+ All Categories
Home > Documents > Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

Date post: 06-Jan-2016
Category:
Upload: obelia
View: 23 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice. PERMIS DE APLICARE PENTRU UTILIZAREA NĂMOLULUI LA PLANTAŢII DE SALCIE ENERGETICĂ BERNÁDT Zelma director executiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita. - PowerPoint PPT Presentation
19
Realizarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice PERMIS DE APLICARE PENTRU UTILIZAREA NĂMOLULUI LA PLANTAŢII DE SALCIE ENERGETICĂ BERNÁDT Zelma director executiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita Miercurea Ciuc, 13 octombrie 2012
Transcript
Page 1: Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

Realizarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

PERMIS DE APLICARE PENTRU UTILIZAREA NĂMOLULUI

LA PLANTAŢII DE SALCIE ENERGETICĂ

BERNÁDT Zelma director executiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita Miercurea Ciuc, 13 octombrie 2012

Page 2: Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

Generalităţi

Nămolul este clasificat în mod oficial ca şi deşeu intră sub incidenţa reglementărilor referitoare la deşeuri

In conformitate cu ierarhia gestionării deşeurilor politica acceptată este:

- de a utiliza nămolul în mod benefic ori de câte ori este fezabil fie ca şi fertilizator organic pe terenuri, fie ca şi sursă de energie recuperată prin combustie

Valorificarea prioritizează faţă de eliminare (depozitarea în depozite de deşeuri)!!!

Page 3: Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

Cadrul legal Reglementări ale UE:Directiva Consiliului nr. 86/278/CEE privind protecţia mediului şi în

special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare

Directiva nr. 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitrati din surse agricole

Directiva nr.2004/35/EC privind răspunderea de mediu Directiva nr. 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa

Decizia consiliului nr.2003/33/CE privind criteriile şi procedurile pentru acceptarea deşeurile la depozite

Reglementări naţionale:- Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nnr.

344/708 din 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările şi completările în vigoare

- - HG nr. 964 din 2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, cu modificările şi completările în vigoare

Page 4: Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

Norme tehnice privind protecţia mediului şi în special asolurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agriculturăPentru a diminua efectul poluant al nămolului de epurare

ce se va folosi în agricultură şi a putea valorifica elementele nutritive pe care le conţine, este necesar ca:

- nămolul să fie tratat în mod corespunzător, - să se aplice numai pe soluri pretabile, în dozele şi epocile

stabilite, la un anumit sortiment de culturi recomandate - să se asigure un control adecvat al calităţii

elementelor de mediu.nămoluri tratate - nămolurile tratate printr-un proces biologic, chimic ori

termic, prin stocare pe termen lung sau prin orice alt procedeu corespunzător care să reducă în mod semnificativ puterea acestora de fermentare şi riscurile sanitare rezultate prin utilizarea lor;

Page 5: Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

Norme tehnice privind protecţia mediului şi în special asolurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură

Cantităţile sau dozele de nămol de epurare ce pot fi aplicate pe terenurile agricole nu pot fi recomandate, întrucât ele trebuie să se calculeze în funcţie de:

- conţinutul în metale grele al nămolului de epurare- conţinutul în metale grele al solului.Un alt factor care se ia în considerare la stabilireadozelor este necesarul de elemente nutritive al speciei

cultivate, dar acest factor este relativ, deoarece creşterea excesivă a dozelor de nămol poate conduce la creşterea conţinutului solului şi plantelor în metale grele.

