+ All Categories
Home > Documents > instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului...

instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului...

Date post: 21-Jan-2021
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 206 /206
Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr.111 din 24 iunie 2017 CODUL DOSARULUI _____________ PRIORITATEA I . Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare MĂSURA 1. INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE PENTRU RESTRUCTURARE ȘI ADAPTARE LA STANDARDELE UNIUNII EUROPENE SubMăsura 1.1. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor si a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri) CERERE DE SOLICITARE A SPRIJINULUI FINANCIAR ANUL 2017 DATE DE ÎNREGISTRARE AGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPA Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________ Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________ Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017 Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017 Numele/Prenumele funcționarului responsabil ________________________________ ______ Numele/Prenumele funcționarului responsabil ________________________________ ______ Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________ Partea A 1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)
Transcript
Page 1: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

nr.111 din 24 iunie 2017

CODUL DOSARULUI _____________

PRIORITATEA I . Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare

MĂSURA 1. INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE PENTRU RESTRUCTURARE ȘI ADAPTARE LA STANDARDELE UNIUNII EUROPENE

SubMăsura 1.1.Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor si a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri)

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea A1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricolDnumirea Producătorului agricol

Forma organizatorico-juridicăCod Fiscal (IDNO)

Data înregistrării de statSediul juridic:Municipiul/raionul

Orașul/satulStr.

Telefon fix/mobil/faxE-mail

1.2. AdministratorulNume şi Prenume

Adresa Telefon fix/mobil/fax

E-mailData naşterii

Vîrsta

Page 2: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Genul □ Feminin □ MasculinCod de identitate (IDNP)Act de identitate Seria Nr

Eliberat la data/de către1.3. Reprezentantul legal

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Nr. Procurii SeriaData eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3.Investiția este efectuată de către producător agricol: producător agricol mic  producător agricol mijlociu  producător agricol mare 

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016)

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul)

Gen permanent programat sezonieri programat2016

Femei - - Barbati - -

2017 Femei Barbati

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producatorul agricol este membru

6. Informaţii privind contul bancar al SolicitantuluiDenumirea băncii

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂPartea B

7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere)

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)

Page 3: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Municipiul/raionulOraşul/satul

Str.8.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei8.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform pct. 10 al regulamentului), lei8.3. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere)

8.4. Sursa investiţiei:8.4.1. Surse proprii (lei)8.4.2. Împrumuturi (lei)8.4.3. Credite (lei)8.4.4. Granturi (lei)

9. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)9.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 2016

Partea C

10. BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA10.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia, ha

din care:10.2. Terenuri/bunuri detinute in proprietate, ha

Numerele cadastrale10.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha

Numerele cadastrale(În cazul în care, numerele cadastrale sunt în număr mare de cinci, se anexează o anexă la cerere)

12. Tipul echipamentului, utilajului, materialelor de construcţie noi pentru sere, solarii, tuneluri și valoarea acestora în MDL:

Echipament, utilaj şi accesorii care constituie sisteme pentru crearea şi controlul condiţiilor de mediu la producerea legumelor şi fructelor pe teren protejat __________ lei;

Maşini, utilaje şi accesorii pentru producerea răsadurilor în palete celulare___________lei; Materiale de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, cimp deschis___________lei; Utilaj şi echipament pentru lucrarea solului, protecţia plantelor şi întreţinerea culturilor în sere,

solarii___________lei.Notă: (se bifează)13. Furnizorul :

14. Tipul certificatului prezentat:

11. Tipul investiţiei și suprafața efectivă: Seră de iarnă Suprafața ________ha Solarii Suprafața_________ha Tuneluri Suprafața_________ha Cimp deschis Suprafața_________ha Notă: (se bifează)

destinația terenuluidestinația terenuluidestinația terenuluidestinația terenului

agricol agricol agricol agricol

construcții construcții construcții construcții

Page 4: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

HACCP ISO GMP GlobalGap

Notă: (se bifează)

ATENȚIE! Cererea se complectează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în d

osar

Lista documentelor PaginileConfirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin semnătura

funcţionarului care înregistrează

cererea

Documente obligatorii

1Cererea de acordare a sprijinului financiar pentru submăsura respectivă;

2 Copia de pe certificatul de inregistrare pentru gospodăriile țărănești;

3 Declarația de constituire pentru gospodăriile țărănești (de fermier);

4 Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate;

5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs;

6 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN12), cu excepția producătorilor agricoli înființati în anul în curs de subvenționare;

7 Copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli, eliberat în anul în curs de subvenționare, cu număr total de 24-40 ore;

8 Plan de afaceri elaborat pentru o perioadă de cel puțin 5 ani;

9 Copia de pe certificatul HACCP, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO, sau a unui contact încheiat şi preplătit cu una din companiile specializate;

10 Procesul-verbal de punere în funcțiune a

Page 5: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

mijlocului fix (formular interdepartamental tipizat MF-1, aprobat prin Hotărîrea Departamentului Statistică a RM nr. 08 din 12.04.1995);

Documente suplimentare11 Copia facturii /facturii fiscale/ facturii de

expediție/;12 Copia declarației vamale, în cazul importului;13 Copia declarației complimentare în cazul

importului;14 Copia invoice-ului, în cazul importului;15 Copia de pe ordinul de plată privind achitarea

integrală;16 Copia de pe schița de proiect, executată de

furnizor sau proiectantul autorizat, cu indicarea parametrilor tehnici;

17 Deviz de cheltuieli descifrat pentru materialele utilizate, serviciilor de montare și instalare;

18 Procesul-verbal de executare a lucrărilor;19 Copia de pe certificatul de înmatriculare sau

provizoriu al tehnicii sau utilajului;

_____________________________________________ ________________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care înregistrează cererea

_____________________________________________ ________________________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează cererea

L. Ș. L. Ș.

CODUL DOSARULUI _____________

PRIORITATEA I . Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare

MĂSURA 1. INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE PENTRU RESTRUCTURARE ȘI ADAPTARE LA STANDARDELE UNIUNII EUROPENE

SubMăsura 1.2.A. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Page 6: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea A1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricolDnumirea Producătorului agricol

Forma organizatorico-juridicăCod Fiscal (IDNO)

Data înregistrării de statSediul juridic:Municipiul/raionul

Orașul/satulStr.

Telefon fix/mobil/faxE-mail

1.2. AdministratorulNume şi Prenume

Adresa Telefon fix/mobil/fax

E-mailData naşterii

VîrstaGenul □ Feminin □ Masculin

Cod de identitate (IDNP)Act de identitate Seria Nr

Eliberat la data/de către1.3. Reprezentantul legal

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Nr. Procurii SeriaData eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3.Investiția este efectuată de către producător agricol: producător agricol mic  producător agricol mijlociu  producător agricol mare 

Page 7: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016)

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul)

Gen permanent programat sezonieri programat2016

Femei - - Barbati - -

2017 Femei Barbati

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producatorul agricol este membru

6. Informaţii privind contul bancar al SolicitantuluiDenumirea băncii

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ

Partea B7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere)

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)Municipiul/raionul

Oraşul/satulStr.

8.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei8.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform pct. 10 al regulamentului), lei8.3. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere)

8.4. Sursa investiţiei:8.4.1. Surse proprii (lei)8.4.2. Împrumuturi (lei)8.4.3. Credite (lei)8.4.4. Granturi (lei)

9. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)9.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 2016

Page 8: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Partea C10. BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA10.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia, ha

din care:10.2. Terenuri detinute in proprietate, ha

9.2.1. Numerele cadastrale10.3. Terenuri detinute in arenda, ha

9.3.1. Numerele cadastrale

11. Instalarea sistemelor antigrindină și antiploaie în plantațiile mulianuale

Sisteme antiploaie ____________ ha (suprafața totală), dintre care:Tipul plantației:______________, ________haTipul plantației:______________, ________ha

Plase antiploaie ____________ ha (suprafața totală), dintre care:Tipul plantației:______________, ________haTipul plantației:______________, ________ha

Plase combinate (antiploaie și antigrindină) __________ ha (suprafața totală), dintre care:Tipul plantației:______________, ________haTipul plantației:______________, ________ha

Instalații antigrindină__________ ha (suprafața totală), dintre care:Tipul plantației:______________, ________haTipul plantației:______________, ________ha

12. Furnizorul :

13. Tipul certificatului prezentat: HACCP ISO GMP GlobalGap

Notă: (se bifează)

ATENȚIE! Cererea se complectează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Page 9: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în

dosa

rLista documentelor Paginile

Confirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin

semnătura funcţionarulu

i care înregistrează

cererea Documente

Obligatorii 1 Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru

submăsura respectivă;2 Copia de pe certificatul de înregistrare pentru

gospodăriile țărănești;3 Declarația de constituire pentru gospodăriile

țărănești (de fermier);4 Declarația pe propria răspundere privind

veridicitatea datelor și a documentelor prezentate;5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul

agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs;

6 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN 12), cu excepția producătorilor agricoli înființați în anul în curs de subvenționare;

7 Copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli, eliberat în anul în curs de subvenționare, cu număr total de la 24-40 ore;

Documente suplimentare8 Copia de pe schiţa de proiect, cu descifrarea

părţilor componente a echipamentelor antigrindină și antiploaie, elaborate, după caz de biroul de proiectare, de producător sau de furnizor;

9 Procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix (formular interdepartamental tipizat MF-1.

10 Copia invoice-urilor (facturi fiscale externe);

11 Copia declaraţiilor vamale;12 Copia declarațiilor complementare;13 Copia de pe ordinul de plată privind achitarea

integrală pentru sistemele antigrindină şi

Page 10: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

antiploaie sau copia de pe ordinul de plată privind achitarea sistemelor în rate pentru perioada a doi ani precedenți și anului în curs celui de subvenționare;

14 Copia de pe facturile pentru componentele instalației antigrindină/antiîngheț;

_______________________________________ _______________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care

înregistrează cererea_____________________________ ______________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează cererea

L. Ș. L. Ș.

CODUL DOSARULUI _____________

PRIORITATEA I . Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare

MĂSURA 1. INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE PENTRU RESTRUCTURARE ȘI ADAPTARE LA STANDARDELE UNIUNII EUROPENE

SubMăsura 1.2.S. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea A1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricolDnumirea Producătorului agricol

Forma organizatorico-juridică

Page 11: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Cod Fiscal (IDNO)Data înregistrării de stat

Sediul juridic:Municipiul/raionulOrașul/satul

Str.Telefon fix/mobil/fax

E-mail1.2. Administratorul

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Data naşteriiVîrstaGenul □ Feminin □ Masculin

Cod de identitate (IDNP)Act de identitate Seria Nr

Eliberat la data/de către1.3. Reprezentantul legal

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Nr. Procurii SeriaData eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3.Investiția este efectuată de către producător agricol: producător agricol mic  producător agricol mijlociu  producător agricol mare 

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016)

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul)

Gen permanent programat sezonieri programat2016

Femei - - Barbati - -

2017 Femei Barbati

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producatorul agricol este membru

6. Informaţii privind contul bancar al SolicitantuluiDenumirea băncii

Page 12: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂPartea B

7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere)

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)Municipiul/raionul

Oraşul/satulStr.

8.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei8.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform pct. 10 al regulamentului), lei8.3. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere)

8.4. Sursa investiţiei:8.4.1. Surse proprii (lei)8.4.2. Împrumuturi (lei)8.4.3. Credite (lei)8.4.4. Granturi (lei)

9. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)9.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 2016

Partea C10. BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA10.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia, ha

din care:10.2. Terenuri detinute in proprietate, ha

9.2.1. Numerele cadastrale10.3. Terenuri detinute in arenda, ha

9.3.1. Numerele cadastrale

11. Instalarea sistemelor moderne de suporturi în plantaţiile viticole tinere şi modernizarea sistemelor de suporturi în plantaţiile pe rod, în funcţie de tipul sistemelor de suporturi:

Sisteme moderne de suporturi în plantaţiile viticole tinere ____________ ha (suprafața totală)

Page 13: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

plantaţiile viticole, soiuri tehnice________________ha;

Tipul sistemelor de suporturi : spalier vertical cu pari din aliaje de metale, mase plastice şi dispozitive de fixare şi

tensionare; spalier vertical cu pari din lemn confecţionaţi, trataţi cu antiseptici şi dispozitive de fixare şi

tensionare; spalier vertical obişnuit cu pari noi din beton armat sau lemn.

plantaţiile viticole, soiuri de masă________________ha;

Tipul sistemelor de suporturi : spalier vertical cu pari din aliaje de metale, mase plastice şi dispozitive de fixare şi

tensionare; spalier vertical cu pari din lemn confecţionaţi, trataţi cu antiseptici şi dispozitive de fixare şi

tensionare; spalier vertical obişnuit cu pari noi din beton armat sau lemn.

Modernizarea sistemelor de suporturi în plantaţiile pe rod ____________ ha (suprafața totală)

plantaţiile viticole, soiuri tehnice________________ha;

Tipul sistemelor de suporturi : spalier vertical cu pari din aliaje de metale, mase plastice şi dispozitive de fixare şi

tensionare; spalier vertical cu pari din lemn confecţionaţi, trataţi cu antiseptici şi dispozitive de fixare şi

tensionare; spalier vertical obişnuit cu pari noi din beton armat sau lemn.

plantaţiile viticole, soiuri de masă________________ha;

Tipul sistemelor de suporturi : spalier vertical cu pari din aliaje de metale, mase plastice şi dispozitive de fixare şi

tensionare; spalier vertical cu pari din lemn confecţionaţi, trataţi cu antiseptici şi dispozitive de fixare şi

tensionare;spalier vertical obişnuit cu pari noi din beton armat sau lemn.

11.1. Instalarea sistemelor de suporturi în plantaţiile pomicole

Plantații pomicole tinere (până la intrarea pe rod), altoite pe portaltoi vegetativ______________ha:

cu pari noi din beton armat; cu pari noi din lemn tratat antiseptic.

plantații bacifere tinere de tip spalier vertical_______________ha:

cu pari noi din beton armat; cu pari noi din lemn tratat antiseptic.

12. Furnizorul :

Page 14: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

12. Tipul certificatului prezentat: HACCP ISO GMP GlobalGap

Notă: (se bifează)ATENȚIE! Cererea se complectează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în

dosa

r

Lista documentelor Paginile

Confirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin

semnătura funcţionarulu

i care înregistrează

cererea Documente Obligatorii

1 Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru submăsura respectivă;

2 Copia de pe certificatul de înregistrare pentru gospodăriile țărănești;

3 Declarația de constituire pentru gospodăriile țărănești (de fermier);

4 Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate;

5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs;

6 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN 12), cu excepția producătorilor agricoli înființați în anul în curs de subvenționare;

7 Copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli, eliberat în anul în curs de subvenționare, cu număr total de la 24-40 ore;

Page 15: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Documente suplimentare8 Copia de pe schiţa de proiect privind instalarea

sistemului de suporturi în plantaţiile multianuale tinere sau modernizarea acestora în viile pe rod.

9 Copia de pe documentul primar contabil (factura fiscală, factura de expediţie, factura),

10 Copia invoice-urilor (facturi fiscale externe);11 Copia declaraţiilor vamale;12 Copia declarațiilor complementare;13 Copia de pe ordinul de plată privind achitarea

pentru bunurile obiect al investiției pentru care se solicită subvenția.

14 Procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix (formular interdepartamental tipizat MF-1, aprobat prin Hotărîrea Departamentului Statistică a RM nr. 08 din 12.04.1995);

_______________________________________ _______________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care

înregistrează cererea_____________________________ ______________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează cererea

L. Ș. L. Ș.

CODUL DOSARULUI _____________

PRIORITATEA I . Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare

MĂSURA 1. INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE PENTRU RESTRUCTURARE ȘI ADAPTARE LA STANDARDELE UNIUNII EUROPENE

SubMăsura 1.2.V. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Page 16: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea A1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricolDnumirea Producătorului agricol

Forma organizatorico-juridicăCod Fiscal (IDNO)

Data înregistrării de statSediul juridic:Municipiul/raionul

Orașul/satulStr.

Telefon fix/mobil/faxE-mail

1.2. AdministratorulNume şi Prenume

Adresa Telefon fix/mobil/fax

E-mailData naşterii

VîrstaGenul □ Feminin □ Masculin

Cod de identitate (IDNP)Act de identitate Seria Nr

Eliberat la data/de către1.3. Reprezentantul legal

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Nr. Procurii SeriaData eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3.Investiția este efectuată de către producător agricol:

Page 17: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

producător agricol mic  producător agricol mijlociu  producător agricol mare 

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016)

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul)

Gen permanent programat sezonieri programat2016

Femei - - Barbati - -

2017 Femei Barbati

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producatorul agricol este membru

6. Informaţii privind contul bancar al SolicitantuluiDenumirea băncii

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂPartea B

7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere)

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)Municipiul/raionul

Oraşul/satulStr.

8.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei8.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform pct. 10 al regulamentului), lei8.3. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere)

8.4. Sursa investiţiei:8.4.1. Surse proprii (lei)8.4.2. Împrumuturi (lei)8.4.3. Credite (lei)8.4.4. Granturi (lei)

9. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)9.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru

Page 18: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

anul 2016

Partea C10. BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA10.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia, ha

din care:10.2. Terenuri detinute in proprietate, ha

9.2.1. Numerele cadastrale10.3. Terenuri detinute in arenda, ha

9.3.1. Numerele cadastrale

11. Înființarea plantațiilor viticole

Nr. d/o

Grupa de soiuri şi

denumirea soiurilor

Suprafaţautilă, ha

Schema de plantare, m

Densitatea plantării, butași/ha

Necesarul în material săditor, butași

Categoria biologică a

materialului săditor

Deținerea certificatelor

IGP/DOP, pentru soiuri

tehnice

Soiuri tehnice autohtone (se bifează)

Soiuri pentru masă1.2.3.

Subtotal 1Soiuri pentru vin4.5.6.

Subtotal 2Total

12. Furnizorul :

13. Tipul certificatului prezentat: HACCP ISO GMP GlobalGap

Notă: (se bifează)

ATENȚIE! Cererea se complectează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Page 19: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în

dosa

rLista documentelor Paginile

Confirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin

semnătura funcţionarulu

i care înregistrează

cererea Documente Obligatorii

1 Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru submăsura respectivă;

2 Copia de pe certificatul de înregistrare pentru gospodăriile țărănești;

3 Declarația de constituire pentru gospodăriile țărănești (de fermier);

4 Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate;

5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs;

6 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN 12), cu excepția producătorilor agricoli înființați în anul în curs de subvenționare;

7 Copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli, eliberat în anul în curs de subvenționare, cu număr total de la 24-40 ore;

Documente suplimentare8 Actul privind înfiinţarea plantaţiei viticole (de

plantare a viţei de vie);

9 Actul privind recepţionarea plantaţiei viticole în primul an de vegetaţie conform prevederilor art.12 alin. (1) din Legea viei și vinului nr. 57 din 10 martie 2006;

10 Copia de pe raportul statistic privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale (formularul nr.2 liv-vii), în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare;

11 Copia de pe paşaportul, inclusiv planul general al proiectului de înfiinţare a plantaţiilor viticole;

Page 20: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

12 Copia de pe paşaportul proiectului de înfiinţare a pepinierelor viticole cu indicarea componentelor specifice acestora;

13 Copia de pe certificatul de valoare biologică sau copia de pe certificatul de calitate pentru material săditor viticol eliberat de producător.

