+ All Categories
Home > Documents > MINORITATEA ROMILOR

MINORITATEA ROMILOR

Date post: 08-Apr-2018
Category:
Upload: tina-ta
View: 234 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
23
MINORITATEA ROMILOR. ISTORIE ŞI ACTUALITATE Se discută în mediul academic despre romi, despre obiceiurile şi tradiţiile lor, despre modul în care au rezistat încercărilor istorice. Se descoperă, în interiorul societăţii, comunităţi şi indivizi, care au existat şi până acum, dar care au fost trataţi „de când e lumea şi pământul” în acelaşi fel: sclavi, marginalizaţi, discriminaţi, criminali, hoţi, murdari , leneşi ... Numeroase exemple pot fi aduse. În ciuda tuturor acestor vicisi tudin i, romii există, îşi păstrează, în mare parte, obiceiurile, tradiţiile şi modul de raportare la lume, iar acum încearcă să-şi facă loc în societate, ca egali 1 . Conform recensământului din ianuarie 1992 (Populaţie, Structura Democratică) în România trăiesc 409.723 romi, reprezentând 1,8% din populaţia României situând această minoritate pe locul doi, după minoritatea maghiară, în ceea ce priveşte numărul de indivizi 2 . Aceast ă cifră a fost contestat ă, fără a se putea aduce reproşuri tehnice recensământului , tocmai pentru faptul că problema se situa la nivelul fiecărui individ recenzat, care avea dreptul să îşi declare aparenta etnică. În acest condiţii, mulţi romi s-au declarat români, maghiari, turci etc., fapt ce a denaturat rezultatele. În acelaşi an (1992) sub auspiciile Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii, Elena Zamfir (1992) au organizat şi condus o cercetare la nivel naţional vizând comunitatea de romi, încercând să obţină cu această ocazie o cifră estimativă a acestei populaţii. S-a luat în considerare, pe lângă autoidentificare (declaraţia subiectului referitoare la propria apartenenţă etnică) şi posibilitatea heteroidentificării (procesul de identificare de către ceilalţi a apartenenţei etnice a respondentului), ajungându-se în final la o cifră estimativă de 1.010.000, ceea ce reprezenta 4,6% din populaţia României la acel moment 3 . Şase ani mai târziu, o cercetare similară desfăşurat ă de către acelaşi institut ajunge, folosindu-se în parte de aceeaşi metodologie, la o cifră estimativă de 1.580.000, ceea ce reprezenta 6,6%, din totalul popu laţ iei României (In sti tut ul de Cerc eta re a Calit ă ţ ii Vie ţ ii 2001 ). Lideri i romi 1 Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1918 , Bucureşti, 1988, pag. 250-251. 2 Elena Zamfir, Cătălin Zamfir, Ţiganii între ignorare şi îngrijorare , Editura Alternative, Bucureşti 1990, pag. 171. 3 Elena Zamfir, Cătălin Zamfir, pag. 172.
Transcript
Page 1: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 1/23

MINORITATEA ROMILOR. ISTORIE ŞI ACTUALITATE 

Se discută în mediul academic despre romi, despre obiceiurile şi tradiţiile lor,

despre modul în care au rezistat încercărilor istorice. Se descoperă, în interiorul societăţii,

comunităţi şi indivizi, care au existat şi până acum, dar care au fost trataţi „de când e

lumea şi pământul” în acelaşi fel: sclavi, marginalizaţi, discriminaţi, criminali, hoţi,

murdari, leneşi ... Numeroase exemple pot fi aduse. În ciuda tuturor acestor vicisitudini,

romii există, îşi păstrează, în mare parte, obiceiurile, tradiţiile şi modul de raportare la

lume, iar acum încearcă să-şi facă loc în societate, ca egali1.

Conform recensământului din ianuarie 1992 (Populaţie, Structura Democratică)

în România trăiesc 409.723 romi, reprezentând 1,8% din populaţia României situând

această minoritate pe locul doi, după minoritatea maghiară, în ceea ce priveşte numărulde indivizi2. Această cifră a fost contestată, fără a se putea aduce reproşuri tehnice

recensământului , tocmai pentru faptul că problema se situa la nivelul fiecărui individ

recenzat, care avea dreptul să îşi declare aparenta etnică. În acest condiţii, mulţi romi s-au

declarat români, maghiari, turci etc., fapt ce a denaturat rezultatele. În acelaşi an (1992)

sub auspiciile Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii, Elena Zamfir (1992) au organizat

şi condus o cercetare la nivel naţional vizând comunitatea de romi, încercând să obţină cu

această ocazie o cifră estimativă a acestei populaţii. S-a luat în considerare, pe lângăautoidentificare (declaraţia subiectului referitoare la propria apartenenţă etnică) şi

posibilitatea heteroidentificării (procesul de identificare de către ceilalţi a apartenenţei

etnice a respondentului), ajungându-se în final la o cifră estimativă de 1.010.000, ceea ce

reprezenta 4,6% din populaţia României la acel moment3. Şase ani mai târziu, o cercetare

similară desfăşurată de către acelaşi institut ajunge, folosindu-se în parte de aceeaşi

metodologie, la o cifră estimativă de 1.580.000, ceea ce reprezenta 6,6%, din totalul

populaţiei României (Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 2001). Liderii romi

1 Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1918, Bucureşti, 1988, pag.250-251.2 Elena Zamfir, Cătălin Zamfir, Ţiganii între ignorare şi îngrijorare, Editura Alternative, Bucureşti 1990,pag. 171.3 Elena Zamfir, Cătălin Zamfir, pag. 172.

Page 2: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 2/23

avansează cifre mult mai mari, cuprinse între 2 şi 5 milioane, dar, în opinia cercetătorilor 

din acest domeniu acestea par exagerate4.

Situaţia romilor în România nu este dintre cele mai bune. În ciuda faptului că

sunt a doua minoritate naţională, puţine se ştiu, şi încă mai puţine se cunosc la nivel de

masă despre cultura şi tradiţiile comunităţilor de romi care trăiesc pe aceste meleaguri de

câteva sute de ani.

Etnonimul „rom” îşi are originile, conform unor teorii, în perioada petrecută în

Imperiul Bizantin. Astfel, termenul provine din denumirea generică utilizată pentru

populaţia Imperiului în perioada respectivă: “romaios”. Conform unor alte ipoteze5

provenienţa cuvânt provine din limba arhaică utilizată de această populaţie înainte de

părăsirea teritoriului Indiei. Astfel, termenul provine din cuvântul prakrit „dom” (cu d 

celebralizat), care însemna „om” şi se referea, pe de o parte, la imigranţii indieniprovenind din diverse grupuri etnice, care s-au amestecat şi au realizat căsătorii mixte în

Persia, formându-se ca popor acolo şi pornind apoi spre Europa, iar pe de altă parte, la un

subgrup etnic din India, care există şi astăzi. Evoluţia fonetică firească a condus la

transformarea cuvântului „dom”, cu d celebralizat, în cuvântul „rom”, cu r nazalizat.

Primele menţiuni ale romilor pe teritoriul actual al României, datează din 1385

într-un act de danie către Mănăstirea Vodiţa (Ţara Românească), din partea domnitorului

Dan-Voda, fratele mai mare al domnitorului Mircea cel Batran şi fiul lui Radu Voda, şi sereferă la donaţia a "40 sălaşe de atigani" făcute mănăstirii6. Se conturează astfel două

sensuri ale cuvantului "ţigan": mai întâi erezie şi apoi statut social aflat în afara

sistemului ierarhic al societăţii.

Termenul „ţigan” (zingari, tsigan, zigeuner, cigan, cikan, în alte limbi), se

presupune că provine din grecescul „athinganos”, (tradus: "de neatins, impur"), numele

unei secte din Bizanţ care practica izolaţionismul. Cuvântul este atestat pentru prima data

în anul 1068, în scrierea unui călugăr care spunea că athinganos sunt un grup de eretici,

nomazi, cititori în stele şi vrăjitori şi îi sfătuia pe creştini să se ferească de aceştia 7.

