Home >Documents >MUMTA CU $APTE DEGETE - cu sapte degete... cealalti lovind mereu cu inelul demetd,inug6.ln...

MUMTA CU $APTE DEGETE - cu sapte degete... cealalti lovind mereu cu inelul demetd,inug6.ln...

Date post:07-Feb-2021
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Bram Stoker

  MUMTA CU $APTE DEGETE

  Edilie necenzurati, cu final alternativ

  Traducere gi note de subsol:

  Daniel Bichig

  Editura $apte Bucuregti - 2016

 • Cuprins

  I Un apel.innoapte . ... . . S II Instrucliuni ciudate ... 18 III Deveghe ...... 30 IV Aldoileaatentat .....43 V Alteinstrucfiuniciudate ....56 VI Suspiciuni ..... 72 \III Pagabacilitorului ... 88 \[II Gisirealimpilor .. .. LOz IX Nevoia deinformalie ..... ....... LL4 X YaleaYrijitorului ... L3O XI Mormintul unei regine . . . L46 XII Sipetul maglc ....... LSg XIII Trezireadin transi . . L7Z XIV Semnul din nagtere . . 188 XV Ce a urmiritre$naTeru . ....... 204 X\rI Puterile - Vechi 9i Noi (necenzant) . . . . 21,8 XYII Grota .. ZZS XYIII indoieligitemeri ....24L XIX LeclialaiKa .. 257 XX MarcleExperiment ....... 27L

  Finalul inifial (L903) ...... 2BG Finalul alternativ (L9L2) . . 295

  303

 • Un apel in noapte

  otul pdrea atit de rcal., incdt c1r grelJ puteam si-mi imagSnez citoate ace{tea s-ar mai fiintimplatvreo- datl. $i, totuqi, fiecarc episod se derr:Ja nu ca un pas

  nou in logicaLucrtrllor, cicaceva deja;tiut qiaqteptat. A;ane joacdfe{te memoria, atAtpentru cele bune, cit qipentru cele rele, pentru plilceri ;i suferinte,pentru bucur ii qi necazwi. Ast- feL,iagacapitt|angastdrlce-amagiarceeacenis-aintAmplat devine etern.

  Din nou aceea;i luntre u;oari, incetind sb mai silgeteze apele caLme, cu vAslele sclipind ;i stropind, se ascunde de soa- rele nemilos al lui iulie, lunecAnd prin umbra rdcoroasi a ra- murilorsilcilorpling1ttoare.Er,ridicatpe*ebarcaleg6ndnd4 ea alungitd qi ticuti, ferindu-se ca degete agiLe de nuielele fizlele gi de obrdznicia crengior ce seindreptaainsistent spre ea. Din no:u, apa capltti nuante cafeniu-asrii sub fuunzilul verde,translucid; iar \Lrmrl,pLin de iarbd, arc o nuanf| de sma- rald. Din nou suntem in umbra rilcoroasil,in care nenumS.ra- tele zgomote aLe natafii,venind diniuntrul ;i din afara ascun- zi;dui nostru, se amalgameaz| intt-ttn zamzet adormitor, formAnd un mediu atAt deincdntbtor,incdt restul lumii, c1t rle- cazralile ei enewante, dar gi cu tulburiltoarcle ei bucurii, poate fi ugorignoratl.Dinnou,inaceabineclwilrrtatilizolarc,tdndra

  *5

 • fat[. rcnt;rt$.la convenfiile unei educafii formale gi fi$de, vor- bindu-mi cu un aer firesc ai visitor despre singuritatea noii sale viefi. Cu o nuanfi detristelein glas, mlface s5. simt cdt de izoLat;sunt to,ti cei cetriiesc in vasta clidire in carclocuia, da- toritd,mirefiei perconalitAtli tat6lui siu gi a propieipersona- Litdgi; ci acolo nu existit nici un altar aLincrederii gi nici un sanctuar al. infelegerii; cit pdnd gi chipul pirintelui siu se dovede{te La fel de distant pe cit de indephrtati e*e viala tradit;onalddelalarl.f iinciodat6,inf elepciuneabirbitgiei mele gi expefienla anilor mei se inclini infafafetei.

