cunoştinţa învăţătorului/profesorului de serviciu pe elevii care nu respectă curăţenia în incinta şcolii.

Art. 201. Personalul de îngrijire lucrează în schimburi după următorul program (prin rotaţie câte o săptămână)

- îngrijitoare - 7:00-14:00 / 14:00- 21:00

PAZNIC

Art.20^ Este subordonat directorului şi contabilului. Acesta are următoarele sarcini specifice obligatorii:

(1)Execută rondul de paza în întreg perimetrul

(2) Interzice accesul persoanelor straine în incinta scolii cu exceptia celor autorizate

(3) Anunta conducerea scolii despre evenimentele deosebite si masurile luate

(4) Pe timp friguros supravegheaza instalatia de încalzire, verifica periodic punctele sanitare pentru a preveni

eventualele avarii, scurgeri de apa din sistem etc

(5) Raspunde de asigurarea securitatii tuturor încaperilor

(6) Respectă programul de lucru 21:00- 6:00

(7) Colaborează cu organele de pază din cadrul poliţiei conform Legii nr.23 / 1996

(8) Întreţine curăţenia în curtea şcolii până la intrarea principală şi în faţa şcolii pe lungimea faţadei, pănă la şosea

CONSILIUL PROFESORAL

Art.21. (1) Consiliul Profesoral este organul colectiv de conducere al şcolii şi se întruneşte ori de câte ori

preşedintele consideră că este necesar.

Page 12: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

12

(2) Consiliul Profesoral îşi desfășoară activitatea în şedințe ordinare de două ori pe semestru şi în şedinţe

extraordinare la propunerea Consiliului de Administraţie.

(3) Prezenţa cadrelor didactice la şedinţele Consiliului profesoral este obligatorie.

(4)Consiliul Profesoral dezbate şi adoptă variante de proiecte curriculare sau pentru curriculum nucleu, curriculum

la decizia şcolii.

(5) Consiliul Profesoral validează situaţia şcolară la sfârşitul semestrului sau la sfârşitul anului şcolar.

(6) Consiliul Profesoral decide asupra aplicării sancţiunilor prevăzute de statutul personalului didactic.

(7). În afara Consiliilor profesorale ordinare se pot organiza întâlniri numai cu profesorii sau numai cu

învăţătorii/educatorii în scop informativ.

(8) Consiliul Profesoral aprobă, la propunerea directorului, scăderea calificativului anual pentru cadrele didactice

care au absentat nemotivat de 3 ori la şedinţele Consiliului Profesoral.

(9) Consiliul Profesoral aprobă, la propunerea diriginţilor, elevii cărora urmează să li se scadă nota la purtare sau

să li se acorde recompense.

COMISIILE/CATEDRELE METODICE

Art.22.(1) Comisiile/catedrele metodice colaborează în vederea elaborării ofertei educaţionale.

(2) Comisiile/catedrele metodice colaborează pentru organizarea unor activităţi de formare continuă, de cercetare

pedagogică, organizare de sesiuni ştiinţifice;

(3) Comisiile/catedrele metodice vor întocmi şi realiza programe de recuperare pentru elevii cu nevoi speciale.

II.3. Drepturile si indatoririle elevilor

Art. 23. Regulamentul de ordine interioară are caracter obligatoriu pentru toti elevii.

Art. 24. (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la toate activitățile

existente în cadrul unității de învățământ.

(2) Evidența prezenței elevilor se face la fiecare oră de curs de către învățător/ profesor ce consemnează

obligatoriu fiecare absență în catalogul clasei.

(3)Elevii au obligaţia să se prezinte la şcoală , pentru orele de curs, cu cel mult un sfert de oră înaintea începerii

cursurilor: orele încep la 8:00 ciclul primar și preșcolar program normal si 12:00 ciclul gimnazial și preșcolar

program prelungit

Page 13: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

13

ELEVI – Drepturi

Art. 25. (1) In Scoala Gimnazială nr.11”Dr. Constantin Angelescu” Constanța elevii se bucura de toate drepturile

legale prevazute in Constitutia Romaniei, in Legea Invatamantului, in Carta Drepturilor Copilului si Declaratia

Universala a Drepturilor Omului precum si in Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de

Invatamant Preuniversitar de Stat, aprobat prin OM 4925/08.09.2005

(2). Elevii au dreptul sa aleaga parcursul scolar corespunzator intereselor, pregatirii si competentelor lor, facand

din timp optiunile din oferta cuprinsa in curriculum la decizia scolii. Optiunile pentru cursuri din oferta CDS a scolii

se fac in luna februarie pentru anul scolar urmator.

(3). Elevii au dreptul sa constituie un Consiliu al elevilor, format din cate 2 reprezentanti din fiecare an de studiu.

