+ All Categories
Home > Documents > LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

Date post: 11-Feb-2016
Category:
Upload: brosh
View: 64 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR dr.ing. C. Sofronie. Evolutia conceptului de G.A. in Romania. Etapa I :-> 1974: Gospodarirea cantitativa a apelor - prima lege a apelor in 1924 - Sectiile de apa pe bazine hidrografice - Sindicatele hidraulice - PowerPoint PPT Presentation
36
1 LEGISLATIA LEGISLATIA IN DOMENIUL IN DOMENIUL APELOR APELOR dr.ing. C. Sofronie dr.ing. C. Sofronie
Transcript
Page 1: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

11

LEGISLATIA LEGISLATIA IN DOMENIULIN DOMENIUL

APELOR APELOR

dr.ing. C. dr.ing. C. SofronieSofronie

Page 2: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

22

Evolutia conceptului de G.A. in Evolutia conceptului de G.A. in RomaniaRomania• Etapa IEtapa I:-> 1974: :-> 1974: Gospodarirea cantitativa a apelorGospodarirea cantitativa a apelor

- prima lege a apelor in 1924- Sectiile de apa pe bazine hidrografice- Sindicatele hidraulice

• Etapa a II-a:1974-2000: :1974-2000: Gosp. cantitativa si calitativa - Legea Apelor nr 8/1974- Decretul 414/1979 privind limitele admisibile ale

substantelor ce pot fi evacuate in cursurile de apa- Instructiuni privind prelevarea si analiza probelor de

apa- L.5/1989 privind gosp. rationala, protectia si

asigurarea calitatii apei- H.G.1001/1990:sistemul unitar de plati pt produsele si

serviciile de g.a.- Legea Apelor 107/1996

Page 3: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

33

• Etapa a III-aEtapa a III-a:2000-> ::2000-> :Gospodarirea durabilaGospodarirea durabila- - gosp. durabila a apelor si a sistemelor acvaticegosp. durabila a apelor si a sistemelor acvatice- dupa aparitia- dupa aparitia Directivei Cadru 2000/60/EC Directivei Cadru 2000/60/ECScop:Scop: atingerea starii bune a tuturor corpurilor de atingerea starii bune a tuturor corpurilor de

apaapaObiective si noutati:Obiective si noutati:- set unitar de standarde pt toate statele U.E.- Planuri bazinale de G.A.- Durate de tranzitie pt atingerea starii bune a apelor- Analiza economica pt estimare costuri efective de

G.A.- Participarea publicului- Caract. starii apelor in 5 categorii de calitate, tinand

cont in primul rand de viata din apa (elementele biologice)

- O noua categ.: ape cu regim puternic modificat antropic

- Clarificarea conceptului de reabilitare a raurilor

Page 4: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

44

Legea ApelorLegea Apelor• L.107/1996L.107/1996, inlocuieste vechea L. 8/1974, inlocuieste vechea L. 8/1974• L.310/2004L.310/2004 pt modificarea si completarea L.107/96 pt modificarea si completarea L.107/96

- implementarea prevederilor D.C.2000/60/EC- implementarea prevederilor D.C.2000/60/EC- pt conservarea, protectia si imbunatatirea starii mediului - pt conservarea, protectia si imbunatatirea starii mediului acvatic in conditiile utilizarii durabile a resurselor de apa, acvatic in conditiile utilizarii durabile a resurselor de apa, pe baza pricipiilor:pe baza pricipiilor: - - precautieiprecautiei si si preveniriiprevenirii- evitarii daunelor la sursa- evitarii daunelor la sursa - poluatorul plateste- poluatorul plateste - vulnerabilitatii ecosistemelor acvatice- vulnerabilitatii ecosistemelor acvatice

• L.112/2006L.112/2006 pt modificarea si completarea L. 107/96 cu pt modificarea si completarea L. 107/96 cu modificarile si completarile ei ulterioaremodificarile si completarile ei ulterioare

• OU 3/2010OU 3/2010 pt modificarea si completarea L 107/96, pt pt modificarea si completarea L 107/96, pt transpunerea corecta si completa a Direcivelor 2000/60/CE transpunerea corecta si completa a Direcivelor 2000/60/CE si 2007/60/CEsi 2007/60/CE

Page 5: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

55

GESTIONAREA SITUATIILOR DE GESTIONAREA SITUATIILOR DE URGENTAURGENTA• OUG 21/2004OUG 21/2004- Sistemul National de Management al - Sistemul National de Management al

Situatiilor de de Urgenta- aprobata prin L 15/2005Situatiilor de de Urgenta- aprobata prin L 15/2005• HG 1491/2004HG 1491/2004- aprobarea Regulamentului cadru privind - aprobarea Regulamentului cadru privind

structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pt situatii de urgentacomitetelor si centrelor operative pt situatii de urgenta

• HG 1495/2004HG 1495/2004- organizarea si atributiile serviciilor de - organizarea si atributiile serviciilor de urgenta profesionisteurgenta profesioniste

• HG 1489/2004HG 1489/2004- organizarea si functionarea Comitetului - organizarea si functionarea Comitetului National pt Situatii de UrgentaNational pt Situatii de Urgenta

• OM MMGA 420+MAI 638/ 2005OM MMGA 420+MAI 638/ 2005 de aprobare a de aprobare a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentaleaccidentale

• HG 1854/2005HG 1854/2005 de aprobare a Strategiei Nationale de de aprobare a Strategiei Nationale de Management al Riscului de InundatiiManagement al Riscului de Inundatii

Page 6: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

66

CORELAREA CORELAREA INSTITUTIONALA SI INSTITUTIONALA SI

LEGISLATIVA CU U. E.LEGISLATIVA CU U. E.

IMPLEMENTAREA DIRECTIVELOR IMPLEMENTAREA DIRECTIVELOR UEUE

IN LEGISLATIA ROMANAIN LEGISLATIA ROMANA

Page 7: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

77

ADERAREA ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

– A fost declarata o prioritate naţională– Semnarea Acordului de aderare – februarie 1993– Intrarea în vigoare a Acordului – februarie 1995

Cap. III Acord – România trebuie să-şi asume obligativitatea aproximării cadrului legislativ naţional cu legislaţia Uniunii Europene – 18 Directive (17+ DC) în domeniul apelor.

– Începerea negocierilor – Cap. 22 – Protecţia mediului-1.01.2001

– Document de poziţie complementar– Încheierea negocierilor – Cap. 22 – Protecţia mediului-

Calitatea apei – 1.06.2003– Data aderării României la UE – 1.01.2007– Program de implementare – raportare la Uniunea Europeană– Raport de ţară – elaborat de Uniunea Europeană

Page 8: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

88

OBIECTIVELE NOII POLITICI EUROPENE OBIECTIVELE NOII POLITICI EUROPENE

Prevenirea deteriorarii, conservarea si dezvoltareaPrevenirea deteriorarii, conservarea si dezvoltarea biodiversitatii ecosistemelor acvatice, a ecosistemelor terestre biodiversitatii ecosistemelor acvatice, a ecosistemelor terestre si a zonelor umede care au legatura cu ecosistemul acvatic;si a zonelor umede care au legatura cu ecosistemul acvatic;

Dezvoltarea durabila a sistemului de g.a.Dezvoltarea durabila a sistemului de g.a. prin prin protejarea pe termen lung a resurselor de apa disponibile in protejarea pe termen lung a resurselor de apa disponibile in vederea asigurarii alimentarii cu apa potabila si a alimentarii vederea asigurarii alimentarii cu apa potabila si a alimentarii cu apa a altor folosinte;cu apa a altor folosinte;

Imbunatatirea starii mediului acvaticImbunatatirea starii mediului acvatic prin masuri prin masuri specifice despecifice de: :

-reducere progresiva a emisiilor si pierderilor de substante prioritare -reducere progresiva a emisiilor si pierderilor de substante prioritare -reducerea si stoparea emisiilor de substante periculoase; -reducerea si stoparea emisiilor de substante periculoase; Prevenirea deteriorariiPrevenirea deteriorarii calitatii apelor subterane si calitatii apelor subterane si

reducerea progresivareducerea progresiva a poluarilor; a poluarilor; Prevenirea si diminuarea efectelor negative ale Prevenirea si diminuarea efectelor negative ale

apelorapelor – inundatii si secete; – inundatii si secete; Atingerea obiectivelor relevante din conventiile Atingerea obiectivelor relevante din conventiile

internationaleinternationale, inclusiv cele referitoare la diminuarea , inclusiv cele referitoare la diminuarea poluarii mediului marin.poluarii mediului marin.

Page 9: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

99

DIRECTIVELE EUROPENE DIN DOMENIUL APELORDIRECTIVELE EUROPENE DIN DOMENIUL APELOR

Nr Nr crtcrt

Denumire directivăDenumire directivă Transpunere în Transpunere în legislaţia legislaţia

româneascăromânească

Perioada de Perioada de tranziţie în anitranziţie în ani

Data limită a Data limită a implementăriiimplementării

1.1. Directiva 75/440/EEC privind calitatea apelor de suprafaţă Directiva 75/440/EEC privind calitatea apelor de suprafaţă destinate prelevării de apă potabilă, Decizia 77/795/EEC destinate prelevării de apă potabilă, Decizia 77/795/EEC privind procedura comună pentru schimbul de informaţii asupra privind procedura comună pentru schimbul de informaţii asupra calităţii apelor dulci de suprafaţă (*)calităţii apelor dulci de suprafaţă (*)

HG 100/2002HG 100/2002 00 1.01.20071.01.2007

2.2. Directiva 76/160/EEC privind calitatea apei de îmbăiereDirectiva 76/160/EEC privind calitatea apei de îmbăiere HG 459/2002HG 459/2002 00 1.01.20071.01.2007

3.3. Directiva 76/464/EEC privind descărcarea substanţelor Directiva 76/464/EEC privind descărcarea substanţelor periculoase (**) şi 7 directive fiicepericuloase (**) şi 7 directive fiice

HG 118/2002HG 118/2002 88 1.01.20151.01.2015

4.4. Directiva 80/68/EEC asupra protecţiei apei subterane împotriva Directiva 80/68/EEC asupra protecţiei apei subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanţe periculoase (*)poluării cauzate de anumite substanţe periculoase (*)

HG 118/2002HG 118/2002 00 1.01.20071.01.2007

5.5. Directiva 78/659/EEC asupra calităţii apelor dulci ce necesită Directiva 78/659/EEC asupra calităţii apelor dulci ce necesită protecţie sau îmbunătăţire pentru a susţine viaţa peştilor (*)protecţie sau îmbunătăţire pentru a susţine viaţa peştilor (*)

HG 202/2002HG 202/2002 00 1.01.20071.01.2007

6.6. Directiva 79/923/EEC asupra calităţii apelor pentru moluşte (*)Directiva 79/923/EEC asupra calităţii apelor pentru moluşte (*) HG 201/2002HG 201/2002 00 1.01.20071.01.2007

7.7. Directiva 79/869/EEC privind metodele de prelevare şi analiză Directiva 79/869/EEC privind metodele de prelevare şi analiză a apelor de suprafaţă destinate producerii apei potabile (*)a apelor de suprafaţă destinate producerii apei potabile (*)

HG 100/2002HG 100/2002 00 1.01.20071.01.2007

8.8. Directiva 91/676/EEC privind protecţia apelor împotriva poluării Directiva 91/676/EEC privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricolecu nitraţi proveniţi din surse agricole

HG 964/2000HG 964/2000 77 1.01.20141.01.2014

9.9. Directiva 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane şi Directiva 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane şi Decizia 93/481/EECDecizia 93/481/EEC

HG 188/2002HG 188/2002 1515 1.01.20221.01.2022

10.10. Directiva 80/923/EEC, amendată de Directiva 98/83/EC, Directiva 80/923/EEC, amendată de Directiva 98/83/EC, privind calitatea apei destinate consumului umanprivind calitatea apei destinate consumului uman

Legea 458/2002Legea 458/2002 1515 1.01.20221.01.2022

11.11. Directiva Cadru privind apa 2000/60/ECDirectiva Cadru privind apa 2000/60/EC ArmonizareaArmonizareaLegii 107/1996Legii 107/1996

00 1.01.20151.01.2015

* Prevederile acestor directive sunt incluse în Directiva Cadru 2000/60.Prevederile acestor directive sunt incluse în Directiva Cadru 2000/60.** Prevederile acestor directive sunt incluse în Directiva Cadru 2000/60, cu excepţia Art. 6.** Prevederile acestor directive sunt incluse în Directiva Cadru 2000/60, cu excepţia Art. 6.

Page 10: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

1010

ETAPELE LEGISLATIEI ETAPELE LEGISLATIEI EUROPEEUROPEAANNEE IN IN DOMENIUL APELORDOMENIUL APELOR

• Etapa I:Etapa I: 1975-1980 – PROTECTIA FOLOSINTELOR DE APA 1975-1980 – PROTECTIA FOLOSINTELOR DE APA – stabilirea unor – stabilirea unor standarde de calitate a mediului care de calitate a mediului care definesc limite specifice pentru resursele de apa utilizate definesc limite specifice pentru resursele de apa utilizate pentru producerea de apa potabila si pentru folosintele pentru producerea de apa potabila si pentru folosintele de apa;de apa;

• Etapa a-II-a:Etapa a-II-a: 1981-2000 – REDUCEREA POLUARII IN 1981-2000 – REDUCEREA POLUARII IN SURSA – stabilirea unor valori limita admisibile pentru SURSA – stabilirea unor valori limita admisibile pentru evacuarea poluantilor in mediul acvatic;evacuarea poluantilor in mediul acvatic;

• Etapa a-III-a:Etapa a-III-a: dupa anul 2000 – GOSPODARIREA dupa anul 2000 – GOSPODARIREA DURABILA A APELOR – atingerea unei stari “bune” a DURABILA A APELOR – atingerea unei stari “bune” a tuturor corpurilor de apa din Europa, pentru asigurarea tuturor corpurilor de apa din Europa, pentru asigurarea unor conditii de viata similare din punct de vedere al unor conditii de viata similare din punct de vedere al mediului acvatic pentru toti cetatenii Europei.mediului acvatic pentru toti cetatenii Europei.

Page 11: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

1111

ETAPA I:ETAPA I:PROTECTIA FOLOSINTELOR DE APAPROTECTIA FOLOSINTELOR DE APA

– Directiva 75/440/EECDirectiva 75/440/EEC privind calitatea apelor de suprafata privind calitatea apelor de suprafata

destinate potabilizarii.destinate potabilizarii.

– Directiva 79/869/EECDirectiva 79/869/EEC privind metodele de prelevare si privind metodele de prelevare si analiza a apelor de suprafata destinate producerii de apa analiza a apelor de suprafata destinate producerii de apa potabila.potabila.

– Directiva 76/160/EECDirectiva 76/160/EEC privind calitatea apei de imbaiere. privind calitatea apei de imbaiere.

– Directiva 78/659/EECDirectiva 78/659/EEC asupra calitatii apelor dulci ce necesita asupra calitatii apelor dulci ce necesita protectie sau imbunatatire pentru a sustine viata pestilor.protectie sau imbunatatire pentru a sustine viata pestilor.

– Directiva 79/923/EECDirectiva 79/923/EEC asupra calitatii apelor pentru moluste. asupra calitatii apelor pentru moluste.

– Directiva 80/923/EECDirectiva 80/923/EEC amendata de Directiva 98/83/EC, amendata de Directiva 98/83/EC, privind calitatea apei destinate consumului uman.privind calitatea apei destinate consumului uman.

Page 12: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

1212

DIRECTIVA 75/440/EECDIRECTIVA 75/440/EEC PRIVIND CALITATEA CERUTA PRIVIND CALITATEA CERUTA APELOR DE SUPRAFATA DESTINATE PRELEVARII DE APA POTABILA APELOR DE SUPRAFATA DESTINATE PRELEVARII DE APA POTABILA DIRECTIVA 79/869/EECDIRECTIVA 79/869/EEC PRIVIND METODELE DE MASURARE SI PRIVIND METODELE DE MASURARE SI FRECVENTELE DE PRELEVARE SI ANALIZA A APELOR DE SUPRAFATA FRECVENTELE DE PRELEVARE SI ANALIZA A APELOR DE SUPRAFATA

DESTINATA PRELEVARII APEI POTABILEDESTINATA PRELEVARII APEI POTABILE• Obiectiv: Obiectiv: Protejarea resurselor de apa de suprafata respectiv Protejarea resurselor de apa de suprafata respectiv

raurile si lacurile care sunt utilizate pentru producerea de apa raurile si lacurile care sunt utilizate pentru producerea de apa potabila.potabila.

Directiva 75/440/EEC defineste 3 categorii de ape de Directiva 75/440/EEC defineste 3 categorii de ape de suprafata (A1, A2, A3 ) pentru prelevare in functie de suprafata (A1, A2, A3 ) pentru prelevare in functie de calitatile lor fizice, chimice si microbiologice.calitatile lor fizice, chimice si microbiologice.

– categoria A1 necesita tratare fizica de baza;categoria A1 necesita tratare fizica de baza;– categoria A2 necesita tratarea fizica si chimica;categoria A2 necesita tratarea fizica si chimica;– categoria A3 necesita tratarea intensiva fizica si chimica.categoria A3 necesita tratarea intensiva fizica si chimica.

Apele de suprafata inferioare categoriei A3 vor fi utilizate in scopuri Apele de suprafata inferioare categoriei A3 vor fi utilizate in scopuri potabile numai in situatii extreme.potabile numai in situatii extreme.

Prevederele Directivei 75/440/EEC si ale Directivei Prevederele Directivei 75/440/EEC si ale Directivei 79/969/EEC vor fi inlocuite de Directiva Cadru 2000/60 in 79/969/EEC vor fi inlocuite de Directiva Cadru 2000/60 in decembrie 2007.decembrie 2007.

Page 13: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

1313

DIRECTIVA 75/440/EECDIRECTIVA 75/440/EEC PRIVIND CALITATEA CERUTA PRIVIND CALITATEA CERUTA APELOR DE SUPRAFATA DESTINATE PRELEVARII DE APA POTABILA APELOR DE SUPRAFATA DESTINATE PRELEVARII DE APA POTABILA DIRECTIVA 79/869/EECDIRECTIVA 79/869/EEC PRIVIND METODELE DE MASURARE SI PRIVIND METODELE DE MASURARE SI FRECVENTELE DE PRELEVARE SI ANALIZA A APELOR DE SUPRAFATA FRECVENTELE DE PRELEVARE SI ANALIZA A APELOR DE SUPRAFATA

DESTINATA PRELEVARII APEI POTABILE DIRECTIVA 75/440/EEC SIDESTINATA PRELEVARII APEI POTABILE DIRECTIVA 75/440/EEC SI• Transpuse prin Transpuse prin HG 100/2002HG 100/2002 care cuprinde:care cuprinde:

– Norme de calitate pentru apele de suprafata utilizate pentru potabilizare – Norme de calitate pentru apele de suprafata utilizate pentru potabilizare – NTPA013;NTPA013;

– Norme privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si Norme privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analizaanaliza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila –a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila –

NTPA 014;NTPA 014;– Anexa 1a - NTPA 013 – definerea tehnologiilor standard de tratare pentru Anexa 1a - NTPA 013 – definerea tehnologiilor standard de tratare pentru

transformarea apei de suprafata de categoria A1, A2 si A3 in apa potabila;transformarea apei de suprafata de categoria A1, A2 si A3 in apa potabila;– Anexa 1b – NTPA-013 caracterizarea apelor de suprafata utilizate la Anexa 1b – NTPA-013 caracterizarea apelor de suprafata utilizate la

obtinerea apei potabile; obtinerea apei potabile; – Anexa 2a - NTPA 014 - Metode de rereferinta; Anexa 2a - NTPA 014 - Metode de rereferinta; – Anexa 2b - NTPA 014 – Frecventa minima anuala de prelevare si analiza.Anexa 2b - NTPA 014 – Frecventa minima anuala de prelevare si analiza.

• Raspunde de implementare:Raspunde de implementare:– Ministerul Apelor si Protectiei Mediului – Administratia Nationala Ministerul Apelor si Protectiei Mediului – Administratia Nationala

“Apele Romane”.“Apele Romane”.

Page 14: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

1414

DIRECTIVA 76/160/EEC PRIVIND CALITATEA DIRECTIVA 76/160/EEC PRIVIND CALITATEA APELOR DIN JURUL ZONELOR NATURALE APELOR DIN JURUL ZONELOR NATURALE

AMENAJATE PENTRU IMBAIEREAMENAJATE PENTRU IMBAIERE• Obiectiv:Obiectiv: Stabilirea zonelor naturale amenajate Stabilirea zonelor naturale amenajate

pentru imbaiere, monitorizarea acestora si luarea pentru imbaiere, monitorizarea acestora si luarea unor masuri pentru asigurarea calitatii apei in unor masuri pentru asigurarea calitatii apei in conformitate cu limitele prevazuteconformitate cu limitele prevazute

• Transpusa prin HG 459/2002 Transpusa prin HG 459/2002 care cuprindecare cuprinde::– Norme de calitate pentru apa din zonele naturale Norme de calitate pentru apa din zonele naturale

amenajate pentru imbaiereamenajate pentru imbaiere– Anexa 1 – parametri de calitateAnexa 1 – parametri de calitate

• Raspund de implementare:Raspund de implementare:– Ministerul Sanatatii si Familiei Ministerul Sanatatii si Familiei – Ministerul Apelor si Protectiei Mediului Ministerul Apelor si Protectiei Mediului – Ministerul TurismuluiMinisterul Turismului

Page 15: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

1515

DIRECTIVA 78/659/EEC PRIVIND CALITATEA DIRECTIVA 78/659/EEC PRIVIND CALITATEA APELOR IN CARE TRAIESC PESTIAPELOR IN CARE TRAIESC PESTI

• Obiectiv:Obiectiv:– Protejarea si imbunatatirea calitatii apei pt a asigura Protejarea si imbunatatirea calitatii apei pt a asigura

conditii corespunzatoare de viata pt anumite specii de conditii corespunzatoare de viata pt anumite specii de pesti.pesti.

• Transpusa prin HG 202/2002 care cuprinde:Transpusa prin HG 202/2002 care cuprinde:– Norme tehnice pNorme tehnice ptt calitatea apelor de suprafata care calitatea apelor de suprafata care

necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicolepiscicole

– Anexa 1 – indicatorii de calitate, metode de analiza si Anexa 1 – indicatorii de calitate, metode de analiza si frecventa de prelevare si masurare;frecventa de prelevare si masurare;

– Anaxa 2 – valori limita la indicatorii Zn total si Cu dizolvat;Anaxa 2 – valori limita la indicatorii Zn total si Cu dizolvat;• Raspund de implementare:Raspund de implementare:

– Ministerul Apelor si Protectiei Mediului Ministerul Apelor si Protectiei Mediului – Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si PadurilorMinisterul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor

Directiva 78/659/EEC va fi inlocuita de Directiva Directiva 78/659/EEC va fi inlocuita de Directiva Cadru 2000/60 in domeniul apei in decembrie 2013Cadru 2000/60 in domeniul apei in decembrie 2013

Page 16: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

1616

DIRECTIVA 79/923/EEC PRIVIND DIRECTIVA 79/923/EEC PRIVIND CALITATEA APELOR PENTRU MOLUSTECALITATEA APELOR PENTRU MOLUSTE

• Obiectiv: Obiectiv: Protegarea si imbunatatirea calitatii apelor de Protegarea si imbunatatirea calitatii apelor de tranzitie si a apelor costiere in scopul sustinerii vietii si tranzitie si a apelor costiere in scopul sustinerii vietii si dezvoltarii speciilor de moluste bivalve si moluste dezvoltarii speciilor de moluste bivalve si moluste gasteropode.gasteropode.

• Transpusa prin HG 201/2002 Transpusa prin HG 201/2002 care cuprindecare cuprinde::– Norme tehnice privind calitatea apelor pentru molusteNorme tehnice privind calitatea apelor pentru moluste– Anexa 1 – indicatorii de calitate ai apelor pentru molusteAnexa 1 – indicatorii de calitate ai apelor pentru moluste– Anexa 2 – principalele specii de moluste prezente in Anexa 2 – principalele specii de moluste prezente in

zona costiera romaneascazona costiera romaneasca• Raspund de implementare:Raspund de implementare:

– Ministerul Apelor si Protectiei Mediului Ministerul Apelor si Protectiei Mediului – Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si PadurilorMinisterul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor

Directiva 79/923/EEC va fi inlocuita de Directiva Directiva 79/923/EEC va fi inlocuita de Directiva Cadru 2000/60 in domeniul apei in decembrie 2013Cadru 2000/60 in domeniul apei in decembrie 2013

Page 17: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

1717

DIRECTIVA 98/83/EEC PRIVIND CALITATEA DIRECTIVA 98/83/EEC PRIVIND CALITATEA APEI DESTINATE CONSUMULUI UMANAPEI DESTINATE CONSUMULUI UMAN

• Obiectiv: Obiectiv: Protectia sanatatii umane fata de efectele Protectia sanatatii umane fata de efectele negative ale contaminarii apei folosite pentru consumul negative ale contaminarii apei folosite pentru consumul uman prin asigurarea ca aceasta este sanogena si uman prin asigurarea ca aceasta este sanogena si curata.curata.

● ● Transpusa prin Legea 458/2002 privind calitatea Transpusa prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, care cuprinde:apei potabile, care cuprinde:– Conditii de calitate;Conditii de calitate;– Monitorizarea calitatii apei potabile ;Monitorizarea calitatii apei potabile ;– Masuri de remediere si restrictii in utilizare;Masuri de remediere si restrictii in utilizare;– Asigurarea calitatii tehnologiilor de tratare, Asigurarea calitatii tehnologiilor de tratare,

echipamentelor, substantelor si materialelor care vin echipamentelor, substantelor si materialelor care vin in contact cu apa potabila;in contact cu apa potabila;

– Informare si raportare;Informare si raportare;• Raspunde de implementare:Raspunde de implementare:

– Ministerul Sanatatii si Familiei; Ministerul Administratiei PubliceMinisterul Sanatatii si Familiei; Ministerul Administratiei Publice– M. A. P.M.; Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si PadurilorM. A. P.M.; Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor

Page 18: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

1818

ETAPA a II-a: REDUCEREA POLUARII LA ETAPA a II-a: REDUCEREA POLUARII LA SURSASURSA

Directiva 76/464/EECDirectiva 76/464/EEC privind poluarea creata de privind poluarea creata de evacuarea unor substante periculoase in mediul evacuarea unor substante periculoase in mediul acvatic acvatic si cele sapte Directive fiice, referitoare la:si cele sapte Directive fiice, referitoare la:

Directiva 82/176 – mercurul din electroloza clor-alcanilorDirectiva 82/176 – mercurul din electroloza clor-alcanilor ٭٭ Directiva 84/156 - mercurul din alte sectoare Directiva 84/156 - mercurul din alte sectoare ٭٭* Directiva 83/513 – cadmiu* Directiva 83/513 – cadmiu* Directiva 84/491 – hexaclorciclohexan* Directiva 84/491 – hexaclorciclohexan* Directiva 86/280 – tetraclorura de carbon, DDT, pentaclorfenol* Directiva 86/280 – tetraclorura de carbon, DDT, pentaclorfenol• Directiva 88/347 – drinuri, hexaclorbutan, cloroform, Directiva 88/347 – drinuri, hexaclorbutan, cloroform,

hexaclorbutadiena hexaclorbutadiena • Directiva 90/415 – 1, 2 dicloretan, tricloretilena, percloretilena, Directiva 90/415 – 1, 2 dicloretan, tricloretilena, percloretilena,

triclorbenzentriclorbenzenDirectiva 80/68/EECDirectiva 80/68/EEC privind protectia apelor privind protectia apelor

subterane impotriva poluarii create de unele subterane impotriva poluarii create de unele substante periculoase.substante periculoase.

Directiva 91/271/EEC privind epurarea apelor Directiva 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate orasenesti.uzate orasenesti.

Directiva 91/676/EEC privind poluarea cu nitrati.Directiva 91/676/EEC privind poluarea cu nitrati.Directiva 96/61/EEC privind prevenirea si Directiva 96/61/EEC privind prevenirea si

reducerea poluarii industriale.reducerea poluarii industriale.

Page 19: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

1919

DIRECTIVA 76/464/EEC PRIVIND DIRECTIVA 76/464/EEC PRIVIND DESCARCAREA SUBSTANTELOR DESCARCAREA SUBSTANTELOR

PERICULOASE SI CELE 7 DIRECTIVE FIICEPERICULOASE SI CELE 7 DIRECTIVE FIICE• Obiective:Obiective:

- - stoparea poluarii cu substante prioritar periculoase din stoparea poluarii cu substante prioritar periculoase din “Lista “Lista neagra”neagra” (Anexa I din Directiva) (Anexa I din Directiva)

-- reducerea poluarii pentru incadrarea in limitele stabilite de Directiva reducerea poluarii pentru incadrarea in limitele stabilite de Directiva pentru substantele din pentru substantele din “Lista gri”“Lista gri” (Anexa II din Directiva) (Anexa II din Directiva)

• Substantele prevazute in Lista neagra au fost identificate pe Substantele prevazute in Lista neagra au fost identificate pe

baza proprietatilor lor fizice, de persistenta si de baza proprietatilor lor fizice, de persistenta si de bioacumulare.bioacumulare.

• Prevederile Directivei cu substante periculoase vor fi preluate Prevederile Directivei cu substante periculoase vor fi preluate pana in anul 2013 de Directiva Cadru 2000/60/EC cu exceptia pana in anul 2013 de Directiva Cadru 2000/60/EC cu exceptia articolului 6.articolului 6.

• In Directiva Cadru limitele ce se vor stabili pentru substantele In Directiva Cadru limitele ce se vor stabili pentru substantele prioritare vor fi cel putin tot atat de severe ca si cele stabilite prioritare vor fi cel putin tot atat de severe ca si cele stabilite de Directiva 76/464/EEC.de Directiva 76/464/EEC.

Page 20: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

2020

DIRECTIVA 80/86/EEC PRIVIND PROTECTIA APELOR DIRECTIVA 80/86/EEC PRIVIND PROTECTIA APELOR SUBTERANE IMPOTRIVA POLUARII CREATE DE SUBTERANE IMPOTRIVA POLUARII CREATE DE

UNELE SUBSTANTE PERICULOASEUNELE SUBSTANTE PERICULOASE• Obiectiv:Obiectiv:- - protectia apelor subterane impotriva poluarii create de:protectia apelor subterane impotriva poluarii create de:

* substantele periculoase din * substantele periculoase din “Lista neagra”“Lista neagra” pentru pentru care se vor lua care se vor lua toate masurile in vederea stoparii toate masurile in vederea stoparii evacuarii in apele subterane;evacuarii in apele subterane;* substantele periculoase din * substantele periculoase din “Lista gri”“Lista gri” pentru care se pentru care se vor lua masurile vor lua masurile de incadrare in limitele stabilite.de incadrare in limitele stabilite.

• Directiva 80/86/EEC nu dispune de prevederi Directiva 80/86/EEC nu dispune de prevederi specifice pentru prevenirea poluarii apei specifice pentru prevenirea poluarii apei subterane pe perioada lunga, datorita efectelor subterane pe perioada lunga, datorita efectelor de bioacumulare a unor substante poluante.de bioacumulare a unor substante poluante.

• Prevederile acestei Directive vor fi preluate de Prevederile acestei Directive vor fi preluate de Directiva Cadru 2000/60/EC in decembrie 2013. Directiva Cadru 2000/60/EC in decembrie 2013.

Page 21: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

2121

• Transpuse prin HG 118/2002 Transpuse prin HG 118/2002 care cuprinde:care cuprinde:- - Program de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si apelor Program de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase;subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase;- Anexa 1 – lista de substante prioritare/prioritare periculoase;- Anexa 1 – lista de substante prioritare/prioritare periculoase;- Anexa 2 – componenta Comitetului de Lucru Interministerial;- Anexa 2 – componenta Comitetului de Lucru Interministerial;- Anexa 3 – criterii pentru identificarea apelor poluate cu substante - Anexa 3 – criterii pentru identificarea apelor poluate cu substante prioritareprioritare /prioritare periculoase;/prioritare periculoase;- Anexa 4 – linii directoare de realizare a schemei cadru de prevenire si - Anexa 4 – linii directoare de realizare a schemei cadru de prevenire si reducere a poluarii mediului acvatic si a apelor subterane.reducere a poluarii mediului acvatic si a apelor subterane.

• Raspund de implementare:Raspund de implementare:- Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;- Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;- Ministerul Industriei si Resurselor;- Ministerul Industriei si Resurselor;- Ministerul Sanatatii si Familiei. - Ministerul Sanatatii si Familiei.

DIRECTIVA 76/464/EEC PRIVIND DESCARCAREA DIRECTIVA 76/464/EEC PRIVIND DESCARCAREA SUBSTANTELOR PERICULOASE SI CELE 7 DIRECTIVE FIICESUBSTANTELOR PERICULOASE SI CELE 7 DIRECTIVE FIICE

DIRECTIVA 80/86/EEC PRIVIND PROTECTIA APELOR DIRECTIVA 80/86/EEC PRIVIND PROTECTIA APELOR SUBTERANE IMPOTRIVA POLUARII CREATE DE UNELE SUBTERANE IMPOTRIVA POLUARII CREATE DE UNELE

SUBSTANTE PERICULOASESUBSTANTE PERICULOASE

Page 22: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

2222

DIRECTIVA 91/271/EEC PRIVIND DIRECTIVA 91/271/EEC PRIVIND EPURAREA APELOR UZATE ORASENESTIEPURAREA APELOR UZATE ORASENESTI• Obiectiv:Obiectiv:

- Stabilirea aglomerarilor umane si a normelor privind - Stabilirea aglomerarilor umane si a normelor privind epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti;epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti;

- Definirea unor zone sensibile pentru care conditiile de - Definirea unor zone sensibile pentru care conditiile de evacuare sunt mai severe, statiile de epurare trebuie sa fie evacuare sunt mai severe, statiile de epurare trebuie sa fie prevazute cu treapta tertiara.prevazute cu treapta tertiara.

• Directiva prevede norme Directiva prevede norme privindprivind::

- conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de - conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare a localitatilor si direct in statiile de epurare;canalizare a localitatilor si direct in statiile de epurare;

- stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate - stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptori naturali.industriale si orasenesti la evacuarea in receptori naturali.

Page 23: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

2323

DIRECTIVA 91/271/EEC PRIVIND DIRECTIVA 91/271/EEC PRIVIND EPURAREA APELOR UZATE ORASENESTIEPURAREA APELOR UZATE ORASENESTI

• HG 188/2002 - aprobarea unor norme privind conditiile de HG 188/2002 - aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate descarcare in mediul acvatic a apelor uzate

• Modificat si completat de HG 352/2005:Modificat si completat de HG 352/2005:

– Norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor Norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti – NTPA 011;uzate orasenesti – NTPA 011;

– Norme privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de Norme privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare – NTPA canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare – NTPA 002/2002;002/2002;

– Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali – NTPA 001/2002, modificat prin NTPA 001/2005.;naturali – NTPA 001/2002, modificat prin NTPA 001/2005.;

– Plan de actiune privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor Plan de actiune privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti;uzate orasenesti;

• Raspunde de implementare:Raspunde de implementare:

– Ministerului Apelor si Protectiei Mediului – Administratia Nationala Ministerului Apelor si Protectiei Mediului – Administratia Nationala “Apele Romane”;“Apele Romane”;

– Ministerului Administratiei Publice – autoritati de administratie locala Ministerului Administratiei Publice – autoritati de administratie locala si operatorii de apa locali.si operatorii de apa locali.

Page 24: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

2424

DIRECTIVA 91/676/EEC PRIVIND PROTECTIA DIRECTIVA 91/676/EEC PRIVIND PROTECTIA APELOR IMPOTRIVA POLUARII CU NITRATI APELOR IMPOTRIVA POLUARII CU NITRATI

PROVENITI DIN SURSE AGRICOLEPROVENITI DIN SURSE AGRICOLE

• Obiectiv: Obiectiv: protejarea apelor dulci, costiere si marine protejarea apelor dulci, costiere si marine impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole;impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole;

• Directiva prevede:Directiva prevede:- - identificarea, monitorizarea si caracterizarea atat a apelor identificarea, monitorizarea si caracterizarea atat a apelor poluate cu nitrati din surse agricole, cat si a zonelor poluate cu nitrati din surse agricole, cat si a zonelor vulnerabile si realizarea unui registru al acestor categorii de vulnerabile si realizarea unui registru al acestor categorii de apa;apa;

- elaborarea “Codului de bune practici agricole” si - elaborarea “Codului de bune practici agricole” si implementerea acestora de catre fermieri;implementerea acestora de catre fermieri;

- intocmirea unui plan de actiune in vederea reducerii poluarii - intocmirea unui plan de actiune in vederea reducerii poluarii din surse agricole.din surse agricole.

Page 25: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

2525

DIRECTIVA 91/676/EEC PRIVIND PROTECTIA DIRECTIVA 91/676/EEC PRIVIND PROTECTIA APELOR IMPOTRIVA POLUARII CU NITRATI APELOR IMPOTRIVA POLUARII CU NITRATI

PROVENITI DIN SURSE AGRICOLEPROVENITI DIN SURSE AGRICOLE

• Transpusa prin HG 964/2000 care cuprinde:Transpusa prin HG 964/2000 care cuprinde:- - Planul de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati Planul de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole;proveniti din surse agricole;- - Anexa 1 – criterii pentru identificarea apelor afectate de poluarea cu Anexa 1 – criterii pentru identificarea apelor afectate de poluarea cu nitrati;nitrati;- Anexa 2 – metode de masurare;- Anexa 2 – metode de masurare;- Anexa 3 – continutul cadru al “Codului bunelor practici agricole”;- Anexa 3 – continutul cadru al “Codului bunelor practici agricole”;- Anexa 4 – masuri incluse in programele de actiune;- Anexa 4 – masuri incluse in programele de actiune;- Anexa5 – continutul raportelor din Planul de actiune.- Anexa5 – continutul raportelor din Planul de actiune.

• Raspunde de implementare:Raspunde de implementare:- - ComisiaComisia pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole formata din specialisti de la:formata din specialisti de la:- - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;- Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;- Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;- Ministerul Sanatatii si Familiei. - Ministerul Sanatatii si Familiei.

Page 26: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

2626

ETAPA a III-a: GOSPODARIREA ETAPA a III-a: GOSPODARIREA DURABILA DURABILA

A RESURSELOR DE APAA RESURSELOR DE APA • Directiva Cadru 2000/60/ECDirectiva Cadru 2000/60/EC a Parlamentului si a Parlamentului si Consiliului European Consiliului European stabileste cadrul de actiunestabileste cadrul de actiune pentru pentru tarile din U E tarile din U E in domeniul politicii apeiin domeniul politicii apei si si recunoaste recunoaste bazinul hidrografic ca unitate naturala si fundamentalabazinul hidrografic ca unitate naturala si fundamentala pentru formarea, utilizarea si protectia apelorpentru formarea, utilizarea si protectia apelor

• D .C. aduce o serie de elemente revolutionare ca:D .C. aduce o serie de elemente revolutionare ca:- gospodarirea apelor la nivel de bazin hidrografic;- gospodarirea apelor la nivel de bazin hidrografic;- caracterizarea starii apelor in 5 categorii de calitate;- caracterizarea starii apelor in 5 categorii de calitate;- definirea starii de referinta pentru apele de suprafata;- definirea starii de referinta pentru apele de suprafata;- definirea starii bune a apelor;- definirea starii bune a apelor;- definirea cat. de ape puternic modificat antropic, - definirea cat. de ape puternic modificat antropic, pentru care obiectivul este obtinerea potentialului pentru care obiectivul este obtinerea potentialului ecologic bun;ecologic bun;- clarificarea conceptului de reabilitare a raurilor.- clarificarea conceptului de reabilitare a raurilor.

Page 27: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

2727

MODUL DE IMPLEMENTARE A DIRECTIVEI MODUL DE IMPLEMENTARE A DIRECTIVEI CADRU LA NIVEL EUROPEAN - 1CADRU LA NIVEL EUROPEAN - 1

• Elaborarea PLanului de Management al Apelor pe Elaborarea PLanului de Management al Apelor pe bazine hidrograficebazine hidrografice – colaborare intre tarile din – colaborare intre tarile din UE si tarile aflate in proces de aderare:UE si tarile aflate in proces de aderare:– Instrument de planificare in domeniul apelor la nivel Instrument de planificare in domeniul apelor la nivel

de bazin hidrografic;de bazin hidrografic;– Stabileste obiective tinta pe o durata de 6 ani pe Stabileste obiective tinta pe o durata de 6 ani pe

baza cunoasterii starii corpurilor de apa;baza cunoasterii starii corpurilor de apa;– Propune masuri pentru asigurarea surselor de apa si Propune masuri pentru asigurarea surselor de apa si

pentru atingerea “starii bune” a apelor in vederea pentru atingerea “starii bune” a apelor in vederea utilizarii durabile;utilizarii durabile;

• OO strategie comuna de implementarestrategie comuna de implementare pentru pentru asigurarea compatibilitatii, eficientei si asigurarea compatibilitatii, eficientei si transparentei.transparentei.

Page 28: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

2828

• Din punct de vedere organizatoricDin punct de vedere organizatoric : : Comitetul Directorilor de ApaComitetul Directorilor de Apa din tarile membre din tarile membre ale UE care coordoneaza 11 grupe de lucru ale UE care coordoneaza 11 grupe de lucru organizate pe urmatoarele activitati:organizate pe urmatoarele activitati:– Analiza presiunilor si evaluarea impactului;Analiza presiunilor si evaluarea impactului;– Conditii de referinta ale apelor de suprafata;Conditii de referinta ale apelor de suprafata;– Tipologie, clasificarea apelor de trazitorii si apelor Tipologie, clasificarea apelor de trazitorii si apelor

costiere;costiere;– Ape cu regim puternic modificat antropic;Ape cu regim puternic modificat antropic;– Sisteme informatice geografice – GIS;Sisteme informatice geografice – GIS;– Intercalibrare;Intercalibrare;– Monitoring;Monitoring;– Analiza economica;Analiza economica;– Ape subterane;Ape subterane;– Metode de planificare la nivel de bazin hidrografic;Metode de planificare la nivel de bazin hidrografic;– Modul de raportare.Modul de raportare.

Page 29: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

2929

• Statele semnatare ale Conventiei Statele semnatare ale Conventiei Internationale pentru Protectia Fluviului Internationale pentru Protectia Fluviului Dunarea (ICPDR)Dunarea (ICPDR) au stabilit ca au stabilit ca Planul de Planul de Management al ApelorManagement al Apelor in districtul in districtul DunariiDunarii sa se realizeze pe baza unei sa se realizeze pe baza unei strategii cu doua nivelestrategii cu doua nivele::– National – de decizie;National – de decizie;– Bazinul Dunarii – de coordonare.Bazinul Dunarii – de coordonare.

Page 30: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

3030

PLANUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR ÎN DISTRICTUL HIDROGRAFIC AL

DUNĂRIIPartea ARaport general - activităţi importante la nivelul Districtului Hidrografic al Dunării

Part

ea B

Rap

oart

e na

ţiona

le

GE

RM

AN

IA

AU

STR

IA

CR

OA

ŢIA

RE

PU

BLI

CA

SLO

VA

RE

PU

BLI

CA

CE

SLO

VE

NIA

RO

NIA

BO

SN

IA -

HE

RŢE

GO

VIN

A

BU

LGA

RIA

SE

RB

IA

MO

LDO

VA

UN

GA

RIA

UC

RA

INA

* State nemembre UE

Page 31: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

3131

IMPLICATIILE IMPLEMENTARII DIRECTIVELOR IMPLICATIILE IMPLEMENTARII DIRECTIVELOR EUROPENE IN ROMANIA EUROPENE IN ROMANIA

• Din punct de vedere Din punct de vedere legislativlegislativ:: – au fost transpuse in legislatia romaneasca toate au fost transpuse in legislatia romaneasca toate

directivele europene;directivele europene;– directiva Cadru a fost transpusa in anul 2004 prin legea directiva Cadru a fost transpusa in anul 2004 prin legea

310 de modificare a Legii Apelor 107/1996 si L 112/2006;310 de modificare a Legii Apelor 107/1996 si L 112/2006;• Din punct de vedere Din punct de vedere organizatoricorganizatoric::

– crearea Comisiei Interministeriale pentru protectia crearea Comisiei Interministeriale pentru protectia apelor, formata din reprezentanti ai ministerelor si apelor, formata din reprezentanti ai ministerelor si autoritatilor centrale competente si A. N. “Apele autoritatilor centrale competente si A. N. “Apele Romane”;Romane”;

– crearea grupelor de lucru pentru coordonarea si crearea grupelor de lucru pentru coordonarea si monitorizarea implementarii la nivel judetean;monitorizarea implementarii la nivel judetean;

– crearea Birourilor de Implementare a Directivelor crearea Birourilor de Implementare a Directivelor Europene la nivelul A. N. Apele Romane” si Directiilor de Europene la nivelul A. N. Apele Romane” si Directiilor de Ape;Ape;

Page 32: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

3232

• Din punct de vedere Din punct de vedere stiintificstiintific:: – reorientarea planului de activitate pentru reorientarea planului de activitate pentru

unitatile de cercetare din domeniul apelor unitatile de cercetare din domeniul apelor pentru fundamentarea implementarii pentru fundamentarea implementarii directivelor europene;directivelor europene;

• Din punct de vedere Din punct de vedere tehnic si tehnic si economiceconomic::– Fonduri pentru monitorizarea parametrilor Fonduri pentru monitorizarea parametrilor

caracteristici ai mediului hidric;caracteristici ai mediului hidric;– Fonduri pentru realizarea planurilor de Fonduri pentru realizarea planurilor de

masuri (asigurarea cu apa a aglomerarilor masuri (asigurarea cu apa a aglomerarilor umane si epurarea apelor uzate).umane si epurarea apelor uzate).

Page 33: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

3333

Comisia Uniunii Europene

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

Comisia Internationala pentru Protectia Fluviului Dunarea

Comitetul Directorilor de Apa din tarile Uniunii Europene

Consiliul Interministerial al Apelor

Secretariat

Grupa de experti de gospodarire a apelor

Ministere si autoritatati competente

Administratia Nat ionala “Apele Romane”

Serviciul de Integrare Europeana

Institutii de specialitate : ICIM, Aquaproiect,ICDD, ICPA, ISPB,ICBIOL,etc

D. A. Somes –Tisa

Biroul de Integrare

Europeana

D. A. Crisuri

Biroul de Integrare

Europeana

D. A. Mures

Biroul de Integrare

Europeana

D.A. Banat

Biroul de Integrare

Europeana

D. A. Jiu

Biroul de Integrare

Europeana

Structura organizatorica de implementare in Romania a Directivei Cadru a Uniunii Europene in domeniul Apei

D. A.Olt

Biroul de Integrare

Europeana

D.A.Arges-Vedea

Biroul de Integrare

Europeana

D.A. Ialomi- ta-Buzau

Biroul de Integrare

Europeana

D. A.Siret

Biroul de Integrare

Europeana

D.A.Prut

Biroul de Integrare Europeana

D.A.Dobro- gea Litoral Biroul de Integrare Europeana

Comitetul de

bazin Somes -Tisa

Comitetul de

bazin Crisuri

Comitetul de

bazin Mures

Comitetul de

bazin Banat

Comitetul de

bazin Jiu

Comitetul de

bazin Olt

Comitetul de

bazin Arges-Vedea

Comitetul de

bazin Ialomita-

Buzau

Comitetul de

bazin Siret

Comitetul de bazin

Prut

Comitetul de

bazin Dobrogea

Litoral

Page 34: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

3434

Page 35: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

3535

DIRECTIVA 2007/60/CE DIRECTIVA 2007/60/CE privind evaluarea privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatiisi gestionarea riscurilor de inundatii • Scop:Scop: stabilirea unui cadru pt evaluarea si stabilirea unui cadru pt evaluarea si

gestionarea riscurilor la inundatiigestionarea riscurilor la inundatii• Obiective:Obiective:- evaluarea preliminara a riscului de inundatii- evaluarea preliminara a riscului de inundatii- Harti de hazard si risc de inundatiiHarti de hazard si risc de inundatii- Planuri de gestionare a riscului de inundatiiPlanuri de gestionare a riscului de inundatii- Coordonarea cu Directiva 2000/60/CECoordonarea cu Directiva 2000/60/CE- Informarea si consultarea publiculuiInformarea si consultarea publicului- Masuri de punere in aplicareMasuri de punere in aplicare- Rapoarte, revizuiri Rapoarte, revizuiri

Page 36: LEGISLATIA IN DOMENIUL APELOR drg. C. Sofronie

3636

Va doresc mult succes …in aplicarea legislatieisi imbunatatirea ei !

Asa sa va ajute Dumnezeu!


Recommended