Page 6: Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

Parametrii Valorile limită

__________________________________________

Cadmiu 3Cupru 100Nichel 50Plumb 50Zinc 300Mercur 1Crom 100Se interzice utilizarea nămolurilor atunci când concentraţia unuia sau mai multor metale

grele din sol depăşeşte aceste valori limită stabilite In cazul utilizării nămolurilor trebuie luate măsuri pentru ca aceste valori limită să nu fie

depăşite

 

Page 7: Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

Concentraţiile maxime admisibile de metale grele din nămolurile destinate pentru utilizarea în agricultură (mg/kg de materie uscată)

__________________________________________Parametrii Valorile limită__________________________________________ Cadmiu 10 Cupru 500 Nichel 100 Plumb 300 Zinc 2.000 Mercur 5 Crom 500 Cobalt 50 Arsen 10 AOX (suma compuşilor organohalogenaţi) 500 PAH (Hidrocarburi aromatice policiclice) 5 PCB (bifenili policloruraţi) 0,8

Page 8: Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

Alte cerinţePe terenurile agricole se pot aplica numai

nămolurile al căror conţinut în elemente poluante nu depăşeşte aceste limite.

Cantităţile maxime anuale ale unor astfel de metale grele care pot fi introduse în soluri cu destinaţie agricolă pe baza unei medii de 10 ani (kg/ha/an)

Parametrii Valorile limită__________________________________________ Cadmiu 0,15 Cupru 12 Nichel 3 Plumb 15 Zinc 30 Mercur 0,1 Crom 12

Page 9: Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

Alte cerinţe

Pot fi utilizate în agricultură numai nămolurile tratate, pentru care s-a emis permisul de aplicare de către agenţia locală de protecţie a mediului pe baza studiului agrochimic special elaborat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) şi aprobat de direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

În studiu trebuie să se prevadă :

condiţiile pe care trebuie să le respecte producătorul şi utilizatorul nămolului pentru a se asigura protecţia mediului.

Page 10: Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

Alte cerinţe

Producătorii de nămoluri trebuie să furnizeze utilizatorului de nămol, cu regularitate, informaţii privind

-disponibilul de nămol

- caracteristicile nămolului, conform următorilor indicatori de caracterizare:

- pH; umiditate; pierdere la calcinare; carbon organic total;

- azot, fosfor, potasiu; - cadmiu; - crom; - cupru; - mercur; - nichel; - plumb; - zinc.

Page 11: Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

Alte cerinţe - Criterii de evaluare a pretabilităţii solurilor la aplicarea nămolului

Anterior aplicării nămolului terenul agricol trebuie evaluat din punct de vedere:

- al pretabilităţii sale - al conformării cu prevederile OM 344/2004 şi cu alte

legislaţii referitoare la protecţia resurselor de apă

Factorii ce trebuie luaţi în considerare la analiza pretabilităţii solului:

- Amplasarea în interiorul sau în proximitatea zonelor cu surse de apa protejate sau vulnerabile.Zonele Vulnerabile la Nitrati acoperă 58% din teritoriul Romaniei, in interiorul carora aplicarea deazot (inclusiv namol) este limitata la 170 kg N/ha pe an.- Panta terenului – riscul scurgerilor catre sursele de apa de suprafaţa; problemele de aplicare

mecanica cresc o data cu creşterea pantei. Aplicarea de namol pe pante mai mici de 15% este acceptabila

- Textura solului – se evita solurile prea tari sau prea afânate- Permeabilitatea solului- exclus cele cu permeabilitate extrem de mică sau foarte mare- Drenajul solului- exclus cele foarte slab drenate, slab drenate, excesiv drenate, imperfect drenate

- Pericol de eroziune la suprafaţă: - exclus cele cu pericol mare, foarte mare- Adâncimea apei freatice: - exclus superficială, extrem de mică, foarte mică, (textură

grosieră)

Page 12: Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

Compoziţia chimica a solului – pH-ul şi concentraţiile în metale grele sunt factori limitativi conform OM 344/2004. Nămolul poate fi aplicat pe terenurile agricole cu pH>6.5 (constrangere care este mult mai stricta decat in alte tari). Exclus la pH < 5,5 şi la încărcare cu metale grele > 80%, respectiv la capacitate de schimb cationic extrem de mică, foarte mică, extrem de mare.