Consiliu al elevilor functioneaza in baza unui regulament propriu, aprobat de Consiliul de Administratie al Scolii

Gimnaziale nr.11”Dr. Ctin Angelescu” Constanta anexat Regulamentului de Ordine Interioara. Consiliul elevilor

alege un presedinte care ii va reprezenta in fata profesorilor atunci cand este cazul.

(4). Elevii au dreptul sa ia pozitie/sa semnaleze conducerii scolii orice forma de tensiune creata de un cadru

didactic in timpul procesului de instruire; aspectul semnalat va fi adus la cunostinta conducerii scolii prin

reprezentantul anului de studiu, respectiv Presedintele Consiliului elevilor;

(5). Elevii pot initia si organiza activitati extracurriculare cu acordul prealabil al conducerii scolii.

ELEVI – Indatoriri

Art 26. Elevii au obligatia:

(1). sa cunoasca si sa respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioara (ROI) si Regulamentului de

Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat, aprobat prin OM 4925/08.09.2005

(2). sa respecte si sa asculte de toate persoanele investite cu autoritate in scoala, personalul administrativ si de

ingrijire;

(3). sa coopereze cu toti elevii carora li s-au dat atributii speciale de catre conducerea Scolii Gimnaziale nr.11”Dr,

Constantin Angelescu” Constanta sau Consiliul Elevilor.

(4). sa nu se implice in nici un fel de activitate care ar aduce atingere bunului renume al Scolii Gimnaziale

nr.11”Dr, Constantin Angelescu” Constanta

(5). sa coopereze cu personalul de paza al scolii, pentru a mentine securitatea in incinta scolii. In acest scop este

obligatoriu sa se legitimeze (cu carnetul de elev/legitimatie) ori de cate ori personalul de paza o solicita.

(6).sa efectueze serviciul pe scoala conform graficului stabilit de conducerea scolii. Ca elev de serviciu verifica

prezenta la ore a elevilor si o inregistreaza in caietul de prezenta sub indrumarea profesorului de serviciu,

indruma peroanele straine in scolala, sprijina serviciul de secretariat. Elevul de serviciu are obligatia de a suna

inceputul si sfarsitul fiecarei ore de curs. Programul elevului de serviciu se desfasoara pe perioada cursurilor.

Page 14: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

14

(7) să participe la toate orele de curs.

(8) sa respecte atributiile ca elev de serviciu pe clasa;

(9) sa aducă la cunoştinţa profesorului de serviciu, dirigintelui sau directorului, la momentul potrivit, orice

eveniment neprevăzut care survine în timpul programului şcolii;

(10) să ordoneze sala de curs după ultima oră, iar rezidurile din bănci vor fi aruncate în coşul de gunoi

(11) să nu utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor

(12) să nu părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu

sau a profesorului pentru învăţământul primar/dirigintelui

(13) să poarte în mod obligatoriu, în timpul programului de studiu, uniforma particularizată a unităţii de învăţământ

(14) să vorbească în instituția de învățământ numai în limba română, în afara orelor de limbă maternă/ modernă

Art 27. –Elevilor le este interzis:

(1) Fumatul, consumul de alcool sau de orice fel de droguri de catre elevi in incinta scolii constituie o abatere

grava care se sanctioneaza aspru.

(2) Participarea la orele de curs în ținută civilă. Tinuta elevilor va fi decenta, fara excese din punct de vedere

coloristic sau al accesoriilor, respectand “uniforma” stabilita de comun acord elevi/profesori/parinti.

Fete – fusta , pantalon negru sau bleumarin , bluza alba

Baieti – pantalon negru sau bleumarin , camasa alba

(3)Jocurile de noroc în cadrul şcolii, precum şi participarea elevilor în timpul programului şcolar la practicarea

acestora în împrejurimile şcolii;

(4)Jocurile periculoase şi folosirea unor obiecte cum ar fi: petarde, cuţite, materiale inflamabile, spray paralizant,

pistoale-jucării sau orice obiecte care, prin utilizare, pot aduce vătămări corporale elevilor şi profesorilor;

(5)Difuzarea materialelor cu caracter obscen şi pornografic;

(6)Distrugerea sau falsificarea documentelor şcolare ( cataloage , foi matricole , carnete de elev , etc )

(7)Difuzarea în unitatea de învăţământ a materialelor care prin conţinutul lor atentează la independenţa,

suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, cultivă violenţa şi intoleranţa;

(8) Elevii nu au voie cu telefoane mobile în unitatea de învățământ. Dacă vin cu acestea, se vor strânge la

începutul fiecărei oră de curs și se predau elevilor la finalul fiecărei oră de curs. În cazul în care nu se predă,

telefonul este ridicat de un cadru didactic sau director si se predă numai părintelui.