14 Copia de pe documentul primar contabil (factura fiscală, factura de expediţie, factura);

15 Copia invoice-urilor (facturi fiscale externe);

16 Copia declaraţiilor vamale;

17 Copia declarațiilor complementare;

18 Copia de pe ordinul de plată privind achitarea pentru bunurile obiect al investiției pentru care se solicită subvenția.

_______________________________________ _______________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care

înregistrează cererea_____________________________ ______________________________________

Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează cererea

L. Ș. L. Ș.

CODUL DOSARULUI _____________

PRIORITATEA I . Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare

MĂSURA 1. INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE PENTRU RESTRUCTURARE ȘI ADAPTARE LA STANDARDELE UNIUNII EUROPENE

SubMăsura 1.2.P. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Page 21: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea A1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricolDnumirea Producătorului agricol

Forma organizatorico-juridicăCod Fiscal (IDNO)

Data înregistrării de statSediul juridic:Municipiul/raionul

Orașul/satulStr.

Telefon fix/mobil/faxE-mail

1.2. AdministratorulNume şi Prenume

Adresa Telefon fix/mobil/fax

E-mailData naşterii

VîrstaGenul □ Feminin □ Masculin

Cod de identitate (IDNP)Act de identitate Seria Nr

Eliberat la data/de către1.3. Reprezentantul legal

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Nr. Procurii SeriaData eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3.Investiția este efectuată de către producător agricol:

Page 22: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

producător agricol mic  producător agricol mijlociu  producător agricol mare 

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016)

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul)

Gen permanent programat sezonieri programat2016

Femei - - Barbati - -

2017 Femei Barbati

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producatorul agricol este membru

6. Informaţii privind contul bancar al SolicitantuluiDenumirea băncii

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂPartea B

7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere)

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)Municipiul/raionul

Oraşul/satulStr.

8.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei8.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform pct. 10 al regulamentului), lei8.3. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere)

8.4. Sursa investiţiei:8.4.1. Surse proprii (lei)8.4.2. Împrumuturi (lei)8.4.3. Credite (lei)8.4.4. Granturi (lei)

9. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)9.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru

Page 23: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

anul 2016

Partea C10. BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA10.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia, ha

din care:10.2. Terenuri detinute in proprietate, ha

9.2.1. Numerele cadastrale10.3. Terenuri detinute in arenda, ha

9.3.1. Numerele cadastrale

11. Înființarea plantațiilor multianuale (pomicole, nucifere, arbuști, căpșun, cătină albă și culturi aromatice)Tipul

plantațieiSpecia Soiul altoit Portaltoiul Suprafața

plantată, ha

Schema de

plantare

Densitatea pomilor

Cantitatea de pomi plantați

bucăți/ ha

Total (totalul se face pe fiecare tip de plantație separat) * *

12. Furnizorul :

13. Tipul certificatului prezentat: HACCP ISO GMP GlobalGap

Notă: (se bifează)

ATENȚIE! Cererea se complectează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Page 24: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în

dosa

rLista documentelor Paginile

Confirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin

semnătura funcţionarulu

i care înregistrează

cererea Documente

Obligatorii 1 Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru

submăsura respectivă;2 Copia de pe certificatul de înregistrare pentru

gospodăriile țărănești;3 Declarația de constituire pentru gospodăriile

țărănești (de fermier);4 Declarația pe propria răspundere privind

veridicitatea datelor și a documentelor prezentate;5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul

agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs;

6 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN 12), cu excepția producătorilor agricoli înființați în anul în curs de subvenționare;

7 Copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli, eliberat în anul în curs de subvenționare, cu număr total de la 24-40 ore;

Documente suplimentare8 Actul privind înfiinţarea plantaţiilor

multianuale/perene în primul an de vegetaţie9 Copia de pe raportul statistic privind înfiinţarea

plantaţiilor multianuale (formularul nr.2 liv-vii)10 Copia de pe paşaportul, inclusiv planul general al

proiectului de înfiinţare a plantaţiilor pomicole

11 Copia de pe planul general al plantaţiei în cazul plantaţiilor de arbuşti fructiferi, căpşun şi culturilor aromatice, cu indicarea dimensiunilor, segmentelor ce formează conturul (perimetrul) plantaţiei şi indicarea schemei de plantare, elaborată de proiectantul în domeniu;

12 Copia de pe paşaportul proiectului de înfiinţare a pepenierelor pomicole cu indicarea componentelor specifice acestora;

Page 25: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

13 Copia de pe certificatul de valoare biologică a materialului săditor pomicol, certificatul de calitate pentru semințe în cazul înfiinţării plantaţiilor de culturi aromatice, eliberat de producător.

14 Copia de pe documentul primar contabil (factura fiscală, factura de expediţie, factura);

15 Copia invoice-urilor (facturi fiscale externe);16 Copia declaraţiilor vamale;17 Copia declarațiilor complementare;18 Copia de pe ordinul de plată privind achitarea

pentru bunurile obiect al investiției pentru care se solicită subvenția.

_______________________________________ _______________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care

înregistrează cererea_____________________________ ______________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează

cererea L. Ș. L. Ș.

CODUL DOSARULUI _____________

PRIORITATEA I . Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare

MĂSURA 1. INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE PENTRU RESTRUCTURARE ȘI ADAPTARE LA STANDARDELE UNIUNII EUROPENE

SubMăsura 1.2.D. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Page 26: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea A1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricolDnumirea Producătorului agricol

Forma organizatorico-juridicăCod Fiscal (IDNO)

Data înregistrării de statSediul juridic:Municipiul/raionul

Orașul/satulStr.

Telefon fix/mobil/faxE-mail

1.2. AdministratorulNume şi Prenume

Adresa Telefon fix/mobil/fax

E-mailData naşterii

VîrstaGenul □ Feminin □ Masculin

Cod de identitate (IDNP)Act de identitate Seria Nr

Eliberat la data/de către1.3. Reprezentantul legal

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Nr. Procurii SeriaData eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3.Investiția este efectuată de către producător agricol: producător agricol mic  producător agricol mijlociu  producător agricol mare 

Page 27: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016)

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul)

Gen permanent programat sezonieri programat2016

Femei - - Barbati - -

2017 Femei Barbati

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producatorul agricol este membru

6. Informaţii privind contul bancar al SolicitantuluiDenumirea băncii

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂPartea B

7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere)

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)Municipiul/raionul

Oraşul/satulStr.

8.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei8.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform pct. 10 al regulamentului), lei8.3. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere)

8.4. Sursa investiţiei:8.4.1. Surse proprii (lei)8.4.2. Împrumuturi (lei)8.4.3. Credite (lei)8.4.4. Granturi (lei)

9. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)9.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 2016

Partea C

Page 28: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

10. BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA10.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia, ha

din care:10.2. Terenuri detinute in proprietate, ha

9.2.1. Numerele cadastrale10.3. Terenuri detinute in arenda, ha

9.3.1. Numerele cadastrale

11. Defrișarea plantațiilor multianuale

Plantații pomicole ____________ ha (suprafața totală), dintre care:Tipul plantației:______________, ________haTipul plantației:______________, ________ha

Plantații viticole__________ ha (suprafața totală), dintre care:Tipul plantației:______________, ________haTipul plantației:______________, ________ha

Plantații nucifere__________ ha (suprafața totală), dintre care:Tipul plantației:______________, ________haTipul plantației:______________, ________ha

ATENȚIE! Cererea se complectează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în

dosa

r

Lista documentelor Paginile

Confirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin

semnătura funcţionarulu

i care înregistrează

cererea Documente

Obligatorii 1 Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru

submăsura respectivă;2 Copia de pe certificatul de înregistrare pentru

gospodăriile țărănești;3 Declarația de constituire pentru gospodăriile

țărănești (de fermier);4 Declarația pe propria răspundere privind

veridicitatea datelor și a documentelor prezentate;

Page 29: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs;

6 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN 12), cu excepția producătorilor agricoli înființați în anul în curs de subvenționare;

7 Copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli, eliberat în anul în curs de subvenționare, cu număr total de la 24-40 ore;

Documente suplimentare

8 Copia de pe cererea pentru casarea plantaţiei perene;

9 Extrasul din decizia consiliului local despre aprobarea casării;

10 Extrasul din decizia Consiliului local de nivelul II, pentru plantațiile casate în anul 2015;

11 Copia de pe actul de defrişare a plantaţiilor perene;

12 Copia de pe declaraţia privind defrișarea plantațiilor viticole;

13 Actul de casare privind defrișarea plantațiilor viticole ;

14 Actul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora, conform prevederilor art.12 alin. (1) din Legea viei și vinului nr. 57 din 10 martie 2006, cu anexarea acordului proprietarului plantaţiei;

15 Acordul proprietarului la defrișarea terenurilor;

16 Extrasul din registrul contractelor de arendă.

_______________________________________ _______________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care

înregistrează cererea_____________________________ ______________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează

cererea L. Ș. L. Ș.

CODUL DOSARULUI _____________

Page 30: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

PRIORITATEA I . Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare

MĂSURA 1. INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE PENTRU RESTRUCTURARE ȘI ADAPTARE LA STANDARDELE UNIUNII EUROPENE

SubMăsura 1.3. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol conventional

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea A1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricolDnumirea Producătorului agricol

Forma organizatorico-juridicăCod Fiscal (IDNO)

Data înregistrării de statSediul juridic:Municipiul/raionul

Orașul/satulStr.

Telefon fix/mobil/faxE-mail

1.2. AdministratorulNume şi Prenume

Adresa Telefon fix/mobil/fax

E-mailData naşterii

VîrstaGenul □ Feminin □ Masculin

Cod de identitate (IDNP)Act de identitate Seria Nr

Eliberat la data/de către1.3. Reprezentantul legal

Nume şi Prenume Adresa

Page 31: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Nr. Procurii SeriaData eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3.Investiția este efectuată de către producător agricol: producător agricol mic  producător agricol mijlociu  producător agricol mare 

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016)

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul)

Gen permanent programat sezonieri programat2016

Femei - - Barbati - -

2017 Femei Barbati

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producatorul agricol este membru

6. Informaţii privind contul bancar al SolicitantuluiDenumirea băncii

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂPartea B

7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere)

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)Municipiul/raionul

Oraşul/satulStr.

8.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei8.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform

Page 32: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

pct. 10 al regulamentului), lei8.3. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere)

8.4. Sursa investiţiei:8.4.1. Surse proprii (lei)8.4.2. Împrumuturi (lei)8.4.3. Credite (lei)8.4.4. Granturi (lei)

9. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)9.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 2016

Partea C10. BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA10.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia, ha

din care:10.2. Terenuri detinute in proprietate, ha

9.2.1. Numerele cadastrale10.3. Terenuri detinute in arenda, ha

9.3.1. Numerele cadastrale

11. Tehnica și echipamentul pentru care se solicită subvenții:11.1. Numărul de unităţi: (se indică nr. total de unităţi)__________Nr. de identificare în RTATipul tehnicii (se bifează) autopropulsată tractată purtatăMarca/ModelulSeria şi numărul certificatului de înmatriculareNumărul de înmatriculareNumărul motorului Capacitatea motorului (CP)Numărul şasiuluiAnul produceriiProprietarul tehnicii agricoleŢara producătoare Furnizorul : (se bifează)

Unitatea de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2KR Întreprinderea de Stat”Institutulde Tehnică Agricolă ”Mecagro” Companiile de leasing Altele(se indică furnizorul)

Atenție! (tabelul nr. 10 se indică separat pentru fiecare unitate)

ATENȚIE! Cererea se complectează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul, efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

Page 33: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA SI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în d

osar

Lista documentelor PaginileConfirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin semnătura

funcţionarului care înregistrează

cererea

Documente obligatorii

1Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru măsura respectivă, al cărei model se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii și industriei alimentare;

2 Copia de pe certificatul de înregistrare a gospodăriei ţărănești;

3 Declarația de constituire pentru gospodăriile țărănești (de fermier);

4 Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate;

5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociații profesionale de profil și/sau al unei organizații profesionale pe produs;

6 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, avizat în modul stabilit de către Direcția statistică, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14);

7 Copia de pe acordul de reeșalonare a datoriilor;Documente suplimentare

8 Copia documentului primar contabil, factură

fiscală;

9 Copia facturii;

10 Copia facturii de expediţie;

11 Copia invoice-urilor;12 Copia declaraţiilor vamale de import;

13 Copia declaraţiilor complimentare;

14 Extras din registrul primăriei de evidenţă a contractelor de arendă;

15 Copia de pe contractul de vînzare-cumpărare privind achiziționarea tehnicii și utilajului agricol nou;

16 Copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală (inclusiv a avansului, indiferent de

Page 34: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

mărimea şi data achitării lui), sau după caz a ratei finale, la procurarea tehnicii și utilajului agricol nou;

17 Copia certificatului de înmatriculare/înregistrare sau provizoriu al tehnicii sau utilajului agricol nou;

18 Copia de pe pașaportul tehnic ale mașinilor și agregatelor procurate, necesar pentru identificarea productivității acestora;

19 Declaraţia producătorului agricol privind unităţile de tehnică şi utilaje agricole din gospodărie cu indicarea denumirii anului de producere, iar pentru agregate şi productivitatea acestora, model aprobat prin ordinul ministrului agriculturii și industriei alimentare.

_______________________________________ _______________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care

înregistrează cererea_____________________________ ______________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează

cererea L. Ș. L. Ș.

CODUL DOSARULUI _____________

PRIORITATEA I . Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare

MĂSURA 1. INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE PENTRU RESTRUCTURARE ȘI ADAPTARE LA STANDARDELE UNIUNII EUROPENE

SubMăsura 1.4. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Page 35: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea A1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricolDnumirea Producătorului agricol

Forma organizatorico-juridicăCod Fiscal (IDNO)

Data înregistrării de statSediul juridic:Municipiul/raionul

Orașul/satulStr.

Telefon fix/mobil/faxE-mail

1.2. AdministratorulNume şi Prenume

Adresa Telefon fix/mobil/fax

E-mailData naşterii

VîrstaGenul □ Feminin □ Masculin

Cod de identitate (IDNP)Act de identitate Seria Nr

Eliberat la data/de către1.3. Reprezentantul legal

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Nr. Procurii SeriaData eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3.Investiția este efectuată de către producător agricol: producător agricol mic  producător agricol mijlociu  producător agricol mare 

Page 36: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016)

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul)

Gen permanent programat sezonieri programat2016

Femei - - Barbati - -

2017 Femei Barbati

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producatorul agricol este membru

6. Informaţii privind contul bancar al SolicitantuluiDenumirea băncii

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂPartea B

7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere)

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)Municipiul/raionul

Oraşul/satulStr.

8.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei8.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform pct. 10 al regulamentului), lei8.3. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere)

8.4. Sursa investiţiei:8.4.1. Surse proprii (lei)8.4.2. Împrumuturi (lei)8.4.3. Credite (lei)8.4.4. Granturi (lei)

9. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)9.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 2016

Page 37: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Partea C

10. BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA10.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia, ha

din care:10.2. Terenuri/bunuri detinute in proprietate, ha

Numerele cadastrale10.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha

Numerele cadastrale(În cazul în care, numerele cadastrale sunt în număr mare de cinci, se anexează o anexă la cerere)

12. Tipul certificatului prezentat: HACCP ISO GMP GlobalGap

Notă: (se bifează)

ATENȚIE! Cererea se complectează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________

11. Tipul fermei zootehnice pentru care se solicită subvenții: Bovine, șeptel de lapte Bovine, șeptel de carne Apicole Alte specii (se indică specia) __________

Notă: (se bifează)

Nr. _________ de capeteNr. _________ de capeteNr. _________ de stupiNr. _________ de capete

11.1. Tipul echipamentului tehnologic şi a utilajelor noi:

Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic, inclusiv materiale de construcţie utilizate la construcţia sau renovare fermelor zootehnice de bovine

Arhitectura şi structura metalică de rezistenţă Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic

Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic, inclusiv materiale de construcţie utilizate la construcţia sau renovare fermelor zootehnice de ovine şi căprine

Arhitectura şi structura metalică de rezistenţă Utilaj şi echipament tehnologic zootehnic

Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovare fermelor zootehnice de suine

Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovare fermelor zootehnice de păsări

Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovare fermelor zootehnice de iepuri

Utilaje şi echipamente tehnologice zootehnice utilizate la construcţia sau renovare fermelor zootehnice apicole

Notă: (se bifează)Furnizorul_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 38: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

(Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în d

osar

Lista documentelor PaginileConfirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin semnătura

funcţionarului care înregistrează

cererea

Documente obligatorii 1 Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru

măsura respectivă, al cărei model se aprobă prin

ordinul ministrului agriculturii și industriei alimentare;

2 Copia de pe certificatul de înregistrare pentru gospodăriile țărănești;

3 Declarația de constituire pentru gospodăriile țărănești (de fermier);

4 Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate;

5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociații profesionale de profil și/sau al unei organizații profesionale pe produs;

6 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14), cu excepția producătorilor agricoli infiintați in anul 2016;

7 Copia de pe acordul de reeșalonare a datoriilor;8 Plan de afaceri pentru o perioadă de cel puțin 5

ani;9 Copia de pe certificatul ce atestă participarea la

cursul de instruire a producătorilor agricoli10 Copia de pe certificatul HACCP, după caz,

GlobalGap, GMP sau ISO, sau a unui contact încheiat şi preplătit cu una din companiile specializate

11 Procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix (formular interdepartamental tipizat MF-1

Documente suplimentare

12 Copia facturii fiscale;13 Copia facturii de expediție;14 Copia facturii;15 Copia declarației vamale, în cazul importului;16 Copia declarației complimentare în cazul

Page 39: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

importului;17 Copia invoice-ului, în cazul importului;18 Copia de pe ordinul de plată privind achitarea

integrală a costului echipamentului şi utilajului;19 Copia de pe documentația tehnică eliberată de

producător, cu descrierea caracteristicilor tehnice ale utilajului tehnologic;

20 Copia de pe procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (pentru construcții noi)

21 Procesul-verbal de executare a lucrărilor cu anexarea devizului de cheltuieli

22 Copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare, eliberată în modul stabilit;

23 Copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii/utilajului

24 Copia de pe proiectul tehnic elaborat de companii licenţiate în acest scop, în cazul construcţiilor/reconstrucţiilor fermelor zootehnice.

_______________________________________ _______________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care

înregistrează cererea_____________________________ ______________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează

cererea

CODUL DOSARULUI _____________

PRIORITATEA I . Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare

MĂSURA 1. INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE PENTRU RESTRUCTURARE ȘI ADAPTARE LA STANDARDELE UNIUNII EUROPENE

SubMăsura 1.5. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Page 40: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea A1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricolDnumirea Producătorului agricol

Forma organizatorico-juridicăCod Fiscal (IDNO)

Data înregistrării de statSediul juridic:Municipiul/raionul

Orașul/satulStr.

Telefon fix/mobil/faxE-mail

1.2. AdministratorulNume şi Prenume

Adresa Telefon fix/mobil/fax

E-mailData naşterii

VîrstaGenul □ Feminin □ Masculin

Cod de identitate (IDNP)Act de identitate Seria Nr

Eliberat la data/de către1.3. Reprezentantul legal

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Nr. Procurii SeriaData eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3.Investiția este efectuată de către producător agricol: producător agricol mic  producător agricol mijlociu  producător agricol mare 

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276

Page 41: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

din 16.12.2016)

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul)

Gen permanent programat sezonieri programat2016

Femei - - Barbati - -

2017 Femei Barbati

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producatorul agricol este membru

6. Informaţii privind contul bancar al SolicitantuluiDenumirea băncii

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂPartea B

7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere)

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)Municipiul/raionul

Oraşul/satulStr.

8.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei8.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform pct. 10 al regulamentului), lei8.3. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere)

8.4. Sursa investiţiei:8.4.1. Surse proprii (lei)8.4.2. Împrumuturi (lei)8.4.3. Credite (lei)8.4.4. Granturi (lei)

9. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)9.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 2016

Partea C

Page 42: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

10. BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA10.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia, ha

din care:10.2. Terenuri/bunuri detinute in proprietate, ha

Numerele cadastrale10.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha

Numerele cadastrale(În cazul în care, numerele cadastrale sunt în număr mare de cinci, se anexează o anexă la cerere)

11. Tipul și numărul animalelor de prăsilă procurate:□ Bovine (cel puțin 3 vaci/junci) □ Ovine (cel puțin 10 oi) □ Caprine (cel puțin 10 capre) □ Porcine (cel puțin 5 scroafe/scrofiţe) □ Vieri □ Berbeci □ Țapi □ Iepuri de casă de reproducție(cel puțin 10

iepuroaice)

□ Mătci de albine (cel puțin 10 mătci de albine) Notă: (se bifează)

Nr. _________ de capeteNr. _________ de capeteNr. _________ de capeteNr. _________ de capeteNr. _________ de capeteNr. _________ de capeteNr. _________ de capeteNr. _________ de capete

Nr. _________ de mătci

11.2 Numărul crotaliei pentru animalele procurate:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Furnizorul

13. Tipul certificatului prezentat: HACCP

ISO GMP GlobalGap

Notă: (se bifează)

ATENȚIE! Cererea se complectează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în d

osar

Lista documentelor PaginileConfirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin semnătura

funcţionarului care înregistrează

cererea

Documente obligatorii

1Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru măsura respectivă, al cărei model se aprobă prin

Page 43: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

ordinul ministrului agriculturii și industriei alimentare;

2 Copia de pe certificatul de înregistrare pentru gospodăriile țărănești;

3 Declarația de constituire pentru gospodăriile țărănești (de fermier);

4 Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate;

5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociații profesionale de profil și/sau al unei organizații profesionale pe produs;

6 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14), cu excepția producătorilor agricoli infiintați in anul 2016;

7 Copia de pe acordul de reeșalonare a datoriilor;8 Copia de pe certificatul ce atestă participarea la

cursul de instruire a producătorilor agricoli, eliberat în anul în curs de subvenționare, cu număr total de la 24-40 ore;

Documente suplimentare

9 Copia facturii fiscale;10 Copia facturii de expediție;11 Copia facturii;12 Copia declarației vamale, în cazul importului,

vizate de medicul veterinar şi şeful subdiviziunii teritoriale ale ANSA;

13 Copia declarației complimentare în cazul importului;

14 Copia invoice-ului, în cazul importului;15 Copia de pe ordinul de plată privind achitarea

integrală a costului animalelor procurate;16 Copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de

funcţionare pentru exploataţia zootehnică în care vor fi întreţinute animalele

17 Copia de pe polița de asigurare a animalelor, cu excepția procurării mătcilor de albine/roiurilor de albine.

18 Copia de pe actele de punere și scoatere de sub carantină profilactică a animalelor de prăsilă importate, eliberată de ANSA;

19 Copia de pe certificatul de înregistrare (identificare, mişcare) a animalului, pentru cele care sînt supuse înregistrării;

Page 44: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

20 Copia de pe certificatul de rasă al mătcilor de albine, pentru roiurile de albine, pentru care se solicită subvenție;

21 Copia de pe certificatul de rasa (pedigreu) al fiecarui animal.

_______________________________________ _______________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care

înregistrează cererea_____________________________ ______________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează

cererea

CODUL DOSARULUI _____________

PRIORITATEA I . Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare

MĂSURA 2. INVESTIŢII ÎN PRELUCRAREA ŞI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR AGRICOLE

SubMăsura 1.6. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare

1.6.1. Case de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea A1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricolDnumirea Producătorului agricol

Forma organizatorico-juridicăCod Fiscal (IDNO)

Data înregistrării de statSediul juridic:Municipiul/raionul

Page 45: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Orașul/satulStr.

Telefon fix/mobil/faxE-mail

1.2. AdministratorulNume şi Prenume

Adresa Telefon fix/mobil/fax

E-mailData naşterii

VîrstaGenul □ Feminin □ Masculin

Cod de identitate (IDNP)Act de identitate Seria Nr

Eliberat la data/de către1.3. Reprezentantul legal

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Nr. Procurii SeriaData eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3.Investiția este efectuată de către producător agricol: producător agricol mic  producător agricol mijlociu  producător agricol mare 

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016)

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul)

Gen permanent programat sezonieri programat2016

Femei - - Barbati - -

2017 Femei Barbati

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producatorul agricol este membru

6. Informaţii privind contul bancar al SolicitantuluiDenumirea băncii

Adresa bănciiCodul băncii

Page 46: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂPartea B

7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere)

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)Municipiul/raionul

Oraşul/satulStr.

8.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei8.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform pct. 10 al regulamentului), lei8.3. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere)

8.4. Sursa investiţiei: 8.4.1. Surse proprii (lei)

8.4.2. Împrumuturi (lei)8.4.3. Credite (lei)8.4.4. Granturi (lei)

9. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)9.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 2016

Partea C10. BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA10.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia, ha

din care:10.2. Terenuri/bunuri detinute in proprietate, ha

Numerele cadastrale10.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha

Numerele cadastrale(În cazul în care, numerele cadastrale sunt în număr mare de cinci, se anexează o anexă la cerere)

11. Denumirea utilajului/echipamentului tehnologic pentru care se solicită sprijinul financiar

11.1. Destinaţia utilajului/echipamentului tehnologic nou:

în cadrul frigideruluiCapacitatea totală__________toneCapacitatea frigiderului supusă spre subvenţionare________tone

în cadrul casei de ambalare Arhitectura Structura metalică de rezistenţă Pardoseală elicopterizată frigorifică Utilaj şi echipament frigorific pentru prerăcire/răcire, menţinere a

Anul de achiziție____ Anul de achiziție____Anul de achiziție____Anul de achiziție____

Page 47: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

regimurilor de temperatură, umiditate şi atmosferă controlată (CO2 sau SO2)

Instalaţii electrice Utilaje şi echipamente tehnologice pentru spaţiile de expediţie, recepţie,

spălare, sortare şi ambalare

Anul de achiziție____ Anul de achiziție____

12. Furnizorul :

13. Tipul certificatului prezentat: HACCP ISO GMP GlobalGap

Notă: (se bifează)

ATENȚIE! Cererea se complectează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în

dosa

r

Lista documentelor Paginile

Confirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin

semnătura funcţionarulu

i care înregistrează

cererea Documente Obligatorii 1 Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru

submăsura respectivă;2 Copia de pe certificatul de înregistrare pentru

gospodăriile țărănești;3 Declarația de constituire pentru gospodăriile

țărănești (de fermier);4 Declarația pe propria răspundere privind

veridicitatea datelor și a documentelor prezentate;5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul

agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe

Page 48: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

produs;6 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent

celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN 12), cu excepția producătorilor agricoli înființați în anul în curs de subvenționare;

7 Copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli, eliberat în anul în curs de subvenționare, cu număr total de la 24-40 ore;

Documente suplimentare8 Copia de pe contractul de vânzare-cumpărare a

utilajului şi echipamentului nou procurat;

9 Copia de pe documentaţia tehnică eliberată de producător, cu descrierea caracteristicilor tehnice a echipamentului, utilajului tehnologic;

10 Copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii,dupa caz;

11 Copia de pe factura fiscală, factura de expediţie, factura ;

12 Copia invoice-urilor (facturi fiscale externe);13 Copia declaraţiilor vamale;14 Copia declarațiilor complementare;15 Copia de pe ordinul/ordinele de plată privind

achitarea integrală a utilajului/ materialelor de constructie;

16 Procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix (formular interdepartamental tipizat MF-1);

17 Dovada deţinerii bazei de producţie proprie, confirmate prin suprafeţe de teren deţinute/șeptel de animale, care ar asigura cel puţin 50% din capacitatea de păstrare/prelucrare eligibilă pentru subvenţionare;

18 Copia de pe avizul de recunoaştere a grupurilor de producători, înregistraţi în sensul Legii nr. 312 din 20 decembrie 2013;

19 Verificarea certificatul HACCP, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO;

17 Verificarea contactractului încheiat şi preplătit cu una din companiile specializate, în scopul certificării conform standardelor U.E.;

_______________________________________ _______________________________________________

Page 49: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care înregistrează cererea

_____________________________ ______________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează

cererea

CODUL DOSARULUI _____________

PRIORITATEA I . Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare

MĂSURA 2. INVESTIŢII ÎN PRELUCRAREA ŞI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR AGRICOLE

SubMăsura 1.6. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare

1.6.2. Procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea A1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricolDnumirea Producătorului agricol

Forma organizatorico-juridicăCod Fiscal (IDNO)

Data înregistrării de statSediul juridic:Municipiul/raionul

Orașul/satulStr.

Telefon fix/mobil/faxE-mail

1.2. AdministratorulNume şi Prenume

Page 50: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Adresa Telefon fix/mobil/fax

E-mailData naşterii

VîrstaGenul □ Feminin □ Masculin

Cod de identitate (IDNP)Act de identitate Seria Nr

Eliberat la data/de către1.3. Reprezentantul legal

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Nr. Procurii SeriaData eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3.Investiția este efectuată de către producător agricol: producător agricol mic  producător agricol mijlociu  producător agricol mare 

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016)

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul)

Gen permanent programat sezonieri programat2016

Femei - - Barbati - -

2017 Femei Barbati

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producatorul agricol este membru

6. Informaţii privind contul bancar al SolicitantuluiDenumirea băncii

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂPartea B

7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării

Page 51: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

acesteia (max 1000 caractere)

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)Municipiul/raionul

Oraşul/satulStr.

8.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei8.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform pct. 10 al regulamentului), lei8.3. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere)

8.4. Sursa investiţiei:8.4.1. Surse proprii (lei)8.4.2. Împrumuturi (lei)8.4.3. Credite (lei)8.4.4. Granturi (lei)

9. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)9.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 2016

Partea C

10. BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA10.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia, ha

din care:10.2. Terenuri/bunuri detinute in proprietate, ha

Numerele cadastrale10.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha

Numerele cadastrale(În cazul în care, numerele cadastrale sunt în număr mare de cinci, se anexează o anexă la cerere)

11. Denumirea utilajului/echipamentului tehnologic pentru care se solicită sprijinul financiar 11.1. Tipul echipamentelor tehnologice şi a utilajelor noi pentru procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor PROCESARE fructelor strugurilor fructelor cartofilor Utilaje de producere a sucurilor sau concentratului de suc din fructe,

struguri şi legume Utilaje de producere a conservelor din fructe, struguri şi legume Utilaj şi echipament pentru procesarea şi prelucrarea primară/finită a

fructelor de culturi nucifere (nuci, alune, migdale): Utilaj şi echipament pentru procesarea şi prelucrarea primară/finită a

cartofului Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru

procesarea şi prelucrarea strugurilor de soiuri tehnice

Anul de achiziție____

Anul de achiziție____Anul de achiziție____

Anul de achiziție____

Anul de achiziție____ USCARE

Page 52: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

fructelor strugurilor legumelor cartofilor Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru

uscarea fructelor, strugurilor şi legumelor Anul de achiziție____

CONGELARE fructelor strugurilor legumelor cartofilor Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru

congelarea fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor Anul de achiziție____

12. Furnizorul :

13. Tipul certificatului prezentat: HACCP ISO GMP GlobalGap

Notă: (se bifează)

ATENȚIE! Cererea se complectează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în

dosa

r

Lista documentelor Paginile

Confirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin

semnătura funcţionarulu

i care înregistrează

cererea Documente Obligatorii 1 Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru

submăsura respectivă;2 Copia de pe certificatul de înregistrare pentru

gospodăriile țărănești;3 Declarația de constituire pentru gospodăriile

țărănești (de fermier);4 Declarația pe propria răspundere privind

veridicitatea datelor și a documentelor prezentate;

Page 53: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs;

6 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN 12), cu excepția producătorilor agricoli înființați în anul în curs de subvenționare;

7 Copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli, eliberat în anul în curs de subvenționare, cu număr total de la 24-40 ore;

Documente suplimentare8 Copia de pe contractul de vânzare-cumpărare a

utilajului şi echipamentului nou procurat;

9 Copia de pe documentaţia tehnică eliberată de producător, cu descrierea caracteristicilor tehnice a echipamentului, utilajului tehnologic;

10 Copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii,dupa caz;

11 Copia de pe factura fiscală, factura de expediţie, factura ;

12 Copia invoice-urilor (facturi fiscale externe);13 Copia declaraţiilor vamale;14 Copia declarațiilor complementare;15 Copia de pe ordinul/ordinele de plată privind

achitarea integrală a utilajului/ materialelor de constructie;

16 Procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix (formular interdepartamental tipizat MF-1);

17 Dovada deţinerii bazei de producţie proprie, confirmate prin suprafeţe de teren deţinute/șeptel de animale, care ar asigura cel puţin 50% din capacitatea de păstrare/prelucrare eligibilă pentru subvenţionare;

18 Copia de pe avizul de recunoaştere a grupurilor de producători, înregistraţi în sensul Legii nr. 312 din 20 decembrie 2013;

19 Verificarea certificatul HACCP, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO;

17 Verificarea contactractului încheiat şi preplătit cu una din companiile specializate, în scopul

Page 54: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

certificării conform standardelor U.E.;

_______________________________________ _______________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care

înregistrează cererea_____________________________ ______________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează

cerereaCODUL DOSARULUI _____________

PRIORITATEA I . Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare

MĂSURA 2. INVESTIŢII ÎN PRELUCRAREA ŞI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR AGRICOLE

SubMăsura 1.6. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare

1.6.3. Prelucrare, uscare şi condiţionare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui şi soia

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea A1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricolDnumirea Producătorului agricol

Forma organizatorico-juridicăCod Fiscal (IDNO)

Data înregistrării de statSediul juridic:Municipiul/raionul

Orașul/satulStr.

Telefon fix/mobil/faxE-mail

1.2. Administratorul

Page 55: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Data naşteriiVîrstaGenul □ Feminin □ Masculin

Cod de identitate (IDNP)Act de identitate Seria Nr

Eliberat la data/de către1.3. Reprezentantul legal

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Nr. Procurii SeriaData eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3.Investiția este efectuată de către producător agricol: producător agricol mic  producător agricol mijlociu  producător agricol mare 

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016)

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul)

Gen permanent programat sezonieri programat2016

Femei - - Barbati - -

2017 Femei Barbati

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producatorul agricol este membru

6. Informaţii privind contul bancar al SolicitantuluiDenumirea băncii

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂPartea B

Page 56: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere)

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)Municipiul/raionul

Oraşul/satulStr.

8.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei8.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform pct. 10 al regulamentului), lei8.3. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere)

8.4. Sursa investiţiei:8.4.1. Surse proprii (lei)8.4.2. Împrumuturi (lei)8.4.3. Credite (lei)8.4.4. Granturi (lei)

9. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)

9.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 2016

Partea C10. BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA10.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia, ha

din care:10.2. Terenuri/bunuri detinute in proprietate, ha

Numerele cadastrale10.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha

Numerele cadastrale(În cazul în care, numerele cadastrale sunt în număr mare de cinci, se anexează o anexă la cerere)

11. Denumirea utilajului/echipamentului tehnologic pentru care se solicită sprijinul financiar 11.1. Tipul echipamentelor tehnologice şi a utilajelor noi pentru procesare, uscare şi condiţionarea cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui, soiei PROCESARE USCARE CONDIȚIONARE

cerealelor oleaginoaselor florii-soarelui soiei Utilaj şi echipament tehnologic

utilizat în complex sau separat pentru păstrarea, uscarea şi condiţionarea cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui, soie

Păstrare, uscare şi condiţionare

Hale/hambare de depozitare a cerealelor/producţiei agricole

Anul de achiziție____

Anul de achiziție____

PROCESARE

Page 57: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

cerealelor oleaginoaselor florii-soarelui soieiUtilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru procesarea, prelucrarea

primară/finită a cerealelor

Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat în cadrul procesului de morărit

Utilaje şi echipamente de recepţie a cerealelor

Utilaje şi echipamente de depozitare şi pregătire a cerealelor pentru măciniş

Utilaje şi echipamente de măcinare a cerealelor

Utilaje şi echipamente de ambalare şi depozitare

Anul de achiziție____

Anul de achiziție____

Anul de achiziție____

Anul de achiziție____

Utilaj şi echipament pentru fabricarea pâinii şi produselor de panificaţie

Utilaj şi echipament de recepţie şi stocare a ingredientelor

Utilaj şi echipament de formare aluat

Utilaj şi echipament de coacere şi ambalare a pîinii şi produselor de panificaţie

Anul de achiziție____

Anul de achiziție____

Anul de achiziție____

Anul de achiziție____

Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru procesarea, prelucrarea primară/finită a oleaginoaselor, florii-soarelui, soiei

Utilaje şi echipamente de recepţie a oleaginoaselor

Utilaje şi echipamente de depozitare şi pregătire a oleaginoaselor pentru procesare

Utilaje şi echipamente de prelucrare primară/finită a oleaginoaselor

Utilaje şi echipamente de ambalare şi depozitare

Anul de achiziție____

Anul de achiziție____

Anul de achiziție____

Anul de achiziție____

12. Furnizorul :

13. Tipul certificatului prezentat: HACCP ISO GMP GlobalGap

Notă: (se bifează)

ATENȚIE! Cererea se complectează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Page 58: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în

dosa

rLista documentelor Paginile

Confirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin

semnătura funcţionarulu

i care înregistrează

cererea Documente Obligatorii 1 Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru

submăsura respectivă;2 Copia de pe certificatul de înregistrare pentru

gospodăriile țărănești;3 Declarația de constituire pentru gospodăriile

țărănești (de fermier);4 Declarația pe propria răspundere privind

veridicitatea datelor și a documentelor prezentate;5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul

agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs;

6 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN 12), cu excepția producătorilor agricoli înființați în anul în curs de subvenționare;

7 Copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli, eliberat în anul în curs de subvenționare, cu număr total de la 24-40 ore;

Documente suplimentare8 Copia de pe contractul de vânzare-cumpărare a

utilajului şi echipamentului nou procurat;

9 Copia de pe documentaţia tehnică eliberată de producător, cu descrierea caracteristicilor tehnice a echipamentului, utilajului tehnologic;

10 Copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii,dupa caz;

11 Copia de pe factura fiscală, factura de expediţie, factura ;

12 Copia invoice-urilor (facturi fiscale externe);13 Copia declaraţiilor vamale;14 Copia declarațiilor complementare;

Page 59: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

15 Copia de pe ordinul/ordinele de plată privind achitarea integrală a utilajului/ materialelor de constructie;

16 Procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix (formular interdepartamental tipizat MF-1);

17 Dovada deţinerii bazei de producţie proprie, confirmate prin suprafeţe de teren deţinute/șeptel de animale, care ar asigura cel puţin 50% din capacitatea de păstrare/prelucrare eligibilă pentru subvenţionare;

18 Copia de pe avizul de recunoaştere a grupurilor de producători, înregistraţi în sensul Legii nr. 312 din 20 decembrie 2013;

19 Verificarea certificatul HACCP, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO;

17 Verificarea contactractului încheiat şi preplătit cu una din companiile specializate, în scopul certificării conform standardelor U.E.;

_______________________________________ _______________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care

înregistrează cererea_____________________________ ______________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează

cererea

CODUL DOSARULUI _____________

PRIORITATEA I . Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare

MĂSURA 2. INVESTIŢII ÎN PRELUCRAREA ŞI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR AGRICOLE

SubMăsura 1.6. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare

1.6.4. Prelucrarea primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, precum și analiza mierii de albine

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Page 60: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea A1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricolDnumirea Producătorului agricol

Forma organizatorico-juridicăCod Fiscal (IDNO)

Data înregistrării de statSediul juridic:Municipiul/raionul

Orașul/satulStr.

Telefon fix/mobil/faxE-mail

1.2. AdministratorulNume şi Prenume

Adresa Telefon fix/mobil/fax

E-mailData naşterii

VîrstaGenul □ Feminin □ Masculin

Cod de identitate (IDNP)Act de identitate Seria Nr

Eliberat la data/de către1.3. Reprezentantul legal

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Nr. Procurii SeriaData eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3.Investiția este efectuată de către producător agricol: producător agricol mic  producător agricol mijlociu  producător agricol mare 

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276

Page 61: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

din 16.12.2016)

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul)

Gen permanent programat sezonieri programat2016

Femei - - Barbati - -

2017 Femei Barbati

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producatorul agricol este membru

6. Informaţii privind contul bancar al SolicitantuluiDenumirea băncii

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂPartea B

7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere)

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)Municipiul/raionul

Oraşul/satulStr.

8.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei8.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform pct. 10 al regulamentului), lei8.3. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere)

8.4. Sursa investiţiei:8.4.1. Surse proprii (lei)8.4.2. Împrumuturi (lei)8.4.3. Credite (lei)8.4.4. Granturi (lei)

9. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)9.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 2016

Partea C10. BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA

Page 62: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

10.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia, hadin care:

10.2. Terenuri/bunuri detinute in proprietate, haNumerele cadastrale

10.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, haNumerele cadastrale

(În cazul în care, numerele cadastrale sunt în număr mare de cinci, se anexează o anexă la cerere)

11. Denumirea utilajului/echipamentului tehnologic pentru care se solicită sprijinul financiar

11.1. Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru prelucrarea primară/finită, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui

LAPTE

PROCESARE AMBALARE PĂSTRARE

Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru procesarea, prelucrarea primară/finită, ambalarea şi păstrarea laptelui

Utilaje şi echipamente de recepţie, răcire şi stocare lapte

Utilaje şi echipamente de procesare a laptelui

Utilaje şi echipamente de prelucrare primară/finită a laptelui

Utilaje şi echipamente de ambalare şi păstrare a laptelui şi produselor lactate

Anul de achiziție____

Anul de achiziție____

Anul de achiziție____

Anul de achiziție____

CARNE

PRELUCRARE: PRIMARĂ FINITĂ

AMBALARE REFRIGERARE PĂSTRARE

Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru prelucrare primară/finită, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărni

Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru abatorizarea animalelor

Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru abatorizarea păsărilor

Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru prelucrare primară/finită, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii

Anul de achiziție____

Anul de achiziție____

Anul de achiziție____

MIERE DE ALBINI

PRELUCRARE: PRIMARĂ FINITĂ

AMBALARE PĂSTRARE

Utilaj şi echipament tehnologic utilizat în complex sau separat pentru procesare, prelucrare primară/finită, ambalare şi păstrare a mierii de albine

Anul de achiziție____

12. Furnizorul :

13. Tipul certificatului prezentat:

Page 63: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

HACCP ISO GMP GlobalGap

Notă: (se bifează)

ATENȚIE! Cererea se completează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în

dosa

r

Lista documentelor Paginile

Confirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin

semnătura funcţionarulu

i care înregistrează

cererea Documente Obligatorii 1 Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru

submăsura respectivă;2 Copia de pe certificatul de înregistrare pentru

gospodăriile țărănești;3 Declarația de constituire pentru gospodăriile

țărănești (de fermier);4 Declarația pe propria răspundere privind

veridicitatea datelor și a documentelor prezentate;5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul

agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs;

6 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN 12), cu excepția producătorilor agricoli înființați în anul în curs de subvenționare;

7 Copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli, eliberat în anul în curs de subvenționare, cu număr total de la 24-40 ore;

Documente suplimentare8 Copia de pe contractul de vânzare-cumpărare a

utilajului şi echipamentului nou procurat;

Page 64: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

9 Copia de pe documentaţia tehnică eliberată de producător, cu descrierea caracteristicilor tehnice a echipamentului, utilajului tehnologic;

10 Copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii,dupa caz;

11 Copia de pe factura fiscală, factura de expediţie, factura ;

12 Copia invoice-urilor (facturi fiscale externe);13 Copia declaraţiilor vamale;14 Copia declarațiilor complementare;15 Copia de pe ordinul/ordinele de plată privind

achitarea integrală a utilajului/ materialelor de constructie;

16 Procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix (formular interdepartamental tipizat MF-1);

17 Dovada deţinerii bazei de producţie proprie, confirmate prin suprafeţe de teren deţinute/șeptel de animale, care ar asigura cel puţin 50% din capacitatea de păstrare/prelucrare eligibilă pentru subvenţionare;

18 Copia de pe avizul de recunoaştere a grupurilor de producători, înregistraţi în sensul Legii nr. 312 din 20 decembrie 2013;

19 Verificarea certificatul HACCP, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO;

17 Verificarea contactractului încheiat şi preplătit cu una din companiile specializate, în scopul certificării conform standardelor U.E.;

_______________________________________ _______________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care

înregistrează cererea_____________________________ ______________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează

cererea

CODUL DOSARULUI _____________

PRIORITATEA I . Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare

MĂSURA 1. INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE PENTRU RESTRUCTURARE ȘI ADAPTARE LA STANDARDELE UNIUNII EUROPENE

SubMăsura 1.7A Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură

CERERE DE SOLICITARE

Page 65: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

A SPRIJINULUI FINANCIARANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea ASe completează de către Compania de Asigurari

1.Denumirea companiei de asigurareForma organizatorico-juridică

Numărul de identificare de statData înregistrării de stat

Sediul juridic: Municipiul/raionulOrașul/satul

Str.Telefon fix/mobil/fax

E-mail

2. Informaţii privind contul bancar al Solicitantului (se completează obligatoriu)Denumirea băncii

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

Partea B

3. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)3.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 2016

4. Suma sprijinului solicitat (lei)

5. Numărul de cereri depuse5.1. Valoarea totală a primei de asigurare, lei

6. Date despre producătorul agricol asigurat

Page 66: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Nr. Denumirea intreprinderii/gospodăriei țărănești Codul fiscal

6.1. Tipul culturilor agricole asigurate: 6.1.1. Lista riscurilor a căror asigurare se subvenţionează:

□ sfecla de zahăr, suprafața______________ha;□ floarea – soarelui, suprafața_____________ha;□ porumb, suprafața_____________ha;□ soia, suprafața_____________ha;□ legume, suprafața_____________ha;□ tutun, suprafața_____________ha; □grîu________________ha;□rapiţa de toamnă_____________ha;□orz__________________ha;□plantaţii multianuale_______________ha;□plantatii viticole_______________ha;□ plantatii pomicole_____________ha.Nota: (se bifează obligatoriu)

□ secetă excesivă□ grindină□ temperaturi scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor□ furtuni□ inundaţiiNota: (se bifează obligatoriu)

6.2. Tipul animalelor asigurate: 6.2.1. Lista riscurilor a căror asigurare se subvenţionează:

Animale _________, Nr.__________ (se indică tipul)

Păsări __________, Nr.__________ (se indiă tipul)

Familii de albine, Nr.___________

Nota: (se bifează obligatoriu)

pieirea animalelor, păsărilor, familiilor de albine din cauză de boală, furtună, grindină, inundaţie, răcire excesivă, trauma

sacrificarea, în caz de necesitate, a animalelor, conform indicaţiilor Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor

Nota: (se bifează obligatoriu)

ATENȚIE! Punctul 6-6.3 se complectează obligatoriu pentru fiecare producător agricol asigurat separat.

ATENȚIE! Cererea se complectează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

6. LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în d

osar

Lista documentelor PaginileConfirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin semnătura

funcţionarului care înregistrează

cererea

1 Cererea de acordare a sprijinului financiar pentru măsura dată ;

2 Copia de pe poliţa de asigurare;3 Copia de pe documentul de plată a primei de

asigurare;4 Extras din registrul producătorilor agricoli, eliberat de

primărie;5 Act centralizator a documentelor privind acordarea

subvenţiilor la asigurarea recoltei şi animalelor agricole.

Page 67: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

_______________________________________ _______________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care

înregistrează cererea_____________________________ ______________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează

cererea

CODUL DOSARULUI _____________

PRIORITATEA I . Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare

MĂSURA 1. INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE PENTRU RESTRUCTURARE ȘI ADAPTARE LA STANDARDELE UNIUNII EUROPENE

SubMăsura 1.7. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare.

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea A1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricolDnumirea Producătorului agricol

Forma organizatorico-juridicăCod Fiscal (IDNO)

Data înregistrării de statSediul juridic:Municipiul/raionul

Orașul/satulStr.

Telefon fix/mobil/faxE-mail

1.2. Administratorul

Page 68: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Data naşteriiVîrstaGenul □ Feminin □ Masculin

Cod de identitate (IDNP)Act de identitate Seria Nr

Eliberat la data/de către1.3. Reprezentantul legal

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Nr. Procurii SeriaData eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3.Investiția este efectuată de către producător agricol: producător agricol mic  producător agricol mijlociu  producător agricol mare 

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016)

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul)

Gen permanent programat sezonieri programat2016

Femei - - Barbati - -

2017 Femei Barbati

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producatorul agricol este membru

6. Informaţii privind contul bancar al SolicitantuluiDenumirea băncii

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂPartea B

Page 69: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere)

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)Municipiul/raionul

Oraşul/satulStr.

8.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei8.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform pct. 10 al regulamentului), lei8.3. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere)

8.4. Sursa investiţiei:8.4.1. Surse proprii (lei)8.4.2. Împrumuturi (lei)8.4.3. Credite (lei)8.4.4. Granturi (lei)

9. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)9.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 2016

Partea C

10. BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA10.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia, ha

din care:10.2. Terenuri/bunuri detinute in proprietate, ha

Numerele cadastrale10.3. Terenuri/bunuri detinute in arenda, ha

Numerele cadastrale(În cazul în care, numerele cadastrale sunt în număr mare de cinci, se anexează o anexă la cerere)

11. DATE DESPRE CREDITUL ACCESAT

11.1 Denumirea bancii11.2 Adresa bancii11.3 Data incheierii contractului11.4 Numarul contractului de credit11.5 Suma creditului contractat11.6 Rata dobinzii11.7 Scopul creditului conform pct.49

Nota: Se complecteaza pentru fiecare credit contractat separat.

ATENȚIE! Cererea se completează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________

Page 70: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

(Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în d

osar

Lista documentelor PaginileConfirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin semnătura

funcţionarului care înregistrează

cererea

Documente obligatorii1 Cererea de acordare a sprijinului financiar pentru

submăsura respectivă;

2 Copia de pe certificatul de inregistrare pentru gospodăriile țărănești;

3 Declarația de constituire pentru gospodăriile țărănești (de fermier);

4 Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate;

5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs;

6 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN12), cu excepția producătorilor agricoli înființati în anul în curs de subvenționare;

Documente suplimentare7 Copia de pe contractul de credit/împrumuturi;

8 Certificatul eliberat de către instituţiile financiare privind direcţiile de utilizare a creditului, şi suma dobânzii achitată, începând cu 1 noiembrie al anului precedent celui de subvenționare.

9 Copia de pe ordinele de plată ce atestă achitarea dobânzii, începând cu 1 noiembrie al anului precedent celui de subvenționare;

10 Borderourile ordinelor/notelor de plată, completate şi eliberate de către instituţiile financiare, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.

Page 71: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

____________________________________________ ________________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care înregistrează cerere_____________________________________________ ________________________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează cererea

L. Ș. L. Ș.

CODUL DOSARULUI _____________

PRIORITATEA I . Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare

Măsura 2: Investiții în prelucrarea și comercializarea produselor agricole

SubMăsura 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători agricoli.

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea A1. DATE DESPRE SOLICITANT (Grupul de producători agricoli)

1.1. Denumirea Grupului de producători agricoliDenumirea Grupului de producători

Forma organizatorico-juridicăCod Fiscal (IDNO)

Data înregistrării de statSediul juridic:Municipiul/raionul

Orașul/satulStr.

Telefon fix/mobil/faxE-mail

1.2. AdministratorulNume şi Prenume

Adresa Telefon fix/mobil/fax

E-mailData naşterii

VîrstaGenul □ Feminin □ Masculin

Cod de identitate (IDNP)Act de identitate Seria Nr

Page 72: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Eliberat la data/de către1.3. Reprezentantul legal

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Nr. Procurii SeriaData eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3.Investiția este efectuată de către producător agricol: producător agricol mic  producător agricol mijlociu  producător agricol mare 

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016)

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul)Gen permanent programat sezonieri programat

2016 Femei - - Barbati - -

2017 Femei Barbati

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producatorul agricol este membru

6. Informaţii privind contul bancar al SolicitantuluiDenumirea băncii

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂPartea B

7. Prezentarea proiectului(pentru care s-a asociat Grupul de producători) – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere)

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)Municipiul/raionul

Oraşul/satulStr.

Page 73: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

9. Suma sprijinului solicitat (lei)(Se calculeaza conform pct. 70 din Regulament)

10. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)10.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 2016

11. Producția comercializată prin intermediul Grupului de producători agricoli (conform pct. 70 din Regulamentul de subventionare pentru anul 2017)

□ I an de activitate□ II an de activitate□ III an de activitate□ IV an de activitate□ V an de activitate

Notă: (se bifează)

12. Producția comercializată de către membrii Grupului către Grupul de producători agricoli1) Membrul GP, ________________________________ Cod fiscal___________________________

denumirea producției_______________________cantitatea_____________kg______________lei;2) Membrul GP, ________________________________ Cod fiscal___________________________

denumirea producției_______________________cantitatea_____________kg______________lei;3) Membrul GP, ________________________________ Cod fiscal___________________________

denumirea producției_______________________cantitatea_____________kg______________lei;4) Membrul GP, ________________________________ Cod fiscal___________________________

denumirea producției_______________________cantitatea_____________kg______________lei;5) Membrul GP, ________________________________ Cod fiscal___________________________

denumirea producției_______________________cantitatea_____________kg______________lei;6) Membrul GP, ________________________________ Cod fiscal___________________________

denumirea producției_______________________cantitatea_____________kg______________lei;(Pentru fiecare tip de produs se complectează separat)

TOTAL: ___________kg___________lei

13. Cantitatea de producție comercializată de către Grupul de producători agricoli

1)Denumirea producției___________cantitatea_______kg____________lei2) Denumirea producției__________cantitatea________kg____________lei3) Denumirea producției__________cantitatea________kg____________lei4) Denumirea producției__________cantitatea________kg____________lei

14. Tipul certificatului prezentat:□ GlobalGap□ HACCP□ GMP□ ISO

Notă: (se bifează)ATENȚIE! Cererea se complcetează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

Page 74: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în

dosa

rLista documentelor Paginile

Confirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin

semnătura funcţionarulu

i care înregistrează

cererea Documente Obligatorii

1 Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru submăsura respectivă;

2 Copia de pe certificatul de înregistrare a grupului de producatori;

3 Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate;

4 Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs;

5 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, cu excepția producătorilor agricoli înființați în anul în curs de subvenționare;

6 Copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli, eliberat în anul în curs de subvenționare, cu număr total de la 24-40 ore;

Documente suplimentare7 Copia de pe avizul de recunoaştere;

8 Dovada valorii producţiei comercializate de către membrii grupului de producători;

9 Raportul anual privind realizarea planului de recunoaştere;

10 Verificarea certificatul HACCP, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO;

11 Verificarea contactractului încheiat şi preplătit cu una din companiile specializate, în scopul certificării conform standardelor U.E.;

____________________________________________ ________________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care înregistrează cerere

_____________________________________________ ________________________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează cererea

L. Ș. L. Ș.

Page 75: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

CODUL DOSARULUI _____________

PRIORITATEA I . Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare

MĂSURA 2. INVESTIŢII ÎN PRELUCRAREA ŞI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR AGRICOLE

SubMăsura 1.9. Stimularea activităților de promovare pe piețele externe

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea ADATE DESPRE SOLICITANT (Asociație profesională din domeniul agricol)

1.1. Asociația profesionalăDenumirea Asociației

Forma organizatorico-juridicăCod Fiscal (IDNO)

Data înregistrării de statSediul juridic:Municipiul/raionul

Orașul/satulStr.

Telefon fix/mobil/faxE-mail

1.2. AdministratorulNume şi Prenume

Adresa Telefon fix/mobil/fax

E-mailData naşterii

VîrstaGenul □ Feminin □ Masculin

Cod de identitate (IDNP)

Page 76: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Act de identitate Seria NrEliberat la data/de către

1.3. Reprezentantul legal Nume şi Prenume

Adresa Telefon fix/mobil/fax

E-mailNr. Procurii Seria

Data eliberării

2. Informaţii privind contul bancar al SolicitantuluiDenumirea băncii

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂPartea B

3. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere)

4. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)Municipiul/raionul

Oraşul/satulStr.

4.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei4.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform pct. 10 al regulamentului), lei4.3. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere)

5. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)

Partea C6. Producători agricoli, membrii Asociației profesionale din domeniul agricolNr. Denumirea intreprinderii/gospodăriei țărănești Codul fiscal

compensarea cheltuielilor de participare şi organizare la expozițiile, târgurile, concursurile, cu profil agroalimentar, inclusiv în rețelele de comercializare pe piața externă:

Page 77: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

cheltuielile de arendă a spațiului expozițional;cheltuielile de construcție a standurilor de prezentare, bannerelor, panourilor;costurile taxelor de participare;cheltuieli de costurile mostrelor utilizate în procesul de promovare;achiziţionare de spaţiu mass media pentru diseminarea informaţiilor de promovare a produselor

agricole și agroalimentare.

compensarea cheltuielilor pentru înregistrarea produselor cu indicație geografică protejată, denumire de origine a produselor și specialitate tradiţională garantată cu excepția produselor vitivinicole.

7. Tipul certificatului prezentat: HACCP ISO GMP GlobalGap

Notă: (se bifează)

ATENȚIE! Cererea se completează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în

dosa

r

Lista documentelor Paginile

Confirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin

semnătura funcţionarulu

i care înregistrează

cererea Documente

Obligatorii 1 Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru

submăsura respectivă;2 Copia de pe certificatul de înregistrare pentru

gospodăriile țărănești;3 Declarația de constituire pentru gospodăriile

țărănești (de fermier);

Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate;

4 Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs;

Page 78: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

5 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN 12), cu excepția producătorilor agricoli înființați în anul în curs de subvenționare;

Documente suplimentare6 Copia contractului de folosință a spațiului

expozițional;7 Confirmarea înregistrării producătorului agricol

în cadrul indicație geografică protejată și denumire de origine a produselor.

8 Copia de pe facturile fiscale, facturi de expediție, facturi, ce denotă participarea și transportarea mostrelor de produse agricole și agroalimentare;

9 Copia invoice-urilor (facturi fiscale externe);10 Copia declaraţiilor vamale;11 Copia declarațiilor complementare;12 Copia de pe dispoziţiile de plată cu privire la

achitarea serviciilor de participarea în cadrul expoziţiilor, târgurilor, concursurilor, cu profil agroalimentar.

____________________________________________ ________________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care înregistrează cerere_____________________________________________ ________________________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează cererea

L. Ș. L. Ș.

CODUL DOSARULUI _____________

Prioritatea II. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale

Măsura 3. Pregătirea pentru implementarea acţiunilor referitoare la mediul şi spaţiul rural

SubMăsura 2.1. Stimularea invesţiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Page 79: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea A1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricolDnumirea Producătorului agricol

Forma organizatorico-juridicăCod Fiscal (IDNO)

Data înregistrării de statSediul juridic:Municipiul/raionul

Orașul/satulStr.

Telefon fix/mobil/faxE-mail

1.2. AdministratorulNume şi Prenume

Adresa Telefon fix/mobil/fax

E-mailData naşterii

VîrstaGenul □ Feminin □ Masculin

Cod de identitate (IDNP)Act de identitate Seria Nr

Eliberat la data/de către1.3. Reprezentantul legal

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Nr. Procurii SeriaData eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3.Investiția este efectuată de către producător agricol: producător agricol mic  producător agricol mijlociu  producător agricol mare 

Page 80: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016)

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul)

Gen permanent programat sezonieri programat2016

Femei - - Barbati - -

2017 Femei Barbati

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producatorul agricol este membru

6. Informaţii privind contul bancar al SolicitantuluiDenumirea băncii

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂPartea B

7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere)

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)Municipiul/raionul

Oraşul/satulStr.

8.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei8.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform pct. 10 al regulamentului), lei8.3. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere)

8.4. Sursa investiţiei:8.4.1. Surse proprii (lei)8.4.2. Împrumuturi (lei)8.4.3. Credite (lei)8.4.4. Granturi (lei)

9. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)9.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 2016

Partea C10. BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA

Page 81: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

10.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia, hadin care:

10.2. Terenuri detinute in proprietate, ha9.2.1. Numerele cadastrale

10.3. Terenuri detinute in arenda, ha9.3.1. Numerele cadastrale

11. Consolidarea terenurilor agricole prin : vînzare-cumpărare schimb donaţie

Numărul parcelelor de teren supuse consolidarii:

Suprafaţa parcelelor consolidate (ha): Numerele cadastrale a parcelelor consolidate:

12. Comasarea terenurilor agricole Numărul parcelelor de teren supuse comasarii:Suprafaţa parcelelor comasate (ha): Numerele cadastrale a parcelelor comasate:

13. Tipul certificatului prezentat: HACCP ISO GMP GlobalGap

Notă: (se bifează)

ATENȚIE! Cererea se complectează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în d

osar

Lista documentelor PaginileConfirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin semnătura

funcţionarului care înregistrează

cererea

Documente obligatorii1 Cererea de acordare a sprijinului financiar pentru

submăsura respectivă;2 Copia de pe certificatul de inregistrare pentru

gospodăriile țărănești;3 Declarația de constituire pentru gospodăriile

Page 82: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

țărănești (de fermier);4 Declarația pe propria răspundere privind

veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate;5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul

agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs;

6 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN12), cu excepția producătorilor agricoli înființati în anul în curs de subvenționare;

Documente suplimentare8 Copia de pe contractul de înstrăinare a terenului

cu parafa de înregistrare a acestuia la oficiul cadastral teritorial;

10 Copia de pe ordinul de plată pentru taxa de stat;

11 Factura, ordinul, bon de plată privind serviciile acordate de către oficiile cadastrale (Întreprinderea de Stat „Cadastru”), precum şi întreprinderile licenţiate în acest domeniu;

12 Copia de pe proiectul de comasare (decizia de formare a bunului imobil şi planul cadastral sau geometric al bunului imobil format), cu parafa de înregistrare a acestuia la oficiul cadastral teritorial.

____________________________________________ ________________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care înregistrează cerere_____________________________________________ ________________________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează cererea

L. Ș. L. Ș.

CODUL DOSARULUI _____________

Prioritatea II. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale

Măsura 3. Pregătirea pentru implementarea acţiunilor referitoare la mediul şi spaţiul rural

SubMăsura 2.2 Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare

Page 83: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea A1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricolDenumirea Producătorului agricol

Forma organizatorico-juridicăCod Fiscal (IDNO)

Data înregistrării de statSediul juridic:Municipiul/raionul

Orașul/satulStr.

Telefon fix/mobil/faxE-mail

1.2. AdministratorulNume şi Prenume

Adresa Telefon fix/mobil/fax

E-mailData naşterii

VîrstaGenul □ Feminin □ Masculin

Cod de identitate (IDNP)Act de identitate Seria Nr

Eliberat la data/de către1.3. Reprezentantul legal

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Nr. Procurii SeriaData eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):

Page 84: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3.Investiția este efectuată de către producător agricol: producător agricol mic  producător agricol mijlociu  producător agricol mare 

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016)

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul)

Gen permanent programat sezonieri programat2016

Femei - - Barbati - -

2017 Femei Barbati

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producatorul agricol este membru

6. Informaţii privind contul bancar al SolicitantuluiDenumirea băncii

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂPartea B

7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere)

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)Municipiul/raionul

Oraşul/satulStr.

8.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei8.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform pct. 10 al regulamentului), lei8.3. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere)

8.4. Sursa investiţiei:8.4.1. Surse proprii (lei)8.4.2. Împrumuturi (lei)8.4.3. Credite (lei)

Page 85: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

8.4.4. Granturi (lei)

9. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)9.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 2016

Partea C10. BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA10.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia, ha

din care:10.2. Terenuri detinute in proprietate, ha

9.2.1. Numerele cadastrale10.3. Terenuri detinute in arenda, ha

9.3.1. Numerele cadastrale

12. Numărul de unităţi: (se indică nr. total de unităţiNr. de identificare în RTA(după caz)

Marca/Modelul(după caz)

Seria şi numărul certificatului de înmatriculare (după caz)Numărul de înmatriculare(după caz)

Anul producerii Proprietarul tehnicii agricole Ţara producătoare 13. Furnizorul : (se bifează)

Unitatea de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2KR Întreprinderea de Stat”Institutulde Tehnică Agricolă ”Mecagro” Companiile de leasing Altele(se indică furnizorul)

Atenție! (tabelul nr. 12 se indică separat pentru fiecare unitate)

ATENȚIE! Cererea se complectează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

11. Echipamentul de irigare pentru care se solicită subvenții: Suprafața irigată, ha

sistem de irigare prin picurare/microaspersiune

sistem de irigare prin aspersiune/sisteme mobile de irigare

staţiei de pompare staţiei de fertigare geomembrană geotextilului pentru captarea apei retele de aductie si/sau de distributie

Notă : (se bifează)

Page 86: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA SI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATEO

rdin

ea

docu

men

telo

r în

dos

ar

Lista documentelor PaginileConfirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin semnătura

funcţionarului care înregistrează

cererea

Documente obligatorii

1Cererea de acordare a sprijinului financiar pentru submăsura respectivă;

2 Copia de pe certificatul de inregistrare pentru gospodăriile țărănești;

3 Declarația de constituire pentru gospodăriile țărănești (de fermier);

4 Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate;

5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs;

6 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN12), cu excepția producătorilor agricoli înființati în anul în curs de subvenționare;

7 Procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix (formular interdepartamental tipizat MF-1, aprobat prin Hotărîrea Departamentului Statistică a RM nr. 08 din 12.04.1995), pentru utilajele, echipamentele și alte bunuri eligibile care necesită a fi instalate;

Documente suplimentare8 Copia de pe facturi/facturi fiscale/facturi de

expediție;9 Copia invoice-urilor;10 Copia declaraţiilor vamale de import;11 Copia declaraţiilor complimentare;12 Copia de pe contractul de vinzare-cumparare,

dupa caz, pentru sistemele de irigare, după caz;13 Copia de pe ordinul de plată privind achitarea

integrală (inclusiv a avansului, indiferent de mărimea şi data achitării lui), sau, după caz, a ratei achitate, la procurarea echipamentelor sau sistemelor noi de irigare;

14 Copia Extrasului eliberat de primărie, privind suprafța terenurilor deținute în arendă

15 pentru pct.84 lit. c) producătorul agricol va

Page 87: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

prezenta următoarele documente suplimentare:Schiţa de proiect;

16 pentru pct.84 lit. c) producătorul agricol va prezenta următoarele documente suplimentare:

Copia de pe devizul de cheltuieli;17 pentru pct.84 lit. c) producătorul agricol va

prezenta următoarele documente suplimentare:Procesul-verbal de executare a lucrărilor;

18 pentru pct.84 lit. c) producătorul agricol va prezenta următoarele documente suplimentare:

Procesul-verbal de recepţie finală;

____________________________________________ ________________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care înregistrează cerere_____________________________________________ ________________________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează cererea

L. Ș. L. Ș.

CODUL DOSARULUI _____________

Prioritatea II. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale

Măsura 3. Pregătirea pentru implementarea acţiunilor referitoare la mediul şi spaţiul rural

SubMăsura 2.3 Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea A1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricolDnumirea Producătorului agricol

Forma organizatorico-juridică

Page 88: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Cod Fiscal (IDNO)Data înregistrării de stat

Sediul juridic:Municipiul/raionulOrașul/satul

Str.Telefon fix/mobil/fax

E-mail1.2. Administratorul

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Data naşteriiVîrstaGenul □ Feminin □ Masculin

Cod de identitate (IDNP)Act de identitate Seria Nr

Eliberat la data/de către1.3. Reprezentantul legal

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Nr. Procurii SeriaData eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3.Investiția este efectuată de către producător agricol: producător agricol mic  producător agricol mijlociu  producător agricol mare 

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016)

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul)

Gen permanent programat sezonieri programat2016

Femei - - Barbati - -

2017 Femei Barbati

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producatorul agricol este membru

6. Informaţii privind contul bancar al Solicitantului

Page 89: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Denumirea bănciiAdresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂPartea B

7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere)

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)Municipiul/raionul

Oraşul/satulStr.

8.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei8.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform pct. 10 al regulamentului), lei8.3. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere)

8.4. Sursa investiţiei:8.4.1. Surse proprii (lei)8.4.2. Împrumuturi (lei)8.4.3. Credite (lei)8.4.4. Granturi (lei)

9. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)

9.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 2016

Partea C10. BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA10.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia, ha

din care:10.2. Terenuri detinute in proprietate, ha

9.2.1. Numerele cadastrale10.3. Terenuri detinute in arenda, ha

9.3.1. Numerele cadastrale11.Tipul irigației:

prin sisteme de irigare centralizată pompare repompare

Culturile agricole de valoare inalta irigate: culture legumicole _____ ha,_________t/ha □ culture legumicole _____ ha,_________t/ha plantații pomicole: sîmburoase________ha,__________t/ha sămînțoase________ha, __________t/ha

plantații pomicole: sîmburoase________ha,__________t/ha sămînțoase________ha, __________t/ha

plantații viticole: soiuri de masă________ha,__________t/ha soiuri tehnice________ha, __________t/ha

plantații viticole: soiuri de masă________ha,__________t/ha soiuri tehnice________ha, __________t/ha

Page 90: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

sveclă de zahăr ______ha,__________t/ha □ sveclă de zahăr ______ha,__________t/ha

porumb zaharat ______ha,__________t/ha porumb zaharat ______ha,__________t/h mazăre ______ha,__________t/ha mazăre ______ha,__________t/haTOTAL suprafata irigata ______ ha TOTAL suprafata irigata ______ ha

prin alte sisteme de irigare Culturile agricole de valoare inalta irigate:

□ culture legumicole _____ ha,_________t/ha plantații pomicole: sîmburoase________ha,__________t/ha sămînțoase________ha, __________t/ha plantații viticole: soiuri de masă________ha,__________t/ha soiuri tehnice________ha, ________t/ha sveclă de zahăr ______ha,__________t/ha porumb zaharat ______ha,__________t/ha mazăre ______ha,__________t/ha

TOTAL suprafata irigata ______ ha

12. Tipul certificatului prezentat: HACCP ISO GMP GlobalGap

Notă: (se bifează)

ATENȚIE! Cererea se complectează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în d

osar

Lista documentelor PaginileConfirmat prin

semnătură solicitantului

Confirmat prin semnătura

funcţionarului care înregistrează

cererea

Documente obligatorii1 Cererea de acordare a sprijinului financiar pentru

submăsura respectivă;2 Copia de pe certificatul de inregistrare pentru

gospodăriile țărănești;3 Declarația de constituire pentru gospodăriile

țărănești (de fermier);4 Declarația pe propria răspundere privind

veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate;5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol

este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs;

Page 91: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

6 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN12), cu excepția producătorilor agricoli înființati în anul în curs de subvenționare;

Documente suplimentare7 Copia de pe contractul de prestare a serviciilor la

pomparea apei de către staţiunile tehnologice pentru irigarea prin sistemele de irigare centralizate;

8 Copia autorizației pentru folosința specială a apei, eliberată de subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului Ecologic de Stat;

9 Copia limitelor de captare a apelor din sursele de suprafață eliberată de Agenție ”Apele Moldovei”;

10 Darea de seamă pe taxe pentru resurse naturale (Forma TRN15), vizată în modul stabilit de inspectoratul fiscal de stat teritorial, pentru pct. 89 subpct. 3);

11 Copia de pe actul de pompare a apei, de modelul aprobat prin ordinul ministrului agriculturii și industriei alimentare pentru pct. 89 sbpct.3);

12 Copia de pe forma de raportare 29-agr, pentru întreprinderile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste), avizată în modul stabilit, iar pentru suprafețele de pînă la 10 ha se va prezenta forma de raportare 29-agr completată de solicitant;

13 Copia de pe facturile şi dispoziţiile de plată privind achitarea resurselor energetice, utilizate la pomparea/repomparea apei pentru irigare, pentru pct. 89 subpct. 1-2);

____________________________________________ ________________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care înregistrează cerere_____________________________________________ ________________________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează cererea

L. Ș. L. Ș.

CODUL DOSARULUI _____________

Prioritatea II. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale

Măsura 3. Pregătirea pentru implementarea acţiunilor referitoare la mediul şi spaţiul rural

SubMăsura 2.4. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului No-Till şi Mini-Till

Page 92: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea A1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricolDenumirea Producătorului agricol

Forma organizatorico-juridicăCod Fiscal (IDNO)

Data înregistrării de statSediul juridic:Municipiul/raionul

Orașul/satulStr.

Telefon fix/mobil/faxE-mail

1.2. AdministratorulNume şi Prenume

Adresa Telefon fix/mobil/fax

E-mailData naşterii

VîrstaGenul □ Feminin □ Masculin

Cod de identitate (IDNP)Act de identitate Seria Nr

Eliberat la data/de către1.3. Reprezentantul legal

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Nr. Procurii SeriaData eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):

Page 93: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3.Investiția este efectuată de către producător agricol: producător agricol mic  producător agricol mijlociu  producător agricol mare 

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016)

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul)

Gen permanent programat sezonieri programat2016

Femei - - Barbati - -

2017 Femei Barbati

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producatorul agricol este membru

6. Informaţii privind contul bancar al SolicitantuluiDenumirea băncii

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂPartea B

7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere)

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)Municipiul/raionul

Oraşul/satulStr.

8.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei8.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform pct. 10 al regulamentului), lei8.3. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere)

8.4. Sursa investiţiei:8.4.1. Surse proprii (lei)8.4.2. Împrumuturi (lei)8.4.3. Credite (lei)

Page 94: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

8.4.4. Granturi (lei)

9. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)9.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 2016

Partea C10. BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA10.1. Total terenuri agricole pe care se implementează tehnologiile No-Till şi Mini-Till, ha

din care:10.2. Terenuri detinute in proprietate, ha

9.2.1. Numerele cadastrale10.3. Terenuri detinute in arenda, ha

9.3.1. Numerele cadastrale

11. Echipamentul No-Till și Mini-Till pentru care se solicită subvenții:

12. Numărul de unităţi: (se indică nr. total de unităţiNr. de identificare în RTA(după caz)

Marca/Modelul(după caz)

Seria şi numărul certificatului de înmatriculare (după caz)Numărul de înmatriculare(după caz)

Anul producerii Proprietarul tehnicii agricole Ţara producătoare 13. Furnizorul : (se bifează)

Unitatea de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2KR Întreprinderea de Stat”Institutulde Tehnică Agricolă ”Mecagro” Companiile de leasing Altele(se indică furnizorul)

Atenție! (tabelul nr. 12 se indică separat pentru fiecare unitate)

combină pentru recoltarea culturilor cerealiere cu tocător de resturi şi capacitatea de distribuire a masei tocate pe lăţimea suprafeţei recoltate

semănătoare No-tiil pentru culturi cerealiere pentru culturi prăşitoare semănătoare Mini-till cu fertilizator, cu brăzdare de

tip mono disc/dublu disc cu presiunea la disc cel

puţin 120 kg, pentru culturi cerealiere

cu presiunea la disc cel puţin 180 kg, pentru culturi tehnice

scarificator (subsolier, paraplow) cu ancore/daltă cu distanţa între ele suficientă şi garda la sol înaltă pentru afînarea solului lăsînd la suprafaţă cel puţin 30 la sută din resturile vegetale, iar adîncimea de lucru să permite lichidarea tălpii formate de plug

tocătoare de resturi vegetale (verticale sau orizontale) purtată/tractată cu capacitatea de distribuire uniformă a masei tocate

buncăr de acumulare cu pneuri de presiune joasă şi cu roţi late pentru micşorarea acţiunii de tasare a solului asupra structurii acestuia, capacitatea de transportare să fie de cel puţin 20 m3

Page 95: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

ATENȚIE! Cererea se complectează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA SI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în d

osar

Lista documentelor PaginileConfirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin semnătura

funcţionarului care înregistrează

cererea

Documente obligatorii

1Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru măsura respectivă, al cărei model se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii și industriei alimentare;

2 Copia de pe certificatul de înregistrare a gospodăriei ţărănești;

3 Declarația de constituire pentru gospodăriile țărănești (de fermier);

4 Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate;

5 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, avizat în modul stabilit de către Direcția statistică, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14);

6 Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociații profesionale de profil și/sau al unei organizații profesionale pe produs;

7 Copia de pe acordul de reeșalonare a datoriilor;8 Copia de pe certificatul ce atestă participarea la

cursul de instruire a producătorilor agricoli, eliberat în anul în curs de subvenționare, cu număr total de la 24-40 ore;

Documente suplimentare9 Copia de pe facturi;

10 Copia invoice-urilor;

11 Copia declaraţiilor vamale de import;12 Copia declaraţiilor complimentare;13 Copia de pe contractul de vînzare-cumpărare

privind achiziționarea utilajului;14 Copia de pe ordinul de plată privind achitarea

integrală (inclusiv a avansului, indiferent de

Page 96: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

mărimea şi data achitării lui), sau după caz a ratei, la procurarea utilajului agricol nou;

15 Copia de pe certificatul de înregistrare sau provizoriu al utilajului agricol;

16 Copia de pe pașaportul tehnic ale mașinilor și agregatelor procurate, necesar pentru identificarea productivității acestora;

17 Declaraţia producătorului agricol privind tractoarele agricole din gospodărie cu indicarea denumirii, anului de producere și puterea de tracțiune, iar pentru agregatele procurate va fi declarat puterea de tracțiune și productivitatea acestora, model aprobat prin ordinul ministrului agriculturii și industriei alimentare;

18 Fișa tehnologică;

____________________________________________ ________________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care înregistrează cerere_____________________________________________ ________________________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează cererea

L. Ș. L. Ș.

CODUL DOSARULUI _____________

Prioritatea II. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale

Măsura 3. Pregătirea pentru implementarea acţiunilor referitoare la mediul şi spaţiul rural

SubMăsura 2.5. Susținerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Page 97: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea A1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricolDnumirea Producătorului agricol

Forma organizatorico-juridicăCod Fiscal (IDNO)

Data înregistrării de statSediul juridic:Municipiul/raionul

Orașul/satulStr.

Telefon fix/mobil/faxE-mail

1.2. AdministratorulNume şi Prenume

Adresa Telefon fix/mobil/fax

E-mailData naşterii

VîrstaGenul □ Feminin □ Masculin

Cod de identitate (IDNP)Act de identitate Seria Nr

Eliberat la data/de către1.3. Reprezentantul legal

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Nr. Procurii SeriaData eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3.Investiția este efectuată de către producător agricol: producător agricol mic  producător agricol mijlociu  producător agricol mare 

Page 98: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016)

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul)

Gen permanent programat sezonieri programat2016

Femei - - Barbati - -

2017 Femei Barbati

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producatorul agricol este membru

6. Informaţii privind contul bancar al SolicitantuluiDenumirea băncii

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂPartea B

7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere)

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)Municipiul/raionul

Oraşul/satulStr.

8.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei8.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform pct. 10 al regulamentului), lei8.3. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere)

8.4. Sursa investiţiei:8.4.1. Surse proprii (lei)8.4.2. Împrumuturi (lei)8.4.3. Credite (lei)8.4.4. Granturi (lei)

9. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)9.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 2016

Partea C10. BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA

Page 99: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

10.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia, hadin care:

10.2. Terenuri detinute in proprietate, ha9.2.1. Numerele cadastrale

10.3. Terenuri detinute in arenda, ha9.3.1. Numerele cadastrale

11. Sprijin financiar pentru producătorii agricoli înregistrați în sistemul de agricultură ecologică pentru perioada de conversie la metodele de agricultură ecologică pentru următoarele culturi:

livezi vii I an de conversiune_______ha II an de conversiune_______ha III an de conversiune_______ha

I an de conversiune_______ha II an de conversiune_______ha III an de conversiune_______ha

plante medicinale plante eterooleginoase I an de conversiune_______ha II an de conversiune_______ha III an de conversiune_______ha

I an de conversiune_______ha II an de conversiune_______ha III an de conversiune_______ha

culturi de câmp legume I an de conversiune_______ha II an de conversiune_______ha

I an de conversiune_______ha II an de conversiune_______ha

pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologicăDenumirea Organismului de Inspecție și Certificare: _________________________________________________________________________________Produse certificate ecologic comercializate:____________kg, Produse comercializate______________________________________________________________

(denumirea produselor)

12. Tipul certificatului prezentat: HACCP ISO GMP GlobalGap

Notă: (se bifează)

ATENȚIE! Cererea se complectează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Page 100: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în

dosa

rLista documentelor Paginile

Confirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin

semnătura funcţionarulu

i care înregistrează

cererea Documente

Obligatorii 1 Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru

submăsura respectivă;2 Copia de pe certificatul de înregistrare pentru

gospodăriile țărănești;3 Declarația de constituire pentru gospodăriile

țărănești (de fermier);4 Declarația pe propria răspundere privind

veridicitatea datelor și a documentelor prezentate;5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul

agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs;

6 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN 12), cu excepția producătorilor agricoli înființați în anul în curs de subvenționare;

7 Copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli, eliberat în anul în curs de subvenționare, cu număr total de la 24-40 ore;

Documente suplimentare8 Copia de pe fişa de înregistrare în agricultura

ecologică a producătorului, pe anul pentru care solicită ajutorul specific;

9 Copia de pe contractul încheiat între producător şi un organism de inspecţie şi certificare, organism recunoscut de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;

10 Copia de pe certificatul de conformitate/autorizaţia de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare, în care să se menţioneze: cultura, suprafaţa şi anul de conversie;

11 Notificarea emisă producătorului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste că nu a intervenit nici o cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între

Page 101: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

producător şi organismul de inspecţie şi certificare şi se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv;

12 Copia de pe factura privind comercializarea produselor ecologice;

13 Angajamentul producătorului prin care acesta se obligă să se menţină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului.

____________________________________________ ________________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care înregistrează cerere_____________________________________________ ________________________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează cererea

L. Ș. L. Ș.

CODUL DOSARULUI _____________

Prioritatea III. Sporirea investițiilor în infrastructura fizică și cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole, plasate în extravilan

Măsura 4: Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rurale

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea A1. DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)

1.1. Producătorul agricolDnumirea Producătorului agricol

Forma organizatorico-juridicăCod Fiscal (IDNO)

Page 102: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Data înregistrării de statSediul juridic:Municipiul/raionul

Orașul/satulStr.

Telefon fix/mobil/faxE-mail

1.2. AdministratorulNume şi Prenume

Adresa Telefon fix/mobil/fax

E-mailData naşterii

VîrstaGenul □ Feminin □ Masculin

Cod de identitate (IDNP)Act de identitate Seria Nr

Eliberat la data/de către1.3. Reprezentantul legal

Nume şi Prenume Adresa

Telefon fix/mobil/faxE-mail

Nr. Procurii SeriaData eliberării

2. Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%________________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________Nume/prenume_ ____________________________________________________ și_%_______________

3.Investiția este efectuată de către producător agricol: producător agricol mic  producător agricol mijlociu  producător agricol mare 

Atenție: (Conform Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli nr. 276 din 16.12.2016)

4. Numarul locurilor de munca create în 2016-2017 (se indică numărul)

Gen permanent programat sezonieri programat2016

Femei - - Barbati - -

2017 Femei Barbati

5. Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producatorul agricol este membru

6. Informaţii privind contul bancar al SolicitantuluiDenumirea băncii

Page 103: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂPartea B

7. Prezentarea proiectului – descrierea succintă a investiției efectuate și necesitatea implementării acesteia (max 1000 caractere)

8. Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect)Municipiul/raionul

Oraşul/satulStr.

8.1. Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei8.2. Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției (fara TVA, costuri/bunuri neeligibile- conform pct. 10 al regulamentului), lei8.3. Suma sprijinului solicitat (lei) (Se calculează conform fișei de calcul, anexă la cerere)

8.4. Sursa investiţiei:8.4.1. Surse proprii (lei)8.4.2. Împrumuturi (lei)8.4.3. Credite (lei)8.4.4. Granturi (lei)

9. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)

9.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 2016

Partea C10. BUNURILE IMOBILE PE CARE SE EFECTUEAZĂ INVESTIŢIA10.1. Total terenuri agricole pe care se efectuează investiţia, ha

din care:10.2. Terenuri detinute in proprietate, ha

9.2.1. Numerele cadastrale10.3. Terenuri detinute in arenda, ha

9.3.1. Numerele cadastrale

11. Tipul investitiei: construcția și reabilitarea drumurilor și podurilor de acces la exploatațiile agricole construcţia şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu gaz, apă şi sisteme de canalizare pentru

exploataţiile agricole liniile şi echipamentul de alimentare cu energie electrică construcţia şi reabilitarea bazinelor de acumulare a apei pentru irigare, precum şi construcţiile

hidrotehnice aferente acestora (diguri, sisteme de scurgere etc.); investițiilor efectuate în construcția sistemelor de producere a energiei regenerabile (lista utilajului,

echipamentelor și instalațiilor – anexa 9). construirea și modernizarea de pensiuni turistice rurale:

Page 104: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

construirea, modernizarea sau extinderea clădirilor operaţionale şi instalaţiilor aferente, reţele de utilităţi, construcții speciale pentru utilități, cu respectarea limitelor de cazare stabilite prin Normele metodologice și criteriile de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și servire a mesei;

achiziţionarea de utilaje, echipamente şi instalaţii noi, echipament IT şi software pentru administrarea afacerii

articole de mobilier pentru utilizare în cadrul afacerii, unelte şi dispozitive, inclusiv cele pentru protecţia impotriva incendiilor şi pentru protecţia muncii

lucrări pentru pregătirea terenurilor aferente pensiunilor turistice, de recreere şi divertisment în zonele rurale (cuprinzând alei şi platforme, spaţii verzi, terenuri de sport şi piste, zone de campare, baruri-terase în aer liber).

crearea sau extinderea unităților meșteșugărești – ateliere de lucrare a lemnului, de confecționat obiecte artizanale, de confecționat ceramică, de croitorie, broderie, tricotaje, împletituri, de fierarie, de prelucrare a pieilor, papurei și răchitei şi altele:

construcția, modernizarea şi extinderea clădirilor operaționale şi a utilităților conexe unitatilor mestesugaresti;

achiziționarea de utilaje, echipamente şi instrumente noi specifice activităţilor meşteşugăreşti, incluzând echipamente şi dispozitive pentru utilităţi

articole de mobilier, unelte şi dispozitive, inclusiv hardware şi produse software, pentru prelucrarea şi marketingul produselor meșteșugărești

12. Furnizorul :

13. Tipul certificatului prezentat: HACCP ISO GMP GlobalGap

Notă: (se bifează)

ATENȚIE! Cererea se complectează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATE

Ord

inea

do

cum

ente

lor

în d

osar

Lista documentelor PaginileConfirmat prin

semnătură solicitantului

Confirmat prin semnătura

funcţionarului care înregistrează

cererea

Documente obligatorii

1Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru măsura respectivă, al cărei model se aprobă prin

Page 105: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

ordinul ministrului agriculturii și industriei alimentare;

2 Copia de pe certificatul de înregistrare a gospodăriei ţărănești;

3 Declarația de constituire pentru gospodăriile țărănești (de fermier);

4

Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate;

5 Certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociații profesionale de profil și/sau al unei organizații profesionale pe produs;

6 Copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, avizat în modul stabilit de către Direcția statistică, iar în cazul gospodăriilor țărănești – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14);

7 Copia de pe acordul de reeșalonare a datoriilor;8 Copia de pe certificatul ce atestă participarea la

cursul de instruire a producătorilor agricoli, eliberat în anul în curs de subvenționare, cu număr total de la 24-40 ore;

9 Plan de afaceri pentru o perioadă de cel puțin 5 ani;

10 Procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix (formular interdepartamental tipizat MF-1;

Documente suplimentare11 Copia facturilor fiscale;12 Copia facturilor de expeditie;13 Copia invoice-urilor, dupa caz;14 Copia declaraţiilor vamale de import, dupa caz;15 Copia declaratiilor complementare, dupa caz;16 Schiţa de proiect;17 Studiul de fezabilitate;18 Copia devizului de cheltuieli;19

Procesul-verbal de executare a lucrărilor;

20 Proces-verbal de recepție finală;21 Copia de pe dispoziţiile de plată cu privire la

achitarea lucrărilor și materialelor, utilajului și echipamentului tehnologic;

22 Copia de pe autorizaţia de funcţionare, emisă de autorităţile administraţiei publice locale;

Page 106: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

23 Structura, amplasarea şi nominalizarea camerelor, respectiv a spaţiilor de servire a mesei;

24 Fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare sau de servire a mesei pe categorii;

25 Schema de încadrare a personalului și ordinele de angajare;

26 Copia de pe certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională din cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului sau din cadrul altor instituţii în domeniu acreditate, în condiţiile legii;

27 Certificatul de clasificare a obiectivului turistic.

____________________________________________ ________________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care înregistrează cerere_____________________________________________ ________________________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează cererea

L. Ș. L. Ș.

CODUL DOSARULUI _____________

Prioritatea III. Sporirea investițiilor în infrastructura fizică și cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole, plasate în extravilan

Măsura 5: Servicii de consultanță și formare

CERERE DE SOLICITAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

ANUL 2017

DATE DE ÎNREGISTRAREAGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ

Oficiul Teritorial _______________ Direcția administrare și control AIPANr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Nr. de înregistrare în Registrul manual _______________________________

Data înregistrării ”____” _____________2017 Data înregistrării ”____” _____________2017Nr. și data înregistrării în Registru Electronic nr. _______, ”____” ___________2017Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Numele/Prenumele funcționarului responsabil ______________________________________

Semnătura _____________________________ Semnătura _____________________________

Partea ASe completează de către Compania de Consultanță

1.Denumirea companiei de consultanță

Page 107: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Forma organizatorico-juridicăNumărul de identificare de stat

Data înregistrării de statSediul juridic: Municipiul/raionul

Orașul/satulStr.

Telefon fix/mobil/faxE-mail

2. Informaţii privind contul bancar al Solicitantului (se completează obligatoriu)Denumirea băncii

Adresa bănciiCodul băncii

Contul solicitantului IBAN

Partea B

3. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, se anexează acordul de reeșalonare)3.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat pentru anul 2016

4. Suma sprijinului solicitat (lei)

5. Numărul de beneficiari de consultanță5.1. Valoarea totală a serviciilor prestate, lei

6. Datorii față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare: DA/NU (în cazul în care DA, cererea se respinge)6.1. Total impozit achitat la Bugetul de Stat

Partea C

7. Date despre producătorul agricol consultat și serviciile prestateNr. Denumirea întreprinderii Codul fiscal Serviciile de consultanță prestate

elaborarea pachetului de documente în scopul atragerii surselor financiare adiționale din proiectele externe ce activează în domeniul agricol

elaborarea planului de afaceri, inclusiv asistență consultativă la depunerea cererii de solicitare a sprijinului financiar

instruiri specializate pentru domeniile: horticultură, fitotehnie, zootehnie, procesarea produselor de origine animală și vegetală, știința solului, marketing, managementul inclusiv financiar, drept antreprenorial și tehnologii inovaționale.

ATENȚIE! Lista se complectează în format electronic (Excel). În cazul, în care, numărul producătorilor agricoli este mare, se atașează ca anexă la prezenta cerere.

ATENȚIE! Cererea se complectează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2017 _____________________________ (Numele, Prenumele solicitantului)

Page 108: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

____________________________ __________________________ L.Ş (Semnătura)

LISTA ȘI ORDINEA DOCUMENTELOR ANEXATEO

rdin

ea

docu

men

telo

r în

do

sar

Lista documentelor Paginile

Confirmat prin

semnătura solicitantului

Confirmat prin

semnătura funcţionarulu

i care înregistrează

cererea Documente

Obligatorii 1 Cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru

submăsura respectivă;2 Copia de pe certificatul de acreditare de către

MAIA;3 Declarația pe propria răspundere privind

veridicitatea datelor și a documentelor prezentate;4

Certificatul de înregistrare al întreprinderii;

5 Declarația de constituire pentru gospodăriile țărănești (de fermier);

6Extrasul de la CRIS ”Registru”.

Documente suplimentare7 Copia de pe contractul de prestare a serviciilor,

dintre prestator şi producătorul agricol;8 Copia de pe factura privind achitarea serviciilor;

9 Copia de pe ordinul de plată privind achitarea de către producătorul agricol a 50% din costul serviciilor prestate;

10 Copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli cu număr total de la 24-40 ore;

11 Agenda instruirilor și prezentările;

12 Listele cu semnăturile participanților;

13 Devizul de cheltuieli;

14 Actul de predare-primire a listelor producătorilor agricoli, beneficiari ai serviciilor de consultanță.

____________________________________________ ________________________________________________Numele, prenumele solicitantului/reprezentantului legal Numele, prenumele funcționarului care înregistrează cerere_____________________________________________ ________________________________________________Semnătura solicitantului/reprezentantului legal Semnătura funcționarului care înregistrează cererea

Page 109: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

L. Ș. L. Ș.

Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

nr.111 din 24 iunie 2017

DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de menținere a

criteriilor de eligibilitate

Prin această declarație, subsemnatul (nume, prenume), în calitate de (se indică funcția de administrator/reprezentant legal) al (denumirea completă a întreprinderii solicitante), IDNO _______________________________, care solicită sprijin financiar din cadrul mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru măsura de sprijin _____________________________________________________________________________, cunoscînd prevederile legii penale cu privire la falsul în declarații:

1. Declar că toate informațiile din cererea de solicitare a sprijinul financiar precum și documentele anexate la dosar sunt veridice și mă angajez să respect condițiile prevăzute în legislația în vigoare cu privire la subvenționarea producătorilor agricoli și pe cele legate de proiectul anexat și să furnizez periodic la cererea colaboratorilor Agenției documentele justificative necesare;

2. Declar că (denumirea completă a întreprinderii solicitante) nu se află în proces de insolvabilitate, restructurare, reorganizare, lichidare;

3. *Declar că mijloacele financiare provenite din creditul agricol, pentru care solicit sprijin financiar conform SubMăsurii nr. 1.7, au fost folosite exclusiv pentru achiziționarea următoarelor bunuri/servicii: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

Page 110: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

4. **Declar că materialul de acoperire, pentru care solicit sprijin financiar conform Submăsurii nr. 1.1, corespunde prevederilor pct. 18 al Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare Rurală a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.455 din 21.06.2017 (este de cel puțin 150 microni).

5. ***Declar că îmi asum obligațiunea ca investiția pentru care solicit sprijin financiar conform SubMăsurii nr. 1.6, va fi utilizată exclusiv pentru produsele agricole stabilite în Anexa 1 a Regulamentului privind forma de notificare, procedura de examinare și adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat, aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr. 1 din 30.08.2013;

6. Declar că îmi dau acordul privind accesarea datelor cu caracter personal de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură la acordarea sprijinului financiar solicitat;

7. Declar pe propria răspundere că valoarea investiției, eligibile în cadrul măsurii pentru care solicit sprijin financiar, nu conține porțiune de grant și nu provine din surse financiare cu grant existent la momentul aplicării;

8. În cazul în care investiția pentru care se solicită subvenție conține porțiune de grant, aceasta constituie suma de ________________________________lei și a fost oferită prin intermediul ___________________________________________________________________.

(Denumirea instituției/organizației care a oferit grantul)

9. Declar pe propria răspundere că costul bunurilor depuse spre subvenționare nu au fost majorate în scopul obținerii frauduloase a subvenției;

10. Declar că îmi asum obligațiunea ca în termen de 15 zile de la data primirii subvenției, voi aplica și întreține materialele de vizibilitate aplicate pe obiectul investiției conform modelelor și schiților aprobate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

11. Declar pe propria răspundere că în cazul în care nu respect oricare din punctele prevăzute în această declarație cererea de solicitare a sprijinul financiar să fie declarată neeligibilă.Angajamente:

1. Mă angajez de a nu înstrăina/transmite în folosință sub nici o formă investiția supusă subvenționării, precum și terenul pe care a fost efectuată investiția (cu excepția moștenirii/succesiunii în drepturi și obligații, întocmite în modul stabilit), de a nu casa, defrișa sau de a menține plantația multianuală în stare fitosanitară necorespunzătoare tehnologiei de producere, conform perioadelor de timp specificate la pct.11 lit.d) din Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.455 din 21.06.2017, precum și să respect criteriile de eligibilitate în dependență de măsura/sprijinul accesat.

2. Să asigur utilizarea conform destinaţiei a investiţiei pentru care se acordă sprijin financiar, în scopul realizării obiectivelor și indicatorilor asumați prin planul de afaceri;

3. Să întreţină obiectul investiţiei, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat, în vederea asigurării protecţiei mediului, siguranţei alimentelor, sănătăţii animalelor şi plantelor.

4. Să asigure toate condiţiile pentru efectuarea adecvată a acţiunilor de inspecţii post-achitare de către reprezentanţii împuterniciţi ai Agenției, în limita termenului prevăzut conform Regulamentului privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.455 din 21.06.2017, inclusiv să asigure accesul la locurile şi spaţiile unde este efectuată investiţia obiect al subvenţionării, la documentele juridice, financiare, tehnice care au stat la baza efectuării şi dezvoltării acestei investiţii, etc.

5. Să prezint în termen de cel mult 5 zile informaţia şi documentele solicitate în cadrul inspecţiilor/ controalelor efectuate de către reprezentanţii împuterniciţi ai Agenției referitoare la obiectul investiţiei pentru care a fost acordat sprijinul financiar.

Page 111: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

6. Să informez Agenția fără întîrziere, într-un termen de cel mult 10 zile, la apariția oricărei modificări survenite în realizarea adecvată a obiectivelor și indicatorilor aferente investiției supuse subvenționării.

7. Declar pe propria răspundere că în cazul în care nu respect oricare din angajamentele asumate în această declarație, mă oblig să restitui, în termen de 15 zile, suma subvenției.

* se completează de producătorii agricoli care solicită sprijin financiar conform SubMăsurii nr. 1.7;

** se completează de producătorii agricoli care solicită sprijin financiar conform SubMăsurii nr. 1.1;

*** se completează de producătorii agricoli care solicită sprijin financiar conform SubMăsurii nr. 1.6.

Data Semnătura solicitantului/reprezentantului legal

__________________ _____________________

Email___________________________________

Anexa nr.3Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

nr.111 din 24 iunie 2017

Planul de afaceri înaintat pentru alocarea subvenţiilor destinate dezvoltării şi modernizării

agriculturii Republicii Moldova

1. Titlul proiectului: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scopul proiectului________________________________________________________________

2.Informaţie cu privire la înregistrarea întreprinderii

Denumirea ÎntreprinderiiForma juridică de organizareCapital social Număr de înregistrare

Page 112: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Cod fiscalCod CAEN (domeniul de activitate economică)Cont de decontare (IBAN)Informaţii de contact:Adresa juridicăAdresa de emailTel./FaxMobilLocaţia implementării proiectului (Adresă, telefon, fax):Persoana de contact(Adresă, telefon, fax):

Apartenenţa faţă de asociații/organizaţii profesionale de profil și/sau produs ___________________________________________________________________________.

3.Cine sunt fondatorii şi care este cota de participare a fiecăruia:Tabelul 1

Numele, prenumele Funcţia Cota de participare%

Total 100

4. Domeniul de activitate ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________○ Întreprinderea în prezent are angajaţi ____ persoane şi la sezon cu solicitare mare de muncă lucrează până la _____ muncitori. În rezultatul implementării proiectului propus spre subvenţionare întreprinderea va crea (a creat) _____ locuri noi de muncă.

5. Informația cu privire la locurile de muncă nou create Tabelul 2

Nr Anul Numărul de locuri de muncă nou create

Numărul angajaților sezonieri

1 2016 (de facto)2 2017 (de

facto/planificate)Notă: Drept confirmare a angajărilor se anexează ordinele de angajare pentru perioada respectivă.

○ Necesităţile pe care le satisface sau le va satisface întreprinderea, ________________________________________________________________________

Page 113: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

________________________________________________________________________________________________________________________________________________○ Amplasarea geografică: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________6.Condiţiile pedologice şi climaterice ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1) Suprafata pamantului prelucrat ___________ha, inclusiv in proprietate __________ha;2) Suprafața plantațiilor pe rod prelucrată__________ha, inclusiv in proprietate

________ha3) Numărul animalelor deținute în proprietate_________________, specia

animalelor_________________________________________ (bovine/ovine/caprine/porcine)

7.Asigurarea cu tehnică şi echipament Tabelul 3Nr Denumirea utilajului Unitati Anul

procurăriiScopul utilizarii

1234

8.ImplementareaObiectul proiectului afacerii (descrierea produsului)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

○ caracteristicile tehnologice şi calitative ale produsului, ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.Sortimentul şi cantitateaTabelul 4Sortiment Cantitate

10.Necesităţile pe care le satisface produsul, __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.Perioada implementării Tabelul 5Nr d/o Activitatea Perioada

Suma in lei (inclusiv

TVA)12

Page 114: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

3

12.Finanţarea proiectului investiţional

Bugetul investiţiei constituie ____________ lei. Contribuţia Întreprinderii la investiţie va constituie ______________ lei (_____%). Restul sumei necesare va fi asigurată din exterior în sumă de _____________ lei (_____%).

13.Costul investiţiei şi sursele de finanţareTabelul 6

Specificare

(Denumirea completa a

echipamentului și utilajului)

Costul total al

investiţiei, lei

Costul total al

investiţiei fără

TVA, lei

Sursa de finanţare

Întreprinderedin exterior

credit grant subvenţii

lei % Lei % Lei % Lei %

Investiţia totală

14.Termenii de recuperarea a investiţiei.

Pentru afacerea dată termenul de recuperare a investiţiilor va constitui ___ ani. Tabelul 7

SpecificareAnii

20__ 20__ 20__ 20__ 20__

1* 2 3 4 5

A Costul investiției (inițial/rămasă), la început de an

B Profit net pentru afacere

Page 115: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

C Costul investiției (rămasă), la sfîrșit de an

(ATENȚIE: se calculează 1* C=A-B: se repeta pentru fiecare an )

15.Valoarea bunurilor pentru care se înaintează cererea de solicitare a sprijinului financiar.Tabelul 8

Nr Specificare

Costul bunurilor

Total Fără TVA

1

2

3

4

16.Tehnologia de cultivare şi întreţinere, Anexa (Se anexează Fisa tehnologica)

17. Recoltarea, prelucrarea primară, depozitarea, păstrarea şi ambalarea

17.1. Activitati post recoltare destinate frigiderelor de păstrare a fructelor, strugurilor și legumelor, precum și caselor de ambalare.

Tabelul 9.1Prelucrarea

primara (denumirea materiei

de producție și cantitatea, kg)

Depozitare (denumirea materiei

de producție și cantitatea, kg)

Pastrare (denumirea materiei de producție și

cantitatea, kg)

Ambalare (denumirea materiei de producție și cantitatea,

kg)

Materie de producție proprie %

Materie de producție

colectată %

1.

2.

3.

Notă: Pentru a demonstra deţinerea bazei materiale de producţie - se anexează documente ce confirmă activitatea agricolă pe ultimii 3 ani (inclusiv a membrilor, în cazul grupurilor de producători), confirmări de la primării, acte de plantare multianuală, intrări de inputuri (seminţe, îngrăşăminte, material săditor, utilaj agricol), dovada contractării unor credite cu destinaţie agricolă, rapoarte statistice, contracte de arendă a terenurilor agricole, etc.).

17.2. Activitati post recoltare destinate prelucrării primare/finite, ambalare, refrigerare, congelare, procesare și păstrare a cărnii, prelucrare primară/finită, procesare, ambalare și păstrare a laptelui.

Tabelul 9.2Prelucrarea Prelucrarea Pastrare și Ambalare Materie de Materie de

Page 116: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

primara (denumirea materiei de producție)

finită (denumirea materiei de producție)

procesare (denumirea materiei de producție)

RefrigerareCongelare (denumirea materiei de producție)

producție proprie %

producție autohtonă

%

1.

2.

3.

18.Analiza concurenţilor Tabelul 10 Concurenţii Mijloace

de concurenţă

Întreprinderi concurente

Întreprinderea dvsA B C

Preţ

Calitate

Încredere

Asortiment

Amplasare

Deservirea

Promovarea

Livrarea

Altele (enumeraţi)

Total puncte

Folosiţi următorul sistem de punctaj: 5 puncte - excelent, 4 – bun, 3 – mediu,

2 – rău. Sumarea punctelor va oferi o imagine generală a situaţiei concurenţiale. Cu cât este mai mare punctajul întreprinderii dvs, cu atât poziţia concurenţială este mai bună.

Realizarea producţiei, prezenţa contractelor (Anexa) !!!

19.Analiza economică şi rezultatul financiar al implementării proiectului

Fluxul de numerar implicat în proiect, lei

Tabelul 11

Indicatori

Anii1 an (începînd cu anul 2016) 2 an 3 an 4 an 5 an

Trim Trim Trim Trim Total

Page 117: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

I II III IVI. Mijloace băneşti la

începutul perioadeiII. Total intrări de

mijloace băneşti1. Comercializarea

producţiei/servicii- Producţie vegetală- Producţie animală- Producţie

procesată2. Intrări din credit3. Intrări de

subvenţii4. Alte intrări

III. Total ieşiri de mijloace băneşti

1. Efectuarea investiţiei

2. Cheltuieli variabile

- Producţie vegetală- Producţie animală- Producţie

procesată3. Cheltuieli fixe4. Achitarea

creditului5. Dobînda pentru

credit6. Alte ieşiri

Mijloace băneşti la sfărşitul perioadei calcul (ind. I + ind. II – ind. III)

20.Raportul privind rezultatele financiare (Raport de profit și pierderi) Tabelul 12Specificare Anii

1 an (începînd cu anul 2016) 2 an 3 an 4 an 5 anTrim I Trim II Trim

IIITrim IV

Total

Venituri din vînzăriCostul vînzărilorProfit brutAlte venituri operaţionaleCheltuieli comercialeCheltuieli generale şi administrativeAlte cheltuiel

Page 118: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

operaţionaleRezultate din activitatea operaţională: profit/pierdereRezultate din activitatea de investiţii: profit/pierdereRezultate din activitatea financiară: profit/pierdereRezultate din activitatea economică financiară: profit/pierdereRezultate excepţionale: profit/pierdereProfit/pierderi pînă la impozitareCheltuieli/economii privind impozitul pe venitProfit net

21.Informația cu privire la operațiunile de export Tabelul 13

N/o Anul Valoarea exporturilor1 2016

2 2017

Notă: Drept confirmare a operațiunilor de export efectuate se prezintă declarația vamală de export.

22.Informația cu privire la certificatele internationale Tabelul 14

N/o Tipul certificatului Bifati în drept cu certificatul deținut

Data eliberarii certificatului/încheierii

contractului1 ISO

2 HACCP

3 GMP

4 GlobalGap

5 Contract încheiat cu una din companiile specializate, în scopul

Page 119: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

certificarii conform standardelor GlobalGap, GMP, HACCP, ISO.

Notă: Deținătorii de certificate/contracte anexează copia acestora.

Elaborat la ”____”__________________20___, de:

1. Beneficiar:

Conducător (Nume/Prenume)______________________________

Semnătura_____________________________________________

L.Ș.Date de contact:Telefon _________________________________Mobil___________________________________Email___________________________________

2. Prestator de servicii de consultanță:____________________________________________________________________________

(Denumirea)

Nume/Prenume __________________________________________Semnătura_______________________________________________

L.Ș.

Date de contact:Telefon _________________________________Mobil___________________________________Email___________________________________

Anexa nr.4 la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

nr.111 din 24 iunie 2017

COORDONAT:

Reprezentantul instituției subordinate Agenției ”Apele Moldovei”

________________________ (numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Șeful Direcției raionale agricultură și alimentație ________________________ (numele, prenumele, semnătura)

Echipamentul de irigare___________________ (denumirea)

ACTUL nr._____DE POMPARE A APEI LA SISTEMELE CU MICA IRIGARE

din „ ____ ” _______________ 20___

Reprezentantul Direcției raionale agricultură și alimentație___________ L.Ş (funcţia, numele, prenumele)

Page 120: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Reprezentantul primăriei _________________________________ L.Ş (funcţia, numele, prenumele)Reprezentantul utilizatorului de apă_________________________ L.Ş (funcţia, numele, prenumele)Au întocmit prezentul act, precum că la irigaţie în luna____________ a fost pompată apă în volum

de____________________mii m3 ,Pentru pomparea apei s-a utilizat: energie electrică ______________________kWh,combustibil___________________________litri,Costul energiei electrice sau al combustibilului, fără TVA constituie _________________________________ lei,

Nr. Denumirea culturii agricole Suprafața cultivată a culturilor agricole,

ha

Suprafața irigată, haPrima udare, ha Două și mai multe

udări, ha

Total:

Reprezentantul Direcției raionale agricultură și alimentație. _______________________________ L.Ş (numele, prenumele, semnătura)Reprezentantul primăriei______________________________________________________ L.Ş (numele, prenumele, semnătura)Utilizatorul de apă ___________________________________________________________ L.Ş (numele, prenumele, semnătura)

Anexa nr.5 la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

nr.111 din 24 iunie 2017

Reprezentantul Direcţiei raionale agricultură şi alimentaţie ___________________________

Beneficiarul de apă ____________________________Reprezentantul primăriei ___________________________

Reprezentantul OT_______________ _________________________ APROBAT:

Șeful Direcției raionale agricultură și alimentație

_______________ (numele, prenumele)

Gestionar____________________________________ Utilizator de apă_____________________ (denumirea deplină a întreprinderii)

Sistemul de irigare____________________________

Page 121: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

(denumirea SCI)

Staţia de pompare de irigare____________________ ( numărul și denumirea)

A C T U L nr. _____DE POMPARE A APEI PE SISTEMELE CENTRALIZATE

din „ ____ ” _______________ 20___

Reprezentantul furnizorului de apă__________________________________________ (funcţia, numele, prenumele)

Reprezentantul utilizatorului de apă __________________________________________ (funcţia, numele, prenumele)

În luna _______________ a fost pompată apă pentru irigare în volum de ______________ mii m3,Consumul energiei electrice la captarea apei ________________________ kWh,Consumul energiei electrice la repomparea apei ______________________ kWh,Combustibil __________________________________________________________________ litri,Costul (inclusiv TVA) a energiei electrice folosit la Stația de captare_______________ lei.Costul (inclusiv TVA) a energiei electrice folosit la Stația de repompare ____________ lei.

Nr.Denumirea culturilor agricole

Suprafaţa cultivată a culturilor agricole,

ha

Suprafața irigată, ha

Prima udare,ha

Două și mai multe udări,ha

Total:

Furnizor de apă: Utilizator de apă:

Administrator(numele, prenumele, semnătura)

Contabil-şef(numele, prenumele, semnătura)

Responsabil defurnizare a apei(funcţia, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. L.Ș.

Page 122: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Anexa nr. 6 la Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

nr. 111 din 24 iunie 2017

CERTIFICAT

nr.______ din ”____” __________2017

Prin prezenta, BC”___________________” confirmă __________________________________, (denumirea băncii) (forma de organizare juridica/denumirea întreprinderii)

cod fiscal _____________________, a beneficiat conform contractului de credit nr.________din_________________, de un credit în sumă totală de ____________(MDL, USD, EURO) care a fost utilizat pentru achiziționarea următoarelor bunuri și servicii.

Totodată, BC”______________________” confirmă că _____________________________ (denumirea băncii) (forma de organizare juridica/denumirea întreprinderii) cod

fiscal _____________________, a achitat dobînda aferentă contractului de credit nr.________din_____________, începînd cu 01.11.2016 în sumă de ___________ (MDL, USD, EURO)

Nr.ord. Scopul utilizării creditului Suma

1 Procurare seminţe, material săditor și sistem de suport

2 Procurare combustibil si lubrifianţi

3 Procurare îngrăşăminte (minerale şi organice), inclusiv mijloace de protecţie a plantelor şi animalelor

4 Procurare furaje

5 Procurare module de sere, peliculă şi alte materiale pentru construcţia/reconstrucţia de sere, solarii şi tuneluri

6 Procurare tehnică şi utilaj agricol, echipament ce formează sisteme de irigare, echipamente antigrindină si antiploaie

7 Procurare utilaj tehnologic, materiale de construcţie, pentru infrastructura fizica, utilarii si renovarii exploatatiei agricole

8 Procurare animale de prasila

9 Constructia si dotarea tehnologica a pensiunilor agroturistice

10 Procurare echipamente tehnologice şi utilaje în scopul dezvoltării infrastructurii post-recoltare şi prelucrare primară în localităţile ruraleAltele

Total

Page 123: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Semnătura persoanei responsabile ___________________ Anexă: ordine de plată a dobînzii pe ________ file.

Notă: prezentul certificat se eliberează pentru fiecare credit separat.

Data eliberării documentului ______________Nr. de ieșire a documentului ______________

Entitatea emitentă BC ________________SA, IDNO_________________Destinatarul documentului SRL ___________, IDNO_________________

L.S.

Page 124: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Anexa nr.7 la Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare

nr.111 din 24 iunie 2017

Borderoul ordinelor/notelor de plată

Conform contractului de credit nr. ______ din _____________, BC _____________ SA, a acordat un credit în sumă de ___________ MDL/USD/EURO.

În perioada 01.11.2016- ________ (data emiterii documentului) SRL_________________ a achitat dobîndă în sumă de ______________ lei, conform tabelului de mai jos:

n/oNr. ordinului/ notei de plată

Data executării

Suma dobînzii achitate, monedă/valută originală

(excepție penalități și dobîndă majorată)

Suma dobînzii achitate, echiv.MDL la data achitării

Total

Director/conducător al fil. ______BC _______________ SA

______________ _________________ Nume, prenume Semnătura

L.SEx. _________ Tel.__________

Anexa nr.8 la

Page 125: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr.111 din 24 iunie 2017

DECLARAŢIE

Subsemnatul.......................... administrator/director/reprezentant, al societăţii/gospodăriei ţărăneşti ......................................................, posesor al Certificatului de Înregistrare, seria........, nr...................., IDNO/CF......................................................, declar pe proprie răspundere că:

- gospodăria dispune de unităţi de tehnică autopropulsată conform tabelului:

Nr. Denumirea Anul de producere Putere nominala/puterea de punere în aplicare (c.p.)

- gospodăria a procurat agregatele/utilajele agricole pentru care solicitat subvenţii sunt cu următoarele caracteristici tehnice conform tabelului:

Nr. Denumirea Anul de producere

Productivitateaha/h

Puterea pentru agregatare / puterea de punere în aplicare (c.p.)

REPREZENTANT LEGAL Semnătura

Data

Page 126: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Anexa nr.9 la Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare

nr.111 din 24 iunie 2017

FIȘĂ TEHNOLOGICĂ

Contributia marginala Grau de toamna   Mini till No tillSuprafaţa cultivată   ha Suprafaţa cultivată   ha

PRODUCŢIE BRUTĂ UM Comentarii Luna flux. num. Producere Vanzare Preţ unitar Valoare Producere Vanzare Preţ

unitarValoar

eProdus de bază q   8                Produs secundar q   8                                           

CONSUMURI DIRECTEUM  

Luna flux. num.

Volum Norme Cantitatea Preţ unitar Valoare Volum Norme Cantitatea Preţ unitar

Valoare

Seminţe                          griu kg norma la ha 9                                                                          Fertilizare                          îngrăsămînt mineral complex kg semanat 9                    îngrăşămînt mineral kg infratire 4                    îngrăşămînt mineral kg inflorire 5                                                                          Protectie                          tratarea sem. cu funghitid l/t tratare 9                    

Page 127: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

seminte

tratarea sem. cu insecticid kg/ttratare

seminte 9                    administrarea erbicidului l erbicidare 4                    administrarea fundicidului l fungicide 5                    administrarea insecticidului kg insecticide 6                                               Combustibil                          lucrarea cu scarificatorul ha   9                    Semănatul ha   9                    Transportarea semintelor, ingras t*km

capacitate 4 tone 9                    

Administrarea erbicide ha   4                    

Transportarea apei t*kmcapacitate 3

tone 4                    

Administrare ingrasaminte ha infratire 4                    Transportarea ingrasaminte t*km infratire 4                    Administrarea fundicide ha   5                    

Transportarea apei t*kmcapacitate 3

tone 5                    Administrare ingrasaminte ha infratire 5                    Transportarea ingrasaminte t*km infratire 5                    

Transportarea apei t*kmcapacitate 3

tone 5                    Administrarea insecticide ha   6                    

Transportarea apei t*kmcapacitate 3

tone 6                    Recoltarea ha   7                    

Transportarea recoltei t*kmcapacitate 4

tone 7                     

                         Uleiuri                          Remunerare                          

Page 128: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

mecanizatori           om x zi       om x zi      lucrarea cu scarificatorul ha   9                    Semănatul ha   9                    

Transportarea semintelor, ingras t*km   9                    Administrarea erbicide ha   4                    Transportarea apei t*km   4                    Administrare ingrasaminte ha   4                    

Transportarea ingrasaminte t*km   4                    Administrarea fundicide ha   5                    Transportarea apei t*km   5                    Administrare ingrasaminte ha   5                    Transportarea ingrasaminte t*km   5                    Transportarea apei t*km   5                    Administrarea insecticide ha   6                    Transportarea apei t*km   6                    Recoltarea ha   7                    Transportarea recoltei t*km   7                    Muncitori                          Incarcarea semintelor, ingras t   9                    Administrarea erbicide ha   4                    Administrare ingrasaminte ha   4                    Incarcarea ingras t   4                    Administrarea fundicide ha   5                    Administrare ingrasaminte ha   5                    Incarcarea ingras t   5                    

Administrarea insecticide ha   6                    Recoltarea ha   7                    Curatirea t   8                    

Page 129: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Total remunerare                          Contributii asigurari sociale si asigurare obligatorie de asistenta medicala                          Energie electrica                          Curatirea kW   8                      kW                          kW                                                 Alte servicii achizitionate                          Recoltare ha   8                                                                        Alte consumuri directe                          Operaţii postrecoltare Lei                        Arenda terenului agricol Lei   8                    

Contributia marginala Floarea soarelui   Mini till No tillSuprafaţa cultivată   ha Suprafaţa cultivată   ha

PRODUCŢIE BRUTĂ UM Comentarii Luna flux. num. Producere Vanzare Preţ unitar Valoare Producere Vanzare Preţ

unitar Valoare

Produs de bază q   8                Produs secundar q   8                 

              0         0

CONSUMURI DIRECTE

UM  Luna flux. num.

Volum Norme Cantitatea Preţ unitar Valoare Volum Norme Cantitatea Preţ unitar Valoare

Seminţe                          

Page 130: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

floarea soarelui kg norma la ha 5                                               Fertilizare                          

îngraşamint mineral kgpina la iernare 11                    

îngraşamint mineral complex kg semanat 5                                               Protectie                          administras erbicid total l erbicidare 5                    tratarea sem. cu insecticid l/t

tratare seminte 5                    

administrarea erbicid l erbicidare 6                    administrarea insecticidului l dăunători 6                                               Combustibil                          Afinare ha PINOKIO 8                    Transportarea ingrasaminte t*km

pina la iernare 11                    

Administrare ingrasaminte ha

pina la iernare 11                    

Administrarea erbicide hainaintea

semanatului 5                    

Transportarea apei t*kminaintea

semanatului 5                    Semănat pras ha   5                    Transportarea semintelor, ingras t*km   5                    

Administrarea erbicide hafaza 2-3 frunze 6                    

Transportarea apei t*km   6                    

Administrarea insecticide hain primele

faze 6                    Transportarea apei t*km   6                    

Page 131: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Recoltarea ha   10                    Transportarea recoltei t*km   10                                               Uleiuri                          Remunerare                          mecanizatori                          Afinare ha PINOKIO 8                    Transportarea ingrasaminte t*km   11                    Administrare ingrasaminte ha   11                    Administrarea erbicide ha   5                    Transportarea apei t*km   5                    Semănat pras ha   5                    Transportarea semintelor, ingras t*km   5                    Administrarea erbicide ha   6                    Transportarea apei t*km   6                    Administrarea insecticide ha   6                    Transportarea apei t*km   6                    Recoltarea ha   10                    Transportarea recoltei t*km   10                    Muncitori                          Incarcarea ingras t   11                    Administrarea erbicide ha   5                    Incarcarea semintelor, ingras t   5                    Administrarea erbicide ha   6                    Administrarea insecticide ha   7                    Recoltarea ha   10                    Curatirea t   10                    Total remunerare                          

Page 132: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Contributii asigurari sociale si asigurare obligatorie de asistenta medicala                          Energie electrica                          Curatirea kW   10                      kW                                                   Alte servicii achizitionate                          Recoltarea ha   10                                                                          Alte consumuri directe                          Operaţii postrecoltare Lei                        Ambalaj (saci, cutii, etc.) Lei                        Arenda terenului agricol Lei   8                    

Contributia marginala Porumb   Mini till No tillSuprafaţa cultivată   ha Suprafaţa cultivată   ha

PRODUCŢIE BRUTĂ UM Comentarii

Luna flux. num. Producere Vanzare Preţ unitar Valoare Producere Vanzare Preţ

unitar Valoare

Produs de bază q   8                Produs secundar q   8                

Page 133: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

                           

CONSUMURI DIRECTE

UM  Luna flux. num.

Volum Norme Cantitatea Preţ unitar Valoare Volum Norme Cantitatea

Preţ unitar Valoare

Seminţe                          

porumb kgnorma la

ha 5                                               Fertilizare                          îngrăşămînt mineral complex kg semanat 5                    

îngrăşămînt mineral kg

faza de 3-5

frunze 6                                               Protectie                          

administrrea erbicid total lerbicidar

e 5                    tratarea semin. cu insecticid l/t

tratare seminte 5                    

administrrea erbicid lerbicidar

e 6                                               Combustibil                          

Afinare haPINOKI

O 4                    

Administrarea erbicide ha

inaintea semanat

ului 5                    

Transportarea apei t*km

inaintea semanat

ului 5                    Semănat pras ha   5                    Transportarea semintelor, ingras t*km   5                    Administrare ha faza 3- 6                    

Page 134: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

ingrasaminte5

frunzeTransportarea ingras t*km   6                    Transportarea apei t*km   6                    

Administrarea erbicide ha

faza 3-5

frunze 6                    Transportarea apei t*km   6                    Recoltarea ha   10                    Transportarea recoltei t*km   10                                               Uleiuri                          Remunerare                          mecanizatori                          

Afinare haPINOKI

O 9                    

Administrarea erbicide ha

inaintea semanat

ului 5                    

Transportarea apei t*km

inaintea semanat

ului 5                    Semănat pras ha   5                    Transportarea semintelor, ingras t*km   5                    

Administrare ingrasaminte ha

faza 3-5

frunze 6                    Transportarea ingras t*km   6                    Transportarea apei t*km   6                    

Administrarea erbicide hafaza 3-5 frunze 6                    

Transportarea apei t*km   6                    Recoltarea ha   10                    

Page 135: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Transportarea recoltei t*km   10                    Muncitori                          Administrarea erbicidelor ha   5                    Incarcare seminte, ingrasaminte ha   5                    Administrare ingrasaminte ha   6                    Administrarea erbicidelor ha   6                    Recoltarea ha   10                    Transportarea recoltei t*km   10                    Curatirea t   10                    Total remunerare                          Contributii asigurari sociale si asigurare obligatorie de asistenta medicala                          Energie electrica                            kW                          kW                                                   Alte servicii achizitionate                                                                                                           Alte consumuri directe                          Operaţii postrecoltare Lei                        Ambalaj (saci, cutii, etc.) Lei                        Arenda terenului agricol Lei   8                    

Page 136: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Contributia marginala Orz de toamna   Mini till No till

Page 137: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Suprafaţa cultivată   ha Suprafaţa cultivată   ha

PRODUCŢIE BRUTĂUM Coment

ariiLuna flux.

num. Producere Vanzare Preţ unitar Valoare Producere Vanzare Preţ unitar Valoare

Produs de bază q   8                Produs secundar q   8                                           

CONSUMURI DIRECTE

UM  Luna flux. num.

Volum Norme Cantitatea Preţ unitar Valoare Volum Norme Cantitatea

Preţ unitar Valoare

Seminţe                          

orz kgnorma la

ha 10                                                                          Fertilizare                          îngrăşămînt mineral complex kg semanat 10                    îngrăşămînt mineral kg infratire 4                                                

                         Protectie                          tratarea sem. cu funghicid l/t

tratare seminte 10                    

tratarea sem. cu insecticid kg/t

tratare seminte 10                    

administrea erbicid lerbicidar

e 4                    administrare fundicid l fungicide 5                    administrare insecticid kg insecticid 6                    

Page 138: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

e                           Combustibil                          

Afinare haPINOKI

O 10                    Semănatul ha   10                    Transportarea semintelor, ingras t*km   10                    Administrarea erbicide ha   4                    Transportarea apei t*km   4                    Administrare ingrasaminte ha infratire 4                    Transportarea ingrasaminte t*km infratire 4                    Administrarea fundicide ha   5                    Transportarea apei t*km   5                    Administrarea insecticide ha   6                    Transportarea apei t*km   6                    Recoltarea ha   7                    Transportarea recoltei t*km   7                     

                         Uleiuri                          Remunerare                          mecanizatori                          

Afinare haPINOKI

O 10                    Semănatul ha   10                    Transportarea semintelor, ingras t*km   10                    Administrarea erbicide ha   4                    Transportarea apei t*km   4                    Administrare ingrasaminte ha   4                    

Page 139: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Transportarea ingrasaminte t*km   4                    Administrarea fundicide ha   5                    Transportarea apei t*km   5                    Administrarea insecticide ha   6                    Transportarea apei t*km   6                    Recoltarea ha   7                    Transportarea recoltei t*km   7                    Muncitori                          Incarcre seminte, ingrasaminte t   10                    Administrarea erbicide ha   10                    Administrare ingrasaminte ha   4                    Incarcre ingrasaminte t   4                    Administrarea fundicide ha   5                    Administrarea insecticide ha   5                    Recoltarea ha   7                    Curatirea t   7                    Total remunerare                          

Contributii asigurari sociale si asigurare obligatorie de asistenta medicala                          Energie electrica                          Curatirea kW   8                      kW                                                   Alte servicii achizitionate                          

Page 140: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

                                                                                 Alte consumuri directe                          Operaţii postrecoltare Lei                        Arenda terenului agricol Lei   8                    

Contributia marginala Soia   Mini till No tillSuprafaţa cultivată   ha Suprafaţa cultivată   ha

PRODUCŢIE BRUTĂ UM Comentarii

Luna flux. num. Producere Vanzare Preţ unitar Valoare Producere Vanzare Preţ

unitarValoare

Produs de bază q   10                Produs secundar q   10                                           

CONSUMURI DIRECTE

UM  Luna flux. num.

Volum Norme Cantitatea Preţ unitar Valoare Volum Norme Cantitatea

Preţ unitar

Valoare

Seminţe                          

Soia kgnorma la

ha 5                                               Fertilizare                          îngraşamînt mineral complex kg semanat 10                                               Protectie                          

adminitrarea erbicid total l

erbicidare dupa

semanat 5                    

Page 141: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

admintrarea erbicid l

erbicid in per.

vegetatie 6                    

administrarea erbicid l

erbicid in per.

vegetatie 6                    administrarea insecticid, fundicid l insecticid 8                    desecarea l disecare 10                                               Combustibil                          

Afinare haPINOKI

O 8                    Semănat ha   5                    Transportarea semintelor, ingras t*km   5                    

Administrarea erbicide hadupa

semanat 5                    

Transportarea apei t*kmdupa

semanat 5                    

Administrarea erbicide hain per. Veget

6                   

Transportarea apei t*kmin per. Veget 6                    

Administrarea insecticide ha

in primele

faze 8                    Transportarea apei t*km   8                    

Administrarea disecant ha

inainte de

recoltat 10                    

Transportarea apei t*km

inainte de

recoltat 10                    

Page 142: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Recoltarea ha   10                    Transportarea recoltei t*km   10                                               Uleiuri                          Remunerare                          mecanizatori                          

Afinare haPINOKI

O 8                    Semănat ha   5                    Transportarea semintelor, ingras t*km   5                    Administrarea erbicide ha   5                    Transportarea apei t*km   5                    Administrarea erbicide ha   6                    Transportarea apei t*km   6                    Administrarea insecticide ha   8                    Transportarea apei t*km   8                    Administrarea disecant ha   10                    Transportarea apei t*km   10                    Recoltarea ha   10                    Transportarea recoltei t*km   10                    Muncitori                          Semănat spic ha   9                    Semănat pras ha   5                    Administrarea erbicide ha   5                    Administrarea erbicide ha   6                    Administrarea insecticide ha   8                    Administrarea disecant ha   10                    Recoltarea ha   10                    Curatirea t   10                    Total remunerare                          

Page 143: instituții... · Web viewActul de defrişare a plantaţiilor viticole, conform Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării

Contributii asigurari sociale si asigurare obligatorie de asistenta medicala                          Energie electrica                          Curatirea kW   10                      kW                                                   Alte servicii achizitionate                                                                                                           Alte consumuri directe                          Operaţii postrecoltare Lei                        Ambalaj (saci, cutii, etc.) Lei                        Arenda terenului agricol Lei   8                    


Recommended