Tipul de cultura – OM 344/2004 interzice folosirea nămolului la culturile de legume şi de fructe care cresc în arbuşti, la viţa de vie, pe paşuni şi restricţioneaza folosirea namolului in livezi (aplicare cu nu mai puţin de 10 luni înaintea primei recolte). Namolul poate fi aplicat la toate celelalte culturi.

Împrăştierea nămolului se face numai în perioadele în care sunt

posibile accesul normal pe teren şi încorporarea nămolului în sol

imediat după aplicare.

Page 13: Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

Sursa: Strategia naţională privind gestionarea nămolurilor în România- 2012

Ponderea terenurilor agricole necesara aplicarii namolului - anual

xxx
Page 14: Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

Sursa: Strategia naţională privind gestionarea nămolurilor în România- 2012

xxx
Page 15: Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

Distributia utilizarii namolului tratat in 2020 – pe regiuni. Scenariu de baza

Sursa: Strategia naţională privind gestionarea nămolurilor în România- 2012

Page 16: Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

Obligaţiile producătorilor, respectiv ale utilizatorilor de nămoluri de epurareProducătorul de nămol are următoarele obligaţii:-să identifice utilizatorul de nămol şi suprafeţele agricole (inclusiv pe cele

sensibile) care întrunesc condiţiile necesare utilizării nămolului, pe baza studiilor pedologice întocmite, la cererea producătorului, de către oficiile teritoriale de studii pedologice şi agrochimice;

- să contacteze utilizatorul de nămol şi să evalueze posibilităţile de utilizare a nămolului.

-Pentru a obţine permisul de aplicare în baza autorizaţiei de funcţionare a staţiei de epurare, producătorul de nămol trebuie să trimită autorităţii teritoriale competente, cu cel puţin o lună înainte de perioada de împrăştiere, date specificate în OM 344 din 2004

- să asigure transportul şi împrăştierea nămolului;- să realizeze studiul agrochimic special de control şi monitoring al solului

pe care s-a aplicat nămolul.

Producătorul este responsabil de nămol pentru tot ceea ce

înseamnă calitatea, cantitatea, transportul, împrăştiereanămolului pe suprafeţele agricole, precum şi pentru

efecteleacestuia asupra mediului şi sănătăţii omului după

utilizare.

Page 17: Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

Obligaţiile producătorilor, respectiv ale utilizatorilor de nămoluri de epurare -2

Utilizatorii de nămoluri de epurare sunt obligaţi: a) să anunţe autorităţile competente şi producătorul de

nămol despre rotaţia culturii; b) să realizeze încorporarea nămolurilor în sol în aceeaşi zi

în care s-a aplicat nămolul; c) să anunţe producătorul de nămol dacă s-a răzgândit în

privinţa utilizării nămolului, înainte de a se realiza transportul acestuia.

În zonele de utilizare a nămolurilor se organizează sistemul de monitorizare a elementelor de mediu (sol, apă, plante), în completarea sistemului naţional.

Page 18: Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

Concluzii- în principiu utilizarea nămolurilor tratate la plantaţiile de

salcie energetică nu este interzisă dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute prin OM nr.344/2004 cu privire la calitatea nămolului, la pretabilitatea terenului agricol, precum şi a cerinţelor prevăzute de legislaţia referitoare la protecţia resurselor de apă însă

Sunt necesare studii suplimentare privind:Variaţia conţinutului de metale grele în plante în urma utilizării

nămolurilor (comparat cu conţinutul de substanţe a combustibililor) pentru a asigura că:

- poluanţii emişi prin gazele de ardere se vor încadra în prevederile O.M.nr.462/1993- Condiţii tehnice privind protecţia atmosferei;

- Cenuşa rezultată în urma arderii nu este un deşeu periculos

Page 19: Reali zarea Plantaţiilor de Salcie Energetică- Considerente Tehnologice şi Economice

Vă multumesc pentru atentie!


Recommended