  Era,pe cit se pare, datoria 1or s-o faci4intracAt Eul meu personal nu avea nici un cuvAnt de spus, ci doar- obligalia de a se supune unui imperativ absolut. $i din nou clipele fugarc se inmul,teaulanesf irgit.Cilciinlegea.tainic|aiselor,realitiltile se contopesc gi se reinnoiesc, se preschimb[ gi totugi rbmdn aceleagi - Ca sufletul unui muzician intr-o fugirr. $i astfel, me- moria mi ertaziagi apoi md adormealaloc, iardrgi giiarigi.

  Se pare ci niciodatl. nu a existat odihni perfectl. Chiar 9i in Paradis, garpeleigi inaln capul printre ramurile incircate ale Arborelui Cunoagterii. Linigtea nopfii fixivise e*eintre- rupti devuiettl,rez.eworului de la toaletil;de guierul revirsirii brugte; de clinchetul clopotului unui tramvai careiqi anunfi trecerea printr-un orag american cufundat ln somn; de ples- ciitul unor vAsle depfutate, pe marc... Oricare din ele tulburi vraja Edenului meu. Baldachinul de verdealb de deasapra noastr6, instelat cu neJtemate de lumini, pbrea ch se cutre:- mur6, de zgomofi.il, continuu d,vislelory iar clopofelul neryos parcL nu mai voia deloc si se opreascd...

  Brusc, porlile somnului au fostlargdeschise gi auul. meu trezit aidentificat sursa sunetului carc mi deranja.in stare de

  L. Compozrlre mazicaLi pol$onicd pe doui sau mai multe voci, in care o melodie, expusi de o voce, este reluatd, pe r6,ndde celelalte voci gi dezvoltatd dupile$le contrapunctului. 6

 • "eghe existen\a eSte destul de prozaici - cineva bitea 9i suna

  la o ugi pe strad6. Eram destul de obignuit ca in locuinfa mea dinJermyn

  Street sb ajungb zgomotele din jur; de obicei, fre ch eram treaz sau dormeam, nu mbpreocupam de acfiunile, desful de zgo- motoase, ale vecinilor mei. lnsi hirmSlaia de acum era prea continui, prea insiste ntl, prea imperativit ca sL fie ignoratl. O voin!5 a€tiv| se ghiceain spatele ace*or sunete neintrerupte; iar in spatele ace(iuei voinfe era o tensiune sau nevoie. N-am fost niciodati egoist gi,La gindtil. ci cineva avea nevoie de ajlt- tor, am sirit din patimediat. Instinctiv, m-amuitat la ceas.Era exact ora trei; se vedea o aqoard urmi de cenugiu pe mar$nea storului vetde ce menlinea intunericul in camer6. Acum imi dAdeam se ama cil b Lteile gi ap bs arca s oneriei erau chi ar La ttg a noastt6. $i era, de asemenea, clay cbnu setrezise nimeni care si r Sspundit. M- am infitgurat in hal at, mi- am pus papucii gi am coborAt la uga din hol. CAnd am deschis- o, amvlztttun valet in livrea, cu o min| apilsat| ferm pe butonul soneriei, iar cu cealalti lovind mereu cu inelul demetd,inug6.ln clipaincare m- a v6zut, incet6. gi zgomotnl; una din mAini i se ridic| asto - mat p dn| la borul p iliriei, iar cealaLtb scoase din blrzunar o scrisoare. infalaintririi statlonaun cupeu ariltos; caii suflau greu, ca dapi o cwsit grirbitl. Un poligist cu lanterna inci apfinsl, atdrnatb de centr:irl, se oprise aLbt.ul",i, atras de gal6gie.

  - Scazali-ma, domnule, imi pare rilu cLvS derunjez, dar am ordine precise. Nu trebuia si pierd nici un moment gi si bat gi si sun pAni vine cineva. Pot si v6,intreb, domnuLe, daci domnul Malcolm Ross locuie{te aici?

  - Eu sunt Malcolm Ross. - Atunci sctisoatea asta e pentru dumneavo astth, dom-

  nule gi cupeul tot pentrr dumneavoastri, domnule ! Mirat qi curios, am luat scrisoarea pe care mi-o intindea

  omul. C a av o cat avus esem, din in cind, tot soiul de exp efienle

 • ciudate, inclusiv si fiu chem at pe neagteptate. ins|, niciodath nu mi seintdmplase ceva de felul ace{ta.M-amintors in hoI, inchizindusa, dar nu detot; apoi amaprins lumina. Scrisoarea firsese reda&atlcu un scris necun oscat, de femeie. Siincepea abtupt, fitr d,:,dr agi domnule" sau ceva aseminhtot :