4 Lucian Boia, România Ţara de Frontieră a Europei, Humanitas, Bucureşti, 2001, pag. 199.5 Donald Kenrick, Rromii: din India la Mediterana. Migraţia romilor , Edit. Alternative, Bucuresti, 1997, p.27.6 B.P.Hasdeu, Archiva istorica; a Romaniei, sub auspiciile Ministerului Instructiunii Publice, ImprimeriaStatului, Bucuresci, 1867, pag. 193.7 Angus Fraser, The Gypsies, Blackwell Publishers, Oxford, 1992, pag. 33.

Page 3: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 3/23

Cuvantul "tigan", a pastrat, in mentalul colectiv romanesc si in limba romana, un

sens profund peiorativ, inclusiv in Dictionarul explicativ ale limbii romane: "epitet dat 

unei persoane cu apucaturi rele”, fiind prezenate şi proverbe care îi subliniază sensul

peiorativ: “A se îneca ca ț iganul la mal”, “A arunca moartea în ţigani”8. 

Oficializarea în cadrul instituţiilor de stat a denumirii de rom cu titlu obligatoriu,

s-a realizat în anul 2000 cu concursul direct al Ministrului de Externe Petre Roman. Prin

Memorandumul nr. 2/1094/29.02.2000 adresat Primului Ministru de la acea data, Mugur 

Isărescu, s-a propus anularea H(03) 169/1995 care conţinea recomandarea de se utiliza, în

documentele oficiale, termenul de “ţigan” în detrimentul celui de “rom”.

Limba etniei rome face parte din familia de limbi indo-europene, ramura indo-

iraniană. fiind similară cu alte limbi indiene precum hindi Nu are formă scrisă, limbă

colocviala iar majoritatea vorbitorilor limbii romani sunt bilingvi, prin utilizarea limbiicomunităţii majoritare9. Lingvistica are un rol important în elucidarea originii indiene a

limbii romani şi a romilor, în stabilirea intervalului de timp aproximativ când s-a produs

exodul romilor din India (sec.al II-lea – al VIII-lea d.H.), şi în reconstituirea drumului

parcurs de strămoşii romilor, din India până în Europa, recurgându-se la aportul

etimologiei. Conform cercetătorului sloven Franc Miklosic, care s-a dedicat studiului

limbilor balcanice, au fost identificate, prin analizarea lexicului rom, pe lângă elementele

vechi indiene, şi cuvinte vechi afgane, persane, armeneşti, osete, gruzine, turceşti,greceşti, sud-slave, româneşti etc., jalonându-se, în acest mod, spaţiile geografice

parcurse de strămoşii romilor.

După cum s-a relatat mai sus, situaţia etniei rome pe teritorul României de astăzi

a cunoscut o situaţie dificilă încă de la primele referiri în documentele istorice. Timp de

mai multe secole, din perioada sosirii lor în Tara Românească şi în Moldova şi până la

mijlocul secolului al XIX-lea, romii au avut un statut social aflat la limita societăţii:

statutul de robi. Acest statut de robie particularizează, fără îndoială, situaţia romilor din

România în contextul mai general al populaţiilor de romi din Europa. Cu toate că şi în

alte ţări romii aveau o poziţie socială umilă, numai în cele două principate române ei au

fost definiţi în mod colectiv şi exclusiv prin această categorie de tip castă. Starea de

robie, nu numai că i-a plasat pe romi în afara societăţii, ci i-a exclus din condiţia de fiinţe

8 dexonline.ro9 Karina Bates, A Brief History of the Rom (www.sca.org)

Page 4: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 4/23

umane, ei fiind consideraţi bunuri mişcătoare, nicidecum persoane, servind totodatăşi ca

unitate de schimb. Tratamentul aplicat romilor în perioada sclaviei era extrem de dur.

Aveau mai puţine drepturi decât un iobag din naştere – latifundiarii putând să îi vândă şi

să îi ofere ca dar. În Codul Civil este stipulat faptul că romii veniţi din afara graniţelor 

sunt proprietatea statului; în plus fiecare copil rom născut între graniţele principatelor 

devenea implicit sclav. Codul lui Bazil, Lupul Moldovei, data 1654 conţine referinţe cu

privire la tratamentele şi pedepsele care erau supuşi sclavii10.

În Transilvania, romii au avut statutul de “robi” doar în teritoriile aparţinând

domnilor munteni şi moldoveni, în restul teritoriului ei având un statut de “iobagi regali”.

Cei mai mulţi dintre romi erau meşteşugari. După cum menţionează Nicolae Gheorghe,

romii au învăţat deprins tainele prelucrării metalelor şi ale prelucrării lemnului în periplul

lor prin Imperiul Bizantin. Meşteşugarii romi au ocupat un loc important în economiaţărilor române, ce avea un caracter aproape exclusiv agricol. Activităţile din agricultura

nu puteau fi desfăşurate fără unelte specifice iar meşteşugarii români erau insuficienţi.

Romii s-au adăugat astfel meşteşugarilor existenţi iar în momentul în care economia a

început să se transforme şi să se îndrepte spre satisfacerea cerinţelor pieţei, ea a depins

din ce în ce de aceste meşteşugur i11.

Pe toata perioada dintre secolele al XV-lea si al XIX-lea, se poate vorbi astfel de

un proces de sedentarizare şi asimilare în populaţia românească a unei părţi a romilor dinTara Românească şi Moldova prin adoptarea voluntară de către romi a modului de viaţă

specific comunităţilor româneşti şi prin intermediul căsătoriilor mixte.

Problema sclaviei romilor pe teritoriul României şi Bulgariei este complexă şi

nu este clarificată întru-totul. Unii autori au sugerat nu numai faptul că sclavia era o

condiţie inerentă acestei populaţii (care avea un statut de paria în cadrul casei Sudra din

India), dar şi ca membri ei au fost sclavi încă de când au fost aduşi în Europa de Sud – 

Est de către tătarii care i-au cucerit12.

Alţii susţin faptul că ei au fost obligaţi să se vândă ca sclavi pentru a-şi plăti

datoriile. Nicolae Gheorghe avansează ideea conform căreia sclavia a fost rezultatul

creşterii măsurilor strigente luate de către proprietarii de pământuri, de curţile domneşti şi10 Nicolae Gheorghe, The social Construction of Romani, în vol. Gipsy Politics and Traveller Identiy,University of Hertfordshic Press, 1999, cap. 11.11Lucian Boia, Op. cit., pag. 205.12 Nicolae Gheorghe, Op.cit., cap. XI.

Page 5: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 5/23

de mânăstiri pentru a preveni ca forţă de muncă, pe care o constituia populaţia romă, să

părăsească principatele. Exodul acestei populaţii, în căutarea libertăţii, din principatele

române, s-a datorat nevoii de a scăpa de pretenţiile, mai apăsătoare ca niciodată ale

domnitorilor români. În Evul Mediu, schimbările sociale survenite au influenţat

tratamentul aplicat romilor şi celorlalte popoare în regiune. Legile votate în acea perioadă

făceau sclavia şi mai neînduplecată; pedeapsa cu moartea fiind tot mai des întâlnită.

Furtul era crunt pedepsit şi, conform unei legi din 1652, „un sclav care viola o femeie

trebuia condamnat să fie ars de viu”. Legislaţia era astfel concepută încât să prevină

comerţul ilegal cu sclavi, cei de etnie romă fiind valoroşi datorită faptului că stăpâneau

meşteşugul prelucrării lemnului.

Până în secolul XIV, termenii de „rob” şi „ţigan” erau sinonimi cu „sclav”, deşi

ultimul a fost de origine un etnonim neutru aplicat de europeni primilor indivizi de etnieromă. La începutul secolului al XIX lea s-a înregistrat o schimbare de atitudine. Noi idei

se vehiculau în întreaga Europă. Printre acestea a fost şi cea care susţinea ca sclavia este

un act de barbarism şi că trebuia stopată. Pe la mijlocul secolului, în anul 1842, câţiva

proprietari sclavi din Moldova au dat un exemplu, când domnitorul Ioan Cuza,

conducătorul celor două principate unite (Moldova şi Ţara Românească), i-a eliberat de

romi, dându-le dreptul să locuiască în zonele în care lucraseră până atunci. Se estimează

că la vremea respectivă existau aproximativ 600.00 de sclavi

13

.Robii eliberati nu au beneficiat in anii imediat urmatori si de masuri de

improprietarire cu pamant, majoritatea lor ajungand sa se confrunte cu o situatie

materiala extrem de dificila. Această situaţie, precum şi marginalizarea, excluderea şi

izolarea comunităţilor la periferia localităţilor, au determinat creşterea decalajului socio-

cultural, dar şi material, rezultând menţinerea condiţiei lor de sărăcie şi discriminare.

Reforma agrara din 1864 a permis aparitia unei categorii de romi ce practica agricultura

si chiar constituirea de sate intregi locuite de romi. Cele mai multe asezari de acest fel au

aparut pe locul fostelor “tiganii” de pe mosiile manastiresti. In astfel de comunitati romii

au reusit sa-si pastreze limba, traditiile, cultura. In numeroase cazuri insa, comunitatile de

romi s-au dispersat in mai multe localitati, fiind supuse astfel unui proces rapid de

asimilare de catre populatia majoritara.

13www.intercultural.ro/cărţi/interculaturalitate_detaliu_capitol 2-2.html

Page 6: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 6/23

Odată cu abolirea a avut loc ceea ce specialiştii consideră cea de-a doua mare

migraţie a romilor la nivel european, după cea care a avut loc în evul mediu. Grupurile de

romi venind din România au antrenat în migraţie şi alti romi din ţările Europei centrale pe

care le-au traversat. O parte a lor a traversat chiar oceanul ajungând la începutul secolului

nostru pe continentul american.

Primul război mondial şi tratatele de pace încheiate postbelic au dus la creşterea

populaţiei minoritare din România cu peste 18%, fapt ce a necesitat adoptarea unei

atitudini de respectare într-o oarecare măsură a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor de

alte etnii. În 1933 a fost fondată Societatea Generală a Romilor, în Bucureşti, urmând ca

în acelaşi an să ia naştere un ziar, Glasul Romilor, ce avea să apară timp de şase ani.

Ulterior au apărut şi alte ziare, precum şi alte organizaţii. În 1934 s-a ţinut o conferinţă

pentru a înfiinţa Uniunea Generală a Romilor din România. Până în 1939 aceasta aîncercat să promoveze drepturi egale pentru romii de naţionalitate română, dar amploarea

fascismului şi consecinţele războiului au pus capăt acestei lupte. Cu toate acestea, situaţia

economică a României de la acea dată nu era dintre cele mai bune, iar nevoii de a găsi un

ţap ispăşitor i s-a răspuns repede – romii constituiau cel mai bun material pentru a putea

construi o asemenea imagine. Politicile antiminoritare şi obiectivele clare de a româniza

această populaţie nu au făcut decât să înrăutăţească din ce în ce mai mult situaţia acestei

etnii.În perioada interbelică, datorită modernizării generale a societăţii româneşti s-a

ajuns în situaţia în care o serie de persoane provenind din randul romilor să dobândească

un statut social superior. Tot în această perioadă începe să se contureze ideea unei

organizări la nivel naţional al romilor. În 1933 sunt înfiinţate două organizaţii de

anvergură naţională: Asociaţia Generală a Ţiganilor din România şi Uniunea Generală a

Romilor din România, care militau pentru “emanciparea şi redeşteptarea neamului rom”.

Aceste organizaţii au contribuit în mod semnificativ la declanşarea unui proces de

cristalizare a conştiinţei identităţii etnice a romilor. Aceste tendinţe nu au timpul să se

consolideze datorită instaurarii dictaturii şi începerii războiului.

În timpul celui de-al doilea razboi mondial şi în perioada premergatoare acestuia,

romii ajung în atenţia autorităţilor ce promovau o ideologie naţionalistă, etnocentrică şi

Page 7: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 7/23

rasistă. A urmat o perioadă soldată cu mari pierderi în rândul populaţiei de etnie romă14.

Alături de evrei, romii suferă numeroase persecuţii. Regimul condus de Ion Antonescu a

fost cel care a trecut de la declaraţii la măsuri concrete de reprimare a membrilor acestor 

comunităţi. A început deportarea în masă a romilor, despre care se credea în primul rând

că sunt criminali. În acest context în 1942, un număr mare de romi a fost trimis în

Transnistria, teritoriul dintre Nistru si Bug. Comisia română pentru crime de război a

recunoscut oficial că 36.000 de romi au decedat în Transnistria15. Măsurile de deportare a

romilor în Transnistria nu s-au bucurat de sprijinul şi aprobarea populaţiei. Dimpotrivă, în

numeroase cazuri comunităţile săteşti au protestat solicitănd renunţarea la deportarea

romilor din satele respective.

În perioada regimului comunist, romii au fost ignoraţi oficial de către autorităţi. Ei

nu au fost recunoscuţi în rândul “naţionalităţilor conlocuitoare”, orice menţiune a lor lipsind din discursul oficial, începând cu 1948 prin rezoluţia Partidului Comunist Român.

Astfel ei au intrat într-un con de umbră timp de aproape o jumătate de secol. Prin această

atitudine regimul comunist stimula vechile clişee şi diferitele prejudecăţi referitoare la

romi, cu scopul declarat de asimilare.

Naţionalismul a devenit o unealtă ideologică primordială, fiind folosit ca strategie

de contraatac împotriva politicii de la Kremlin, dar şi ca o dovadă a independenţei acestui

regim. Romii erau consideraţi elemente străine ce trebuiau românizate, cultura lor fiindconsiderată a subdezvoltării şi a sărăciei. Din această cauză trebuia să se facă ceva pentru

a distruge cultura specifică a romilor, precum şi modul lor de viaţă distinct – cel mai

important element care i-a caracterizat de-a lungul secolelor. Eliminând din discursurile

sale orice referire la comunităţile rome din România, statul neaga de fapt specificul

acestora. Conform principiilor regimului comunism, ocupaţiile „private” trebuiau să

dispară. Ca urmare, toate fabricile particulare ce aveau proprietari privaţi au fost

confiscate de stat, acelaşi tratament fiind aplicat tuturor materialelor şi uneltelor folosite

de romi în ocupaţiile lor tradiţionale (prelucrarea metalelor, a lemnului, confecţionarea

bijuteriilor), mai ales aurul folosit pentru bijuterii. Concomitent, aceştia erau integraţi în

activităţile agricole efectuate în cadrul cooperativelor agricole de producţie. Unii au

continuat să practice meşteşugurile tradiţionale, mai ales pe cele discrete, mai greu de

14 Viorel Achim, Ţiganii în istoria României, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998.15 www.intercultural.ro/cărţi/interculaturalitate_detaliu_capitol 2-2.html.

Page 8: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 8/23

verificat de către regimul comunist, cum erau cele de comercianţi, spoitori, căldărari.

Până la căderea comunismului, 48-50% dintre romii apţi de muncă lucrau în agricultura

(nu aveau voie să facă comerţ). Cei care au continuat să practice meşteşugurile

tradiţionale nu erau consideraţi muncitori autentici. Legea i-a proscris, considerându-i

„paraziţi sociali”, fapt pentru care erau expuşi unui risc ridicat de a fi pedepsiţi (închişi

sau duşi cu forţa la muncă)16.

În anul 1977, când cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu se afla în plină

dezvoltare, s-a iniţiat un nou program de asimilare, dar care nu a fost făcut public. Romii

erau de asemenea „beneficiarii” politicilor de sistematizare forţată a teritoriului, cartierele

în care locuiau fiind distruse. Astfel erau nevoiţi să se mute în clădiri, noi, care nu erau

neapărat mai bune, dar unde trebuiau să se acomodeze cu anumite condiţii de trai diferite

de ale lor. De asemenea, „au beneficiat” şi de pactul dintre România şi fosta RepublicăFederală Germană. Începând cu anii 1980, germanii puteau emigra în Republica Federală

Germană dacă statul german plătea o taxă pentru fiecare bărbat, femeie sau copil

emigrant, înţelegere cunoscută sub numele de „vânzarea saşilor”. Statul a confiscat casele

saşilor şi i-a forţat pe romi să se mute în ele17.

În ultimii zece ani ai regimului comunist, dezorganizarea socială şi crizele

economice au oprit procesul „modernizării” (statul le asigura locuinţe, locuri de muncă,

iar copiilor le oferea oportunităţi de a frecventa şcoala) şi asimilării populaţiei rome.Astfel, s-a ajuns din nou la strategiile tradiţionale (vieţuirea la marginea societăţii în

condiţii de sărăcie şi izolare), de adaptare la situaţiile dificile datorate noului context.

Deoarece mulţi romi şi-au pierdut slujbele şi odată cu ele avantajele pe care le aveau în

calitate de angajaţi (cum ar fi alocaţiile copiilor, dreptul de pensionare sau dreptul de a

avea o casă), unii dintre ei s-au îndreptat spre activităţi ilicite, ceea ce a dus nou la

marginalizare, delicvenţă şi sărăcie. Acest lucru a justificat stereotipurile negative despre

romi şi a sporit atitudinile ostile ale majorităţii populaţiei18.

După decembrie 1989, situaţia romilor se schimbă iar ei sunt recunoscuţi oficial

ca etnie. Democratizarea instituţională, realizată în România cu începere din 1990, a

permis manifestarea în plan cultural, politic, educaţional şi nu numai a minorităţii rome,

16 www.intercultural.ro/cărţi/interculaturalitate_detaliu_capitol 2-2.html.17 Elena Zamfir, Cătălin Zamfir, op. cit., pag., 192.18 Ibidem, pag.302.

Page 9: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 9/23

care, cu excepţia perioadei interbelice, nu se putuse organiza politic sau cultural datorită

sistemelor politice de guvernământ. Dar, ca şi în cazul abolirii sclaviei, romii şi-au dat

seama că situaţia lor nu s-a îmbunătăţit prea mult sau chiar de loc, şi ca, în multe cazuri

chiar s-a înrăutăţit. Ei au fost printre cei mai afectaţi de tradiţia la o economie de piaţă şi

în acelaşi timp ei sunt din nou ţapii ispăşitori într-o perioadă în care ţara se luptă cu

procesul de tranziţie. Actele de violenţă colectivă împotriva romilor, care nu caracterizau

România comunistă, au devenit mult mai larg răspândite fiind chiar tolerate.

În timpul scurt de la revoluţie şi până în prezent, gradul discriminării populaţiei

rome, s-a accentuat tot mai mult, în numeroase ocazii ajungându-se până la violenţă

fizică din partea comunităţii. Centrul European pentru drepturile romilor, a făcut în 1996

o cercetare menită să identifice faptele ce au avut loc în România descoperind că acest

model se află într-un proces de schimbare şi că raidurile poliţiei în comunităţile de romi,înlocuiau treptat, actele de violenţă comise de comunităţi împotriva romilor. Scăderea

numărului actelor de violenţă îndreptate împotriva maselor a lăsat multe cazuri

nerezolvate în care făptaşii de altă etnie decât romă, încă nu au fost aduşi în faţa justiţiei.

Din păcate, cei care au comis acte incriminatorii împotriva romilor, sunt foarte rari traşi

la răspundere19.

Problema rasismului în societatea românească nu poate fi minimalizată tocmai

pentru că există numeroase cazuri recente de violenţă comunitară, prin care comunităţilede romi au fost victimele unui număr considerabil de incidente, în care unii şi-au pierdut

vieţile, în vreme ce casele multora au fost incendiate. Doar în câteva cazuri din cele

amintite, s-au emis acuzaţii, fiind aduşi în instanţă doar unii dintre cei despre care se

credea că au fost implicaţi, puţini dintre ei fiind şi condamnaţi (Hădăreni, Valea largă,

Virghis. Turulung, Caşinul Nou, Cuza Vodă, Mihail Kogolniceanu, Blontinu deal,

Bolintinu Vale, Ogrezeni, Plăieşii de Sus, Vălenii Lăpuşului, Cărpiniş ....). Raportarea

populaţiei majoritare române dar şi a maghiarilor la romi, indică un grad intoleranţă

semnificativ. Astfel, la întrebările puse în cadrul Barometrelor de Opinie Publică (mai şi

noiembrie 2001) dacă „v-ar deranja să aveţi vecini romi / ţigani?” 45% şi respectiv 42%

dintre subiecţi au răspuns pozitiv. Cu toate că această întrebare, după cum remarcă

Cristian Pârvulescu (Barometrul de Opinie Publică, noiembrie 2001), nu este suficientă

19 www.intercultural.ro/cărţi/interculaturalitate_detaliu_capitol 2-2.html

Page 10: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 10/23

pentru a fi considerată în sine un indicator al rasismului, permite totuşi conturarea unor 

ipoteze referitoare la relaţiile dintre ceilalţi (români, maghiari ....) şi romi. Diferenţe

culturale, sociale şi stilul de viaţă pot explica atitudinea antiromă din cadrul societăţii

româneşti.

Miza acţiunii politice şi culturale desfăşurate de această etnie după evenimentele

din decembrie 1989 a fost construirea identităţii rome. Identitatea etnică romă nu este o

construcţie recentă tocmai pentru că sentimentul diferenţei a existat în cadrul acestor 

comunităţi încă din timpul primelor migraţii. Acesta de datorează caracteristicilor 

culturale specifice, dar şi marginalizării, discriminării şi opresiunii la care au fost supuşi.

Datorită acestora, romii, şi-au dezvoltat propriile lor strategii de supravieţuire care îi fac

diferiţi faţă de indivizii de alte etnii. Experienţa „porrajamos”-ului – echivalentul

holocaustului în limba romani20  – a conferit romilor sensul aparenţei la aceeaşicomunitate, indiferent unde trăiesc.

O altă reacţie la experienţele prin care au trecut este menţinerea separării, din

interiorul comunităţii, faţă de societate în care trăiesc, prin divizarea lumii în „gadjo” şi

romi, dar şi prin respectarea şi menţinerea regulilor familiei şi a neamului. Astfel, există o

distincţie clară între romi şi „gadje”, ceea ce-i determină pe mulţi romi la o atitudine de

izolare socială tocmai pentru că această diferenţă nu este respectată. La aceasta se adaugă

tradiţiile culturale (ritualul purităţii) greu de reconciliat cu caracteristicile culturalevestice, precum şi lipsa de încredere pe care o simt romii faţă de „gadje”. Se poare afirma

că identitatea romă s-a format datorită tradiţiilor culturale, dar şi datorită factorilor 

externi ca discriminare şi marginalizare21.

Familia romă de astăzi se confruntă cu o îmbinare a vechilor obiceiuri, care vin

din trecutul ei istoric şi cu elemente de modernitate din lumea în care trăim. Progresul

societăţii nu a determinat ruperea totală de trecut, comunităţile de romi dovedind o

rezistenţă mai mare la schimbarile sociale decât alete comunităţi. Diversitatea neamurilor 

de romi şi a obiceiurilor caracteristice fiecăruia a constituit un element care a asigurat

păstrarea identităţii rome. Păstrând tradiţia medievală, chiar şi astăzi există în unele

comunităţi rezolvarea internă a conflictelor în cadrul unui romano divano sau, dacă este

20 Ian Hancock: We Are the Romani People, University of Hertfordshire, Marea Britanie.21 Ian Hancock, The Roma. Mijth and Reality, University of Hertfordshire, Marea Britanie, pag.131

Page 11: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 11/23

necesar, se convoacă kris romani 22. Acest obicei este specific ramurii vorbitoare de

dialectul „vlax” ce cuprinde aproximativ 250.000 de etnici romi pe teritoriul României.

Kris-ul este un tribunal în toată regula, alcătuit de reprezentanţi din diferite “viţi” şi este

monopolizat de către bărbaţi. El constă dintr-un sfat al bătrânilor, plus unul sau mai mulţi

judecători – cu toţii bărbaţi. În secolul XX s-a produs o emancipare în rândul romilor, o

mare parte dintre ei renunţând la organizarea tradiţională. Romii nomazi sunt cei care

păstrează cel mai bine modul tradiţional de viaţă.

În istoria europeană a ultimelor două sute de ani a avut loc procesul de

construire a naţiunilor şi formarea statelor naţionale. Ideea de unitate statală este în

momentul de faţă pusă în practică prin diferite mijloace, dintre care cea a unităţii şi

omogenităţii culturale a fost folosită de către elitele politice, pentru a obţine subordonarea

grupurilor sociale, mai ales ale celor prezentate ca marginale social şi înapoiate cultural.Prin procesul de omogenizare, culturile locale şi regionale sunt incluse în „cultura

naţională”, trasându-se astfel graniţele simbolice în opoziţie şi chiar competiţie , violenţa

cu „ceilalţi, străinii” aflaţi în interiorul sau exteriorul graniţelor. Limba, religia, tradiţiile

folclorice, obiceiurile, etc. au devenit întruchipările (simbolurile, bornele) culturii

naţionale, ajungând să definească o mare comunitate de indivizi. Comunităţile rurale au

oferit de cele mai multe ori sursa ritualurilor şi artefactelor, utilizate de către elita

intelectuală urbană pentru construirea ideii de naţiune.Procesul constituirii statutului şi a naţiunii, precum şi continua consolidare prin

artefactele culturale, îşi are propriile ritualuri adesea susţinute financiar şi prin politici

publice de către maşinăria de stat. Aveam parte de spectacole folclorice, festivaluri,

expoziţii, zile naţionale, arborarea însemnelor naţionale, acest gen de manifestări

culturale jucând un rol important în procesul dezvoltării de exprimării statelor, Europei

Centrale şi de Est, unde naţionalismul a fost şi este o forţă motrică, în formarea şi

legitimizarea statelor naţionale, care au tendinţa de a deveni state etnice, în ciuda

eforturilor depuse pentru integrarea în Uniunea Europeană (cazurile ţărilor din fosta

Iugoslavie). Comunicarea de masă a făcut ca acest proces de impregnare cu artefactele

culturii dominante (asimilare culturală) să fie mai penetrant şi spectaculos, tocmai prin

vehicularea şi „descoperirea” tradiţiilor de mult dispărute.

22 Mozes F. Heinschink, Michael Teichmann., Kris, Viena, 2001.

Page 12: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 12/23

Acei indivizi şi acele grupuri care nu reuşesc în crearea propriului stat naţional şi

care sunt încorporaţi în statele – naţiune ale altora devin „etnici” sau „minorităţi

naţionale” (însă doar cei care reuşesc să obţină un astfel de statut îşi pot asigura, în acest

moment, o anumită vizibilitate publică, a problemelor cu care se confruntă). Aceste

grupuri etnice se luptă pentru obţinerea drepturilor lor, a apării libertăţilor şi drepturilor 

umane în termenii caracteristicilor culturale distinctive, devenind astfel „culturi etnice”.

Utilizarea aceleaşi metode şi procedee (festivaluri, şcoli şi publicaţii în limba maternă,

expoziţii ...) pentru a-şi afirma şi prezerva specificul lor cultural, fiind în competiţie cu

grupul majoritar dominant în ceea ce priveşte resursele alocate de către stat pentru acest

gen de activităţi.

În cadrul acestui proces romii încep să îşi manifeste afirmarea culturală, prin

mobilizarea resurselor din cadrul comunităţilor, prin încurajarea şi constituirea unei eliteintelectuale şi politice care să participe activ în cadrul acestui proces de „etnogeneză”, de

construire de noi identităţi etnice, de grup rome, aşa cum alte grupuri au făcut-o în

decursul secolului al XIX lea. N. Gheorghe susţine că scopul prezent, mai ales în

România este acela de a ridica statutul de membru al comunităţii de la cel de „ţigan”

(termen ce are conotaţii peiorative) la cel de „rom”. Cu alte cuvinte, se încearcă realizarea

unei schimbări simbolice de la statutul de „sclav” la un statut egal cu cel de cetăţean într-

un stat constituţional, cu dreptul de a se autoidentifica drept membru al minorităţiirome23.

Diversitatea comunităţilor de romi este ilustrată chiar de ideile diferite în ceea ce

priveşte modul în care identitatea etnică trebuie combinată cu procesul de construire a

instituţiilor politice democratice, după cum susţine Gheorghe. Acelaşi autor accentuează

faptul că se poate vorbi despre romi ca despre un popor multicultural, cu diferite religii,

locuind în zone diferite şi dispersat în toată Europa şi nu numai, cu diferenţe în ceea ce

priveşte limba maternă romani (fiind estimate între 13 – 30 dialecte), precum şi limbile

oficiale ale statelor în care aceştia sunt cetăţeni, etc. În acest caz, procesul de construcţie

al identităţii va avea de luat în considerare toate aceste diferenţe interne, la care se adaugă

diferenţele introduse de culturile statelor gazdă 45. Ceea ce este comun şi poate constitui

23 Nicolae Gheorghe, Op.cit.

Page 13: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 13/23

elementul de unitate este faptul ca întotdeauna au fost priviţi şi trataţi ca fiind nişte

„străini”, (existând similarităţi cu istoria evreilor), „intruşi” în propriile lor ţări, această

percepţie bazându-se în general pe atitudinea faţă de „rasă”.

Mass media contribuie în întărirea şi susţine acest mod de raportare prin

referirile frecvente la „coloraţi”, „bruneţi”, cu modele comportamentale deviante.

Andrzej Mirga, comentează faptul că romii se confruntă în prezent cu câteva probleme de

bază în ceea ce priveşte moştenirea istorică şi perspectivele de viitor, ambele fiind

implicate în rata crescută a şomajului şi nivelul scăzut de educaţie. La acestea se adaugă

faptul că, mai ales după 1989, romii au devenit principalii ţapi ispăşitori în multe din

ţările Europei Centrale şi de Est, creându-se noi bariere care trebuie depăşite de ambele

părţi, romii şi societatea în care aceştia trăiesc24.

Primul punct ce trebuie subliniat se referă la istoria romilor şi la realităţile vieţiicotidiene, care pot fi considerate mai degrabă ca fiind cazuri „deviante” în comparaţie cu

modele istorice ce au format naţionalismul cultural, dar care sunt instrumentele politicilor 

culturale folosite de guvernele statelor naţiune şi de elitele diferitelor minorităţi naţionale.

Nicolae Gheorghe subliniază acea „unicitate” şi unitate a culturii ca o condiţie esenţială

pentru promovarea entităţilor şi a politicilor culturale distincte în cadrul unor unităţi

teritorial – administrative delimitate, unicitate şi unitate care nu pot fi regăsite în cazul

romilor. Aceştia constituie o uriaşă diaspolă răspândită pe cinci continente, făcând partedintr-o multitudine de state, lipsită de un teritoriu propriu. Populaţia de romi este formată

din diferitele grupuri care vorbesc cu diferite dialecte ale limbii romani (ca limbă orală) şi

diferite limbi ale statelor în care trăiesc, având diferite religii dar menţinând graniţele

culturale dintre ei şi ceilalţi, chiar şi în ceea ce priveşte variatele grupuri de romi.

Naţionalismul şi etnicitatea au fost definite în foarte multe diferite moduri.

Definiţiile acestora pot fi împărţite în trei categorii. Prima cuprinde acele delimitări care

prezintă naţionalismul şi etnicitatea ca referindu-se la idei, sentimente şi acţiuni (fiind

deci un efort depus de către intelectuali) şi de sursele folosite de către istorici (cărţi,

eseuri şi alte publicaţii). O a doua categorie cuprinde înţelegerea celor două concepte ca

fiind seturi de sentimente, atitudini, valori (conştiinţa) care caracterizează o anumită

24 www.intercultural.ro/cărţi/interculaturalitate_detaliu_capitol 2-2.html

Page 14: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 14/23

cultură, punându-se accent pe dezvoltarea limbii şi a modurilor de viaţă comune, ca

religia sau arta. În al treilea rând naţionalismul este prezentat ca o mişcare care are scopul

de a susţine interesele naţionale şi etnice, într-un mod sau altul, orientată fiind pe

acţiunile şi conflictele politice. Nici una dintre aceste categorii nu acoperă în întregime

dimensiunea conceptelor, dar atrag atenţia asupra faptului că abordarea lor trebuie făcută

având în vedere existenţa autonomă a fiecărui subiect semnalat şi care necesită o anumită

atenţie.

Literatura de specialitate mai ales psihosociologia, afirmă că mecanismele de

formare a identităţii etnice pot fi împărţite în două categorii, auto-identificarea sau

identificarea internă (auto categorizarea) şi categorizarea externă, tocmai pentru că nu

întotdeauna oamenii sunt în poziţia de a alege cine sunt sau ce înseamnă identitatea lor în

termenii consecinţelor sociale25. Diferenţierile în ceea ce priveşte puterea şi cine o deţinesunt foarte importante aici. Aceste două procese operează diferit la nivelul individului la

acel al interacţiunilor acestuia cu ceilalţi indivizi, dar şi la nivelul instituţiilor .

Identităţile sunt întotdeauna construite de către indivizi şi de către organizaţii şi

grupuri sociale, dar şi de interacţiunile dintre indivizi şi grupurile sociale. Identităţile

individuale sunt văzute de către unii dintre teoreticieni ca fiind o „potrivire” care se

stabileşte între indivizi „sau grupuri” şi mediul lor social. Câte o dată grupurile şi

indivizii încearcă să se schimbe (să schimbe modul în care se văd pe sine, identităţile lor,modul în care se comportă) conştient, dar de cele mai multe ori identitatea este construită

şi modificată inconştient în cadrul procesului de creştere şi maturizare (socializarea primă

şi secundară), dar şi în cadrul interacţiunilor „a da şi a primi” desfăşurate în cadrul

propriului grup şi în relaţiile dintre grupuri. În contextul social, noile mişcări sunt

îndeosebi interesate de identitatea şi problemele legate de stilul de viaţă, încercând să se

folosească de noile tehnici de prezentare (printre care un loc important îl ocupă mass

media) pentru a promova adoptarea noilor sau menţinerea vechilor identităţi

MINORITATEA CA ALTERITATE 

25 Nicolae Gheorghe, Op. cit.

Page 15: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 15/23

Oamenii trăiesc în grupuri, aparţin unor grupuri şi-şi formează imagini despre

grupurile la care aparţin şi despre grupurile la care nu aparţin. Prin socializare şi influenţă

socială, oamenii exersează comparaţia socială – comparaţia cu altul –, îşi formează

imaginea despre sine şi atitudinea faţă de ceea ce este diferit. În viaţa cotidiană, diferenţa

este mereu prezentă.

„Celălalt” este un personaj omniprezent în imaginarul oricărei comunităţi.

Jocurile alterităţii se constituie într-o structură arhetipală. Sub acest raport, românii nu fac

şi nu au cum să facă excepţie.

Distincţia dintre noi şi ceilalţi este puternic resimţită, în toate sensurile, în bine

sau în rău. Alteritatea negativă se identifică pentru societatea românească în trei dosare

sensibile: romii, maghiarii şi evreii.

Atunci când celălalt se află în interiorul cetăţii, el oferă adesea mai multe trăsăturide alteritate şi stimulează în mai mare măsură tot felul de nelinişti decât celălalt din afară.

În cazul lui, procesul de mitificare merge foarte departe. Este ceea ce s-a petrecut şi

continuă să se petreacă în mediul românesc cu trei etnii specifice: romii, maghiarii şi

evreii. Anchetele întreprinse după 1989 dovedesc o tendinţă de accentuare a raportării

negative faţă de diferitele categorii minoritare şi marginale. Această creştere se poate

constata pe două dimensiuni distincte: volumul total al populaţiei care doreşte să menţină

anumită distanţă şi gradul de respingere sau distanţa socială la care doreşte să-i ţină pemembri unui anumit grup (este o situaţie când cinve nu doreşte să aibă rude provenite

dintr-un anumit grup etnic, dar dacă nu-i doreşte să-i aibă în ţară nici ca şi concetăţeni

trădează o prejudecată mult mai puternică).

Stercotipiile funcţionează în formarea imaginii celuilalt. În ceea ce priveşte

stereotipiile şi prejudecăţile faţă de romi, ele sunt tipice unor situaţii de reprezentare şi

raportare la minorităţile marginale şi cu status scăzut social (înapoiere, standarde diferite

de cele ale majorităţii în raportarea la proprietatea privată, o igienă personală şi o morală

a muncii considerate precare)26. Atributele negative sunt acordate cu uşurinţă de către

populaţia majoritară etniei romilor, persistând aceleaşi stereotipii centrale care

organizează percepţia socială a acestui mozaic etno-social ( romii sunt leneşi, hoţi,

26 Horvath Istvan, Dinamica relaţiilor interetnice din ultimul deceniu, Altera nr. 16 / 2001, pag. 120-138

 

Page 16: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 16/23

dezbinaţi, delăsători, ipocriţi, proşti, ostili, superstiţioşi). Stăruie aproape neschimbată

acea cvasiconsensuală tendinţă de incriminare colectivă a romilor ( atât în 2003 cât şi

acum 82% din populaţie este de acord cu afirmaţia: „Cei mai mulţi dintre romi încalcă

legile”)27.

Se observă totuşi un grad de sprijinire a anumitor măsuri de protecţie socială şi

afirmare cultural-identitară a romilor. În acest context trebuie menţionat faptul că există

un optimism legat de nivelarea diferenţelor sociale şi de modul de viaţă dintre rromi şi

majoritate prin educaţie, 60% fiind în dezacord cu afirmaţia „Romilor nu le trebuie şcoală

pentru că oricum nu se folosesc de ea.” Dar cu toate elementele pozitive ce se constată la

nivelul opiniei publice, există segmente semnificative de populaţie cu atitudini vădit

negative faţă de rromi şi fără reţineri asumate. cei care îşi asumă prejudecăţile, sunt

vehemenţi în exprimarea anumitor opinii. Ponderea acelora care evaluează relaţiile curomii, atât la nivel local cât şi naţional, ca fiind mai degrabă conflictuale decât de

colaborare este in creştere28.

Romii sunt percepuţi ca fiind categoria cea mai susceptibilă a fi tratată defavorabil

în contactul cu anumite instituţii sau în locaţii sociale ce ţin de practica vieţii cotidiene

(locul de muncă, cumpărături, etc.). Aproape trei sferturi din populaţie îi consideră pe

romi ca fiind între categoriile sociale şi etnice cele mai defavorizate. Un procent de 45%

îi vede clar ca fiind categoria etnică cea mai dezavantajată dacă vine vorba despreocuparea unui loc de muncă. În plus, această reprezentare destul de a răspândită a

populaţiei despre tratamentul diferenţiat şi defavorabil al romilor nu are în mod univoc

conotaţii negative. Astfel, peste 60% din populaţie consideră un asemenea tratament

diferenţiat ca fiind legitim (fiind de acord cu afirmaţia „Dacă aş fi patron, nu aş angaja

romi pentru că majoritatea sunt leneşi şi fură.”)29, practic aruncând vina în mod exclusiv

pe romi pentru tratamentul discriminativ la care (şi în opinia majorităţii) sunt supuşi. Este

clar că identificarea şi localizarea discriminării romilor nu înseamnă şi dezaprobarea unor 

asemenea practici, majoritatea populaţiei considerând că acestea sunt componente

legitime a ordinii sociale.

27 Sondaj efectuat în 2002 de Metro Media, în cadrul programulul „Barometrul Relaţiilor Etnice”.28 Ibidem.29 Sondaj efectuat de Gallup în 2003, la comanda Instititutului pentru Politici Publice.

Page 17: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 17/23

Informaţii detaliate despre imaginile reciproce, imaginea de sine şi atributele

negative sau pozitive acordate de majoritate minorităţior (cu referire la minoritatea

maghiră şi cea romă) se regăsesc în anexa XXXXX şi sunt preluate din sondajele

realizate de Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală în cadrul programului

„Barometrul Relaţiilor Etnice" publicat în anul 2002. Pe baza acestor date exacte se poate

afirma că există un acord între cele trei etnii după care românii nu se percep cinstiţi, uniţi

şi curaţi deci, absenţa acestor atribute pozitive şi dezirabile social; în schimb, un atribut

pozitiv – cumsecădenia – întruneşte acordul în răspunsurile celor trei etnii. Există un

favoritism de grup al românilor şi, deci, un dezacord cu celelalte douã etnii: românii se

consideră harnici şi sinceri şi deşi nu foarte inteligenţi, mai inteligenţi decât îi consideră

ceilalţi. Se ridică astfel întrebarea: este acest lucru expresia favoritismului de grup sau a

unei realităţi pe care ceilalţi nu o acceptă sau chiar o consideră neadevărată? Putemconsidera cã atributele privite ca exprimând favoritismul de grup sunt şi cele care au fost

vehiculate frecvent în discursul politic, oficial, referitor la poporul român: ospitalitatea,

hărnicia. În aceste discursuri, referiri diferenţiatoare privind minorităţile naţionale nu se

fãceau; se vorbea despre poporul român în general şi despre relaţiile armonioase între

majoritate şi minorităţile naţionale30.

În schimb, imaginea romilor despre ei înşişi vorbeşte parcă de cu o altă realitate

decât cea pomenită mai sus. Ca şi românii se cred că sunt primitori şi cumsecade, în timpce alte însuşiri relevante ale membrilor etniei sunt hărnicia, inteligenţa şi credibilitatea.

Singura meteahnă asumată conştient şi în proporţie semnificativă este sentimentul de

dezbinare. Dupã cum se constată, autoimaginea romilor este pozitivã, ea fiind în dezacord

cu heteroimaginea lor.

Există deci un favoritism de grup al romilor, atâta vreme cât ei contrazic opinia

celorlalte două grupuri etnice? Sau, ei cred într-adevăr că aceştia se înşeală. Mai există

însă şi o schimbare în autopercepţia romilor care, în 1992, aveau o autoimagine negativă.

Între români şi maghiari există un acord mare privind heteroimaginea referitoare la romi,

mult mai mare decât cel privitor la imaginea pe care o au românii în mintea maghiarilor şi

romilor.

30 Aurora Liiceanu, Alteritate Etnică şi Imaginar Colectiv, Centrul de Resurse pentru DiversitateEtnoculturala, Cluj, 2005.

Page 18: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 18/23

Un alt stereotip evidenţiază faptul că cea mai mare parte a populaţiei majoritare

crede în existenţa unei permanente stări conflictuale legate de prezenţa romilor. Potrivit

unui sondaj publicat de Alina Mungiu în Românii după `8931, aproximativ două treimi din

români nu îi agreează pe romi. Procentul, deosebit de ridicat, pare a defini o adevărată

problemă şi oferă toate ingredientele unui mit politic. Romilor li se reproşează multe, de

la nesiguranţa vieţii de fiecare zi (crime, tâlhării) până la stricarea imaginii ţării. Ei

stârnesc teamă îndeosebi prin ponderea lor demografică, mai recent şi economică, în

sensibilă creştere. Numărul lor, oficial de ordinul sutelor de mii, este amplificat de opinia

publică la milioane. Unele proiecţii prevăd chiar şi momentul când, dată fiind natalitatea

ridicată a unora şi foarte scăzută a altora, romii vor ajunge majoritari în România. Mitul

tradiţional al „ţiganului”, exprimând sentimentul de superioritate faţă de un celălalt foarte

diferit, primitiv şi marginal, dar şi o anume simpatie de factură romantic-umanitară şi ointenţie civilizatoare, se retrage în faţa unui amestec de ostilitate şi teamă.

La rândul lor maghiarii „beneficiază” de circa o treime de opinii defavorabile

printre români. Şi aici, opiniile extreme capătă dimensiuni mitice şi ating o intensitate de

manifestare a unei adevărate probleme. Evident, istoria îşi are partea ei de

responsabilitate: discriminarea românilor şi atitudinea dispreţuitoare faţă de ei în Ungaria

inainte de 1918 ca şi dramaticele evenimente consecutive cedării Ardealului de Nord în

1940 nu au putut să nu marcheze conştiinţa românească. În rest însă, resentimentele suntbine întreţinute politic şi sistematic amplificate (de ambele părţi). Explicit sau implicit,

pericolul unguresc a oferit un alibi regimului Ceauşescu şi, nu în puţine ocazii,

guvernanţilor de după 198932. Insuccesele interne, de obârşie strict autohtonă, au trecut pe

plan secundar în faţa unor ameninţări imaginare în raport cu care se cere românilor să fie

uniţi şi să uite dificultăţile pasagere.

Ieşirea din mitologie presupune conştientizarea faptului că destinul României,

bun sau rău cum va fi, se află în mâini româneşti, supraestimarea adversităţilor fiind o

scuză comodă, dar care nu rezolvă decât, cel mult, interese politice de moment.

31 Alina Mungiu-Pippidi, Românii după 1989, Istoria unei neînţelegeri, Humanitas, Bucureşti 1995, pag.

76.

32 Alina Mungiu-Pippidi, op. cit., pag.81.

Page 19: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 19/23

Page 20: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 20/23

IX – lea în spaţiul românesc, şi în special în Moldova şi în mediul urban, a fost

considerabilă. Evreii reprezentau în 1912 aproape 15% din populaţia urbană a ţării. În

Bucureşti erau 13%, în Iaşi aproape jumătate (42%), în alte oraşe din Moldova

înregistrându-se o cotă similară. Este greu de spus unde se situează „pragul de toleranţă”

şi dacă există în fond chiar antisemitism chiar fără evrei (cum se întâmplă azi în

România). Doar pe o linie de interpretare istorică – ce îi disculpă, istoriceşte vorbind atât

pe români cât şi pe evrei se poate ieşi din mitologie. Altminteri, mereu va fi cineva de

vină: românul sau evreul.

Cu Antonescu, lucrurile stau de asemenea pe linia de mijloc, după bine

cunoscutul principiu al sticlei pe jumătate goală sau pe jumătate plină, care este însă la fel

în ambele cazuri, deosebirea ţinând strict de interpretare. Nu poate fi transfigurat

Antonescu, în mod decent, într-un salvator al evreilor. Antonescu a fost antisemit, faptultrebuie recunoscut37. 

Alteritatea pozitivă este şi ea prezentă în mentalul colectiv românesc. Relevant

în acest sens este şi proverbul care circulă în lumea satelor din Ardeal „În casa neamţului

nu ştii care-i podul: toate la neamţ îs cu rânduială, să nu rămână cu burta goală”. În

această categorie sunt incluşi saşii şi sârbii, populaţii germanice aşezate, la începutul

evului mediu românesc, pe aceste meleaguri.

Aşezarea germanilor pe teritoriul transilvănean a început încă în secolul al XII-lea (pe vremea, de după ocupaţia maghiară, a regelui Geza al II lea) şi a durat până în

secolul al XIV –lea. Autoritatea maghiară îi numea „Gachsen” (adică saşii), deşi

majoritatea dintre ei erau francofoni, de pe ambele maluri ale Rinului. Aşezaţi prin părţile

Sibiului, Bistriţei, Braşovului, erau cei mai mulţi ţărani, dar şi meşteşugari, negustori,

clerici. Cum majoritatea dintre ei s-au aşezat pe teritoriul regal, au primit drepturi regale.

În anul 1224, saşii au primit un novilegiu, prin Diploma de aur a regelui Andrei al II lea,

prin care se postula că au obligaţii doar faţă de rege (peste capul nobilimii maghiare).

Apoi în 1586, regele Matei Corvin a unit toate teritoriile locuite de saşi, formându-se aşa

numita Universitas Saxonum, o uniune administrativ – juridică a saşilor ardeleni. Vor 

crea oraşe ardelene importante ca Braşov (Kronstadt), Sibiu (Hermannstadt), Cluj

(Klausenburg), Sebeş (Muhnlbach), Orăştie (Broos), Bistriţa (Bistriz), Sighişoara

37 Alexandru Mihai Stoenescu, Armata, Mareşalul şi Evreii, RAO, Bucureşti, 1998, pag. 13-56.

Page 21: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 21/23

(Schosburg), Mediaş (Mediasch). Fireşte, nobilimea maghiară, cu deosebire de voievodul

Transilvaniei, nesocoteau libertăţile saşilor, încercând să le impună obligaţii. În

consecinţă, saşii s-au răsculat obţinând reînnoirea libertăţilor acordate mai de mult38.

Aceşti germani stabiliţi în ţările româneşti şi-au dezvoltat o cultură proprie şi

aşezăminte şcolare consolidate, contribuind, la evoluţia artei şi a ştiinţei. Încă şi astăzi,

biblioteci şi destule muzee, din ţară păstrează opere care consemnează contribuţia

germanilor la dezvoltarea culturii româneşti. Şi tot aşa se poate vorbi şi de aportul lor 

înnoirea economică a ţării. Până la sfârşitul secolului al XIX-lea, germanul a fost, în

conştiinţa populară românească ofertantului unui model economic valabil.

Favorizate de regalitatea ungară care îi adusese pe plaiurile transilvane,

comunităţile săseşti au beneficiat de un statut foarte diferit de acela al populaţiei,

băştinaşe, ceea ce le-a conferit dintru început o notă aparte în peisajul ardelean. Situaţiecare i-a determinat, bunăoară, pe un Ion Budai Deleanu, un Gheorghe Barit sau Ion Pop – 

Reteganul să privească cu o admirativă dar şi înţelegătoare invidie bunăstare burgurilor şi

satelor săseşti proteguite de oficialităţi, beneficiind de instituţii ce îngăduiau locuitorilor 

să se bucure de roadele muncii lor, de preoţi instruiţi care se îngrijeau de moravurile şi de

cultivarea enoriaşilor, după cum comunitatea recunoscută din care făceau parte îi ferea de

asupriri. Iar pe un Dinicu Golescu sau Gheorghe Sion să consacre adevărate panegirice

modului de viaţă al saşilor, „în veci îmbrăcat curat”, trăind „în case de zis cu câte treipatru odăi, geamuri pe la ferestre, jalogii văpsite”, lucrând pământul „cu cea mai mare

sârguinţă”, având grădini „adevărate raiuri pământeşti”, încât „adună nu risipesc şi de

aceea au mai mult decât celelalte neamuri”. Şi înşiruiri similare ar putea continua pe

multe coloane 39.

Nu trebuite uitată şi buna colaborare între români şi germani în timpul revoluţiei

de la 1848, deşi unele nuanţe marcate de deosebiri de ţel s-au păstrat, românii militând

pentru unitate naţională şi cucerirea de drepturi politice deopotrivă cu celelalte etnii,

germanii urmărind consolidarea situaţiei lor, pentru ca să nu fie dezavantajate din cauza

disputei dintre maghiari şi români.

După crearea României Mari, diferitele grupuri germane făceau acum, parte din

aceeaşi ţară, saşii acordându-şi adeziunea la actul Unirii, treptat asigurându-se o bună

38 Alexandru Mihai Stoenescu, op. cit., pag. 490-499.39 Theodor Nagler, Aşezarea saşilor în Transilvania, Ediţia a II a, Editura 1992, pag. 97-117.

Page 22: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 22/23

colaborare cu statul român. În 1940, minoritatea germană cucereşte statutul de grup etnic

german, dorit încă din 191840.

În timpul celui de-al doilea război mondial, mai ales după retragerea trupelor 

române şi germane de pe teritoriul sovietic, mulţi germani au fost transferaţi din armata

română în Wermatcht continuând lupta şi după actul politic de la 23 august 1944, apoi

după demobilizare, rămânând în Germania, fără familie. Acesta a fost motivul imediat al

deportării, de către sovietici, a peste 70.000 de saşi şi şvabi la muncă silnică în URSS

unde cei mai mulţi dintre ei au decedat. După 1950, germanii din România au reprimit

dreptul de vot şi din 1956 casele şi curţile din mediul rural. A început apoi emigrarea

masivă a germanilor în Republica Federală a Germaniei.

Astăzi, germanii din România sunt din ce în ce mai puţini. Cu cât coborâm în

timp, revenirea în prezent nu poate fi decât mai dureroasă: dacă, spre exemplu larecensământul din februarie 1956 mai erau încă înregistraţi (la capătul unui deceniu care

are propria lui poveste, tristă, germanii din România ...) ceva peste 384 de mii de etnici

germani (reprezentând atunci 2,1% din total), la recensământul din ianuarie 1992 mai

erau în România sub 120 de mii de germani, echivalentul a 0,5 procente din populaţia

ţării.

Nu este vina nimănui, aparent, sau cel puţin, nu este vina nimănui dintre cei

aflaţi încă în viaţă. Sau s-ar putea spune şi aşa – este vina tuturor: a germanilor care auplecat, a germanilor care nu s-au născut şi a tuturor celorlalte naţionalităţi conlocuitoare

care au acceptat ca germanii să fie, întrucâtva, vânduţi de stat în ultimele decenii ale

regimului comunist.

Germanii reprezintă etnia a cărei plecare este regretată de toate celelalte etnii

alături de care au trăit timp de secole. Oricâte disensiuni ar purta cu ei românii şi

maghiarii, şi unii şi alţii se întâlnesc, în fond, în acelaşi regret în faţa plecării saşilor şi

şvabilor de lângă ei. Cauzele „dezrădăcinării germanilor din România sunt multiple. Cu

siguranţă se poate spune că în cele mai multe cazuri nu a fost vorba de plecări forţate; în

fond germanii noştri au plecat spre rude, spre prieteni, în mare spre pământul strămoşilor 

lor. Pe de altă parte, oricând se poate demonstra că plecarea a fost, totuşi, forţată: forţată

de insecuritatea păstrării coordonatelor tradiţionale ale etniei şi de o depreciere constantă

40 Theodor Nagler, Op. cit., pag. 132.

Page 23: MINORITATEA ROMILOR

8/7/2019 MINORITATEA ROMILOR

http://slidepdf.com/reader/full/minoritatea-romilor 23/23

a vieţii. Ce a rămas în urma lor, ar fi iarăşi multe de discutat. La prima vedere, au mai

rămas câteva obiceiuri folclorice, bune pentru uzul televiziunilor, la emisiunile de limba

germană sau la programele de ştiri. Au rămas cu siguranţă multe case goale.

Oricât de puţini (sau de mulţi) germani vom avea în jurul nostru semnele trecerii

lor pe lângă noi, automatismele raportării la neamţul clişetizat (blond ochelarist, ordonat,

muncitor, bun familist şi prezent la biserică duminica ş.a.m.d) aşa cum au rămas întipărite

în memoria comună a românului şi a celorlaltor etnii.

„Tatãl ar trebui sã fie saş, ungurul bucătar şi românul gospodar. Acum nu merge

familia pentru că tatăl e român, nu german”, este răspunsul dat de o studentă româncă

din Sibiu la întrebarea „Dacă România ar fi o familie, ce loc ar ocupa fiecare naţionalitate

în cadrul acestei familii?”41. Simţul comun ne face să recunoaştem că există mult adevăr 

în acest răspuns.În vederea sensibilizãrii faţă de ideea de participare şi parteneriat şi a încercării de

punere a ei în practică, cunoaşterea imaginii pe care fiecare etnie o are despre sine şi

despre alţii, ca şi cunoaşterea imaginii pe care majoritatea o are, sunt necesare pentru

structurarea unor strategii care să echilibreze frustrările, favoritismul de grup, iluziile

psihosociale. În acelaşi timp, este necesară mobilizarea liderilor minorităţilor – mai ales

în cazul romilor – spre dezvoltarea unor relaţii nonconflictogene cu majoritatea şi între

ele, bazate pe strategii raţionale şi pe definirea interesului comun. Diferiţi factoricontribuie la stabilirea acestor strategii. Unii ţin de istoria negativã a unor relaţii sau de

ignorarea reciprocă, alţii ţin de dimensiuni ale prezentului : sărăcia, polarizarea socială,

influenţa experienţelor din alte ţări şi dezbaterile în contexte extranaţionale, lipsa unor 

proiecte pe termen scurt, mediu sau lung etc. Comunicarea interetnică nu se exprimã la

români în forme care să asigure participarea la acelaşi nivel de conştientizare a actorilor 

sociali de etnii diferite şi nici la nivelul populaţiilor etnice. Mobilizarea etnică este la

români inegală atât în intensitate, cât şi în substanţa motivaţiei care o face să se

manifeste.

41 Alina Mungiu-Pippidi, Op. cit., pag. 143.


Recommended