+ All Categories
Home > Documents > personaje. dat - ziaruldeiasi.ro · Precizarea gi exemplificarea a doud modalitdli diferite de...

personaje. dat - ziaruldeiasi.ro · Precizarea gi exemplificarea a doud modalitdli diferite de...

Date post: 29-Aug-2019
Category:
Upload: ngohanh
View: 223 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
2
Examenul de bacalaureat 2013 Proba scrisi la LIMBA $I LITERATURA ROMANA Filiera teoreticd - Profil'umanist; Filiera vocafional5 - Profil pedagogic SIMULARE - 22 aprilie 2013 BAREM DE EVALUARE $I DE NOTARE Subiectul l (30 de puncte) l.Precizarea corectd a celor dou6 sinonime contextuale. 2.Exphcarea rolului utllizFtrli virgulelor in structura datd: 3. Scrierea a doud locu{iuni/expresii care sd conlind cuvdntul viald. 2 puncte (2xlp) 2 puncte (2x1p) 2 puncte (2xlp) 4. Transcrierea a doud cuvinte/structuri care constituie mdrci ale oralitdlii stilului.' 4 puncte (2x2p) 5. Indicarea temei dialogului dintre cele doud personaje. 4 puncte 6. Precizarea Ei exemplificarea a doud trds[turi ale textului care permit incadrarea acestuia in genul dramatic: 4 Puncte (2x2P) 7. Explicarea rolului indicaliilor scenice in fragmentul dat: 4 puncte 8. Precizarea gi exemplificarea a doud modalitdli diferite de caracterizare a unuia dintre personaje. 4 Puncte (2x2P) 9. Comentarea adecvatd gi nuanlatd a secvenlei indicate/comentarea parlial adecvatd sau nerespectarea limitei de spafiu indicate: 4 punctel2 puncte a. Structura discursului de tip argumentativ - 8 puncte - formularea adecvatd a ideilor in scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru intre cele trei componente: ipoteza, enunlarea Ei dezvoltarea argumentelor, concluzia/formulare pa(ial adecvatd: 4 punctel2 puncte - utrlizarea adecvatd a mijloacelor lingvistice utile exprim[rii unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie/adverbe/locufiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivitdlii evaluative, conjunc{iiiloculiuni conjuncfionale cu rol argumentativ, utllizate pentru exprimarea . raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final etc., conectori argumentativi)luLrlizare parlial adecvatd: b. Confinutul argumentirii - 16 puncte - formularea ipotezei/a propriei opinii fa![ de problematica propusd: 4 punctel2 puncte 2 puncte - cdte 3 puncte pentru enunlarea oricdror dou[ argumente adecvate ipotezei: 6 puncte (2x3p) - cdte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzdtoare a fiecdruia dintre argumentele enunlate: - formularea unei concluzii peftinente: 6 puncte (2x3p) 2 puncte c. Respectarea normelor limbii literare qi a limitei de spafiu indicate - 6 puncte - registrul stilistic adecvat cerinJei: 1 punct - respectarea normelor de exprimare (0- I greEeli lexicale sau morfosintactice - 2 p; 2 gregeli - I p; 3 sau mai multe gregeli - 0 p), 2 puncte
Transcript
Page 1: personaje. dat - ziaruldeiasi.ro · Precizarea gi exemplificarea a doud modalitdli diferite de caracterizare a unuia dintre personaje. 4 Puncte (2x2P) 9. Comentarea adecvatd gi nuanlatd

Examenul de bacalaureat 2013

Proba scrisi la LIMBA $I LITERATURA ROMANA

Filiera teoreticd - Profil'umanist; Filiera vocafional5 - Profil pedagogic

SIMULARE - 22 aprilie 2013

BAREM DE EVALUARE $I DE NOTARE

Subiectul l (30 de puncte)

l.Precizarea corectd a celor dou6 sinonime contextuale.2.Exphcarea rolului utllizFtrli virgulelor in structura datd:

3. Scrierea a doud locu{iuni/expresii care sd conlind cuvdntul viald.

2 puncte (2xlp)2 puncte (2x1p)2 puncte (2xlp)

4. Transcrierea a doud cuvinte/structuri care constituie mdrci ale oralitdlii stilului.'4 puncte (2x2p)

5. Indicarea temei dialogului dintre cele doud personaje. 4 puncte

6. Precizarea Ei exemplificarea a doud trds[turi ale textului care permit incadrarea acestuia ingenul dramatic: 4 Puncte (2x2P)

7. Explicarea rolului indicaliilor scenice in fragmentul dat: 4 puncte

8. Precizarea gi exemplificarea a doud modalitdli diferite de caracterizare a unuia dintre

personaje. 4 Puncte (2x2P)

9. Comentarea adecvatd gi nuanlatd a secvenlei indicate/comentarea parlial adecvatd sau

nerespectarea limitei de spafiu indicate: 4 punctel2 puncte

a. Structura discursului de tip argumentativ - 8 puncte- formularea adecvatd a ideilor in scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru intre cele trei

componente: ipoteza, enunlarea Ei dezvoltarea argumentelor, concluzia/formulare pa(ialadecvatd: 4 punctel2 puncte

- utrlizarea adecvatd a mijloacelor lingvistice utile exprim[rii unei aprecieri (de exemplu: verbe

de opinie/adverbe/locufiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivitdlii evaluative,

conjunc{iiiloculiuni conjuncfionale cu rol argumentativ, utllizate pentru exprimarea .

raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final etc., conectori argumentativi)luLrlizare parlial

adecvatd:b. Confinutul argumentirii - 16 puncte- formularea ipotezei/a propriei opinii fa![ de problematica propusd:

4 punctel2 puncte

2 puncte- cdte 3 puncte pentru enunlarea oricdror dou[ argumente adecvate ipotezei: 6 puncte (2x3p)- cdte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzdtoare a fiecdruia dintre argumentele enunlate:

- formularea unei concluzii peftinente:6 puncte (2x3p)

2 puncte

c. Respectarea normelor limbii literare qi a limitei de spafiu indicate - 6 puncte- registrul stilistic adecvat cerinJei: 1 punct

- respectarea normelor de exprimare (0- I greEeli lexicale sau morfosintactice - 2 p; 2 gregeli -I p; 3 sau mai multe gregeli - 0 p), 2 puncte

Page 2: personaje. dat - ziaruldeiasi.ro · Precizarea gi exemplificarea a doud modalitdli diferite de caracterizare a unuia dintre personaje. 4 Puncte (2x2P) 9. Comentarea adecvatd gi nuanlatd

- respectarea normelor de ortografie Ei de punctualie (0-1 greEeli -2 p;2 gregeli - 1 p; 3 sau

mai multe greEeli - 0 p): 2 Puncte- respectarea limitei de spaliu indicate: I punct

Subiectul al JII-lea (30 de puncte)

Con{inut - 16 puncte:

- evidenlierea unei trdsdturi care face posibild incadrarea operei in specie, intr-un curent

cultural/literar, intr-o perioadd sau intr-o orientare tematicl: 4 puncte- prezentarea a patru componente de structur[ qi/sau de compozi{ie a textului narativ (tema,

conflictul, viziunea despre lume, construclia subiectului, relalii temporale gi spaliale,

perspectivi narativd etc.): 4 puncte (4x1p)- ilustrarea adecvatd gi nuanlatd a relaliilor dintre doui personaje, prin care tema aleas[ se

evidenliazd.in opera studiatd/ilustrare schematici: I puncte/2 puncte- suslinerea unei opinii in concordanli cu cerinla/incercare de suslinere a opiniei sau

schematisml 4 puncte/2 puncte

Redactare - 14 puncte:

- organizarea ideilor in scris - 3 puncte- 3 puncte pentru text clar, otganizat, coerent, cu echilibru intre cele trei

componente: introducere, cuprins Ei incheiere, in care construclia paragrafelor

subliniazd ideile in succesiune logicd;- 2 puncte pentru text parlial organizat, cu dezechilibru intre componente, in

care construclia paragrafelor nu subliniazd ideile in succesiune logic[;- 1 punct pentru text vag organizat, fdr[ evidenlierea trecerii de la o idee laalta;

- abilitlli de analizd. Ei de argurnentare - 3 puncte- 3 puncte pentru relalie adecvatd idee-argument, utilizare de argumente

convingdtoare, formulare de judecafi de valoare relevante

- 2 puncte pentru relalie parlial adecvatf, idee-argurnent, utilizare de argumente

insuficient de conving[toare, formulare de judec[Ji parlial relevante

- 1 punct pentru relalie idee-argument inexistent[, idei nerelevante, schematism

- utilizarea limbii literare (stil gi vocabular potrivite pentru conlinutul eseului, claritate a

enunlului, varietate a lexicului, sintaxi adecvatd/vocabular restrAns, monoton:2 puncteil punct

- ortografia (0-l erori- 2 puncte; 2 erori 1 punct: 3 sau mai multe erori- 0 puncte): 2 puncte- punctualia (0-1 erori - 2 puncte;2 erori 1 punct: 3 sau mai multe erori- 0 puncte): 2 puncte

- aqezareain pagind, lizibilitatea: 1 punct

- incadrarea in limitele de spaliu indicate: 1 punct

Not[: Se acordi 10 puncte din oficiu. in vederea acordirii punctajului pentru redactare,eseul trebuie si aibfl minimum 600 de cuvinte (aproximativ doui pagini) ;i si dezvolte

subiectul propus.


Recommended