  "/tfi spus civrell si mi ajutali cind a; alea neyoie ;i cred ci ati afirmat-o tn mod s'erios. MomentuL acesta avenit mal cu- r ind decit mi, a;teptam. frm un mar e necaz ri nu $iu incotr o si mi indrept ;i cui si mi adresez. Mi tem ci tatil meu a fost vic- tima unui atentet. Dar, slavi Domnului, este inci in viati, insi este total inconltlent. km trlmis dupi medlc ;i am anuntat poligla, dar aici n-am pe nimeni care si. mi ajute. yenili Lmediag daci p utefl. $i v i r o g sL mi iertafl. Cr ed ciL mai tirziu o si-mi dau seama ce-am {icut, cerindu-vi ajutoruL. Dar acum nu mi pot ginil La nimic altcev a. Y enllit y enili Lmediail

  MLR:GAriET TRELAI,VNY"

  in mintea mea,intimp ce citeam, se luptau durerea cu blacuria; dar gdndul care mh stipdnea era cb ea a.vea necazsri qi c6 apeLase la mine - la mine! ASa civisul cu ea nu era cu totul lipsit de temei. Am sftigat afar| lavalet:

  - ASteaptit! Vin intr-o clip6! $i amzburatsus pe sciri. Cdtevaminute aa fostde ajuns ca si md spit Si sb m6 im-

  brac. Curdnd dup| aceea, goneampe strlzi atift cdt putea caLul, sd fug6. Er a zi de t6rr g Si, cind am aj uns in Piccadlly, locul era phn de un nesfArgit guvoi de cilrulevenind dinspre vest; in rest insi ;oseaua afostlibefi gi arr.merc repede. ii cerusem vale- tului s[ se suie in cupeu cu mine,casl-mipoatlspune pe drum ce s-aintdmplat. Stittea stdngaci cu pillriape genunchi, in timp ce-mi vorbea.

  - DomnigoaraTrelawny, domnule, a trimis un om si. ne spuni sd preghtim imediat o trilsurd.; Si cdnd am fost gata a 8

 • venit chiar ddnsa gi mi-a dat scrisoar ea Si i-a spus lui Morgan

  - vizitirl, - s6, zboarc. Mi-a zis sL nt pierd nicio clipi gi s|bat in ugi pin|iese cineva.

  -Da, gtiu, ;tiu - mi-aispus! Dar vr ea:u sd afl:o de ce atri- mis dupi mine. Ce s - a intdmplat la v oi?

  - Nu prea qtiu exact, domnule, doar c\,l-au gitsitpe stb- pAn leginat la el in camer6, cr cearceafal plin de sdnge ;i cu o ranb la cap. N-au putut s6-l trezeasci nicicum. Chiar domnig o ar a Tr elaw ny l- a gilsit.

  - Cum deadatpe{teella o asemeneaoril? Credcaera no apte a tdr ziu, presupun.

  - Nu 9tiu, domnule,rl-ama:uzitniciun aminunt. $i cum nu mai putea s6-mi rcLateze nimic, am oprit un

  moment trbsura, ca si-Llas sd:orcepe capr6. Apoi, rimas sin- gur, am incep ut s6, md gdndesc in fel gi chiplatoat|intdmplarea asta. Mai erau multe lucruri despr e carc ar f putut sb-l intr eb p e s ewitor qi, cdtev a minute dup 6 plecarea lui, mi- a p 6rut r 6u cL n- am pr ofrtat de o cazie. ins6, gdndind maibine, am fo stbu- curos c5, amrezistattentafiei. Socoteam cb eramai discret sL aflu tot ce voiam despre domnfoara Trelawny chiar deLa ea insigi ;i nu de la servitori.

  Am gonit in itezL peKnightsbridge, zgomobl.slab al fru- moasei noastre trhsrri risunAnd a golin aerul dimine,tii. Am ocolit Kens ingf.onPalace Road qi apoi am opritin fala unei cl6- diri mari de pe partea stdngb, aflati+ dupb citt amputut aprecia, mai aproape de Notting }{ill decdt de capiltuL Kensington al bulevardului. Era o casi cu adevdrat framoasil, nu numai ca dimensiuni , dar gicaarhitecturl. Arittamare chiar si in lumina gtearsl. a diminefii, carc tinde s

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended