+ All Categories
Home > Documents > Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

Date post: 13-Oct-2015
Category:
Upload: lucian-erbanica
View: 88 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
jkn

of 378

Transcript
 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  1/378

  UNIVERSITATEA BUCURETI

  FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I TIINELE EDUCAIEI

  TEZ DE DOCTORAT

  Doctorand, CORNELIU GOLDU Condc!tor "t##n$#%#c,

  Pro%& n#'& dr& IOAN CERGHIT

  ())*

  1

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  2/378

  UNIVERSITATEA BUCURETI

  FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I TIINELE EDUCAIEI

  TEZ DE DOCTORAT

  PERSPECTIVE I +ODALITI DE

  VALORIFICARE DIDACTIC A EPOSULUI FOLCLORIC

  Doctorand, CORNELIU GOLDU Condc!tor "t##n$#%#c , Pro%& n#'& dr& IOAN CERGHIT

  BUCURETI ())*

  2

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  3/378

  PERSPECTIVE I +ODALITI DE

  VALORIFICARE DIDACTIC A EPOSULUI FOLCLORIC

  INTRODUCERE -oda.#tat/a d/ 0n/r/ a 0ro1./-/# 2PARTEA 3NT4I

  DETER+INAREA CADRULUI TEORETIC AL CERCETRII

  Capitolul 1 Dimensiuni educaionale ale fenomenului globalizrii

  5& 5& G.o1a.#6ar/a7n conc/0t -.t#d#-/n8#ona. 9ntr/ -od/rn#tat/ "# n/c/8#tat/ *

  5& 5& 5&Edca$#a :.o1a.;< conc/0ta.#6;r#, /'o.$## "# -od/./ cont/-0oran/ =

  5& 5& (& R/d/%#n#r# a./ -od/..# d/ c.tr; trad#$#ona. d#n 0/r80/ct#'a %/no-/n.#

  :.o1a.#6;r## 55

  5& (& In%./n$/ a./ co-0orta-/nt.# 0ro8oc#a. a80ra 08#>o.o:#/# co-n#t;$## 5(

  5& ?& E%/ct/ a./ ra0ort.# #d/nt#tat/7 :.o1a.#6ar/ a80ra 0/r8ona.#t;$## t#n/r#.or 5@

  5& @& Sc>#-1;r# at#td#na./ /tn#c/ "# a./ r/0r/6/nt;r## #d/nt#t;$## na$#ona./ 5

  5& 2& Pr#n acc/ntar/a r/.a$#/# /0o8.# %o.c.or#c .oca. na$#ona., 80r/ n no -an#8- 0.an/tar

  5=

  5& & R/%./c$## "# at#td#n# 0/r8ona./ #-0.#cat/ 9n .crar/ (?

  Capitolul 2 Delimitri conceptuale: Ro.. /dca$#/# 0r#n %o.c.or 9ntr7 o .-/ -.t#c.tra.;((& 5& Con8#d/ra$## cr#t#c/ "# r/con8trc$## crr#c.ar/ 0/ntr ar:-/ntar/a acta.#t;$## t/-/#

  c/rc/tat/ ?)

  (& (& Loc. /0o8.# %o.c.or#c 9n ta1.o. :/n/ra. a. %o.c.or.# .#t/rar ro-n/8c caract/r#8t#c# "#

  /./-/nt/ 8trctra./ ?

  (&?& E'o.$## conc/0ta./ 9n c/rc/tar/a 'a.or#%#c;r## d#dact#c/ a 0ot/n$#a..# /dca$#ona. a.

  /0o8.# %o.c.or#c ?

  (&?&5&P./doar#/ 0/ntr o a1ordar/ 8#8t/-#c; a /0o8.# 0o0.ar @)

  (&?&(&Stad#. at#n8 9n c/rc/tar/a 0ro1./-/# d#dact#c## /0o8.# %o.c.or#c @2

  Capitolul 3 Valori i potentialiti cultural-educaionale ale eposului folcloric - o

  abordare multi i inter-disciplinar

  ?&5& D#-/n8#n/a -/tac.tra.; a "co.## acta./ 2=

  3

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  4/378

  ?&(&P/ntr o 0/da:o:#/ a #-a:#nar.# %o.c.or#c )

  ?& ?& R/.a$#a o- co8-o8 d/ #nt/:rar/ ar-on#oa8; a 0;r$## 9n 9ntr/: coordonat; 80/c#%#c; a

  /0o8.# %o.c.or#c ro-n/8c (

  PARTEA A DOUA

  DETER+INAREA CADRULUI OPERAIONAL AL CERCETRII

  Capitolul 4 Ipotezele si obiectivele cercetrii

  @& 5& Conc/0$#a %#.o6o%#a c/rc/t;r## 0r/%#:rat/< 'a.or#%#car/a 80/c##.or /0o8.# 0o0.ar ca

  8trctr# d#dact#c/ d/8c>#8/

  @& (& I0ot/6/ a./ c/rc/t;r## )

  @& ?&O1#/ct#'/ co:n#t#'/, a%/ct#'7at#td#na./ "# co-0orta-/nta./ ac$#ona./ a./ c/rc/t;r## (@& @& Cr#t/r## "# #nd#cator# d/ 'a.#dar/ a #0ot/6/.or "# d/ r/a.#6ar/ a o1#/ct#'/.or @

  Capitolul 5 Organizarea i metodologia cercetrii

  2& 5& +od. d/ or:an#6ar/ a c/rc/t;r## 2

  2& (& +/tod/ "# t/>n#c# d/ #n'/8t#:ar/ =

  2&(&5& 8t/-. -/tod/.or d/ c./:/r/ a dat/.or< =

  a -/toda 8td#/r## -at/r#a..# 1#1.#o:ra%#c =

  1 -/toda doc-/nt;r# # *) c -/toda co-0arat#'; *)

  d -/toda c/rc/t;r## /0/r#-/nta./ < eantionare , etapizare, elemente de coninut *5

  / -/toda o18/r'a$#/# *(

  % -/toda ana.#6/# con$#nt.# 0rod8/.or act#'#t;$#.or "co.ar/ "# /tra"co.ar/ *?

  : -/toda 8onda. d/ o0#n#/, a anc>/t/# 0/ 1a6; d/ c>/8t#onar/ 8cr#8/ -/toda con'or1#r## contact.

  d#r/ct) *?

  > -/toda t/8t/.or 84

  2& (& ( & S#8t/-. -/tod/.or d/ 0r/.crar/ 8tat#8t#co7 -at/-at#c! a r/6.tat/.or c/rc/t!r## *2

  T/>n#c# d/ or:an#6ar/, 8#8t/-at#6ar/ "# 0r/6/ntar/ a r/6.tat/.or c/rc/t!r## *=

  Capitolul 6 Design-ul coninutului experimentului 9

  &5& Un#t;$# d/ con$#nt %or-a./, crr#c.ar/ =5

  &(& Un#t;$# crr#c.ar/ co-0./-/ntar/ < Pro#/ct d/ 0ro:ra-; 0/ntr o0$#ona.. E0o8. 0o0.ar ro-n/8cJ

  c.a8a a VII7a co./ct#' /0/r#-/nta. 5)

  4

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  5/378

  &?& +/todo.o:#/ d#dact#c; 808; /0/r#-/nt;r## < d/ .a d/-/r8. d#dact#c trad#$#ona.,

  .a 8trctr# d#dact#c/ d/8c>#8/J 5)

  &?&5&+/tod/ d/ d/6'o.tar/ a cr/at#'#t;$##< analiza de text, lectura activ 5)*

  Metode bazate pe creativitatea grupurilor 55@

  6.3.2.tilizarea8td#.# d/ ca6 ca metod aplicativ de !timulare a g"ndirii i creativitii, deevaluare a competenelor 55

  6.3.3.Proc/8. .#t/rar 7original dezbatere problematizat a univer!ului operei populare 55

  6.3.4.Dra-at#6ar/a7 -oda.#tat/ #nt/ract#'; d/ 8td#/r/ a /0o8.# %o.c.or#c 9n "coa.; 5=

  6.3.#.Koc. d#dact#c < $%iciena &ocului de rol ,'!pontaneitate original (n a!imilarea realului'

  ocurile de !imulare i utilizarea lor (n cunoaterea %olclorului literar 5(5

  6.3.6.+/toda d/61at/r## 5(?

  6.3.*.+/toda 0orto%o.#.# +mapa elevului pa!ionat de %olclor) 5(@

  6.3.8.+#n#0ro#/ct. d/ c/rc/tar/7 o provocare adecvat po!ibilitilor elevilor 5(

  6.3..E8/. "co.ar &oc al %anteziei i inteligenei cultivate 5?6.3.-.3ntr/1ar/a 0ro1./-at#6ant; cale e!enial de acce! !pre textul epic popular 5?=

  6.3.--.A80/ct. .#n:'#8t#c a. /0/r#-/nt.# 5@5

  &@& Un#t;$# d/ con$#nt /tracrr#c.ar/ < cercul de lectur, /t"rgul' de carte, te0nica imprim1rii textelor,

  t"rgul de carte, &urnali!m colar, c0e!tionare, anc0eta %olcloric1 5@@

  &2& T/8t;r# /'a.;r# 52@

  Capitolul 7 !naliza i interpretarea rezultatelor cercetrii 52=

  &5&R/6.tat/ 0r#'#nd r/%./ctar/a conc/0$##.or 0o0.ar/ d/80r/ /dca$#/ 9n -#raco..

  -od/.ator a. 0o'/"t##J

  &(&Con8tat;r# 0r#'#toar/ .a 0r/6/n$a -od/..# /dca$#ona. a. /0o8.# %o.c.or#c 9n con$#ntr#./

  crr#c.ar/ 0ro:ra-/, -ana./ 5

  &?& Dat/ co-0arat#'/, 0/ #t/-# 80/c#%#c# r/0/ta$#, 0r#'#nd ana.#6a r/6.tat/.or o1$#nt/ d/ /./'##

  c.a8/.or a V a "# a IM a 5

  &@& Ana.#6a nor o0#n## /0r#-at/ 9n 8onda. 0r#'#nd n/c/8#tat/a #ntrodc/r## n# 0ro#/ct d/

  0ro:ra-; "# d/ -ana. 0/ntr n cr8 o0$#ona. d/ %o.c.or ()=

  &2&R/6.tat/ d/d8/ d#n /0/r#-/ntar/a nor -/tod/ -od/rn/ ana.#6a 0rod8/.or act#'#t!$##

  81#/c$#.or /dca$#/#+albume %olclorice, culegeri, !o%turi educaionale, &urnale de lectur, porto%olii, etc.)

  (5

  && I-0.#ca$## "# a0.#ca$## /dca$#ona./ a./ 0/rc/0/r## d#r/ct/ "# d#%/r/n$#at/ a /0o8.# %o.c.or#c

  ((=

  Po8#1#.#t;$# d/ r/c/0tar/ a /8t/t#c## /0o8.# 0o0.ar 0r#n d#a.o: #nt/rd#8c#0.#nar #8/ d/ #nt/r#n%./n$a /0o8%o.c.or#c 7 c.tr; c;rtr;r/a8c; (@

  &&5&+oda.#t;$# d/ a0r/c#/r/ a /0o8.# %o.c.or#c dr/0t #6'or a. .#t/ratr## 8cr#8/ (@

  &&(&Dat/ 0r#'#nd contr#1$#a /0o8.# %o.c.or#c .a 8t#-.ar/a %r/c'/n$/# ./ctr## (@

  &*& Con8tat;r# 0r#'#nd /%/ct/./ #nt/r%/r/n$/.or c.tra./ .oca./, na$#ona./ "# n#'/r8a./ 9nt.n#t/ 9n

  /0o8. %o.c.or#c ro-n/8c (25

  &=&Contr#1$## a./ c/rc.# d/ %o.c.or .a cnoa"t/r/a nor 0r/oc0;r# %o.c.or#8t#c/

  .oca./ (22

  Valorificarea datelor cercetrii (@

  Concluzii , sugestii , propuneri , perspective (2Referine iliografice ()

  !ne"e (=5

  6

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  7/378

  INTRODUCERE -oda.#tat/a d/ 0n/r/ a 0ro1./-/#

  /punemi i voi uita. rat1mi i poate (mi voi aduce aminte.

  5mplic1m1 i voi (nelege.'

  roverb c0inez

  /7nc o lucrare de!pre %olclor 9ear mai putea aduce nou nde !ar putea aplica

  etc.' !unt (ntrebri la care nu e!te nevoie de r!pun!, deoarece nu ne propunem ! realizm

  un !tudiu de %olclor, ci de didactic. :in dorina de a apro%unda probleme !peci%ice, legate de

  anumite componente i variabile ale %enomenului educaional, domeniul luat drept cadru de

  re%erin pentru circum!crierea i contextualizarea temei propu!e, metodologia epo!ului

  %olcloric, direcioneaz cercetarea, prin dimen!iunea !a exploratorie, de!criptivanalitic,

  explicativ, praxiologic i predictiv, !pre /'#d/n$#/r/a, /'a.ar/a "# a-/.#orar/a norn/concordan$/ #nt/rn/ a./ 0roc/8.# #n8trct#'7/dcat#' 0r#'#nd 8td#/r/a %o.c.or.#

  .#t/rar .a d#8c#0.#na .#-1a "# .#t/ratra ro-n;.

  ;!indui originea (n a!pecte relevante ale c"mpului educaiei interculturale, tema

  propu! apare la inter!ecia unor contradicii ca un !emn de (ntrebare +i de exclamare

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  8/378

  rezent (ntro proporie acceptabil (n programele i manualele ciclului primar i

  gimnazial, a cror analiz comparativ o %acem (n !ubcapitolul *.2., epo!ul %olcloric parcurge

  trepte educaionale bine conturate= de la te!tamentul 0aiducului >oma limo la cel al ciobanului

  mioritic, de la tra!eul iniiatic al lui r"!lea cel ?oinic la cel urmat de @t @rumo! (n >ineree

  %r batr"nee i via %r de moarte, de la legende i!torice la Mona!tirea rgeului, i numai olectur !uper%icial, grbit, ar putea duce la concluzia eronat c ace!t tip de literatur e!te

  !implu i lip!it de !ubtiliti arti!tice, c proce!ul tran!%igurrii lip!ete, etc.

  /9reaie poetic proteic multi!ecular, %olclorul reprezint (n arta poporului rom"n un

  capitol de o mare bogie, varietate, vitalitate i de un (nalt ra%inament e!tetic. 7mpreun cu

  etnogra%ia, etnologia, p!i0ologia i !ociologia, %olclorul, %enomen inimitabil din i!toria culturii i

  civilizaiei, concur la de%inirea !piritualitii poporului rom"n, %iind /nc#c.o0/d#a 0o/t#c; a '#/$##

  0o0or.#, concepia !a de via i de art'.+A. un, -6, p. ?55)

  9oordonat %undamental a literaturii noa!tre populare, epo!ul %olcloric rom"ne!c adezvoltat t/-/, #d/#, -ot#'/, 0r/$#t/ de la cronicari la cla!ici i romantici, poporaniti,

  tradiionaliti !au moderniti.

  7ntruc"t diver!itatea de opinii exi!tente (n literatura de !pecialitate merge de la negarea,

  %ie i prin ignorare !au marginalizare, a importanei !tudierii %olclorului (n liceu i p"n la

  teoretizarea exce!iv a nece!itii !tudierii lui, %r a !e interveni practic pentru acea!ta, ne

  propunem trecerea (n revi!t a pincipalelor lucrri care a!igur cadrul teoretic general i

  aducerea (n di!cuie a conceptelor didacticec0eie utilizate !au utilizabile pentru de!crierea

  oricrei creaii epice %olclorice.:in evoluia teoriei, vom (ncerca, prin valori%icarea propriilor abiliti intuitive i

  experiene didactice creative, ! de!prindem doar %irul care !e!izeaz nece!itatea i !peci%icul

  abordrii didactice a epo!ului %olcloric, prin orientarea cercetrii !pre de!crierea i aplicarea

  unor modaliti de lucru intra i extracurriculare care ! valideze ipotezele i ! duc la

  atingerea obiectivelor ce vor %i prezentate (n capitolele urmtoare.

  7ntreaga lucrare are !emni%icaia unui 0ro#/ctpe care (l concepem i (l !upunem

  experimentrii +i experienei) i care con!tituie principala ipotez pe care o %ormulm !i o

  avan!m pentru con%irmare B in%irmare, contieni c1 /5ntere!ul !u!inut pentru %olclor i pentrucultura popular1 e!te ilu!trat i de noua mi!iune, noul me!a& al ace!teia (n (ntreaga $urop1 de

  azi i pretutindeni (n lume. $!te vorba de r/0r/6/ntar/a 0r#n c.tra %o.c.or#c! a #-a:#n##

  na$#ona./(n contactele internaionale de cele mai diver!e %orme.' +C. Dalaz!, p.32)

  Abiectivele cercet1rii noa!tre vizeaz1 componentele actului didactic tripartit = proiectare E

  predare E evaluare, con%erind !tudiului caracterul unei didactici !peciale, capabile !1 pun1 (n

  8

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  9/378

  valoare interactivitatea pro%e!orelev. 7ncerc1m !1 r1!pundem a!t%el competenelor avute (n

  vedere de o adev1rat1 lecie de creativitate, lecia de literatur1= !timularea g"ndirii autonome,

  re%lexive, abordarea %lexibil1 a opiniilor, %olo!irea unor modalit1i diver!e de (nelegere i de

  interpretare a textului literar.

  entru operativitatea con!ult1rii, am pre%erat con!emnarea re%erinelor bibliogra%ice la!%"ritul lucrrii, (n ordinea al%abetic a numelui autorilor citai (n text.

  9

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  10/378

  PARTEA I

  DETER+INAREA CADRULUI TEORETIC AL CERCETRII

  Capitolul 1"#i$ensiuni educaionale ale feno$enului gloaliz%rii

  5&5& G.o1a.#6ar/a n conc/0t -.t#d#-/n8#ona. 9ntr/ -od/rn#tat/ "# n/c/8#tat/

  / devenit un termen la mod, %olo!it de ceva timp (n dezbaterile

  politice, publici!tice i tiini%ice (n mod

  in%laioni!t, i care e!te privit, pe de o parte ca o a-/n#n$ar/, i pe i

  pe de cealalt ca o o0ortn#tat/& /

  +o0anne! ?arFicG)Hu ne propunem ! detaliem componentele multiple, cauzele, con!ecinele i

  !trategiile de !oluionare ale globalizrii, +didactica politic, pedagogia pentru pace,

  etc.) ci doar ! ob!ervm impactul ace!teia a!upra vieii !ocial culturale.

  7n ciuda popularitii !ale, termenul /globalizare', cel mai ve0iculat cuv"nt al anilor I,

  nu !e bucur de un con!en!, a!upra mani%e!trilor empirice !au a!upra con!ecinelor !ale

  exi!t"nd argumente teoretice i practice care !u!in c globalizarea e!te departe de a %i un

  %enomen nou. e de alt parte, cu greu !e poate identi%ica o valoare %undamental a lumii

  po!tmoderne care ! nu %ie a%ectat de globalizare. nii autori pre%er utilizarea altor doitermeni= deznaionalizare i internaionalizare, care par a !e identi%ica pe mai multe arii=

  economic, de comunicare i cultur, ecologic, mobilitatea depla!rii pe!te granie, !ecuritatea

  +rezolvarea con%lictelor). 5ndi%erent de termenul %olo!it, mottoul tuturor politicilor po!tmoderne

  devine= :nd/"t/ :.o1a., ac$#on/a6; .oca.J&

  9ontrover!ata problem actual a educaiei globale poate %i con!iderat =

  a) parte a globalogiei +tiin a globalului, a mondialului) (n cur! de con!tituire ca prelungire a

  !ociologiei, ca tiin a !ocietii.

  b) parte a tiinelor educaiei re%eritoare la= dimen!iunile educaiei, politicile educaionale, noulcurriculum, ipoteze pe care urmeaz ! le valideze !au nu generaii de cercettori.

  $xi!t i delimitri ideologice (ntre= #nt/rna$#ona.#6ar/ +ideologie a mondializrii) i

  :.o1a.#6ar/ +ideologie a globalizrii). 5deea globalizrii e !u!inut (nc de pe vremea lui

  Marcu! ureliu!, care !e declara /cetean al lumii, nu doar al Jomei' i p"n la reprezentanii

  10

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  11/378

  educaiei progre!ive, care cred c 'e!te vremea ! ridicm o civilizaie %r precedent, care !

  depe!c bazele naionali!mului.'

  Hici internaionalizarea academic +inten!i%icarea interdependenelor, a comunicrii, a

  !c0imburilor (ntre in!tituiile educaionale la nivel planetar) nu e!te o noutate. A dovede!c

  dialogul dintre $ra!mu! i Hicolau! Ala0u!, vi!ul acelui 9ollegium an!o%icum al lui 9omeniu!,!tudiile crturarilor rom"ni la Ciov, adova, ari!, ?iena, etc. !piraia ctre o 9omunitate

  cademic niver!al !e con!truiete pe baza programelor de cercetare academic

  tran!naionale de tipul />empu!', /$ra!mu!ocrate!', dar i prin tentative de creare a unor

  !paii academice de producere univer!al a valorilor +ex. niver!itatea 9entral E $uropean). 7n

  ace!t caz, cooperarea internaional nu exclude limitarea autonomiei at"t la nivel individual c"t

  i in!tituional. Megaproiectul 9A:J$$ +9ooperation %or Jein%orcing t0e :evelopement o%

  $ducation in $urope) (n%iinat la iniiativa H$9A, are ca prioriti= educaia pentru toi,

  educaia pentru !ecolul KK5, dezvoltarea capacitilor pentru re%orma i evoluia educaiei, etc. ;lobalizarea e!te un %enomen cu o larg emergen i!toric, &alonat de evenimente

  deo!ebite= criza petrolului i miracolul &aponez din aniiL*, cderea idului Derlinului,

  dezvoltarea %enomenului 5 >.

  er!pectiva /cono-#c;a globalizrii a atin! c0iar ideea c /nu vor mai exi!ta economii

  naionale'.

  er!pectiva "t##n$/.or 0o.#t#c/ !u!ine c relaiile tran!naionale au erodat puterea

  !tatului modern= !tatele cedeaz autonomia (n %avoarea unor organizaii tran!naionale

  regionale +$, $@>, $H ) !au mondiale +A$9:, AH, @M5 , DM).e!pectiva c.tra.; con!ider c globalizarea con!tituie o %or care genereaz

  %ragmentare i uni%icare deopotriv, !u!in"nd at"t dezvoltarea comunitilor locale c"t i a celor

  globale. 7n %ond, politica educaiei con!t (n 'gri&a !tatelor pentru declanarea %orelor !pirituale

  ale popoarelor i pentru mrirea nelimitat a patrimoniului cultural /. +Nt. D"r!ne!cu, 23, p.4)

  5&5&5& Edca$#a :.o1a.;< conc/0ta.#6;r#, /'o.$## "# -od/./ cont/-0oran/

  7ntro de%iniie generic, globalizarea educaional e!te o integrare a unei dimen!iuni

  internaionale (n %unciunile %undamentale ale in!tituiilor educaionale.

  #aracteristici ale educaiei $n era globalizrii=. :ezin!tituionalizarea educaiei

  a) globalizarea economic i cea in%ormaional duc la !c0imbarea actului de predare

  (nvare

  b) e!tomparea p"n la anulare a idealului educaional (n !tatele naionale

  11

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  12/378

  c) dezin!tituionalizarea actului de predare(nvare de tip tradiional +experiene de (nvare prin

  reele virtuale, certi%icate de competen)

  d) idealul educaional va %i impu! de cerinele economice, de competiia globali!t

  D. 5nternaionalizarea unor dimen!iuni educaionale are drept con!ecine=

  a) (nvm"ntul univer!itar repro%ilat i pe educaia adulilorb) mobilitatea elevi, !tudeni, cadre didactice

  c) '(mprumuturi/ (n domeniul modelelor de re%orm /a!i!tate' de experi !trini

  d) (ncura&area, (n di%erite !tate, a dimen!iunii internaionale a curriculumului

  e) !c0imburile inten!e de opinii

  9. Hoile te0nologii i implicaiile lor (n proce!ul educaional

  coli i univer!iti prin email, internet, videocon%erine, etc.

  :. $ducaia public i educaia privat

  9oncepte a!umate i implementate de !i!temele educaionale !unt= competitivitatea, liberaalegere, piaa educaional, privatizarea in!tituiilor colare.

  $. Jolul organizaiilor internaionale (n promovarea politicilor educaionale tran!naionale

  H59$@, H$9A, Danca Mondial promoveaz reducerea in!tituiilor guvernamentale la

  !u!inerea !i!temului educaional public i prote&area grupurilor dezavanta&ate !ocial.

  @. rodu!e ale globalizrii educaiei= bacalaureatul internaional, !i!teme internaionale de

  evaluare a per%ormanelor colare +ex. rogramul 5), reuniunile minitilor educaiei,

  con%erine tematice internaionale, rapoarte, enciclopedii, programe de colaborare, !i!teme de

  publicaii, etc.;. Je%orma curricular, integrat (n re%ormele globale ale !ocietii, re%lect obiectivele de

  dezvoltare ale ace!teia i nu devine realitate !ocial i pedagogic dec"t dac reuete !

  tran!%orme, cu timpul, practica educaional +relaii didactice, relaiile colii cu %amilia i

  comunitatea, mentalitile, climatul educaional al colii,etc.)

  Conc.6##

  :ei e!te !u!inut i ideea c implicaiile educaionale ale %enomenului globalizrii !unt

  pure !peculaii, realitatea mondial pare a le contrazice prin=

  a) 9omercializarea imaginii (n campanii de marGeting= creterea !c0imburilor educaionale +!e preconizeaz ca -O din populaia liceal ! %ie

  inclu! (n a!t%el de aciuni)

  internaionalizarea curriculumului +bilingvi!m, cooperare (n domeniul cercetrii )

  /(mprumuturi' (n domeniul politicilor educaionale +modele de re%orme= Monte!!ori, :eFeP,

  e!talozzi)

  12

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  13/378

  b) rivatizarea ca bu!ine!! direct !au indirect =

  !c0imburi de opinii (ntre decideni educaionali

  c) 9apitalizarea= munca educaional e generatoare de valoare, plu!valoare i pro%itQ principiul

  unitii (n diver!itate nu poate anula nici autonomia decizional, nici valorile educaiei naionale

  !au locale. 5&5&(& R/d/%#n#r# a./ -od.# d/ c.tr; trad#$#ona. d#n 0/r80/ct#'a %/no-/n.#

  :.o1a.#6;r##

  /Hu exi!t cultur cu ma&u!cul, ci numai culturi diver!e,

  varietate totdeauna la pluralQ varietatea lor e o bine%acere, e

  !ur!a practic ne!%"rit a (mpro!ptrii viziunii noa!tre de!pre

  lume i a de%inirii individului i umanitii, e!te marea !ur! a

  identitii'. +M. Malia , 8, p.-4)

  9um in%lueneaz globalizarea proce!ul educaiei 7n volumul citat anterior, !e (ncearco de%iniie= /e!te planet !unt aruncate pla!e care o !tr"ng ca i cum ar aprao de

  dezintegrare. na e!te a comunicrii in!tantanee, alta a in%ormaiei nelimitateQ alta %inanciar

  bancar i a economiei globaleQ o reea !e re%er la ecologie, alta e!te a in!tituiilor politice i de

  !ecuritate, a problematicii comune, toate !uprapu!e pe vec0ea reea a oamenilor de tiin i pe

  cea !trvec0e a idealului univer!al. Humim !tr"ngerea planetei (n n%rame i nvoduri

  :.o1a.#6ar/J+Ap. cit., p. -3)

  @enomen n#'/r8a., cultura popular1 !e reg1!ete (n mani%e!t1ri .oca./ unice, e!te

  !tabil1 i dinamic1, (n acelai timp, nu doar !e motenete, ci 8/ "# 9n'a$!. 9onin"ndproduciile !pirituale ale culturii populare, %olclorul e!te a!t1zi pentru minorit1i un mi&loc de

  revitalizare, de p1!trare a identit1ii naionale. pre exemplu, %olclori!tul mag0iar Dela DartoG a

  cule! aproximativ -. de melodii, din care pe!te o treime !unt rom"neti. :up1 -,

  culegerile de %olclor mag0iar, german, turce!c, albanez, etc. ap1rute (n Jom"nia con%irm1 c1

  %olclori!mul, ca !tudiere i promovare a %olclorului, e!te o replic1 dat1 globaliz1rii, cultura

  popular1 autentic1 devenind o carte de vizit1, un paaport apreciat (n lume.

  >endinei de /0.an/t#6ar/', prin conturarea unor entiti tran!culturale i tran!%rontaliere i

  !e opune cea de /ato-#6ar/', de !eparare (n grupuri, regiuni, comuniti. :inamizarea!i!temelor contemporane !e realizeaz prin diver!itate, nu prin omogenitate, impo!ibil la cele

  pe!te dou mii de popoare exi!tente, cinci mii de etnii, %iecare cu tradiii !peci%ice !au care !e

  a!eamn. :e aceea, e!te nevoie de o /dca$#/ 0r#n "#0/ntr d#'/r8#tat/ c.tra.;. >ermeni

  concureni educaiei interculturale !unt= educaia multicultural, educaia antira!i!t, educaia

  pentru valori democratice, global, incluziv, educaia pentru toleran, etc. Hu (nt"mpl1tor, o

  13

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  14/378

  ar1 ca Dolivia, la A.H.., (n -*3 a ridicat pentru prima dat1 problema ocrotirii %olclorului. 7n

  -8, la ari!, un document tran!mi! de H$9A tuturor guvernelor lumii e intitulat '

  Jecomandare privind ocrotirea culturii tradiionale i a %olclorului', iar (n-, la Ra!0ington, !e

  dezbate /lanul de aciuni privind ocrotirea i revitalizarea a ceea ce era con!iderat1 intangible

  cultural %eritage'.@ilozo%ia diver!itii (n aciune pledeaz pentru de!c0idere, empatie i comunicare a

  valorilor %iecrei culturi prin programe axate pe con$#ntr# +curriculum intercultural) centrate

  8oc#a. +pe egalizarea an!elor de reuit) i 0/ /./', care trebuie educat (n !piritul perceperii

  propriei !ituaii viitoare.

  :in ace!te per!pective, trebuie rede%init modul de cultur tradiional= '%irmaia c

  globalizarea va duce la pierderea !peci%icitii e!te o pre&udecat. :impotriv, integrarea

  creeaz !tructurile pentru ca ranul rom"n ! !e pun (n valoare cu ceea ce are mai !peci%ic.

  a !e (nt"mpl i cu valorile culturale. 7n contra!t cu celelalte culturi, !e va vedea ce avem noi!peci%ic i a!ta va a&uta tocmai la 0;8trar/a a c//a c/ a'/- d/ 'a.oar/ . Da c0iar oamenii !e

  vor !imi (ncura&ai ! p!treze ceea ce au ca tradiie i ca meteuguri.' +t. >na!e, 2#,

  p.3) 5& (& In%./n$/ a./ co-0orta-/nt.# 0ro8oc#a. 80/c#%#c -an a80ra

  08#>o.o:#/# co-n#t;$##

  7n lucrarea &ersonalitate 'i societate (n tranziie , +. 90elcea, -#) termenul de

  /co-0orta-/nt 0ro8oc#a.' !e re%er la a&utorarea, prote&area i !pri&inirea altor per!oane %r a

  atepta recompen!e, bene%icii, etc., deci la voluntariat. Cimitarea po!ibilitilor de alegereimpu! individului determin proce!ul !c0imbrii atitudinale.

  a !e explic de ce %olclorul, (n general i cel literar (n !pecial, nu e!te agreat de

  tineretul care nul cunoate nu pentru c nu ar dori, ci pentru c e!te educat (n direcia

  excluderii tradiionalului, (n numele aazi!ei /moderniti'. rin manipularea individului din

  punct de vedere ideologic, economic i cultural, !e reduce la minimum po!ibilitatea tinerilor de

  ai con!trui propria identitate.

  Jdcinile %enomenului !c0imbrii opiunilor eticoe!tetice !unt ad"nci. >imp de pe!te un

  mileniu i &umtate, a avut loc cel mai puternic proce! de globalizare de dimen!iunimulticontinentale, (n care !c0imbarea atitudinal nu !a %cut prin renunarea la vec0iul cadru

  valoric, propu! de greci i preluat de romani= Ad/';r, B#n/, Fr-o8, ci prin completarea

  ace!tuia cu L/:a.#tat/, L#1/rtat/,So.#dar#tat/i S/nt#-/nt. cr/"t#n a. 8acr.#.

  :ac (n aponia !a realizat o modernizare rapid i !pectaculoa!, acea!ta !a %cut cu

  !acri%icii contiente= e!te prima ar care realizeaz /dca$#a 0/r-an/nt; +uit"nd' de o lege

  14

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  15/378

  apen!iilor

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  16/378

  $levilor notri le %acem cuno!cute modele rom"neti de proeuropeni!m uitate, din

  pcate, c0iar de unii autori de manuale. Voglniceanu a%irma (nc de la -84 (n /5ntroducia /la

  /:acia literar' c /literatura rom"n e o literatur european'. 7n articolul '7n unire e tria'

  +ziarul &ederaiunea din 2 5? -8*), $mine!cu !u!ine nece!itatea (n%iinrii unei ligi !pirituale

  !ub %orm de @ederaiune $uropean, el (n!ui european prin %ormaia !a intelectual generallatin, german, %rancez, !intez de /0omo antiSuu!' i /0omo europaeu!'. Maiore!cu e!te

  convin! c popoarele trebuie a !e /(ntri (n cercuri etnogra%ice', deo!ebindu i %iecare mi!iunea

  i!toric dup propria natur. +#ritice -, p.-6-). H. 5orga !e (ntreab retoric= /$ cu putin o

  nou $urop' +'eamul (om)nesc, 6 martie -38). C. Dlaga +-, p. #8) e convin! c

  /$uropa e pe cale de a crea o nou meta%izic i un nou colectivi!m !piritual', iar 9. Hoica

  +-88, p. #-) !u!ine c, (n cultura european, 'nu i Jepetiia !a B nu i ?ariaia !a B nu (n

  Multiplu B nu i Multiplu B nu Multiplu' dau uniti de %iecare dat autonome, ca monadele.'

  $xemplele de mai !u! !ubliniaz ideea c interculturalitatea e!te o permanen (n g"ndirearom"nea!c.

  5&?& E%/ct/ a./ ra0ort.# #d/nt#tat/ :.o1a.#6ar/ a80ra 0/r8ona.#t;$## t#n/r#.or

  /rbuirea' ideologiei i practicii comuni!mului (n $uropa 9entral i de $!t !a !oldat i cu

  !c0imbri la nivelul !ocietii (n an!amblu i al per!onalitii (n !pecial. 9auzele c0imbri (n

  ierar0ia valorilor morale i pro%e!ionale ale tinerilor, (ndeo!ebi ale !tudenilor i elevilor, prin

  modi%icri ale atitudinilor !ocialmorale +politice, etice i etnice).

  $xi!t i ceva !tabil (ntro !ocietate in!tabil Id/nt#tat/a noa8tr; na$#ona.; "# c.tra.;,relaiile tradiionale de cooperare, etc= !unt %actori de ec0ilibru (n raportul dintre !ocietatea

  rom"nea!c (n tranziie de la real la ideal i per!onalitate= /Cumea rural rom"nea!c e!te o

  rezervaie de tradiii i valori pierdute (n re!tul $uropei. atele rom"neti !unt adevrate

  -on-/nt/ '## d/ c#'#.#6a$#/ anc/8tra.;, pierdut de mult (n Accident, care ar putea o%eri

  an!e de revigorare c0iar unor !ate din Delgia, @rana !au 5talia. :e aceea, rom"nii nu au voie

  ! repete greelile celor din ve!t.' +$velPne ivert reedinta !ociaiei /Aperation ?illage!

  Joumain!' @rana, 2#, p. 3)

  Je%erindune la p!i0o!ociologia per!onalitii, /vom !pune c per!onalitatea reprezint o!tructur, +un !i!tem ierar0izat) nu o &uxtapunere de tr!turi !au caracteri!tici'. +. 90elcea,

  -#, p. --) 7n ace!t an!amblu, tineretul accept valorile !ocietii d/8c>#8/, democratice

  +libertatea de g"ndire i exprimare, de depla!are (n lume, re!pect, demnitate) opun"ndu!e

  celor ale !ocietii 9nc>#8/ +ablonizare, politizare exce!iv, corupie, birocraie). :e aceea, i

  16

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  17/378

  (nvm"ntul trebuie ! a!igure a%irmarea identitii culturale naionale (n cadrul de!c0i! !pre o

  mai bun cunoatere a culturii altor naiuni pentru (nelegere i apreciere reciproc.

  7n actualul context, e!te nece!ar o nou abordare a etapelor i conexiunilor educaiei=

  '9ombinarea metodelor tradiionale de predare cu abordri extracolare trebuie ! le permit

  elevilor ! intre (n contact cu cele trei dimen!iuni ale educaiei= etic i cultural, tiini%ic ite0nologic, economic i !ocial.'+ . :elor!, 2, p.-*)

  entru %lexibilizarea programelor, pro%e!orii ar trebui ! lucreze (n ec0ipe, c0iar

  internaionale, (ntrun parteneriat pe care globalizarea (l %ace inevitabil, cci per!pectivele !e

  !imt de&a= 'cei %r o educaie temeinic !unt l!ai (n voia !orii, departe de centrul aciunii' +.

  :elor!, 2, p.3) . entru a mai atenua parc duritatea a%irmaiei de mai !u!, volumul

  univer!itarului glean :umitru >iutiuca, aprut la 5ai, la $ditura unimea, (n 2#, Cultur% 'i

  identitate, !ubintitulat interogativ /9aai rom"nul', e!te o carte de e!euri de antropologie

  cultural. 7n !ubcapitolul /9ine !e teme de mituri', !urprind %raze ca = 'Je%erindune la !trictacontemporaneitate, putem !pune c (n!i ideea unei $urope unite, unitare, e!te un mit (n care

  nu cred prea muli' i c /a cum 9oloana lui Dr"ncui a %o!t demontat bucat cu bucat,

  pentru ca (n %inal ! %ie rea!amblat pe banii 9omunitii europene, !e zice, tot aa !t (nc i

  !ocietatea rom"nea!c de azi, deza!amblat, %cut buci i ateapt ! vin vreun @t

  @rumo! de la Danca Mondial care ! o !alveze.' ltima parte a crii trateaz de%ectele

  naionale ca pe o /repetabil povar'.

  9oncluzion"nd, avanta&ele i dezavanta&ele globalizrii !unt complementare, nu

  contradictorii cultivrii identitii culturale. 7n ace!te condiii, !arcina grea a educaiei e!tetran!%ormarea interdependenei (ntro !olidaritate libera!umat, care !i a&ute pe oameni ! !e

  (neleag 0/ /#,9ntr/ /#i ! (i (neleag i 0/ c/#.a.$#.

  5&@&Sc>#-1;r# at#td#na./ /tn#c/ "# a./ r/0r/6/nt;r## #d/nt#t;$## na$#ona./ 9n

  '#6#n/a t#n/r/t.#

  /9a european, dore!c ca Jom"nia ! intre (n .$. cu c//a c/ o %ac/ 8;

  %#/ a.t%/.& per c rom"nul va %i m"ndru de a %i european, dar va %i i maim"ndru de a %i rom"n' +;Trard Ane!ta vicepreedintele arlamentului

  $uropean, 2#, p. 3)

  :e%iniia dat de ;ordon R. llport (n -3#= 'A at#td#n/e!te o !tare de pregtire

  mintal i neural organizat prin experiena care exercit o in%luen diriguitoare !au

  17

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  18/378

  dinamizatoare a!upra r!pun!ului individului la toate obiectele i !ituaiile cu care e!te (n

  relaie' +apud . 90elcea, -#, p. 22*) a %o!t preluat i de . 90ircev (n P8#>o.o:#a

  at#td#n#.or 8oc#a./,cu privire !pecial la rom"ni, $d. 5n!titutului de !i0ologie al niver!itii

  9lu&, ibiu, -4-. :ei au trecut !ute de ani (n care !a conturat portretul (nt"lnit (n lucrarea de

  mai !u!, (ntro !tati!tic %cut pe -24 de !ubieci, +. 90elcea, op. cit.p. 248) !e a&unge larezultate relativ apropiate= o!pitalitate -6,3O, 0rnicie --,-O, omenie -O, munc 8,3O,

  inteligen #,6O, cin!te 3,6O, 0atr#ot#8- , ?,, etc..

  :up decembrie -8, !e con!tat !c0imbri (n opiniile i atitudinile politice ale

  populaiei Jom"niei. 7n !tudiul St/r/ot#0r#./, -arcator# a# #d/nt#t;$## na$#ona./, aprut (n

  Dilemanr. 36 B 2 p. 6, pro%. univ. dr. . 90elcea inventariaz, pe baza unei anc0ete, 83 de

  atribute pozitive i 8 negative. 7n r"ndul !tudenilor, primele tr!turi autoatribuite !unt a)

  caliti= o!pitalitate 28,6O, inteligen -#,6O, omenie 4,*O, 0atr#ot#8- ?,*& b) de%ecte= lene

  ,-O, del!are #,O, credulitate #,6O, indi%eren 4O. >olerana e!te trecut la de%ecte, 4,-O,probabil %iindc nu !e cunotea exact !en!ul de baz al termenului.

  7n ace!te condiii, ar prea, oare, de!uet ! cerem tinerilor de a!tzi ! completeze

  de%iniiile cuv"ntului /0atr#/' +comunitatea de teritoriu, de limb, cultur, i!torie, %actur p!i0ic,

  via economic, obiceiuri, etc.) din manuale !au dicionare cu preri per!onale $xi!t c0iar o

  lucrare care lear putea completa cunotinele +l. Wan,-*6). :in p1cate, !unt din ce (n ce

  mai rare a!t%el de (ncercri.

  Hoiunea de 0atr#ot#8-a %o!t %olo!it mult vreme (n accepiunea re!tr"n! de

  !entiment patriotic. :intro per!pectiv mai larg, patrioti!mul e!te o noiune complex, (nconinutul creia /!e di!ting trei planuri= al contiinei, al !entimentului, al poziiei concrete,

  practice' +Mica enciclopedie de politologie, Ducureti, $d. Nt. i $nciclopedic, -**, p. 342.) &

  9eea ce con!tituie pornire natural, (nclinaie, impre!ie !au !entiment, poate deveni, prin

  educaie, atitudine, comportament !tabilizat, mod de a %i.

  $ducaia intercultural i tran!cultural pot !en!ibiliza t"nara generaie prin trezirea

  intere!ului %a de di%erenele culturale, %a de proce!ele mimetice. >inerii de a!tzi i de m"ine

  nu mai aparin unei !ingure culturi i pot (nelege c #d/nt#tat/a trebuie conceput prin

  raportare la a.t/r#tat/. :ac (ntrebarea de!pre cellalt o include i pe cea de!pre !ine i inver!,educaia intercultural e!te i ato/dca$#/ i creeaz di%erene (n propria imagine. :e aici,

  nece!itatea unor noi cercetri de antro0o.o:#/ %#.o6o%#c;, #8tor#c; "# c.tra.; pentru a

  ec0ilibra r!pun!urile la (ntrebrile= /9e p!trm 9e prote&m' i pentru depirea

  europocentri!mului umanitii printrun critici!m %ilozo%ic axat pe marcarea propriilor competene

  i limite= 'unt convin! c acea!t inerie pozitiv a unor %orme de via rural din Jom"nia,

  18

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  19/378

  trad#$##./ 8at/.or ro-n/"t#, va impul!iona !piritualitatea $uropei Accidentale (n aa %el, (nc"t

  unul de acolo ! nu mai %ug p"n (n 5ndia !au p"n (n Hepal (n cutarea acralitii, g!indo

  la noi.' +$ginald c0lattner preot i !criitor !a! din Joiaibiu 2#, p. 3)

  trategiile identitaretnice (n !paiul rom"ne!c con!tituie preocupri ale con%. dr. Cavinia

  D"rlgeanu (n publicaii i !tudii din volume colective= P8#>o0/da:o:#a art/# +2-), +24)&aradig$a educaional)u$anist% (n conte"t post$odern +22). $!te coordonatoarea

  proiectului de cercetare interuniver!itar #iferene culturale, strategii identitare, politici

  interculturale i core!pon!abil de proiect @ *a fonction p+dagogiue de la tradition

  orale en Rou$anie. 7n martie 2*, 9entrul $ducaia 2X public volumul-ase e"erciii de

  politic% educaional% (n Ro$.nia, care avertizeaz a!upra organizrii reelei colare' cu

  !patele la cultura celorlali' i con!tat c educaia intercultural e un concept ro!tit de!,

  cercetat rar i analizat !poradic, iar europenizarea e!te i e%ect al %uncionalitii g"ndirii

  interculturale. 7ntrun /exerciiu de viziune', nca Hedelcu !e (ntreab= /9um e!te a!imilat opercepie outgrup care vorbete de!pre frica de interculturalitate a unui !i!tem care !e

  auto%lateaz ade!ea cu per%ormanele !ale, apreciate ca !uperioare %a de cele ale elevilor din

  alte !paii, (n baza principiului= la noi se face carte serios* nu ca la alii. IU.

  7n !paiul rom"ne!c, !ub %orme mai mult !au mai puin o%iciale, mai exi!t gla!uri

  (ncr"ncenate de violen, urmare a crizei !pirituale i a dezintegrrii !ociale din unele zone

  multietnice. $!te, oare, i /meritul' educaional al unor manuale de i!torie !au de literatur

  naional, !crieri uneori cu iz naionali!t protocronic, contur"nd imaginea idilic a unei naii

  pline de cura& i demnitate !au al unor exaltate c"ntece populare +unele cu text adaptat) ca=/ai rom"nul', /Wai !ntindem 0ora mare' !au al altor producii ma!!media contrazi!e de

  realiti

  e de alt parte, dominaia etnocentri!mului occidental (ncearc ! impun o

  8tandard#6ar/ c.tra.; cu at"t mai mult cu c"t globalizarea nu di!pune (nc de un proiect de

  !ocietate viabil. 7n ace!te circum!tane, ineria tradiiei poate con!titui un ob!tacol (n calea

  unor proce!e adaptative ab!olut nece!are, !ocietile remodel"ndu!e permanent. 7n --, la

  rimul impozion Haional de $tnologie, (ntre ale crui materiale !e a%l i volumul /$agini 'i

  per$anene (n etnologia ro$.n%, am (nt"lnit !tudiul lui $ugen grigoroaie 0ioriaE Arizontetnogra%ic, %olcloric i e!tetic. :e la ritual la mit, la colind i balad. 7n anul urmtor, a aprut la

  ari! un dicionar de etnologie i antropologie + ierre DontT,-2).

  $ducaia !e con%runt i cu puternica provocare i!toric de a apra 1#od#'/r8#tat/a "#

  d#'/r8#tat/a c.tra.;pentru !upravieuirea !ocietilor noa!tre. 7n !ituaiile menionate, e!te

  19

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  20/378

  evident nece!itatea /dca$#/# 0/ntr 8c>#-1ar/, orientarea axiologic a colii (n !en!ul

  valorilor pluriculturalitii i al cooperrii europene.

  n rol de baz (n cunoaterea i aprecierea tradiiilor orale (l au leciile de literatur,

  care o%er modele de conduit patriotic, atitudini elevate privind ataamentul %a de propria

  ar. 9ontribuia unei literaturi naionale la cultura univer!al include obligatoriu i %ire!c toate!clipirile de g"ndire, !en!ibilitate i valoare arti!tic exi!tente (n creaia %olcloric. @iecare popor,

  dea lungul i!toriei !ale, ia tran!pu! (n ba!me, legende, balade, (nt"mplri extraordinare ale

  unui erou (nze!trat cu (n!uiri !enzaionale A ilu!trare arti!tic a patrioti!mului, cu mare %or, o

  g!im (ntotdeauna (n literatura popular, (n !pecial (n epo!ul %olcloric. :ac ar ocupa un loc

  binemeritat (n manualele colare, textele %olclorice ar o%eri minunate prile&uri de a pune elevii (n

  contact cu tezaurul de !imire patriotic rom"nea!c. $l exprim (ntreptrunderea de!tinului

  individual cu cel al mediului natural i !ocial. atria, ca entitate %izic i !piritual, e /picior de

  plai' i /gur de rai', codrul e o %iin mitic, /mum i tat' care (l ocrote!c pe omul !implu,/%rate bun' care alin i m"ng"ie, e o /ca! rom"nea!ca' de adpo!t i re%ugiu, e /(mpratul'

  cruia poporul i !e adre!eaz cu veneraie= 'Mria >a'. Waiducul, !olitar, dedic un imn libertii

  i bucuriei de a tri /9odrilor, ulmilor i %agilor, B Drazilor, paltinilor B 9mi !unt mie %riori B :e

  poteri a!cunztori' +>oma limo)

  Humeroa!e creaii populare !ubliniaz, prin elemente toponimice i onoma!tice,

  !peci%icul etnic rom"ne!c. :unrea e!te /drum %r pulbere', martora unor (nt"mplri dramaticeQ

  Altul !e (n%rete cu 0aiducul, (n vreme ce Mureul, cu apelei line, (ndeamn la reverie i la

  con%e!iune. 9erna devine !%etnicul lui 5ovan 5orgovan, dar i in!trument &u!tiiar. $roul popular!e adre!eaz munilor, apelor i c"mpiei ca unor adevrai %rai, iar de!pre ar exclam= /"n

  i lumea noi uita B Yara mea i pe maica B "ni lumea nu uit eu B Yara mea i !atul meu' +A.

  :en!u!ianu, -2, p. 3) .

  :eo!ebit de !uge!tive (n educarea !entimentelor i atitudinilor patriotice !unt baladele i

  legendele populare care, prin 0iperbolizarea (nt"mplrilor, treze!c !entimente de pro%und

  admiraie %a de %aptele (naintailor. Da!mele populare contribuie la dezvoltarea i actualizarea

  educaiei contemporane prin caracterul univer!al i pro%und uman al genului.

  %irmarea propriei identiti naionale, rede!coperirea propriilor rdcini i (ntrirea!olidaritii de grup reprezint, (n viziunea tineretului, o experien pozitiv !au negativ. >otul

  depinde de completarea educaiei pentru contientizarea n#c#t;$## propriei culturi cu

  (nelegerea motenirii culturale co-n/a umanitii. 7n ace!t !en!, c0iar din -4, H$9A a

  iniiat proiectul Part#c#0ar/a t#n/r#.or .a 0;8trar/a "# d/6'o.tar/a Patr#-on#.# P.an/t/#,(n

  -#, (n Horvegia, de!%ur"ndu!e primul @orum al >ineretului pentru atrimoniul lanetei. 7n

  20

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  21/378

  augu!t 2*, nul european al an!elor egale pentru toi, ecretariatul +lobal #ompaign for

  ,ducation ,urope a propu! Jomaniei (ncepereademer!urilor o%iciale pentru a deveni membru

  o%icial+#,"28 e!te nul european al dialogului intercultural.

  5& 2& Pr#n acc/ntar/a r/.a$#/# /0o8.# %o.c.or#c .oca.7na$#ona.7n#'/r8a., 80r/ n

  no -an#8- 0.an/tar /7ntro cultur, vine cea!ul c"nd te (ntrebi= care mie

  !ub!tana E limba, %olclorul, aria de cultur'

  +9. Hoica, -8, p. #2)

  e poate vorbi de!pre contiina %enomenului auto0ton la /o ra! occidental cu obiceiuri

  orientale' +5. :rg0ice!cu, -#, p. 4-#)& 9"t de actual mai e!te mottoul pu! de Mateiu

  9aragiale romanului /9raii de 9urtea ?ec0e', preluat din JaPmond oincarT= 'Sue voulezvou!,

  nou! !omme! ici aux porte! de lUArient, ou tout e!t pri! Z la lTg[r[\'. $xi!t o vie /matrice

  !tili!tic' (n cadrele creia %enomenul rom"ne!c /ne apare ca un an!amblu conturat din latenei realizri' m pro%itat, pe un teritoriu mult timp %ragmentat i!toricete, de avanta&ul unei limbi

  unitare Aare modalitatea practic de p!trare a %iinei naionale a %o!t la noi o /retragere din

  i!torie' +C. Dlaga, -6, p. 2##)

  Cip!a condiiilor dezvoltrii unei literaturi !cri!e a %o!t compen!at prin dezvoltarea unei

  %oarte compacte creaii %olclorice, care a deinut /acelai rol pe care (l au, (n alte literaturi mai

  vec0i, perioadele lor cla!ice.'+5. illat, -43, p. 2). 9la!ici!mul %olcloric a %o!t doar o !ur! i

  un model= 5on Heculce, (nainte de -*4#, prin /A !am de cuvinte', precede cu dou decenii

  culegerea de legende a englezului >0oma! ercP i primele colecii germane. 7n a doua parte a!ecolului al K5Klea, prin $mine!cu, !a realizat o !intez a !piritualitii rom"neti de alte

  dimen!iuni dec"t cea (n%ptuit de 9antemir. :e nici un alt erou nu poate %i apropiat mai

  !emni%icativ $mine!cu dec"t de legendarul Manole= ' +/"t/r. +ano./i Lc/a%;r., (nrudite

  organic, !unt pentru noi ceea ce au %o!t pentru realitatea roman imen!ul 9oli!eum !au pentru

  medievali ar0itectura uria a unei catedrale gotice.'+9. 9iopraga, -*3, p. 26)

  :ac Hae 5one!cu cerea c0iar /decuplarea' noa!tr de la $uropa, Mircea $liade vedea,

  paradoxal, !alvarea ace!teia (ntro ar ca\ Jom"nia. ce!t /@razer al generaiei !ale', cum (l

  numete (ntro !cri!oare entuzia!t ;iovanni apini, era %a!cinat de viziunea unei Jom"niigrandioa!e i eterne, eliberate de /teroarea i!toriei'. 7n%iin"nd revi!ta /almoxi!', !e g"ndea !

  pun mai bine (n eviden %aptul c %ormele tradiiei noa!tre culturale !unt de aceeai v"r!t cu

  cele a!iatice !au indoeuropene. dept al /0ermeneuticii totale', $liade a crezut (ntotdeauna c

  -/toda poate revoluiona tiina, a!igur"ndui un !en! nou, calitativ. 7n pre%aa la /]oga',

  preciza= '9eea ce caracterizeaz problematica actual a culturii rom"neti e!te ato>ton#a,

  21

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  22/378

  adic rezi!tena elementelor etnice (mpotriva %ormelor de cultur !trin'. $!te (ngri&orat de

  %aptul c nu acordm importana cuvenit tocmai acelor tiine care ne aaz pe picior de

  egalitate cu marile culturi europene, convin! c mitologia a comunicat i!toriei cunotine ce

  con!tituie %undamentul tiinelor moderne= matematica, medicina, a!tronomia, c0imia,

  meta%izica, ar0itectura, etc. $l va %i apreciat de ;ilbert :urand a!t%el= '9omme ung decouvrTntla t/rr/ #nco:n#ta d/8 ar>tQ0/8 Sue animent la p!Pc0e individuelle, lUoeuvre dU$liade met au

  &our la terre de! grande! con8tant/8 -Qt>o.o:#/8 Sui regle en %in de comte de! imitation!

  culturelle! et le! rapport! !ociaux.'+;., :urand, -*8, p.-63)& >ot :urand va pleda pentru un

  nou /umani!m planetar', care nu poate porni dec"t de la rede!coperirea !acrului, nece!itatea

  reabilitrii !piritului primordial put"nd contribui, dup prerea !a, la elaborarea unei culturi de tip

  univer!al.

  9onceptul de /tran8-an#8-' (n viziunea acad. Da!arab Hicole!cu +revi!ta 'er!pective'nr.

  -B2* p.*) e!te o nou %orm de umani!m care o%er %iinei omeneti capacitatea de maximdezvoltare cultural i !piritual prin cutarea a ceea ce exi!t printre, (ntre i dincolo de %iinele

  umane, adic un %el de &iina fiinelor*iar tran!di!ciplinaritatea o con!ider o cale de cunoatere

  a mi!terului vieii .

  7n !ecolul al KKlea, dominat de /no!talgia originii', /%enomenul rom"ne!c' devine o

  problem modern, o preocupare dominant pe toate %rontierele culturii= acum iau natere

  Muzeul atului i tla!ul Cingvi!tic Jom"n, H. 5orga !crie /storia Ro$.nilor, ?. "rvan

  etica, l. Jo!etti /storia *i$ii Ro$.ne, ;.9line!cu /storia literaturii ro$.ne de la

  origini p.n% (n prezent, erpe!!iciu! editeaz !eria perede M. $mine!cu, C. Dlaga rilogiaculturii,M. $liade E /storia religiilor9oncluzia (i aparine= 'rin ptimirea ace!tor c"iva alei,

  %ructi%ic i izbvete cultura %iecrei naiuni i (i %ace drum (n timp i!toria\m deveni deodat

  !terpi i bolnavi dac nar exi!ta (n %iecare ar, (n %iecare moment i!toric, anumii oameni d"r&i

  i luminai care !i pun (ntrebarea &u!t. '+/nsula lui utanasius)

  5deea comuniunii umane !olidarizate prin cultur e!te anunat de %ormula /convergena

  panuman1' +Jomain Jolland) i reluat de JenT Ma0eu (n Civilizaia universului+-68).

  :ecantate timp (ndelungat (n plan local i naional, (n epo!ul %olcloric mondial !e reg!e!c

  t/-/ ca= univer!ul, viaa, moartea, iubirea, timpul, rzboiul, copilria, etc.i -ot#'/= drumul,%raii (nvr&bii, %"nt"na, izvorul, (ncercrile, aparena (neltoare, codrul, copacul, !omnul, vi!ul,

  %lorile, a!trele, a&utoare i recompen!e, etc.

  Metodele de corelare a %enomenelor arti!tice locale i naionale cu %luxul univer!al aparin

  literaturii comparate de care !au ocupat la noi= >udor ?ianu +-#6), l. :ima +-*-), aul

  9ornea+-68), 5. 9. 90iimia+-*-), 5. am%ire!cu+-*2), anda Jadian+-**),etc.

  22

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  23/378

  ptitudinile de a!imilare !au iradiere accentueaz per!onalitatea unei literaturi= 'S0/c#%#c.

  na$#ona., (n a!pectul !u %undamental (n!eamn d#%/r/n$#/r/, o de!c0idere !pre exi!tena (n

  care !e re%lect o contiin colectiv'+9. 9iopraga, op. cit. p. )

  7ntro literatur, exi!t !tiluri individuale, dar i dominante concretizate (ntrun /!til naional'

  cu ecouri mitologice, cci '+#tr#./ unei naiuni !unt adevrurile ei vitaleUU. +$. 9ioran)Mitul !acri%iciului (n numele unor 'doruri' (l (nt"lnim i (n ba!me, balade !au legende= Mioria,

  Meterul Manole, >ineree %r btr"nee !unt meditaii ale ro!tului omului pe pm"nt, cu ecou

  (n ver!ul emine!cian= 'Hu credeam !nv a muri vreodat'. 7n lupta cu de!tinul, eroii literaturii

  populare nu mani%e!t nici pe!imi!m, nici optimi!m, ci o impre!ionant luciditate. 5maginea cal

  clre din ba!me, din />oma limo', e reg!ibil (n pe!te dou !ute de monumente ale

  9avalerului trac, a cror mentalitate ar0aic are la baz ideea &ert%ei omeneti i a credinei (n

  nemurire. Hu (nt"mpltor, toi aceti eroi "t# 8; -oar; %r-o8, ba c0iar (i a./: o -oart/

  %r-oa8;, trium%"nd a!upra propriului de!tin i devenind a!t%el nemuritori.7n /J!unete ale indului (n 9arpai' +-86-), l. Adobe!cu reuete prima tentativ de

  (n!criere a Mioriei (ntro paradigm cultural europeanQ (5 urmeaz 9obuc cu $lementele

  literaturii populare +-), care con!idera c Mioria are core!ponden (n c"ntecele vec0ilor

  inzi. >0. perania +--#) %ace corelaii cu legenda regelui egiptean A!iri! i a ritualului cabirilor

  din teritoriul dacic, (n !tudiul Mioria i cluarii. rme de la daci. 7n Mioria i epica medieval

  %rancez +-6), 5. >alo apropie capodopera noa!tr de 9"ntecul lui Joland.

  5. @ilipciuc, (n lucrarea Mioria i alte !emne poetice +22), %ace o comparaie a

  /con!tantelor poetice' din creaii populare europene= ver!iunea %rancez, polonez, !"rb,bulgar, albanez i grecea!c. Marea 9ltorie !au 9reaia, a!imilate ceremonialului de

  iniiere !unt, (n acelai timp, imitri ale ge!tului primordial i pre%igurri ale morii. Hu ni !e pare

  deloc exagerat propunerea pe care o %acem ca volumul Mioria !trbate lumea, (n care, aa

  cum precizeaz !ubtitlul, !unt adunate (ntro !ingur carte 5(? d/ tradc/r# ale colindei i

  baladei !emnate de Jamiro Artiz, +ver!iunea italian p. 6) Ja%ael lberti, +!paniol p.--4)

  ule! Mic0elet, +%rancez p.-3) . V. c0uller, +german p. -4) 5o!i% ?ulcan, +mag0iar p.

  3#3), (n ru!, greac, &aponez, arab, 0indu!, romani, e!peranto, etc. aprut la 9"mpulung

  /Diblioteca Mioria' 2-, ! %ie procurat pentru toate bibliotecile din ar i c0iar trimi! la toateamba!adele !au in!titutele culturale rom"ne din !trintate. >ot acolo ar trebui ! a&ung i

  %ilmul +#or#$a, cu variante vr"ncene titrate (n englez de elevii i pro%e!orii notri.

  entru limbile de circulaie internaional, exi!t c0iar mai multe traduceri care pot %i

  comparate. :e ce nu !ar traduce i alte /traduceri' rom"neti +!tudii, monogra%ii) ale unor

  ba!me, legende, !noave, care !igur iar g!i core!pondene (n literaturile popoarelor

  23

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  24/378

  Amul ar0aic !au modern con!truiete dup acelai principiu, cci lumea (ncon&urtoare,

  civilizat de m"na omului, nu poate %i validat dec"t prin %aptul c are un prototip' extratere!tru'

  care ia !ervit ca model. Jitualul con!truciei a dat natere (n lume unui numr mare de

  legende. Humai (n !ude!tul $uropei ele au %o!t creatoare de balade, dup urmtorul algoritm=

  ritual de con!trucie, +mit co!mogonic), legenda victimelor &ert%ite, balada. $!te inconte!tabiloriginea !uddunrean a baladei Meterul Manole. Mircea $liade (n volumul +/"t/r. +ano./

  +-2) amintete c dou legende !paniole +una a punii din >oledo i alta a palatului din

  Madrid) p!treaz amintirea &ert%ei zidirii, tradiie (nt"lnit i la podul din 0ang0ai, la un palat

  din aponia, dar i la temple din merica, olizenia, %rica, !au 5ndia, (n legende germane,

  per!ane, !au iudaice ,(n care !e &ert%ete pentru c aa !a %cut la (nceput, c"nd au luat

  natere lumile. Arice aciune e!te o imer!iune (n !paiul i timpul mitic i, (n%ptuind, omul nu

  piere, ci (i con!truiete m"ntuirea /cu moartea pre moarte clc"nd', prin !acri%iciu +!acru ^

  !%"nt), con!acr"ndu!e. Hu !e di!preuiete omul !au viaa, ci, dimpotriv, /corp comun',!paiul i timpul devin con!ub!taniale. A deviere de la tra!eul reintegrrii (n co!mo! ar %i %atal,

  de aceea na nu !e oprete i nu e!te oprit nici de Manole , nici de :umnezeu.

  :ac1 mitul ar0aic indoiranian al !acri%icrii taurului a cptat rol important (n Mi!terele lui

  Mit0ra, con!tituite (n 5ran, rmenia, 9aucaz i de!tul de cuno!cute i (n :acia, tema v"ntorii

  rituale a zimbrului e!te (n! auto0ton (n Cegenda lui :rago, ca prob de tip eroic. 9a i la

  unguri, /ideologia v"ntorii' devine /ideologie pa!toral'. Mitologia cerbului aparine protoi!toriei

  balcanice, %iind ate!tat i (n %olclorul rom"ne!c.

  v"nd !tructur a!emntoare cu a povetilor, !noava accentueaz %uncia !ocial a!atirei (n epo!ul %olcloric prin vizarea abaterilor de la idealul moral, (n !pecial cel de munc.

  rototipul rom"ne!c al per!ona&ului comic,P;ca.;, (i g!ete uor core!pondent i (n !noavele

  altor popoare.

  rin teme, motive, per!ona&e, valene educative i e!tetice, epo!ul %olcloric rom"ne!c, parte

  din (ntregul univer!al, e!te o /oglind/ care dezvluie c /Hu !untem, ca .#t/ratr; na$#ona.;,

  nici tragici, nici exclu!iv exuberani, ci aa cum neau %o!t (mpre&urrile. anumitul _tragic al

  i!toriei`, vizibil (n de!tinul multor naiuni, !a convertit, la noi, (ntro #-/n8; 'o#n$; d/ a tr;#&'

  +9. 9iopraga, -*3, p. 8).5&& R/%./c$## "# at#td#n# 0/r8ona./ #-0.#cat/ 9n c/rc/tar/

  $voluia treptat a lucrrii noa!tre de la teorie la practic !e poate con!tata c0iar din !impla

  enumerare a direciilor de cercetare premergtore !tudiilor doctorale. m ale! ca tem a tezei

  de licen /tructura ba!mului %anta!tic la 5oan lavici' +!ub conducerea pro%. univ. dr. ;eorge

  Munteanu) iar lucrarea metodicotiini%ic pentru obinerea gradului didactic 5 !a intitulat

  24

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  25/378

  '5mplicaii i aplicaii didactice ale !tudierii ba!mului popular',-8*, +(ndrumtor con%. univ. dr.

  :oru crlte!cu).

  7n ambele lucrri propunem corectarea i completarea actualului !i!tem de de%iniii al

  principalelor !pecii epice populare !tudiate incon!ecvent (n timp +ciclul primar, gimnazial, liceal)

  i (n !paiu +manuale, auxiliare didactice ) (ntrun cadru unitar, adaptat la gradul de (nelegere alelevilor. 7n ace!t !cop, am realizat cu a&utorul lor un -#c d#c$#onar d/t/r-#no.o:#/ %o.c.or#c;.

  9ercetarea noa!tr1 a pornit de la dou1 motivaii practice= lip!a unor criterii clare de analiz1 a

  textului epic %olcloric (n proce!ul didactic, precum i lip!a de coeren1 (n programele colare i

  (n manuale ceea ce privete abordarea textului epic popular, a&ung"ndu!e, (n noile manuale,

  c0iar p"n1 la ignorarea capitolului (n di!cuie.

  7n !u!inerea unor modele !tructurale la nivelul epo!ului %olcloric, neam oprit in !pecial

  a!upra elementelor care in de titlu, incipit, %inal, timp, !paiu, narator i per!ona&e. :atorit1

  ace!tui tip modern de analiz1, privit din dubla per!pectiv1 a avanta&elor i dezavanta&elor,cercetarea noa!tr1 pune (n valoare particularit1i ale textului epic popular, precum= valenele de

  pretexte anticipatorii ale titlului i incipitului, di!continuitatea temporal1, mobilitatea !paial1

  +topo!uri predilecte), incon!ecvena unor in!tane narative, complexitatea per!ona&ului,

  !tereotipii !tructurale, etc. 7ncercarea de valori%icare con!tructiv1 a oric1rui !egment al

  narativului propune o lecie de creativitate care circum!crie interactivitatea pro%e!orelev

  competenelor ce trebuie avute (n vedere la lecia de literatur1= !timularea g"ndirii autonome,

  abordarea %lexibil1 i tolerant1 a opiniilor, etc.

  n prim ecou al preocuprilor noa!tre (l reg!im (n Pro:ra-a d/ 0r/:;t#r/ 0/ntro.#-0#ada de limba i literatura rom"n pentru elevii de gimnaziu' care, din anul colar

  2#B26, include pentru elevii de cla!a a ?a i a ?5a 9oncur!ul Haional de limb i

  literatur /5onel >eodoreanu' +MinaMaria Ju!u, 26). e con!ider c un elev concurent la

  acea!ta olimpiada va trebui ! dovedea!c un orizont cultural de!c0i!, con!truit prin aportul

  di!ciplinelor de !tudiu complementare, %apt care (i va permite ! realizeze lucrri valoroa!e,

  originale. 9ompetenele vor %i evaluate at"t prin !arcinile de lucru de la proba !cri! individual,

  c"t i prin 0ro1a d/ .cr 9n /c>#0;, prezent (n !tructura concur!ului, la etapa naional,

  pentru elevii cla!elor a ?55a i a ?555a. >emele propu!e pentru proba (n ec0ip, au ca obiectivrealizarea unor 0ro#/ct/ #nd#'#da./intitulate= /Abiceiuri de iarn (n &udeul K', /Abiceiuri de

  nunt (n &udeul ]', /ortul popular (n &udeul '. entru ediia 28 a olimpiadei, temele propu!e

  de mini!ter !unt= /Yara de u! emblem1 a !piritualit1ii rom"neti', /Cegende de!pre %ormarea

  poporului rom"n i a limbii rom"ne', 'Abiceiuri i tradiii rom"neti'.

  25

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  26/378

  9on!iderm c unele /evoluii conceptuale' (nt"lnite (n manuale i programe !u%er de

  diletanti!m, de incon!ecven (n de%iniii i (n exempli%icri. :up modelul viabil /balad

  popularbalad cult', !a a&un! la termenul, dup noi, pleona!tic /doina popular' i la cel la

  %el de greit /doin cult'. $xemple ca /:oina' de $mine!cu, ;oga, 9obuc, /9"ntec !%"nt' de

  t. A. 5o!i%, etc. !ubliniaz elogiul creaiei populare %cut de !criitori (n od/. Hu mai puinincorect ni !e pare i termenul de /!noav popular', +con%undabil (n de%iniii /curioa!e' cu

  pove!tea i cu %abula) ba c0iar i %olo!irea termenului /pove!te' c"nd textul e!te evident un

  ba!m .

  7n !ubcapitolul *.#., prezent1m rezultate dedu!e din experimentarea unor metode i

  procedee moderne de receptare a epo!ului %olcloric i realiz1m analiza produ!elor activit1ii

  !ubiecilor educaiei, complet"ndo cu exemple de iniiative per!onale, cu propuneri, !uge!tii,

  per!pective.

  CONCLUZII

  9ercetarea noa!tr1 de tip experimental +ameliorativ) vizeaz relie%area unor modaliti

  diver!e de valori%icare didactic a epo!ului %olcloric i a per!pectivelor de!c0i!e de ace!teaQ

  actualitatea i utilitatea temei !e reg1!e!c (n !c0imb1rile din domeniul educaiei prin=

  a) accentuarea %enomenului globalizrii !ocietilor, a economiilor i a practicilor culturale

  +inclu!iv educaionale)b) avan!ul ctre !ocietatea cunoaterii opu! creterii ignoranei i indi%erenei tinerilor %a de

  valorile naionale originale

  c) educaia permanent i con!ecvena cu care ar trebui tratat %olclorul (n coal i (n a%ara ei

  Modelul !c0imbrii va %i centrat la noi, (n urmtorii ani, pe #n8t#t$#a "co.ar; d/ /dca$#/

  01.#c;, (n care ceea ce rm"ne9nc; determinant la !%"ritul unui ciclu de (nvm"nt e!te, (n

  unele cazuri /elementul de coninut', nu competena !au abilitatea ce urmeaz a %i dezvoltate

  av"nd ca !uport cunotinele.

  >ema alea! reprezint rezultatul unor (ndelungi preocupri teoretice i practiceper!onale (n domeniul metodologiei %olclorului literar.

  entru !tabilirea cadrului teoretic al cercetrii, a %o!t nevoie de o !ubliniere a conceptului

  cultural tradiional, a educaiei multiculturale, a e%ectelor globalizrii a!upra identitii

  naionale i culturale.

  26

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  27/378

  7n ace!t !cop, am adu! (n di!cuie evoluia noiunilor de /patrioti!m', /identitate i

  alteritate', /unicitate', etc.

  9on!iderm c i accentuarea relaiei epo!ului %olcloric local E naional univer!al poate

  contribui la conturarea unui nou umani!m planetar.

  27

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  28/378

  C!&/** 2 Rolul educaiei prin folclor (ntr)o lu$e $ulticultural%

  /$ pcat cum c rom"nii au apucat dea vedea (n

  ba!m numai ba!mul, (n obicei numai obiceiul, (n %orm numai %orma, (n %ormulnumai %ormula. @ormula nu e dec"t mani%e!taiunea palpabil, !imit, a unei #d/#

  oar/car#. 9e %ace, de exemplu, i!toricul cu mitul $l caut !piritul, ideea acelor

  %orme, cari ca atare !unt minciune i arat c mitul nu e dec"t un !imbol, o

  0ierogli%, care nu e dea&un! c ai vzuto, ci ii minte %orma i c poi !o imii

  (n zugrveala pe 0"rtie ci acea!ta tr/1#/ c#t#t; "# 9n$/./a8;.' +M. $mine!cu)

  @r a %i un miracol, o %ormul care %ace minuni, /dca$#a e!te un in!trument

  indi!pen!abil (n per%ectionarea dezvoltrii individului, (n con!truirea relaiilor dintre oameni, (natingerea idealului de pace, libertate i dreptate !ocial.

  n rol e!enial (n proiectarea viziunii a!upra viitorului dominat de globalizare (l are

  9omi!ia 5nternaional pentru $ducaie (n !ecolul KK5, al crei preedinte, acSue! :elor!, (n

  Japortul ctre H$9A +. :elor!, 2, p.--) !i!tematiza per!pectivele (n trei direcii

  importante=

  - :e la co-n#tat/a .oca.;!pre o 8oc#/tat/ :.o1a.;

  - :e la co/6#n/ 8oc#a.;!pre 0art#c#0ar/a d/-ocrat#c;

  - :e la cr/"t/r/ /cono-#c;la d/6'o.tar/a -an; /9um putem (nva ! trim (mpreun (n satul mondial n po!ibil r!pun! la acea!ta

  (ntrebare (l g!im tot (n !ur!a citat. 9ei patru piloni /pe care !e !pri&in proce!ul educativ

  continuu !unt= /a (nva 8; "t##, a (nva 8; %ac#, a (nva 8; tr;#/"t# 9-0r/n;cu ceilali i a

  (nva 8; %##' +. :elor!, 2, p.*8.)

  Hece!itatea unui !et comun de valori univer!al acceptate, +toleran, democraie,

  !olidaritate , re!pect, ec0itate i &u!tiie !ocial, etc.) cultivate prin educaie i prin in!truire

  reciproc (n vederea unei morale i unei culturi globale nu exclude, ci pre!upune accentuarea

  p!trrii i re(nnoirii tradiiilor %iecrei culturi. Adat cu promovarea unei culturi civice reale,!entimentul di%erenei nu va mai provoca animoziti, ci !e va (ncura&a re!pectul %a de cultura

  celorlali prin=

  contientizarea drepturilor omului i a re!pon!abilitilor !ale !ociale

  acceptarea !i re!pectarea !peci%icului naional

  28

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  29/378

  de!c0iderea empatic !pre valorile culturale univer!ale prin educaia

  intercultural

  accentuarea !entimentului obligaiei prote&rii mediului natural

  depolitizarea valorilor culturaleducative

  dezvoltarea creativitii, a educaiei pentru !c0imbare

  5ntuind problemele educaionale ale !ecolului viitor, (nc din -8- D. e%%coate atrgea

  atenia a!upra nece!itii unui /curriculum multicultural'. 9artea pro%e!orului ;. ?ideanu

  ducaia la frontierele dintre $ilenii, Ducureti, $d. olitic -88, anun o tem a!upra

  creia, (n !curt timp, !e va reveni in!i!tent= /educaia pentru diver!itate cultural', /educaia (n

  !ituaii plurali!te', !n /ntroduction to 0ulticultural ducation +.DanG!, , llPn Dacon,

  Do!ton,--) -coala 'i educaiileparalele+>. 9ozma, 5ai, olirom -8) !au 8ece $ii de

  culturi singur% civilizaie +M. Malia, Ducureti, Hemira -8). >recerea de la o logic

  mono la logica de tip inter va %i prezentat (n volumul ducaia intercultural%+>. 9ozma, 5ai,

  olirom -). lterior !e va remarca tendina clar de a !e %ace &a'i spre 'coala

  intercultural%+C. 9iolan, Ducureti, 9orint 2) !au !e va marca drumul /!pre o pedagogie

  intercultural' i !e vor evidenia #i$ensiuni culturale 'i interculturale ale educaiei + 9.

  9uco, 5ai, olirom , 2) ori !e va (ncerca!ordarea pedagogic%a diversit%ii culturale

  (n 'coal%+(n volumul &edagogieE coordonat de $mil un, :an otolea, 5ai, olirom 22).

  >oate !ur!ele menionate avertizeaz c proce!ul trecerii de la o educaie monocultural

  la una intercultural pre!upune modi%icarea atitudinilor (n direcia acceptrii alteritii, a

  diver!itii ca pe un privilegiu, nu pre&udiciu, %r a ocoli r!pun!uri la (ntrebri ca=

  utem g!i un ec0ilibru (ntre drepturile individului i modurile de expre!ie

  colective %r ca unele ! le anuleze pe celelalte

  9um putem deo!ebi teoretic, practic !au politic di%erenele rezutate din dreptul la

  !peci%icitate i egalitate

  unt relevante pentru in!tituiile publice identitile particulare +culturale, etnice,

  ra!iale, religioa!e)

  5n!tituiile de (nvm"nt a cror neutralitate a!igur egalitatea an!elor la

  educaie trebuie ! dea prioritate particularului (n raport cu univer!alul, lez"nd

  valorile democratice

  $ducaia pentru cunoaterea i aprecierea %olclorului, ca parte a educaiei interculturale,

  !olicit pe l"ng participarea activ, creatoare i un e%ort continuu de cultivare a interogativitii

  %a de propriile valori i ale re!pectului valorilor celuilalt. $ducaia pentru diver!itate cultural !e

  29

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  30/378

  impune ca atitudine de!c0i! !pre programe centrate pe coninut +de tran!%ormare curricular)

  pe !ocial +pentru an!e egale de reuit) i pe elev +ca relaionare i comportament (n grup)

  roblemele !emnalate mai !u! !unt admirabil !intetizate (n capitolul 5 /5mpactul

  cunoaterii culturale a!upra evoluiei proce!uale a (nvm"ntului/ din volumul 9iste$e de

  instruire alternative 'i co$ple$entare +5. 9erg0it, Ducureti, $d. rami!, 22). utorulcon!tat o /revoluionare a cunoaterii i apropierea (nvm"ntului de limitele (naintate ale

  ace!teia'. +p.-2) Ni acea!ta deoarece e!te vorba de /o alt %ilozo%ie a cunoaterii E un alt

  (nvm"nt' +op.cit p.-3) i de /rede%inirea modelului cultural i reg"ndirea continu a modelului

  de (nvm"nt' + op. cit.p.2 )

  ?arietatea modelelor o%erite de !ecolul al KK5 lea pre!upune o larg de!c0idere !pre

  creativitate didactic, (ncep"nd c0iar cu alegerea uneia !au alteia dintre ci= /:idactica modern

  nu !e pronun (mpotriva !i!temelor alternative, complementare !au compen!atorii, ci (n

  %avoarea abordrii plurali!te, a di%erenierii variatelor !oluii (n m!ur ! aduc mai multdinami!m i %lexibilitate, ! !e con!ituie (ntrun antidot la po!ibila alunecare !pre un

  con!ervatori!m pedagogic, uni%ormitate i rutin (n activitatea didactic. ' +op .cit. p. 33)

  7n acelai !pirit cu cel al 9olocviului 5nternational JEdca$#/ "# -.t#c.tra.#8-',

  de!%urat la Ducureti pe* iunie 24, pro%und implicat (n !tudierea 'patrimoniului cultural

  imaterial' cu accent pe rituri, /proce!e de imitaie creativ care pleac obligatoriu de la modele/,

  atenion"nd a!upra gravitii problemelor educaiei viitoare, !e (n!crie i !tudiul &uncte critice

  (n trans$iterea 'i (nv%area $o'tenirii intangiile prezentat de pro%e!orul 9ri!top0 Rul% de

  la niver!itatea Ciber din Derlin la de!c0iderea 9olocviului Id/nt#tat/ "# :.o1a.#6ar/,organizat de niver!itatea Ducureti i de 9entrul $ducaia 2X, -3 iunie 2#. Ca

  9on%erina niver!itatea $uropean E /Jom"nia intercultural' +2* 3 K5 26) !au prezentat

  lucrri ca= '5nterculturalitatea de la cultura de apartenen la cea de re%erin' +$mil un),

  '$ducaia interculturalprovocarea diver!itii culturale. Mondializarea i europenizarea

  di%ereniat' +9ri!top0 Rul%), '$uropa (n vec0ea cultur popular' +Caura 5lie!cu) 'bordarea

  calitii educaiei din per!pectiva interculturalitii' +erban 5o!i%e!cu), /:idactica limbii materne

  din per!pectiva multicultural' +Cavinia D"rlogeanu).

  intetiz"nd ideile din volumul colectiv nou% provocare pentru educaieeodor 9ozma) 5ai, olirom, 2-, a&ungem la urmtoarele

  Conc.6##omaev!Gi, (n '>eoria literaturii. oetica /+-2*) in!i!t a!upra metodei %ormale(n concretizarea i !peci%icarea tiinei literare. ?. 5. ropp E /Mor%ologia ba!mului' +-28)

  !tudiaz /%unciile' per!ona&ului. J. aGob!on i . ;. Dogat"rev (n /@olclorul ca %orm !peci%ic

  a creaiei' +-2) con!tat c /%olclorul con!erv numai acele %orme care !unt %uncionale pentru

  o comunitate dat'. +M., op, ., Juxndoiu, --, p.-4, 2324)

  38

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  39/378

  7ntruc"t bibliogra%ia privind "coa.a ro-n/a8c;de %olclor e!te %oarte bogat, ne vom opri (n

  !ubcapitolul urmtor doar a!upra lucrrilor pe care leam con!iderat reprezentative pentru

  !tudierea epo!ului %olcloric. $le impun trei tipuri de cercetare= nemi&locit1, (n teren, tipologic1

  +!i!teme metodice), teoretic1 +i!toricizant1, %uncional1, e!tetic1).

  :ou paradoxuri ale culturii populare !unt intere!ante= pe de o parte mani%e!trile localei regionale unice intr (n n#'/r8a.#tat/, iar pe de alt parte, ea e!te i 8ta1#.; "# d#na-#c;, (n

  continu !c0imbare.

  Hu optm pentru opoziia terminologic /literatur popular E literatur cult', pentru c

  (n!ui %olclorul literar reprezint un orizont de cultur, de aceea vom (ncadra termenii (n

  noiunile complementare c.tr; 0o0.ar; 7 c.tr; c;rtr;r/a8c; , #n8t#t$#ona.#6at!,

  8cr##tor#c/a8c;i !ugerm c0iar introducerea lor (n viitoarele manuale. Hece!itatea reabilitrii

  interpretrii celor dou tipuri de culturi prin pri!ma unor principii e!tetice comune a !emnalato

  ;. 9line!cu= /analiza critic e!te nu numai po!ibil, ci i obligatorie, din ea decurg"nd at"tadevruri e!tetice c"t i ob!ervaii de ordin %olcloric'.+;. 9line!cu, -6#, p. #)&

  9onceptul de %o.c.or .#t/rara %o!t a!imilat dea lungul timpului cu termeni ca= /literatur

  popular', /literatur oral', /literatur trad#$#ona.;', dei tradiional poate deveni i literatura

  !cri!, elevii (nv"nd c0iar de!pre curentul literar tradiionali!t. $ducaia (n !piritul epo!ului

  %olcloric e!te o tradiie bine (nelea!, nu doar o !impl reluare a trecutului, are caracter

  !i!tematic i e!te !tructurat +in!tituionalizat) pe plan !ocial.

  E0o8. %o.c.or#c +germ. $A ^ pove!te, naraiune, pove!tire, :$K, -8, p.34#)

  provine din grece!cul 'epiGo!',derivat de la /epo!' ^ zicere, di!cur!. $!te cla!i%icat de J.?ulcne!cu +-8#, p.68 ) /(n epo! dunrean, pa!toral, anti%eudal i antiotoman'. $l cunoate,

  (n %olclorul rom"ne!c, dou %orme de mani%e!tare e!eniale.

  a E0#ca 9n 0ro6;di%ereniaz ca %uncie i !tructur ba!mul %anta!tic, legenda mitologic i

  !noava, reunite prin caracteri!ticile di!cur!ului narativ (n proz, cu numeroa!e inter%erene

  tematice i imagi!tice. copul educativ al ace!tei !pecii e!te evident= /:in povetile a!tea trage

  multe (nv11turi i poporul c vine la ele, (nva' +in%ormator din inutul :ornelor). /9el ce nu

  (nva din pove!te, nu (nva din ceea ce vede cu oc0ii' +pove!titor din Yara Aaului)'. + A.

  D"rlea, -#6, p. --*).1 E0#ca 9n '/r8r# cntat; conine balade +c"ntece btr"neti) i legende.

  A alt dilem exitent (n mintea elevilor i a pro%e!orilor care con!ult manualele i

  programele gimnaziale !au liceale e generat de (ntrebarea $pic !au narativ /Harativul

  reprezint !%era cea mai larg, cea a unui act de enunare i a unui enun !peci%ic luiQ narativul

  39

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  40/378

  de tip lingvi!tic poate %i nonliterar !au literarQ epicul ar con!titui doar narativul literar'. +M.

  Murean, 2#, p. ##)

  Edca$#a 0r#n J0o'/"t# J +termen generic pe care (l %olo!im pentru 1a8-/, 1a.ad/,

  ./:/nd/, 8noa'/, !inonim cu /epo!') !u%er a!tzi de in!u%icient cunoatere i valori%icare

  didactic a ace!tui tezaur de modele culturale primordiale, colecie vie de obiceiuri i cunotine!trvec0i, purttoare a unor me!a&e educative de actualitate= re!pectul pentru tradiii, ate!tarea

  vec0imii i continuitii noa!tre culturale, de!c0iderea !pre valori arti!tice univer!ale..

  (& ?&5& P./doar#/ 0/ntr o a1ordar/ 8#8t/-#c; a /0o8.# %o.c.or#c

  9on%uziile (n de%inirea ba!mului i a povetii, a proverbelor i zictorilor, perpetuate i (n

  manuale actuale, i determinate i de impo!ibilitatea unei !tricte delimitri, au du! la (ncercarea

  de a recunoate i un alt gen literar, cel didactic. >rec"nd (n revi!t planurile real i !imbolic ce

  !e inter!ecteaz (n ba!m, ;. 9line!cu !ubliniaz c 'nu e de ignorat nici un al treilea plan,

  didactic, tolerabil c"nd e ab!orbit (n %apte %r nici o intenie di!cur!iv' + ;. 9line!cu, -*, p.224). :e aici /(nainte mult mai e!te' p"n la /genul didactic', pe care na putut nimeni !l

  de%inea!c p"n acum mulumitor, 'pur i !implu %iindc el nu exi!t' +A. apadima,-68, p.

  #8).

  rivit comparativ cu celelalte !pecii ale epo!ului %olcloric, BAS+UL +!l. ba!ni ^

  n!cocire) a %o!t cel care a !t"rnit cel mai de timpuriu intere!ul !pecialitilor. preciindui

  vec0imea, acetia au r!pun! parial la (ntrebarea /de unde vine ba!mul' i %oarte general la

  /ce e!te ba!mul', exi!t"nd at"tea de%iniii c"te ba!me !e cuno!c pe lume. :e aceea, orice

  lucrare de!pre ba!m nu vine dec"t ! completeze de%iniia ace!tei veritabile /opere de!c0i!e'.piritul de !intez cline!cian de%inete ba!mul ca %iind /o oper de creaie literar cu o

  genez !pecial, o oglindire a vieii (n moduri %abuloa!e ... un gen va!t, depind cu mult

  romanul, %iind mitologie, etic, tiin, ob!ervaie moral, etc.'+;. 9line!cu, op. cit., 22).

  A di!cuie ampl a generat i di%erenierea ce trebuie operat (ntre 1a8-i 0o'/8t/.

  9eea ce caracterizeaz ba!mul propriuzi! +%anta!tic) (n raport cu ba!mul nuveli!tic +pove!tea)

  e!te natura protagoni!tului, a actelor i %aptelor !ale (n raport cu ad&uvanii i oponenii !i.

  tructur de !tructuri, ba!mul, una dintre cele mai vec0i creaii literare ale omenirii,

  +;a!ton Ma!pero a publicat cel mai vec0i ba!m cuno!cut care dateaz la egipteni (nc din anul-2# (.Wr., intitulat /Cei doi frai') /e un r"u (n care !e var! toate celelalte torente ale culturii

  populare= mituri, legende, credine i concepii de!pre lume. Da!mul e (n!i poezia prozei

  populare' +ntologie, -66, p. 26)

  :iver!itatea interpretrilor, uriaa bibliogra%ie critic, numrul mare de ba!me par !

  pledeze pentru ideea c aproape totul de!pre acea!t !pecie literar !a !pu!. Cucrri

  40

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  41/378

  remarcabile !tudiaz stetica as$ului +;. 9line!cu), 0orfologia as$ului +?. 5. ropp),

  9tructura poetic% a as$ului+;0. ?rabie) i, mai nou, imaginarul educaional din per!pectiva

  ba!mului (n &edagogia alternativ% +Nt. openici). ub in%luena unor !uge!tii o%erite de

  acea!t ultim lucrare, (ncercm ! r!pundem la ipotetica (ntrebare= dac vom (ncerca o

  valori%icare complex a imaginarului %anta!tic al ba!mului popular, vom reui ! o%erim oalternativ tendinelor de !ube!timare a %olclorului literar, !ceptici!mului, !uper%icialitii !au

  c0iar indi%erenei cu care !unt tratate me!a&ele !ale educaionale

  9u intenia de a r!punde la acea!t (ntrebare, practicienii, (nvtorii i preoii de la ar

  au %o!t cei care au permanentizat legtura dintre %olclor i pedagogia o%icial. 5!toria 1a8-.#

  rom"ne!c e!te !ituabil (n !paiul de tranziie %olclor pur E texte !emi%olclorice de in!piraie

  religioa!. Hu (nt"mpltor, primul ba!m rom"ne!c, cuno!cut ca dat"nd din -**, a%lat (ntrun

  manu!cri! mi!celaneu la Diblioteca cademiei Jom"ne, e con!emnat de 5. 9.90iimia !ub titlul

  /storia unui voinic (nelept 'i (nv%at (ntre.ndu)se din ponturi cu o fat% de ($p%rat. :upprima colecie de ba!me rom"neti a %railor c0ott, aprut (n -84#, vor mai culege i publica

  ba!me populare @ranz Abert, pro%e!or la Media +-88#), :emeteriu Doer, pro%e!or bl&ean

  +-8#8), pro%e!or Nte%an 9acoveanu +-86), pro%e!or ;. iti +-8*), (nvtor l. ?a!iliu +-88#),

  (nvtor ;0. 9tan +-83), (nvtor 5. opJeteganul +-3), (nvtor 9. Jdule!cu9odrin

  +-4), pro%e!orii 5. lavici, D. . Wa!deu, C. Nineanu, A. :en!u!ianu, M. ;a!ter, Av. D"rlea,

  ;0. ?rabie.

  e baza lucrrilor de !pecialitate i a manualelor alternative, 1a8-. e!te de%init ca

  /!pecie epic (n proz, mai rar (n ver!uri, (n%i"nd (nt"mplri i per!ona&e %abuloa!e,reprezent"nd (ntro %orm !au alta lupta dintre bine i ru, (nc0eiat totdeauna prin victoria

  binelui'+M. emenov, 24, p. ).

  7n lumea (n care !e petrece aciunea ba!mului, minunea nu e %apt neobinuit=

  /!upranaturalul nu (ngrozete i nici mcar nu uimete, de vreme ce con!tituie (n!i !ub!tana

  univer!ului, legea, climatul !u. Hu (ncalc nici o regul= %ace parte din ordinea !au mai degrab

  ab!ena ordinei lucrurilor' + J. 9ailloi!, -*, p.*). 9a i &ocul, ba!mul reprezint o iniiere a

  copilului (n i!toria umanitii, produc"ndu!e, prin a!imilarea i con%runtarea cu eroii din ba!me,

  o lume a reprezentrilor imaginative, cre(ndu!e po!ibilitatea nu neaprat de ai da r!pun!uride%initive, c"t mai ale! de al %ace contient c e!te (ncon&urat de po!ibile !uge!tii, prin care i !e

  de!c0ide un ipotetic tra!eu educativ, care poate %i exploatat pentru compunerea /povetilor'

  nece!are educaiei noi.

  >ermenul de /BALAD / +c"ntec epic) a %o!t impu! (n literatur de ?. lec!andri, prin

  volumul &oezii populare ale ro$.nilor

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  42/378

  numete /o !pecie epic (n ver!uri aparin"nd literaturii populare !au culte, (n care !e

  (n%ieaz o (nt"mplare +legendar, eroic, %anta!tic) pla!at (ntrun trecut mai (ndeprtat'+M.

  emenov, Ap. cit., p.8).

  7n lucrrile C.ntecul epic eroic i

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  43/378

  +4# de pie!e) tan Nerban +42 de pie!e) .>oate ace!te date leau /de!coperit' elevii 9.$. la

  5n!titutul de @olclor /9. Driloiu' din Ducureti, unde au i a!cultat i procurat un original 9:

  conin"nd celebre interpretri lutreti ale c"ntecului eroic popular.

  LEGENDApopular e!te o !pecie a epicii %olclorice /(n ver!uri !au (n proz care o%er o

  explicaie %antezi!t unor elemente reale. @enomene naturale, evenimente i!torice, con!trucii,detalii geogra%ice, animale, plante, in!ecte, etc. !unt explicate (n !curte pove!tiri prin apelul la

  miraculo! !au prin invenie poetic'+M. emenov, op.cit., p. 3) .

  @iind !pecia cu cea mai mare vec0ime (ntre !peciile poeziei orale, legenda a avut %uncii

  rituale (n ceremonialurile de venerare a %iinelor mitologice (n ntic0itate i la popoarele

  primitive. rintrun lung proce! de de!acralizare iau modi%icat %uncia, devenind text de

  a!cultare i evolu"nd ctre ba!m, de aceea !tructura ei compoziional !e a!eamn cu cea a

  ba!melor de!pre animale i a !noavelor.

  $venimentele pove!tite !unt prezentate ca aparin"nd unui trecut nede%init +/demult',/odat', /pe vremuri', /c"ndva'), naratorul nu devine niciodat per!ona&, iar %abulo!ul e!te

  omniprezent.

  ?arietatea de legende populare rom"neti numr aproximativ # de tipuri narative,

  av"nd ca !ub!pecii= legendele /t#o.o:#c/, -#to.o:#c/,>a:#o:ra%#c/i #8tor#c/, inclu!e toate(n

  manuale.

  SNOAVA+!l. iz nova ^ din nou) e!te /creaie epic (n ver!uri !au (n proz aparin"nd

  literaturii populare, (n care !e relateaz o (nt"mplare 0azlie. $!te o naraiune !atiric av"nd %inal

  moralizator' +M. emenov, op. cit., p. ##). 9ele dou per!ona&e caracteri!tice !noavelorrom"neti !unt cal i >"ndal, tipuri reprezentative din lumea !atului. noavele !unt numite

  (n popor /bazaconii, bazne, blcrii, calicii, &itii, palavre, polo&rii, poveti, otii, taclale' i

  acoper toate a!pectele exi!tenei= relaii de %amilie, con%licte !ociale, de%ecte morale !au %izice,

  etc.

  n loc important (ntre modalitile de realizare a comicului (l ocup !imularea pro!tiei, a

  inabilitii ca i executarea /ad litteram' a poruncilor primite de la !tp"n.

  pecie reali!t, bazat pe dialogul viu, !noava nu e!te lip!it i de unele elemente

  %anta!tice. Hu are vec0ime %oarte mare, ca genez %iind pla!at (n $vul Mediu t"rziu +naraiunide!pre dracul pclit de o %emeie). a r!p"ndit rapid (n %ondul tradiional al multor popoare, (n

  care (nt"lnim a!tzi numeroa!e !ubiecte comune.

  rototipul per!ona&ului comic gen Ha!tratin Wogea, >ill $ulen!piegel, ean lU5diot, 5van

  :uraG, Dert0oldo, are larg circulaie i (n !noavele populare rom"neti, ca produ! indigen !au

  43

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  44/378

  de (mprumut, n!cocire a %anteziei populare !au produ! al contiinei !ociale +ex. &etrea

  &rostul, 0ateia' .scanul).

  7n volumul allacisce 0Drcen, tuttgart und >ibingen -84#, rt0ur !i lbert c0ott

  comenteaz !noavele din ciclul cal, cule!e de ei din regiunea Araviei, comuna a!ca i

  5am, (n a!e ani, de pe poziiile colii mitologice, con%orm teoriei monogenezei indogermanice.9omparat cu Mand!c0i%ern, antic zeu al !oarelui, cal apare iniial ca un pro!t, apoi !e

  detaeaz prin deteptciune, pricepere i buntate.

  5. lavici, cel care va prelucra !noave (n volumul de pove!tiri &%cal% (n satul lui,

  amintete (n vol. #ie Ru$Dnen in ngarn, 9ieenErger und der

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  45/378

  9ele mai numeroa!e i competente !tudii dedicate !noavei le datorm abinei troe!cu,

  +-6#, p. 2-6 !i #8#), care !ubliniaz %uncia !ocial a !atirei i te0nica portretului (n !noave. 7n

  volumul *a t;pologie iliografiue des faceties rou$aines +-6) cercetatoarea

  (nregi!treaz -6 de titluri de volume i 34- de periodice cu 32 tipuri de anecdote rom"neti

  (n -.442 de variante, 2*22 %iind prin excelen naionale. ce!te aazi!e !pecii !curte+proverbul, zictoarea, g0icitoarea, anecdota, !noava) circul uneori integrate (n balade, ba!me,

  colinde, etc.

  9apitolele care urmeaz !e dore!c o pledoarie convingtoare pentru abordarea epo!ului

  popular ca !upra!i!tem educaional de!c0i!, ce include !i!teme etice, e!tetice, %ilozo%ice,

  lingvi!tice, !tili!tice, etc. %iind o !intez (ntre popular i crturre!c, (ntre naional i univer!al.

  :in acea!t per!pectiv, am remarcat i vom (ncerca ! aplicm ideea 'de!c0iderii didacticii

  di!ciplinei !pre pragmatic' +. am%il, 23), av"nd ca e%ect nece!itatea reordonrii unor

  traiecte didactice (n acord cu permanena comunicrii, (n condiii mereu !c0imbate.

  (&?&(& Stad#. at#n8 9n c/rc/tar/a 0ro1./-/# d#dact#c## %o.c.or.#

  9"nd ocietatea de Ntiine @ilologice a propu! (n ianuarie -8 reactualizarea unei

  valoroa!e iniiative= culegerea produciilor %olclorice pe baza unor c>/8t#onar/ practicate (n

  %olclori!tica rom"nea!c de D. . Wa!deu, H. :en!uianu, Jomulu! ?uia i 5on Mulea,

  re(nnodarea %irului tradiiei !e %cea (n ideea valori%icrii tezaurului creaiei populare rom"neti,

  pentru de%inirea noa!tr ca naiune i pentru ca, (n viitor, ! con!tituie un argument de baz al

  vec0imii i continuitii noa!tre etnice, deoarece inve!tigarea %olclorului nu poate %i conceput

  a!tzi dec"t (n !tr"n! relaie cu tradiia de pe!te -6 de ani din ace!t domeniu. 90e!tionarele

  prin core!ponden lan!ate la !%"ritul !ecolului al K5K lea au con!tituit !ur! etno%olcloric prin

  care au %o!t anc0etate concomitent -3#4 de localiti. Aperaia ar putea %i continuat, cu %orele

  de a!tzi, pentru celelalte -3. de localiti. 7n c"iva ani, !ar putea aduna tezaurul

  !piritualitii populare rom"neti, deci!iv pentru de!v"rirea enciclopediei %olclorului i

  etnogra%iei rom"neti, dac iar mobiliza %orele cademia Jom"n, Mini!terul $ducaiei,

  9ercetrii i >ineretului, 5n!titutul de @olclor /9. Driloiu', 5n!titutul de Cingvi!tic, 9entrele

  culturale &udeene, 5n!pectoratele colare, etc.

  $xi!t a!tzi la (ndem"na cercettorilor -/tod/ "# -#.oac/ -od/rn/ d/9nr/:#8trar/a

  %aptelor de cultur popular tradiional !au actual care %aciliteaz1 abordarea din 0/r80/ct#';

  #nt/rd#8c#0.#nar;a materialelor cule!e i pot a!igura cercetarea modern a culturii populare=

  a!pecte lingvi!tice ale textului popular, relaionarea etnogra%iei cu toponimia, !tabilirea ariei de

  r!p"ndire geogra%ic a unei teme %olclorice, %olo!irea documentelor i!torice (n !pri&inul !tudiului

  45

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  46/378

  etnogra%ic, remarcarea re%lexelor %olclorice din literatura !cri!, deoarece /9"nd un eveniment

  !e produce (ntruna din tiinele umani!te, reprezentanilor unor d#8c#0.#n/ a0ro0#at/nu numai

  c le e!te permi!, dar c0iar li !e cere ! veri%ice imediat con!ecinele lui i aplicarea po!ibil la

  %apte de un alt ordin' + 9. C. trau!!, -*8 p.43)

  A atenie primordial merit autenticitatea i 80/c#%#c#tat/a .oca.;a %aptului %olcloric. 7nDuletinul de in%ormare i documentare tiini%ic al @ilialei ocietii de Ntiine @ilologice Daia

  Mare, volumul ?, -8, au %o!t publicate c0e!tionarele alctuite de 5. 90i Nter, am%il Diliu i

  9on!tantin 9orni i un material teoretic i documentar valoro!. 5niiativa ace!tor c0e!tionare

  %olclorice ar trebui ! devin o prioritate a%lat !ub au!piciile cademiei Jom"ne.

  $xperiena c./:/r## %o.c.or.#, a valori%icrii lui cu !pri&inul elevilor i al !tudenilor,

  pre!upune %amiliarizarea pro%e!orilor i cu alte metode dec"t c>/8t#onar/./ conc/0t/ "#

  tr#-#8/ d/ .a c/ntr'. 5ntrm a!t%el (ntrun domeniu marcat de comentarii pre!tigioa!e /de pe

  margine', cci graniele didacticii %olclorului !unt (ne!ate de !tudii de %olclor, critic, i!torie iteorie literar, antropologie, etc., dar termenul propriuzi! nu e!te nici delimitat preci!, nici

  explorat !u%icient.

  7ntro lucrare de!pre !tema Moldovei, L/:/nda BorJ+-*), pentru a de!lui !en!ul

  v"ntorii /buorului', pro%e!orul 5. @ilipciuc a urmrit i rolul celorlalte /%iare' cele!te din colindele

  i ba!mele rom"nilor, prezentat (ntro comunicare la !e!iunea /9"ntecele Abcinii' (n !atul

  Dotu, &udeul uceava, (n -82. 7n anul urmtor, revi!ta /9ronica' din 5ai (i publica MMIV d/

  contra0ro0o6#$## d/80r/ +#or#$aJ +5. @ilipciuc, -83, p. #). 9"teva din ele !unt dezvoltate (n

  articolul Portr/t. c#o1an.# tra8 0r#ntr7n #n/.J(n revi!ta /teaua' -83+5. @ilipciuc, -83,p. 434#). u urmat rodnice di!cuii cu %olclori!tul . @oc0i, la Ducureti i cu %ilozo%ul 9. Hoica,

  la ltini, din care a rezultat o bogat /ar0iv' ce coninea, pe de o parte texte %olclorice

  autentice i pe de alta, variante contra%cute. A antologie de comentarii /Cepturariu Mioriei'

  +re!pin! la $ditura $mine!cu (n -88) va %i urmat de o anc0et literar /Mioria printre munii

  ce !e bat (n capete /, re%uzat (n -84 de $ditura lbatro!, dar cu c"teva r!pun!uri tiprite (n

  /?iaa rom"nea!c' -8* i (n revi!ta /Mioria', 9"mpulung Moldovene!c +-- -6 ) i un

  documentar de!pre /:idactica Mioriei (n coala rom"nea!c' +(n manu!cri!). 7n-2, o

  complex mani%e!tare de exprimare direct, colocvialtiini%ic, muzical, pla!tic, a %o!tdedicat (n exclu!ivitate celor -# de ani de la de!coperirea capodoperei de la ove&a, i !a

  intitulat S#-0o6#on. +#or#$a, ca i volumul editat atunci. 9u acea ocazie, !a !ubliniat ideea

  (n%iinrii B#1.#ot/c## +#or#$a, care ! adune la 9"mpulung un !i!tem in%ormativ modern= corpu!

  de texte literare i melodice, ediii critice, traduceri, comentarii, albume, ca!ete video,

  micro%ilme, etc.

  46

 • 5/22/2018 Lucrare Doctorat - Salvare Iunie 2007

  47/378

  7n revi!ta /?iaa rom"nea!c' +-8, p. 263*), pro%e!orul @ilipciuc a iniiat o anc0et

  literar intitulat No# ./ctr# a./ +#or#$/#, la care au r!pun!= H. Doboc, 5. 9. 90iimia, H.

  9o&ocaru, ;0. ;ean, 5. ope!cuireteanu, H. tein0ardt i ;r. ?ieru. Jevi!ta 'po!tro%' din

  9lu& +-8, p.8) dedic integral un numr temei +#or#$a7+/"t/r. +ano./ "# 08#>o.o:#a

  0o0or.# ro-nJ, de!pre care vor !crie H. Drana, t. DorebelP, :. 90ioaru, Civiu! 9ioc"rlie, @.@ai%er, W. ;"rbea, 5. Mrgineanu, M. Mut0u, 9. . Dde!cu, 5. etra, C. iu, $. op, .

  ope!cu, ;0. c0Fartz, C. toiciu i $. ?a!iliu. nc0etei literare +#or#$a '/r88 Drac.a+-4,

  p.442)iniiate de revi!ta '$u%rion', ibiu,-84, iau r!pun!= H. :anilov, ;0. ;rigurcu, @l. 5aru,

  :an 9. Mi0ile!cu, etc. Jeplica bucovinean aprut (n revi!ta' Mioria', -6, e!te anc0eta

  literar +#or#$a '/r88 Dada +-6), la care r!pund @l. ;rigoriu, 5oan Cazr, $. 5!tire!cu, M.

  Czre!cu, etc.

  7n 22, neobo!itul da!cl 5. @ilipciuc (ngri&ete apariia unui volum de traduceri, +#or#$a

  8tr;1at/ .-/a,(n care !e a%l i c"teva %ragmente din teza !a de doctorat !u!inut la 5ai, (n-8= '9on!tante !tili!tice i !emni%icaii ar0aice (n Mioria', conductor tiini%ic pro%. univ.dr. :.

  5rimia. >oate iniiativele reuite de mai !u! (i g!e!c (ncununarea (n ma!iva lucrare +#or#$a "#

  a.t/ 8/-n/ 0o/t#c/, aprut (n 22, (n Diblioteca Mioria, 9"mpulung Ducovina. Jezultat al

  muncii de dou decenii, lucrarea !e (nc0eie cu aceleai /contrapropoziii / tradu!e (n %rancez,

  !paniol, englez, german i mag0iar/ (n !perana c intere!ul pentru capodopera %olcloric a

  neamului rom"ne!c !e va prourma i pe!te gri&a zilei de m"ine' +pag. 436).

  A !umar retro!pectiv a contribuiei unor per!onaliti la /.a1orar/a-/tod/.orcelor

  mai potrivite pentru abordarea tiini%ic a creaiei populare ne va %i !u%icient pentru a a&unge la!tadiul actual al cercetrii problemei.

  rimul no!tru %olclori!t modern, Va8#./ A./c8andr#,depete entuzia!mul romantic,

  neomi"nd nici o latur a %enomenului %olcloric= originea poeziei populare, categoriile !ociale i

  de v"r!t care o ve0iculeaz, relaia textmuzic. Metod nou nemai(nt"lnit la noi, e!te

  #-0ortan$a not/.ordin colecie, (n !pecial a80ra 'ar#ant/.orbaladelor, comentarii care au

  a!igurat o mult mai redu! intervenie a culegtorului (n textul %olcloric dec"t !a crezut.

  B& P& Ha8d/, (ntemeietorul %olclori!ticii tiini%ice rom"neti, a tiut ! preia i ! aplice

  !tr


Recommended