(81) să introducă ilegal persoane străine în şcoală;

(82) să lanseze anunţuri false(cu privire la amplasarea unor materiale explozibile)în perimetrul unităţii de

învăţământ şi să facă glume care pun în pericol siguranţa elevilor şi profesorilor ;

Page 15: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

15

(83) să saboteze activităţile instructiv-educative prin refuzul de a participa efectiv la oră ;

(84) să iniţieze sau/şi să adere la acţiuni colective de neparticipare la ora/orele de curs ;

(85) să poarte bijuterii ostentative, să-şi vopsească părul;

(86) Elevii nu au voie cu : -cercei în urechi(băieţi) ; -piercing(nas,sprâncene, etc) ; -gene false ; aplicaţii de bijuterii

pe dinţi ; -bijuterii în exces (fete) -fuste scurte,crăpate; -bluze strâmte , scurte,decoltate; -gel în exces

(87) Elevii nu au voie :

-să alerge pe coridor sau în clasă ;

-să se îmbrâncească în clase şi pe coridoare ;

-să se dea pe balustrade;

-să se aplece pe fereastră;

-să se urce pe pervazul ferestrei;

-să se urce pe gardul şcolii,pe bănci;

-să arunce apă pe gresie sau în clase şi să se joace cu apă (pericol de alunecare);

-să se joace cu mingea prin clasă, pe coridoare;

-să arunce resturile alimentare şi ambalajele pe lângă coşuri sau tomberoane,pe fereastră ,în grădina şi curtea

şcolii etc.

(88) elevii nu au voie să consume energizante în timpul programului școlar

(89) elevii nu au voie să părăsească unitatea de învățământ/ curtea în timpul programului școlar (pe durata orelor

de curs) decât însoțiți de părinți / cadre didactice sau cu bilet de voie semnat de diriginte/ director

ELEVI – Recompense

Art 28 . Pentru rezultate deosebite in activitatea scolara si extrascolara, elevii pot fi recompensati, dupa caz, cu:

(1) evidentierea in fata colegilor de clasa, a colegilor de scoala sau a Consiliului Profesoral;

(2) acordarea de premii, diplome si recompense materiale de la agentii economici (sponsori) pentru rezultate

deosebite obtinute la concursuri scolare;

(21) burse de merit, de studiu şi de performanţă

(3) premii de onoare ale Scolii Gimnazială nr.11Dr. Constantin Angelescu” Constanta, pentru rezultate

remarcabile la olimpiade scolare pe diferite domenii (stiinte ale naturii, matematica, literatura, limbi straine, istorie,

geografie, stiinte sociale, sport) sau pentru atitudine civica exemplara;

ELEVI –Sanctiuni

Art 29. (1)Sancţiunile care se pot aplică sunt următoarele :

a) observaţia

Page 16: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

16

b) avertismentul

c) mustrare scrisă;

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit;

e) eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile;

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă unitate de învăţământ;

(2) Cu excepţia observaţiei şi a avertismentului, toate sancţiunile aplícate elevilor sunt comunicate, în scris,

părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali

(3) Observaţia constă în atenţionarea elevului, cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor

de comportament acceptate şi consilierea acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, un comportament

corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenţia că, în situaţia în care nu îşi schimbă comportamentul, i se

va aplică o sancţiune mai severă . Sancţiunea se aplică de către învăţător/institutor/profesorul pentru

învăţământul primar/profesorul diriginte pentru abaterile cuprinse în art.27

(4) Avertismentul în faţă clasei şi/sau în faţă consiliului clasei/consiliului profesoral constă în atenţionarea

elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată

atenţia că dacă nu îşi schimbă comportamentul i se va aplică o sancţiune mai severă. Sancţiunea se aplică de

către învăţător/diriginte. Sancţiunea se aplică pentru următoarele abateri: • perturbarea orelor de curs; •

manifestări zgomotoase pe timpul pauzelor pe holuri sau în sălile de clasă; • părăsirea clasei fără aprobarea

cadrului didactic; • alte abateri cuprinse în art. 27;

(5) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către învăţător/institutor/profesorul pentru

învăţământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancţiunii. Sancţiunea

se stabileşte de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei și se consemnează în registrul de

procese verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţător/

profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului în care a fost aplicată. Este redactată de învăţător profesorul diriginte,

este semnată de acesta şi de către director, este înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unitatiide învăţământ;

documentul va fi înmânat părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, personal, de către diriginţi sub semnătură

sau transmis prin poştă, cu confirmare de primire. Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se

numărul sub care a fost înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii și este însoţită de scăderea notei la

purtare, respectiv diminuarea calificativului, în învăţământul primar. Sancţiunea se aplică pentru următoarele

abateri: • recurgerea la gesturi indecente în relaţia cu colegii; • limbaj trivial faţă de colegi; • nerespectarea

atribuţiilor de elev de serviciu pe clasa sau pe şcoală; • refuzul repetat de a purta şi prezenţa carnetul de elev; • •

aducerea şi difuzarea în şcoală a unor materiale care prin conţinutul lor cultivă violenţă şi intoleranţă; • utilizarea

telefoanelor mobile, a căştilor, a tabletelor în timpul orelor; • fumatul în incinta şi perimetrul şcolii; • distrugerea

carnetelor de elevi, a manualelor şcolare; • desenarea/pictarea cu marker, cu spray colorat, cu vopsea pe:

Page 17: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

17

mobilierul şcolii, pereţii interiori/exteriori, garduri etc. • limbaj trivial faţă de personalul didactic şi nedidactic; •

facilitarea pătrunderii în incinta şcolii a unor persoane străine în scopul rezolvării unor conflicte; • părăsirea şcolii,

în timpul orelor de curs sau în pauze, fără aprobarea dirigintelui / directorului sau profesorului de serviciu. •

organizarea şi participarea la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea procesului de învăţământ sau

frecvenţa la cursuri a elevilor • filmarea unor persoane fără acordul acestora/difuzarea înregistrărilor sau a unor

materiale cu caracter obscen sau pornografic • alte abateri cuprinse în art.27 din prezentul regulament

(6) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei,

aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de

consiliul profesoral și se aplică pentru absenta repetată de la ore. Nota la purtare se diminuează proporţional cu

numărul absenţelor, conform prevederilor prezentului Regulament.

(7) Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a elevului, pentru

perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăşurată de regulă în cadrul unităţii de

învăţământ.Activitatea pe care o desfasoara elevul este stabilita de catre director, la propunerea consiliului clasei

si se realizeaza in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si ale ROFUIP. Sanctiunea este insotita de

obligatia desfasurarii de activitati in folosul comunitatii scolare. Activitatile desfasurate trebuie sa fie adecvate

varstei si sa nu puna in pericol sanatatea si integritatea fizica si psihica a elevului sanctionat. Dacă elevul refuză

să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei.

Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data documentului, şi în raportul

consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau alanului şcolar. Această sancţiune nu se aplică elevilor din clasele I-

IV. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral. Sancţiunea se aplică

pentru următoarele abateri: • ameninţări şi bătăi între elevi fără urmări corporale • însuşirea unor bunuri, obiecte

sau bani care nu le aparţin • pentru bătaie cu urmări corporale,cât şi pentru recidive în acte de violenţă • tăinuirea

dovedită se sancţionează cu măsură aplicată făptaşului,dacă se referă la fapte care pun în pericol viaţă şi

integritatea corporală a elevului.

(8) Mutarea disciplinară la o clasa paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă unitate de

învăţământ,se propune de catre consiliul clasei, se aprobă de catre consiliul profesoral si se aplica prin

inmanarea, in scris si sub semnătură, a sancţiunii, de catre invatator/institutor /profesorul pentru invatamantul

primar/profesorul diriginte /director, părintelui, tutorelui sau sustinatorului legal al elevuluiminor sau elevului, daca

acesta a împlinit 18 ani. Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol și este insotita de

scaderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învatamânt la care finalizeaza cursurile

semestrului din anul scolar respectiv. Sanctiunea nu se aplica in invatamantul primar. Sancţiunea se aplică pentru

abateri grave repetate.

(9) Pentru diferite abateri de la prezentul regulament elevii pot primi sanctiuni, astfel:

Page 18: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

18

Nr. crt.

ABATERI DE MAI MULTE ORI

1 Intarziere la ora -Absenta in catalog -1 oră muncă în folosul unității de învățământ

2 Absenta nemotivata de la ore -Scaderea notei la purtare cu 1 punct pentru fiecare 10 absente nemotivate -Mustrare scrisă și 2 zile muncă în folosul unității de învățământ- peste 20 absențe nemotivate

3 Implicarea in conficte verbale violente, bataie

-Scaderea notei la purtare cu 2 puncte -2 zile muncă în folosul unității de învățământ

6 Frecventarea altor locuri in timpul programului de scoala

- 1 zi muncă în folosul unității de învățământ

8 Distrugerea bunurilor scolii -Repararea bunurilor distruse -Plata de 3 ori a acestora

9 Refuz de a se supune instructiunilor personlului scolii

-Scaderea notei la purtare cu 1 punct

10 Tinuta vestimentara nepotrivita -2 topuri de hârtie

11 Deranjarea orei de curs -1 top hârtie - repetarea abaterii- 1 oră muncă în folosul unității de învățământ

12 Fumatul în incinta unității de învățământ + curte

-discuții cu părinții -consiliere la cabinetul psihologic - 1 zi muncă în folosul unității de învățământ

13 Folosirea telefoanelor în timpul orelor

-confiscarea si sigilarea acestora în fața elevilor

Art.291. - (1) Elevii care se fac vinovati de sustragerea/ deteriorarea/distrugerea bunurilor unitatii de invatamant

sunt obligati, personal sau prin parintii, tutorii sau sustinatorii legali sa acopere, in temeiul raspunderii civile

delictuale pentru fapta proprie sau al raspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrarile

necesare reparaţiilor sau, după caz, sa restituie bunurile sau sa suporte toate cheltuielile pentru inlocuirea

bunurilor deteriorate/sustrase.

(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devinecolectiva, revenind întregii

clase/claselor.

(3) Distrugerea involuntară a bazei materiale atrage după sine remedierea pagubei în 48 de ore, fără scăderea

notei la purtare, în caz contrar, elevului i se va scădea nota la purtare cu un număr de puncte stabilit de diriginte,

în funcţie de valoarea pagubei precum şi recuperarea pagubei ;

(4) Distrugerea voluntară a bazei materiale atrage după sine remedierea pagubei în 48 de ore, dar şi

sancţionarea elevului prin scăderea notei la purtare de către diriginte, în funcţie de gravitatea faptei precum şi

recuperarea pagubei ;

Page 19: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

19

(5) În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovati înlocuiesc manualul deteriorat

cu un exemplar nou, corespunzator disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz

deimposibilitate, vor achita de 3 ori contravaloarea acestuia.

II.4. Drepturile si indatoririle părinților

Art.30.-drepturi și obligații

(1) Parintii/tutorii legali au dreptul si obligatia de a colabora cu unitatea de învatamânt, în vederea realizarii

obiectivelor educationale.

(2) Parintii/tutorii legali ai elevilor au obligatia , cel putin o data pe luna sa se prezinte la scoala si sa discute în

cadru organizat sau în timpul consultatiilor pedagogice, cu dirigintele clasei pentru a cunoaste evolutia copilului

(situatia la învatatura si purtare, frecventa la scoala)

(3) Parintele, tutorele legal instituit sau sustinatorul legal sunt obligati, conform legii, sa asigure frecventa scolara

a elevului în învatamântul obligatoriu. Părintele/tutorele legal instituit care nu asigură școlarizarea elevului, pe

perioada învățământului obligatoriu este sancționat cu amendă de 100 lei ori este obligat să presteze muncă în

folosul comunității- paza internă la început și final de cursuri;

(4) Să se prezinte la unitatea de învăţământ, cel puţin o dată pe lună, pentru a discuta cu dirigintele situaţia

şcolară a elevului

(5) Să respecte programul instituției de învățământ (oră/ pauză), intrarea în unitate în afara acestui program este

admisă doar cu probleme la secretariat, fără a se perturba/ deranja desfășurarea procesului de educație

(6) Să adopte o ținută adecvată/ corespunzătoare instituției de învățământ

(7) Să nu admonesteze verbal/ fizic nici propriul copil, nici alți elevi în cadrul instituției de învățământ

(8) Să vorbească în instituția de învățământ numai în limba română

(9) Să prezinte dovezi justificative în cazul în care solicită transferul elevilor în timpul anului școlar de la unitatea

de învățământ

(10) Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul unității

de învățământ, cauzate de elev.

Art. 301 Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc., a copiilor/elevilor şi a personalului

unităţii de învăţământ.

Art. 302 Respectarea prevederilor prezentului Regulament de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ

este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copiilor/elevilor.

Comitetul de parinti al clasei

Page 20: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

20

Art.31. (1) Comitetul de parinti al clasei se alege în fiecare an în adunarea generala a parintilor elevilor clasei,

convocata de invatator/diriginte, care prezideaza sedinta.

(2) Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti al clasei are loc în primele 30 zile de la

începerea cursurilor anului scolar.

(3) Comitetul de parinti al clasei se compune din trei persoane: un presedinte si doi membri;

(4) Dirigintele/invatatorul clasei convoaca adunarea generala a parintilor la începutul fiecarui semestru si la

încheierea anului scolar. De asemenea, invatatotul/dirigintele sau presedintele comitetului de parinti al clasei pot

convoca adunarea generala a parintilor ori de câte ori este necesar.

(5) Comitetul de parinti al clasei reprezinta interesele parintilor elevilor clasei în adunarea generala a parintilor la

nivelul scolii, în consiliul reprezentativ al parintilor, în consiliul profesoral si în consiliul clasei.

Art.32. Comitetul de parinti al clasei are urmatoarele atributii:

a) ajuta dirigintii în activitatea de cuprindere în învatamântul obligatoriu a tuturor copiilor de vârsta scolara si de

îmbunatatire a frecventei acestora;

b) sprijina unitatea de învatamânt si invatator/dirigintele în activitatile educative, de consiliere si de orientare

socio-profesionala sau de integrare sociala a absolventilor;

c) sprijina dirigintele în organizarea si desfasurarea unor activitati extrascolare;

d) are initiative si se implica în îmbunatatirea conditiilor de studiu pentru elevii clasei;

e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale, sustine programe de

modernizare a activitatii educative si a bazei materiale din clasa si din scoala.

f) sprijina conducerea unitatii de învatamânt si dirigintele în întretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei

materiale a clasei si a unitatii de învatamânt.

Art.33. (1) Comitetul de parinti al clasei tine legatura cu unitatea de învatamânt, prin dirigintele clasei.

(2) Comitetul de parinti al clasei poate propune, în adunarea generala, daca se considera necesar, o suma

minima prin care parintii elevilor clasei sa contribuie la întretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a

clasei sau a unitatii de învatamânt.

(3) Contributia prevazuta la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita , în nici un caz,

exercitarea de catre elevi a drepturilor prevazute de prezentul regulament si de prevederile legale în vigoare.

Informarea celor implicati cu privire la continutul acestui articol este obligatorie.

(4) Contributia prevazuta la alin. (2) se colecteaza si se administreaza numai de catre comitetul de parinti, fara

implicarea cadrelor didactice.

(5) Este interzisa implicarea elevilor în strângerea fondurilor.

(6) Invatator/Dirigintelui îi este interzis sa opereze cu aceste fonduri.

Page 21: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

21

(7) Fondurile banesti ale comitetului de parinti se cheltuiesc la initiativa acestuia sau ca urmare a propunerii

invatatorului/dirigintelui sau a directorului, însusite de catre comitet.

(8) Sponsorizarea clasei sau a unitatii de învatamânt nu atrage dupa sine drepturi în plus pentru anumiti elevi.

Consiliul reprezentativ al parintilor / Asociatia de parinti

Art 34. (1) Consiliul reprezentativ al parintilor din Scoala cu clasele I-VIII nr 11 Constanta este compus din

presedintii comitetelor de parinti ai fiecarei clase – cursuri de zi.

(2) Consiliul reprezentativ al parintilor prevazut la alin. (1) îsi desemneaza reprezentantii sai în organismele de

conducere ale scolii.

Art 35. (1) Consiliul reprezentativ al parintilor este constituit în asociatie cu personalitate juridica, conform

reglementarilor în vigoare.

(2) Consiliul reprezentativ al parintilor/ Asociatia parintilor se organizeaza si functioneaza în conformitate cu

propriul regulament de ordine interioara / statutul asociatiei.

Art.36. Consiliul reprezentativ al parintilor /Asociatia de parinti are urmatoarele atributii:

a) sustine unitatea de învatamânt în activitatea de consiliere si orientare socio-profesionala sau de integrare

sociala a absolventilor;

b) propune masuri pentru scolarizarea elevilor din învatamântul obligatoriu si încadrarea în munca a

absolventilor;

c) propune unitatilor de învatamânt discipline si domenii care sa se studieze prin curriculumul la decizia scolii;

d) identifica surse de finantare extrabugetara si propune Consiliului de administratie al unitatii, la nivelul careia se

constituie, modul de folosire a acestora;

e) sprijina parteneriatele educationale dintre unitatile de învatamânt si institutiile cu rol educativ în plan local;

f) sustine unitatile de învatamânt în derularea programelor de prevenire si de combatere a abandonului scolar;

h) sustine unitatea de învatamânt în organizarea si desfasurarea festivitatilor anuale;

i) sustine conducerea unitatii scolare în organizarea si în desfasurarea consultatiilor cu parintii, pe teme

educationale;

j) conlucreaza cu comisiile de ocrotirea a minorilor, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile

nonguvernamentale cu atributii în acest sens, în vederea solutionarii situatiei elevilor care au nevoie de ocrotire;

k) sprijina conducerea unitatii de învatamânt în întretinerea si modernizarea bazei materiale;

l) are initiative si se implica în îmbunatatirea calitatii vietii si a activitatii elevilor.

Art.37. (1) Comitetele de parinti ale claselor /Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti pot atrage

resurse financiare extrabugetare, constând în contributii, donatii, sponsorizari etc., venite din partea unor

persoane fizice sau juridice din tara si strainatate, care vor fi utilizate pentru:

Page 22: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

22

a) modernizarea si întretinerea patrimoniului unitatii de învatamânt, a bazei materiale si sportive;

b) acordarea de premii si de burse elevilor;

c) sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare;

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala precara;

e) alte activitati care privesc bunul mers al unitatii de învatamânt sau care sunt aprobate de adunarea generala a

parintilor.

(2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri.

(3) Fondurile colectate în conditiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizatiilor parintilor, din

proprie initiativa, sau în urma consultarii consiliului de administratie al unitatii de învatamânt.

Art. 38. (1) Colectarea si administrarea sumelor destinate întretinerii, dezvoltarii si modernizarii bazei materiale a

unitatii de învatamânt, reprezentând o cota-parte din contributia prevazuta la art. 48 se face numai de catre

consiliul reprezentativ al parintilor.

(2) Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri.

(3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al parintilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia, din propria

initiativa sau în urma consultarii consiliului de administratie al unitatii de învatamânt.

(4) Adunarea generala a asociatiei parintilor din unitatea de învatamânt stabileste suma de bani care poate sa se

afle permanent la dispozitia consiliului reprezentativ al parintilor si care sa fie folosita pentru situatii urgente, la

solicitarea consiliului de administratie al unitatii de învatamânt.

II.5. Recomandări privind protecţia, igiena şi securitatea muncii

Art. 39. (1) Elevii nu au voie să intervină la instalaţiile electrice din şcoală (prize, întrerupătoare, firide cu

siguranţe fuzibile, becuri, tuburi de iluminat, aparate)

2. Elevii au obligaţia să anunţe la secretariatul şcolii , când constată apariţia unor defecţiuni la instalaţia electrică

3. Elevii vor avea un comportament prin care să evite orice accidentare sau deteriorarea bunurilor şcolii

4. În laboratoare, vor fi respectate regulile specifice

5. Se vor respecta regulile de circulaţie. O atenţie maximă se impune la traversarea părţii carosabile de către

pietoni .

Page 23: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

23

DISPOZITII FINALE

Art.40 Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării

examenelor/evaluărilor naţionale.

Art. 41 În unităţile de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Art. 42 În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice formă de

discriminare a copiilor/elevilor și a personalului din unitate

Art. 43. Prezentul Regulament de ordine interioara intra in vigoare la data aprobarii in consiliul profesoral si poate

fi modificat numai cu acordul acestuia.

Art. 44. La inceputul fiecarui an scolar, in consiliul profesoral, se rediscuta sau, dupa caz, se modifica prezentul

regulament, in functie de conditiile nou create.

Art. 45. (1) Regulamentul de ordine interioara va fi depus la biblioteca unitatii in 5 (cinci) exemplare și în

cancelarie în 2 (două) exemplare- pentru consultare si conformare

(2) Regulamentul de ordine interioara va fi prelucrat elevilor in orele de dirigentie si va fi adus la cunostinta

parintilor sub semnatura ambelor parti.

Din prezentul regulament fac parte integrantă următoarele anexe:

- Atribuțiile învățătorului / profesorului de serviciu - (Anexa 1);

- Organizarea și funcționarea Consiliului Elevilor - (Anexa 2);

- Atribuțiile elevului de serviciu pe școală - (Anexa 3).

DIRECTOR,

PROF. ELISEI ELENA DANIELA

Page 24: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

24

ANEXA 1

Atribuțiile învățătorului / profesorului de serviciu

1. Se va prezenta la școală cu 10 minute înainte de program.

2. Verifică prezența elevului de serviciu.

3. Verifică prezența profesorilor la ore și asigură supravegherea claselor de la care lipsesc învățătorii/profesorii.

4. Asigură intrarea punctuală la ore a profesorilor și a elevilor.

5. Verifică ordinea și disciplina în pauze.

6. Controlează și în pauze activitatea elevului de serviciu.

7. Interzice ieșirea elevilor în afara școlii pentru interese personale. Poate învoi elevii să iasă din incinta unității în

timpul orelor în cazuri excepționale (de sănătate sau familie) după consultarea telefonică sau verbală a familiei.

8. Asigură semnarea condicii de prezență de către toate cadrele didactice.

9. Verifica cataloagele și consemnează acest lucru în procesul verbal.

10. Consemnează în procesul verbal profesorii absenți sau profesorii care întârzie.

11. Consemnează în procesul verbal eventualele abateri disciplinare ale elevilor și/sau stricăciunile din sălile de

clasă.

12. Informează în mod operativ directorul de problemele deosebite apărute pe durata zilei și le consemnează în

procesul verbal.

13. Asigură desfășurarea tuturor orelor în sălile în care au fost repartizate.

14. În cazul în care profesorul partener nu se prezintă, anunță directorul.

15. La sfârșitul zilei verifică:

a) cataloagele, condicile de prezență;

b) toate celelalte obiecte din inventarul cancelariei, cheia de la dulapul de cataloage și menționează orice

neregulă în procesul verbal.

16. Profesorul de serviciu are obligația să semnaleze orice neregulă apărută în activitatea școlii în momentul

preluării serviciului.

17. Anunță profesorul responsabil cu organizarea serviciului pe școală în cazul imposibilității efectuării serviciului

cu cel puțin două zile înainte, pentru a fi înlocuit.

DIRECTOR,

PROF. ELISEI ELENA DANIELA

Page 25: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

25

ANEXA 2

Organizarea și funcționarea Consiliului Elevilor

1. Componența

a. Consiliul Elevilor este alcătuit din 2 membri, reprezentanți ai fiecărei clase din școală și unul al personalului

didactic în funcția de coordonator al activităților.

b. Dintre membrii săi Consiliul va alege un secretar pe durata unui semestru.

2. Consilieri

a. Fiecare clasă va alege 2 consilieri, de regulă o fată și un băiat, să-i reprezinte în Consiliul Elevilor timp de un

an. Înainte de alegeri se face o scurtă discuție cu privire la calitățile pe care să le aibă reprezentanții claselor.

b. Alegerile vor avea loc doar o dată pe an la jumătatea primului semestru – intervalul octombrie – noiembrie.

c. Votul va fi secret, iar elevii vor fi singurii responsabili pentru alegerea reprezentanților.

d. Profesorii nu au drept de vot și nici nu se pot împotrivi alegerii elevilor.

3. Întrunirile

a. Sunt ținute în mod regulat, bilunar.

b. Vor fi prezidate de profesorul coordonator (Președintele Consiliului).

c. Toți consilierii trebuie să participe la întruniri.

d. Problemele ridicate la fiecare întrunire vor fi cunoscute de consilieri ca întrunirea să înceapă.

e. Toate deciziile luate de către Consiliu vor fi notate de secretar și expuse într-un loc public până la următoarea

întrunire.

4. Votarea

b. Fiecare membru al Consiliului, inclusiv secretarul și președintele, are dreptul să voteze „DA” sau „NU” sau să

se abțină de la vot.

c. Votarea poate fi secretă sau prin ridicarea mâinii.

5. Responsabilități

a. Membrii Consiliului vor respecta toate regulile și convențiile Consiliului și se vor asigura ca și ceilalți membri o

fac.

b. Membrii vor raporta totul claselor din care fac parte.

c. Membrii sunt răspunzători în a ridica probleme în fața Consiliului în numele clasei lor.

d. Secretarul Consiliului va păstra un dosar al întrunirilor și se va asigura că acest dosar este accesibil tuturor

membrilor școlii.

Page 26: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

26

e. Președintele are datoria să se asigure că întrunirile urmează ordinea de zi stabilită și că punctele acesteia au

fost acoperite.

f. Președintele trebuie să se asigure că discuția la întruniri este corectă și ordonată și că toți membrii au dreptul

să-și exprime opinia.

DIRECTOR,

PROF. ELISEI ELENA DANIELA

Page 27: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA · (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina muncii in Scoala Gimnazială nr.11 ”Dr. Constantin Angelescu”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR. CONSTANTIN ANGELESCU” CONSTANȚA

Strada Calarași nr 48, Constanța , jud. Constanța tel : 0341.405.839

27

ANEXA 3

Atribuțiile elevului de serviciu pe școală

Elevul de serviciu pe școală are următoarele atribuții:

1. Se va prezenta la programul de serviciu dimineață între orele 7:30- 7:45, iar pentru serviciul de după- amiază la

11:30- 12:00

2. Va rămâne în școală la locul stabilit – în holul de la intrarea profesorilor.

3. Legitimează persoanele străine , anunțând personalul din școală.

4. Nu va permite intrarea în școală a persoanelor care nu învață în școală

5. Nu va permite intrarea sau ieșirea elevilor din școală în timpul orelor.

6. Va colabora cu profesorul de serviciu, având obligația de a semnala acestuia sau oricărui alt profesor și

direcțiunii sau oricărui angajat din personalul nedidactic al școlii orice incident apărut în desfășurarea programului

(inclusiv distrugerea unui bun material, staționarea elevilor pe holuri în timpul orelor, la toaletă, etc..).

7. Va suna la începutul și sfârșitul recreațiilor după orarul stabilit.

8. Va răspunde solicitărilor din partea profesorului de serviciu, a celorlalți profesori și învățători, a secretariatului,

contabilității și administrației școlii, a bibliotecii, precum și a personalului de îngrijire și pază.

9. Va participa la teste, lucrări de control, teze care se desfășoară în timpul programului său de serviciu, după ce

anunță profesorul de serviciu.

10. Va avea o ținută decentă- uniforma unității de învățământ.

DIRECTOR,

PROF. ELISEI ELENA DANIELA


Recommended